D25712K | DeWalt D25712K ROTARY HAMMER instruction manual

509111 - 41 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
D25711
D25712
D25713
D25762
D25763
D25870
Rysunek 1A
o
p
m
f
i
e
d
w
a
t
b
j
g
h
e
c
f
D25711/D25712/D25713
m
o
p
w
f
e
i
d
a
t
j
b
h
g
e
c
D25762/D25763
2
Rysunek 1B
c
p
m
w
f
e
d
D25870
a
g
q
e
Rysunek 2A
o
m
k
l
Rysunek 2B
i
n
p
j
h
c
c
3
Rysunek 2C
c
y
k
q
Rysunek 3
D25711
D25712/D25762
u
v
t
D-65510
DEWALT,
Y
GERMAN
IDSTEIN,
pU.com
www.2hel
ALT.eu
www.DEW
Service
Lock-On
Brush Servic
g
g
s
s
r
r
D25713/D25763
D25870
u
v
t
g
g
4
e
s
s
r
r
Rysunek 4A
Rysunek 5
f
Rysunek 4B
d
Rysunek 6
D25711/D25712/
D25713/ D25762/
D25763
D25870
c
d
c
5
MŁOTOWIERTARKA SDS MAX ® D25711,
D25712, D25713, D25762, D25763
I MŁOT UDAROWY SDS MAX ® D25870
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne
wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym partnerem
dla wszystkich użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
D25711 D25712 D25713 D25762 D25763 D25870
Napięcie
VAC
230
230
230
230
230
230
1
1
1
1
1
1
Typ
Pobór mocy
W
1250
1300
1300
1500
1500
1300
Energia pojedynczego udaru
(EPTA 05/2009)
J
9
9
9
15,5
15,5
9
mm
mm
12 - 48
40-115
12-48
40-125
12-48
40-125
18-52
40-150
18-52
40-150
-
mm
25 - 40
25 - 45
25 - 45
28 - 48
28 - 48
-
24
24
24
24
24
24
SDS
Maxâ
SDS
Maxâ
SDS
Maxâ
SDS
Maxâ
SDS
Maxâ
SDS
Maxâ
kg
8,7
9,1
9,1
9,9
9,9
8
Poziom ciśnienia akustycznego
dB(A)
96
95
95
96
96
93
Niepewność pomiaru
dB(A)
3
3
3
3
3
3
Poziom mocy akustycznej
dB(A)
107
106
106
107
107
104
Niepewność pomiaru
dB(A)
3
4
4
4
4
4
Średnice otworów wierconych w betonie:
przy użyciu wiertła pełnego
przy użyciu wiertła rurowego
Zalecane średnice otworów
wierconych w betonie:
przy użyciu wiertła pełnego
Pozycje dłuta
Uchwyt narzędziowy
Masa
Ważone częstotliwościowo całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech
składowych kierunkowych) zmierzone według normy EN 60745:
Wartość skuteczna
przy wierceniu udarowym
w betonie
Niepewność pomiaru
Wartość skuteczna
przy kuciu
Niepewność pomiaru
m/s2
m/s2
9,8
1,5
7,8
1,5
7,8
1,5
9,3
1,5
9,3
1,5
-
m/s2
m/s2
8,8
1,5
7,2
1,5
7,2
1,5
8,2
1,5
8,2
1,5
10,9
1,5
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie EN
6
60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz
do tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana
całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań dotyczy
podstawowego zastosowania
narzędzia i może się różnić, gdy
jest ono wykorzystywane w inny
sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być
dużo większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie
narzędzie pozostawało wyłączone
i jak długo pracowało na biegu
jałowym. Ekspozycja drganiowa
w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny mogłaby się
wtedy okazać dużo mniejsza niż
przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie
ciepłych rąk, odpowiednia
organizacja pracy.
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane prądem 10 A
o napięciu 230 V
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO:
Informuje o bezpośrednim
niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych
lub ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji. Nieprzestrzeganie tej
wskazówki może doprowadzić
do śmiertelnych lub ciężkich
obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich
lub średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje
o działaniu, które wprawdzie nie
grozi doznaniem urazu, ale przy
zignorowaniu może doprowadzić
do szkód rzeczowych.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru
Deklaracja zgodności
z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763,
D25870
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że
narzędzia nr kat. D25711, D25712, D25713,
D25762, D25763, D25870
opisane w „Danych technicznych” zostały wykonane
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
D25870
2000/14/EC, Elektryczny młot wyburzeniowy
(ręczny) m </= 15 kg, aneks VIII, Stowarzyszenie
Nadzoru Technicznego Rheinland Product Safety
GmbH (0197), D-51105 Kolonia, Niemcy, nr id.
jednostki notyfikowanej: 0197.
Hałas zmierzony według normy 2000/14/EG (art.
12, aneks III, nr 10; m </ = 15 kg).
Zmierzony poziom mocy akustycznej: 101 dB
Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 105 dB
Wyroby te są zgodne także z dyrektywą 2004/108/
EG. Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej z naszych
filii wymienionych na końcu instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny
za prawdziwość danych technicznych i składa tę
deklarację w imieniu firmy DEWALT.
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
11.03.2010
7
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję
obsługi.
Ogólne przepisy
bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się
ze wszystkimi zamieszczonymi
tutaj wskazówkami.
Nieprzestrzeganie ich może
doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ, BY
W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ PONOWNIE
SKORZYSTAĆ
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie
sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe
(bez kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują
palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co grozi
wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione,
porażenie prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się
8
wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
e) Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f) W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu
zabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiem
ochronnym różnicowo-prądowym.
Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj
się na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi
bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie
na szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju
i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony
w obracającej się części może doprowadzić
do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f) Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g) Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą jakość
i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko
stosując właściwe narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek
prac nastawczych, przed wymianą
akcesoriów lub odłożeniem
elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Ten środek ostrożności zmniejsza
ryzyko niezamierzonego uruchomienia
elektronarzędzia.
d) Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
e) Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone
elektronarzędzia przed użyciem
napraw. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
f) Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
g) Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe przepisy
bezpieczeństwa pracy
młotowiertarek
•
•
•
Zakładaj nauszniki ochronne. Hałas
może doprowadzić do uszkodzenia
narządu słuchu.
Używaj należących do zakresu dostawy
rękojeści bocznych. Utrata kontroli nad
młotowiertarką może stać się przyczyną
obrażeń ciała.
Trzymaj elektronarzędzie za izolowane
rękojeści, gdy istnieje ryzyko kontaktu
z ukrytymi przewodami elektrycznymi
lub własnym kablem sieciowym.
Natrafienie na przewód pod napięciem
grozi porażeniem prądem elektrycznym,
gdyż napięcie to jest wtedy podawane
na gołe metalowe elementy narzędzia.
Pozostałe zagrożenia
W trakcie używania młotowiertarki grozi
niebezpieczeństwo:
- doznania urazu w razie dotknięcia
obracających się lub gorących elementów
maszyny.
Pomimo przestrzegania obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa i używania urządzeń
ochronnych nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Należą do nich m.in.:
- uszkodzenie narządu słuchu;
- niebezpieczeństwo zgniecenia palców przy
wymianie narzędzi roboczych;
- zagrożenie zdrowia na skutek wdychania
pyłu przy kuciu betonu i muru.
9
Oznaczenia
na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj
instrukcję obsługi.
1
1
1
•
•
dłuto wąskie (tylko D25870)
instrukcja obsługi
rysunek elektronarzędzia w rozłożeniu na części
Sprawdź, czy elektronarzędzie i akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. rys. 1A, 1B, 2A-C)
Zakładaj nauszniki ochronne.
Zakładaj okulary ochronne.
a.
Moment obrotowy 40 Nm, przy
którym wyłącza się sprzęgło
przeciążeniowe, jest odpowiedni
dla większości zastosowań
związanych z wierceniem.
Moment obrotowy 80 Nm, przy
którym następuje wyłączenie
sprzęgła przeciążeniowego, jest
odpowiedni przy ciężkim wierceniu.
Czerwona dioda świecąca
informująca o potrzebie
konserwacji. Szczegółowy
opis zamieszczono w punkcie
Wskaźniki diodowe
konieczności konserwacji.
Żółta dioda świecąca informująca
o potrzebie konserwacji.
Szczegółowy opis zamieszczono
w punkcie Wskaźniki diodowe
konieczności konserwacji.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. 1)
Kod daty (w) zawiera również rok produkcji
wydrukowany na obudowie:
Przykład:
2011 XX XX
Rok produkcji
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 młotowiertarka (D25711, D25712, D25713,
D25762, D25763)
lub
1 młot udarowy (D25870)
1 rękojeść boczna
1 walizka transportowa (tylko modele K)
10
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie
dokonuj żadnych przeróbek
w elektronarzędziu ani jego
elementach, by nie narażać
się na zniszczenie sprzętu
lub doznanie urazu ciała.
Wyłącznik (D25711, D25712, D25713,
D25762, D25763)
Wyłącznik dźwigienkowy (D25870)
Suwak blokujący (D25711, D25712,
D25713, D25762, D25763)
Rękojeść boczna
Rękojeść główna
Amortyzator
Przełącznik trybu pracy
Elektroniczny nastawnik energii udaru
i prędkości obrotowej
Pierścień zaciskowy rękojeści bocznej
Tylny otwór do mocowania rękojeści
bocznej
Obsada rękojeści bocznej
Obejma stalowa
Tuleja
Uchwyt narzędziowy
Kołek
Kołnierz
Tuleja blokująca uchwytu narzędziowego
Pokrętło zaciskowe rękojeści bocznej
ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Młotowiertarki te są przeznaczone
do profesjonalnego wiercenia udarowego i kucia.
D25870
Ten młot udarowy jest przeznaczony
do profesjonalnego kucia, dłutowania i prac
wyburzeniowych.
NIE UŻYWAJ elektronarzędzi w wilgotnym
otoczeniu ani w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Są one przeznaczone do użytku profesjonalnego.
NIE POZWALAJ dotykać elektronarzędzi
dzieciom. Osoby niedoświadczone mogą ich
używać tylko pod nadzorem.
Łagodny rozruch
D25712, D25713, D25762, D25763
Funkcja ta powoduje powolne zwiększanie
prędkości obrotowej po każdym załączeniu, dzięki
czemu wiertło przy rozpoczynaniu wiercenia
pozostaje w żądanej pozycji. Również dzięki tej
funkcji zredukowano szarpnięcia powodowane
reakcją momentu obrotowego przy przykładaniu
wiertła do istniejącego otworu.
Elektroniczna regulacja energii
udaru i prędkości obrotowej
(rys. rys. 1, 3)
Elektroniczny regulator energii udaru i prędkości
obrotowej (g) odznacza się następującymi
zaletami:
– bez problemu można stosować małe
narzędzia robocze,
– przy kuciu bruzd lub wierceniu w miękkich
bądź porowatych materiałach można
zminimalizować ich wykruszanie się
w obszarze poza narzędziem roboczym,
– precyzyjne prowadzenie elektronarzędzia
przy kuciu bruzd.
Sprzęgło przeciążeniowe
Sprzęgło przeciążeniowe ogranicza maksymalny
moment obrotowy w razie zablokowania się
wiertła. W ten sposób przekładnia i silnik są
chronione przed przeciążeniem. Sprzęgło
przeciążeniowe zostało nastawione fabrycznie
i nie ma możliwości jego regulacji.
Nastawianie maksymalnego
momentu obrotowego (rys. 3)
D25712, D25713, D25762, D25763
WSKAZÓWKA: Zmiana
momentu obrotowego przy
załączonej maszynie grozi jej
uszkodzeniem.
Dwupozycyjny nastawnik momentu obrotowego,
przy którym następuje wyłączenie sprzęgła
przeciążeniowego, zapewnia dodatkową ochronę
użytkownika.
Więcej informacji na ten temat podano w punkcie
Nastawnik momentu obrotowego.
Adaptacyjny układ kontroli
wiercenia (ADC)
D25713, D25763 (RYS. 3)
Młotowietarki D25713 i D25763 są wyposażone
w adaptacyjny układ kontroli wiercenia. Kontroluje
on obroty i w razie potrzeby zmniejsza moment
obrotowy silnika do akceptowalnej wartości.
O stanie tym informuje zapalenie się czerwonej
diody świecącej (r).
WSKAZÓWKA: Gdy moc młotowiertarki nie
wystarcza do normalnego wiercenia i czerwona
dioda świecąca nie miga, oddaj maszynę
do autoryzowanego warsztatu serwisowego DEWALT.
Wskaźniki diodowe konieczności
konserwacji (rys. 3)
Żółty wskaźnik (s) świeci się, gdy szczotki
węgłowe są prawie całkowicie zużyte, by w ten
sposób poinformować, że należy je wymienić
w ciągu najbliższych 8 godzin pracy.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Czerwony wskaźnik konieczności konserwacji
(r) świeci się, gdy przycisk blokujący naciśnie
się w innym trybie pracy niż dłutowanie. We
wszystkich modelach z adaptacyjnym układem
kontroli wiercenia czerwony wskaźnik (r) świeci
się, gdy funkcja ta jest aktywna. Wskaźnik ten
zaczyna migać w razie wystąpienia usterki lub
całkowitego zużycia szczotek węglowych (patrz:
Szczotki węglowe w punkcie Konserwacja).
D25870
Czerwony wskaźnik konieczności konserwacji
(r) zapala się w razie wystąpienia usterki lub
całkowitego zużycia szczotek węglowych (patrz:
Szczotki węglowe w punkcie Konserwacja).
Amortyzowana rękojeść
główna (rys. 1)
Amortyzator w rękojeści głównej (e) absorbuje
drgania przenoszące się na użytkownika, dzięki
czemu polepszono komfort obsługi.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze
sprawdzaj, czy napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia.
Elektronarzędzie DEWALT jest
podwójnie zaizolowane zgodnie
z normą EN 60745 i dlatego żyła
uziemiająca nie jest potrzebna.
11
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć w serwisie
firmy DEWALT.
Przedłużacz
Używaj 3-żyłowego przedłużacza, który jest
dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje
pobór mocy przez elektronarzędzie (patrz:
Dane techniczne). Minimalny przekrój żył kabla
powinien wynosić 1,5 mm2, a jego długość nie
powinna przekraczać 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj kabel.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By
zminimalizować ryzyko
doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Upewnij się,
czy wyłącznik jest wyłączony.
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do urazu ciała.
OSTRZEŻENIE: Narzędzia
robocze mogą się silnie
nagrzewać i dlatego, by nie
narażać się oparzenie, przy
wymianie lub wyjmowaniu ich
zakładaj rękawice ochronne.
Montaż rękojeści bocznej
(rys. rys. 2A, 2B)
Rękojeść boczną (c) można zamocować
zarówno z przodu, jak i z tyłu, z lewej lub prawej
strony, wkręcając ją w jeden z przewidzianych
do tego celu otworów gwintowanych tak, by
młotowiertarką mogły się posługiwać zarówno
osoby lewo-, jak i praworęczne.
OSTRZEŻENIE: Przed
rozpoczęciem pracy najpierw
zawsze się upewniaj, czy
rękojeść boczna jest prawidłowo
zamontowana.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
MONTAŻ RĘKOJEŚCI Z PRZODU (RYS. 2A)
1. Pierścień stalowy (k) nasuń na kołnierz
wrzeciona (o) za uchwytem narzędziowym
(m). Ściśnij obydwa końce, załóż tuleję (l)
i przełóż kołek (n).
12
2. Zamontuj obsadę rękojeści bocznej (j)
i nakręć pierścień zaciskowy (h), ale nie
dokręcaj go.
OSTRZEŻENIE: Po zakończeniu
montażu nigdy już nie zdejmuj
rękojeści bocznej.
3. Wkręć rękojeść boczną (c) w tuleję (l)
i pierścień zaciskowy i mocno ją dokręć.
4. Obróć rękojeść boczną do żądanej pozycji.
Przy poziomym wierceniu grubym wiertłem
najlepiej jest ustawić rękojeść pod kątem
około 20o.
5. Dokręcając pierścień zaciskowy (h), ustal
rękojeść boczną w żądanej pozycji.
MONTAŻ RĘKOJEŚCI W TYLNYM OTWORZE
GWINTOWANYM (RYS. 2B)
Zamocowanie rękojeści bocznej w tylnym otworze
gwintowanym jest zalecane przy wierceniu
otworów w podłodze.
1. Zdejmij rękojeść boczną (c), ale pozostaw
jej obsadę, by nadal można było
wykorzystywać ogranicznik głębokości
wiercenia.
2. Rękojeść boczną wkręć bezpośrednio
w jeden z tylnych otworów gwintowanych
(i) z lewej lub z prawej strony
młotowiertarki.
D25870 (RYS. 2C)
1. Poluzuj pokrętło zaciskowe (q) rękojeści
bocznej.
2. Nasuń rękojeść boczną na uchwyt
narzędziowy tak, by pierścień stalowy (k)
przylgnął do powierzchni mocowania (y).
Prawidłowa pozycja rękojeści bocznej
zawiera się między górną i środkową
częścią kołnierza.
3. Ustaw rękojeść (c) pod żądanym kątem.
4. Przesuń i obróć rękojeść do żądanej
pozycji.
5. Zablokuj rękojeść na swoim miejscu przez
obrócenie pokrętła zaciskowego (q).
Mocowanie i wyjmowanie
narzędzi roboczych SDS Max®
(rys. rys. 1, 4A, 4B)
Młotowiertarka jest przystosowania do wierteł
i dłut SDS Max®. Przekrój chwytu narzędzia
roboczego SDS Max® przedstawiono na rysunku
4B.
1. Oczyść chwyt narzędzia roboczego.
2. Pociągnij do tyłu tuleję blokującą (p) i włóż
narzędzie robocze w uchwyt narzędziowy.
3. Lekko obróć narzędzie aż do zatrzaśnięcia
tulei w swojej pozycji.
4. Pociągając za narzędzie sprawdź, czy
się prawidłowo zablokowało. Wiercenie
udarowe wymaga, by osiowy ruch
narzędzia w uchwycie narzędziowym
wynosił kilka centymetrów.
5. By wyjąć narzędzie, pociągnij do tyłu
tuleję blokującą (p) i wyciągnij narzędzie
z uchwytu.
Wybór trybu pracy (rys. 1)
Wiercenie udarowe:
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
W celu wiercenia udarowego
w betonie, cegle, kamieniu i murze.
Tylko dłutowanie:
W celu dłutowania i prac
wyburzeniowych. W tym trybie pracy
narzędzie można wykorzystywać
także jako dźwignię do wyjmowania
zablokowanego wiertła.
1. By wybrać żądany tryb pracy, obróć
przełącznik (f) do pozycji oznaczonej
odpowiednim symbolem.
Gdy przełącznik trybu pracy (f) nie chce
przejść przez pozycję , nieco obróć
uchwyt narzędziowy (m).
2. Sprawdź, czy przełącznik trybu pracy (f)
zatrzasnął się na swoim miejscu.
Pozycje dłuta (rys. 5)
Długo może być ustawione i zablokowane
w jednej z 24 pozycji.
1. Przełącznik trybu pracy (f) obróć do pozycji
.
2. Przekręć dłuto do żądanej pozycji.
3. Przełącznik trybu pracy (f) ustaw w pozycji
„Tylko dłutowanie”.
4. Obróć dłuto aż do zatrzaśnięcia w swojej
pozycji.
Elektroniczna regulacja energii
pojedynczego udaru i prędkości
obrotowej (rys. rys. 1, 3)
Obróć pokrętło (g) do żądanej pozycji: do góry, by
zwiększyć prędkość obrotową, lub do dołu, by ją
zmniejszyć. Prawidłowe ustawienie jest kwestią
doświadczenia. Przykład:
- Gdy zamierzasz kuć bruzdy lub wiercić
otwory w miękkich, kruchych materiałach
lub nie dopuścić do ich wykruszania się
obszarze poza narzędziem roboczym,
ustaw małą prędkość;
- Przy pracach wyburzeniowych lub przy
wierceniu w twardych materiałach ustaw
większą prędkość.
Nastawnik momentu
obrotowego (rys. 3)
D25712, D25713, D25762, D25763
WSKAZÓWKA: Zmiana momentu obrotowego
przy załączonej maszynie grozi jej uszkodzeniem.
Zależnie od zastosowania ustaw dźwignię
nastawnika (t) w pozycji 40 Nm lub 80 Nm.
Moment obrotowy 40 Nm (u), przy którym
następuje wyłączenie sprzęgła przeciążeniowego,
jest odpowiedni dla większości zastosowań.
Sprzęgło wyłącza się, gdy wiertło natrafi na pręt
zbrojeniowy lub inny obcy przedmiot.
Moment obrotowy 80 Nm (v), przy którym wyłącza
się sprzęgło przeciążeniowe, jest odpowiedni przy
wierceniu wiertłem rurowym i wierceniu głębokich
otworów wiertłem pełnym. Sprzęgło wyłącza się
dopiero przy większym momencie obrotowym.
WSKAZÓWKA: Przy zmianie momentu
obrotowego nieco obróć obudowę silnika.
W chwili przyłączania maszyny do sieci sprzęgło
automatycznie przestawia się na wyłączanie przy
momencie obrotowym 40 Nm (u).
ZASTOSOWANIE
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze
przestrzegaj wskazówek
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
OSTRZEŻENIE: Przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
rozpoczęciem wykonywania
regulacji lub napraw wyłącz
elektronarzędzie i odłącz je
od sieci.
13
OSTRZEŻENIE: Narzędzia
robocze mogą się silnie
nagrzewać i dlatego, by nie
narażać się oparzenie, przy
wymianie lub wyjmowaniu ich
zakładaj rękawice ochronne.
OSTRZEŻENIE:
• Przed rozpoczęciem pracy
zorientuj się, jak przebiegają
rury i przewody elektryczne.
• Podczas pracy tylko lekko
naciskaj młotowiertarkę (z siłą
około 200 N). Nadmierny
nacisk nie zwiększa szybkości
pracy, a jedynie ogranicza
sprawność i ewentualnie
skraca trwałość użytkową
elektronarzędzia.
• Zawsze mocno trzymaj
maszynę obiema rękami
i zachowuj stabilną postawę.
Przed rozpoczęciem pracy
sprawdź, czy rękojeść boczna
jest prawidłowo zamocowana.
WSKAZÓWKA: Temperatura pracy powinna
wynosić między -7 oC i +40 oC. W niższych
lub wyższych temperaturach maleje trwałość
użytkowa elektronarzędzia.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 6)
OSTRZEŻENIE: by
zminimalizować ryzyko
doznania poważnego urazu,
ZAWSZE prawidłowo utrzymuj
młotowiertarkę, tak jak pokazano
na rysunku.
OSTRZEŻENIE: by
zminimalizować ryzyko doznania
poważnego urazu, ZAWSZE
mocno utrzymuj młotowiertarkę,
by w razie potrzeby móc
zawczasu zareagować w nagłej
sytuacji.
Zaleca się jedną ręką trzymać rękojeść boczną
(c) , a drugą ręką - rękojeść główną (d).
Załączanie i wyłączanie (rys. 1)
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
By załączyć młotowiertarkę, naciśnij wyłącznik (a).
By wyłączyć młotowiertarkę, zwolnij wyłącznik.
14
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Za pomocą suwaka blokującego (b) wyłącznik
(a) można zablokować tylko w trybie dłutowania.
Gdy suwak ten przestawi się w trybie wiercenia,
młotowiertarka ze względów bezpieczeństwa
automatycznie się wyłącza.
By załączyć młotowiertarkę, naciśnij wyłącznik (a).
By wyłączyć młotowiertarkę, zwolnij wyłącznik.
By załączyć młotowiertarkę na stałe w trybie
dłutowania, naciśnij i przytrzymaj wyłącznik (a),
a następnie przesuń suwak (b) do góry. Teraz
wyłącznik można zwolnić.
y zatrzymać młotowiertarkę załączoną na stałe,
na chwilę naciśnij i zaraz zwolnij wyłącznik.
Po zakończeniu pracy zawsze wyłączaj
elektronarzędzie. Dopiero wtedy wolno wyjąć
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
D25870
By załączyć maszynę, naciśnij wyłącznik
dźwigienkowy (a) u dołu.
By wyłączyć maszynę, naciśnij wyłącznik
dźwigienkowy u góry.
Wiercenie udarowe
By załączyć młotowiertarkę, naciśnij wyłącznik (a).
By wyłączyć młotowiertarkę, zwolnij wyłącznik.
Wiercenie przy użyciu wiertła
pełnego (rys. 1)
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
1. Włóż odpowiednie wiertło.
2. Przełącznik trybu pracy (f) ustaw w pozycji
„Wiercenie udarowe”.
3. Elektroniczny nastawnik energii
pojedynczego udaru prędkości obrotowej
(g) ustaw na żądaną wartość.
4. Zamontuj i odpowiednio ustaw rękojeść
boczną (c).
5. Zaznacz miejsce, w którym, ma być
wywiercony otwór.
6. Przyłóż wiertło do zaznaczonego miejsca
i załącz młotowiertarkę.
7. Po zakończeniu pracy zawsze wyłączaj
młotowiertarkę. Dopiero wtedy wolno wyjąć
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Wiercenie przy użyciu koronki
wiertniczej (rys. 1)
1. Załóż odpowiednią koronkę wiertniczą.
2. W koronce wiertniczej osadź wiertło
centrujące.
3. Przełącznik trybu pracy (f) ustaw w pozycji
„Wiercenie udarowe”.
4. Elektronicznym regulatorem energii
udaru i prędkości obrotowej (g) nastaw
prędkość obrotową na wartość średnią
do maksymalnej.
5. Zamontuj rękojeść boczną (c) i ustaw ją
w żądanej pozycji.
6. Przyłóż wiertło centrujące
do zaznaczonego miejsca i załącz
młotowiertarkę. Kontynuuj wiercenie, aż
koronka wiertnicza wwierci się w beton
na głębokość około 1 cm.
7. Wyłącz młotowiertarkę i wyjmij wiertło
centrujące. Ponownie włóż koronkę
wiertniczą w otwór i kontynuuj pracę.
8. Gdy głębokość otworu przekracza długość
koronki wiertniczej, regularnie trzeba
wyłamywać rdzeń betonowy powstający we
wnętrzu koronki.
By nie doprowadzić do uszkodzenia
materiału wokół otworu, najpierw wywierć
otwór przelotowy o takiej samej średnicy
jak wiertło centrujące. Następnie przyłóż
koronkę wiertniczą i wywierć otwory
z obydwu stron do połowy.
9. Po zakończeniu pracy zawsze wyłączaj
młotowiertarkę. Wtyczkę wolno wyjmować
z gniazda sieciowego tylko wtedy, gdy
elektronarzędzie jest wyłączone.
Kucie bruzd (rys. 1)
1. Załóż odpowiednie dłuto i ustal je w jednej
z 24 pozycji.
2. Przełącznik trybu pracy (f) ustaw w pozycji
„Tylko dłutowanie”.
3. Elektroniczny regulator energii udaru
i prędkości obrotowej (g) ustaw w żądanej
pozycji.
4. Zamontuj rękojeść boczną (c) i obróć ją
do najwygodniejszego dla siebie położenia.
5. Załącz młotowiertarkę i rozpocznij pracę.
6. Po zakończeniu pracy zawsze wyłączaj
młotowiertarkę. Wtyczkę wolno wyjmować
z gniazda sieciowego tylko wtedy, gdy
elektronarzędzie jest wyłączone.
KONSERWACJA
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością i prawie nie wymagają
konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By
zminimalizować ryzyko
doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Upewnij się,
czy wyłącznik jest wyłączony.
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do urazu ciała.
Elektronarzędzia te nie powinny być
konserwowane przez użytkownika. Po około
150 godzinach pracy oddaj ją do warsztatu
serwisowego DEWALT. Gdyby przed tym
terminem wystąpiły jakieś problemy, również
zwróć się do serwisu DEWALT.
Szczotki węglowe (rys. 3)
Szczotki węglowe nie podlegają konserwacji
przez użytkownika. Oddaj młotowiertarkę
do warsztatu serwisowego firmy DEWALT.
Żółty elektroluminescencyjny wskaźnik zużycia
szczotek węglowych (r) zapala się, gdy szczotki
są prawie zużyte. Po kolejnych 8 godzinach pracy
szczotki ulegają kompletnemu zużyciu i silnik
automatycznie się wyłącza.
W razie zapalenia się wskaźnika konieczności
konserwacji (s) niezbędna jest konserwacja
maszyny.
Smarowanie
Elektronarzędzie to nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby
w szczelinach wentylacyjnych
zgromadził się brud, wydmuchaj
go suchym, sprężonym
powietrzem. Załóż przy tym
okulary ochronne i odpowiednią
maskę przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów
narzędzia nie używaj żadnych
rozpuszczalników ani innych
agresywnych chemikaliów, które
mogą osłabić materiał. Najlepsza
15
do tego celu jest szmata zwilżona
łagodnym roztworem mydlanym.
Uważaj, by do wnętrza obudowy
nie dostała się jakaś ciecz
i żadnej części narzędzia nie
zanurzaj w wodzie.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ
akcesoria innych producentów
nie zostały przetestowane
przez firmę DEWALT pod
względem przydatności do tego
narzędzia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać
się na doznanie urazu ciała,
stosuj wyłącznie oryginalne
wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat
odpowiednich akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się
zmuszony zastąpić wyrób DEWALT nowym
sprzętem lub nie będziesz go już potrzebować,
nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego
zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku do specjalnych
punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
16
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o warsztatach
serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
DEWALT
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Firma DEWALT jest pewna jakości swoich produktów
i oferuje dla nich doskonałą gwarancję. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są
ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W
przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt
adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00148581 - 07-03-2011
17
D25711K
Silnik MŁOTOWIERTARKA
©
18
D25711K
Uchwyt dodatkowy MŁOTOWIERTARKA
©
19
D25711K
Skrzynia biegów MŁOTOWIERTARKA
©
20
D25712K
Silnik MŁOTOWIERTARKA
©
21
D25712K
Uchwyt dodatkowy MŁOTOWIERTARKA
©
22
D25712K
Skrzynia biegów MŁOTOWIERTARKA
©
23
24
25
26
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/11
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising