DWD221 | DeWalt DWD221 DRILL instruction manual

371000-58 LV
DWD221
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
13
Attēls / Рисунок 1
e
d
k
f
b
c
a
g
h
i
c
j
e
Attēls / Рисунок 2
Attēls / Рисунок 3
b
a
g
3
Attēls / Рисунок 4
d
Attēls / Рисунок 5
4
Attēls / Рисунок 6
LATVIEŠU
URBJMAŠĪNA
DWD221
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
DWD221
Spriegums
VDC
230
Veids
1
Ieejas jauda
W
800
Ātrums bez noslodzes
min-1
0–650
Maksimālais urbšanas dziļums
tēraudā/ mīkstā koksnē
mm
13/38
Spīļpatronas vārpstas vītnes izmērs
UNF
13
Uzmavas diametrs
mm
43
Maksimālais spīļpatronas dziļums
mm
13
Svars
kg
2,3
LPA (skaņas spiediens)
dB(A)
75
KPA (skaņas spiediena neprecizitāte)
dB(A)
3
LWA (skaņas jauda)
dB(A)
86
KWA (skaņas jaudas neprecizitāte)
dB(A)
3
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir
noteiktas atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
Urbšana metālā
ah =
Neprecizitāte K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas norādīta EN 60745, un to var izmantot
viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr,
ja instruments tiek lietots dažādiem
darbiem, ar atšķirīgiem piederumiem
vai tiek slikti apkopts, vibrāciju emisija
var atšķirties. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments ir
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos
gadījumos var ievērojami samazināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti 10 ampēri, barošanas avots
Apvienotā Karaliste un Īrija
230 V instrumenti 13 ampēri, kontaktdakšas
Definīcijas. Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
5
LATVIEŠU
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
b)
DWD221
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar šādiem
dokumentiem: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2004/108/EK.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALTvārdā izstrādā šo
paziņojumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.03.2010
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārējie elektroinstrumenta
drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un noteikumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
1) DROŠĪBA DARBA VIETĀ
a) Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
6
c)
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
Nepārveidotas kontaktdakšas un
piemērotas kontaktligzdas rada mazāku
elektriskās strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens,
palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm
vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
f) Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
LATVIEŠU
b)
c)
d)
e)
f)
g)
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis
ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu
pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai ja
kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu
ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūknēšanas un savākšanas
ierīces, obligāti tās pievienojiet un
ekspluatējiet pareizi. Lietojot putekļu
savācēju, iespējams mazināt putekļu kaitīgo
ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
d)
e)
f)
g)
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms
ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) APKALPOŠANA
a) Uzticiet sava elektroinstrumenta
apkopi un apkalpošanu kvalificētam
remontstrādniekam, lietojot tikai
identiskas rezerves daļas. Tādējādi tiek
saglabāta elektroinstrumenta drošība.
Papildu īpaši drošības noteikumi urbjmašīnām
• Lietojiet palīgrokturus, kas iekļauti
instrumenta komplektā. Zaudējot kontroli pār
instrumentu, var gūt ievainojumus.
• Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
griezējinstruments varētu saskarties ar
apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja griezējinstruments saskaras ar
vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta
ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada
elektriskās strāvas trieciena risku.
7
LATVIEŠU
• Valkājiet ausu aizsargus. Trokšņa iedarbībā
varat zaudēt dzirdi.
• Izmantojiet spailes vai kādā citā
praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, tas ir, nestabilā stāvoklī, un jūs
varat zaudēt kontroli pār to.
2010 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 perforators
• Valkājiet aizsargbrilles vai citus acu
aizsarglīdzekļus. Urbšanas darba laikā lido
skaidas. Lidojošās daļiņas var iekļūt acīs un
neatgriezeniski sabojāt redzi.
1 sānu rokturis
• Ekspluatācijas laikā uzgaļi un instruments
sakarst. Lai tiem varētu pieskarties, valkājiet
cimdus.
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Rūpējieties, lai rokturi vienmēr būtu
sausi, tīri un lai uz tiem nebūtu eļļas un
smērvielas. Ieteicams valkāt gumijas
cimdus. Tādējādi instruments ir vieglāk
vadāms.
Atlikušie riski
Ekspluatējot urbjmašīnas, parasti pastāv arī šādi
riski:
– ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
instrumenta rotējošām vai karstajām detaļām.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– pirkstu saspiešanas risks, mainot instrumenta
piederumus;
– kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu
ieelpošana, kuri rodas, apstrādājot koksni;
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a. slēdža mēlīte
b. virzienmaiņas svira
c. sānu rokturis
d. spīļpatrona
e. indikatora lampiņa
f. galvenais rokturis
g. bloķēšanas poga
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šī lielas noslodzes urbjmašīna ir paredzēta
profesionāliem urbšanas darbiem.
To NEDRĪKST lietot mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šī lielas noslodzes urbjmašīna ir profesionālai
lietošanai paredzēts elektroinstruments.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Elektrodrošība
Valkājiet ausu aizsargus.
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
Valkājiet acu aizsargus.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.)
Datuma kods (k), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
8
Piemērs:
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60745, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
Šo instrumentu paredzēts lietot kopā
ar drošības transformatoru, kas ražots
atbilstīgi BSEN61558 un BS4343.
LATVIEŠU
Nelietojiet šo instrumentu, ja nav
uzstādīts transformators.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
trīsvadu pagarinājuma vadu, kas ir piemērots šī
instrumenta ieejas jaudai (sk. tehniskos datus).
Minimālais vadītāja izmērs ir 1,5 mm2; maksimālais
garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Sānu rokturis (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, instrumentu
drīkst darbināt TIKAI TAD, ja tā
sānu rokturis ir pareizi uzstādīts un
cieši pievilkts. Ja šādi nerīkosieties,
sānu rokturis darba laikā var izslīdēt,
un rezultātā jūs zaudēsiet kontroli pār
instrumentu. Lai maksimāli kontrolētu
instrumentu, turiet to abām rokām.
Urbjmašīnai ir sānu rokturis (c). Sānu rokturis
ir piestiprināms pārvada kartera priekšpusē, un
to var apgriezt par 360 grādiem, lai instrumentu
varētu satvert vai nu ar labo, vai kreiso roku.
Kad sānu rokturis ir pagriezts vajadzīgajā pozīcijā,
tas ir jāpastumj atpakaļ, līdz sānu roktura robotā
mala (h) ir savietota un pilnībā sastiprināta ar
pārvada kartera apakšpuses izciļņiem (i). Pēc tam
sānu rokturi cieši nofiksē, griežot pulksteņrādītāja
virzienā.
Regulējama ātruma slēdzis
(2. att.)
Ar regulējama ātruma slēdzi (a) var regulēt
ātrumu. Jo tālāk nospiesta slēdža mēlīte, jo lielāks
urbšanas ātrums.
PIEZĪME. Urbjot plastmasā vai keramikā vai arī
skrūvējot skrūves, vispirms to dariet ar mazāku
ātrumu.
Virzienmaiņas svira (2. att.)
Virzienmaiņas svira (b), kas atrodas virs slēdža
mēlītes, maina urbjmašīnas rotācijas virzienu, lai
izskrūvētu skrūves un izvilktu iestrēgušu urbja
uzgali.
Lai instruments grieztos pretējā virzienā, atlaidiet
slēdža mēlīti un spiediet sviru pa kreisi (skatoties
no spīļpatronas gala).
Lai instruments grieztos pareizajā virzienā, atlaidiet
slēdža mēlīti un spiediet sviru pa labi (skatoties no
spīļpatronas gala).
Kad darbs ar urbjmašīnu pretējā rotācijas virzienā
ir pabeigts, novietojiet virzienmaiņas sviru atpakaļ
pareizās rotācijas pozīcijā.
Griezes momenta ierobežošanas pārvads
Šis instruments ir aprīkots ar griezes momenta
ierobežošanas pārvadu, kas mazina maksimālo
griezes momenta reakciju, kas urbja uzgaļa
iestrēgšanas gadījumā tiek pārnesta uz operatoru.
Šī funkcija arī novērš pārvada un elektrodzinēja
iesprūšanu. Griezes momenta ierobežošanas
pārvads ir iestatīts rūpnīcā, un to nav iespējams
regulēt.
Dzinēja bloķēšanas vadība
(1. att.)
Šī DEWALT urbjmašīna ir aprīkota ar elektronisku
funkciju — dzinēja bloķēšanas vadību. Tā ir
9
LATVIEŠU
paredzēta tam, lai novērstu dzinēja pārslodzi, ja
lielas slodzes apstākļos instruments ir iestrēdzis.
Tā var gadīties, urbjot tēraudā vai ar liela diametra
uzgaļiem urbjot koksnē.
Ja instruments ir iestrēdzis, dzinējs noteiktu laiku
ieslēdzas un izslēdzas. Tādējādi samazinās
iestrēgšanas reakcija. Atlaižot slēdža mēlīti, dzinēja
bloķēšanas vadība tiek atiestatīta un, vēlreiz
nospiežot slēdža mēlīti, instruments darbojas
parastā režīmā.
1. attēlā ir norādīta skaidrojoša uzlīme (j),
kas piestiprināta pie korpusa. Kopumā ir divi
brīdinājuma režīmi.
1. Aktīvs režīms: ja instruments ir iestrēdzis,
iedegas lampiņa un deg tikmērm, kamēr
dzinējs noteiktu laiku ieslēdzas un izslēdzas,
pēc tam dzinēja bloķēšanas vadība pilnībā
izslēdz instrumentu. Šī lampiņa nedeg, ja
instruments darbojas parastā režīmā.
2. Kļūdas režīms: ja, nospiežot slēdža mēlīti,
lampiņa vairākkārt iemirgojas, tas nozīmē, ka
elektronika vairs nedarbojas. Instrumentu var
darbināt arī bez dzinēja bloķēšanas vadības,
tomēr pēc iespējas ātrāk ir jāveic remonts.
EKSPLUATĀCIJA
Norādījumi par ekspluatāciju
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, VIENMĒR cieši
nostipriniet apstrādājamo materiālu.
Urbjot plānā materiālā, palieciet zem
tā koka gabalu, lai nesabojātu urbjamo
materiālu.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, instrumentu drīkst
darbināt TIKAI TAD, ja tā sānu
rokturis ir uzstādīts pareizi. Ja šādi
nerīkosieties, sānu rokturis darba laikā
var izslīdēt, un rezultātā jūs zaudēsiet
kontroli pār instrumentu. Lai maksimāli
kontrolētu instrumentu, turiet to abām
rokām.
10
BRĪDINĀJUMS! Urbja uzgaļus
(vai citus piederumus) nedrīkst
piestiprināt vai atbrīvot, satverot
spīļpatronas priekšējo daļu un ieslēdzot
instrumentu. Pretējā gadījumā
var sabojāt spīļpatronu un gūt
ievainojumus.
Pareizs rokas novietojums (1.,
3. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavi negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku
uz sānu roktura (c), bet otru — uz galvenā roktura
(b).
Slēdža mēlīte (2. att.)
Lai darbinātu instrumentu, nospiediet regulējama
ātruma slēdzi (a). Spiežot spēcīgāk uz regulējamā
ātruma slēdža, instrumenta ātrums ir lielāks, un
otrādi.
Lai apturētu instrumentu, atlaidiet regulējama
ātruma slēdzi.
Lai instruments darbotos nepārtraukti, nospiediet
bloķēšanas pogu (g) un atlaidiet slēdzi.
Bloķēšanas poga darbojas tikai turpgaitas rotācijas
režīmā un maksimālā ātrumā.
Lai apturētu instrumentu nepārtrauktas darbības
režīmā, uz īsu brīdi nospiediet slēdzi un atlaidiet
to. Pēc darba pabeigšanas un pirms instrumenta
atvienošanas no strāvas tas vienmēr ir jāizslēdz.
Bezatslēgas spīļpatrona (4.–
6. att.)
Ērtības labad modelim DWD221 ir uzstādīta
bezatslēgas spīļpatrona (d). Lai ievietotu urbja
uzgali vai citu piederumu, rīkojieties šādi.
1. Ar vienu roku satveriet spīļpatronas
aizmugurējo daļu un ar otru roku grieziet tās
priekšdaļu pretēji pulksteņrādītāja virzienam,
kā norādīts 4. attēlā. Grieziet tiktāl, līdz
spīļpatrona ir pietiekami atvērta, lai tajā varētu
ievietot vajadzīgo piederumu.
2. Ievietojiet spīļpatronā uzgali vai citu piederumu
par aptuveni 3/4 collām (19 mm) un cieši
pievelciet, turot spīļpatronas aizmugurējo daļu
un griežot tās priekšdaļu pulksteņrādītāja
LATVIEŠU
virzienā. Tiklīdz spīļpatrona ir gandrīz pievilkta,
atskan klikšķis. Kad atskanējuši 4–6 klikšķi,
piederums ir cieši iestiprināts spīļpatronā.
3. Lai izņemtu piederumu, vēlreiz veiciet iepriekš
aprakstīto 1. darbību.
BRĪDINĀJUMS! Urbja uzgaļus
(vai citus piederumus) nedrīkst
piestiprināt vai atbrīvot, satverot
spīļpatronas priekšējo daļu un ieslēdzot
instrumentu. Pretējā gadījumā
var sabojāt spīļpatronu un gūt
ievainojumus.
BEZATSLĒGAS SPĪĻPATRONAS NOŅEMŠANA
(5. ATT.)
Iespīlējiet spīļpatronā 1/4 collas (6 mm) vai lielāka
izmēra sešstūru uzgriežņu atslēgas īsāko galu
(nav komplektācijā). Ar mīksta materiāla āmuru vai
koka gabalu pasitiet atslēgas garāko galu pretēji
pulksteņrādītāja virzienam. Tādējādi var atbrīvot
spīļpatronu, lai noskrūvētu ar roku.
BEZATSLĒGAS SPĪĻPATRONAS
UZSTĀDĪŠANA (6. ATT.)
Ar roku uzskrūvējiet spīļpatronu tik tālu, cik vien
iespējams. Iespīlējiet spīļpatronā 1/4 collas
(6 mm) vai lielāka izmēra sešstūru uzgriežņu
atslēgas īsāko galu (nav komplektācijā). Ar mīksta
materiāla āmuru pasitiet atslēgas garāko galu
pulksteņrādītāja virzienā.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs vielas var sabojāt
šo detaļu materiālu. Lietojiet tikai
ziepjūdenī samērcētu lupatiņu. Nekādā
gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā
iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
11
LATVIEŠU
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
12
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДРЕЛЬ
DWD221
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
DWD221
Напряжение питания
В пост. тока
Тип
Потребляемая мощность
Число оборотов без нагрузки
230
1
Вт
800
об/мин
0–650
Максимальный диаметр сверления
Металл/мягкая древесина
мм
13/38
Резьба шпинделя
UNF
13
Диаметр муфты патрона
мм
43
Максимальный размер патрона
мм
13
Вес
кг
2,3
LpA (звуковое давление)
дБ(А)
75
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
дБ(А)
3
LwA (акустическая мощность)
дБ(А)
86
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление в металле
ah =
м/с²
Погрешность K =
м/с²
< 2,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если
инструмент применяется не по
основному назначению, с другими
принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень
вибрации будет отличаться от
указанной величины. Это может
значительно увеличить воздействие
вибрации в течение всего периода
работы инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора от
воздействия вибрации, такие как:
тщательный уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению инструмента.
Сертификат соответствия №
РОСС DE.ME77.B06833
DWD221
Блэк энд Деккер ГмбХ
Германия, 65510, Идштайн,
ул. Блэк энд Деккер, 40
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DWD221
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.03.2010
14
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
f)
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
e)
f)
g)
Работайте в устойчивой позе.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется
надлежащим образом. Использование
устройства пылеудаления значительно
снижает риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
16
e)
f)
g)
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки в соответствии
с данным Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться
только квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
дрелями
• При работе пользуйтесь
дополнительной рукояткой
(рукоятками), прилагающейся
к инструменту. Потеря контроля
над инструментом может привести
к тяжелой травме.
• Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых
РУССКИЙ ЯЗЫК
режущий инструмент может
соприкасаться со скрытой проводкой
или собственным кабелем. Контакт
режущей принадлежности с находящимся
под напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
• Надевайте защитные очки или другие
средства защиты глаз. При сверлении
частицы материала разлетаются во все
стороны. Разлетающиеся частицы могут
повредить глаза.
• Сверла и инструменты в процессе
работы сильно нагреваются.
Прикасайтесь к ним, предварительно
надев перчатки.
• Поверхность рукояток должна
оставаться сухой, чистой
и не содержать следов масла
и консистентной смазки.
Настоятельно рекомендуется
использовать резиновые перчатки.
Это улучшит контроль над
инструментом.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании дрелей:
– Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (k), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Электрическая дрель
1 Боковая рукоятка
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
– Ухудшение слуха.
a. Курковый пусковой выключатель
– Риск защемления пальцев при смене насадок.
b. Переключатель направления вращения
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с древесиной.
d. Зажимной патрон
c. Боковая рукоятка
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
e. Световой индикатор
f. Основная рукоятка
g. Кнопка блокировки пускового выключателя
НАЗНАЧЕНИЕ
Данная дрель высокой мощности
предназначена для профессиональных работ
по сверлению отверстий.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данная дрель высокой мощности является
профессиональным электроинструментом.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
со стандартом EN 60745,
исключающей потребность
в заземляющем проводе.
Данный продукт разработан
для использования
с предохранительным
трансформатором, произведенным
в соответствии с BSEN61558
и BS4343. Никогда не
работайте без установленного
трансформатора.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»);
18
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Боковая рукоятка (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения травмы,
ВСЕГДА управляйте
инструментом с правильно
установленной и надежно
затянутой боковой рукояткой.
В противном случае во время
работы рукоятка будет двигаться,
что повлечет за собой потерю
контроля над операцией. Для
увеличения контроля, удерживайте
инструмент обеими руками.
Боковая рукоятка (с) входит в комплект
поставки данной дрели. Боковая рукоятка
закрепляется в передней части корпуса
редуктора и может поворачиваться на 360°,
что позволяет использовать инструмент
операторам с рабочей правой или левой рукой.
Повернув рукоятку в нужное положение,
потяните ее назад, чтобы выступы (i) на
нижней стороне коробке редуктора полностью
вошли в прорези (h) на посадочной части
боковой рукоятки. Затяните боковую рукоятку,
поворачивая ее по часовой стрелке.
Курковый пусковой выключатель с регулировкой скорости (Рис. 2)
Курковый пусковой выключатель с регулировкой
скорости (а) позволяет контролировать скорость
во время работы. Чем сильнее нажим на
РУССКИЙ ЯЗЫК
курковый выключатель, тем выше скорость
инструмента.
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте низкую скорость
при начале сверления, а также при сверлении
пластиков или керамической плитки и при
заворачивании саморезов.
Переключатель направления
вращения (Рис. 2)
Расположенный над курковым выключателем
переключатель направления вращения (b)
предназначен для перемены вращения при
выворачивании саморезов или извлечении
застрявшего сверла.
Для вращения назад, отпустите курковый
выключатель и передвиньте переключатель
влево (если смотреть со стороны задней части
патрона).
Для вращения вперед, отпустите курковый
выключатель и передвиньте переключатель
вправо (если смотреть со стороны задней части
патрона).
По окончании работы с использованием
вращения назад, передвиньте переключатель
в положение вращения вперед.
Муфта предельного момента
Данный инструмент оборудован встроенной
предохранительной муфтой предельного
момента, которая снижает реакцию от
крутящего момента, действующую на оператора
при заклинивании сверла. Это устройство
также предотвращает останов трансмиссии
и электродвигателя. Муфта предельного
момента установлена на заводе-изготовителе
и не может регулироваться в дальнейшем.
Управление блокировкой
двигателя (Рис. 1)
Ваша дрель DEWALT оснащена электронной
функцией управления блокировкой двигателя.
Данная функция помогает избежать перегрузки
электродвигателя при внезапном останове во
время выполнения тяжелых работ. Внезапный
останов может случиться во время сверления
в металле или при использовании сверл
крупного диаметра при сверлении в древесине.
При внезапном останове инструмента,
двигатель какое-то время продолжает
вращаться, и только потом останавливается.
Это снижает внезапность резкого останова. При
отпускании куркового выключателя электронная
функция управления блокировкой двигателя
перестает работать; при повторном нажатии
куркового выключателя инструмент начнет
работать в нормальном режиме.
На рисунке 1 показана этикетка с инструкциями
(j), помещенная на корпус инструмента.
Существует 2 вида предупреждающих
сигналов:
1. Сигнал останова: При внезапном
останове загорится световой индикатор,
оповещающий о включении функции
управления блокировкой двигателя двигатель какое-то время продолжит
вращение, затем остановится. При работе
инструмента в нормальном режиме
индикатор гореть не будет
2. Сигнал неисправности: Если при
нажатии куркового выключателя начнет
безостановочно мигать световой индикатор,
это указывает на то, что электронная
функция инструмента вышла из строя.
Инструмент может работать без помощи
функции управления блокировкой двигателя,
однако, в самое ближайшее время его
следует отнести в сервисный центр.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения травмы
ВСЕГДА надежно закрепляйте
заготовку. При сверлении тонких
материалов, для предотвращения
их повреждения подкладывайте
деревянный брусок.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения травмы, ВСЕГДА
управляйте инструментом
с правильно установленной боковой
рукояткой. В противном случае
во время работы рукоятка будет
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
двигаться, что повлечет за собой
потерю контроля над операцией.
Для увеличения контроля,
удерживайте инструмент обеими
руками.
ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь
закрепить или ослабить
сверло (или какую-либо другую
насадку), захватив переднюю
часть патрона и одновременно
включив инструмент. Это может
привести к повреждению патрона
и получению травмы.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 3)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(с), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (f).
Курковый пусковой выключатель (Рис. 2)
Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя с регулировкой
скорости (а). Давление, оказываемое на
клавишу выключателя, определяет скорость
вращения двигателя.
Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
При необходимости непрерывного режима
работы нажмите кнопку блокировки пускового
выключателя (g) и отпустите клавишу пускового
выключателя. Кнопка блокировки работает
только при полной скорости и вращении вперед.
Для выключения непрерывного режима работы
инструмента кратко нажмите и отпустите
клавишу пускового выключателя. Всегда
выключайте электроинструмент после
окончания работы и перед отключением от
электросети.
20
Быстрозажимной патрон
(Рис. 4-6)
Модель DWD221 для большего удобства
оснащена быстрозажимным патроном (d).
Чтобы вставить сверло или другую насадку,
выполните следующие шаги:
1. Удерживая заднюю часть патрона одной
рукой, другой рукой поворачивайте
в направлении против часовой стрелки
переднюю часть патрона, как показано
на Рисунке 4. Поворачивайте до тех пор,
пока патрон не раскроется достаточным
образом, чтобы в него можно было
вставить необходимую насадку.
2. Вставьте сверло или другую насадку
диаметром около 19 мм и крепко затяните
патрон, удерживая заднюю часть патрона
одной рукой, другой рукой поворачивая
переднюю часть в направлении по часовой
стрелке. Когда патрон будет почти затянут,
Вы услышите щелчок. После 4-6 щелчков
патрон будет надежно затянут.
3. Для освобождения насадки повторите шаг 1.
ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь
закрепить или ослабить
сверло (или какую-либо другую
насадку), захватив переднюю
часть патрона и одновременно
включив инструмент. Это может
привести к повреждению патрона
и получению травмы.
СНЯТИЕ БЫСТРОЗАЖИМНОГО ПАТРОНА
(РИС. 5)
Зажмите в патроне короткий конец
шестигранного ключа (не входит в комплект
поставки инструмента) диаметром 6 мм (1/4»)
или более. Мягким молотком или деревянным
бруском ударяйте по длинному концу ключа,
поворачивая его в направлении против часовой
стрелки. Ослабив таким образом патрон,
отвинтите его вручную.
УСТАНОВКА БЫСТРОЗАЖИМНОГО
ПАТРОНА (РИС. 6)
Навинтите патрон вручную насколько
возможно. Зажмите в патроне короткий конец
шестигранного ключа (не входит в комплект
поставки инструмента) диаметром 6 мм
(1/4») или более. Мягким молотком ударяйте
по длинному концу ключа, поворачивая его
в направлении по часовой стрелке.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
21
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00201770 - 02-05-2013
22
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
24
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
DWD221
URBJMAŠĪNA / ДРЕЛЬ
©
25
26
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising