CD105 | Black&Decker CD105 SMALL ANGLE GRINDER Type 4 instruction manual

370000-03 LT
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
13
3
4
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šis „Black & Decker“ kampinis šlifuoklis skirtas
metalui ir mūrui šlifuoti bei pjauti naudojant
tinkamo tipo pjovimo arba šlifavimo diską. Uždėjus
tinkamą apsauginį gaubtą, šis įrankis tinkamas tik
individualiam vartojimui.
Saugos informacija
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos
įspėjimus ir visus nurodymus. Nesilaikant
visų toliau pateiktų nurodymų, gali kilti
elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus
sužeidimo pavojus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus
ateičiai.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose
įspėjimuose reiškia jungiamą į elektros lizdą (su
laidu) arba akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
1. Darbo vietos sauga
a. Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.
Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra
nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b. Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose,
kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten,
kur yra degiųjų skysčių, dujų arba dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių
gali užsidegti dulkės arba garai.
c. Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2. Elektros sauga
a. E l e k t r i n i ų į r a n k i ų k i š t u k a i p r i v a l o
atitikti elektros lizdus. Niekada niekaip
nemodifikuokite kištuko. Su įžemintais
elektriniais įrankiais niekada nenaudokite
jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai
ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins
elektros smūgio pavojų.
b. Venkite kontakto su įžemintais paviršiais,
pav y zd ž iui, va m zd ž iais, radiator iais,
viryklėmis ir šaldytuvais. Jei jūsų kūnas būtų
įžemintas, elektros smūgio pavojus padidėtų.
c. Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba esant
drėgnoms oro sąlygoms.
Į elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina
elektros smūgio pavojų.
d. Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti,
jam ar kištukui traukti. Saugokite laidą nuo
karščio, tepalo, aštrių kraštų arba judančių
dalių. Pažeisti arba susinarplioję laidai padidina
elektros smūgio pavojų.
e. Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke,
naudokite tam pritaikytą ilginimo laidą.
Naudojant darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja
elektros smūgio pavojus.
f. Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia
naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite
maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios
elek tros srovės prietaisu (RCD). RCD
naudojimas sumažina elektros smūgio pavojų.
3. Asmens sauga
a. Būkite budr ūs, ž iūrėkite ką darote ir
vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate
su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio
įrankio būdami pavargę arba veikiami
narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima rimtai susižeisti.
b. Dėvėkite asmeninės saugos įrangą. Visada
naudokite akių apsaugos priemones.
Apsauginės priemonės, pav yzdžiui,
respiratorius, apsauginiai batai neslidžiais
padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos
atitinkamomis sąlygomis, sumažina susižeidimo
pavojų.
c. Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte
įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros
tinklą ir (arba) įdėdami akumuliatorių bloką,
prieš paimdami ar nešdami įrankį, visuomet
patikrinkite, ar išjungtas jo jungiklis. Nešant
elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio
arba įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai
jų jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų
atsitikimų.
d. Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite
nuo jo visus reguliavimo rak tus ar
veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio iš
besisukančios elektros įrankio dalies rizikuojate
susižeisti.
e. Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite
ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip
galėsite lengviau suvaldyti elektrinį įrankį
netikėtose situacijose.
f. Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų
rūbų arba laisvai kabančių papuošalų.
Plaukus, aprangą ir pirštines laikykite
atokiau nuo judančių dalių. Judamosios dalys
gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar
ilgus plaukus.
5
LIETUVIŲ
g. ei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite.
Naudojant šiuos prietaisus galima sumažinti su
dulkėmis susijusius pavojus.
4. Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
a. Elektros įrankio negalima apkrauti per
dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti naudokite
tinkamą įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu
geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu,
kuriam jis yra numatytas.
b. Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma pataisyti.
c. Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų
pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus,
atjunkite šį elektrinį įrankį nuo energijos
šaltinio ir/arba ištraukite akumuliatoriaus
kasetę. Tokios apsauginės priemonės sumažina
pavojų netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d. Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį laikykite
vaikams nepasiekiamoje vietoje, ir neleiskite
jo naudoti su šiuo elektriniu įrankiu arba
šiomis instrukcijomis nesusipažinusiems
asmenims. Naudojami nekvalifikuotų vartotojų,
elektriniai įrankiai yra pavojingi.
e. Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius.
Patikrinkite, ar gerai sulygiuota arba
judančių dalių sukibimą, ar nesulūžę dalys
ir visas kitas būsenas, kurios gali daryti
įtaką įrankių naudojimui. Jeigu elektrinis
įrankis sugadintas, prieš naudojant jį reikia
pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų
nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
f. Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.
Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai
aštriais pjovimo galais mažiau strigs, juos bus
lengviau valdyti.
g. Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus
ir smulkias įrankių dalis (peilius, grąžtus
ir k t .) naudokite vadovaudamiesi šia
instrukcija ir konkrečios rūšies elektriniams
įrankiams numatytu būdu, atsižvelgdami
į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams nei
numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų
situacijų.
5. Techninė priežiūra
a. Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti
kvalifikuotas specialistas, naudodamas
o r i g i n a l i a s k e i č i a m ą s i a s d a l i s . Ta i p
užtikrinsite saugų elektrinio įrankio veikimą.
6
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Įspėjimas! Papildomi saugos įspėjimai
dėl šlifavimo įprastais šlifavimo diskais,
švitriniu popieriumi, vieliniais šepetėliais,
poliravimo arba pjovimo darbų naudojant
šlifavimo diskus.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Šį elektrinį įrankį galima naudoti kaip
šlifuoklį (su šlifavimo diskais, švitriniu
popieriumi, vieliniais šepetėliais), poliruoklį
arba pjovimo įrankį. Perskaitykite visus su
šiuo elektriniu įrankiu pateiktus saugos
įspėjimus, nurodymus, paveikslėlius ir
techninius duomenis. Jeigu nesivadovausite
visais toliau pateiktais nurodymais, galite gauti
elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) rimtai
susižeisti.
Atlikti darbus, kuriems daryti elektrinis
įrankis nėra skirtas, gali būti pavojinga ir
galima susižeisti..
Nenaudokite pried ų, kur ių sp ecialiai
nesukūrė ir nerekomendavo šio įrankio
gamintojas..
Jeigu priedą ir galima uždėti ant šio elektrinio
įrankio, tai dar nereiškia, kad dirbti su juo bus
saugu.
Nust at y t asis pr iedo sukimosi greit is
privalo būti bent jau lygus maksimaliam
ant elektrinio įrankio nurodytam greičiui..
Priedai, kurie sukasi greičiau, nei numatyta, gali
sulūžti ir būti nusviesti.
Priedo išorinis skersmuo ir storis turi atitikti
elektrinio įrankio pajėgumo koefi cientą..
Netinkamo dydžio priedų negalima tinkamai
apsaugoti skydais ar valdyti.
Diskų, jungių, atraminių padų arba bet
kokio kito priedo vidinis skersmuo privalo
tinkamai atitikti elektrinio įrankio sukimo
veleną. Priedai, kurių vidinės skylės neatitinka
elektrinio įrankio montavimo preitaisų, bus
nesubalansuoti, pernelyg vibruos ir dėl to galima
netekti įrankio kontrolės.
Nenaudokite apgadintų priedų. Prieš
kiekvieną naudojimą, patikrinkite priedą,
pavyzdžiui, šlifavimo diską, ar jis neįskilęs
ir neįtrūkęs, ar atraminis padas neįtrūkęs,
nesuplėšytas ar pernelyg nenusidėvėjęs,
ar neatsilaisvino arba nesutrūkinėjo vielinio
šepečio vielelės. Jeigu elektrinis įrankis ar
jo priedas buvo numestas, patikrinkite, ar
nėra pažeidimų arba naudokite nepažeistą
priedą. Patikrinę ir uždėję priedą, įjunkite
LIETUVIŲ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
įrankį ir leiskite jam vieną minutę paveikti
maksimaliu greičiu be apkrovos.
Paprastai sugadinti priedai šio patikrinimo metu
sulūš.
Visada naudokite asmenines apsaugos
priemones. Priklausomai nuo pritaikymo,
naudokite apsauginį veido skydelį, tamsius
arba apsauginius akinius. agal aplinkybes
dėvėkite respiratorių, ausų apsaugas,
mūvėkite pirštines ir darbinę prijuostę,
kuri sulaikytų smulkias šlifavimo daleles
arba ruošinio dalis.. Akiniai turi būti pajėgūs
sulaikyti įvairių darbų metu susidarančias,
išmetamas daleles.
Respiratorius arba dujokaukė turi tinkamai
sulaikyti darbų metu kylančias daleles. Per ilgai
dirbant labai triukšmingoje aplinkoje, galima
netekti klausos.
Laikykite stebinčiuosius toliau nuo darbo
vietos. Visi įeinantieji į darbo teritoriją,
privalo dėvėti asmenines saugos priemones.
Ruošinio dalelės arba sulūžę priedai gali būti
nusviesti ir sužeisti šalia darbo vietos esančius
asmenis.
Laikykite elektrinį įrankį už izoliuotų,
suimti skirtų paviršių, nes šlifavimo diržas
/ šlifavimo pagrindas gali paliesti įrankio
laidą. Pjovimo daliai prisilietus prie „gyvo“ laido,
neizoliuotos metalinės elektrinio įrankio dalys
gali sukelti elektros smūgį ir nutrenkti operatorių.
Nutieskite laidą atokiai nuo besisukančio
priedo. Jeigu netektumėte pusiausvyros, laidas
gali būti nupjautas arba jis gali užsikabinti ir
įtraukti jūsų ranką į besisukantį priedą.
Niekada nepadėkite įrankio, kol jo antgalis
visiškai nesustos. Besisukantis priedas gali
užsikabinti už paviršiaus ir negalėsite jo valdyti.
Nejunkite elektrinio įrankio, kai nešate jį sau
prie šono.
Netyčia prisilietus prie besisukančio priedo, jis
gali įtraukti jūsų drabužius ir priedas sužalos
jūsų kūną.
Reguliariai išvalykite elektrinio įrankio
ventiliacijos angas. Variklio aušintuvas įtrauks
dulkes į korpuso vidų, ir susikaupusios metalo
dulkės galės sukelti elektros pavojų.
Nenaudokite elektrinio įrankio šalia
degių medžiagų. Kibirkštys gali uždegti šias
medžiagas.
Nenaudokite priedų, kuriuos reikia aušinti
aušinimo skysčiais.
Naudojant vandenį arba kitas skystas aušinimo
medžiagas, galima žūti nuo elektros srovės arba
elektros smūgio.
Pastaba: Pirmiau minėtas įspėjimas netaikomas
elektriniams įrankiams, specialiai skirtiems naudoti
prijungus prie aušinimo skysčiu sistemos.
Atatranka ir su ja susiję įspėjimai
Atatranka – tai staigi reakcija į besisukančio disko,
atraminio pado, šepetėlio ar kokio nors kito priedo
užstrigimą ar užkliuvimą.
Suspaudimas arba sugriebimas sukelia staigų
b e s i s u k a n č i o p r i e d o s u l a i k y m ą, d ė l k u r i o
nevaldomas elektrinis įrankis sulaikymo taške
verčiamas judėti priešinga priedo sukimuisi kryptimi.
Pavyzdžiui, jei šlifavimo diskas yra sugnybiamas
arba užstringa ruošinyje, disko kraštas, įeinantis į
sužnybimo tašką, gali įstrigti medžiagos paviršiuje,
priversdamas diską išlėkti ir atšokti. Diskas gali
atšokti į operatorių arba nuo jo; tai priklauso nuo
disko sukimosi krypties suspaudimo metu. Esant
tokios sąlygoms, šlifuojamieji diskai gali suskilti.
Atatranka yra piktnaudžiavimo elektriniu įrankiu
ir (arba) netinkamų darbo procedūrų ar sąlygų
rezultatas, jos galima išvengti vadovaujantis toliau
nurodytomis atsargumo priemonėmis.
♦ virtai laikykite elektrinį įrankį ir stovėkite
taip, kad jūsų kūnas bei ranka netrukdytų
priešintis atatrankos jėgoms. Visuomet
naudokite pagalbinę rankeną, jei ji įrengta,
kad galėtumėte maksimaliai suvaldyti įrankį
atatrankos arba sukimo momento reakcijos
metu. Operatorius gali suvaldyti sukimo
momento reakcijos arba atatrankos jėgas, jei
imsis tinkamų atsargumo priemonių.
♦ Niekada nekiškite rankų prie besisukančio
priedo.
Priedas gali atšokti nuo jūsų rankos.
♦ Nestovėkite tokioje padėtyje, į kurią galėtų
atšokti įrankis įvykus atatrankai. Atatranka
svies įrankį kryptimi, priešinga disko sukimosi
krypčiai sugnybimo taške.
♦ Būkite itin atsargūs, apdirbdami kampus,
aštrius kraštus ir pan. Stenkitės, kad įrankis
neatšoktų ir neužkliūtų.
Kampai, aštrūs kraštai arba šoktelėjimas gali
priversti besisukantį priedą užkliūti ir sukelti
atatranką, arba įrankis gali tapti nesuvaldomas.
♦ Nemontuokite grandininio pjūklo medžio
drožimo disko arba dantyto pjūklo disko.
Tokie diskai dažnai sukelia atatranką ir įrankis
tampa nevaldomas.
7
LIETUVIŲ
Papildomi nurodymai dėl šlifavimo ir
pjovimo darbų saugos
S a u g o s į s p ė j i m a i a t l i e ka n t š l i f av i m o i r
abrazyvinio pjovimo darbus
♦ Naudokite tik šiam elektriniam įrankiui
rekomenduojamus diskus ir konkretiems
pasirinktiems diskams pritaikytus
apsauginius skydus. Diskų, kurie nėra skirti
naudoti su šiuo įrankiu, negalima tinkamai
apsaugoti skydais, su jais dirbti nesaugu.
♦ Siekiant maksimalaus saugumo, reikia
saugiai, tinkamai uždėti apsauginį skydą,
kad būtų neuždengta minimali disko dalis.
Apsauginis skydas padeda apsaugoti operatorių
nuo skriejančių sulūžusio disko dalelių bei
atsitiktinio prisilietimo prie disko.
♦ D i ska i t u r i b ū t i n au d oj a m i t i k p a g a l
rekomenduojamą paskir tį. Pav yzdžiui,
nešlifuokite pjovimo disko šonu. Abrazyviniai
pjovimo diskai skirti periferiniam galandimui,
šoninės jėgos juos gali suskaldyti.
♦ Visuomet naudokite neapgadintas, tinkamo
dydžio ir formos, pagal pasirinktą diską,
diskų junges. Tinkamos diskų jungės laiko
diską ir taip sumažina disko sulauž ymo
galimybę. Pjovimo diskams skirtos jungės gali
būti visai kitokios nei šlifavimo diskų jungės.
♦ Nenaudokite nusidėvėjusių didesniems
elektriniam įrankiams skirtų diskų.
Didesniems elektriniams įrankiams skirti diskai
netinka greičiau besisukančiam mažesniam
įrankiui, jie gali sprogti.
♦
♦
♦
Saugos įspėjimai atliekant šlifavimo
darbus šlifavimo popieriumi
♦
Nespauskite pjovimo disko ir nenaudokite
pernelyg didelio slėgio. Nemėginkite atlikti
pernelyg gilių pjūvių. Per daug spaudžiant
diską, padidėja apkrova ir diskas gali greičiau
sulinkti arba užstrigti pjūvyje bei sukelti atatranką
arba diskas gali suskilti.
Nestovėkite vienoje linijoje su besisukančiu
disku arba už jo. Kai diskas darbo metu juda
nuo jūsų kūno, galima atatranka gali sviesti
besisukantį diską ir elektrinį įrankį tiesiai į jus.
Kai diskas užstrigo arba kai pjovimas dėl
kitų priežasčių nutraukiamas, išjunkite
el ek t r inį į rank į ir nejudinki t e jo, kol
diskas visiškai nenustos suktis. Niekada
nebandykite ištraukti disko iš pjūvio, kol
diskas sukasi, kitaip gali įvykti atatranka.
Ištirkite ir pataisykite gedimą, kad diskas
daugiau neužstrigtų.
♦
♦
8
DNenaudokite itin didelio dydžio šlifavimo
disko popieriaus.
Rinkdamiesi šlifavimo popierių,
vadovaukitės gamintojų rekomendacijomis.
Didesnis šlifavimo popierius, kuris išsikiša už
šlifavimo pado ribų, gali sukelti įplėšimo pavojų,
dėl to gali lūžti diskas arba įvykti atatranka.
Saugos įspėjimai atliekant poliravimo
darbus
♦
Papildomi saugos įspėjimai atliekant
abrazyvinio pjovimo darbus
♦
Nepradėkite iš naujo pjauti, kai diskas
ruošinyje.
Palaukite, kol diskas ims suktis visu greičiu,
tada vėl atsargiai nuleiskite jį į pjūvį. Vėl
paleidus elektrinį įrankį ruošinyje, jis gali
užstrigti, iššokti arba gali vėl įvykti atatranka.
Paremkite plokštes arba kitus labai didelius
ruošinius, kad maksimaliai suma žėtų
pavojus suspausti diską ir sukelti atatranką.
Dideli ruošiniai dažnai linksta nuo savo pačių
svorio. Ruošinį reikia paremti iš abiejų disko
pusių, šalia pjovimo linijos ir prie ruošinio krašto.
Ypač būkite atsargūs įpjaudami sienas arba
kitas aklinas vietas. Atsikišęs diskas gali
prapjauti dujų ar vandens vamzdžius, elektros
laidus arba objektus, kurie gali sukelti atatranką.
Neleiskite, kad kuri nors laisva šlifavimo
gaubto dalis arba jo priedo vielos laisvai
suk tųsi. Nušlifuokite ar ba nukir pkite
atsilaisvinusias priedo vielas. Atsilaisvinę
ir besisukančio priedo vielos gali įstrigti
drabužiuose arba užstrigti ruošinyje.
Saugos įspėjimai atliekant šlifavimo
darbus vieliniais šepetėliais
♦
♦
Atkreipkite dėmesį, kad vielinių šepetėlių
šeriai lekia net įprasto šlifavimo metu.
Nespauskite šepetėlio per daug, kad nebūtų
per daug spaudžiamos vielos. Vieliniai
šereliai gali įstrigti drabužiuose ir (arba) odoje.
ei atliekant darbus, kurių metu naudojami
vieliniai šepetėliai, rekomenduojama naudoti
apsaugą, būkite atsargūs, kad vielinis
diskas arba šepetėlis neliestų apsaugos.
Darbo metu ir dėl išcentrinių jėgų vielinio disko
arba šepetėlio skersmuo gali padidėti.
Kitų asmenų sauga
♦
Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai
naudotis prietaisu dėl savo psichikos, jutiminės
arba protinės negalios arba patirties bei žinių
LIETUVIŲ
♦
trūkumo, negalima naudotis šiuo prietaisu be
už šių asmenų saugumą atsakingų asmenų
priežiūros ir nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo
buitiniu prietaisu.
Vibracija
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje
pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės
išmatuotos standartiniu bandymų būdu pagal
standartą EN 60745; jos gali būti naudojamos vienų
įrankių palyginimui su kitais. Nurodyta keliama
vibracija taip pat gali būti naudojama preliminariam
vibracijos poveikiui įvertinti.
Įspėjimas! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu
keliama vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio,
priklausomai nuo to, kokiais būdais naudojamas šis
įrankis. Vibracijos lygis gali viršyti nurodytąjį lygį.
Ver tinant vibracijos poveikį, norint nustatyti
apsaugos priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/
EB žmonių, darbe reguliariai naudojančių elektrinius
įrankius, apsaugai, reikia atsižvelgti į vibracijos
poveikio įvertinimą, faktines įrankio naudojimo
sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip
pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui,
ne tik į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpius, kai
įrankis būna išjungtas ir kai jis veikia tuščiąja eiga.
Ant įrankio esantys ženklai
Įspėjimas! Norėdamas sumažinti
susižeidimo pavojų, vartotojas privalo
perskaityti šią naudojimo instrukciją.
Naudodami įrankį, dėvėkite apsauginius
akinius arba darbo akinius.
Naudodami šį įrankį, visuomet dėvėkite
ausų apsaugas.
Elektros sauga
♦
Funkcijos
Šis įrankis turi kai kurias arba visas šias funkcijas:
1. Įjungimo/išjungimo jungiklis
2. Šoninė rankena
3. Veleno stabdiklis
4. Apsauginis gaubtas
Montavimas
Įspėjimas! Prieš surenkant įrankį, jis privalo būti
išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.
Apsauginio gaubto uždėjimas ir nuėmimas
(A ir B pav.)
Įrankis pateikiamas su apsauginiu gaubtu, skirtu tik
šlifavimo darbams. Jeigu įrankis bus naudojamas
pjovimo darbams, privaloma uždėti specialiai šiam
darbui numatytą apsauginį gaubtą.
Pjovimo darbams tinkamo apsauginio gaubto
dalies numeris yra 1004484-00; jį galima įsigyti
„Black & Decker“ techninio aptarnavimo centruose.
Surinkimas
♦ Padėkite įrankį ant stalo velenu (5) aukštyn.
♦ Ant veleno uždėkite spyruoklinę poveržlę (6) ir
užfiksuokite ją ant briaunelės (7).
♦ Uždėkite ant įrankio apsauginį gaubtą (4) kaip
pavaizduota.
♦ Ant veleno dėkite jungę (8), kyšančias dalis
nukreipę apsauginio gaubto link. Jungėse
esančios skylės privalo sutapti su varžtams
skirtomis skylėmis.
♦ Priveržkite jungę varžtais (9). Įsitikinkite, ar
varžtais iki galo priveržti ir ar apsauginį gaubtą
galima pasukti.
Nuėmimas
♦ Atsuktuvu atsukite varžtus (9).
♦ Nuimkite jungę (8), apsauginį gaubtą (4) ir
spyruoklinę poveržlę (7).
Padėkite dalis į saugią vietą.
Įspėjimas! Niekuomet nenaudokite šio įrankio be
apsauginio gaubto.
Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo
nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar
akumuliatoriaus kasetės įtampa atitinka
kategorijos plokštelėje nurodytą įtampą.
Šoninės rankenos montavimas
♦ Įsukite šoninę rankeną (2) į vieną iš įrankyje
esančių montavimo angų.
Įspėjimas! Visuomet naudokite šoninę rankeną.
eigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant
išvengti pavojaus, jį nedelsiant pr ivalo
pakeisti įgaliotasis „Black & Decker“ techninio
aptarnavimo centro darbuotojas.
Šlifavimo arba pjovimo diskų uždėjimas ir
nuėmimas (C–E pav.)
Visada naudokite darbui tinkamo tipo diską.
Visada naudokite tinkamo skersmens ir vidinės
angos diskus (žr. techninius duomenis).
9
LIETUVIŲ
Uždėjimas
♦ Sumontuokite apsauginį gaubtą kaip aprašyta
pirmiau.
♦ Ant veleno (5) dėkite vidinę jungę (10) kaip
parodyta (C pav.). Būtinai tinkamai užfiksuokite
jungę ant veleno plokščių šonų.
♦ Ant veleno (5) dėkite diską (11) kaip parodyta
(C pav.). Jeigu disko centras yra išgaubtas (12),
išgaubta centrinė dalis privalo būti nukreipta
į vidinę jungę.
♦ Įsitikinkite, ar diskas tinkamai užfiksuotas ant
vidinės jungės.
♦ Dėkite ant veleno išorinę jungę (13). Montuojant
šlifavimo diską, išgaubta centrinė išorinės
jungės dalis privalo būti nukreipta disko link
(D pav. A). Montuojant pjovimo diską, išgaubta
centrinė išorinės jungės dalis privalo būti
nukreipta ne į disko pusę (D pav. B).
♦ Laikydami veleno fiksatorių (3) nuspaustą,
priveržkite išorinę jungę, naudodami dviejų
kaiščių veržliaraktį (14) (E pav.).
Nuėmimas
♦ Laikydami veleno fiksatorių (3) nuspaustą,
atsukite išorinę jungę (13), naudodami dviejų
kaiščių veržliaraktį (14) (E pav.).
♦ Nuimkite išorinę jungę (13) ir diską (11).
Švitrinio popieriaus diskų uždėjimas ir
nuėmimas (E ir F pav.)
Norint šlifuoti švitriniu popieriumi, reikia atraminio
pado. Atraminį padą, kaip priedą, galima įsigyti iš
„Black & Decker“ atstovo.
Uždėjimas
♦ Ant veleno (5) dėkite vidinę jungę (10) kaip
parodyta (F pav.). Būtinai tinkamai užfiksuokite
jungę ant veleno plokščių šonų.
♦ Dėkite ant veleno atraminį padą (15).
♦ Uždėkite švitrinio popieriaus diską (16) ant
atraminio pado.
♦ A nt veleno užd ė k ite i š o r in ę jung ę (13)
išgaubtą centrinę dalį nukreipę į kitą pusę nuo
disko.
♦ Laikydami veleno fiksatorių (3) nuspaustą,
priveržkite išorinę jungę, naudodami dviejų
kaiščių veržliaraktį (14) (E pav.). Įsitikinkite, ar
išorinė jungė tinkamai uždėta ir ar diskas tvirtai
suspaustas.
Nuėmimas
♦ Laikydami veleno fiksatorių (3) nuspaustą,
atsukite išorinę jungę (13), naudodami dviejų
kaiščių veržliaraktį (14) (E pav.).
10
♦
Nuimkite išorinę jungę (13), švitrinio popieriaus
diską (16) ir atraminį padą (15).
Kiti pavojai
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų,
kurie gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose
dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne
pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų
išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susi že i dimai, p r i sili etus p r i e b et kur i ų
besisukančių (judamųjų) dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, diskus
arba priedus.
♦ Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką. Jeigu
įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliariai
darykite pertraukas.
♦ Klausos pablogėjimas.
♦ Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių,
susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiui,
apdirbant medieną, ypač ąžuolą, beržą ir MDF).
Naudojimas
Įspėjimas! Įrankis darbą privalo atlikti pats,
savaiminiu greičiu. Nenaudokite jo jėga, norėdami
darbą atlikti greičiau.
♦ Rūpestingai nutieskite kabelį, kad netyčia jo
nenupjautumėte.
♦ Šlifavimo arba pjovimo diskui prisilietus prie
ruošinio, būkite pasirengę kibirkščių srautui.
♦ Visada nukreipkite įrankį taip, kad apsauginis
gaubtas užtikrintų maksimalią apsaugą nuo
šlifavimo arba pjovimo disko.
Įjungimas ir išjungimas
♦
Norėdami įjungti, pastumkite įjungimo/išjungimo
jungiklį (1) pirmyn. Atkreipkite dėmesį, kad
atleidus jungiklį, įrankis vis tiek veiks.
♦ Norėdami išjungti, paspauskite galinę įjungimo/
išjungimo jungiklio dalį.
Įspėjimas! Neišjunkite įrankio, kai jis veikia esant
apkrovai.
Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį
♦
♦
Tvirtai laikykite įrankį, viena ranka suėmę šoninę
rankeną, o kita ranka – pagrindinę rankeną.
Šlifuojant tarp disko ir ruošinio paviršiaus visada
reikėtų išlaikyti maždaug 15° kampą.
LIETUVIŲ
Techninė priežiūra
Šis „Black & Decker“ elektrinis įrankis skirtas
ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Įspėjimas! Prieš imdamiesi bet kokių laidinių/
akumuliatorinių elektrinių įrankių techninės
priežiūros darbų:
♦ Išjunkite prietaisą/įrankį ir ištraukite jo kištuką
iš elektros lizdo.
♦ Arba išjungti prietaisą/įrankį ir išimkite iš jo
akumuliatorių, jeigu prietaisas/įrankis turi atskirą
akumuliatoriaus kasetę.
♦ Arba, jeigu akumuliatorius yra neišimamas,
visiškai išeikvokite jo energiją, o paskui išjunkite.
♦ Prieš valydami kroviklį, jį išjunkite. Krovikliui
nereikia jokios techninės priežiūros, išskyrus
reguliarų valymą.
♦ Reguliariai minkštu šepetėliu arba sausu
skudurėliu išvalykite prietaiso/įrankio/kroviklio
ventiliacijos angas.
♦ Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio
korpusą. Nenaudokite jokių šveičiamųjų arba
tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.
♦ Reguliariai atverkite kumštelinį griebtuvą (jeigu
jis įrengtas) ir patapšnokite jį, kad iš vidaus
iškristų dulkės.
Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės
Karalystės ir Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
♦ Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
♦ Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko
gnybto, turinčio įtampą.
♦ ėlyną laidą junkite prie elektros kištuko
neutralaus gnybto.
Įspėjimas! Prie įžeminimo įvado nieko jungti
nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama su
aukštos kokybės kištukais.
Rekomenduojamas saugiklis: 13 A.
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produk tus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbti
ir panaudoti iš naujo. Naudojant perdirbtas
medžiagas, mažinama aplinkos tarša ir
naujų žaliavų poreikis.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių,
iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos,
perkant naują gaminį, gali paimti prekybos agentai.
„ Black & Decker “ surenka senus naudotus
„ B lac k & D e c ke r “ p r i et ai sus ir pasir ū pina
ekologiška jų utilizacija. Norėdami pasinaudoti
šia paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam
įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį
mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „Black & Decker“ atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „Black & Decker“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
Techniniai duomenys
Įtampa
Galios įvestis
Greitis be
apkrovos
Disko skersmuo
Disko vidinė anga
Maks. disko storis
šlifavimo diskai
pjovimo diskai
Veleno skersmuo
Svoris
AST6 4
TIPAS
230
701
10,000
CD105 4
TIPAS
230
701
10 000
mm
mm
115
22
115
22
mm
mm
mm
kg
6
3,5
M14
2,1
6
3,5
M14
2,1
Vac
W
min-1
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „Black & Decker“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
11
LIETUVIŲ
Įtampa
Galios įvestis
Greitis be
apkrovos
Disko skersmuo
Disko vidinė anga
Maks. disko storis
šlifavimo diskai
Pjovimo diskai,
Ašies skersmuo,
Svoris,
CD110 4
TIPAS
230
701
10,000
CD115 4
TIPAS
230
710
10,000
mm
mm
100
16
115
22
mm
mm
mm
kg
6
3,5
M10
2,1
6
3,5
M14
2,1
Vac
W
min-1
Garantija
„Black & Decker“ yra tikra dėl savo gaminių
kokybės ir siūlo jiems išskirtinę garantiją. Ši
garantija papildo, bet jokiais būdais nepanaikina
jūsų įstatymais nustatytų teisių. Ši garantija galioja
Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos laisvos
prekybos zonos teritorijose.
Jeigu „Black & Decker“ gaminys per 24 mėnesius
nuo jo pirkimo datos sugenda dėl medžiagų ar
gamybos defektų arba neatitinka deklaruojamų
normų, „Black & Decker“ garantuotai pakeičia
sugedusias dalis, pataiso nusidėvėti linkusius
gaminius arba pakeičia tokius gaminius naujais, kad
klientams kiltų kuo mažiau nepatogumų, nebent:
Garso slėgio lygis pagal EN60745:
Garso slėgis (LpA) 91 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Garso galia (LWA) 102 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
♦
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus
suma) pagal EN 60745:
Paviršiaus šlifavimas (ah,AG) 7 m/s2,
paklaida (K) 1.5 m/s2
Pjovimas (ah,AG) 2,5 m/s2, paklaida (K) 1,5 m/s2
♦
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
AST6, CD105, CD110, CD115
„Black & Decker“ deklaruoja, kad šie gaminiai,
aprašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-3
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/
EB ir 2011/65/EB.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
į „Black & Decker“ atstovą toliau nurodytu adresu
arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą
informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „Black & Decker“.
Kevin Hewitt
Generalinio technikos direktoriaus pavaduotojas
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Jungtinė Karalystė
2012.02.22
12
♦
♦
Gaminys buvo naudojamas verslo,
profesionaliais arba nuomos tikslais.
Gaminys buvo netinkamai naudojamas arba
neprižiūrimas.
Gaminys buvo sugadintas kitais daiktais,
medžiagomis arba įvykus nelaimingų atsitikimų.
Gaminį bandė remontuoti tam leidimo neturintys
žmonės arba ne „Black & Decker“ techninės
tarnybos darbuotojai.
Norint pasinaudoti šia garantija, Jūs privalote
pateikti pirkimą įrodantį dokumentą pardavėjui arba
įgaliotajam remonto tarnybos atstovui. Artimiausios
remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę su
vietine „Black & Decker“ atstovybe, šioje instrukcijoje
nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas
sąrašas įgaliotų „Black & Decker“ įrangos remonto
dirbtuvių bei tiksli informacija apie mūsų produktų
techninio aptarnavimo centrus, jų kontaktinė
informacija: www.2helpU.com
Apsilankykite jūsų interneto svetainėje
www.blackanddecker.co.uk ir užregistruokite
savo naują „Black & Decker“ gaminį, o taip pat
nuolat gauti naujausią informaciją apie naujus
gaminius bei specialius pasiūlymus. Papildomos
informacijos apie „Black & Decker“ firmos ženklą
ir mūsų gaminių asortimentą rasite tinklapyje
www.blackanddecker.co.uk.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша угловая шлифмашина Black & Decker
предназначена для резки и шлифования металла и камня с использованием отрезных
и шлифовальных кругов соответствующего
типа. Инструмент, оборудованный защитным
кожухом, предназначен только для бытового
применения.
b.
Правила безопасности
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
Внимание! Перед началом работы
внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже инструкций может
привести к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или получению серьезной травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования.
Термин „Электроинструмент“ во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) электроинструменту или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте и
обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение рабочего места может привести
к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструмент, если
есть опасность возгорания или взрыва,
например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. В процессе работы электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. В и л к а к а б е л я э л е к т р о и н с т ру м е н т а
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизме-
c.
d.
e.
f.
няйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с
заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
Используйте электрический кабель в
установленном режиме. Ни в коем случае
не используйте кабель для переноски
электроинструмента или для вытягивания его вилки из штепсельной розетки.
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
электроинструмента. Поврежденный или
запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также
находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств. Малейшая
неосторожность при работе с электроин13
РУССКИЙ ЯЗЫК
b.
c.
d.
e.
f.
g.
струментами может привести к серьезной
травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумных наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте случайного запуска. Перед
тем, как подключить электроинструмент к
сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель
находится в положении “выключено”. Не
переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте к
сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен в положение
“включено”. Это может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
Не допускайте перенапряжения. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в
непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подключено и
используется надлежащим образом.
Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает на14
b.
c.
d.
e.
f.
g.
дежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумуляторную батарею перед регулированием,
заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента. Такие меры
предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Рег улярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не будет
полностью отремонтирован. Большинство
несчастных случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой
реж ущих прина д лежностей. Прина длежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным
Руководством и с учетом рабочих условий
и характера будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры безопасности
при работе электроинструментами

Внимание! Дополнительные меры безопасности при шлифовании, зачистке,
очистке проволочной щеткой, полировке
или абразивной резке.






Данный электроинструмент предназначен для шлифования, зачистки, очистки
металлической щеткой, полировки и
абразивной резки. Внимательно прочтите все инструкции по использованию,
правила безопасности, спецификации,
а также рассмотрите все иллюстрации,
входящие в руководство по эксплуатации
данного электроинструмента. Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций
может привести к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или получению серьезной травмы.
Выполнение операций, не соответствующих целям применения данного электроинструмента, является потенциально
опасным и может стать причиной получения травмы.
Не используйте дополнительные принадлежности и насадки, специально не
разработанные и не рекомендованные
производителем инструмента. Возможность установки принадлежностей и насадок
на электроинструмент не обеспечивает безопасности при его использовании.
Номинальная частота вращения насадки
должна быть не ниже максимальной скорости, указанной на электроинструменте.
Насадки, вращающиеся со скоростью, превышающей их номинальную частоту вращения, могут сломаться и отлететь в сторону.
Внешний диаметр и толщина насадки
должны соответствовать диапазону
мощности электроинструмента. Насадка
неправильного размера не закрывается
надлежащим образом ограждением и не
обеспечивает контроля при управлении
инструментом.
Посадочные отверстия абразивных дисков, фланцев, шлифовальных подошв
и прочих сменных обрабатывающих
принадлежностей должны правильно
сидеть на шпинделе электроинструмента. Насадки с посадочными отверстиями,
не соответствующими крепежным деталями
электроинструмента, могут стать причиной
разбалансированности, повышенной вибра-




ции и потери контроля над электроинструментом.
Не используйте поврежденные насадки.
Перед каж дым использованием проверяйте абразивные диски на наличие
сколов и трещин, диски-подошвы - на
наличие надрывов и трещин, проволочные щетки - на наличие ослабленной или
сломанной проволоки. В случае падения
электроинструмента или насадки проверьте их на наличие повреждений или
установите неповрежденную насадку.
После проверки и установки насадки
запустите инструмент на максимальной
скорости без нагрузки в течение 1 минуты. Поврежденные насадки отлетят в сторону в течение данного тестового периода.
Используйте средства индивидуальной
защиты. В зависимости от типа выполняемых работ надевайте щиток для защиты
лица или защитные очки. В соответствии
с необходимостью надевайте респиратор, защитные наушники, перчатки
и рабочий фартук, способный защитить
от мелки абразивных частиц и фрагментов обрабатываемой детали. Средства
защиты для глаз должны останавливать
частицы, вылетающие при выполнении различных видов работ. Противопылевая маска
или респиратор должны обеспечивать фильтрацию твердых частиц, образующихся при
выполнении работ. Длительное воздействие
шума высокой мощности может привести
к нарушениям слуха.
Не подпускайте посторонних лиц близко
к рабочей зоне. Любое лицо, входящее
в рабочую зону, должно использовать
сре дс тва ин д иви д уа льной защ иты.
Фрагменты обрабатываемой детали или
разрушенной нас а дки мог у т вылететь
и стать причиной травмирования даже за
пределами рабочей зоны.
Держите электроинструмент за изолированные рукоятки, поскольку шлифовальная лента / шлифовальная подошва
может задеть кабель подключения к
электросети. Разрезание находящего под
напряжением провода делает не покрытые
изоляцией металлические части электроинструмента «живыми», что создает опасность
поражения электрическим током.
Располагайте шнур питания на удалении
от вращающейся насадки. В случае потери
контроля шнур питания может быть разрезан или ободран, а ваша рука может быть
затянута вращающейся насадкой.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК





Никогда не кладите электроинструмент,
пока насадка полностью не остановится.
Вращающаяся насадка может задеть за поверхность, из-за чего электроинструмент
может вырваться из рук.
Не включайте электроинструмент, если
насадка направлена на вас. Случайный
контакт с вращающейся насадкой может
привести к захвату насадкой одежды и контакту насадки с Вашим телом.
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия электроинструмента. Вентилятор
электродвигателя затягивает пыль внутрь
корпуса, а скопление большого количества
пыли на металле электродвигателя повышает риск поражения электротоком.
Не исполь зуйте элек троинструмент
рядом с горючими материалами. Искры
могут привести к их воспламенению.
Не используйте насадки, требующие
жидкостного охлаждения. Использование воды или других жидких охлаждающих
средств может привести к поражению электрическим током вплоть до смертельного
исхода.
ПРИМЕЧАНИЕ: Предыдущая мера предосторожности не относится к электроинструментам,
специально разработанным для использования
с системой жидкости.
Причины обратного удара и действия по
его предупреждению
Обратный удар является внезапной реакцией
на защемление или застревание вращающегося
диска, диска-подошвы, щетки или какой-либо
другой насадки. Защемление или застревание
могут стать причиной мгновенной остановки
вращающейся насадки, что в свою очередь
приводит к потере контроля над электроинструментом и он внезапно подается назад в направлении, противоположном вращению насадки.
Например, если абразивный диск был защемлен
или застрял в заготовке, край диска в момент
защемления может врезаться в поверхность
заготовки, в результате чего диск поднимается
или подается назад. В зависимости от направления движения диска в момент защемления,
диск может резко подняться в сторону или от
оператора. В этот момент абразивные диски
могут также сломаться.
Обратный удар является результатом использования инструмента не по назначению и/или
16
неправильных действий оператора и условий
работы, и его можно избежать, соблюдая следующие меры безопасности:

Крепко держите электроинструмент двумя руками и следите за положением тела
и рук, чтобы эффективно противостоять
воздействию обратного удара. Для максимального контроля силы обратного
удара или реакции от крутящего момента
всегда используйте вспомогательную
рукоятку, если она предусмотрена. Оператор может контролировать силу обратного
удара, если он соблюдает соответствующие
меры предосторожности.

Никогда не держите руки поблизости от
вращающегося диска. Это может привести
к обратному удару.

Не стойте в зоне действия обратного
удара электроинструмента. В момент
заедания сила обратного удара отбросит
инструмент в направлении, обратном движению диска.

Будьте особенно осторожны при обрабатывании углов, острых кромок и пр. Избегайте отскакивание и заедание насадки.
Именно при обработке углов, острых кромок
или при отскакивании высока вероятность
заедания вращающейся насадки, что может
послужить причиной потери контроля над
инструментом или образования обратного
удара.

Не устанавливайте на шлифмашину диск
для резьбы по дереву или зубчатый режущий диск. Подобные диски увеличивают
вероятность возникновения обратного удара и потери контроля над инструментом.
Дополнительные меры безопасности
при шлифовании и резке
Меры безопасности при выполнении операций по шлифованию и резке с использованием абразивных дисков
Используйте только диски, рекомендованные для использования с Вашим
электроинструментом, а также защитные
кожухи, специально разработанные для
выбранного типа дисков. Диски, не предназначенные для использования с данным
электроинструментом, не будут надежно
защищены кожухом и представляют опасность.
Защитный кожух должен быть надежно
закреплен на электроинструменте. Для
достижения максимальной безопасности
РУССКИЙ ЯЗЫК
кожух должен быть установлен таким образом, чтобы со стороны оператора была
открыта самая незначительная часть
диска. Защитный кожух поможет защитить
оператора от фрагментов разрушенного
диска и случайного контакта с диском.
Диски должны использоваться только
строго в соответствии с их назначением.
Например: не выполняйте шлифование
боковой стороной режущего диска. Абразивные режущие диски предназначены для
шлифования периферией круга, поэтому
боковая сила, применимая к данному типу
дисков, может стать причиной их разрушения.
Всегда используйте неповрежденные
дисковые фланцы, размер и форма
которых полностью соответствуют выбранному Вами типу дисков. Правильно подобранные дисковые фланцы поддерживают
диск, снижая вероятность его разрушения.
Фланцы для режущих дисков могут отличаться от фланцев для шлифовальных кругов.
Никогда не используйте изношенные
диски с электроинструментов большей
мощности. Диски, предназначенные для
использования с электроинструментами
большей мощности, не подходят для высоких скоростей инструментов меньшей
мощности, и могут разрушиться.



Меры предосторожности при шлифовании

Дополнительные меры предосторожности при резании с использованием
абразивных дисков



Не давите на режущий диск и не оказывайте на него чрезмерного давления. Не
пытайтесь выполнить слишком глубокий
разрез. Чрезмерное напряжение диска
увеличивает нагрузку на диск, результатом
которой может стать деформация или заедание в момент резания, возможность
возникновения обратного удара, а также
поломка диска.
Не стойте на одной линии и позади вращающегося диска. При вращении диска в
момент выполняемой операции в направлении от оператора, возможный обратный
удар может отбросить электроинструмент
с работающим диском прямо на вас.
При заклинивании диска или если по
какой-либо причине Вы хотите прекратить резание, выключите электроинструмент и удерживайте его в пропиле, пока
режущий диск полностью не остановится. Ни в коем случае не пытайтесь вы-
тащить режущий диск из заготовки, пока
он ещё вращается, так как это может вызвать обратный удар. Выясните причину
заедания и примите меры по её устранению.
Не возобновляйте прерванную операцию
с диском в заготовке. Позвольте диску достичь максимальной скорости и аккуратно
введите его в разрез. В противном случае,
при повторном включении электроинструмента диск может сломаться, подняться или
выскочить обратно из заготовки.
Размещайте панели или заготовки больших размеров на упорах для минимизации риска защемления диска и обратного
удара. Большие заготовки имеют тенденцию
прогибаться под тяжестью собственного
веса. Устанавливайте упоры под заготовкой
по обе стороны от режущего диска, около
линии реза и краев заготовки.
Будьте особенно внимательны при сквозном врезании в стены и другие сплошные
поверхности. Выступающий диск может
врезаться в газовую или водопроводную
трубу, электропроводку или в объекты, вызывающие обратный удар.
Не используйте шлифовальные круги, диаметр которых намного превышает диаметр
подошвы. При выборе шлифовальной
бумаги пользуйтесь рекомендациями изготовителя. Шлифовальная бумага, выступающая за пределы подошвы шлифмашины,
может порваться, что может стать причиной
повреждения диска или обратного удара.
Меры предосторожности при полировке

Следите за тем, чтобы полировальная
шкурка была плотно установлена на подошве, а концы завязок были убраны.
Уберите или отрежьте все выступающие
концы завязок. Свободно свисающие и
вращающиеся завязки могут запутать Ваши
пальцы или застрять в обрабатываемой заготовке.
Дополнительные меры предосторожности при работе с использованием
проволочных щеток

Помните, что кусочки проволоки отскакивают от проволочной щетки даже
при выполнении обычной операции. Не
надавливайте на щетку, оказывая на нее
17
РУССКИЙ ЯЗЫК

чрезмерное давление. Обрывки проволоки
легко могут проникнуть через легкую одежду
и/или попасть на кожу.
Если при работе щеткой рекомендовано
использование защитного ограждения,
не допускайте ни малейшего соприкосновения проволочной щетки или диска
с ограждением. В процессе работы и под
воздействием центробежной силы проволочный диск или щетка могут увеличиться
в диаметре.
При работе с данным электроинструментом наденьте защитные очки или маску.
При работе с инструментом используйте
средства защиты органов слуха.
Электробезопасность
Данный электроинструмент защищен
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
Безопасность посторонних лиц


Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в
технических характеристиках инструмента и
декларации соответствия, были измерены в
соответствии со стандартным методом определения вибрационного воздействия согласно
EN60745 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.

Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Составные части
Ваш электроинструмент может содержать все
или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Клавиша пускового выключателя
2. Боковая рукоятка
3. Кнопка блокировки шпинделя
4. Защитный кожух
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
Сборка
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо
принимать во внимание действительные условия
использования электроинструмента, учитывая
все составляющие рабочего цикла, в том числе
время, когда инструмент находится в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Электроинструмент оснащен защитным кожухом, предназначенным только для работ по
шлифованию поверхностей. В случае, если инструмент предназначен для операций по резке,
на него должен быть установлен специальный
защитный кожух. Защитный кожух № 100448400 для операций по резке можно приобрести
в сервисном центре Black & Decker.
Маркировка инструмента
Вним а н и е! П о л н о е о з н а к о м л е н и е
с руководством по эксплуатации снизит
риск получения травмы.
18
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что электроинструмент выключен и отсоединен
от электросети.
Установка и снятие защитного кожуха
(Рис. A и B)
Установка

Положите инструмент на стол, шпинделем
(5) вверх.

Поместите пружинную шайбу (6) на уступ (7)
вокруг шпинделя.

Установите защитный кожух (4), как показано
на рисунке.
РУССКИЙ ЯЗЫК



Поместите фланец (8) на шпиндель, выступами к защитному кожуху. Проследите,
чтобы отверстия во фланце совпадали
с отверстиями под винты.
Закрепите фланец при помощи винтов (9).
Проследите, чтобы винты были плотно затянуты, но при этом защитный кожух можно
было бы повернуть.
Снятие

Отвинтите винты (9), используя отвертку.

Удалите фланец (8), защитный кожух (4) и
пружинную шайбу (7). Храните надежно эти
детали.
Внимание! Ни в коем случае не используйте
шлифмашину без защитного кожуха!
Установка вспомогательной боковой рукоятки

Ввинтите боковую рукоятку (2) в необходимое резьбовое отверстие в шлифмашине.
Внимание! Всегда используйте боковую рукоятку!
Установка и снятие шлифовальных
и отрезных дисков (Рис. C - E)
Используйте абразивные диски, предназначенные только для соответствующего вида работ.
Используйте абразивные диски только соответствующего диаметра и размера установочного
отверстия (см. раздел „Технические характеристики“)

Удерживая нажатой кнопку (3) фиксатора
шпинделя, затяните наружный фланец вилочным ключом (14) (Рис. E).
Снятие

Удерживая нажатой кнопку (3) блокировки
шпинделя, отверните наружный фланец (13)
вилочным ключом (14) (Рис. E).

Снимите наружный фланец (13) и диск (11).
Установка и снятие шлифовального
круга (Рис. E и F)
Для шлифования кругами требуется подошва,
которую можно приобрести у Вашего представителя Black & Decker.
Установка
Установите внутренний фланец (10) на шпиндель (5), как показано на рисунке (Рис. F).
Проследите, чтобы нижняя часть фланца совместилась с боковыми вырезами шпинделя.

Установите подошву (15) на шпиндель.

Положите шлифовальный круг (16) на подошву.

Установите наружный фланец (13) выступом
в сторону шпинделя.

Удерживая нажатой кнопку (3) блокировки
шпинделя, затяните наружный фланец вилочным ключом (14) (Рис. E). Убедитесь, что
наружный фланец установлен правильно,
а подошва крепко прижата.

Снятие
Удерживая нажатой кнопку (3) блокировки
шпинделя, отверните наружный фланец (13)
вилочным ключом (14) (Рис. E).

Снимите наружный фланец (13), шлифовальный круг 16) и подошву (15).

Установка
Установите защитный кожух, как указано
выше.

Установите внутренний фланец (10) на шпиндель (5), как показано на рисунке (Рис. C).
Проследите, чтобы нижняя часть фланца совместилась с боковыми вырезами шпинделя.

Установите диск (11) на шпиндель (5), как показано на рисунке (Рис. C). Если диск имеет
выпуклую середину (12), проследите, чтобы
она примыкала к внутреннему фланцу.

Убедитесь, что диск правильно установлен
на внутреннем фланце.

Установите наружный фланец (13) на шпиндель. При установке шлифовального диска,
выступ наружного фланца должен примыкать к шлифовальному кругу (Вид A на Рис.
D). При установке отрезного диска, выступ
наружного фланца должен быть направлен
в противоположную сторону (наружу) от отрезного диска (Вид B на Рис. D).

Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п. Несмотря
на соблюдение соответствующих инструкций по
технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные
риски невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей инструмента.
Риск получения травмы во время смены деталей электроинструмента, пильных дисков
или насадок.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента
в течение продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.
Ухудшение слуха.
Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с электроинструментом (например, при распиле древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).

Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки электроинструмента.

Аккуратно направляйте кабель подключения
к электросети шлифмашины, во избежание
его случайного пореза.

Будьте готовы к сильному выбросу искр, как
только абразивный диск войдет в соприкосновение с обрабатываемой заготовкой.

Держите шлифмашину таким образом, чтобы
защитный кожух максимально загораживал
Вас от абразивного диска.
Включение и выключение
Для включения передвиньте клавишу пускового выключателя (1) вперед. Проследите,
чтобы шлифмашина осталась включенной
после того, как Вы отпустили клавишу пускового выключателя.

Для выключения нажмите на заднюю часть
клавиши пускового выключателя.
Внимание! Не вык лючайте шлифмашину,
находящуюся в соприкосновении
с обрабатываемой заготовкой!

Рекомендации по оптимальному использованию


Крепко держите инструмент одной рукой за
основную (заднюю) рукоятку, другой рукой
за вспомогательную (боковую) рукоятку.
Старайтесь обеспечивать при шлифовании
угол приблизительно 15° между шлифовальным диском и поверхностью обрабатываемой заготовки.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент Black & Decker рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы электроинструмента и его надежность увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
20
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:

Выключите инструмент и отключите его от
источника питания.

Или выключите инструмент и выньте из него
аккумуляторную батарею, если инструмент
оснащен съемной аккумуляторной батареей.

Или, в случае если инструмент оснащен
встроенной акк умуляторной батареей,
полностью разгрузите батарею и выключите
инструмент.

Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше
зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.

Регулярно очищайте вентиляционные отверстия электроинструмента мягкой щеткой
или сухой тканью.

Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.

Регулярно раскрывайте патрон (при наличии) и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в лю-
РУССКИЙ ЯЗЫК
бой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по а дресу:
www.2helpU.com
Технические характеристики
Напряжение
Потребляемая
мощность
Число оборотов
(х. х.)
Диаметр диска
Установочное
отверстие
Макс. толщина
диска
Шлифовальные
диски
Отрезные диски
Резьба шпинделя
Вес
Напряжение
Потребляемая
мощность
Число оборотов
(х. х.)
Диаметр диска
Установочное
отверстие
Макс. толщина
диска
Шлифовальные
диски
Отрезные диски
Резьба шпинделя
Вес
AST6
ТИП 4
В перем. 230
тока
Вт 701
об/мин 10 000
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 91 дБ(А), погрешность
(K) 3 дБ(А)
Акустическая мощность (LWA) 102 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по
трем осям), измеренных в соответствии
со стандартом EN 60745:
Шлифование поверхности (ah,AG) 7 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2
Резка (ah) 2,5 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
CD105
ТИП 4
230
701
10 000
мм 115
мм 22
115
22
мм 6
6
мм 3,5
мм M14
кг 2,1
3,5
M14
2,1
CD110
ТИП 4
В перем. 230
тока
Вт 701
CD115
ТИП 4
230
об/мин 10 000
10 000
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
AST6, CD105, CD110, CD115
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-3.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU.
За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже адресу или по
адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
Black & Decker.
710
мм 100
мм 16
115
22
мм 6
6
мм 3,5
мм M14
кг 2,1
3,5
M14
2,1
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
22.02.2012
zst00197021 - 04-01-2013
21
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising