TLD100 | Black&Decker TLD100 THERMAL LEAK DETECTOR instruction manual

371000 - 06 LV
www.blackanddecker.eu
TLD100
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
5
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
8
2
3
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
jānostiprina ar siksnām, lai neizkustētos asos
pagriezienos vai arī, transportlīdzeklim strauji
palielinot vai samazinot ātrumu.
Instrumentu nedrīkst pakļaut tiešu saules staru,
karstuma un mitruma iedarbībai.
Šis Вlack & Decker siltuma noplūdes detektors ir
paredzēts ērtai un vienkāršai enerģijas noplūdes
noteikšanai mājās. Šis instruments ir paredzēts tikai
personīgai lietošanai.
◆
Drošības noteikumi
Pārbaude un remonts
◆
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības
brīdinājumi
Brīdinājums! Lietojot ar akumulatoru
darbināmus instrumentus, vienmēr jāievēro
galvenie drošī bas noteikumi, tostarp
šeit minētie, lai mazinātu ugunsgrēka,
elektriskās strāvas trieciena, ievainojumu
un materiālu zaudējumu risku.
◆
◆
◆
Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu
rokasgrāmatu.
Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā
lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai
papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas
rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav
paredzēts šim instrumentam, var gūt ievainojumus.
Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām
uzziņām.
Instrumenta ekspluatācija
Ekspluatējot šo ierīci, vienmēr ievērojiet piesardzību.
◆
Instrumentu nedrīkst iegremdēt ūdenī.
◆ Neatveriet galveno korpusu. Ierīcē nav tādu
detaļu, kam lietotājs pats var veikt apkopi.
◆ Instrumentu nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā
vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu,
gāzu vai putekļu tuvumā.
◆ Nekādā gadījumā neskatieties tieši starā un
nespīdiniet staru citu personu acīs.
◆
◆
◆
Papildu drošības brīdinājumi
◆
◆
◆
◆
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas
fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst
pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga vai
neapmāca persona, kas atbild par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Brīdinājums! Akumulatori var eksplodēt vai
tiem var rasties noplūde, tādējādi izraisot
ievainojumus vai ugunsgrēku.
◆
◆
Pēc ekspluatācijas
◆
◆
◆
4
Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā
sausā, labi vēdinātā vietā, kas nav sasniedzama
bērniem.
Instruments jāglabā bērniem neaizsniedzamā
vietā.
Novietojot instrumentu glabāšanā vai pārvadājot
transportlīdzeklī, tas jānovieto bagāžniekā vai
Ja šķidrie kristāli nokļūst uz ādas. Rūpīgi
nomazgājiet skarto vietu lielā ūdens daudzumā.
Novelciet piesārņoto apģērbu.
Ja šķidrie kristāli iekļūst acīs. Skalojiet skarto
aci tīrā ūdeni un pēc tam meklējiet medicīnisku
palīdzību.
Ja šķidrie kristāli tiek norīti. Rūpīgi izmazgājiet
muti ar ūdeni un tad meklējiet medicīnisku
palīdzību.
Papildu drošības noteikumi vienreiz lietojamiem
akumulatoriem
Citu personu drošība
◆
Pirms lietošanas pārbaudiet, vai instrumentam
nav bojātu vai kā citādi nelietojamu detaļu.
Pārbaudiet, vai detaļas nav salūzušas, slēdži
nav bojāti un vai nav kāds cits apstāklis, kas
varētu ietekmēt instrumenta darbību.
Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda detaļa ir
bojāta vai kā citādi nelietojama.
Vērsieties pilnvarotā remonta darbnīcā, lai
salabotu vai nomainītu bojātās vai kā citādi
nelietojamās detaļas.
Drīkst noņemt vai nomainīt tikai tās detaļas, kas
konkrēti norādītas šajā rokasgrāmatā.
◆
◆
Pi r m s a k u m u l a t o r a (- u) i ev i e t o š a n a s
pārbaudiet, vai ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja, ievietojot akumulatoru, elektroinstrumenta slēdzis ir ieslēgtā
pozīcijā, var rasties negadījumi.
Nepareizas lietošanas gadījumā šķidrums
var iztecēt no akumulatora, — nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši pieskārāties
šķidrumam, noskalojiet saskarsmes vietu ar
ūdeni. Ja šķidrums nokļūst acīs, meklējiet arī
medicīnisku palīdzību. Šķidrums, kas iztecējis
no akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai
apdegumus.
R ū pī g i i evē r o j i et v i s u s n o t e i k u m u s u n
brīdinājumus, kas norādīti uz akumulatora
uzlīmes un iepakojuma.
Akumulatori jāievieto pareizi, ievērojot polaritāti
(+ un –), kas atzīmēta uz akumulatora un instrumenta.
LATVIEŠU
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Neizraisiet akumulatora spailēs īssavienojumu.
Akumulatorus nedrīkst uzlādēt.
Nelietojiet vienlaicīgi lietotus akumulatorus ar
jauniem. Tie visi ir jānomaina vienlaicīgi un
jāaizvieto ar jauniem tā paša zīmola un veida
akumulatoriem.
Glabājiet akumulatorus bērniem neaizsniedzamā
vietā.
Ja instruments netiek lietots vairākus mēnešus,
izņemiet akumulatorus.
Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.
Neglabājiet viet ās, kur temperatūra var
pārsniegt 40 °C.
Izmetot nolietotos akumulatorus, ievērojiet
s a d a ļ ā „V i d e s a i z s a r d z ī b a ” s n i e g t o s
norādījumus.
Akumulatorus nedrīkst sadedzināt.
Nepakļaujiet akumulatorus ūdens iedarbībai.
Brīdinājuma simboli
Uz instrumenta ir attēloti šādi simboli.
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma
risku, jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai
dažas no tām):
1. gaismas diožu prožektors
2. infrasarkanais sensors
3. akumulatora nodalījums
4. šķidro kristālu ekrāns
5. ieslēgšanas/izslēgšanas poga
6. Robežvērtības iestatījums
A. att.
Šķidro kristālu displejs
7. Atsauces temperatūra
Attēlo tās vietas temperatūru, pret kuru instruments bijis notēmēts barošanas ieslēgšanas
brīdī. Lai iestatītu atsauces temperatūru,
izslēdziet barošanu, notēmējiet pret jaunu atsauces punktu un no jauna ieslēdziet barošanu.
8. Temperatūras skenēšana
Attēlo vidējo temperatūru visā zonā, pret kuru
instruments ir notēmēts.
Piezīme. Siltuma noplūdes detektors salīdzina
abas minētās temperatūras. Ja starpība pārsniedz
iestatīto robežvērtību, gaismas diožu projektora
stars mainās uz sarkanu vai zilu krāsu.
Salikšana
Brīdinājums! Lietojiet tikai 9V izmēra (6LR61)
sārmainos akumulatorus.
Akumulatora ievietošana (B. att.)
◆
Atveriet akumulatora nodalījuma vāku (3),
saspiežot starp pirkstiem vāka sānu malas un
noņemot vāku nost no instrumenta.
◆ Ievietojiet vienu 9V (6LR61) sārmaino akumulatoru.
Piezīme. Akumulators jāievieto pareizi, ievērojot
polaritāti (+ un –), kas atzīmēta uz akumulatora un
instrumenta.
Piezīme. Nekavējoties izņemiet tukšu akumulatoru.
Temperatūras displeja mainīšana (B. att.)
◆
Atveriet akumulatora nodalījuma vāku (3),
saspiežot starp pirkstiem vāka sānu malas un
noņemot vāku nost no instrumenta.
◆ Bīdiet temperatūras izvēles slēdzi vajadzīgajā
pozīcijā.
Piezīme. °F Siltuma noplūdes detektors attēlo
temperatūru Fārenheita skalā.
Piezīme. °С Siltuma noplūdes detektors attēlo
temperatūru Celsija skalā.
Lietošana
Ieslēgšana un izslēgšana
◆
Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu.
◆ Lai izslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu.
Piezīme. Pēc 10 minūtēm instruments automātiski
izslēdzas.
Krāsas maiņas robežvērtības iestatīšana
(C. att.)
◆
Lai noteiktu nelielas temperatūras izmaiņas 1 ºF
(0,5 ºC) robežās, pastumiet bīdni pret 1º atzīmi
(9) detektora aizmugurē.
◆ Lai noteiktu vidējas temperatūras izmaiņas 5 ºF
(3 ºC) robežās, pastumiet bīdni pret 5º atzīmi
(10) detektora aizmugurē.
◆ Lai noteiktu lielas temperatūras izmaiņas vairāk
nekā 10 ºF (5,5 ºC) robežās, pastumiet bīdni pret
10º atzīmi (11) detektora aizmugurē.
◆ Ja nevēlaties, lai gaismas diožu projektora
stars mainītu krāsu, pastumiet bīdni augšējā
pozīcijā (12), kas apzīmēta ar nosvītrotiem krāsu
aplīšiem.
Piezīme. Skenēšanas laikā var mainīt robežvērtības
iestatījumu. Ja krāsa strauji mainās, palieliniet
robežvērtību. Ja ekrānā ir redzama temperatūras
starpība, bet stars nemaina krāsu, samaziniet
robežvērtību.
Siltuma noplūdes detektora lietošana
(D. att.)
◆
Turiet instrumentu, kā norādīts. Notēmējiet
5
LATVIEŠU
◆
◆
◆
staru līdzās tai vietai, ko vēlaties skanēt, lai
izmēģinātu skenēšanu vai noteiktu noplūdi.
Sākotnēji notēmētais punkts kalpo par atsauces
mērķa punktu.
Ieslēdziet barošanu.
Turiet instrumentu nomērķētu pret atsauces
mērķa punktu, līdz pret to atspīd zaļa gaisma
un ekrānā ir redzama atsauces temperatūra.
Ar siltuma noplūdes detektoru lēnām skenējiet
izraudzīto zonu. Ja noskenētā temperatūra ir
augstāka nekā atsauces temperatūra un starpība
pārsniedz robežvērtību, stars mainās no zaļas
krāsas uz sarkanu. Ja noskenētā temperatūra ir
zemāka nekā atsauces temperatūra un starpība
pārsniedz robežvērtību, stars mainās no zaļas
krāsas uz zilu.
Izmantošanas piemēri
◆
Skenējiet visapkārt nelielam stiprinājumam,
lai noteiktu, vai griestu izbūvēšanas laikā nav
noņemta griestu siltumizolācija.
◆ Skenējiet logu un durvju palodzes, lai noteiktu,
kur vajadzīgs noblīvēt pret aukstumu.
◆ Skenējiet sienas un grīdas saskarvietu, lai
noteiktu, vai nav caurumu, kas jāaizdrīvē.
◆ Skenējiet bēniņu lūkas durvis, lai noteiktu, vai
tās ir jānoblīvē.
Piezīme. Spīdīgas vai pulētas virsmas var dot
neprecīzus rādījumus. Lai tā nenotiktu, nolīmējiet
virsmu ar maskējošu lenti vai nokrāsojiet ar matētu
krāsu. Mēriet temperatūru tad, kad lente vai krāsa
ir sasniegusi skenējamās virsmas temperatūru.
Piezīme. Detektors nevar izmērīt temperatūru
caur stiklu, plastmasu vai citām caurspīdīgām
virsmām. Tā vietā tiek izmērīta caurspīdīgās virsmas temperatūra.
Piezīme. Tvaiki, putekļi, dūmi un citi optiski šķēršļi
var traucēt veikt precīzus mērījumus. Turiet detektoru tālāk no šādiem šķēršļiem un tādā leņķī, lai
varētu veikt precīzus mērījumus.
Skata lauks (E. att.)
Siltuma noplūdes detektors mēra temperatūru
lielākā laukumā nekā gaismas diožu prožektora
stara diametrs, īpaši tad, ja atrodaties tālu no
skenējamās virsmas. Skenējamās virsmas diametrs
ir vienāds ar 1/6 no attāluma līdz detektoram. Proti,
ja atrodaties 6 collu (152 mm) attālumā no mērķa,
detektors izmēra temperatūru riņķveida laukumam
ar diametru 1 colla (25 mm). Kā norādīts turpmāk
redzamajā tabulā, jo lielāks attālums līdz mērķim,
jo lielāks skenējamais laukums.
6
Novietojums (E. att.)
13
Attālums līdz mērķim
152
(mm)
Skenējamās virsmas
25
diametrs (mm)
14
15
16
305 457 610
51
76
102
Ja meklējat vienīgi siltās un aukstās vietas,
skenējamās virsmas laukums drīkst pārsniegt
mērķa laukumu. Taču, ja vēlaties precīzi izmērīt objekta temperatūru, novietojiet detektoru tik tuvu, lai
skenējamā laukuma lielums nepārsniedz aptuveni
pusi no mērāmā objekta.
Apkope
Šis Вlack & Decker bezvadu instruments vai instruments ar vadu ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar
mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta
apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu
elektroinstrumentiem un tādiem ar vadu:
◆ izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru;
◆ ar mitru lupatiņu regulāri notīriet instrumentu.
Ja uz instrumenta ir grūti notīrāmi traipi,
samērcējiet lupatiņu maigā ziepjūdenī.
◆ nedrīkst lietot abrazīvus tīrītājus.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Вlack & Decker instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav
vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai
un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek
novērsta dabas piesārņošana un samazināts
pieprasījums pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties
jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas
punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves
elektriskie izstrādājumi.
Вlack & Decker nodrošina Вlack & Decker
izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja
tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
LATVIEŠU
Garantija
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo Вlack & Decker
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Вlack & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com
Akumulatori
Kad to kalpošanas laiks ir beidzies,
atbrīvojieties no tiem videi nekaitīgā veidā:
◆
◆
◆
◆
neizraisiet akumulatora spailēs īssavienojumu;
nemetiet akumulatoru ugunī, jo tas var izraisīt
ievainojumus vai eksplodēt;
izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam izņemiet
to no instrumenta;
akumulatori ir otrreizēji pārstrādājami. Ievietojiet akumulatoru piemērotā iepakojumā,
lai to spailēs nevarētu rasties īssavienojums.
Nogādājiet akumulatoru pilnvarotā remonta
darbnīcā vai vietējā atkritumu pārstrādes
punktā.
Tehniskie dati
Spriegums
VDC
Akumulatora veids
TLD100 (H1)
9
1 x 9V (6LR61)
sārmainais
Вlack & Decker rūpējas par savu izstrādājumu
kvalitāti un sniedz nevainojamu garantiju. Šis garantijas paziņojums papildina jūsu līgumiskās tiesības
un nekādā gadījumā tās nekavē.
Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs
un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.
Ja 24 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Вlack & Decker izstrādājums sabojājas materiālu vai darba
kvalitātes defektu dēļ vai arī kvalitātes neatbilstības
dēļ, Вlack & Decker garantē visu bojāto detaļu
nomaiņu, tādu izstrādājumu remontu, kas pakļauti
dabīgam nodilumam vai nolietojumam, vai šādu
izstrādājumu nomaiņu, lai patērētājam neradītu
liekas neērtības, ja vien:
◆ iz st r ā d ā j um s nav li etot s t i r dzni e c ī bas,
profesionāliem vai nomas nolūkiem;
◆ izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai
vai nolaidībai;
◆ izstrādājums nav bojāts svešķermeņu, vielu vai
negadījumu ietekmē;
◆ remontu nav veikušas nepilnvarotas personas,
kas nav ne pilnvarotas remonta darbnīcu, ne
Вlack & Decker apkopes centru speciālisti.
Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda
pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas
speciālistam pirkuma čeks. Jūs varat noskaidrot
tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties
ar vietējo Вlack & Decker biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Вlack & Decker
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com
Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni
w w w.blackanddecker.co.uk un reģistrējiet
savu Вlack & Decker izstrādājumu, lai uzzinātu
par jaunākajiem izstrādājumiem un īpašajiem
piedāvājumiem. Sīkāku informāciju par
Вlack & Decker zīmolu un mūsu izstrādājumu
klāstu skatiet vietnē www.blackanddecker.co.uk.
Atcerieties — reģistrējiet savu izstrādājumu!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Reģistrējiet savu izstrādājumu tīmekļa vietnē
www.blackanddecker.co.uk/productregistration vai arī nosūtiet savas valsts Вlack & Decker pārstāvniecībai savu vārdu, uzvārdu un
izstrādājuma kodu.
7
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш детектор термальных утечек Black & Decker
р а з р а б о т а н д л я б ы с т р о г о о б н а ру ж е н и я
энергетических утечек в Вашем доме. Данный
продукт предназначен только для бытового
использования.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! При использовании
приборов с питанием от аккумулятора
соблюдение правил по технике
безопасности и следование данным
инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения пожара,
протечки аккумуляторов, получения
травм и повреждений.
♦
Перед использованием прибора
внимательно прочтите данное руководство
по эксплуатации.
Назначение прибора описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным прибором любых видов работ, не
рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести
к несчастному случаю.
Сохраните данное руководство д ля
последующего обращения к нему.
♦
♦
Использование прибора
Всегда соблюдайте осторожность при работе
с данным прибором.
♦ Не погружайте прибор в воду.
♦ Не пытайтесь разобрать прибор. Внутри нет
обслуживаемых пользователем деталей.
♦ Не используйте прибор, если есть опасность
возгорания или взрыва, например, вблизи
легко воспламеняющихся жидкостей, газов
или пыли.
♦ Никогда не смотрите на источник света и не
направляйте свет на глаза других людей.
Безопасность посторонних лиц
♦ Использование прибора физически или
у м с т в е н н о н е п ол н о це н н ым и л ю д ьм и,
а так же детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
♦ Не позволяйте детям играть с прибором.
8
После использования
♦ Храните не используемый прибор в сухом,
хорошо вентилируемом месте, недоступном
для детей.
♦ Дети не должны иметь доступ к убранным
на хранение приборам.
♦ Во время хранения или перевозки прибора
в автомобиле, помещайте его в багажник
или закрепляйте, чтобы иск лючить его
п е р е м е ще н и е п р и р е з к о м и з м е н е н и и
скорости или направления движения.
♦ Храните прибор вдали от солнечных лучей,
источников тепла и влаги.
Осмотр и ремонт
♦ Перед нача лом экс плуатации, вс егда
проверяйте исправность прибора.
Уб е д и те с ь в отс у тс т в и и п о л о м а н н ы х
дета лей, повреж денных вк лючателей
и прочих дефектов, способных повлиять на
работу прибора.
♦ Не используйте прибор, если повреждена
или неисправна какая-либо его деталь.
♦ Ремонтируйте или заменяйте поврежденные
или неисправные детали только
в а в то р и з о в а н н о м с е р в и с н о м це н т р е
Black & Decker.
♦ Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте
детали, за исключением деталей, указанных
в данном руководстве по эксплуатации.
Дополнительные правила безопасности
♦ При контакте жидкого кристалла с кожей:
Вымойте поврежденный участок в большом
количестве воды. Снимите загрязненную
одежду.
♦ Пр и по па д а нии ж и д ко г о к р и с т а л л а
в глаза: Промойте повреж денный глаз
чистой водой и обратитесь за медицинской
помощью.
♦ Пр и по па д а нии ж и д ко г о к р и с т а л л а
в рот: Тщательно прополощите рот водой
и обратитесь за медицинской помощью.
Дополнительные правила безопасности при
использовании неперезаряжаемых батареек
питания
Внимание! Батарейки могут взорваться
или протечь, и могут стать причиной
травмы или возникновения пожара. Для
снижения риска:
♦
Перед установкой батареек питания
всегда проверяйте, что выключатель
питания на ходится в положении
"выключено". Установка батареек питания
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
в электроинструменты или устройства,
вык лючатель которых находится
в п о л о ж е н и и “ в к л ю ч е н о ”, п р и в о д и т
к несчастным случаям.
В критических ситуациях из батарейки
может вытечь жидкость (электролит);
избегайте контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой. Если
жидкость попала в глаза, обращайтесь
з а медицинс кой помощью. Ж и дко с ть,
вытекшая из батарейки, может вызвать
раздражение или ожоги.
Строго следуйте всем инструкциям
и п р е д у п р е ж д е н и я м, с о д е р ж а щ и м с я
в м а р к и р о в ке б ат а р е е к питания и н а
упаковке.
Всегда вставляйте батарейки питания
с соблюдением полярности, совмещая
отметки "+" и "-" на батарейке и устройстве.
Н е д о п ус к а й т е к о р о т к о г о з а м ы к а н и я
контактов батарейки питания.
Ни в коем случае не пытайтесь заряжать
батарейки питания.
Не смешивайте старые и новые батарейки
питания. Заменяйте одновременно все
батарейки питания новыми батарейками
такой же марки и типоразмера
Держите батарейки питания в не доступном
для детей месте.
Вынимайте батарейки питания из устройства,
е с л и Вы н е буд ете и м п о л ь з о в а т ь с я
в течение нескольких месяцев.
Ни в коем случае не пытайтесь разобрать
батарейку питания.
Не храните в местах, где температура может
превысить 40 °С.
Утилизируйте батарейки питания, следуя
инструкциям раздела “Защита окружающей
среды”.
Не бросайте батарейки питания в огонь.
Не погружайте батарейки питания в воду.
Предупреждающие символы
На инструменте имеются следующие
предупреждающие символы:
Вним а н и е! П о л н о е о з н а к о м л е н и е
с руководством по эксплуатации снизит
риск получения травмы.
Составные части
Ваш электроинструмент может содержать
все или некоторые из перечисленных ниже
составных частей:
1. Проектор светодиодного пятна
2.
3.
4.
5.
6.
Инфракрасный сенсор
Отсек для батареек питания
Жидкокристаллический дисплей
Кнопка включения
Установка предела
Рис. А
Жидкокристаллический дисплей
7. Исходная температура
Отображается температура в участке, на
который был наведен прибор при включении.
Д ля с бр о с а темп ерат у ры, вык лючите
прибор, наведите на новую исходную точку
и снова включите прибор.
8. Сканированная температура
Отображается общая температура всего
участка, на который наведен прибор.
Примечание: Детектор термальных утечек
сравнивает обе эти температуры. Если разница
п р е в ы с и т ус т а н о в л е н н ы й В а м и п р е д е л,
проектируемое светодиодное пятно сменит
свой цвет с красного на синий.
Сборка
Внимание! Используйте только щелочные
батарейки типоразмера 9 В (6LR61).
Установка батарейки (Рис. B)
♦ Откройте крышку отсека для батареек (3),
нажав на язычки по направлению в центр,
и снимите крышку.
♦ Вставьте одну щелочную батарейк у 9
В (6LR61).
Примечание: Всегда вставляйте батарейки
питания с соблюдением полярности, совмещая
отметки "+" и "-" на батарейке и устройстве.
П р и м еч а н и е: О т р а б о т а н н ы е б а т а р е й к и
немедленно вынимайте из прибора.
Изменение температурной шкалы (Рис. В)
♦ Откройте крышку отсека для батареек (3),
нажав на язычки по направлению в центр,
и снимите крышку.
♦ Сдвиньте переключатель температурной
шкалы в желаемое положение.
Примечание: °F Настройка Вашего детектора
на шкалу Фаренгейта.
Примечание: °С Настройка Вашего детектора
на шкалу Цельсия.
Эксплуатация
Включение и выключение
♦ Чтобы включить прибор, нажмите кнопку
включения.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку
включения.
Примечание: После 10 минут работы прибор
выключится автоматически.
Установка предела для изменения цвета
(Рис. С)
♦ Для определения небольших
изменений температуры в пределах 1°
F (0,5° C), передвиньте переключатель,
расположенный с задней стороны детектора,
на отметку 1° (9).
♦ Д ля определения средних изменений
те м п е р ат у р ы в п р е де л а х 5° F (3°
C), п е р е д в и н ьт е п е р е к л ю ч а т е л ь ,
расположенный с задней стороны детектора,
на отметку 5° (10).
♦ Д ля определения больших изменений
температуры более 10° F (5,5° C), передвиньте
переключатель, расположенный с задней
стороны детектора, на отметку 10° (11).
♦ Если Вы не хотите, чтобы светодиодное
пятно меняло свой цвет, передвиньте
переключатель в самое верхнее положение
(12) напротив символа перечеркнутых пятен.
Примечание: Вы можете изменять предел
во время сканирования. Если цвет пятна
и з м е н я е т с я н е р а в н о м е р н о, п о п р о бу й т е
п о в ы с и т ь п р е д е л. Ес л и н а д и с п л е е В ы
видите разницу температур, но цвет пятна не
изменился, попробуйте понизить предел.
Использование детек тора терма льных
утечек (Рис. D)
♦ Возьмите прибор, как показано на рисунке.
Направьте прибор ря дом с у час тком,
который вы хотите просканировать на
наличие тяги возду ха или термальной
утечки. Эта начальная точка прицеливания
станет контрольной точкой.
♦ Включите прибор.
♦ Направляйте прибор на контрольную точку
до тех пор, пока не заж жется зеленый
ин дик атор и н а д и с п л е е н е п оявитс я
исходная температура.
♦ Медленно проведите детектором по всему
исследуемому участку. Если температура
сканируемого у частка выше исходной
температ уры более установленного
предела, цвет индикатора с зеленого
переменится на красный. Если температура
с к анируемого у час тк а ни же исходной
температ уры более установленного
предела, цвет индикатора с зеленого
переменится на синий.
10
Примеры использования прибора:
♦ Исследование участка вокруг осветительных
приборов с целью обнаружения нарушения
изоляция потолка при их установке.
♦ Ск а н и р о в а н и е в дол ь о ко н и д в е р н ы х
порогов с целью обнаружения участков,
нуж дающихся в дополнительном
уплотнении.
♦ Сканирование вдоль стыков стен
с полом с целью обнаружения участков,
нуждающихся в уплотнении.
♦ Сканирование стыков дверей с потолком
с целью обнаружения участков,
нуждающихся в дополнительной изоляции.
Примечание: При сканировании блестящих
или полированных поверхностей результат
может быть искажен. Чтобы этого избежать,
заклейте поверхность маскировочной лентой
или закрасьте ее однотонной краской. Когда
лента или краска достигнут температуры,
идентичной скрытой под ними поверхности,
измерьте температуру исследуемого участка.
Примечание: Термометр не может измерять
температуру сквозь прозрачные поверхности,
такие как стекло или пластик. Он лишь измерит
температуру прозрачной поверхности.
П р и м еч а н и е: П а р, п ы л ь, д ы м и п р о ч и е
оптические помехи могут повлиять на точность
измерений. Для точного измерения держите
термометр немного позади и под углом.
Зона видимости (Рис. Е)
Детек тор термальных у течек измеряет
температуру участка, размеры которого могут
превышать светодиодное пятно, в особенности
если Вы стоите в отдалении от исследуемой
поверхности. Диаметр измеряемого участка
равен 1/6 расстояния от детектора. Другими
с л о в а м и, е с л и Вы н а хо д и те с ь в 152 м м
(6") от цели, детек тор измерит среднюю
температуру окружности диаметром 25 мм (1").
Как показано в нижеследующей таблице, чем
дальше расстояние от цели, тем шире область
измерения.
Положение (Рис. E)
Расстояние до цели
(мм)
Диаметр области
измерения (мм)
13
152
25
14
15
305 457
51
76
16
610
102
Если Вы исследуете только участки холодного
и л и г о р я ч е г о в о з д у х а , т о у с л о в и е, ч т о
сканируемый участок шире конечной цели,
Вам подходит. Однако если Вам необходимо
РУССКИЙ ЯЗЫК
точное измерение температуры какого-либо
объекта, поднесите детектор ближе, чтобы
сканируемый участок не превышал половины
размера измеряемого объекта.
Техническое обслуживание
Ваше элек тричес к ий/ак к умуляторный
инс трумент Black & Decker рас с читан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок с лу ж бы и на деж нос ть инс трумента
увеличивается при правильном у ходе
и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением любых работ по
техническому обслуживанию электрического/
аккумуляторного инструмента:
♦ Выключите инструмент и извлеките из него
аккумулятор.
♦ Регулярно очищайте корпус мягкой тканью.
Для чистки сложных пятен ткань может быть
смочена в воде с мыльным раствором.
♦ Не используйте абразивные чистящие
средства.
Защита окружающей среды
Раз дельный сбор. Данное из делие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите
изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов помогает
защищать окру жающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
Батарейки питания
♦
♦
♦
♦
По окончанию срока службы
утилизируйте отработанные
аккумуляторы безопасным для
окружающей среды способом:
Н е д о п ус к а й т е к о р о т к о г о з а м ы к а н и я
контактов батарейки питания.
Не бросайте батарейки в огонь - это может
послужить причиной взрыва или получения
серьезной травмы.
Полностью разрядите батарейки питания,
затем извлеките их из инструмента.
Батарейки питания подлежат переработке.
Поместите батарейки питания в подходящую
упаковку, исключив возможность короткого
замыкания контактов. Сдайте их в любой
авторизованный сервисный центр или
в местный пункт переработки.
Технические характеристики
TLD100 (H1)
Напряжение
питания
В пост. тока 9
Батарейки питания
1 х 9 В (6LR61)
Щелочная
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
ус лугой, Вы можете с дать Ваше из делие
11
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising