D25712K | DeWalt D25712K ROTARY HAMMER instruction manual

511111 - 15 SK
Preložené z pôvodného návodu
D25711
D25712
D25713
D25762
D25763
D25870
Obrázok 1A
o
p
m
f
i
e
d
w
a
t
b
j
g
h
e
c
f
D25711/D25712/D25713
m
o
p
w
f
e
i
d
a
t
j
b
h
g
e
c
D25762/D25763
2
Obrázok 1B
c
p
m
w
f
e
d
D25870
a
g
q
e
Obrázok 2A
o
m
k
l
Obrázok 2B
i
n
p
j
h
c
c
3
Obrázok 2C
c
y
k
q
Obrázok 3
D25711
D25712/D25762
u
v
t
D-65510
DEW ALT,
Y
GERMAN
IDSTEIN,
lpU.com
www.2he
ALT.eu
www.DEW
Service
Lock-On
Brush Service
g
g
s
s
r
r
D25713/D25763
D25870
u
v
t
g
g
4
s
s
r
r
Obrázok 4A
Obrázok 5
f
Obrázok 4B
d
Obrázok 6
D25711/D25712/
D25713/ D25762/
D25763
D25870
c
d
c
5
SDS MAX ® KOMBINOVANÉ & SEKACIE KLADIVÁ
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763, D25870
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili zo spoločnosti
DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
D25711 D25712 D25713 D25762 D25763 D25870
Napájacie napätie
Typ
V
230
1
230
1
230
1
230
1
230
1
230
1
Príkon
Energia rázu
Vŕtanie do betónu
W
J
1250
1,5-13
1300
2-14
1300
2-14
1500
3-14
1500
3-14
1300
2-14
plné vrtáky
mm
vŕtacie korunky
mm
Optimálny rozsah pri vŕtaní do betónu:
12-48
40-115
12-48
40-125
12-48
40-125
18-52
40-150
18-52
40-150
–
–
plné vrtáky
Polohy sekáča
25-40
24
25-45
24
25-45
24
28-48
24
28-48
24
–
24
kg
SDS
Max®
8,7
SDS
Max®
9,1
SDS
Max®
9,1
SDS
Max®
9,9
SDS
Max®
9,9
SDS
Max®
8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3
107
3
95
3
106
4
95
3
106
4
96
3
107
4
96
3
107
4
93
3
104
4
mm
Držiak nástrojov
Hmotnosť
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického výkonu)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah
Vŕtanie do betónu
ah,HD =
Odchýlka K =
Hodnota vibrácií ah
m/s2
m/s2
9,8
1,5
7,8
1,5
7,8
1,5
9,3
1,5
9,3
1,5
–
–
m/s2
m/s2
8,8
1,5
7,2
1,5
7,2
1,5
8,2
1,5
8,2
1,5
10,9
1,5
Sekanie
ah,Cheq =
Odchýlka K =
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
6
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované
hodnoty vibrácií sa vzťahujú
na štandardné použitie náradia.
Ak je však náradie použité
na rôzne aplikácie s rozmanitým
príslušenstvom alebo ak sa
vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže
byť odlišná. Tak sa môže počas
celkového pracovného času
značne predĺžiť čas pôsobenia
vibrácií na obsluhu.
Odhad miery vystavenia sa pôsobeniu vibrácií by
mal tiež počítať s časom, keď je náradie vypnuté
alebo keď je v chode, ale nevykonáva žiadnu prácu.
Počas celkového pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné
opatrenia, ktoré chránia obsluhu pred účinkom
vibrácií: údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia spôsobu práce.
Poistky:
Náradie 230 V
10 A v napájacej sieti
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku
požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763,
D25870
DEWALT vyhlasuje, že výrobky popisované
v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
D25870
2000/14/EC Elektrické búracie kladivo na betón
(ručné), m ≤ 15kg, Dodatok VIII; TÜV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln,
Germany, Úradne stanovený orgán ID č.: 0197
Hladina akustického tlaku podľa normy 2000/14/EC
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
(článok 12, príloha III, č. 10; m</= 15 kg)
LWA (nameraná hodnota akustického výkonu)
dB
101
LWA (zaručená hodnota akustického výkonu)
dB
105
NEBEZPEČENSTVO:
Označuje bezprostredne hroziacu
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, povedie k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené
na zadnej strane tohto návodu.
VAROVANIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu,
ktorá, ak sa jej nezabráni,
môže viesť k vážnemu alebo
smrteľnému zraneniu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná
za zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, v prípade, že
sa jej nezabráni, môže viesť
k vzniku ľahkého alebo stredne
vážneho zranenia.
POZNÁMKA: Označuje
postup nesúvisiaci so
spôsobením zranenia, ktorý,
ak sa mu nezabráni, môže viesť
k poškodeniu zariadenia.
Horst Grossmann
Viceprezident pre konštrukciu a
vývoj produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
11. 3. 2010
7
VAROVANIE: Z dôvodu
obmedzenia rizika zranenia
si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE: Pozorne si
prečítajte všetky bezpečnostné
varovania a pokyny.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným
káblom) alebo náradie napájané akumulátorom
(bez prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
8
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne
do elektrického náradia voda, zvýši sa
riziko úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Pri použití elektrického náradia zostaňte
stále pozorní, sledujte, čo robíte
a pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo
pred vložením akumulátora a pred
zdvihnutím alebo prenášaním náradia
skontrolujte, či je vypnutý hlavný
vypínač. Prenášanie elektrického náradia
s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickej
sieti, ak je hlavný vypínač náradia v polohe
zapnuté, môže spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými
čepeľami sú menej náchylné na zanášanie
nečistotami a lepšie sa s nimi manipuluje.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali
do kontaktu s pohyblivými časťami.
Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť zachytené pohyblivými dielcami.
g) Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte správny typ náradia
na vykonávanú prácu. Pri použití
správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo pokiaľ
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia
znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie sú
oboznámené s jeho obsluhou alebo s týmto
návodom. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e) Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
g) Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického náradia zverte iba
kvalifikovanému technikovi, ktorý bude
používať originálne náhradné dielce.
Tým zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
Ďalšie bezpečnostné pokyny
pre sekacie a kombinované
kladivá
•
Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
•
Používajte prídavné rukoväti, ak sú
s náradím dodávané. Strata kontroly nad
náradím môže viesť k úrazu.
•
Pri prácach, u ktorých by mohlo dôjsť
ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo
s vlastným prívodným káblom, držte
elektrické náradie vždy za izolované
povrchy. Pri kontakte so „živým“ vodičom
spôsobia neizolované kovové časti náradia
obsluhe úraz elektrickým prúdom.
Zvyškové riziká
Pri práci s kombinovanými a sekacími kladivami
vznikajú nasledujúce riziká:
– Zranenia spôsobené kontaktom
s rotujúcimi alebo rozpálenými časťami
náradia. Napriek tomu, že sa dodržiavajú
príslušné bezpečnostné predpisy
a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť.
Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko privretia prstov pri výmene príslušenstva.
– Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri práci s betónom alebo
murivom.
9
Štítky na náradí
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
•
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
Popis (obr. 1A, 1B, 2A - C)
Používajte ochranu sluchu.
VAROVANIE: Nikdy
nevykonávajte žiadne úpravy
náradia ani jeho súčastí. Mohlo
by dôjsť k zraneniu alebo k jeho
poškodeniu.
Používajte ochranu zraku.
Pre väčšinu vŕtacích aplikácií
je určené nastavenie spojky
na hodnotu 40 Nm.
Pre práce vyžadujúce vyššiu
hodnotu krútiaceho momentu
je určené nastavenie spojky
na hodnotu 80 Nm.
a. Hlavný vypínač (D25711, D25712, D25762,
D25713, D25763) kolískový vypínač
zapnuté/vypnuté (D25870)
b. Posuvný vypínač so zaistením (D25711,
D25712, D25762, D25713, D25763)
c. Bočná rukoväť
d. Hlavná rukoväť
Červená kontrolná LED dióda
údržby. Podrobný popis nájdete
v časti Kontrolné LED diódy
údržby.
e. Aktívna regulácia vibrácií
Žltá kontrolná LED dióda údržby.
Podrobný popis nájdete v časti
Kontrolné LED diódy údržby.
h. Upínací krúžok
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátumový kód (w), ktorý obsahuje tiež rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
f. Volič režimu
g. Otočný regulátor otáčok a energie rázu
i. Umiestnenie pre zadnú rukoväť
j. Svorka bočnej rukoväte
k. Oceľový krúžok
l. Puzdro
m. Držiak nástrojov
n. Čap
o. Objímka
p. Upínacia objímka
q. Skrutka bočnej rukoväti
Obsah balenia
POUŽITIE VÝROBKU
Balenie obsahuje:
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
1 Kombinované kladivo
(D25711, D25712, D25713, D25762, D25763)
Toto kombinované kladivo je určené
na profesionálne vŕtanie a sekanie.
alebo
D25870
1 Sekacie kladivo (D25870)
1 Bočnú rukoväť
1 Kufrík (iba modely K)
1 Špicatý sekáč (D25870)
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
10
Vaše sekacie kladivo je určené na profesionálne
sekacie, zbíjacie a búracie pracovné operácie.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom
prostredí alebo na miestach s výskytom
horľavých kvapalín alebo plynov.
Tieto kladivá sú elektrické náradie
na profesionálne použitie.
NEDOVOĽTE deťom, aby sa dostali do kontaktu
s týmto náradím. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
na to, aby umožňovala dodatočnú reguláciu
pomocou dvojstupňového mechanizmu spojky.
Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole
Nastavenie ovládača momentu.
Funkcia plynulého rozbehu
Adaptabilná regulácia vŕtania
(ADC - Adaptive Drill Contol)
D25712, D25713, D25762, D25763
Funkcia plynulého rozbehu umožňuje po zapnutí
pomalé zvyšovanie rýchlosti, čo zabraňuje
vyskakovaniu vrtáka z vŕtaného otvoru pri začatí
vŕtania.
Táto funkcia tiež obmedzuje okamžité
momentové reakcie prenášané na prevody
a používateľa, ak je náradie zapnuté a ak je vrták
už zasunutý vo vŕtanom otvore.
Nastavenie elektronického
regulátora otáčok a rázovej
energie (obr. 1, 3)
Elektronická regulácia otáčok a energie rázu (g)
ponúka nasledujúce výhody:
– umožňuje použitie menšieho príslušenstva
bez toho, aby došlo k jeho zlomeniu
– minimalizuje prasknutie pri sekaní alebo
vŕtaní mäkkých alebo krehkých materiálov
– poskytuje optimálnu ovládateľnosť nutnú
pre presné sekanie
Spojka s obmedzovačom
momentu
Spojka s obmedzovačom momentu obmedzuje
maximálne momentové reakcie prenášané
na obsluhu náradia v situácii, keď dôjde
k zaseknutiu vrtáka. Táto funkcia tiež zabraňuje
zablokovaniu prevodov a elektromotora. Spojka
s obmedzovačom momentu je nastavená
výrobcom a nie je možné ju upravovať.
Úplná regulácia momentu (obr. 3)
D25712, D25713, D25762, D25763
POZNÁMKA: Pred vykonaním zmeny
nastavenia regulácie momentu vždy vykonajte
vypnutie náradia, aby ste zabránili jeho
poškodeniu.
Funkcia úplnej regulácie momentu (CTC Complete Torque Control) tohto náradia je určená
D25713, D25763 (OBR. 3)
Modely D25713 a D25763 sú vybavené
adaptabilnou reguláciou vŕtania. Táto funkcia
sníma pohyb náradia a, ak je to nutné,
obmedzuje momentové reakcie motora
na prijateľnú úroveň. Tento stav je indikovaný
svietením červenej kontrolnej diódy (r).
POZNÁMKA: Ak nie je výkon náradia na bežné
vŕtanie dostatočný a ak nebliká červená kontrolná
dióda, zverte opravu náradia autorizovanému
servisu DEWALT.
Kontrolné diódy údržby (obr. 3)
Žltá kontrolná dióda opotrebovania uhlíkov (s) sa
rozsvieti, hneď ako sa blíži koniec prevádzkovej
životnosti uhlíkov, čo znamená nutnosť
vykonania údržby náradia počas nasledujúcich 8
prevádzkových hodín.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Červená kontrolná dióda údržby (r) sa rozsvieti,
ak je zaisťovacie tlačidlo (b) použité v inom
pracovnom režime, než je sekanie. U všetkých
modelov vybavených adaptabilnou reguláciou
vŕtania (ADC) sa červená kontrolná dióda (r)
rozsvieti pri aktivácii tohto systému. Červená
kontrolná dióda začne blikať, hneď ako
dôjde k poruche náradia alebo k úplnému
opotrebovaniu uhlíkov (pozri časť Uhlíky
v kapitole Údržba).
D25870
Červená kontrolná dióda údržby (r) sa rozsvieti,
hneď ako dôjde k poruche náradia alebo
k úplnému opotrebovaniu uhlíkov (pozri časť
Uhlíky v kapitole Údržba).
Celkom odpružená hlavná
rukoväť (obr. 1)
Tlmiče v bočnej rukoväti (c) absorbujú vibrácie
prenášané na obsluhu náradia. Toto vybavenie
zvyšuje komfort obsluhy pri práci.
11
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je
chránené dvojitou izoláciou
v súlade s normou EN 60745.
Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: 115 V modely
by sa mali prevádzkovať
s bezpečnostným oddeľovacím
transformátorom s uzemnenou
priehradkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
byť nahradený špeciálne pripraveným káblom,
ktorý získate v autorizovanom servise DEWALT.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla s 3 vodičmi,
ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite
technické údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5
mm2; maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navíjacieho kábla odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu
zníženia rizika zranenia
vypnite náradie a odpojte
prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo
odobratím príslušenstva, pred
akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou nástavcov alebo
pred vykonávaním opráv.
Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné
zapnutie by mohlo spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Pracovné nástroje
môžu byť horúce a pri ich
výmene alebo vyberaniu by mali
byť používané rukavice, aby
nedošlo k zraneniu.
12
Zostavenie a montáž bočnej
rukoväti (obr. 2A, 2B)
Bočnú rukoväť (c) je možné upevniť na prednú
i zadnú časť kladiva tak, aby vyhovovala
pravákom i ľavákom.
VAROVANIE: Náradie používajte
vždy s riadne zostavenou bočnou
rukoväťou.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
MONTÁŽ V PREDNEJ POLOHE (OBR. 2A)
1. Nasuňte oceľový krúžok (k) na objímku (o)
nachádzajúcu sa za držiakom nástrojov (m).
Pritlačte k sebe oba konce oceľového krúžku,
namontujte puzdro (l) a zasuňte čap (n).
2. Nasaďte svorku bočnej rukoväti (j)
a naskrutkujte upínací krúžok (h).
Nedoťahujte úplne.
VAROVANIE: Hneď ako bude
svorka bočnej rukoväti zostavená,
nemala by sa už nikdy odoberať.
3. Naskrutkujte bočnú rukoväť (c) do puzdra
(l) a potom do upínacieho krúžku.
Vykonajte riadne dotiahnutie.
4. Nastavte montážnu zostavu bočnej
rukoväti do požadovanej polohy. Pri vŕtaní
v horizontálnom smere s ťažkým vrtákom
odporúčame umiestniť rukoväť v uhle
približne 20°, aby bola zaistená optimálna
ovládateľnosť náradia.
5. Zaistite montážnu zostavu bočnej rukoväti
v danej polohe dotiahnutím upínacieho
krúžku (h).
MONTÁŽ V ZADNEJ POLOHE (OBR. 2B)
Umiestnenie rukoväti v zadnej polohe sa využíva
obzvlášť pri vŕtaní do podlahy.
1. Odskrutkujte bočnú rukoväť (j) a vyberte ju
z prednej časti náradia. Uchytenie bočnej
rukoväti nechajte na prednej časti náradia.
2. Zaskrutkujte bočnú rukoväť priamo
do jednej z polôh (i) v zadnej časti,
na ľubovoľnej strane náradia.
D25870 (OBR. 2C)
1. Odskrutkujte skrutku bočnej rukoväti (q).
2. Nasuňte zostavu bočnej rukoväti
na náradie tak, aby sa oceľový krúžok (k)
nachádzal na mieste upnutia (y). Správna
poloha bočnej rukoväti je medzi upínacou
hlavou a strednou časťou trubice.
3. Nastavte bočnú rukoväť (c)
v požadovanom uhle.
4. Posuňte a otočte bočnú rukoväť
do požadovanej polohy.
5. Zaistite bočnú rukoväť v požadovanej
polohe dotiahnutím upínacej skrutky (q).
Vloženie a vybratie
príslušenstva SDS Max®
(obr. 1, 4A, 4B)
Toto náradie používa vrtáky a sekáče SDS
Max® (pozri detail na obr. 4B, kde je znázornený
priečny rez upínacej stopky nástroja SDS Max®).
1. Očistite upínaciu stopku pracovného
nástroja.
2. Stiahnite dozadu upínaciu objímku (p)
a vložte do objímky upínaciu stopku nástroja.
3. Ľahko s nástrojom otáčajte, dokiaľ objímka
nezapadne do správnej polohy.
4. Zatiahnite za nástroj a uistite sa, že je riadne
zaistený. Funkcia sekania vyžaduje, aby
pracovný nástroj, ktorý je upnutý v držiaku
nástrojov, vykonával v axiálnej osi pohyb
v rozsahu niekoľkých centimetrov.
5. Ak chcete pracovný nástroj vybrať, stiahnite
smerom dozadu upínaciu objímku držiaka
nástrojov (p) a vyberte nástroj z náradia.
Označenie polôh sekáča (obr. 5)
Na nastavenie a zaistenie sekáča je k dispozícii
24 rôznych polôh.
1. Otáčajte voličom režimu (f), dokiaľ nebude
smerovať na polohu s označením .
2. Otočte sekáč do požadovanej polohy.
3. Nastavte volič režimu (f) do polohy „Iba
sekanie“.
4. Otáčajte sekáčom, kým nedôjde k jeho
zaisteniu.
Nastavenie elektronického
regulátora otáčok a rázovej
energie (obr. 1, 3)
Otočte regulátor (g) na požadovanú hodnotu. Ak
chcete nastaviť vyššie otáčky, otočte regulátor
horu a ak chcete nastaviť nižšie otáčky, otočte
regulátor dole. Požadované nastavenie je
otázkou skúseností. Napríklad:
– pri sekaní alebo vŕtaní mäkkých a krehkých
materiálov alebo ak sa vyžaduje minimálna
lámavosť, nastavte regulátor do polohy pre
nízky výkon
– pri sekaní alebo vŕtaní tvrdých materiálov
nastavte regulátor do polohy pre vysoký
výkon
Nastavenie spínača regulácie
Voľba pracovného režimu (obr. 1) momentu (obr. 3)
Príklepové vŕtanie:
D25711, D25712, D25713,
D25762, D25763 na vŕtanie
do betónu, tehál, kameňa
a muriva.
D25712, D25713, D25762, D25763
Iba sekanie:
pri sekaní a búracích prácach.
V tomto režime môžete náradie
tiež použiť ako páku na uvoľnenie
zaseknutého vrtáka.
Nastavte ovládaciu páčku momentu (t)
na hodnotu 40 Nm nebo 80 Nm v závislosti
od vykonávaného pracovného úkonu.
1. Ak chcete vykonať voľbu pracovného
režimu, otáčajte voličom režimu (f),
kým nebude ukazovať na symbol
požadovaného pracovného režimu.
Možno budete musieť ľahko pohnúť
držiakom nástrojov (m), aby bol umožnený
prechod voliča (f) cez polohu .
2. Skontrolujte, či je volič režimu (f) vo svojej
polohe riadne zaistený.
POZNÁMKA: Pred vykonaním zmeny
nastavenia regulácie momentu vždy
vykonajte vypnutie náradia, aby ste
zabránili jeho poškodeniu.
Nastavenie spojky na hodnotu 40 Nm (u)
je určené pre väčšinu vŕtacích aplikácií a je
určené na ľahké vypínanie spojky, ak vrták
narazí na rebierkovú oceľ alebo na iný
tvrdý materiál.
Nastavenie spojky na hodnotu 80 Nm (v) je
určené pre pracovné aplikácie využívajúce
vyššiu hodnotu momentu, ako sú jadrové
vŕtanie a vŕtanie hlbokých dier a je určené
na vypínanie spojky pri vyšších hodnotách
momentu.
13
POZNÁMKA: Pri zmene momentu umožnite
mierne otočenie krytu motora.
Pri každom pripojení prívodného kábla
k elektrickej sieti bude automaticky zvolené
východiskové nastavenie spojky č. 1 na hodnotu
40 Nm (u), čo je najcitlivejšie nastavenie.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva
z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia vždy vypnite
náradie a odpojte náradie
od zdroja napájania.
VAROVANIE: Pracovné nástroje
môžu byť horúce a pri ich výmene
alebo vyberaniu by mali byť
používané rukavice, aby nedošlo
k zraneniu.
VAROVANIE:
• Uvedomte si, kde je uložené
vodovodné potrubie a kde je
vedená elektroinštalácia.
• Vyvíjajte na náradie iba ľahký tlak
(asi 20 kg).
• Nadmerný tlak na náradie vŕtanie
neurýchli, ale zníži výkon náradia
a môže skrátiť jeho prevádzkovú
životnosť.
• Vždy držte náradie pevne oboma
rukami a zaujmite pevný postoj.
Náradie používajte vždy s riadne
zostavenou bočnou rukoväťou.
POZNÁMKA: Prevádzková teplota je -7 až
+40 °C. Používanie náradia mimo tento teplotný
rozsah skracuje jeho prevádzkovú životnosť.
Správna poloha rúk (obr. 6)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia VŽDY
používajte správne uchytenie
náradia, ako na uvedenom
obrázku.
14
VAROVANIE: Z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
držte náradie VŽDY pevne
a očakávajte náhle reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali
jednu ruku na bočnej rukoväti (c) a druhú ruku
na hlavnej rukoväti (d).
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač
(a).
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný
vypínač.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Zaisťovacie posuvný vypínač (b) umožňuje
zaistenie spúšťacieho vypínača (a), ak náradie
pracuje v režime sekania. Ak sa poistné tlačidlo
používa v režime vŕtania, bezpečnostná funkcia
náradia zaistí jeho automatické vypnutie.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač (a).
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač.
Ak chcete pracovať v nepretržitom režime,
stlačte a držte stlačený spínač (a), presuňte
posuvný vypínač so zaistením (b) smerom nahor
a uvoľnite hlavný vypínač.
Ak chcete nepretržitú prevádzku náradia zrušiť,
krátko stlačte vypínač a uvoľnite ho. Po ukončení
práce a pred odpojením prívodného kábla náradie
vždy vypnite.
D25870
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte spodnú časť
hlavného vypínača (a).
Ak chcete náradie vypnúť, stlačte hornú časť
hlavného vypínača.
Príklepové vŕtanie
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač
(a).
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač.
Vŕtanie s plným vrtákom (obr. 1)
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
1. Vložte vhodný vrták.
2. Nastavte volič režimu (f) do polohy
na príklepové vŕtanie.
3. Nastavte elektronický regulátor otáčok
a rázovej energie (g) na požadovanú
úroveň.
3. Nastavte elektronický regulátor otáčok
a rázovej energie (g) na požadovanú
úroveň.
4. Namontujte a nastavte bočnú rukoväť (c).
4. Namontujte a nastavte bočnú rukoväť (c).
5. Označte si miesto, kde bude vyvŕtaný
otvor.
5. Zapnite náradie a začnite prácu.
6. Vrták umiestnite na značku a zapnite
náradie.
7. Po ukončení práce a pred odpojením
prívodného kábla náradie vždy vypnite.
Vŕtanie s vŕtacou korunkou
(obr. 1)
1. Upnite vhodný korunový vrták.
2. Do korunového vrtáka inštalujte vodiaci
vrták.
3. Nastavte volič režimu (f) do polohy
na príklepové vŕtanie.
4. Nastavte elektronický regulátor otáčok
a rázovej energie (g) na strednú alebo
vysokú hodnotu.
5. Namontujte a nastavte bočnú rukoväť (c).
6. Umiestnite vodiaci vrták na značku
a zapnite náradie. Vŕtajte, dokiaľ korunový
vrták nevnikne do betónu do hĺbky zhruba
1 cm.
7. Zastavte náradie a vyberte vodiaci vrták.
Nasaďte korunový vrták znovu do otvoru
a pokračujte vo vŕtaní.
8. Pri vŕtaní materiálu s hrúbkou väčšou než
je výška korunového vrtáka pravidelne
odlamujte valec betónu vnútri korunového
vrtáka.
Aby nedošlo k náhodnému odlomeniu
betónu okolo vŕtaného otvoru, prevŕtajte
najskôr celý materiál vodiacim vrtákom.
Potom z každej strany materiálu vyvŕtajte
jadro do polovice hrúbky materiálu.
9. Po ukončení práce a pred odpojením
prívodného kábla od siete náradie vždy
vypnite.
Sekanie a osekávanie (obr. 1)
1. Vložte do držiaka vhodný sekáč a rukou
ho nastavte do jednej z 24 polôh.
6. Po ukončení práce a pred odpojením
prívodného kábla od siete náradie vždy
vypnite.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu
zníženia rizika zranenia
vypnite náradie a odpojte
prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo
odobratím príslušenstva, pred
akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou nástavcov alebo
pred vykonávaním opráv.
Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné
zapnutie by mohlo spôsobiť úraz.
Opravy tohto náradia nemôže vykonávať
používateľ. Približne po 150 prevádzkových
hodinách zverte kontrolu náradia
autorizovanému servisu DEWALT. Ak dôjde
k problému ešte pred týmto časovým intervalom,
zverte opravu náradia autorizovanému servisu
DEWALT.
Uhlíky (obr. 3)
Uhlíky nie sú opraviteľné. Zverte tento úkon
údržby autorizovanému servisu DEWALT.
Žltá kontrolná dióda opotrebovania uhlíkov
(r) sa rozsvieti, hneď ako sa blíži koniec
prevádzkovej životnosti uhlíkov. Po ďalších 8
hodinách používania náradia dôjde k úplnému
opotrebovaniu uhlíkov a k automatickému
vypnutiu motora.
Hneď ako sa rozsvieti kontrolná dióda údržby
(s), musí sa vykonať požadovaná údržba
náradia.
2. Nastavte volič režimu (f) do polohy „Iba
sekanie“.
15
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
vyhodiť do bežného domového odpadu.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým,
nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym
odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa
vo vetracích drážkach a v ich
blízkosti nahromadí prach
a nečistoty, ofúkajte náradie
prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto
úkonu údržby používajte
schválenú ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie
nekovových súčastí náradia
nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá
alebo iné agresívne látky.
Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto
častiach. Používajte iba
handričku navlhčenú v mydlovom
roztoku. Nikdy nedovoľte, aby
sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte
žiadnu časť náradia do kvapaliny.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo,
než je príslušenstvo ponúkané
spoločnosťou DEWALT, nebolo
s týmto výrobkom testované.
Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto
náradím veľmi nebezpečné. Ak
chcete znížiť riziko zranenia,
používajte s týmto náradím
iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Na želanie sú dodávané rôzne typy vrtákov
a sekáčov SDS Max®.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva
získate u autorizovaného predajcu.
16
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne,
miestne zberne odpadov alebo recyklačné
stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii
elektroodpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež
na internetovej adrese: www.2helpU.com.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete potrebovať
radu či pomoc, obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok ku kvalite
zahŕňa v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom. Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko
presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce
zo zákona.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 3 0 dní zár uku v ýmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia akýkoľvek
nedostatok podliehajúci záruke, bude Vám u Vášho
obchodníka náradie vymenené za nové. Vďaka 1
ročnej záruke istoty máte nárok po dobu 1 roka od
zakúpenia prístroja na jednu bezplatnú prehliadku
v autorizovanom servise D EWALT. Zárukou kvality
firma D EWALT garantuje počas trvania záručnej
doby (24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby za
nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom D EWALT alebo s dokladom o
nákupe) do jedného z poverených servisných
stredísk D EWALT, ktoré sú autorizované na
vykonávanie záručných opráv.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s
návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie sú badateľné žiadne známky poškodenia vonkajšími
vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované nepovolanou
osobou. Osoby povolané tvoria personál poverených servisných stredísk D EWALT, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
Naviac poskytuje servis D EWALT na všetky vykonávané opravy a vymenené náhradné diely ďalšiu
servisnú záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa – zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho zákonníka
a § 429 Obchodného zákonníka. Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho katalógového
a výrobného čísla ako jeho príslušenstvo. Pri
reklamácii je potrebné predložiť záručný list alebo
doklad o kúpe predávajúcemu, príp. servisnému
stredisku D E WALT poverenému vykonávaním
záručných opráv. Vo vlastnom záujme si záručný
list spolu s originálom dokladu o nákupe starostlivo
uschovajte.
D EWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie informácie týkajúce sa servisu môžete získať na dole
uvedených telefónnych číslach a na internetovej
adrese www.2helpU.com.
Black & Decker Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2010
zst00132360 - 11-08-2010
17
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
18
Fax: 00420 577 008 559
D25711K
Motor KOMBINOVANÉ KLADIVO
©
19
D25711K
Držiak nástroja KOMBINOVANÉ KLADIVO
©
20
D25711K
Prevodovka KOMBINOVANÉ KLADIVO
©
21
D25712K
Motor KOMBINOVANÉ KLADIVO
©
22
D25712K
Držiak nástroja KOMBINOVANÉ KLADIVO
©
23
D25712K
Prevodovka KOMBINOVANÉ KLADIVO
©
24
25
26
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising