D51321 | DeWalt D51321 NAILER Type 2 instruction manual

370000-24 LT
D51321
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
14
4
20
2
7
1
6
5
8
3
9
A
3
11
10
13
12
B
7
15
C
4
16
14
6
17
19
18
D
22
3
E
8
F
5
21
G
6
LIETUVIŲ
KALIMO ĮRANKIS
D51321
Sveikiname!
Jūs pasirinkote DEWALT įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
DEWALT bendrovė yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
D51321
2
barai
barai
l
Įjungimo režimas
MAŠINŲ DIREKTYVA
D51321
Techniniai duomenys
Tipas
Rekomenduojamas darbinis
slėgis
Maks. darbinis slėgis
Oro sąnaudos vienam kalimui
EB atitikties deklaracija
4,9–8,3
8,3
1,2 (esant
6,9 baro slėgiui)
kontaktinis
įjungimas
Vinys
tipas
ilgis
jungiamojo galo skersmuo
kampas
Svoris
mm
mm
kg
plokščia galvutė
19–45
3
15°
2,2
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio paklaida)
LWA (garso galia)
KWA (garso galios paklaida)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
2,5
101
2,5
DEWALT pareiškia, kad šie elektriniai įrankiai yra
sukurti laikantis tokių reikalavimų ir standartų:
2006/42/EC, EN 792-13.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją DEWALT vardu.
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo direktoriaus
pavaduotojas DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2009-12-31
Saugos instrukcija
Naudodami elektrinius įrankius visuomet laikykitės
toliau išdėstytų įspėjimų ir instrukcijų, kitaip
gali įvykti elektros smūgis ir (arba) galite rimtai
susižeisti. Prieš pradėdami naudoti šį įrankį,
perskaitykite šias saugos instrukcijas.
Saugokite šias instrukcijas saugioje vietoje!
Vibracijos emisijos vertė ah
ah =
Paklaida K =
1
m/s²
m/s²
4,71
1,5
Šis dydis yra su įrankiu susijusios
charakteristikos dydis, kuris, naudojant šį
įrankį, neturi įtakos plaštakos–rankos sistemai.
Naudojant įrankį plaštakos–rankos sistemai
daroma priklauso, pavyzdžiui, nuo sugriebimo
jėgos, darbo krypties, energijos nustatymo,
ruošinio ir ruošinio atramos.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendroji informacija
1. Užtikrinkite darbo vietos švarą.
Užgriozdintos vietos ir darbastaliai dažnai
tampa nelaimingų atsitikimų priežastimi.
2. Atsižvelkite į darbo vietos sąlygas.
Nelaikykite įrankių drėgnoje vietoje.
Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų gerai
apšviesta. Nenaudokite įrankių, jei yra degių
skysčių ar dujų.
7
LIETUVIŲ
3. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite vaikams arna lankytojams leisti
šio įrankio. Neturinčius 16 metų vaikus reikia
prižiūrėti.
4. Prieš padėdami įrankius į vietą, išjunkite
juos.
Jeigu įrankio nenaudojate, jį reikia laikyti
sausoje, saugiai užrakintoje, vaikams
nepasiekiamoje vietoje
5. Naudokite tinkamą aprangą.
Nedėvėkite laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Juos gali įtraukti judamos dalys.
Rekomenduojama mūvėti tinkamas pirštines
ir avalynę neslidžiais padais. Dėvėkite galvos
apdangalus, kurie prilaikytų ilgus plaukus.
6. Nepersitempkite.
Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą.
7. Būkite budrūs.
Žiūrėkite, ką darote. Vadovaukitės sveika
nuovoka. Nenaudokite įrankio, kai esate
pavargę.
8. Naudokite tinkamą įrankį.
Numatytoji paskirtis aprašyta šiame vartotojo
vadove. Nenaudokite mažų įrankių ar priedų
darbams, kuriuos reikia atlikti sunkiam darbui
skirtais įrankiais. Tinkamu elektriniu įrankiu
geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu,
kuriam jis yra numatytas.
ĮSPĖJIMAS ! Naudojant šiame vadove
nerekomenduojamus papildomus įtaisus
arba priedus, arba naudojant įrankį ne pagal
numatytąją paskirtį, gali kilti asmeninio
susižeidimo pavojus.
9. Kruopščiai prižiūrėkite įrankius.
Palaikykite gerą įrankių būklę, laikykite juos
švariai ir darbas bus atliekamas geriau ir
saugiau. Vadovaukitės techninės priežiūros ir
priedų pakeitimo nurodymais. Visi valdikliai turi
būti sausi, švarūs, netepaluoti ir nealyvuoti.
10. Tikrinkite, ar nėra sugadintų dalių.
Prieš naudojimą rūpestingai patikrinkite,
ar įrankis ir elektros laidas nėra sugedęs.
Patikrinkite, ar nėra išsiderinusių ir užstrigusių
judamųjų dalių, įskilusių dalių ir kitų gedimų,
kurie galėtų paveikti įrankio darbą. Pažeistas
apsaugas arba sugedusias dalis pakeistike,
sutaisykite ir vėl sumontuokite, kaip nurodyta
instrukcijose.
8
11. Šį įrankį privalo taisyti įgaliotasis DEWALT
remonto atstovas.
Šis įrankis atitinka atitinkamus saugos
reglamentus. Siekiant išvengti pavojaus, šį
įrankį gali remontuoti tik kvalifikuoti specialistai.
Papildomos pneumatinių įrankių naudojimo
saugos taisyklės
• Suspausto oro sistemoms prijungti naudokite
greitai keičiamas movas. Neizoliuotą
antvamzdį reikia pritaisyti prie įrankio tokiu
būdu, kad atjungus įrankyje neliktų suspausto
oro.
• Visada naudokite švarų, saugą suspaustą orą.
Nenaudokite deguonies arba degių dujų su
šiuo įrankiu.
• Šį įrankį prie suspausto oro įrenginio prijunkite
tik tada, jei maksimalus leistinas įrankio slėgis
neviršijamas daugiau nei 10%. Jeigu slėgis
yra didesnis, suspausto oro įrenginyje turi
būti sumontuotas slėgį mažinantis vožtuvas,
įskaitant saugos vožtuvą.
• Naudokite tik didesniam slėgiui, nei
numatytasis įrankio slėgis, žarnas.
• Prieš gabendami/pernešdami įrankį, atjunkite
jį nuo suspausto oro sistemos, ypač, jeigu teks
lipti laiptais arba tada, kai einant kūnas bus
neįprastoje padėtyje.
• Nenaudojamą įrankį reikia atjungti nuo oro
tiekimo sistemos.
Papildomos vinių kalimo įrankių naudojimo
saugos taisyklės
• Visuomet dėvėkite apsauginius akinius.
• Visuomet dėvėkite ausų apsaugas.
• Niekada nedėkite vinių, kai svirtinis jungiklis
yra įjungtas.
• Naudokite tik naudojimo instrukcijoje
nurodytos rūšies vinis.
• Nemontuokite įrankio ant jokių stovų.
• Neardykite arba neužblokuokite jokių vinių
kalimo įrankio dalių, pavyzdžiui apsauginės
apkabos.
• Kiekvieną kartą, prieš įjungdami įrankį,
patikrinkite saugos ir paleidimo mechanizmą,
ar jis tinkamai veikia, ir ar tvirtai priveržtos
visos veržlės ir varžtai.
• Nenaudokite įrenginio vietoj plaktuko.
• Niekada nenukreipkite veikiančio vinių kalimo
įrankio į save arba į kokį nors kitą asmenį.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
Nenaudokite šio įrankio darbams atlikti, kurių
metu įrankį reikia laikyti arti kūno.
Dirbdami, laikykite įrankį taip, kad nekiltų
pavojus susižeisti galvos arba kūno, jeigu,
dingus elektrai, arba įrankiui atsitrenkus į kokį
kietą ruošinyje esantį daiktą, patirtumėte
atatranką.
Niekada nešaukite vinių kalimo įrankiu į tuščią
erdvę.
Atsižvelkite į darbo vietos sąlygas. Vinys gali
kiaurai pramušti plonus ruošinius arba nuslysti
nuo ruošinio kampų ar kraštų, ir todėl gali kelti
pavojų žmonėms.
Nekalkite vinių arti ruošinio krašto.
Nekalkite vinių ant kitų vinių.
Darbo vietoje neškite įrankį už rankenos, ir
jokiais būdais nelaikykite nuspaudę svirtinio
jungiklio.
Išimkite iš įrankio tvirtinimo detales po
naudojimo ir prieš bet kokius techninės
priežiūros darbus.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
Naudokite ausų apsaugos priemones.
Dėvėkite akių apsaugas.
Pneumatinis įrankis su apsaugine
apkaba.
Nenaudokite įrankio, stovėdami ant
kopėčių.
Derami vinių kalimo kampai.
Maksimalus vinių skaičius kasetėje.
Vinių ilgis.
Maks. darbinis slėgis.
Įrankio svoris.
DATOS KODO PADĖTIS (A PAV.)
Datos kodas (20), kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
Pavyzdys:
2010 XX XX
Pagaminimo metai
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 Vinių kalimo įrankis
1 Nuoseklaus kalimo jungiklis
1 Apsauginiai akiniai
1 Šešiakampis 3 mm raktas
1 Šešiakampis 4 mm raktas
1 Naudojimo instrukcija
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo dalys
arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį įrankio naudojimo
instrukciją.
Aprašymas (A pav.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Svirtinis jungiklis
Atlaisvinimo jungiklis
Gylio nustatymo ratukas
Kontaktinis jungiklis
Dėtuvė
Dėtuvės skląstis
Vinių kreiptuvo dangtelis
Atraminis matuoklis
Oro tiekimo anga
NUMATYTOJI PASKIRTIS
Ši vinių kalimo įrankis D51321 skirtas kalti vinis
į medinius ruošinius.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Šis pneumatinis vinių kalimo įrankis yra
profesionalus elektrinis įrankis.
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį įrankį
naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
Vinių skersmuo.
9
LIETUVIŲ
SURINKIMAS IR REGULIAVIMAS
Svirtinio jungiklio pasirinkimas (B pav.)
Šiuose įrankiuose įrengtas smūginio veikimo
jungiklis. Kartu su originalia pakuote pateikiamas
ir nuoseklaus veikimo jungiklis. „Smūginio
veikimo“ ir „nuoseklaus veikimo“ apibrėžtis
skaitykite toliau.
– Pilkas svirtinis jungiklis su šone pavaizduota
viena vinimi yra nuoseklaus kalimo jungiklis.
Sumontavus šį komplektą, įrankis veiks
nuoseklaus kalimo režimu.
– Juodas svirtinis jungiklis su šone
pavaizduotomis trimis vinimis yra smūginio
kalimo jungiklis. Sumontavus šį komplektą,
įrankis veiks smūginio kalimo režimu.
Jungiklio nuėmimas
• Atjunkite nuo įrankio oro liniją.
• Ištraukite visas vinis iš dėtuvės.
• Nuimkite guminę įvorę (10) nuo atraminio
kaiščio galo (11).
• Ištraukite atraminį kaištį.
• Išimkite svirtinio jungiklio įtaisą (12).
Jungiklio montavimas
• Įdėkite svirtinio jungiklio įtaisą į jungikliui skirtą
angą, užtikrindami, kad jungiklio spyruoklė
(13) būtų tinkamai įtaisyta.
• Pro įrankio rėmą prakiškite atraminį kaištį (11),
kontaktinio jungiklio kreipiamąją ir svirtinio
jungiklio įtaisą.
• Užmaukite guminę įvorę (10) ant atraminio
kaiščio galo.
Oro tiekimo anga (A pav.)
Šiuose įrankiuose yra standartinis 1/4 col.
skersmens oro tiekimo antgalio vamzdinis sriegis
(9).
• Apsukite sraigtinę dalį teflonine juostele, kad
nepraeitų oras.
• Užsukite dalį ant galinės galvutės ir tvirtai
užveržkite.
Įrankio užpildymas (A, C, D pav.)
1. Pastumkite dėtuvės skląstį (6), kad galėtumėte
atidaryti dėtuvės dangtelį (14).
2. Atidarykite ir patraukite šalin vinių kreiptuvo
dangtelį (7).
10
3. Pareguliuokite pagrindą (15) pagal reikiamą
vinių ilgį, pasukdami svirtelę (16) ties reikiama
padėtimi.
4. Dėkite vinių ritę (17) ant veleno (18).
5. Atsekite pakankamai vinių tiekimui į įrankio
antgalį.
6. Įtaisykite vinis į antgalį taip, kai antra vinis būtų
tarp tiekimo saugiklio griovelių (19).
7. Uždarykite vinių kreiptuvo dangtelį (7).
8. Iki galo uždarykite dėtuvės dangtelį (14),
užspausdami dėtuvės skląstį (6) ir tvirtai
uždarydami dėtuvę.
Vinių išėmimas iš įrankio(A, C, D pav.)
1. Pastumkite dėtuvės skląstį (6), kad galėtumėte
atidaryti dėtuvės dangtelį (14).
2. Atidarykite ir patraukite šalin vinių kreiptuvo
dangtelį (7).
3. Nuimkite vinių ritę (17) nuo veleno (18).
ĮSPĖJIMAS: Visada atjunkite įrankį
nuo oro tiekimo sistemos prieš įdėdami
arba išimdami vinis.
Kalimo gylio reguliavimas (E pav.)
Kalimo gylį galima nustatyti pagal naudojamų
vinių rūšį.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų sunkiai susižeisti bandydami
pareguliuoti gylio nustatymą,
VISUOMET:
• Atlaisvinkite svirtinį jungiklį.
• Atjunkite oro tiekimo sistemą.
• Stenkitės neliesti svirtinio jungiklio
reguliavimo darbų metu.
• Norėdami gylį sumažinti, sukite gylio
reguliavimo ratuką (3) į dešinę.
• Norėdami gylį padidinti, sukite gylio
reguliavimo ratuką (3) į kairę.
Jungiklio fiksavimas (A pav.)
Šiame įrankyje įrengtas svirtinio jungiklio
atlaisvinimo jungiklis, kuris neleidžia įrankiui
iššauti vinies.
• Norėdami svirtinį jungiklį užfiksuoti, pastumkite
jungiklį (2) į dešinę.
• Norėdami svirtinį jungiklį atlaisvinti, pastumkite
jungiklį centro link.
LIETUVIŲ
Atraminio matuoklio nustatymas (F pav.)
1. Pateiktu šešiakampiu raktu atsukite varžtą
(22).
2. Patraukite matuoklį (8) aukštyn arba žemyn,
kad nustatytumėte norimą padėtį.
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
Tinkama rankos padėtis
(G pav.)
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti ant
pagrindinės rankenos (21).
Įrankio paruošimas (A pav.)
• Išleiskite oro kompresoriaus bake ir žarnose
susikaupusį kondensatą.
• Patepkite įrankį tepalu. Žr. skyrių „Techninė
priežiūra“.
• Ištraukite visas vinis iš dėtuvės.
• Patikrinkite, ar laisvai juda kontaktinis jungiklis
(4).
ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite įrankio, jeigu
kontaktinis jungiklis negali laisvai judėti.
Įsitikinkite, kad tiekiamo oro slėgis būti
mažesnis, nei maksimalus rekomenduojamas
darbinis slėgis.
• Prijunkite oro žarną prie įrankio oro tiekimo
angos.
• Paklausykite, ar aplink vožtuvus ir tarpiklius
nesigirdi praleidžiamo oro šnypštimo.
• Nustatykite darbui atlikti reikiamą minimalų
rekomenduojamą darbinį slėgį.
ĮSPĖJIMAS: Niekada nenaudokite
nesandaraus įrankio arba įrankio su
sugadintomis dalimis.
Eksploatavimas šaltu oru
Dirbant su įrankiais, kai temperatūra yra žemiau
nulio:
• Prieš naudojimą įrankį laikykite kuo šiltesnėje
vietoje.
• Atjunkite nuo įrankio oro liniją.
• Į oro įleidimo angą įlašinkite 10–15 DEWALT
pneumatinės įrankių alyvos (arba žieminės
pneumatinės alyvos, kurios sudėtyje yra
etilenglikolio).
• Nustatykite daugiausiai 5,5 baro oro slėgį.
• Prijunkite oro žarną prie įrankio oro tiekimo
angos.
• Sudėkite vinis į dėtuvę kaip aprašyta pirmiau.
• Iššaukite įrankiu 5 ar 6 kartus į medienos
gabalėlį, kad būtų patepti sandarinimo žiedai.
• Padidinkite oro slėgį iki normalaus darbinio
slėgio.
• Naudokite įrankį įprastu būdu.
Įrankio naudojimas karšto oro sąlygomis
Įrankis turėtų veikti įprastai. Venkite palikti įrankį
tiesioginiais saulės spinduliais apšviestoje
vietoje, kad nebūtų pažeisti korpuso dangteliai,
sandarinimo žiedai ir kitos guminės dalys.
Įrankio įjungimas (A pav.)
Įrankį galima naudoti vienu iš dviejų režimų.
Įrankyje įrengtas svirtinis jungiklis apsprendžia
veikimo režimą.
Nuoseklaus kalimo režimas
Nuoseklaus kalimo režimas naudojamas vinims
kalti po vieną, kai kalti reikia labai atsargiai ir
tiksliai.
• Įrenkite pilką svirtinį jungiklį kaip aprašyta
pirmiau.
• Pakeiskite svirtinio jungiklio stabdiklį (2).
• Atremkite kontaktinį jungiklį (4) į ruošinį.
• Norėdami įrankį įjungti, patraukite svirtinį
jungiklį (1). Sulig kiekvienu kontaktinio
jungiklio paspaudimu į ruošinio paviršių,
įrankis įkals po vieną vinį.
Smūginio veikimo režimas
Smūginio kalimo režimas naudojamas greitai kalti
vinis į lygų, nejudamą paviršių.
• Įrenkite juodą svirtinį jungiklį kaip aprašyta
pirmiau.
• Pakeiskite svirtinio jungiklio stabdiklį (2).
• Norėdami įkalti vieną vinį: naudokite įrankį
kaip nurodyta nuoseklaus kalimo režimui.
11
LIETUVIŲ
• Norėdami įkalti kelias vinis: pirma patraukite
svirtinį jungiklį (1), o tada kalkite vinis,
atremdami kontaktinį jungiklį (4) į ruošinį.
ĮSPĖJIMAS: Jeigu įrankio nenaudojate,
nelaikykite nuspaudę gaiduko.
Užfiksuokite svirtinio jungiklio stabdiklį,
kad netyčia neįjungtumėte įrankio, kai jo
nenaudojate.
Užstrigusios vinies išėmimas (A, C, D pav.)
Jeigu vinis antgalyje užstrigtų, atlikite toliau
nurodytus veiksmus, kad išimtumėte vinį:
• Atjunkite nuo įrankio oro liniją.
• Įjunkite svirtinio jungiklio stabdiklį (2).
• Atidarykite ir patraukite šalin vinių kreiptuvo
dangtelį (7).
• Ištraukite sulinkusią vinį; jeigu reikia,
naudokite reples.
• Jeigu kalimo geležtė yra apatinėje padėtyje,
atsuktuvu pastumkite kalimo geležtę aukštyn.
• Pataisykite vinių ritę, kad ji nebūtų deformuota.
• Įtaisykite vinis į antgalį kaip aprašyta skyriuje
„Įrankio užpildymas“.
• Uždarykite vinių kreiptuvo dangtelį.
ĮSPĖJIMAS: Jeigu vinys antgalyje
dažnai stringa, atiduokite įrankį į įgaliotąjį
DEWALT techninio aptarnavimo centrą,
kad jį pataisytų.
Pasirenkami priedai
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus susisiekite su savo tiekėju.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis DEWALT įrankis skirtas ilgalaikiam darbui,
prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Kasdien privaloma atlikti toliau nurodytus
techninės priežiūros darbus.
Valymas
• Išvalykite dėtuvę ir antgalį suspausto oro
srove.
• Nuvalykite kontaktinio jungiklio priekinį galą
benzinine arba dyzeline alyva.
12
Kondensato išleidimas
• Išleiskite oro kompresoriaus bake ir žarnose
susikaupusį kondensatą.
Sutepimas
• Įlašinkite 5–7 lašus pneumatinio įrankio alyvos
į oro tiekimo antgalį, esantį įrankio galiniame
dangtelyje.
Patikrinama
• Patikrinkite, ar tvirtai prisuktos visos įrankio
tvirtinimo dalys ir ar jos nesugadinti.
• Tinkamu įrankiu priveržkite atsilaisvinusias
tvirtinimo dalis.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite
pakeisti šį DEWALT gaminį nauju arba jeigu jis
jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su
kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį
į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
DEWALT surenka senus naudotus DEWALT
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite
savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto
atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine DEWALT atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
LIETUVIŲ
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų DEWALT
įrangos remonto dirbtuvių, tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus ir
jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ
D51321
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
воздействие определяется силой сжатия
рукоятки инструмента, направлением
работы, настройкой источника энергии,
типом и креплением заготовки и др.
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
Технические характеристики
Тип
Рекомендованное рабочее
давление
Максимальное рабочее
давление
Расход воздуха на 1 удар
D51321
2
бар
4,9–8,3
бар
л
8,3
1,2 (при
6,9 бар)
контактный
Тип привода
Гвозди
Тип
Длина
Диаметр хвостовика
Угол
Вес
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
кг
с плоской
шляпкой
19-45
3
15°
2,2
дБ(А)
88
дБ(А)
дБ(А)
2,5
101
дБ(А)
2,5
мм
мм
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
Погрешность K =
м/с²
1
14
4,7 1
1,5
Данная характеристика является
стандартной характеристикой ручных
инструментов и не показывает точно
степень воздействия инструмента во время
работы на руки пользователя. Данное
D51321
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 792-13.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
Инструкции по технике безопасности
При использовании инструментов всегда
соблюдайте применимые в Вашей стране
правила безопасности, чтобы снизить риск
получения травм. Перед использованием
данного инструмента внимательно прочтите
инструкции по технике безопасности.
Храните данные инструкции в надежном месте!
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Общие требования
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
2. Учитывайте особенности
окружающей среды вокруг рабочего
места.
Не подвергайте инструменты
воздействию влаги. Обеспечьте хорошую
освещенность рабочего места. Не
используйте инструменты в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей или
газов.
3. Не подпускайте детей к рабочей зоне.
Не разрешайте детям или посторонним
лицам прикасаться к инструменту. Дети,
не достигшие 16-ти летнего возраста,
должны находиться под наблюдением.
4. Хранение неиспользуемых
инструментов.
Не используемый инструмент должен
храниться надежно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
5. Одевайтесь соответствующим
образом.
Во время работы не надевайте
свободную одежду или украшения. Они
могут быть захвачены движущимися
частями инструмента. Рекомендуется
надевать резиновые перчатки и обувь
на нескользящей подошве. Используйте
защитный головной убор, чтобы
спрятать длинные волосы.
6. Не перенапрягайтесь.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу.
7. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом. Не
пользуйтесь инструментом в состоянии
усталости.
8. Используйте инструмент по
назначению.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Не используйте маломощные
инструменты или приспособления для
выполнения работ, которые должны
выполняться при помощи более мощных
инструментов. Инструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
ВНИМАНИЕ! Использование любых
принадлежностей или приспособлений,
а также выполнение данным
инструментом любых видов работ, не
рекомендованных в данном руководстве
по эксплуатации, может привести
к несчастному случаю.
9. Проверяйте исправность
инструмента.
Содержите инструмент в хорошем
и чистом состоянии, что повысит
эксплуатационные показатели
и сделает работу более безопасной.
Соблюдайте инструкции по техническому
обслуживанию и замене дополнительных
принадлежностей. Все кнопки
управления всегда должны быть сухими,
чистыми и не содержать следов масла
и консистентной смазки.
10. Проверяйте исправность деталей
инструмента.
Перед работой с инструментом
тщательно проверьте его на наличие
повреждений, чтобы быть уверенным
в надежной работе электроинструмента
и выполнении им всех предусмотренных
функций. Проверьте центровку
и качество крепления движущихся
деталей, наличие повреждённых деталей,
а также любые другие условия, которые
могут повлиять на работу инструмента.
Все поврежденные защитные
приспособления и прочие детали должны
быть отремонтированы или заменены
в соответствии с инструкцией.
11. Ремонтируйте инструмент
в авторизованном сервисном центре
DEWALT.
Данный инструмент изготовлен
в полном соответствии с правилами
техники безопасности. Во избежание
опасности ремонт инструментов должен
выполняться только квалифицированным
персоналом.
Дополнительные правила безопасности
при работе с пневматическими
инструментами
• Используйте систему быстрого соединения
инструмента и компрессора. На
гвоздезабивателе должен быть установлен
герметичный ниппель таким образом,
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
чтобы после отсоединения компрессора
в инструменте не оставалось сжатого
воздуха.
В качестве энергии всегда используйте
только сухой и чистый сжатый воздух. Не
используйте чистый кислород или горючие
газы.
Используйте только источники энергии,
в которых давление воздуха не превышает
больше чем на 10% максимально
допустимое для данного инструмента.
Если это не так, то на источнике энергии
должен быть установлен редукционный
клапан с встроенным предохранителем от
перегрузок.
Используйте гибкие шланги, только
предназначенные для работы под
давлением, превышающим максимально
допустимое для данного инструмента.
Для перемещения инструмента, отсоедините его от компрессора, особенно если
Вы используете лестницу или вынуждены
передвигаться в неудобной позе.
Отсоединяйте не используемый инструмент
от компрессора.
Меры безопасности при работе
гвоздезабивателями
• Всегда работайте в защитных очках.
• Всегда используйте средства защиты
органов слуха.
• Никогда не заряжайте обойму инструмента
при нажатом спусковом крючке.
• Используйте только гвозди указанные
в таблице технических характеристик
инструмента.
• При работе не используйте в качестве
опоры посторонние предметы.
• Не снимайте и не блокируйте
детали гвоздезабивателя, такие как
предохранитель.
• Перед каждой операцией проверяйте, что
предохранительный и спусковой механизм
исправны и все болты и гайки надёжно
затянуты.
• Не используйте данный инструмент
в качестве ручного молотка.
• Никогда не направляйте инструмент на
себя или другого человека. Не используйте
16
•
•
•
•
•
•
•
инструмент для операций, требующих
положения заготовки вблизи от туловища
оператора.
В процессе работы держите инструмент
так, чтобы не получить травму головы или
тела в результате возможного обратного
удара, возникающего при прерывании
подачи электропитания или из-за твердого
участка заготовки.
Никогда не допускайте срабатывания
гвоздезабивателя, если он не контактирует
с заготовкой.
Учитывайте условия в рабочей зоне.
Крепежные элементы могут пробить
насквозь тонкие заготовки или соскользнуть
с угла или края заготовки, создавая
опасность для окружающих людей.
Не забивайте крепежные элементы близко
от края заготовки.
Не забивайте крепежные элементы поверх
других крепежных элементов.
В рабочей зоне переносите инструмент,
держа его только за рукоятку, и всегда
с заблокированным спусковым крючком.
После использования и перед любыми
видами работ по техническому
обслуживанию всегда разгружайте обойму
магазина.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
Пневматический инструмент
с предохранителем.
Не используйте данный инструмент,
работая с лестницы.
Диапазон угла наклона магазина.
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАЗНАЧЕНИЕ
Длина гвоздей.
Ваш гвоздезабиватель D51321 предназначен
для забивания гвоздей в деревянные заготовки.
Диаметр гвоздей.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Максимальное рабочее давление.
Данный пневматический гвоздезабиватель
является профессиональным
электроинструментом.
Вес инструмента.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. А)
Код даты (20), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Гвоздезабиватель
1 Спусковой крючок прерывистого действия
1 Защитные очки
1 Шестигранный ключ 3 мм
1 Шестигранный ключ 4 мм
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. А)
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Воздухопровод
Максимальное число гвоздей
в магазине.
Спусковой крючок
Рычаг блокировки спускового крючка
Колесо регулятора глубины забивания
Направляющий элемент
Магазин
Затвор магазина
Дверца направляющей для обоймы гвоздей
Выравнивающий упор для кровельной
плитки
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
Выбор спускового крючка (Рис. В)
Данные инструменты оснащены спусковым
крючком последовательного действия.
В комплект поставки входит также спусковой
крючок прерывистого действия. Выберите
подходящий тип спускового крючка:
– Серый спусковой крючок, на котором
изображён один гвоздь, является
выключателем прерывистого действия.
Если Вы установите данный крючок, то
спусковой механизм Вашего инструмента
будет работать в прерывистом режиме.
– Черный спусковой крючок, на котором
изображены три гвоздя, является
выключателем последовательного
действия. Если Вы установите данный
крючок, то спусковой механизм
Вашего инструмента будет работать
в последовательном режиме.
Снятие спускового крючка
• Отсоедините компрессор от инструмента.
• Извлеките все гвозди из магазина.
• Снимите с конца штифта (11) резиновую
втулку (10).
• Удалите штифт.
• Снимите узел спускового крючка (12).
Установка спускового крючка
• Вставьте узел спускового крючка в паз,
при этом спусковая пружина (13) должна
надёжно стать на место.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Проденьте штифт (11) через корпус
инструмента, направляющий элемент
и узел спускового крючка.
• Установите на конце штифта резиновую
втулку (10).
Воздухопровод (Рис. А)
Данные инструменты оснащены
стандартным резьбовым отверстием 1/4'' для
воздухопровода (9).
• Оберните вставной конец разъема
тефлоновой лентой, чтобы повысить
герметичность воздухопровода.
• Накрутите разъем на конец отверстия
и крепко затяните.
Зарядка магазина инструмента (Рис. A,
C, D)
1. Откройте дверцу магазина (14), оттянув
затвор (6).
2. Откройте и отведите в сторону дверцу
направляющей для обоймы гвоздей (7).
3. Отрегулируйте платформу (15)
в соответствии с требуемой длиной
гвоздей, переведя рычаг (16) в нужное
положение.
4. Поместите обойму гвоздей (17) на
шпиндель (18).
5. Размотайте обойму, поместив достаточное
количество гвоздей в носовую часть
инструмента.
6. Помещайте гвозди в носовую часть
инструмента таким образом, чтобы второй
гвоздь располагался между бороздками
подающего кулачка (19).
7. Закройте дверцу направляющей для
обоймы гвоздей (7).
8. Плотно закройте дверцу магазина (14)
и заблокируйте ее при помощи затвора
(6).
Разрядка магазина инструмента (Рис. А,
С и D)
1. Откройте дверцу магазина (14), оттянув
затвор (6).
2. Откройте и отведите в сторону дверцу
направляющей для обоймы гвоздей (7).
18
3. Снимите со шпинделя (18) обойму гвоздей
(17).
ВНИМАНИЕ: Перед зарядкой
или разрядкой магазина всегда
отсоединяйте от инструмента
систему подачи воздуха.
Настройка глубины забивания (Рис. E)
Глубину забивания можно отрегулировать
в соответствии с используемым типом гвоздей.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения травмы от случайного
запуска инструмента во время
настройки глубины забивания,
ВСЕГДА:
• Блокируйте спусковой крючок.
• Отсоединяйте инструмент от системы
подачи воздуха.
• Избегайте контакта со спусковым
крючком во время настройки.
• Чтобы уменьшить глубину, поверните
регулятор (3) вправо.
• Чтобы увеличить глубину, поверните
регулятор (3) влево.
Блокировка спускового крючка (Рис. А)
Данный инструмент оснащен рычагом блокировки спускового крючка, предотвращающим
резкий выстрел крепежным элементом.
• Для включения блокировки передвиньте
рычаг (2) вправо.
• Для отключения блокировки передвиньте
рычаг в центральное положение.
Регулировка выравнивающего упора для
кровельной плитки (Рис. F)
1. Ослабьте винт (22) входящим в комплект
поставки шестигранным ключом.
2. Передвиньте выравнивающий упор (8)
вверх или вниз до желаемой позиции.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Правильное положение рук
во время работы (Рис. G)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
правильно удерживайте инструмент,
как показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
надежно удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой удерживайте основную рукоятку
(21).
Подготовка инструмента к работе
(Рис. А)
• Слейте все остатки конденсата из
резервуаров и шлангов воздушного
компрессора и высушите все элементы.
• Смажьте инструмент. См. раздел
«Техническое обслуживание».
• Извлеките все гвозди из магазина.
• Убедитесь, что направляющий элемент (4)
может двигаться свободно.
ВНИМАНИЕ: Не используйте инструмент, если направляющий элемент
не может двигаться свободно.
• Проверьте давление в системе подачи
воздуха - оно не должно превышать
максимально допустимое.
• Подсоедините шланг компрессора
к разъему инструмента.
• Проверьте на слух герметичность клапанов
и уплотняющих прокладок.
• Установите минимальное допустимое
рабочее давление, требуемое для
выполнения поставленной задачи.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте
инструмент при наличии утечки воздуха
или поврежденных частей.
Работа при низкой температуре
Если Вы работаете при температуре ниже 0°:
• Если возможно, храните инструмент
в тепле перед работой.
• Отсоедините компрессор от инструмента.
• Нанесите на внутреннюю часть
воздухопровода 10-15 капель смазочного
масла DEWALT для пневматических
инструментов (или другое зимнее масло
для пневматических приборов, содержащее
этиленгликоль).
• Установите давление не более 5,5 Бар.
• Подсоедините шланг компрессора
к разъему инструмента.
• Зарядите магазин гвоздями, как описано
выше.
• Забейте 5-6 гвоздей в кусок древесины,
чтобы смазались уплотнительные кольца
инструмента.
• Поднимите давление до нормального
рабочего уровня.
• Далее работайте в обычном режиме.
Работа при высокой температуре
Инструмент должен работать нормально. Не
допускайте прямого длительного воздействия
солнечных лучей на инструмент, которые могут
нанести вред прокладкам, уплотнительным
кольцам и другим резиновым деталям
инструмента.
Включение инструмента (Рис. А)
Инструмент может работать в двух режимах.
Вы можете работать в одном из этих режимов
в зависимости от того, какой спусковой крючок
установлен на инструменте.
Прерывистый режим работы:
Работая в этом режиме, Вы забиваете один
гвоздь при каждом нажатии на спусковой
крючок. Этот режим удобен, когда необходимо
аккуратно и точно забивать гвозди в заготовку.
• Установите серый спусковой крючок, как
описано выше.
• Освободите рычаг блокировки спускового
крючка (2).
• Уприте направляющий элемент (4)
в заготовку.
• Чтобы включить инструмент, нажмите на
спусковой крючок (1). При каждом нажатии
крючка будет забиваться один гвоздь. При
этом направляющий элемент должен быть
плотно прижат к заготовке.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Последовательный режим работы:
Этот режим используется для быстрого
забивания нескольких гвоздей в плоскую
устойчивую поверхность.
• Установите черный спусковой крючок, как
описано выше.
• Освободите рычаг блокировки спускового
крючка (2).
• Чтобы забить один гвоздь, работайте как
в прерывистом режиме.
• Чтобы забить несколько гвоздей, нажмите
на спусковой крючок (1) и последовательно
прижимайте направляющий элемент (4)
к поверхности заготовки.
ВНИМАНИЕ: Не нажимайте на
спусковой крючок, если инструмент не
используется. Во избежание случайного
запуска, всегда задействуйте рычаг
блокировки, если инструмент не
используется.
Извлечение застрявших гвоздей (Рис. А,
С, D)
Если гвоздь застрял в носовой части
инструмента, действуйте следующим образом:
• Отсоедините компрессор от инструмента.
• При помощи рычага (2) заблокируйте
спусковой крючок.
• Откройте и отведите в сторону дверцу
направляющей для обоймы гвоздей (7).
• Извлеките деформированный гвоздь,
при необходимости воспользовавшись
плоскогубцами.
• Если ведущая пластина находится
в нижнем положении, то переведите её
вверх с помощью отвёртки.
• Устраните искривление обоймы гвоздей,
которое может произойти.
• Поместите гвозди в носовую часть
инструмента, как описано в разделе
«Зарядка магазина инструмента».
• Закройте дверцу направляющей для
обоймы гвоздей.
ВНИМАНИЕ: Если заклинивание
гвоздей в носовой части
происходит регулярно, обратитесь
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
20
Дополнительные принадлежности
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш инструмент DEWALT рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при
минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
Ежедневно производите следующие
операции по уходу за инструментом:
Чистка
• Сжатым воздухом чистите магазин
и носовую часть инструмента.
• Для чистки переднего конца
направляющего элемента используйте
топливное или соляровое масло.
Опорожнение
• Слейте все остатки конденсата из
резервуаров и шлангов воздушного
компрессора и высушите все элементы.
Смазка
• Нанесите 5-7 капель пневматического
масла на внутреннюю сторону разъёма
воздухопровода.
Осмотр
• Убедитесь, что все фиксаторы на
инструменте исправны и плотно затянуты.
• Затяните все неплотно затянутые
фиксирующие элементы при помощи
соответствующих инструментов.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00200809 - 18-03-2013
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIETUVIŲ
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
23
VINIŲ KALIMO ĮRANKIS / ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ 2
©
D51321
24
25
26
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising