GK1935 | Black&Decker GK1935 CHAINSAW Type 2 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
567000-68 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GK1830
GK1935
GK2235
GK1940
GK2240
2
3
4
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
e.
A Black & Decker láncfűrész fák gallyazására és
döntésére, valamint faanyag vágására, darabolására
alkalmas. A fűrész kizárólag a földön állva üzemeltethető.
A szerszám kizárólag háztartási felhasználásra készült.
f.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
3.
a.
Figyelmeztetés! Olvassa el az összes
biztonsági figyelmeztetést és utasítást.
A következő figyelmeztetések, utasítások
figyelmen kívül hagyása elektromos áramütés
veszélyével járhat vagy tüzet és/vagy súlyos
balesetet okozhat.
Őrizzen meg minden biztonsági figyelmeztetést és
utasítást. Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati (vezetékes)
vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
b.
1.
a.
c.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
A munkaterület biztonsága
A munkaterület tartsa tisztán és világítsa meg
jól. A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek
melegágya.
Soha ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében.
Az elektromos szerszámokban szikra keletkezik, ami
meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
Az elektromos szerszám használata közben ne
engedje közel a gyerekeket vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti uralmát
a szerszám fölött.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza illeszkedjen a hálózati csatlakozóaljzathoz. Soha,
semmilyen módon ne változtassa meg a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha
ne használjon adapter dugaszt. Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak
használata csökkentik az áramütés kockázatát.
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt felülettel érintkezik, az növeli az elektromos áramütés veszélyét.
Soha ne engedje, hogy az elektromos szerszámok megázzanak, ill. azokat nedvesség érje. Ha
víz kerül az elektromos szerszámba, az növeli az
elektromos áramütés kockázatát.
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos
kéziszerszámot soha ne vigye és ne húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt hőtől, olajtól,
éles szegletektől, illetve mozgó alkatrészektől.
A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
f.
g.
4.
a.
5
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt vegyen igénybe. A kültéri használatra
alkalmas hosszabbító kábellel csökkentheti az
elektromos áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, alkalmazzon Firelével védett áramforrást. A Fi-relé használata
csökkenti az elektromos áramütés kockázat.
Személyes biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda
arra, amit csinál, és használja a józan eszét, ha
elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon
elektromos szerszámmal, ha fáradt, kábítószert
vagy alkoholt fogyasztott, illetve gyógyszer
hatása alatt áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérüléshez vezethet.
Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget. A körülményeknek
megfelelő védőfelszerelés - például a porálarc,
biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy
fülvédő - használata csökkenti a személyi sérülés
veszélyét.
Előzze meg a szerszám nem szándékos beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója
a ki állásban van-e mielőtt a hálózatra vagy
akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe veszi
a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az
ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot helyez
áram alá, amely be van kapcsolva, balesetet okozhat.
Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot vagy
csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot. A forgó alkatrészhez rögzített
csavarkulcs vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek kibillenthetik egyensúlyából. Mindig szilárd felületen
álljon, és ügyeljen, ne veszítse el egyensúlyát.
Így jobban tudja uralni a szerszámot váratlan helyzetekben.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot
vagy ékszert. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az
ékszer vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy porgyűjtő
is tartozik, akkor győződjön meg arról, hogy
ezeket megfelelően csatlakoztatta, ill. ezek
megfelelően működnek. A por összegyűjtésével
és elszívásával elkerülhetők a porral összefüggő
veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és karbantartása
Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot.
A célnak megfelelő elektromos szerszámot
alkalmazza. A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok
használata veszélyes, az ilyen készüléket meg kell
javíttatni.
A súlyos személyes sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében kapcsolja ki a szerszámot
és válassza le az áramforrásról, mielőtt valamilyen beállítást végezne, tartozékot cserélne
vagy azt eltárolná. Ezekkel a megelőző biztonsági
intézkedésekkel csökkentheti a szerszám véletlen
beindításának kockázatát.
A nem használt elektromos szerszámot tárolja
olyan helyen, ahol a gyerekek nem érhetik el; és
ne engedje, hogy azt olyan személyek használják, akik a szerszám használatát és ezen utasításokat nem ismerik. Gyakorlatlan felhasználó
kezében az elektromos szerszám veszélyes lehet.
Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantartására. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek
illeszkedését és hogy nem szorul-e valamelyik;
ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más olyan
sérülésre, amelyek befolyásolhatják az elektromos eszköz működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok sok balesetet
okoznak.
A vágószerszámok mindig tiszták és élesek
legyenek. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és
jobban kontrollálható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat és
szerszámbefogókat a használati utasításnak
megfelelően használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésellenes használata
vészhelyzetet teremthet.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Szerviz
A szerszámot képzett szakemberrel szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket
használjon fel. Ezzel biztosíthatja az elektromos
kéziszerszám folyamatos biztonságos működését.
♦
♦
Az elektromos szerszámokra vonatkozó
további speciális biztonsági utasítások
♦
Figyelmeztetés! További biztonsági figyelmeztetések láncfűrészekhez
♦
♦
Viseljen védőszemüveget és fülvédőt. A fej, láb,
lábfej, kéz és kar védelmére használjon további
védőeszközöket. A megfelelő védőfelszerelés
csökkenti a repülő hulladék vagy a lánc érintése
által okozott személyi sérülés veszélyét.
Ne dolgozzon a láncfűrésszel fára mászva. Ha
egy fára felmászva használja a gépet, növeli a sérülés veszélyét.
Mindig szilárd felületen álljon amikor a láncfűrészt használja, és ügyeljen, ne veszítse el
egyensúlyát. Csúszós vagy bizonytalan felületen,
pl. létrán elveszítheti egyensúlyát és a láncfűrész
feletti uralmát.
Ha feszültség alatt lévő nagy ágat vág, vegye
figyelembe s visszarúgás lehetőségét. Amikor
a fa szálaiban lévő feszültség oldódik a megterhelt
ág megütheti a kezelőt és/vagy a szerszám elszabadulhat.
Különösen óvatosan vágjon bokrokat és facsemetéket. A vékony anyag beleakadhat a láncba és
Ön felé csapódhat vagy kimozdíthatja egyensúlyi
helyzetéből.
A láncfűrészt az első fogantyújánál fogva,
kikapcsolt állapotban vigye, és tartsa el a testétől. A gép szállításakor és tárolásakor mindig
szerelje föl a vezetőpajzs burkolatát. A láncfűrész
megfelelő kezelése csökkenti a mozgó lánccal való
érintkezés valószínűségét.
Kövesse a kenésre, a lánc feszítésére és cseréjére vonatkozó utasításokat. A nem megfelelően
megfeszített vagy kent lánc elszakadhat, a visszarúgás veszélye pedig növekedhet.
A fogantyúkat tartsa szárazon és tisztán, ügyeljen, hogy ne kerüljön rájuk olaj vagy zsír. A zsíros, olajos fogantyú csúszik, elveszítheti uralmát
a szerszám fölött.
Csak száraz fát vágjon vele. Ne használja a láncfűrészt rendeltetésétől eltérő célokra. Például:
műanyag, falazat vagy nem fa építőanyagok vágására. A láncfűrész rendeltetésellenes használata
vészhelyzetet teremthet.
A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne akadjon
bele az ágakba, stb. vágás közben.
A hegyes ütköző (17) a szerszám élettartama
folyamán kiélesedhet.
Munka közben a vezetőpajzs felforrósodhat,
kezelje óvatosan.
A visszarúgások okai, ill. ezek megelőzése
Visszarúgás akkor fordulhat elő, ha a vezetőpajzs hegye
hozzáér egy tárgyhoz, vagy amikor a fa összeszorul és
beszorítja a fűrészláncot a vágatba.
Minden testrészét tartsa távol a fűrészlánctól,
amikor a fűrész működik. A láncfűrész beindítása
előtt ellenőrizze, hogy a lánc nem ér-e hozzá
valamihez. A láncfűrész használata közben egy
pillanatnyi figyelmetlenség is elég, hogy ruhája vagy
teste beleakadjon a láncba.
Mindig úgy tartsa a láncfűrészt, hogy jobb keze
a hátsó, bal keze pedig az első fogantyún van.
A láncfűrésznek ezzel ellentétes módon való tartása
fokozza a személyi sérülés veszélyét, ezért tilos.
A csúcs érintkezése hirtelen ellentétes reakciót válthat
ki, felfelé és hátra, a kezelő felé löki a vezetőpajzsot.
Ha a fűrészlánc a vezetőpajzs fölső része mentén csípődik be, a vezetőpajzs hirtelen a kezelő felé lökődik.
Mindkét esetben elveszítheti uralmát a szerszám fölött,
ami súlyos személyi sérüléssel járhat. Ne támaszkodjon
kizárólag a láncfűrészbe épített biztonsági eszközökre.
Ha láncfűrészt használ, Önnek is tennie kell azért, hogy
balesetmentesen végezhesse munkáját. A visszarúgás
6
a szerszám helytelen használatának, illetve a helytelen
munkamódszerek és munkakörülmények következménye, és az alábbi megfelelő óvintézkedések betartásával
elkerülhető:
♦
♦
♦
♦
A fogantyúkat tartsa szárazon és tisztán, ügyeljen,
hogy ne kerüljön rájuk olaj vagy zsír.
Kerülje az alábbiakat:
♦
♦
♦
Szorosan tartsa a szerszámot, minden ujja szoruljon rá a fogantyúkra.Mindkét kezével fogja
a láncfűrészt, úgy helyezkedjen, hogy ki tudja
védeni a visszarúgás erőit. A visszarúgó erőket
a kezelő képes kontrollálni, ha megfelelő óvintézkedéseket tesz. Ne engedje el a láncfűrészt.
Ne nyúljon túl messzire és ne vágjon vállmagasság fölött. Így könnyebben megelőzheti, hogy
a fűrész hegye hozzáérjen valamihez, és jobban
tudja uralni a szerszámot váratlan helyzetekben.
A cseréhez csak a gyártó által megadott láncot
és láncvezetőt használjon. A nem megfelelő vezetőpajzs és lánc láncszakadást és/vagy visszarúgást
okozhat.
Kövesse a gyártó élesítésre és karbantartásra
vonatkozó utasításait. A mélységi mérce magasságának csökkentése erősebb visszarúgáshoz
vezethet.
Ha fémhez, cementhez vagy más, kemény anyaghoz ér, ami a fa mellett vagy a fában található, az
visszarúgást okozhat.
A tompa vagy laza lánc visszarúgást okozhat.
Ne próbálja korábbi vágásba bevezetni a fűrészt,
mert ez is visszarúgást okozhat. Mindig új vágást
kezdjen.
beépített épületfa vágása.
hogy a fűrész a földbe szaladjon.
drótkerítés, szög, stb. vágása.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibrációs kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg; az felhasználható a különböző szerszámok értékeinek összehasonlítására. A deklarált vibrációs kibocsátási érték az előzetes
kockázatelemzéshez is felhasználható.
Figyelmeztetés! A tényleges vibrációs kibocsátási érték
az elektromos szerszám használata során különbözhet
a deklarált értéktől attól függően, hogyan használják
a szerszámot. A vibrációs értékek az itt feltüntetett szint
fölé is emelkedhetnek.
Biztonsági ajánlások láncfűrészhez
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések
meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél figyelembe kell venni
a tényleges használati körülményeket, illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen fut
a napi kitettséget jelentő idő mellett.
♦
Elektromos biztonság
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ismerje meg láncfűrészét. Kérjük, figyelmesen
olvassa el a kezelési útmutatót, ismerje meg a gép
működését, különösen, ha rönkfát kíván aprítani.
Nyomatékosan felhívjuk figyelmét, hogy első használat előtt a gyakorlatlan felhasználók kérjenek
segítséget gyakorlott felhasználótól a láncfűrész
használatához és a biztonsági berendezések
alkalmazásához. Kezdőknek első használatkor előgyakorlásként azt javasoljuk, hogy első alkalommal
fűrészbakba erősített, vagy jól kitámasztott rönkfa
darabon gyakorolja a szeletelést.
Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a visszarúgáskor működésbe lépő fék megfelelően működik-e.
Ha viszi a fűrészt, mindig ellenőrizze, hogy a fék be
van-e húzva és a fűrészláncot tartsa hátrafelé.
Használaton kívül is tartsa karban a szerszámot.
A fűrészláncot és a vezetőpajzsot rövid tárolás
esetén is vegye le, és tárolja olajba merítve. A fűrész
minden részét száraz, biztonságos helyen tárolja,
gyerekektől elzárva.
Az olajtartályt a tárolás előtt engedje le.
Győződjön meg róla, hogy szilárd felületen áll, és
tervezze meg előre, merre menekül a lehulló ágak
és törmelék elől.
Ék alakú vágással irányítsa a fadöntést, és akadályozza meg, hogy a lánc vagy a vezetőpajzs
beszoruljon.
A láncfűrész gondozása. A lánc mindig feszes és
éles legyen. Legyen gondja rá, hogy a lánc és
a vezetőpajzs tiszta és megfelelően olajozott legyen.
A szerszám kettős szigeteléssel van ellátva;
ezért nincs szükség földelő vezetékre. Mindig
ellenőrizze, hogy az adattáblán megadott
feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le
egy Black & Decker márkaszervizben.
Hosszabbító kábel használata
♦
Mindig jóváhagyott, a szerszám áramfelvételének
megfelelő hosszabbító kábelt használjon (lásd a műszaki adatokat). Kültéri alkalmazásra megfelelő, ilyen
jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt használjon. Legfeljebb 30 m hosszú és 2 x 1,5 mm² keresztmetszetű
HO7RN-F hosszabbító kábelt használhat a termék
teljesítményének csökkenése nélkül. Használat előtt
ellenőrizze a hosszabbító kábelt sérülésre, kopásra
és öregedésre. Cserélje ki a hosszabbító kábelt, ha
az sérült vagy hibás. Ha kábeldobot használ, mindig
teljesen tekerje le a kábelt.
Feszültségesés
♦
♦
7
Bizonyos hálózati viszonyok között a szerszám indításakor rövid ideig tartó feszültségesés következhet
be.
Ez befolyásolhatja más berendezések működését.
Például a villanyégők fényereje ideiglenesen csökkenhet.
♦
Címkék a szerszámon
Ha szükséges, lépjen kapcsolatba az áramszolgáltatóval, így megtudhatja, hogy a hálózati ellátás
impedanciája kisebb-e mint 0,411 ohm. Az ellátási
zavarok ez alatt az érték alatt nem valószínűek.
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Figyelmeztetés! A sérülések kockázatának
csökkentése érdekében a felhasználó köteles
elolvasni a használati utasítást.
Védekezzen az elektromos áramütés
ellen.
♦
A szerszám használata közben viseljen védőszemüveget.
Ügyeljen, hogy a teste ne érintkezzék földelt felületekkel (például fém sínekkel, lámpaoszlopokkal,
stb.). Az elektromos biztonság egy érzékeny, 30 mA/
30mS maradékáramos biztosítékkal (FI relével)
növelhető.
Mindig hordjon fülvédőt.
Ne tegye ki a szerszámot esőnek, nedvességnek.
Figyelmeztetés! A Fi-relé vagy más megszakító használata nem mentesíti a láncfűrész
használóját a kézikönyvben ismertetett biztonsági utasítások betartása és biztonságos
munkavégzési gyakorlat alkalmazása alól.
Mindig húzza ki a csatlakozót az aljzatból,
mielőtt a sérült tápkábelt megvizsgálná. Ne
használja a láncfűrészt, ha tápkábele sérült.
További biztonsági előírások
♦
♦
♦
♦
♦
Garantált hangteljesítményszint a 2000/14/EK
irányelv szerint.
A szerszámot a korlátozott fizikai, érzékszervi és
mentális képességekkel rendelkező, vagy gyakorlatlan személyek (beleértve a gyermekeket is) nem
használhatják; kivétel, ha a biztonságukért felelős
személy munkavégzésüket felügyeli és irányítja.
A gyermekeket felügyelni kell, meg kell akadályozni,
hogy játsszanak a készülékkel.
Gondoskodjon róla, hogy legyen valaki a közelben
(biztonságos távolságban), ha mégis baleset történne.
Ha bármilyen okból hozzá kell érnie a lánchoz, előtte
ellenőrizze, hogy a fűrész ki van-e húzva a konnektorból.
A szerszám által kibocsátott zaj meghaladhatja
a 85 dB(A) értéket. Ezért azt javasoljuk, tegye meg
a megfelelő hallásvédelmi intézkedéseket.
Láncfék ki
Láncfék be
Részegységek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Maradványkockázat
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett kockázatok
mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám
használatát. Ezek a kockázatok a szerszám rendeltetéstől
eltérő, illetve huzamos, stb. használatából adódhatnak.
Üzemi be/ki kapcsoló
Biztonsági kapcsoló
Olajtartály kupak
Első fogantyú / Láncfék szerelvény
Láncfeszesség állító csavar
Fűrészlánc
Láncvezető pajzs
Tok
Láncburkolat csavarja
Láncburkolat szerelvény
Olajszint kijelző
Összeszerelés
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása és a védőeszközök használata ellenére bizonyos maradványkockázatokat nem lehet elkerülni. Ezek a következők:
♦
A forgó/mozgó alkatrészek megérintése által
okozott sérülés.
♦
Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje
által okozott sérülés.
♦
A szerszám huzamos használata által okozott
egészségkárosodás. Ha bármely szerszámot
huzamosabb ideig használ, tartson rendszeres
munkaszüneteket.
♦
Halláskárosodás
♦
A szerszámhasználat közben keletkező por
belégzése által okozott egészségkockázat (például:- fával végzett munkák, különösen tölgy,
bükk és faforgácslapok esetén.)
Figyelmeztetés! A láncfűrésszel végzett munkához mindig viseljen védőkesztyűt.
Figyelmeztetés! Bármiféle karbantartási munka előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet.
Figyelmeztetés! Az összeszerelés előtt távolítsa el a láncot a láncvezetőhöz rögzítő kötegelőt.
Lánc olajozása
Ezt a műveletet akkor kell elvégeznie, amikor először
használ egy új láncot (6). Az új láncot (6) legalább egy
óráig áztassa olajban a használat előtt. A művelethez
Black & Decker láncolajat használjon. Azt ajánljuk, hogy
a láncfűrész élettartama alatt csak Black & Decker olajat
használjon, mert a különböző olajok keverése az olaj
8
leromlásához vezethet, ami nagymértékben csökkentheti a láncfűrész élettartamát, és további kockázatokat
is okozhat.
A feszesség növelése
Ne használjon fáradt olajat, túl sűrű olajat vagy nagyon
híg varrógépolajat sem. Mindezek károsíthatják láncfűrészét.
♦
♦
♦
A láncvezető pajzs és a lánc
felszerelése(A - E ábra)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Helyezze a láncfűrészt szilárd felületre.
Állítsa a kézvédő burkolatot előre pozícióba (D ábra).
Lazítsa meg és távolítsa el a láncburkolat csavarját
(9) (A ábra).
Vegye le a láncvédő szerelvényt (10).
Helyezze a fűrészláncot (6) a vezetőpajzsra (7),
ellenőrizze, hogy a fűrészfogak a megfelelő irányba,
a pajzs (7) felsőrészén a pajzs csúcsa felé néznek
(B ábra).
Vezesse a fűrészláncot (6) a vezetőpajzsra (7) úgy,
hogy a pajzs hátulsó részén a fűrészláncból egy
hurok keletkezzen.
Tegye a láncot (6) és a vezetőpajzsot (7) a fűrészre. Vezesse a láncot (6) a csillagkerékre (12) és
helyezze a pajzsot (7) a csapokra (13). Ellenőrizze,
hogy a csúszó csap (14) a láncfeszítő furaton (15)
helyezkedjen el (E ábra).
Olajtartály feltöltése (F ábra)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vegye le az olajsapkát (3) és töltse föl a tartályt az
ajánlott olajjal. Az olajszintet az olajszint kijelzőn (11)
ellenőrizheti. Helyezze vissza az olajsapkát (3).
Időnként kapcsolja ki a gépet, és ellenőrizze az
olajszint kijelzőt (11); ha a tartály kevesebb mint
negyedéig van tele, áramtalanítsa a láncfűrészt, és
töltse föl a megfelelő olajjal.
Bekapcsolás
Megjegyzés: Nem tudja beindítani a szerszámot, ha az
első védőeszköz/láncfék szerelvény nem a „set” (beállítva) helyzetben van.
♦
Erősen markolja meg a láncfűrészt mindkét kezével.
Nyomja le a reteszelő gombot (2), majd nyomja meg
a ki-bekapcsolót (1) az indításhoz.
♦
Amikor a motor beindul, vegye le hüvelykujját
a reteszelő gombról (2), és markolja meg erősen
a fogantyút.
Ne erőltesse a szerszámot, hagyja saját tempójában
dolgozni. Azzal a sebességgel, amelyre a szerszámot
tervezték, jobban és biztonságosabban dolgozhat. Túlzott
erő hatására a lánc (6) megnyúlhat.
Figyelmeztetés! Ellenőrizze, hogy az első védőeszköz/
láncfék szerelvény (4) (elülső) helyzetben van-e, mielőtt
visszaszereli (C ábra).
♦
Forgassa a láncburkolat csavarját (9) az óramutató
járásával ellentétes irányba.
A láncot a láncfeszesség-állító csavarral (5) feszítheti meg - a feszítéshez forgassa óramutató járásával
megegyező irányba.
Húzza meg a láncburkolat csavarját (9).
Helyezze vissza a láncburkoló szerelvényt (10)
a láncfűrészre.
Hajtsa rá a láncállító reteszgombját (9) a láncburkolat szerelvény rögzítéséhez (10), de ne húzza meg
teljesen.
Forgassa a láncfeszesség állító csavart (5) az óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg
a lánc (6) megfeszül. Ellenőrizze, hogy a lánc (6)
a pajzs (7) körül pontosan illeszkedjen.
Az alábbiak szerint ellenőrizze a feszességet. Ne
feszítse túl.
Húzza szorosra a láncburkolat csavarját (9).
A láncfék beállítása (C ábra)
♦
Ellenőrizze, hogy a szerszám nincs a hálózatra
csatlakoztatva.
♦
Húzza hátra az első védőeszköz/láncfék szerelvényt
(4) a „beállítva” (set) helyzetbe (C ábra).
♦
A szerszám immár használatra kész.
A visszarúgás ellen védő láncfék működése
Visszarúgás esetén bal keze hozzáér az első védőeszközhöz, így a védőeszköz előre nyomódik a munkadarab irányába, és a másodperc töredéke alatt leállítja
a szerszámot.
A láncfeszesség ellenőrzése és
beállítása (G ábra)
Használat előtt, és használat közben 10 percenként
ellenőrizni kell a lánc feszességét.
♦
Válassza le a szerszámot a hálózatról.
♦
Kissé húzza meg a láncot (6) az ábra szerint (a G
ábra kis képén). A feszesség akkor megfelelő, ha
a lánc (6) visszacsapódik, ha 3 mm-re elhúzza a vezetőpajzstól (7). A lánc (6) a pajzs (7) alsó részén
nem lóghat be.
Megjegyzés: Ne feszítse túl a láncot, mert ez túlzott
kopáshoz vezet és csökkenti a lánc és a vezetőpajzs
élettartamát.
Megjegyzés: Amíg a lánc új, gyakran ellenőrizze a feszességet (előtte ne felejtse áramtalanítani a fűrészt),
mert az új lánc kissé megnyúlik.
A láncfék működésének ellenőrzése (C ábra)
♦
Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a visszarúgáskor működésbe lépő fék megfelelően működik-e.
♦
Markolja meg mindkét kezével a szilárd felületre
helyezett szerszámot, ügyelve, hogy a lánc ne
érintkezzen semmivel, és kapcsolja be a gépet (lásd:
„Bekapcsolás”).
♦
Fordítsa előre a bal kezét az első fogantyún úgy,
hogy kézfeje hozzáérjen az első védőeszköz/láncfék
szerelvényhez (4), majd tolja előre a szerelvényt
a munkadarab felé (C ábra). A fűrészláncnak (6)
a másodperc töredéke alatt meg kell állnia.
9
Fák gallyazása
A művelet után az első védőeszköz/láncfék szerelvényt
(4) a „Láncfék beállítása” című rész utasításai alapján
állíthatja üzemkész helyzetbe.
Megjegyzés: Ne indítsa újra a motort, amíg nem hallja,
hogy teljesen leállt.
Megjegyzés: Ha a láncfék nem működik megfelelően,
vigye el a fűrészt egy hivatalos Black & Decker szervizbe.
Ellenőrizze, nincsenek-e olyan helyi rendelkezések,
amelyek tiltják vagy szabályozzák a fák alsó ágainak
levágását.
Gallyazást csak gyakorlott felhasználó végezhet; a művelet közben nagyobb az esélye a lánc becsípődésének
és a visszarúgásnak.
Ha a fűrészlánc (6) vagy a vezetőpajzs (7) megszorul
♦
Kapcsolja ki a szerszámot.
♦
Válassza le a szerszámot a hálózatról.
♦
Ékelje ki a bevágást, hogy csökkentse a láncvezető
pajzsot (7) terhelő feszültséget. Ne próbálja kicsavarni a fűrészt a fából.
♦
Kezdjen új vágást.
A gallyazás előtt át kell gondolni az ágak esésének
irányát befolyásoló tényezőket, pl. :
♦
A levágandó ág hosszát és súlyát.
♦
Bármely szokatlanul nehéz gallyszerkezetet vagy
korhadást.
♦
A környező fákat és egyéb akadályokat, beleértve
a villanyvezetékeket.
♦
A szél sebességét és irányát.
♦
Hogy az ág összeakaszkodik más ágakkal.
A kezelőnek föl kell mérnie, hogyan fér hozzá az ághoz,
valamint az ág leesésének irányát. Az ág hajlamos rá,
hogy a fatörzs felé lendüljön. A kezelő és a bámészkodók mellett az ág alatt lévő tárgyak és más dolgok is
veszélybe kerülhetnek.
♦
Az ág hasadásának elkerülése érdekében az első
vágást fölfelé végezze, az ág vastagságának legfeljebb egyharmadáig.
♦
A második, lefelé irányuló vágás találkozzon az
elsővel.
Fadöntés (H - J ábra)
Gyakorlatlan felhasználók ne próbálkozzanak fadöntésseI. Megsérülhetnek vagy anyagi kárt okozhatnak, mert
nem tudják irányítani a dőlés irányát, a fa meghasad,
vagy sérült száraz ágak hullanak le a vágás közben.
A biztonságos távolság a kidöntendő fa és az arra
járók, épületek vagy más tárgyak között legalább a fa
magasságának 2 1/2 -szerese. Az e távolságon belül
lévő bámészkodók, épületek és tárgyak ki vannak téve
annak, hogy a lezuhanó fa kár tesz bennük.
Fadöntés előtt:
♦
Ellenőrizze, nincsenek-e olyan helyi rendelkezések,
amelyek tiltják vagy szabályozzák a fák kivágását.
♦
Vegye figyelembe mindazokat a körülményeket,
amelyek befolyásolhatják az esés irányát, többek
között:
az esés tervezett/kívánatos irányát
a fa természetes dőlését.
bármely szokatlanul nehéz gallyszerkezetet
vagy korhadást.
a környező fákat és egyéb akadályokat, beleértve a villanyvezetékeket és a csatornákat.
a szél sebességét és irányát.
Tervezze meg előre, merre menekül a fa és a törmelék
elől. Ellenőrizze, hogy menekülési útvonalán nincsenek
a mozgást gátló vagy megnehezítő akadályok. Ne feledje,
hogy a nedves fű és a frissen lenyesett fa kérge csúszós.
♦
Ne próbáljon meg olyan fát kidönteni, amelynek törzs
átmérője nagyobb a láncfűrész vágási hosszánál.
♦
Végezzen irányadó ék alakú bevágást a dőlés
irányának kijelöléséhez.
♦
Végezzen vízszintes bevágást a fatörzs átmérőjének
1/5 - 1/3 át kitevő mélységben, a dőlés vonalára
merőlegesen a fatörzs alján (H ábra).
♦
Végezzen fölülről egy az előbbit keresztező vágást
úgy, hogy kb. 45°-os ék alakú bevágás keletkezzen.
♦
Egyetlen, vízszintes fadöntő vágást végezzen
a másik oldalról, amely 25-50 mm-rel az ék alakú
bevágás középvonala fölött van. (I ábra). Ne vágja
át az irányadó bevágást, mert többé nem tudja
irányítani a fa dőlésének irányát.
♦
Üssön éket vagy ékeket a fadöntő vágásba a fa
ledöntéséhez (J ábra).
Faanyag vágása (K - M ábra)
Attól függően kell végezni a vágásokat, hogy hogyan
támasztja alá a faanyagot. Ha lehetséges, használjon
fűrészbakot. Mindig úgy kezdje a vágást, hogy a lánc fut,
és a hegyes ütköző érintkezik a fával (K ábra). A vágás
befejezésekor fordítsa a hegyes ütköző segítségével
a gépet a fa irányába.
Ha a faanyag teljes hosszában alá van támasztva:
♦
Lefelé irányított vágást végezzen, de ne vágjon bele
a földbe, mert a lánc gyorsan tompa lesz.
Ha a faanyag mindkét végén alá van támasztva:
♦
Először egyharmadáig vágja be a fát a hasadás
elkerülése érdekében, majd az ellenkező irányból
folytassa ugyanabban a vonalban.
Ha a faanyag egyik végén van alátámasztva:
♦
Először egyharmadáig vágja be a fát a hasadás
elkerülése érdekében, majd az ellenkező irányból
folytassa ugyanabban a vonalban.
Lejtőn (L ábra):
♦
Mindig a magasabb oldalon álljon.
Ha földön fekvő faanyagot vág (L ábra):
♦
Rögzítse a munkadarabot ékkel, támasztó fával.
A kezelő és a nézelődők nem rögzíthetik az anyagot
úgy, hogy ráülnek vagy ráállnak. Ügyeljen, hogy
a lánc ne érjen a földhöz.
Fűrészbak használata (M ábra):
Erősen ajánlott használata, ha mód van rá.
♦
Stabilan helyezze el a faanyagot. Mindig a fűrészbak
villáján kívül vágjon. A munkadarab rögzítéséhez
használjon leszorítót vagy szíjat.
10
Hibaelhárítás
Karbantartás
Hiba
Lehetséges ok
Lehetséges
megoldás
A szerszám
nem indul
A reteszelő
gomb nincs
lenyomva
Nyomja le a reteszelő gombot
Az első védőeszköz fékező
helyzetben van
Állítsa vissza az
első védőeszközt
Kiolvadt a biztosíték
Cserélje ki
a biztosítékot
A rendszeres karbantartás biztosítja a szerszám hoszszú élettartamát. Az alábbi ellenőrzések rendszeres
elvégzése ajánlott.
Figyelmeztetés! Bárminemű ellenőrzés megkezdése
előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
Olajszint
A tartályban az olaj szintje nem csökkenhet a negyed
rész alá.
Fűrészlánc és vezetőpajzs (G ábra)
A Fi-relé kioldott Ellenőrizze
a Fi-relét
Nincs bedugva
a kábel a konnektorba
♦
Ellenőrizze
a tápkábel
csatlakozását
♦
A lánc kikapcso- A lánc nem elég Ellenőrizze
lás után nem áll feszes
a lánc feszesmeg azonnal
ségét
A vezetőpajzs/
lánc forrónak
tűnik/füstöl
Elfogyott az olaj
Ellenőrizze az
olajszintet
Az olajozó furat
eldugult a vezetőpajzson
Tisztítsa ki az
olajozó furatot
♦
Néhány óra használat után, illetve tárolás előtt szerelje le és alaposan tisztítsa meg a vezetőpajzsot (7)
és a láncot (6).
Ellenőrizze, hogy a vezetőpajzs tiszta-e és nincs-e
rajta törmelék.
Az összeszereléskor fordítson teljes 180 fokot
a vezetőpajzson (7), és olajozza meg a fogaskerék
hegyét a fogaskerék olajozó furatán (16) keresztül.
Ez biztosítja az igénybevétel egyenletes eloszlását
a vezetőpajzs rúdjain.
Fűrészlánc élesítése
Ahhoz, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa a szerszám, fontos, hogy a fűrészlánc fogai élesek legyenek.
Az élesítésre vonatkozóan útmutatást talál az élesítő
készletben. Erre a célra a Black & Decker fűrészláncélesítő készletet ajánljuk (beszerezhető a Black & Decker
márkaszervizekben és egyes márkakereskedőknél).
A lánc túl feszes Ellenőrizze
a lánc feszességét
Meg kell zsírozni a vezetőpajzs
fogaskerekének
hegyét
Olajozza meg
a vezetőpajzs
fogaskerekének
hegyét
A láncfűrész
nem vág jól
A lánc fordítva
van föltéve
Ellenőrizze/módosítsa a lánc
irányát
A cserealkatrész beszerezhető kiskereskedésekben
vagy Black & Decker márkaszervizekben. Mindig eredeti
cserealkatrészeket használjon.
Élesítse meg
A láncfűrész
nem használ
olajat
Törmelék van
a tartályban
A fűrészlánc élessége
Elhasználódott fűrészlánc cseréje
Ürítse és cserélje le az olajat
A fűrészlánc vágóélei azonnal kicsorbulnak, ha a szerszám vágás közben a földhöz vagy egy szeghez ér.
Az olajsapka fu- Távolítsa el
rata eltömődött a törmeléket
a furatból
A fűrészlánc feszessége
Rendszeresen ellenőrizze a fűrészlánc feszességét.
Törmelék van
Távolítsa el
a vezetőpajzson a törmeléket és
tisztítsa meg
a vezetőpajzsot
Törmelék van
az olajkivezetőben
Ha láncfűrésze javításra szorul...
Ez a láncfűrész megfelel a vonatkozó biztonsági rendelkezéseknek. Javítását csak képzett személy végezheti
eredeti cserealkatrészek felhasználásával, mert ellenkező esetben a szerszám használója nagyfokú veszélynek
van kitéve. Azt ajánljuk, őrizze meg ezt a használati
útmutatót.
Távolítsa el
a törmeléket
11
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Vezetőlemezhossz
Feszültség
Felvett teljesítmény
Láncsebesség (üresjárati)
Maximális vágáshossz
Olajtartály térfogata
Súly
Biztonsági osztály
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
Hangnyomásszint az EN 60745 szerint:
Hangnyomás(LpA) 94 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Hangerő (LWA) 105 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN 60745
szerint:
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (ah) 5 m/s2,
bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről vevőszolgálatunkon érdeklődhet.
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI IRÁNYELV, KÖRNYEZETI ZAJ IRÁNYELV
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Emellett a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és
ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
GK1830, GK1935, GK1940, GK2235, GK2240
A Black & Decker kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok”
részben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK,
EN 60745-1, EN 60745-2-13.
Műszaki adatok
Vezetőlemezhossz
Feszültség
Felvett teljesítmény
Láncsebesség (üresjárati)
Maximális vágáshossz
Olajtartály térfogata
Súly
Biztonsági osztály
Vezetőlemezhossz
Feszültség
Felvett teljesítmény
Láncsebesség (üresjárati)
Maximális vágáshossz
Olajtartály térfogata
Súly
Biztonsági osztály
cm
Vv.á.
W
m/s
cm
ml
kg
cm
Vv.á.
W
m/s
cm
ml
kg
GK1935
2 Típus
35
230
1900
9,5
35
250
5,2
II
GK2235
2 Típus
35
230
2200
12,5
35
250
5,3
II
GK1940
2 Típus
40
230
1900
9,5
40
250
5,2
II
GK2240
2 Típus
40
230
2200
12,5
40
250
5,3
II
cm
Vv.á.
W
m/s
cm
ml
kg
GK1830
1 Típus
30
230
1800
9,5
30
250
5,2
II
2006/42/EK, Láncfűrész, IV. melléklet
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem,
Hollandia
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0344
A hangerő szintje a 2000/14/EK szerint:(III. Függelék
13. szakasz):
104 dB(A)
LWA (mért hangteljesítmény)
Bizonytalanság
3 dB(A)
LWA (garantált hangteljesítményszint)
107 dB(A)
Bizonytalanság
3 dB(A)
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további információra lenne
szüksége, akkor lépjen kapcsolatba a Black & Decker
vállalattal a következőkben megadott elérhetőségeken,
ill. lásd az elérhetőségeket a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2012.12.04.
12
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy
regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill.
hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi
ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen
találhat.
13
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje
a terméknek vagy jelentősebb részének (motor állórész,
forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén
a kicserélt, kijavított termékre (jelentősebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba
tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából,
hogy a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza,
fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az
igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében
háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást
biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal
arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási
számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás
időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév,
üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni.
Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási
igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető.
Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került
kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
részére történő átadás elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben
és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve
a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban
foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen
kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás
után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális)
célokra használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához
használták fel (nem fogyasztói szerződés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása
miatt következett be (így különösen: fűrészlánc,
fűrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe,
csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából
eredő hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti
Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok
használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba
a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
zst00198873 - 14-03-2013
14
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
FORGALMAZÓ:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
07/2012
15
JÓTÁLLÁSI JEGY
Black & Decker
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, Egyesült Királyság
Importáló neve, címe:
Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
16
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising