D28411 | DeWalt D28411 ANGLE GRINDER Type 3 instruction manual

372001-06 EST
D28410
D28411
D28413
D28414
D28421
D28422
D28423
D28432C
D28750
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
6
19
Joonis / Рисунок 1
b
c
a
e
d
t
3
Joonis / Рисунок 3
Joonis / Рисунок 2
d
g
i
f
j
h
k
Joonis / Рисунок 4
Joonis / Рисунок 5
n
A
n
l
l
j
k
j
m
k
B
n
l
j
k
c
4
Joonis / Рисунок 6
Joonis / Рисунок 7
q
o
p
q
o
e
e
Joonis / Рисунок 8
Joonis / Рисунок 9
s
r
5
EESTI KEEL
NURKLİHVİJAD D28410, D28411, D28413, D28414,
D28421, D28422, D28423, D28432C, D28750
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTI tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTIST ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Vaid Suurbritannias
ja Iirimaa
Tüüp
Sisendvõimsus
Tühijooks/nimikiirus
Ratta diameeter
Spindli diameeter
Kaal
V
D28410
230
D28411
230
D28413
230
D28414
230
D28421
230
3
2,100
8,500
180
M14
4,7*
3/4
2,100
6,500
230
M14
4,7*
230/115
5
2,200
8,500
180
M14
4,7*
5/6
2,200
6,500
230
M14
4,7*
3
2,300
6,500
230
M14
5,3*
V
W
min-1
mm
kg
* kaal sisaldab külgmist käepidet ja kaitsevõret
Voltage
Vaid Suurbritannias
ja Iirimaa
Tüüp
Sisendvõimsus
Tühijooks/nimikiirus
Ratta diameeter
Spindli diameeter
Kaal
V
D28422
230
V
W
min-1
mm
kg
3
2,400
8,500
180
M14
5,3*
D28423 D28432C
230
230
D28750
230
230/115
3
2,400
6,500
230
M14
5,3*
230/115
3
2,600
6,500
230
M14
5,3*
3/4
2,400
5,000
230
M14
5,3*
* kaal sisaldab külgmist käepidet ja kaitsevõret
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu
määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse
määramatus)
LPA (helirõhk)
KPA helirõhu
määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse
määramatus)
6
dB(A)
D28410
96
D28411
98
D28413
96
D28414
98
D28421
94
dB(A)
dB(A)
3.0
102
3.0
103
3.0
102
3.0
103
3.0
101
dB(A)
3.2
4.5
3.2
4.5
3.0
dB(A)
D28422
96
dB(A)
dB(A)
3.0
102
3.0
101
3.0
101
3.0
101
dB(A)
3.5
3.0
3.0
3.0
D28423 D28432C
94
94
D28750
95
EESTI KEEL
D28410
D28411 D28413
D28414
D28421
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsioonitugevus ah pinnalihvimine
m/s²
ah,AG =
Määramatus K =
m/s²
5.0
1.5
5.0
1.5
5.0
1.5
5.0
1.5
5.0
1.5
Vibratsioonitugevus ah kettalihvimine
ah,DS =
m/s²
Määramatus K =
m/s²
≤ 2.5
1.5
–
–
5.0
1.5
–
–
–
–
D28422
D28423 D28432C D28750
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsioonitugevus ah pinnalihvimine
ah,AG =
m/s²
Määramatus K =
m/s²
4.5
1.5
5.0
1.5
5.0
1.5
4.5
1.5
Vibratsioonitugevus ah kettalihvimine
ah,DS =
m/s²
Määramatus K =
m/s²
≤ 2.5
1.5
–
–
–
–
–
–
Antud teabelehel toodud vibratsioonitugevust
on mõõdetud vastavalt EN 60745 järgi
standardiseeritud testiga ning seda saab kasutada
tööriistade võrdlemiseks. Seda võib kasutada
kokkupuutele eelnevaks hindamiseks.
HOIATUS: Avaldatud
vibratsioonitugevus puudutab tööriista
põhirakendusi. Kui aga tööriista
kasutatakse muul viisil, erinevate
lisatarvikutega või kui seda on halvasti
hooldatud, võib vibratsioonitugevus
erineda. Sellisel juhul võib kogu
tööaja kestel mõjuv vibratsioon olla
märkimisväärselt tugevam.
Vibratsiooniga kokkupuute taseme
hinnang peaks arvestama ka
kordadega, kui tööriist on välja lülitatud
või kui see töötab, kuid pole töösse
rakendatud. See võib märkimisväärselt
vähendada kogu tööaja kestel mõjuvat
vibratsiooni.
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
Kaitsmed
Euroopa
Mõisted: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT! Tähistab tõenäolist
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
lõppebsurma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või mõõdukate
kehavigastustega.
MÄRKUS. Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögi ohtu.
Tähistab tuleohtu.
230 V tööriist 10 amprit, toitevõrk
7
EESTI KEEL
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
c)
D28410, D28411, D28413, D28414, D28421,
D28422, D28423, D28432C, D28750
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
98/37/EÜ (kuni 28. detsember 2009), 2006/42/EÜ
(alates 29. detsember 2009), EN 60745-1, EN
60745-2-3.
Need tooted vastavad direktiivile 2004/108/EÜ.
Lisateabe saamiseks kontakteeruge DEWALTIGA
aadressil või vaadake kasutusjuhendi lõpust.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise eest
ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTI nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
24.11.2009
HOIATUS! Vigastusohu
vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
Üldised elektritööriista
ohutusalased hoiatused
HOIATUS. Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste
täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOİDKE KÕİK HOİATUSED JA JUHİSED
TULEVİKU TARVİS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad tööalad
võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
8
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
ühtegi adapteri pistikuga maandatud
elektritööriistadega. Muutmata pistikud
ja nendele vastavad pesad vähendavad
elektrilöögiriski.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja
külmkapid. Kui teie keha on maandatud, on
elektrilöögirisk suurem.
c) Ärge viige elektritööriistu vihma kätte või
märgadesse tingimustesse. Elektritööriista
sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d) Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate nurkade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis
kaablid suurendavad elektrilöögi ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
f) Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage
rikkevoolukaitset (RCD). Rikkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral või
alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kuulmiskaitsevahendid, vähendavad
nõuetekohasel kasutamisel kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge,
et enne tööriista vooluvõrku ja/või aku külge
ühendamist on käivituslüliti väljalülitatud
asendis. Kui hoiate/kannate elektritööriista,
hoides sõrme lülitil või lisades voolu
EESTI KEEL
d)
e)
f)
g)
tööriistale, millel on selline lüliti, võite
põhjustada õnnetuse.
Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge upitage. Seiske kogu aeg kindlalt
ja hoidke tasakaalu. See tagab parema
kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke
lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad
juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed,
veenduge, et need on ühendatud ja et neid
kasutatakse õigesti. Tolmu kogumine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE
JA HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini
ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette
nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista säilituskohta
panekut eemaldage tööriist vooluvõrgust
ja/või eemaldage aku. Nende meetmete
järgimine vähendab elektritööriista tahtmatu
käivitamise ohtu.
d) Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke seda
lastele kättesaamatust kohas ning ärge
laske elektritööriistaga või kasutusjuhendiga
mittetutvunud isikutel seda elektritööriista
käitada. Oskamatutes kätes võivad
elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et ei leiduks liikuvate osade
kokkusobimatust ega kinnikiilumist, et
osad on terved, ja kontrollige ka kõiki
muid elektritööriista tööd mõjutada võivaid
tingimusi. Kui tööriist on kahjustunud, laske
enne kasutust elektritööriist ära parandada.
Mitmete põhjuste taga on halvasti hooldatud
elektritööriistad.
f) Hoidke lõikekettad teravad ja puhtad.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
g)
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja
tööriista terasid jne vastavalt antud juhistele,
arvestades töötingimuste ja tehtava tööga.
Kui elektritööriista kasutatakse muuks kui
sihtotstarbeks, võib sellest tuleneda ohtlik
olukord.
5) HOOLDUS
a) Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
TÄIENDAVAD
ERIOHUTUSEESKIRJAD
Ohutusjuhised kõigi
operatsioonide jaoks
a) See elektritööriist on mõeldud kasutamiseks
lihvmasina, terasharja või lõiketööriistana.
Lugege kõiki selle elektritööriistaga kaasas
käivaid hoiatusi, juhiseid, illustratsioone ja
andmeid. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab
vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
b) Ärge kasutage lisaseadmeid, mis pole tööriista
tootja poolt selleks spetsiaalselt mõeldud ega
soovitatud. Kuigi lisaseade võib ühilduda teie
elektritööriistaga, see ei taga siiski turvalisi
töötingimusi.
c) Lisaseadme nimikiirus peab olema vähemalt
võrdne elektritööriistale märgitud maksimaalse
kiirusega. Nimikiiruses kiiremini töötavad
lisaseadmed võivad minna katki ja lennata
puruks.
d) Lisaseadme välimine diameeter ja selle paksus
peab jääma teie elektritööriista nimivõimsuse
piiresse. Vale suurusega lisaseadmeid ei saa
adekvaatselt kaitsta ega kontrollida.
e) Rataste võlli suurus, äärikud, aluspadjad
või muude lisaseadmed peavad sobima
elektritööriista spindliga. Võlliaukudega
lisaseadmed, mis ei sobi kinnitatava tööriista
riistvaraga, lähevad tasakaalust välja,
vibreerivad üleliigselt ning võivad põhjustada
kontrollikaotust.
f) Ärge kasutage kahjustunud lisaseadmeid.
Enne iga kasutust vaadake üle lisaseade,
nagu abrasiivne ratas kildude või mõrade
suhtes, aluspadi mõrade ja kulumise suhtes,
terashari lahtiste või purunenud juhtmete
traatide suhtes. Kui elektritööriist või lisaseade
on maha kukkunud, vaadake see kahjustuste
9
EESTI KEEL
suhtes üle või paigaldage kahjustamata
lisaseade. Pärast ülevaatust ja lisaseadme
kinnitust, hoidke ennast ja teisi pöörleva
lisaseadme tasandist eemale ning laske
elektritööriistal töötada tühijooksul ühe minuti.
Kahjustunud lisaseadmed purunevad tavaliselt
selle testiaja jooksul.
g) Kandke isikukaitsevahendeid. Sõltuvalt
rakendusest kasutage näokaitset, goggle-tüüpi
kaitseprille või kaitseprille. Kandke vastavalt
nõuetele tolmumaski, kuulmiskaitsmeid,
kindaid ja töömehe põlle, mis peatab väikesed
abrasiivsed või tööelemendi fragmendid.
Silmakaitse peab olema võimeline peatama
lendleva prahi, mis tuleb erinevatest
operatsioonidest. Tolmumask või respiraator
peab suutma filtreerida operatsioonidest
tulenevad tahkised. Pikaajaline kokkupuude
tugeva müraga võib põhjustada kuulmiskadu.
h) Hoidke kõrvalseisjaid tööpiirkonnast ohutus
kauguses. Kõik tööpiirkonda sisenejad peavad
kandma isikukaitsevahendeid. Tööelemendi
fragmendid või katkine lisaseade võib ära
lennata ja põhjustada vigastusi operatsiooni
lähipiirkonnast väljaspool.
i) Hoidke elektritööriista töötamise ajal vaid
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
lõikeseade võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Voolu all oleva juhtmega
kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka
elektritööriista lahtised metallosad, andes
kasutajale elektrilöögi.
j) Paigutage juhe keerlevast lisaseadmest
eemale. Kui kaotate kontrolli, võite juhtme
läbi lõigata või katki rebida ning teie keerlev
lisaseade võib teie käe endasse tõmmata.
k) Ärge kunagi pange elektritööriista maha, kui
lisaseade pole täielikult peatunud. Keerlev
lisaseade võib haarata pinnase ja viia
elektritööriista kontrolli alt välja.
l) Ärge laske elektritööriistal töötada, kui kannate
seda oma küljel. Juhuslik kokkupuude
keerlevate lisaseadetega võib rebida katki teie
riided, tõmmata lisaseadme teie keha vastu.
m) Puhastage regulaarselt elektritöörista
õhupilusid. Mootori ventilaator tõmbab tolmu
korpuse sisse ja liigne pulbriks muutunud
metalli kuhjumine võib põhjustada elektriohtu.
n) Ärge kasutage elektritööriista süttivate
materjalide lähedal. Sädemed võivad selle
materjali süüdata.
o) Ärge kasutage lisaseadet, mis nõuab vedelat
jahutusvedelikku. Vee või muude vedelate
jahutusvedelike kasutamise tagajärjel tekib
surmamise oht elektrilöögi läbi või šokk.
10
LISAOHUTUSJUHISED KÕIGI
OPERATSIOONIDE JAOKS
Tagasilöögi põhjused ja
operaatoripoolne
ennetus
Tagasilöök on ootamatu reaktsioon näpistatud
või katki rebitud pöörlevale rattale, aluspadjale,
harjale või muule tarvikule. Näpistamist või rebimist
põhjustab pöörleva lisaseadme kiire seisak, mis
põhjustab omakorda kontrollimatul elektritööriistal
liikuma sidumise hetkel lisaseadme pöörlemisele
vastassuunas.
Näiteks, kui abrasiivne ratast näpistab või rebib
tööelement, võib näpistatavasse kohta sisenev
ratta äär kaevata materjali pinnase sisse, mille
tagajärjel tuleb see välja või annab tagasilöögi.
Ratas võib kas hüpata operaatori suunas või
temast eemale sõltuvalt ratta liikumise suunast
näpistamise hetkel. Abrasiivsed rattad võivad
nendes tingimustes ka puruneda.
Tagasilöök on tööriista väärkasutuse või vale
operatsiooniprotseduuride või -tingimuste tagajärg
ning neid saab vältida, kui rakendada sobivaid
ettevaatusabinõusid, nagu:
a) Hoida pidevalt elektritööriista käepidemest
tugevalt kinni ja positsioneerida oma keha ja
käed nii, et saaksite vältida tagasilöögi jõudu.
Kasutage alati abikäepidet, kui see on olemas,
et saada maksimaalne kontroll tagasilöögi
või käivitamise ajal väändel toemomendi
üle. Operaator saab kontrollida toemomenti
väändel või tagasilöögijõude, kui rakendatakse
sobivaid ettevaatusabinõusid.
b) Ärge kunagi asetage oma kätte pöörlevate
lisaseadete lähedusse. Lisaseade võib anda
teie käele tagasilöögi.
c) Ärge asetage oma keha elektritööriista
liikumisalasse, kui tekib tagasilöök. Tagasilöök
viib tööriista edasi näpistamise hetkel ratta
liikumisele vastassuunas.
d) Eriti hoolikas olge nurkades, teravates
äärtes jne. Vältige lisaseadme hüplemist või
näpistamist. Nurkadel, teravatel äärtel või
hüplemisel on tendents näpistada pöörlevat
lisaseadet ning põhjustada kontrollikaotust või
tagasilööki.
e) Ärge kinnitage saeketti puunikerdustera või
kettsae tera. Taolised terad põhjustavad sageli
tagasilööke ja kontrollikaotust.
EESTI KEEL
Erihoiatused lihvimiseks
ja abrasiivseteks
lõikeoperatsioonideks
eemaldada lõikeratast lõikest, samal ajal kui
ratas liigub, muidu võin esineda tagasilöök.
Uurige ja tehke parandusi, et elimineerida ratta
sidumise põhjus.
a) Kasutage vaid ratta tüüpi, mida soovitatakse
teie elektritööriistale, ja spetsiaalset kaitsevõre,
mis on mõeldud valitud ratta jaoks. Rattaid,
mille jaoks pole elektritööriist mõeldud,
ei saa adekvaatselt kaitsta ning need on
ebaturvalised.
d) Ärge startige tööobjekti lõikamist uuesti. Laske
rattal saavutada maksimaalne kiirus ning
seejärel sisenege uuesti lõikjoone sisse. Ratas
võib siduda, liikuda üles või anda tagasilöögi,
kui elektritööriist on tööobjektil uuesti
käivitatud.
b) Kaitsevõre tuleb kinnitada turvaliselt
elektritööriista külge ning positsioneerida
maksimaalse turvalisuse tagamiseks, et
operaatoril oleks kokkupuude kõige väiksema
ratta osaga. Kaitsevõre aitab kaitsta
operaatorit katkise ratta osakeste ning rattaga
juhusliku kokkupuute eest.
e) Tugipaneelid ja liiga suured tööobjektid, et
minimeerida ratta näpistamise ja tagasilöögi
riski. Suur tööobjektil on tendents vajuda
kokku oma kaalu all. Tööobjekti alla tuleb
asetada toed lõikejoone ja tööobjekti äärte
lähedusse mõlemal pool ratast.
c) Rattaid tuleb kasutada vaid soovitatavates
rakendusvaldkondades. Näiteks ärge lihvige
lõikeratta küljega. Abrasiivsed lõikerattad on
mõeldud perifeerseks lihvimiseks, nendele
ratastele rakenduv külgmine jõud võib need
kildudes purustada.
d) Kasutage alati kahjustamata ratta äärikuid,
mis on õige suuruse ja kujuga teie valitud
ratta jaoks. Õiged ratta äärikud toetavad
ratast, mistõttu väheneb ratta purunemise
võimalus. Lõikerataste äärikud võivad erineda
lihvimisrataste äärikutest.
e) Ärge kasutage suuremate elektritööriistade
kulunud rattaid. Suurematele
elektritööriistadele mõeldud ratas ei sobi
väiksema tööriista kõrgemale kiirusele ning
see võib puruneda.
Täiendavad erihoiatused
abrasiivseteks
lõikeoperatsioonideks
a) Ärge laske lõikerattal "kinni kiiluda" ega
rakendage lisasurvet. Ärge püüdke teha
täiendava sügavusega lõiget. Rattale üleliigse
stressi põhjustamine suurendab väänavate
või siduvate rataste laadimist või nende
vastuvõtlikust lõikes ning tagasilöögi või ratta
purunemise võimalust.
b) Ärge asetsege oma keha pöörleva rattaga
kohakuti ega ka selle taha. Kui töötamise
ajal liigub ratas kehast eemale, võib
võimalik tagasilöök panna keerleva ratta ha
elektritööriista teie suunas liikuma.
c) Kui teras on sidumas või segab mingil
põhjusel lõikamist, lülitage elektritööriist välja
ning hoidke elektritööriista liikumatuna, kuni
ratas peatub täielikult. Ärge kunagi püüdke
f) Olge eriti ettevaatliku, kui teete "taskulõikeid"
olemasolevasse seina või pimedasse
piirkonda. Väljaulatub ratas võib lõigata gaasi
või gaasitorusid, elektrijuhtmeid või tagasilööke
põhjustavaid objekte.
Erihoiatused
lihvimisoperatsioonide jaoks
(Ainult D28410, D28413,
D28422)
a) Ärge kasutage liigselt suurt lihvimise
liivapaberit. Järgige tootja soovitusi, kui valite
liivapaberit. Üle lihvimispadja ulatuv suurem
liivapaber põhjustab rebenemisohtu ning võib
põhjustada näpistamist, ketta rebimist
või tagasilööki.
Erihoiatused
poleerimisoperatsioonide
jaoks (Ainult D28410, D28413,
D28422)
a) Ärge laske ühelgi poleerimismütsi lahtisel osal
või selle lisaseadme stringidel vabalt keerelda.
Toppige ära või trimmige lahtisi kinnitusstringe.
Lahtised ja keerlevad kinnitusstringid võivad
takerduda sõrmede taha või rebeneda
tööobjekti küljest.
Erihoiatused abrasiivseteks
terasharjaga töötamiseks
a) Pidage meeles, et traatharjaseid visatakse
harja poolt tavapärase töö käigus. Ärge
pinguldage juhtmeid liigselt, rakendades
harjale liigse koorma. Traatharjased pääsevad
kergelt läbi kerge riietuse ja/või naha.
11
EESTI KEEL
b) Kui sooviatakse kasutada kaitsevõre
traatharja jaoks, siis ärge lubage kolmandatel
isikutel sekkuda traatkettasse või harjata
kaitsevõrega. Traatratas või hari võib töö- ja
tsentrifuughüydyde tütty duaneetri poolest
laieneda.
Muud ohud
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
– Kuulmiskahjustused.
– Lendavates osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad käitamisel
kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastusoht.
– Ohtlikest ainetest pärineva tolmu oht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Kandke kõrvaklappe.
Kandke kaitseprille.
ANDMEKOODI ASUKOHT (JOONIS 1)
Kuupäevakood (t), mis samuti sisaldab
tootmisaastat, on trükitud kaitseümbrisele.
Näiteks:
2009 XX XX
Tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Nurklihvija
1 Kaitsevõre
1 Külgkäepide
1 Äärikute komplekt
1 Kahe otsaga mutrivõti
1 Kasutusjuhend
1 Detailjoonis
• Veenduge, et tööriist, selle osad või lisad ei
ole transpordil kahjustada saanud.
12
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
a. Sisse/välja lülitamise lüliti
b. Avamislüliti
c. Spindli lukk
d. Kaitsevõre
e. Külgkäepide
KASUTUSOTSTARVE
D28410, D28411, D28422 rasketööstuse
nurklihvija on mõeldud professionaalseks
lihvimiseks, lõikamiseks ja poleerimiseks.
D28413, D28414, D28421, D28423, D28432C,
D28750 rasketööstuse nurklihvija on loodud
professionaalseks lihvimiseks ja lõikamiseks.
ÄRGE kasutage muud lihvimisratast, kui keskelt
langev ratas ja tagaketast.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need rasketööstuse nurklihvijad on
professionaalsed elektritööriistad.
ÄRGE laske lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
Pehme käivitamise funktsioon
D28413, D28414, D28422, D28423, D28432C,
D28750
Pehme käivitamise funktsioon võimaldab aeglast
kiiruse lisamist, et vltida käivitamisel jõnksatust.
See funktsioon on eriti kasutlik, kui töötatakse
piiratud ruumides.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla pingega
töötamiseks. Kontrollige alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
Your DEWALT tööriist on
topeltisolatsiooniga vastavalt standardile
EN 60745; seetõttu pole maandusjuhet
vaja.
HOIATUS! 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähise vahel on
maandus.
EESTI KEEL
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTI hooldusorganisatsiooni poolt
ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
2. Pöörake käepidet (s) soovitud asendisse
(joonis 9).
Pikenduskaabli kasutamine
4. Kontrollige, et pöörlev mehhanism on lukus.
Kui on vaja kasutada pikendusjuhet, kasutage
heakskiidetud pikendusjuhet, mis sobib teie
laadija sisendvõimsusele (vt tehnilised andmed).
Minimaalne juhtme suurus on 1 mm2; maksimaalne
pikkus on 30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
PAIGALDUS JA
SEADISTAMINE
HOIATUS: Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada. Enne
tööriista uuesti ühendamist vajutage
käivituslüliti sisse ja välja tagamaks, et
tööriist on väljas.
Külgkäepideme kinnitamine
(joonis 6, 7)
HOIATUS: Enne tööriista kasutamist
kontrollige, et käepide on tugevalt
kinnitatud.
Lihvimiseks kruvige külgkäepide (e) tugevalt ühe
augu (o) külge, mis on ülekande korpuse mõlemal
küljel (joonis 6).
Lõikamiseks kruvige külgkäepide (e) tugevalt
ülemisse auku (p) või augu (q) külge, mis on
ülekande korpuse mõlemal küljel (joonis 7).
Traatharja paigaldamine
Kruvige traathari otse spindlile ilma vahehoidja ja
keermestatud äärikuta.
Peakäepideme pöörlemine
(joonis 8, 9)
D28423, D28432C, D28750
Pöörlev käepide lihtsustab mugavamat käsitsemist
lõikamisel, kui külgkäepide on kinnitatud ülemise
augu külge.
3. Vabastage leht ja lukustage asendis.
HOIATUS: Ärge kasutage tööriista, kui
pöörlev käepide on lukustatud asendis.
Kaitsevõre kinnitamine ja
eemaldamine
(joonis 2)
HOIATUS: Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada. Enne
tööriista uuesti ühendamist vajutage
käivituslüliti sisse ja välja tagamaks, et
tööriist on väljas.
ETTEVAATUST: Kaitsevõresid tuleb
kasutada selle lihvijaga.
Kui kasutada D28410, D28411, D28413, D28414,
D28421, D28422, D28423, D28432C või D28750
lihvijat metalli või puu lõikamiseks, TULEB
kasutada 1. tüüpi lihvijaid. 1. tüüpi kaitsevõre on
saadaval lisatasu eest DEWALTI edasimüüjalt.
MÄRKUS: Palun lugege Lihvimise ja lõikamise
lisaseadete tabel selle jao lõpust, et näha muid
lisaseadmeid, mida saab selle lihvijaga kasutada.
1. Asetage nurklihvija lauale, spindel üles.
2. Vabastage klambri lukk (f) ja hoidke kaitsevõre
(d) tööriista kohal, nagu on pildil näha.
3. Joondage käpad (g) süvenditega (h).
4. Vajutage kaitsevõre alla ja keerake seda
vajaliku asendi suunas.
5. Vajadusel suurendage klammerdusjõudu, et
pingutada kruvi (i).
6. Pingutage klammerduse lukku.
Eemaldage kaitseõvre, vabastage klambri lukk.
ETTEVAATUST! Kui kaitsevõre ei saa
pingutada reguleerimiskruviga, ärge
seda tööriista kasutage. Vigastuste
riski vähendamiseks viige tööriist ja
kaitsevõre teeninduskeskusesse, et
kaitsevõre ära remontida või vahetada.
Pöörleval käepidemel on nii vasakul kui paremal
asukohad 30°, 60° ja 90° juures.
1. Tõmmake vedruga lehte (r), et avada
pöörlev mehhanism (joonis 8). Hoidke lehte
väljatõmmatud asendis.
13
EESTI KEEL
Lihvimis- või lõikeketaste
paigaldamine ja eemaldamine
(joonis 3–5)
HOIATUS: Ärge kasutage kahjustunud
ketast.
1. Asetage tööriist lauale, kaitsevõre ülespoole.
2. Paigutage alusäärik (j) õigesti spindlile (k) (fig. 3).
3. Asetage ketas (l) alusäärikule (j) (fig. 4).
Kui paigaldate ketta tõstetud keskosaga,
tuleb veenduda, et tõstetud keskosa (m) on
suunaga alusääriku (j) poole.
4. Kruvige keermestatud klambri mutter (n)
spindlile (joonis 5):
a. Keermestatud klambri mutri (n) rõngas
peab olema näoga ketta suunas, kui see
paigaldatakse lihvimisketast (joonis 5A);
b. Keermestatud klambri mutri (n) rõngas
peab olema näoga kettast eemale, kui see
paigaldatakse lõikeketast (joonis 5B).
5. Vajutage spindli lukustusnuppu (c) ning
keerake spindlit (k), kuni see oma asendis
lukustub (joonis 4).
6. Pingutage keermestatud klambri mutter (n)
kahe otsaga mutrivõtmega (komplektis).
7. Vabastage spindli lukk.
8. Eemaldage ketas, vabastage keermestatud
klambri mutter (n) kahe otsaga mutrivõtmega.
Enne kasutamist
• Paigaldage kaitsevõre ja vastav ketas või
ratas. Ärge kasutage liigselt kulunud kettaid
või rattaid.
• Veenduge, et sisemine ja välimine äärik on
õigesti kinnitatud.
• Veenduge, et ketas ja ratas pöörlevad
lisaseadmel ja tööriistal toodud noolte suunas.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid
ja asjakohaseid õigusakte.
HOIATUS: Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada. Enne
tööriista uuesti ühendamist vajutage
käivituslüliti sisse ja välja tagamaks, et
tööriist on väljas.
14
HOIATUS:
• Veenduge, et kogu lihvitav või
lõigatav materjal on kindlalt oma
kohal.
• Avaldage tööriistale vaid kerget
survet. Ärge avaldage ketta küljel
survet.
• Vältige ülekoormust. Kui tööriist
peaks muutuma kuumaks, laske
sellel paar minutit nominaalsetes
tingimustes töötada.
Õige käte asend (joonis 1)
HOIATUS: Raskete vigastuste
saamise riski vähendamiseks kasutage
ALATI nõuetekohastust käteasendit,
nagu pildil näidatud.
HOIATUS: Raskete vigastuse saamise
riski vähendamiseks hoidke masinat
ALATI tugevalt ootamatut reaktsiooni
ennetades.
Õige käte asend nõuab, et üks käsi on
külgkäepidemel (e) ning teine käsi tööriista kerel,
nagu on joonisel 1 näidatud.
Sisse- ja väljalülitamine
(joonis 1)
Sisse/välja lüliti on varustatud avamislülitiga.
Tööriista käivitamiseks vajutage avamislülitit (b) ja
seejärel sise/välja lülitit (a).
Vabastage avamislüliti (b). Tööriista seiskamiseks
vabastage lüliti.
Spindli lukk (joonis 1)
Spindli lukk (c) on olemas, et vältida spindli
pöörlemist, kui paigaldatakse rattaid või kui need
eemaldatakse. Rakendage spindli lukku vaid
siis, kui tööriist on välja lülitatud, vooluvõrgust
eemaldatud ja kui see on täielikult seiskunud.
MÄRKUS: Tööriista kahjustuse riski
vähendamiseks ärge aktiveerige spindli
lukku, kui tööriist töötab. Tööriista
kahjustamise tulemuseks ja lisatud
lisaseadmed võivad minema kerida,
põhjustades vigastusi.
Luku aktiveerimiseks vajutage spindli luku nuppu
ja pöörake spindlit, kuni seda pole võimalik enam
edasi keerata.
EESTI KEEL
Metallialased rakendused
Kui kasutada tööriista metallil, tuleb veenduda, et
rikkevoolukaitse (RCD) on paigaldatud, et vältida
metallilaastudest tingitud jääkriske.
Kui toide on lülitatud välja RCD abil, viige tööriist
volitatud DEWALTI remondiagendi juurde.
HOIATUS! Äärmuslikes töötingimustes
võib voolujuhtiv tolm kuhjuda masina
korpuses, kui töötatakse metalli kallal.
Selle tulemusel võib masina sees olev
kaitseisolatsioon laguneda, millega
kaasneb elektrilöögi potentsiaalne risk.
Metallilaastude moodustumise vältimiseks masina
sees, soovitame puhastada ventilatsiooniavasid iga
päev. Vaata Hooldus.
Tagumiste ketaste kasutamine
HOIATUS! Metallitolmu
moodustumine. Tagumiste ketaste
laiaulatuslik kasutamine metalli
korral võib põhjustada elektrilöögi
saamise potentsiaalset ohtu. Selle
riski vähendamiseks sisestage
RCD enne kasutamist ja puhastage
ventilatsiooniavasid iga päev, phudes
kuiva suruõhku ventilatsiooniavadesse
vastavalt allpool toodud
hooldusjuhistele.
HOOLDAMINE
Teie DEWALT tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldamise juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
HOIATUS: Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada. Enne
tööriista uuesti ühendamist vajutage
käivituslüliti sisse ja välja tagamaks, et
tööriist on väljas.
Eemaldatavad harjad
Mootor lülitub automaatselt välja, viidates
sellele, et süsinikharjad on peaaegu kulunud ja
et tööriista tuleb hooldada. Süsinikharju ei saa
kasutaja hooldada. Viige tööriist volitatud DEWALTI
remondiagendile.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
HOIATUS! Puhuge mustus
põhikorpusest kuiva õhuga välja, niipea
kui näete, et see kogune õhuavadesse
ja nende ümbrusesse. Kandke selle
töö tegemisel heakskiidetud kaitseprille
ja tolmumaski.
HOIATUS! Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
muuta materjali ja selle osad nõrgaks.
Kasutage vaid vee ja õrna seebiga
niisutatud riiet. Ärge kunagi laske
ühelgi vedelikul sattuda tööriista
sisse; ärge kastke ühtegi tööriista osa
vedelikku.
Lisavarustus
HOIATUS! Kuna muid tarvikuid peale
DEWALTI pakutavate ei ole koos
selle seadmega testitud, võib nende
kasutamine koos selle tööriistaga
olla ohtlik. Kehavigastuste ohu
vähendamiseks võib selle tootega
kasutada ainult DEWALTI soovitatud
lisaseadmeid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie
DEWALTI toode on muutunud kasutuks või vajab
väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmete
hulka. Viige toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi
kogumine võimaldab materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida keskkonna
kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
15
EESTI KEEL
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või
nende viimist jaemüüjale uue toote ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALTI toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode volitatud remonditöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTI kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTI volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com.
16
EESTI KEEL
LIHVIMISE JA LÕIKAMISE LISASEADETE TABEL
Kaitsevõre tüüp
Lisaseade
Kirjeldus
Kuidas kinnitada lihvijale
Kaldu keskmega
lihvimisketas
TÜÜP 27
KAİTSEVÕRE
Tüübi 27 kaitsevõre
Ääriku ratas
Tagaäärik
Juhtme rattad
Tüübi 27 kaldu
keskmega ratas
Keermestatud klambri mutter
Juhtme rattad
keermestatud
mutriga
Tüübi 27 kaitsevõre
Juhtmeratas
Traadipundar
keermestatud
mutriga
Tüübi 27 kaitsevõre
Traathari
Aluspadi/
liivapaber
Tüübi 27 kaitsevõre
Kummist aluspadi
Lihvimisketas
Keermestatud klambri mutter
17
EESTI KEEL
LIHVIMISE JA LÕIKAMISE LISASEADETE TABEL (jätkub.)
Kaitsevõre tüüp
Lisaseade
Kirjeldus
Kuidas kinnitada lihvijale
Puidulõikeketas
TÜÜP 1
KAİTSEVÕRE
Tüübi 1 kaitsevõre
Metallilõikeketas
Tagaäärik
Teemantilõikeratas
Lõikeratas
Keermestatud klambri mutter
KAITSE
VÕRETA
18
Poleerimismüts
РУССКИЙ ЯЗЫК
УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ D28410, D28411, D28413,
D28414, D28421, D28422, D28423, D28432C, D28750
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний опыт фирмы по производству электроинструментов, различные усовершенствования сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
D28410
D28411
Напряжение питания
В
230
230
Тип
3
3/4
Потребляемпя мощность
Вт
2,100
2,100
Число оборотов х. х./
номинальная скорость об/мин
8,500
6,500
Диаметр диска
мм
180
230
Диаметр шпинделя
M14
M14
Вес
кг
4,7*
4,7*
* включая боковую рукоятку и защитный кожух
D28413
230
5
2,200
D28414
230
5/6
2,200
D28421
230
3
2,300
8,500
180
M14
4,7*
6,500
230
M14
4,7*
6,500
230
M14
5,3*
D28422
D28423
Напряжение питания
В
230
230
Тип
3
3
Потребляемая мощность
Вт
2,400
2,400
Число оборотов х. х./
номинальная скорость об/мин
8,500
6,500
Диаметр диска
мм
180
230
Диаметр шпинделя
М14
M14
Вес
кг
5,3*
5,3*
* включая боковую рукоятку и защитный кожух
D28432С
230
3
2,600
D28750
230
3/4
2,400
6,500
230
M14
5,3*
5,000
230
M14
5,3*
LρA (звуковое давление)
дБ(А)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
дБ(А)
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности) дБ(А)
LρA (звуковое давление)
дБ(А)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
дБ(А)
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности) дБ(А)
D28410
96
D28411
98
D28413
96
D28414
98
D28421
94
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
102
103
102
103
101
3,2
4,5
3,2
4,5
3,0
D28422
96
D28423
94
D28432C
94
D28750
95
3,0
3,0
3,0
3,0
102
101
101
101
3,5
3,0
3,0
3,0
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
D28410
D28411
D28413
D28414
D28421
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование поверхностей
ah,AG =
м/с²
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование диском
ah,DS =
м/с²
≤ 2,5
–
5,0
Погрешность K =
м/с²
1,5
–
1,5
–
–
–
–
D28422
D28423
D28432C D28750
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование поверхностей
ah,AG =
м/с²
4,5
5,0
5,0
4,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование диском
ah,DS =
м/с²
≤ 2,5
–
–
–
Погрешность K =
м/с²
1,5
–
–
–
Уровень вибрации, указанный в данном информационном листке, был рассчитан по стандартному методу тестирования в соответствии со
стандартом EN60745 и может использоваться
для сравнения инструментов разных марок.
Он может также использоваться для предварительной оценки воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина вибрации относится только к
основным видам применения инструмента. Однако, если инструмент применяется не по основному назначению, с другими принадлежностями
или
содержится
в ненадлежащем порядке, уровень
вибрации будет отличаться от указанной величины. Это может значительно увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы инструментом.
При оценке уровня воздействия вибрации необходимо также учитывать
время, когда инструмент находился в
выключенном состоянии или когда он
включен, но не выполняет какую-либо операцию. Это может значительно
уменьшить уровень воздействия в течение всего периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты оператора от воздействия вибрации, такие
20
как: тщательный уход за инструментом
и принадлежностями, содержание рук
в тепле, организация рабочего места.
Минимальные электрические
предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая приводит
к смертельному исходу или получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая может
привести к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению
травмы легкой или средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает ситуацию, не связанную с получением
телесной травмы, которая, однако,
может привести к повреждению электроинструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Риск поражения электрическим током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
D28410, D28411, D28413, D28414, D28421,
D28422, D28423, D28432C, D28750
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со стандартами: 98/37/ЕС (до 28 декабря 2009 г.),
2006/42/ЕС (с 29 декабря 2009 г.), EN 60745-1,
EN 60745-2-3.
Данные продукты также соответствуют Директиве 2004/108/EC. За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже
адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
24.11.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите
руководство по эксплуатации для снижения риска получения травмы.
Общие правила безопасности при
работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтите все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации.
Несоблюдение всех перечисленных
ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению
пожара и/или получению тяжелой
травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение или беспорядок на рабочем
месте может привести к несчастному случаю.
b) Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие
пары.
c) Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
b) Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с
заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает
риск поражения электрическим током.
d) Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинстру21
РУССКИЙ ЯЗЫК
мента или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
e) При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
f) При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отключения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
b) При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумных наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести
его, убедитесь, что выключатель
находится в положении «выключено». Не переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен
в положение «включено», это может привести к несчастному случаю.
22
d) Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в
непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим образом. Во время работы не надевайте
свободную одежду или украшения.
Следите за тем, чтобы Ваши волосы, одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся
частей инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
g) Если
электроинструмент
снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения несчастного случая, связанного
с запыленностью рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент
работает надежно и безопасно только при
соблюдении
параметров,
указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
c) Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроин-
РУССКИЙ ЯЗЫК
струментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
f) Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее
утомительной.
g) Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными
специалистами
с использованием идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего
электроинструмента
в дальнейшей эксплуатации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Меры безопасности при выполнении всех операций
а) Данный электроинструмент предназначен для шлифования, зачистки, очистки металлической щеткой, полировки и
абразивной резки. Внимательно прочтите все инструкции по использованию,
правила безопасности, спецификации,
а также рассмотрите все иллюстрации,
входящие в руководство по эксплуатации данного электроинструмента.
Несоблюдение всех перечисленных ниже
инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара и/или получению серьезной травмы.
b) Не используйте дополнительные принадлежности и насадки, специально не
разработанные и не рекомендованные
производителем инструмента. Возможность установки принадлежностей и насадок на электроинструмент не обеспечивает
безопасности при его использовании.
c) Номинальная скорость вращения насадок должна соответствовать скорости, указанной на электроинструменте.
Диски и прочие насадки при вращении на
скорости, превышающей их номинальную
скорость, могут разрушиться и сорваться с
крепления.
d) Внешний диаметр и толщина насадки
должны соответствовать диапазону
мощности Вашего электроинструмента.
Насадка неправильного размера не закрывается надлежащим образом защитным
кожухом и не обеспечивает контроля при
управлении инструментом.
e) Посадочные отверстия абразивных дисков, фланцев, шлифовальных подошв
и прочих сменных обрабатывающих
принадлежностей должны полностью
соответствовать типоразмеру шпинделя
электроинструмента. Насадки с посадочными отверстиями, не соответствующими
крепежным деталями электроинструмента,
могут стать причиной разбалансированности, повышенной вибрации и потери контроля над электроинструментом.
f) Не используйте поврежденные насадки.
Перед каждым использованием проверяйте абразивные диски на наличие
сколов и трещин, диски-подошвы - на
наличие надрывов и трещин, проволочные щетки - на наличие ослабленной
или сломанной проволоки. В случае падения электроинструмента или насадки
проверьте их на наличие повреждений
или установите неповрежденную насадку. После проверки и установки насадки отойдите сами и удалите посторонних лиц с плоскости вращения насадки
и запустите электроинструмент на максимальной скорости без нагрузки на
одну минуту. Поврежденные насадки отлетят в сторону в течение данного тестового
периода.
g) Используйте средства индивидуальной
защиты. В зависимости от типа выполняемых работ надевайте щиток для защиты лица, защитную маску или защитные очки. В соответствии с необходимо23
РУССКИЙ ЯЗЫК
стью надевайте респиратор, защитные
наушники, перчатки и рабочий фартук,
способный защитить от отлетающих
мелких абразивных частиц и фрагментов обрабатываемой детали. Средства
защиты для глаз должны останавливать
частицы, вылетающие при выполнении
различных видов работ. Противопылевая
маска или респиратор должны обеспечивать фильтрацию твердых частиц, образующихся в ходе работ. Длительное воздействие шума высокой интенсивности может
привести к нарушениям слуха.
h) Не подпускайте посторонних лиц близко
к рабочей зоне. Любое лицо, входящее
в рабочую зону, должно использовать
средства индивидуальной защиты. Отлетающие фрагменты обрабатываемой детали или разрушенной насадки могут стать
причиной травмирования даже за пределами рабочей зоны.
i) Держите электроинструмент только за
изолированные поверхности при выполнении работ, во время которых режущая принадлежность может задеть
скрытую проводку или кабель подключения к электросети. Контакт насадки с
находящимся под напряжением проводом
делает непокрытые изоляцией металлические части электроинструмента также «живыми», что создает опасность удара электрическим током.
j) Располагайте кабель подключения к
электросети на удалении от вращающейся насадки. В случае потери контроля
кабель может быть разрезан или защемлен, а Ваша рука может быть затянута вращающейся насадкой.
k) Никогда не кладите электроинструмент,
пока насадка полностью не остановится. Вращающаяся насадка может задеть за
поверхность, и электроинструмент вырвется из Ваших рук.
l) Не включайте электроинструмент, если
насадка направлена на Вас. Случайный
контакт с вращающейся насадкой может
привести к захвату насадкой Вашей одежды и получению телесной травмы.
m) Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия электроинструмента. Вентилятор электродвигателя затягивает пыль
внутрь корпуса, а скопление большого количества пыли на металле электродвигателя повышает риск поражения электротоком.
24
n) Не
используйте
электроинструмент
вблизи с пожароопасными материалами. Искровые разряды могут привести к их
воспламенению.
o) Не используйте насадки, требующие
жидкостного охлаждения. Использование воды или других жидких охлаждающих
средств может привести к поражению электрическим током вплоть до смертельного
исхода.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ
Причины обратного удара и действия оператора по его предупреждению
Обратный удар является внезапной реакцией
на защемление или застревание вращающегося диска, диска-подошвы, щетки или какой-либо другой насадки. Защемление или застревание могут стать причиной мгновенной остановки вращающейся насадки, что в свою очередь
приводит к потере контроля над электроинструментом и он внезапно подается назад в направлении, противоположном вращению насадки.
Например, если абразивный круг был защемлен
или застрял в заготовке, край круга в момент защемления может врезаться в поверхность заготовки, в результате чего круг поднимается или
подается назад. В зависимости от направления
движения круга в момент защемления, круг может резко подняться в сторону или от оператора.
В этот момент абразивные круги могут также
сломаться.
Обратный удар является результатом использования инструмента не по назначению и/или
неправильных действий оператора и условий
работы, и его можно избежать, соблюдая следующие меры безопасности:
a) Крепко держите электроинструмент
и следите за положением тела и рук,
чтобы эффективно противостоять воздействию обратного удара. Для максимального контроля силы обратного удара или реакции от крутящего момента
всегда используйте вспомогательную
рукоятку, если она предусмотрена. При
соблюдении соответствующих мер предосторожности оператор может контролировать силу обратного удара и реакцию от
крутящего момента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
b) Никогда не держите руки вблизи от вращающегося диска. При обратном ударе
диск может поранить Ваши руки.
c) Не стойте в зоне действия обратного
удара электроинструмента.
В момент заедания сила обратного удара отбросит инструмент в направлении, обратном движению диска.
d) Будьте особенно осторожны при обрабатывании углов, острых кромок
и пр. Избегайте отскакивания и заедания насадки. Именно при обработке углов,
острых кромок или при отскакивании высока вероятность заедания вращающейся
насадки, что может послужить причиной
потери контроля над инструментом или образования обратного удара.
e) Не устанавливайте на шлифмашину
диск для резьбы по дереву или зубчатый пильный диск. Данные диски увеличивают вероятность возникновения обратного удара и потери контроля над инструментом.
Меры безопасности при выполнении операций по шлифованию
и резке с использованием абразивных дисков
a) Используйте только диски, рекомендованные для использования с Вашим
электроинструментом, а также защитные кожухи, специально разработанные
для выбранного типа дисков. Диски, не
предназначенные для использования с
данным электроинструментом, не будут надежно защищены кожухом и представляют
опасность.
b) Защитный кожух должен быть надежно
закреплен на электроинструменте. Для
достижения максимальной безопасности кожух должен быть установлен
таким образом, чтобы со стороны оператора была открыта самая незначительная часть диска. Защитный кожух поможет защитить оператора от фрагментов
разрушенного диска и случайного контакта
с диском.
c) Диски должны использоваться только
по назначению. Например: не выполняйте шлифование боковой стороной
режущего диска. Абразивные режущие
диски предназначены для шлифования
периферией круга, поэтому боковая сила,
применимая к данному типу дисков, может
стать причиной их разрушения.
d) Всегда используйте неповрежденные
дисковые фланцы, размер и форма которых полностью соответствуют выбранному Вами типу дисков. Правильно
подобранные дисковые фланцы поддерживают диск, снижая вероятность его разрушения. Фланцы для режущих дисков могут
отличаться от фланцев для шлифовальных
кругов.
e) Никогда не используйте изношенные диски с другого, более крупного
электроинструмента.
Диски,
предназначенные для использования с электроинструментами
большей
мощности, не подходят для высоких скоростей инструментов меньшей мощности,
и могут разрушиться.
Дополнительные меры безопасности при резке с использованием
абразивных дисков
a) Не давите на режущий диск и не оказывайте на него чрезмерного давления. Не
пытайтесь выполнить слишком глубокий
разрез. Чрезмерное напряжение диска увеличивает нагрузку на диск, результатом которой может стать деформация или заедание в момент резания, возможность возникновения обратного удара, а также поломка
диска.
b) Не стойте на одной линии и позади вращающегося диска. При вращении диска в
момент выполняемой операции в направлении от оператора, возможный обратный
удар может отбросить электроинструмент с
работающим диском прямо на вас.
c) При заклинивании диска или если по какой-либо причине Вы хотите прекратить
резание, выключите электроинструмент
и удерживайте его в пропиле, пока режущий диск полностью не остановится. Ни
в коем случае не пытайтесь вытащить
режущий диск из заготовки, пока он ещё
вращается, так как это может вызвать
обратный удар. Выясните причину заклинивания диска и примите надлежащие
меры по ее устранению.
d) Не возобновляйте прерванную операцию с диском в заготовке. Позвольте
диску достичь максимальной скорости
и аккуратно введите его в разрез. В противном случае, при повторном включении
электроинструмента диск может сломаться, подняться или выскочить обратно из
заготовки.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
e) Размещайте панели или заготовки больших размеров на упорах для минимизации риска защемления диска и обратного удара. Большие заготовки имеют
тенденцию прогибаться под тяжестью собственного веса. Устанавливайте упоры под
заготовкой по обе стороны от режущего
диска, около линии реза и краев заготовки.
f) Будьте особенно внимательны при
сквозном врезании в стены и другие
сплошные поверхности. Выступающий
диск может врезаться в газовую или водопроводную трубу, электропроводку или в
объекты, вызывающие обратный удар.
Меры безопасности при шлифовании (только модели D28410,
D28413, D28422)
a) Не используйте шлифовальные круги,
диаметр которых намного превышает
диаметр подошвы. При выборе шлифовальной бумаги пользуйтесь рекомендациями изготовителя. Шлифовальная
бумага, выступающая за пределы подошвы
шлифмашины, может порваться, что станет
причиной повреждения диска или вызовет
обратный удар.
лейшего соприкосновения проволочной щетки или диска с ограждением.
В процессе работы и под воздействием
центробежной силы проволочный диск или
щетка могут увеличиться в диаметре.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
- Ухудшение слуха.
- Риск получения травмы от разлетающихся
частиц.
- Риск получения ожогов от принадлежностей, которые в процессе работы сильно
нагреваются.
- Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента.
- Риск вдыхания пыли от опасных для здоровья веществ.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по эксплуатации.
Меры безопасности при полировке (только модели D28410, D28413,
D28422)
a) Следите за тем, чтобы полировальная
шкурка была плотно установлена на подошве, а концы завязок были убраны.
Уберите или отрежьте все выступающие концы завязок. Свободно свисающие
и вращающиеся завязки могут запутать
Ваши пальцы или застрять в обрабатываемой заготовке.
Меры безопасности при работе
с использованием проволочных
щеток
a) Помните, что кусочки проволоки отскакивают от проволочной щетки даже при
выполнении обычной операции. Не надавливайте на щетку, оказывая на нее
чрезмерное давление. Обрывки проволоки легко могут проникнуть через легкую
одежду и/или попасть на кожу.
b) Если при работе щеткой рекомендовано
использование
защитного
ограждения, не допускайте ни ма26
Используйте средства защиты органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (t), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2009 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Угловая шлифмашина
1 Защитный кожух
1 Боковую рукоятку
1 Набор дисковых фланцев
1 Спецключ
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
РУССКИЙ ЯЗЫК
·
·
Проверьте инструмент, детали и дополнительные приспособления на наличие повреждений, которые могли произойти во
время транспортировки.
Перед началом работы необходимо внимательно прочитать настоящее руководство и
принять к сведению содержащуюся в нем
информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не модифицируйте электроинструмент или
какую-либо его деталь. Это может
привести к получению травмы или повреждению инструмента.
a. Клавиша пускового выключателя
b. Кнопка разблокировки
c. Блокировка шпинделя
d. Защитный кожух
Данная функция особенно удобна при работе
в ограниченном пространстве.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической сети,
оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет двойную изоляцию в соответствии со стандартом EN 60745, исключающей потребность в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны управляться через предохранительный
изолированный трансформатор с заземленным экраном между первичной и вторичной обмоткой.
НАЗНАЧЕНИЕ
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Угловые шлифовальные машины высокой
мощности D28410, D28411, D28422 предназначены для профессиональных работ по шлифованию и резке и полировке.
Использование
кабеля
e. Боковая рукоятка
Угловые шлифовальные машины высокой
мощности D28413, D28414, D28421, D28423,
D28432C, D28750 предназначены для профессиональных работ по шлифованию и резке.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО шлифовальные диски с утопленным центром и веерные (лепестковые) диски.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем пространстве легко воспламеняющихся жидкостей
или газов.
Данные угловые шлифовальные машины являются профессиональными электроинструментами для работ в тяжелом режиме.
НЕ
РАЗРЕШАЙТЕ
детям
прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи должны использовать данный инструмент под руководством опытного инструктора.
Плавный пуск
D28413, D28414, D28422, D28423, D28432C,
D28750
С помощью функции плавного пуска набор частоты (скорости) вращения электродвигателя
шлифмашины происходит плавно, без рывков.
удлинительного
При необходимости использования удлинительного кабеля, используйте только утвержденные
кабели промышленного изготовления, рассчитанные на мощность не меньшую, чем потребляемая мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»). Минимальный размер проводника должен составлять
1 мм2; максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана, всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, перед регулировкой или снятием/
установкой дополнительных принадлежностей или насадок выключайте инструмент и отсоединяйте
его от электросети. Перед повторным
подключением инструмента нажмите
и отпустите курковый выключатель,
чтобы убедиться, что инструмент действительно выключен.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка боковой рукоятки (Рис.
6, 7)
ВНИМАНИЕ: Перед использованием
инструмента убедитесь, что рукоятка
надежно затянута.
Для шлифования вставьте боковую рукоятку
(е) в одно из резьбовых отверстий (о), расположенных на обеих сторонах корпуса редуктора,
и надежно затяните (Рис. 6).
Для резки вставьте боковую рукоятку (е)
в верхнее отверстие (р) или в одно из резьбовых отверстий (q), расположенных на обеих
сторонах корпуса редуктора, и надежно затяните (Рис. 7).
Установка чашеобразной проволочной щетки
Накрутите чашеобразную проволочную щетку непосредственно на шпиндель без использования
проставки и резьбового фланца.
Вращение основной рукоятки (Рис.
8, 9)
D28423, D28432C, D28750
Вы можете изменять положение основной
рукоятки для максимального удобства при
выполнении отрезных работ, при этом боковую рукоятку необходимо устанавливать
в верхнее положение.
Основную рукоятку можно повернуть на 30°,
60° и 90° в обе стороны.
1. Потяните подпружиненный фиксатор (r),
чтобы разблокировать поворотный механизм (Рис. 8). Удерживайте фиксатор в
этом положении.
2. Поверните боковую рукоятку (s) в желаемое положение (Рис. 9).
3. Отпустите фиксатор и заблокируйте рукоятку.
4. Убедитесь, что поаоротный механизм рукоятки надёжно зафиксирован.
ВНИМАНИЕ: Не используйте инструмент с не зафиксированной рукояткой.
Установка и снятие защитного кожуха (Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, перед регулировкой или снятием/
установкой дополнительных при28
надлежностей или насадок выключайте инструмент и отсоединяйте
его от электросети. Перед повторным подключением инструмента нажмите и отпустите курковый выключатель, чтобы убедиться, что инструмент действительно выключен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте
данную шлифмашину без установленного защитного кожуха!
При использовании шлифмашин D28410,
D28411, D28413, D28414, D28421, D28422,
D28423, D28432C или D28750 для резки металла или кирпичной кладки на них ДОЛЖЕН
БЫТЬ установлен защитный кожух Тип 1. Защитные кожухи Тип 1 можно приобрести у дистрибьюторов DEWALT.
ПРИМЕЧАНИЕ: В конце данного раздела Вы
найдете Таблицу принадлежностей для шлифования и резки, в которой обозначены прочие
дополнительные принадлежности и аксессуары, которые могут быть использованы с данными шлифмашинами.
1. Положите инструмент на стол, шпинделем
вверх.
2. Ослабьте фиксатор зажима (f) и держите
защитный кожух (d) над инструментом, как
показано на рисунке.
3. Совместите проушины (g) с прорезями (h).
4. Прижмите кожух к инструменту и поверните
его в нужное положение.
5. При необходимости увеличьте силу зажима, затянув винт (i).
6. Затяните фиксатор зажима.
Чтобы снять защитный кожух, ослабьте фиксатор зажима.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если защитный
кожух невозможно затянуть регулировочным винтом, не используйте инструмент. Для предотвращения риска
получения травмы сдайте инструмент
и защитный кожух в сервисный центр
для ремонта или замены кожуха.
Установка и снятие шлифовальных кругов или режущих дисков
(Рис. 3-5)
ВНИМАНИЕ: Не используйте поврежденные диски.
1. Положите инструмент на стол защитным
кожухом вверх.
РУССКИЙ ЯЗЫК
2. Установите проставочный фланец (j) на
шпиндель (k) (рис. 3).
3. Установите диск (l) на проставочный
фланец (j) (Рис. 4). При установке дисков с выпуклым центром проследите,
чтобы выпуклый центр (m) примыкал
к проставочному фланцу (j).
4. Накрутите резьбовую стопорную гайку (n)
на шпиндель (k) (рис. 5):
a. При установке шлифовального круга стопорная гайка (n) устанавливается выпуклым центром на круг (рис. 5А);
b. При установке режущего диска стопорная гайка (n) устанавливается выпуклым
центром вверх (рис. 5В).
5. Нажмите кнопку блокировки шпинделя (c) и
поворачивайте шпиндель (k) до его полной
фиксации на месте (Рис. 4).
6. Затяните стопорную гайку (n) при помощи
ключа, входящего в комплект поставки.
7. Отпустите кнопку блокировки шпинделя.
8. Чтобы снять диск, ослабьте стопорную гайку
(n) при помощи ключа.
Подготовка к эксплуатации
·
·
·
Установите защитный кожух и подходящий
для данного типа работ диск или круг. Не
используйте чрезмерно изношенные диски
или круги.
Убедитесь в правильной установке наружного и внутреннего фланцев.
Проследите, чтобы абразивный диск
или круг вращался в соответствии
с указательными стрелками на шлифмашине и на самом диске.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ:
Всегда
следуйте указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, перед регулировкой или снятием/
установкой дополнительных принадлежностей или насадок выключайте инструмент и отсоединяйте
его от электросети. Перед повторным
подключением инструмента нажмите
и отпустите курковый выключатель,
чтобы убедиться, что инструмент действительно выключен.
ВНИМАНИЕ:
· Следите, чтобы все обрабатываемые заготовки были надежно зафиксированы на месте.
· Не прилагайте к инструменту чрезмерного усилия. Ни в коем случае не
прилагайте бокового усилия к абразивному диску!
· Избегайте перегрузки. Если шлифмашина перегрелась, дайте ей поработать несколько минут на холостом
ходу.
Правильное положение рук во время работы (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
правильно удерживайте электроинструмент, как показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
надежно удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(е), другой рукой удерживайте корпус инструмента, как показано на рис. 1.
Включение и выключение (Рис. 1)
Пусковой выключатель оборудован кнопкой
разблокировки.
Для включения инструмента, нажмите на кнопку разблокировки (b), затем на клавишу пускового выключателя (а).
Отпустите кнопку разблокировки (b). Чтобы выключить инструмент, отпустите клавишу пускового выключателя.
Блокировка шпинделя (Рис. 1)
Блокировка шпинделя (с) используется для
предотвращения вращения шпинделя при установке или снятии дисков. Используйте функцию блокировки шпинделя только после того,
как инструмент будет выключен, отсоединен от
электросети и после полной остановки двигателя.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Для
предотвращения
риска
повреждения инструмента не используйте
блокировку шпинделя при работающем инструменте. Это приведет к повреждению инструмента,
а установленная насадка может отвинтиться и нанести травму.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной
чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, перед регулировкой или снятием/
установкой дополнительных принадлежностей или насадок выключайте инструмент и отсоединяйте
его от электросети. Перед повторным подключением инструмента нажмите и отпустите курковый выключатель, чтобы убедиться, что инструмент действительно выключен.
Для установки блокировки нажмите кнопку блокировки шпинделя и вращайте шпиндель до тех
пор, пока он не зафиксируется и вы не сможете
его более повернуть.
Обработка металлов
Во избежание возможных рисков, связанных
с образованием металлической пыли, при использовании шлифмашины для обработки металла, позаботьтесь, чтобы она была подключена через устройство защитного отключения
(УЗО) по току утечки.
Если электропитание шлифмашины было отключено устройством защитного отключения
(УЗО), доставьте шлифмашину в авторизованный сервисный центр DEWALT.
ВНИМАНИЕ: В критических случаях
при работе с металлом, токопроводящая пыль может накапливаться
внутри шлифмашины. Это может
привести к повреждению электроизоляции шлифмашины, что увеличит
опасность поражения электрическим
током.
Во избежание накопления пыли внутри шлифмашины, рекомендуется ежедневно чистить
вентиляционные прорези. См. раздел „Техническое обслуживание“.
Использование веерных дисков
ВНИМАНИЕ: Накопление металлической пыли!
Интенсивное использование веерных
(лепестковых) дисков при обработке металлов увеличивает опасность
поражения электрическим током.
Для уменьшения данной опасности,
используйте устройство защитного отключения по току утечки (УЗО),
а также очищайте ежедневно вентиляционные прорези, продувая их сухим сжатым воздухом в соответствии
с приведенным ниже указаниями по
техническому обслуживанию.
30
Износ щеток
Двигатель автоматически выключится по истечении срока службы угольных щеток, указывая
на то, что инструмент нуждается в сервисном
обслуживании. Угольные щетки не подлежат
самостоятельной замене оператором. Отнесите инструмент в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса инструмента сухим
сжатым воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг вентиляционных отверстий. Выполняйте
очистку, надев средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте
растворители или другие агрессивные
химические средствами для очистки
неметаллических деталей инструмента. Эти химикаты могут ухудшить
свойства материалов, примененных
в данных деталях. Используйте ткань,
смоченную в воде с мягким мылом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Не допускайте попадания какой-либо жидкости внутрь инструмента; ни
в коем случае не погружайте какую-либо часть инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ:
Поскольку
принадлежности, отличные от тех, которые предлагает DEWALT, не
проходили тесты на данном изделии, то использование этих принадлежностей
может
привести
к опасной ситуации. Для снижения
риска получения травмы пользуйтесь
только рекомендованными DEWALT
принадлежностями.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование
переработанных материалов помогает
защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий DEWALT.
Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по
нашему поручению.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И РЕЗКИ
Тип защитного
кожуха
Принадлеж-ность
Описание
Как установить
на шлифмашину
Шлифовальные
диски с вогнутым
центром
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 27
Защитный кожух Тип 27
Лепестковый
диск
Дисковые проволочные щетки
Проставочный фланец
Диск с вогнутым центром
Тип 27
Резьбовая стопорная гайка
Дисковые проволочные щетки с
резьбовой гайкой
Защитный кожух Тип 27
Дисковая проволочная щетка
Чашеобразные
проволочные
щетки с резьбовой гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочная щетка
Диск-подошва/
шлифовальная
бумага
Защитный кожух Тип 27
Резиновый диск-подошва
Шлифовальный диск
Резьбовая стопорная гайка
32
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И РЕЗКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Тип защитного
кожуха
Принадлеж-ность
Описание
Как установить на шлифмашину
Отрезные диски
по камню
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 1
Защитный кожух Тип 1
Отрезные диски
по металлу
Проставочный фланец
Отрезные диски
по алмазной
обработке
Отрезной диск
Резьбовая стопорная гайка
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ НЕ
ТРЕБУЕТСЯ
Полировальный колпак
zst00205626 - 15-05-2013
33
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
D28410
NURKLİHVİJAD 2 / УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 2
©
D28413
NURKLİHVİJAD 2 / УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 3
©
D28423
NURKLİHVİJAD 2 / УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 2
©
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising