TLD100 | Black&Decker TLD100 THERMAL LEAK DETECTOR instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511111-03 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
TLD100
2
SLOVENČINA
Kontroly a opravy
♦
Pred použitím vždy skontrolujte, či nie je zariadenie poškodené alebo či nemá poškodené časti.
Skontrolujte, či nie sú jeho časti rozbité a či nie sú
poškodené vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli
ovplyvniť jeho prevádzku.
♦
Nepoužívajte toto zariadenie, ak je akákoľvek jeho
časť poškodená.
♦
Poškodené a zničené diely nechajte opraviť či
vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
♦
Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť
iné diely než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
Použitie výrobku
Detektor tepelných únikov Black & Decker je určený
na jednoduché zisťovanie tepelných únikov vo Vašej
domácnosti. Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného akumulátorom by sa mali vždy
dodržiavať základné bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku
požiaru, riziko únikov kvapaliny z akumulátorov,
riziko zranenia alebo materiálnych škôd.
♦
♦
♦
Doplnkové bezpečnostné pokyny
♦
Ak sa dostanú tekuté kryštály do kontaktu
s Vašou pokožkou: Opláchnite zasiahnuté miesto
dostatočným množstvom vody. Zvlečte znečistený
odev.
♦
Ak sa Vám dostanú tekuté kryštály do očí: Vypláchnite si zasiahnuté oči čistou vodou a vyhľadajte
lekárske ošetrenie.
♦
Ak dôjde k požitiu tekutých kryštálov: Vypláchnite
si ústa riadne vodou a vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento
návod.
Použitie tohto výrobku je opísané v tomto návode.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií,
než je odporúčané týmto návodom, môže spôsobiť
poranenie obsluhy.
Uschovajte tento návod na prípadné ďalšie použitie.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory, ktoré
nie sú určené na nabíjanie
Použitie výrobku
Pri použití tohto výrobku buďte vždy opatrní.
♦
Neponárajte toto zariadenie do vody.
♦
Nepokúšajte sa toto zariadenie demontovať. Vnútri
výrobku sa nenachádzajú žiadne časti určené na
opravy.
♦
Nepoužívajte toto zariadenie v prostrediach s výbušnou atmosférou, v ktorých sa vyskytujú horľavé
kvapaliny, plyny alebo prachové zmesi.
♦
Nikdy sa nepozerajte priamo do lúča a nemierte
lúčom do očí iným osobám.
Varovanie! Akumulátory môžu explodovať
alebo z nich môže unikať kvapalina, a môžu
tak spôsobiť vážne zranenie alebo požiar.
Z dôvodu obmedzenia týchto rizík dodržujte
nasledujúce pokyny:
♦
♦
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia zariadenia osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
♦
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa so zariadením
nehrali.
♦
♦
Po použití
♦
Ak sa výrobok nepoužíva, mal by byť uložený na suchom a dobre odvetrávanom mieste, mimo dosahu
detí.
♦
Uložené zariadenie musí byť vhodne zabezpečené
pred deťmi.
♦
Ak je zariadenie uložené alebo prepravované vo
vozidle, malo by byť umiestnené v kufri alebo zaistené tak, aby sa zabránilo jeho pohybu pri náhlych
zmenách rýchlosti alebo smeru jazdy.
♦
Zariadenie by malo byť chránené pred priamym
slnečným svetlom, teplom a vlhkosťou.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
3
Pred vložením akumulátorov sa uistite, či je
hlavný vypínač v polohe vypnuté. Vloženie akumulátorov do elektrického náradia alebo zariadenia
s hlavným vypínačom v polohe zapnuté spôsobí
nehodu.
V nevhodných podmienkach môže z akumulátora
unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Ak sa kvapalinou náhodne zasiahnete, zasiahnuté miesto umyte vodou. Ak sa Vám
dostane kvapalina do očí, zasiahnuté miesto umyte
a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina
z akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky
alebo popáleniny.
Starostlivo dodržujte všetky pokyny a varovania
uvedené na nálepke akumulátora a na obale.
Pri vkladaní akumulátorov vždy dodržujte ich polaritu
(symboly + a -). Tieto symboly sú na akumulátore aj
v úložnom priestore na akumulátory.
Zabráňte skratovaniu kontaktov akumulátora.
Nenabíjajte tieto akumulátory.
Nepoužívajte súčasne staré a nové akumulátory.
Vymieňajte všetky akumulátory súčasne a nahraďte
staré akumulátory novými, rovnakej značky a typu.
K uloženým akumulátorom nesmú mať prístup deti.
Ak sa nebude zariadenie niekoľko mesiacov používať, vyberte z neho akumulátory.
Nikdy sa nepokúšajte narušiť obal akumulátora.
Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže
teplota presiahnuť 40 °C.
♦
♦
♦
Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
Akumulátory nespaľujte.
Zabráňte kontaktu akumulátorov s vodou.
Poznámka:
Nastaví detektor tepelných únikov tak,
aby bola pre teplotu používaná Celziova stupnica.
Použitie
Zapnutie a vypnutie
♦
Ak chcete prístroj zapnúť, stlačte tlačidlo zapnuté/
vypnuté.
♦
Ak chcete prístroj vypnúť, znovu stlačte tlačidlo
zapnuté/vypnuté.
Poznámka: Prístroj sa po 10 minútach automaticky
vypne.
Varovné symboly
Na zariadení sú nasledujúce symboly:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Popis
Nastavenie citlivosti na zmenu farby (obr. C)
♦
Ak budete detegovať malé teplotné rozdiely do
0,5 °C (1 ºF), nastavte posuvný volič na značku
0,5 °C (9) na zadnej časti detektora.
♦
Ak budete detegovať stredne veľké teplotné rozdiely
do 3 °C (5 ºF), nastavte posuvný volič na značku
3 °C (10) na zadnej časti detektora.
♦
Ak budete detegovať veľké teplotné rozdiely do
5,5 °C (10 ºF), nastavte posuvný volič na značku
5,5 °C (11) na zadnej časti detektora.
♦
Ak nechcete, aby sa menila farba LED diódového
lúča, nastavte posuvný volič do hornej polohy (12),
kde sú preškrtnuté symboly farieb.
Poznámka: Nastavenie citlivosti môžete meniť aj počas
snímania. Ak dochádza k náhodným zmenám farby,
skúste zvýšiť citlivosť prístroja. Ak vidíte na displeji
teplotný rozdiel, ale nedochádza k zmene farby, skúste
znížiť citlivosť prístroja.
Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí:
1. Projektor LED diódového lúča
2. Infračervený snímač
3. Úložný priestor pre akumulátor
4. Displej
5. Hlavný vypínač
6. Nastavenie citlivosti
Obr. A
Displej
7. Referenčná teplota
Zobrazuje teplotu miesta, na ktoré bol prístroj
pôvodne namierený po stlačení tlačidla zapnuté/
vypnuté. Ak chcete referenčnú teplotu vymazať,
vypnite prístroj, namierte ho na nový referenčný bod
a prístroj znovu zapnite.
8. Nasnímaná teplota
Ukazuje priemernú teplotu v priestore, na ktorý bol
prístroj namierený.
Poznámka: Detektor tepelných únikov porovnáva tieto
dve teploty. Ak prekročia rozdiely nastavenú citlivosť,
vysielaný LED diódový lúč sa zmení na červený alebo
modrý.
Používanie detektora tepelných únikov (obr. D)
♦
Držte prístroj ako na uvedenom obrázku. Namierte
prístroj na miesto, kde chcete vykonať kontrolu,
či dochádza k prievanu alebo k tepelným únikom.
Týmto spôsobom získate referenčný bod.
♦
Zapnite prístroj.
♦
Držte prístroj namierený na referenčný bod, kým
bude na cieľ svietiť zelené svetlo a kým sa na displeji
neobjaví referenčná teplota.
♦
Pomaly s detektorom prechádzajte po požadovanej
oblasti. Ak je teplota skúmanej oblasti vyššia než
referenčná teplota a nastavená citlivosť prístroja,
farba svetla sa zmení zo zelenej na červenú. Ak
je teplota skúmanej oblasti nižšia než referenčná
teplota a nastavená citlivosť prístroja, farba svetla
sa zmení zo zelenej na modrú.
Zostavenie
Varovanie! Používajte iba akumulátory typu 6LR61
s napájacím napätím 9 V.
Vloženie akumulátora (obr. B)
♦
Otvorte kryt úložného priestoru pre akumulátor (3)
stlačením výstupkov na kryte smerom do stredu
a odoberte kryt.
♦
Vložte do prístroja jeden alkalický akumulátor
(6LR61) s napájacím napätím 9 V.
Poznámka: Akumulátory vždy vkladajte so správnou
polaritou (+ a -) tak, ako je vyznačené na akumulátore
a na zariadení.
Poznámka: Vybité akumulátory vždy ihneď vyberte
z prístroja.
Príklady použitia:
♦
Kontrola v blízkosti namontovaného stropného
svietidla, či počas montáže nedošlo k odstráneniu
stropnej izolácie.
♦
Kontrola pozdĺž rámov okien a dverí, aby ste zistili,
kde sa má doplniť tesnenie.
♦
Kontrola prechodov medzi stenami a podlahou, aby
ste našli miesta, na ktorých dochádza k prúdeniu
vzduchu a ktoré by sa mali utesniť.
♦
Kontrola podkrovných dverí, aby ste sa uistili, či nie
je nutná ich izolácia.
Zmena zobrazenej teploty (obr. B)
♦
Otvorte kryt úložného priestoru pre akumulátor (3)
stlačením výstupkov na kryte smerom do stredu
a odoberte kryt.
♦
Nastavte vypínač pre voľbu teploty do požadovanej
polohy.
Nastaví detektor tepelných únikov tak,
Poznámka:
aby bola pre teplotu používaná Fahrenheitova stupnica.
Poznámka: Lesklé alebo leštené povrchy môžu spôsobiť
udanie nesprávnych hodnôt. Tento problém vyriešite
4
prekrytím skúmaného povrchu krycou páskou alebo
náterom matnou farbou. Hneď ako páska alebo náter
dosiahnu rovnaké teploty ako prekrytá skúmaná oblasť,
zmerajte teplotu.
Poznámka: Teplomer nemôže vykonávať meranie
cez priehľadné povrchy, ktoré sú zo skla alebo plastu.
V takých prípadoch bude meraná povrchová teplota
týchto materiálov.
Poznámka: Para, prach, dym a iné optické prekážky
môžu zabrániť presnému meraniu. Držte prístroj v správnej vzdialenosti a v správnom uhle, aby ste vykonali
presné meranie.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Rozsah detekcie (obr. E)
Detektor tepelných únikov meria teplotu oblasti, ktorá
môže byť väčšia, než je bod LED diódového lúča, a to
hlavne v prípadoch, ak sa nachádzate vo väčšej vzdialenosti od meraného povrchu. Priemer meranej plochy
predstavuje 1/6 vzdialenosti od detektora. Inými slovami,
ak sa nachádzate 150 mm od meraného povrchu, detektor bude merať priemernú teplotu kruhu s priemerom 25
mm. Ako vyplýva z nižšie uvedenej tabuľky, čím väčšia
bude vzdialenosť od meraného povrchu, tým väčšia bude
meraná plocha.
Poloha (obr. E)
13
14
15
16
Vzdialenosť meraného
povrchu (mm)
152
305
457
610
Priemer meranej plochy (mm)
25
51
76
102
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na
internetovej adrese: www.2helpU.com
Akumulátor
Po ukončení životnosti ich likvidujte tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
♦
♦
Ak iba hľadáte teplé a studené plochy, skúmaná plocha
môže byť väčšia než cieľová plocha. Ak však chcete
presne merať teplotu objektu, pohybujte detektorom
tak, aby skúmaná plocha zodpovedala zhruba polovici
veľkosti meraného objektu.
♦
♦
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Riadna starostlivosť o výrobok/náradie a jeho pravidelné
čistenie Vám zaistí jeho bezproblémový chod.
Neskratujte kontakty akumulátora.
Pri likvidácii nevhadzujte nepotrebné akumulátory
do ohňa, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu osôb
alebo k explózii akumulátorov.
Nechajte náradie v chode, kým nedôjde k úplnému
vybitiu akumulátora a potom ho vyberte z prístroja/
náradia.
Akumulátory môžu byť recyklované. Vložte akumulátor do vhodného obalu a zaistite, aby nemohlo
dôjsť ku skratovaniu jeho kontaktov. Odovzdajte ich
v autorizovanom servise alebo do miestnej zberne,
kde budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
Technické údaje
Varovanie! Pred začatím akejkoľvek údržby výrobku/
náradia napájaného akumulátorom/prívodným káblom:
♦
Vypnite prístroj a vyberte z neho akumulátor.
♦
Pravidelne čistite prístroj mäkkou handričkou. Pri odstraňovaní prichytených nečistôt môžete handričku
navlhčiť v mydlovom roztoku.
♦
Nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky.
Napájacie napätie
Použitý akumulátor
VDC
TLD100 (H1)
9
1 x 9 V (6LR61)
Alkalický
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok nesmie byť vyhodený do bežného domového odpadu.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie Vašich starostí bezplatnú výmenu
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si prajete ho nahradiť novým, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zlikvidujte tento
výrobok v triedenom odpade.
5
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na
príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Navštívte, prosím, našu internetovú stránku
www.blackanddecker.sk, aby ste mohli zaregistrovať
Váš nový výrobok Black & Decker a kde budete
informovaní o našich nových výrobkoch a špeciálnych
ponukách. Na adrese www.blackanddecker.sk sú
k dispozícii ďalšie informácie o značke Black & Decker
a o celom rade našich ďalších výrobkov.
6
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00128324 - 03-06-2010
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising