KS777 | Black&Decker KS777 JIGSAW instruction manual

382014-47 BAL
www.blackanddecker.eu
KS777
1
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
10
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
17
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
23
2
4
3
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaša vbodna žaga Black & Decker je namenjena
za žaganje lesenih, plastičnih in pločevinastih
izdelkov. To orodje je namenjeno izključno domači
uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo
električnega orodja
Pozor! Preberite vsa opozorila in
navodila. Neupoštevanje navedenih
navodil lahko povzroči električni udar,
požar in/ali hude telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za
uporabo v prihodnje. Izraz „električno orodje“
v vseh spodaj navedenih opozorilih se nanaša na
vaša električno napajana (kabelska) električna
orodja ali na akumulatorsko napajana (brezžična)
električna orodja.
1. Varnost in zdravje pri delu
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so
nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte
v prostorih, kjer obstaja nevarnost
eksplozije, kot so npr. prostori, kjer se
nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah.
Električno orodje med delovanjem povzroča
iskre, ki lahko povzročijo požar ali eksplozijo.
c. Med uporabo električnega orodja naj
bodo otroci in drugi opazovalci na varni
oddaljenosti. Med odklanjanjem ostalih oseb
lahko izgubite nadzor nad orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Nikoli ne spreminjajte vtiča.
Ne uporabljajte nobenih adapterjev pri
ozemljenih ročnih orodjih. Originalni
vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo rizik
eventualnega električnega udara.
b. Izogibajte se stiku z ozemljenimi
površinami, kot so cevi, radiatorji,
električne peči in hladilniki. Če je vaše telo
ozemljeno, je nevarnost električnega udara
večja.
c. Električnih orodij ne izpostavljajte dežju
ali mokroti. Vdor vode v električno orodje
povečuje tveganje električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje,
vleko ali izklop električnega orodja iz
4
omrežja. Poskrbite, da bo kabel na varni
oddaljenosti od vročine, olja, ostrih robov
in premikajočih se delov. Poškodovan ali
zavozlan električni kabel povečuje možnost
električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
primernega napajalnega kabla za delo na
prostem zmanjšuje nevarnost električnega
udara.
f. Če je uporaba električnega orodja
v vlažnem okolju neizbežna, uporabite
inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba
inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje
možnost električnega udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas
pozorni, spremljajte potek dela in
uporabljajte zdravo pamet. Električnega
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali
pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Že
trenutek nepozornosti med delom z električnim
orodjem lahko privede do hudih telesnih
poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba osebne
zaščite, kot je maska za prah; zaščitna obutev,
ki ne drsi; zaščitna čelada ali zaščita sluha,
glede na vrsto in uporabo električnega orodja,
zmanjšuje nevarnost poškodb.
c. Preprečite nenamerni vklop. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem
ali prenašanjem električnega orodja
zagotovite, da bo stikalo v izklopljenem
položaju. Nošenje električnega orodja
s prstom na stikalu za vklop ali priključitev
električnega orodja v električno omrežje
z vklopljenim stikalom povečuje možnost
nesreč.
d. Pred vklopom se prepričajte, da ste
odstranili ključe in orodja za nastavitve.
Orodje ali ključ, ki ostane pritrjen na vrtečih
se delih električnega orodja, lahko povzroči
telesne poškodbe.
e. Ne iztegujte se prekomerno. Poskrbite
za varen in stabilen položaj telesa. To
omogoča boljši nadzor nad električnim
orodjem v nepričakovanih situacijah.
f. Poskrbite za pravilno izbiro obleke. Ne
nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi,
obleko ali rokavicami se ne približujte
SLOVENSKI
premikajočim se delom. Ohlapna oblačila,
nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo
v premikajoče se dele.
g. Če so na voljo priklopne naprave za
ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se
prepričajte, da so pravilno priklopljene
in da jih uporabljate pravilno. Uporaba
tovrstnih naprav lahko znatno zmanjša
nevarnost zaprašenosti.
4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
a. Električnega orodja ne preobremenite.
Uporabite električno orodje, ki je ustrezno
za vaše delo. Pravilna izbira orodja bo
pripomogla, da bo delo končano bolj kvalitetno
in varneje na način, kot je to predpisano.
b. Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga
je treba popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali
pred shranjevanjem orodja. Ta preventivni
varnostni ukrep zmanjša nevarnost
naključnega zagona električnega orodja.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne
dovolite uporabo orodja osebam, ki niso
seznanjene z delovanjem orodja ali s tem
navodilom za uporabo. Električna orodja
so lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso
usposobljeni, zelo nevarna.
e. Vzdržujte električna orodja. Preverite,
ali so komponente električnega orodja
pravilno poravnane, ali niso upognjene,
polomljene oz. v stanju, ki lahko povzroči
motnje v delovanju električnega orodja.
Pred uporabo električnega aparata, pustite
da popravila poškodovanih delov opravi
kvalificirano osebje. Mnogo nesreč se zgodi
zaradi neustreznega vzdrževanja električnih
orodij.
f. Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
g. Električno orodje, dodatno opremo,
vstavke, itd. uporabljajte skladno s temi
navodili, pri tem pa se ozirajte na vrsto
dela, ki ga opravljate in delovne pogoje.
Uporaba električnega orodja za dela, ki
za orodje niso predvidena, lahko povzroči
nevarnost.
5. Servisiranje
a. Električno orodje naj servisira le
usposobljen serviser, pri tem pa uporablja
le originalne nadomestne dele. To bo
zagotovilo varno uporabo električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo
električnega orodja
Pozor! Dodatni varnostni napotki za
vbodne žage.
♦
Ko opravljate dela, kjer se lahko
pripomoček za rezanje dotakne skrite
napeljave ali lastnega napajalnega
kabla, električno orodje vedno držite za
izolirano površino. Če prerežete žico pod
napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski
deli električnega orodja, to pa lahko povzroči
električni udar.
♦ Uporabite vpenjalo ali druge praktične
pripomočke za vpetje obdelovanca
v stabilno podlago. Če držite obdelovanec
z roko ali ga pritiskate ob telo, bo nestabilen in
lahko povzroči izgubo nadzora.
♦ Roke zadržujte proč od rezalnega območja.
Nikoli z rokami ne segajte pod obdelovanec.
Ne potiskajte prstov v bližino premikajočega
se lista žage in spone lista. Ne stabilizirajte
žage, tako da bi jo držali za okov.
♦ Rezila ohranjajte ostra. Topo ali
poškodovano rezilo lahko povzroči, da se
rezilo nepričakovano odkloni ali zaustavi pod
napetostjo. Vedno uporabljajte ustrezno vrsto
lista glede na material obdelovanca in vrsto
reza.
♦ Kadar režete cevi ali vodovodne cevi
se prepričajte, da ne vsebujejo vode,
električne napeljave, ipd.
♦ Ne dotikajte se rezila ali odrezanega
materiala takoj po delovni operaciji.
Predmeti so lahko zelo vroči.
♦ Pred začetkom rezanja v steno, tla ali strop
bodite pozorni na skrite nevarnosti, ki
vam pri tem pretijo. Preverite za električno
napeljavo in cevi.
♦ Po sprostitvi stikala bo rezilo nadaljevalo
z rezanjem. Vedno izključite orodje in
počakajte, da se list popolnoma ustavi, preden
odložite orodje.
Opozorilo! Stik s prahom ali inhalacija praha,
ki se pojavlja pri rezanju lahko ogrozi zdravje
upravljavcu in vsem prisotnim osebam.
Uporabljajte zaščitno masko za prah, ki je
5
SLOVENSKI
namenjena zaščiti pred prašnimi delci in dimom in
se prepričajte, da so osebe v delovnem območju
ali ki prihajajo v delovno območje tudi zaščitene.
♦ Namen uporabe je opisan v teh navodilih.
Uporaba kateregakoli pripomočka ali pribora
ali način uporabe, ki v teh navodilih ni odobren
ali opisan, lahko povzroči nevarnost telesnih
poškodb in/ali materialne škode.
Varnost drugih ljudi
♦
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani
oseb (vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi
ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem
izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom
ali so prejeli navodila o uporabi naprave
s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se
z napravo ne igrajo.
♦
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so
navedene v tehničnih podatkih in v deklaraciji
o skladnosti, so bile izmerjene v skladu
s standardno preizkusno metodo, ki jo predpisuje
EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno
primerjavo orodij. Deklarirana vrednost vibracij se
lahko uporablja kot predhodna ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene,
odvisno od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko
zviša nad deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES
za zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo
električna orodja, mora ocena izpostavljenosti
upoštevati dejanske pogoje uporabe in način
uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh
elementov delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje
izključeno, in čas, ko je vključeno brez delovanja.
Oznake na orodjih
Pozor! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb
mora uporabnik prebrati navodila.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni
potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno
preverite, da omrežna napetost ustreza
vrednosti, ki je podana na nazivni ploščici.
♦
Naprave ne smejo uporabljati mlade ali
neizkušene osebe brez primernega nadzora.
6
♦
Potrebno je paziti, da se otroci ne bi igrali
z napravo.
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko
zamenja le proizvajalec, pooblaščen
Black & Decker serviser, da se izognete
potencialnim nevarnostim.
Sestavni deli
1. Zaklepni gumb
2. Vklopno/izklopno stikalo za spreminjanje
hitrosti
3. Pokrov predela za odlaganje lista
4. Plošča čeljusti
5. Podporni valj lista
6. Samostojna spona lista
Sestavljanje orodja
Opozorilo! Pred izvajanjem naslednjih del se
prepričajte, da je orodje izključeno, odklopljeno
od omrežne napetosti in da se je rezilo zaustavilo.
Pravkar uporabljeno rezilo je lahko vroče.
Namestitev lista žage (sl. A)
♦
♦
♦
♦
Držite list (7), kot kaže slika, tako da so zobje
obrnjeni naprej.
Potisnite in držite spono lista (6) pritisnjeno
navzdol.
Potisnite vsadnik lista v vpenjalno glavo lista
(8), dokler se ne ustavi.
Sprostite spono lista (6).
Odlaganje lista (sl. B)
Žagine liste (7) lahko odložite v predel za
shranjevanje, ki se nahaja na strani orodja.
♦ Odprite pokrov (3) predela za odlaganje listov,
tako da ga držite za podaljšek na vrhu pokrova
(3) in pokrov izvlečete ven.
♦ Liste zadržuje v predelu magnetni trak. List
odstranite, tako da pritisnete navzdol na
konec lista, privzdignete drugi konec in ga
odmaknete.
♦ Zaprite pokrov (3) predela za odlaganje listov
in preverite, ali je pravilno zapahnjen.
Opozorilo! Pokrov predela pravilno zaprite pred
začetkom dela z žago.
Ostale nevarnosti
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne
nevarnosti, ki niso vključene v navedena
opozorila. Te nevarnosti so lahko posledica
nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in
varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni
mogoče izogniti. Mednje spadajo:
SLOVENSKI
♦
♦
♦
♦
♦
Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/
gibajočih se delov.
Poškodbe, ki nastanejo med menjavo delov,
rezil ali dodatkov.
Poškodbe, ki nastanejo zaradi predolge
uporabe orodja. Če delate z orodjem daljše
časovne obdobje, poskrbite za redne odmore.
Okvaro sluha.
Nevarnosti za zdravje zaradi vdihovanja praha,
ki je nastal zaradi uporabe vašega orodja (na
primer:- delo z lesom, posebej hrastovim,
bukovim in s stiskalnicami).
Uporaba
Nastavitev podložne plošče za žaganje
pod kotom (sl. C)
Ploščo (4) lahko nastavite za žaganje bodisi
ravnih ali desnih ali levih rezov pod kotom 45°.
♦ Odvijte vijaka (9).
♦ Povlecite ploščo (4) naprej, zavrtite ploščo
(4) na levo ali na desno in jo potisnite nazaj
v položaj za 45°.
♦ Privijte vijaka (9).
Namestitev plošče za ravne reze:
♦ Odvijte vijaka (9).
♦ Povlecite ploščo (4) naprej, zavrtite jo na
sredino in jo potisnite nazaj v položaj za 0°.
♦ Privijte vijaka (9).
Krmilni gumb za spreminjanje hitrosti
Orodje je opremljeno z vklopnim/izklopnim
stikalom za spreminjanje hitrosti (1). Delovna
hitrost orodja je odvisna od dolžine pritiska na
stikalo.
♦ Uporabite visoko hitrost za žaganje lesa,
srednjo hitrost za aluminij in plastiko in nizko
hitrost za druge vrste kovin (razen aluminija).
Vklop in izklop
♦
♦
♦
♦
Orodje vključite, tako da pritisnete na vklopno/
izklopno stikalo za spreminjanje hitrosti (2).
Orodje izključite, tako da sprostite vklopno/
izklopno stikalo za spreminjanje hitrosti (2).
Za neprekinjeno delovanje pritisnite gumb za
vklop zapore (1) in sprostite stikalo za vklop/
izklop (2).
Za izklop orodja med nepretrganim
delovanjem pritisnite na stikalo za vklop/izklop
(2) in ga sprostite.
Rezanje
Med žaganjem trdno držite orodje z obema
rokama.
Plošča (4) mora biti močno pritisnjena ob
obdelovanec, ki ga žagate. To prepreči
poskakovanje žage, zmanjša tresenje in prepreči
tudi lomljenje žaginih listov.
♦ Pred žaganjem dovolite listu, da deluje nekaj
sekund v prostem teku.
♦ Med žaganjem pritiskajte orodje rahlo
z občutkom.
Nasveti za optimalno uporabo
Rezanje laminatov
Pri žaganju vezanih plošč se lahko razcepi
površina plošče in se tako poškoduje. Potek reza
pri večini žaginih listov je v smeri navzgor; če
se torej plošča čevlja nahaja na licu (kakovostni
strani) obdelovanca, uporabite bodisi žagin list, ki
reže z gibanjem navzdol ali:
♦ Uporabite žagin list z zelo finimi zobmi.
♦ Žagajte s spodnje površine obdelovanca.
♦ Da zmanjšate možnost odkruškov, vpnite
obdelovanec med dva kosa odpadnega lesa
ali dve deščici in režite skozi sendvič.
Rezanje kovine
Upoštevajte, da traja rezanje kovine mnogo dalj
časa kot rezanje lesa.
♦ Izberite list, ki je primeren za rezanje kovine.
♦ Pri rezanju tanke kovinske plošče, uporabite
odpaden košček lesa in ga vpnite na hrbtno
stran plošče obdelovanca in režite preko
celega „sendviča“.
♦ Nanesite tanek sloj olja po rezalni površini.
Vzdrževanje
Vaše Black & Decker orodje je proizvedeno tako,
da dolga leta deluje z minimalnim vzdrževanjem.
Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od
pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
♦ Redno čistite prezračevalne reže v orodju
s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
♦ Z vlažno krpo redno počistite ohišje motorja.
Ne uporabljajte abrazivnega ali kemičnega
čistila. Pazite, da voda ne prodre v notranjost
orodja; nikoli ne potopite nobenega dela
orodja v tekočino.
Skrb za okolje
Odpadno orodje ločite od drugih
odpadkov. Naprava ne sme biti odložena
med mešane komunalne odpadke.
Če ugotovite, da vaš Black & Decker izdelek ne
služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi
več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi
7
SLOVENSKI
gospodinjskimi odpadki. Napravo pripravite
za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih
odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in
embalaže omogoča obnovo in ponovno
uporabo nekaterih materialov. Tovrstno
ravnanje pa pripomore k varovanju
onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na
zbirališčih odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite
nov izdelek.
Black & Decker vam nudi možnost zbiranja
in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov
Black & Decker, ko ti dosežejo konec svoje
življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano
možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite
pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne
postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Black & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki
je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Black & Deckerjevih
serviserjev in vsi podatki o poprodajnih storitvah
na voljo na internetu: www.2helpU.com.
Tehnični podatki
KS777 TYPE 1
Napetost
Vizmenična
Naznačena vhodna moč
W
Hitrost vrtenja
v praznem teku
min -1
Maks. globina reza
Les
mm
Jeklo
mm
Aluminij
mm
Teža
kg
230
520
0-3000
70
5
15
1,94
Raven zvočnega tlaka v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 90 db(A), negotovost
(K) 3 dB(A), Raven zvočne moči (LWA) 101 dB(A),
negotovost (K) 3 dB(A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski
seštevek) v skladu z EN 60745:
Rezanje lesa (ah, CW) 4,0 m/s², negotovost (K)
1,5 m/s², Rezanje kovine (ah, CM) 4,3 m/s²,
negotovost (K) 1,5 m/s²
8
ES-izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
KS777
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani
pod “Tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/ES,
EN60745-1, EN60745-2-11.
Za več informacij kontaktirajte Black & Decker
na spodnjih naslovih ali pa se sklicujte na zadnjo
stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
dokumentacije in daje to izjavo v imenu
Black & Deckerja.
Kevin Hewitt
Podpredsednik
Global Engineering
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
03-02-2010
Garancija
Black & Decker na temelju svojega zaupanja
v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno
garancijo. To garancijska izjava je dodatek in
v nobenem primeru ne vpliva na vaše uzakonjene
pravice. Garancija je veljavna znotraj ozemlja
držav članic EU in na evropskem trgovinskem
območju.
Če se Black & Deckerjev izdelek pokvari zaradi
napake v materialu, izdelavi ali neustrezne
skladnosti v 24 mesecih od dneva nakupa,
Black & Decker jamči, da bo zamenjal okvarjene
dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni
obrabi, ali zamenjal take izdelke ter tako poskrbel
za čim manj težav za kupce, razen v naslednjih
okoliščinah:
♦ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske
storitve, profesionalno uporabo ali če je bil
izdelek oddajan v najem.
♦ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe
ali zanemarjanja.
♦ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih
predmetov, snovi ali nesreč.
♦ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Black & Deckerjev serviser.
SLOVENSKI
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Če bi radi stopili v stik s predstavnikom
pooblaščenega servisnega centra, poiščite
najbližjo zastopniško pisarno Black & Decker
- kontaktni naslov boste našli v tem priročniku.
Dodatno pa so seznam vseh pooblaščenih
Black & Deckerjevih serviserjev in vsi podatki
o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Prosimo, obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk ter registrirajte
svoj novi Black & Deckerjev izdelek; obenem vas
bomo tako lahko tudi obveščali o novih izdelkih
in posebnih ponudbah. Za več informacij glede
blagovne znamke Black & Decker in njegovih
izdelkih, obiščite spletno stran
www.blackanddecker.co.uk.
9
HRVATSKI
Namjena
Ova ubodna pila Black & Decker predviđena je za
piljenje drva, plastike i metalnog lima. Ovaj je alat
predviđen isključivo za amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje svih
uputa može rezultirati električnim udarom,
požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz „električni alat“ u svim dolje navedenim
upozorenjima odnosi se na električni alat napajan
iz gradske mreže (sa žicom) ili električni alat
napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni i mračni prostori
prizivaju nezgode.
b. S električnim alatima nemojte raditi
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni alati stvaraju iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili pare.
c. Pri radu s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja
pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad
uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji
način ne prepravljajte utikač. Nemojte
rabiti prilagodne utikače s uzemljenim
električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od
strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladnjaka. Ako je tijelo
uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od strujnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice.
Kabel držite podalje od izvora topline, ulja
10
i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili
zapleteni kabel povećat će rizik od strujnog
udara.
e. Prilikom rada s električnim alatom na
otvorenom prostoru upotrijebite produžni
kabel koji je za to predviđen. Upotreba
kabela prikladnog za otvorene prostore
smanjuje rizik od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći uporabu
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje sa sklopkom
na diferencijalnu struju za zaštitu od
neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba
sklopke na diferencijalnu struju (RCD)
smanjuje rizik od strujnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Prilikom rada s električnim alatom budite
oprezni, usredotočeni na rad i primjenjujte
zdravorazumski pristup. Ne upotrebljavajte
električni alat ako ste umorni ili pod
utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b. Rabite opremu za osobnu zaštitu.
Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba
zaštitne opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape
ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima
smanjit će rizik od tjelesnih ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije, kao
i prije uzimanja ili nošenja alata, provjerite
je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata tako da je prst
na prekidaču ili priključivanje električnog
alata kojemu je prekidač uključen dovodi do
nezgoda.
d. Prije nego što uključite uređaj,
uklonite s njega sve ključeve ili alate
za podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Pazite na ravnotežu
i zauzmite stabilan položaj. To omogućuje
bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
f. Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih dijelova.
Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo
obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
HRVATSKI
g. Ako postoji mogućnost priključivanja
uređaja za usisavanje i prikupljanje
prašine, osigurajte njihovo pravilno
povezivanje i upotrebu. Upotreba ovih
uređaja može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte forsirati.
Upotrijebite odgovarajući električni alat za
posao koji obavljate. Prikladan električni alat
bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za
koju je predviđen.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki električni alat
kojim se ne može upravljati pomoću prekidača
predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
c. Prije podešavanja, zamjene pribora ili
pohrane električnog alata isključite utikač
iz utičnice ili odvojite akumulatorsku
bateriju. Ove sigurnosne preventivne mjere
smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja
električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne
dopustite rad osobama koje nisu upoznate
s ovim alatom ili ovim uputama. Električni
alati opasni su ako njima rade nestručni
korisnici.
e. Održavajte električne alate. Provjerite ima
li kakvih otklona, savinutih ili napuklih
dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja
mogu utjecati na rad električnog alata.
Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je
loše održavanim električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje mogućnost
savijanja i olakšava upravljanje.
g. Električni alat, pribor, nastavke i sl.
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama
te uzimajući u obzir radne uvjete i posao
koji je potrebno obaviti. Upotreba električnih
alata za poslove za koje nije namijenjen može
dovesti do opasnih situacija.
5. Servisiranje
a. Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
identičnih zamjenskih dijelova. To će
omogućiti sigurnu upotrebu električnog alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna
upozorenja za ubodne pile.
♦
Električni alat pridržavajte isključivo
za izolirane rukohvate dok radite
u područjima gdje bi pribor mogao doći
u dodir sa skrivenim ožičenjima ili kabelom
alata. U slučaju kontakta reznog pribora
sa žicom pod naponom, taj se napon može
prenijeti na metalne dijelove alata i izazvati
strujni udar.
♦ Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala
rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije
sigurno i može dovesti do gubitka nadzora.
♦ Ruke držite podalje od područja rezanja.
Ruke nikad i ni iz kojeg razloga nemojte
postavljati ispod radnog materijala. Prste
nemojte postavljati blizu oštrice koja se okreće
i njezine stezaljke. Pilu nemojte pridržavati
hvatanjem za papučicu.
♦ Listove pile održavajte oštrima. Tupe
ili oštećene oštrice mogu uzrokovati
podrhtavanje pile ili njezino blokiranje pod
pritiskom. Upotrijebite vrstu oštrice pile koja
odgovara radnom materijalu i vrsti reza koji
izvodite.
♦ Prilikom rezanja cijevi ili vodova, pobrinite
se da ne sadrže vodu, električna ožičenja
itd.
♦ Ne dodirujte radni materijal ili list
neposredno nakon upotrebe alata. Mogu
biti vrlo vrući.
♦ Obratite pažnju na skrivene opasnosti.
Prije rezanja u zidu, podu ili stropu
provjerite raspored ožičenja i cijevi
♦ List će nastaviti s kretanjem nakon
puštanja prekidača. Isključite alat i pričekajte
da se oštrica pile potpuno zaustavi prije nego
što ga ostavite bez nadzora.
Upozorenje! Kontakt s prašinom nastalom
tijekom rezanja ili njezino udisanje može ugroziti
zdravlje rukovatelja i osoba u blizini. Nosite
zaštitnu masku posebno namijenjenu za zaštitu
od prašine i para te osigurajte zaštitu drugih
osoba koje se nalaze u radnom području ili njime
prolaze.
♦ Predviđena namjena opisana je u ovom
priručniku. Upotreba bilo kojeg dodatnog
11
HRVATSKI
dijela ili opreme, kao i izvođenje bilo kojih
radnji pomoću ovog alata za radnje koje nisu
opisane u ovom priručniku može predstavljati
opasnost od osobne ozljede i/ili oštećivanja
imovine.
♦
♦
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu
ni osoba s nedostatkom iskustva ili znanja,
osim ako ih osoba zadužena za njihovu
sigurnost nadzire ili im je pružila upute za
sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi
igrala uređajem.
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
mlađih ili nestručnih osoba bez dodatnog
nadzora. Djecu je potrebno nadgledati kako bi
se spriječilo njihovo igranje ovim uređajem.
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga
zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Black & Decker kako bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
1. Tipka za blokiranje
2. Prekidač za uključivanje/isključivanje
i podešavanje brzine
3. Poklopac odjeljka za spremanje listova
4. Pločica papučice
5. Valjak lista
6. Ručna stega lista
Vibracije
Sastavljanje
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje
su navedene u tehničkim podacima i izjavi
o usklađenosti, izmjerene su u skladu sa
standardiziranom metodom ispitivanja navedenom
u dokumentu EN 60745 i može se koristiti za
međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana
vrijednost emisije vibracija može se upotrijebiti
i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kojeg od
sljedećih radova provjerite je li alat isključen
i odvojen od električnog napajanja, te da se list
pile zaustavio. Rabljeni listovi pile mogu biti vrući.
Upozorenje! Emisija vibracija tijekom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od
deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje
se alat koristi. Razina vibracija može porasti iznad
navedene razine.
Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete i način
upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog
ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja alata do
potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja
do postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatima
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li električno napajanje naponu
navedenom na opisnoj oznaci.
12
Postavljanje lista pile (crtež A)
♦
♦
♦
♦
List pile (7) pridržavajte kako je prikazano, sa
zupcima okrenutima prema naprijed.
Držite pritisnutu stezaljku lista (6).
Prihvatni dio lista umetnite do kraja u držač (8).
Pustite stezaljku lista (6).
Pospremanje lista pile (crtež B)
Listovi (7) se mogu spremiti u odjeljak za
spremanje s bočne strane alata.
♦ Otvorite poklopac (3) odjeljka za pohranu
listova pile pridržavajući jezičak na vrhu
poklopca (3) i njegovim povlačenjem prema
natrag.
♦ Listove u odjeljku pridržava magnetna traka.
Da biste uklonili list, pritisnite jedan kraj lista
kako biste odigli drugi kraj, a zatim uklonite.
♦ Zatvorite poklopac (3) odjeljka za spremanje
listova i provjerite je li bravica zahvatila.
Upozorenje! Vratašca odjeljka dobro zatvorite
prije upotrebe pile.
Stalno prisutni rizici
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni
rizici, koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim
upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed
nepravilne upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne
rizike nije moguće izbjeći, a to su:
HRVATSKI
♦
♦
♦
♦
♦
Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
Ozljede uzrokovane promjenom dijelova,
oštrica ili dodatne opreme.
Ozljede uzrokovane produljenom upotrebom
alata. Radite redovne pauze tijekom korištenja
bilo kojeg alata tijekom duljih razdoblja.
Oštećenje sluha.
Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom uporabe alata (npr. prilikom
rada s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom
i ivericom).
Upotreba
Prilagođavanje papuče za nagibne rezove
(crtež C)
Papučica (4) se može postaviti za rezanje ravnog
reza ili za rezanje pod lijevim ili desnim nagibom
od 45°.
♦ Olabavite vijke (9).
♦ Papučicu (4) povucite prema naprijed,
zakrenite je ulijevo ili udesno, a zatim pritisnite
natrag u položaj od 45°.
♦ Pritegnite vijke (9).
Vraćanje papučice u položaj za ravne rezove:
♦ Olabavite vijke (9).
♦ Papučicu (4) povucite prema naprijed,
zakrenite je u sredinu, a zatim pritisnite natrag
u položaj od 0°.
♦ Pritegnite vijke (9).
Regulator brzine
Alat je opremljen prekidačem za uključivanje/
isključivanje s regulatorom brzine (1). Brzina alata
ovisi o jačini pritiska na prekidač.
♦ Veliku brzinu koristite za drvo, srednju brzinu
za aluminij i PVC, a malu brzinu za metale koji
nisu aluminij.
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
♦
♦
Za uključivanje alata pritisnite prekidač za
uključivanje/isključivanje s regulatorom brzine
(2).
Za isključivanje alata otpustite prekidač uključivanja/isključivanja s regulatorom brzine (2).
Za neprestani rad pritisnite tipku za blokiranje
(1) i otpustite prekidač za uključivanje/
isključivanje (2).
Za isključivanje alata dok je u neprestanom
načinu rada, ponovo pritisnite prekidač
uključivanja/isključivanja s regulatorom brzine
(2) i otpustite ga.
Piljenje
Alat tijekom rezanja čvrsto pridržavajte s obje
ruke.
Papuču (4) je potrebno čvrsto pridržavati uz
radni materijal. To će pomoći u sprječavanju
poskakivanja pile, smanjivanju vibracija
i smanjivanju vjerojatnosti pucanja lista.
♦ Prije započinjanja reza pustite list pile da
nekoliko sekundi slobodno radi.
♦ Na alat primijenite isključivo lagani pritisak dok
izvodite rez.
Savjeti za optimalnu upotrebu
Piljenje laminata
Tijekom rezanja laminata može nastati cijepanje
koje bi moglo oštetiti prezentiranu površinu.
Većina uobičajenih listova pila režu tijekom svog
kretanja prema gore. Stoga, ako je papučica
oslonjena na prezentiranu površinu, upotrijebite
list koji reže tijekom kretanja prema dolje ili:
♦ Upotrijebite list pile s finim zupcima.
♦ Pilite sa stražnje strane radnog materijala.
♦ Da biste pojavu iveraka sveli na minimum,
pritegnite komad drva ili šperploče za obje
strane radnog materijala i pilite kroz ovaj
„sendvič“.
Piljenje metala
Imajte na umu da piljenje metala traje dulje nego
piljenje drva.
♦ Upotrijebite list pile koji je pogodan za piljenje
u metalu.
♦ Kad režete tanki metalni lim, uz stražnju stranu
radnog materijala stegnite komad otpadnog
drva i zatim pilite kroz taj „sendvič“.
♦ Na predviđenu liniju reza nanesite tanak sloj
ulja.
Održavanje
Vaš Black & Decker alat projektiran je za
dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnom čuvanju i redovitom čišćenju.
♦ Utore za prozračivanje alata redovito čistite
mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala. Nikad ne dopustite
da bilo kakva tekućina prodre u unutrašnjost
alata i nikad ne potapajte nijedan dio alata
u tekućinu.
13
HRVATSKI
Zaštita okoliša
Odbacujte sa zasebnim otpadom. Ovaj
proizvod ne smije se odbacivati kao
uobičajeni otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je Vaš Black & Decker proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje
i ponovnu upotrebu materijala.
Ponovna upotreba materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Black & Decker omogućuje prikupljanje
i recikliranje Black & Decker proizvoda nakon
isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili
prednosti ove usluge, svoj proizvod vratite bilo
kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će
ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
agenta možete provjeriti kontaktiranjem vašeg
lokalnog ureda tvrtke Black & Decker, na
adresi navedenoj u ovom priručniku. Također,
popis ovlaštenih Black & Decker servisa te sve
pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje
i kontaktima dostupni su putem interneta na
adresi: www.2helpU.com.
Tehnički podaci
KS777 TIP 1
Napon
Nazivna snaga
Brzina bez opterećenja
Najveća dubina rezanja
Drvo
Čelik
Aluminij
Težina
Vac 230
W 520
min -1 0-3000
mm
mm
mm
kg
70
5
15
1,94
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 90 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 101 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A)
14
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
prema EN 60745:
Rezanje drva (ah, CW) 4,0 m/s², nesigurnost (K)
1,5 m/s², Rezanje metala (ah, CM) 4,3 m/s²,
nesigurnost (K) 1,5 m/s²
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
KS777
Black & Decker izjavljuje da su donji proizvodi
opisani u odjeljku „Tehnički podaci“ u skladu sa
sljedećim propisima: 2006/42/EC, EN60745-1,
EN60745-2-11.
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
Black & Decker putem sljedeće adrese ili
pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke Black & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik
Globalni inženjering
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Ujedinjeno Kraljevstvo
03-02-2010
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda i nudi natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je Vašim zakonskim pravima
i ni na koji ih način ne narušava. Ovo jamstvo
valjano je na području država članica Europske
unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš Black & Decker proizvod postane
neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom
materijalu, izradi ili nedostatku udobnosti,
unutar 24 mjeseca od dana kupnje, tvrtka
Black & Decker jamči zamjenu neispravnih
dijelova, popravak dijelova izloženih znatnom
habanju i trošenju ili zamjenu takvih proizvoda
kako bi se osigurale najmanje neugodnosti za
našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod rabljen u trgovanju, u profesionalne
primjene ili u svrhu pružanja usluga.
♦ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren.
HRVATSKI
♦
♦
Proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana
stranim predmetima, tvarima ili u nezgodi.
Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim
ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog
osoblja tvrtke Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili
ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz
o kupnji. žLokaciju vama najbližeg ovlaštenog
servisnog agenta možete provjeriti kontaktiranjem
vašeg lokalnog ureda tvrtke Black & Decker, na
adresi navedenoj u ovom priručniku. Također,
popis ovlaštenih Black & Decker servisa te sve
pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje
i kontaktima dostupni su putem interneta na
adresi: www.2helpU.com.
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste
registrirali svoj novi Black & Decker proizvod
i bili u tijeku s najnovijim proizvodima i posebnim
ponudama. Dodatne informacije o tvrtki
Black & Decker i našem proizvodnom asortimanu
dostupne su na lokaciji
www.blackanddecker.co.uk.
15
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod
osigurano servisno održavanje i potrebni
rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma
kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku,
o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova
i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz
nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete
proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti
u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako
proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo
se zamijeniti ga novim ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
16
♦
♦
Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata
u funkciju, način dostave i povrat alata po
izvršenom popravku, te ostala servisna ili
tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis
na telefon 01 6539 875, u uredovno vrijeme
radnim danom od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
Vaša Black & Decker ubodna testera je
dizajnirana za sečenje drveta, plastike i lima. Ovaj
alat je namenjen samo za privatnu upotrebu.
Sigurnosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja i uputstva.
Nepoštovanje svih navedenih uputstava
može izazvati električni udar, požar i/ili
ozbiljnu povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za
buduće potrebe. Termin „električni alat“ u svim
dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate
sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili alate sa
baterijskim napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili
prašine. Električni alati stvaraju varnice koje
mogu da upale prašinu ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice
smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori,
šporeti i frižideri. Postoji veća opasnost od
električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili
izvlačenje utikača električnog alata. Kabl
udaljite od toplote, ulja, oštrih rubova
ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni
kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni kabl
koji je prikladan za upotrebu na otvorenom
prostoru. Korišćenje kabla koji je podesan
za upotrebu na otvorenom prostoru umanjuje
opasnost od električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako ste
umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola
ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa
električnim alatom može dovesti do ozbiljnih
telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom
koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh,
koja se koristi pod odgovarajućim uslovima,
smanjiće telesne povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite
se da prekidač bude isključen pre povezivanja električnog napajanja i/ili baterije,
uzimanja uređaja ili nošenja alata. Nošenje
električnog alata sa prstom na prekidaču ili
električnih alata sa prekidačem koji su priključeni na napajanje izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog
alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje koji
je ostao u rotirajućem delu električnog alata
može da dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte
stabilan položaj i ravnotežu u svakom
trenutku. Time se obezbeđuje bolja kontrola
nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se
uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
17
SRPSKI
sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji opasnosti
povezane sa prašinom.
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem
prekidača je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/
ili izvadite bateriju iz električnog alata
pre vršenja bilo kakvih podešavanja,
zamene pribora ili odlaganja električnog
alata. Takve preventivne bezbednosne mere
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja
električnog alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima da
rukuju električnim alatom. Električni alati su
opasni u rukama neveštih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji
bilo koje drugo stanje koje može uticati
na rad električnih alata. Ako je oštećen,
postarajte se da se električni alat popravi
pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se
kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za
koje nije namenjen može dovesti do opasne
situacije.
5. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne rezervne
delove. Time se osigurava održavanje
bezbednosti električnog alata.
18
Dodatna bezbednosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna
upozorenja za ubodne testere.
♦
Električni alat držite za izolovane
rukohvate kada obavljate radove pri kojima
postoji mogućnost da rezni pribor dodirne
skrivene vodove ili preseče sopstveni kabl.
Rezni pribor koji dodirne strujni kabl može da
stavi pod napon metalne delove električnog
alata i izloži rukovaoca električnom udaru.
♦ Koristite stezaljke ili druge praktične
načine da osigurate i poduprete predmet
obrade na stabilnu platformu. Držanje
radnog predmeta jednom rukom ili upiranjem
u telo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
♦ Kabl udaljite iz zone rezanja. Nikad ne
posežite ispod radnog komada. Ne stavljajte
prste ili palac blizu ubodnog lista testere
i stege lista testere. Ne stabilizujte testeru
hvatanjem papučice.
♦ Održavajte listove testere oštrim. Tupi ili
oštećeni listovi testere mogu da dovedu do
naglog skretanja ili blokiranja pod pritiskom.
Uvek koristite list testere koji odgovara
materijalu radnog komada i tipu reza.
♦ Kada sečete cev ili vodovodnu cev, uverite
se da u njima nema vode, električnih
kablova, itd.
♦ Ne dodirujte radni komad ili list testere
odmah nakon rada. Oni mogu biti vreli.
♦ Vodite računa o skrivenim opasnostima,
pre sečenja u zidovima, podovima ili
plafonima, proverite da li na tim mestima
ima električnih ili cevnih instalacija.
♦ List testere će nastaviti da se vrti nakon
puštanja prekidača. Uvek isključite alat
i sačekajte da se list testere potpuno zaustavi
pre nego što spustite alat.
Upozorenje! Kontakt sa prašinom ili udisanje
prašine koja se stvara prilikom sečenja mogu
da ugroze zdravlje rukovaoca i eventualnih
posmatrača. Nosite zaštitnu masku koja je
specijalno dizajnirana za zaštitu od prašine
i isparenja i osigurajte da osobe koje ulaze
u radno područje takođe budu zaštićene.
♦ Namena je opisana u ovom uputstvu za
upotrebu. Upotreba bilo kakvih dodatnih
pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge
operacije ovim alatom koja nije preporučena
SRPSKI
u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati
opasnost od fizičkih povreda i/ili materijalne
štete.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker
servisni centar da bi se izbegla opasnost.
Bezbednost drugih osoba
Karakteristike
♦
1. Dugme za blokadu
2. Prekidač za uključivanje i isključivanje
i regulaciju brzine
3. Poklopac odeljka za skladištenje listova
4. Ploča papučice
5. Noseći valjak lista testere
6. Stega za list testere (ne zahteva alat)
♦
Ovaj aparat nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da
se ne igraju sa aparatom.
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima
je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti
za upoređivanje alata. Deklarisana emisiona
vrednost vibracija se takođe može koristiti za
preliminarnu procenu izloženosti.
Montaža
Upozorenje! Pre nego što pokušate bilo koju od
sledećih operacija, uverite se da je alat isključen,
da je utikač alata izvučen iz utičnice i da je list
testere zaustavljen. Korišćeni listovi testere mogu
da budu veoma vrući.
Postavljanje lista testere (sl. A)
♦
List testere (7) držite kao što je pokazano, sa
zupcima okrenutim prema napred.
Gurnite stegu lista testere (6) nadole i zadržite.
Umetnite osovinu lista testere u držač lista
testere (8) do kraja.
Pustite stegu lista testere (6).
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom
realne primene električnog alata može se
razlikovati od deklarisane vrednosti što zavisi od
načina na koji se koristi alat. Nivo vibracija može
da se poveća iznad navedenog nivoa.
♦
♦
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC
radi zaštite osoba koje redovno koriste električne
alate na radnom mestu, procena izloženosti
vibracijama treba da uzme u obzir realne uslove
upotrebe i način na koji se alat koristi, kao i sve
delove radnog ciklusa kao što je vreme rada
uređaja, ali i vremena kada je alat isključen i kada
radi u praznom hodu.
Listovi testere (7) se mogu uskladištiti u odeljku za
skladištenje koje se nalazi na bočnoj strani alata.
♦ Otvorite poklopac (3) odeljka za skladištenje
lista testere tako što ćete uhvatiti jezičak na
gornjoj strani poklopca (3) i izvući.
♦ Listovi testere se drže u odeljku pomoću
magnetne trake. Da biste izvadili list testere,
pritisnite jedan kraj lista testere da bi se
podigao drugi kraj i izvadite ga.
♦ Zatvorite poklopac (3) odeljka za skladištenje
lista testere i uverite se da je reza zatvorena.
Upozorenje! Zatvorite poklopac odeljka i učvrstite
ga pre nego što uključite testeru.
Nalepnice na alatima
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti
od povreda, korisnik mora da pročita
uputstvo za upotrebu.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije
potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon izvora napajanja odgovara
naponu na natpisnoj pločici uređaja.
♦
Ovaj aparat nije predviđen za korišćenje od
strane dece ili nemoćnih lica bez nadzora.
Deca se moraju nadzirati kako bi se osiguralo
da se ne igraju sa aparatom.
♦
Skladište lista testere (sl. B)
Preostale opasnosti
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni
preostali rizici, koji možda nisu uvršteni
u priloženim upozorenjima za bezbedan rad.
Sledeći rizici mogu nastati zbog nenamenske
upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
19
SRPSKI
♦
♦
♦
♦
♦
Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih delova.
Povrede izazvane pri promeni delova, noževa
ili pribora.
Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
Slabljenje sluha.
Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem
prašine koja se stvara pri korišćenju alata
(primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom,
bukvom i MDF-om.).
Upotreba
Podešavanje ploče papučice za sečenje
pod uglom (sl. C)
Ploča papučice (4) se može podesiti za pravo
sečenje ili sečenje pod uglom od 45° na levoj ili
desnoj strani.
♦ Popustite zavrtnje (9).
♦ Povucite ploču papučice (4) prema napred,
okrenite ploču papučice (4) na levo ili desno
i gurajte je unazad u položaj 45°.
♦ Pritegnite zavrtnje (9).
Da biste ploču papučice vratili u položaj za ravno
sečenje:
♦ Popustite zavrtnje (9).
♦ Povucite ploču papučice (4) prema napred,
okrenite je na sredinu i gurnite je unazad
u položaj 0°.
♦ Pritegnite zavrtnje (9).
♦
Da isključite alat koji se nalazi u neprekidnom
režimu rada, ponovo pritisnite prekidač za
uključivanje i isključivanje sa regulatorom
brzine (2), a zatim ga pustite.
Testerisanje
Alat držite čvrsto obema rukama prilikom sečenja.
Ploča papučice (4) treba da se drži čvrsto prema
metalu koji se seče. To će pomoći da se spreči
odskakanje testere, da se smanje vibracije i da se
lomljenje lista testere svede na minimum.
♦ Pustite da se list testere slobodno kreće
nekoliko sekundi pre započinjanja sečenja.
♦ Primenjujte samo blagi pritisak na alat prilikom
sečenja.
Saveti za optimalnu upotrebu
Testerisanje laminata
Prilikom sečenja laminata, može doći do cepanja
koje može oštetiti površinu. Listovi testere
najčešće seku pri hodu nagore, pa zato, ako
ploča papučice leži na gornjoj površini laminata,
koristite list testere koji seče pri hodu nadole ili:
♦ Koristite list testere sa finim ozubljenjem.
♦ Secite sa zadnje površine radnog komada.
♦ Da biste cepanje sveli na najmanju meru,
stegnite komad otpadnog drveta ili tvrdu ploču
sa obe strane radnog komada i secite „kroz
sendvič“.
Sečenje metala
Ovaj alat ima prekidač za uključivanje
i isključivanje sa regulatorom brzine (1). Radna
brzina zavisi od toga koliko jako ste pritisnuli
prekidač.
♦ Za drvo koristite veliku brzinu, za aluminijum
i PVC srednju brzinu, a malu brzinu koristite za
druge metale osim za aluminijum.
Imajte na umu da sečenje metala traje mnogo
duže od sečenja drveta.
♦ Koristite list testere koji odgovara metalu koji
se seče.
♦ Prilikom sečenja lima, stegnite komad
otpadnog drveta sa zadnje strane radnog
komada i secite „kroz sendvič“.
♦ Nanesite tanak sloj ulja duž planirane linije
rezanja.
Uključivanje i isključivanje
Održavanje
Regulacija brzine
♦
♦
♦
20
Da uključite alat, pomerite prekidač za
uključivanje/isključivanje sa regulatorom
brzine (2).
Da isključite alat, pustite prekidač za
uključivanje/isključivanje sa regulatorom
brzine (2).
Za neprekidan rad, pritisnite dugme za
zaključavanje u uključenom položaju (1)
i pustite prekidač za uključivanje i isključivanje
(2).
Vaš Black & Decker alat je dizajniran za rad
u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja.
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od
pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
alatu pomoću mekane četke ili suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći
vlažnu krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva
za čišćenje koja su abrazivna ili sadrže
SRPSKI
rastvarač. Nikad nemojte dozvoliti da voda
prodre u alat i nikad ne uranjajte bilo koji deo
alata u tečnost.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim
kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš
Black & Decker proizvod treba da se zameni ili
ako vam više nije potreban, ne odlažite ga sa
kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite kao
poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu
i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna
upotreba recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne sredine
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za
sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda
na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili
prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom
ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno
sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Black & Decker
predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama
najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu
ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune
informacije o našim uslugama za rezervne delove
i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Tehnički podaci
KS777 TIP 1
Napon
Vac
Nominalna ulazna snaga
W
Brzina u praznom hodu
min -1
Maks. dubina sečenja
Drvo
mm
Čelik
mm
Aluminijum
mm
Težina
kg
230
520
0-3000
70
5
15
1,94
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 90 dB(A), odstupanje (K)
3 dB(A), Zvučna snaga (LWA) 101 dB(A), odstupanje
(K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri
pravca) prema EN 60745:
Rezanje drveta (ah, CW) 4,0 m/s², odstupanje (K)
1,5 m/s², Rezanje metala (ah, CM) 4,3 m/s²,
odstupanje (K) 1,5 m/s²
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
KS777
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/
EC, EN60745-1, EN60745-2-11.
Za više informacija kontaktirajte Black & Decker
na sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za
upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije Black & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsednik za razvoj
široke potrošnje
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
03-02-2010
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih
proizvoda i nudi izvanredne garantne uslove. Ova
garantna izjava je dodatna i ni na koji način ne
osporava vaša zakonska prava. Ova garancija
važi na teritorijama država članica Evropske Unije
i na slobodnom evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker
postane neispravan zbog greške u materijalu,
izradi ili neusklađenosti u periodu od 24 meseci
od datuma kupovine, Black & Decker garantuje
da će zameniti neispravne delove, popraviti
proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili
zameniti takve proizvode kako bi obezbedila što
je moguće manje neprijatnosti svojim potrošačima
osim u slučaju:
21
SRPSKI
♦
♦
♦
♦
Da je proizvod korišćen za zanatsku delatnost,
profesionalne svrhe ili najam.
Da je proizvod bio izložen nenamenskoj
upotrebi ili nemaru.
Da je proizvod pretrpeo oštećenja usled
dejstva stranih predmeta, supstanci ili
nezgoda.
Da je pokušana popravka od strane osoba
koje nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno
osoblje firme Black & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po
osnovu garancije, potrebno je da prodavcu
ili ovlašćenom serviseru pokažete dokaz
o kupovini. Kontaktirajte lokalno Black & Decker
predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama
najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu
ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune
informacije o našim uslugama za rezervne delove
i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali
svoj novi Black & Decker proizvod i da biste
bili redovno obaveštavani o novim proizvodima
i specijalnim ponudama. Više informacija
o Black & Decker brendu i našem asortimanu
proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk.
22
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата Black & Decker убодна пила
е наменета за сечење на дрво, пластика
и лим. Алатката е наменета само за домашна
употреба.
Упатства за безбедна употреба
в.
г.
Општи мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги
сите мерки за безбедност и целото
упатство. Непридржување кон
сите упатства може да доведе до
електричен удар, пожар или сериозна
повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност
и упатства за идно прегледување. Терминот
„електрична алатка“ во сите долу наведени
мерки за безбедност се однесува на Вашата
електрична алатка која работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка која
работи на батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани
и темни места се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови
или честички. Електричните алатки
произведуваат искри што можат да ги
запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
a. Приклучокот на електричната алатка
мора да се совпаѓа со приклучницата.
Никогаш не го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го намалат
ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се цевки,
радијатори, шпорети или фрижидери.
д.
ѓ.
Има зголемен ризик од електричен удар
ако Вашето тело е заземјено.
Не ги изложувајте електричните алатки
на дожд или влажност. Навлегувањето на
вода во електричната алатка го зголемува
ризикот од електричен удар.
Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот
за носење, влечење или исклучување
на електричната алатка. Држете го
кабелот настрана од топлина, масло,
остри рабови или подвижни делови.
Оштетените или заплетканите каблови го
зголемуваат ризикот од електричен удар.
Кога работите со електрична алатка
надвор, употребувајте продолжен
кабел кој е соодветен за надворешна
употреба. Употребата на кабел што
е соодветен за надворешна употреба го
намалува ризикот од електричен удар.
Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може да
се избегне, употребувајте заштитна
диференцијална (FID) склопка.
Употребата на заштитна диференцијална
(FID) склопка го намалува ризикот од
електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика кога
работите со електрична алатка. Не
употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание на
дрога, алкохол или лекови. Еден момент
на невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што се маски
против прав, нелизгачки сигурносни
обувки, шлемови или штитници за слухот,
ќе го намали бројот на повреди кога се
употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот
да биде во исклучена положба пред
да ја приклучите алатката на струја
или на батериски пакет, или пред да ја
подигнете или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со
прст на прекинувачот или приклучување
23
МАКЕДОНСКИ
г.
д.
ѓ.
е.
на извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка. Клуч или
алатка за подесување што е закачена на
ротирачкиот дел на електричната алатка
може да доведе до повреда.
Не посегајте предалеку. Цврсто стојте
на земјата и бидете во рамнотежа во
секое време. Ова овозможува подобра
контрола над електричната алатка во
неочекувани ситуации.
Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете ги
косата, облеката и ракавиците настрана
од подвижните делови. Широката
облека, накитот или долгата коса може да
бидат фатени во подвижните делови.
Доколку на уредите постои можност
за приклучување на опрема за
извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана. Употребата на
оваа опрема може да го намали бројот на
опасности поради прав
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната алатка
на сила. Употребувајте електрична
алатка што е соодветна за вашата
работа. Соодветната електрична алатка ќе
ја заврши работата подобро и побезбедно
со брзината за која што била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува
и исклучува. Секоја електрична алатка
што не може да се контролира преку
прекинувачот е опасна и мора да биде
поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот
на струја или од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или
пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни безбедносни
мерки го намалуваат ризикот за случајно
вклучување на електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што
не ги употребувате надвор од досег
на децата и не дозволувајте да ги
употребуваат лица кои не се запознаени
24
со нивната функција и со овие упатства.
Електричните алатки се опасни кога со нив
ракуваат необучени корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки.
Проверете дали подвижните делови
се лошо поставени, заглавени
или оштетени, или постои друга
состојба што би можела да влијае
врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка
е оштетена, однесете ја на поправка
пред да ја употребите. Многу незгоди се
предизвикани поради лошо одржувани
електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со
овие упатства, имајќи ги во предвид
работните услови и работата која треба
да се заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од
нејзината намена може да доведе до
опасна ситуација.
5. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да
ги сервисира квалификувано лице
кое користи само идентични резервни
делови. Ова ќе осигура да се одржи
безбедноста на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност
при користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни
мерки за безбедност за убодни пили.
♦
♦
Фаќајте ги електричните алатки само
за изолираните површини за држење
кога вршите работа при која додатокот
за сечење може да дојде во допир
со скриени жици или со сопствениот
кабел. Додаток за сечење што се допира
на гола жица може да ги наелектризира
изложените метални делови од
електричната алатка и да му нанесе
електричен удар на ракувачот.
Употребувајте стегачи или други
практични начини да го прицврстите
предметот на обработка на стабилна
МАКЕДОНСКИ
подлога. Придржувањето на предметот
на обработка со рака или со тело го прави
нестабилен и може да доведе до губење
на контрола.
♦ Држете ги рацете подалеку од местото
на сечење. Никогаш не посегајте под
работниот материјал поради било
каква причина. Не ги ставајте прстите
или палецот во близина на подвижниот
лист или на спојката на листот. Не ја
стабилизирајте пилата со држење на
педалот.
♦ Одржувајте ги листовите остри. Тапите
или оштетени листови може да доведат
до скршнување или блокирање на пилата.
Секогаш користете соодветен тип на
листови за работниот материјал и видот на
сечење.
♦ Кога сечете цевка или спроводник,
осигурајте се дека во нив нема вода,
електрична инсталација и слично.
♦ Не го допирајте работниот материјал
или листот веднаш по работењето со
алатката. Може да се вжештат.
♦ Внимавајте од скриените опасности;
пред дупчење во ѕидови, подови или
плафони, проверете каде се поставени
електричните жици и цевките.
♦ Листот ќе продолжи да се движи откако
ќе го отпуштите прекинувачот. Секогаш
исклучете ја алатката и почекајте листот
целосно да запре пред да ја спуштите
алатката.
Предупредување! Допирањето или
вдишувањето на правта што се створа при
сечењето може да го загрози здравјето на
ракувачот или на присутните лица. Носете
маска за прав што е посебно направена за
заштита од прав и испарувања и осигурајте
лицата што стојат или влегуваат во зоната на
работа да бидат исто така заштитени.
♦ Намената е опишана во ова упатство
за употреба. Употребата на било која
помошна опрема или додаток, или
извршувањето на било кои работи со оваа
алатка освен оние препорачани во ова
упатство за употреба, може да предизвика
ризик од повреда на ракувачот или
оштетување на имот.
Безбедност на други лица
♦
Овој уред не е наменет за употреба од
страна на лица (вклучувајќи и деца) со
♦
намалени физички, сетилни или ментални
способности, или кои немаат искуство
и знаење, освен ако не им се пружени
надзор или упатства за употреба на уредот
од страна на лице кое е одговорно за
нивната безбедност.
Треба да се надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со уредот.
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани
вибрации кои се наведени во техничките
податоци и декларацијата за сообразност се
измерени во склад со стандардната метода
за тестирање според EN 60745 и можат да се
користат за споредување на една алатка со
друга. Декларираната вредност на емитирани
вибрации може исто така да се користи за
прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани
вибрации за време на користењето на
електричната алатка може да се разликува
од декларираната вредност во зависност
од начинот на кој алатката се употребува.
Нивото на вибрации може да се зголеми над
декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност
кои ги пропишува 2002/44/EC за заштита на
лица кои редовно употребуваат електрични
алатки на работното место, проценката на
изложеност на вибрации треба да ги земе во
предвид условите и начинот на кој алатката
се употребува, вклучувајќи ги и сите делови
од работниот циклус, како што се времињата
кога алатката е исклучена, кога е вклучена
и неоптоварена, и времето на работење со
неа.
Етикети на алатката
Предупредување! За да се намали
ризикот од повреди, корисникот мора
да го прочита упатството за работа.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа
не е потребна жица за заземјување.
Секогаш проверете дали струјното
напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
25
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
Овој уред не е наменет за употреба од
страна на млади или физички слаби лица
без надзор. Треба да се надгледуваат
децата за да се осигура дека не си играат
со уредот.
Доколку струјниот кабел е оштетен,
мора да биде заменет од страна на
производителот или на овластен сервисен
центар на Black & Decker за да се избегне
опасност.
Карактеристики
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Копче за блокирање
Прекинувач/менувач на брзина
Капак на преграда за складирање на лист
Плоча на педал
Потпорен валјак за лист
Спојка на лист одвоена од алатката
Склопување
Предупредување! Пред да се обидете да
изведете било која од следните активности,
осигурајте се дека алатката е исклучена
и извадена од штекер и дека листот не се
движи. Употребените листови може да се
вжештени.
Монтирање на листот (скица А)
♦
♦
♦
♦
Држете го листот (7) како што е прикажано,
со запците нанапред.
Турнете ја спојката за листот (6) надолу
и држете ја така.
Вметнете ја дршката на листот во држачот
на листот (8) до крај.
Ослободете ја спојката за листот (6).
Складирање на лист (скица В)
Листовите (7) може да се складираат во
прегадата за складирање што се наоѓа
странично на алатката.
♦ Отворете го капакот (3) на прегадата за
складирање на листови со фаќање на
јазичето на врвот од капакот (3) и негово
влечење нанадвор.
♦ Магнетна лента ги држи листовите во
преградата. За да отстраните лист,
притиснете го едниот крај на листот за да
го кренете другиот дел и извадете го.
♦ Затворете го капакот (3) на прегадата за
складирање на листови и осигурајте се
дека е добро затворен.
Предупредување! Добро затворете ја
вратата од преградата пред да почнете да
работите со пилата.
26
Преостанати ризици
Кога се употребува алатката може да се
јават дополнителни преостанати ризици што
не се вклучени во предупредувањата. Овие
ризици може да се појават поради неправилна
употреба, долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна
опрема, одредени преостанати ризици не
може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки или подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, листови
или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Задолжително
правете редовни паузи кога употребувате
било која алатка во долг временски период.
♦ Ослабување на слух.
♦ Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата
на вашата алатка (на пример:- обработка
на дрво, особено даб, бука и иверица).
Употреба
Подесување на плочата на педалот за
закосено сечење (скица С)
Плочата на педалот (4) може да се постави
за праволиниско сечење или за лево и десно
закосено сечење под агол од 45°.
♦ Олабавете ги завртките (9).
♦ Повлечете ја плочата на педалот (4)
нанапред, ротирајте ја плочата на педалот
(4) на лево или десно и повторно вратете ја
во нејзината позиција од 45°.
♦ Затегнете ги завртките (9).
За повторно да ја наместите плочата на
педалот за праволиниско сечење:
♦ Олабавете ги завртките (9).
♦ Повлечете ја плочата на педалот (4) нанапред, ротирајте ја до центарот и повторно
вратете ја во нејзината позиција од 0°.
♦ Затегнете ги завртките (9).
Контрола на брзината
Алатката има прекинувач/менувач на брзина
(1). Работната брзина на алатката зависи од
тоа колку е притиснат прекинувачот.
♦ Користете голема брзина за дрво, средна
брзина за алуминиум и ПВЦ и мала брзина
за сите други метали освен алуминиум.
МАКЕДОНСКИ
Вклучување и исклучување
♦
♦
♦
♦
За да ја вклучите алатката, притиснете го
прекинувачот/менувач на брзина (2).
За да ја исклучите алатката, отпуштете го
прекинувачот/менувач на брзина (2).
За непрекинато работење, притиснете го
копчето за блокирање (1) и отпуштете го
прекинувачот (2).
За да ја исклучите алатката во состојба
на непречено работење, притиснете
го прекинувачот за вклучување
и исклучување (2) и отпуштете го.
Пресекување
Држете ја алатката цврсто со двете раце
додека сечете. Плочата на педалот (4) треба
да се држи цврсто врз материјалот што се
сече. Ова ќе спречи скокање на пилата, ќе го
намали нивото на вибрации и ќе ја намали
можноста за кршење на листот.
♦ Дозволете му на листот да работи
слободно неколку секунди пред да
започнете со сечењето.
♦ Нанесете само лесен притисок врз
алатката додека сечете.
Совети за оптимална употреба
Пресекување на ламинати
Кога сечете ламинати, може да дојде до
расцепување кое што може да ја оштети
површината. Најобичните листови сечат со
нагорното движење, па затоа ако плочата на
педалот стои врз површината, или користете
лист што сече при надолното движење или:
♦ Користете лист со ситни запци.
♦ Сечете од задната површина на работниот
материјал.
♦ За значително да го намалите ризикот од
расцепување, зацврстете неупотребливо
дрвено парче или панел плоча на двете
страни од работниот материјал и сечете
низ овој сендвич.
Пресекување на метал
Имајте на ум дека пресекувањето на метал
трае подолго од пресекувањето на дрво.
♦ Користете лист што е соодветен за сечење
на метал.
♦ Кога сечете тенок лим, зацврстете
неупотребливо дрвено парче на задната
површина на работниот материјал и сечете
низ овој сендвич.
♦
Нанесете тенок слој масло врз саканата
линија на сечење.
Одржување
Вашата Black & Decker електрична алатка
е направена да работи долго време со
минимално одржување.
Постојаното работење на задоволително
ниво зависи од правилната грижа за алатката
и редовното чистење.
♦ Редовно чистете ги отворите за
вентилација на вашата алатка со употреба
на мека четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на
моторот со употреба на влажна крпа. Не
употребувајте абразивни средства за
чистење или средства за чистење на база
на растворувач. Никогаш не дозволувајте
било каква течност да навлезе во алатката
и никогаш не потопувајте било кој дел од
алатката во течност.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот
Black & Decker производ треба да биде
заменет или дека повеќе не Ви е од корист,
не го фрлајте со отпадот од домаќинството.
Овозможете да биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето
на загадувањето на животната
средина и ја намалува побарувачката
на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните
отпади или продавачите при набавка на нов
производ.
Black & Decker има објекти за собирање
и рециклирање на Black & Decker производи
кога тие ќе го достигнат крајот на работниот
век. За ја искористите оваа услуга, ве молиме
да го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
27
МАКЕДОНСКИ
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
Black & Decker преку адресата назначена
во оваа упатство. Постои и друга можност:
списокот на овластени Black & Decker
сервисери и сите детали за нашите услуги
после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Технички податоци
KS777 TИП 1
Напон Vнаизменична струја 230
Проценета влезна
моќност
W 520
Брзина
без оптоварување
min -1 0-3000
Максимална длабочина на сечење
Дрво
mm 70
Челик
mm 5
Алуминиум
mm 15
Тежина
kg 1,94
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
KS777
Black & Decker декларира дека производите
опишани под „Технички податоци“ се во склад
со: 2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-11.
За повеќе информации Ве молиме да стапите
во контакт со Black & Decker преку следнава
адреса или да погледнете на крајот на
упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за
составување на техничките податоци и ја дава
оваа декларација во име на Black & Decker.
Кевин Хјуит
Потпретседател
за глобален развој
на производи
Black & Decker Европа
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
03-02-2010
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 90 dB(A), отстапување
(K) 3 dB(A), Звучна моќност (LWA) 101 dB(A),
отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума
по три оски) спрема EN 60745:
Сечење на дрво (ah, CW) 4,0 m/s², отстапување
(K) 1,5 m/s², Сечење на метал (ah, CM) 4,3 m/s²,
отстапување (K) 1,5 m/s²
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција.
Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден
начин не ги ограничува вашите законски
права. Гаранцијата важи на териториите на
земјите-членки на Европската унија и на
Европската зона на слободна трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени
неисправните делови, ќе ги поправи
производите изложени на нормална употреба,
или ќе ги замени таквите производи за
да осигура купувачот да има минимум на
непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски
или професионални потреби, или бил
изнајмен.
♦ Производот бил изложен на неправилна
употреба или негрижа.
28
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди.
Биле вршени поправки од страна на
лица кои не се овластени сервисери или
сервисен персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција,
треба да доставите доказ за набавката кај
продавачот или кај овластен сервисер.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
Black & Decker преку адресата назначена
во оваа упатство. Постои и друга можност:
списокот на овластени Black & Decker
сервисери и сите детали за нашите услуги
после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го
регистрирате вашиот нов Black & Decker
производ и за да бидете во тек со новите
производи и специјалните понуди.
Повеќе информации за стоковата марка
Black & Decker и за нашата понуда на
производи се достапни на
www.blackanddecker.co.uk.
zst00249612 - 17-10-2014
29
30
www.blackanddecker.eu
90599611-REV0
10/2014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising