DWD221 | DeWalt DWD221 DRILL instruction manual

511111 - 46 SK
Preložené z pôvodného návodu
DWD221
Obr. 1
e
d
k
f
b
c
a
g
h
i
c
j
e
Obr. 2
Obr. 3
b
a
g
2
Obr. 4
d
Obr. 5
Obr. 6
3
VŔTAČKA
DWD221
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Príkon
Otáčky naprázdno
Maximálny priemer vrtáku
oceľ / mäkké drevo
Rozmer závitu skľučovadla
Priemer objímky
Maximálna kapacita skľučovadla
Hmotnosť
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického výkonu)
W
min-1
DWD221
230
1
800
0–650
mm
UNF
mm
mm
kg
13/38
13
43
13
2,3
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
75
3
86
3
VDC
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená
podľa normy EN 60745:
Úroveň vibrácií ah
Vŕtanie do kovu
ah =
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkového
pracovného času značne predĺžiť čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu.
4
Odhad miery pôsobenia vibrácií
na obsluhu by mal tiež počítať
s časom, keď je náradie vypnuté
alebo keď je v chode naprázdno.
Počas celkového pracovného času
sa tak môže čas pôsobenia vibrácií
na obsluhu značne skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Poistky
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko Náradie 230 V 13 A v zástrčke
prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranenia
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
ku škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
DWD221
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky, popisované v technických údajoch,
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené
na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná
za zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15. 3. 2010
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Pozorne si prečítajte
všetky bezpečnostné varovania
a pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom)
alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne
do elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
5
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač náradia
v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali
do kontaktu s pohyblivými časťami.
Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť zachytené pohyblivými dielcami.
g) Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu správny
typ elektrického náradia. Pri použití
správneho typu elektrického náradia bude
práca vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
6
c)
d)
e)
f)
g)
Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné
na zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Špecifické doplnkové
bezpečnostné predpisy pre
vŕtačky
• Používajte prídavné rukoväti, ak sú
s náradím dodávané. Strata kontroly nad
náradím môže viesť k úrazu.
• Pri prácach, pri ktorých by mohlo dôjsť
ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo
s vlastným prívodným káblom, držte
elektrické náradie vždy za izolované
povrchy. Pri kontakte so „živým“ vodičom
spôsobia neizolované kovové časti náradia
obsluhe úraz elektrickým prúdom.
• Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
• Na upnutie obrobku k pevnej podložke
používajte svorky alebo iný vhodný
spôsob. Držanie obrobku rukou alebo opretie
obrobku o časť tela nezaistí jeho stabilitu
a môže viesť k strate kontroly.
• Používajte bezpečnostné okuliare alebo
inú ochranu zraku. Pri vŕtaní dochádza
k odlietavaniu úlomkov. Odlietavajúce úlomky
môžu spôsobiť poranenie očí s trvalými
následkami.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátumový kód (k), ktorý obsahuje tiež rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 rotačnú vŕtačku
• Pri používaní dochádza k veľkému
zahriatiu vrtákov i vŕtačiek. Preto pri
manipulácii s týmito nástrojmi používajte
rukavice.
1 bočnú rukoväť
• Udržujte stoly čisté, suché a neznečistené
olejom alebo mazivami. Odporúčame
Vám používať gumené rukavice. Tak bude
umožnená lepšia ovládateľnosť náradia.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Zvyškové riziká
Nasledujúce riziká sú prirodzené pri používaní
vŕtačiek:
– Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
alebo rozpálenými časťami náradia
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a že sa používajú
bezpečnostné zariadenia, nemôžu byť vylúčené
isté zostatkové riziká. Tieto riziká sú nasledujúce:
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho
súčastí. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
zariadenia alebo zraneniu osôb.
a. Hlavný vypínač
b. Páčka zmeny smeru chodu
– Poškodenie sluchu.
c. Bočná rukoväť
– Riziko privretia prstov pri výmene
príslušenstva.
d. Skľučovadlo
– Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri práci s drevom.
e. Kontrolka
f. Hlavná rukoväť
g. Poistné tlačidlo
– Riziko zranenia spôsobené odlietavajúcimi
čiastočkami.
POUŽITIE VÝROBKU
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím náradia.
Táto výkonná vŕtačka je určená na profesionálne
vŕtanie.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín
alebo plynov.
Táto výkonná vŕtačka je elektrické náradie pre
profesionálov.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa dostali do kontaktu
s týmto náradím. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
Používajte ochranu zraku.
7
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745; preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Táto 115 V jednotka je určená
na použitie v spojení s bezpečnostným
transformátorom vyrobeným podľa
noriem BSEN 61558 a BS4343. Nikdy
nepracujte s náradím bez použitia
transformátora.
Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, musí byť
nahradený špeciálnym typom kábla, ktorý získate
v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
Veľká Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím
na novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku
nebude pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla s 3 vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navíjacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení odpojte prívodný
kábel od siete pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou nástavcov alebo pred
vykonávaním opráv. Uistite sa, či
je hlavný vypínač v polohe vypnuté.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
8
Bočná rukoväť (obr. 1)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia, VŽDY používajte
náradie s riadne namontovanou
a bezpečne utiahnutou bočnou
rukoväťou. Nedodržanie tohto pokynu
môže mať za následok skĺznutie
rukoväti pri práci s náradím a následnú
stratu kontroly. Z dôvodu maximálnej
ovládateľnosti držte náradie oboma
rukami.
S Vašou vŕtačkou sa dodáva bočná rukoväť (c).
Bočná rukoväť sa pripevňuje k prednej časti
prevodovej skrine a môže sa otočiť o 360°, čo
umožňuje jej použitie pravákom i ľavákom.
Akonáhle bude bočná rukoväť nastavená
do požadovanej polohy, mala by byť zatlačená
dozadu, pokiaľ nebudú drážky (h) na okraji
bočnej rukoväti zarovnané a celkom zasunuté
do výstupkov (i) na spodnej časti prevodovky.
Bočná rukoväť bude bezpečne upnutá otáčaním
v smere pohybu hodinových ručičiek.
Vypínač s plynulou reguláciou
otáčok (obr. 2)
Hlavný vypínač s nastaviteľnými otáčkami (a)
umožňuje reguláciu otáčok. Čím viac je vypínač
stlačený, tým vyššie sú otáčky pracovného
nástroja.
POZNÁMKA: Pri začatí vŕtania dier, pri vŕtaní
do plastu alebo keramiky a pri skrutkovaní
používajte nižšie otáčky.
Páčka zmeny smeru chodu
(obr. 2)
Páčka zmeny smeru chodu (b), ktorá sa nachádza
nad hlavným vypínačom, mení smer otáčania
vŕtačky a používa sa na vyskrutkovanie skrutiek
a na uvoľnenie zaseknutých vrtákov.
Ak chcete používať náradie s ľavým chodom,
uvoľnite hlavný vypínač a zatlačte páčku doľava
(pri pohľade na skľučovadlo).
Ak chcete používať náradie s pravým chodom,
uvoľnite hlavný vypínač a zatlačte páčku doprava
(pri pohľade na skľučovadlo).
Akonáhle ukončíte všetky pracovné úkony, pre
ktoré sa musí použiť ľavý chod, nastavte páčku
znovu do polohy pre pravý chod.
Spojka s obmedzovačom
momentu
Toto náradie je vybavené spojkou
s obmedzovačom momentu, ktorá obmedzuje
maximálne momentové reakcie prenášané
na obsluhu náradia v situácii, keď dôjde
k zaseknutiu vrtáka. Táto funkcia tiež zabraňuje
zablokovaniu prevodov a elektromotora. Spojka
s obmedzovačom momentu je nastavená
výrobcom a nie je možné ju upravovať.
Ovládanie poistky motora
(obr. 1)
Vaša vŕtačka DEWALT je vybavená elektronickou
funkciou s názvom poistka motora. Táto poistka
je určená na to, aby pomáhala zabraňovať
preťaženiu motora pri zaseknutí vrtáka pri
náročných prácach. Táto situácia môže nastať pri
vŕtaní do ocele alebo pri použití veľkého priemeru
vrtáku pri vŕtaní do dreva.
Ak dôjde k zaseknutiu vrtáka, po stanovenú
dobu sa bude zapínať a vypínať motor. Tak sa
obmedzujú reakcie vznikajúce pri zaseknutí
vrtáka. Uvoľnenie hlavného vypínača obnoví
funkciu poistky motora a po opätovnom stlačení
hlavného vypínača bude náradie znovu pracovať
v normálnom režime.
Na obr. 1 je zobrazený štítok s pokynmi (j), ktorý
sa nachádza na kryte motora. K dispozícii sú dva
výstražné režimy:
1. Režim zapojené: Ak dôjde k samotnému
zablokovaniu, kontrolka sa rozsvieti
a zostane svietiť tak dlho, pokiaľ bude
po stanovenú dobu opakovane dochádzať
k zapínaniu a vypínaniu motora, skôr, než
poistka motora nespôsobí úplné vypnutie
náradia. Ak bude náradie pracovať
v normálnom režime, kontrolka nebude
svietiť.
2. Režim problém: Rad súvislých bliknutí
pri stlačení hlavného vypínača upozorňuje
na situáciu, kedy už nie je elektronický
systém funkčný. Náradie sa môže ďalej
používať, ale bez funkcie poistky motora
a malo by byť čo najskôr opravené.
OBSLUHA
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania.
VAROVANIE: Ak chcete obmedziť
riziko spôsobenia zranenia, VŽDY sa
uistite, či je obrobok riadne pripevnený
alebo upnutý. Ak vŕtate do tenkého
materiálu, použite ako podložku
drevený hranol, aby ste zabránili
poškodeniu materiálu.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
úrazu, VŽDY používajte vŕtačku so
správne nasadenou bočnou rukoväťou.
Nedodržanie tohto pokynu môže mať
za následok skĺznutie rukoväti pri práci
s náradím a následnú stratu kontroly.
Z dôvodu maximálnej ovládateľnosti
držte náradie oboma rukami.
VAROVANIE: Nepokúšajte sa
utiahnuť alebo uvoľniť vrtáky (alebo
iné pracovné nástroje) uchopením
prednej časti skľučovadla a zapnutím
náradia. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
skľučovadla a k zraneniu obsluhy.
Správna poloha rúk (obr. 1, 3)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY používajte
správne uchopenie náradia, ako
na uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
bezpečne a očakávajte náhle reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na bočnej rukoväti (c) a druhú ruku na hlavnej
rukoväti (f).
Hlavný vypínač (obr. 2)
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač
s plynulou reguláciou otáčok (a). Tlak vyvíjaný
na tento vypínač určuje otáčky náradia.
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač
s plynulou reguláciou otáčok.
V prípade potreby stlačte poistné tlačidlo (g), ktoré
zaistí nepretržitý chod náradia a uvoľnite vypínač
s plynulou reguláciou otáčok. Poistné tlačidlo
je funkčné iba v prípade, ak pracuje náradie
s maximálnymi otáčkami a ak je zvolený pravý
chod.
9
Ak chcete nepretržitú prevádzku náradia zrušiť,
krátko stlačte spínač a uvoľnite ho. Vždy
po ukončení práce a pred odpojením prívodného
kábla od siete náradie vypnite.
Rýchloupevňovacie
skľučovadlo (obr. 4 - 6)
Model DWD221 má pre väčšie pohodlie
rýchloupevňovacie skľučovadlo (d). Ak
chcete do skľučovadla upnúť vrták alebo iné
príslušenstvo, postupujte podľa nasledujúcich
krokov.
1. Jednou rukou uchopte zadnú polovicu
skľučovadla a druhou rukou otočte prednú
polovicu skľučovadla proti smeru pohybu
hodinových ručičiek, ako je zobrazené na obr.
4. Otáčajte skľučovadlom do okamihu,
kedy bude dostatočne roztvorené, aby ste
do skľučovadla mohli upnúť požadovaný
pracovný nástroj.
2. Do skľučovadla zasuňte násadu vrtáku
s priemerom okolo 19 mm (3/4") a uchopením
rúk za zadnú polovicu objímky skľučovadla
s otáčaním prednej polovice v smere
hodinových ručičiek skľučovadlo dotiahnite.
Akonáhle bude skľučovadlo takmer
dotiahnuté, začujete cvaknutie. Po 4 - 6
cvaknutiach je skľučovadlo riadne utiahnuté
a bezpečne upína pracovný nástroj.
3. Ak chcete pracovné príslušenstvo uvoľniť,
opakujte vyššie uvedený krok 1.
VAROVANIE: Nepokúšajte sa
utiahnuť alebo uvoľniť vrtáky (alebo
iné pracovné nástroje) uchopením
prednej časti skľučovadla a zapnutím
náradia. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
skľučovadla a k zraneniu obsluhy.
DEMONTÁŽ RÝCHLOUPEVŇOVACIEHO
SKĽUČOVADLA (OBR. 5)
Upnite do skľučovadla kratšiu stranu šesťhranného
kľúča 6 mm (1/4") (nie je súčasťou dodávky), alebo
kľúče väčšej veľkosti. Pomocou mäkkého kladiva
alebo kúsku dreva ostro udrite na dlhšiu stranu
kľúča proti smeru chodu hodinových ručičiek. Tak
dôjde k povoleniu skľučovadla a skľučovadlo bude
možné vyskrutkovať rukou.
MONTÁŽ RÝCHLOUPEVŇOVACIEHO
SKĽUČOVADLA (OBR. 6)
Naskrutkujte skľučovadlo rukou čo najďalej
na hriadeľ. Upnite do skľučovadla kratšiu stranu
šesťhranného kľúča 6 mm (1/4") (nie je súčasťou
dodávky), alebo kľúče väčšej veľkosti. Pomocou
mäkkého kladiva ostro udrite na dlhšiu stranu
kľúča v smere chodu hodinových ručičiek.
10
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení odpojte prívodný
kábel od siete pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou nástavcov alebo pred
vykonávaním opráv. Uistite sa, či
je hlavný vypínač v polohe vypnuté.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
vyhodiť do bežného domového odpadu.
Pokiaľ nebudete výrobok DEWALT ďalej
používať alebo ak si ho prajete nahradiť novým,
nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym
odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam servisných
stredísk DEWALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
zst00241786 - 22-07-2014
11
DWD221
VŔTAČKA
©
12
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
13
14
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising