DWD221 | DeWalt DWD221 DRILL instruction manual

588777 - 10 CZ
Přeloženo z původního návodu
DWD221
Obr. 1
e
d
k
f
b
c
a
g
h
i
c
j
e
Obr. 2
Obr. 3
b
a
g
2
Obr. 4
d
Obr. 5
Obr. 6
3
VRTAČKA
DWD221
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Příkon
Otáčky naprázdno
Maximální průměr vrtáku
ocel / měkké dřevo
Rozměr závitu sklíčidla
Průměr objímky
Maximální kapacita sklíčidla
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického výkonu)
W
min-1
DWD221
230
1
800
0–650
mm
UNF
mm
mm
kg
13/38
13
43
13
2,3
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
75
3
86
3
VDC
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená
podle normy EN 60745:
Úroveň vibrací ah
Vrtání do kovu
ah =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové pracovní
doby značně prodloužit doba působení
vibrací na obsluhu.
4
Odhad míry působení vibrací
na obsluhu by měl také počítat
s dobou, kdy je nářadí vypnuto nebo
kdy je v chodu naprázdno. Během
celkové pracovní doby se tak může
doba působení vibrací na obsluhu
značně zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací: údržba
nářadí a jeho příslušenství, udržování
rukou v teple, organizace způsobů
práce.
Pojistky
Evropa
Velká Británie a Irsko
Nářadí 230 V
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
13 A v zástrčce
napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní
pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění který, není-li mu zabráněno,
může vést ke škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
DWD221
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.03.2010
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Pozorně si přečtěte
všechna bezpečnostní varování
a pokyny. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření,
které může způsobit vznícení hořlavého
prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li
do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f) Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
5
b)
c)
d)
e)
f)
g)
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ
nářadí. Při použití správného typu
elektrického nářadí bude práce provedena
lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
6
d)
e)
f)
g)
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Specifické doplňkové
bezpečnostní předpisy pro
vrtačky
• Používejte přídavné rukojeti, jsou-li
dodávány s nářadím. Ztráta kontroly nad
nářadím může vést k úrazu.
• Při pracích, u kterých by mohlo dojít
ke kontaktu se skrytými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
elektrické nářadí vždy za izolované
povrchy. Při kontaktu s „živým“ vodičem
způsobí neizolované kovové části nářadí
obsluze úraz elektrickým proudem.
• Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
• Používejte k upnutí obrobku k pevné
podložce svorky nebo jiný vhodný způsob.
Držení obrobku rukou nebo opření obrobku
o část těla nezajistí jeho stabilitu a může vést
k ztrátě kontroly.
• Používejte bezpečnostní brýle nebo
jinou ochranu zraku. Při vrtání dochází
k odlétávání úlomků. Odlétávající úlomky
mohou způsobit poranění zraku s trvalými
následky.
• Během použití dochází k zahřátí vrtáků
i vrtaček. Proto při manipulaci s těmito nástroji
používejte rukavice.
• Udržujte rukojeti čisté, suché
a neznečistěné olejem nebo mazivy.
Doporučujeme vám používat gumové
rukavice. Tak bude umožněna lepší
ovladatelnost nářadí.
Zbytková rizika
Při práci s vrtačkami vznikají následující rizika:
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo rozpálenými částmi nářadí
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
nemohou být vyloučena jistá zbytková rizika. Tato
rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vznikajícího při práci se dřevem.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím nářadí.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (k), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 rotační vrtačku
1 boční rukojeť
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
• Před zahájením práce věnujte dostatek času
pečlivému pročtení a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k poškození nebo zranění.
a. Spouštěcí spínač
b. Páčka změny směru chodu
c. Boční rukojeť
d. Sklíčidlo
e. Kontrolka
f. Hlavní rukojeť
g. Zajišťovací tlačítko
POUŽITÍ VÝROBKU
Tato výkonná vrtačka je určena pro profesionální
vrtací práce.
NEPOUŽÍVEJTE toto zařízení ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Tato výkonná vrtačka je elektrické nářadí pro
profesionály.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745; proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Tato jednotka je určena k použití
ve spojení s bezpečnostním
transformátorem vyrobeným podle
norem BSEN61558 a BS4343. Nikdy
nepracujte s nářadím bez použití
transformátoru.
7
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
Maximální délka je 30 m.
Jakmile bude boční rukojeť nastavena
do požadované polohy, měla by být zatlačena
dozadu, dokud nebudou drážky (h) na okraji boční
rukojeti srovnány a zcela zasunuty do výstupků (i)
na spodní části převodovky. Boční rukojeť bude
bezpečně upnuta otáčením ve směru pohybu
hodinových ručiček.
Spínač s plynulou regulací
otáček (obr. 2)
Spouštěcí spínač s nastavitelnými otáčkami (a)
umožňuje regulaci otáček. Čím více je spouštěcí
spínač stisknutý, tím vyšší jsou otáčky pracovního
nástroje.
POZNÁMKA: Při zahájení vrtání děr, při vrtání
do plastu nebo keramiky a při šroubování šroubů
používejte nižší otáčky.
Páčka změny směru chodu
(obr. 2)
Páčka změny směru chodu (b), která se nachází
nad spouštěcím spínačem, mění směr otáčení
vrtačky a je používána pro vyšroubování šroubů
a pro uvolnění zaseknutých vrtáků.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
Chcete-li používat nářadí s chodem vzad, uvolněte
spouštěcí spínač a zatlačte páčku doleva (při
pohledu na sklíčidlo).
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
Chcete-li používat nářadí s chodem vpřed,
uvolněte spouštěcí spínač a zatlačte páčku
doprava (při pohledu na sklíčidlo).
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav zařízení vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
Boční rukojeť (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění, VŽDY používejte nářadí
s řádně namontovanou a bezpečně
utaženou boční rukojetí. Nedodržení
tohoto pokynu může mít za následek
sklouznutí rukojeti během práce
s nářadím a následnou ztrátu kontroly.
Z důvodu maximální ovladatelnosti
držte nářadí oběma rukama.
S vaší vrtačkou je dodávána boční rukojeť (c).
Boční rukojeť je připevňována k přední části
převodové skříně a může být otočena o 360°, což
umožňuje její použití pravákům i levákům.
8
Jakmile ukončíte všechny pracovní úkony, pro
které musí být použit chod vzad, nastavte páčku
znovu do polohy pro chod vpřed.
Spojka s omezovačem momentu
Toto nářadí je vybaveno spojkou s omezovačem
momentu, která omezuje maximální momentové
reakce přenášené na obsluhu nářadí v situaci,
kdy dojde k zaseknutí vrtáku. Tato funkce také
zabraňuje zablokování převodů a elektromotoru.
Spojka s omezovačem momentu je nastavena
výrobcem a nelze ji upravovat.
Ovládání pojistky motoru (obr. 1)
Vaše vrtačka DEWALT je vybavena elektronickou
funkcí s názvem pojistka motoru. Tato pojistka je
určena k tomu, aby pomáhala zabraňovat přetížení
motoru při zaseknutí vrtáku během náročných
prací. Tato situace může nastat při vrtání do oceli
nebo při použití vrtáku dřeva s velkým průměrem.
Dojde-li k zaseknutí vrtáku, po stanovenou dobu se
bude zapínat a vypínat motor. Tak je omezovány
reakce vznikající při zaseknutí vrtáku. Uvolnění
spouštěcího spínače obnoví funkci pojistky motoru
a po opětovném stisknutí spouštěcího spínače
bude nářadí znovu pracovat v normálním režimu.
Na obr. 1 je zobrazen štítek s pokyny (j), který
se nachází na krytu motoru. K dispozici jsou dva
výstražné režimy:
1. Režim zapojeno: Dojde-li k samotnému
zablokování, kontrolka se rozsvítí a zůstane
svítit tak dlouho, dokud bude po stanovenou
dobu opakovaně docházet k zapínání
a vypínání motoru, dříve, než pojistka motoru
nezpůsobí úplné vypnutí nářadí. Bude-li
nářadí pracovat v normálním režimu, kontrolka
nebude svítit
2. Režim problém: Řada souvislých bliknutí
při stisknutí spouštěcího spínače upozorňuje
na situaci, kdy již není elektronický systém
funkční. Nářadí může být dále používáno, ale
bez funkce pojistky motoru a mělo by být co
nejdříve opraveno.
VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se
utáhnout nebo uvolnit vrtáky (nebo jiné
pracovní nástroje) uchopením přední
části sklíčidla a zapnutím nářadí.
Mohlo by dojít k poškození sklíčidla
a zranění.
Správná poloha rukou (obr. 1, 3)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika vážného zranění VŽDY
používejte správný úchop nářadí, jako
na uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na boční rukojeti (c) a druhou ruku na hlavní
rukojeti (f).
Spouštěcí spínač (obr. 2)
OBSLUHA
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač
s plynulou regulací otáček (a). Tlak vyvíjený
na tento spínač určuje otáčky nářadí.
Pokyny pro použití
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač
s plynulou regulací otáček.
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
VAROVÁNÍ: Chcete-li omezit riziko
způsobení zranění, VŽDY se ujistěte,
zda je obrobek řádně připevněn nebo
upnut. Provádíte-li vrtání tenkého
materiálu, použijte jako podložku
dřevěný hranol, abyste zabránili
poškození materiálu.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
úrazu, VŽDY používejte vrtačku se
správně nasazenou boční rukojetí.
Nedodržení tohoto pokynu může
mít za následek sklouznutí rukojeti
během práce s nářadím a následnou
ztrátu kontroly. Z důvodu maximální
ovladatelnosti držte nářadí oběma
rukama.
V případě potřeby stiskněte zajišťovací tlačítko
(g), které zajistí nepřetržitý chod nářadí
a uvolněte spínač s plynulou regulací otáček.
Zajišťovací tlačítko je funkční pouze v případě,
pracuje-li nářadí s maximálními otáčkami a je-li
zvolen chod vpřed.
Chcete-li nepřetržitý chod nářadí zrušit, stiskněte
krátce spínač a uvolněte jej. Vždy po ukončení
práce a před odpojením napájecího kabelu
od sítě nářadí vypněte.
Rychloupínací sklíčidlo
(obr. 4 - 6)
Model DWD221 je pro vyšší pohodlí vybaven
rychloupínacím sklíčidlem (d). Chcete-li
do sklíčidla upnout vrták nebo jiné příslušenství,
postupujte podle následujících kroků.
1. Jednou rukou uchopte zadní polovinu
sklíčidla a druhou rukou otočte přední
polovinu sklíčidla proti směru pohybu
hodinových ručiček, jak je zobrazeno na obr.
4. Otáčejte sklíčidlem do okamžiku, kdy bude
dostatečně rozevřeno, abyste do sklíčidla
mohli upnout požadovaný pracovní nástroj.
2. Do sklíčidla zasuňte násadu vrtáku
průměru okolo 19 mm (3/4") a uchopením
rukou za zadní polovinu objímky sklíčidla
9
s otáčením přední poloviny ve směru
hodinových ručiček sklíčidlo dotáhněte.
Jakmile bude sklíčidlo téměř dotaženo,
uslyšíte cvaknutí. Po 4 - 6 cvaknutích je
sklíčidlo řádně utaženo a bezpečně upíná
pracovní nástroj.
3. Chcete-li pracovní příslušenství uvolnit,
opakujte výše uvedený krok 1.
VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se
utáhnout nebo uvolnit vrtáky (nebo jiné
pracovní nástroje) uchopením přední
části sklíčidla a zapnutím nářadí.
Mohlo by dojít k poškození sklíčidla
a zranění.
DEMONTÁŽ RYCHLOUPÍNACÍHO SKLÍČIDLA
(OBR. 5)
Upněte do sklíčidla kratší stranu šestihranného
klíče 6 mm (1/4") (není součástí dodávky), nebo
klíče větší velikosti. Pomocí měkkého kladiva
nebo kousku dřeva ostře udeřte na delší stranu
klíče proti směru chodu hodinových ručiček. Tak
dojde k povolení sklíčidla a sklíčidlo bude možné
vyšroubovat rukou.
MONTÁŽ RYCHLOUPÍNACÍHO SKLÍČIDLA
(OBR. 6)
Našroubujte sklíčidlo rukou co nejdále na hřídel.
Upněte do sklíčidla kratší stranu šestihranného
klíče 6 mm (1/4") (není součástí dodávky), nebo
klíče větší velikosti. Pomocí měkkého kladiva
ostře udeřte na delší stranu klíče ve směru chodu
hodinových ručiček.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky
na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav zařízení vypněte a odpojte
napájecí kabel od sítě. Ujistěte se,
zda je spouštěcí spínač v poloze
vypnuto. Náhodné spuštění může
způsobit úraz.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
10
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty,
ofoukejte nářadí proudem suchého
stlačeného vzduchu. Při provádění
tohoto úkonu údržby používejte
schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společnosti
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
zst00241759 - 22-07-2014
11
DWD221
VRTAČKA
©
12
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
13
14
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising