D28411 | DeWalt D28411 ANGLE GRINDER Type 3 instruction manual

559122-62 CZ
Přeloženo z původního návodu
D28410
D28411
D28413
D28414
D28421
D28422
D28423
D28432C
D28750
Obrázek 1
b
c
a
e
d
t
2
Obrázek 2
Obrázek 3
d
g
i
f
j
h
k
Obrázek 4
Obrázek 5
n
A
n
l
l
j
k
j
m
k
B
n
l
j
k
c
3
Obrázek 6
Obrázek 7
q
o
p
q
o
e
e
Obrázek 8
Obrázek 9
s
r
4
ÚHLOVÉ BRUSKY D28410, D28411, D28413,
D28414, D28421, D28422, D28423, D28432C,
D28750
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze
společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického
nářadí.
Technické údaje
D28411
230
230/115
3/4
2 100
6 500
230
M14
21,5
4,7*
D28413
230
mm
kg
D28432C
230
230/115
3
2 600
6 500
230
M14
21,5
5,3*
D28750
230
3
2 400
8 500
180
M14
21,5
5,3*
D28423
230
230/115
3
2 400
6 500
230
M14
21,5
5,3*
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického výkonu)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D28410
96
3,0
102
3,2
D28411
98
3,0
103
4,5
D28413
96
3,0
102
3,2
D28414
98
3,0
103
4,5
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického výkonu)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D28422
96
3,0
102
3,5
D28423
94
3,0
101
3,0
D28432C
94
3,0
101
3,0
D28750
95
3,0
101
3,0
Napájecí napětí
Pouze Velká Británie a Irsko
Typ
Příkon
Otáčky naprázdno/jmenovité otáčky
Průměr kotouče
Závit vřetena
Délka vřetena
Hmotnost
V
V
W
min-1
mm
mm
kg
D28410
230
3
2 100
8 500
180
M14
21,5
4,7*
5
2 200
8 500
180
M14
21,5
4,7*
D28414
230
230/115
5/6
2 200
6 500
230
M14
21,5
4,7*
D28421
230
3
2 300
6 500
230
M14
21,5
5,3*
* hmotnost včetně boční rukojeti a krytu
Napájecí napětí
Pouze Velká Británie a Irsko
Typ
Příkon
Otáčky naprázdno/jmenovité otáčky
Průměr kotouče
Závit vřetena
Délka vřetena
Hmotnost
V
V
W
min-1
mm
D28422
230
3/4
2 400
5 000
230
M14
21,5
5,3*
* hmotnost včetně boční rukojeti a krytu
D28421
94
3,0
101
3,0
5
D28410
D28411
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená podle normy EN 60745:
D28413
D28414
D28421
Hodnota vibrací ah povrchové broušení
ah,AG =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
4,9
1,5
4,9
1,5
4,9
1,5
5,2
1,5
5,1
1,5
Hodnota vibrací ah kotoučové broušení
ah,DS =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
2,3
1,5
–
–
2,2
1,5
–
–
–
–
D28432C
D28750
D28422
D28423
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah povrchové broušení
ah,AG =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
4,6
1,5
5,1
1,5
5,1
1,5
4,5
1,5
Hodnota vibrací ah kotoučové broušení
ah,DS =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
1,6
1,5
–
–
–
–
–
–
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem
nářadí použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové práce doba
působení vibrací na obsluhu značně
prodloužit.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko
Nářadí 230 V
13 A v zástrčce napájecího kabelu
Velká Británie & Irsko
Nářadí 115 V
16 A v zástrčce napájecího kabelu
6
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
12
D28410, D28411, D28413, D28414, D28421,
D28422, D28423, D28432C, D28750
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident oddělení pro vývoj a konstrukci
výrobků DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 3. 2012
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si
všechny bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází
k jiskření, které může způsobit vznícení
hořlavého prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko
způsobení úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chceteli nářadí odpojit od elektrické sítě.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití. Použití kabelu pro
venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
f) Musíte-li s elektrickým nářadím
pracovat ve vlhkém prostředí, použijte
napájecí zdroj s proudovým chráničem
(RCD). Použití proudového chrániče (RCD)
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
7
b)
c)
d)
e)
f)
g)
s rozvahou. Nepracujte s elektrickým
nářadím, jste-li unavení nebo jste-li
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým
nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je spínač v poloze vypnuto.
Přenášení elektrického nářadí s prstem
na spínači nebo připojení napájecího
kabelu k elektrické síti, je-li spínač v poloze
zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí vždy odstraňte
všechny klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané
na nářadí mohou být zachyceny rotujícími
částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena
adaptérem pro připojení odsávacího
zařízení, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí.
Používejte pro prováděnou práci
správný typ nářadí. Při použití správného
typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
b) Nelze-li spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé
elektrické nářadí s nefunkčním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
8
d)
e)
f)
g)
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického
nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo
zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod
nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte
jej před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
pracuje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
DOPLŇKOVÉ SPECIFICKÉ
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Bezpečnostní pokyny pro
všechny pracovní operace
a) Toto elektrické nářadí bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo jako bruska na kov,
bruska na dřevo (pouze modely D28410,
D28413 s D28422), drátěný kartáč nebo
rozbrušovačka. Prostudujte si všechny
bezpečnostní výstrahy, pokyny, obrázky
a technické údaje uvedené pro toto
nářadí. Nedodržení všech níže uvedených
pokynů může vést k úrazu elektrickým
proudem, k požáru nebo k vážnému zranění.
b) Provádění operací, jako jsou leštění, není
s tímto elektrickým nářadím doporučeno.
Provádění operací, jako jsou broušení
dřeva, není s tímto elektrickým nářadím
doporučeno (D28411, D28414, D28421,
D28423, D28432C a D28750). Pracovní
operace, pro které není toto elektrické nářadí
určeno, mohou vytvářet rizikové situace, při
kterých může dojít k zranění.
c) Nepoužívejte příslušenství, které
není výslovně zkonstruováno nebo
doporučeno výrobcem nářadí. I když
s vaším elektrickým nářadím může být
použito také příslušenství, neznamená to, že
je zajištěn jeho bezpečný provoz.
d) Jmenovité otáčky příslušenství musí být
minimálně rovny maximálním otáčkám
vyznačeným na štítku nářadí. Příslušenství,
které se otáčí rychleji, než jsou jeho povolené
maximální otáčky, se může roztrhnout nebo
rozlomit.
e) Vnější průměr a tloušťka použitého
příslušenství musí odpovídat kapacitě
vašeho elektrického nářadí. Při použití
příslušenství nesprávné velikosti nelze zajistit
odpovídající bezpečnost a ovladatelnost
nářadí.
f) Velikost upínacího otvoru kotoučů,
přírub, podpěrných podložek nebo jiného
příslušenství musí přesně odpovídat
průměru hnacího vřetena elektrického
nářadí. Kotouče s upínacími otvory, které
neodpovídají montážním dílům elektrického
nářadí, nepoběží stabilně, budou nadměrně
vibrovat a mohou způsobit ztrátu kontroly.
g) Nepoužívejte poškozené příslušenství.
Před každým použitím zkontrolujte
každé příslušenství. U brusných kotoučů
zkontrolujte, zda nejsou prasklé nebo
zda nejsou odštípnuté. U opěrných
podložek zkontrolujte, zda nejsou
prasklé, potrhané nebo nadměrně
opotřebované. U drátěných kartáčů
zkontrolujte, zda nejsou uvolněny nebo
popraskány jednotlivé dráty. Dojde-li
k pádu elektrického nářadí nebo jeho
příslušenství, zkontrolujte, zda nedošlo
k poškození a je-li to nutné, použijte
nepoškozené příslušenství. Po kontrole
a montáži příslušenství se postavte vy
i ostatní osoby tak, abyste stáli mimo
rovinu rotujícího příslušenství a na jednu
minutu spusťte nářadí v maximálních
otáčkách naprázdno. Během této testovací
doby se poškozené příslušenství obvykle
zničí.
h) Používejte prvky osobní ochrany.
V závislosti na druhu použití si nasaďte
ochrannou masku, či ochranné nebo
bezpečnostní brýle. Podle situace
používejte masku proti prachu, chrániče
sluchu, rukavice a pracovní zástěru
schopnou zachytit částečky brusiva nebo
fragmenty obrobku. Ochrana zraku musí
být schopna zastavit odlétávající nečistoty
vznikající při různých pracovních operacích.
Maska proti prachu nebo respirátor musí
filtrovat částečky vznikající při vaší práci.
Dlouhodobé vystavení vysoké intenzitě hluku
může způsobit ztrátu sluchu.
i) Okolní osoby držte v bezpečné
vzdálenosti mimo pracovní prostor.
Každý, kdo vstupuje do pracovního
prostoru, musí být vybaven prvky osobní
ochrany. Fragmenty obrobku nebo úlomky
kotouče mohou odlétávat a mohou způsobit
úraz i mimo pracovní prostor.
j) Při provádění prací, u kterých může
dojít ke kontaktu pracovního nástroje
se skrytým elektrickým vedením nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
nářadí za izolované povrchy. Při kontaktu
pracovního příslušenství s „živým“ vodičem
způsobí neizolované kovové části nářadí
obsluze úraz elektrickým proudem.
k) Veďte napájecí kabel mimo prostor
rotujícího příslušenství. Při ztrátě kontroly
může dojít k přeseknutí nebo obroušení
kabelu a vaše ruka může být zachycena
a vtažena do rotujícího příslušenství.
l) Nikdy neodkládejte nářadí, dokud nedojde
k úplnému zastavení pracovního nástroje.
Rotující příslušenství se může zarýt do
povrchu, což může způsobit ztrátu vaší
kontroly nad nářadím.
m) Nespouštějte elektrické nářadí, přenášíteli jej v ruce vedle těla. Náhodný kontakt
s rotujícím příslušenstvím by mohl způsobit
zachycení vašeho oblečení a kontakt
příslušenství s vaším tělem.
n) Pravidelně čistěte ventilační otvory
elektrického nářadí. Ventilátor motoru
odvádí prachové nečistoty z vnitřního
prostoru nářadí a nadměrné hromadění
kovových částeček může způsobit úraz
elektrickým proudem.
o) Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti
hořlavých materiálů. Jiskry mohou způsobit
vznícení těchto hořlavin.
p) Nepoužívejte příslušenství, které vyžaduje
chlazení kapalinou. Použití vody nebo jiné
chladicí kapaliny může vést k smrtelnému
úrazu elektrickým proudem nebo k jinému
zranění.
9
DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY PRO VŠECHNY
PRACOVNÍ OPERACE
Příčiny zpětného rázu a prevence před zpětným rázem
Zpětný ráz je náhlou reakcí na sevření nebo
zaseknutí otáčejícího se kotouče, opěrné
podložky, kartáče nebo jakéhokoli jiného
příslušenství. Sevření nebo zaseknutí způsobuje
rychlé zablokování rotujícího příslušenství,
které ještě navíc v bodě kontaktu způsobí ztrátu
kontroly nad nářadím a jeho pohyb v opačném
směru, než je směr otáčení příslušenství.
Je-li například brusný kotouč sevřen nebo
zaseknut v obrobku, hrana kotouče se v místě
kontaktu s obrobkem může zaříznout hlouběji
a může tak způsobit vyskočení kotouče směrem
nahoru nebo zpětný ráz. Kotouč může vyskočit
směrem k obsluze nebo od obsluhy, v závislosti
na směru pohybu kotouče v bodě, kde došlo
k jeho sevření. Za těchto podmínek mohou brusné
kotouče také prasknout.
K zpětnému rázu dochází v důsledku
nesprávného použití nebo nesprávných
pracovních postupů nebo provozních podmínek.
Zpětnému rázu můžete zabránit dodržováním níže
uvedených opatření:
a) Držte nářadí stále pevně a mějte postoj
a ruce v takové poloze, abyste byli stále
připraveni kompenzovat síly zpětného
rázu. Vždy používejte přídavnou rukojeť,
je-li ve vybavení nářadí, aby byla zaručena
maximální ovladatelnost při zpětném
rázu nebo při momentových reakcích
při spuštění nářadí. Uživatel nářadí
může zvládat momentové reakce nebo síly
zpětného rázu, jsou-li dodržena uvedená
opatření.
b) Nikdy nevkládejte ruce do blízkosti
rotujícího příslušenství. Může dojít
k zpětnému rázu příslušenství přes vaše
ruce.
c) Nezaujímejte takový postoj, kdy vás může
pohyb nářadí při zpětném rázu zasáhnout.
Zpětný ráz vymrští nářadí v opačném směru,
než je směr otáčení kotouče v místě sevření.
d) Zvláštní pozornost věnujte práci
prováděné v rozích, práci s ostrými
hranami apod. Zabraňte poskakování
příslušenství a jeho zablokování. Rohy,
ostré hrany nebo odrazy mají tendenci
způsobovat zachycení rotujícího příslušenství,
což může způsobit ztrátu kontroly nad
10
nářadím nebo zpětný ráz.
e) Nepoužívejte řezbářský kotouč nebo
ozubený pilový kotouč. Při použití těchto
kotoučů dochází často k zpětnému rázu nebo
k ztrátě kontroly nad nářadím.
Bezpečnostní pokyny týkající
se broušení a rozbrušování
a) Používejte pouze typy kotoučů, které jsou
doporučeny pro vaše elektrické nářadí
a příslušný kryt určený pro zvolený
kotouč. Kotouče, které nejsou určeny pro
vaše nářadí, nemohou být odpovídajícím
způsobem chráněny a jsou nebezpečné.
b) Kryt musí být na nářadí bezpečně
připevněn a musí být umístěn tak, aby
zaručoval maximální bezpečnost a aby
byla před uživatelem nářadí obnažena
pouze minimální část kotouče. Kryt
pomáhá chránit uživatele nářadí před
odlétávajícími úlomky kotouče a před
náhodným kontaktem s kotoučem a před
jiskrami, které mohou způsobit vznícení
oděvu.
c) Kotouče musí být používány pouze
pro doporučené aplikace. Například:
Neprovádějte broušení boční stranou
rozbrušovacího kotouče. Rozbrušovací
kotouče jsou určeny pro obvodové broušení.
Boční síly působící na tyto kotouče mohou
způsobit jejich roztříštění.
d) Vždy používejte nepoškozené příruby
kotoučů, které mají správnou velikost
a tvar odpovídající zvolenému kotouči.
Správné typy přírub podpírají kotouč, a tak
snižují riziko jeho prasknutí. Příruby pro
rozbrušovací kotouče se mohou odlišovat od
přírub pro brusné kotouče.
e) Nepoužívejte opotřebované kotouče
z větších brusek. Kotouč určený pro větší
nářadí není vhodný pro vyšší otáčky menšího
nářadí a může prasknout.
Doplňkové bezpečnostní pokyny týkající se rozbrušování
a) Netlačte na rozbrušovací kotouč
a nevyvíjejte na něj nadměrný tlak.
Nepokoušejte se vytvářet příliš velkou
hloubku řezu. Přílišné namáhání kotouče
zvyšuje zátěž a náchylnost ke kroucení nebo
uváznutí kotouče v řezu a možnost zpětného
rázu nebo prasknutí kotouče.
b) Nestoupejte si v ose a za osu rotujícího
kotouče. Pohybuje-li se kotouč při pracovní
operaci směrem od vašeho těla, možný
zpětný ráz může vrhnout nářadí a rotující
kotouč přímo na vás.
c) Dojde-li k zablokování kotouče nebo
z jakéhokoli důvodu k přerušení řezu,
vypněte nářadí a držte jej bez pohybu,
dokud nedojde k úplnému zastavení
kotouče. Nikdy se nepokoušejte vyjmout
kotouč z řezu, je-li kotouč v pohybu,
protože by mohlo dojít k zpětnému
rázu. Přemýšlejte a provádějte potřebné
úpravy, abyste eliminovali příčinu zaseknutí
rozbrušovacího kotouče.
d) Nezahajujte znovu řezání v obrobku.
Počkejte, dokud kotouč nedosáhne
maximálních otáček a opatrně zasuňte
kotouč znovu do řezu. Je-li kotouč
ponechán v obrobku a nářadí je znovu
spuštěno, kotouč se může zaseknout, může
vyskočit z řezu nebo může dojít k zpětnému
rázu.
e) Panely a jakékoli příliš velké obrobky si
podepřete, abyste minimalizovali riziko
sevření kotouče a zpětného rázu. Velké
obrobky mají působením vlastní hmotnosti
tendenci se prohýbat. Podpěry musí být
umístěny pod obrobkem na obou stranách
v blízkosti čáry řezu a v blízkosti okrajů
obrobku.
f) Provádíte-li zářezy a průřezy do stěn nebo
do jiných materiálů, za které nevidíte,
buďte velmi opatrní. Vyčnívající kotouč
může způsobit přeřezání plynového nebo
vodovodního potrubí, elektrických vodičů
nebo předmětů, které mohou způsobit zpětný
ráz.
Bezpečnostní výstrahy specifické pro broušení (pouze modely D28410, D28413, D28422)
a) Nepoužívejte výrazně větší kotouče
brusného papíru. Při výběru brusného
papíru dodržujte doporučení výrobce.
Větší kotouče brusného papíru, které
přesahují brusnou podložku, se mohou
roztrhnout a mohou způsobit zachycení,
natržení kotouče nebo zpětný ráz.
Bezpečnostní výstrahy týkající
se použití drátěného kartáče
a) Uvědomte si, že štětiny drátěného kartáče
jsou kartáčem odmršťovány i během
normálního protáčení. Nevyvíjejte na
kartáč nadměrný tlak, aby nedocházelo
k příliš velkému namáhání štětin kartáče.
Štětiny kartáče mohou lehce propíchnout
lehký oděv nebo pokožku.
b) Je-li při práci s drátěným kartáčem
doporučeno použití krytu, dbejte na
to, aby se drátěný kotouč nebo kartáč
nedostaly s krytem v žádném případě do
kontaktu. Drátěné kotouče nebo kartáče
mohou v důsledku prováděné práce nebo
odstředivých sil zvětšit svůj průměr.
Doplňkové bezpečnostní
pokyny
• Montážní závit příslušenství musí odpovídat
závitu na vřetenu brusky. U příslušenství
upevňovaného pomocí přírub musí průměr
upínacího otvoru příslušenství odpovídat
polohovacímu průměru příruby. Příslušenství,
které neodpovídá montážním prvkům na
nářadí, se nebude otáčet rovnoměrně, bude
nadměrně vibrovat a může způsobit ztrátu
ovladatelnosti.
• Brusná plocha kotoučů s prohloubeným
středem musí být namontována pod rovinou
okraje ochranného krytu. Nesprávně
namontovaný kotouč, který přečnívá
přes okraj ochranného krytu, nemůže být
odpovídajícím způsobem chráněn.
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko popálení způsobené kontaktem
s příslušenstvím, které se zahřálo během
použití.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím výrobku.
– Riziko vdechování prachu z nebezpečných
látek.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
11
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (t), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2013 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 úhlovou brusku
1 ochranný kryt
Tyto výkonné úhlové brusky jsou elektrická nářadí
pro profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití výrobku osobou odpovědnou
za jejich bezpečnost. Děti nesmí být nikdy
ponechány s tímto nářadím bez dohledu.
1 boční rukojeť
Funkce plynulého rozběhu
1 sadu přírub
D28413, D28414, D28422, D28423, D28432C,
D28750
1 klíč s dvěma kolíky
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením práce věnujte dostatek času
pečlivému prostudování a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho
součástí. Mohlo by dojít k jeho
poškození nebo k zranění.
a. Spínač zapnuto/vypnuto
b. Odjišťovací spínač
c. Zajištění vřetena
d. Ochranný kryt
e. Boční rukojeť
POUŽITÍ VÝROBKU
Výkonné úhlové brusky D28410, D28413
a D28422 jsou určeny k profesionálnímu
broušení, řezání, kartáčování a broušení dřeva.
Výkonné úhlové brusky D28411, D28414, D28421,
D28423, D28432C a D28750 jsou určeny
k profesionálnímu broušení, řezání a kartáčování.
Funkce plynulého rozběhu umožňuje pomalé
zvyšování otáček, které zabrání úvodnímu trhnutí
při spuštění nářadí. Tato funkce je velmi užitečná
zejména při práci v omezených prostorech.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Modely s napájecím
napětím 115 V musí být používány
s bezpečnostním izolačním
transformátorem s uzemňovací
mřížkou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
zakoupíte u autorizovaného prodejce DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
NEPOUŽÍVEJTE jiné brusné kotouče, než jsou
kotouče s prohloubeným středem a lamelové
kotouče.
• Zajistěte bezpečné odstranění staré zástrčky.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
12
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na
nové zástrčce.
VAROVÁNÍ: K uzemňovací svorce
nesmí být připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz Technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm².
Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
SESTAVENÍ A NASTAVENÍ
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy
vypněte nářadí a odpojte nářadí
od zdroje napájení. Před opětovným
připojením nářadí stiskněte a uvolněte
spouštěcí spínač, abyste se ujistili,
zda je nářadí vypnuto. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Montáž boční rukojeti (obr. 6,
7)
VAROVÁNÍ: Před použitím nářadí
zkontrolujte, zda je rukojeť řádně
utažena.
VAROVÁNÍ: Boční rukojeť by měla
být používána stále, aby byla vždy
zaručena ovladatelnost nářadí.
Chcete-li provádět broušení, našroubujte boční
rukojeť (e) pevně do jednoho z otvorů (o) na jedné
nebo druhé straně skříně převodovky (obr. 6).
Chcete-li provádět rozbrušování, našroubujte
boční rukojeť (e) pevně do horního otvoru (p)
nebo do jednoho z otvorů (q) na jedné nebo druhé
straně skříně převodovky (obr. 7).
Otáčení hlavní rukojeti (obr. 8,
9)
D28423, D28432C, D28750
Otočná rukojeť usnadňuje manipulaci a zvyšuje
komfort práce s bruskou při rozbrušování, je-li
boční rukojeť namontována v horním otvoru.
Otočná rukojeť může být nastavena do
pracovních poloh v úhlu 30°, 60° a 90° směrem
vlevo i vpravo.
1. Zatáhněte za pružně uložené táhlo (r), aby
došlo k odblokování otočného mechanismu
(obr. 8). Držte táhlo ve vytažené poloze.
2. Otočte rukojeť (s) do požadované polohy
(obr. 9).
3. Uvolněte táhlo a zajistěte jej v původní
poloze.
4. Ujistěte se, zda je otočný mechanismus
řádně zajištěn.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte nářadí,
pokud není otočná rukojeť řádně
nastavena v zajištěné poloze.
Montáž a demontáž
ochranného krytu (obr. 2)
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy
vypněte nářadí a odpojte nářadí
od zdroje napájení. Před opětovným
připojením nářadí stiskněte a uvolněte
spouštěcí spínač, abyste se ujistili,
zda je nářadí vypnuto. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
UPOZORNĚNÍ: S touto bruskou musí
být používány ochranné kryty.
Používáte-li brusku D28410, D28411, D28413,
D28414, D28421, D28422, D28423, D28432C
nebo D28750 pro řezání kovu nebo zdiva, MUSÍ
být použit kryt typu 1. Kryty typu 1 si můžete
zakoupit u autorizovaných prodejců DEWALT.
POZNÁMKA: Nahlédněte prosím na Tabulku
příslušenství pro broušení a rozbrušování na
konci této části, kde jsou uvedeny ostatní typy
příslušenství, které mohou být použity s těmito
bruskami.
1. Položte úhlovou brusku na stůl tak, aby
vřeteno směřovalo nahoru.
2. Uvolněte upínací svorku (f) a držte ochranný
kryt (d) nad nářadím, jako na uvedeném
obrázku.
3. Srovnejte výstupky (g) se zářezy (h).
4. Stlačte ochranný kryt směrem dolů a otočte
jej do požadované polohy.
5. Je-li to nutné, zvyšte upínací silu svorky
utažením šroubu (i).
6. Přitáhněte upínací svorku.
Chcete-li ochranný kryt sejmout, uvolněte upínací
svorku.
13
UPOZORNĚNÍ: Nemůže-li být
ochranný kryt utažen pomocí
seřizovacího šroubu, nářadí
nepoužívejte. Z důvodu omezení rizika
způsobení zranění svěřujte opravu
nebo výměnu ochranného krytu
autorizovanému servisu.
Montáž a demontáž brusného
nebo rozbrušovacího kotouče
(obr. 3 - 5)
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte poškozené
kotouče.
1. Položte nářadí na stůl krytem nahoru.
2. Nasaďte podpěrnou přírubu (j) správně na
vřeteno (k) (obr. 3).
3. Položte kotouč (l) na podpěrnou přírubu (j)
(obr. 4). Připevňujete-li kotouč s vyvýšeným
středem, ujistěte se, zda vyvýšený střed (m)
směřuje k podpěrné přírubě (j).
4. Našroubujte na vřeteno (k) závitovou upínací
matici (n) (obr. 5):
a. Při montáži brusného kotouče musí
kroužek na upínací matici (n) směřovat ke
kotouči (obr. 5A);
b. Při montáži rozbrušovacího kotouče musí
kroužek na upínací matici (n) směřovat od
kotouče (obr. 5B).
5. Stiskněte tlačítko zajištěna vřetena (c)
a otáčejte vřetenem (k), dokud nedojde k jeho
zablokování (obr. 4).
6. Přitáhněte závitovou upínací matici (n)
pomocí dodávaného klíče s dvěma kolíky.
7. Uvolněte zajištění vřetena.
8. Chcete-li kotouč demontovat, pomocí klíče
s dvěma kolíky uvolněte závitovou upínací
matici (n).
Montáž a demontáž podpěrné
podložky/listu brusného
papíru (obr. 1, 5)
1. Položte nářadí na stůl krytem nahoru.
2. Sejměte podpěrnou přírubu (j).
3. Nasaďte správně na vřeteno (k) pryžovou
podpěrnou podložku.
4. Nasaďte na pryžovou podpěrnou podložku
list brusného papíru.
5. Našroubujte na vřeteno závitovou upínací
matici (n). Kroužek na závitové upínací
14
matici (n) musí být otočen směrem k pryžové
podpěrné podložce.
6. Stiskněte tlačítko zajištění vřetena (c)
a otáčejte vřetenem (k), dokud nedojde k jeho
zablokování.
7. Utáhněte závitovou upínací matici (n) pomocí
klíče s dvěma kolíky.
8. Uvolněte zajištění vřetena.
9. Chcete-li pryžovou podpěrnou podložku
sejmout, uvolněte závitovou upínací matici (n)
pomocí klíče s dvěma kolíky.
Montáž drátěného kartáče
Našroubujte drátěný kartáč přímo na vřeteno,
aniž byste použili distanční kroužek a závitovou
přírubu.
Před použitím
• Namontujte ochranný kryt a vhodný
kotouč nebo disk. Nepoužívejte nadměrně
opotřebované kotouče.
• Nepoužívejte poškozené příslušenství.
Před každým použitím zkontrolujte
každé příslušenství. U brusných kotoučů
zkontrolujte, zda nejsou prasklé nebo zda
nejsou odštípnuté. U opěrných podložek
zkontrolujte, zda nejsou prasklé, potrhané
nebo nadměrně opotřebované. U drátěných
kartáčů zkontrolujte, zda nejsou uvolněny
nebo popraskány jednotlivé dráty. Dojdeli k pádu elektrického nářadí nebo jeho
příslušenství, zkontrolujte, zda nedošlo
k poškození a je-li to nutné, použijte
nepoškozené příslušenství. Po kontrole
a montáži příslušenství se postavte vy
i ostatní osoby tak, abyste stáli mimo rovinu
rotujícího příslušenství a na jednu minutu
spusťte nářadí v maximálních otáčkách
naprázdno. Během této testovací doby se
poškozené příslušenství obvykle zničí.
• Ujistěte se, zda je správně namontována
vnitřní i vnější příruba. Dodržujte pokyny
uvedené v části Tabulka příslušenství pro
broušení a řezání.
• Zkontrolujte, zda se kotouč otáčí ve stejném
směru, jaký zobrazují šipky na příslušenství
a na nářadí.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní pokyny a platné
předpisy.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy
vypněte nářadí a odpojte nářadí
od zdroje napájení. Před opětovným
připojením nářadí stiskněte a uvolněte
spouštěcí spínač, abyste se ujistili,
zda je nářadí vypnuto.
VAROVÁNÍ:
• Zajistěte, aby byl broušený nebo
řezaný materiál řádně upnutý.
• Pro zajištění a upnutí obrobku
k stabilní podpěře používejte svorky
nebo svěrák. Upnutí a podepření
obrobku je velmi důležité, aby
bylo zabráněno pohybu obrobku
a ztrátě kontroly. Pohyb obrobku
nebo ztráta kontroly mohou vytvářet
nebezpečné situace, které mohou
vést k způsobení zranění.
• Panely a všechny příliš velké
obrobky podepřete, abyste
minimalizovali riziko sevření kotouče
a zpětného rázu. Velké obrobky
mají působením vlastní hmotnosti
tendenci se prohýbat. Podpěry musí
být umístěny pod obrobkem na
obou stranách v blízkosti čáry řezu
a v blízkosti okrajů obrobku.
• Při práci s tímto nářadím vždy
používejte odpovídající pracovní
rukavice.
• Při provozu dochází k velkému
zahřívání skříně převodovky.
• Vyvíjejte na nářadí pouze mírný tlak.
Nevyvíjejte na kotouč boční tlak.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
Dojde-li k přehřátí nářadí, nechejte
jej několik minut v chodu naprázdno,
aby došlo k jeho vychladnutí.
Nedotýkejte se příslušenství, dokud
nedojde k jeho vychladnutí. Při
provozu nářadí dochází k velkému
zahřívání kotoučů.
• Nepoužívejte samostatná pouzdra
nebo adaptéry, která by umožnila
přizpůsobení brusných kotoučů
s velkými upínacími otvory.
• Nikdy nepoužívejte tuto brusku bez
řádně upevněného krytu.
• Tato bruska není určena pro použití
s miskovými brusnými kotouči.
• Nepoužívejte toto elektrické nářadí
se stojanem pro řezání.
• Nikdy nepoužívejte listy brusného
papíru společně s pojenými
brusnými výrobky.
• Uvědomte si, že se po vypnutí
nářadí bude kotouč ještě chvíli
otáčet.
Správná poloha rukou (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY držte nářadí
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na boční rukojeti (e) a druhou ruku na
těle nářadí, jako na obr. 1.
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
Spínač zapnuto/vypnuto je opatřen odjišťovacím
spínačem.
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte odjišťovací
spínač (b) a potom použijte spínač zapnuto/
vypnuto (a).
Uvolněte odjišťovací spínač (b). Chcete-li nářadí
vypnout, uvolněte hlavní spínač.
Zajištění vřetena (obr. 1)
Nářadí je vybaveno zajištěním vřetena (c), které
zabraňuje otáčení vřetena při montáži nebo
demontáži kotoučů. Používejte zajištění vřetena
pouze po vypnutí nářadí, po odpojení napájecího
kabelu a po úplném zastavení nářadí.
POZNÁMKA: Z důvodu omezení
rizika poškození nářadí nepoužívejte
zajištění vřetena, je-li nářadí v chodu.
Mohlo by dojít k poškození nářadí
a namontované příslušenství by se
mohlo uvolnit a způsobit zranění
obsluhy.
Chcete-li vřeteno zajistit, stiskněte tlačítko
zajištění vřetena a otáčejte vřetenem, dokud
nedojde k zablokování jeho pohybu.
Práce s kovy
Používáte-li nářadí pro práci s kovy, ujistěte se,
zda je zapojen proudový chránič (RCD), aby byla
omezena zbytková rizika související s kovovými
pilinami.
15
Dojde-li k přerušení napájení, které bude
způsobeno proudovým chráničem (RCD), svěřte
kontrolu nářadí autorizovanému servisu DEWALT.
VAROVÁNÍ: V extrémních provozních
podmínkách při práci s kovy může
dojít k nahromadění vodivých
kovových pilin uvnitř nářadí. To může
vést k poškození ochranné izolace
uvnitř nářadí a k potenciálnímu
riziku způsobení úrazu elektrickým
proudem.
Chcete-li zabránit nahromadění kovových pilin
uvnitř nářadí, doporučujeme vám, abyste každý
den prováděli čištění větracích drážek. Viz část
Údržba.
Použití lamelových kotoučů
VAROVÁNÍ: Nahromadění
kovových pilin. Časté použití
lamelových kotoučů při práci s kovy
může vést k zvýšenému riziku úrazu
elektrickým proudem. Chcete-li omezit
toto riziko, připojte před použitím
proudový chránič (RCD) a každý den
provádějte čištění větracích drážek
pomocí suchého stlačeného vzduchu
podle níže uvedených pokynů pro
údržbu nářadí.
Řezání kamenů
Toto nářadí může být používáno pouze pro
suché řezání.
Pro řezání kamenů jsou nejvhodnější diamantové
řezné kotouče.
Používejte toto nářadí pouze s přídavnou
ochrannou maskou proti prachu.
Pracovní rada
Při řezání drážek do nosných stěn buďte
maximálně opatrní.
Pro řezání drážek do nosných stěn jsou v různých
zemích platné specifické předpisy. Tyto předpisy
musí být dodržovány ve všech situacích
a podmínkách.
Před zahájením práce proveďte konzultaci
s odpovědnou osobou, architektem nebo se
stavebním dozorem.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy
vypněte nářadí a odpojte nářadí
od zdroje napájení. Před opětovným
připojením nářadí stiskněte a uvolněte
spouštěcí spínač, abyste se ujistili,
zda je nářadí vypnuto. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Řezání kovu
Při řezání pomocí pojených brusiv vždy
používejte ochranný kryt typ 1.
Při řezání kovů používejte přiměřenou
rychlost posuvu přizpůsobenou řezanému
materiálu. Nevyvíjejte na kotouč nadměrný tlak
a nenaklánějte nebo nekývejte s nářadím.
Nesnižujte provozní otáčky řezného kotouče
vyvíjením bočního tlaku na tento kotouč.
Toto nářadí se musí při práci pohybovat vždy
směrem nahoru. V jiném případě hrozí riziko
nekontrolovaného vybočení z prováděného řezu.
Při řezání profilů a hranatých tyčí je nejlepším
řešením zahájení řezu u nejmenšího průřezu.
Odpojovací uhlíky
Motor bude automaticky zastaven, což znamená,
že se blíží konec provozní životnosti uhlíků a že
musí být provedena údržba nářadí. Uhlíky nejsou
opravitelné. Odevzdejte nářadí autorizovanému
servisu DEWALT.
Hrubé broušení
Nikdy nepoužívejte pro hrubé broušení řezné
kotouče.
Nejlepších výsledků při hrubém broušení
dosáhnete při nastavení nářadí v úhlu 30° až 40°.
Pohybujte s nářadím dopředu a dozadu a nářadí
přiměřeně přitlačujte. Tímto způsobem nebude
docházet k nadměrnému zahřívání obrobku,
nedojde k změně jeho barvy a nebude docházet
k vytváření drážek.
16
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, použijte k jejich
odstranění proud suchého stlačeného
vzduchu. Při provádění tohoto úkonu
údržby používejte schválenou ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou narušit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné
příslušenství, než je příslušenství
nabízené společností DEWALT, nebylo
s tímto výrobkem testováno, může
být použití takového příslušenství
nebezpečné. Chcete-li snížit riziko
zranění, používejte s tímto výrobkem
pouze příslušenství doporučené
společností DEWALT.
Další informace týkající se vhodného příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ
Max.
[mm]
D
d
D
D
230 15
M14
6 500
80
23,0
180 15
M14
8 500
80
23,0
D
b
Délka
[mm] Minimální Obvodová závitového
otáčky
rychlost
otvoru
[min.-1]
[m/s]
d
[mm]
230
6 22, 23
6 500
80
-
b 180
8 22, 23
8 500
80
-
230
-
-
6 500
80
-
180
-
-
8 500
80
-
M14
8 500
45
23,0
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu společně s kontakty naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
d
100 30
b
D
17
TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BROUŠENÍ
A ROZBRUŠOVÁNÍ
Typ ochranného
krytu
Příslušenství
Popis
Montáž na brusku
Brusný kotouč
s prohloubeným středem
KRYT TYP 27
Ochranný kryt typ 27
Lamelový
kotouč
Drátěné
kotouče
Podpěrná příruba
Kotouč s prohloubeným středem
typ 27
Závitová upínací matice
Drátěné
kotouče se
závitovou
maticí
Ochranný kryt typ 27
Drátěný kotouč
Drátěný
miskový
kotouč se
závitovou
maticí
Ochranný kryt typ 27
Drátěný kartáč
Podpěrná
podložka/
brusný papír
Ochranný kryt typ 27
Pryžová podpěrná podložka
Brusný kotouč
Závitová upínací matice
18
TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BROUŠENÍ
A ROZBRUŠOVÁNÍ (pokračování)
Typ ochranného
krytu
Příslušenství
Popis
Montáž na brusku
Kotouč pro
rozbrušování
zdiva, pojený
KRYT TYP 1
Ochranný kryt typ 1
Kotouč pro
rozbrušování
kovu, pojený
Diamantové
rozbrušovací
kotouče
KRYT TYP 1
Podpěrná příruba
Rozbrušovací kotouč
Závitová upínací matice
NEBO
KRYT TYP 27
zst00240966 - 18-07-2014
19
20
21
22
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising