D28411 | DeWalt D28411 ANGLE GRINDER Type 3 instruction manual

PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
D28410
D28411
D28413
D28414
D28421
D28422
D28423
D28432C
D28750
Rysunek 1
b
c
a
e
d
t
2
Rysunek 2
Rysunek 3
d
g
i
f
j
h
k
Rysunek 4
Rysunek 5
n
A
n
l
l
j
k
j
m
k
B
n
l
j
k
c
3
Rysunek 6
Rysunek 7
q
o
p
q
o
e
e
Rysunek 8
Rysunek 9
s
r
4
SZLIFIERKA KĄTOWA D28410, D28411,
D28413, D28414, D28421, D28422, D28423,
D28432C, D28750
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne
wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym partnerem
dla wszystkich użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
V
Typ
Pobór mocy
W
Prędkość obrotowa biegu jałowego
obr/min
Średnica tarczy
mm
Wrzeciono
Masa
kg
* Masa włącznie z rękojeścią boczną i osłoną tarczy
Napięcie
V
Typ
Pobór mocy
W
Prędkość obrotowa biegu jałowego
obr/min
Średnica tarczy
mm
Wrzeciono
Masa
kg
* Masa włącznie z rękojeścią boczną i osłoną tarczy
D28410
230
3
2100
8500
180
M14
4,7*
D28411
230
3/4
2100
6500
230
M14
4,7*
D28413
230
5
2200
8500
180
M14
4,7*
D28414
230
5/6
2200
6500
230
M14
4,7*
D28422
230
3
2400
8500
180
M14
5,3*
D28423
230
3
2400
6500
230
M14
5,3*
D28432C
230
3
2600
6500
230
M14
5,3*
D28750
230
3/4
2400
5000
230
M14
5,3*
Poziom ciśnienia akustycznego
Niepewność pomiaru
Poziom mocy akustycznej
Niepewność pomiaru
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D28410
96
3,0
102
3,2
D28411
98
3,0
103
4,5
D28413
96
3,0
102
3,2
D28414
98
3,0
103
4,5
Poziom ciśnienia akustycznego
Niepewność pomiaru
Poziom mocy akustycznej
Niepewność pomiaru
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D28422
96
3,0
102
3,5
D28423
94
3,0
101
3,0
D28432C
94
3,0
101
3,0
D28750
95
3,0
101
3,0
D28421
230
3
2300
6500
230
M14
5,3*
D28421
94
3,0
101
3,0
5
D28410
D28411
D28413
D28414
D28421
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych) zmierzone
wg normy EN60745:
Przy szlifowaniu powierzchni
Wartość skuteczna
Niepewność pomiaru
m/s²
m/s²
4,9
1,5
4,9
1,5
4,9
1,5
5,2
1,5
5,1
1,5
Przy szlifowaniu papierem ściernym piaskowym
Wartość skuteczna
m/s²
Niepewność pomiaru
m/s²
2,5
1,5
-
2,2
1,5
-
-
D28422
D28423
D28432C
D28750
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych) zmierzone
wg normy EN60745:
Przy szlifowaniu powierzchni
Wartość skuteczna
Niepewność pomiaru
m/s²
m/s²
4,5
1,5
5,0
1,5
5,0
1,5
4,5
1,5
Przy szlifowaniu papierem ściernym piaskowym
Wartość skuteczna
m/s²
Niepewność pomiaru
m/s²
1,6
1,5
-
-
-
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo
większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie
całego okresu użytkowania maszyny
mogłaby się wtedy okazać dużo
mniejsza niż przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane prądem o napięciu 230 V
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do śmiertelnych
lub ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru
6
10 A
Deklaracja WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że wyroby nr
kat. D28410, D28411, D28413, D28414, D28421,
D28422, D28423, D28432C, D28750 opisane
w „Danych technicznych” zostały wykonane
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
2006/108/WE, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Wyroby te są zgodne także z dyrektywą
2004/108/WE oraz 2011/65/UE. Więcej informacji
na ten temat można uzyskać pod podanym niżej
adresem lub w jednej z naszych filii wymienionych
na końcu instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
przygotowanie dokumentacji technicznej i składa
tę deklarację w imieniu firmy DEWALT.
Horst Großmann
Wiceprezes ds Konstrukcji i Rozwoju Produkcji
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
01.03.2012
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, prosimy
o przeczytanie tej instrukcji obsługi.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
b)
c)
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi
na działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami
i ruchomymi elementami. Uszkodzony
lub zaplątany kabel może doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym.
e) Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f) W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
7
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny
lub nauszniki ochronne, zależnie od
rodzaju i zastosowania elektronarzędzia
zmniejszają ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik
jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na
wyłączniku lub przyłączanie go do sieci
przy włączonym wyłączniku zwiększa
ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie
stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad
elektronarzędziem w nieoczekiwanych
sytuacjach.
f) Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g) Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
8
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek
prac nastawczych, przed wymianą
akcesoriów lub odłożeniem
elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Ten środek ostrożności zmniejsza
ryzyko niezamierzonego uruchomienia
elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone
elektronarzędzia przed użyciem
napraw. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
DODATKOWE SPECYFICZNE
PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Przepisy bezpieczeństwa
pracy wszystkich szlifierek
kątowych
a) Elektronarzędzie to może być
wykorzystywane jako szlifierka kątowa,
szlifierka do szlifowania papierem
ściernym piaskowym (tylko D28410,
D28413 i D28422) szczotka druciana,
polerka i przecinarka. Przeczytaj
wszystkie wskazówki bezpieczeństwa
i instrukcje, a także zapoznaj się
z ilustracjami i danymi technicznymi tej
maszyny. Nieprzestrzeganie niniejszych
wskazówek grozi porażeniem prądem
elektrycznym, pożarem i/lub doznaniem
ciężkich urazów ciała.
b) To elektronarzędzie nie może być
wykorzystywanie do polerowania.
To elektronarzędzie nie może być
stosowane szlifowania papierem
ściernym piaskowym(D28411, D28414,
D28421, D28423, D28432C i D28750).
Nieprzestrzeganie tych wskazówek grozi
porażeniem prądem elektrycznym, pożarem i/
lub doznaniem ciężkich urazów ciała.
c) Nie używaj żadnych akcesoriów, które
nie są przeznaczone wyłącznie do tego
elektronarzędzia i nie są polecane przez
producenta. Choćby akcesoria te dawały
się zamocować, nie gwarantują jednak
bezpiecznej pracy.
d) Dopuszczalna prędkość obrotowa
narzędzi roboczych musi być przynajmniej
równa lub większa od maksymalnej
prędkości obrotowej podanej na tabliczce
znamionowej maszyny. Narzędzia używane
przy prędkości obrotowej większej od
dopuszczalnej mogą się rozpaść na kawałki
i zostać wyrzucone z dużą siłą.
e) Średnica zewnętrzna i grubość narzędzia
roboczego musi być dostosowana do
możliwości szlifierki. Przy większych
wymiarach producent nie gwarantuje
wystarczającej ochrony osobistej i panowania
ad maszyną.
f) Średnice otworów w tarczach,
podkładkach kołnierzowych, talerzach
szlifierskich i innych akcesoriach muszą
być dostosowane do wrzeciona szlifierki.
Narzędzia robocze o większym otworze
centralnym wpadają w silne drgania i mogą
spowodować utratę panowania nad maszyną.
g) Nie używaj uszkodzonych akcesoriów.
Przed każdym użyciem sprawdź narzędzie
robocze, np. tarczę szlifierską, czy nie jest
ukruszona lub pęknięta, talerz szlifierski,
czy nie jest pęknięty, rozdarty lub
nadmiernie zużyty, szczotki druciane, czy
nie mają poluzowanych lub połamanych
drutów. Gdyby szlifierka upadła na
podłogę, sprawdź, czy sama szlifierka
i akcesoria nie uległy uszkodzeniu,
a w razie potrzeby wymienień je na nowe.
Po sprawdzeniu i zamontowaniu narzędzia
roboczego na minutę załącz szlifierkę
przy maksymalnej prędkości obrotowej
biegu jałowego, ale nie stój przy tym
w płaszczyźnie obrotu tarczy i uważaj
także na inne osoby. W czasie tej próby
uszkodzone narzędzie na ogół się rozlatuje.
h) Zakładaj osobiste wyposażenie ochronne.
Zależnie od rodzaju zastosowania może
to być maska ochronna lub okulary
ochronne, a także maska przeciwpyłowa,
nauszniki ochronne, rękawice i fartuch
roboczy, które są w stanie zatrzymać
niewielkie fragmenty ściernicy lub
przedmiotu obrabianego. Okulary muszą
być w stanie zatrzymać cząstki odrzucane
przy różnych pracach. Maska przeciwpyłowa
lub sprzęt ochronny dróg oddechowych
muszą odfiltrowywać pył wytwarzany
przy szlifowaniu. Przy dłużej trwającym,
intensywnym hałasie występuje zagrożenie
uszkodzenia narządu słuchu.
i) Osoby postronne trzymaj w bezpiecznej
odległości od obszaru pracy.
W przeciwnym razie także one powinny
zakładać osobiste wyposażenie ochronne.
Odrzucane kawałki przedmiotu obrabianego
lub narzędzia roboczego mogą spowodować
urazy ciała nawet osób przebywających
w większej odległości.
j) Gdy istnieje ryzyko przecięcia ukrytych
przewodów elektrycznych lub własnego
kabla sieciowego, trzymaj szlifierkę
tylko za izolowane powierzchnie. W razie
natrafienia na przewód pod napięciem
napięcie to jest podawane na gołe elementy
metalowe elektronarzędzia, co grozi
porażeniem prądem elektrycznym.
k) Pilnuj, by kabel nie znalazł się w zasięgu
obracającego się narzędzia roboczego.
Grozi to przecięciem lub wciągnięciem kabla,
który może przy tym owinąć się o rękę
9
i pociągnąć ją w stronę obracającego się
narzędzia.
l) Nigdy nie odkładaj szlifierki, dopóki
narzędzie robocze całkowicie się nie
zatrzyma. Obracające się narzędzie może
zawadzić o powierzchnię, co grozi utratą
panowania nad szlifierką.
m) Nigdy nie przenoś załączonego
elektronarzędzia. Obracające się narzędzie
robocze może pochwycić i wciągnąć odzież,
co grozi doznaniem urazu ciała.
n) Regularnie czyść szczeliny wentylacyjne
elektronarzędzia. Wentylator chłodzący
silnik wciąga pył do obudowy, a duża ilość
proszku metalowego grozi porażeniem
prądem.
o) Nie używaj elektronarzędzia w pobliżu
palnych materiałów. Takie materiały mogą
się zapalić od wylatujących iskier.
p) Nie używaj akcesoriów wymagających
chłodzenia cieczą. Woda lub inne ciecze
mogą spowodować nawet śmiertelne
porażenie prądem elektrycznym.
DODATKOWE PRZEPISY
BEZPIECZEŃSTWA PRACY
WSZYSTKICH SZLIFIEREK
KĄTOWYCH
Przyczyny odrzutów i sposoby
ich unikania
Odrzut stanowi gwałtowną reakcję na
zakleszczenie lub zahaczenie tarczy szlifierskiej,
talerza, szczotki drucianej lub innego narzędzia
roboczego. W takim przypadku maszyna
w niekontrolowany sposób odskakuje w kierunku
przeciwnym do siły wywieranej na przedmiot
obrabiany. Kierunek ten zależy od kierunku
obrotów tarczy, która może się przy tym rozerwać.
Przeważnie odrzut jest wynikiem niewłaściwego
użycia i/lub nieprawidłowej obsługi szlifierki
i można mu przeciwdziałać, przedsiębiorąc
odpowiednie, wymienione niżej środki
ostrożności.
a) Pewnie trzymaj szlifierkę obiema rękami
i tak balansuj ramionami, by w każdej
chwili móc się przeciwstawić sile odrzutu.
Zawsze korzystaj z rękojeści bocznej
(jeżeli występuje), by móc w pełni
kontrolować szlifierkę w trakcie rozruchu.
Przy zachowaniu odpowiednich środków
ostrożności łatwo jest panować nad szlifierką
i nie dopuszczać do niebezpiecznych sytuacji.
10
b) Nigdy nie przybliżaj rąk do obracającego
się narzędzia roboczego, by w razie odrzutu
nie narazić się na doznanie poważnego
urazu.
c) Przyjmuj taką postawę ciała, by
ewentualny odrzut nie mógł spowodować
zagrożenia. Szlifierka jest odrzucana
w kierunku przeciwnym do siły wywieranej na
przedmiot obrabiany.
d) Szczególną ostrożność zachowuj przy
obróbce narożników, ostrych krawędzi
itp. Pilnuj, by narzędzie robocze nie
podskakiwało i o nic nie zawadziło.
Narożniki, ostre krawędzie lub wystające
elementy mogą spowodować odrzut
obracającego się narzędzia roboczego
i utratę kontroli nad szlifierką.
e) Nigdy nie mocuj pił tarczowych do drewna
ani innych uzębionych tarczy. Tarcze
takie są częstą przyczyną odrzutów i utraty
panowania nad szlifierką.
Specjalne wskazówki
bezpieczeństwa pracy przy
szlifowaniu i cięciu
a) Używaj tylko takich tarcz szlifierskich,
które są przeznaczone specjalnie do tego
elektronarzędzia, i odpowiednich osłon.
Tarcze nieprzewidziane do tej szlifierki nie
mogą być wystarczająco osłonięte i są
niebezpieczne.
b) Osłona musi być dobrze zamocowana
i tak usytuowana, by nieosłonięta część
tarczy była jak najbardziej oddalona od
użytkownika. Osłona zabezpiecza przed
odłamkami tarczy i przypadkowym z nią
kontaktem.
c) Tarcze szlifierskie mogą być używane
tylko zgodnie z przeznaczeniem. Nie
wolno na przykład używać tarcz tnących
do szlifowania. Nacisk na tarczę tnącą
może być wywierany tylko w jej płaszczyźnie.
Nacisk boczny może spowodować pęknięcie
tarczy.
d) Używaj tyko nieuszkodzonych podkładek
kołnierzowych o odpowiedniej wielkości
i kształcie. Prawidłowe podkładki
kołnierzowe wspierają tarczę i zmniejszają
ryzyko jej pęknięcia. Podkładki kołnierzowe
do tarcz tnących mogą się ewentualnie różnić
od podkładek do tarcz szlifierskich.
e) Nie używaj zużytych tarcz pochodzących
od większych szlifierek. Tarcze do dużych
szlifierek nie nadają się do większych
prędkości obrotowych, jakimi odznaczają się
mniejsze szlifierki, i mogą się rozpaść.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy przy cięciu
a) Nie przekrzywiaj ani nie wywieraj
nadmiernego nacisku na tarczę tnącą. Nie
próbuj ciąć zbyt grubych przedmiotów.
Przeciążenie tarczy zwiększa jej skłonność
do wyginania lub zakleszczenia w przepile,
a także prawdopodobieństwo odrzutu lub
rozerwania tarczy.
b) Nie stój w płaszczyźnie obrotu tarczy.
W razie odrzutu w tej pozycji szlifierka może
odskoczyć wprost na użytkownika.
c) W razie zakleszczenia się tarczy
lub przerwania operacji cięcia
z jakiegokolwiek innego powodu
natychmiast wyłącz szlifierkę
i przytrzymaj bez ruchu aż do całkowitego
zatrzymania tarczy. Nigdy nie próbuj
wyjmować tarczy tnącej z ciętego
przedmiotu, gdyż może to doprowadzić
do odrzutu. Znajdź przyczynę zakleszczenia
i podejmij odpowiednie środki zaradcze.
d) Nie rozpoczynaj ponownie cięcia
bezpośrednio w przedmiocie obrabianym.
Pozwól tarczy rozpędzić się do
maksymalnej prędkości obrotowej
i ostrożnie wprowadź ją w rozpoczęty
przepił. Załączenie szlifierki z tarczą
zagłębioną w przedmiocie obrabianym
może doprowadzić do jej zakleszczenia,
wyskoczenia lub odrzutu.
e) Wystarczająco podpieraj duże płyty i duże
przedmioty obrabiane, by zmniejszyć
ryzyko zakleszczenia się tarczy i odrzutu
szlifierki. Duże przedmioty mają tendencję
do wyginania się pod ciężarem własnym.
Podeprzyj je po obydwu stronach: w pobliżu
linii cięcia i krawędzi.
f) Szczególną ostrożność zachowuj przy
cięciu wgłębnym w ścianach lub innych
nieprzejrzystych obszarach. Natrafienie
na rury gazowe lub wodociągowe, przewody
elektryczne bądź inne przedmioty grozi
odrzutem.
Specjalne wskazówki
bezpieczeństwa pracy przy
szlifowaniu papierem ściernym
piaskowym (tylko D28410,
D28413, D28422)
a) Nie używaj zbyt dużych krążków papieru
ściernego, lecz tylko zgodnych ze
specyfikacją producenta. Krążki wystające
poza talerz szlifierski mogą spowodować
skaleczenia i doprowadzić do zablokowania
lub rozerwania krążka bądź odrzutu.
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa pracy przy korzystaniu ze szczotek drucianych
a) Pamiętaj, że nawet podczas normalnej
pracy szczotka traci druty. By ich nie
przeciążyć, nie wywieraj zbyt dużego
nacisku na szczotkę. Odrzucane druty
stalowe mogą łatwo przebić cienką odzież i/
lub skórę.
b) Gdy przy korzystaniu ze szczotki
drucianej używasz osłony, uważaj, by
nie zetknęła się ona z drutami. Wskutek
docisku lub oddziaływania sił odśrodkowych
średnica szczotki tarczowej lub garnkowej
może się zwiększyć.
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa dla szlifierek
• Osprzęt z gwintem do montażu musi
pasować do gwintu wrzeciona szlifierki.
W osprzęcie z mocowaniem kołnierza otwór
mocujący osprzętu musi być zgodny ze
średnicą kołnierza. Osprzęt, który nie pasuje
dokładnie do wrzeciona narzędzia obraca się
nierówno, ulega drganiom i może prowadzić
do utraty kontroli.
• Powierzchnia szlifierska centralnie wypukłych
krążków musi być zamontowana pod
powierzchnią krawędzi osłony. Nieprawidłowo
zamontowany krążek, wystający poprzez
powierzchnię krawędzi ochronnej nie będzie
odpowiednio chroniony.
Pozostałe zagrożenia
Pomimo przestrzegania obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa i używania urządzeń
ochronnych nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Należą do nich m. in.:
– uszkodzenie narządu słuchu,
11
– obrażenia ciała przez odpryskujące cząstki
materiału;
a. Wyłącznik
b. Przycisk zwalniający
– oparzenia gorącymi elementami maszyny
i narzędzi roboczych;
c. Blokada wrzeciona
– zagrożenie zdrowia przy długotrwałym
stosowaniu;
e. Rękojeść boczna
– zagrożenie zdrowia na skutek wdychania
pyłu powstającego podczas obróbki
niebezpiecznych materiałów.
Oznaczenia na
elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Zakładaj okulary ochronne.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. 1)
Kod daty (t), który zawiera również rok produkcji,
jest wydrukowany na obudowie:
Przykład:
2013 XX XX
Rok produkcji
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 szlifierka kątowa
1 osłona tarczy
1 rękojeść boczna
1 zestaw podkładek kołnierzowych
1 klucz widełkowy
1 instrukcja obsługi
1 rysunek szlifierki w rozłożeniu na części
• Sprawdź, czy szlifierka i jej akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
• Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w elektronarzędziu
ani jego elementach, by nie narażać
się na zniszczenie sprzętu ani
doznanie urazu ciała.
12
d. Osłona tarczy
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Szlifierki kątowe D28410, D28413 i D28422
zostały wyprodukowane w celu profesjonalnego
szlifowania, szczotkowania i polerowania
papierem piaskowym
Szlifierki kątowe D28411, D28414, D28421,
D28423, D28432C i D28750 zostały
wyprodukowane w celu profesjonalnego
szlifowania, cięcia i szczotkowania.
Używaj WYŁĄCZNIE tarcz szlifierskich i talerzy
polerskich wypukłych.
NIE UŻYWAJ szlifierek w wilgotnym otoczeniu
ani w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Są to elektronarzędzia profesjonalne.
NIE POZWALAJ dzieciom dotykać
elektronarzędzi. Osoby niedoświadczone mogą
ich używać tylko pod nadzorem.
• Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci,
by nie bawiły się tym elektronarzędziem.
Łagodny rozruch
D28413, D28414, D28422, D28423, D28432C,
D28750
Funkcja łagodnego rozruchu zapewnia stopniowe
zwiększanie prędkości obrotowej, dzięki czemu
unika się początkowych szarpnięć. Jest ona
szczególnie przydatna wtedy, gdy trzeba
pracować w ciasnych miejscach.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej szlifierki kątowej.
Elektronarzędzie DEWALT jest
podwójnie zaizolowane zgodnie
z normą EN 60745 i dlatego żyła
uziemiająca nie jest potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć w serwisie
firmy DEWALT.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy jest
niezbędnie konieczny. Musi on być dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymywać pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne).
Zaleca się, by minimalny przekrój żył kabla
wynosił 1,5 mm², a jego długość nie przekraczała
30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji lub
naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Przed ponownym
przyłączeniem szlifierki naciśnij
i zwolnij wyłącznik, by upewnić się, że
elektronarzędzie jest wyłączone.
Mocowanie rękojeści bocznej
(rys. 6, 7)
OSTRZEŻENIE! Przed użyciem
szlifierki sprawdź, czy rękojeść jest
dobrze dokręcona.
OSTRZEŻENIE! Należy zawsze
używać rękojeści dodatkowej, aby
narzędzie pozostawało zawsze pod
kontrolą
W celu szlifowania wkręć rękojeść boczną (e)
w jeden z przewidzianych do tego celu otworów
(o) z lewej lub prawej strony obudowy przekładni
(rys. 6).
W celu przecinania wkręć rękojeść boczną (e)
w górny otwór (p) lub w jeden z otworów (q)
z lewej lub prawej strony obudowy przekładni
(rys. 7).
Obracanie rękojeści głównej
(rys. 8, 9)
D28423, D28432C, D28750
Dzięki obrotowej rękojeści można wygodnie
posługiwać się szlifierką przy przecinaniu, gdy
rękojeść boczna jest wkręcona w górny otwór.
Rękojeść daje się obrócić o kąt 30°, 60° i 90°
zarówno w lewo, jak i w prawo.
1. Pociągnij i wysuń sprężynującą zapadkę (r),
by odblokować mechanizm obrotu (rys. 8).
Przytrzymaj wysuniętą zapadkę.
2. Obróć rękojeść (s) do żądanej pozycji (rys. 9).
3. Zwolnij zapadkę aż do zablokowania w swoim
normalnym położeniu.
4. Sprawdź, czy mechanizm obrotu jest
zablokowany.
OSTRZEŻENIE: Używaj szlifierki
tylko przy zablokowanej obrotowej
rękojeści.
Zdejmowanie i zakładanie
osłony tarczy (rys. 2)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji lub
naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Przed ponownym
przyłączeniem szlifierki naciśnij
i zwolnij wyłącznik, by upewnić się, że
elektronarzędzie jest wyłączone.
UWAGA: Nigdy nie używaj szlifierki
bez założonej osłony tarczy.
Przy wykorzystywaniu szlifierek D28410, D28411,
D28413, D28414, D28421, D28422, D28423,
D28432C lub D28750 do cięcia metalu lub muru
musi być założona osłona typu 1, którą można
zakupić u dilera DEWALT.
WSKAZÓWKA: Patrz Przegląd tarcz
szlifierskich i tnących na końcu tego
podręcznika. Przedstawiono w nim wiele różnych
akcesoriów, które można wykorzystywać z tymi
szlifierkami.
1. Ułóż szlifierkę kątową na stole wrzecionem
do góry.
2. Zwolnij klamrę zaciskową (f) i przytrzymaj
osłonę (d) tak, jak pokazano na rysunku.
3. Występy (g) zgraj z wycięciami (h).
4. Nasadź osłonę i obróć ją do żądanej pozycji.
5. W razie potrzeby zwiększ siłę zacisku przez
dokręcenie wkrętu (i).
6. Zaciągnij klamrę zaciskową (f).
By zdjąć osłonę, wykonaj powyższe operacje
w odwrotnej odległości.
13
UWAGA: Nigdy nie używaj szlifierki,
gdy osłona tarczy nie daje się dobrze
zamocować. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, oddaj szlifierkę
i osłonę do punktu serwisowego
w celu naprawy lub wymiany osłony.
Wymiana tarcz szlifierskich
lub tnących (rys. rys. 3 - 5)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie używaj
uszkodzonych tarcz.
6. Naciśnij przycisk blokady wrzeciona (c)
i obróć wrzeciono (k) aż do zablokowania.
7. Dostarczonym kluczem widełkowym dokręć
nakrętkę mocującą (n).
8. Zwolnij przycisk blokady wrzeciona.
9. By zdjąć tarczę, kluczem widełkowym odkręć
nakrętkę mocującą (n).
Montaż szczotki drucianej
garnkowej
1. Tak ułóż szlifierkę na stole, by osłona tarczy
znalazła się na górze.
Szczotkę drucianą garnkową nakręć
bezpośrednio na wrzeciono bez użycia podkładki
kołnierzowej i nakrętki mocującej.
2. Prawidłowo załóż wewnętrzną podkładkę
kołnierzową (j) na wrzeciono (k) (rys. 3).
Przed rozpoczęciem pracy:
3. Nasadź tarczę (l) na podkładkę kołnierzową
(j). Gdy tarcza zawiera środkową wypukłość
(m), musi ona być zwrócona w stronę
podkładki kołnierzowej (j).
4. Nakręć zewnętrzną nakrętkę mocującą (n) na
wrzeciono (k) (rys. 5):
a. przy zakładaniu tarczy szlifierskiej
odsadzenie nakrętki mocującej (n) musi
być zwrócone w stronę tarczy (rys. 5A);
b. przy zakładaniu tarczy tnącej odsadzenie
nakrętki mocującej (n) musi być zwrócone
na zewnątrz (rys. 5B).
5. Naciśnij przycisk blokady wrzeciona (c)
i obróć wrzeciono (k) aż do zablokowania
(rys. 4).
6. Dostarczonym kluczem widełkowym dokręć
nakrętkę mocującą (n).
7. Zwolnij przycisk blokady wrzeciona.
8. By zdjąć tarczę, kluczem widełkowym odkręć
nakrętkę mocującą (n).
Wymian talerza polerującego/
tarczy szlifierskiej piaskowej
(rys. 1, 5)
1. Tak ułóż szlifierkę na stole, by osłona tarczy
znalazła się na górze.
2. Zdejmij tylną podkładkę (j).
3. Załóż talerz polerski gumowany prawidłowo
na wrzeciono (k).
4. Załóż tarczę szlifierską piaskową na krążek
gumowany.
5. Przykręć nakrętkę mocującą (n) na
wrzeciono. Osadzenie nakrętki mocującej (n)
musi być zwrócone na talerz gumowany.
14
• Załóż odpowiednią osłonę i tarczę szlifierską
lub tnącą. Nie używaj nadmiernie zużytych
tarcz.
• Nie stosuj żadnych uszkodzonych narzędzi
roboczych. Sprawdzaj przed każdym
zastosowaniem narzędzia robocze, jak
tarcze szlifierskie pod kątem odprysków
i rys, talerze szlifierskie ze względu na
rysy i mocne zużycie, szczotki druciane
ze względu na obluzowane lub połamane
druty. Jeżeli ma to miejsce w przypadku
elektronarzędzia lub narzędzia roboczego
zastosuj nieuszkodzone narzędzie. Jeżeli
sprawdziłeś i założyłeś narzędzie, ustaw
się oraz osoby z otoczenia poza zasięgiem
obracającego się elektronarzędzia i pozwól
narzędziu popracować minutę dłużej na
najwyższych obrotach. W tym czasie
uszkodzone narzędzie robocze najczęściej
ulegnie wyłamaniu.
• Upewnij się, czy wewnętrzna podkładka
kołnierzowa i zewnętrzna nakrętka mocująca
są prawidłowo osadzone. Sprawdź zalecenia
w Tabeli akcesoriów do prac szlifierskich.
• Sprawdź, czy tarcza szlifierska lub tnąca
obraca się w kierunku strzałek na osłonie
i szlifierce.
ZASTOSOWANIE
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze
przestrzegaj wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji lub
naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Przed ponownym
przyłączeniem szlifierki naciśnij
i zwolnij wyłącznik, by upewnić się, że
elektronarzędzie jest wyłączone.
OSTRZEŻENIE:
• Sprawdź, czy wszystkie materiały
przeznaczone do szlifowania lub
cięcia są dobrze zamocowane.
• Zabezpiecz i umocuj przedmiot
obrabiany. Zabezpiecz przedmiot
obrabiany w urządzeniu
przytrzymującym lub imadle na
stabilnym podłożu. Przedmiot
obrabiany musi być mocno ułożony
i zabezpieczony, aby nie poruszał się
i pozwolił utrzymać kontrolę.
• Zabezpieczaj płyty lub duże
przedmioty obrabiane, aby uniknąć
ryzyka odrzutu przez zaciśniętą
tarczę tnącą. Duże przedmioty
obrabiane mogą przeginać się
pod ciężarem własnym. Przedmiot
obrabiany musi być zabezpieczony
po obu stronach tarczy, zarówno
w pobliżu nacięcia, jak i na
brzegach.
• Zakładaj przy pracy tym
urządzeniem odpowiednie rękawice
robocze.
• Skrzynia biegów bardzo nagrzewa
się podczas pracy.
• Tylko lekko naciskaj na szlifierkę.
Nie wywieraj bocznego nacisku na
tarczę.
• Unikaj przeciążania
elektronarzędzia. Gdyby szlifierka
za bardzo się nagrzała, pozostaw
ją załączoną przez kilka minut na
biegu jałowym. Nie dotykaj żadnych
akcesoriów, zanim nie ulegną
schłodzeniu. Tarcze nagrzewają się
mocno podczas pracy.
• Nie stosuj żadnych reduktorów lub
adapterów w celu dopasowania
tarczy szlifierskiej przy
niedopasowanych otworów.
• Nie używaj do przecinania
elektronarzędzia na stojaku.
• Nie stosuj jednocześnie dwóch
tarcz przedzielonych podkładkami
dystansowymi
• Zwracaj uwagę na fakt, że tarcza
obraca się jeszcze po wyłączeniu
urządzenia.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego urazu,
ZAWSZE prawidłowo utrzymuj
elektronarzędzie, tak jak pokazano na
rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego
urazu, ZAWSZE mocno utrzymuj
elektronarzędzie, by w razie potrzeby
móc zawczasu odpowiednio
zareagować w nagłej sytuacji.
Zaleca się jedną ręką trzymać rękojeść boczną
(e), a drugą - rękojeść główną, tak jak pokazano
na rysunku 1.
Załączanie i wyłączanie (rys. 1)
Wyłącznik jest wyposażony w przycisk
zwalniający.
By załączyć szlifierkę, naciśnij przycisk
zwalniający (b), a następnie wyłącznik (a).
Zwolnij przycisk zwalniający (b).
Blokada wrzeciona (rys. 1)
Blokada wrzeciona (c) zapobiega obracaniu się
wrzeciona podczas wymiany tarczy. Przycisk
blokady wrzeciona wolno naciskać tylko przy
wyłączonej i odłączonej od sieci szlifierce oraz
całkowicie zatrzymanej tarczy.
WSKAZÓWKA: By nie uszkodzić
szlifierki, nigdy nie naciskaj przycisku
blokady wrzeciona podczas pracy.
Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia elektronarzędzia i odkręcenia
narzędzia roboczego, które wylatując,
grozi spowodowaniem urazu ciała.
By zablokować wrzeciono, wciśnij przycisk
blokady i obróć wrzeciono do oporu.
• Nie używaj narzędzia bez osłony.
Obróbka metalu
• Urządzenie nie skonstruowane do
zastosowania bez tarczy szlifierskiej.
Przy obróbce metalu stosuj wyłącznik ochronny
różnicowo-prądowy, by zminimalizować ryzyko
15
porażenia prądem elektrycznym, które stwarza
pył metalowy.
W razie zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego oddaj szlifierkę do autoryzowanego
warsztatu naprawczego DEWALT.
OSTRZEŻENIE: W ekstremalnych
warunkach pracy przy obróbce
metalu istnieje niebezpieczeństwo
gromadzenia się przewodzącego pyłu
we wnętrzu obudowy maszyny. Może
on doprowadzić do naruszenia izolacji
ochronnej, co grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
By nie dopuścić do gromadzenia się pyłu
metalowego we wnętrzu maszyny, zalecamy
codziennie czyścić szczeliny wentylacyjne. Patrz
punkt Konserwacja.
Zastosowanie tarcz ściernych
lamelowych
OSTRZEŻENIE: Wydzielanie się
pyłu metalowego. Intensywne
użytkowanie tarcz ściernych
lamelowych do obróbki metalu
zwiększa niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
By zmniejszyć to zagrożenie, stosuj
wyłącznik ochronny różnicowoprądowy i codziennie czyść szczeliny
wentylacyjne, przedmuchując je
sprężonym powietrzem zgodnie
z instrukcją konserwacji.
Cięcie metalu
Przy pracach tnąco-szlifierskich z łączonymi
środkami do szlifowania stosuj zawsze osłonę
typ 1.
Przy cięciu pracuj z mocnym posuwem, który
jest dopasowany do przecinanego materiału. Nie
wywieraj nacisku na tarczę tnącą i nie przechylaj
i nie kołysz maszyną.
Nie zmniejszaj prędkości rozpędzonej tarczy
tnącej, poprzez stosowanie bocznego nacisku.
Maszyna musi pracować w jednym
przeciwbieżnym ruchu. W przeciwnym razie
istnieje niebezpieczeństwo, że zostanie ona
w sposób niekontrolowany zepchnięta z toru
cięcia.
Przy cięciu profili i przedmiotów kanciastych
najlepiej rozpoczynać z najmniejszym przekrojem
poprzecznym.
16
Szlifowanie zgrubne
Nigdy nie stosuj do szlifowania zgrubnego
tarczy tnącej.
Przy szlifowaniu zgrubnym najlepsze wyniki
zostaną osiągnięte, gdy maszyna zostanie
ustawiona na kącie 30° do 40°. Poruszaj maszyną
z mocnym naciskiem tam i z powrotem. W ten
sposób przedmiot obrabiany nie nagrzeje się, nie
przebarwi i nie utworzą się rowki.
Cięcie kamienia
Maszynę można używać tylko do cięcia
suchego. Do cięcia kamienia powinna być
zastosowana tarcza szlifierska diamentowa.
Obsługuj maszynę tylko z przeciwpyłową maską
ochronną.
Wskazówki pracy
Uwaga przy cięciu szczelin w ścianach
nośnych. Szczeliny w ścianach nośnych
podlegają lokalnym przepisom. W pierwszej
kolejności należy stosować się właśnie do tych
przepisów. Na początku pracy skontaktuj się
z odpowiedzialnym w tym zakresie statykiem,
architektem lub inspektorem budowlanym.
KONSERWACJA
Szlifierka kątowa firmy DEWALT odznacza się
dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga
konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest jej regularne czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji lub
naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Przed ponownym
przyłączeniem szlifierki naciśnij
i zwolnij wyłącznik, by upewnić się, że
elektronarzędzie jest wyłączone.
Samowyłączające szczotki
węglowe
W razie prawie całkowitego zużycia szczotek
węglowych następuje automatyczne wyłączenie
silnika. Szlifierkę należy wtedy usprawnić, ale
nie przewidziano wymiany szczotek węglowych
przez użytkownika. Oddaj elektronarzędzie
do autoryzowanego warsztatu serwisowego
DEWALT.
d
b
Smarowanie
100 30
M14
8 500
45
23,0
230 15
M14
6 500
80
23,0
180 15
M14
8 500
80
23,0
D
Elektronarzędzie nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
D
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud,
wydmuchaj go suchym, sprężonym
powietrzem. Załóż przy tym okulary
ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał.
Najlepsza do tego celu jest szmata
zwilżona łagodnym roztworem
mydlanym. Uważaj, by do wnętrza
obudowy nie dostała się jakaś ciecz
i żadnej części narzędzia nie zanurzaj
w wodzie.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
narzędzia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
TABELA AKCESORIÓW
Max.
[mm]
D
d
D
D
b
Prędkość Długość
[mm] Min. obroty obwodowa gwintowania
[min.-1]
[m/s]
[mm]
d
230
6 22, 23
6 500
80
-
b 180
8 22, 23
8 500
80
-
230
-
-
6 500
80
-
180
-
-
8 500
80
-
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku do specjalnych
punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych DEWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
17
PRZEGLĄD AKCESORIÓW DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH
Typ osłony
Narzędzie robocze
Opis
Sposób mocowania
Tarcza szlifierska wypukła
OSŁONA TYP 27
Osłona typ 27
Tarcza ścierna
lamelowa
Szczotka
druciana
tarczowa
Podkładka kołnierzowa
Tarcza wypukła typ 27
Nakrętka mocująca
Szczotka
druciana
tarczowa
z otworem
gwintowanym
Osłona typ 27
Szczotka druciana tarczowa
Szczotka
druciana
garnkowa
z otworem
gwintowanym
Osłona typ 27
Szczotka druciana
Talerz
polerski/
papier ścierny
piaskowy
Osłona typ 27
Gumowy talerz polerski
Krążek papieru ściernego
piaskowego
Nakrętka mocująca
18
PRZEGLĄD AKCESORIÓW DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH (c.d.)
Typ osłony
Narzędzie robocze
Opis
Sposób mocowania
Tarcza do
cięcia muru
OSŁONA TYP 1
Osłona typ 1
Tarcza do
cięcia metalu
Tarcza tnąca
diamentowa
OSŁONA TYP 1
Podkładka kołnierzowa
Tarcza tnąca
Nakrętka mocująca
LUB
OSŁONA TYP 27
zst00234965 - 13-05-2014
19
DEWALT
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
20
7.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising