KS777 | Black&Decker KS777 JIGSAW instruction manual

372000-44 EST
www.blackanddecker.eu
KS777
Eesti keel
(Originaaljuhend)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
3
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
Teie Black & Deckeri tikksaag on mõeldud puu,
plasti ja metalllehtede saagimiseks. See tööriist on
mõeldud vaid tavatarbijale.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus. Lugege kõik hoiatused ja
ohutusjuhised läbi. Kõigi juhiste täpne
järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju
ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles. Kõigis järgmistes hoiatustes toodud väljend
„elektritööriist“ viitab võrgutoitega (juhtmega) või
akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriistaga töötamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista
üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist
(nt torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid).
Kui olete on maandatud, suureneb elektrilöögi
oht.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi
kasutage seadme toitejuhet selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske juhet
kuumuse, õli, teravate nurkade ja liikuvate
osade eest. Kahjustatud või sassis juhtmed
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimustes, kasutage õues kasutamiseks sobivat
4
f.
pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva
pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekkevoolukaitset. Rikkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral
või alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm
lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille
lüliti on tööasendis kutsub esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Tööriista pöörleva osa külge jäetud mutrivõti
või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed, veenduge,
et need on ühendatud ja õigesti kasutatavad. Nende seadmete kasutamine vähendab
tolmuga seotud ohtusid.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette
nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja
vajab remonti.
EESTI KEEL
c. Enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist või ladustamist ühendage elektritööriist vooluvõrgust välja ja/või eemaldage
aku. Nende meetmete järgimine vähendab
elektritööriista tahtmatu käivitamise ohtu.
d. Hoidke pikemaks ajaks seisma jäänud
elektritööriistu lastele kättesaamatus
kohas. Ärge lubage tööriista kasutada inimestel, kes pole saanud vastavat väljaõpet
või pole lugenud neid juhiseid. Oskamatutes
kätes võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hoida heas seisukorras. Veenduge, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, et osad on terved ja
kontrollige kõiki muid tööriista tööd mõjutada võivaid tingimusi. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Paljud õnnetused on põhjustatud
halvasti hooldatud elektritööriistadest.
f. Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena.
Õigesti hooldatud, teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni
ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja
otsakuid vastavalt juhistele, arvestades
töötingimusi ja teostatava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus. Täiendavad ohutusnõuded tikksaagidele.
♦
♦
♦
Hoidke elektritööriista töötamise ajal isoleeritud käepidemetest tööde tegemisel,
mille korral lõikeseade võib puutuda kokku
varjatud juhtmetega või oma toitekaabliga.
Pinge all oleva juhtme lõikamine võib pingestada
elektritööriista metallist osad ning anda kasutajale elektrilöögi.
Kasutage klambreid või muud viisi, et töödetail kindlalt fikseerida ja seda toetada.
Kui hoiate töödetaili käes või keha vastas, on
see ebastabiilne ja võib põhjustada tööriista
üle kontrolli kaotamist.
Hoidke käedl lõikealast eemal. Ärge kunagi
küünitage ühelgi põhjusel töödetaili alla. Ärge
asetage sõrmi või pöialt liikuva tera või terak-
lambri lähedusse. Ärge tasakaalustage saagi
hoide kinni selle jalast.
♦ Hoidke lõiketerad teravad. Nürid või kahjustunud lõiketerad võivad põhjustada koormuse
all oleva sae kaldumise või seiskumise. Kasutage alati töödetaili ja lõiketöö jaoks sobivaid
terasid.
♦ Torude või juhtmete lõikamisel veenduge,
et neis ei ole vett, kaableid jms.
♦ Vahetult pärast masina käitamist ärge
puudutage töödetaili ega lõiketera. Need
võivad olla väga kuumad.
♦ Enne seina, põrandasse või lakke lõikamist veenduge, et seal pole peidetud ohte.
Kontrollige juhtmete ja torude asukoha
suhtes.
♦ Pärast lüliti vabastamist jätkab tera liikumist. Kui olete tööriista välja lülitanud, oodake
kuni tera seiskub täielikult ja alles siis asetage
see maha.
Hoiatus. Kokkupuude lõikamisseadme tekitatava
tolmuga või selle sissehingamine võib ohustada
seadme kasutajat ja võimalikke kõrvalseisjaid.
Kandke tolmumaski, mis on mõeldud kaitseks tolmu
ja aurude eest; veenduge, et tööalale sisenevad
isikud on samuti kaitstud.
♦ Sihtotstare on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis. Tarvikute või lisaseadmete
kasutamine muul otstarbel, kui on nimetatud
käesolevas kasutusjuhendis, võib põhjustada
kehavigastusi ja/või varalist kahju.
Kõrvaliste isikute ohutus
♦ See seade pole mõeldud kasutamiseks
isikutele (k.a lapsed), kellel on vähenenud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
on andnud neile seadme ohutuks kasutamiseks juhiseid ja teostab järelevalvet.
♦ Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonitaseme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
Hoiatus. Vibratsioonitaseme väärtus võib elektritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
5
EESTI KEEL
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetmete määramiseks, mis on sätestatud standardis
2002/44/EÜ isikute kaitsmiseks, kes töötavad
pidevalt elektritööriistadega, peab arvesse võtma
kasutamise tingimusi ja tööriista kasutamise viisi,
k.a arvestama töötsükli kõikide osadega, nt aeg,
millal tööriist on välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos
käivitamisega.
♦
Tööriistal olevad sildid
Muud riskid
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasolevatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Hoiatus. Vigastusohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Veenduge alati,
et akupinge vastab andmesildile märgitud
väärtusele.
♦
See seade ei ole mõeldud kasutamiseks
lastele ega nõrga tervisega isikutele ilma
järelevaatajata. Lapsi tuleb jälgida, et nad ei
mängiks seadmega.
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks välja vahetada tootjal või
volitatud Black & Deckeri hoolduskeskusel.
♦
Osad
1. Lukustusnupp
2. Kiiruse muutmise sisse/välja lüliti
3. Tera hoiustuskambri kate
4. Tallaplaat
5. Saetera tugirull
6. Tööriistavaba tera klamber
Kokkupanek
Hoiatus. Veenduge enne järgmiste toimingute üritamist, et tööriist on välja lülitatud ja vooluvõrgust
eraldatud ning saetera on seiskunud. Kasutatud
saeterad võid olla kuumad.
Saetera paigaldamine (joonis A)
♦ Hoidke saetera (7) nii, et selle hambad on
suunatud ettepoole.
♦ Vajutage lõiketera klambrit (6) ja hoidke seda
allasurutult.
♦ Sisestage saetera tapp võimalikult suures
ulatuses terahoidikusse (8).
♦ Vabastage lõiketera klamber (6).
Saetera ladustamine (joonis B)
Saeterasid (7) on võimalik hoiustada tööriista tagaosas asuvas hoiustuskambris.
♦ Avage saetera hoiukorpuse kate (3), võttes
kinni kattel (3) olevast kõrvast ja tõmmates
seda väljapoole.
6
Lõiketerad kinnitatakse hoiukorpusesse magnetriba abil. Tera eemaldamiseks vajutage
ühte tera otsa allapoole ning tõstke samal ajal
teist tera otsa.
♦ Sulgege sae hoiukorpuse kate (3) ja veenduge, et see on riiviga lukustatud.
Hoiatus. Enne seadme käitamist sulgege hoiustamiskambri kate.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
♦ Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekitatud
vigastused.
♦ Osade, terade või tarvikute vahetamisest
tekitatud vigastused.
♦ Tööriista pikaaegsest kasutamisest tekkinud
vigastused. Kui kasutate tööriista pikemalt,
veenduge, et teete regulaarselt puhkepause.
♦ Kuulmiskahjustused.
♦ Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud (nt puidutööd, eriti tamme, pöögi ja vaik-kiudplaadi
korral).
Kasutamine
Tallaplaadi reguleerimine kaldnurga all lõikamiseks (joonis C)
Tallaplaati (4) on võimalik reguleerida nii, et saab
lõigata täisnurkselt või 45° vasak- või paremkaldnurga all.
♦ Keerake kruvid (9) lahti.
♦ Tõmmake tallaplaati (4) ettepoole, pöörake
tallaplaati (4) vasakule või paremale ja lükake
tagasi 45° asendisse.
♦ Keerake kruvid (9) kinni.
Tallaplaadi asendi lähtestamine täisnurkseks lõikamiseks.
♦ Keerake kruvid (9) lahti.
♦ Tõmmake tallaplaati (4) ettepoole, pöörake
keskele ja lükake tagasi 0° asendisse.
♦ Keerake kruvid (9) kinni.
Kiiruseregulaator
Tööriistal on muutuva kiiruse sisse/välja lüliti (1).
Töökiirus oleneb sellest, kui tugevalt te lülitit vajutate.
♦ Kasutage puidu jaoks suurt kiirust, alumiiniumi
ja PVC jaoks keskmist kiirust ning metallide,
v.a alumiinium, jaoks aeglast kiirust.
EESTI KEEL
Sisse- ja väljalülitamine
♦ Tööriista sisselülitamiseks vajutage muutuva
kiiruse sisse/välja lülitit (2).
♦ Tööriista väljalülitamiseks vajutage muutuva
kiiruse sisse/välja lülitit (2).
♦ Pidevaks tööks kasutage lukustamise nuppu
(1) ja vabastage sisse/välja lülitamise lüliti (2).
♦ Tööriista väljalülitamiseks, kui see on pideva
käitamise režiimis, vajutage sisse-/välja lülitamise lülitit (2) ja vabastage see.
Saagimine
Lõikamise ajal hoidke tööriista kinni kahe käega.
Tallaplaat (4) peab olema tugevalt vastu lõigatavat
materjali. See ennetab sae hüplemist, vähendab
vibratsiooni ja minimaliseerib tera purunemise ohu.
♦ Laske lõiketeral enne lõikamise alustamist
mõned sekundid vabalt pöörelda.
♦ Rakendage tööriistale lõikamise ajal ainult
kerget survet.
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
kunagi kastke tööriista või selle osi vedeliku
sisse.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda majapidamisprügi hulka. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pakkimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud eeskirjad võivad nõuda koduste elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või viimist
jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Laminaatmaterjali lõikamine
Laminaatmaterjalide lõikamisel on materjali killustumise oht, mis võib kahjustada silmale nähtavaid
pindu. Tavalised saeterad lõikavad suunaga ülespoole, kui tallaplaat on surutud vastu silmaga nähtavat pinda, kasutage terasid mis lõikavad suunaga
allapoole või:
♦ Kasutage peenhambulist saetera.
♦ Lõigake töödetaili tagumiselt poolelt.
♦ Killustumise vältimiseks klammerdage enne
lõikamist töödetaili mõlemale küljele puutükk
või saepuruplaat ja lõigake läbi nende kihtide.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Metalli lõikamine
Pidage meeles, et metalli lõikamisele kulub rohkem
aega kui puidu lõikamisele.
♦ Kasutage metalli lõikamiseks sobivat saetera.
♦ Lehtmetalli lõikamisel asetage lõigatava materjali alla puutükk.
♦ Katke planeeritav õlikihiga.
Tehnilised andmed
Hooldamine
Black & Deckeri tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldusega.
Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda hooldada ja korrapäraselt puhastada.
♦ Puhastage pehme harja või kuiva lapi abil
regulaarselt tööriista ventilatsiooniavasid.
♦ Puhastage regulaarselt mootori korpust niiske
lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid. Ärge kunagi
laske vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Pinge
Mõõdetud sisendvõimsus
Kiirus tühikäigul
Lõikesügavus
Puit
Teras
Alumiinium
Kaal
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
KS777 TÜÜP 1
230
520
0-3000
70
5
15
1,94
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (LpA) 90 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A), Helivõimsus (LWA) 101 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetud vastavalt standardile EN 60745.
Puidu lõikamine (ah, CW) 4,0 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2,
Metalli lõikamine (ah, CM) 4,3 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2
7
EESTI KEEL
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
KS777
Black & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN60745-1, EN60745-2-11.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust Black & Deckeriga järgmisel aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda Black & Deckeri
nimel.
Kevin Hewitt
Globaalse inseneritehnika
asepresident
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ühendkuningriik
03-02-2010
8
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш лобзик Black & Decker предназначен для
выполнения работ по пилению дерева, пластика и листового металла. Данный инструмент
предназначен только для использования в домашних условиях.
b.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите
все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению
пожара и/или получению серьезной
травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для
их дальнейшего использования. Термин
«Электроинструмент» во всех приведенных
ниже указаниях относится к Вашему сетевому
(с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение рабочего места может привести
к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
В процессе работы электроинструмент
создает искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. В и л к а к а б е л я э л е к т р о и н с т ру м е н т а
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей штепсельной
c.
d.
e.
f.
розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или запутанный кабель
увеличивает риск поражения электрическим
током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также
находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств. Малейшая
неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьезной
травме.
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
c.
d.
e.
f.
g.
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумных наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится в положении
«выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подк лючено
и используется надлежащим образом.
Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b. Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключе10
c.
d.
e.
f.
g.
ния. Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Рег улярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой
реж ущих прина д лежностей. Прина длежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе лобзиками
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во время которых режущий инструмент может
соприкасаться со скрытой проводкой или
собственным кабелем. Контакт режущей
принадлежности с находящимся под напряжением проводом делает не покрытые
изоляцией металлические части электроинструмента «живыми», что создает опасность
поражения оператора электрическим током.
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на
неподвижной поверхности. Если держать
обрабатываемую деталь руками или с упором в собственное тело, то можно потерять
контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
Держите руки вне зоны резания. Ни в коем
случае не держите руки под заготовкой. Не
помещайте пальцы вблизи пильного полотна и его зажима. Не пытайтесь стабилизировать положение лобзика, удерживая его
за поворотную подошву.
Следите за остротой заточки. Затупленные
или поврежденные пильные полотна могут
заставить пилу отклониться от линии реза
или остановиться под воздействием чрезмерного усилия. Всегда используйте пильное полотно, максимально соответствующее
материалу заготовки и характеру реза.
Прежде чем приступить к резке трубы или
канала, убедитесь, что в них нет воды,
электропроводки и т.д.
Никогда не дотрагивайтесь до обрабатываемой заготовки или пильного полотна
сразу по окончании работы инструмента.
Они могут оказаться очень горячими.
Ознакомьтесь с возможными скрытыми
опасностями перед началом сквозного
врезания в стены, полы или потолки,
проверьте наличие электропроводки
и трубопроводов.
Полотно будет продолжать движение
некоторое время после того, как Вы отпустите выключатель. Всегда выключайте
электроинструмент и ждите, пока пильное
полотно полностью не остановится прежде,
чем положить электроинструмент.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание
пыли, возникающей в ходе работ по резанию,
может представлять опасность для здоровья
оператора и окружающих лиц. Надевайте респиратор, специально разработанный для защиты
от пыли и паров, и следите, чтобы лица, находящиеся в рабочей зоне, также были обеспечены
средствами индивидуальной защиты.
♦ Назначение прибора описывается в данном
руководстве по эксплуатации. Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным
инс трументом любых ви дов работ, не
рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному случаю и/или повреждению личного
имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦ Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица.
♦ Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, и время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Маркировка инструмента
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Электробезопасность
Данный электроинструмент защищен
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
♦
♦
Использование инструмента детьми и неопытными лицами допускается только под
контролем ответственного за их безопасность лица. Не позволяйте детям играть
с электроинструментом.
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Составные части
1. Кнопка блокировки пускового выключателя
2. Клавиша пускового выключателя с регулировкой скорости
3. Крышка отсека для хранения пильных полотен
4. Подошва
5. Направляющий ролик пильного полотна
6. Зажимной рычаг пильного полотна
Сборка
Внимание! Перед выполнением любой из
следующих операций убедитесь, что электроинструмент выключен и отсоединен от электросети, а пильное полотно остановлено. В процессе
работы пильное полотно нагревается.
Установка пильного полотна (Рис. А)
♦ Держите пильное полотно (7), как показано
на рисунке, направив кромку с зубьями вперед.
♦ Опустите и удерживайте зажимной рычаг (6).
♦ Вставьте хвостовик пильного полотна в держатель (8) до упора.
♦ Отпустите зажимной рычаг (6).
Хранение пильных полотен (Рис. В)
Пильные полотна (7) можно хранить в специальном отсеке, расположенном в боковой части
электроинструмента.
12
♦
Откройте крышку (3) отсека для хранения
пильных полотен, откинув ее наружу за
язычок.
♦ Пильные полотна удерживаются в отсеке
для хранения благодаря магнитной полоске.
Чтобы вынуть пильное полотно, нажмите на
один из концов полотна, освобождая другой
конец, и выньте его из отсека.
♦ Закройте крышку (3) отсека для хранения
пильных полотен и проверьте, что она закрылась на защелку.
Внимание! Перед тем как приступить к работе,
тщательно закройте крышку отсека для хранения пильных полотен.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые
остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей электроинструмента, пильных дисков
или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного периода времени
делайте регулярные перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с электроинструментом (например, при распиле древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
Эксплуатация
Регулировка подошвы для распилов с наклоном (Рис. С)
Подошва может устанавливаться как в положение для выполнения прямолинейных резов, так
и для выполнения резов под углом 45° влево
или вправо.
♦ Ослабьте винты (9).
♦ Сдвиньте подошву (4) вперед, поверните
подошву (4) влево или вправо и сдвиньте
ее назад в положение 45°.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Затяните винты (9).
Для возврата подошвы (4) в положение для
прямолинейных резов:
♦ Ослабьте винты (9).
♦ Сдвиньте подошву (4) вперед, поверните
подошву в среднее положение и сдвиньте
ее назад в положение 0°.
♦ Затяните винты (9).
Регулировка скорости
Данный инструмент оснащен клавишей пускового выключателя с регулировкой скорости
(2). Скорость инструмента зависит от глубины
нажатия на клавишу выключателя.
♦ Используйте высокую скорость для резания
древесины, среднюю скорость для резания
алюминия и ПВХ и низкую скорость для
резания металлов, кроме алюминия.
Включение и выключение
♦ Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя с регулировкой скорости (2).
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя с регулировкой скорости (2).
♦ Для непрерывного режима работы нажмите
кнопку блокировки выключателя (1) и отпустите клавишу пускового выключателя (2).
♦ Для выключения непрерывного режима
работы инструмента нажмите и отпустите
клавишу пускового выключателя (2).
Пиление
Во время распила крепко удерживайте инструмент обеими руками. Подошва (4) должна быть
плотно прижата к обрабатываемому материалу.
Это поможет избежать подпрыгивания лобзика,
снизит вибрацию и вероятность поломки пильного полотна.
♦ Прежде чем приступить к распилу, дайте
поработать пильному полотну несколько
секунд без нагрузки.
♦ При распиле прилагайте к инструменту
только легкое усилие.
Рекомендации по оптимальному использованию
Пиление ламината
При распиле ламината может произойти его
расщепление, что испортит внешний вид лицевой поверхности. Большинство стандартных
пильных полотен выполняют рез при ходе вверх,
поэтому, если подошва располагается на лицевой поверхности, используйте пильное полотно,
которое режет при ходе вниз, или:
♦
♦
♦
Используйте пильное полотно с мелкими
зубьями.
Пилите по обратной стороне заготовки.
Чтобы избежать расщепления ламината, поместите заготовку между двумя панелями из
древесины или ДСП и пилите получившуюся
сэндвич-панель.
Пиление металла
Помните, что распил металла занимает гораздо
больше времени, чем распил древесины.
♦ Используйте пильное полотно, предназначенное для распила металла.
♦ Для резания тонколистового металла, прикрепите деревянную панель к обратной
стороне заготовки и выполняйте рез по
получившейся сэндвич-панели.
♦ Нанесите масляную пленку вдоль предполагаемой линии реза.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного времени при
минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего инструмента мягкой щеткой
или сухой тканью.
♦ Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей. Не допускайте попадания какой-либо жидкости
внутрь инструмента и никогда не погружайте
в воду какую-либо из его частей.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Декларация соответствия ЕС
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
KS777
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-11.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
Напряжение питания В перем. тока
Потребляемая мощность
Вт
Число оборотов на х.х.
об/мин
Макс. глубина распила
Древесина
мм
Сталь
мм
Алюминий
мм
Вес
кг
KS777 ТИП 1
230
520
0-3000
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
За дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
03-02-2010
70
5
15
1,94
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 90 дБ(А), погрешность (K)
3 дБ(А), Акустическая мощность (LWA) 101 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Распил древесины (ah, CW) 4,0 м/с2, погрешность (K)
1,5 м/с2, Распил металла (ah, СМ) 4,3 м/с2, погрешность (K)
1,5 м/с2
zst00201510 - 19-03-2013
14
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
16
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
17
18
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising