CD105 | Black&Decker CD105 SMALL ANGLE GRINDER Type 4 instruction manual

Magyar
English
2
(Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült)
(Original instructions)
5
15
3
4
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Black & Decker sarokcsiszolóját a megfelelő vágó
vagy csiszolótárcsák alkalmazásával csiszolásra,
illetve fém és falazat vágására használhatja. A sarokcsiszoló iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó
általános biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvassa el az összes
biztonsági figyelmeztetést és utasítást.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos áramütés veszélyével járhat vagy
tüzet és/vagy súlyos balesetet okozhat.
Őrizze meg az összes biztonsági figyelmeztetést
és utasítást. Az "elektromos szerszám" kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték
nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1. A munkaterület biztonsága
a. A munkaterület tiszta és világos legyen.
A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek
melegágya.
b. Soha ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes légkörben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok
jelenlétében. Az elektromos szerszámokban
szikra keletkezik, ami meggyújthatja a port vagy
a gőzöket.
c. Az elektromos szerszám használata közben
ne engedje közel a gyerekeket vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti
az ellenőrzést a szerszám fölött.
2. Elektromos biztonság
a. Az elektromos kéziszerszám dugasza meg
kell, hogy feleljen a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának. Soha, semmilyen módon
ne változtassa meg a csatlakozódugaszt.
A földelt kéz iszersz ámokkal soha ne
használjon adapter dugaszt. Az eredeti
(módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali
dugaljak használata csökkentik az áramütés
kockázatát.
b. Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékekkel, radiátorokkal, hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt
felülettel érintkezik, az növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
c. Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos sz-
erszámba, az növeli az elektromos áramütés
veszélyét.
d. Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos kéziszerszámot soha ne vigye és ne
húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt ne
a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból. Óvja
a kábelt a hőtől, olajtól, éles szegletektől,
illetve mozgó alkatrészektől. A sérült vagy
összegabalyodott kábel növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
e. Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábelt vegyen igénybe. A kültéri
használatra alkalmas hosszabbítókábellel csökkentheti az elektromos áramütés veszélyét.
f. Ha elkerülhetetlen az elektromos szerszám
nedves helyen való használata, használjon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé
használata csökkenti az elektromos áramütés
veszélyét.
3. Személyes biztonság
a. Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
oda arra, amit csinál, és használja a józan
eszét, ha elektromos szerszámmal dolgozik.
Ne dolgozzon elektromos szerszámmal,
ha fáradt, kábítószert vagy alkoholt fogyasztott, illetve gyógyszer hatása alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben egy
pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi
sérüléshez vezethet.
b. Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget. A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelés, például
porálarc, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy fülvédő csökkenti a személyi
sérülés veszélyét.
c. Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója a ki állásban van- e, mielőtt
a hálózatra vagy akkumulátorra kapcsolja,
illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az ujja a kapcsolón
van, ill. olyan szerszámot helyez áram alá, amely
be van kapcsolva, balesetet okoz(hat).
d. Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot
vagy fogót, mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot. A forgó alkatrészre illesztve
maradt fogó vagy kulcs személyi sérülést
okozhat.
e. Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek
kibillenthetik egyensúlyából. Mindig szilárd
felületen álljon, és ügyeljen, ne veszítse el
egyensúlyát. Így jobban tudja uralni a szerszámot váratlan helyzetekben.
5
MAGYAR
f.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszer t. Haját, ruháját
é s k e s z t y ű j é t t a r t s a t á vo l a m o z g ó
alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
g. Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön meg
arról, hogy ezeket megfelelően csatlakoztatva, ill. ezek megfelelően működnek.
Ezen eszközök használata csökkenti a porral
összefüggő veszélyeket.
4. Elektromos szerszámok használata és karbantartása
a. Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot. A célnak megfelelő elektromos szerszámot alkalmazza. A megfelelő elektromos
szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt kifejezetten az adott feladatra
tervezték.
b. Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni.
A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos
szerszámok használata veszélyes, az ilyen
készüléket meg kell javíttatni.
c. Csatlakoztassa le a hálózatról vagy az akkumulátorról a szerszámot, mielőtt beállítást
végezne, tartozékot cserélne, vagy eltárolná
azt. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkentheti a szerszám véletlen
beindításának veszélyét.
d. A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek nem
érhetik el; és ne engedje, hogy azt olyan
személyek használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat nem ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében az
elektromos szerszám veszélyt jelent.
e. Fordítson gondot az elektromos szerszám
karbantar tására. Ellenőriz ze a mozgó
alkatrészek csatlakozását és/vagy kötését,
ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más
olyan sérülésekre, amelyek befolyásolhatják
az elektromos eszköz működését. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok sok balesetet okoznak.
f. A vágószerszámok mindig tiszták és élesek
legyenek. A megfelelően karbantartott éles
vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul
be, és jobban kontrollálható.
g. Az elektromos szerszámot, tartozékokat és
szerszám befogókat a használati utasításnak megfelelően használja, a munkakörül6
m ények é s a z elvég z end ő f el a d a t f i gyelembe vételével. Az elektromos szerszám
rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.
5. Szerviz
a. A szerszámot képzett szakemberrel szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosíthatja az
elektromos szerszám folyamatos biztonságos
üzemelését.
Az elektromos szerszámokra vonatkozó további
speciális biztonsági utasítások
Figyelmeztetés! További biztonsági utasítások csiszoláshoz, köszörüléshez,
drótkefézéshez, polírozáshoz és vágáshoz.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ez az elektromos szerszám csiszoláshoz, köszörüléshez, drótkefézéshez,
polírozáshoz és vágáshoz alkalmas. Olvassa el az összes utasítást, specifikációt
és tekintse meg az összes ábrát, amit ehhez
az elektromos szerszámhoz mellékeltünk.
A lent felsorolt összes utasítás be kell tartani. Az
utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos
áramütés veszélyével járhat vagy tüzet és/vagy
súlyos balesetet okozhat.
Az elektromos szerszám rendeltetéstől
eltérő használata jelentős kockázatokkal és
személyi sérülés veszélyével jár.
Soha ne használjon olyan tartozékokat a szerszámhoz, amit a szerszám gyártója nem
javasol. Az a tény, hogy a tartozékot csatlakoztatni lehet az elektromos szerszámhoz nem
jelenti azt, hogy annak használata biztonságos.
A tartozék engedélyezett sebességének
egyenlőnek kell lennie az elektromos szerszám maximális sebességével vagy azt
meg kell haladnia. Az olyan tartozékok, amelyeket az engedélyezett sebességüknél gyorsabban használunk eltörhetnek és elrepülhetnek.
A tar tozék külső átmérőjének és vastagságának az elektromos szerszámnál
megadott engedélyezett tartományba kell
esnie. A nem megfelelő méretű tartozékokat
nem lehet megfelelően irányítani vagy azok
ellen megfelelően védekezni.
Bármely tartozék befogópofájának, befogótüskéjének vagy tengelyének
megfelelően kell illeszkednie az elektromos
szerszám tengelyéhez. Azok a tartozékok,
amelyek befogó-bemélyedései/nyílásai nem
illeszkednek tökéletesen az elektromos szerszám illesztő-alkatrészébe, excentrikusan
MAGYAR
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
fognak forogni, túlzott vibrációt keltenek és
ezek miatt elveszíthetjük a szerszám fölött az
irányítást.
Soha ne használjon sérült tartozékot. Minden tartozékot ellenőrizzen a használat előtt,
például a korongokat ellenőrizze kitörésekre
és repedésekre, a befogópofát repedésekre,
hasadásokra vagy túlzott kopásra, ill. a drótkeféket lógó vagy törött drótszálakra. Ha az
elektromos szerszámot vagy annak tartozékát
leejti, akkor azt ellenőrizze sérülésekre és az
eszközre csak sérülésmentes tartozékot szereljen fel.
A tartozék vizsgálata és felszerelése után
egy percig a legmagasabb üresjárati fordulaton működtesse a szerszámot. A sérült
tartozékok ezalatt a teszt alatt a leggyakrabban
leválnak/széttörnek.
H a s z n á l j o n e g yé n i vé d ő f e l s z e r e l é s t .
A munkavégzésnek megfelelően hordj o n e g é s z a r c o s m a s z ko t , b i z t o n s á g i
védőszemüveget vagy védőszemüveget.
Szükség esetén hordjon pormaszkot, hallásvédelmet, kesztyűket és munkavédelmi
kötényt, amely felfogja a munkadarab kis
részecskéit és a szilánkokat. A szemvédelemhez olyan védőszemüveget kell használni, amely
képes az összes (és különböző fajtájú) levegőbe
kerülő szilánkot és port felfogni. A pormaszknak vagy a légzőkészüléknek ki kell szűrnie
a munkavégzés során keletkező port. Ha huzamosabb időn keresztül végez zajos munkát
az hallássérüléshez vezethet.
Tartsa a bámészkodókat megfelelő távolságban a munkaterülettől. Mindenkinek személyes védőfelszerelést kell hordania, aki belép
a munkaterületre. A munkadarabról leváló
szilánkok vagy a törött tar tozék messze
elrepülhet és súlyos sérülést okozhat, még
a közvetlen munkavégzéstől jelentős távolságban is.
A készüléket mindig a szigetelt markolati
felületen tartsa, ha olyan munkát végez, ahol
rejtett, vagy a saját vezetékével találkozhat
a készülék. Élő vezetékkel való kontaktus által
a készülék fém részei is vezetővé válnak, és
elektromos áramütés érheti a felhasználót.
Helyezze el úgy a készülék kábelét, hogy az
ne kerüljön/kerülhessen a forgó tartozék
útjába. Ha elveszíti a gép fölötti irányítást, akkor
a gép a vezetéket elvághatja vagy felcsavarhatja
és a kezét a forgó tartozék felé húzhatja.
Soha ne tegye le addig az elektromos szerszámot, amíg a tartozék teljesen le nem
állt. A forgó tartozék beleakadhat a munkadarab
♦
♦
♦
♦
felületébe, és az elektromos kéziszerszámot
kihúzhatja az Ön kezéből.
Soha ne járassa az elektromos szerszámot
menet közben. A forgó tartozék véletlenül elkaphatja az Ön ruházatát, és a tartozék belevághat
az Ön testrészeibe.
Rendszeresen takarítsa az elektromos
szerszám szellőzőnyílásait. A motor ventillátora beszívhatja a port a tokba, amelynek (ill.
a fémporoknak a) túlzott lerakodása elektromos
kockázatokkal járhat.
Soha ne használja az elektromos szerszámot gyúlékony anyagok közelében. A szikrák
meggyújthatják ezeket az anyagokat.
Soha ne használjon olyan tartozékokat,
amelyek folyadékhűtést igényelnek. A víz
vagy más hűtőfolyadékok használata halálos
áramütést vagy elektromos balesetet okozhat.
Megjegyzés: A fönti fi gyelmeztetés nem vonatkozik olyan elektromos szerszámokra, amelyeket
kifejezetten folyadékrendszerben való használatra
terveztek.
A szerszám visszarúgása és az ehhez kapcsolódó
figyelmeztetések
A visszarúgás alatt a beszorult vagy egyenetlen
forgókorong, befogópofa, acéldrót-kefe vagy más
tartozék hirtelen mozgását, reakcióját értjük.
A beszorulás vagy az egyenetlenség miatt a forgó
tartozék nagyon gyorsan lelassulhat, amelynek
hatására az irányíthatatlan elektromos szerszám
a tartozék forgásával ellentétes irányba indulhat el
az elakadási ponttól.
Példa: ha a tisztítókorong egyenetlen vagy az beszorul a munkadarabba, akkor annak éle jobban
belevág a munkadarab felületébe, aminek hatására
a korong kijöhet a vágatból és visszarúghat. A korong elindulhat a kezelő felé, de azzal ellentétes
irányban is - a beszorulás pillanat mozgási irányának
függvényében. A tisztítókorong ilyen körülmények
között el is törhet.
A visszarúgás a szerszám rendeltetéstől eltérő
vagy helytelen használat vagy munkakörülmények
következménye, de elkerülhető az alábbi megfelelő
óvintézkedések betartásával.
♦ Tartsa az elektromos szerszámot szorosan
a kezébe és azt irányítsa úgy a testéhez és
a karjaihoz képest, hogy az meg tudja tartani
az ilyen visszarúgások során. Ha a gép fel
van szerelve segéd-fogantyúval is (másodlagos fogantyúval) akkor azt is tartsa, hogy
az ilyen visszarúgások és az indítás során
keletkező nyomatékváltozások során is
7
MAGYAR
biztosan tartsa a szerszámot a kezében.
A kezelő reagálhat a nyomatékváltozásokra
és a visszarúgásokra, ha azokra megfelelően
felkészült (megtette a szükséges óvintézkedéseket).
Soha ne helyezze a kezét közel a forgó tartozékhoz. A tartozék egy visszarúgás során az
Ön keze felé is elindulhat.
Soha ne helyezkedjen úgy, hogy az elektromos szerszám az ilyen visszarúgás során az
Ön teste felé induljon el. A visszarúgás során
a szerszám a beszorulás pontjától a korong
forgásával ellentétes irányba fog elindulni.
Különösképpen legyen óvatos, ha a munka
során egy sarkon, éles éleken stb. dolgozik.
Kerülje a tartozék felesleges mozgatását
(ugráltatását) és hogy azon egyenetlenségek képződjenek. A sarkok, az éles élek
miatt vagy az ugráltatás során a forgó tartozék
könnyen egyenetlenné válhat, amelynek hatására elvesztheti az eszköz felett az irányítást
vagy az visszarúghat.
Soha ne helyezzen a készülékre fűrészláncot,
famarásra alkalmas fűrészlapot, vagy fogazott fűrészlapot. Az ilyen lapok gyakori visszarúgást okozhatnak és elveszítheti az eszköz
felett az irányítást.
♦
♦
♦
♦
♦
A vágókorongos vágással kapcsolatos további
munkavédelmi utasítások:
♦
♦
♦
A köszörüléssel és vágókorongos vágással
kapcsolatos további munkavédelmi utasítások
A köszörüléssel és a vágókorongos vágással
kapcsolatos további munkavédelmi utasítások
♦ Csak a szerszámhoz ajánlott típusú korongokat használjon, a kiválasztott koronghoz tervezett speciális védőburkolattal. Azok
a korongok, amelyeket nem vettek figyelembe
a szerszám tervezésénél, nem biztonságosak
és nincs megfelelő védőeszköz hozzájuk.
♦ A védőburkolatot jól kell rögzíteni a szerszámra és a maximális biztonság érdekében a úgy kell beállítani, hogy a korong minél
kisebb része legyen szabadon a kezelő felé.
A védőburkolat segít megvédeni a kezelőt a korong letöredező darabjaitól és a korong véletlen
megérintésétől.
♦ A korongokat csak ajánlott alkalmazási
területeiken szabad használni. Például: ne
használja a vágókorongot köszörülésre.
A vágókorong perifériás köszörülésre alkalmas,
az ilyen korongok a rájuk gyakorolt oldalirányú
nyomás hatására összeroppanhatnak.
♦ Mindig sértetlen, a kiválasztott korong méretének és alakjának megfelelő leszorító karimát alkalmazzon. A megfelelő szorítókarima
8
támasztja a korongot, így csökkenti a korong
törésének lehetőségét. A vágókorong karimája
különbözhet a csiszolókorong karimájától.
Ne használja nagyobb szerszámok lekopott korongjait. A nagyobb szerszámokhoz
alkalmas korongok esetleg nem felelnek meg
a kisebb szerszám nagyobb sebességének és
szétrobbanhatnak.
♦
♦
♦
Ügyeljen, hogy a vágókorong ne "szoruljon
be", és ne alkalmazzon túlzott nyomást. Ne
próbáljon túl nagy mélységű vágást végezni.
Ha túl nagy erővel nyomja a korongot, fokozza
annak terhelését, ezért könnyebben megtörhet
vagy megszorulhat a vágatban, és nő a visszarúgás, illetve a korong eltörésének veszélye.
Ne álljon egyvonalba a forgó tárcsával
vagy közvetlenül mögé. Amikor a tárcsa
a munkavégzés helyén az Ön testétől elfelé
mozdul, egy esetleges visszarúgás a forgó
tárcsát és a szerszámot közvetlenül Ön felé
viszi.
Amikor a tárcsa megszorul vagy valamilyen
okból megszakítja a vágást, kapcsolja ki
a szerszámot és tartsa mozdulatlanul amíg
teljesen leáll. Soha ne próbálja a mozgó
vágókereket eltávolítani a vágatból, mert
visszarúghat a szerszám. Vizsgálja meg
a tárcsa megszorulásának okát, és tegye meg
a szükséges intézkedéseket, hárítsa el az okot.
Ne indítsa újra a vágást, ha a korong
a munkadarabban van. Várja meg, amíg
a tárcsa eléri a teljes sebességet, ezután
óvatosan illessze vissza a vágatba. A tárcsa
megszorulhat, kiugorhat fölfelé vagy visszarúghat, ha a szerszámot a munkadarabban
indítja el.
Támassza alá a táblákat, illetve a túl nagy
munkadarabokat, hogy csökkentse a tárcsa
becsípődésének és a visszarúgásnak az
esélyét. A nagy munkadarabok már saját súlyuktól deformálódnak. A munkadarabot a vágási
vonal közelében kell alátámasztani, illetve két
végén a vágótárcsa mindkét oldalán.
Szenteljen különös figyelmet az “u-alakú”
vágásnak álló falaknál vagy egyéb nem átlátható daraboknál. A tárcsa belevághat a gázvagy vízcsövekbe, elektromos vezetékekbe
vagy más tárgyakba, amelyek visszarúgást
okozhatnak.
MAGYAR
Speciális biztonsági utasítások a csiszoláshoz
♦
Ne hasz náljon túl nagy méretű c siszolókorongot. A csiszolópapír kiválasztásánál kövesse a gyártó ajánlásait. A csiszolólapon túlnyúló nagy csiszolópapír fokozza
a szakadás veszélyét és a csiszolókorong
elszakadhat, csorbulhat, illetve ez visszarúgást
is okozhat.
Speciális biztonsági utasítások polírozáshoz
♦
Ne hagyja, hogy a polírozó korong laza
részei szabadon forogjanak. Szorítsa le
vagy vágja le a lazán lógó szálakat. A laza
és forgó szálak az ujjaiba gabalyodhatnak vagy
kicsorbíthatják a munkadarabot.
használatának függvényében. A vibrációs értékek
az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhetnek.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett vibrációs
expozíció felmérése során az expozíció felbecsülésénél tekintetbe kell venni a tényleges használati
körülményeket, illetve, hogy a szerszámot milyen
módon használják, beleértve, hogy figyelembe kell
venni a munkafolyamat minden részét, pl. azokat az
időszakokat, amikor a szerszám ki van kapcsolva
vagy üresen fut a napi expozíciós idő mellett.
Címkék a szerszámon
Figyelmeztetés! A sérülések elkerülése
érdekében a felhasználó köteles elolvasni
a kezelési útmutatót.
A drótkefés műveletekkel kapcsolatos speciális
munkavédelmi utasítások
♦
♦
Legyen óvatos, mert a drótszálak a keféről
rendes használat során is leválhatnak. Soha
ne terhelje túl a drótszálakat azzal, hogy
a kefét túlzott erővel nyomja. A drótszálak
könnyen behatolhatnak/átbökhetik a vékony
ruházatot és/vagy bőrt.
Ha a drótkefés munkához a védőeszköz
használata ajánlott, akkor ne engedje, hogy
a drótkefe hozzáérjen a védőeszközhöz.
A drótkefés korong átmérője megnövekedhet
munka során a terhelés és a centrifugális erők
hatására.
Mások biztonsága
♦
♦
A készüléket nem korlátozott fizikai, érzékelési,
mentális képességekkel rendelkező vagy gyakorlatlan személyek (beleértve a gyermekeket
is) számára tervezték; kivétel ha számukra
a szerszám használatához a biztonságukért
felelős személy felügyeletet és tájékoztatást
biztosít.
A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak
a szerszámmal.
A szerszám használata közben viseljen
védőszemüveget.
A szerszám használata közben viseljen
fülvédőt.
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigetelésű; ezér t
nincs szükség földelő vezetékre. Mindig
ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján
megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel.
♦
Ha a tápkábel sérült, hivatalos Black & Decker
szervizben kell kicserélni a veszélyek elkerülése
végett.
Csomag Tartalma
A szerszám az alábbi tartozékok némelyikét vagy
valamennyit tartalmazza:
1. Ki- és bekapcsoló
2. oldalfogantyú
3. Orsóretesz (Tengelyrögzítés)
4. Védőburkolat
Rezgés
Összeszerelés
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vibrációs kibocsátási értékeket
az EN 60745 szabványnak megfelelően mérték,
és alkalmasak különböző szerszámok értékeinek
összehasonlítására. A feltüntetett vibrációs kibocsátási értékek szintén felhasználhatók előzetes
expozíciós felmérésekhez.
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt ellenőrizze,
hogy a szerszám ki van-e kapcsolva, és ki van-e
húzva a konnektorból.
Figyelmeztetés! A vibrációs kibocsátási értékek az
elektromos szerszám tényleges használata közben
a feltüntetett értéktől különbözhetnek a szerszám
A védőburkolat fel- és leszerelése (A & B ábra)
A szerszám kizárólag köszörülési munkákhoz alkalmazható védőburkolattal rendelkezik. Ha vágási
műveletet végez vele, ehhez megfelelő védőburkolatot
kell felszerelnie. A vágási műveletekhez alkalmas védőburkolat cikkszáma: 1004484-00, a Black & Decker
szervizekben szerezhető be.
9
MAGYAR
Felszerelés
♦ Helyezze a szerszámot egy asztalra a kihajtótengelyel (5) fölfelé.
♦ Helyezze a rugós alátétet (6) a kihajtótengelyre
és helyezze el a felfekvő felületen (7).
♦ Tegye a védőburkolatot (4) a szerszámra az ábra
szerint
♦ Helyezze a karimát (8) a kihajtótengelyre úgy,
hogy a kiemelkedések a védőburkolat felé nézzenek. Ellenőrizze, hogy a felfekvő felület furatai
egyvonalba esnek a csavarok helyével a karimán.
♦ Rögzítse a karimát a csavarokkal (9). Ellenőrizze,
hogy a csavarok teljesen meg vannak-e húzva
és hogy a védőburkolatotot el lehet-e fordítani.
Eltávolítás
♦ Tartsa lenyomva a tengelyrögzítőt (3) és lazítsa
meg a külső karimát (13) a körmöskulccsal (14)
(E ábra).
♦ Vegye le a karimát (13) és a korongot (11).
A csiszolókorong fel- és leszerelése (E & F ábra)
Csiszoláshoz csiszolótányérra van szükség.
A csiszolótányér megvásárolható Black & Decker
kereskedőjénél mint tartozék.
Az oldalfogantyú felszerelése
♦ Csavarja be az oldalfogantyút (2) a szerszám
egyik e célt szolgáló furatába.
Figyelmeztetés! Mindig használja az oldalfogantyút.
Felszerelés
♦ Helyezze fel a belső karimát (10) a tengelyre (5)
az itt bemutatott módon (F ábra). Ellenőrizze,
hogy a karima helyesen van elhelyezve a tengely lapos oldalán.
♦ Tegye a csiszolótányért (15) a tengelyre.
♦ Tegye a csiszolókorongot (16) a csiszolótányérra.
♦ Helyezze a külső karimát (13) a tengelyre úgy,
hogy a kiemelkedő középső rész a koronggal
ellentétes irányba nézzen.
♦ Tartsa lenyomva a tengelyrögzítőt (3) és szorítsa
rá a külső karimát a körmöskulccsal (14) (E
ábra). Ellenőrizze, hogy a külső karima helyesen
van-e elhelyezve és a csiszolókorong erősen be
van-e szorítva.
A csiszoló és a vágókorongok fel- és leszerelése
(C -E ábra)
Mindig a célnak megfelelő korongot alkalmazza.
Mindig a megfelelő belső és külső átmérőjű korongot
használjon (lásd a műszaki adatokat).
Eltávolítás
♦ Tartsa lenyomva a tengelyrögzítőt (3) és lazítsa
meg a külső karimát (13) a körmöskulccsal (14)
(E ábra).
♦ Vegye le a külső karimát (13), a csiszolókorongot
(16) és az csiszolótányért (15).
Felszerelés
♦ Az előbbiek szerint szerelje fel a védőburkolatot.
♦ Helyezze fel a belső karimát (10) a tengelyre (5)
az itt bemutatott módon (C ábra). Ellenőrizze,
hogy a karima helyesen van elhelyezve a tengely lapos oldalán.
♦ Helyezze fel a korongot (11) a tengelyre (5) az
itt bemutatott módon (C ábra). Ha a korong
középső része kiemelkedik (12), ellenőrizze,
hogy a kiemelkedő rész befelé néz-e.
♦ Ellenőrizze, hogy a korong megfelelően van-e
elhelyezve a belső karimán.
♦ Tegye a külső karimát (13) a tengelyre. Amikor
csiszolókorongot szerel fel, a külső karima
kiemelt középső része a korong felé kell, hogy
nézzen (D ábra A). Amikor vágókorongot szerel
fel, a külső karima kiemelt középső része a koronggal ellentétes irányba kell, hogy nézzen (B
ábra D).
♦ Tartsa lenyomva a tengelyrögzítőt (3) és szorítsa
rá a külső karimát a körmöskulccsal (14) (E
ábra).
Maradványkockázatok
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett
kockázatok mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám használatát. Ezek a kockázatok
a szerszám rendeltetéstől eltérő, huzamos, stb.
használatából adódhatnak. Még a vonatkozó biztonsági utasítások betartása és a védőeszközök
alkalmazása mellett sem kerülhetők el bizonyos
maradványkockázatok. Ezek például a következők:
♦ A forgó/mozgó alkatrészek megérintése által
okozott sérülés.
♦ Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje
által okozott sérülés.
♦ A szerszám huzamos használata által okozott
egészségkárosodás. Bármely szerszám huzamosabb ideig való használata esetén tartson
rendszeres munkaszüneteket.
♦ Halláskárosodás.
♦ A szerszám használata közben keletkezett por
belégzése miatti egészségkárosodás (például
famunkáknál, különös tekintettel a tölgy, bükk
és MDF anyagokra).
Eltávolítás
♦ Csavarhúzóval hajtsa ki a csavarokat (9).
♦ Vegye le a karimát (8), a védőburkolatot (4) és
a rugós alátétet (7).
Tárolja gondosan őket.
Figyelmeztetés! Soha ne használja a szerszámot
védőburkolat nélkül.
10
MAGYAR
Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában működni. Ne terhelje túl.
♦ Óvatosan vezesse a kábelt, nehogy véletlenül
elvágja.
♦ Készüljön fel arra, hogy amikor a köszörülővagy vágókorong hozzáér a munkadarabhoz,
szikrázást tapasztal.
♦ Mindig úgy irányítsa a szerszámot, hogy
a védőburkolat optimálisan védje a köszörülővagy vágókorongtól.
Ki- és bekapcsolás
♦
Bekapcsoláshoz tolja előre a ki/be kapcsológombot (1). Megjegyzendő, hogy a szerszám a gomb felengedése után tovább forog.
♦ Kikapcsoláshoz nyomja le a ki/be kapcsológomb
hátsó részét.
Figyelmeztetés! Soha ne kapcsolja ki a gépet
terhelés közben.
Javaslatok az optimális használathoz
♦
♦
Egyik kezével erősen tartsa a szerszámot az oldalfogantyúnál, a másikkal pedig a főfogantyúnál.
Köszörüléskor mindig kb. 15° -os szögben tartsa
a szerszámot a munkadarabhoz.
Karbantartás
Az Ön Black & Decker szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük.
A folyamatos kielégítő működés feltétele a megfelelő gondozás és rendszeres tisztítás.
Figyelmeztetés! A hálózati/ akkumulátoros készülék karbantartása előtt:
♦ Kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból a gépet.
♦ Vagy kapcsolja ki és vegye le az akkumulátort
róla, ha az különálló akkumulátorral működik.
♦ Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort,
ha az a géppel egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki.
♦ Az akkumulátortöltőt tisztítás előtt csatlakoztassa le a hálózatról. A töltő a rendszeres
tisztításon kívül nem igényel más karbantartást.
♦ Puha kefével vagy száraz törlőkendővel
rendszeresen tisz títsa meg a gép/ töltő
szellőzőnyílásait.
♦ A motorburkolatot nedves ruhával tisztíthatja.
Ne használjon súrolószert vagy oldószer alapú
tisztítószereket.
♦ Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha van rajta) és ütögesse meg, hogy a belsejéből kihulljon
a por.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető normál háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön Black & Decker
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrafelhasználását. Az újrafelhasznált anyagok alkalmazása segít
megelőzni a környezetszennyezést és
csökkenti a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az elektromos termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve
olyan értelemben, hogy a helyi kereskedőnek kell
gondoskodnia a termék visszavételéről új termék
vásárlásakor.
A Black & Decker lehetőséget biztosít
a Black & Decker termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok elérték élettartamuk végét.
E szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye
vissza a terméket bármely szerződéses szervizképviseletünkbe, ahol vállalatunk képviseletében
gondoskodnak annak elkülönített összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Emellett a szerződött
Black & Decker szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és azok elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes címen
megtalálható: www.2helpU.com
Műszaki adatok
Feszültség
VAC
Felvett teljesítmény
W
Üresjárati fordulatszámmin-1
Tárcsaméret
mm
Tárcsafurat
mm
Maximális tárcsavastagság
csiszolókorong
mm
vágókorong
mm
Kihajtó tengely
mm
Súly
2,1
AST6 CD105
4. TÍPUS 4. TÍPUS
230
230
701
701
10 000 10 000
115
115
22
22
6
3,5
M14
kg
6
3,5
M14
2,1
11
MAGYAR
Feszültség
VAC
Felvett teljesítmény
W
Üresjárati fordulatszámmin-1
Tárcsaméret
mm
Tárcsafurat
mm
Maximális tárcsavastagság
csiszolókorong
mm
vágókorong
mm
Kihajtó tengely
mm
Súly
2,1
CD110 CD115
4. TÍPUS 4. TÍPUS
230
230
701
710
10 000 10 000
100
115
16
22
6
3,5
M10
kg
6
3,5
M14
2,1
A hangnyomásszint az EN60745 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 91 dB(A), toleranciafaktor (K)
3 dB(A)
Hangerő (LWA) 102 dB(A), toleranciafaktor (K)
3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektoröszszeg) az EN 60745 szerint:
Köszörülés (a h,AG) 7 m/s 2 , toleranciafaktor (K)
1,5 m/s2
Vágás (ah) 2,5 m/s2, toleranciafaktor (K) 1,5 m/s2
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE
VONATKOZÓ IRÁNYELV
AST6, CD105, CD110, CD115
Black & Decker kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok”
részben ismertetett termékek megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EC, EN607451, EN60745-2-3. Ezek a termékek a 2004/108/EK és
a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek.
H a további infor mác ióra lenne szüksége, lépjen
kapcsolatba Black & Decker vállalattal a következőkben
megadott elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket
a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
22.02.2012
12
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a
Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel kapcsolatosan
a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
Kérjük, látogasson el honlapunkra
(www.blackanddecker.hu), és regisztrálja új
Вlack & Decker termékét, hogy új termékeinkről és
különleges ajánlatainkról naprakész információkkal
láthassuk el. A Вlack & Decker márkával és termékkínálatunkkal kapcsolatos információkat ezen a honlapon tekintheti meg: www.blackanddecker.hu.
MAGYAR
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra,
hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003. (VII.30.)
GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint végzi
a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyen
fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a vásárlás időpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynek alá
kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú
(minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell
bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak
érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási
jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz
(kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen
megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő
használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás,
elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében
keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták fel
(nem fogyasztói szerződés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási
időn belüli rendeltetésszerű használat mellett az alkatrészek
természetes elhasználódása, kopása miatt következett be
(így különösen: fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés, meghatószíj,
csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz
vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok
valamelyikére vezethető vissza.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási
jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon részével,
amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen
használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek
vagy jelentősebb részének (motor állórész, forgórész, elektronika)
kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt, kijavított termékre
(jelentősebb részére), valamint a kijavítás következményeként
jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak
kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft.
a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja a jogot
a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az igény
teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy három
munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót a reklamáció
intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék kerül
felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15
napon belül megfelelő minőségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben és ésszerű
határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat
a szerződéstől (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül,
a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Praktiker Kft.
1095 Budapest,
Mester u. 87.
13
MAGYAR
Black & Decker KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
FORGALMAZÓ:
Praktiker Kft.
1095 Budapest,
Mester u. 87.
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
07/2012
14
ENGLISH
Intended use
Your Black & Decker angle grinder has been
designed for grinding and cutting metal and masonry
using the appropriate type of cutting or grinding disc.
When fitted with the appropriate guard, this tool is
intended for consumer use only.
Safety instructions
General power tool safety warnings
Warning! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow all
instructions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future
reference.
The term “power tool” in all of the warnings listed
below refers to your mains operated (corded) power
tool or battery operated (cordless) power tool.
1. Work area safety
a. Keep work area clean and well lit. Cluttered
and dark areas invite accidents.
b. Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c. Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can cause
you to lose control.
2. Electrical safety
a. Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do not use
any adapter plugs with earthed (grounded)
power tools. Unmodified plugs and matching
outlets will reduce risk of electric shock.
b. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges
and refrigerators. There is an increased risk
of electric shock if your body is earthed or
grounded.
c. Do not expose power tools to rain or wet
conditions.
Water entering a power tool will increase the risk
of electric shock.
d. Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, pulling or unplugging the power
tool. Keep cord away from heat, oil, sharp
edges or moving parts. Damaged or entangled
cords increase the risk of electric shock.
e. When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.
f. If operating a power tool in a damp location
is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD
reduces the risk of electric shock.
3. Personal safety
a. Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a power
tool. Do not use a power tool while you are
tired or under the influence of drugs, alcohol
or medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious
personal injury.
b. Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment
such as dust mask, non-skid safety shoes, hard
hat, or hearing protection used for appropriate
conditions will reduce personal injuries.
c. Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack,
picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the
switch on invites accidents.
d. Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key
left attached to a rotating part of the power tool
may result in personal injury.
e. Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times. This enables better control
of the power tool in unexpected situations.
f. Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves
away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
g. If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of these devices can reduce dust
related hazards.
4. Power tool use and care
a. Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application. The correct
power tool will do the job better and safer at the
rate for which it was designed.
b. Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous
and must be repaired.
15
ENGLISH
c. Disconnect the plug from the power source
and/or the battery pack from the power tool
before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools. Such
preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.
d. Store idle power tools out of the reach of
children and do not allow persons unfamiliar
with the power tool or these instructions
to operate the power tool. Power tools are
dangerous in the hands of untrained users.
e. Maintain power tools. Check for misalignment
or binding of moving parts, breakage of parts
and any other condition that may affect the
power tools operation. If damaged, have the
power tool repaired before use. Many accidents
are caused by poorly maintained power tools.
f. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting
edges are less likely to bind and are easier to
control.
g. Use the power tool, accessories and tool bits
etc. in accordance with these instructions,
taking into account the working conditions
and the work to be performed. Use of the
power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situation.
5. Service
a. Have your power tool serviced by a qualified
repair person using only identical replacement parts. This will make sure that the safety
of the power tool is maintained.





Additional power tool safety warnings
Warning! Additional safety warnings for
grinding, sanding, wire brushing, polishing
or abrasive cutting-off operations



16
This power tool is intended to function as
a grinder, sander, wire brush, polisher or
cut-off tool. Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications
provided with this power tool. Failure to follow
all instructions listed below may result in electric
shock, fire and/or serious injury.
Operations for which the power tool was not
designed may create a hazard and cause
personal injury.
Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the
tool manufacturer.
Just because the accessory can be attached to


your power tool, it does not assure safe operation.
The rated speed of the accessory must be at
least equal to the maximum speed marked
on the power tool. Accessories running faster
than their rated speed can break and fly apart.
The outside diameter and the thickness of
your accessory must be within the capacity
rating of your power tool. Incorrectly sized
accessories cannot be adequately guarded or
controlled.
The arbour size of wheels, flanges, backing
pads or any other accessory must properly
fit the spindle of the power tool. Accessories
with arbour holes that do not match the mounting
hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss
of control.
Do not use a damaged accessory. Before
each use inspect the accessory such as
abrasive wheels for chips and cracks, backing pad for cracks, tear or excess wear, wire
brush for loose or cracked wires. If power
tool or accessory is dropped, inspect for
damage or install an undamaged accessory.
After inspecting and installing an accessory
and run the power tool at maximum no-load
speed for one minute. Damaged accessories
will normally break apart during this test time.
Wear personal protective equipment. Depending on application, use face shield,
safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors,
gloves and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments.
The eye protection must be capable of stopping
flying debris generated by various operations.
The dust mask or respirator must be capable of
filtering particles generated by your operation.
Prolonged exposure to high intensity noise may
cause hearing loss.
Keep bystanders a safe distance away from
work area. Anyone entering the work area
must wear personal protective equipment.
Fragments of workpiece or of a broken accessory may fl y away and cause injury beyond
immediate area of operation.
Hold the power tool by insulated gripping
surfaces, because the sanding belt / sanding base may contact its own cord. Cutting
a "live" wire may make exposed metal parts of
the power tool "live" could give the operator an
electric shock.
ENGLISH






Position the cord clear of the spinning accessory. If you lose control, the cord may be
cut or snagged and your hand or arm may be
pulled into the spinning accessory.
Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop. The
spinning accessory may grab the surface and
pull the power tool out of your control.
Do not run the power tool while carrying it at
your side. Accidental contact with the spinning
accessory could snag your clothing, pulling the
accessory into your body.
Regularly clean the power tool’s air vents.
The motor’s fan will draw the dust inside the
housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
Do not operate the power tool near flammable materials. Sparks could ignite these
materials.
Do not use accessories that require liquid
coolants.
Using water or other liquid coolants may result
in electrocution or shock.
Note: The above warning does not apply for power
tools specifi cally designed for use with a liquid
system.
Kickback and related warnings
Kickback is a sudden reaction to a pinched or
snagged rotating wheel, backing pad, brush or any
other accessory.
Pinching or snagging causes rapid stalling of
the rotating accessory which in turn causes the
uncontrolled power tool to be forced in the direction
opposite of the accessory’s rotation at the point of
the binding.
For example, if an abrasive wheel is snagged or
pinched by the workpiece, the edge of the wheel
that is entering into the pinch point can dig into the
surface of the material causing the wheel to climb
out or kick out. The wheel may either jump toward
or away from the operator, depending on direction of
the wheel’s movement at the point of pinching.
Abrasive wheels may also break under these
conditions.
Kickback is the result of power tool misuse and/or
incorrect operating procedures or conditions and
can be avoided by taking proper precautions as
given below.

Maintain a firm grip on the power tool and
position your body and arm to allow you to
resist kickback forces. Always use auxiliary




handle, if provided, for maximum control
over kickback or torque reaction during
start-up. The operator can control torque reactions or kickback forces, if proper precautions
are taken.
Never place your hand near the rotating accessory.
Accessory may kickback over your hand.
Do not position your body in the area where
power tool will move if kickback occurs.
Kickback will propel the tool in direction opposite
to the wheel’s movement at the point of snagging.
Use special care when working corners,
sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.
Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause
loss of control or kickback.
Do not attach a saw chain woodcarving
blade or toothed saw blade. Such blades
create frequent kickback and loss of control.
Additional safety instructions for grinding
and cutting-off operations
Safety warnings specific for grinding and abrasive cutting-off operations
Use only wheel types that are recommended
for your power tool and the specific guard
designed for the selected wheel. Wheels for
which the power tool was not designed cannot
be adequately guarded and are unsafe.
 The guard must be securely attached to the
power tool and positioned for maximum
safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator. The guard helps
to protect operator from broken wheel fragments
and accidental contact with wheel.
Wheels must be used only for recommended
applications. For example: do not grind with
the side of cut-off wheel. Abrasive cut-off
wheels are intended for peripheral grinding,
side forces applied to these wheels may cause
them to shatter.
Always use undamaged wheel flanges that
are of correct size and shape for your selected wheel. Proper wheel flanges support
the wheel thus reducing the possibility of wheel
breakage. Flanges for cut-off wheels may be
different from grinding wheel flanges.
Do not use worn down wheels from larger
power tools. Wheel intended for larger power
tool is not suitable for the higher speed of
a smaller tool and may burst.
17
ENGLISH
Additional safety warnings specific for
abrasive cutting-off operations






Do not “jam” the cut-off wheel or apply excessive pressure. Do not attempt to make
an excessive depth of cut. Over stressing the
wheel increases the loading and susceptibility
to twisting or binding of the wheel in the cut and
the possibility of kickback or wheel breakage.
Do not position your body in line with and
behind the rotating wheel. When the wheel, at
the point of operation, is moving away from your
body, the possible kickback may propel the spinning wheel and the power tool directly at you.
When wheel is binding or when interrupting
a cut for any reason, switch off the power
tool and hold the power tool motionless
until the wheel comes to a complete stop.
Never attempt to remove the cut-off wheel
from the cut while the wheel is in motion
otherwise kickback may occur. Investigate
and take corrective action to eliminate the cause
of wheel binding.
Do not restart the cutting operation in the
workpiece. Let the wheel reach full speed
and carefully re-enter the cut. The wheel
may bind, walk up or kickback if the power tool
is restarted in the workpiece.
Support panels or any oversized workpiece to
minimize the risk of wheel pinching and kickback. Large workpieces tend to sag under their
own weight. Supports must be placed under the
workpiece near the line of cut and near the edge
of the workpiece on both sides of the wheel.
Use extra caution when making a “pocket
cut” into existing walls or other blind areas.
The protruding wheel may cut gas or water
pipes, electrical wiring or objects that can cause
kickback.
Safety warnings specific for sanding
operations

Do not use excessively oversized sanding
disc paper.
Follow manufacturers recommendations,
when selecting sanding paper. Larger sanding paper extending beyond the sanding pad
presents a laceration hazard and may cause
snagging, tearing of the disc or kickback.
Safety warnings specific for polishing
operations

18
Do not allow any loose portion of the polishing bonnet or its attachment strings to spin
freely. Tuck away or trim any loose attach-
ment strings. Loose and spinning attachment
strings can entangle your fingers or snag on the
workpiece.
Safety warnings specific for wire brushing
operations


Be aware that wire bristles are thrown by
the brush even during ordinary operation.
Do not overstress the wires by applying
excessive load to the brush. The wire bristles
can easily penetrate light clothing and/or skin.
If the use of a guard is recommended for wire
brushing, do not allow any interference of
the wire wheel or brush with the guard. Wire
wheel or brush may expand in diameter due to
work load and centrifugal forces.
Safety of others


This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance by a person responsible for their
safety.
Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
Vibration
The declared vibration emission values stated in
the technical data and the declaration of conformity
have been measured in accordance with a standard
test method provided by EN 60745 and may be used
for comparing one tool with another. The declared
vibration emission value may also be used in
a preliminary assessment of exposure.
Warning! The vibration emission value during actual
use of the power tool can differ from the declared
value depending on the ways in which the tool is
used. The vibration level may increase above the
level stated.
When assessing vibration exposure to determine
safety measures required by 2002/44/EC to protect
persons regularly using power tools in employment,
an estimation of vibration exposure should consider,
the actual conditions of use and the way the tool is
used, including taking account of all parts of the
operating cycle such as the times when the tool is
switched off and when it is running idle in addition
to the trigger time.
ENGLISH
Labels on tool
Warning! To reduce the risk of injury, the
user must read the instruction manual.


Wear safety glasses or goggles when using
the tool.
Wear ear protection when using this tool.
Electrical safety
This tool is double insulated; therefore no
earth wire is required. Always check that the
power supply corresponds to the voltage on
the rating plate.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised
Black & Decker Service Centre in order to avoid
a hazard.
Features
Your tool has some or all of the following features:
1. On/off switch
2. Side handle
3. Spindle lock
4. Guard
Assembly
Warning! Before assembly, make sure that the tool
is switched off and unplugged.
Fitting and removing the guard (fig. A & B)
The tool is supplied with a guard intended for
grinding purposes only. If the unit is intended to
perform cutting off operations, a guard specific for
this operation must be fitted. A suitable guard for
cutting off operations part number 1004484-00 is
available and can be obtained from Black & Decker
service centres.
Fitting
Place the tool on a table, with the spindle (5)
facing up.

Place the spring washer (6) over the spindle and
locate it on the shoulder (7).

Place the guard (4) onto the tool as shown.

Place the flange (8) over the spindle with the
protruding pips towards the guard. Make sure
that the holes in the flange align with the screw
holes.
Secure the flange with the screws (9). Make sure
that the screws are fully tight and that the guard
can be rotated.
Removing

Use a screwdriver to remove the screws (9).

Remove the flange (8), guard (4) and spring
washer (7).
Store these parts carefully.
Warning! Never use the tool without the guard.
Fitting the side handle

Screw the side handle (2) into one of the mounting holes in the tool.
Warning! Always use the side handle.
Fitting and removing grinding or cutting
discs (fig. C - E)
Always use the correct type of disc for your
application.
Always use discs with the correct diameter and bore
size (see technical data).
Fitting

Fit the guard as described above.

Place the inner flange (10) onto the spindle (5) as
shown (fig. C). Make sure that the flange is correctly located on the flat sides of the spindle.

Place the disc (11) onto the spindle (5) as shown
(fig. C).
If the disc has a raised centre (12), make sure
that the raised centre faces the inner flange.

Make sure that the disc locates correctly on the
inner flange.

Place the outer flange (13) onto the spindle.
When fitting a grinding disc, the raised centre on
the outer flange must face towards the disc (A
in fig. D). When fitting a cutting disc, the raised
centre on the outer flange must face away from
the disc (B in fig. D).

Keep the spindle lock (3) depressed and tighten
the outer flange using the two-pin spanner (14)
(fig. E).
Removing
Keep the spindle lock (3) depressed and loosen
the outer flange (13) using the two-pin spanner
(14) (fig. E).

Remove the outer flange (13) and the disc (11).

19
ENGLISH
Fitting and removing sanding discs (fig.
E & F)
For sanding, a backing pad is required. The backing
pad is available from your Black & Decker dealer as
an accessory.

grinding or cutting disc touches the workpiece.
Always position the tool in such a way that the
guard provides optimum protection from the
grinding or cutting disc.
Switching on and off
To switch on, slide the on/off switch (1) forward.
Note that the tool will continue running when you
release the switch.

To switch off, press the rear part of the on/off
switch.
Warning! Do not switch the tool off while under load.
Fitting

Place the inner flange (10) onto the spindle (5) as
shown (fig. F). Make sure that the flange is correctly located on the flat sides of the spindle.

Place the backing pad (15) onto the spindle.

Place the sanding disc (16) onto the backing
pad.

Place the outer flange (13) onto the spindle with
the raised centre facing away from the disc.

Keep the spindle lock (3) depressed and
tighten the outer flange using the two-pin spanner (14) (fig. E). Make sure that the outer flange
is fitted correctly and that the disc is clamped
tightly.

Removing

Keep the spindle lock (3) depressed and loosen
the outer flange (13) using the two-pin spanner
(14) (fig. E).

Remove the outer flange (13), the sanding disc
(16) and the backing pad (15).
Maintenance
Residual risks
Additional residual risks may arise when using the
tool which may not be included in the enclosed
safety warnings. These risks can arise from misuse,
prolonged use etc. Even with the application of the
relevant safety regulations and the implementation
of safety devices, certain residual risks cannot be
avoided. These include:

Injuries caused by touching any rotating/moving
parts.

Injuries caused when changing any parts,
blades or accessories.

Injuries caused by prolonged use of a tool. When
using any tool for prolonged periods make sure
you take regular breaks.

Impairment of hearing.
 Health hazards caused by breathing dust developed when using your tool (example:- working
with wood, especially oak, beech and MDF).
Use
Warning! Let the tool work at its own pace. Do not
overload.

Carefully guide the cable in order to avoid accidentally cutting it.

Be prepared for a stream of sparks when the
20
Hints for optimum use


Firmly hold the tool with one hand around the
side handle and the other hand around the main
handle.
When grinding, always maintain an angle of approx. 15° between the disc and the workpiece
surface.
Your Black & Decker tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Warning! Before performing any maintenance on
corded/cordless power tools:

Switch off and unplug the appliance/tool.

Or switch off and remove the battery from the appliance/tool if the appliance/tool has a separate
battery pack.

Or run the battery down completely if it is integral
and then switch off.

Unplug the charger before cleaning it. Your
charger does not require any maintenance apart
from regular cleaning.

Regularly clean the ventilation slots in your appliance/tool/charger using a soft brush or dry cloth.

Regularly clean the motor housing using a damp
cloth.
Do not use any abrasive or solvent-based cleaner.

Regularly open the chuck and tap it to remove
any dust from the interior (when fitted).
Mains plug replacement (U.K. & Ireland
only)
If a new mains plug needs to be fitted:

Safely dispose of the old plug.

Connect the brown lead to the live terminal in
the new plug.

Connect the blue lead to the neutral terminal.
ENGLISH
Warning! No connection is to be made to the earth
terminal. Follow the fitting instructions supplied with
good quality plugs.Recommended fuse: 13 A.
Protecting the environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal household
waste.
Should you find one day that your Black & Decker
product needs replacement, or if it is of no further
use to you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be recycled and used again. Re-use of recycled
materials helps prevent environmental
pollution and reduces the demand for raw
materials.
Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
Black & Decker provides a facility for the collection
and recycling of Black & Decker products once they
have reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest authorised repair agent by contacting your local
Black & Decker office at the address indicated
in this manual. Alternatively, a list of authorised
Black & Decker repair agents and full details of our
after-sales service and contacts are available on
the Internet at: www.2helpU.com
Technical data
Voltage
Power input
No-load speed
Disc diameter
Disc bore
Max disc
thickness
grinding discs
cutting discs
Spindle size
Weight
AST6
TYPE 4
VAC 230
W 701
min -1 10,000
mm 115
mm 22
mm
mm
mm
kg
6
3.5
M14
2.1
CD105
TYPE 4
230
701
10,000
115
22
6
3.5
M14
2.1
Voltage
Power input
No-load speed
Disc diameter
Disc bore
Max disc
thickness
grinding discs
cutting discs
Spindle size
Weight
CD110
TYPE 4
VAC 230
W 701
min -1 10,000
mm 100
mm 16
mm
mm
mm
kg
6
3.5
M10
2.1
CD115
TYPE 4
230
710
10,000
115
22
6
3.5
M14
2.1
Level of sound pressure according to EN60745:
Sound pressure (LpA) 91 dB(A),
uncertainty (K) 3 dB(A)
Sound power (LWA) 102 dB(A),
uncertainty (K) 3 dB(A)
Vibration total values (triax vector sum)
according to EN 60745:
Surface grinding (ah,AG) 7 m/s2,
uncertainty (K) 1,5 m/s2
Cutting-off (ah) 2,5 m/s2, uncertainty (K) 1,5 m/s2
EC declaration of conformity
MACHINERY DIRECTIVE
AST6, CD105, CD110, CD115
Black & Decker declares that these products
described under “technical data” are in
compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-3.
These products also comply with Directive
2004/108/EC and 2011/65/EU.
For more information, please contact
Black & Decker at the following address or refer to
the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of
the technical file and makes this declaration on
behalf of Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
22.02.2012
21
ENGLISH
Guarantee
Black & Decker is confi dent of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee. This
guarantee statement is in addition to and in no way
prejudices your statutory rights.
The guarantee is valid within the territories of the
Member States of the European Union and the
European Free Trade Area.
If a Black & Decker product becomes defective
due to faulty materials, workmanship or lack of
conformity, within 24 months from the date of
purchase, Black & Decker guarantees to replace
defective parts, repair products subjected to fair
wear and tear or replace such products to make
sure of the minimum inconvenience to the customer
unless:




The product has been used for trade, professional or hire purposes.
The product has been subjected to misuse or
neglect.
The product has sustained damage through
foreign objects, substances or accidents.
Repairs have been attempted by persons other
than authorised repair agents or Black & Decker
service staff.
To claim on the guarantee, you will need to submit
proof of purchase to the seller or an authorised
repair agent. You can check the location of your
nearest authorised repair agent by contacting your
local Black & Decker office at the address indicated
in this manual. Alternatively, a list of authorised
Black & Decker repair agents and full details of our
after-sales service and contacts are available on the
Internet at: www.2helpU.com
zst00200084 - 04-02-2013
22
23
24
25
26
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
09/12
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising