D25712K | DeWalt D25712K ROTARY HAMMER instruction manual

372001-54 EST
D25711
D25712
D25713
D25762
D25763
D25870
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
17
Joonis / Рисунок 1A
o
l
e
f
d
w
a
t
b
i
g
h
e
c
f
D25711/D25712/D25713
o
l
w
f
e
d
a
i
h
t
b
g
e
c
D25762/D25763
3
Joonis / Рисунок 1B
c
w
o
l
f
e
d
D25870
a
g
p
e
Joonis / Рисунок 2A
n
l
j
k
m
o
i
h
c
4
Joonis / Рисунок 2B
c
y
j
p
Joonis / Рисунок 3
D25711
D25712/D25762
u
v
t
D-65510
DEWALT,
Y
GERMAN
IDSTEIN,
lpU.com
www.2he
ALT.eu
www.DEW
Service
Lock-On
ce
Brush Servi
g
g
s
s
r
r
D25713/D25763
D25870
u
v
t
g
g
s
s
r
r
5
Joonis / Рисунок 4A
Joonis / Рисунок 5
f
Joonis / Рисунок 4B
Joonis / Рисунок 6
D25711/D25712/
D25713/ D25762/
D25763
D25870
c
d
c
6
d
EESTI KEEL
SDS MAX ® REGULEERITAVAD JA
RÄBUHAAMRID D25711, D25712, D25713,
D25762, D25763, D25870
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
D25711
Pinge
V
230
(vaid Ühendkuningriik
ja Iirimaa)
V
230/115
Tüüp
1
Väljundvõimsus
W
1250
Löögienergia
(EPTA 05/2009)
J
9
Betooni puurimise koguulatus:
tahked otsakud
mm
12–48
koonusotsakud
mm
40–115
Betooni puurimise optimaalne ulatus:
tahked otsakud
mm
25–40
Purustuspea asendid
24
Tööriistahoidik
SDS Max®
Mass
kg
8,7
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse
määramatus)
D25712
230
D25713
230
D25762
230
D25763
230
D25870
230
230/115
1
1300
230/115
1
1300
230/115
1
1500
230/115
1
1500
230/115
1
1300
9
9
15,5
15,5
9
12–48
40–125
12–48
40–125
18–52
40–150
18–52
40–150
–
–
25–45
24
SDS Max®
9,1
25–45
24
SDS Max®
9,1
28–48
24
SDS Max®
9,9
28–48
24
SDS Max®
9,9
–
24
SDS Max®
8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3
107
95
3
106
95
3
106
96
3
107
96
3
107
93
3
104
dB(A)
3
4
4
4
4
4
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsioonitugevus ah
Betooni puurimine
ah,HD =
Määramatus K =
m/s²
m/s²
8,9
1,5
7,2
1,5
7,2
1,5
8
1,5
8
1,5
–
–
Vibratsioonitugevus ah
Piikimine
ah,Cheq =
Määramatus K =
m/s²
m/s²
8,1
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
7,2
1,5
7,2
1,5
10,9
1,5
7
EESTI KEEL
Sel infolehel toodud vibratsiooni emissiooni tase
on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745
kirjeldatud standardsele katsemeetodile ja seda
võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Seda võib
kasutada mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS: Deklareeritud
vibratsioonitase kehtib tööriista
põhirakendusalade kohta. Kui
tööriista kasutatakse teiste tööde
tegemiseks või teiste lisaseadmetega
või kui tööriist on halvasti hooldatud,
võib vibratsiooni emissioon olla
teistsugune. Sellisel juhul võib
vibratsiooni mõju kogu tööaja kestel
olla märkimisväärselt tugevam.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
Kaitsmed:
Euroopa
230 V tööriistad
10 amprit, vooluvõrk
Ühendkuningriik ja Iirimaa
230 V tööriistad
13 amprit, pistikutes
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763,
D25870
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
D25870
2000/14/EÜ, elektriline pneumovasar (käsitööriist),
m</=15kg, Annex VIII, TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Germany,
Teavitatud asutuse kood: 0197
Helivõimsuse tase 2000/14/EÜ (artikkel 12, lisa III,
nr 10; m ≤ 15 kg) kohaselt
LWA (mõõdetud helivõimsuse tase)
101 dB
LWA (garanteeritud helivõimsuse tase) 105 dB
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/EÜ
ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks kontakteeruge
DEWALTiga aadressil või vaadake kasutusjuhendi
lõpust.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise eest
ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTi nimel.
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või mõõdukate
kehavigastustega.
MÄRKUS: Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
8
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
06.03.2012
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
HOIATUS! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste
täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
EESTI KEEL
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad soodustavad õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
pistikupesale. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapterpistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi oht
tõuseb, kui teie keha on maaga ühenduses.
c) Ärge viige elektritööriistu vihma kätte või
märgadesse tingimustesse. Elektritööriista
sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d) Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi
kasutage elektritööriista toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks ega pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis kaablid suurendavad elektrilöögi
ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
f) Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsinuna ega
b)
c)
d)
e)
f)
g)
alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga
töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks
hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades
toiteallikaga tööriista, mille lüliti on
tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutri- või mõni muu võti võib tekitada
kehavigastusi.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt
ja hoidke tasakaalu. See tagab parema
kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadmete kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis
on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista hoiule asetamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/või
eemaldage aku. Nende kaitsemeetmete
rakendamine vähendab elektritööriista
soovimatu käivitamise ohtu.
d) Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatust kohas
ning ärge laske elektritööriistaga või
9
EESTI KEEL
e)
f)
g)
kasutusjuhendiga mittetutvunud isikutel
seda elektritööriista käitada. Oskamatutes
kätes on elektritööriistad ohtlikud.
Elektritööriistu tuleb hooldada.
Veenduge, et liikuvad osad on õiges
asendis ega ole kinni kiilunud, detailid
on terved ja puuduvad muud tingimused,
mis võivad mõjutada tööriista tööd.
Kahjustuste korral laske tööriista enne
edasist kasutamist remontida. Tööriistade
halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
Hoidke lõikekettad teravad ja puhtad.
Õigesti hooldatud, teravate lõikeservadega
lõiketarvikud kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsakuid jne vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse
nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö
iseloomu. Tööriista kasutamine muuks
kui ettenähtud otstarbeks võib põhjustada
ohtliku olukorra.
– Tervisekahjustusoht, mis on tingitud betooni
ja/või kivimaterjalide töötlemisel tekkiva tolmu
sissehingamisest.
Tööriista tähistus
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Kandke kuulmiskaitset.
Kandke nägemiskaitset.
Siduri seadistus 40 Nm on mõeldud
enamiku puurimistööde jaoks.
Siduri seadistus 80 Nm on mõeldud
kõrgema jõumomendiga rakenduste
jaoks.
5) HOOLDAMINE
a) Laske elektritööriista hooldada
kvalifitseeritud remontijal, kes kasutab
ainult identseid varuosi. See tagab
tööriista ohutuse säilimise.
Punane teenindusindikaatori
valgusdiood. Üksikasjaliku kirjelduse
leiate Teenindusindikaatori
valgusdioodid.
Kollane teenindusindikaatori
valgusdiood. Üksikasjaliku kirjelduse
leiate Teenindusindikaatori
valgusdioodid.
Täiendavad ohutusnõuded
pöörleva peaga haamrite jaoks
• Kandke kõrvaklappe. Liigne müra võib
kahjustada kõrvakuulmist.
• Kasutage tööriistaga kaasas olevaid
lisakäepidet/lisakäepidemeid. Kontrolli
kadumine võib põhjustada kehavigastusi.
• Hoidke elektritööriista töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
lõikeseade võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Voolu all oleva juhtmega
kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka
elektritööriista lahtised metallosad ning võivad
anda kasutajale elektrilöögi.
Muud ohud
Pöörlevate ja peenestavate vasarate kasutamisega
kaasnevad järgmised riskid:
– Tööriista pöörlevate või kuumade osade
puudutamisest tulenevad vigastused.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
– Kuulmiskahjustused.
– Sõrmede muljumise oht lisatarvikute
vahetamisel.
10
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT (JOONIS 1)
Kuupäevakood (w), mis sisaldab ka tootmisaastat,
on trükitud korpusele.
Näiteks:
2012 XX XX
tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Pöörlev suruõhuvasar (D25711, D25712,
D25713, D25762, D25763)
või
1 Räbuhaamer (D25870)
1 Külgkäepide
1 varustuse kast (ainult K-mudelitel)
1 Terav meisel (vaid D25870)
1 Kasutusjuhend
1 Detailijoonis
• Veenduge, et tööriist, selle osad ega tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
EESTI KEEL
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1A, 1B, 2A,
2B)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
a. Käivituslüliti (D25711, D25712, D25762,
D25713, D25763)
Sisse/välja klahvlüliti (D25870)
b. Lukustusliugur (D25711, D25712, D25762,
D25713, D25763)
c. Käepide
d. Põhikäepide
e. Aktiivne vibratsioonikontroll
f. Režiimivalits
g. Elektrooniline kiiruse ja mõju reguleerimise
valits
h. Klamberratas
i. Külgkäepideme klamber
j. Terasrõngas
k. Puks
l. Tööriistahoidik
m. Tihvt
n. Kaelus
o. Lukustuspadrun
p. Külgkäepideme nupp
KASUTUSOTSTARVE
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Teie pöörlev suruvasar on mõeldud
professionaalseks pöördpuurimiseks ja
peenestamiseks.
D25870
Teie räbuhaamer on mõeldud professionaalseks
peenestamiseks, piikimiseks ja lõhkumiseks.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need haamrid on professionaalsed elektritööriistad.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest vastutav
isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle tootega
üksi.
Pehme käivitamise funktsioon
D25712, D25713, D25762, D25763
Pehme käivitamise funktsioon võimaldab tööriistal
aegalselt kiirendada, seega ennetades puuriotsaku
augult mahajooksmist, kui alustatakse.
Samuti vähendab pehme käivitamise funktsioon
kohest jõumomendi reaktsiooni, mis edastatakse
hammasülekandele ja operaatorile, kui haamer
alustab puurimisotsakuga olemasolevast august.
Elektrooniline kiiruse ja löögienergia kontroll (joonis 1, 3)
Elektrooniline kiiruse ja löögienergia reguleerimine
(g) pakub järgmisi eeliseid:
– kasutada saab väiksemaid meisleid, ilma et
tekiks nende purunemisohtu,
– pehme ja hapra materjali lõhkumisel või
puurimisel väiksem murdumisoht,
– optimaalne tööriista juhtimine täpseks
piikimiseks.
Pöördemomenti piirav sidur
HOIATUS: Kasutaja peab alati tagama
tugeva tööriista haarde, kui sellega
töötab.
Pöördemomenti piirav sidur, mis vähendab
operaatorile ülekantavat maksimaalset
pöördemomendi reaktsiooni, kui puuri otsak
peaks kinni kiiluma. See omadus takistab ka
hammasülekande ja elektrimootori väärtatumist.
MÄRKUS: Lülitage tööriist alati välja,
enne kui vahetate pöördemomendi
kontrollseadistusi või kui sellele võib
järgneda tööriista kahjustus.
PÖÖRDEMOMENDI TÄISKONTROLL (CTC)
(JOONIS 3)
D25712/D25762
Pöördemomendi täiskontroll pakub kasutajale
kahefaasilist mehhaanilist sidurit koos reguleeritava
pöördemomendi valikuga. Pöördemomendi
reguleerimine pakub erinevate rakenduste jaoks
suurendatud kontrolli.
Madal seadistus (40 Nm) võimaldab tööriista
rakendada vähendatud pöördemomendiga,
tõstes kontrolli mitmete tahkete otsakutega
puurimisrakenduste jaoks. Kõrge seadistus
11
EESTI KEEL
(80 Nm) on saadaval nõudlikumate tööde
jaoks, nagu koonusotsakuga puurimine ja suure
diameetriga tahkete otsakute kasutamine.
Vt lisateavet Kahefaasilise mehhaanilise siduri
seadistamine.
ÜLIM PÖÖRDEMOMENDI KONTROLL (UTC)
D25713/D25763
Lisaks kahefaasilisele mehhaanilisele sidurile
pakub ülim pöördemomendi kontroll (UTC)
suurendatud mugavust ja ohutust kasutajale
kohapealse, pöörlemisvastase tehnoloogiaga, mis
aitab tuvastada, kas kaotab haamri üle kontrolli.
Kui tuvastatakse kinnikiilumine, vähendatakse
kohe pöördemomenti ja kiirust. See funktsioon
takistab tööriista isepöörlemist, vähendades
randmevigastuste esinemist.
Teenindusindikaatori
valgusdiood (joonis 3)
Kollane harjase kulumise indikaatori valgusdiood(s)
süttivad, kui söeharjad on peaaegu kulunud, et
viidata hoolduse vajadusele järgmise 8 tunni
tööriista kasutustunni jooksul.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Punane teenindusindikaatori valgusiood (r)
süttib, kui lukustusnuppu (b) kasutatakse mis
tahes režiimil, peale peenestamisrežiimi. Ülima
pöördemomendiga kontrollidega varustatud
mudelitel süttib punane valgusdioodiga indikaator
(r), kui pöörlemisvastane seade on aktiveeritud.
Punane indikaator hakkab vilkuma, kui tööriistal
esineb vigu või kui harjad on täielikult kulunud
(vt Harjad peatükis Hooldus).
D25870
Punane valgusdioodiga hooldusindikaator (r) süttib,
kui tööriistal esineb vigu või kui harjad on täielikult
kulunud (vt Harjad peatükis Hooldus).
Täielikult allasurutud vibratsiooniga peakäepide (joonis 1)
Peakäepidemes olevad summutid (d)
absorbeerivad vibratsioone, mis kanduvad muidu
kasutajale üle. See suurendab kasutamise
mugavust.
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge jaoks.
Kontrollige alati, et toitepinge vastab andmesildile
märgitud väärtusele.
Teie DEWALT tööriist on topeltisolatsiooniga vastavalt standardile EN 60745;
seetõttu pole maandusjuhet vaja.
12
HOIATUS: 115 V seadet tuleb
käitada läbi tõrkekindla eraldustrafo,
mille primaar- ja sekundaarmähis on
üksteisest maandusega eraldatud.
Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt valmistatud kaabli vastu, mis on
saadaval DEWALTi hooldusorganisatsiooni kaudu.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis sobib
selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake tehnilist
informatsiooni). Minimaalne juhtme suurus on
1,5 mm2; maksimaalne pikkus 30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati täielikult
lahti.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
HOIATUS: Tööriista otsakud võivad
olla kuumad ja nende vahetamisel või
eemaldamisel tuleb kanda kindaid, et
vältida vigastusi.
Külgkäepideme kokkupanek ja
paigaldus (joonis 2A, 2B)
Külgkäepideme (c) saab kinnitada masina
mõlemale küljele, et masin sobiks nii parema- kui
vasakukäelistele.
EESTI KEEL
HOIATUS: Töötage tööriistaga ainult
koos nõuetekohaselt kokkupandud
külgkäepidemega.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
EESMISSE ASENDISSE PAIGALDAMINE
(JOONIS 2A)
1. Naksake terasrõngas (j) üle kaeluse (n)
tööriistahoidiku (I) tagant. Pigistage mõlemat
otsa koos, kinnitage puks (k) ja sisestage tihvt
(m).
2. Asetage külgkäepideme klamber (i) ja kruvige
klamberrattaga (h). Ärge pingutage.
HOIATUS: Kui käepide on koos, ei tohi
külgkäepideme klambrit mitte kunagi
eemaldada.
3. Kruvige külgkäepide (c) puksi (k) ja siis
klambri rattasse. Keerake tugevalt kinni.
4. Keerake külgkäepideme paigalduskooste
sobivasse asendisse. Horisontaalseks
puurimiseks raske puuriotsakuga soovitame
asetada külgkäepideme umbes 20° nurga alla
optimaalseks kontrolliks.
5. Fikseerige käepideme kinnituskoost, keerates
klamberratta (h) kinni.
D25870 (JOONIS 2B)
1. Kruvige külgkäepideme nupp (p) lahti.
2. Lükake külgkäepide seadmele, paigutades
terasrõnga (j) vastasse kohta (y) seadmel.
Külgkäepideme õige asend on toruja osa otsa
ja keskpaiga vahel.
3. Pöörake külgkäepide (c) sobivasse asendisse.
4. Libistage ja pöörake külgmine käepide
soovitud asendisse.
5. Fikseerige külgkäepideme, keerates nupu (p)
kinni.
SDS Max® tarvikute
paitaldamine ja eemaldamine
(jn 1, 4A, 4B)
See masin kasutab SDS Max® puuriotsakuid
ja purustuspäid (vt joonis 4B SDS Max®
ühendusvarre ristlõiget).
1. Tehke ühendusvars puhtaks.
2. Tõmmake lukustuspadrun (o) tagasi ja
sisestage ühendusvars.
3. Keerake otsakut kergelt, kuni padrun sulgub.
4. Tõmmake otsakut ja veenduge, et see on
korralikult kinnitatud. Löökfunktsiooni jaoks
peab tööriistahoidikusse kinnitatud otsak
saama mitme sentimeetri võrra pikisuunas
liikuda.
5. Otsaku eemaldamiseks tõmmake
tööriistapadrun/kaelus (o) tagasi ja tõmmake
otsak tööriistahoidikust välja (I).
Töörežiimi valimine (joonis 1)
Haamerpuurimine:
D25711, D25712, D25713, D25762,
D25763
betooni, telliskivide, kivide ja puidu
puurimistöödeks.
Vaid haamerdamine:
piikimiseks ja lõhkumiseks. Selles
režiimis saab tööriista kasutada hoovana
puuriotsakute vabastamiseks.
1. Töörežiimi valimiseks pöörake režiimivaliku
nupp (f) seni, kui see näitab soovitud režiimi
sümboli suunas.
Võib olla vajalik keerata kergelt
tööriistahoidikut (l), et võimaldada režiimivalitsil
asendisse.
(f) pääseda
2. Kontrollige, et valits (f) on lukustatud oma
kohal.
Purustuspea asendi
indekseerimine (joonis 5)
Meisli saab indekseerida ja lukustada 24 erinevas
asendis.
1. Keerake režiimivaliku nuppu (f), kuni see
asendi suunas.
näitab
2. Keerake purustuspea soovitud asendisse.
3. Seadke režiimivaliku nupp (f) "vaid
haamerdamise" asendisse.
4. Käänake purustuspead seni, kui see oma
kohal lukustub.
Elektrooniline kiiruse ja
löögienergia kontrolli
seadistamine (joonis 1, 3)
Keerake ratas (g) sobivasse asendisse. Keerake
suurema kiiruse saamiseks ratast üles ning
väiksema kiiruse saamiseks alla. Oskus tööriista
seadistada tuleb kogemustega, nt
– pehme, rabeda materjali piikimisel või
puurimisel ning kui tarvis on minimaalset
purustusjõudu, seadke ratas nõrgaks;
– kui lõhute või puurite kõvemasse materjali,
seadke ratas tugevamaks.
13
EESTI KEEL
Kahefaasilise mehhaanilise
siduri seadistamine (joonis 3)
• Hoidke tööriista alati kindlalt kahes
käes ja tagage kindel iste Töötage
tööriistaga ainult koos nõuetekohaselt
kokkupandud külgkäepidemega.
D25712, D25713, D25762, D25763
MÄRKUS: Lülitage tööriist alati välja,
enne kui vahetate pöördemomendi
kontrollseadistusi või kui sellele võib
järgneda tööriista kahjustus.
Liigutage pöördemomendi kontrollhoova (t),
et seadistada 40 Nm või 80 Nm vastavalt
rakendusele.
MÄRKUS: Töötemperatuur on -7° kuni +40 °C
(19° kuni 104 °F). Kasutades tööriista sellest
temperatuurivahemikust väljaspool, väheneb
tööriista eluiga.
Õige käte asend (joonis 6)
HOIATUS: Raskete vigastuste
saamise riski vähendamiseks kasutage
ALATI nõuetekohast käteasendit, nagu
pildil näidatud.
• Kui sidur on 40 Nm (u) peale, siis on see
mõeldud enamiku puurimistööde jaoks
ning see on disainitud selleks, et ületada
lihtsalt kohad, kus puuriotsak puutub kokku
võõrobjektidega.
• Kui sidur on 80 Nm (v) peal, siis on see
mõeldud kõrge pöördemomendiga tööde
jaoks, nagu koonusotsakud ja sügavad
puurimisaugud ning see on disainitud ületama
kõrge pöördemomendi läve.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida selle
ootamatut liikumist.
Õige hoideasend nõuab, et üks käsi on eesmisel
käepidemel (c) ja teine käsi põhikäepidemel (d).
MÄRKUS: Võimalusel valige 80 Nm, laske
seadmel koorma all töötada ja proovige uuesti.
Sisse- ja väljalülitamine
(joonis 1)
Iga kord, kui tööriist on vooluga ühendatud, lülitub
see automaatselt siduri seadistusele 1, milleks on
40 Nm (u), kõige tundlikum seadistus.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Et lülitada tööriist sisse, pigistage käivituslülitit (a).
KASUTAMINE
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Lukustusliugur (b) võimaldab käivituslüliti (a)
lukustada vaid piikimisrežiimil. Kui lukustusliugur
aktiveeritakse puurimisrežiimil, on tööriista
funktsiooniks automaatne väljalülitus.
Kasutusjuhised
HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid
ja asjakohaseid õigusakte.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
HOIATUS: Tööriista otsakud võivad
olla kuumad ja nende vahetamisel või
eemaldamisel tuleb kanda kindaid, et
vältida vigastusi.
HOIATUS:
• Pidage meeles torude ja juhtmestiku
asukohti.
• Avaldage tööriistale vaid kerget
survet (umbes 20 kg). Liigne jõud ei
kiirenda puurimist, vaid vähendab
tööriista jõudlust ning võib lühendada
selle kasutusiga.
14
Tööriista peatamiseks vabastage käivituslüliti.
Et lülitada tööriist sisse, pigistage käivituslülitit (a).
Tööriista peatamiseks vabastage lüliti.
Pidevaks töötamiseks vajutage ja hoidke all lülitit
(a), libistage lukustusnupp (b) üles ja vabastage
lüliti.
Pidevas režiimis töötava tööriista seiskamiseks
vajutage lühidalt lülitit ja seejärel vabastage see.
Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust eemaldamist
lülitage tööriist välja.
D25870
Tööriista sisselülitamiseks vajutage sisse/välja
klahvlülitit (a) käivituse alumises osas.
Tööriista väljalülitamiseks vajutage sisse/välja
klahvlülitit (a) käivituse ülemises osas.
Haamerpuurimine
Tööriista sisselülitamiseks vajutage sisse/välja lülitit
(a).
Tööriista peatamiseks vabastage lüliti.
EESTI KEEL
Tahke otsakuga puurimine
(joonis 1)
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
1. Seostage sobiv puuriotsak.
2. Seadke režiimivaliku nupp (f)
haamerpuurimisasendisse.
3. Seadistage elektroonilist kiiruse ja mõju
juhtvalitsat (g).
4. Kohandage ja reguleerige külgkäepidet (c).
5. Märgistage puuritava augu koht.
6. Asetage puuriotsak töödeldavasse kohta ja
lülitage tööriist sisse.
7. Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust
eemaldamist lülitage tööriist välja.
Koonusotsakuga puurimine
(joonis 1)
1. Sisestage sobiv koonusotsak.
2. Paigaldage tsentripuur koonusotsakusse.
3. Seadke režiimivaliku nupp (f)
haamerpuurimisasendisse.
4. Lülitage elektrooniline kiiruse ja löögijõu
kontrollimise valits (g) mõõdukale või suurele
kiirusele.
5. Kohandage ja reguleerige külgkäepidet (c).
6. Asetage tsentripuur töödeldavasse kohta ja
lülitage tööriist sisse. Puurige, kuni koonus on
surunud betoonist läbi u. 1 cm.
7. Peatage tööriist ja eemaldage tsentripuur.
Asetage koonusotsa tagasi auku ja jätkake
puurimisega.
8. Kui puurite läbi struktuuri, mis on
koonusotsaku sügavusest paksem, murdke
ära betooni ümar silinder või otsaku koonus
regulaarsete intervallidega.
Vältige augu ümber betooni tahtmatut
murdmist, seetõttu puurige esmalt auk, mis
on tsentripuuri diameetri suurune, täiesti
läbi struktuuri. Seejärel puurige koonusauk
mõlemalt poolt poole peale.
9. Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust
eemaldamist lülitage masin alati välja.
Peenestamine ja piikimine
(joonis 1)
1. Sisestage sobiv purustuspea ja keerake seda
käsitsi, et see kinnituks ühte 24 asendisse.
2. Seadke režiimivaliku nupp (f) "vaid
haamerdamise" asendisse.
3. Elektrooniline kiiruse ja mõju reguleerimise
valitsi seadistamine.
4. Kohandage ja reguleerige külgkäepidet (c).
5. Lülitage tööriista sisse ja alustage tööga.
6. Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust
eemaldamist lülitage masin alati välja.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi elektritööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hoolduse juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Masin pole kasutaja poolt hooldatav. Pärast
umbes 150 töötundi viige seade volitatud DEWALT
i remondikeskusse. Kui probleemid ilmnevad
enne seda, võtke ühendust DEWALT volitatud
remonditöökojaga.
Harjad (joonis 3)
Süsinikharju ei saa kasutaja hooldada. Viige
tööriist volitatud DEWALTi remondiagendile.
Kollane harjaste kulumise indikaatori valgusdiood
(s) süttib, kui söeharjad on peaaegu kulunud.
Pärast järgmist 8 kasutustundi või pärast harjade
täielikku kulumist lülitub mootor täielikult välja.
Tööriista hooldus tuleb teha niipea, kui
hooldusindikaator (r) süttib.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
15
EESTI KEEL
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kastke tööriista või selle osi vedelikku.
Lisatarvikud
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid
peale DEWALTi pakutavate ei ole
koos selle seadmega testitud,
võib nende kasutamine koos selle
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks on koos selle
seadmega lubatud kasutada ainult
DEWALTi soovitatud tarvikuid.
Erinevat tüüpi SDS Max® puuriotsakud ja
purustuspead on soovi korral saadaval.
Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt ostate
uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode volitatud remonditöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
16
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРФОРАТОР
И ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК SDS MAX ® D25711,
D25712, D25713, D25762, D25763, D25870
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
D25711
Напряжение питания
В
230
Тип
1
Потребляемая мощность Вт
1250
Энергия удара
(EPTA 05/2009)
Дж
9
Максимальный диаметр сверления в бетоне:
сплошной бур
мм
12–48
полая коронка
мм
40–115
Оптимальный диаметр сверления в бетоне:
сплошной бур
мм
25–40
Позиции фиксации долот
24
Патрон
SDS Max®
Вес
кг
8,7
LpA (звуковое давление) дБ(А)
KpA (погрешность измерения
звукового давления) дБ(А)
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А)
KwA (погрешность измерения
акустической
мощности)
дБ(А)
D25712
230
1
1300
D25713
230
1
1300
D25762
230
1
1500
D25763
230
1
1500
D25870
230
1
1300
9
9
15,5
15,5
9
12–48
40–125
12–48
40–125
18–52
40–150
18–52
40–150
–
–
25–45
24
SDS Max®
9,1
25–45
24
SDS Max®
9,1
28–48
24
SDS Max®
9,9
28–48
24
SDS Max®
9,9
–
24
SDS Max®
8
96
95
95
96
96
93
3
3
3
3
3
3
107
106
106
107
107
104
3
4
4
4
4
4
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление в бетоне
м/с²
8,9
7,2
7,2
8
8
–
ah,HD =
Погрешность K = м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
–
Значения вибрационного воздействия, ah
Долбление
ah,Cheq =
м/с²
8,1
Погрешность K = м/с²
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
7,2
1,5
7,2
1,5
10,9
1,5
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
18
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763,
D25870
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
D25870
2000/14/EC, Электрический бетонолом
(переносной) м </= 15 кг, Приложение VIII;
TÜV Rheinland Product Safety GmbH (0197),
D- 51105 Köln, Germany, Идентификационный
№ Уполономоченного Ограна: 0197
Уровень акустической мощности, измеренный
в соответствии с 2000/14/EC (Статья 12,
Приложение III, №10; м </= 15 кг)
LwA (измеренная акустическая
мощность) 101 дБ
LwA (гарантированная акустическая
мощность) 105 дБ
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
06.03.2012
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно прочтите
все правила безопасности
и инструкции. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c)
Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
f)
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети
и/или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
20
f)
g)
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
e)
f)
g)
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные инструкции
по технике безопасности при
работе перфораторами
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• При работе пользуйтесь
дополнительной рукояткой
(рукоятками), прилагающейся
к инструменту. Потеря контроля
над инструментом может привести
к тяжелой травме.
• Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых
режущий инструмент может
соприкасаться со скрытой проводкой
или собственным кабелем. Контакт
режущей принадлежности с находящимся
под напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании перфораторов и отбойных
молотков:
– Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
насадок.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с бетоном и/или
кирпичом.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
Муфта сцепления 40 Нм для
большинства работ по сверлению.
Муфта сцепления 80 Нм для
операций с высоким крутящим
моментом.
Красный светодиодный индикатор
сервисного обслуживания.
Подробное описание см. в разделе
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
«Светодиодные индикаторы
сервисного обслуживания».
Желтый светодиодный индикатор
сервисного обслуживания.
Подробное описание см. в разделе
«Светодиодные индикаторы
сервисного обслуживания».
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (w), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
c. Боковая рукоятка
d. Основная рукоятка
e. Контроль активной вибрации
f. Переключатель режимов работы
g. Электронный регулятор скорости вращения
и силы удара
h. Зажимное колесо
i. Зажим боковой рукоятки
j. Стальной хомут
k. Втулка
l. Патрон
Например:
2012 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Перфоратор (D25711, D25712, D25713,
D25762, D25763)
или
m. Штифт
n. Зажимное кольцо
o. Муфта патрона
p. Зажимная ручка боковой рукоятки
НАЗНАЧЕНИЕ
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
1 Отбойный молоток (D25870)
Ваш перфоратор предназначен для профессиональных работ по сверлению и долблению.
1 Боковая рукоятка
D25870
1 Чемодан (только K-модели)
Ваш отбойный молоток предназначен для
профессиональных работ по дроблению,
долблению и разбиванию.
1 Пикообразное долото (только D25870)
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1А, 1В, 2А,
2В)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Курковый пусковой выключатель (D25711,
D25712, D25762, D25713, D25763)
Клавиша пускового выключателя (D25870)
b. Кнопка блокировки выключателя (D25711,
D25712, D25762, D25713, D25763)
22
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные перфораторы и отбойные
молотки являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Плавный пуск
D25712, D25713, D25762, D25763
После каждого включения электроинструмента
данная функция автоматически постепенно
РУССКИЙ ЯЗЫК
увеличивает частоту ударов, что дает
возможность легко и точно подвести сменный
обрабатывающий инструмент (например,
долото) к рабочей точке.
Также функция плавного пуска уменьшает
непосредственную реакцию от крутящего
момента на двигатель и оператора при
начинании работ с насадкой, установленной
в уже существующем отверстии.
Электронный регулятор
скорости вращения и силы
удара (Рис. 1, 3)
Электронный регулятор скорости вращения
и силы удара (g) позволяет воспользоваться
следующими преимуществами:
– использование небольших по размеру
принадлежностей без риска их
повреждения;
– при долблении мягких или хрупких
материалов уменьшение их крошения;
– оптимальный контроль над инструментом
при точных работах.
Муфта предельного момента
ВНИМАНИЕ: При работе
пользователь всегда должен крепко
удерживать инструмент.
Предохранительная муфта предельного
момента снижает реакцию от крутящего
момента, действующую на оператора при
заклинивании бура. Это устройство также
предотвращает останов трансмиссии
и электродвигателя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед
изменениями в настройках крутящего момента всегда выключайте
инструмент, в противном случае
он может сломаться.
ПОЛНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРУТЯЩЕГО
МОМЕНТА (СТС) (РИС. 3)
D25712/D25762
Полное регулирование крутящего момента
(СТС) позволяет пользователю регулировать
настройки крутящего момента при помощи
двухступенчатой механической зажимной
муфты. Регулирование крутящего момента
обеспечивает дополнительный контроль при
выполнении различных операций.
Низкий момент (40 Нм) позволяет управлять
инструментом со сниженным уровнем
крутящего момента, увеличивая контроль
при выполнении продолжительных работ по
сверлению. Высокий момент (80 Нм) подходит
для выполнения более сложных операций,
например, для сверления полыми коронками
или сплошными бурами большого диаметра.
Дополнительную информацию см.
в разделе «Настройка двухступенчатой
механической зажимной муфты».
АБСОЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД КРУТЯЩИМ
МОМЕНТОМ
D25713/D25763
В дополнение к двухступенчатой механической
зажимной муфте функция абсолютного
контроля над крутящим моментом
обеспечивает оператору повышенный комфорт
и безопасность на рабочем месте благодаря
антиротационной технологии, способной
обнаружить потерю контроля оператора над
инструментом. При обнаружении заклинивания
насадки крутящий момент и скорость
немедленно снижаются. Данная функция
предотвращает самовращение инструмента,
снижая риск повреждения запястья оператора.
Светодиодные индикаторы
сервисного обслуживания
(Рис. 3)
На начальной стадии износа графитовых
щёток загорается желтый светодиодный
индикатор износа щёток (s), означая, что
электроинструмент нуждается в сервисном
обслуживании не позднее, чем через 8 часов
эксплуатации.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
При активации кнопки блокировки выключателя
(b) в любом из режимов, кроме долбления,
загорится красный светодиодный индикатор
(r). Во всех моделях, оборудованных функцией
абсолютного контроля над крутящим моментом,
при срабатывании антиротационного устройства
загорается красный светодиодный индикатор
(r). При неисправности электроинструмента
или при полной выработке графитовых щёток
красный индикатор начнет мигать (см. Щётки
электродвигателя в разделе «Техническое
обслуживание»).
D25870
При неисправности электроинструмента
или при полной выработке графитовых
щёток загорается красный индикатор
сервисного обслуживания (r) (см. Щётки
электродвигателя в разделе «Техническое
обслуживание»).
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Антивибрационная основная
рукоятка (Рис. 1)
Электробезопасность
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
ВНИМАНИЕ: Насадки могут
оказаться очень горячими. Во
избежание получения травмы,
при смене или извлечении насадок
всегда надевайте защитные
перчатки.
Амортизаторы в основной рукоятке (d)
поглощают колебания, защищая оператора
от вибрации. Это увеличивает комфорт
в эксплуатации электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, что исключает
потребность в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
24
Сборка и установка боковой
рукоятки (Рис. 2А, 2В)
Боковая рукоятка (с) может быть установлена
с любой стороны инструмента, чтобы создать
удобство для пользователей как с правой, так
и с левой рабочей рукой.
ВНИМАНИЕ: Всегда работайте
инструментом только с правильно
установленной боковой рукояткой.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
УСТАНОВКА РУКОЯТКИ В ПЕРЕДНЕЙ
ПОЗИЦИИ (РИС. 2А)
1. Установите хомут (j) поверх зажимного
кольца (n) позади патрона (l). Сожмите обе
концевые части хомута, установите втулку
(k) и вставьте штифт (m).
2. Установите зажим рукоятки (i) и навинтите
на него зажимное колесо (h). Не
затягивайте туго.
ВНИМАНИЕ: Раз установленный
зажим боковой рукоятки не должен
впоследствии сниматься.
3. Ввинтите боковую рукоятку (c) во втулку
(k), а затем в зажимное колесо. Затяните
с усилием.
4. Поверните собранную боковую
рукоятку в необходимое положение.
Для обеспечения полного контроля
при горизонтальном сверлении
с использованием тяжелого бура
рекомендуется устанавливать боковую
рукоятку под углом приблизительно 20°.
5. Зафиксируйте собранную боковую рукоятку
в нужном положении, затянув зажимное
колесо (h).
РУССКИЙ ЯЗЫК
D25870 (РИС. 2B)
1. Ослабьте зажимную ручку боковой рукоятки
(p).
2. Надвиньте боковую рукоятку на инструмент,
расположив стальной хомут (j) на
установочной поверхности (y). Правильное
расположение боковой рукоятки – между
головной частью и серединой цилиндра.
3. Поверните боковую рукоятку (с) под
нужным углом.
4. Сдвиньте и поверните боковую рукоятку
в желаемое положение.
5. Зафиксируйте боковую рукоятку в нужном
положении, затянув ручку (p).
1. Для установки режима работы вращайте
переключатель режимов (f), пока он не
укажет на символ заданного режима.
В отдельных случаях, для установки
переключателя режимов (f) на позицию
необходимо слегка повернуть патрон (l).
2. Убедитесь, что переключатель режимов (f)
зафиксирован на месте.
Регулирование положения
долота (Рис. 5)
Ваш инструмент позволяет установить
и зафиксировать долото в 24-х различных
положениях.
Установка и извлечение
насадок SDS Max® (Рис. 1, 4A,
4B)
1. Вращайте переключатель режимов (f), пока
он не укажет на символ .
Данный инструмент работает бурами
и долотами SDS Max® (См. вставку на рисунке
4В: поперечное сечение хвостовика долота
SDS Max®).
3. Установите переключатель режимов (f)
в положение «долбление только».
1. Очистите хвостовик насадки.
2. Оттяните муфту патрона (o) и вставьте
хвостовик насадки в патрон.
3. Поверните насадку до ощущаемой
фиксации в шлицах.
4. Потяните за насадку для проверки
надежности ее фиксации. Для выполнения
ударной функции насадка должна
иметь некоторую свободу перемещения
в продольном направлении в пределах
нескольких сантиметров.
5. Для извлечения насадки, оттяните назад
муфту патрона (o) и извлеките насадку из
патрона (l).
Выбор режима работы
(Рис. 1)
Сверление с ударом:
D25711, D25712, D25713, D25762,
D25763
для сверления в бетоне, камне
и кирпичной кладке.
Долбление только:
для работ по долблению
и разбиванию. В этом режиме
перфоратор также может
использоваться в качестве рычага для
извлечения застрявшего сверла.
2. Поверните долото в сторону нужной
позиции.
4. Поворачивайте долото, пока оно не
зафиксируется в нужной позиции.
Настройка скорости вращения и силы удара (Рис. 1, 3)
Поверните регулятор (g) и установите его
на необходимый уровень. Для установки
высокой скорости поверните регулятор вверх,
для установки низкой скорости, поверните
регулятор вниз. Правильное регулирование
достигается по приобретении определенного
опыта.
– При долблении или сверлении мягких
или хрупких материалов, а также для
обеспечения минимального крошения
необходимо устанавливать регулятор на
малые величины.
– При долблении или сверлении твердых
материалов необходимо поворачивать
регулятор в сторону больших величин.
Настройка двухступенчатой
механической зажимной
муфты (Рис. 3)
D25712, D25713, D25762, D25763
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед
изменениями в настройках
крутящего момента всегда
выключайте инструмент,
в противном случае он может
сломаться.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Передвиньте переключатель крутящего
момента (t) на значение 40 Нм или 80 Нм,
в зависимости от выполняемой операции.
• Муфта сцепления 40 Нм (u) разработана
для выполнения большинства операций
по сверлению и предназначена для
быстрого отключения при контакте насадки
с арматурными стержнями или другими
посторонними материалами.
• Муфта сцепления 80 Нм (v) разработана
для операций с высоким крутящим
моментом, например, для сверления
буровой коронкой или очень глубоких
отверстий, и предназначена для быстрого
отключения при превышении крутящего
момента.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если невозможно установить
переключатель на позицию 80 Нм, дайте
инструменту немного поработать под нагрузкой
и попробуйте снова.
При каждом подключении инструмента
к источнику питания, он автоматически будет
переключаться на самое чувствительное
сцепление – 1 на муфте сцепления 40 Нм (u).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
26
ВНИМАНИЕ:
• При сверлении стен, определите
местоположение отопительных
труб и электропроводки.
• Не оказывайте давления
более 20-ти кг при работе
электроинструментом. Излишнее
давление на инструмент не
ускорит процесс сверления, но
понизит эффективность его
работы и может сократить срок
его службы.
• Всегда крепко держите
инструмент обеими руками
и работайте в устойчивой
позе. Всегда работайте
инструментом только
с правильно установленной
боковой рукояткой.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рабочая температура от -7°
до +40 °C. Использование инструмента на
открытом воздухе за пределами температурной
нормы значительно сократит срок службы
инструмента.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 6)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(с), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (d).
ВНИМАНИЕ: Насадки могут
оказаться очень горячими. Во
избежание получения травмы,
при смене или извлечении насадок
всегда надевайте защитные
перчатки.
Чтобы выключить инструмент, отпустите
пусковой выключатель.
Включение и выключение
(Рис. 1)
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а).
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Кнопка блокировки (b) фиксирует курковый
выключатель (a) только в режиме долбления.
РУССКИЙ ЯЗЫК
При активации кнопки блокировки в режиме
сверления электроинструмент в целях
безопасности автоматически выключится.
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а).
Чтобы выключить инструмент, отпустите
курковый выключатель.
Для продолжительных операций нажмите
и удерживайте клавишу пускового выключателя
(а), передвиньте кнопку блокировки (b) вверх
и отпустите выключатель.
Для выключения непрерывного режима работы
инструмента кратко нажмите и отпустите
клавишу пускового выключателя. Всегда
выключайте электроинструмент после
окончания работы и перед отключением от
электросети.
D25870
Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя (а) в нижней
части куркового выключателя.
Чтобы выключить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя в верхней
части куркового выключателя.
Сверление с ударом
Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя (а).
Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
Сверление сплошным буром
(Рис. 1)
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
1. Вставьте соответствующий бур.
2. Установите переключатель режимов (f)
в положение «сверление с ударом».
3. Настройте скорость вращения и силу удара
при помощи электронного регулятора (g).
4. Установите и отрегулируйте боковую
рукоятку (c).
5. Точкой отметьте место, в котором
необходимо высверлить отверстие.
6. Поместите наконечник бура в отмеченную
точку и включите электроинструмент.
7. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
Сверление коронкой (Рис. 1)
1. Вставьте соответствующую коронку.
2. Вставьте центрирующее сверло в коронку.
3. Установите переключатель режимов (f)
в положение «сверление с ударом».
4. При помощи электронного регулятора
скорости вращения и силы удара (g),
установите среднюю или высокую скорость.
5. Установите и отрегулируйте боковую
рукоятку (c).
6. Поместите остриё центрирующего
сверла в отмеченную точку и включите
электроинструмент. Сверлите до тех
пор, пока коронка не углубится в бетон
приблизительно на 1 см.
7. Выключите инструмент и отсоедините
центрирующее сверло. Поместите коронку
в отверстие и продолжайте сверлить.
8. При просверливании конструкции, толщина
которой превышает глубину коронки,
регулярно удаляйте высверленные
круговые цилиндры бетона или бетон,
заполнивший полость коронки.
Для предотвращения нежелательного
разрушения бетона вокруг отверстия,
предварительно просверлите сквозное
отверстие центрирующим сверлом. Затем
коронкой сверлите отверстие наполовину
с каждой стороны от сквозного отверстия.
9. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
Дробление и долбление
(Рис. 1)
1. Вставьте соответствующее долото
и поверните его рукой для фиксации
в одной из 24-х позиций.
2. Установите переключатель режимов (f)
в положение «долбление только».
3. Настройте скорость вращения и силу удара
при помощи электронного регулятора (g).
4. Установите и отрегулируйте боковую
рукоятку (c).
5. Включите электроинструмент и начинайте
работать.
6. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Данный инструмент не обслуживается
пользователем. Регулярно, приблизительно
каждые 150 часов эксплуатации,
проверяйте Ваш электроинструмент
в авторизованном сервисном центре
DEWALT. В случае возникновения проблем
до истечения указанного срока, обращайтесь
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
Щётки электродвигателя
(Рис. 3)
Угольные щётки не подлежат самостоятельной
замене оператором. Отнесите инструмент
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
На начальной стадии износа графитовых щёток
загорается желтый светодиодный индикатор
износа щёток (s). По истечении 8-ми часов
эксплуатации инструмента или после полной
выработки щёток двигатель автоматически
выключится.
При загорании светодиодного индикатора
сервисного обслуживания (r) необходимо
провести техническое обслуживание
электроинструмента.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Различные типы буров и долот SDS Max®
можно приобрести дополнительно.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
28
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00211181 - 12-07-2013
29
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising