TLD100 | Black&Decker TLD100 THERMAL LEAK DETECTOR instruction manual

372000 - 07 EST
www.blackanddecker.eu
TLD100
Eesti keel
(originaaljuhend)
5
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
8
2
3
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
◆
Teie Black & Deckeri termodetektor on mõeldud
soojakao lihtsaks tuvastamiseks teie kodus. See
toode on mõeldud vaid lõpptarbijale.
Ülevaatus ja parandustööd
◆
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus! Kui kasutatakse patareitoitega
seadeid, peab järgima elementaarseid
ohutusnõudeid, sh ohutusnõudeid mis
puudutavad tuleohtu, lekkivate patareide
ohtu, isikuvigastusi ja materiaalset kahju.
◆
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit.
Sihtotstare on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis. Lisaseadmete kasutamine igasuguseks
muuks otstarbeks kui selles kasutusjuhendis
ette nähtud võib lõppeda vigastusega.
Hoidke kasutusjuhend alles hilisemaks kasutamiseks.
◆
◆
Seadme kasutamine
Olge seadme kasutamisel alati ettevaatlik.
◆
Ärge kastke seadet vette.
◆ Ärge avage seadme korpust. Seadme sees pole
kasutajapoolset hooldust vajavaid osi.
◆ Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses.
◆ Ärge vaadake kunagi otse valgusallikasse ega
laske seda teise isiku silma.
◆
◆
◆
◆
See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute
(k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
on andnud neile seadme ohutuks kasutamiseks
juhiseid ja teostab järelvalvet.
Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Pärast kasutamist
◆
Kui seadet ei kasutata, hoiustage see kuivas,
hästi ventileeritud ja lastele kättesaamatus
kohas.
Lastel ei tohiks olla ligipääsu hoiustatud seadmele.
Kui seadet hoiustatakse või transporditakse
sõidukis, peaks see asuma pakiruumis või
mõnes teises turvalises kohas, et vältida selle
liikumist, mida võib tekitada sõidukiiruse järsk
muutumine.
◆
◆
4
Enne käitamist veenduge, et seade poleks
kahjustunud ega selle osad vigased. Kontrollige
osade võimalikku purunemist, lülitite võimalikke
kahjustusi ning kõiki teisi asjaolusid, mis võivad
segada seadme käitamist.
Ärge käitage seadet kui mõni selle osa on kahjustunud ja vigane.
Kahjustunud või vigased osad peab asendama
või parandama selleks volitatud töökoda.
Ärge kunagi üritage eemaldada või asendada
muid seadme osi peale nende, mis on välja
toodud kasutusjuhendis.
Täiendavad ohutusnõuded
◆
◆
◆
Kui vedelkristall puutub kokku nahaga: Peske
saastunud ala rohke veega. Eemaldage saastunud riideesemed.
Kui vedelkristall satub silma: Loputage silma
puhta veega ja pöörduge arsti poole.
Kui vedelkristalli neelatakse alla: Loputage suud
veega ja pöörduge arsti poole.
Patareide täiendavad ohutusjuhised
Hoiatus! Patareid võivad plahvatada, lekkida ning põhjustada vigastusi või tulekahjusid; selle riski maandamiseks:
◆
Kõrvaliste isikute ohutus
♦
Seade peaks olema kaitstud otsese päikesevalguse, kuumuse ja niiskuse eest.
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Enne patareide sisestamist veenduge, et
sisse/välja lülitamise nupp on asendis off
(väljas). Patareide sisestamine tööriistadesse
või seadmetesse, mille lüliti on sisse lülitatud,
võib põhjustada õnnetusi.
Väärkasutamisest tulenevalt võib akust
lekkida vedelikke, vältige kokkupuudet
lekkinud vedelikega. Kui kokkupuude toimub,
loputage kokkupuutekohta veega. Kui vedelik
satub silma, pöörduge koheselt arsti poole.
Akust lekkinud vedelik võib põhjustada ärritust
ja põletushaavu.
Jälgige hoolikalt kõiki juhiseid ja hoiatusi mida
võite leida patareide märgistel ja pakenditel.
Sisestage patareid alati õieti, järgides seadmel
ja patareidel välja toodud polaarsusmärgiseid
(+ ja -).
Ärge lühiühendage patareide klemme.
Ärge laadige patareisid.
Ärge kasutage segamini uusi ja vanu patareisid.
Asendage kõik patareid samaaegselt uute patareidega, mille tüüp ja valmistaja on identsed
Hoidke patareisid lastele kättesaamatus kohas.
Kui seadet ei plaanita kasutada mitme kuu vältel,
eemaldage selles patareid.
EESTI KEEL
◆
◆
◆
◆
◆
Ühelgi põhjusel ärge kunagi proovige avada
patareisid.
Ärge hoidke patareisid keskkonnas, mille temperatuur võib kerkida kõrgemale kui 40 °C.
Patareide kõrvaldamisel järgige juhiseid, mis on
välja toodud jaotises „Keskkonnakaitse“.
Ärge visake patareisid vette.
Vältige patareide kokkupuudet veega.
Hoiatussümbolid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastuste ohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Omadused
Sellel tööriistal on järgnevad omadused või osa
neist.
1. LED-laigu projektor
2. Infrapunasensor
3. Patareikamber
4. LCD-ekraan
5. SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE nupp
6. Tundlikkuse reguleerimine
Joon. A
LCD-ekraan.
7. Kontrolltemperatuur
Näitab temperatuuri, mis kontrollalalt seadme
sisselülitamisel. Kontrolltemperatuuri lähtestamiseks lülitage seade välja, suunake see uuele
kontrollalale ja lülitage seade uuesti sisse.
8. Mõõdetud temperatuur
Näitab mõõdetava ala temperatuuri.
Märkus. Termodetektor võrdleb neid kahte temperatuuri. Kui erinevus ületab määratud vahemikku,
muutub LED-laigu projektor sinisest punaseks.
Kokkupanek
◆
Lükake temperatuurivaliku lüliti soovitud asendisse.
Märkus. °F
Lülitab teie termodetektori ümber
Farenheidi skaalale.
Märkus. °С
Lülitab teie termodetektori ümber
Celsiuse skaalale.
Kasutamine
Sisse- ja väljalülitamine
◆
Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu ON/
OFF (SISSE/VÄLJA).
◆ Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu ON/
OFF (SISSE/VÄLJA).
Märkus. Seade lülitub automaatselt välja pärast
10. minutit.
Värvimuutuse tundlikkuse seadistamine
(joon. C)
◆
Väikeste temperatuurimuutuste tuvastamiseks
(0,5 º C (1 º F)), liigutage detektori tagaküljel
asuvat liugurit märgiseni 0,5 º (9).
◆ Keskmiste temperatuurimuutuste tuvastamiseks
(3 º C (5 º F)), liigutage detektori tagaküljel asuvat liugurit märgiseni 3 º (10).
◆ Suurte temperatuurimuutuste tuvastamiseks
(5,5 º C (10 º F)), liigutage detektori tagaküljel
asuvat liugurit märgiseni 5,5 º (11).
◆ Kui te ei soovi, et LED-laik vahetaks värvi, viige
liugur ülemisse asendisse (12), kus värvilaik
lülitatakse välja.
Märkus. Tundlikkust on võimalik seadistada skaneerimise ajal. Kui värvi muutumine on korrapäratu,
tõstke tundlikkust. Kui näete temperatuuride erinevust ekraanil, aga värv ei muutu, siis vähendage
tundlikkust.
Termodetektori kasutamine (joon. D)
◆
Hoiatus! Kasutage ainult 9 V alkaline tüüpi patareisid (6LR61).
Patarei paigaldamine (joon. B)
◆
Avage patareikambri kate (3) vajutades lukustit
ning liigutage see keskele; seejärel eemaldage
kate.
◆ Sisestage üks 9 V (6LR61) alkaline tüüpi patarei.
Märkus. Sisestage patareid alati õieti, järgides
seadmel ja patareidel välja toodud polaarsusmärgiseid (+ ja -).
Märkus. Eemaldage tühjad patareid koheselt.
Temperatuurikuva muutmine (joon. B)
◆
Avage patareikambri kate (3) vajutades lukustit
ning liigutage see keskele; seejärel eemaldage
kate.
◆
◆
◆
Hoidke seadet nagu joonisel näidatud. Sihtige
seade skaneeritavale alale proovimõõtmiseks
või soojuskao tuvastamiseks. Algne sihtimise
punkti kasutatakse kontrollpunktina.
Lülitage toide sisse.
Sihtige seadet kontrollpunkti seni, kuni sellele
ilmub roheline tuli ja kontrolltemperatuur ilmub
ekraanile.
Liigutage termodetektorite aeglaselt üle skaneeritava ala. Kui mõõdetav temperatuur ületab kontrolltemperatuuri üle tundlikkusmäära,
muutub roheline tuli punaseks. Kui mõõdetav
temperatuur ületab kontrolltemperatuuri üle
tundlikkusmäära, muutub roheline tuli punaseks.
Kasutamise näited:
◆
Skaneerige valgusti paigalduse ümbrust, et tuvastada võimalikku laeisolatsiooni eemaldamist
5
EESTI KEEL
◆
◆
◆
valgusti paigaldamise ajal.
Skaneerige akende ja uste ümbrust nägemaks,
et kas nende soojustamine on vajalik.
Skaneerige põranda ja seina kokkupuutepunkti,
et leida tihendamist vajavaid pragusid.
Skaneerige pööninguust, et tuvastada selle
soojustamise vajadust.
Märkus. Läikivad ja poleeritud pinnad võivad anda
ebaõigeid näite. Selle vältimiseks katke pinnad
maalriteibi või lausvärviga. Kui teibi või värvi temperatuur on ühtlustunud aluspinnaga, mõõtke selle
temperatuuri.
Märkus. Termomeeter ei suuda teostada mõõtmist
läbi läbipaistvate pindade nagu klaas või plast. Sellistel juhtudel mõõdab see vaid pinna temperatuuri.
Märkus. Aur, tolm, suits ja teised optilised takistused võivad tõkestada täpset mõõtmist. Muutke
termomeetri asendit, et leida mõõtmiseks õige nurk.
Vaateväli (joon. E)
Termodetektor mõõdab temperatuuri alal, mis
võib olla suurem kui LED-laik, eriti siis, kui asute
mõõdetavatest pindadest kaugel. Mõõdetava ala
diameeter on 1/6 detektori kaugusest. Teisisõnu: kui
olete sihtmärgist 152 mm (6 tolli) kaugusel, mõõdab
detektor 25 mm (1 tollise) diameetriga ringi keskmist
temperatuuri. Nagu allpool toodud tabelis näha, siis
suurema vahemaa puhul mõõdetakse suuremat ala.
Asend (joon. E)
13
Vahemaa sihtmärgini
152
(mm)
Mõõteala diameeter
25
(mm)
14
15
305 457
51
76
16
610
102
Kui otsite kuumi või külmi alasid, siis on suurem
skaneerimise ala aktsepteeritav. Kui soovite mõõta
objekti täpset temperatuuri, liigutage detektor selle
lähedale nii, et skaneeritava ala suurus oleks poole
mõõdetava objekti suurusest.
Hooldamine
Black & Deckeri juhtmega/juhtmeta tööriist on
loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse
hooldusega. Et seade/tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seda hooldada ja regulaarselt
puhastada.
Hoiatus! Tehke järgmist enne juhtmega/juhtmeta
seadme/tööriista hooldamist:
◆ Lülitage seade välja ja eemaldage patarei.
◆ Puhastage seadet kasutades pehmet riiet. Raskesti eemaldatava mustuse puhastamiseks võite
riiet niisutada kasutades pehmet seebivett.
◆ Ärge kasutage abrasiivseid puhasteid.
6
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pakkimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja
juures uue toote ostmisel.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com
Akud
Pärast patarei kasuliku eluea lõppu kõrvaldage need keskkonnasõbralikul moel:
◆
◆
◆
◆
Ärge tekitage lühiühendust patarei klemmide
vahel.
Ärge põletage patareisid tules, see võib tekitada
isikuvigastusi ja/või plahvatusi.
Ärge eemaldage seadmest/tööriistast patareid
enne, kui need on tühjaks saanud.
Patareid on ümberkäideldavad. Asetage patarei
sobivasse pakendisse, et tagada lühiühenduse
vältimine. Viige akud volitatud töökotta või ohtlike jäätmete kogumispunkti.
Tehnilised andmed
Pinge
Kasutatav patarei
VDC
TLD100 (H1)
9
1 x 9 V (6LR61)
Alkaline
EESTI KEEL
Garantii
Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel ja
pakub erilist garantiid. Käesolev garantii täiendab ja
ei piira kuidagi teie seaduslikke õigusi.
Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vabakaubanduse piirkonnas.
Kui Black & Deckeri tootel ilmneb materjali-, tootmisdefekte või ei vasta need enam deklaratsioonile
24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, garanteerib
Black & Decker, et asendab defektsed osad, parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud tooted,
et põhjustada kliendile võimalikult vähe ebameeldivusi, kui tegemist pole järgmisega:
◆ Tööriista on edasi müüdud, kasutatud professionaalselt või välja renditud.
◆ Toodet on valesti kasutatud või hooldatud.
◆ Toode on väliste esemete, ainete või õnnetuse
tõttu kahjustada saanud.
◆ Remonti on üritanud läbi viia kolmandad isikud
peale volitatud töökojad või Black & Deckeri
hooldusmeeskonna.
Garantiinõudeks tuleb teil esitada müüjale või
volitatud töökojale ostuarve. Lähima volitatud
hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduda Black &
Deckeri kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
käesolevast kasutusjuhendist. Samuti on Black
& Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid
leitavad Internetis aadressil: www.2helpU.com
K ü l a s t a g e
m e i e
v e e b i l e h te w w w.blackanddecker.co.uk,
et registreerida oma uus Black & Deckeri toode ja püsida kursis viimaste uute toodete ja
eripakkumistega. Lisateavet Black & Deckeri
firmamärgi ja tootevaliku kohta leiate veebilehelt
www.blackanddecker.co.uk.
Ärge unustage oma toodet registreerida!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registreerige oma toode veebis aadressil www.
blackanddecker.co.uk/productregistration või
saatke oma nimi, perekonnanimi ja tootekood
oma asukohariigi Black & Deckeri esindusse
7
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш детектор термальных утечек Black & Decker
р а з р а б о т а н д л я б ы с т р о г о о б н а ру ж е н и я
энергетических утечек в Вашем доме. Данный
продукт предназначен только для бытового
использования.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! При использовании
приборов с питанием от аккумулятора
соблюдение правил по технике
безопасности и следование данным
инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения пожара,
протечки аккумуляторов, получения
травм и повреждений.
♦
Перед использованием прибора
внимательно прочтите данное руководство
по эксплуатации.
Назначение прибора описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным прибором любых видов работ, не
рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести
к несчастному случаю.
Сохраните данное руководство д ля
последующего обращения к нему.
♦
♦
Использование прибора
Всегда соблюдайте осторожность при работе
с данным прибором.
♦ Не погружайте прибор в воду.
♦ Не пытайтесь разобрать прибор. Внутри нет
обслуживаемых пользователем деталей.
♦ Не используйте прибор, если есть опасность
возгорания или взрыва, например, вблизи
легко воспламеняющихся жидкостей, газов
или пыли.
♦ Никогда не смотрите на источник света и не
направляйте свет на глаза других людей.
Безопасность посторонних лиц
♦ Использование прибора физически или
у м с т в е н н о н е п ол н о це н н ым и л ю д ьм и,
а так же детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
♦ Не позволяйте детям играть с прибором.
8
После использования
♦ Храните не используемый прибор в сухом,
хорошо вентилируемом месте, недоступном
для детей.
♦ Дети не должны иметь доступ к убранным
на хранение приборам.
♦ Во время хранения или перевозки прибора
в автомобиле, помещайте его в багажник
или закрепляйте, чтобы иск лючить его
п е р е м е ще н и е п р и р е з к о м и з м е н е н и и
скорости или направления движения.
♦ Храните прибор вдали от солнечных лучей,
источников тепла и влаги.
Осмотр и ремонт
♦ Перед нача лом экс плуатации, вс егда
проверяйте исправность прибора.
Уб е д и те с ь в отс у тс т в и и п о л о м а н н ы х
дета лей, повреж денных вк лючателей
и прочих дефектов, способных повлиять на
работу прибора.
♦ Не используйте прибор, если повреждена
или неисправна какая-либо его деталь.
♦ Ремонтируйте или заменяйте поврежденные
или неисправные детали только
в а в то р и з о в а н н о м с е р в и с н о м це н т р е
Black & Decker.
♦ Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте
детали, за исключением деталей, указанных
в данном руководстве по эксплуатации.
Дополнительные правила безопасности
♦ При контакте жидкого кристалла с кожей:
Вымойте поврежденный участок в большом
количестве воды. Снимите загрязненную
одежду.
♦ Пр и по па д а нии ж и д ко г о к р и с т а л л а
в глаза: Промойте повреж денный глаз
чистой водой и обратитесь за медицинской
помощью.
♦ Пр и по па д а нии ж и д ко г о к р и с т а л л а
в рот: Тщательно прополощите рот водой
и обратитесь за медицинской помощью.
Дополнительные правила безопасности при
использовании неперезаряжаемых батареек
питания
Внимание! Батарейки могут взорваться
или протечь, и могут стать причиной
травмы или возникновения пожара. Для
снижения риска:
♦
Перед установкой батареек питания
всегда проверяйте, что выключатель
питания на ходится в положении
"выключено". Установка батареек питания
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
в электроинструменты или устройства,
вык лючатель которых находится
в п о л о ж е н и и “ в к л ю ч е н о ”, п р и в о д и т
к несчастным случаям.
В критических ситуациях из батарейки
может вытечь жидкость (электролит);
избегайте контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой. Если
жидкость попала в глаза, обращайтесь
з а медицинс кой помощью. Ж и дко с ть,
вытекшая из батарейки, может вызвать
раздражение или ожоги.
Строго следуйте всем инструкциям
и п р е д у п р е ж д е н и я м, с о д е р ж а щ и м с я
в м а р к и р о в ке б ат а р е е к питания и н а
упаковке.
Всегда вставляйте батарейки питания
с соблюдением полярности, совмещая
отметки "+" и "-" на батарейке и устройстве.
Н е д о п ус к а й т е к о р о т к о г о з а м ы к а н и я
контактов батарейки питания.
Ни в коем случае не пытайтесь заряжать
батарейки питания.
Не смешивайте старые и новые батарейки
питания. Заменяйте одновременно все
батарейки питания новыми батарейками
такой же марки и типоразмера
Держите батарейки питания в не доступном
для детей месте.
Вынимайте батарейки питания из устройства,
е с л и Вы н е буд ете и м п о л ь з о в а т ь с я
в течение нескольких месяцев.
Ни в коем случае не пытайтесь разобрать
батарейку питания.
Не храните в местах, где температура может
превысить 40 °С.
Утилизируйте батарейки питания, следуя
инструкциям раздела “Защита окружающей
среды”.
Не бросайте батарейки питания в огонь.
Не погружайте батарейки питания в воду.
Предупреждающие символы
На инструменте имеются следующие
предупреждающие символы:
Вним а н и е! П о л н о е о з н а к о м л е н и е
с руководством по эксплуатации снизит
риск получения травмы.
Составные части
Ваш электроинструмент может содержать
все или некоторые из перечисленных ниже
составных частей:
1. Проектор светодиодного пятна
2.
3.
4.
5.
6.
Инфракрасный сенсор
Отсек для батареек питания
Жидкокристаллический дисплей
Кнопка включения
Установка предела
Рис. А
Жидкокристаллический дисплей
7. Исходная температура
Отображается температура в участке, на
который был наведен прибор при включении.
Д ля с бр о с а темп ерат у ры, вык лючите
прибор, наведите на новую исходную точку
и снова включите прибор.
8. Сканированная температура
Отображается общая температура всего
участка, на который наведен прибор.
Примечание: Детектор термальных утечек
сравнивает обе эти температуры. Если разница
п р е в ы с и т ус т а н о в л е н н ы й В а м и п р е д е л,
проектируемое светодиодное пятно сменит
свой цвет с красного на синий.
Сборка
Внимание! Используйте только щелочные
батарейки типоразмера 9 В (6LR61).
Установка батарейки (Рис. B)
♦ Откройте крышку отсека для батареек (3),
нажав на язычки по направлению в центр,
и снимите крышку.
♦ Вставьте одну щелочную батарейк у 9
В (6LR61).
Примечание: Всегда вставляйте батарейки
питания с соблюдением полярности, совмещая
отметки "+" и "-" на батарейке и устройстве.
П р и м еч а н и е: О т р а б о т а н н ы е б а т а р е й к и
немедленно вынимайте из прибора.
Изменение температурной шкалы (Рис. В)
♦ Откройте крышку отсека для батареек (3),
нажав на язычки по направлению в центр,
и снимите крышку.
♦ Сдвиньте переключатель температурной
шкалы в желаемое положение.
Примечание: °F Настройка Вашего детектора
на шкалу Фаренгейта.
Примечание: °С Настройка Вашего детектора
на шкалу Цельсия.
Эксплуатация
Включение и выключение
♦ Чтобы включить прибор, нажмите кнопку
включения.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку
включения.
Примечание: После 10 минут работы прибор
выключится автоматически.
Установка предела для изменения цвета
(Рис. С)
♦ Для определения небольших
изменений температуры в пределах 1°
F (0,5° C), передвиньте переключатель,
расположенный с задней стороны детектора,
на отметку 1° (9).
♦ Д ля определения средних изменений
те м п е р ат у р ы в п р е де л а х 5° F (3°
C), п е р е д в и н ьт е п е р е к л ю ч а т е л ь ,
расположенный с задней стороны детектора,
на отметку 5° (10).
♦ Д ля определения больших изменений
температуры более 10° F (5,5° C), передвиньте
переключатель, расположенный с задней
стороны детектора, на отметку 10° (11).
♦ Если Вы не хотите, чтобы светодиодное
пятно меняло свой цвет, передвиньте
переключатель в самое верхнее положение
(12) напротив символа перечеркнутых пятен.
Примечание: Вы можете изменять предел
во время сканирования. Если цвет пятна
и з м е н я е т с я н е р а в н о м е р н о, п о п р о бу й т е
п о в ы с и т ь п р е д е л. Ес л и н а д и с п л е е В ы
видите разницу температур, но цвет пятна не
изменился, попробуйте понизить предел.
Использование детек тора терма льных
утечек (Рис. D)
♦ Возьмите прибор, как показано на рисунке.
Направьте прибор ря дом с у час тком,
который вы хотите просканировать на
наличие тяги возду ха или термальной
утечки. Эта начальная точка прицеливания
станет контрольной точкой.
♦ Включите прибор.
♦ Направляйте прибор на контрольную точку
до тех пор, пока не заж жется зеленый
ин дик атор и н а д и с п л е е н е п оявитс я
исходная температура.
♦ Медленно проведите детектором по всему
исследуемому участку. Если температура
сканируемого у частка выше исходной
температ уры более установленного
предела, цвет индикатора с зеленого
переменится на красный. Если температура
с к анируемого у час тк а ни же исходной
температ уры более установленного
предела, цвет индикатора с зеленого
переменится на синий.
10
Примеры использования прибора:
♦ Исследование участка вокруг осветительных
приборов с целью обнаружения нарушения
изоляция потолка при их установке.
♦ Ск а н и р о в а н и е в дол ь о ко н и д в е р н ы х
порогов с целью обнаружения участков,
нуж дающихся в дополнительном
уплотнении.
♦ Сканирование вдоль стыков стен
с полом с целью обнаружения участков,
нуждающихся в уплотнении.
♦ Сканирование стыков дверей с потолком
с целью обнаружения участков,
нуждающихся в дополнительной изоляции.
Примечание: При сканировании блестящих
или полированных поверхностей результат
может быть искажен. Чтобы этого избежать,
заклейте поверхность маскировочной лентой
или закрасьте ее однотонной краской. Когда
лента или краска достигнут температуры,
идентичной скрытой под ними поверхности,
измерьте температуру исследуемого участка.
Примечание: Термометр не может измерять
температуру сквозь прозрачные поверхности,
такие как стекло или пластик. Он лишь измерит
температуру прозрачной поверхности.
П р и м еч а н и е: П а р, п ы л ь, д ы м и п р о ч и е
оптические помехи могут повлиять на точность
измерений. Для точного измерения держите
термометр немного позади и под углом.
Зона видимости (Рис. Е)
Детек тор термальных у течек измеряет
температуру участка, размеры которого могут
превышать светодиодное пятно, в особенности
если Вы стоите в отдалении от исследуемой
поверхности. Диаметр измеряемого участка
равен 1/6 расстояния от детектора. Другими
с л о в а м и, е с л и Вы н а хо д и те с ь в 152 м м
(6") от цели, детек тор измерит среднюю
температуру окружности диаметром 25 мм (1").
Как показано в нижеследующей таблице, чем
дальше расстояние от цели, тем шире область
измерения.
Положение (Рис. E)
Расстояние до цели
(мм)
Диаметр области
измерения (мм)
13
152
25
14
15
305 457
51
76
16
610
102
Если Вы исследуете только участки холодного
и л и г о р я ч е г о в о з д у х а , т о у с л о в и е, ч т о
сканируемый участок шире конечной цели,
Вам подходит. Однако если Вам необходимо
РУССКИЙ ЯЗЫК
точное измерение температуры какого-либо
объекта, поднесите детектор ближе, чтобы
сканируемый участок не превышал половины
размера измеряемого объекта.
Техническое обслуживание
Ваше элек тричес к ий/ак к умуляторный
инс трумент Black & Decker рас с читан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок с лу ж бы и на деж нос ть инс трумента
увеличивается при правильном у ходе
и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением любых работ по
техническому обслуживанию электрического/
аккумуляторного инструмента:
♦ Выключите инструмент и извлеките из него
аккумулятор.
♦ Регулярно очищайте корпус мягкой тканью.
Для чистки сложных пятен ткань может быть
смочена в воде с мыльным раствором.
♦ Не используйте абразивные чистящие
средства.
Защита окружающей среды
Раз дельный сбор. Данное из делие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите
изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов помогает
защищать окру жающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
Батарейки питания
♦
♦
♦
♦
По окончанию срока службы
утилизируйте отработанные
аккумуляторы безопасным для
окружающей среды способом:
Н е д о п ус к а й т е к о р о т к о г о з а м ы к а н и я
контактов батарейки питания.
Не бросайте батарейки в огонь - это может
послужить причиной взрыва или получения
серьезной травмы.
Полностью разрядите батарейки питания,
затем извлеките их из инструмента.
Батарейки питания подлежат переработке.
Поместите батарейки питания в подходящую
упаковку, исключив возможность короткого
замыкания контактов. Сдайте их в любой
авторизованный сервисный центр или
в местный пункт переработки.
Технические характеристики
TLD100 (H1)
Напряжение
питания
В пост. тока 9
Батарейки питания
1 х 9 В (6LR61)
Щелочная
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
ус лугой, Вы можете с дать Ваше из делие
11
EESTI KEEL
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising