D25712K | DeWalt D25712K ROTARY HAMMER instruction manual

370000-88 LT
D25711
D25712
D25713
D25762
D25763
D25870
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
17
Pav. / Рисунок 1A
o
l
e
f
d
w
a
t
b
i
g
h
e
c
f
D25711/D25712/D25713
o
l
w
f
e
d
a
i
h
t
b
g
e
c
D25762/D25763
3
Pav. / Рисунок 1B
c
w
o
l
f
e
d
D25870
a
g
p
e
Pav. / Рисунок 2A
n
l
j
k
m
o
i
h
c
4
Pav. / Рисунок 2B
c
y
j
p
Pav. / Рисунок 3
D25711
D25712/D25762
u
v
t
D-65510
DEWALT,
Y
GERMAN
IDSTEIN,
lpU.com
www.2he
ALT.eu
www.DEW
Service
Lock-On
ce
Brush Servi
g
g
s
s
r
r
D25713/D25763
D25870
u
v
t
g
g
s
s
r
r
5
Pav. / Рисунок 4A
Pav. / Рисунок 5
f
Pav. / Рисунок 4B
Pav. / Рисунок 6
D25711/D25712/
D25713/ D25762/
D25763
D25870
c
d
c
6
d
LIETUVIŲ
„SDS MAX ®“ KOMBINUOTIEJI IR NUKALIMO
SMŪGINIAI GRĘŽTUVAI D25711, D25712,
D25713, D25762, D25763, D25870
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
bendrovė „DEWALT“ yra viena iš patikimiausių profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
D25711
Įtampa
V
230
(tik JK ir Airijai)
V
230/115
Tipas
1
Galios įvestis
W
1250
Smūgiavimo jėga
(EPTA 05/2009)
J
9
Maksimalus betono gręžimo greitis:
vientisieji antgaliai
mm
12–48
šerdiniai antgaliai
mm
40–115
Optimalus betono gręžimo greitis:
vientisieji antgaliai
mm
25–40
Kaltų padėtys
24
Įrankio laikiklis
SDS Max®
Svoris
kg
8,7
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio paklaida)
LWA (garso galia)
KWA (garso galios paklaida)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3
107
3
D25712
230
230/115
1
1300
D25713
230
230/115
1
1300
D25762
230
230/115
1
1500
D25763
230
230/115
1
1500
D25870
230
230/115
1
1300
9
9
15,5
15,5
9
12–48
40–125
12–48
40–125
18–52
40–150
18–52
40–150
–
–
25–45
24
SDS Max®
9,1
25–45
24
SDS Max®
9,1
28–48
24
SDS Max®
9,9
28–48
24
SDS Max®
9,9
–
24
SDS Max®
8
95
3
106
4
95
3
106
4
96
3
107
4
96
3
107
4
93
3
104
4
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas pagal EN 60745:
Vibracijos emisijos vertė ah
Gręžiant betoną
ah,HD =
m/s²
Paklaida K =
m/s²
8,9
1,5
7,2
1,5
7,2
1,5
8
1,5
8
1,5
–
–
Vibracijos emisijos vertė ah
Atliekant kalimo darbus
ah,Cheq =
m/s²
Paklaida K =
m/s²
8,1
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
7,2
1,5
7,2
1,5
10,9
1,5
7
LIETUVIŲ
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite
rankas šiltai, planuokite darbą.
Saugikliai:
Europos vartotojams
230 V įrankiai
10 amperų elektros tinkle
JK ir Airijos vartotojams
230 V įrankiai
13 amperų elektros kištukuose
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763,
D25870
„DEWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis toliau
nurodytų reikalavimų ir standartų: 2006/42/EB,
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
D25870
2000/14/EB Elektrinis betono ardiklis (rankinis) m
</= 15 kg, VIII priedas; „TÜV Rheinland Product
Safety GmbH“ (0197), D-51105 Köln, Germany
(Vokietija), Paskelbtosios įstaigos ID Nr.: 0197
Garso galios lygis pagal 2000/14/EB (12 straipsnis,
III priedas, Nr. 10; m </= 15 kg)
LWA (išmatuotasis garso galios lygis) 101 dB(A)
LWA (garantuotasis garso galios lygis) 105 dB(A)
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/
EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos
prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą toliau
nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje
pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: nurodo tiesioginę pavojingą
situaciją, kurios neišvengę, žūsite arba
sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
ATSARGIAI: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai ar vidutiniškai
susižaloti.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri gali
padaryti žalos turtui.
8
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo direktoriaus
pavaduotojas
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2012-03-06
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
LIETUVIŲ
Bendrieji įspėjimai darbui su
elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
įspėjimus ir nurodymus dėl saugos.
Jei bus nesilaikoma toliau pateiktų
įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros
smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus
sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose įspėjimuose
reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį
įrankį arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidį)
elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta Užgriozdintos ir tamsios vietos
dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai
įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali
užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti
arba susinarplioję laidai padidina elektros
smūgio pavojų.
e) Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą ilginimo
f)
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą laidą,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). RCD naudojimas sumažina elektros
smūgio pavojų.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai
dirbate su elektriniu įrankiu. Nenaudokite
elektrinio įrankio būdami pavargę arba
veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar
išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius
įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba
įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų
jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų
atsitikimų.
d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
e) Nepersisverkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose
situacijose.
f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines
laikykite atokiau nuo judančių dalių.
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
g) Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai
naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis
susijusius pavojus.
9
LIETUVIŲ
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma
pataisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir/arba
ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis
nesusipažinusiems asmenims.
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų,
elektriniai įrankiai yra pavojingi.
e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai sulygiuota
ir ar nesukimba judančios dalys, ar
dalys nesulūžę ir visas kitas būsenas,
kurios gali turėti įtakos elektrinio įrankio
naudojimui. Jeigu elektrinis įrankis
sugadintas, prieš naudojant jį reikia
pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų
nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių
įrankių.
f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
g) Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
5) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildoma rotacinių plaktukų
saugos instrukcija
• Dėvėkite ausų apsaugas. Triukšmas gali
sukelti klausos praradimą.
• Naudokite pagalbinę rankeną (-as), jeigu
jos pateiktos su įrankiu. Praradus įrankio
kontrolę, galima susižeisti.
• Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo
antgalis galėtų prisiliesti prie paslėptų
laidų, laikykite elektrinį įrankį tik už
izoliuotų paviršių. Pjovimo priedui prisilietus
prie „gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės
elektrinio įrankio dalys gali sukelti elektros
smūgį ir nutrenkti operatorių.
Kiti pavojai
Rotaciniai ir nukalimo smūginiai grąžtai gali kelti
šiuos pavojus:
– susižeidimus palietus besisukančias dalis arba
įkaitusias įrankio dalis.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų
pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai:
– klausos pablogėjimas;
– pavojus prisispausti pirštus, keičiant priedus;
– pavojai sveikatai, kuriuos sukelia dulkės,
kylančios dirbant su betonu ir (arba) mūru.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
Naudokite ausų apsaugos priemones.
Dėvėkite akių apsaugas.
Movos nuostata 40 Nm skirta daugeliui
gręžimo darbų
Movos nuostata 80 Nm skirta darbams,
kuriems reikia didesnio sukimo momento
Raudona techninės priežiūros kontrolinė
lemputė. Išsamus aprašymas pateiktas
skyriuje Techninės priežiūros
kontrolinės lemputės.
Geltona techninės priežiūros kontrolinė
lemputė. Išsamus aprašymas pateiktas
10
LIETUVIŲ
skyriuje Techninės priežiūros
kontrolinės lemputės.
l. įrankio laikiklis
m. kaištis
DATOS KODO PADĖTIS (1 PAV.)
n. mova
Datos kodas (w), kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
o. fiksavimo mova
Pavyzdys:
2012 XX XX
Pagaminimo metai
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 Rotacinis plaktukas (D25711, D25712,
D25713, D25762, D25763)
arba
1 smūginis kaltas (D25870)
1 šoninė rankena
1 įrankių dėžė (tik K modeliuose)
1 nusmailintas kaltas (tik D25870)
1 naudojimo instrukcija
1 brėžinio išklotinė
• Patikrinkite įrankį, dalis arba priedus, ar jie
nebuvo apgadinti pristatymo metu.
• Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį vadovą.
Aprašymas (1A, 1B, 2A,
2B PAV.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite padaryti žalos turtui arba
susižeisti.
a. gaidukas (D25711, D25712, D25762, D25713,
D25763)
Įjungimo/išjungimo svirtinis jungiklis (D25870)
b. fiksavimo slankiklis (D25711, D25712,
D25762, D25713, D25763)
c. šoninė rankena
d. pagrindinė rankena
e. aktyvi vibracijos kontrolė
f. režimo pasirinkimo mygtukas
g. elektroninio greičio ir smūgių valdymo ratukas
h. tvirtinimo ratukas
i. šoninės rankenos spaustukas
j. plieno žiedas
p. šoninės rankenos rankenėlė
NUMATYTOJI PASKIRTIS
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Šis rotacinis smūginis plaktukas skirtas
profesionaliems sukamojo gręžimo ir nukalimo
darbams.
D25870
Šis smūginis kaltas skirtas profesionaliems
nukalimo, kalimo ir ardymo darbams.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Šie smūginiai plaktukai yra profesionalūs elektriniai
įrankiai.
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį įrankį
naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių fizinių,
sensorinių ar protinių gebėjimų asmenims
(įskaitant vaikus) arba asmenims, kuriems
trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų
už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai
niekada neturi būti palikti vieni su šiuo įrankiu.
Švelnaus paleidimo funkcija
D25712, D25713, D25762, D25763
Švelnaus paleidimo funkcija suteikia galimybę
įrankiui lėčiau išvystyti greitį, todėl, paleidžiant
įrankį, grąžtas nepasislenka iš numatytos angos
vietos.
Paleidus įrankį, kai jo grąžtas yra esamoje angoje,
švelnaus paleidimo funkcija taip pat sumažina
momentinę sukimo reakciją, perduodamą pavarų
mechanizmui ir operatoriui.
Elektroninis greičio ir smūgiavimo valdiklis (1, 3 pav.)
Elektroninis greičio ir smūgiavimo valdiklis (g) teikia
šių privalumų:
– mažesnių priedų naudojimas, nerizikuojant,
kad jie suskils;
– minimali išlaužimo galimybė nukalant arba
gręžiant minkštas ar trapias medžiagas;
– optimalus įrankio valdymas, kad kalimas būtų
tikslus.
k. įvorė
11
LIETUVIŲ
Sukimo momento ribojimo
mova
ĮSPĖJIMAS: Vartotojas visada privalo
tvirtai laikyti naudojamą įrankį.
Sukimo momentą ribojanti mova grąžto antgalio
įstrigimo atveju sumažina maksimalią operatoriui
perduodamą sukimo momento reakciją. Ši savybė
apsaugo ir krumplinę pavarą bei variklį nuo
užgesimo.
PASTABA: Prieš keisdami sukimo
momento nuostatas, visada išjunkite
įrankį, kitaip jis gali sugesti.
SUKIMO MOMENTO VISIŠKO VALDYMO
FUNKCIJA (CTC) (3 PAV.)
D25712/D25762
Sukimo momento visiško valymo funkcija (angl.
Complete Torque Control – CTC) suteikia
vartotojui galimybę naudoti dviejų pavarų
mechaninę sankabą su įvairiomis sukimo momento
parinktimis. Reguliuojant sukimo momentą, galima
labiau kontroliuoti įrankio veikimą atliekant įvairius
darbus.
Maža nuostata (40 Nm) leidžia naudoti įrankį
esant mažesniam sukimo momento lygiui ir geriau
suvaldyti įrankį atliekant daugelį kietų medžiagų
gręžimo darbų. Didelė nuostata (80 Nm) skirta
galingiems darbams, pavyzdžiui, šerdiniam
gręžimui ir darbams, kurių metu naudojami didelio
skersmens vientisieji antgaliai.
Daugiau informacijos rasite skyriuje Dviejų pavarų
mechaninės sankabos nustatymas.
SUKIMO MOMENTO AUKŠČIAUSIO LYGIO
VALDYMO FUNKCIJA (UTC)
D25713/D25763
Be dviejų pavarų mechaninės sankabos taip pat
siūloma įrengta sukimo momento aukščiausio lygio
valdymo funkcija (angl. Ultimate Torque Control –
UTC), naudojanti įdiegtą apsaugos nuo sukimosi
technologiją, galinčią aptikti situaciją, kai vartotojas
nesuvaldo kalto, ir užtikrinanti jo patogumą ir
saugumą. Aptikus užstrigimą, sukimo momentas
ir greitis tuoj pat sumažinami. Ši funkcija apsaugo
įrankį nuo savaiminio sukimosi, mažindama riešo
sužalojimo galimybę.
Techninės priežiūros
kontrolinės lemputės (3 pav.)
Beveik nusidėvėjus angliniams šepetėliams,
užsidega geltona kontrolinė lemputė (s), įspėjanti,
kad šepetėliai yra nusidėvėję ir per kitas 8 darbo
valandas reikia atlikti įrankio techninę priežiūrą.
12
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Raudona techninės priežiūros kontrolinė lemputė
(r) užsidega tuomet, jeigu esant bet kokiam režimui
(išskyrus nukalimo režimą) naudojamas fiksavimo
mygtukas (b). Įsijungus apsaugos nuo sukimosi
įtaisui, modeliuose, kuriuose yra įdiegta sukimo
momento aukščiausio lygio valdymo funkcija
(UTC), užsidega raudona kontrolinė lemputė (r).
Raudona kontrolinė lemputė pradeda žybčioti,
jeigu įvyko įrankio gedimas arba anglies šepetėliai
yra visiškai nusidėvėję (žr. skirsnį Šepetėliai,
esantį skyriuje Techninė priežiūra).
D25870
Raudona techninės priežiūros kontrolinė lemputė
(r) šviečia, jeigu įvyko įrankio gedimas arba anglies
šepetėliai yra visiškai nusidėvėję (žr. skirsnį
Šepetėliai, esantį skyriuje Techninė priežiūra).
Visiškai vibraciją sulaikanti
pagrindinė rankena (1 pav.)
Šoninėje rankenoje (d) įrengti slopintuvai visiškai
sugeria vartotojui perduodamą vibraciją. Todėl
vartotojas gali dirbti patogiau.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
kasetės įtampa atitinka kategorijos plokštelėje
nurodytą įtampą.
Remiantis EN 60745 standartu, šis
„DEWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
ĮSPĖJIMAS: 115 V blokai turi būti
valdomi naudojant negendantį izoliacinį
transformatorių su įžeminimo ekranu
tarp pagrindinės ir antrinės apvijos.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti
„DEWALT“ techninio aptarnavimo centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
LIETUVIŲ
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A.
Ilginimo laido naudojimas
Jeigu būtina naudoti ilginimo laidą, naudokite
tik aprobuotus, trijų gyslų ilginimo laidus,
atitinkančius šio įrankio galingumą (žr. techninius
duomenis). Minimalus laido skersmuo yra 1,5 mm2;
maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURINKIMAS IR
REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
ĮSPĖJIMAS: Įrankio antgaliai gali
įkaisti, todėl, norint nenusideginti, juos
keičiant arba ištraukiant, reikia mūvėti
pirštines.
Šoninės rankenos surinkimas
ir montavimas (2A, 2B pav.)
Šoninę rankeną (c) galima montuoti bet kuriuose
įrankio pusėje, pritaikant įrankį naudoti ir
dešiniarankiams, ir kairiarankiams.
ĮSPĖJIMAS: Naudokite įrankį tik su
tinkamai sumontuota šonine rankena.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
MONTAVIMAS PRIEKINĖJE PADĖTYJE
(2A PAV.)
1. Patraukite plieno žiedą (j) virš movos (n), už
įrankio laikiklio (l). Suspauskite abu galus,
sumontuokite įvorę (k) ir įkiškite kaištį (m).
2. Dėkite šoninės rankenos spaustuką (i) ir
varžtą ant tvirtinimo ratuko (h). Neveržkite.
ĮSPĖJIMAS: Sumontavus šoninės
rankenos spaustuką, jo niekada
nereikia nuimti.
3. Įsukite šoninę rankeną (c) į įvorę (k), tuomet
į fiksavimo ratuką. Tvirtai prisukite.
4. Pasukite šoninės rankenos montavimo įtaisą
į norimą padėtį. Norint užtikrinti optimalią
kontrolę, horizontaliam gręžimui sunkiu
grąžtu šoninė rankeną rekomenduojame dėti
maždaug 20° kampu.
5. Užfiksuokite šoninės rankenos montavimo
įtaisą, užsukdami fiksavimo ratuką (h).
D25870 (2B PAV.)
1. Atsukite šoninės rankenos rankenėlę (p).
2. Užmaukite šoninę rankeną ant įrankio, nustatę
plieno žiedą (j) montavimo padėtyje (y).
Šoninė rankena yra tinkamai sumontuota, jei ji
yra tarp galvutės ir movos vidurio.
3. Nustatykite šoninę rankeną (c) norimu kampu.
4. Įstumkite ir sukite šoninę rankeną į norimą
padėtį.
5. Užfiksuokite šoninę rankeną, užsukdami
rankenėlę (p).
Priedų „SDS Max®“ įdėjimas ir
išėmimas (1, 4A, 4B pav.)
Šiame įrankyje naudojami „SDS Max®“ grąžtai ir
kaltai (žr. į įklijos 4B pav., kuriame pavaizduotas
„SDS Max®“ jungiamosios dalies skerspjūvis).
1. Nuvalykite antgalio jungiamąjį galą.
2. Atitraukite fiksavimo movą (o) ir įkiškite
antgalio jungiamąjį galą.
3. Truputį pasukite antgalį, kol mova užsifiksuos.
4. Patraukite už antgalio, kad įsitikintumėte, jog
jis tinkamai užsifiksavo. Naudojant kalimo
funkciją, įrankio laikiklyje užfiksuotas antgalis
turi turėti galimybę judėti pagal ašį keletą
centimetrų.
5. Norėdami ištraukti antgalį, atitraukite įrankio
fiksavimo movą/žiedą (o) ir ištraukite antgalį iš
įrankio laikiklio (l).
Darbo režimo parinkimas
(1 pav.)
Smūginis gręžimas:
D25711, D25712, D25713, D25762,
D25763
betonui, plytoms, akmenims ir mūrui
gręžti.
Tik kalimas:
nesunkiems nudaužymo, nuskėlimo ir
griovimo darbams. Esant šiam režimui,
įrankį taip pat galima naudoti kaip svertą
įstrigusiam grąžtui išlaisvinti.
1. Norėdami pasirinkti darbo režimą, sukite
režimo nustatymo jungiklį (f) tiek, kad jis būtų
ties reikiamo režimo simboliu.
13
LIETUVIŲ
Gali prireikti šiek tiek pasukti įrankio laikiklį (l),
kad režimo nustatymo jungiklis (f) aplenktų
padėtį.
2. Patikrinkite, ar režimo nustatymo jungiklis (f)
yra tinkamai užfiksuotas.
o taip pat atlaisvinti grąžtą esant didesnio
sukimo momento ribai.
PASTABA: Jeigu 80 Nm padėties nustatyti
neįmanoma, paleiskite įrankį, kad jis paveiktų su
apkrova, ir pabandykite dar kartą.
Kalto padėties nustatymas
(5 pav.)
Kiekvieną kartą įjungus įrankį, bus automatiškai
nustatyta movos nuostata 1, parenkant pačią
mažiausią, 40 Nm nuostatą (u).
Kaltą galima nustatyti ir užfiksuoti 24 skirtingų
padėčių.
NAUDOJIMAS
1. Sukite režimo nustatymo jungiklį (f) tol, kol jis
padėtį.
rodys
2. Pasukite kaltą į norimą padėtį.
3. Nustatykite režimo pasirinkimo jungiklį (f)
į padėtį „tik kalimas“.
4. Sukite kaltą tol, kol jis užsifiksuos.
Elektroninio greičio ir
smūgiavimo valdymo ratuko
nustatymas (1, 3 pav.)
Pasukite diską (g) iki norimo lygio. Sukant ratuką
pagal laikrodžio rodyklę, greitis didėja, o sukant
jį prieš laikrodžio rodyklę – mažėja. Kuo labiau
patyrę būsite, tuo lengviau nuspręsite, kokį
nustatymą pasirinkti, pvz.:
– kaldami arba gręždami minkštas, trapias
medžiagas, arba kai reikia medžiagą reikia
išdaužyti minimaliai, pasukite ratuką ties mažo
greičio nuostata;
– kaldami arba gręždami kietesnes medžiagas,
nustatykite ratuką ties didesnio greičio
nuostata.
Dviejų pavarų mechaninės
sankabos nustatymas (3 pav.)
D25712, D25713, D25762, D25763
PASTABA: Prieš keisdami sukimo
momento nuostatas, visada išjunkite
įrankį, kitaip jis gali sugesti.
Pasirinkite darbui tinkamą sukimo momentą,
nustatydami sukimo momento valdymo svirtį (t) ties
nuostata 40 Nm arba 80 Nm.
• Movos nuostata 40 Nm (u) yra skirta daugeliui
gręžimo darbų atlikti ir lengvam atlaisvinimui,
kai grąžtas susiduria su armatūra arba kitomis
pašalinėmis medžiagomis.
• Movos nuostata 80 Nm (v) yra skirta darbams,
kuriems atlikti reikia didesnio sukimo
momento, pavyzdžiui, gręžimui naudojant
šerdinius antgalius ir gilioms skylėms gręžti,
14
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
ĮSPĖJIMAS: Įrankio antgaliai gali
įkaisti, todėl, norint nenusideginti, juos
keičiant arba ištraukiant, reikia mūvėti
pirštines.
ĮSPĖJIMAS:
• Susipažinkite su vamzdynų ir laidų
išdėstymu.
• Įrankį spauskite nestipriai (maždaug
20 kg jėga). Per didelis įrankio
spaudimas, gręžimo nepagreitina, tik
sumažina įrankio darbo efektyvumą ir
gali sutrumpinti įrankio eksploatavimo
laiką.
• Įrankį laikykite abiem rankomis,
stovėkite tvirtai. Naudokite įrankį
tik su tinkamai sumontuota šonine
rankena.
PASTABA: Darbo temperatūra (nuo -7° iki +40 °C
(nuo 19° iki 104 °F)). Naudojant įrankį esant šias
ribas viršijančiai temperatūrai, sutrumpės įrankio
naudojimo laikas.
Tinkama rankų padėtis (6 pav.)
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
LIETUVIŲ
VISUOMET tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti
ant šoninės rankenos (c), o kita ranka – ant
pagrindinės rankenos (d).
Įjungimas ir išjungimas
(1 pav.)
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Jei norite išjungti įrankį, spauskite svirtinį jungiklį
(a).
Norėdami įrankį išjungti, atleiskite svirtinį jungiklį.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Fiksavimo slankiklis (b) leidžia užfiksuoti svirtinį
jungiklį (a) tik esant kalimo režimui. Jeigu fiksavimo
mygtukas įjungiamas esant gręžimo režimui,
įrankis automatiškai išsijungia.
Jei norite išjungti įrankį, spauskite svirtinį jungiklį
(a).
Norėdami išjungti įrankį, atleiskite jungiklį.
Darbui be pertraukų spauskite ir laikykite nuspaudę
jungiklį (a), tada pakelkite fiksavimo mygtuką (b) ir
atleiskite jungiklį.
Norėdami nutraukti nepertraukiamą įrankio
veikimą, trumpai spustelėkite ir atleiskite jungiklį.
Pabaigę darbą išjunkite įrankį ir tik tada ištraukite
kištuką iš maitinimo lizdo.
D25870
Norėdami įjungti įrankį, paspauskite įjungimo/
išjungimo svirtinį jungiklį (a) ties apatine gaiduko
dalimi.
Norėdami įrankį išjungti, paspauskite įjungimo/
išjungimo svirtinį jungiklį ties viršutine gaiduko
dalimi.
Smūginis gręžimas
Norėdami įjungti įrankį, spauskite įjungimo/
išjungimo mygtuką (a).
Norėdami išjungti įrankį, atleiskite jungiklį.
Gręžimas vientisu grąžtu
(1 pav.)
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
5. Pažymėkite tą vietą, kurioje reikia išgręžti
skylę.
6. Įstatykite grąžto antgalį į pažymėtą vietą ir
įjunkite įrankį.
7. Pabaigę darbą išjunkite įrankį ir tik tada
ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
Gręžimas šerdiniu grąžtu
(1 pav.)
1. Įstatykite reikiamą šerdinį gręžimo antgalį.
2. Įkiškite į šerdį centravimo grąžtą.
3. Nustatykite režimo pasirinkimo jungiklį (f)
į smūginio gręžimo padėtį.
4. Pasukite elektroninio greičio ir smūgių valdymo
ratuką (g) ties vidutinio arba didelio greičio
nuostata.
5. Tinkamai sumontuokite ir nustatykite šoninę
rankeną (c).
6. Įstatykite centravimo grąžtą į pažymėtą vietą
ir įjunkite įrankį. Gręžkite, kol šerdis įsiskverbs
į betoną maždaug 1 cm.
7. Išjunkite įrankį ir ištraukite centravimo grąžtą.
Įstatykite šerdinį gręžimo antgalį atgal į skylę ir
gręžkite toliau.
8. Gręždami konstrukciją, kuri yra storesnė
nei šerdinis gręžimo antgalis, reguliariai
išdaužykite cilindro formos betono gabalus
arba įleiskite į vidų antgalį.
Norėdami, kad neatskiltų nepageidaujama
betono dalis aplink skylę, pirma konstrukcijoje
visiškai pragręžkite centravimo grąžto
skersmens skylę. Paskui išgręžkite šerdinę
skylę iki pusės iš abiejų pusių.
9. Pabaigę darbą arba prieš ištraukdami kištuką
iš maitinimo lizdo, būtinai išjunkite šį įrankį.
Kalimas ir nukalimas (1 pav.)
1. Įkiškite tinkamą kaltą ir sukite jį ranka, kad
užfiksuotumėte jį vienoje iš 24 padėčių.
2. Nustatykite režimo pasirinkimo jungiklį (f) į tik
kalimo padėtį.
3. Nustatykite elektroninio greičio ir smūgių
valdymo ratuką (g).
1. Įstatykite reikiamą gręžimo antgalį.
4. Tinkamai sumontuokite ir nustatykite šoninę
rankeną (c).
2. Nustatykite režimo pasirinkimo jungiklį (f)
į smūginio gręžimo padėtį.
5. Įjunkite įrankį ir pradėkite darbą.
3. Nustatykite elektroninio greičio ir smūgių
valdymo ratuką (g).
6. Pabaigę darbą arba prieš ištraukdami kištuką
iš maitinimo lizdo, būtinai išjunkite šį įrankį.
4. Tinkamai sumontuokite ir nustatykite šoninę
rankeną (c).
15
LIETUVIŲ
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Šį įrankį privalo taisyti specialistas - jo negali
taisyti vartotojas. Tai turi padaryti įgaliotas
„DEWALT“ techninio aptarnavimo specialistas, po
maždaug 150 įrankio darbo valandų. Jei įrankis
sugedo nepraėjus šiam laikotarpiui, susisiekite
su įgaliotuoju „DEWALT“ techninio aptarnavimo
atstovu.
Šepetėliai (3 pav.)
Vartotojas negali pats keisti anglies šepetėlių.
Atiduokite įrankį į įgaliotąjį „DEWALT“ techninio
aptarnavimo centrą.
Geltona kontrolinė lemputė (s) užsidega tada, kai
anglies šepetėliai yra beveik visiškai susidėvėję.
Po 8 darbo valandų arba tuomet, kai šepetėliai
visiškai nusidėvės, variklis automatiškai išsijungs.
Įrankio techninę priežiūrą reikia atlikti, kai tik užsidega techninės priežiūros kontrolinė lemputė (r).
Tepimas
Jūsų elektros įrankio papildomai sutepti nebūtina.
Valymas
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite, kad
pagrindiniame korpuse arba aplink
ventiliacijos angas susikaupė purvo
ir dulkių, išpūskite juos sausu oru.
Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas
akių apsaugas ir respiratorius.
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
16
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
„DEWALT“ priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norint
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Galima pasirinkti įvairių rūšių „SDS Max®“ grąžtų
antgalius ir kaltus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
susisiekite su savo tiekėju.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
atstovai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo
gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui,
kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРФОРАТОР
И ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК SDS MAX ® D25711,
D25712, D25713, D25762, D25763, D25870
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
D25711
Напряжение питания
В
230
Тип
1
Потребляемая мощность Вт
1250
Энергия удара
(EPTA 05/2009)
Дж
9
Максимальный диаметр сверления в бетоне:
сплошной бур
мм
12–48
полая коронка
мм
40–115
Оптимальный диаметр сверления в бетоне:
сплошной бур
мм
25–40
Позиции фиксации долот
24
Патрон
SDS Max®
Вес
кг
8,7
LpA (звуковое давление) дБ(А)
KpA (погрешность измерения
звукового давления) дБ(А)
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А)
KwA (погрешность измерения
акустической
мощности)
дБ(А)
D25712
230
1
1300
D25713
230
1
1300
D25762
230
1
1500
D25763
230
1
1500
D25870
230
1
1300
9
9
15,5
15,5
9
12–48
40–125
12–48
40–125
18–52
40–150
18–52
40–150
–
–
25–45
24
SDS Max®
9,1
25–45
24
SDS Max®
9,1
28–48
24
SDS Max®
9,9
28–48
24
SDS Max®
9,9
–
24
SDS Max®
8
96
95
95
96
96
93
3
3
3
3
3
3
107
106
106
107
107
104
3
4
4
4
4
4
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление в бетоне
м/с²
8,9
7,2
7,2
8
8
–
ah,HD =
Погрешность K = м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
–
Значения вибрационного воздействия, ah
Долбление
ah,Cheq =
м/с²
8,1
Погрешность K = м/с²
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
7,2
1,5
7,2
1,5
10,9
1,5
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
18
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763,
D25870
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
D25870
2000/14/EC, Электрический бетонолом
(переносной) м </= 15 кг, Приложение VIII;
TÜV Rheinland Product Safety GmbH (0197),
D- 51105 Köln, Germany, Идентификационный
№ Уполономоченного Ограна: 0197
Уровень акустической мощности, измеренный
в соответствии с 2000/14/EC (Статья 12,
Приложение III, №10; м </= 15 кг)
LwA (измеренная акустическая
мощность) 101 дБ
LwA (гарантированная акустическая
мощность) 105 дБ
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
06.03.2012
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно прочтите
все правила безопасности
и инструкции. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c)
Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
f)
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети
и/или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
20
f)
g)
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
e)
f)
g)
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные инструкции
по технике безопасности при
работе перфораторами
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• При работе пользуйтесь
дополнительной рукояткой
(рукоятками), прилагающейся
к инструменту. Потеря контроля
над инструментом может привести
к тяжелой травме.
• Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых
режущий инструмент может
соприкасаться со скрытой проводкой
или собственным кабелем. Контакт
режущей принадлежности с находящимся
под напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании перфораторов и отбойных
молотков:
– Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
насадок.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с бетоном и/или
кирпичом.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
Муфта сцепления 40 Нм для
большинства работ по сверлению.
Муфта сцепления 80 Нм для
операций с высоким крутящим
моментом.
Красный светодиодный индикатор
сервисного обслуживания.
Подробное описание см. в разделе
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
«Светодиодные индикаторы
сервисного обслуживания».
Желтый светодиодный индикатор
сервисного обслуживания.
Подробное описание см. в разделе
«Светодиодные индикаторы
сервисного обслуживания».
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (w), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
c. Боковая рукоятка
d. Основная рукоятка
e. Контроль активной вибрации
f. Переключатель режимов работы
g. Электронный регулятор скорости вращения
и силы удара
h. Зажимное колесо
i. Зажим боковой рукоятки
j. Стальной хомут
k. Втулка
l. Патрон
Например:
2012 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Перфоратор (D25711, D25712, D25713,
D25762, D25763)
или
m. Штифт
n. Зажимное кольцо
o. Муфта патрона
p. Зажимная ручка боковой рукоятки
НАЗНАЧЕНИЕ
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
1 Отбойный молоток (D25870)
Ваш перфоратор предназначен для профессиональных работ по сверлению и долблению.
1 Боковая рукоятка
D25870
1 Чемодан (только K-модели)
Ваш отбойный молоток предназначен для
профессиональных работ по дроблению,
долблению и разбиванию.
1 Пикообразное долото (только D25870)
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1А, 1В, 2А,
2В)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Курковый пусковой выключатель (D25711,
D25712, D25762, D25713, D25763)
Клавиша пускового выключателя (D25870)
b. Кнопка блокировки выключателя (D25711,
D25712, D25762, D25713, D25763)
22
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные перфораторы и отбойные
молотки являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Плавный пуск
D25712, D25713, D25762, D25763
После каждого включения электроинструмента
данная функция автоматически постепенно
РУССКИЙ ЯЗЫК
увеличивает частоту ударов, что дает
возможность легко и точно подвести сменный
обрабатывающий инструмент (например,
долото) к рабочей точке.
Также функция плавного пуска уменьшает
непосредственную реакцию от крутящего
момента на двигатель и оператора при
начинании работ с насадкой, установленной
в уже существующем отверстии.
Электронный регулятор
скорости вращения и силы
удара (Рис. 1, 3)
Электронный регулятор скорости вращения
и силы удара (g) позволяет воспользоваться
следующими преимуществами:
– использование небольших по размеру
принадлежностей без риска их
повреждения;
– при долблении мягких или хрупких
материалов уменьшение их крошения;
– оптимальный контроль над инструментом
при точных работах.
Муфта предельного момента
ВНИМАНИЕ: При работе
пользователь всегда должен крепко
удерживать инструмент.
Предохранительная муфта предельного
момента снижает реакцию от крутящего
момента, действующую на оператора при
заклинивании бура. Это устройство также
предотвращает останов трансмиссии
и электродвигателя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед
изменениями в настройках крутящего момента всегда выключайте
инструмент, в противном случае
он может сломаться.
ПОЛНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРУТЯЩЕГО
МОМЕНТА (СТС) (РИС. 3)
D25712/D25762
Полное регулирование крутящего момента
(СТС) позволяет пользователю регулировать
настройки крутящего момента при помощи
двухступенчатой механической зажимной
муфты. Регулирование крутящего момента
обеспечивает дополнительный контроль при
выполнении различных операций.
Низкий момент (40 Нм) позволяет управлять
инструментом со сниженным уровнем
крутящего момента, увеличивая контроль
при выполнении продолжительных работ по
сверлению. Высокий момент (80 Нм) подходит
для выполнения более сложных операций,
например, для сверления полыми коронками
или сплошными бурами большого диаметра.
Дополнительную информацию см.
в разделе «Настройка двухступенчатой
механической зажимной муфты».
АБСОЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД КРУТЯЩИМ
МОМЕНТОМ
D25713/D25763
В дополнение к двухступенчатой механической
зажимной муфте функция абсолютного
контроля над крутящим моментом
обеспечивает оператору повышенный комфорт
и безопасность на рабочем месте благодаря
антиротационной технологии, способной
обнаружить потерю контроля оператора над
инструментом. При обнаружении заклинивания
насадки крутящий момент и скорость
немедленно снижаются. Данная функция
предотвращает самовращение инструмента,
снижая риск повреждения запястья оператора.
Светодиодные индикаторы
сервисного обслуживания
(Рис. 3)
На начальной стадии износа графитовых
щёток загорается желтый светодиодный
индикатор износа щёток (s), означая, что
электроинструмент нуждается в сервисном
обслуживании не позднее, чем через 8 часов
эксплуатации.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
При активации кнопки блокировки выключателя
(b) в любом из режимов, кроме долбления,
загорится красный светодиодный индикатор
(r). Во всех моделях, оборудованных функцией
абсолютного контроля над крутящим моментом,
при срабатывании антиротационного устройства
загорается красный светодиодный индикатор
(r). При неисправности электроинструмента
или при полной выработке графитовых щёток
красный индикатор начнет мигать (см. Щётки
электродвигателя в разделе «Техническое
обслуживание»).
D25870
При неисправности электроинструмента
или при полной выработке графитовых
щёток загорается красный индикатор
сервисного обслуживания (r) (см. Щётки
электродвигателя в разделе «Техническое
обслуживание»).
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Антивибрационная основная
рукоятка (Рис. 1)
Электробезопасность
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
ВНИМАНИЕ: Насадки могут
оказаться очень горячими. Во
избежание получения травмы,
при смене или извлечении насадок
всегда надевайте защитные
перчатки.
Амортизаторы в основной рукоятке (d)
поглощают колебания, защищая оператора
от вибрации. Это увеличивает комфорт
в эксплуатации электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, что исключает
потребность в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
24
Сборка и установка боковой
рукоятки (Рис. 2А, 2В)
Боковая рукоятка (с) может быть установлена
с любой стороны инструмента, чтобы создать
удобство для пользователей как с правой, так
и с левой рабочей рукой.
ВНИМАНИЕ: Всегда работайте
инструментом только с правильно
установленной боковой рукояткой.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
УСТАНОВКА РУКОЯТКИ В ПЕРЕДНЕЙ
ПОЗИЦИИ (РИС. 2А)
1. Установите хомут (j) поверх зажимного
кольца (n) позади патрона (l). Сожмите обе
концевые части хомута, установите втулку
(k) и вставьте штифт (m).
2. Установите зажим рукоятки (i) и навинтите
на него зажимное колесо (h). Не
затягивайте туго.
ВНИМАНИЕ: Раз установленный
зажим боковой рукоятки не должен
впоследствии сниматься.
3. Ввинтите боковую рукоятку (c) во втулку
(k), а затем в зажимное колесо. Затяните
с усилием.
4. Поверните собранную боковую
рукоятку в необходимое положение.
Для обеспечения полного контроля
при горизонтальном сверлении
с использованием тяжелого бура
рекомендуется устанавливать боковую
рукоятку под углом приблизительно 20°.
5. Зафиксируйте собранную боковую рукоятку
в нужном положении, затянув зажимное
колесо (h).
РУССКИЙ ЯЗЫК
D25870 (РИС. 2B)
1. Ослабьте зажимную ручку боковой рукоятки
(p).
2. Надвиньте боковую рукоятку на инструмент,
расположив стальной хомут (j) на
установочной поверхности (y). Правильное
расположение боковой рукоятки – между
головной частью и серединой цилиндра.
3. Поверните боковую рукоятку (с) под
нужным углом.
4. Сдвиньте и поверните боковую рукоятку
в желаемое положение.
5. Зафиксируйте боковую рукоятку в нужном
положении, затянув ручку (p).
1. Для установки режима работы вращайте
переключатель режимов (f), пока он не
укажет на символ заданного режима.
В отдельных случаях, для установки
переключателя режимов (f) на позицию
необходимо слегка повернуть патрон (l).
2. Убедитесь, что переключатель режимов (f)
зафиксирован на месте.
Регулирование положения
долота (Рис. 5)
Ваш инструмент позволяет установить
и зафиксировать долото в 24-х различных
положениях.
Установка и извлечение
насадок SDS Max® (Рис. 1, 4A,
4B)
1. Вращайте переключатель режимов (f), пока
он не укажет на символ .
Данный инструмент работает бурами
и долотами SDS Max® (См. вставку на рисунке
4В: поперечное сечение хвостовика долота
SDS Max®).
3. Установите переключатель режимов (f)
в положение «долбление только».
1. Очистите хвостовик насадки.
2. Оттяните муфту патрона (o) и вставьте
хвостовик насадки в патрон.
3. Поверните насадку до ощущаемой
фиксации в шлицах.
4. Потяните за насадку для проверки
надежности ее фиксации. Для выполнения
ударной функции насадка должна
иметь некоторую свободу перемещения
в продольном направлении в пределах
нескольких сантиметров.
5. Для извлечения насадки, оттяните назад
муфту патрона (o) и извлеките насадку из
патрона (l).
Выбор режима работы
(Рис. 1)
Сверление с ударом:
D25711, D25712, D25713, D25762,
D25763
для сверления в бетоне, камне
и кирпичной кладке.
Долбление только:
для работ по долблению
и разбиванию. В этом режиме
перфоратор также может
использоваться в качестве рычага для
извлечения застрявшего сверла.
2. Поверните долото в сторону нужной
позиции.
4. Поворачивайте долото, пока оно не
зафиксируется в нужной позиции.
Настройка скорости вращения и силы удара (Рис. 1, 3)
Поверните регулятор (g) и установите его
на необходимый уровень. Для установки
высокой скорости поверните регулятор вверх,
для установки низкой скорости, поверните
регулятор вниз. Правильное регулирование
достигается по приобретении определенного
опыта.
– При долблении или сверлении мягких
или хрупких материалов, а также для
обеспечения минимального крошения
необходимо устанавливать регулятор на
малые величины.
– При долблении или сверлении твердых
материалов необходимо поворачивать
регулятор в сторону больших величин.
Настройка двухступенчатой
механической зажимной
муфты (Рис. 3)
D25712, D25713, D25762, D25763
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед
изменениями в настройках
крутящего момента всегда
выключайте инструмент,
в противном случае он может
сломаться.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Передвиньте переключатель крутящего
момента (t) на значение 40 Нм или 80 Нм,
в зависимости от выполняемой операции.
• Муфта сцепления 40 Нм (u) разработана
для выполнения большинства операций
по сверлению и предназначена для
быстрого отключения при контакте насадки
с арматурными стержнями или другими
посторонними материалами.
• Муфта сцепления 80 Нм (v) разработана
для операций с высоким крутящим
моментом, например, для сверления
буровой коронкой или очень глубоких
отверстий, и предназначена для быстрого
отключения при превышении крутящего
момента.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если невозможно установить
переключатель на позицию 80 Нм, дайте
инструменту немного поработать под нагрузкой
и попробуйте снова.
При каждом подключении инструмента
к источнику питания, он автоматически будет
переключаться на самое чувствительное
сцепление – 1 на муфте сцепления 40 Нм (u).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
26
ВНИМАНИЕ:
• При сверлении стен, определите
местоположение отопительных
труб и электропроводки.
• Не оказывайте давления
более 20-ти кг при работе
электроинструментом. Излишнее
давление на инструмент не
ускорит процесс сверления, но
понизит эффективность его
работы и может сократить срок
его службы.
• Всегда крепко держите
инструмент обеими руками
и работайте в устойчивой
позе. Всегда работайте
инструментом только
с правильно установленной
боковой рукояткой.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рабочая температура от -7°
до +40 °C. Использование инструмента на
открытом воздухе за пределами температурной
нормы значительно сократит срок службы
инструмента.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 6)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(с), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (d).
ВНИМАНИЕ: Насадки могут
оказаться очень горячими. Во
избежание получения травмы,
при смене или извлечении насадок
всегда надевайте защитные
перчатки.
Чтобы выключить инструмент, отпустите
пусковой выключатель.
Включение и выключение
(Рис. 1)
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а).
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Кнопка блокировки (b) фиксирует курковый
выключатель (a) только в режиме долбления.
РУССКИЙ ЯЗЫК
При активации кнопки блокировки в режиме
сверления электроинструмент в целях
безопасности автоматически выключится.
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а).
Чтобы выключить инструмент, отпустите
курковый выключатель.
Для продолжительных операций нажмите
и удерживайте клавишу пускового выключателя
(а), передвиньте кнопку блокировки (b) вверх
и отпустите выключатель.
Для выключения непрерывного режима работы
инструмента кратко нажмите и отпустите
клавишу пускового выключателя. Всегда
выключайте электроинструмент после
окончания работы и перед отключением от
электросети.
D25870
Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя (а) в нижней
части куркового выключателя.
Чтобы выключить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя в верхней
части куркового выключателя.
Сверление с ударом
Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя (а).
Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
Сверление сплошным буром
(Рис. 1)
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
1. Вставьте соответствующий бур.
2. Установите переключатель режимов (f)
в положение «сверление с ударом».
3. Настройте скорость вращения и силу удара
при помощи электронного регулятора (g).
4. Установите и отрегулируйте боковую
рукоятку (c).
5. Точкой отметьте место, в котором
необходимо высверлить отверстие.
6. Поместите наконечник бура в отмеченную
точку и включите электроинструмент.
7. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
Сверление коронкой (Рис. 1)
1. Вставьте соответствующую коронку.
2. Вставьте центрирующее сверло в коронку.
3. Установите переключатель режимов (f)
в положение «сверление с ударом».
4. При помощи электронного регулятора
скорости вращения и силы удара (g),
установите среднюю или высокую скорость.
5. Установите и отрегулируйте боковую
рукоятку (c).
6. Поместите остриё центрирующего
сверла в отмеченную точку и включите
электроинструмент. Сверлите до тех
пор, пока коронка не углубится в бетон
приблизительно на 1 см.
7. Выключите инструмент и отсоедините
центрирующее сверло. Поместите коронку
в отверстие и продолжайте сверлить.
8. При просверливании конструкции, толщина
которой превышает глубину коронки,
регулярно удаляйте высверленные
круговые цилиндры бетона или бетон,
заполнивший полость коронки.
Для предотвращения нежелательного
разрушения бетона вокруг отверстия,
предварительно просверлите сквозное
отверстие центрирующим сверлом. Затем
коронкой сверлите отверстие наполовину
с каждой стороны от сквозного отверстия.
9. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
Дробление и долбление
(Рис. 1)
1. Вставьте соответствующее долото
и поверните его рукой для фиксации
в одной из 24-х позиций.
2. Установите переключатель режимов (f)
в положение «долбление только».
3. Настройте скорость вращения и силу удара
при помощи электронного регулятора (g).
4. Установите и отрегулируйте боковую
рукоятку (c).
5. Включите электроинструмент и начинайте
работать.
6. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Данный инструмент не обслуживается
пользователем. Регулярно, приблизительно
каждые 150 часов эксплуатации,
проверяйте Ваш электроинструмент
в авторизованном сервисном центре
DEWALT. В случае возникновения проблем
до истечения указанного срока, обращайтесь
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
Щётки электродвигателя
(Рис. 3)
Угольные щётки не подлежат самостоятельной
замене оператором. Отнесите инструмент
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
На начальной стадии износа графитовых щёток
загорается желтый светодиодный индикатор
износа щёток (s). По истечении 8-ми часов
эксплуатации инструмента или после полной
выработки щёток двигатель автоматически
выключится.
При загорании светодиодного индикатора
сервисного обслуживания (r) необходимо
провести техническое обслуживание
электроинструмента.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Различные типы буров и долот SDS Max®
можно приобрести дополнительно.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
28
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00211183 - 12-07-2013
29
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising