D25712K | DeWalt D25712K ROTARY HAMMER instruction manual

371001-20 LV
D25711
D25712
D25713
D25762
D25763
D25870
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
17
Attēls / Рисунок 1A
o
l
e
f
d
w
a
t
b
i
g
h
e
c
f
D25711/D25712/D25713
o
l
w
f
e
d
a
i
h
t
b
g
e
c
D25762/D25763
3
Attēls / Рисунок 1B
c
w
o
l
f
e
d
D25870
a
g
p
e
Attēls / Рисунок 2A
n
l
j
k
m
o
i
h
c
4
Attēls / Рисунок 2B
c
y
j
p
Attēls / Рисунок 3
D25711
D25712/D25762
u
v
t
D-65510
DEWALT,
Y
GERMAN
IDSTEIN,
lpU.com
www.2he
ALT.eu
www.DEW
Service
Lock-On
ce
Brush Servi
g
g
s
s
r
r
D25713/D25763
D25870
u
v
t
g
g
s
s
r
r
5
Attēls / Рисунок 4A
Attēls / Рисунок 5
f
Attēls / Рисунок 4B
Attēls / Рисунок 6
D25711/D25712/
D25713/ D25762/
D25763
D25870
c
d
c
6
d
LATVIEŠU
SDS MAX ® KOMBINĒTIE UN ATSKALDĀMIE
PERFORATORI D25711, D25712, D25713,
D25762, D25763, D25870
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu elektroinstrumentu
lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un novatorismā.
Tehniskie dati
D25711
Spriegums
V
230
(tikai Apvienotā
Karaliste un Īrija)
V
230/115
Veids
1
Ieejas jauda
W
1250
Trieciena enerģija
(EPTA 05/2009)
J
9
Kopējais urbšanas diapazons betonā:
cietie urbji
mm
12–48
kroņurbji
mm
40–115
Optimālais urbšanas diapazons betonā:
cietie urbji
mm
25–40
Kalta pozīcijas
24
Uzgaļa turētājs
SDS Max®
Svars
kg
8,7
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena
neprecizitāte)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas
neprecizitāte)
D25712
230
D25713
230
D25762
230
D25763
230
D25870
230
230/115
1
1300
230/115
1
1300
230/115
1
1500
230/115
1
1500
230/115
1
1300
9
9
15,5
15,5
9
12–48
40–125
12–48
40–125
18–52
40–150
18–52
40–150
–
–
25–45
24
SDS Max®
9,1
25–45
24
SDS Max®
9,1
28–48
24
SDS Max®
9,9
28–48
24
SDS Max®
9,9
–
24
SDS Max®
8
dB(A)
96
95
95
96
96
93
dB(A)
dB(A)
3
107
3
106
3
106
3
107
3
107
3
104
dB(A)
3
4
4
4
4
4
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
Urbšana betonā
ah,HD =
m/s²
Neprecizitāte K = m/s²
8,9
1,5
7,2
1,5
7,2
1,5
8
1,5
8
1,5
–
–
Vibrāciju emisijas vērtība ah
Kalšana
m/s²
ah,Cheq =
Neprecizitāte K = m/s²
8,1
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
7,2
1,5
7,2
1,5
10,9
1,5
7
LATVIEŠU
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas norādīta EN 60745, un to var izmantot
viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr
vibrāciju emisija var atšķirties atkarībā
no tā, kādiem darbiem instrumentu
lieto, kādus piederumus tam uzstāda
vai cik labi veic tā apkopi. Šādos
gadījumos var ievērojami palielināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments ir
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos
gadījumos var ievērojami samazināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti
10 ampēri, barošanas avotā
Apvienotā Karaliste un Īrija
230 V instrumenti
13 ampēri, kontaktdakšās
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763,
D25870
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
D25870
2000/14/EK, rokā turami elektriski betona
drupinātāji, m</= 15 kg, VIII pielikums, TÜV
Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105
Köln, Germany, pilnvarotās iestādes ID Nr.: 0197
Skaņas jaudas līmenis saskaņā ar 2000/14/EK
(12. pants, III pielikuma 10. punkts; m</= 15 kg):
LWA (izmērītais skaņas jaudas līmenis)
101 dB
LWA (garantētais skaņas jaudas līmenis) 105 dB
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/
EK un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
lūdzu, sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALT vārdā izstrādā šo
apliecinājumu.
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
8
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
06.03.2012
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
LATVIEŠU
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
1) DROŠĪBA DARBA ZONĀ
a) Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
Nepārveidotas kontaktdakšas un
piemērotas kontaktligzdas rada mazāku
elektriskās strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens,
palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm
e)
f)
vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis
ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu
pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai ja
kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu
ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f) Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
9
LATVIEŠU
g)
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas
ierīces, tās jāpievieno un jālieto pareizi.
Lietojot putekļu savākšanas ierīci, iespējams
mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d) Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
e) Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms
ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
f) Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja
griežņiem ir veikta pienācīga apkope un tie
ir uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas
risks, un tos ir vieglāk vadīt.
g) Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) APKALPOŠANA
a) Elektroinstrumentam apkopi drīkst
veikt tikai kvalificēts remonta
10
speciālists, izmantojot tikai oriģinālās
rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Papildu drošības norādījumi
kombinētajiem perforatoriem
• Valkājiet ausu aizsargus. Trokšņa iedarbībā
varat zaudēt dzirdi.
• Lietojiet palīgrokturus, kas iekļauti
instrumenta komplektā. Zaudējot kontroli pār
instrumentu, var gūt ievainojumus.
• Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
grieznis varētu saskarties ar apslēptu
elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja
grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva,
visas instrumenta ārējās metāla virsmas vada
strāvu un rada elektriskās strāvas trieciena
risku.
Atlikušie riski
Ekspluatējot kombinētos un atskaldāmos
perforatorus, parasti pastāv arī šādi riski:
– ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
instrumenta rotējošām vai karstajām detaļām.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– pirkstu saspiešanas risks, mainot instrumenta
piederumus;
– kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu
ieelpošana, kuri rodas, apstrādājot betonu un/
vai mūri.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Valkājiet ausu aizsargus.
Valkājiet acu aizsargus.
Sajūga iestatījums 40 Nm ir paredzēts
lielākajai daļai urbšanas darbu.
Sajūga iestatījums 80 Nm ir paredzēts
darbiem, kam vajadzīgs lielāks griezes
moments.
LATVIEŠU
Sarkana apkopes indikatorlampiņa.
Sīkāku aprakstu sk. sadaļā Apkopes
indikatorlampiņas.
h. savilcējuzmava
Dzeltena apkopes indikatorlampiņa.
Sīkāku aprakstu sk. sadaļā Apkopes
indikatorlampiņas.
k. ieliktnis
i. sānu roktura skava
j. tērauda gredzens
l. uzgaļa turētājs
m. tapa
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.)
n. uzmava
Datuma kods (w), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
o. bloķēšanas uzmava
Piemērs:
2012 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 kombinētais perforators (D25711, D25712,
D25713, D25762, D25763)
vai
1 atskaldāmais perforators (D25870)
1 sānu rokturis
1 piederumu kārba (tikai K modeļiem)
1 smails kalts (tikai D25870)
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1A., 1B., 2A.,
2B. ATT.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a. slēdža mēlīte (D25711, D25712, D25762,
D25713, D25763)
ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņslēdzis
(D25870)
b. bloķēšanas poga (D25711, D25712, D25762,
D25713, D25763)
c. sānu rokturis
d. galvenais rokturis
p. sānu roktura poga
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Šis kombinētais perforators ir paredzēts
profesionāliem perforēšanas un atskaldīšanas
darbiem.
D25870
Šis atskaldāmais perforators ir paredzēts
profesionāliem atskaldīšanas, kalšanas un
nojaukšanas darbiem.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šis perforators ir profesionālai lietošanai paredzēts
elektroinstruments.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
Lēnās iedarbināšanas funkcija
D25712, D25713, D25762, D25763
Lēnās iedarbināšanas funkcija ļauj pamazām
palielināt ātrumu, tādējādi neļaujot urbja
uzgalim noslīdēt no paredzētās urbuma vietas
iedarbināšanas laikā.
Tāpat lēnās iedarbināšanas funkcija samazina
tūlītēju griezes momenta reakciju, kas tiek
pārnesta uz zobratiem un operatoru, ja instruments
tiek iedarbināts laikā, kad uzgalis atrodas izurbtajā
caurumā.
f. režīma izvēles slēdzis
Elektroniska ātruma un triecienenerģijas kontrole (1., 3. att.)
g. elektroniska ātruma un triecienenerģijas
kontroles ripa
Elektroniskai ātruma un triecienenerģijas kontrolei
(g) ir šādas priekšrocības:
e. aktīva vibrāciju kontrole
11
LATVIEŠU
– tiek lietoti mazāku izmēru piederumi, novēršot
salūšanas risku;
brīdinot par to, ka tuvēko 8 darba stundu laikā
instrumentam ir jāveic apkope.
– kaļot vai perforējot mīkstus vai trauslus
materiālus, tiek veidots visniecīgākais
caurkalums;
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
– optimāla instrumenta vadība, lai panāktu
precīzu kalšanu.
Griezes momenta
ierobežošanas pārvads
BRĪDINĀJUMS! Lietotājam darba laikā
vienmēr cieši jātur instruments.
Griezes momenta ierobežošanas pārvads mazina
maksimālo griezes momenta reakciju, kas urbja
uzgaļa iestrēgšanas gadījumā tiek pārnesta uz
operatoru. Šī funkcija arī novērš pārvada un
elektrodzinēja iesprūšanu.
IEVĒRĪBAI! Pirms griezes momenta
vadības iestatījumu maiņas instruments
ir jāizslēdz.
PILNĪGA GRIEZES MOMENTA VADĪBA (CTC)
(3. ATT.) D25712/D25762
Pilnīga griezes momenta vadība (CTC) nodrošina
lietotājam divpakāpju mehānisko sajūgu ar griezes
momenta regulēšanas funkciju. Griezes momenta
regulēšana nodrošina lielāku kontroli dažādiem
darbu veidiem.
Ar zemo iestatījumu (40 Nm) instruments darbojas
ar samazinātu griezes momentu, tādējādi to var
labāk vadīt daudzos cietās urbšanas darbos.
Augstais iestatījums (80 Nm) ir paredzēts
sarežģītākiem darbiem, piemēram, urbjot ar
kroņurbi un lietojot liela diametra cietos urbjus.
Sīkāku informāciju sk. sadaļā Divu pakāpju
mehāniskā sajūga iestatīšana.
MAKSIMĀLĀ GRIEZES MOMENTA VADĪBA
(UTC) D25713/D25763
Papildus divpakāpju mehāniskajam sajūgam ir
pieejama maksimālā griezes momenta vadība
(UTC) — iebūvēta pretrotācijas tehnoloģija, kas
spēj konstatēt, vai lietotājs ir zaudējis kontroli pār
instrumentu, tādējādi nodrošinot ērtāku un drošāku
instrumenta lietošanu. Konstatējot iestrēgšanu,
nekavējoties tiek samazināts griezes moments un
ātrums. Šī funkcija novērš instrumenta pašrotāciju,
tādējādi samazinot iespēju gūt delnas locītavas
ievainojumus.
Apkopes indikatorlampiņas
(3. att.)
Dzeltenā(-s) suku nodiluma indikatorlampiņa(-s)
iedegas, kad ogles sukas ir gandrīz nodilušas,
12
Sarkanā apkopes indikatorlampiņa (r) gaisma
iedegas, ja tiek lietota bloķēšanas poga (b)
jebkādā režīmā, izņemot atskaldīšanas režīmu.
Modeļiem, kas ir aprīkoti ar maksimālā griezes
momenta vadību (UTC), sarkanā indikatorlampiņa
(r) iedegas tad, ja tiek aktivizēta pretrotācijas
ierīce. Sarkanās indikatoru gaismas sāk mirgot,
ja rīkam ir problēmas vai arī ja sukas ir pilnīgi
nodilušas (skatīt Sukas sadaļā Apkope).
D25870
Sarkanā apkopes indikatorlampiņa (r) iedegas tad,
ja instrumentā ir kļūme vai sukas ir pilnībā nodilušas (sk. apakšsadaļu Sukas sadaļā Apkope).
Pilnībā pret vibrācijām
amortizēts galvenais rokturis
(1. att.)
Amortizatori, kas atrodas galvenajā rokturī (d),
absorbē vibrācijas, ko saņem lietotājs. Tādējādi
lietotājam ir ērtāk veikt darbu.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60745, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
BRĪDINĀJUMS! 115 V instrumenti
jādarbina ar droša izolējoša
pārveidotāja palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma spailes.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
trīsvadu pagarinājuma vadu, kas ir piemērots šī
instrumenta ieejas jaudai (sk. tehniskos datus).
Minimālais vadītāja izmērs ir 1,5 mm2; maksimālais
garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem.
Slēdzim jāatrodas stāvoklī IZSLĒGTS
(OFF). Instrumentam nejauši sākot
darboties, var gūt ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Instrumentu uzgaļi
var būt karsti un tāpēc, tos nomainot,
jāvalkā cimdi, lai negūtu ievainojumus.
Sānu roktura salikšana un
uzstādīšana (2A., 2B. att.)
Sānu rokturi (c) var piestiprināt abās instrumenta
pusēs, lai instrumentu varētu darbināt gan ar
kreiso, gan labo roku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumentu drīkst
darbināt tikai tad, ja tā sānu rokturis ir
uzstādīts pareizi.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
PIESTIPRINĀŠANA PRIEKŠPUSĒ (2A. ATT.)
1. Uzspraudiet tērauda gredzenu (j) uz uzmavas
(n), kas atrodas aiz uzgaļa turētāja (l).
Saspiediet abus galus kopā, uzstādiet ieliktni
(k) un ievietojiet tapu (m).
2. Uzstādiet sānu roktura skavu (i) un
pieskrūvējiet uz savilcējuzmavas (h).
Nepievelciet.
BRĪDINĀJUMS! Ja sānu roktura skava
ir vienreiz salikta, tā vairs nekad nav
jānoņem.
3. Ieskrūvējiet sānu rokturi (c) ieliktnī (k) un pēc
tam savilcējuzmavā. Cieši pievelciet.
4. Pagrieziet sānu roktura montāžas vietu līdz
vajadzīgajai pozīcijai. Lai urbtu horizontāli
ar lielas noslodzes urbja uzgali, ieteicams
novietot sānu rokturi aptuveni 20° leņķī, lai
panāktu pienācīgu kontroli.
5. Nofiksējiet sānu roktura montāžas vietu vietā,
pievelkot savilcējuzmavu (h).
D25870 (2B. ATT.)
1. Atskrūvējiet sānu roktura kloķi (p).
2. Uzstumiet sānu roktura montāžas vietu uz
instrumenta, ievietojot tērauda gredzenu (j)
montāžas zonā (y). Sānu roktura pareizā
atrašanās vieta ir starp caurules galu un
vidusdaļu.
3. Noregulējiet sānu rokturi (c) vajadzīgajā leņķī.
4. Virziet un grieziet sānu rokturi līdz vajadzīgajai
pozīcijai.
5. Nofiksējiet sānu rokturi vietā, pievelkot kloķi
(p).
SDS Max® piederumu ievietošana un izņemšana (1., 4A.,
4B. att.)
Šim instrumentam var pievienot SDS Max® urbja
uzgaļus un kaltus (sk. 4B. att. mazo papildattēlu,
kur attēlots SDS Max® uzgaļa kāta šķērsgriezums).
1. Notīriet uzgaļa kātu.
2. Pavelciet atpakaļ bloķēšanas uzmavu (o) un
ievietojiet uzgaļa kātu.
3. Mazliet pagrieziet uzgali, līdz uzmava
nofiksējas vietā.
4. Pavelciet uzgali, lai pārbaudītu, vai tas ir
pienācīgi nofiksēts. Lai veiktu trieciena
funkciju, uzgalim jākustas pa asi vairāki
centimetri, kad tas ir nobloķēts uzgaļa turētājā.
5. Lai izņemtu uzgali, pavelciet atpakaļ uzgaļa
turētāja bloķēšanas uzmavu/gredzenu (o) un
izvelciet uzgali no turētāja (l).
Darbības režīma izvēle (1. att.)
Triecienurbšana:
D25711, D25712, D25713, D25762,
D25763
urbšanai betonā, ķieģelī, akmenī un
mūrī.
Parasta kalšana:
kalšanas un atskaldīšanas darbiem.
Šajā režīmā instrumentu iespējams lietot
arī kā sviru, lai atbrīvotu iestrēgušu urbja
uzgali.
13
LATVIEŠU
1. Lai izvēlētos darbības režīmu, grieziet režīma
izvēles slēdzi (f), līdz tas ir vērsts pret vēlamā
režīma apzīmējumu.
Ja vajadzīgs, nedaudz pagrieziet uzgaļa
turētāju (l), lai režīma izvēles slēdzi (f) varētu
pagriezt pāri pozīcijai .
2. Pārbaudiet, vai režīma izvēles slēdzis (f) ir
nofiksēts vietā.
Kalta pozīciju skalas iedalījumi
(5. att.)
Kalta skalai ir 24 iedalījumi, un to iespējams
attiecīgi nofiksēt 24 dažādās pozīcijās.
1. Grieziet režīma izvēles slēdzi (f), līdz tas ir
vērsts pret pozīciju .
2. Pagrieziet kaltu vajadzīgajā pozīcijā.
3. Iestatiet režīma izvēles slēdzi (f) pozīcijā
„parasta kalšana”.
4. Pagroziet kaltu, līdz tas nofiksējas vajadzīgajā
pozīcijā.
Elektroniskas ātruma un
triecienenerģijas kontroles
iestatīšana (1., 3. att.)
Grieziet ripu (g) līdz vajadzīgajai pozīcijai. Grieziet
ripu uz augšu, lai palielinātu ātrumu, un u leju, lai
to samazinātu. Vajadzīgo iestatījumu var noteikt ar
laiku, kad gūta pieredze, piemēram:
– kaļot vai urbjot mīkstus un trauslus materiālus
vai ja vajadzīgs niecīgs caurkalums, iestatiet
ripu zemajā iestatījumā;
– perforējot vai urbjot cietus materiālus, iestatiet
ripu augstajā iestatījumā.
Divu pakāpju mehāniskā
sajūga iestatīšana (3. att.)
D25712, D25713, D25762, D25763
IEVĒRĪBAI! Pirms griezes momenta
vadības iestatījumu maiņas instruments
ir jāizslēdz.
Novietojiet griezes momenta regulēšanas sviru (t)
40 Nm vai 80 Nm iestatījumā atkarībā no tā, kurš
vajadzīgs attiecīgā darba veikšanai.
• Sajūga iestatījums 40 Nm (u) ir paredzēts
lielākajai daļai urbšanas darbu, un sajūgs
momentā tiek atvienots, ja urbja uzgalis
atduras pret armatūras stieni vai citu
svešķermeni.
• Sajūga iestatījums 80 Nm (v) ir paredzēts
darbiem, kam vajadzīgs lielāks griezes
moments, piemēram, izmantojot kroņurbi vai
14
veicot dziļus urbumus, un sajūgs tiek atvienots
pie lielāka griezes momenta robežas.
PIEZĪME. Ja nav iespējams iestatīt 80 Nm pozīcijā,
darbiniet instrumentu ar slodzi un mēģiniet vēlreiz.
Ikreiz, pievienojot instrumentu elektrotīklam,
automātiski tiek aktivizēts noklusējuma iestatījums
Nr. 1 jeb 40 Nm (u) — ar vislielāko jutību.
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem.
Slēdzim jāatrodas stāvoklī IZSLĒGTS
(OFF). Instrumentam nejauši sākot
darboties, var gūt ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Instrumentu uzgaļi
var būt karsti un tāpēc, tos nomainot,
jāvalkā cimdi, lai negūtu ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS!
• Jums jāzina cauruļvadu un
elektroinstalācijas atrašanās vietas.
• Instrumentam drīkst piemērot tikai
nelielu spiedienu (aptuveni 20 kg).
Pārmērīgs spiediens nepalielina
urbšanas ātrumu, bet gan samazina
instrumenta veiktspēju un var saīsināt
tā ekspluatācijas laiku.
• Instruments ir jātur cieši ar abām
rokām, kā arī jānostājas stabili.
Instrumentu drīkst darbināt tikai tad,
ja tā sānu rokturis ir uzstādīts pareizi.
PIEZĪME. Darba temperatūra ir no -7 līdz +40 °C
(no 19 līdz 104 °F). Ja instrumentu ekspluatē
temperatūrā, kas ir zemāka vai augstāka par
norādīto, saīsinās instrumenta kalpošanas laiks.
Pareizs rokas novietojums
(6. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
LATVIEŠU
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku
uz sānu roktura (c), bet otru — uz galvenā roktura
(b).
Ieslēgšana un izslēgšana
(1. att.)
6. Novietojiet urbja uzgali uz urbšanas vietas un
ieslēdziet instrumentu.
7. Pēc darba pabeigšanas un pirms instrumenta
atvienošanas no elektrotīkla tas ir obligāti
jāizslēdz.
Urbšana ar kroņurbi (1. att.)
1. Ievietojiet atbilstošu kroņurbi.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet slēdža mēlīti
(a).
2. Kroņurbī ievietojiet urbšanas uzgali.
Lai apturētu instrumentu, atlaidiet slēdža mēlīti.
4. Pagrieziet elektronisko ātruma un
triecienenerģijas kontroles ripu (g) vidēja vai
liela ātruma iestatījumā.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Ar bloķēšanas pogas (b) palīdzību slēdža mēlīti
(a) var nobloķēt parastas kalšanas režīmā. Ja
urbšanas režīmā aktivizē bloķēšanas slēdzi,
instruments automātiski izslēdzas.
Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet slēdža mēlīti
(a).
Lai apturētu instrumentu, atlaidiet slēdzi.
Lai instruments darbotos nepārtraukti, nospiediet
un turiet nospiestu slēdzi (a), tad nospiediet
bloķēšanas pogu (b) augšup un atlaidiet slēdzi.
Lai apturētu instrumentu nepārtrauktas darbības
režīmā, uz īsu brīdi nospiediet slēdzi un atlaidiet
to. Pēc darba pabeigšanas un pirms instrumenta
atvienošanas no elektrotīkla tas ir obligāti jāizslēdz.
D25870
Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņslēdzi (a) mēlītes apakšpusē.
Lai apturētu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņslēdzi mēlītes augšpusē.
Triecienurbšana
Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (a).
Lai apturētu instrumentu, atlaidiet slēdzi.
Urbšana ar cieto urbja uzgali
(1. att.)
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
1. Ievietojiet atbilstošu urbja uzgali.
2. Iestatiet režīma izvēles slēdzi (f) pozīcijā
„triecienurbšana”.
3. Iestatiet elektronisko ātruma un
triecienenerģijas kontroles ripu (g).
3. Iestatiet režīma izvēles slēdzi (f) pozīcijā
„triecienurbšana”.
5. Uzstādiet un noregulējiet sānu rokturi (c).
6. Novietojiet centrēšanas uzgali uz urbšanas
vietas un ieslēdziet instrumentu. Urbiet, līdz
kroņurbis atrodas betonā apmēram 1 cm
dziļumā.
7. Apturiet instrumentu un izņemiet centrēšanas
uzgali. Novietojiet kroņurbi atpakaļ uz cauruma
un turpiniet urbt.
8. Ja vēlamā urbjamā cauruma dziļums
pārsniedz kroņurbja garumu, ik pēc laika
atšķeliet cilindrveidīgo izurbto daļu, kas
uzkrājas kroņurbja kronī.
Lai nesabojātu cementu ap urbjamo caurumu,
vispirms visā struktūras dziļumā izurbiet
caurumu, kura diametrs atbilst centrēšanas
uzgalim. Pēc tam ar kroņurbi urbiet no abām
pusēm līdz vidum.
9. Vienmēr izslēdziet instrumentu, kad darbs
ir pabeigts un pirms tā atvienošanas no
elektrotīkla.
Atšķelšana un kalšana (1. att.)
1. Ievietojiet atbilstošo kaltu un grieziet to ar roku,
lai nofiksētu vienā no 24 stāvokļiem.
2. Iestatiet režīma izvēles slēdzi (f) pozīcijā
„parasta kalšana”.
3. Iestatiet elektronisko ātruma un
triecienenerģijas kontroles ripu (g).
4. Uzstādiet un noregulējiet sānu rokturi (c).
5. Ieslēdziet instrumentu un sāciet darbu.
6. Vienmēr izslēdziet instrumentu, kad darbs
ir pabeigts un pirms tā atvienošanas no
elektrotīkla.
4. Uzstādiet un noregulējiet sānu rokturi (c).
APKOPE
5. Atzīmējiet vietu, kur ir jāizurbj caurums.
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
15
LATVIEŠU
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem.
Slēdzim jāatrodas stāvoklī IZSLĒGTS
(OFF). Instrumentam nejauši sākot
darboties, var gūt ievainojumus.
Šim instrumentam lietotājs nedrīkst pats
veikt apkopi. Pēc aptuveni 150 stundu ilga
ekspluatācijas laika nogādājiet savu instrumentu
pilnvarotai DEWALT remonta darbnīcai. Ja
problēmas rodas pirms šī laika, sazinieties ar
pilnvarotu DEWALT remonta darbnīcu.
Sukas (3. att.)
Lietotājs nedrīkst veikt ogles suku apkopi.
Nogādājiet šo instrumentu pilnvarotā DEWALT
remonta darbnīcā.
Dzeltenā(-s) suku nodiluma indikatorlampiņa(-s)
iedegas, kad ogles sukas ir gandrīz nodilušas.
Dzinējs automātiski izslēdzas pēc turpmākajām
8 darba stundām vai tad, ja sukas ir pilnībā
nodilušas.
Tiklīdz iedegas apkopes indikatorlampiņa (r),
instrumentam ir jāveic apkope.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāieeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas
var sabojāt šo detaļu materiālu.
16
Lietojiet tikai ziepjūdenī samērcētu
lupatiņu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet,
lai instrumentā iekļūst šķidrums;
instrumentu nedrīkst iegremdēt
šķidrumā.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai ar šo
instrumentu, var rasties bīstami apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu ievainojuma risku, šim instrumentam lietojiet
tikai DEWALT ieteiktos piederumus.
Jūsu izvēlei papildus ir pieejami dažādu veidu
SDS Max® urbja uzgaļi un kalti.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРФОРАТОР
И ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК SDS MAX ® D25711,
D25712, D25713, D25762, D25763, D25870
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
D25711
Напряжение питания
В
230
Тип
1
Потребляемая мощность Вт
1250
Энергия удара
(EPTA 05/2009)
Дж
9
Максимальный диаметр сверления в бетоне:
сплошной бур
мм
12–48
полая коронка
мм
40–115
Оптимальный диаметр сверления в бетоне:
сплошной бур
мм
25–40
Позиции фиксации долот
24
Патрон
SDS Max®
Вес
кг
8,7
LpA (звуковое давление) дБ(А)
KpA (погрешность измерения
звукового давления) дБ(А)
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А)
KwA (погрешность измерения
акустической
мощности)
дБ(А)
D25712
230
1
1300
D25713
230
1
1300
D25762
230
1
1500
D25763
230
1
1500
D25870
230
1
1300
9
9
15,5
15,5
9
12–48
40–125
12–48
40–125
18–52
40–150
18–52
40–150
–
–
25–45
24
SDS Max®
9,1
25–45
24
SDS Max®
9,1
28–48
24
SDS Max®
9,9
28–48
24
SDS Max®
9,9
–
24
SDS Max®
8
96
95
95
96
96
93
3
3
3
3
3
3
107
106
106
107
107
104
3
4
4
4
4
4
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление в бетоне
м/с²
8,9
7,2
7,2
8
8
–
ah,HD =
Погрешность K = м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
–
Значения вибрационного воздействия, ah
Долбление
ah,Cheq =
м/с²
8,1
Погрешность K = м/с²
1,5
6,6
1,5
6,6
1,5
7,2
1,5
7,2
1,5
10,9
1,5
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
18
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763,
D25870
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
D25870
2000/14/EC, Электрический бетонолом
(переносной) м </= 15 кг, Приложение VIII;
TÜV Rheinland Product Safety GmbH (0197),
D- 51105 Köln, Germany, Идентификационный
№ Уполономоченного Ограна: 0197
Уровень акустической мощности, измеренный
в соответствии с 2000/14/EC (Статья 12,
Приложение III, №10; м </= 15 кг)
LwA (измеренная акустическая
мощность) 101 дБ
LwA (гарантированная акустическая
мощность) 105 дБ
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
06.03.2012
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно прочтите
все правила безопасности
и инструкции. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c)
Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
f)
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети
и/или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
20
f)
g)
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
e)
f)
g)
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные инструкции
по технике безопасности при
работе перфораторами
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• При работе пользуйтесь
дополнительной рукояткой
(рукоятками), прилагающейся
к инструменту. Потеря контроля
над инструментом может привести
к тяжелой травме.
• Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых
режущий инструмент может
соприкасаться со скрытой проводкой
или собственным кабелем. Контакт
режущей принадлежности с находящимся
под напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании перфораторов и отбойных
молотков:
– Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
насадок.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с бетоном и/или
кирпичом.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
Муфта сцепления 40 Нм для
большинства работ по сверлению.
Муфта сцепления 80 Нм для
операций с высоким крутящим
моментом.
Красный светодиодный индикатор
сервисного обслуживания.
Подробное описание см. в разделе
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
«Светодиодные индикаторы
сервисного обслуживания».
Желтый светодиодный индикатор
сервисного обслуживания.
Подробное описание см. в разделе
«Светодиодные индикаторы
сервисного обслуживания».
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (w), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
c. Боковая рукоятка
d. Основная рукоятка
e. Контроль активной вибрации
f. Переключатель режимов работы
g. Электронный регулятор скорости вращения
и силы удара
h. Зажимное колесо
i. Зажим боковой рукоятки
j. Стальной хомут
k. Втулка
l. Патрон
Например:
2012 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Перфоратор (D25711, D25712, D25713,
D25762, D25763)
или
m. Штифт
n. Зажимное кольцо
o. Муфта патрона
p. Зажимная ручка боковой рукоятки
НАЗНАЧЕНИЕ
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
1 Отбойный молоток (D25870)
Ваш перфоратор предназначен для профессиональных работ по сверлению и долблению.
1 Боковая рукоятка
D25870
1 Чемодан (только K-модели)
Ваш отбойный молоток предназначен для
профессиональных работ по дроблению,
долблению и разбиванию.
1 Пикообразное долото (только D25870)
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1А, 1В, 2А,
2В)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Курковый пусковой выключатель (D25711,
D25712, D25762, D25713, D25763)
Клавиша пускового выключателя (D25870)
b. Кнопка блокировки выключателя (D25711,
D25712, D25762, D25713, D25763)
22
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные перфораторы и отбойные
молотки являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Плавный пуск
D25712, D25713, D25762, D25763
После каждого включения электроинструмента
данная функция автоматически постепенно
РУССКИЙ ЯЗЫК
увеличивает частоту ударов, что дает
возможность легко и точно подвести сменный
обрабатывающий инструмент (например,
долото) к рабочей точке.
Также функция плавного пуска уменьшает
непосредственную реакцию от крутящего
момента на двигатель и оператора при
начинании работ с насадкой, установленной
в уже существующем отверстии.
Электронный регулятор
скорости вращения и силы
удара (Рис. 1, 3)
Электронный регулятор скорости вращения
и силы удара (g) позволяет воспользоваться
следующими преимуществами:
– использование небольших по размеру
принадлежностей без риска их
повреждения;
– при долблении мягких или хрупких
материалов уменьшение их крошения;
– оптимальный контроль над инструментом
при точных работах.
Муфта предельного момента
ВНИМАНИЕ: При работе
пользователь всегда должен крепко
удерживать инструмент.
Предохранительная муфта предельного
момента снижает реакцию от крутящего
момента, действующую на оператора при
заклинивании бура. Это устройство также
предотвращает останов трансмиссии
и электродвигателя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед
изменениями в настройках крутящего момента всегда выключайте
инструмент, в противном случае
он может сломаться.
ПОЛНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРУТЯЩЕГО
МОМЕНТА (СТС) (РИС. 3)
D25712/D25762
Полное регулирование крутящего момента
(СТС) позволяет пользователю регулировать
настройки крутящего момента при помощи
двухступенчатой механической зажимной
муфты. Регулирование крутящего момента
обеспечивает дополнительный контроль при
выполнении различных операций.
Низкий момент (40 Нм) позволяет управлять
инструментом со сниженным уровнем
крутящего момента, увеличивая контроль
при выполнении продолжительных работ по
сверлению. Высокий момент (80 Нм) подходит
для выполнения более сложных операций,
например, для сверления полыми коронками
или сплошными бурами большого диаметра.
Дополнительную информацию см.
в разделе «Настройка двухступенчатой
механической зажимной муфты».
АБСОЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД КРУТЯЩИМ
МОМЕНТОМ
D25713/D25763
В дополнение к двухступенчатой механической
зажимной муфте функция абсолютного
контроля над крутящим моментом
обеспечивает оператору повышенный комфорт
и безопасность на рабочем месте благодаря
антиротационной технологии, способной
обнаружить потерю контроля оператора над
инструментом. При обнаружении заклинивания
насадки крутящий момент и скорость
немедленно снижаются. Данная функция
предотвращает самовращение инструмента,
снижая риск повреждения запястья оператора.
Светодиодные индикаторы
сервисного обслуживания
(Рис. 3)
На начальной стадии износа графитовых
щёток загорается желтый светодиодный
индикатор износа щёток (s), означая, что
электроинструмент нуждается в сервисном
обслуживании не позднее, чем через 8 часов
эксплуатации.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
При активации кнопки блокировки выключателя
(b) в любом из режимов, кроме долбления,
загорится красный светодиодный индикатор
(r). Во всех моделях, оборудованных функцией
абсолютного контроля над крутящим моментом,
при срабатывании антиротационного устройства
загорается красный светодиодный индикатор
(r). При неисправности электроинструмента
или при полной выработке графитовых щёток
красный индикатор начнет мигать (см. Щётки
электродвигателя в разделе «Техническое
обслуживание»).
D25870
При неисправности электроинструмента
или при полной выработке графитовых
щёток загорается красный индикатор
сервисного обслуживания (r) (см. Щётки
электродвигателя в разделе «Техническое
обслуживание»).
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Антивибрационная основная
рукоятка (Рис. 1)
Электробезопасность
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
ВНИМАНИЕ: Насадки могут
оказаться очень горячими. Во
избежание получения травмы,
при смене или извлечении насадок
всегда надевайте защитные
перчатки.
Амортизаторы в основной рукоятке (d)
поглощают колебания, защищая оператора
от вибрации. Это увеличивает комфорт
в эксплуатации электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, что исключает
потребность в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
24
Сборка и установка боковой
рукоятки (Рис. 2А, 2В)
Боковая рукоятка (с) может быть установлена
с любой стороны инструмента, чтобы создать
удобство для пользователей как с правой, так
и с левой рабочей рукой.
ВНИМАНИЕ: Всегда работайте
инструментом только с правильно
установленной боковой рукояткой.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
УСТАНОВКА РУКОЯТКИ В ПЕРЕДНЕЙ
ПОЗИЦИИ (РИС. 2А)
1. Установите хомут (j) поверх зажимного
кольца (n) позади патрона (l). Сожмите обе
концевые части хомута, установите втулку
(k) и вставьте штифт (m).
2. Установите зажим рукоятки (i) и навинтите
на него зажимное колесо (h). Не
затягивайте туго.
ВНИМАНИЕ: Раз установленный
зажим боковой рукоятки не должен
впоследствии сниматься.
3. Ввинтите боковую рукоятку (c) во втулку
(k), а затем в зажимное колесо. Затяните
с усилием.
4. Поверните собранную боковую
рукоятку в необходимое положение.
Для обеспечения полного контроля
при горизонтальном сверлении
с использованием тяжелого бура
рекомендуется устанавливать боковую
рукоятку под углом приблизительно 20°.
5. Зафиксируйте собранную боковую рукоятку
в нужном положении, затянув зажимное
колесо (h).
РУССКИЙ ЯЗЫК
D25870 (РИС. 2B)
1. Ослабьте зажимную ручку боковой рукоятки
(p).
2. Надвиньте боковую рукоятку на инструмент,
расположив стальной хомут (j) на
установочной поверхности (y). Правильное
расположение боковой рукоятки – между
головной частью и серединой цилиндра.
3. Поверните боковую рукоятку (с) под
нужным углом.
4. Сдвиньте и поверните боковую рукоятку
в желаемое положение.
5. Зафиксируйте боковую рукоятку в нужном
положении, затянув ручку (p).
1. Для установки режима работы вращайте
переключатель режимов (f), пока он не
укажет на символ заданного режима.
В отдельных случаях, для установки
переключателя режимов (f) на позицию
необходимо слегка повернуть патрон (l).
2. Убедитесь, что переключатель режимов (f)
зафиксирован на месте.
Регулирование положения
долота (Рис. 5)
Ваш инструмент позволяет установить
и зафиксировать долото в 24-х различных
положениях.
Установка и извлечение
насадок SDS Max® (Рис. 1, 4A,
4B)
1. Вращайте переключатель режимов (f), пока
он не укажет на символ .
Данный инструмент работает бурами
и долотами SDS Max® (См. вставку на рисунке
4В: поперечное сечение хвостовика долота
SDS Max®).
3. Установите переключатель режимов (f)
в положение «долбление только».
1. Очистите хвостовик насадки.
2. Оттяните муфту патрона (o) и вставьте
хвостовик насадки в патрон.
3. Поверните насадку до ощущаемой
фиксации в шлицах.
4. Потяните за насадку для проверки
надежности ее фиксации. Для выполнения
ударной функции насадка должна
иметь некоторую свободу перемещения
в продольном направлении в пределах
нескольких сантиметров.
5. Для извлечения насадки, оттяните назад
муфту патрона (o) и извлеките насадку из
патрона (l).
Выбор режима работы
(Рис. 1)
Сверление с ударом:
D25711, D25712, D25713, D25762,
D25763
для сверления в бетоне, камне
и кирпичной кладке.
Долбление только:
для работ по долблению
и разбиванию. В этом режиме
перфоратор также может
использоваться в качестве рычага для
извлечения застрявшего сверла.
2. Поверните долото в сторону нужной
позиции.
4. Поворачивайте долото, пока оно не
зафиксируется в нужной позиции.
Настройка скорости вращения и силы удара (Рис. 1, 3)
Поверните регулятор (g) и установите его
на необходимый уровень. Для установки
высокой скорости поверните регулятор вверх,
для установки низкой скорости, поверните
регулятор вниз. Правильное регулирование
достигается по приобретении определенного
опыта.
– При долблении или сверлении мягких
или хрупких материалов, а также для
обеспечения минимального крошения
необходимо устанавливать регулятор на
малые величины.
– При долблении или сверлении твердых
материалов необходимо поворачивать
регулятор в сторону больших величин.
Настройка двухступенчатой
механической зажимной
муфты (Рис. 3)
D25712, D25713, D25762, D25763
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед
изменениями в настройках
крутящего момента всегда
выключайте инструмент,
в противном случае он может
сломаться.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Передвиньте переключатель крутящего
момента (t) на значение 40 Нм или 80 Нм,
в зависимости от выполняемой операции.
• Муфта сцепления 40 Нм (u) разработана
для выполнения большинства операций
по сверлению и предназначена для
быстрого отключения при контакте насадки
с арматурными стержнями или другими
посторонними материалами.
• Муфта сцепления 80 Нм (v) разработана
для операций с высоким крутящим
моментом, например, для сверления
буровой коронкой или очень глубоких
отверстий, и предназначена для быстрого
отключения при превышении крутящего
момента.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если невозможно установить
переключатель на позицию 80 Нм, дайте
инструменту немного поработать под нагрузкой
и попробуйте снова.
При каждом подключении инструмента
к источнику питания, он автоматически будет
переключаться на самое чувствительное
сцепление – 1 на муфте сцепления 40 Нм (u).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
26
ВНИМАНИЕ:
• При сверлении стен, определите
местоположение отопительных
труб и электропроводки.
• Не оказывайте давления
более 20-ти кг при работе
электроинструментом. Излишнее
давление на инструмент не
ускорит процесс сверления, но
понизит эффективность его
работы и может сократить срок
его службы.
• Всегда крепко держите
инструмент обеими руками
и работайте в устойчивой
позе. Всегда работайте
инструментом только
с правильно установленной
боковой рукояткой.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рабочая температура от -7°
до +40 °C. Использование инструмента на
открытом воздухе за пределами температурной
нормы значительно сократит срок службы
инструмента.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 6)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(с), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (d).
ВНИМАНИЕ: Насадки могут
оказаться очень горячими. Во
избежание получения травмы,
при смене или извлечении насадок
всегда надевайте защитные
перчатки.
Чтобы выключить инструмент, отпустите
пусковой выключатель.
Включение и выключение
(Рис. 1)
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а).
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Кнопка блокировки (b) фиксирует курковый
выключатель (a) только в режиме долбления.
РУССКИЙ ЯЗЫК
При активации кнопки блокировки в режиме
сверления электроинструмент в целях
безопасности автоматически выключится.
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а).
Чтобы выключить инструмент, отпустите
курковый выключатель.
Для продолжительных операций нажмите
и удерживайте клавишу пускового выключателя
(а), передвиньте кнопку блокировки (b) вверх
и отпустите выключатель.
Для выключения непрерывного режима работы
инструмента кратко нажмите и отпустите
клавишу пускового выключателя. Всегда
выключайте электроинструмент после
окончания работы и перед отключением от
электросети.
D25870
Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя (а) в нижней
части куркового выключателя.
Чтобы выключить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя в верхней
части куркового выключателя.
Сверление с ударом
Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя (а).
Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
Сверление сплошным буром
(Рис. 1)
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
1. Вставьте соответствующий бур.
2. Установите переключатель режимов (f)
в положение «сверление с ударом».
3. Настройте скорость вращения и силу удара
при помощи электронного регулятора (g).
4. Установите и отрегулируйте боковую
рукоятку (c).
5. Точкой отметьте место, в котором
необходимо высверлить отверстие.
6. Поместите наконечник бура в отмеченную
точку и включите электроинструмент.
7. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
Сверление коронкой (Рис. 1)
1. Вставьте соответствующую коронку.
2. Вставьте центрирующее сверло в коронку.
3. Установите переключатель режимов (f)
в положение «сверление с ударом».
4. При помощи электронного регулятора
скорости вращения и силы удара (g),
установите среднюю или высокую скорость.
5. Установите и отрегулируйте боковую
рукоятку (c).
6. Поместите остриё центрирующего
сверла в отмеченную точку и включите
электроинструмент. Сверлите до тех
пор, пока коронка не углубится в бетон
приблизительно на 1 см.
7. Выключите инструмент и отсоедините
центрирующее сверло. Поместите коронку
в отверстие и продолжайте сверлить.
8. При просверливании конструкции, толщина
которой превышает глубину коронки,
регулярно удаляйте высверленные
круговые цилиндры бетона или бетон,
заполнивший полость коронки.
Для предотвращения нежелательного
разрушения бетона вокруг отверстия,
предварительно просверлите сквозное
отверстие центрирующим сверлом. Затем
коронкой сверлите отверстие наполовину
с каждой стороны от сквозного отверстия.
9. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
Дробление и долбление
(Рис. 1)
1. Вставьте соответствующее долото
и поверните его рукой для фиксации
в одной из 24-х позиций.
2. Установите переключатель режимов (f)
в положение «долбление только».
3. Настройте скорость вращения и силу удара
при помощи электронного регулятора (g).
4. Установите и отрегулируйте боковую
рукоятку (c).
5. Включите электроинструмент и начинайте
работать.
6. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Данный инструмент не обслуживается
пользователем. Регулярно, приблизительно
каждые 150 часов эксплуатации,
проверяйте Ваш электроинструмент
в авторизованном сервисном центре
DEWALT. В случае возникновения проблем
до истечения указанного срока, обращайтесь
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
Щётки электродвигателя
(Рис. 3)
Угольные щётки не подлежат самостоятельной
замене оператором. Отнесите инструмент
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
На начальной стадии износа графитовых щёток
загорается желтый светодиодный индикатор
износа щёток (s). По истечении 8-ми часов
эксплуатации инструмента или после полной
выработки щёток двигатель автоматически
выключится.
При загорании светодиодного индикатора
сервисного обслуживания (r) необходимо
провести техническое обслуживание
электроинструмента.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Различные типы буров и долот SDS Max®
можно приобрести дополнительно.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
28
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00211182 - 12-07-2013
29
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising