GK1935 | Black&Decker GK1935 CHAINSAW Type 2 instruction manual

509111-18 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL GK1935T
GK2235T
GK1940T
GK2240T
2
6
3
4
POLSKI
Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem
Pilarka łańcuchowa Black & Decker jest przeznaczona do
ścinania gałęzi i drzew oraz piłowania drewna opałowego.
Urządzenie to nie nadaje się do celów przemysłowych.
Przepisy bezpieczeństwa
f.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
3.
a.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub
akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym
na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś
luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
pracy elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
b.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać. Używane tutaj wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie
sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez
kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary,
gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry,
które mogą spowodować zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani
do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
g.
4.
a.
b.
c.
5
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba
je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia
przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed
użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp.
używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj
przy tym obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu
jest niebezpieczne.
♦
♦
♦
♦
♦
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
♦
♦
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy elektronarzędzi
♦
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy pilarek łańcuchowych.
♦
♦
♦
♦
♦
Pamiętaj, że naprężona gałąź może w czasie cięcia odskoczyć. Uważaj, by nie uderzyła ciebie ani
też samej pilarki, nad którą mógłbyś stracić kontrolę.
Przy cięciu krzaków i młodych drzewek zachowuj
szczególną ostrożność. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo pochwycenia giętkich pędów przez
łańcuch i odrzucenia ich w twoją stronę, co grozi
utratą równowagi.
Przenoś pilarkę za przednią rękojeść. Musi ona
być wyłączona i nie powinna dotykać ciała. Przy
transportowaniu lub składowaniu elektronarzędzia załóż pochwę na prowadnicę. Ostrożne obchodzenie się z pilarką zapobiega niezamierzonemu
zawadzeniu o coś poruszającym się łańcuchem.
Przestrzegaj instrukcji olejenia i naprężenia
łańcucha oraz wymiany akcesoriów. Przy nieodpowiednio naprężonym lub nienaoliwionym łańcuchu
istnieje zwiększone niebezpieczeństwo pęknięcia
i odrzutu.
Dbaj o to, by rękojeści były suche, czyste i niezabrudzone olejem ani smarem. Nasmarowane
rękojeści są śliskie. Łatwo można wtedy utracić
kontrolę nad pilarką.
Używaj pilarki tylko do cięcia drewna i zgodnie
z przeznaczeniem. Nie piłuj na przykład tworzywa
sztucznego, muru ani niedrewnianych materiałów budowlanych. Używanie pilarki niezgodnie
z przeznaczeniem jest niebezpieczne.
Uważaj, by przy piłowaniu kabel nie zaplątał się
w gałęzie.
Uwaga: Zęby grzebienia oporowego z biegiem
czasu się tępią.
Uwaga: Podczas pracy prowadnica może się
silnie nagrzać.
Przyczyny odrzutów i zapobieganie im przez użytkownika:
Odrzut może się zdarzyć, gdy czubek prowadnicy dotknie jakiegoś przedmiotu lub gdy drewno zakleszczy
łańcuch w rzazie.
Gdy pilarka pracuje, trzymaj łańcuch z dala od
jakichkolwiek części ciała. Przed uruchomieniem
pilarki sprawdź, czy łańcuch pilarki nie dotyka
jakichś przedmiotów. Chwila nieuwagi w czasie
pracy może być przyczyną zawadzenia łańcucha
o części ciała lub odzieży.
Pilarkę łańcuchową zawsze trzymaj prawą ręką
za rękojeść tylną, a lewą - za przednią. Inny
sposób trzymania zwiększa niebezpieczeństwo
doznania urazu.
Zakładaj okulary i nauszniki ochronne. Oprócz
tego zaleca się zakładanie dodatkowego wyposażenia ochronnego na głowę, ręce, nogi i stopy.
Odpowiedni sprzęt zmniejsza ryzyko doznania urazu
przez odrzucane kawałki ściętego drewna lub przypadkowe zawadzenie łańcuchem.
Nie korzystaj z pilarki łańcuchowej, siedząc na
drzewie, by nie narażać się na doznanie poważnego
urazu ciała.
W każdej chwili zachowuj stabilną postawę
i korzystaj z pilarki, stojąc na stałym, płaskim
podłożu. Śliskie i niestabilne podłoża lub drabiny
są niebezpieczne, można bowiem stracić na nich
równowagę i kontrolę nad pilarką.
Dotknięcie czubkiem prowadnicy jakiegoś przedmiotu
może w pewnych okolicznościach doprowadzić do gwałtownego ruchu prowadnicy do góry i do tyłu w kierunku
użytkownika.
Zakleszczenie łańcucha na górze prowadnicy może
spowodować odrzucenie jej z dużą prędkością w kierunku
użytkownika.
Tego typu zjawiska mogą stać się przyczyną utraty
kontroli nad pilarką, a w konsekwencji - poważnych
urazów ciała.
Nigdy nie polegaj wyłącznie na urządzeniach zabezpieczających swojej pilarki. Jako użytkownik pilarki podejmuj
stosowne środki zapobiegawcze dla bezpiecznego
wykonania pracy.
Odrzut jest wynikiem niezgodnego z przeznaczeniem
użycia i/lub niewłaściwej obsługi pilarki bądź też złych
warunków pracy. Można jednak jemu zapobiegać, przedsiębiorąc podane niżej środki ostrożności:
6
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Zawsze mocno i pewnie trzymaj pilarkę, kciukami
i palcami obejmując rękojeści. Trzymaj pilarkę
obiema rękami i przyjmuj taką postawę ciała, by
móc ewentualnie przeciwstawić się sile odrzutu.
Przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności użytkownik w razie wystąpienia odrzutu jest w stanie
zapanować nad sytuacją. Nigdy nie puszczaj pilarki.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu i nie tnij
na wysokości powyżej barku. Łatwiej jest wtedy
uniknąć niezamierzonego dotknięcia czubkiem
prowadnicy jakiegoś przedmiotu i zachować kontrolę
nad pilarką w nieoczekiwanych okolicznościach.
Używaj wyłącznie prowadnic i łańcuchów zamiennych zalecanych przez producenta. Inne
prowadnice i łańcuchy mogą przyczynić się do
zerwania łańcucha i/lub wystąpienia odrzutu.
Przestrzegaj instrukcji ostrzenia i konserwacji
łańcucha wydanej przez producenta. Przy
większej głębokości skrawania wzrasta ryzyko
wystąpienia odrzutu.
Uważaj, by nie dotknąć metalu, muru ani innego
twardego przedmiotu w pobliżu lub wewnątrz drewna.
Ostrz i odpowiednio napinaj łańcuch.
Nie wprowadzaj piły w już istniejący rzaz. Zawsze
rozpoczynaj nowe cięcie.
♦
Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych
i deklaracji zgodności zostały zmierzone standardową
metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można
je wykorzystywać do porównań z innymi narzędziami i do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia i nie da
się wykluczyć jej przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu ustalenia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie
używających narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym czasie
narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo pracowało
na biegu jałowym.
Bezpieczeństwo elektryczne
Elektronarzędzie to jest podwójnie zaizolowane
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej.
Wskazówki bezpieczeństwa pracy
pilarek łańcuchowych
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Tym, którzy zabierają się za cięcie po raz pierwszy,
zalecamy, by poddali się praktycznemu szkoleniu
w zakresie obsługi pilarki łańcuchowej przez doświadczonego użytkownika i stosowali wyposażenie
ochronne. Pierwsze doświadczenia najlepiej jest
zdobyć, piłując drewno na kobyłkach.
Przed użyciem pilarki zawsze sprawdzaj, czy hamulec przeciwodrzutowy prawidłowo działa.
Przy przenoszeniu pilarki zalecamy najpierw włączyć
hamulec.
Konserwuj nieużywaną pilarkę. Gdy zamierzasz
składować ją w dłuższym okresie czasu, zdejmij
łańcuch i prowadnicę. Zanurz te części w oleju.
Wszystkie elementy pilarki przechowuj w suchym,
bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci.
Przy przechowywaniu zalecamy najpierw opróżnić
zbiorniczek oleju.
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Zapewnij sobie drogę
ucieczki przed walącym się drzewem lub spadającymi gałęziami.
Posługuj się odpowiednimi klinami, by kontrolować
kierunek upadku i by łańcuch z prowadnicą nie
zablokował się w rzazie.
Pieczołowicie obchodź się z łańcuchem. Ostrz go
i odpowiednio napinaj. Łańcuch i prowadnicę utrzymuj w czystości i wystarczająco oliw. Dbaj o to, by
rękojeści były suche, czyste i niezabrudzone olejem
ani smarem.
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker. Postępowanie wbrew
temu nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.
Zastosowanie przedłużacza
Używaj tyko takiego przedłużacza, który został dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Musi on nadawać się do pracy na wolnym powietrzu i być odpowiednio
oznakowany. Kabel HO7RN-F o przekroju 1,5 mm2 i długości 30 m nie powoduje zauważalnego spadku mocy.
Przed zastosowaniem sprawdź przedłużacz, czy nie jest
uszkodzony lub zużyty. Wadliwy przedłużacz wymień
na nowy. Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
Zaniki napięcia
♦
♦
♦
Przestrzegaj następujących punktów:
♦
Uważaj, by nie dotknąć ziemi pracującym łańcuchem.
Nie piłuj w pobliżu ogrodzeń z drutu, drewna z gwoździami itp.
Nie piłuj drewna z rozbiórki.
7
W chwili załączania pilarki mogą w pewnych warunkach występować chwilowe zaniki napięcia.
Czasem powodują one zakłócenia w pracy innych
urządzeń, jak np. krótkotrwały spadek natężenia
oświetlenia.
W razie potrzeby zwróć się do swojego zakładu energetycznego, by stwierdzić, czy impedancja sieci jest
mniejsza niż 0,411 oma. Przy tej wartości progowej
zakłócenia w sieci są bardzo mało prawdopodobne.
Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym
♦
Oznaczenia na pilarce
Na pilarce umieszczono następujące piktogramy:
Unikaj dotykania uziemionych przedmiotów (jak
np. metalowe poręcze, służy latarni itd.). Bezpieczeństwo elektryczne można zwiększyć przez
zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego (30 mA/30 ms).
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie
urazu, przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Zakładaj okulary ochronne.
Ostrzeżenie! Jednak zastosowanie wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego lub innego
urządzenia przerywającego dopływ prądu
nie zwalnia użytkownika pilarki z zachowania
szczególnej ostrożności. W każdym przypadku
przestrzegaj przepisów bhp i instrukcji bezpiecznego obchodzenia się z elektronarzędziem zamieszczonych w tej instrukcji obsługi.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Nie używaj pilarki w wilgotnym otoczeniu i chroń
ją przed deszczem.
Przed sprawdzeniem stanu kabla zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazda sieciowego. W żadnym
wypadku nie włączaj pilarki z uszkodzonym
kablem.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy
♦
♦
♦
♦
♦
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Na wszelki wypadek zapewnij sobie towarzystwo
jakiejś innej osoby (ale w bezpiecznej odległości).
W razie konieczności dotknięcia łańcucha z jakiegokolwiek powodu sprawdź, czy pilarka jest odłączona
od sieci.
Poziom ciśnienia akustycznego wytwarzanego przez
to elektronarzędzie może przekroczyć 85 dB(A).
Dlatego zaleca się zakładanie odpowiednich nauszników ochronnych.
Gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego
zmierzony wg dyrektywy 2000/14/EG.
Hamulec łańcucha wyłączony.
Hamulec łańcucha włączony.
Elementy pilarki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z elektronarzędzia mogą zaistnieć
dodatkowe zagrożenia nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń
zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.
Zaliczają się do nich:
♦
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/ruchomych elementów.
♦
Skaleczenia doznane przy wymianie elementów,
noży i akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
♦
Pogorszenie słuchu.
♦
Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu
(np. powstającego podczas obróbki drewna,
a zwłaszcza dębu, buku i preszpanu).
Wyłącznik
Guzik blokady wyłącznika
Pokrywka zbiorniczka na olej
Przednia osłona/hamulec łańcucha
Pierścień napinający łańcuch
Łańcuch
Prowadnica
Pochwa na prowadnicę
Pokrętło ustalające pierścienia napinającego
Pokrywa łańcucha
Wskaźnik poziomu oleju
Montaż
Ostrzeżenie! Przy pracy z pilarką łańcuchową
zawsze zakładaj rękawice ochronne.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem wykonywania prac konserwacyjnych wyłącz pilarkę
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu
zdejmij opaskę, która przytrzymuje łańcuch
na mieczu.
Oliwienie łańcucha
Czynność tę należy wykonać przed pierwszym użyciem
nowego łańcucha (6). Wyjmij łańcuch z woreczka plastikowego i przynajmniej na godzinę zanurz go w specjalnym do tego celu oleju. Stosuj olej do łańcuchów
Black & Decker. W czasie całego okresu użytkowania
8
Naprężanie łańcucha
łańcucha zalecamy stosowanie tego samego gatunku
oleju, gdyż mieszanie różnych olejów może doprowadzić
do pogorszenia jakości oleju i drastycznego skrócenia
trwałości użytkowej łańcucha.
♦
♦
Nigdy nie używaj przepracowanego, gęstego lub bardzo
rzadkiego oleju do maszyn do szycia, gdyż może to
doprowadzić do uszkodzenia łańcucha.
♦
Zastosowanie
Zakładanie prowadnicy i łańcucha (rys.
rys. A - E)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ostrzeżenie! Nie przyspieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania pilarki.
Ułóż pilarkę na stabilnej powierzchni.
Przednią osłonę/hamulec łańcucha popchnij do
przodu (rys. D).
Całkowicie zwolnij pokrętło ustalające pierścienia
napinającego (9) (rys. A).
Zdejmij pokrywę łańcucha (10).
Muszą się zgadzać oznaczenia (14) na pierścieniu
napinającym (5).
Załóż łańcuch (6) na prowadnicę (7). Zęby skrawające na górze prowadnicy (7) muszą być zwrócone
w kierunku przesuwu łańcucha (rys. B).
Tak załóż łańcuch (6) na prowadnicę (7), by z jednej
strony na tylnym końcu prowadnicy (7) powstała
pętla.
Załóż łańcuch (6) na małe koło łańcuchowe napędzające (12). Załóż prowadnicę (7) na odpowiedni
trzpień prowadzący (13).
Napełnianie zbiorniczka oleju (rys. F)
♦
♦
♦
♦
♦
Zdejmij pokrywkę zbiorniczka oleju (3) i napełnij
go zalecanym olejem do łańcuchów. Poziom oleju
jest widoczny we wzierniku (11). Ponownie załóż
pokrywkę (3).
Co jakiś czas wyłączaj pilarkę i sprawdzaj poziom
oleju w zbiorniczku. Gdy poziom ten spadnie do
jednej czwartej całkowitej ilości, odłącz pilarkę od
sieci i uzupełnij olej.
Załączanie
Wskazówka: Gdy przednia osłona/hamulec łańcucha
nie znajduje się w pozycji odblokowania, pilarki nie da
się załączyć.
♦
Mocno chwyć pilarkę obiema rękami. Najpierw
kciukiem przesuń do przodu guzik blokady (2), a następnie naciśnij wyłącznik (1), by załączyć pilarkę.
♦
Po uruchomieniu silnika zwolnij guzik blokady i rozpocznij pracę, mocno trzymając rękojeść.
Nie wywieraj siły na pilarkę - pozwól jej swobodnie pracować. Piłowanie przebiega najsprawniej i najbezpieczniej,
gdy szybkość cięcia jest taka, jaką przewidział producent.
Zbyt silny nacisk powoduje rozciąganie łańcucha (6).
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź,
czy przednia osłona/hamulec łańcucha (4) znajduje się
w przedniej pozycji (rys. C).
♦
♦
Obróć pokrętło ustalające pierścienia napinającego
(6) w lewo.
Obróć pierścień napinający (5) w prawo, by naprężyć
łańcuch.
Mocno dokręć pokrętło ustalające pierścienia napinającego (9).
Przyłóż pokrywę łańcucha (10) do pilarki.
By zamocować pokrywę łańcucha (10), obróć pokrętło ustalające pierścienia napinającego (9), ale
nie dokręcaj go całkowicie.
Obróć pierścień napinający (5) w prawo aż do prawidłowego naprężenia łańcucha (6). Sprawdź, czy
łańcuch (6) ściśle przylega do prowadnicy (7).
Zgodnie z poniższym opisem sprawdź naprężenie
łańcucha. Nie naprężaj go zbyt mocno.
Mocno dokręć pokrętło ustalające pierścienia napinającego (9).
Zwalnianie hamulca łańcucha (rys. C)
♦
Sprawdź, czy pilarka jest odłączona od sieci.
♦
Pociągnij przednią osłonę/hamulec łańcucha (4) do
tyłu do pozycji odblokowania (rys. C):
♦
Pilarka jest teraz gotowa do pracy.
Kontrola i regulacja naprężenia
łańcucha (rys. G)
Zasada działania hamulca przeciwodrzutowego
W razie odrzutu lewa ręka uderza o przednią osłonę,
która przesuwając się do przodu zatrzymuje pilarkę
w ułamku sekundy.
Naprężenie łańcucha sprawdzaj przed każdym użyciem
pilarki i po każdych 10 minutach pracy.
♦
Wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
♦
Lekko pociągnij łańcuch (6) tak, jak pokazano na
szczególe rysunku G. Łańcuch (6) jest prawidłowo
naprężony, gdy daje się odciągnąć od prowadnicy
(7) na ok. 3 mm. Łańcuch (6) musi bez zwisu przylegać do spodu prowadnicy (7).
Wskazówka: Nie napinaj nadmiernie łańcucha, gdyż
prowadzi to do wzrostu zużycia i skrócenia żywotności
łańcucha i prowadnicy.
Wskazówka: Gdy łańcuch jest nowy, w ciągu pierwszych
2 godzin pracy częściej sprawdzaj jego naprężenie (po
uprzednim odłączeniu pilarki od sieci), ponieważ nowy
łańcuch nieco się wydłuża.
Kontrola hamulca przeciwodrzutowego (rys. C)
♦
Zawsze przed użyciem pilarki łańcuchowej sprawdzaj, czy hamulec przeciwodrzutowy prawidłowo
działa.
♦
Mocno przytrzymaj pilarkę obiema rękami na stabilnej powierzchni, uważając, by łańcuch (6) nie dotykał
podłoża. Załącz pilarkę (patrz p. „Załączanie pilarki
łańcuchowej”).
♦
Obróć lewą dłoń do przodu wokół przedniej rękojeści,
aż oprze się o przednią osłonę/hamulec łańcucha
i popchnie ją do przodu (rys. C). Łańcuch (6) musi
się zatrzymać w ułamku sekundy.
Zgodnie z punktem „Regulacja hamulca łańcucha”,
wycofaj osłonę/hamulec łańcucha (4) do pierwotnego
położenia.
9
kownicy. Istnieje bowiem zwiększone niebezpieczeństwo
zakleszczenia się łańcucha pilarki i związanego z tym
odrzutu.
Wskazówka: Unikaj ponownego załączania pilarki,
dopóki silnik całkowicie się nie zatrzyma.
Wskazówka: Gdyby hamulec łańcucha nie działał prawidłowo, oddaj pilarkę do naprawy w autoryzowanym
warsztacie serwisowym Black & Decker.
Uwzględnij wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na zmianę kierunku upadku, jak na przykład:
♦
długość i ciężar ścinanej gałęzi,
♦
nietypowy kształt gałęzi lub zgnilizna,
♦
sąsiednie drzewa i inne przeszkody (np. przewody
napowietrzne),
♦
prędkość i kierunek wiatru,
♦
splecenie z innymi gałęziami,
Zastanów się nad dostępem do gałęzi i uwzględnij
kierunek ich spadania. Gałęzie mają tendencję do
spadania w kierunku pnia drzewa. Oprócz samego
użytkownika również inne, znajdujące się w sąsiedztwie
osoby, budynek lub przedmioty są narażone na trafienie
spadającą gałęzią.
♦
By nie doszło do odłupania drewna, pierwsze cięcie
wykonaj od dołu do góry maksymalnie do 1/3 grubości gałęzi.
♦
Drugie cięcie wykonaj od góry do dołu aż do spotkania z pierwszym.
W razie zakleszczenia się łańcucha (6) lub prowadnicy (7):
♦
Wyłącz pilarkę.
♦
Wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
♦
Rozszerz rzaz klinami, by odciążyć prowadnicę (7).
Nie próbuj podważać pilarki.
♦
Rozpocznij nowe cięcie.
Ścinanie drzew (rys. rys. H - J)
Drzewa mogą ścinać tylko doświadczeni użytkownicy.
Odłupanie lub przewrócenie się drzewa w niewłaściwym kierunku bądź spadnięcie uszkodzonej/uschniętej
gałęzi grozi doznaniem szkód rzeczowych i osobowych.
Odległość bezpieczeństwa między ścinanym drzewem
a osobami, budynkami lub innymi przedmiotami powinna
wynosić przynajmniej 2,5-krotność wysokości drzewa.
Osoby, budynki lub inne przedmioty znajdujące się w tym
obszarze są narażone na trafienie przez ścięte drzewo.
Piłowanie drewna opałowego (rys.
rys. K - M)
Przed ścięciem drzewa zwróć uwagę na następujące
punkty:
♦
Upewnij się, czy lokalne rozporządzenia lub ustawy
nie ograniczają ani nie zabraniają ścinania drzew.
♦
Uwzględnij przy tym wszystkie okoliczności, które
mogą wpłynąć na kierunek upadku:
zamierzony kierunek upadku
pochylenie drzewa
zgnilizna lub nietypowy kształt drzewa
inne przeszkody w najbliższym otoczeniu
(napowietrzne przewody elektryczne, kable
podziemne itd.)
prędkość i kierunek wiatru.
Zaplanuj bezpieczną drogę ucieczki przed upadającym
drzewem lub spadającymi gałęziami. Sprawdź, czy na
drodze tej nie ma jakichś przeszkód, które mogłyby
utrudnić odwrót. Pamiętaj, że wilgotna trawa i świeża
kora są śliskie.
♦
Nie próbuj ścinania drzewa, którego średnica jest
większa od długości prowadnicy.
♦
Po stronie, na którą drzewo ma upaść, wytnij karb.
♦
W tym celu wykonaj poziome cięcie w pniu na głębokość od 1/5 do 1/3 średnicy drzewa (rys. H).
♦
Następnie wykonaj drugie cięcie pod kątem ok. 45°
względem poprzedniego poziomego cięcia.
♦
Wykonaj poziome cięcie z drugiej strony drzewa na
wysokości ok. 25 do 50 mm nad poziomą krawędzią
karbu, ale nie dochodząc do niego (rys. I). W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo upadku
drzewa w niepożądanym kierunku.
♦
Wbij w rzaz jeden lub kilka klinów, by skierować
drzewo w odpowiednim kierunku (rys. J).
Sposób cięcia zależy od tego, jak jest podparty kloc.
W miarę możliwości używaj kobyłek. Zawsze rozpoczynaj
cięcie przy pracującym łańcuchu i uzębionym grzebieniu
oporowym (17) przyłożonym do drewna. Na końcu
operacji cięcia wykonuj wahadłowe ruchy pilarką przy
obrotowym podparciu grzebienia.
Przy podparciu kloca na całej długości:
♦
Wykonaj jedno cięcie do dołu, uważając przy tym,
by nie zahaczyć o ziemię, gdyż powoduje to szybkie
stępienie łańcucha.
Przy podparciu obydwu końców:
♦
Najpierw przetnij 1/3 grubości kloca od góry do
dołu, by w ten sposób zapobiec odłupaniu drewna.
Następnie wykonaj drugie cięcie od dołu do góry aż
do spotkania z pierwszym.
Przy podparciu jednego końca:
♦
Najpierw przetnij 1/3 grubości pnia od dołu do góry,
a następnie tnij go od góry do dołu, by w ten sposób
zapobiec odłupaniu drewna.
Przy piłowaniu na zboczu (rys. L):
♦
Zawsze przebywaj powyżej pnia.
Przy piłowaniu drewna leżącego na ziemi (rys. L):
♦
Podeprzyj drewno klocami lub klinami. Nikt nie
powinien przytrzymywać ciętego drewna, siedząc
na nim lub stojąc. Uważaj, by łańcuch nie dotknął
ziemi.
Przy wykorzystaniu kobyłek (rys. M)
W miarę możliwości pilnie zalecamy korzystanie z kobyłek.
♦
Ułóż kloc w stabilnej pozycji. Zawsze tnij po
zewnętrznej stronie kobyłek. Ew. zamocuj cięty
przedmiot.
Przycinanie gałęzi drzew
Najpierw upewnij się, czy jakieś lokalne rozporządzenia
lub postanowienia nie zabraniają przycinania gałęzi
drzew. Generalnie powinni to robić doświadczeni użyt-
10
Wykrywanie i usuwanie usterek
Usterka
Możliwa
przyczyna
Możliwy
środek
zaradczy
Pilarka nie
startuje
Nienaciśnięty
guzik blokady
wyłącznika
Naciśnij guzik
Przednia
osłona znajduje
się w pozycji
zablokowania
Przestaw
przednią osłonę
Przepalony
bezpiecznik
Wymień
bezpiecznik
Włączony
wyłącznik
ochronny
różnicowoprądowy
Sprawdź
wyłącznik
ochronny
różnicowoprądowy
Odłączony
przewód
sieciowy
Sprawdź
podłączenie do
sieci
W chwili
wyłączenia
pilarki łańcuch
nie zatrzymuje
się natychmiast
Zbyt słabe
naprężenie
łańcucha
Sprawdź
naprężenie
łańcucha
Prowadnica/
łańcuch jest
gorący/
dymi się
Pusty
zbiorniczek
oleju
Sprawdź
poziom oleju
w zbiorniczku
Konserwacja
Warunkiem dużej trwałości użytkowej pilarki jest regularna konserwacja. Zalecamy systematycznie przeprowadzać następujące kontrole.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji lub
czyszczenia pilarki:
♦
Wyłącz elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Poziom oleju
Poziom oleju w zbiorniczku nie może spaść poniżej 1/4
całkowitej ilości.
Łańcuch i prowadnica (rys. G)
♦
♦
♦
♦
Ostrzenie łańcucha
By osiągnąć możliwie jak największą sprawność pilarki,
trzeba ostrzyć zęby skrawające łańcucha. Odpowiednia instrukcja jest dołączona do ostrzarki. Przy okazji
zalecamy zakupienie zestawu do ostrzenia łańcuchów
Black & Decker (do nabycia w przedstawicielstwie lub
u dilera Black & Decker).
Zatkany otwór
Oczyść otwór
doprowadzający doprowadzający
olej do
prowadnicy
Zbyt silne
naprężenie
łańcucha
Sprawdź
naprężenie
łańcucha
Kółko zwrotne
na czubku
prowadnicy
musi być
nasmarowane
Naoliw kółko
zwrotne
Mała wydajność Łańcuch
cięcia
przesuwa się
do tyłu
Wymiana zużytego łańcucha
Łańcuchy zamienne są do nabycia w handlu lub w przedstawicielstwie firmy Black & Decker. Stosuj wyłącznie
oryginalne części zamienne.
Ostrość łańcucha
Dotknięcie ziemi lub gwoździa uruchomioną piłą powoduje natychmiastowe stępienie ostrzy skrawających.
Sprawdź/
zmień kierunek
przesuwu
łańcucha
Naprężenie łańcucha
Regularnie sprawdzaj naprężenie łańcucha.
Naostrz
łańcuch.
Pilarka
łańcuchowa nie
zużywa oleju
Zanieczyszczony zbiorniczek
Zawsze po kilku godzinach użytkowania i przed
przechowaniem zdejmuj łańcuch (6) i prowadnicę
(7), by je dokładnie oczyścić.
Sprawdź, czy pokrywa łańcucha jest czysta i niepokryta osadem.
Przy ponownym montażu obróć miecz (7) o 180°.
Kluczem trzpieniowym wykręć śrubę zabezpieczającą suwaka (13) i ponownie wkręć ją po przeciwnej
stronie miecza (7). Ważna wskazówka: Nie dokręcaj
jej zbyt mocno.
Oliw kółko zwrotne przez otwór (16). W ten sposób
zapewnia się równomierne zużycie bieżni prowadnicy.
Co należy zrobić w razie konieczności
naprawy pilarki łańcuchowej?
Wymień olej
w zbiorniczku
Pilarka ta jest zgodna z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych; w przeciwnym
razie użytkownik naraża się na nieprzewidywalne konsekwencje. Zalecamy przechowywanie niniejszej instrukcji
obsługi w bezpiecznym miejscu.
Zatkany otwór
Oczyść otwór
doprowadzający doprowadzający
olej w pokrywie olej
Zanieczyszczona prowadnica
Oczyść prowadnicę
Zatkany otwór
wylotowy oleju
Usuń zanieczyszczenia
11
Ochrona środowiska
Poziom hałasu zmierzony według normy EN 60945:
Poziom ciśnienia akustycznego: 94 dB(A), niepewność pomiaru:
3 dB(A), Poziom mocy akustycznej: 105 dB(A), niepewność
pomiaru: 3 dB(A)
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go
już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma wektorowa
trzech kierunkowych) zmierzone według normy EN 60745:
Wartość skuteczna: 5 m/s2, niepewność pomiaru: 1,5 m/s2
Deklaracja zgodności z normami UE
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce
DYREKTYWA MASZYNOWA
DYREKTYWA HAŁASOWA
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
GK1935T, GK1940T, GK2235T, GK2240T
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyroby nr
kat. GK1935T, GK1940T, GK2235T, GK2240T opisane
w danych technicznych są zgodne z następującymi
normami: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-13.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
2006/42/EG, pilarka łańcuchowa, aneks IV
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem, Holandia
Zgłoszona pod nr identyfikacyjnym: 0344
Poziom hałasu zmierzony według normy 2000/14/EG:
(Artykuł 13, aneks III):
Zmierzony poziom mocy akustycznej
104 dB(A)
niepewność pomiaru
3 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej 107 dB(A),
niepewność pomiaru
3 dB(A)
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Dane techniczne
Długość prowadnicy
Napięcie
Pobór mocy
Prędkość przesuwu łańcucha
na biegu jałowym
Maks. głębokość cięcia
Ilość oleju w zbiorniczku
Masa
Klasa ochrony
Długość prowadnicy
Napięcie
Pobór mocy
Prędkość przesuwu łańcucha
na biegu jałowym
Maks. głębokość cięcia
Ilość oleju w zbiorniczku
Masa
Klasa ochrony
cm
VAC
W
m/s
cm
ml
kg
cm
VAC
W
m/s
cm
ml
kg
GK1935T
Typ 2
35
230
1900
GK2235T
Typ 2
35
230
2200
9,5
35
250
5,2
II
12,5
35
250
5,3
II
GK1940T
Typ 2
40
230
1900
GK2240T
Typ 2
40
230
2200
9,5
40
250
5,2
II
12,5
40
250
5,3
II
Te produkty są również zgodne z zapisami dyrektyw
2004/106/WE oraz 2011/65/UE. By uzyskać więcej informacji, zwróć się do jednego z naszych przedstawicielstw
handlowych Black & Decker wyszczególnionych na końcu
tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za zgodność
danych technicznych i składa to oświadczenie w imieniu
firmy Black & Decker.
Kevin Hewitt
Wiceprezes Global
Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
17-12-2012
12
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00198952 - 14-03-2013
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising