D51321 | DeWalt D51321 NAILER Type 2 instruction manual

www.
.eu
D51321
1
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
5
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
12
English (original instructions)
20
Español (traducido de las instrucciones originales)
27
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
35
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
43
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
51
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
59
Português (traduzido das instruções originais)
66
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
74
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
80
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
87
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
94
Copyright DEWALT
2
4
20
2
7
1
6
5
8
3
9
A
1
11
10
13
12
B
7
15
C
2
16
14
6
17
19
18
D
22
3
E
8
F
3
21
G
4
DANSK
SØMPISTOL D51321
Tillykke!
EF-overensstemmelseserklæring
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
til en af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere.
D51321
Tekniske data
D51321
2
4,9–8,3
8,3
1,2 (ved 6,9 bar)
aktivering ved
berøring
Type
Anbefalet arbejdstryk
Maks. arbejdstryk
Luftforbrug pr. slag
Aktiveringsform
bar
bar
l
Fastgørelsesmidler
type
længde
skaftdiameter
vinkel
Gewicht
mm
mm
kg
fladt hoved
19–45
3
15º
2,2
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
2,5
101
2,5
m/s²
m/s²
4,71
1,5
(lydtryk)
(lydtrykusikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
Vibrationsemissionsværdi ah
ah =
Usikkerhed K =
1
MASKINDIREKTIV
Denne værdi er en værktøjsrelateret karakteristisk
værdi, og den repræsenterer ikke påvirkningen
på hånd-arm-systemet, når man bruger værktøjet.
Påvirkningen på hånd-arm-systemet, når værktøjet
bruges, vil for eksempel afhænge af den kraft,
der gribes fat med, den trykkraft der udøves ved
kontakten, den retning der arbejdes i samt af
tilpasningen af energiforsyningen, arbejdsstykket
og arbejdsstykkestøtten.
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN 792-13.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne af
DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
Sikkerhedsvejledning
Når der anvendes værktøj, bør man altid overholde
sikkerhedsvejledningen og de gældende regler for
at reducere risikoen for personskade. Læs følgende
sikkerhedsanvisning, før apparatet tages i brug.
Opbevar vejledningen et sikkert sted!
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen
Generelt
1. Hold arbejdsområdet rent.
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
kan forårsage ulykker.
2. Tag højde for arbejdsområdets omgivelser.
Udsæt ikke værktøj for fugt. Hold arbejdsområdet
godt ventileret. Anvend ikke værktøj i nærheden
af brændbare væsker eller gasser.
3. Hold børn væk.
Lad ikke børn eller andre udenforstående komme
i kontakt med værktøjet. Det er påkrævet at holde
børn under 16 år under opsyn.
5
DANSK
4. Gem værktøj, der ikke er i brug.
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares
på et tørt, sikkert aflåst sted, der er uden for
børns rækkevidde.
5. Klæd dig rigtigt på.
Bær ikke løstsiddende beklædning eller smykker.
Det kan sidde fast i de bevægelige dele. Anvend
gummihandsker og skridsikre sikkerhedssko.
Brug hårnet for at holde langt hår ude af vejen.
6. Stræk dig ikke for meget.
Bevar altid fodfæste og balance.
7. Vær opmærksom.
Se hvad du laver. Brug sund fornuft. Betjen ikke
værktøjet, når du er træt.
8. Brug korrekt værktøj.
Den tilsigtede brug er beskrevet i denne
brugsvejledning. Tving ikke småt værktøj eller
udstyr til at udføre et kraftigere værktøjs arbejde.
Værktøjet udfører arbejdet bedre og sikrere ved
den hastighed, det er beregnet til.
ADVARSEL ! Brug af andet tilbehør eller
udstyr, eller udførelse af andre operationer med
dette værktøj end anbefalet i denne vejledning,
kan medføre risiko for personskade.
9. Vedligehold værktøjet omhyggeligt.
Hold værktøjet i god stand og rent for bedre
og mere sikker ydelse. Følg instruktionerne for
vedligeholdelse og skift af tilbehør. Hold alle
styringer tørre, rene og fri fra olie og fedt.
10. Kontrollér for beskadigede dele.
Inden værktøjet anvendes, kontrolleres det for
skade for at sikre, at det vil fungere korrekt
og udføre den tilsigtede funktion. Kontroller
fejljustering af størrelse af de bevægelige dele,
brud på dele og andre forhold, der kan berøre
betjeningen. Få beskadigede skærme og andre
defekte dele repareret eller udskiftet som anvist.
11. Få værktøjet repareret hos et autoriseret
DEWALT-serviceværksted.
Dette værktøj overholder de relevante
sikkerhedsregler. For at undgå fare bør værktøjet
kun repareres af kvalificerede teknikere.
Yderligere sikkerhedsanvisninger for pneumatisk
værktøj
• Brug hurtigtvirkende koblinger ved tilslutning til
trykluftssystem. Den ikke-forseglige nippel skal
sættes på maskinen på en sådan måde, at der
ikke er trykluft tilbage i maskinen, når at den er
afbrudt.
6
• Brug altid ren, tør trykluft. Brug ikke ilt eller
brændbare gasarter som energikilde for denne
maskine.
• Tilslut kun maskinen til en luftforsyning, hvor
det maksimalt tilladte tryk i maskinen ikke kan
overstiges med mere end 10%. I tilfælde af højere
tryk skal der indbygges en trykreducerende
ventil med en nedstrømssikkerhedsventil i
lufttrykforsyningen.
• Brug kun slanger med en klassificering, der er
højere end maskinens maksimale arbejdstryk.
• Før maskinen transporteres, skal den kobles fra
lufttryksystemet, særlig hvor der bruges stiger,
eller hvor man indtager uvante fysiske stillinger
under flytningen.
• Afbryd maskinen fra luftforsyningen, når den ikke
er i brug.
Yderligere sikkerhedsanvisninger for sømpistoler
• Brug altid beskyttelsesbriller.
• Brug altid høreværn.
• Fyld aldrig søm i, mens aftrækkeren er aktiveret.
• Brug kun befæstelseselementer af den type, som
er angivet i vejledningen.
• Brug ikke stativer af nogen art for at montere
maskinen på en støtte.
• Ingen dele af denne maskine til at slå
befæstelseselementer i med må skilles ad eller
blokeres, dette gælder f.eks. sikkerhedsåget.
• Check før hver brug, at sikkerheds og
aftrækkermekanismen fungerer korrekt, og at alle
bolte og møtrikker er strammet.
• Brug ikke dette udstyr som hammer.
• Ret aldrig en driftsklar maskine til at slå
befæstelseselementer i med mod dig selv eller
en anden. Brug ikke dette værktøj til arbejde, der
kræver at det betjenes tæt ved kroppen.
• Hold maskinen sådan under arbejdet, at hovedet
eller kroppen ikke kan komme til skade, hvis der
eventuelt kommer et tilbageslag på grund af en
afbrydelse af energiforsyningen, eller fordi der er
hårde områder i arbejdsstykket.
• Aktiver aldrig sømpistolen ud i luften.
• Tag højde for forholdene på arbejdspladsen.
Befæstelseselementer kan trænge igennem
tynde arbejdsstykker eller glide af hjørner eller
kanter på arbejdsstykket, og således udsætte
folk for fare.
DANSK
• Slå ikke befæstelseselementer i nær ved
arbejdsstykkets kant.
• Sæt ikke befæstelseselementerne oven i andre
befæstelseselementer.
• På arbejdsområdet skal maskinen altid bæres i det
ene håndtag og aldrig med aftrækkeren aktiveret.
• Tøm pistolen efter brugen og før der foretages
vedligeholdelse.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Sømpistol
1 Sekventielt virkende aftrækker
1 Sikkerhedsbriller
1 Sekskant nøgle 3 mm
1 Sekskant nøgle 4 mm
1 Brugervejledning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Læs brugsvejledningen før brug.
Beskrivelse (fig. A)
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Pneumatisk værktøj med sikkerhedsåg.
Dette værktøj må ikke bruges på en stige.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Aftrækker
Låsekontakt
Dybdejusteringshjul
Kontaktudløser
Magasin
Magasinlås
Sømstyråbning
Afstandslæren
Luftfitting
TILSIGTET BRUG
Kompatible sømvinkler.
Din D51321 sømpistol er designet til at drive søm ind i
arbejdsemner af træ.
Maks. antal søm i magasin.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Denne trykluftsømpistol er et professionelt værktøj.
Sømlængde.
Sømdiameter.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
SAMLING OG JUSTERING
Maks. arbejdstryk.
Værktøjets vægt.
DATOKODEPOSITION (FIG. A)
Datokoden (20), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produktionsår
Valg af aftrækker (fig. B)
Dette værktøj er monteret med en stødvirkende
aftrækker. En sekventielt virkende aftrækker er også
inkluderet i originalpakningen. Se definitioner på
“stødvirkende” og “sekventielt virkende” nedenfor.
– Den grå aftrækker med billedet af et enkelt søm
på siden er til den sekventielt virkende funktion.
Installation af dette tilbehør gør det muligt at
bruge værktøjet til sekventiel funktion.
– Den sorte aftrækker med billedet af tre søm på
siden er til stødvirkende funktion. Installation af
dette tilbehør gør det muligt at bruge værktøjet til
stødvirkende funktion.
7
DANSK
Udtagning af aftrækkeren
• Afbryd luftledningen fra værktøjet.
• Tag alle søm ud af magasinet.
• Fjern gummistroppen (10) fra enden af passtiften
(11).
• Fjern passtiften.
• Tag aftrækkerenheden (12) ud.
Isætning af aftrækkeren
• Sæt aftrækkerenheden ind i aftrækkerhulrummet,
check at aftrækkerfjederen (13) er rigtigt anbragt.
• Stik passtiften (11) igennem værktøjsrammen,
kontaktudløserskinnen og aftrækkerenheden.
• Skub gummistroppen (10) på enden af passtiften.
Luftfitting (fig. A)
Dette værktøj har et standard 1/4" rørgevind til
luftfittingen (9).
• Pak fittingens hanende ind i Teflon-tape for at
forhindre luftlækager.
• Skru fittingen ind i endedækslet og stram godt til.
ADVARSEL : For at nedsætte risikoen for
alvorlig personskade fra utilsigtet aktivering
under forsøg på at justere dybden, skal man
ALTID:
• Aflåse aftrækkeren (OFF).
• Frakoble luftforsyningen.
• Undgå kontakt med aftrækkeren, mens
der foretages justeringer.
• Dybden reduceres ved at dreje
dybdejusteringshjulet (3) mod højre.
• Dybden forøges ved at dreje
dybdejusteringshjulet (3) mod venstre.
1. Tryk på magasinlåsen (6) for at åbne
magasinlågen (14).
Aftrækkerlås (fig. A)
Dette værktøj er udstyret med en aftrækkersikring,
der forhindrer værktøjet i at affyre et søm.
• Aftrækkerlåsen aktiveres ved at skubbe
kontakten (2) til højre.
• Aftrækkerlåsen frigøres ved at skubbe kontakten
mod midten.
2. Åben og skub sømstyråbningen (7) til siden.
Justering af afstandslæren (fig. F)
Montering af søm (fig. A, C, D)
3. Juster platformen (15), så den passer til den
ønskede sømlængde ved at dreje håndtaget (16)
til den ønskede position.
4. Sæt sømrullen (17) over spindlen (18).
5. Rul tilstrækkeligt med søm ud så de kan nå
igennem værktøjets spids.
6. Før sømmene igennem spidsen på en sådan
måde at det andet søm befinder sig imellem
fødepalens skinner (19).
7. Luk sømstyråbningen (7).
8. Luk magasinlågen (14) helt med magasinlåsen
(6), så magasinet låses på plads.
Afmontering af søm (fig. A, C, D)
1. Tryk på magasinlåsen (6) for at åbne
magasinlågen (14).
2. Åben og skub sømstyråbningen (7) til siden.
3. Fjern sømrullen (17) fra spindlen (18).
ADVARSEL: Afbryd altid lufttrykket fra
værktøjet før du monterer eller afmonterer
søm.
8
Indstilling af indslåningsdybden (fig. E)
Indslåningsdybden kan justeres i forhold til det
anvendte befæstelseselement.
1. Løsn skruen (22) med den medfølgende
sekskantnøgle.
2. Flyut læren (8) op eller ned til den ønskede
position.
BETJENING
Brugervejledning
ADVARSEL : Overhold altid
sikkerhedsinstruktionerne og gældende
foreskrifter.
Korrekt håndposition (fig. G)
ADVARSEL : For at reducere risikoen for
personskade skal du ALTID anvende den
rette håndposition som vist.
ADVARSEL : For at reducere risikoen for
alvorlig personskade skal du ALTID holde
godt fast i tilfælde af en pludselig reaktion.
Korrekt håndposition kræver en hånd på
hovedhåndtaget (21).
DANSK
Klargøring af værktøjet (fig. A)
• Tøm alt kondensvand ud af
luftkompressorbeholderne og slangerne.
• Smør værktøjet. Se “Vedligeholdelse”.
• Tag alle søm ud af magasinet.
• Check at kontaktudløseren (4) kan bevæges frit.
ADVARSEL : Brug ikke værktøjet, hvis
kontaktudløseren ikke kan bevæges frit.
• Check at luftforsyningstrykket er under det
maksimalt anbefalede arbejdstryk.
• Tilslut luftslangen til fittingen på værktøjet.
• Check for hørlige lækager omkring ventiler og
flangepakninger.
• Sæt lufttrykket på det mindste arbejdstryk, der
anbefales til det pågældende arbejde.
ADVARSEL : Brug aldrig værktøj, der lækker
eller har beskadigede dele.
Anvendelse i koldt vejr
Når værktøjet bruges ved temperaturer under
frysepunktet:
• Hold værktøjet så varmt som muligt før brugen.
• Afbryd luftledningen fra værktøjet.
• Kom 10 til 15 dråber DEWALT olie til pneumatisk
værktøj (eller vintertilberedt pneumatisk olie med
ætylenglykol) ind i luftindtagningen.
• Sæt lufttrykket til maks. 5,5 bar.
• Tilslut luftslangen til fittingen på værktøjet.
• Monter søm i magasinet som beskrevet ovenfor.
• Aktiver værktøjet 5 eller 6 gange i affaldstræ for
at smøre o-ringene.
• Sæt lufttrykket op til det normale arbejdsniveau.
• Brug værktøjet på normal vis.
Anvendelse i varmt vejr
Værktøjet bør kunne arbejde normalt. Undgå varme
eller direkte sollys for at undgå beskadigelse af
støddæmperne, O-ringene og andre dele af gummi.
Aktivering af værktøjet (fig. A)
Dette værktøj har to funktionsmåder: Aftrækkeren på
værktøjet bestemmer, hvordan det aktiveres.
Sekventielt virkende funktion
Den sekventielt virkende funktion anvendes til
mellemliggende sømning, når der er brug for
omhyggelig og nøjagtig placering.
• Anbring den grå aftrækker som beskrevet ovenfor.
• Lås aftrækkerlåsen (2) op.
• Skub kontaktudløseren (4) ind mod
arbejdsfladen.
• Træk i aftrækkeren (1) for at aktivere værktøjet.
Hvert stød af aftrækkeren med kontaktudløserne
skubbet mod arbejdets overflade vil slå et søm i.
Den stødvirkende funktion
Den stødvirkende funktion bruges ved hurtig
sømning på flade, stationære overflader.
• Anbring den sorte aftrækker som beskrevet
ovenfor.
• Lås aftrækkerlåsen (2) op.
• For at slå et enkelt søm i: Betjen værktøjet som
beskrevet for den sekventielt virkende funktion.
• For at slå flere søm i: Træk først i aftrækkeren (1)
og skub derefter gentagne gange kontaktspidsen
(4) ind mod arbejdsoverfladen.
ADVARSEL : Hold ikke aftrækkeren trykket
ind, når værktøjet ikke er i brug. Hold
aftrækkerlåsen aktiveret for at forhindre, at
pistolen aktiveres ved et uheld, når den ikke
er i brug.
Fjernelse af søm, der sidder fast (fig. A, C, D)
Hvis et søm sætter sig fast i spidsen, skal du gøre
følgende for at fjerne det:
• Afbryd lufttrykket til værktøjet.
• Aktiver aftrækkersikringen (2).
• Åben og skub sømstyråbningen (7) til siden.
• Tag det bøjede søm ud. Brug eventuelt en tang.
• Hvis sømstemplet er i yderste position, skal du
skubbe det indad med en skruetrækker.
• Ret på sømrullen, hvis den er blevet deformeret.
• Før sømmene ind i spidsen som beskrevet under
“Montering af søm”.
• Luk sømstyråbningen.
ADVARSEL : Hvis der tit sidder søm fast i
næsestykket, bør maskinen sendes til service
på et autoriseret DEWALT serviceværksted.
Ekstraudstyr
Kontakt din forhandler for at få yderligere information
om det passende tilbehor.
9
DANSK
VEDLIGEHOLDELSE
Din DEWALT maskine er fremstillet til at kunne
fungere i meget lang tid med mindst mulig
vedligeholdelse. For at værktøjet skal kunne fungere
tilfredsstillende hele tiden, er det dog vigtigt, at
værktøjet behandles korrekt og rengøres jævnligt.
Følgende vedligeholdelse skal udføres
hver dag.
Rengøring
• Rens magasinet og næsestykket med trykluft.
• Rens forenden på kontaktudløseren med benzin
eller dieselolie.
Tømning
• Tøm alt kondensvand ud af
luftkompressorbeholderne og slangerne.
Smøring
• Kom 5–7 dråber pneumatikolie ind i luftfittingen
på maskinens endedæksel.
Kontrol
• Sørg for at alle skruer på værktøjet sidder stramt
og er ubeskadigede.
• Stram løse skruer med passende værktøj.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
10
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er angivet
i denne vejledning. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice og
kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
• 30 DAGES RISIKOFRI TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med alle
originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt din
forhandler eller find adressen på
11
DEUTSCH
NAGELMASCHINE D51321
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition
fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann
anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und
kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT
zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller
professionellen Anwender.
Technische Daten
Typ
Empfohlener Arbeitsdruck
Maximaler Arbeitsdruck
Luftverbrauch pro Schuss
Auslöseart
Nägel
Typ
Lânge
Schaftdurchmesser
Winkel
Gewicht
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
Schwingungsemissionswert ah
ah =
Messungenauigkeit K =
1
12
bar
bar
l
D51321
2
4,9–8,3
8,3
1,2 (bei 6,9 Bar)
Kontakt auslösung
MASCHINENRICHTLINIE
D51321
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter „Technische
Daten“ beschriebenen Produkte die folgenden
Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 792-13.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und gibt
diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
kg
Flachkopf
19–45
3
15º
2,2
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
dB(A)
88
Sicherheitsanweisungen
dB(A)
dB(A)
2,5
101
dB(A)
2,5
m/s²
m/s²
4,71
1,5
mm
mm
Dieser Wert ist werkzeugspezifisch und
charakteristisch und drückt nicht den Einfluß auf
das Hand-Arm-System aus, wenn das Werkzeug
verwendet wird. Der Einfluß auf das Hand-ArmSystem bei der Verwendung des Werkzeugs
hängt beispielsweise von der Greifkraft,
dem Kontaktdruck, der Arbeitsrichtung, der
Einstellung der Energieversorgung, dem
Werkstück und dem Werkstückhalter ab.
Beim Gebrauch von Werkzeugen beachten Sie immer
die in Ihrem Land geltenden Sicherheitsvorschriften,
um das Verletzungsrisiko zu verringern. Lesen Sie die
folgenden Sicherheitsanweisungen, bevor Sie dieses
Produkt in Betrieb nehmen.
Bewahren Sie diese Anweisungen an einem sicheren
Ort auf.
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeines
1. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung.
Unordnung im Arbeitsbereich kann zu Unfällen
führen.
2. Berücksichtigen Sie die Arbeitsumgebung.
Setzen Sie Werkzeuge keiner Nässe aus. Sorgen
Sie für richtige Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
Verwenden Sie Werkzeuge nicht in der Nähe von
brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
DEUTSCH
3. Halten Sie Kinder fern.
Lassen Sie Kinder oder Besucher nicht in Kontakt
mit dem Werkzeug kommen. Menschen unter 16
Jahren müssen beaufsichtigt werden.
4. Bewahren Sie nicht benutzte
Werkzeuge auf.
Nicht benutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
sicher verschlossenen Räumen und für Kinder
nicht erreichbar aufbewahrt werden.
5. Tragen Sie geeignete Kleidung.
Tragen Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Sie können sich in beweglichen
Teilen verfangen. Tragen Sie am besten
Gummihandschuhe und rutschfeste
Sicherheitsschuhe. Tragen Sie bei langen Haaren
ein Haarnetz.
6. Übernehmen Sie sich nicht.
Achten Sie stets auf sicheren Stand und
Gleichgewicht.
7. Seien Sie stets aufmerksam.
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Verwenden
Sie Ihre praktische Vernunft. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind.
8. Benutzen Sie geeignetes Werkzeug.
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden
Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Zubehörteile für schwere Arbeiten. Mit dem
richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale
Qualität und gewährleisten Ihre persönliche
Sicherheit.
WARNUNG ! Das Verwenden anderer
als der in diesen Anweisungen empfohlenen
Anbaugeräte und Zubehörteile oder die
Ausführung von Arbeiten mit diesem Werkzeug,
die nicht denen in dieser Betriebsanleitung
empfohlenen entsprechen, können zur Gefahr
von Verletzungen führen.
9. Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt.
Halten Sie Ihre Werkzeuge in Ordnung und
sauber, um gut und sicher arbeiten zu können.
Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die
Hinweise für den Zubehörwechsel. Halten Sie alle
Regler trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
10. Kontrollieren Sie Ihr Werkzeug auf
beschädigte Teile.
Bevor Sie das Werkzeug benutzen, überprüfen
Sie es sorgfältig auf Beschädigungen, um sicher
zu sein, dass sie ordnungsgemäß funktionieren
und die bestimmungsgemäße Funktion
erbringen werden. Überprüfen Sie, dass keine
beweglichen Teile verstellt oder abgenutzt sind,
dass keine Teile gebrochen sind und dass keine
anderen Umstände den Betrieb des Werkzeugs
beeinträchtigen könnten. Lassen Sie beschädigte
Schutzvorrichtungen oder andere defekte Teile
den Anweisungen gemäß reparieren oder
ersetzen.
11. Lassen Sie Ihr Werkzeug von
einer autorisierten DEWALTKundendienstwerkstatt reparieren.
Dieses Werkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen. Um Gefahren
zu vermeiden, dürfen Werkzeuge nur von
qualifizierten Technikern repariert werden.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen für
Druckluftwerkzeuge
• Verwenden Sie für den Anschluß an das
Druckluftsystem Schnellkupplungen. Das
dichtungslose Anschlußstück muß so am
Werkzeug angebracht werden, daß die Druckluft
nach dem Trennen nicht im Werkzeug bleibt.
• Verwenden Sie immer saubere, trockene Druckluft.
Verwenden Sie kein Sauerstoff oder brennbare
Gase als Energiequelle für dieses Werkzeug.
• Schließen Sie dieses Werkzeug nur dann an einer
Luftversorgung an, wenn der maximal zulässige
Druck des Werkzeugs nicht mehr als 10%
überschritten wird. Bei höheren Druckwerten
muß ein Druckminderventil mit nachgeschaltetem
Sicherheitsventil in die Druckluftversorgung
eingebaut werden.
• Verwenden Sie ausschließlich Schläuche mit
Nennwerten, die den maximalen Betriebsdruck
des Werkzeugs überschreiten.
• Vor dem Transport des Werkzeugs trennen Sie
es vom Druckluftsystem, besonders in Fällen,
in denen Leitern verwendet werden oder wenn
beim Transport ungewöhnliche Körperhaltungen
eingenommen werden müssen.
• Wenn das Werkzeug nicht gebraucht wird,
trennen Sie es von der Druckluftversorgung.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen für
Antriebswerkzeuge für Befestigungsmittel
• Tragen Sie stets eine Schutzbrille.
• Tragen Sie stets einen Gehörschutz.
• Laden Sie niemals Befestigungsmittel, wenn der
Auslöser aktiviert ist.
• Verwenden Sie ausschließlich die im Handbuch
angegebenen Befestigungsmittel.
• Verwenden Sie keine Ständer, um das Werkzeug
an einer Halterung zu befestigen.
13
DEUTSCH
• Zerlegen oder blockieren Sie niemals Teile des
Befestigungswerkzeugs, wie beispielsweise das
Sicherheitsjoch.
• Vergewissern Sie sich vor jeder Arbeit
mit dem Gerät, daß der Sicherheits- und
Auslösemechanismus einwandfrei arbeitet und
sämtliche Muttern und Schrauben fest sitzen.
• Verwenden Sie das Werkzeug nicht als Hammer.
• Richten Sie Befestigungswerkzeuge niemals auf
Sie selbst oder andere Personen. Verwenden
Sie das Werkzeug nicht für Aufgaben, bei denen
nahe am Körper gearbeitet wird.
• Halten Sie das Werkzeug während der Arbeit
so, daß im Falle eines Rückstoßes durch einen
Ausfall der Energieversorgung oder durch harte
Stellen im Werkstück keine Verletzungen am
Kopf oder am Körper verursacht werden können.
• Lösen Sie das Befestigungswerkzeug niemals im
freien Raum aus.
• Berücksichtigen Sie die Bedingungen im
Arbeitsbereich. Befestigungsmittel können dünne
Werkstücke durchdringen oder von den Ecken
und Kanten des Werkstücks abrutschen, was
Personen gefährden kann.
• Treiben Sie keine Befestigungsmittel in der Nähe
der Werkstückkanten ein.
• Treiben Sie keine Befestigungsmittel oben auf
bereits vorhandenen Befestigungsmitteln ein.
• Tragen Sie das Werkzeug im Arbeitsbereich nur
am Griff und niemals mit betätigtem Auslöser.
• Entlade Sie das Werkzeug nach dem Gebrauch
und vor der Durchführung von Wartungsarbeiten.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Pneumatikwerkzeug mit Sicherheitsjoch.
Verwenden Sie das Werkzeug niemals auf
einer Leiter.
14
Kompatible Befestigungsmittelwinkel.
Maximale Anzahl an Befestigungsmitteln
im Magazin.
Länge der Befestigungsmittel.
Durchmesser der Befestigungsmittel.
Max. Betriebsdruck.
Werkzeuggewicht.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] A)
Der Datumscode (20), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2010 XX XX
Herstelljahr
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Nagelmaschine
1 Folgeauslöser
1 Schutzbrille
1 Innensechskantschlüssel 3 mm
1 Innensechskantschlüssel 4 mm
1 Bedienungsanleitung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Beschreibung (Abb. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Auslöser
Einschaltsperre
Tiefeneinstellrad
Kontaktanschlag
Magazin
Magazinverriegelung
Nagelführungsklappe
Schindellehre
Luftanschlußstück
DEUTSCH
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihre Nagelmaschine D51321 wurde zum Eintreiben
von Befestigungsmitteln in Holzwerkstücke
konstruiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese pneumatische Nagelmaschine ist ein
Elektrowerkzeug für den professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNG
Wahl des Auslösers (Abb. B)
Diese Werkzeuge sind mit einem Schlagauslöser
aufgebaut. Ein Folgenauslöser befindet sich
ebenfalls in der Originalverpackung. Definition des
„Schlagauslösers“ und des „Folgeauslösers“ siehe
unten.
– Beim grauen Auslöser mit dem auf der Seite
aufgedruckten einzelnen Befestigungsmittel
handelt es sich um den Folgeauslöser. Wird
dieser Satz eingebaut, so arbeitet das Werkzeug
im Folgeauslösemodus.
– Beim schwarzen Auslöser mit den auf der Seite
aufgedruckten drei Befestigungsmitteln handelt
es sich um den Schlagauslöser. Wird dieser
Satz eingebaut, so arbeitet das Werkzeug im
Schlagauslösemodus.
Entfernen des Auslösers
• Trennen Sie die Luftleitung vom Werkzeug.
• Entfernen Sie alle Befestigungsmittel aus dem
Magazin.
• Entfernen Sie die Gummihülse (10) aus dem
Ende des Führungsstifts (11).
• Entfernen Sie den Führungsstift.
• Entfernen Sie die Auslöserbaugruppe (12).
Anbringen des Auslösers
• Setzen Sie die Auslöserbaugruppe in den
entsprechenden Freiraum ein, und stellen Sie
sicher, daß die Auslöserfeder (13) richtig sitzt.
• Stecken Sie den Führungsstift (11) durch den
Werkzeugrahmen, die Kontaktanschlagführung
und die Auslöserbaugruppe.
• Schieben Sie die Gummihülse (10) auf das Ende
des Führungsstifts.
Luftanschlußstück (Abb. A)
Diese Werkzeuge haben ein 1/4"-StandardRohrgewinde für das Luftanschlußstück (9).
• Umwickeln Sie das männliche Ende des
Anschlußstücks mit Teflon-Band, um Luftlecks zu
vermeiden.
• Schrauben Sie das Anschlußstück in die
Endkappe und ziehen Sie es fest an.
Laden des Werkzeugs (Abb. A, C, D)
1. Drücken Sie auf die Magazinverriegelung (6), um
die Magazinklappe (14) zu öffnen.
2. Öffnen Sie die Nagelführungsklappe (7) und
bewegen Sie sie aus dem Weg.
3. Stellen Sie die Plattform (15) so ein, dass
die erforderliche Nagellänge untergebracht
werden kann, indem Sie den Hebel (16) in die
erforderliche Position drehen.
4. Setzen Sie die Nagelspule (17) über die Spindel
(18).
5. Spulen Sie genügend Nägel ab, um sie in das
Nasenstück des Werkzeugs zu führen.
6. Führen Sie die Nägel so in das Nasenstück, dass
der zweite Nagel zwischen den Schienen der
Zufuhrsperrklinke (19) sitzt.
7. Schließen Sie die Nagelführungsklappe (7).
8. Schließen Sie die Magazinklappe (14) vollständig,
indem Sie die Magazinverriegelung (6) einrasten
lassen und das Magazin in der geschlossenen
Stellung sichern.
Entladen des Werkzeugs (Abb. A, C, D)
1. Drücken Sie auf die Magazinverriegelung (6), um
die Magazinklappe (14) zu öffnen.
2. Öffnen Sie die Nagelführungsklappe (7) und
bewegen Sie sie aus dem Weg.
3. Entfernen Sie die Nagelspule (17) von der Spindel
(18).
WARNUNG: Trennen Sie das Werkzeug
immer zuerst von der Luftversorgung, bevor
Befestigungsmittel geladen oder entladen
werden.
15
DEUTSCH
Einstellen der Treibtiefe (Abb. E)
Die Treibtiefe kann je nach Befestigungsart
eingestellt werden.
WARNUNG : Zur Reduzierung der
Verletzungsgefahr durch ein versehentliches
Auslösen beim Einstellen der Tiefe, muss
IMMER Folgendes beachtet werden.
• Verriegeln Sie den Auslöser in der
AUS-Stellung.
• Trennen Sie die Luftleitung.
• Vermeiden Sie beim Vornehmen der
Einstellungen den Kontakt mit dem
Auslöser.
• Für eine geringere Tiefe drehen Sie das
Tiefeneinstellrad (3) nach rechts.
• Für eine größere Tiefe drehen Sie das
Tiefeneinstellrad (3) nach links.
Auslösersperre (Abb. A)
Dieses Werkzeug ist mit einer AuslöserEinschaltsperre versehen, die verhindert, dass das
Werkzeug ein Befestigungsmittel abschießt.
• Um die Auslöser-Einschaltsperre zu aktivieren,
schieben Sie den Schalter (2) nach rechts.
• Um die Auslöser-Einschaltsperre zu entriegeln,
schieben Sie den Schalter in die Mitte.
Einstellen der Schindellehre (Abb. F)
1. Lösen Sie die Schraube (22) mit Hilfe
des im Lieferumfang enthaltenen
Innensechskantschlüssels.
2. Bewegen Sie die Lehre (8) nach oben oder
unten, um die gewünschte Position zu erzielen.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG : Beachten Sie immer die
Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
Richtige Haltung der Hände (Abb. G)
WARNUNG : Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände, wie
dargestellt.
WARNUNG : Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie auf
eine plötzliche Reaktion gefasst.
16
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf
dem Haupthandgriff (21).
Vorbereiten des Werkzeugs (Abb. A)
• Lassen Sie sämtliche Kondensation aus den
Luftkompressortanks und Schläuchen ab.
• Schmieren Sie das Werkzeug. Siehe „Wartung“.
• Entfernen Sie alle Befestigungsmittel aus dem
Magazin.
• Vergewissern Sie sich, daß sich der Kontaktanschlag (4) ungehindert bewegen kann.
WARNUNG : Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn sich der Kontaktanschlag nicht
ungehindert bewegen kann.
• Vergewissern Sie sich, daß der Druck der
Luftversorgung den maximal empfohlenen
Betriebsdruck unterschreitet.
• Verbinden Sie den Luftschlauch mit dem
Anschlußstück am Werkzeug.
• Stellen Sie fest, ob Lecks im Bereich der Ventile
und Dichtungen hörbar sind.
• Stellen Sie den Luftdruck auf den erforderlichen
Mindestbetriebsdruck für Ihren Einsatz ein.
WARNUNG : Verwenden Sie niemals ein
undichtes Werkzeug oder ein Werkzeug mit
beschädigten Teilen.
Betrieb bei kalten Witterungsbedingungen
Werden die Werkzeuge bei Temperaturen unterhalb
des Gefrierpunkts betrieben:
• Halten Sie das Werkzeug so warm wie möglich,
bevor Sie es verwenden.
• Trennen Sie die Luftleitung vom Werkzeug.
• Geben Sie 10 bis 15 Tropfen DEWALT-Öl für
Pneumatikwerkzeuge (oder Winter-Pneumatiköl
mit Ethylenglykol) in den Lufteinlaß.
• Stellen Sie den Luftdruck auf maximal 5,5 bar ein.
• Verbinden Sie den Luftschlauch mit dem
Anschlußstück am Werkzeug.
• Laden Sie die Befestigungsmittel wie oben
beschrieben in das Magazin.
• Lösen Sie das Werkzeug 5 bis 6 Mal in einem
Holzrest aus, um die O-Ringe zu schmieren.
• Erhöhen Sie den Luftdruck auf den normalen
Betriebsdruck.
• Verwenden Sie das Werkzeug auf die normale Art
und Weise.
DEUTSCH
Betrieb bei heißen Witterungsbedingungen
Das Werkzeug sollte normal arbeiten. Vermeiden
Sie Hitze durch direkte Sonneneinstrahlung, um zu
verhindern, daß die Anschläge, O-Ringe und andere
Gummiteile beschädigt werden.
Auslösen des Werkzeugs (Abb. A)
Dieses Werkzeug läßt sich in zwei Betriebsarten
benutzen. Durch den am Werkzeug angebrachten
Auslöser wird der Auslösemodus bestimmt.
Folgeauslösemodus
Der Folgeauslösemodus wird für das Befestigen
mit Unterbrechungen verwendet, bei dem ein sehr
vorsichtiges und genaues Platzieren gewünscht
wird.
• Bringen Sie den grauen Auslöser wie oben
beschrieben an.
• Geben Sie die Auslöser-Einschaltsperre (2) frei.
• Drücken Sie den Kontaktanschlag (4) gegen die
Arbeitsfläche.
• Ziehen Sie den Auslöser (1), um das Werkzeug
auszulösen. Bei jedem Ziehen des Auslösers
und gegen die Arbeitsfläche gedrücktem
Kontaktanschlag wird ein Befestigungsmittel
eingetrieben.
Schlagauslösemodus
Der Schlagauslösemodus wird für ein schnelles
Befestigen auf flachen, stationären Flächen
verwendet.
• Bringen Sie den schwarzen Auslöser wie oben
beschrieben an.
• Geben Sie die Auslöser-Einschaltsperre (2) frei.
• Um ein einzelnes Befestigungsmittel einzutreiben:
Bedienen Sie das Werkzeug auf die gleiche Art
und Weise wie beim Folgeauslösemodus.
• Um mehrere Befestigungsmittel einzutreiben:
Ziehen Sie zunächst den Auslöser (1), und
drücken Sie anschließend den Kontaktanschlag
(4) wiederholt gegen die Arbeitsfläche.
WARNUNG : Halten Sie den Auslöser
nicht gedrückt, wenn das Werkzeug
nicht verwendet wird. Halten Sie die
Auslöser-Einschaltsperre verriegelt, um
ein versehentliches Auslösen bei nicht
verwendetem Werkzeug zu verhindern.
Befreien eines hängengebliebenen
Befestigungsmittels (Abb. A, C, D)
Falls ein Befestigungsmittel im Nasenstück
hängengeblieben ist, folgen Sie diesen
Anweisungen, um das Befestigungsmittel zu
entfernen:
• Trennen Sie die Luftleitung vom Werkzeug.
• Verriegeln Sie die Auslöser-Einschaltsperre (2).
• Öffnen Sie die Nagelführungsklappe (7) und
bewegen Sie sie aus dem Weg.
• Entfernen Sie das verbogene Befestigungsmittel
gegebenenfalls mit einer Zange.
• Befindet sich die Treibzunge in der unteren
Stellung, schieben Sie sie mit einem
Schraubendreher nach oben.
• Berichtigen Sie eventuelle Verformungen, die
unter Umständen an der Nagelspule aufgetreten
sind.
• Führen Sie die Befestigungsmittel wie unter
„Laden des Werkzeugs“ beschrieben in das
Nasenstück.
• Schließen Sie die Nagelführungsklappe.
WARNUNG : Falls im Nasenstück häufig
Befestigungsmittel hängenbleiben,
lassen Sie das Werkzeug von einer
DEWALT-Kundendienstwerkstatt
instandsetzen.
Lieferbares Zubehör
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Händler.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Werkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Pflege
und Reinigung voraus.
Folgende Wartungsaufgaben müssen täglich
durchgeführt werden.
Reinigung
• Reinigen Sie das Magazin und das Nasenstück
mit Druckluft.
• Reinigen Sie das vordere Ende des Kontaktanschlags mit Heizöl oder Dieselkraftstoff.
17
DEUTSCH
Ablassen der Kondensation
• Lassen Sie sämtliche Kondensation aus den
Luftkompressortanks und Schläuchen ab.
Schmierung
• Geben Sie 5 bis 7 Tropfen Pneumatikwerkzeugöl
in das Luftanschlußstück an der Endkappe des
Werkzeugs.
Überprüfung
• Stellen Sie sicher, daß sämtliche Befestigungen am
Werkzeug fest sitzen und nicht beschädigt sind.
• Ziehen Sie lose Befestigungen mit einem
entsprechenden Werkzeug an.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die getrennte
Sammlung von elektrischen Geräten u. U. über
Abholung, Sammelstellen oder den Fachhändler
möglich, wo das Produkt ursprünglich bezogen
wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung und
zum Recycling von ausgedienten DEWALT-Produkten.
Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
18
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE OHNE
RISIKO •
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden
zu können, wenden Sie sich an
einen DEWALT-Service-Partner in
Ihrer Nähe, dessen Adresse Sie im
DEWALT-Katalog finden, oder Sie wenden
sich an die DEWALT-Niederlassung,
die in dieser Anleitung angegeben
ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DE-Gerätes
nicht vollständig zufrieden sind, geben Sie
es einfach innerhalb von 30 Tagen komplett
im Originallieferumfang, so wie gekauft, an
den Händler zurück, um eine vollständige
Erstattung oder ein Austauschgerät zu
erhalten. Das Produkt darf normalem
Verschleiß ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg
ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
19
ENGLISH
NAILER D51321
Congratulations!
EC-Declaration of Conformity
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
D51321
Technical Data
Type
Recommended operating
pressure
Max. operating pressure
Air consumption per shot
Actuating mode
Fasteners
type
length
shank diameter
angle
Weight
LPA
KPA
LWA
KWA
(sound pressure)
(sound pressure uncertainty)
(sound power)
(sound power uncertainty)
Vibration emission value ah
ah =
Uncertainty K =
1
MACHINERY DIRECTIVE
D51321
2
bar
bar
l
4.9–8.3
8.3
1.2 (at 6.9 bar)
contact actuating
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
2006/42/EC, EN 792-13.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
kg
flat head
19–45
3
15º
2.2
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
2.5
101
2.5
Safety Instructions
m/s²
m/s²
4.71
1.5
Keep these instructions in a safe place!
mm
mm
This value is a tool-related characteristic value
and does not represent the influence to the handarm-system when using the tool. The influence
to the hand-arm-system when using the tool will
for example depend on the gripping force, the
contact pressure force, the working direction, the
adjustment of energy supply, the workpiece and
the workpiece support.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
When using tools, always observe the safety
regulations applicable in your country to reduce
the risk of personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this product.
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General
1. Keep work area clean.
Cluttered areas and benches can cause
accidents.
2. Consider work area environment.
Do not expose tools to humidity. Keep work
area well lit. Do not use tools in the presence of
flammable liquids or gases.
3. Keep children away.
Do not let children or visitors come into contact
with the tool. Supervision is required for those
under 16 years of age.
20
ENGLISH
4. Store idle tools.
When not in use, tools must be stored in a dry
place and locked up securely, out of reach of
children.
5. Dress properly.
Do not wear loose clothing or jewellery. They
can be caught in moving parts. Preferably wear
rubber gloves and non-slip safety footwear. Wear
protective hair covering to keep long hair out of
the way.
6. Do not overreach.
Keep proper footing and balance at all times.
7. Stay alert.
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
8. Use appropriate tool.
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
WARNING ! The use of any accessory or
attachment or performance of any operation with
this tool, other than those recommended in this
instruction manual, may present a risk of personal
injury.
9. Maintain tools with care.
Keep the tools in good condition and clean
for better and safer performance. Follow the
instructions for maintenance and changing
accessories. Keep all controls dry, clean and free
from oil and grease.
10. Check for damaged parts.
Before using the tool, carefully check it for damage
to ensure that it will operate properly and perform
its intended function. Check for misalignment and
seizure of moving parts, breakage of parts and
any other conditions that may affect its operation.
Have damaged guards or other defective parts
repaired or replaced as instructed.
11. Have your tool repaired by an authorised
DEWALT repair agent.
This tool is in accordance with the relevant safety
regulations. To avoid danger, tools must only be
repaired by qualified technicians.
Additional safety instructions for pneumatic tools
• Use quick-action couplings for connection to
the compressed air system. The non-sealable
nipple must be fitted to the tool in such a way
that no compressed air remains in the tool after
disconnection.
• Always use clean, dry compressed air. Do not
use oxygen or combustible gases as an energy
source for this tool.
• Only connect this tool to an air supply where
the maximum allowable pressure of the tool
cannot be exceeded by more than 10%. In case
of higher pressures, a pressure reducing valve
including a downstream safety valve shall be built
into the compressed air supply.
• Only use hoses with a rating exceeding the
maximum operating pressure of the tool.
• Before transporting the tool, disconnect it from
the compressed air system, especially where
ladders are used or where unusual physical
posture is adopted while moving.
• Disconnect the tool from the air supply when it is
not in use.
Additional safety instructions for fastener
driving tools
• Always wear safety glasses.
• Always wear ear protection.
• Never load fasteners with the trigger activated.
• Only use fasteners of the type specified in the
manual.
• Do not use any stands for mounting the tool to a
support.
• Do not disassemble or block any parts of the
fastener driving tool such as the safety yoke.
• Prior to each operation check that the safety and
triggering mechanism is functioning properly and
that all nuts and bolts are tight.
• Do not use the equipment as a hammer.
• Never point any operational fastener driving tool
at yourself or at any other person. Do not use the
tool in applications requiring operation close to
the body.
• While working, hold the tool in such a way that
no injuries can be caused to the head or to the
body in the event of a possible recoil due to a
disruption in the energy supply or hard areas
within the workpiece.
21
ENGLISH
• Never actuate the fastener driving tool into free
space.
• Consider the conditions in the work area.
Fasteners can penetrate thin workpieces or slip
off corners and edges of the workpiece, and thus
put people at risk.
• Do not drive fasteners close to the edge of the
workpiece.
• Do not drive fasteners on top of other fasteners.
• In the work area, carry the tool using only one
handle, and never with the trigger actuated.
• Unload the tool after use and before performing
any maintenance.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
Pneumatic tool with safety yoke.
Do not use the tool on a ladder.
Compatible fastener angles.
Maximum number of fasteners in
magazine.
Fastener length.
The Date Code (20), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2010 XX XX
Year of Manufacture
Package contents
The package contains:
1 Nailer
1 Sequential action trigger
1 Safety glasses
1 Hex key 3 mm
1 Hex key 4 mm
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories
which may have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Trigger
Lock-off switch
Depth adjustment wheel
Contact trip
Magazine
Magazine latch
Nail guide door
Shingle gauge
Air fitting
INTENDED USE
Your nailer D51321 has been designed for driving
fasteners into wooden workpieces.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
This pneumatic nailer is a professional power tool.
Fastener diameter.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators
use this tool.
Max. operating pressure.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENT
Tool weight.
22
DATE CODE POSITION (FIG. A)
Trigger selection (fig. B)
These tools are assembled with a bump action
trigger. A sequential action trigger is also included
with the original packaging. For definitions of “bump
action” and “sequential action”, see below.
ENGLISH
– The grey trigger with a single fastener printed
on the side is the sequential action trigger.
Installation of this kit causes the tool to function
in sequential action mode.
– The black trigger with three fasteners printed on the
side is the bump action trigger. Installation of this kit
causes the tool to function in bump action mode.
Removing the trigger
• Disconnect the airline from the tool.
• Remove all fasteners from the magazine.
• Remove the rubber grommet (10) from the end of
the dowel pin (11).
• Remove the dowel pin.
• Remove the trigger assembly (12).
Fitting the trigger
• Insert the trigger assembly into the trigger cavity,
ensuring that the trigger spring (13) is properly
seated.
• Insert the dowel pin (11) through the tool frame,
contact trip guide and trigger assembly.
• Push the rubber grommet (10) onto the end of
the dowel pin.
Air fitting (fig. A)
These tools have a standard 1/4" pipe thread for the
air fitting (9).
• Wrap the male end of the fitting with Teflon tape
to prevent air leaks.
• Screw the fitting into the end cap and tighten firmly.
Loading the tool (fig. A, C, D)
1. Push the magazine latch (6) to open the
magazine door (14).
2. Open and move the nail guide door (7) out of the
way.
3. Adjust the platform (15) to accommodate the
required nail length by turning the lever (16) to the
required position.
Unloading the tool (fig. A, C, D)
1. Push the magazine latch (6) to open the
magazine door (14).
2. Open and move the nail guide door (7) out of the
way.
3. Remove the nail coil (17) from the spindle (18).
WARNING: Always disconnect the tool from
the air supply before loading or unloading
fasteners.
Adjusting the driving depth (fig. E)
The driving depth can be adjusted to the type of
fastener used.
WARNING: To reduce risk of serious injury
from accidental actuation when attempting
to adjust depth, ALWAYS:
• Lock OFF trigger.
• Disconnect air supply.
• Avoid contact with trigger during
adjustments.
• To reduce the depth, turn the depth adjustment
wheel (3) to the right.
• To increase the depth, turn the wheel (3) to the
left.
Trigger lock (fig. A)
This tool is equipped with a trigger lock-off switch
which prevents the tool from firing a fastener.
• To engage the trigger lock, push the switch (2) to
the right.
• To release the trigger lock, push the switch to the
center.
Adjusting the shingle gauge (fig. F)
1. Loosen the screw (22) using the hex key
supplied.
2. Move the gauge (8) up or down to attain the
desired position.
4. Place the nail coil (17) over the spindle (18).
5. Uncoil enough nails to feed into the nosepiece of
the tool.
6. Feed the nails into the nosepiece in such a way
that the second nail locates between the rails of
the feed pawl (19).
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
7. Close the nail guide door (7).
8. Close the magazine door (14) completely by
engaging the magazine latch (6) and locking the
magazine closed.
23
ENGLISH
Proper Hand Position (fig. G)
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS use proper hand
position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS hold securely in
anticipation of a sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the main
handle (21).
Preparing the tool (fig. A)
• Drain all condensation from the air compressor
tanks and hoses.
• Lubricate the tool. See “Maintenance”.
• Remove all fasteners from the magazine.
• Check if the contact trip (4) can move freely.
WARNING: Do not use the tool if the
contact trip cannot move freely.
• Check that the pressure of the air supply is below
the maximum recommended operating pressure.
• Connect the air hose to the fitting on the tool.
• Check for audible leaks around valves and gaskets.
• Set the air pressure to the minimum required
operating pressure for your application.
WARNING: Never use a tool that leaks or
has damaged parts.
Cold weather operation
When operating tools at temperatures below freezing:
• Keep the tool as warm as possible before use.
• Disconnect the airline from the tool.
• Put 10 to 15 drops of DEWALT pneumatic tool
oil (or winter-weight pneumatic oil containing
ethylene glycol) into the air inlet.
• Set the air pressure to a maximum of 5.5 bar.
• Connect the air hose to the fitting on the tool.
• Load fasteners into the magazine as described
above.
• Actuate the tool 5 or 6 times into scrap lumber to
lubricate the o-rings.
• Increase the air pressure to the normal operating
level.
• Use the tool in the normal manner.
Hot weather operation
The tool should operate normally. Avoid the heat
of direct sunlight to avoid damage to the bumpers,
o-rings, and other rubber parts.
24
Actuating the tool (fig. A)
The tool can be operated using one of two modes.
The trigger installed on the tool determines the
mode of actuation.
Sequential action mode
The sequential action mode is used for intermittent
fastening when very careful and accurate placement
is desired.
• Fit the grey trigger as described above.
• Release the trigger lock (2).
• Push the contact trip (4) against the work surface.
• Pull the trigger (1) to actuate the tool. Each
trigger pull with the contact trip pushed against
the work surface will drive one fastener.
Bump action mode
The bump action mode is used for rapid fastening
on flat, stationary surfaces.
• Fit the black trigger as described above.
• Release the trigger lock (2).
• To drive a single fastener: Operate the tool as
described for sequential action.
• To drive several fasteners: Pull the trigger (1) first,
and then push the contact trip (4) repeatedly
against the work surface.
WARNING: Do not keep the trigger
depressed when the tool is not in use.
Keep the trigger lock engaged to prevent
accidental actuation when the tool is not
in use.
Clearing a jammed fastener (fig. A, C, D)
If a fastener becomes jammed in the nosepiece,
follow these instructions to remove the fastener:
• Disconnect the airline from the tool.
• Engage the trigger lock (2).
• Open and move the nail guide door (7) out of
the way.
• Remove the bent fastener, using pliers if
necessary.
• If the driving blade is in the down position, push
the driving blade upward using a screwdriver.
• Correct any deformation that may have occurred
to the nail coil.
• Feed the fasteners into the nose piece as
described under “Loading the tool”.
• Close the nail guide door.
ENGLISH
WARNING: If fasteners become jammed
in the nosepiece frequently, have the tool
serviced by an authorised DEWALT service
centre.
Optional accessories
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
MAINTENANCE
Your DEWALT tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of
maintenance. Continuous satisfactory operation
depends on proper tool care and regular cleaning.
The following maintenance operations must be
performed every day.
Cleaning
• Clean the magazine and the nosepiece using
compressed air.
• Clean the front end of the contact trip using fuel
oil or diesel fuel.
Draining
• Drain all condensation from the air compressor
tanks and hoses.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces the
demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Lubrication
• Insert 5–7 drops pneumatic tool oil into the air
fitting on the end cap of the tool.
Checking
• Ensure that all fasteners on the tool are tight and
undamaged.
• Tighten loose fasteners using the appropriate tool.
Protecting the environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
25
ENGLISH
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or — at our discretion —
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
26
E S PA Ñ O L
CLAVADORA D51321
¡Enhorabuena!
Declaración de conformidad CE
Usted ha optado por una herramienta DEWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido DEWALT en un socio muy fiable para
el usuario profesional.
Datos técnicos
Tipo
Presión de servicio
recomendada
Presión de servicio máxima
Consumo de aire por disparo
Modo accionador
Clavos
tipo
longitud
diámetro del vástago
ángulo
Peso
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de la
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica)
D51321
2
bar
bar
l
4,9–8,3
8,3
1,2 (a 6,9 bares)
contacto accionado
kg
cabeza plana
19–45
3
15º
2,2
dB(A)
88
dB(A)
dB(A)
2,5
101
dB(A)
2,5
mm
mm
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
D51321
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN 792-13.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo
de Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
31.12.2009
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas, cumpla siempre las
normativas de seguridad aplicables en su país para
reducir el riesgo de lesión personal. Lea las siguientes
instrucciones de seguridad antes de intentar operar
este producto.
Conserve estas instrucciones en un lugar seguro.
Valor de la emisión de vibración ah
ah =
m/s²
Incertidumbre K =
m/s²
1
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
4,71
1,5
Este valor es propio de la herramienta y no
responde a la influencia del sistema manobrazo durante el uso de la misma. La influencia
del sistema mano-brazo durante el uso de la
herramienta dependerá, por ejemplo, de la
fuerza de sujeción, la fuerza de la presión de
contacto, la dirección de trabajo, la regulación
del suministro de energía, la pieza de trabajo y el
soporte de la misma.
General
1. Mantenga limpia la zona de trabajo.
Las zonas y los tramos recargados pueden
causar accidentes.
2. Considere el entorno de la zona de trabajo.
No exponga las herramientas a la humedad.
Mantenga la zona de trabajo bien iluminada. No
use las herramientas en presencia de líquidos o
gases inflamables.
3. Aleje a los niños.
No deje que los niños ni los visitantes entren
en contacto con la herramienta. Se requiere
supervisión para los menores de 16 años.
27
E S PA Ñ O L
4. Guarde las herramientas inactivas.
Debe almacenar las herramientas que no utilice
en un lugar seco y cerrado con seguridad, lejos
de los niños.
5. Vista correctamente.
No lleve ropa ni joyas holgadas. Pueden quedar
atrapadas en las piezas móviles. Es preferible que
lleve guantes de látex y calzado de seguridad
antideslizante. Lleve cubrepelo de seguridad para
evitar que interfiera el cabello largo.
6. No se extralimite.
Pise firmemente y mantenga el equilibrio en todo
momento.
7. Permanezca alerta.
Mire lo que esté haciendo. Use el sentido
común. No maneje la herramienta cuando esté
cansado.
8. Use una herramienta apropiada.
El uso concebido se describe en este manual de
instrucciones. No fuerce pequeñas herramientas
o acoples al trabajo de una herramienta pesada.
La herramienta hará mejor el trabajo y de forma
más segura a la velocidad para la que se diseñó.
¡ADVERTENCIA ! El uso de cualquier
accesorio o acople o rendimiento de cualquier
operación con esta herramienta, distinto del
recomendado en este manual de instrucciones
puede suponer un riesgo de lesión personal.
9. Mantenga las herramientas con cuidado.
Mantenga las herramientas en buen estado y
limpias para un rendimiento mejor y más seguro.
Siga las instrucciones de mantenimiento y para
cambiar los accesorios. Mantenga todos los
controles limpios, secos y libres de aceite y
grasa.
10. Compruebe si existen piezas dañadas.
Antes de utilizar esta herramienta, compruebe
atentamente si existen daños para asegurarse
de que funcione correctamente y desempeñe
su función original. Compruebe si están
desalineadas y atrapadas las piezas móviles, si
hay piezas rotas y otros estados que puedan
afectar a su funcionamiento. Repare o sustituya
las protecciones dañadas u otras piezas
defectuosas como se indica.
11. Encargue la reparación de la herramienta
a un agente de reparación autorizado de
DEWALT.
Esta herramienta cumple las normativas de
seguridad relevantes. Para evitar peligros, sólo
los técnicos cualificados pueden reparar las
herramientas.
28
Instrucciones de seguridad adicionales para
herramientas neumáticas
• Use empalmes de ajuste rápido para la conexión
al sistema de aire comprimido. La boquilla no
obturable debe acoplarse a la herramienta de
forma que no quede aire comprimido en la
herramienta tras la desconexión.
• Utilice siempre aire comprimido seco, limpio.
No utilice oxígeno o gases combustibles como
fuente de energía para esta herramienta.
• Conecte esta herramienta únicamente a un
suministro de aire que no exceda la presión
máxima admisible de la herramienta en más de
un 10%. En el caso de presiones superiores, se
deberá instalar una válvula reductora de presión
en el suministro de aire comprimido, que incluya
una válvula de seguridad en la salida.
• Utilice únicamente mangueras cuya presión
nominal exceda la presión máxima de
funcionamiento de la herramienta.
• Antes de transportar la herramienta,
desconéctela del sistema de aire comprimido,
especialmente cuando se usen escaleras o se
adopten posturas inusuales para moverse.
• Desconecte la herramienta del suministro de aire
cuando no la utilice.
Instrucciones de seguridad adicionales para
herramientas clavadoras
• Utilice siempre gafas de protección.
• Utilice siempre elementos de protección auditiva.
• Nunca cargue elementos de fijación con el
disparador activado.
• Utilice únicamente elementos de fijación del tipo
especificado en el manual.
• No utilice ningún soporte para montar la
herramienta.
• No desmonte o bloquee ninguna pieza de
la herramienta clavadora, como la brida de
seguridad.
• Antes de cada uso, compruebe que el
mecanismo de seguridad y de disparo funcionen
perfectamente y que todas las tuercas y pernos
estén bien apretados.
• No utilice el equipo para martillar.
• No apunte nunca una herramienta clavadora en
funcionamiento hacia sí mismo u otras personas.
No utilice la herramienta en aplicaciones que
requieran un funcionamiento cercano al cuerpo.
E S PA Ñ O L
• Mientras esté trabajando, sujete la herramienta
de forma que no pueda ocasionarle daños en
la cabeza o el cuerpo en caso de un posible
retroceso, como consecuencia de un corte en el
suministro de energía o de la dureza de la pieza
de trabajo.
• Nunca dispare al aire la herramienta clavadora.
• Tenga en cuenta las condiciones de la zona
de trabajo. Los elementos de fijación pueden
penetrar piezas de trabajo delgadas o hacer
saltar esquinas o bordes de la pieza y, en
consecuencia, poner en riesgo a otras personas.
• No clave elementos de fijación cerca del borde
de la pieza de trabajo.
• No clave elementos de fijación encima de otros.
• En la zona de trabajo, lleve la herramienta al
puesto de trabajo sólo por el mango y nunca con
el disparador activado.
• Descargue la herramienta después de su
uso y antes de realizar cualquier tarea de
mantenimiento.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
Herramienta neumática con brida de
seguridad.
No utilice la herramienta sobre una
escalera.
Ángulos compatibles del elemento de
fijación.
Número máximo de elementos de fijación
en el cargador.
Longitud del elemento de fijación.
Presión máxima de funcionamiento.
Peso de la herramienta.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. A)
El Código de fecha (20), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2010 XX XX
Año de fabricación
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Clavadora
1 Disparador secuencial
1 Gafas de seguridad
1 Llave hexagonal 3 mm
1 Llave hexagonal 4 mm
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Disparador
Interruptor de bloqueo
Rueda de ajuste de profundidad
Mecanismo de contacto
Cargador
Cerrojo del cargador
Puerta de guía del clavo
Medidor de teja
Accesorio del aire
USO PREVISTO
Su clavadora D51321 ha sido diseñada para clavar
sujetadores en piezas de madera.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Esta clavadora neumática es una herramienta
eléctrica profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta.
El uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
Diámetro de elemento de fijación.
29
E S PA Ñ O L
MONTAJE Y AJUSTES
Selección del disparador (fig. B)
Estas herramientas llevan un disparador de
ráfagas. La presentación original también incluye un
disparador secuencial. Las definiciones de “ráfagas”
y “secuencial” se dan más adelante.
– El activador gris con un único ajuste impreso
en el lateral es el activador de la acción
secuencial. La instalación de este equipo hace
que la herramienta funcione en modo de acción
secuencial.
– El activador negro con los tres ajustadores
impresos en el lateral es el activador de la acción
de impacto. La instalación de este equipo hace
que la herramienta funcione en modo de acción
de impacto.
Retirada del disparador
• Desconecte el tubo de aire de la herramienta.
• Quite todos los elementos de fijación del cargador.
• Quite la arandela de goma (10) del extremo de la
clavija (11).
• Quite la clavija.
• Quite el conjunto del disparador (12).
Instalación del disparador
• Inserte el conjunto del disparador en su cavidad,
comprobando que el muelle del disparador (13)
esté adecuadamente asentado.
• Inserte la clavija (11) a través del bloque de la
herramienta, la guía del mecanismo de contacto
y el conjunto del disparador.
• Introduzca la arandela de goma (10) en el
extremo de la clavija.
Accesorio del aire (fig. A)
Estas herramientas incorporan una rosca de tubo
estándar de 1/4" para el accesorio del aire (9).
• Envuelva el extremo macho del accesorio con
cinta de teflón para evitar fugas de aire.
• Atornille el accesorio en la cofia y apriete
firmemente.
Carga de la herramienta (fig. A, C, D)
1. Empuje el gancho del cargador (6) para abrir la
puerta del cargador (14).
2. Abra y saque la puerta de guía de clavos (7) del
camino.
30
3. Ajuste la plataforma (15) para ajustar el largo del
clavo adecuado girando la palanca (16) hacia la
posición deseada.
4. Coloque la bobina de clavos (17) sobre el eje
(18).
5. Desembobine suficientes clavos para alimentar la
boquilla de la herramienta.
6. Introduzca los clavos en la boquilla de modo que
el segundo clavo se ubique entre los rieles del
trinquete de alimentación (19).
7. Cierre la puerta de la guía de clavos (7).
8. Cierre la puerta del cargador (14) al completo,
activando el gancho del cargador (6) y
bloqueando el cargador cerrado.
Descarga de la herramienta (fig. A, C, D)
1. Empuje el gancho del cargador (6) para abrir la
puerta del cargador (14).
2. Abra y saque la puerta de guía de clavos (7) del
camino.
3. Retire la bobina de clavos (17) del eje (18).
ADVERTENCIA: Desconecte siempre la
herramienta del suministro de aire antes de
cargar o descargar los apretadores.
Ajuste de la profundidad de clavado (fig. E)
La profundidad de clavado puede ajustarse al tipo
de sujetador utilizado.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de lesiones graves producido por un
funcionamiento imprevisto cuando intente
ajustar el calado, SIEMPRE:
• BLOQUEE el gatillo.
• Desconecte el suministro de aire.
• Evite el contacto con el gatillo durante el
ajuste.
• Para reducir la profundidad, gire la rueda de
ajuste de profundidad (3) hacia la derecha.
• Para aumentar la profundidad, gire la rueda (3)
hacia la izquierda.
Bloqueo del activador (fig. A)
Esta herramienta está equipada con un interruptor
de desbloqueo del activador que evita que la
herramienta incendie un apretador.
• Para acoplar el bloqueo del disparador, empuje el
interruptor (2) a la derecha.
• Para liberar el bloqueo del disparador, empuje el
interruptor hacia el centro.
E S PA Ñ O L
Ajuste del medidor de teja (fig. F)
1. Afloje la tuerca (22) utilizando la llave hexagonal
suministrada.
2. Mueva el medidor (8) hacia arriba para alcanzar la
posición deseada.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas de
aplicación.
Posición adecuada de las manos
(fig. G)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de
lesión personal grave, tenga SIEMPRE las
manos en una posición adecuada como se
muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de
lesión personal grave, sujete SIEMPRE
bien en caso de que haya una reacción
repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano repose en la empuñadura principal (21).
Preparación de la herramienta (fig. A)
• Drene toda la condensación de los depósitos
compresores de aire y las mangueras.
• Lubrique la herramienta. Consulte “Mantenimiento”.
• Quite todos los elementos de fijación del
cargador.
• Compruebe si el mecanismo de contacto (4) se
mueve libremente.
ADVERTENCIA: No utilice la herramienta
si el mecanismo de contacto no se mueve
libremente.
• Compruebe que la presión del suministro
de aire sea inferior a la presión máxima de
funcionamiento recomendada.
• Conecte la manguera de aire al accesorio de la
herramienta.
• Compruebe si existen fugas audibles alrededor
de las válvulas y juntas.
• Regule la presión del aire a la presión mínima de
funcionamiento necesaria para su aplicación.
ADVERTENCIA: No utilice nunca una
herramienta que tenga fugas o piezas
estropeadas.
Funcionamiento en clima frío
Cuando utilice las herramientas a temperaturas bajo
cero:
• Conserve la herramienta lo más caldeada posible
antes de usarla.
• Desconecte el tubo de aire de la herramienta.
• Ponga de 10 a 15 gotas de aceite para
herramientas neumáticas DEWALT (o aceite para
herramientas neumáticas de calidad para invierno
que contenga etilenglicol) en la entrada del aire.
• Regule la presión del aire a un máximo de
5,5 bares.
• Conecte la manguera de aire al accesorio de la
herramienta.
• Cargue los apretadores en el cargador tal y
como se describió previamente.
• Accione la herramienta 5 ó 6 veces sobre
madera de desecho para lubricar las juntas
tóricas.
• Incremente la presión del aire al nivel normal de
funcionamiento.
• Use la herramienta de modo normal.
Funcionamiento en clima cálido
La herramienta debe funcionar normalmente.
Procure evitar el calor directo del sol para que no se
dañen los amortiguadores, las juntas tóricas y otras
piezas de goma.
Accionamiento de la herramienta (fig. A)
La herramienta puede funcionar en uno de los
dos modos distintos. El disparador instalado en la
herramienta determina el modo de funcionamiento.
Modo secuencial
El modo de acción secuencial se utiliza para
un apriete intermitente cuando se desea una
colocación precisa y atenta.
• Instale el disparador gris como se ha descrito
anteriormente.
• Suelte el bloqueo del disparador (2).
• Empuje el mecanismo de contacto (4) contra la
superficie de trabajo.
31
E S PA Ñ O L
• Pulse el disparador (1) para accionar la
herramienta. Cada vez que pulse el disparador
con el mecanismo de contacto presionado
contra la superficie de trabajo se clavará un
elemento de fijación.
Modo de ráfagas
El modo de acción por impacto se utiliza para clavar
rápidamente en superficies planas y estables.
• Instale el disparador negro como se ha descrito
anteriormente.
• Suelte el bloqueo del disparador (2).
• Para emitir un único apretador: Opere la
herramienta tal y como se describe para la
acción secuencial.
• Para emitir varios apretadores: Tire del activador
(1) primeramente y a continuación, empuje el
gatillo (4) repetidamente frente a la superficie de
trabajo.
ADVERTENCIA: No mantenga el
disparador pulsado cuando no esté
usando la herramienta. Mantenga acoplado
el bloqueo del disparador para evitar
el accionamiento accidental cuando la
herramienta no se esté utilizando.
Resolver el atasco de un apretador (fig. A, C, D)
Si un apretador se atasca en la boquilla, siga las
siguientes instrucciones para retirar el apretador:
• Desconecte la línea de aire de la herramienta.
• Active el bloqueo del activador (2).
• Abra y saque la puerta de guía de clavos (7) del
camino.
• Retire el apretador atascado, utilizando los
alicates si es necesario.
• Si la cuchilla de dirección está en posición hacia
abajo, tire de la cuchilla de dirección hacia arriba
utilizando un destornillador.
• Corrija cualquier deformación que pueda haberse
registrado en la bobina de clavos.
• Introduzca los apretadores en la boquilla tal y
como se describe en la sección de “Carga de la
herramienta”.
• Cierre la puerta de guía de clavos.
ADVERTENCIA: Si los elementos de
fijación se atascan con frecuencia en
la boca, haga que un servicio técnico
autorizado de DEWALT repare la
herramienta.
32
Accesorios opcionales
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
MANTENIMIENTO
Su herramienta DEWALT ha sido diseñada para
funcionar durante mucho tiempo con un mínimo
de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
Las siguientes operaciones de mantenimiento
deben realizarse diariamente.
Limpieza
• Limpie el cargador y la boca con aire comprimido.
• Limpie el extremo delantero del mecanismo de
contacto con fuel-oil o gasóleo.
Drenaje
• Drene toda la condensación de los depósitos
compresores de aire y las mangueras.
Lubricación
• Introduzca de 5 a 7 gotas de aceite para
herramientas neumáticas en el accesorio del aire
de la cofia de la herramienta.
Comprobación
• Compruebe que todos los tornillos de la
herramienta estén apretados y en buen estado
• Apriete los tornillos sueltos utilizando la
herramienta apropiada.
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no se
debe eliminar con la basura doméstica.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la
basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
E S PA Ñ O L
La recogida selectiva de los productos y
embalajes usados permite el reciclaje de
los materiales y que se puedan usar de
nuevo. La reutilización de los materiales
reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos para
llevarlos a centros de residuos municipales o bien ser
por el propio distribuidor al que compró el producto
nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro servicio
postventa en Internet: www.2helpU.com.
33
E S PA Ñ O L
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE 30 DÍAS SIN
RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS POR
UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
34
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
FRANÇAIS
CLOUEUR D51321
Félicitations!
Certificat de conformité CE
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de
nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
D51321
Fiche technique
Type
Pression d’utilisation
recommandée
Pression d’utilisation max.
Consommation d’air par coup
Mode d’activation
Attaches
type
longueur
diamètre de tige
angle
Poids
D51321
2
bar
bar
l
4,9–8,3
8,3
1,2 (à 6,9 bar)
déclenchement
par contact
kg
tête plate
19–45
3
15º
2,2
dB(A)
88
dB(A)
dB(A)
2,5
101
dB(A)
2,5
Valeur d’émission de vibration ah
ah =
m/s²
Incertitude K =
m/s²
4,71
1,5
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de pression
acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de puissance
acoustique)
1
DIRECTIVES MACHINES
mm
mm
Cette valeur est caractéristique de l’outil et ne
représente pas l’impact du système main-bras
lorsque vous utilisez l’outil. Lors de l’utilisation
de l’outil, l’impact du système main-bras dépend
par exemple de la force de préhension, de la
pression de contact exercée, du sens de travail,
du réglage de l’alimentation en énergie, de la
pièce à ouvrer et du support de la pièce.
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes : 2006/42/EC, EN 792-13.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du
Développement Produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
31.12.2009
Consignes de sécurité
Pendant l’utilisation d’outils, respectez
systématiquement la réglementation en matière de
sécurité en vigueur dans votre pays pour réduire tout
risque de dommages corporels. Lire les consignes de
sécurité suivantes avant toute utilisation de ce produit.
Conservez ces consignes en lieu sûr !
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
Généralités
1. Maintenir l’aire de travail propre.
Les établis et locaux encombrés sont propices
aux accidents.
2. Tenir compte des conditions ambiantes.
Ne pas exposer les outils à l’humidité. Maintenir
l’aire de travail bien éclairée. Ne pas utiliser l’outil
en présence de gaz ou liquides inflammables.
3. Maintenir les enfants à l’écart.
Ne pas laisser l’outil à portée des enfants ou des
curieux. Une supervision est nécessaire auprès
des moins de seize ans.
35
FRANÇAIS
4. Ranger les outils après utilisation.
Après utilisation, ranger les outils dans un endroit
sec, verrouillé, et hors de portée des enfants.
5. Porter des vêtements appropriés.
Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux.
Ils pourraient se prendre dans les pièces mobiles.
Porter de préférence des gants en caoutchouc et
des chaussures de sécurité antidérapantes. Pour
ne pas être gêné pendant le travail, couvrir ou
attacher les cheveux longs.
6. Adopter une position confortable.
Maintenir les pieds bien ancrés au sol et
conserver son équilibre en permanence.
7. Rester prudent.
Rester vigilant pendant le travail. Faire preuve
de bon sens. Ne pas utiliser d’outil en cas de
fatigue.
8. Utiliser l’outil approprié.
L’usage prévu pour cet outil est décrit dans cette
notice d’instructions. Ne pas utiliser des outils, ou
accessoires, de faible calibre pour effectuer des
travaux destinés à des outils industriels. L’outil
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre
et à la vitesse pour lesquels il a été conçu.
AVERTISSEMENT ! L’utilisation de tout
accessoire ou équipement, ou la réalisation de
travaux autres que ceux recommandés dans
cette notice d’instructions peut comporter des
risques de dommages corporels.
9. Entretenir les outils soigneusement.
Maintenir les outils propres et en bon état pour
accroitre sécurité et performances. Observer
toute instruction relative à la maintenance et
au changement d’accessoire. Maintenir les
commandes de l’outil propres et sèches,
exempts d’huile ou de graisse.
10. Vérifier l’état des pièces.
Avant toute utilisation, vérifier soigneusement
l’outil pour déterminer s’il marche correctement
et pourra remplir la fonction pour laquelle il a été
conçu. Vérifier l’alignement des pièces mobiles
et l’absence de tout grippage ou tout dommage
ou autres conditions susceptibles de nuire au
bon fonctionnement de l’outil. Faire réparer ou
changer tout dispositif de protection endommagé
ou toute autre pièce défectueuse comme
indiqué.
11. Faire réparer votre outil dans un centre de
réparation agréé DEWALT.
Cet outil est conforme aux normes de sécurité en
vigueur. Pour éviter tout danger, faire réparer les
outils par des techniciens qualifiés.
36
Consignes de sécurité supplémentaires pour les
outils pneumatiques
• Utilisez des raccords rapides pour le branchement
sur le circuit d’air comprimé. Le raccord non
scellable doit être fixé sur l’outil de telle sorte qu’il
n’y ait plus d’air comprimé dans l’outil lorsque
celui-ci est débranché.
• Utilisez toujours de l’air comprimé propre et sec.
N’utilisez jamais d’oxygène ou de gaz combustibles
comme source d’énergie pour cet outil.
• Branchez cet outil uniquement sur un circuit
d’alimentation en air dans lequel la pression
maximale tolérée de l’outil ne puisse pas être
dépassée de plus de 10%. En cas de pressions
plus élevées, une soupape de réduction de
pression comprenant un clapet de sécurité aval
doit être montée sur l’entrée d’air comprimé.
• Utilisez uniquement des tuyaux dont la pression
de travail maximale est supérieure à celle de l’outil.
• Avant de transporter l’outil, débranchez-le de
la source d’air comprimé, tout spécialement
lorsque vous vous servez d’une échelle pour
travailler ou lorsque vous devez adopter une
position physique peu confortable pour vous
déplacer.
• Débranchez l’outil de l’entrée d’air quand il n’est
pas en service.
Consignes de sécurité supplémentaires pour les
outils de clouage d’éléments de fixation
• Portez en permanence des lunettes de protection.
• Portez toujours une protection auditive.
• Ne chargez jamais d’élément de fixation si la
gâchette est enclenchée.
• Utilisez uniquement les éléments de fixation
indiqués dans le manuel.
• N’utilisez aucun pied pour monter l’outil sur un
support.
• Ne démontez et ne bloquez aucune des pièces
de l’outil, ainsi l’étrier.
• Avant toute opération, vérifiez que le mécanisme
de sécurité et le mécanisme de déclenchement
fonctionnent correctement et que tous les écrous
et les boulons sont bien vissés.
• N’utilisez jamais l’outil comme un marteau.
• Ne pointez jamais un outil de clouage d’éléments
de fixation en fonctionnement dans votre
direction ou celle d’une autre personne. N’utilisez
pas l’outil pour des applications requérant un
travail près du corps.
FRANÇAIS
• Pendant le travail, tenez l’outil de sorte qu’il ne
puisse provoquer aucune blessure à la tête ou
sur une autre partie du corps en cas de sursauts
inopinés dus à une coupure d’alimentation
électrique ou des surfaces dures dans la pièce à
ouvrer.
• Ne faites jamais travailler un outil de clouage
d’éléments de fixation dans le vide.
• Étudiez attentivement l’état de la zone de travail.
Les éléments de fixation peuvent pénétrer de
fines pièces ou patiner sur les coins et les arêtes
de la pièce à travailler et mettre ainsi l’intégrité
des personnes en danger.
• Ne serrez pas les éléments de fixation trop près
des arêtes de la pièce.
• Ne clouez pas les éléments de fixation les uns
sur les autres.
• Dans la zone de travail, amenez l’outil sur la
surface de travail en le tenant uniquement par la
poignée, et jamais avec la gâchette enclenchée.
• Déchargez l’outil après usage et avant d’exécuter
une quelconque opération d’entretien.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Pression de travail max.
Poids de l’outil.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. A)
La date codée de fabrication (20), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Cloueur
1 Gâchette d’action séquentielle
1 Lunettes de protection
1 Clé hexagonale 3 mm
1 Clé hexagonale 4 mm
1 Manuel d’instructions
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond
le présent manuel avant de mettre votre outil en
marche.
Description (fig. A)
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Outil pneumatique avec étrier de sécurité.
N’utilisez pas l’outil monté sur une
échelle.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gâchette
Interrupteur de déblocage
Molette de réglage de la profondeur
Bout de contact
Chargeur
Verrou de chargeur
Porte de guidage du clou
Jauge du bardeau
Raccord pneumatique
Angles compatibles avec les éléments de
fixation.
UTILISATION PRÉVUE
Votre cloueur D51321 a été conçu pour enfoncer
des éléments de fixation dans des pièces en bois.
Nombre maximum de clous dans le
magasin.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou de liquides inflammables.
Longueur d’élément de fixation.
Ce cloueur pneumatique est un outil électrique
professionnel.
Diamètre d’élément de fixation.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
37
FRANÇAIS
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGE
4. Placez le clou en rouleau (17) sur la broche (18).
Sélection à gâchette (fig. B)
Ces outils sont équipés d’une gâchette à percussion.
Une gâchette d’action séquentielle est aussi incluse
dans l’emballage d’origine. Voyez ci-après pour plus
de détails concernant l’« action de percussion » et
l’« action séquentielle ».
– La gâchette grise avec un seul élément de
fixation imprimé sur le côté est la gâchette de
l’action séquentielle. L’installation de ce kit
amène l’outil à fonctionner en mode d’action
séquentielle.
– La gâchette noire avec trois éléments de fixation
imprimés sur le côté est la gâchette d’action à
percussion. L’installation de ce kit amène l’outil à
fonctionner en mode d’action à percussion.
5. Déroulez suffisament de clous à introduire dans le
porte-objectif de l’outil.
Retrait de la gâchette
• Débranchez le tuyau d’air de l’outil.
• Enlevez tous les éléments de fixation du chargeur.
• Enlevez l’fiillet en caoutchouc (10) de l’extrémité
de la cheville (11).
• Enlevez la cheville.
• Démontez l’ensemble de la gâchette (12).
Mise en place de la gâchette
• Insérez la gâchette dans son logement, en
vous assurant que sa base (13) est installée
correctement.
• Insérez la cheville (11) au travers du châssis
de l’outil, le guide de surface de contact et la
gâchette.
• Enfoncez l’fiillet en caoutchouc (10) sur
l’extrémité de la cheville.
Raccord pneumatique (fig. A)
Ces outils sont équipés d’un tuyau standard 1/4"
pour le raccordement de l’air (9).
• Installez le bout mâle du raccord avec le ruban en
Téflon pour empêcher la formation de fuites d’air.
• Vissez le raccord dans le bouchon d’extrémité et
serrez fermement.
Chargement de l’outil (fig. A, C, D)
1. Poussez le verrou du chargeur (6) pour ouvrir la
porte de chargeur (14).
2. Ouvrez et retirez la porte de guidage du clou (7).
3. Réglez la plateforme (15) pour régler la longueur
de clou nécessaire en tournant le levier (16) à la
position requise.
38
6. Introduisez les clous dans le porte-objectif de
manière à ce que le second clou se loge entre les
rails du poussoir (19).
7. Fermez la porte de guidage du clou (7).
8. Fermez complètement la porte de chargeur (14)
en enclenchant le verrou du chargeur (6) et en
bloquant le chargeur.
Déchargement de l’outil (fig. A, C, D)
1. Poussez le verrou du chargeur (6) pour ouvrir la
porte de chargeur (14).
2. Ouvrez et retirez la porte de guidage du clou (7).
3. Retirez le clou en rouleau (17) de la broche (18).
AVERTISSEMENT : débranchez toujours
l’outil de la source d’air avant de charger ou
de décharger les éléments de fixation.
Réglage de la profondeur d’enfoncement (fig. E)
La profondeur de clouage est réglable selon le type
d’élément de fixation utilisé.
AVERTISSEMENT : pour réduire le risque
de blessure grave en cas de démarrage
accidentel lors du réglage de la profondeur,
veillez TOUJOURS à :
• bloquer la gâchette en position d’arrêt
(OFF) ;
• débrancher l’outil de l’alimentation en air ;
• éviter de toucher la gâchette pendant le
réglage.
• Pour réduire la profondeur, tournez la molette de
réglage de profondeur (3) vers la droite.
• Pour réduire la profondeur, tournez la molette (3)
vers la gauche.
Verrou de la gâchette (fig. A)
Cet appareil est équipé d’un commutateur de
verrouillage de la gâchette qui empêche à l’appareil
de chauffer l’élément de fixation.
• Pour engager le blocage de gâchette, poussez
l’interrupteur (2) à droite.
• Pour relâcher le blocage de gâchette, ramenez
l’interrupteur au centre.
Réglage de la jauge de bardeau (fig. F)
1. Desserrez la vis (22) à l’aide de la clé hexagonale
fournie.
FRANÇAIS
2. Déplacez la jauge (8) vers le haut ou vers le bas
pour obtenir la position souhaitée.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : toujours respecter
les consignes de sécurité et les règles en
vigueur.
Position correcte des mains (fig. G)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque
de dommages corporels graves, adopter
SYSTÉMATIQUEMENT la position des
mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque
de dommages corporels graves, maintenir
fermement et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil
pour anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée principale (21).
Préparation de l’outil (fig. A)
• Purgez toute la condensation des réservoirs du
compresseur d’air et des tuyaux.
• Lubrifiez l’outil. Voir « Entretien ».
• Enlevez tous les éléments de fixation du chargeur.
• Vérifiez si la surface de contact (4) peut bouger
librement.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas l’outil si
la surface de contact ne peut pas bouger
librement.
• Assurez-vous que la pression de l’entrée d’air
est inférieure à la pression de travail maximale
recommandée.
• Branchez le tuyau d’air sur le raccord de l’outil.
• Contrôlez les fuites audibles autour des soupapes
et des joints.
• Réglez la pression pneumatique en fonction de
la pression de travail minimale requise pour votre
application.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais un
outil présentant une fuite ou des pièces
défectueuses.
Travail par temps froid
Lorsque vous utilisez les outils à une température
inférieure à 0º :
• Maintenez l’outil aussi chaud que possible avant
utilisation.
• Débranchez le tuyau d’air de l’outil.
• Mettez 10 à 15 gouttes d’huile pour outil
pneumatique DEWALT (ou l’huile pneumatique
pour l’hiver contenant de l’éthylène glycol) dans
l’orifice d’entrée de l’air.
• Fixez la pression de l’air à 5,5 bar maximum.
• Branchez le tuyau d’air sur le raccord de l’outil.
• Chargez les éléments de fixation dans le
chargeur tel que décrit ci-dessus.
• Faites fonctionner l’outil 5 ou 6 fois dans des
chutes de bois pour lubrifier les joints toriques.
• Augmentez la pression de l’air jusqu’au niveau de
pression de travail normale.
• Utilisez l’outil normalement.
Travail par temps chaud
L’outil peut fonctionner normalement. Évitez
d’exposer l’outil directement aux rayons du soleil
ou à une source de chaleur directe pour éviter
d’endommager les joints toriques et autres pièces
en caoutchouc.
Fonctionnement de l’outil (fig. A)
Cet outil peut être utilisé selon deux modes de
travail. La gâchette installée sur l’outil détermine le
mode de fonctionnement.
Mode d’action séquentielle
Le mode d’action séquentielle est utilisé pour une
fixation intermittente lorsqu’un déplacement très
minutieux et précis est nécessaire.
• Mettez la gâchette grise en place comme indiqué
ci-dessus.
• Relâchez le blocage de gâchette (2).
• Poussez le bout de contact (4) contre la surface
de travail.
• Tirez sur la gâchette (1) pour faire fonctionner l’outil.
Chaque fois que vous appuyez sur la gâchette
lorsque la surface de contact pousse contre
la surface de travail, un élément de fixation est
enfoncé.
Mode d’action à percussion
Le mode d’action à percussion est utilisé pour fixer
rapidement des clous sur des surfaces plates et
immobiles.
39
FRANÇAIS
• Mettez la gâchette noire en place comme indiqué
ci-dessus.
• Relâchez le blocage de gâchette (2).
• Pour enfoncer un seul élément de fixation :
utilisez l’outil comme décrit pour l’action
séquentielle.
• Pour enfoncer plusieurs éléments de fixation :
tirez d’abord sur la gâchette (1), puis poussez le
bout de contact (4) de manière répétée contre la
surface de travail.
AVERTISSEMENT : ne continuez pas à
enfoncer la gâchette lorsque l’outil n’est pas
utilisé. Maintenez le blocage de gâchette
enclenché afin d’éviter tout fonctionnement
inopiné lorsque l’outil n’est pas utilisé.
Retrait d’un élément de fixation bloqué
(fig. A, C, D)
Si un élément de fixation est bloqué dans le porteobjectif, suivez les consignes suivantes pour le
retirer :
• Débranchez le raccord d’air de l’outil.
• Enclenchez le verrou de la gâchette (2).
• Ouvrez et retirez la porte de guidage du clou (7).
• Retirez l’élément de fixation tordu en utilisant des
pinces si nécessaire.
• Si la palette directrice est en position basse,
poussez-la vers le haut à l’aide d’un tournevis.
• Corrigez toute déformation qui peut être survenue
sur le clou en rouleau.
• Introduisez les éléments de fixation dans le porteobjectif tel que décrit ci-dessous « Chargement
de l’outil ».
• Fermez la porte de guidage du clou.
AVERTISSEMENT : si les éléments de
fixation se bloquent fréquemment dans
l’embout, faites réparer l’outil par un centre
d’entretien DEWALT agréé.
Accessoires disponibles en option
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre travail.
ENTRETIEN
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure
d’un entretien soigneux et régulier.
40
Les opérations d’entretien suivantes doivent
être effectuées quotidiennement.
Nettoyage
• Nettoyez le chargeur et l’embout avec de l’air
comprimé.
• Nettoyez la partie avant de la surface de contact
avec de l’essence ou du gasoil.
Purge
• Purgez toute la condensation des réservoirs du
compresseur d’air et des tuyaux.
Lubrification
• Versez 5 à 7 gouttes d’huile à outil pneumatique
dans le raccord pneumatique sur le bouchon
d’extrémité de l’outil.
Contrôle
• Vérifiez que tous les éléments de fixation de l’outil
sont bien serrés et en bon état.
• Serrez toutes les pièces dévissées avec un outil
approprié.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler et
réutiliser leurs matériaux. La réutilisation
de matériaux recyclés aide à protéger
l’environnement contre la pollution et à
réduire la demande en matière première.
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
FRANÇAIS
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et le
recyclage des produits DEWALT en fin de cycle de
vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez rapporter
votre produit à un réparateur autorisé qui le recyclera
en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama détaillé
de notre SAV et contacts sur Internet à l’adresse :
www.2helpU.com.
41
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
42
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
I TA L I A N O
CHIODATRICE D51321
Congratulazioni!
Dichiarazione di conformità CE
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti DEWALT
uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore
professionale.
Dati tecnici
Tipo
Pressione di esercizio
consigliata
Pressione di esercizio max.
Consumo di aria per colpo
Modo di azionamento
D51321
2
bar
bar
l
4,9–8,3
8,3
1,2 (a 6,9 bar)
contatti
azionamento
Elementi di fissaggio
tipo
lunghezza
diametro gambo
angolo
Peso
mm
mm
kg
a testa piatta
19–45
3
15º
2,2
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
2,5
101
2,5
Valore di emissione delle vibrazioni ah
ah =
m/s²
Incertezza K =
m/s²
4,71
1,5
1
(pressione sonora)
(incertezza pressione sonora)
(potenza sonora)
(incertezza potenza sonora)
Questo valore è specifico dell’utensile e non
indica l’influenza sul sistema mano-braccio
durante l’uso dell’utensile. L’influenza sul sistema
mano-braccio durante l’utilizzo dell’utensile
dipende, ad esempio, dalla forza di presa, dalla
pressione esercitata al contatto, dalla direzione in
cui si lavora, dalla potenza di alimentazione, dal
tipo di pezzo su cui si lavora e dal supporto su
cui poggia.
DIRETTIVA MACCHINE
D51321
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati
tecnici” sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN 792-13.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.12.2009
Norme generali di sicurezza
Durante l’uso di utensili adottare sempre le elementari
norme di sicurezza atte a ridurre i rischi di ferimento.
Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di
utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
AVVERTENZA : per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni.
Norme generali
1. Tenere pulita l’area di lavoro.
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
causare incidenti.
2. Valutare l’ambiente di lavoro.
Non esporre gli utensili all’umiditi. Tenere ben
illuminata l’area di lavoro. Non usare gli utensili in
prossimità di sostanze gassose o infiammabili.
3. Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro.
Non permettere che bambini o persone estranee
tocchino l’utensile. Per i ragazzi di età inferiore ai
16 anni è richiesta la supervisione di un adulto.
43
I TA L I A N O
4. Custodia degli utensili dopo l’uso.
Riporre gli utensili in luogo sicuro e ben asciutto,
fuori dalla portata dei bambini.
5. Indossare vestiario adeguato.
Evitare abiti svolazzanti, catenine, ecc. per evitare
che restino impigliati nelle parti in movimento.
Se si lavora all’aperto, indossare guanti di
gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli lunghi.
6. Non sbilanciarsi.
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
7. Mantenersi vigili.
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare buon senso e non utilizzare l’utensile
quando si è stanchi.
8. Usare l’utensile più adatto allo scopo.
L’utilizzo previsto per il presente utensile è
indicato all’interno del manuale di istruzioni. Non
forzare utensili e accessori di potenza limitata
impiegandoli in lavori destinati ad utensili di
maggiore potenza. L’utensile fornisce prestazioni
migliori e garantisce una maggiore sicurezza
se viene utilizzato entro i limiti per cui è stato
progettato.
AVVERTENZA ! L’utilizzo di qualsiasi
accessorio (o aggiunta) o l’esecuzione di
qualsiasi operazione con questo utensile in modo
diverso da quanto raccomandato nelle istruzioni,
comporta il rischio di lesioni personali.
9. Conservare con cura gli utensili.
Per un utilizzo migliore e più sicuro tenere gli
accessori sempre ben affilati e puliti. Osservare
le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Tenere gli organi di comando
puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
10. Controllare che i componenti siano
perfettamente integri.
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti o
altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
11. Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati DEWALT per le riparazioni.
Il presente utensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni devono essere effettuate
esclusivamente da personale qualificato.
44
Istruzioni supplementari di sicurezza per utensili
pneumatici
• Usare raccordi ad innesto rapido per gli attacchi
all’impianto di aria compressa. Il nipplo non
sigillabile deve essere montato sull’utensile in
modo che non rimanga aria compressa dopo lo
spegnimento.
• Usare sempre aria compressa pulita e asciutta.
Non usare ossigeno o gas combustibili come
fonte di energia per questo utensile.
• Collegare l’utensile a prese d’aria con fornitura
di pressione che non possa superare di più
del 10% la massima pressione di esercizio
dell’utensile. In caso di pressioni superiori, nel
sistema di fornitura di aria compressa deve
essere incorporata una valvola di riduzione della
pressione con valvola di sicurezza a valle.
• Usare esclusivamente flessibili con pressione
nominale superiore alla pressione d’esercizio
massima dell’utensile.
• Prima di trasportare l’utensile, staccarlo
dall’impianto di aria compressa, specialmente
quando si usano scale a pioli o quando si
adottano posture insolite negli spostamenti.
• Staccare l’utensile dall’erogazione dell’aria
quando non è in uso.
Istruzioni supplementari di sicurezza per
chiodatrici
• Indossare sempre occhiali di sicurezza.
• Indossare sempre una protezione per l’udito.
• Non caricare mai i chiodi con il grilletto attivato.
• Usare solo chiodi del tipo specificato nel manuale.
• Non usare alcun tipo di base per fissare l’utensile
ad un supporto.
• Non smontare né bloccare alcun pezzo dell’utensile
per l’inserimento dei chiodi come, per esempio, il
morsetto di sicurezza.
• Prima di ogni messa in funzione, controllare che
la sicura e il meccanismo di innesco funzionino
correttamente e che tutti i dadi e i bulloni siano
serrati.
• Non usare l’utensile come un martello.
• Non rivolgere mai nessun utensile per
l’inserimento di chiodi, in funzione, verso se
stessi o verso terzi. Non utilizzare l’utensile
per applicazioni in cui è necessario lavorare in
prossimità del proprio corpo.
• Durante il funzionamento, tenere l’utensile in
modo da non provocare infortuni alla testa o al
I TA L I A N O
•
•
•
•
•
•
corpo nel caso di un possibile rinculo dovuto
ad un’interruzione nell’erogazione di energia o a
zone dure all’interno del pezzo in lavorazione.
Non azionare in aria l’utensile per l’inserimento di
chiodi.
Esaminare le condizioni della zona di lavoro. I
chiodi possono penetrare nei pezzi in lavorazione
sottili o spezzare angoli e bordi del pezzo da
lavorare, mettendo così a rischio le persone.
Non inserire i chiodi vicino al bordo del pezzo in
lavorazione.
Non inserire i chiodi sopra ad altri chiodi.
Nella zona di lavoro, trasportare l’utensile sul
posto di lavoro usando solo un’impugnatura, e
mai con il grilletto azionato.
Scaricare l’utensile dopo l’uso, o prima di
eseguire interventi di manutenzione.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Utensile pneumatico con giogo di
sicurezza.
Non utilizzare l’utensile su una scala.
Angoli compatibili con gli elementi di
fissaggio.
Numero massimo di elementi di fissaggio
nel caricatore.
Lunghezza degli elementi di fissaggio.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. A)
Il codice data (20), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Chiodatrice
1 Grilletto per l’azione sequenziale
1 Occhiali di sicurezza
1 Chiave per brugole 3 mm
1 Chiave per brugole 4 mm
1 Manuale istruzione
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
1 Grilletto
2 Interruttore di sblocco
3 Rotellina di regolazione della profondità
4 Scatto a contatto
5 Caricatore
6 Elemento di chiusura del caricatore
7 Protello di inserimento dei chiodi
8 Calibro di regolazione
9 Raccordo aria
UTILIZZO PREVISTO
La chiodatrice D51321 è stata progettata per
guidare gli elementi di fissaggio nei pezzi di legno in
lavorazione.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Questo chiodatrice pneumatica è un apparato
elettrico professionale.
Diametro dei chiodi.
Pressione di esercizio massima.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
Peso dell’utensile.
45
I TA L I A N O
MONTAGGIO E REGOLAZIONE
Selezione del grilletto (fig. B)
Questi utensili sono montati con un grilletto ad urto.
Nella confezione originale è incluso anche un grilletto
ad azione sequenziale. Per le definizioni di “azione
ad urto” e “azione sequenziale”, vedere sotto.
– Il grilletto grigio con un unico chiodo stampato
sul lato è il grilletto dell’azione sequenziale.
L’installazione di questo kit farà funzionare
l’apparato nel metodo di azionamento
sequenziale.
– Il grilletto nero con un tre chiodi stampati sul lato
è il grilletto dell’azione ad urto. L’installazione di
questo kit farà funzionare l’utensile nel metodo di
azionamento ad urto.
Smontaggio del grilletto
• Staccare il tubo dell’aria dall’utensile.
• Rimuovere tutti gli elementi di fissaggio dal
caricatore.
• Rimuovere la guarnizione in gomma (10)
dall’estremità della caviglia (11).
• Rimuovere la caviglia.
• Rimuovere il gruppo componenti del grilletto (12).
Montaggio del grilletto
• Inserire il gruppo componenti del grilletto
nell’apposita cavità, assicurandosi che la molla
del grilletto (13) sia correttamente in sede.
• Inserire la caviglia (11) attraverso la struttura
dell’utensile, la guida dello scatto a contatto e il
gruppo componenti del grilletto.
• Spingere la guarnizione in gomma (10)
nell’estremità della caviglia.
Raccordo pneumatico (fig. A)
Questi utensili hanno un tubo standard da 1/4" per il
raccordo pneumatico (9).
• Avvolgere l’estremità maschio del raccordo con
nastro di teflon per evitare perdite d’aria.
• Avvitare il raccordo sulla copertura finale e
stringere saldamente.
Caricamento dell’apparato (fig. A, C, D)
1. Premere il meccanismo di chiusura (6) e aprire il
coperchio del caricatore (14).
2. Aprire il portello d’inserimento dei chiodi (7) e
ribaltarlo verso l’alto.
3. Regolare il disco d’appoggio (15), per adattarlo
alla lunghezza dei chiodi richiesti, ruotando la
levetta (16) nella posizione necessaria.
46
4. Inserire il rotolo dei chiodi (17) sull’alberino (18).
5. Svolgere una quantità di chiodi sufficiente ad
inserirsi nella punta dell’apparato.
6. Inserire i chiodi nella punta in modo che il
secondo chiodo si posizioni tra la guida ed il
meccanismo di alimentazione (19).
7. Chiudere il portello d’inserimento dei chiodi (7).
8. Chiudere completamente il coperchio del
caricatore (14) innestando il meccanismo di
chiusura (6) e bloccando in posizione chiusa il
caricatore.
Scaricamento dell’apparato (fig. A, C, D)
1. Premere il meccanismo di chiusura (6) e aprire il
coperchio del caricatore (14).
2. Aprire il portello d’inserimento dei chiodi (7) e
ribaltarlo verso l’alto.
3. Estrarre il rotolo dei chiodi (17) sull’alberino (18).
AVVERTENZA: scollegare sempre
l’apparato dalla sorgente di aria compressa
prima di caricare o scaricare i chiodi.
Regolazione della profondità di graffettatura
(fig. E)
La profondità di inserimento può essere regolata in
base al tipo di elemento di fissaggio utilizzato.
AVVERTENZA : per ridurre il pericolo di seri
infortuni da un avvio accidentale dell’utensile
mentre si regola la profondità, occorre
SEMPRE:
• bloccare il grilletto;
• staccare il tubo dell’aria compressa;
• evitare di toccare il grilletto durante le
regolazioni.
• Per ridurre la profondità, ruotare la rotella di
regolazione (3) verso destra.
• Per aumentare la profondità, ruotare la rotella (3)
verso sinistra.
Blocco del grilletto (fig. A)
Questo apparato è dotato di un interruttore a
contatto, di sblocco del grilletto che impedisce di
sparare un chiodo accidentalmente.
• Per innestare il blocco del grilletto spingere
l’interruttore (2) verso destra.
• Per liberare il blocco del grilletto portare
l’interruttore verso il centro.
Regolazione del calibro (fig. F)
1. Allentare la vite (22) usando la chiave a brugola in
dotazione.
I TA L I A N O
2. Muovere il calibro (8) verso l’alto o verso il basso
per ottenere la posizione desiderata.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA : osservare sempre le
istruzioni per la sicurezza e le normative
vigenti.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. G)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni
personali gravi, tenere le mani SEMPRE
nella posizione corretta, come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, mantenere SEMPRE
l’apparato con presa sicura per prevenire
reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura principale (21).
Preparazione dell’utensile (fig. A)
• Drenare tutta la condensa dai serbatoi e dai tubi
del compressore dell’aria.
• Lubrificare l’utensile. Vedere la sezione
“Manutenzione”.
• Rimuovere tutti gli elementi di fissaggio dal
caricatore.
• Verificare che il meccanismo di scatto a contatto
(4) possa muoversi liberamente.
AVVERTENZA : non usare l’utensile se il
meccanismo di scatto a contatto non può
muoversi liberamente.
• Controllare che la pressione dell’erogazione
dell’aria sia al di sotto della pressione d’esercizio
massima consigliata.
• Attaccare il tubo dell’aria al raccordo che si trova
sull’utensile.
• Controllare che non vi siano perdite udibili intorno
alle valvole e alle guarnizioni.
• Impostare la pressione dell’aria sulla pressione
d’esercizio minima consigliata per il tipo di
applicazione.
AVVERTENZA: non usare mai un utensile
che perda o che abbia parti danneggiate.
Funzionamento a basse temperature
Quando si fanno funzionare gli utensili a temperature
sotto zero:
• Mantenere l’utensile il più possibile caldo prima
dell’uso.
• Staccare il tubo dell’aria dall’utensile.
• Mettere da 10 a 15 gocce di olio per utensili
pneumatici DEWALT (oppure olio pneumatico
invernale contenente glicole etilenico) nella presa
di ingresso dell’aria.
• Impostare la pressione dell’aria su un massimo di
5,5 bar.
• Attaccare il tubo dell’aria al raccordo che si trova
sull’utensile.
• Inserire i chiodi nel caricatore come descritto
precedentemente.
• Azionare l’utensile 5 o 6 volte nel legno di scarto
per lubrificare le guarnizioni circolari.
• Aumentare la pressione dell’aria fino al normale
livello operativo.
• Usare l’utensile nel modo normale.
Funzionamento ad alte temperature
L’utensile deve funzionare normalmente. Evitare il
calore generato dall’esposizione diretta ai raggi solari
per non causare danni ai paraurti, alle guarnizioni
circolari e alle altre parti in gomma.
Azionamento dell’utensile (fig. A)
L’utensile può essere azionato in due modalità
diverse. Il tipo di grilletto installato sull’utensile
determina il metodo di azionamento.
Metodo di azionamento sequenziale
Il metodo ad azionamento sequenziale viene
utilizzato per chiodature intermittenti quando sono
richiesti posizionamenti estremamente accurati.
• Montare il grilletto grigio come descritto sopra.
• Sganciare il meccanismo di blocco del grilletto (2).
• Spingere lo scatto a contatto (4) contro la
superficie di lavoro.
• Tirare il grilletto (1) per azionare l’utensile. Ogni
qualvolta si tira il grilletto con il meccanismo di
scatto a contatto premuto contro la superficie di
lavoro, si inserirà un elemento di fissaggio.
Metodo di azionamento ad impulso
La modalità di azione ad urto è usata per
l’inchiodatura rapida su superfici piatte e fisse.
• Installare il grilletto nero come descritto
precedentemente.
47
I TA L I A N O
• Sganciare il meccanismo di blocco del grilletto (2).
• Per inserire un unico chiodo: Mettere in funzione
l’utensile come descritto per l’azione sequenziale.
• Per inserire più chiodi: Tirare prima il grilletto
(1), e poi spingere lo scatto a contatto (4)
ripetutamente contro la superficie di lavoro.
AVVERTENZA : non tenere il grilletto
premuto quando l’utensile non è in uso.
Mantenere innestato l’interruttore di blocco del
grilletto per evitare l’azionamento accidentale
quando l’utensile non è in uso.
Estrazione di un chiodo incastrato (fig. A, C, D)
Se un chiodo rimane incastrato nella punta, per
estrarlo procedere come segue:
• Staccare il tubo dell’aria dall’apparato.
• Innestare il meccanismo di blocco del grilletto (2).
• Aprire il portello d’inserimento dei chiodi (7) e
ribaltarlo verso l’alto.
• Estrarre il chiodo piegato usando delle pinzette,
se necessario.
• Se la piastra di spinta è rivolta verso il basso,
spingerla verso l’alto usando un cacciavite.
• Eliminare eventuali deformazioni presenti sul
rotolo dei chiodi.
• Inserire i chiodi nella punta come descritto nella
sezione “Caricamento dell’apparato”.
• Chiudere il portello d’inserimento dei chiodi.
AVVERTENZA: se gli elementi di fissaggio si
inceppano frequentemente nella punta, fare
riparare l’utensile da un centro assistenza
autorizzato DEWALT.
Accessori opzionali
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
MANUTENZIONE
L’utensile DEWALT è stato studiato per durare a
lungo richiedendo solo la minima manutenzione. Il
funzionamento continuo e soddisfacente dipende
dall’adeguata cura dell’utensile e dalla sua pulizia
sistematica.
I seguenti interventi di manutenzione devono
essere effettuati giornalmente.
Pulitura
• Pulire il caricatore e la punta con un getto di aria
compressa.
• Pulire l’estremità anteriore del pulsante a contatto
con benzina o nafta.
Drenaggio
• Drenare tutta la condensa dai serbatoi e dai tubi
del compressore dell’aria.
Lubrificazione
• Inserire 5 -7 gocce di olio per utensili pneumatici
nel raccordo dell’aria sul coperchio finale
dell’utensile.
Ispezione
• Controllare che tutte le viti dell’utensile siano ben
serrate e non danneggiate.
• Serrare tutte le viti allentate con l’utensile adeguato.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o non
è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento con i
rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la raccolta
differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati e
imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali riciclati
aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di
materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
48
I TA L I A N O
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del servizio
post-vendita e i contatti, è disponibile su Internet
all’indirizzo www.2helpU.com.
49
I TA L I A N O
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI SODDISFAZIONE
GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro 30
giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato dallo
scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
50
•
sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
•
il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale. È
possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi
alla nostra assistenza post-vendita, nel sito
Internet: www.2helpU.com.
NEDERLANDS
SPIJKERMACHINE D51321
Gefeliciteerd!
EG verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT.
Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een betrouwbare
partner voor de professionele gebruiker.
D51321
Technische gegevens
Type
Aanbevolen werkdruk
Max. werkdruk
Luchtverbruik per schot
Activeringmodus
Bevestigingsnagels
type
lengte
schachtdiameter
hoek
Gewicht
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen)
Vibratie-emissiewaarde ah
ah =
Onzekerheid K =
1
bar
bar
l
D51321
2
4,9–8,3
8,3
1,2 (op 6,9 bar)
contact activering
kg
platte kop
19–45
3
15º
2,2
dB(A)
88
dB(A)
dB(A)
2,5
101
dB(A)
2,5
m/s²
m/s²
4,71
1,5
mm
mm
RICHTLIJN VOOR MACHINES
Deze waarde is een karakteristieke waarde voor
deze machine en geeft niet de invloed op het
systeem van hand en arm tijdens gebruik van
de machine aan. De invloed op het systeem
van hand en arm tijdens gebruik van de
machine hangt onder meer af van de kracht
waarmee de machine wordt vastgehouden,
de contactdruk, de werkrichting, de instelling
van de energievoorziening, het werkstuk en de
ondersteuning van het werkstuk.
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN 792-13.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
31.12.2009
Veiligheidsinstructies
Kijk bij gebruik van gereedschap altijd de
veiligheidsvoorschriften na die van toepassing zijn
in uw land, om het risico op persoonlijk letsel te
verminderen. Lees de volgende veiligheidsinstructies
alvorens dit product te gebruiken.
Bewaar deze instructies op een veilige plek!
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemeen
1. Houd het werkgebied vrij.
Ongeordende gebieden en platformen kunnen
ongelukken veroorzaken.
2. Let op de werkomgeving.
Beschut het gereedschap voor vocht. Hou de
werkomgeving goed verlicht. Gebruik geen
gereedschap bij aanwezigheid van ontvlambare
vloeistoffen of gassen.
51
NEDERLANDS
3. Hou kinderen op afstand.
Laat geen kinderen of bezoekers in contact met
het gereedschap komen. Toezicht is vereist voor
personen jonger dan 16 jaar.
4. Berg niet-gebruikt gereedschap op.
Als het gereedschap niet in gebruik is, dient
het op een droge en veilig afgesloten plaats te
worden bewaard, buiten het bereik van kinderen.
5. Draag geschikte kleding.
Draag geen loszittende kleding of sieraden. Deze
kunnen in bewegende onderdelen vast komen
te zitten. Draag bij voorkeur handschoenen van
rubber en anti.slip veiligheidsschoeisel. Draag
beschermde afdekking voor het haar en hou lang
haar uit de buurt.
6. Rek u niet te ver uit.
Blijf altijd stevig en in balans op de grond staan.
7. Blijf alert.
Let op wat u aan het doen bent. Gebruik uw
gezond verstand. Bedien het gereedschap niet
wanneer u vermoeid bent.
8. Gebruik het geschikte gereedschap.
Het voorgenomen gebruik wordt beschreven in
deze instructie handleiding. Probeer niet met klein
gereedschap of hulpstukken werkzaamheden
uit te voeren die een zwaar gereedschap
nodig hebben. Het gereedschap levert betere
en veiligere prestaties als u het voor het doel
gebruikt waarvoor het is bedoeld.
WAARSCHUWING ! Het gebruik van enig
accessoire of bevestiging of bediening van enige
handeling met dit gereedschap dat anders is dan
wordt aanbevolen in deze gebruiksaanwijzing kan
een risico op persoonlijk letsel opleveren.
9. Onderhoud het gereedschap met zorg.
Houd het gereedschap in goede staat
voor betere en veiligere prestaties. Volg de
instructies voor het onderhoud en verwisselen
van accessoires op. Houd handgrepen en
schakelaars droog, schoon, en vrij van olie
en vet.
10. Controleer op beschadigde onderdelen.
Controleer zorgvuldig het gereedschap op
schade voordat u het gebruikt, om te bepalen
dat het correct zal werken en de bedoelde
functie zal uitvoeren. Kijk het na op verkeerde
uitlijning en vastklemming van bewegende
onderdelen, breuken in onderdelen en andere
omstandigheden die de werking kunnen
beïnvloeden. Laat beschadigde beschermkappen
of andere gebrekkige onderdelen herstellen of
vervangen zoals voorgeschreven.
52
11. Laat uw gereedschap herstellen door een
erkend DEWALT herstelagent.
Dit gereedschap is in overeenstemming met
de veiligheidsvoorschriften van toepassing. Om
gevaar te vermijden, mag het gereedschap enkel
door erkende techniekers hersteld worden.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor
pneumatisch gereedschap
• Gebruik snelkoppelingen voor aansluiting op het
persluchtsysteem. Monteer de niet-afsluitbare
nippel op zo’n manier dat er na het ontkoppelen
geen perslucht in het apparaat achter blijft.
• Gebruik altijd schone, droge perslucht.
Gebruik geen zuurstof of brandbare gassen als
energiebron voor dit gereedschap.
• Sluit het gereedschap alleen aan op een
luchttoevoer waar de maximaal toelaatbare
druk van het apparaat niet meer dan 10% kan
worden overschreden. Wanneer de druk hoger
is, moet een drukreduceerventiel inclusief een
benedenveiligheidsventiel in de drukluchttoevoer
worden ingebouwd.
• Gebruik alleen slangen met hogere specificaties
dan de maximum bedrijfsdruk van het apparaat.
• Ontkoppel het gereedschap van het
persluchtsysteem, voor u het gereedschap gaat
vervoeren, speciaal waar ladders worden gebruikt
of waar een ongebruikelijke lichaamshouding
wordt aangenomen tijdens het vervoer.
• Ontkoppel het gereedschap van de luchttoevoer
indien niet in gebruik.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor nietpistolen
• Draag altijd een veiligheidsbril.
• Draag altijd gehoorbescherming.
• Laad nooit bevestigingsmiddelen terwijl de trekker
is overgehaald.
• Gebruik alleen de bevestigingsmiddelen die in
deze handleiding zijn gespecificeerd.
• Gebruik geen staanders om het gereedschap op
een steun te monteren.
• Haal geen onderdelen van de machine voor het
afschieten van bevestigingsnagels uit elkaar, of
blokkeer ze niet, zoals de veiligheidspal.
• Controleer voor ieder gebruik of het veiligheidsen trekkermechanisme goed functioneert en of
alle bouten en moeren goed vast zitten.
• Gebruik het gereedschap niet als hamer.
NEDERLANDS
• Richt nooit een werkend nietapparaat op uzelf of
een ander persoon. Verricht geen werkzaamheden
waarbij het gereedschap dichtbij het lichaam
moet worden gebruikt.
• Houd tijdens het werken de machine zo vast dat
geen verwondingen aan hoofd of lichaam kunnen
ontstaan wanneer de machine plotseling terug
springt als gevolg van een onderbreking in de
energietoevoer of harde vlakken in het werkstuk.
• Breng het gereedschap voor bevestiging van
nagels nooit in werking in de vrije lucht.
• Maak uzelf vertrouwd in het werkgebied.
Bevestigingsmiddelen kunnen dunne werkstukken
doorboren of kunnen van de hoeken en randen
van het werkstuk wegglijden, en op deze manier
mensen in gevaar brengen.
• Schiet geen bevestigingsmiddelen dicht bij de
rand van een werkstuk.
• Schiet geen bevestigingsmiddelen boven op
andere bevestigingsmiddelen.
• Draag in de werkplaats de machine altijd aan een
handgreep en houd nooit een vinger op de trekker.
• Ontlaad het gereedschap na gebruik en voordat
en alvorens onderhoudswerkzaamheden te
verrichten.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Pneumatische machine met veiligheidsjuk.
Gebruik de machine niet op een ladder.
Nageldiameter.
Max. werkdruk.
Gewicht machine.
DATOKODE PLASSERING (AFB. [FIG.] A)
Datokoden (20), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Spijkermachine
1 Trekker voor opeenvolgende actie
1 Veiligheidsbril
1 Inbussleutel 3 mm
1 Inbussleutel 4 mm
1 Handleiding
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (afb. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Trekker
Blokkeer-/ontgrendelschakelaar
Afstelwiel voor de diepte
Uitschakelmechanisme
Magazijn
Magazijngrendel
Nagelgeleidingsdeur
Dakspaanmeter
Luchtaansluiting
GEBRUIKSDOEL
Uw D51321 afwerkingstacker is ontworpen voor het
drijven van spijkers in houten werkstukken.
Compatibele nagelhoeken.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Max. aantal nagels in de magazijn.
Deze pneumatische afwerkingstacker is professioneel
elektrisch gereedschap.
Nagellengte.
53
NEDERLANDS
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als onervaren
gebruikers dit gereedschap bedienen.
3. Stel het platform (15) in om goed te passen bij de
vereiste nagellengte door aan de hefboom (16)
te draaien, totdat deze zich op de juiste plaats
bevindt.
MONTEREN EN INSTELLEN
4. Zet de nagelspoel (17) boven de spindel (18).
De trekker selecteren (afb. B)
Deze machines zijn uitgerust met een trekker voor
schokactie. In de originele verpakking zit ook een
trekker voor opeenvolgende actie. Zie onder voor de
definities van “schokactie” en “opeenvolgende actie”.
– De grijze trekker met een spijker aan een kant
weergegeven, is de trekker voor de spijker-naspijkerstand. Installatie van deze kit zorgt dat het
gereedschap werkt in de spijker-na-spijker stand.
– De zwarte trekker met drie spijkers aan een kant
weergegeven, is de snelvuurtrekker. Installatie
van deze kit zorgt dat het gereedschap werkt in
de snelvuurstand.
5. Rol genoeg nagels af om in het neusstuk van het
gereedschap te voeren.
Verwijderen van de trekker
• Ontkoppel de luchtleiding van de machine.
• Verwijder alle bevestigingsmiddelen uit het
magazijn.
• Verwijder de rubberen pakkingsring (10) van het
uiteinde van de deuvel (11).
• Verwijder de deuvel.
• Verwijder de trekkereenheid (12).
Aanbrengen van de trekker
• Steek de trekkereenheid in de trekkerholte, en
zorg ervoor dat de trekkerveer (13) goed zit.
• Steek de deuvel (11) door het frame
van de machine, de geleider van het
uitschakelmechanisme, en de trekkereenheid.
• Duw de rubberen pakkingsring (10) op het
uiteinde van de deuvel.
Aansluiten op lucht (afb. A)
Deze machines hebben een standaard 1/4"
pijpschroefdraad voor het aansluiten op lucht (9).
• Wikkel Teflon-tape rond de mannelijke aansluiting
om luchtlekken te voorkomen.
• Schroef de aansluiting in de beschermkap en
draai hem stevig aan.
Het gereedschap laden (afb. A, C, D)
1. Duw aan de grendel van het magazijn (6) om het
deurtje van het magazijn te openen (14).
2. Open en verplaats de nagelgeleidingsdeur (7),
zodat deze uit de weg is.
54
6. Voer de nagels in het neusstuk op een dergelijke
manier, dat de tweede nagel tussen de rails van
de invoerpal zit (19).
7. Sluit de nagelgeleidingsdeur (7).
8. Sluit het deurtje van het magazijn (14) volledig
door de grendel van het magazijn te bevestigen
(6) en sluit het magazijn gesloten af.
Het gereedschap ontladen (fig. A, C, D)
1. Duw aan de grendel van het magazijn (6) om het
deurtje van het magazijn te openen (14).
2. Open en verplaats de nagelgeleidingsdeur (7)
zodat deze uit de weg is.
3. Verwijder de nagelspoel (17) boven de spindel
(18).
WAARSCHUWING: Verbreek altijd de
verbinding van het gereedschap met de
luchttoevoer, voordat u de spijkers laadt of
ontlaadt.
Instellen van de indrijfdiepte (afb. E)
De inslagdiepte kan worden afgesteld op het type
spijker dat wordt gebruikt.
WAARSCHUWING: Om te voorkomen
dat u zich ernstig verwondt door toevallige
activering tijdens het instellen van de diepte
moet u ALTIJD:
• De trekker in de OFF-stand vergrendelen.
• De luchttoevoer loskoppelen.
• Tijdens het instellen contact met de
trekker vermijden.
• U kunt de diepte laten afnemen door het
afstelwiel voor de diepte (3) naar rechts te
draaien.
• U kunt de diepte laten toenemen door het wiel (3)
naar links te draaien.
Trekkervergrendeling (afb. A)
Dit gereedschap is uitgerust met een
afgrendelschakelaar voor de trekker, diie voorkomt
dat het gereedschap een spijker afvuurt.
NEDERLANDS
• Activeer de blokkering door de schakelaar (2)
naar rechts te duwen.
• Ontgrendel de blokkering door de schakelaar
naar het midden te duwen.
Pas de dakspaanmeter aan (afb. F)
1. Maak de schroef (22) los met behulp van de hex
sleutel die standaard bijgeleverd wordt.
2. Verplaats de meter (8) naar boven of onder om
de gewenste positie te bereiken.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Neem altijd de
veiligheidsinstructies in acht en houdt u aan
de geldende voorschriften.
Juiste positie van de handen (afb.G)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor de juiste handpositie zet u één hand op de
hoofdhandgreep (21).
De machine voorbereiden (afb. A)
• Laat al het condensvocht uit de
luchtcompressortanks en –slangen weglopen.
• Smeer de machine. Zie “Onderhoud”.
• Verwijder alle bevestigingsmiddelen uit het
magazijn.
• Controleer of het uitschakelmechanisme (4) zich
vrij kan bewegen.
WAARSCHUWING: Gebruik de machine
niet indien het uitschakelmechanisme zich
niet vrij kan bewegen.
• Verzeker u ervan dat de druk van de luchttoevoer
zich niet boven de maximale aanbevolen
werkdruk bevindt.
• Sluit de luchtslang aan op de machine.
• Controleer of u geen lekken kunt horen rond
kleppen en pakkingen.
• Stel de luchtdruk in op de minimale voor de
toepassing benodigde werkdruk.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit een
machine die lekken of beschadigingen
vertoont.
Gebruik bij koud weer
Als u de machines gebruikt bij temperaturen onder nul:
• Houd de machine voor gebruik zo warm mogelijk.
• Ontkoppel de luchtleiding van de machine.
• Druppel 10 tot 15 druppels DEWALT
pneumatische machineolie (of wintergewichtpneumatische olie met ethyleenglycol) in de
luchtingang.
• Stel de luchtdruk in op maximaal 5,5 bar.
• Sluit de luchtslang aan op de machine.
• Laad spijkers in het magazijn, zoals hierboven
beschreven.
• Bedien de machine 5 à 6 keer terwijl u hem op
afvalhout richt, om de o-ringen te smeren.
• Voer de luchtdruk op tot het normale werkniveau.
• Gebruik de machine op de normale wijze.
Gebruik bij warm weer
De machine werkt, als het goed is, normaal. Vermijd
de warmte van direct zonlicht, om schade aan de
bumpers, o-ringen, en andere rubberen onderdelen
te voorkomen.
Bedienen van de machine (afb. A)
De machine kan in een van de twee volgende
bedrijfsmodes gebruikt worden. De trekker die op de
machine is aangebracht, bepaalt de actiemodus.
Opeenvolgende actie-modus
De spijker-voor-spijkerstand wordt gebruikt voor
periodiek dichtmaken, als men wil dat plaatsing
zorgvuldig en nauwkeurig is.
• Plaats de grijze trekker zoals hierboven beschreven.
• Ontgrendel de blokkeerknop (2).
• Duw het uitschakelmechanisme (4) tegen het
werkoppervlak.
• Haal de trekker (1) over om de machine te
bedienen. Elke keer dat de trekker overgehaald
wordt terwijl het uitschakelmechanisme tegen
het werkoppervlak aan drukt, wordt er één niet
ingeslagen.
Schokactiemodus
De snelvuurstand wordt gebruikt voor het snelle
spijkerwerk op vlakke, stationaire oppervlakken.
• Plaats de zwarte trekker zoals hierboven
beschreven.
55
NEDERLANDS
• Ontgrendel de blokkeerknop (2).
• Als u één enkele spijker wilt afvuren: Werk met
het gereedschap zoals wordt beschreven in de
spijker-voor-spijkerstand.
• Om verscheidene spijkers in te drijven: Haal
eerst de trekker (1) over en duw daarna het
contactmechanisme (4) herhaaldelijk tegen het
werkoppervlak.
WAARSCHUWING: Houd de trekker niet
ingedrukt als de machine niet gebruikt
wordt. Zorg ervoor dat de blokkering van de
trekker altijd ingeschakeld is, zodat hij niet
per ongeluk bediend kan worden terwijl de
machine niet in gebruik is.
Een beknelde spijker losmaken (afb. A, C, D)
Als een spijker bekneld raakt in het neusstuk, volgt u
deze instructies om de spijker te verwijderen:
• Verbreek de verbinding van de luchtlijn met het
gereedschap.
• Maak de trekkervergrendeling vast (2).
• Open en verplaats de nagelgeleidingsdeur (7),
zodat deze uit de weg is.
• Verwijder de spijker, zo nodig met een tang.
• Als het drijfmes zich in de positie naar beneden
bevindt, duw dit dan naar boven met behulp van
een schroevendraaier.
• Corrigeer eventuele vervormingen die hebben
plaatsgevonden bij de nagelspoel.
• Voer de spijkers in het neusstuk in zoals
beschreven in “Het gereedschap laden”.
• Sluit het nagelgeleidingsdeurtje.
WAARSCHUWING: Mochten de nagels
vaak blijven vastklemmen in het neusstuk,
laat u het gereedschap voor onderhoud
binnenbrengen bij een erkende DEWALT
service center.
Opties
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
ONDERHOUD
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
56
De volgende onderhoudswerkzaamheden
moeten dagelijks worden uitgevoerd.
Reiniging
• Reinig het magazijn en het neusstuk met behulp
van perslucht.
• Reinig de voorkant van het uitschakelmechanisme
met behulp van brandstofolie of dieselbrandstof.
Drainen
• Laat al het condensvocht uit de
luchtcompressortanks en –slangen weglopen.
Smering
• Plaats 5–7 druppels pneumatische olie in de
luchtaansluiting op de beschermkap van de
machine.
Controleren
• Zorg ervoor dat alle bevestigingsmiddelen van de
machine goed vast zitten en onbeschadigd zijn.
• Zet alle losse bevestigingsmiddelen met gebruik
van het juiste gereedschap vast.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval. Dit
product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
NEDERLANDS
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten die
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Om
van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw product
terugbrengen naar elke erkende reparateur die hem
voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
57
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten
als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere,
niet-professionele gebruiker, en is op
geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen
het grondgebied van de Lidstaten van
de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt
u recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of –naar
onze beoordeling –het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
58
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de
garantie, neem dan contact op met
uw leverancier of zoek het officiële
DEWALT-servicecentrum bij u in de
buurt in de DEWALT-catalogus of neem
contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in
deze handleiding. Een lijst van officiële
DEWALT-servicecentra en volledige details
over onze after-sales-service zijn ook te
vinden op internet via: www.2helpU.
com.
NORSK
SPIKERPISTOL D51321
Gratulerer!
EU-samsvarserklæring
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
D51321
Tekniske data
Type
Anbefalt driftstrykk
Maks. driftstrykk
Luftbruk pr. skudd
Utløsningsmodus
Spiker
type
lengde
diameter
vinkel
Gewicht
bar
bar
l
D51321
2
4,9–8,3
8,3
1,2 (ved 6,9 bar)
kontakt-utløsning
kg
flathodet
19–45
3
15º
2,2
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
2,5
101
2,5
Vibrasjonsutslippsverdi ah
ah =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
4,71
1,5
LPA
KPA
LWA
KWA
1
MASKINERIDIREKTIV
mm
mm
Denne verdien er en verktøyrelatert karakteristisk
verdi som ikke tar hensyn til virkningen av håndarm-systemet ved bruk av verktøyet. Virkningen
av hånd-arm-systemet ved bruk av verktøyet
avhenger f.eks. av gripekraft, kontakttrykk,
arbeidsretning, justeringen av strømforsyningen,
arbeidsstykket og støtten for arbeidsstykket.
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet
under “tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 792-13.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på
vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
Sikkerhetsinstruksjoner
Følg alltid sikkerhetsbestemmelser som gjelder i
ditt land for å redusere risikoen for personskade
når du bruker verktøy. Les de følgende
sikkerhetsinstruksjonene før du tar i bruk produktet.
Oppbevar disse instruksjonene på et trygt sted!
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken
Generelt
1. Hold arbeidsområdet rent.
Rotete områder og benker kan forårsake ulykker.
2. Ta hensyn til arbeidsmiljø.
Ikke utsett verktøyene for fuktighet. Hold
arbeidsområdet godt opplyst. Ikke bruk verktøy i
nærheten av brennbare væsker eller gasser.
3. Hold barn unna.
Ikke la barn eller besøkende komme i kontakt
med verktøyet. Ettersyn er nødvendig for de
under 16 år.
59
NORSK
4. Verktøy som ikke er i bruk skal oppbevares
korrekt.
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares
på et tørt sted og låses sikkert, utenfor barns
rekkevidde.
5. Bruk egnet antrekk.
Ikke ha på deg løstsittende klær eller smykker. De
kan fanges i bevegelige deler. Du kan med fordel
bruke gummihansker og vernesko som ikke sklir.
Bruk hårnett for å dekke til langt hår.
6. Ikke strekk deg over verktøyet.
Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden.
7. Vær på vakt.
Følg med på hva du gjør. Bruk sunn fornuft. Ikke
bruk verktøyet når du er trøtt.
8. Bruk egnet verktøy.
Beregnet bruk er beskrevet i denne
instruksjonshåndboken. Ikke tving små verktøy
eller tilleggsutstyr til å gjøre jobben til et kraftigere
verktøy. Verktøy fungerer bedre og sikrere ved
den hastigheten det er beregnet for.
ADVARSEL ! Bruk av tilbehørs- eller
ekstrautstyr eller utførelse av operasjoner med
dette verktøyet ut over de som anbefales i denne
instruksjonshåndboken, kan føre til fare for
personskade.
9. Vedlikehold verktøyet.
Hold verktøyet i god stand for bedre og tryggere
bruk. Følg instruksjonene om vedlikehold og bytte
av tilbehør. Hold alle kontrollere tørre, rene og
uten olje og smørefett.
10. Kontroller for ødelagte deler.
Før bruk må du kontrollere verktøy nøye for
skader for å sørge for at det vil fungere korrekt og
utføre tiltenkt funksjon. Kontroller om bevegelige
deler er feiljustert eller fastskjært, om deler er
ødelagt eller andre forhold som kan påvirke
bruken. Ødelagt beskyttelse eller andre defekte
deler må repareres eller byttes ut som beskrevet.
11. Få en autorisert DEWALT-reparatør til å
reparere verktøyet.
Dette verktøyet er i henhold til relevante
sikkerhetsbestemmelser. For å unngå fare, må
verktøyene kun repareres av kvalifiserte teknikere.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for
pneumatisk verktøy
• Bruk hurtigkoplinger for tilkopling til
trykkluftsystemet. Nippelen som ikke kan
forsegles, må monteres på verktøyet, slik at
verktøyet er fritt for trykkluft etter frakopling.
60
• Bruk alltid ren, tørr trykkluft. Ikke bruk oksygen
eller brennbare gasser som energikilde for dette
verktøyet.
• Dette verktøyet må kun koples til lufttilførsel
der største tillatte trykk for verktøyet ikke kan
overstiges med over 10 %. Ved høyere trykk må
en trykkreduserende ventil med sikkerhetsventil
på nedstrømmen bygges inne i trykklufttilførselen.
• Bruk kun slanger med høyere klassifikasjon enn
verktøyets maksimale driftstrykk.
• Før verktøyet transporteres, koples det fra
trykkluftsystemet, særlig når stiger benyttes, eller
der en må bruke uvanlige fysiske stillinger under
flyttingen.
• Kople verktøyet fra lufttilførselen når det ikke er
i bruk.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for
inndrivningsverktøy for festeelementer
• Bruk alltid vernebriller.
• Bruk alltid hørselsvern.
• Sett aldri i festeelementer med bryteren aktivert.
• Bruk kun spikre av den typen som er angitt i
håndboken.
• Ikke bruk stativer for montering av verktøyet til en
støtte.
• Ikke demonter eller blokker noen deler av
spikerslageren, f.eks. sikkerhetsstykket.
• Før hver gangs bruk, må du kontrollere at
sikkerhets- og utløsningsmekanismen fungerer
som den skal, og at alle skruer og mutre er
strammet.
• Ikke bruk utstyret som hammer.
• Ikke rett spikerslagere som er i drift, mot deg selv
eller andre. Ikke bruk verktøyet til anvendelser
som foregår like ved kroppen.
• Under arbeid må verktøyet holdes slik at det ikke
kan forårsake skader på hode eller kropp ved
et eventuelt tilbakeslag på grunn av avbrudd i
strømtilførselen eller harde områder i arbeidsemnet.
• Du må aldri aktivere spikerslageren i tomrom.
• Tenk gjennom forholdene i arbeidsområdet.
Spikre kan trenge gjennom tynne arbeidsemner
eller gli av i hjørner og kanter på arbeidsemnet,
slik at de utgjør en fare for deg selv eller andre.
• Ikke sett inn spikre i nærheten av kanten av
arbeidsemnet.
• Ikke sett inn spikre over andre spikre.
NORSK
• I arbeidsområdet skal verktøyet bæres til
arbeidsplassen i det ene håndtaket, uten at
utløseren er aktivert.
• Ta ut båndene med festeelementer etter bruk og
før alt vedlikehold.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
1
1
1
1
Vernebriller
Sekskant-nøkkel 3 mm
Sekskant-nøkkel 4 mm
Instruksjonsbok
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Trykkluftverktøy med sikkerhetsbøyle.
Må aldri brukes på stige.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Utløserbryter
Låsebryter
Dybdejusteringshjul
Kontaktaktivator
Magasin
Magasinsperre
Spikerstyringsluke
Tykkelsesmåler
Luftkopling
TILTENKT BRUK
Kompatible spikervinkler.
D51321 spikerpistol er designet for å slå inn spikere i
arbeidsstykker av treverk.
Maks. antall spikre i magasinet.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Lengde på festeelement.
Denne penumatiske spikermaskinen er et
profesjonelt luftdrevet verktøy.
Spikerdiameter.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
Maks. driftstrykk.
MONTERING OG JUSTERING
Verktøyets vekt.
DATOKODE PLASSERING (FIG. A)
Datokoden (20), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Spikerpistol
1 Trinnvis utløser
Brytervalg (fig. B)
Dette verktøyet monteres med støtaktivering.
En trinnvis utløser er også inkludert i originalpakken.
Du finner en definisjon på “støtaktivering” og “trinnvis
aktivering” nedenfor.
– Den grå avtrekkeren med symbol for en enkel
spiker på siden brukes som avtrekker for
enkeltskudd. Installasjon av dette settet gjør at
verktøyet fungere med enkeltskudd.
– Den svarte avtrekkeren med symbol for tre
spikere på siden brukes som avtrekker for
slagaktivering. Installasjon av dette settet gjør at
verktøyet fungere med slagskudd.
61
NORSK
Demontering av bryteren
• Kople luftslangen fra verktøyet.
• Fjern alle festeelementer fra magasinet.
• Fjern gummimaljen (10) fra enden av styrestiften
(11).
• Fjern styrestiften.
• Fjern utløsermontasjen (12).
Montering av bryteren
• Sett utløsermontasjen inn i utløseråpningen. Pass
på at fjæren (13) sitter på plass.
• Sett styrestiften (11) gjennom verktøyrammen,
kontaktaktivatorføringen og utløsermontasjen.
• Skyv gummimaljen (10) inn på enden av
styrestiften.
Kople til luft (fig. A)
Dette verktøyet har standard 1/4" rørgjenger for
luftkoplingen (9).
• Pakk hannenden av montasjen inn i Teflontape
for å forhindre luftlekkasjer.
• Skru montasjen inn på endehetten, og stram godt.
Lading av verktøyet (fig. A, C, D)
1. Skyv magasinfestet (6) for å åpne magasinluken
(14).
2. Åpne og skyv spikerstyringsluken (7) unna.
3. Juster plattformen (15) for å passe til den
ønskede spikerlengden ved å skru spaken (16) til
ønsket posisjon.
4. Legg spikerkveilen (17) over spindelen (18).
5. Kveil ut nok spikere for å mate inn i nesestykket
på verktøyet.
6. Mat spikerne inn i nesestykket slik at den andre
spikeren ligger mellom skinnene på mateklingen
(19).
7. Lukk spikerstyringsluken (7).
8. Lukk magasinluken (14) helt ves å sette på
magasinfestet (6) og låse magasinet lukket.
Ut-lading av verktøyet (fig. A, C, D)
1. Skyv magasinfestet (6) for å åpne magasinluken
(14).
2. Åpne og skyv spikerstyringsluken (7) unna.
3. Fjern spikerkveilen (17) fra spindelen (18).
ADVARSEL: Kobel alltid verktøyet fra
luftforsyningen før lading eller ut-lading av
spikere.
62
Justere drivdybden (fig. E)
Slagdybden kan justeres i forhold til type spiker som
brukes.
ADVARSEL : For å redusere faren for
alvorlige skader ved utilsiktet aktivering når
dybden justeres, skal du ALLTID:
• Lås utløseren.
• Kople fra lufttilførselen.
• Unngå å komme i kontakt med utløseren
mens du foretar justeringer.
• For å redusere dybden, vri dybdejusteringshjulet
(3) til høyre.
• For å øke dybden, vri dybdejusteringshjulet (3) til
venstre.
Avtrekkerlås (fig. A)
Dette verktøyet er utstyrt med en avtrekkerlås som
forhindrer at verktøyet skyter spiker.
• Trykk bryteren (2) mot høyre for å aktivere
låsebryteren.
• Trykk bryteren til midtposisjonen for å høyre for å
frigjøre låsebryteren.
Justering av tykkelsesmåleren (fig. F)
1. Løsne skruen (22) ved hjelp av den vedlagte
nøkkelen (umbrako).
2. Beveg måleren (8) opp eller ned til ønsket
posisjon.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL : Overhold alltid
sikkerhetsinstruksene og gjeldende
forskrifter.
Korrekt plassering av hendene (fig. G)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig
personskade, skal man ALLTID ha hendene
i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde godt
fast, for å være forberedt på en plutselig
reaksjon.
Riktig håndstilling er å ha en hånd på hovedhåndtaket
(21).
NORSK
Klargjøring av verktøyet (fig. A)
• Tøm all kondens fra trykklufttankene og slangene.
• Smør verktøyet. Se “Vedlikehold”.
• Fjern alle festeelementer fra magasinet.
• Sjekk om kontaktaktivatoren (4) kan bevege seg
fritt.
ADVARSEL : Ikke bruk verktøyet hvis
kontaktaktivatoren ikke kan bevege seg fritt.
• Sjekk at trykket på lufttilførselen ligger under
maksimalt anbefalt driftstrykk.
• Kople luftslangen til koplingen på verktøyet.
• Kontroller for hørbare lekkasjer rundt ventiler og
pakninger.
• Still lufttrykket til minste anbefalte driftstrykk for
den aktuelle anvendelsen.
ADVARSEL : Ikke bruk verktøy som lekker
eller har skadede deler.
Drift i kaldt vær
Ved drift av verktøy ved temperaturer under
frysepunktet:
• Pass på at verktøyet er så varmt som mulig før
bruk.
• Kople luftslangen fra verktøyet.
• Drypp 10 til 15 dråper DEWALT-olje til pneumatisk
verktøy (eller pneumatisk vinterolje med
frysevæske, dvs. etylenglykol) i luftinntaket.
• Still lufttrykket til maksimalt 5,5 bar.
• Kople luftslangen til koplingen på verktøyet.
• Lad spikere i magasinet som beskrevet over.
• Aktiver verktøyet 5 eller 6 ganger i avkapp for å
smøre o-ringene.
• Øk lufttrykket til normalt driftsnivå.
• Bruk verktøyet på normal måte.
Drift ved varme omgivelsestemperaturer
Verktøyet skulle kunne brukes som normalt. Unngå
direkte sollys, da dette kan skade støtenhetene,
o-ringene og andre deler av gummi.
Aktivere verktøyet (fig. A)
Verktøyet har to driftsmodi. Utløseren som er
installert på verktøyet, avgjør aktiveringsmodus.
Trinnvis aktivering
Enkeltskudd-modus brukes for enkel spikring der
det er ønskelig med forsiktig og nøyaktig plassering.
• Monter den grå utløseren som forklart ovenfor.
• Frigjør låsebryteren (2).
• Skyv kontaktaktivatoren (4) mot arbeidsflaten.
• Trekk i utløseren (1) for å aktivere verktøyet. Hvert
trekk i utløseren når kontaktaktivatoren trykkes
mot arbeidsflaten, skyter én spiker.
Støtaktivering
Slagaktiverings-modus brukes for rask spikring på
jevne, stabile flater.
• Monter den svarte utløseren som forklart ovenfor.
• Frigjør låsebryteren (2).
• For å slå inn kun en spiker: Bruk verktøyet
som beskrevet under sekvensiell virkemåte
(enkeltskudd).
• For å slå inn flere spikere: Trekk først i
avtrekkeren (1), og trykk deretter kontaktutløseren
(4) gjentatte ganger mot arbeidsflaten.
ADVARSEL : Ikke hold utløseren nede hvis
verktøyet ikke er i bruk. Hold låsebryteren
aktivert for å forhindre utilsiktet igangsetting
av verktøyet når det ikke er i bruk.
Fjerne en blokkert spiker (fig. A, C, D)
Dersom en spiker er blokkert i nesestykket, gjør
følgende for å fjerne spikeren:
• Koble luftslangen fra verktøyet.
• Sett på avtrekkerlåsen (2).
• Åpne og skyv spikerstyringsluken (7) unna.
• Ta ut spikeren, bruk en tang om nødvendig.
• Dersom drivklingen er i nedre posisjon, skyv
drivklingen oppover ved hjelp av en skrutrekker.
• Korriger eventuell deformering som kan ha skjedd
med spikerkveilen.
• Mat spikrene inn i nesestykket som beskrevet
under “Lade verktøyet”.
• Lukk spikerstyringsluken.
ADVARSEL : Hvis festeelementer ofte setter
seg fast i munnstykket, må verktøyet etterses
av et autorisert DEWALT-servicesenter.
Tilleggsutstyr
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT-verktøy er konstruert slik at det kan
brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig vedlikehold og regelmessig rengjøring.
63
NORSK
Følgende vedlikehold må gjennomføres daglig.
Rengjøring
• Rengjør magasinet og munnstykket ved hjelp av
trykkluft.
• Rengjør framsiden av kontaktaktivatoren med
brenselolje eller diesel.
Tømming
• Tøm all kondens fra trykklufttankene og slangene.
Smøring
• Drypp 5–7 dråper pneumatisk verktøyolje inn i
luftkoplingen på endehetten til verktøyet.
Kontroll
• Kontroller at alle skruer på verktøyet er stramme
og uten skade.
• Stram løse skruer ved hjelp av egnet verktøy.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet skal
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og etterspørselen
etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
64
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som kan
samle inn produkter på dine vegne og anvende denne
tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du
ganske enkelt returnere det innen 30
dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller —etter vårt skjønn— å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
65
PORTUGUÊS
PISTOLA DE PREGAR D51321
Parabéns!
Declaração de conformidade da CE
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo
de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Tipo
Pressão de funcionamento
recomendada
Pressão de funcionamento
máxima
Consumo de ar por disparo
Modo de activação
Pregos
tipo
comprimento
diâmetro da haste
ângulo
Peso
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da
pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da
potência sonora)
Valor de emissão de vibrações ah
ah =
K de variabilidade =
1
66
D51321
2
bar
4,9–8,3
bar
l
8,3
1,2 (a 6,9 bares)
activação por
contacto
kg
cabeça chata
19–45
3
15º
2,2
dB(A)
88
dB(A)
dB(A)
2,5
101
dB(A)
2,5
m/s²
m/s²
1
mm
mm
4,7
1,5
Este valor é um valor específico da ferramenta e
não representa a força exercida no sistema de
mão-braço sempre que utilizar a ferramenta. A
força exercida no sistema de mão-braço sempre
que utiliza a ferramenta dependerá, por exemplo,
da força do punho, da força de pressão de
contacto, da direcção do trabalho, do ajuste da
fonte de alimentação, do material e do suporte
do material.
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
D51321
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 792-13.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do
ficheiro técnico e faz esta declaração em nome da
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
31.12.2009
Instruções de segurança
Ao utilizar ferramentas, cumpra sempre os
regulamentos de segurança em vigor no seu país
para reduzir o risco de ferimentos. Leia as seguintes
instruções de segurança antes de utilizar este
produto.
Guarde estas instruções num local seguro!
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Geral
1. Mantenha a área de trabalho limpa.
As bancadas e as áreas de trabalho sujas e
desorganizadas podem causar acidentes.
2. Tenha em conta o ambiente da área de
trabalho.
Não exponha as ferramentas à humidade.
Mantenha a área de trabalho bem iluminada.
Não utilize ferramentas na presença de gases ou
líquidos inflamáveis.
PORTUGUÊS
3. Mantenha as crianças afastadas.
Não permita que crianças ou visitantes entrem
em contacto com a ferramenta. Os indivíduos
com menos de 16 anos necessitam de ser
supervisionados.
4. Guarde as ferramentas que não estejam a
ser utilizadas.
Quando não estiverem a ser utilizadas, as
ferramentas devem ser guardadas num local
seco e fechadas com segurança, fora do alcance
de crianças.
10. Verifique se existem peças danificadas.
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se a mesma está danificada
para assegurar que irá funcionar adequadamente
e realizar a função para a qual foi concebida.
Verifique se existe algum desalinhamento ou
colagem das peças móveis, peças danificadas
ou quaisquer outras condições que possam
afectar o funcionamento da ferramenta. Mande
reparar ou substituir quaisquer protecções
danificadas ou outras peças defeituosas, tal
como indicado nas instruções.
5. Use vestuário adequado.
Não use roupas largas ou jóias. Estas podem
ficar presas nas peças móveis. De preferência,
use luvas de borracha e calçado de protecção
antiderrapante. Se tiver o cabelo comprido, use
uma touca de protecção para o cabelo, para o
manter afastado da ferramenta.
11. Mande reparar a sua ferramenta num
agente de reparação autorizado da DEWALT.
Esta ferramenta encontra-se em conformidade
com os regulamentos de segurança aplicáveis.
Para evitar situações perigosas, as ferramentas
apenas devem ser reparadas por técnicos
qualificados.
6. Não se estique demasiado ao trabalhar com
a ferramenta.
Mantenha sempre os pés bem apoiados e um
equilíbrio adequado.
7. Mantenha-se atento.
Tenha atenção ao que está a fazer. Utilize o
senso comum. Não utilize a ferramenta quando
estiver cansado.
8. Utilize a ferramenta adequada.
A utilização específica para a qual a ferramenta
foi concebida é descrita neste manual de
instruções. Não utilize ferramentas ou acessórios
pequenos de forma forçada (excedendo a
sua capacidade) para fazer o trabalho de uma
ferramenta maior. A ferramenta irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro se
for utilizada de acordo com a capacidade para a
qual foi concebida.
ATENÇÃO ! A utilização de qualquer
acessório ou dispositivo complementar ou
qualquer utilização desta ferramenta que seja
diferente do que é recomendado neste manual
de instruções poderá representar um risco de
ferimentos.
9. Efectue uma manutenção cuidadosa das
ferramentas.
Mantenha as ferramentas em boas condições
de forma a obter um desempenho mais eficiente
e seguro. Siga as instruções de manutenção
da ferramenta e substituição de acessórios.
Mantenha todos os controlos secos, limpos e
isentos de óleo e gordura.
Instruções de segurança adicionais para
ferramentas pneumáticas
• Utilize engates rápidos para a ligação ao sistema
de ar comprimido. O bocal não vedado deve ser
colocado na ferramenta de forma a que nenhum
ar comprimido permaneça na ferramenta depois
de a desligar.
• Utilize sempre ar comprimido limpo e seco. Não
utilize oxigénio nem gases combustíveis como
fonte de alimentação para esta ferramenta.
• Ligue apenas esta ferramenta a uma fonte de
alimentação de ar onde a pressão máxima
permitida da ferramenta não possa ser excedida
em mais de 10%. No caso de pressões
elevadas, deverão ser instaladas uma válvula de
redução de pressão e uma válvula de segurança
para baixa pressão na fonte de alimentação de
ar comprimido.
• Utilize apenas tubos com um nível que exceda
a pressão máxima de funcionamento da
ferramenta.
• Antes de deslocar a ferramenta, desligue-a do
sistema de ar comprimido, especialmente em
locais onde são utilizadas escadas ou qualquer
apoio físico fora do habitual.
• Desligue a ferramenta da fonte de alimentação
de ar quando não estiver a ser utilizada.
67
PORTUGUÊS
Instruções adicionais de segurança para
pregadores
• Utilize sempre óculos de protecção.
• Utilize sempre protecções auriculares.
• Nunca carregue pregos com o gatilho accionado.
• Utilize pregos apenas do tipo especificado no
manual.
• Não utilize quaisquer apoios para a montagem
da ferramenta num suporte.
• Não desmonte nem bloqueie quaisquer partes
do pregador, como por exemplo, a junta de
segurança.
• Antes de qualquer operação, verifique se o
mecanismo de segurança e o gatilho estão a
funcionar correctamente e se todas as porcas e
parafusos estão apertados.
• Não utilize o equipamento como um martelo.
• Nunca aponte para si ou para qualquer pessoa
qualquer pregador em funcionamento. Não
utilize a ferramentas em aplicações que exijam a
utilização da mesma próxima do corpo.
• Durante a sua utilização, segure na ferramenta
de forma a não causar quaisquer lesões na
cabeça ou no corpo caso venha a ocorrer um
retrocesso imprevisto devido a uma falha de
energia ou a zonas duras dentro da peça.
• Nunca accione o pregador num espaço livre.
• Tenha em atenção as condições da área de
trabalho. Os pregos podem penetrar em peças
estreitas ou deslizar em cantos e extremidades
da peça colocando, assim, as pessoas em risco.
• Não coloque pregos perto da extremidade da
peça.
• Não coloque pregos sobre outros pregos.
• Na área de trabalho, transporte a ferramenta
para o local de trabalho utilizando apenas o
punho e nunca com o gatilho accionado.
• Retire todos os pregos da ferramenta antes
de efectuar qualquer tipo de manutenção na
mesma.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
68
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
Ferramenta pneumática com junta de
ligação de segurança.
Não utilize a ferramenta numa escada.
Compatível com os ângulos dos
fixadores.
Número máximo de pregos no carregador.
Comprimento do fixador.
Diâmetro do prego.
Pressão máx. de funcionamento.
Peso da ferramenta.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. A)
O Código de data (20), o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2010 XX XX
Ano de fabrico
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Pistola de pregar
1 Gatilho de accionamento sequencial
1 Óculos de segurança
1 Chave sextavada 3 mm
1 Chave sextavada 4 mm
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
PORTUGUÊS
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gatilho
Interruptor de bloqueio
Botão de ajuste da profundidade
Lingueta de contacto
Carregador
Trinco do carregador
Porta da guia de pregos
Medidor de ripas
Bocal do ar
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
A pistola de pregar D51321 foi concebida para
pregar pregos em pranchas de madeira.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Esta pistola de pregar pneumática é uma ferramenta
eléctrica profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com
as mesmas. É necessária supervisão quando estas
ferramentas forem manuseadas por utilizadores
inexperientes.
MONTAGEM E AJUSTE
Selecção do gatilho (fig. B)
Estas ferramentas são montadas com um gatilho de
accionamento por impacto. Também está incluído
um gatilho de accionamento sequencial. Consulte
as definições de “accionamento por impacto” e
“accionamento sequencial” mais abaixo.
– O gatilho cinzento com um prego único impresso
na parte lateral é o gatilho de acção sequencial.
A instalação deste kit faz com que a ferramenta
funcione no modo de acção sequencial.
– O gatilho preto com três pregos impressos
na parte lateral é o gatilho de acção rápida. A
instalação deste kit faz com que a ferramenta
funcione no modo de acção rápida.
Remoção do gatilho
• Desligue o tubo de ar da ferramenta.
• Remova todos os fixadores do carregador.
• Remova a ilhó de borracha (10) da extremidade
da cavilha (11).
• Remova a cavilha.
• Remova o gatilho (12).
Colocação do gatilho
• Introduza o gatilho na respectiva cavidade
assegurando-se de que a respectiva mola (13)
fica correctamente colocada.
• Introduza a cavilha (11) através da estrutura da
ferramenta, guia da lingueta de contacto e gatilho.
• Empurre a ilhó de borracha (10) para a
extremidade da cavilha.
Bocal do ar (fig. A)
Estas ferramentas estão equipadas com uma rosca
para tubos de 1/4" para o bocal do ar (9).
• Enrole a extremidade macho do bocal com fita
Teflon para evitar fugas de ar.
• Aparafuse o bocal na tampa da extremidade e
aperte bem.
Carregar a ferramenta (fig. A, C, D)
1. Empurre a patilha do carregador (6) para abrir a
porta do carregador (14).
2. Abra e afaste a porta da guia de pregos (7).
3. Ajuste a plataforma (15) para regular o
comprimento necessário do prego, rodando a
alavanca (16) para a posição pretendida.
4. Coloque a bobina de pregos (17) sobre o eixo
(18).
5. Desenrole um número suficiente de pregos na
ponteira da ferramenta.
6. Coloque os pregos na ponteira de modo a que
o segundo prego fique localizado entre as calhas
do gatilho de alimentação (19).
7. Feche a porta da guia de pregos (7).
8. Feche a porta do carregador (14) por completo,
fixando a patilha do carregador (6) e bloqueando
o carregador de modo a fechá-lo.
Descarregar a ferramenta (fig. A, C, D)
1. Empurre a patilha do carregador (6) para abrir a
porta do carregador (14).
2. Abra e afaste a porta da guia de pregos (7).
3. Retire a bobina de pregos (17) do eixo (18).
ATENÇÃO: desligue sempre a ferramenta
do tubo de entrada de ar antes de colocar
ou retirar pregos.
69
PORTUGUÊS
Ajuste da profundidade (fig. E)
A profundidade de fixação dos pregos pode ser
ajustada ao tipo de prego utilizado.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves decorrentes de um
accionamento inadvertido ao tentar regular
a profundidade, deve SEMPRE:
• Bloquear o gatilho na posição “OFF”
(desligado).
• Desligar a alimentação de ar.
• Evitar o contacto com o gatilho durante as
regulações.
• Para reduzir a profundidade, rode o botão de
ajuste da profundidade (3) para a direita.
• Para aumentar a profundidade, rode o botão (3)
para a esquerda.
Bloqueio do gatilho (fig. A)
Esta ferramenta está equipada com um interruptor
de desbloqueio do gatilho para impedir que a
ferramenta dispare um prego.
• Para accionar o bloqueio do gatilho, empurre o
interruptor (2) para a direita.
• Para desbloquear o gatilho, empurre o interruptor
para a posição central.
Ajustar o medidor de ripas (fig. F)
1. Desaperte o parafuso (22) com a chave
sextavada fornecida.
2. Desloque o medidor (8) para cima ou baixo até
obter a posição pretendida.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções
de segurança e os regulamentos aplicáveis.
Posição correcta das mãos (fig. G)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE a
ferramenta com as suas mãos na posição
correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE a
ferramenta com segurança, antecipando
uma reacção súbita por parte da mesma.
70
A posição correcta das mãos requer a colocação de
uma mão na pega principal (21).
Preparação da ferramenta (fig. A)
• Drene toda a condensação dos depósitos e
tubos do compressor de ar.
• Lubrifique a ferramenta. Consulte “Manutenção”.
• Remova todos os fixadores do carregador.
• Verifique se a lingueta de contacto (4) se desloca
livremente.
ATENÇÃO: não utilize a ferramenta se
a lingueta de contacto não se deslocar
livremente.
• Verifique se a pressão da alimentação do ar está
abaixo da pressão de funcionamento máxima
recomendada.
• Ligue o tubo do ar ao encaixe na ferramenta.
• Verifique se existem fugas audíveis à volta das
válvulas e juntas.
• Regule a pressão do ar até à pressão de
funcionamento mínima necessária para a
aplicação pretendida.
ATENÇÃO: nunca utilize uma ferramenta
que tenha peças com fugas ou que estejam
danificadas.
Funcionamento em tempo frio
Sempre que utilizar ferramentas a temperaturas
extremamente baixas:
• Mantenha a ferramenta o mais quente possível
antes de a utilizar.
• Desligue o tubo de ar da ferramenta.
• Coloque 10 a 15 gotas de óleo para ferramentas
pneumáticas DEWALT (ou óleo pneumático para
Inverno contendo etileno glicol) na entrada do ar.
• Ajuste a pressão do ar para um máximo de
5,5 bar.
• Ligue o tubo do ar ao encaixe na ferramenta.
• Coloque pregos no carregador, tal como descrito
acima.
• Accione a ferramenta 5 ou 6 vezes numa tábua
de madeira para lubrificar os anéis.
• Aumente a pressão do ar até ao nível de
funcionamento normal.
• Utilize a ferramenta normalmente.
Funcionamento em tempo quente
A ferramenta deve funcionar normalmente. Evite
o calor de luz solar directa para evitar danos nos
amortecedores, anéis e outras partes de borracha.
PORTUGUÊS
Activação da ferramenta (fig. A)
A ferramenta pode ser utilizada num de dois modos.
O gatilho instalado na ferramenta determina o modo
de accionamento.
Modo de accionamento sequencial
O modo de acção sequencial é utilizado para
fixação intermitente, quando é necessário fixar
pregos de maneira cuidadosa e precisa.
• Coloque o gatilho cinzento como descrito acima.
• Solte o bloqueio do gatilho (2).
• Empurre a lingueta de contacto (4) contra a
superfície de trabalho.
• Prima o gatilho (1) para accionar a ferramenta.
Cada pressão no gatilho com a lingueta de
contacto empurrada contra a superfície de
trabalho dispara um fixador.
Modo de accionamento por impacto
O modo de acção rápida é utilizado para fixar
pregos rapidamente em superfícies planas e fixas.
• Coloque o gatilho preto como descrito acima.
• Solte o bloqueio do gatilho (2).
• Para colocar um único prego: Utilize a ferramenta
tal como descrito para a acção sequencial.
• Para colocar vários pregos: Prima o gatilho
(1) primeiro e depois empurre o activador de
contacto (4) várias vezes contra a superfície de
trabalho.
ATENÇÃO: não mantenha o gatilho premido
quando a ferramenta não estiver a ser
utilizada. Mantenha o bloqueio do gatilho
engatado para evitar o accionamento
acidental quando a ferramenta não estiver a
ser utilizada.
Retirar um prego encravado (fig. A, C, D)
Se um prego ficar encravado na ponteira, siga estas
instruções para retirá-lo:
• Desligue o tubo de entrada de ar da ferramenta.
• Active o bloqueio do gatilho (2).
• Abra e afaste a porta da guia de pregos (7).
• Retire o prego dobrado, utilizando um alicate se
necessário.
• Se a lâmina de accionamento estiver virada para
baixo, empurre a lâmina de accionamento para
cima com uma chave de fendas.
• Corrija qualquer deformação que possa ter
ocorrido na bobina de pregos.
• Coloque os pregos na ponteira, tal como descrito
em “Carregar a ferramenta”.
• Feche a porta da guia de pregos.
ATENÇÃO: se os fixadores encravarem
com frequência na extremidade pontiaguda,
mande reparar a ferramenta num Centro de
Assistência Técnica DEWALT autorizado.
Acessórios opcionais
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu revendedor autorizado.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta DEWALT foi concebida para
funcionar durante muito tempo com um mínimo de
manutenção. O funcionamento satisfatório contínuo
depende de bons cuidados e limpeza regular da
ferramenta.
As seguintes operações de manutenção devem
ser realizadas todos os dias.
Limpeza
• Limpe o carregador e a extremidade pontiaguda
com ar comprimido.
• Limpe a extremidade frontal do mecanismo
de disparo por contacto utilizando fuelóleo ou
gasóleo.
Drenagem
• Drene toda a condensação dos depósitos e
tubos do compressor de ar.
Lubrificação
• Introduza 5 a 7 gotas de óleo para ferramentas
pneumáticas no encaixe de ligação do tubo do
ar na tampa da extremidade da ferramenta.
Verificação
• Assegure-se de que todos os fixadores da
ferramenta estão apertados e não apresentam
danos.
• Aperte os fixadores soltos utilizando a ferramenta
apropriada.
71
PORTUGUÊS
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto para
recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados e
embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente utilizados.
A reutilização de materiais reciclados
ajuda a prevenir a poluição ambiental e
reduz a procura de matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
72
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no catálogo
DEWALT ou contacte um escritório da
DEWALT na morada indicada neste manual.
Poderá encontrar na Internet uma lista
dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mão-de-obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
73
SUOMI
NAULAIN D51321
Onneksi olkoon!
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
D51321
Tekniset tiedot
Tyyppi
Suositeltu käyttöpaine
Suurin käyttöpaine
Ilmankulutus yhtä
naulaamiskertaa kohden
KONEDIREKTIIVI
bar
bar
l
Toiminta
D51321
2
4,9–8,3
8,3
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 792-13.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DEWALTin puolesta.
1,2 (6,9 baarin
paineella)
kosketin
toiminnassa
Kiinnittimet
tyyppi
pituus
varren halkaisija
kulma
Paino
mm
mm
kg
litteä pää
19–45
3
15º
2,2
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
2,5
101
2,5
m/s²
m/s²
4,71
1,5
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
Turvallisuusohjeet
(äänenpaine)
(äänenpaineen vaihtelu)
(ääniteho)
(äänitehon vaihtelu)
Tärinän päästöarvo ah
ah =
Vaihtelu K =
1
Tämä arvo on konekohtainen tyyppiarvo, eikä
kuvaa vaikutusta käsi-käsivarsi-yhdistelmään
käytettäessä konetta. Käsi-käsivarsi-yhdistelmään
kohdistuva vaikutus konetta käytettäessä riippuu
esimerkiksi puristusvoimasta, kosketuspaineen
voimasta, työskentelysuunnasta, energiansyötön
säätämisestä, työstökappaleesta ja
työstökappaleen tuesta.
Käyttäessäsi työkaluja ota aina huomioon maassasi
noudatettavat turvaohjeet henkilövahingon vaaran
välttämiseksi. Lue käyttöohje huolellisesti ennen
laitteen käyttöönottoa.
Pidä nämä ohjeet tallessa!
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Yleistä
1. Pidä työskentelyalue siistinä.
Epäsiistiys aiheuttaa onnettomuuksia.
2. Valitse työskentelypaikka huolellisesti.
Älä altista työkaluja kosteudelle. Valaise
työskentelyalue kirkkaasti. Älä käytä työkaluja, jos
niiden lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
3. Pidä lapset poissa.
Älä anna lasten tai vierailijoiden koskea tähän
työkaluun. Alle 16-vuotiaat saavat käyttää sitä
vain valvotusti.
74
SUOMI
4. Laita käyttämättömät työkalut takaisin
paikoilleen.
Jos työkaluja ei käytetä, säilytä niitä kuivassa
paikassa poissa lasten ulottuvilta.
5. Pukeudu oikein.
Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Ne
voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä mieluiten
kumikäsineitä ja luistamattomia jalkineita. Suojaa
pitkät hiukset.
6. Älä kurkottele.
Varmista hyvä jalansija ja tasapaino.
7. Ole valpas.
Pysy tilanteen tasalla. Käytä tervettä järkeä. Älä
käytä työkalua väsyneenä.
8. Valitse oikea työkalu.
Työkalun käyttötarkoitus kuvataan tässä
käyttöohjeessa. Älä käytä keveitä työkaluja
raskaille työkaluille tarkoitettuihin tehtäviin. Työkalu
toimii paremmin ja turvallisemmin, jos sitä
käytetään sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
VAROITUS ! Jos tässä työkalussa käytetään
muita kuin käyttöohjeessa suositeltuja varusteita
tai jos sitä käytetään muuhun tarkoitukseen, on
olemassa henkilövahingon vaara.
9. Huolehdi työkaluista hyvin.
Pidä työkalut hyvässä kunnossa ja puhtaina. Se
parantaa turvallisuutta ja tehokkuutta. Noudata
kunnossapitoa ja lisävarusteiden vaihtamista
koskevia ohjeita. Pidä kaikki säätimet kuivina,
puhtaina ja öljyttöminä sekä rasvattomina.
10. Tarkista osien vaurioituminen.
Tarkista työkalu huolellisesti ennen käyttämistä
sen varmistamiseksi, että se toimii oikein. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja
muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos suojus tai
jokin muu osa vaurioituu, korjauta tai vaihdata se
ohjeiden mukaisesti.
11. Korjauta työkalu valtuutetussa DEWALThuoltokorjaamossa.
Tämä työkalu täyttää turvamääräysten
vaatimukset. Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa
huoltaa tämän laitteen, jotta se pysyy turvallisena.
Paineilmatoimisia työkaluja koskevat
lisäturvaohjeet
• Kytke työkalu paineilmajärjestelmään pikaliittimillä.
Ei-tiivistyvä nippa on asennettava työkaluun siten,
ettei työkalussa ole paineilmaa irrottamisen jälkeen.
• Käytä aina puhdasta, kuivaa paineilmaa. Älä
käytä tämän työkalun energianlähteenä happea
tai räjähtäviä kaasuja.
• Tämän työkalun saa kytkeä vain sellaiseen
paineilmalähteeseen, jossa työkalun suurin sallittu
paine ei voi ylittyä yli 10 %:lla. Jos paine on tätä
suurempi, paineilmalähteeseen on asennettava
paineenvähennysventtiili sekä alavirtauksen
turvaventtiili.
• Käytä vain sellaisia ilmaletkuja, joiden luokitus
ylittää työkalun suurimman toimintapaineen.
• Irrota työkalu paineilmajärjestelmästä ennen
työkalun kuljettamista. Näin on meneteltävä
etenkin käytettäessä tikapuita tai liikuttaessa
epätavallisessa asennossa.
• Irrota työkalu paineilmalähteestä, kun työkalu ei
ole käytössä.
Kiinnikenaulaimia koskevat lisäturvaohjeet
• Käytä aina suojalaseja.
• Käytä aina kuulonsuojaimia.
• Lataa kiinnikkeet säiliöön aina niin, ettei liipaisin
ole aktivoituna.
• Käytä vain käyttöohjeessa määritellyn tyypin
kiinnikkeitä.
• Älä kiinnitä työkalua tukeen telineiden avulla.
• Älä pura tai tuki kiinniketyökalun mitään osaa,
kuten turvakehystä.
• Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että turva- ja
laukaisumekanismit toimivat oikein ja että kaikki
mutterit ja pultit ovat kireitä.
• Älä käytä tätä työkalua vasarana.
• Älä koskaan osoita mitään kiinnitystyökalua
itseäsi tai ketään muuta kohti. Älä käytä työkalua
sellaisissa kohteissa, joissa työkalun on oltava
kehon lähellä.
• Pitele työkalua työskentelyn aikana siten, ettei
pää tai keho voi vammautua rekyylistä, joka voi
aiheutua paineilmalähteen energianpurkauksesta
tai työkappaleen kovasta alueesta.
• Älä koskaan laukaise kiinnitintyökalua tyhjään tilaan.
• Ota työalueen olosuhteet huomioon. Kiinnikkeet
voivat lävistää ohuet työkappaleet kokonaan tai
livetä työkappaleen reunoista ja nurkista. Tästä
voi aiheutua vaaraa ihmisille.
• Älä aseta kiinnikkeitä työkappaleen reunan lähelle.
• Älä aseta kiinnikkeitä muiden kiinnikkeiden päälle.
• Kun olet työalueella, kanna työkalu
työkohteeseen yhdestä kädensijasta. Älä
koskaan paina liipaisinta kantaessasi.
• Tyhjennä työkalu kiinnikkeistä käytön jälkeen ja
ennen huoltamista.
75
SUOMI
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Pneumaattinen työkalu, jossa on
turvakehys.
Älä käytä työkalua tikkailla.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Liipaisin
Lukitusvapautuskytkin
Syvyyden säätöpyörä
Kontaktilista
Säiliö
Makasiinin salpa
Naulan ohjaimen luukku
Rimamitta
Ilmasovite
Yhteensopivat kiinnikekulmat.
KÄYTTÖTARKOITUS
Naulojen suurin määrä lippaassa.
D51321-naulain on suunniteltu naulojen
naulaamiseen puisiin työkappaleisiin.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Kiinnikkeen pituus.
Kiinnikkeen halkaisija.
Suurin käyttöpaine.
Työkalun paino.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] A)
Päivämääräkoodi (20) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Naulain
1 Vaihetoiminen liipaisin
1 Suojalasit
1 kuusiokoloavain 3 mm
1 kuusiokoloavain 4 mm
1 Käyttöohje
76
Tämä pneumaattinen naulain on ammattimainen
sähkötyökalu.
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
ASENNUS JA SÄÄDÖT
Liipaisun valinta selection (kuva B)
Työkaluissa on vakiona pikaliipaisin.
Alkuperäispakkauksessa tulee mukana myös
vaihetoiminen liipaisin. Alla on “pikatoimisen” ja
“vaihetoimisen” liipaisimen määritelmät.
– Harmaa liipaisin, johon on painettu yksi kiinnike,
on kertalaukaisuliipaisin. Asentamalla tämän
sarjan työkalu toimii kertalaukaisutilassa.
– Musta liipaisin, johon on painettu kolme
kiinnikettä, on sarjatoimintoliipaisin. Asentamalla
tämän sarjan työkalu toimii sarjatoimintotilassa.
Liipaisimen irrottaminen
• Irrota ilmaletku työkalusta.
• Poista kaikki kiinnikkeet säiliöstä.
• Irrota kumitiiviste (10) lieriötapin (11) päästä.
• Irrota lieriötappi.
• Irrota liipaisinkokoonpano (12).
SUOMI
Liipaisimen asentaminen
• Asenna liipaisinkokoonpano liipaisinkaukaloon.
Varmista, että liipaisimen jousi (13) on kunnolla
paikallaan.
• Työnnä lieriötappi (11) työkalun rungon,
kontaktiliuskan ohjaimen ja liipaisinkokoonpanon
läpi.
• Työnnä kumitiiviste (10) lieriötapin päähän.
Ilmasovite (kuva A)
Näissä työkaluissa on vakiomallinen 1/4-tuuman
putkikierre ilmasovitetta (9) varten.
• Kierrä sovitteen urospäähän teflonteippiä, ettei
sovite vuoda ilmaa.
• Ruuvaa sovite päätykorkkiin ja kierrä tiukasti kiinni.
Työkalun lataaminen (kuvat A, C, D)
1. Työnnä lippaan salpaa (6) ja avaa lippaan luukku
(14).
2. Avaa ja siirrä naulan ohjaimen luukku (7) pois
tieltä.
3. Säädä alusta (15) ja sovita vaadittu naulan pituus
kääntämällä vipua (16) vaadittuun asentoon.
4. Laita naularulla (17) karaan (18).
5. Avaa rullaa riittävästi, jotta voit syöttää nauloja
työkalun kärkiosaan.
6. Syötä nauloja kärkiosaan niin, että toinen naula
sijaitsee syöttöpitimien kiskojen välissä (19).
7. Sulje naulan ohjaimen luukku (7).
8. Sulje lippaan luukku (14) kokonaan kiinnittämällä
lippaan salpa (6) ja lukitsemalla lipas.
Työkalun tyhjentäminen (kuvat A, C, D)
1. Työnnä lippaan salpaa (6) ja avaa lippaan luukku
(14).
2. Avaa ja siirrä naulan ohjaimen luukku (7) pois
tieltä.
3. Poista naularulla (17) karasta (18).
VAROITUS: Irrota työkalu aina ilman tulosta
ennen kuin lataat tai poistat kiinnikkeitä.
Iskusyvyyden säätäminen (kuva E)
Naulaussyvyyttä voi säätää käytettävien kiinnikkeiden
mukaan.
VAROITUS: Pienennä työkalun tahattoman
laukeamisen aiheuttamaa vakavan vamman
riskiä kytkemällä työkalu AINA:
• Pois päältä syvyyssäädön ajaksi.
• Irrota työkalu paineilmalähteestä.
• Vältä koskettamasta liipaisimeen säädön
aikana.
• Vähennä syvyyttä kääntämällä syvyyden
säätöpyörää (3) oikealle.
• Lisää syvyyttä kääntämällä pyörää (3)
vasemmalle.
Liipaisimen lukitus (kuva A)
Työkalu on varustettu kärkilaukaisimen lukituksella,
joka estää työkalua laukaisemasta kiinnikettä.
• Kytke liipaisinlukko painamalla kytkintä (2) oikealle.
• Vapauta liipaisinlukko painamalla kytkintä
keskelle.
Rimamitan säätö (kuva F)
1. Löysää ruuvi (22) kuusiokulma-avaimella.
2. Siirrä mittaa (8) ylös tai alas halutun asennon
saamiseksi.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvallisuusohjeita
ja voimassa olevia sääntöjä.
Käsien oikea asento (kuva G)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua
AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä
pääkahvassa (21).
Työkalun valmisteleminen (kuva A)
• Poista kaikki kondensoitunut vesi
paineilmakompressorin säiliöistä ja letkuista.
• Voitele työkalu. Katso “Huolto”.
• Poista kaikki kiinnikkeet säiliöstä.
• Tarkista, liikkuuko kontaktiliuska (4) vapaasti.
VAROITUS: Älä käytä työkalua, jos
kontaktiliuska ei pääse liikkumaan vapaasti.
• Tarkista, että paineilmalähteen paine on suurinta
suositeltua käyttöpainetta pienempi.
• Kytke ilmaletku työkalussa olevaan sovitteeseen.
• Tarkista kuuntelemalla, vuotavatko venttiilit ja
tiivisteet.
• Aseta ilmanpaineeksi pienin suositeltu käyttöpaine.
77
SUOMI
VAROITUS: Älä koskaan käytä vuotavaa
työkalua tai työkalua, jossa on vaurioituneita
osia.
Käyttö kylmässä säässä
Kun työkaluja käytetään pakkasessa:
• Pidä työkalu mahdollisimman lämpimänä ennen
käyttöä.
• Irrota ilmaletku työkalusta.
• Lisää 10–15 tippaa DEWALT-paineilmatyökaluöljyä
(tai talvikäyttöön tarkoitettua paineilmaöljyä, jossa
on etyleeniglykolia) ilma-aukkoon.
• Aseta ilmanpaineeksi enintään 5,5, baaria.
• Kytke ilmaletku työkalussa olevaan sovitteeseen.
• Lataa kiinnikkeitä lippaaseen yllä kuvatulla tavalla.
• Laukaise työkalu 5–6 kertaa jätelautaan, jotta
o-renkaat saavat voitelun.
• Nosta ilmanpaine normaalille toimintatasolle.
• Käytä työkalua normaaliin tapaan.
Työkalun käyttäminen kuumalla säällä
Työkalun pitäisi toimia normaalisti. Vältä työkalun
jättämistä suoraan auringonvaloon, etteivät puskurit,
o-renkaat ja muut kumiosat vaurioidu.
Koneen laukaiseminen (kuva A)
Työkalua voidaan käyttää kahdella eri tavalla.
Toimintatila määräytyy työkaluun asennetun
liipaisimen perusteella.
Vaihetoimintatilassa
Kertalaukaisua käytetään jaksottaiseen kiinnitykseen,
kun tarvitaan erittäin huolellista ja täsmällistä
sijoitusta.
• Asenna harmaa liipaisin yllä kuvatulla tavalla.
• Vapauta liipaisinlukko (2).
• Paina kontaktiliuska (4) työpintaa vasten.
• Laukaise työkalu painamalla liipaisinta (1). Kun
liipaisinta painetaan kerran kontaktiliuskan ollessa
työpintaa vasten, työkalu lisää yhden kiinnikkeen.
Pikatoimintatila
Sarjatoimintotilaa käytetään nopeaan kiinnittämiseen
tasaisilla, liikkumattomilla pinnoilla.
• Asenna musta liipaisin yllä kuvatulla tavalla.
• Vapauta liipaisinlukko (2).
• Yhden kiinnikkeen naulaaminen: Käytä työkalua,
kuten kertalaukaisutoiminnossa kuvataan.
• Useiden kiinnikkeiden naulaaminen: Vedä ensin
liipaisimesta (1) ja paina sitten kärkilaukaisinta (4)
toistuvasti työpintaa vasten.
78
VAROITUS: Älä pidä liipaisinta painettuna,
kun työkalu ei ole käytössä. Pidä liipaisimen
lukituskytkin päällä. Näin työkalu ei laukea
vahingossa, kun se ei ole käytössä.
Jumiutuneen kiinnikkeen poistaminen
(kuvat A, C, D)
Jos kiinnike jumiutuu kärkiosaan, poista kiinnike
näiden ohjeiden mukaan:
• Irrota ilmaletku työkalusta.
• Ota liipaisimen lukitus käyttöön (2).
• Avaa ja siirrä naulan ohjaimen luukku (7) pois
tieltä.
• Poista taipunut kiinnike tarpeen mukaan pihtien
avulla.
• Jos naulausterä on ala-asennossa, työnnä
naulausterää ylöspäin ruuvimeisselillä.
• Korjaa mahdolliset naularullan vääntymät.
• Syötä kiinnikkeitä kärkiosan kuten kohdassa
“Työkalun lataaminen” kuvataan.
• Sulje naulan ohjaimen luukku.
VAROITUS: Jos kiinnikkeet jumittuvat
suukappaleeseen usein, huollata työkalu
valtuutetussa DEWALT-huoltopisteessä.
Lisävarusteet
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
HUOLTO-OHJEITA
DEWALT-työkalu on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Tee seuraavat huoltotoimenpiteet päivittäin:
Puhdistus
• Puhdista säiliö ja suukappale paineilmalla.
• Puhdista kontaktilistan etuosa käyttämällä
bensiiniä tai dieselöljyä.
Tyhjennys
• Poista kaikki kondensoitunut vesi
paineilmakompressorin säiliöistä ja letkuista.
SUOMI
TAKUU
Voitelu
• Lisää 5–7 tippaa paineilmatyökaluille tarkoitettua
öljyä työkalun päätykorkin ilmasovitteeseen.
Tarkistaminen
• Varmista, että työkalun kaikki kiinnikkeet ovat
kireällä ja ehjiä.
• Kiristä löysät kiinnikkeet käyttäen asianmukaista
työkalua.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa hävittää
normaalin kotitalousjätteen seassa.
.
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN
RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen
DEWALT-työkalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa tai
jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä kotitalousjätteen
mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön saastumista
ja vähentää raaka-aineen tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT-tuotteiden
keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden elinkaari
on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun hyväksesi
palauttamalla tuotteesi valtuutettuun korjauspaikkaan,
jossa jätteen keräys tehdään puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostosta, olet
oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon.
Huollon suorittaa maksutta valtuutettu
DEWALT-korjaamo. Ostotodistus on
esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu
ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä
ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
79
SVENSKA
SPIKPISTOL D51321
Vi gratulerar!
EC-Följsamhetsdeklaration
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
D51321
Tekniska data
Typ
Rekommenderat
arbetstryck
Maximalt arbetstryck
Luftförbrukning per skott
Startläge
Fästen
typ
längd
skaftdiameter
vinkel
Vikt
D51321
2
bar
bar
l
4,9–8,3
8,3
1,2 (vid 6,9 bar)
kontakt utlösning
kg
trådspik
19–45
3
15º
2,2
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
2,5
101
2,5
Vibration, emissionsvärde ah
ah =
Osäkerhet K =
m/s²
m/s²
4,71
1,5
LPA
KPA
LWA
KWA
1
MASKINDIREKTIV
mm
mm
Det här värdet är relaterat till verktyget som
typvärde och det representerar inte den påverkan
som hand-armsystemet utsätts för när verktyget
används. Påverkan på hand-armsystemet
medan verktyget används kommer t.ex. att bero
på kraften i greppet, kraften i kontakttrycket,
arbetsriktningen, den inställda energitillförseln,
arbetsstycket och arbetsstyckets stöd.
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller: 2006/42/EC,
EN 792-13.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den
tekniska filen och gör denna förklaring å DEWALTs
vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
Säkerhetsinstruktioner
När du använder verktyg, iakttag alltid de
säkerhetsbestämmelser som är tillämpbara i ditt land
för att minska risken för personskada. Läs följande
säkerhetsinstruktioner innan du du försöker använda
denna produkt.
Förvara dessa instruktioner på en säker plats!
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Allmänt
1. Håll arbetsområdet rent.
Belamrade områden och bänkar kan ge upphov
till olyckor.
2. Beakta arbetsområdets omgivning.
Utsätt inte elektriska verktyg för luftfuktighet. Håll
arbetsområdet ordentligt upplyst. Använd inte
verktyg i närheten av lättantändliga vätskor eller
gaser.
3. Håll barnen borta.
Låt inte barn eller besökare komma i kontakt
med verktyget. Överinseende krävs för de som är
under 16 års ålder.
80
SVENSKA
4. Förvara overksamma verktyg.
När de inte används ska verktyg förvaras på en
torr plats, och säkert inlåsta, utom räckhåll för
barn.
5. Klä dig ändamålsenligt.
Bär inte lösa kläder eller smycken. De kan fastna
i delar i rörelse. Bär företrädesvis gummihandskar
och halksäkra säkerhets-skor. Bär skyddande
håröverdrag för att hålla långt hår ur vägen.
•
•
6. Böj dig inte för långt.
Bibehåll alltid ordentligt fotfäste och balans.
7. Håll dig alert.
Se upp med vad du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte verktyget när du är trött.
8. Använd rätt verktyg.
Den avsedda användningen finns beskriven
i denna instruktionsmanual. Tvinga inte små
verktyg eller tillsatser att göra ett arbete för
slitstarka verktyg. Verktyget gör ett arbete bättre
och säkrare vid den hastighet det är avsett för.
VARNING ! Användningen av något annat
tillbehör eller tillsats eller utförande av något
annat arbete med detta verktyg än de som
rekommenderas i denna instruktionshandbok kan
utgöra en risk för personskada.
9. Underhåll verktygen med omsorg.
Håll verktygen i gott skick och rena för bättre
och säkrare prestation. Följ instruktionerna för
underhåll och byte av tillbehör. Håll alla kontroller
torra, rena och fria från olja och fett.
10. Kontrollera med avseende på skadade delar.
Innan du använder verktyget, kontrollera det
noggrannt med avseende på skada, för att
säkerställa att det kommer att fungera ordentligt
och utföra sin avsedda funktion. Kontrollera med
avseende på feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
dess funktion. Reparera eller byt ut skadade
skyddsplåtar eller andra defekta delar, enligt
instruktioner.
11. Få ditt verktyg reparerat av ett behörigt
DEWALT reparationsombud.
Detta verktyg är i enlighet med de relevanta
säkerhetsbestämmelserna. För att undvika fara
får verktyg bara repareras av utbildade tekniker.
Extra säkerhetsanvisningar för pneumatiska
verktyg
• Använd snabbkopplingar för anslutning av
tryckluftssystemet. Den öppna nippeln skall vara
monterad i verktyget på sådant sätt att ingen
•
•
•
tryckluft kan finnas kvar i verktyget sedan det
kopplats från.
Använd alltid ren och torr tryckluft. Använd aldrig
syrgas eller andra eldfarliga gaser som energikälla
för det här verktyget.
Anslut endast verktyget till en tryckluftstillförsel
där verktygets max. tillåtna tryck inte kan
överskridas med mer än 10 procent. I händelse
av högre tryckvärden skall en reducerventil med
en säkerhetsventil i luftströmmens riktning finnas
inbyggd i tryckluftstillförseln.
Använd enbart slangar med märkvärden högre
än verktygets maximala driftstryck.
Innan verktyget flyttas skall det kopplas bort från
tryckluftssystemet. Detta är särskilt viktigt vid
arbete på stegar och ställningar eller när man
intar ovanliga kroppsställningar under förflyttning.
Koppla bort verktyget från lufttillförseln när det
inte används.
Extra säkerhetsanvisningar för spikdrivare
• Använd alltid skyddsglasögon.
• Använd alltid hörselskydd.
• Fyll aldrig på fästdon med avtryckaren intryckt.
• Använd enbart fästdon av den typ som manualen
anger.
• Använd inga ställningar el. stativ för att montera
verktyget på ett stöd.
• Låt bli att plocka ner eller blockera någon del av
spikmaskinen som t.ex. säkerhetsbygeln.
• Före användning skall man kontrollera att
säkrings- och utlösarmekanismerna fungerar
korrekt och att alla muttrar och skruvar är
ordentligt dragna.
• Använd inte utrustningen som hammare.
• Rikta aldrig en driftsfärdig spikpistol etc. mot
dig själv eller någon annan person. Använd inte
verktyget för ändamål som kräver att du håller
det nära kroppen.
• Under arbetet skall man hålla verktyget så att det
inte kan orsaka skador på huvudet eller kroppen,
om det skulle inträffa en rekyl så som det kan ske
när krafttillförseln plötsligt avbryts, eller när man
stöter mot någon hård yta i arbetsstycket.
• Aktivera aldrig spikpistolen etc. i tomma luften.
• Ta hänsyn till arbetsytans skick. Fästdonen kan
tränga igenom tunna arbetsstycken eller slinta på
hörn och kanter och på så sätt utsätta personer
för skaderisker.
81
SVENSKA
• Skjut aldrig in fästdon nära kanten på
arbetsstycket.
• Skjut inte fästdon ovanpå andra fästdon.
• På arbetsplatsen ska man alltid bära verktyget i
endast ett handtag, och aldrig hålla avtryckaren
intryckt.
• Ladda ur apparaten efter bruk och innan du utför
något underhåll.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
1
1
1
1
Skyddsglasögon
Insexnyckel 3 mm
Insexnyckel 4 mm
Instruktionshandbok
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (bild A)
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Pneumatiskt verktyg med säkerhetsbygel.
Använd inte verktyget när du står på
en stege.
Kompatibla spikvinklar.
Maximalt antal spik i magasinet.
Spiklängd.
Spikdiameter.
Max. arbetstryck.
Verktygets vikt.
DATUMKODPLACERING (BILD [FIG.] A)
Datumkoden (20), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Spikpistol
1 Avtryckare för sekvensaktion
82
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Avtryckare
Frånspärr
Djupinställningsratt
Kontakttunga
Magasin
Magasinspärr
Spikledaröppning
Spånledare
Luftkoppling
AVSEDD ANVÄNDNING
Din spikpistol D51321 har konstruerat för att driva in
fästdon i arbetsstycken av trä.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
Denna tryckluftsspikpistol är ett professionellt
elverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
MONTERING OCH INSTÄLLNING
Val av avtryckare (bild B)
Dessa verktyg är monterade med en avtryckare
för stötaktion. En avtryckare för sekvensaktion
medföljer i originalförpackningen. “Stötvis aktion”
och “sekvensaktion” definieras här nedan.
– Den grå avtryckaren med en spiksymbol på sidan
är den sekventiella utlösaren. Om den här satsen
installeras kommer verktyget att fungera med
sekvensaktion.
– Den svarta avtryckaren, med en symbol med tre
spikar på sidan, är utlösaren för stötvis aktion.
Om den installeras kommer verktyget att fungera
med stötvis aktion.
SVENSKA
Avlägsna avtryckaren
• Koppla bort luftledningen från verktyget.
• Töm magasinet på spik.
• Avlägsna gummitätningen (10) från änden på
styrpinnen (11).
• Ta bort styrpinnen.
• Avlägsna avtryckarmodulen (12).
Montera avtryckaren
• Sätt i avtryckarenheten i urtaget och se till att
avtryckarfjädern (13) sitter som den skall.
• För in styrpinnen (11) genom verktygsramen,
kontakttungans styrning och avtryckarenheten.
• Tryck fast gummitätningen (10) på änden på
styrpinnen.
Luftkoppling (bild A)
De här verktygen har en standard 1/4" rörgänga för
luftledningskopplingen (9).
• Fäst teflontejp runt den utvändiga gängan för att
undvika luftläckage.
• Skruva i kopplingen i locket på änden och dra åt
hårt.
Laddning av verktyget (bild A, C och D)
1. Tryck på magasinspärren (6) för att öppna
magasinluckan (14).
2. Öppna spikledaröppningen (7) och fäll den åt
sidan.
3. Ställ in plattformen (15) så att den passar till den
erfordrade spiklängden genom att vrida spaken
(16) till önskat läge.
4. Placera spikbandet (17) över spindeln (18).
5. Veckla av tillräckligt många spikar för att kunna
mata in dem i verktygets nosstycke.
6. Mata in spikarna på ett sådant sätt att den andra
spiken passar mellan matarklackens skenor (19).
7. Stäng spikledaröppningen (7).
8. Stäng magasinluckan (14) helt genom att trycka
in magasinspärren (6) och spärra magasinet i
stängt läge.
Urladdning av verktyget (bild A, C och D)
1. Tryck på magasinspärren (6) för att öppna
magasinluckan (14).
2. Öppna spikledaröppningen (7) och fäll den åt
sidan.
3. Avlägsna spikbandet (17) från spindeln (18).
VARNING: Koppla alltid ifrån verktyget från
lufttillförseln innan du fyller på eller tömmer
magasinet.
Inställning av drivdjupet (bild E)
Drivdjupet kan justeras efter vilken typ av fästdon
som används.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
skada ifall verktyget skulle aktiveras i
misstag när du försöker justera djupet
måste du ALLTID:
• Låsa utlösaren på OFF (av).
• Koppla ur lufttillförseln.
• Undvika kontakt med utlösaren under
justering.
• Vrid djupinställningsratten (3) åt höger för att
minska djupet.
• Vrid djupinställningsratten (3) åt vänster för att
öka djupet.
Avtryckarspärr (bild A)
Detta verktyg är utrustat med en frånspärr för
avtryckaren som förhindrar att verktyget skjuter en
spik.
• Skjut omkopplaren (2) åt höger för att spärra
avtryckaren.
• Skjut omkopplaren till mitten för att frigöra
avtryckaren.
Inställning av spånledaren (bild F)
1. Lossa skruven (22) med den bifogade
insexnyckeln.
2. Flytta ledaren (8) uppåt eller nedåt till önskat läge.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Följ alltid säkerhetsföreskrifterna
och tillhörande bestämmelser.
Korrekt Handplacering (bild G)
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, använd ALLTID korrekt
handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, håll ALLTID verktyget säkert,
för att förekomma en plötslig reaktion.
83
SVENSKA
Korrekt handplacering kräver en hand på
huvudhandtaget (21).
Förberedelse av verktyget (bild A)
• Töm ut all kondens ur kompressorns tankar och
slangar.
• Smörj verktyget. Se “Underhåll”.
• Töm magasinet på spik.
• Kontrollera att kontakttungan (4) kan röra sig fritt.
VARNING: Använd inte verktyget, om
kontakttungan inte kan röra sig fritt.
• Kontrollera att trycket i lufttillförseln ligger under
max. rekommenderat arbetstryck.
• Anslut luftslangen till kopplingen på verktyget.
• Lyssna efter hörbara läckor vid ventiler och
packningar.
• Sätt luftrycket på min. rekommenderat
arbetstryck för din tillämpning.
VARNING: Använd aldrig ett verktyg som
läcker eller har skadade delar.
Användning i kyla
När man använder verktyget vid temperaturer under
fryspunkten:
• Håll verktyget så varmt som möjligt innan det
skall användas.
• Koppla bort luftledningen från verktyget.
• Droppa 10 till 15 droppar DEWALT- pneumatisk
verktygsolja (eller pneumatisk vinterolja med glykol)
i luftintaget.
• Sätt lufttrycket på max. 5,5 bar.
• Anslut luftslangen till kopplingen på verktyget.
• Fyll magasinet med fästdon som beskrivet ovan.
• Aktivera verktyget 5 till 6 gånger i spillvirke så att
o - ringarna smörjs.
• Höj lufttrycket till normal arbetsnivå.
• Använd verktyget på vanligt sätt.
Användning i värme
Verktyget bör fungera på normalt sätt. Undvik hetta
i direkt solsken så att stötfångare, o - ringar eller
andra delar inte skadas.
Aktivera verktyget (bild A)
Verktyget kan användas i två funktionslägen. Vilken
avtryckare som är installerad i verktyget bestämmer
funktionsläget.
84
Läget för sekvensaktion
Sekvensaktionsläget används för avbruten spikning
när man önskar mycket noggrann och exakt
placering.
• Montera den grå utlösaren som beskrivet ovan.
• Frigör avtryckarspärren (2).
• Tryck kontakttungan (4) mot arbetsytan.
• Tryck in avtryckaren (1) för att aktivera verktyget.
Varje gång man trycker in avtryckaren med
kontaktutlösaren tryckt mot arbetsytan, kommer
en spik att drivas in.
Läget för stötvis aktion
Funktionsläget för stötvis aktion används för snabb
spikning i platta, stationära ytor.
• Montera den svarta avtryckaren som beskrivet
ovan.
• Frigör avtryckarspärren (2).
• För att slå i en enskild spik: Använd verktyget
enligt beskrivningen av sekvensaktion.
• För att slå i flera spikar: Tryck först på avtryckaren
(1) och tryck sedan kontaktutlösaren (4)
upprepade gånger mot arbetsytan.
VARNING: Håll inte avtryckaren
intryckt när verktyget inte används. Håll
avtryckarspärren låst för att undvika
oavsiktlig aktivering medan verktyget inte
används.
Att ta bort spik som fastnat (bild A, C och D)
Om en spik fastnar i nosen, skall du fortsätta enligt
de här instruktionerna för att ta bort spiken.
• Koppla bort luftledningen från verktyget.
• Lås avtryckarspärren (2).
• Öppna spikledaröppningen (7) och fäll den åt
sidan.
• Ta bort den böjda spiken, använd en tång om så
behövs.
• Om påskjutarbladet är i sitt nedre läge, skall man
trycka det uppåt med en skruvmejsel.
• Återställ all deformering som kan ha uppträtt i
spikbandet.
• Mata in fästdonen i nosstycket enligt
beskrivningen under “Laddning av verktyget”.
• Stäng spikledaröppningen.
VARNING: Om det ofta fastnar spikar i
nosen, skall verktyget tas till en auktoriserad
DEWALT-representant för service.
SVENSKA
Extra tillbehör
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT- verktyg har tillverkats för att kunna
användas länge med så lite underhåll som möjligt.
Varaktig och tillfredsställande användning får man
bara genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Följande underhållspunkter måste utföras
dagligen.
Rengöring
• Rengör magasinet och nosstycket med tryckluft.
• Rengör kontakttungans främre ända med
eldnings- eller dieselolja.
Tömning
• Töm ut all kondens ur kompressorns tankar och
slangar.
Separat insamling av använda
produkter och paketeringsmaterial, gör
det möjligt att återvinna materialet.
Återvinning av material hjälper till att
förhindra miljöförorening och minskar
efterfrågan på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper
en ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling
och återvinning av DEWALT produkter då de
uppnått slutet av sin fungerande livslängd. För att
utnyttja den här servicen, vänligen återlämna din
produkt till en auktoriserad reparatör som kommer
att lämna in den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den
här bruksanvisningen. Det finns också en
lista med auktoriserade DEWALT reparatörer,
samt fullständiga upplysningar om vår service
efter försäljning och kontakter på Internet på:
www.2helpU.com.
Smörjning
• Droppa 5–7droppar pneumatisk olja i luftintaget
på ändlocket på verktyget.
Kontroll
• Se till att alla fästförband på verktyget sitter hårt
och inte är skadade.
• Dra åt alla förband med lämpligt verktyg.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att
den behöver bytas ut, eller du inte längre har
användning för den. Lämna den här produkten till
separat avfallsinsamling.
85
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI TILLFREDSSTÄLLELSEGARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
86
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och
komplett information om vår service efter
försäljning finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
TÜRKÇE
ÇİVİ TABANCASI D51321
Tebrikler!
AT Uygunluk Beyanatı
Bir DEWALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz.
Ürün geliştirme ve yenilemede yllarn deneyimi
DEWALT’ profesyonel kullanclar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
MAKİNE DİREKTİFİ
D51321
Teknik veriler
D51321
Tip
2
Önerilen çalışma basıncı
bar
4,9–8,3
Azami çalışma basıncı
bar
8,3
Çivi başına hava tüketimi
l
Çalışma şekli
1,2 (6,9 bar’da)
DeWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC ve EN 792-13 normlarına
uygun olarak tasarlandığını beyan eder.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı
DEWALT adına vermiştir.
temaslı çalışma
Çivi
tipi
uzunluğu
çivi çapı
açısı
Ağirlik
LPA (ses basıncı)
mm
mm
düz baş
19–45
3
15º
kg
2,2
dB(A)
88
KPA (ses basıncı belirsizliği) dB(A)
2,5
LWA (ses gücü)
dB(A)
101
KWA (ses gücü belirsizliği)
dB(A)
2,5
m/s²
m/s²
4,71
1,5
Titreşim emisyon değeri ah
ah =
Belirsizlik değeri K =
1
Bu değer, sadece aletle ilgili karakteristik bir
değerdir ve aletin kullanm srasnda el-kol
sistemine olan etkileri yanstmaz. Aletin
kullanm srasnda el-kol sistemine olan
etkiler, örneğin, kavrama gücüne, temas bask
gücüne, çalşma yönüne, enerji kaynağnn
ayarna ve çalşlan parçaya ve çalşlan
parçann desteğine bağl olacaktr.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
31.12.2009
Güvenlik talimatları
Alet kullanırken yaralanma riskini azaltmak
için daima ülkeniz için geçerli olan güvenlik
düzenlemelerine uyun. Bu ürünü kullanmadan önce,
aşağıdaki güvenlik talimatlarını okuyun.
Bu talimatları güvenli bir yerde muhafaza edin.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Genel
1. Çalışma alanını temiz tutun.
Dağınık yerler ve tezgahlar kazalara neden
olabilir.
2. Çalışma alanınızın çevre koşullarına dikkat
edin.
Aletleri neme maruz bırakmayın. Çalışma
alanının iyi aydınlatılmış olmasını sağlayın.
Yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda alet kullanmayın.
3. Çocuklardan uzak tutun.
Çocukların veya ziyaretçilerin alete ellemesine
izin vermeyin. 16 yaşından küçüklere nezaret
edilmesi gerekmektedir.
87
TÜRKÇE
4. Kullanılmayan aletleri saklayın.
Kullanımda değilken aletler kuru bir yerde
muhafaza edilmeli ve çocukların ulaşamayacağı
şekilde kilit altına alınmalıdır.
5. Uygun giysiler giyin.
Bol giysiler giymeyin ve takı takmayın. Hareketli
parçalara takılabilirler. Tercihen kauçuk eldiven
ve kaymayan iş ayakkabısı giyin. Uzun saçları
uzak tutmak için koruyucu saç muhafazası
kullanın.
6. Aşırı uzanarak çalışmayın.
Yere sağlam basın ve dengenizi her zaman
muhafaza edin.
7. Daima dikkatli olun.
Yaptığınız işe dikkat edin. Sağduyulu olun. Aleti
yorgunken kullanmayın.
8. Uygun alet kullanın.
Amaçlanan kullanım şekli bu kullanım
kılavuzunda açıklanmıştır. Ağır hizmet tipi alet
ile yapılması gereken işi küçük aletler veya
ekipmanlar kullanarak yapmaya çalışmayın. Alet
kullanım amacına uygun kullanıldığı takdirde
daha iyi ve daha güvenli iş çıkaracaktır.
UYARI ! Bu kullanım kılavuzunda tavsiye
edilenlerin dışında aksesuar veya parçaların
kullanılması ya da aletin kullanım amacı dışında
kullanılması yaralanma riski doğurabilir.
9. Aletlerinize iyi bakın.
Daha iyi ve güvenli performans için aletleri iyi
durumda ve temiz tutun. Bakım ve aksesuar
değişimi için talimatlara uyun. Tüm kumanda
aksamlarını kuru, temiz ve yağ ya da gresten
uzak tutun.
10. Hasarlı parça kontrolü yapın.
Aleti kullanmadan önce düzgün çalışacağını
ve kullanım amacına uygun iş çıkaracağını
teyit etmek için hasara karşı iyice kontrol edin.
Hareketli parçaların ayarsız olup olmadığı veya
tutukluk yapıp yapmadığını, kırık parça olup
olmadığını ve çalışmasını etkileyebilecek diğer
durumları kontrol edin. Hasarlı koruyucu aksam
ve diğer kusurlu parçaları talimatlarda belirtildiği
şekilde onartın veya değiştirtin.
11. Aletinizi yetkili DEWALT servisine tamir
ettirin.
Bu alet ilgili güvenlik düzenlemelerine uygundur.
Tehlikeleri önlemek için aletler yalnızca kalifiye
teknisyenler tarafından onarılmalıdır.
88
Pnömatik araçlar için ilave güvenlik talimatlar
• Basnçl hava sistemine bağlamak için hzl
eylem bağlantlarn kullann. Kapanmaz
conta, bağlant kesildikten sonra aletin
içinde basnçl hava kalmayacak şekilde alete
taklmaldr.
• Daima temiz, kuru basnçl hava kullann. Bu
aletin güç kaynağ olarak oksijen veya yanc
gazlar kullanmayn.
• Aleti, sadece aletin izin verilen maksimum
basncn % 10‘dan daha fazla geçmeyen
bir hava kaynağna bağlayn. Daha yüksek
basnçlar söz konusu olduğunda, basnçl hava
kaynağna akş güvenlik valfn de içeren bir
basnç azaltma valf eklenecektir.
• Sadece aletin maksimum çalşma basncn aşan
orana sahip hortumlar kullann.
• Aleti bir yerden başka bir yere götürmeden
önce basnçl hava sisteminden ayrn.
Özellikle aleti taşrken merdiven
kullandğnzda veya taşma srasnda değişik
pozisyon almas gerektiğinde buna dikkat
edin.
• Kullanmadğnzda aleti hava kaynağndan
ayrn.
Sürgü sürme aletleri için ilave güvenlik
talimatlar
• Daima emniyet gözlüğünü takn.
• Daima kulak korumasn kullann.
• Bağlant unsurlarn hiç bir zaman basl tetik
ile yüklemeyin.
• Sadece klavuzda belirtilen sürgü tiplerini
kullann.
• Aleti bir desteğe monte etmek için herhangi
bir dayanak kullanmayn.
• Sürgü sürme aletinin, örneğin güvenlik
sürgüsü gibi, herhangi bir parçasn sökmeyin
veya çalşmasn engellemeyin.
• Her kullanmdan önce güvenlik ve tetik
mekanizmalarnn düzgün çalştğndan ve
somunlarn ve civatalarn sk olduğundan
emin olun.
• Aleti bir çekiç olarak kullanmayn.
• Çalşan bir sürgü sürme aletini asla
kendinize veya başka bir kişiye yöneltmeyin.
Vücudunuza yakn işlem gerektiren
uygulamalarda aletinizi kullanmayn.
• Çalşma srasnda çalşlan parça üzerindeki
sert alanlara veya enerji kaynağnda
meydana gelebilecek kesintilere bağl olarak
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
gerçekleşmesi olas geri tepmelere karş, aleti
başnza veya vücudunuza herhangi bir zarar
gelmeyecek şekilde tutun.
Sürgü sürme aletini hiçbir zaman boşluğa
çalştrmayn.
Çalşma alanndaki koşullar göz önünde
bulundurun. Sürgüler ince çalşma parçalarn
delip geçebilir, köşelerden ve kenarlardan
kayabilir. Bu da insanlar tehlikeye sokabilir.
Çalşma parçasnn uçlarna yakn yerlerine
sürgü sürmeyin.
Diğer sürgülerin üzerine başka sürgü
sürmeyin.
Çalşma alannda aleti sadece bir sapndan
tutarak ve tetik kapal olarak taşyn.
Aleti, kullandktan sonra ve herhangi bir
bakm yapmadan önce boşaltn.
Alet üzerindeki etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
Kasnak hareketi engelli pnömatik araç.
Aleti bir merdivende kullanmayn.
TARİH KODU KONUMU (ŞEK. [FIG.] A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (20) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
Ambalajn içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Çivi tabancası
1 Sral çalşma tetiği
1 Güvenlik gözlükleri
1 Altıgen anahtar 3 mm
1 Altıgen anahtar 4 mm
1 Kullanm klavuzu
• Nakliye srasnda alette, parçalarnda veya
aksesuarlarnda hasar oluşup oluşmadğn
kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu iyice
okuyup anlamaya zaman ayrn.
Tanm (şek. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tetik
Kilit düğmesi
Derinlik ayar düğmesi
Temas kastanyolas
Şarjör
Şarjör kapağ
Çivi kılavuz kapağı
Padavra mastarı
Hava bağlants
KULLANIM ALANI
Uyumlu sürgü açlar.
Çivi tabancası d51321 ahşap iş parçalarına
bağlama elemanları çakmak için tasarlanmıştır.
Şarjördeki maksimum sürgü says.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Sürgü uzunluğu.
Bu havalı çivi tabancası profesyonel bir elektrikli
alettir.
Sürgü çapı.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
Maksimum çalşma basnc.
MONTAJ VE AYAR
Alet ağrlğ.
Tetik seçimi (şek. B)
Bu aletler bir vuruşlu çalşma tetiğiyle monte
edilmiştir. Ayrca orijinal paket içinde bir de
89
TÜRKÇE
sral çalşma tetiği bulunur. „Vuruşlu çalşma“ ve
„sral çalşma“ tanmlar için aşağya bakn.
– Yan tarafına tek bağlama elemanı basılı gri
tetik, ardışık hareketli bir tetiktir. Bu kitin
takılması aletin ardışık hareket modunda
fonksiyon göstermesine neden olur.
– Yan tarafına üç bağlantı elemanı basılı siyah
tetik darbe hareketli bir tetiktir. Bu kitin
takılması aletin darbe hareket modunda
fonksiyon göstermesine neden olur.
Tetiği sökme
• Hava hattn aletten sökün.
• Bütün sürgüleri şarjörden çkartn.
• Takoz piminin (10) ucundan lastik halkay
(11) çkartn.
• Takoz pimi sökün.
• Tetik montajn (12) sökün.
Tetiği takma
• Tetik yaynn (13) düzgün bir şekilde
oturduğundan emin olarak tetik montajn
tetik yuvasna yerleştirin.
• Takoz pimini (11) alet çerçevesi, temas
kastanyolas klavuzu ve tetik montaj
arasndan geçirerek yerleştirin.
• Lastik halkay (10) takoz piminin ucuna itin.
Hava bağlants (şek. A)
Bu aletlerin hava bağlants (9) için standart
1/4" boru fişi bulunur.
• Hava szntlarn önlemek için bağlantnn
erkek ucunu Teflon bantla sarn.
• Bağlanty uç kapağna vidalayn ve sk bir
şekilde skştrn.
Aleti doldurma (şek. A, C, D)
1. Şarjör kapağını (14) açmak için şarjör
mandalına (6) basın.
2. Çivi kılavuz kapağını (7) açın ve kenara
çekin.
3. Gerekli çivi uzunluğunu sağlamak için kolu
(16) gerekli konuma çevirerek platformu
(15) ayarlayın.
4. Çivi şeridini (17) milin (18) üzerine
yerleştirin.
5. Aletin burun siperine yeterli çivi beslemek
için çivi şeridini açın.
90
6. İkinci çivi besleme mandalının (19) rayları
arasına gelecek şekilde çivileri burun
siperine besleyin.
7. Çivi kılavuz kapağını (7) kapatın.
8. Şarjör mandalını (6) takarak ve şarjörü
kapalı konuma kilitleyerek şarjör kapağını
(14) tamamen kapatın.
Aleti boşaltma (şekil A, C, D)
1. Şarjör kapağını (14) açmak için şarjör
mandalına (6) basın.
2. Çivi kılavuz kapağını (7) açın ve kenara
çekin.
3. Çivi şeridini (17) milin (18) üzerinden
kaldırın.
UYARI: Bağlantı elemanlarını yüklerken
veya boşaltırken her zaman aletin hava
beslemesiyle olan bağlantısını kesin.
Sürücü derinliğinin ayarlanmas (şek. E)
Çakma derinliği kullanılan bağlama elemanına
göre ayarlanabilir.
UYARI: Derinlik ayarı yapmaya çalışırken
aletin kazara çalışmasından dolayı ciddi
yaralanma riskini azaltmak için DAİMA:
• Tetiği emniyete alın.
• Hava kaynağını ayırın.
• Ayarlamalar sırasında tetiğe
dokunmaktan kaçının.
• Derinliği azaltmak için, derinlik ayar
düğmesini (3) sağa çevirin.
• Derinliği arttırmak için, ayar düğmesini (3)
sola çevirin.
Tetik kilidi (şek. A)
Bu alet, aletin bağlantı elemanını devreye
sokmasını önleyen bir tetik kilidi şalteriyle
donatılmıştır.
• Tetik kilidini kapatmak için, düğmeyi (2) sağa
itin.
• Tetik kilidini serbest brakmak için, düğmeyi
ortaya itin.
Padavra mastarının ayarlanması (şek. F)
1. Verilen altıgen anahtarı kullanarak vidayı
(22) gevşetin.
2. İstenen konuma getirmek için mastarı (8)
aşağı yukarı oynatın.
TÜRKÇE
KULLANMA
Kullanma talimatları
UYARI: Daima güvenlik talimatlarna ve
uygulanan kurallara uyun.
Uygun el pozisyonu (şek. G)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, DAİMA şekilde gösterilen uygun el
pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, ani tepki ihtimaline karşı aleti DAİMA
sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir elin ana kol üzerinde olduğu
konumdur (21).
Aletin hazrlanmas (şek. A)
• Hava basnç tanklarndaki ve hortumlarndaki
tüm yoğunlaşmay boşaltn.
• Aleti yağlayn. Baknz “Bakm”.
• Bütün sürgüleri şarjörden çkartn.
• Temas kastanyolasynyn (4) serbest olarak
hareket edip etmediğini kontrol edin.
UYARI: Temas kastanyolas serbest olarak
hareket edemiyorsa aleti kullanmayn.
• Hava kaynağ basncnn, tavsiye edilen
maksimum çalşma basncnn altnda olup
olmadğn kontrol edin.
• Hava hortumunu, aletin üzerindeki bağlantya
bağlayn.
• Valfler ve contalar etrafnda duyulabilir sznt
olup olmadğn kontrol edin.
• Uygulamanz için hava basncn tavsiye
edilen minimum çalşma basncna ayarlayn.
UYARI: Sznt yapan veya hasar görmüş
parçalar olan bir aleti asla kullanmayn.
Soğuk havada çalşma
Donma noktasnn altndaki scaklklarda aleti
çalştrrken:
• Kullanmdan önce aleti mümkün olduğu kadar
scak tutun.
• Hava hattn aletten sökün.
• Hava girişine, 10 veya 15 damla DEWALT
pnömatik alet yağ (veya etilen glikol içeren
kş şartlarna uygun pnömatik yağ koyun.
• Hava basncn en fazla 5,5 bara ayarlayn.
• Hava hortumunu, aletin üzerindeki bağlantya
bağlayn.
• Yukarıda tarif edildiği gibi çivileri şarjöre
doldurun.
• O-halkalarn yağlamak için aleti 5 veya 6 kez
talaş içine çalştrn.
• Hava basncn normal çalşma düzeyine
yükseltin.
• Aleti normal olarak kullann.
Scak havada çalşma
Aletin normal çalşmas gerekir. Tamponlara,
o-halkalarna ve diğer lastik parçalara
gelebilecek hasardan kaçnmak için doğrudan
güneş şğna maruz brakmayn.
Aletin çalştrlmas (şek. A)
Alet iki moddan bir tanesi kullanlarak
çalştrlabilir. Alete yüklenen tetik çalşma
modunu belirler.
Sral çalşma modu
Ardışık hareket modu, dikkatli ve hassas
yerleştirme istendiği zaman aralıklı çivileme
işlemi için kullanılır.
• Yukarda anlatldğ şekilde gri tetiği takn.
• Tetik kilidini (2) serbest brakn.
• Temas kastanyolasn (4) iş yüzeyine doğru
itin.
• Aleti çalştrmak için tetiği (1) çekin. Çalşma
yüzeyine bastrlan temas kastanyolas ile her
tetik çekilmesi bir çivi sürecektir.
Vuruşlu çalşma modu
Darbe hareket modu düz, sabit yüzeylere hızlı
çivileme için kullanılır.
• Yukarda anlatldğ şekilde siyah tetiği takn.
• Tetik kilidini (2) serbest brakn.
• Tek bir çivi çakmak için: Aleti ardışık
harekette anlatıldığı şekilde çalıştırın.
• Birkaç çivi çakmak için: Tetiği (1) çekin, daha
sonra temas tetiğini (4) iş parçasına tekrar
tekrar bastırın.
UYARI: Alet kullanmda olmadğ zaman
tetiği basl brakmayn. Alet kullanlmadğ
zaman kaza ihtimalini engellemek için tetik
kilidini kapal tutun.
91
TÜRKÇE
Sıkışan çiviyi çıkarma (şek. A, C, D)
Burun siperine bir çivi sıkışırsa, bu talimatları
uygulayın ve çiviyi çıkartın:
• Hava yolunu aletten ayırın.
• Tetik kilidi (2) açın.
• Çivi kılavuz kapağını (7) açın ve kenara çekin.
• Bükülen çiviyi, gerekirse pense kullanarak
çıkarın.
• Tahrik bıçağı aşağı konumdaysa, bir tornavida
kullanarak tahrik bıçağını yukarı doğru
kaldırın.
• Çivi şeridinde oluşabilecek herhangi bir
bozulmayı düzeltin.
• “Aleti doldurma” bölümünde anlatıldığı gibi
çivileri burun siperine besleyin.
• Çivi kılavuz kapağını kapatın.
UYARI: Çiviler uç ksmda sk sk skşyorsa,
aleti yetkili bir DEWALT servis merkezine
götürün.
Opsyonel aksesuarlar
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi
için bayinize başvurun.
BAKIM
DEWALT aletiniz minimum bakm ile uzun süreli
bir dönemde çalşmak üzere tasarlanmştr.
Sürekli tatmin edici bir çalşma, düzgün
bir alet bakm ve düzenli bir temizlemeye
dayanmaktadr.
Yağlama
• Aletin uç kapağnn üzerinde bulunan hava
bağlantsnn içine 5–7pnömatik alet yağ
ilave edin.
Kontrol
• Aletin üzerindeki tüm sürgülerin sk ve
hasarsz olduğundan emin olun.
• Uygun aleti kullanarak tüm gevşek sürgüleri
skştrn.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize
yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve
paketlenmesi malzemelerin geri kazanım
yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması çevre
kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
Aşağdaki bakm işlemleri her gün
yaplmaldr.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin
atık sahalarında toplanması veya yeni bir ürün
aldığınızda satıcı tarafından geri alınması
öngörülebilir.
Temizleme
• Basnçl hava kullanarak şarjörü ve uç ksm
temizleyin.
• Temas kastanyolasnn ön ucunu fuel-oil veya
dizel yakt kullanarak temizleyin.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak
için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Boşaltma
• Hava basnç tanklarndaki ve hortumlarndaki
tüm yoğunlaşmay boşaltn.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT ofisi
ile irtibata geçerek size en yakın yetkili servisin yerini
öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili DEWALT
tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası servis ve
bağlantıların tam ayrıntıları İnternette www.2helpU.
com adresinde mevcuttur.
92
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
93
∂§ §∏¡π∫∞
ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ D51321
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
Τεχνικά δεδομένα
D51321
Τύπος
2
Συνιστώμενη πίεση λειτουργίας
bar
Μέγιστη πίεση λειτουργίας
bar
8,3
l
1,2 (στα 6,9 bar)
Κατανάλωση αέρα ανά βολή
Λειτουργία ενεργοποίησης
Σφιγκτήρες
τύπος
μήκος
εύρος διαμέτρου καρφιών
γωνία
4,9–8,3
μέσω επαφής
ενεργοποίηση
mm
mm
επίπεδη κεφαλή
19–45
3
15º
kg
2,2
LPA (ηχητική πίεση)
dB(A)
88
KPA (αβεβαιότητα
ηχητικής πίεσης)
dB(A)
2,5
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
101
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής
ισχύος)
dB(A)
2,5
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s²
m/s²
4,71
1,5
Βάρος
1
94
∏ ÙÈÌ‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÙÈÌ‹ Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔ
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Î·È ‰ÂÓ
·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
¯ÂÚÈÔ‡ –‚Ú·¯›ÔÓ· fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô. ∏ Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¯ÂÚÈÔ‡ –
‚Ú·¯›ÔÓ· fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ı· ÂÍ·ÚÙËı› ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·fi ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË
ÎÚ·Ù‹Ì·ÙÔ˜, ·fi ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË ›ÂÛ˘ Â·Ê‹˜,
ÙËÓ ÊÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
D51321
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής πρότυπα
και οδηγίες:
2006/42/EK, EN 792-13.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
31.12.2009
Οδηγίες ασφαλείας
Όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία, να διαβάζετε πάντοτε
τους κανονισμούς ασφαλείας που ισχύουν στην
χώρα σας για να μειώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες
ασφαλείας προτού προσπαθήσετε να χειριστείτε το
παρόν προϊόν.
Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικά
1. Να διατηρείτε καθαρό τον χώρο εργασίας.
Οι ακατάστατοι χώροι και πάγκοι μπορούν να
προκαλέσουν ατυχήματα.
2. Λάβετε υπόψη σας τις επιδράσεις του
περιβάλλοντος στον χώρο εργασίας.
Να μην εκθέτετε τα εργαλεία σε υγρασία.
∂§ §∏¡π∫∞
Φροντίστε για τον καλό φωτισμό του χώρου
εργασίας. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία κοντά σε
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
3. Να φυλάσσετε το εργαλείο μακριά από
παιδιά.
Μην αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη για παιδιά κάτω
των 16 ετών.
4. Να αποθηκεύετε τα εργαλεία που δεν
χρησιμοποιούνται.
Τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει
να φυλάσσονται σε στεγνό μέρος και να
κλειδώνονται με ασφάλεια, μακριά από μέρος
που μπορούν να τα προσεγγίσουν παιδιά.
5. Να φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας.
Μη φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Ενδέχεται να μαγκώσουν σε κινούμενα μέρη.
Να φοράτε κατά προτίμηση ελαστικά γάντια και
αντιολισθητικά προστατευτικά υποδήματα. Εάν
έχετε μακριά μαλλιά, φοράτε προστατευτικό
δίχτυ.
6. Μη σκύβετε υπερβολικά.
Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
7. Να είστε προσεκτικοί.
Να εποπτεύετε την εργασία σας. Να ενεργείτε
λογικά. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν
είστε κουρασμένος.
8. Να χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο.
Στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών περιγράφεται
η ενδεδειγμένη χρήση του εργαλείου. Για
βαριές εργασίες, μη χρησιμοποιείτε μικρά
εργαλεία ή προσαρτήματα αντί των αντίστοιχων
εργαλείων. Για υψηλότερη απόδοση και
ασφάλεια, να χρησιμοποιείτε το εργαλείο για την
προβλεπόμενη χρήση του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! Η χρήση οποιουδήποτε
εξαρτήματος ή προσαρτήματος ή η εκτέλεση με
το εργαλείο αυτό οποιασδήποτε λειτουργίας που
δεν προβλέπεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών,
ενδέχεται να εγκυμονεί κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού.
9. Να συντηρείτε επιμελώς τα εργαλεία.
Να διατηρείτε τα εργαλεία καθαρά για
υψηλότερη απόδοση και ασφάλεια. Να
τηρείτε τις οδηγίες συντήρησης και αλλαγής
εξαρτημάτων. Διατηρείτε τους διακόπτες
χειρισμού στεγνούς και αφαιρείτε τυχόν λάδι ή
γράσο.
10. Να ελέγχετε για βλάβες.
Πριν από τη χρήση, να ελέγχετε προσεκτικά
το εργαλείο για ενδεχόμενες βλάβες για να
βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά και εκτελεί την
προβλεπόμενη λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι τα
κινούμενα μέρη είναι ευθυγραμμισμένα σωστά
και δεν παρουσιάζουν εμπλοκές, τα λοιπά
μέρη δεν είναι σπασμένα και δεν συντρέχει
οποιοσδήποτε άλλος λόγος που ενδέχεται
να επηρεάσει τη λειτουργία του εργαλείου.
Παραδώστε τα προστατευτικά καλύμματα ή
άλλα εξαρτήματα που έχουν φθαρεί ή είναι
ελαττωματικά για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση,
ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου.
11. Να επισκευάζετε το εργαλείο σας σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευής
της DEWALT.
Το εργαλείο πληροί τους σχετικούς κανονισμούς
ασφαλείας. Για αποφυγή κινδύνων, τα εργαλεία
πρέπει να επισκευάζονται αποκλειστικά από
εξειδικευμένους τεχνικούς.
EÈϤÔÓ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ï›·
·¤ÚÔ˜
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ù·¯Â›·˜
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
ÂÈÂṲ̂ÓÔ˘ ·¤Ú·. ΔÔ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ·,
Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÊÚ¿ÁÈÛ˘,
Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂ
Ù¤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÒÛÙÂ Ô ÂÈÂṲ̂ÓÔ˜ ·¤Ú·˜ Ó·
·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË.
• ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ηı·Úfi, ÍËÚfi
ÂÈÂṲ̂ÓÔ ·¤Ú·. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
Ô͢ÁfiÓÔ ‹ η˘Û·¤ÚÈ· ˆ˜ ËÁ‹ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• ¡· Û˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂ Û˘Û΢‹
·ÚÔ¯‹˜ ·¤Ú· ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë Ì¤ÁÈÛÙË
ÂÈÙÚÂfiÌÂÓË ›ÂÛË ‰ÂÓ ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ
10%. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓıËÎÒÓ ˘„ËÏfiÙÂÚ˘
›ÂÛ˘, ı· ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È Ì›· ‚·Ï‚›‰·
Ì›ˆÛ˘ ›ÂÛ˘, Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È
‚·Ï‚›‰· ·ÛÊ·Ï›·˜ Ì ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘
Ú‡̷ÙÔ˜.
• ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ۈϋÓ˜ ÌÂ
‰È·‚¿ıÌÈÛË ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ›ÂÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• ¶ÚÈÓ ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙÂ
ÙÔ ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÂṲ̂ÓÔ˘ ·¤Ú·, ÂȉÈο
·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÛοϘ ‹ ·Ó
Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Û·˜ ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·Ù‡¯ËÌ·.
• ¡· ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹
·¤Ú· fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ.
95
∂§ §∏¡π∫∞
EÈϤÔÓ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ï›·
Ô‰‹ÁËÛ˘ Û˘Ó‰ÂÙ‹ÚˆÓ
• ¡· ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿.
• ¡· ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù·
ÁÈ· Ù· ·˘ÙÈ¿.
• ¡· ÌËÓ ÊÔÚÙ›ÛÂÙ ÔÙ¤ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ÌÂ
ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË ÛηÓÙ¿ÏÈ.
• ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌfiÓÔ ÙÔÓ Ù‡Ô ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ
Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙÂ
ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ªËÓ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙÂ Î·È ÌËÓ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙÂ
ÂÌfi‰È· ÛÙ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ, fiˆ˜ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·.
• ¶ÚÈÓ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô
Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜
Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿ Î·È fiÙÈ
Ù· ·ÍÈÌ¿‰È· Î·È Ù· ÌÔ˘ÏfiÓÈ· Â›Ó·È Î·Ï¿
ÙÔÔıÂÙË̤ӷ.
• ªËÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ˆ˜ ÛÊ˘Ú›.
• ªËÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘
ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÚÔ˜ Ù· ÂÛ¿˜ ‹ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜. ªËÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ô˘
··ÈÙÔ‡Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÒÌ·.
• √Ù·Ó ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ, Ó· Îڷٿ٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂ
ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ‚Ï¿‚˜
ÛÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ‹ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·‹‰ËÛ˘ ÏfiÁˆ ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘
·ÚÔ¯‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹ ÏfiÁˆ ¯Ú‹Û˘ Û ÛÎÏËÚ¤˜
ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÙˆÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ ÛÙÔ ÎÂÓfi.
• §¿‚ÂÙ ˘fi„Ë ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜. √È ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
‰È·ÂÚÓÔ‡Ó Ù· ÏÂÙ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ó·
ıÚ˘ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ Î·È ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘˜
Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÛÂ
ΛӉ˘ÓÔ.
• ªËÓ Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ ÙÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË
ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ªËÓ Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ ÙÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ¿Óˆ ÛÂ
¿ÏÏÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜.
• ™ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ı· ÂÚÁ·ÛÙ›ÙÂ
È¿ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ ·fi ÙË Ï·‚‹ Î·È ÔÙ¤ ÂÓ ÒÚ·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘.
• •ÂÊÔÚÙÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË Î·È
ÚÈÓ ·fi οıÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË.
96
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από
τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·
·ÛÊ·Ï›·˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
‚Ú›ÛÎÂÛÙ Û ÎÈÓËÙ‹ ÛοϷ.
Συμβατές γωνίες καρφιών.
Μέγιστος αριθμός καρφιών γεμιστήρα.
Μήκος καρφιού.
Διάμετρος συνδετήρων.
ª¤ÁÈÛÙË ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
μ¿ÚÔ˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (ΕΙΚ. [FIG.] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας (20), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω
στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 Καρφωτικό
1 ™Î·Ó‰¿ÏË ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
1 ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
1 ΚλειδίΆλεν 3 mm
∂§ §∏¡π∫∞
1 ΚλειδίΆλεν 4 mm
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ηÈ
Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
™Î·Ó‰¿ÏË
¢È·ÎfiÙ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜
Τροχός ρύθμισης βάθους
¢È·‰ÚÔÌ‹ Â·Ê‹˜
°ÂÌÈÛÙ‹Ú·˜
ª¿Ó‰·ÏÔ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·
Πόρτα οδηγού καρφιώνr
Μετρητής μονωτικών σανίδων
EÍ¿ÚÙËÌ· ·¤Ú·
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το καρφωτικό σας D51321 έχει σχεδιαστεί για
κάρφωμα καρφιών σε ξύλινα τεμάχια εργασίας.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτό το καρφωτικό πεπιεσμένου αέρα είναι ένα
επαγγελματικό ηλεκτρικό εργαλείο.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το
εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό
χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
EÈÏÔÁ‹ ÛηӉ¿Ï˘ (ÂÈÎ. B)
Δ· ÂÚÁ·Ï›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛηӉ¿ÏË Ì ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
·Ó·‹‰ËÛ˘. ™ÙË Û˘Û΢·Û›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È
Â›Û˘ ÛηӉ¿ÏË ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. °È· ÙÔÓ
ÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ fiÚˆÓ «ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ó·‹‰ËÛ˘» ηÈ
«‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜» ‚Ï. ·Ú·Î¿Ùˆ.
– Η γκρίζα σκανδάλη με ένα μόνο καρφί τυπωμένο
στην πλευρά της είναι η σκανδάλη διαδοχικής
ενέργειας. Η εγκατάσταση αυτού του κιτ κάνει το
εργαλείο να λειτουργεί σε λειτουργία διαδοχικής
ενέργειας.
– Η μαύρη σκανδάλη με τρία καρφιά τυπωμένα
στην πλευρά της είναι η λειτουργία ενέργειας με
κρούση. Η εγκατάσταση αυτού του κιτ κάνει το
εργαλείο να λειτουργεί σε λειτουργία ενέργειας με
κρούση.
∞Ê·›ÚÂÛË Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú· ·fi ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· ÙÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ·fi ÙÔÓ
ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (10) ·fi ÙÔ
¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ͢ÏfiηÚÊÔ˘ (11).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Í˘ÏfiηÚÊÔ.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ (12).
ΔÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ ÛÙÔ
Îԛψ̷ Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ
ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Ù˘ ÛηӉ¿Ï˘ (13) ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ
ÛˆÛÙ¿ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ Í˘ÏfiηÚÊÔ (11) ÒÛÙ ӷ
‰È·ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ, ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Â·Ê‹˜ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
ÛηӉ¿Ï˘.
• øı‹ÛÙ ÙÔÓ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (10) ÛÙÔ ¿ÎÚÔ
ÙÔ˘ ͢ÏfiηÚÊÔ˘.
EÍ¿ÚÙËÌ· ·¤Ú· (ÂÈÎ. A)
Δ· ÂÚÁ·Ï›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù˘ÈÎfi Û›ڈ̷ ۈϋӷ
1/4" ÁÈ· ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ·¤Ú· (9).
• Δ˘Ï›ÍÙ ÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜
Ì ٷÈÓ›· Teflon ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÚÚÔ‹
·¤Ú·.
• μȉÒÛÙ ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÚ· ÙÔ˘
¿ÎÚÔ˘ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔ Î·Ï¿.
Φόρτωση καρφιών στο εργαλείο (εικ. A, C, D)
1. Σπρώξτε το μάνδαλο (6) του γεμιστήρα για να
ανοίξετε την πόρτα (14) του γεμιστήρα.
2. Ανοίξτε την πόρτα (7) του οδηγού καρφιών και
μετακινήστε τη στην άκρη.
3. Γυρίζοντας το μοχλό (16) στην απαιτούμενη
θέση, ρυθμίστε την κινούμενη πλάκα (15) ώστε
να δέχεται το απαιτούμενο μήκος καρφιών.
4. Τοποθετήστε την ταινία καρφιών (17) πάνω
στην άτρακτο (18).
5. Ξετυλίξτε αρκετά καρφιά ώστε να
τροφοδοτηθούν στην υποδοχή εκτόξευσης του
εργαλείου.
6. Τροφοδοτήστε τα καρφιά στην υποδοχή
εκτόξευσης με τέτοιο τρόπο ώστε το δεύτερο
καρφί να βρίσκεται ανάμεσα στις ράγες της
καστάνιας τροφοδοσίας (19).
7. Κλείστε την πόρτα του οδηγού καρφιών (7).
97
∂§ §∏¡π∫∞
8. Κλείστε πλήρως την πόρτα (14) του γεμιστήρα
με χρήση του μανδάλου (6) του γεμιστήρα,
ασφαλίζοντάς τον στην κλειστή κατάσταση.
Αφαίρεση των καρφιών από το εργαλείο
(εικ. A, C, D)
1. Σπρώξτε το μάνδαλο (6) του γεμιστήρα για να
ανοίξετε την πόρτα (14) του γεμιστήρα.
2. Ανοίξτε και μετακινήστε στην άκρη την πόρτα
(7) του οδηγού καρφιών.
3. Αφαιρέστε την ταινία καρφιών (17) από την
άτρακτο (18).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα αποσυνδέετε το
εργαλείο από την τροφοδοσία αέρα πριν την
φόρτωση ή την αφαίρεση των καρφιών.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ (ÂÈÎ. E)
Το βάθος καρφώματος μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα
με τον τύπο των χρησιμοποιούμενων καρφιών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου σοβαρού τραυματισμού από
απροσδόκητη ενεργοποίηση όταν
προσπαθείτε να ρυθμίσετε το βάθος,
ΚΑΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:
• Κλειδώστε τη σκανδάλη.
• Αποσυνδέστε την παροχή αέρα.
• Αποφύγετε την επαφή με τη σκανδάλη
κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων.
• Για να μειώσετε το βάθος, περιστρέψτε προς τα
δεξιά τον τροχό (3) ρύθμισης του βάθους.
• Για να αυξήσετε το βάθος, περιστρέψτε τον
τροχό (3) προς τα αριστερά.
Ασφάλεια σκανδάλης (εικ. Α)
Αυτό το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με
διακόπτη ασφάλισης της σκανδάλης στη θέση
απενεργοποίησης, δυνατότητα που εμποδίζει το
εργαλείο να εκτοξεύει καρφιά.
• °È· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ›ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ·ÛÊ·Ï›·˜,
·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË (2) ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿.
• °È· Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ·ÛÊ·Ï›·˜,
·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ.
Ρύθμιση του μετρητή μονωτικών σανίδων
(εικ. F)
1. Ξεσφίξτε τη βίδα (22) χρησιμοποιώντας το
παρεχόμενο κλειδί Άλεν.
2. Μετακινήστε το μετρητή (8) πάνω ή κάτω για να
επιτύχετε την επιθυμητή θέση.
98
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. G)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού, να
χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη
θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού,
ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά το εργαλείο για
να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται ένα
χέρι στην κύρια λαβή (21).
¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (ÂÈÎ. A)
• ∞ÔÛÙÚ·ÁÁ›ÛÙ ÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜
ۈϋÓ˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛ˘ÌÈÂÛÙ‹.
• §È¿ÓÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô. μÏ. «™˘ÓÙ‹ÚËÛË».
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ fiÏ· ÙÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ·fi ÙÔÓ
ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·.
• EϤÁÍÙ ·Ó Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â·Ê‹˜ (4) ÎÈÓ›ٷÈ
ÂÏ¢ı¤Ú·.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â·Ê‹˜ ‰ÂÓ
ÎÈÓÂ›Ù·È ÂÏ¢ı¤Ú·.
• EϤÁÍÙ ·Ó Ë ›ÂÛË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ·¤Ú· ›ӷÈ
οو ·fi ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ›ÂÛË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó· ·¤Ú· Ì ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• EϤÁÍÙ Ì ÙËÓ ·ÎÔ‹ ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù˘¯fiÓ
‰È·ÚÚÔÒÓ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ‚·Ï‚›‰Â˜ Î·È ÙȘ
ÚÔ‰¤Ï˜ ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ·˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ÛÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË
··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û·˜.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÔÙ¤ ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÚÚÔ‹ ‹
Êı·Ṳ́ӷ ̤ÚË.
∂§ §∏¡π∫∞
§ÂÈÙÔ˘KloÚÁ›· Û ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¯·ÌËÏ‹˜
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
οو ·fi 4 ÆC:
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÛÔ ÈÔ ıÂÚÌfi Á›ÓÂÙ·È
ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË.
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·¤Ú· ·fi ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
• ƒ›ÍÙ 10 ¤ˆ˜ 15 ÛÙ·ÁfiÓ˜ ÂÏ·›Ô˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ
ÂÚÁ·Ï›ˆÓ DEWALT (‹ ·ÓÙÈ„˘ÎÙÈÎfi ¤Ï·ÈÔ
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ
·Èı˘ÏÂÓÔÁÏ˘ÎfiÏË) ÛÙÔ ÛÙfiÌÈÔ ·¤Ú·.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ¤ˆ˜ 5,5 bar.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó· ·¤Ú· Ì ÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• Φορτώστε καρφιά στο γεμιστήρα όπως
περιγράφηκε πιο πάνω.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô 5-6 ÊÔÚ¤˜ ¿Óˆ
Û ¤Ó· Úfi¯ÂÈÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Í‡ÏÔ ÁÈ· Ó· ÏÈ¿ÓÂÙÂ
ÙÔ˘˜ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘˜ ΢ÎÏÈ΋˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜.
• ∞˘Í‹ÛÙ ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ·¤Ú· ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi
Â›Â‰Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙÔÓ Û˘Ó‹ıË
ÙÚfiÔ.
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·Ó·‹‰ËÛ˘
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ˘„ËÏ‹˜
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο. ∞ÔʇÁÂÙÂ
ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÒÛÙÂ
Ó· ÌË Êı·ÚÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜, ÔÈ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔÈ
΢ÎÏÈ΋˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÂÏ·ÛÙÈο ̤ÚË.
Αν ένα καρφί σφηνώσει στην υποδοχή εκτόξευσης,
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να το
αφαιρέσετε:
∫›ÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (ÂÈÎ. A)
ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û ̛· ·fi ÙȘ
‰‡Ô ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∏ ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË
ÛηӉ¿ÏË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ
ηٿÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘.
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
Η λειτουργία διαδοχικής ενέργειας χρησιμοποιείται
για διακοπτόμενο κάρφωμα όταν απαιτείται μεγάλη
προσοχή και ακρίβεια κατά την τοποθέτηση.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÁÎÚÈ ÛηӉ¿ÏË fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (2).
• øı‹ÛÙ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â·Ê‹˜ (4) ÛÙËÓ
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜.
• ΔÚ·‚‹ÍÙ ÙË ÛηӉ¿ÏË (1) ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÙÂ
Û ΛÓËÛË ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô. ∫¿ı ÒıËÛË Ù˘
ÛηӉ¿Ï˘ Î·È ÌÂٷΛÓËÛË Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜
Â·Ê‹˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜,
ÙÔÔıÂÙ› ¤Ó· ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·.
Η λειτουργία ενέργειας με κρούση χρησιμοποιείται
για γρήγορο κάρφωμα σε επίπεδες, σταθερές
επιφάνειες.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Ì·‡ÚË ÛηӉ¿ÏË fiˆ˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ.
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (2).
• Για να καρφώσετε ένα μόνο καρφί:
Χρησιμοποιήστε το εργαλείο όπως περιγράφεται
στη διαδοχική ενέργεια.
• Για να καρφώσετε πολλά καρφιά: Τραβήξτε
πρώτα τη σκανδάλη (1) και κατόπιν πιέστε τον
ενεργοποιητή επαφής (4) επανειλημμένα πάνω
στην επιφάνεια εργασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ªËÓ ‰È·ÙËÚ›ÙÂ
ÙË ÛηӉ¿ÏË ·ÙË̤ÓË ÂÓÒÛˆ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
∫Ú·Ù‹ÛÙ ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË
·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ӷ ı¤ÛÂÙÂ
Ù˘¯·›· Û ΛÓËÛË ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó ‰ÂÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ.
Απομάκρυνση σφηνωμένου καρφιού
(εικ. A, C, D)
• Αποσυνδέστε τη γραμμή αέρα από το εργαλείο.
• Ενεργοποιήστε την ασφάλεια σκανδάλης (2).
• Ανοίξτε και μετακινήστε στην άκρη την πόρτα (7)
του οδηγού καρφιών.
• Αφαιρέστε το λυγισμένο καρφί, χρησιμοποιώντας
πένσα αν χρειαστεί.
• Αν η λεπίδα οδήγησης είναι στην κάτω θέση,
σπρώξτε την προς τα πάνω με ένα κατσαβίδι.
• Διορθώστε οποιαδήποτε παραμόρφωση έχει
δημιουργηθεί στην ταινία καρφιών.
• Τροφοδοτήστε τα καρφιά στην υποδοχή
εκτόξευσης όπως περιγράφεται στη «Φόρτωση
καρφιών στο εργαλείο».
• Κλείστε την πόρτα του οδηγού καρφιών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ∞Ó ÔÈ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜
ÎÔÏÏÔ‡Ó Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹
ÂÎÙfiÍ¢Û˘, Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ ۤڂȘ
ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
ΤÓÙÚˆÓ ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT.
99
∂§ §∏¡π∫∞
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ·
Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË.
°È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi
ηı¿ÚÈÛÌ·.
√È Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜
• ∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔÓ ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· Î·È ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹
ÂÎÙfiÍ¢Û˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÈÂṲ̂ÓÔ ·¤Ú·.
• ∫·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi Ù¤ÏÔ˜ ÙȘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜
Â·Ê‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂÙڤϷÈÔ Ë ÓÙ›˙ÂÏ.
∞ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË
• ∞ÔÛÙÚ·ÁÁ›ÛÙ ÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜
ۈϋÓ˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛ˘ÌÈÂÛÙ‹.
§›·ÓÛË
• ƒ›ÍÙ 5–7 ÛÙ·ÁfiÓ˜ Ï¿‰È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡
ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÙÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ·¤Ú· ¿Óˆ ÛÙËÓ
ηχÙÚ· ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
EÏÂÁ¯Ô˜
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ Î·È ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Êı·Ú›.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ˘˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ
Ì ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
100
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή χρησιμοποιημένων
προϊόντων και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά στην
αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη ζήτηση
πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή και
ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν φτάσουν
στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής τους. Για να
εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία, παρακαλούμε
επιστρέψτε το προϊόν σας σε οποιονδήποτε
αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος θα το συλλέξει
εκ μέρους σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου συντήρησης
μέσω επικοινωνίας με το τοπικό σας γραφείο
της DEWALT στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε
κατάλογο εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
συντήρησης της DEWALT, καθώς και πλήρεις
λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση
και πληροφορίες υπευθύνων στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.2helpU.com.
∂§ §∏¡π∫∞
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΩΡΕΑΝ
ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή —κατ’ επιλογή
μας— θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
101
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N087448
08/10
Download PDF

advertising