CD105 | Black&Decker CD105 SMALL ANGLE GRINDER Type 4 instruction manual

371000-03 LV
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
13
3
4
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šī Black & Decker leņķa slīpmašīna paredzēta metāla
un mūra slīpēšanai un griešanai, izmantojot piemērota veida griezējripu vai slīpripu. Šim instrumentam
jāuzstāda piemērots aizsargs, un tas ir paredzēts
tikai nekomerciālai lietošanai.
Drošības noteikumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības
brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti visi noteikumi, var gūt elektriskās
strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai
gūt smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un noteikumus
turpmākām uzziņām.
Termins „elektroinstruments” visos turpmākajos
brīdinājumos attiecas uz elektroinstrumentu (ar
vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1. Darba zonas drošība
a. Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b. Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.
Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var
aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.
c. Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām
personām. Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt
kontroli pār instrumentu.
2. Elektrodrošība
a. Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst
kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot pārejas
kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas
un piemērotas kontaktligzdas rada mazāku
elektriskās strāvas trieciena risku.
b. Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
c. Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus
vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Elektroinstrumentā iekļūstot ūdenim, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
d. Neizmantojiet vadu citiem mērķiem. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu karstuma
avotiem, eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām
detaļām. Ja vadi ir bojāti vai sapīti, pastāv lielāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
e. Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām,
izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām,
pastāv mazāks elektriskās strāvas trieciena risks.
f. Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā
vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas
aizsargierīci, mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
3. Personīgā drošība
a. Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties
saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja
esat noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat viens mirklis
neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas
laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
b. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram,
putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks risks
gūt ievainojumus.
c. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/
vai akumulatora pievienošanas, instrumenta
pacelšanas vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai
slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai ja
kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar
ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
d. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas
vai uzgriežņu atslēgas. Ja elektroinstrumenta
rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņatslēga
vai regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši
stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet
līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās
daudz labāk varat saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f. Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas
vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
5
LATVIEŠU
g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās
jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot šīs ierīces,
iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu
elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu instrumentu tā efektivitātes robežās paveiksiet darbu
daudz labāk un drošāk.
b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar
slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar slēdža
palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas
glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai no elektroinstrumenta
izņemiet akumulatoru. Šādu profilaktisku
drošības pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos
noteikumus. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos
ekspluatē neapmācītas personas.
e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas
un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā
arī vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms ekspluatācijas
tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir
tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga
apkope.
f. Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus. Ja griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
g. Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas
u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem noteikumiem, ņemot vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku.
Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem
mērķiem, var rasties bīstama situācija.
5. Apkalpošana
a. Elektroiekārtai apkopi drīkst veikt tikai
kvalificēts remonta speciālists, izmantojot
tikai oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek
saglabāta elektroinstrumenta drošība.
6
Elektroinstrumenta papildu drošības
brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi
slīpēšanai, smirģelēšanai, slīpēšanai ar
suku, pulēšanai vai abrazīviem nogriešanas
darbiem.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Šo elektroinstrumentu paredzēts lietot kā
slīpmašīnu, smirģeli, stiepļu suku, pulējamo
slīpmašīnu vai nogriešanas instrumentu. Izlasiet visus drošības brīdinājumus,
norādījumus, ilustrācijas un tehniskos datus,
kas atrodas elektroinstrumenta komplektācijā.. Ja netiek ievēroti visi turpmāk
redzamie noteikumi, var saņemt elektriskās
strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
nopietnu ievainojumu.
Operations for which the power tool was not
designed may create a hazard and cause
personal injury.
Lietojiet tikai šī instrumenta ražotāja īpaši
izgatavotos un ieteiktos piederumus.
Kaut arī kādu citu piederumu ir iespējams piestiprināt pie instrumenta, tā lietošana nav droša.
Piederuma nominālajam ātrumam jābūt
vismaz vienādam ar maksimālo ātrumu, kas
atzīmēts uz elektroinstrumenta. Piederumi,
kas kustas ātrāk par nominālo ātrumu, var salūzt
un nolidot nost.
Piederuma ārējam diametram un biezumam
jābūt elektroinstrumenta jaudas koeficienta
robežās. Nepareiza izmēra piederumus nav
iespējams pietiekami uzmanīt vai kontrolēt.
Ripu ass diametram, atlokiem, atbalsta
paliktņiem vai jebkuram citam piederumam
ir jābūt piemērotiem elektroinstrumenta
vārpstai. Piederumi, kuru ass diametrs neatbilst elektroinstrumenta vārpstas lielumam, sāk
svārstīties un pārmērīgi vibrēt, kā arī to dēļ var
zaudēt kontroli pār instrumentu.
Nelietojiet bojātu piederumu. Pirms katras
ekspluatācijas reizes pārbaudiet piederuma
stāvokli, piemēram, vai ripā nav robu un
plaisu, vai atbalsta paliktnis nav saplaisājis,
nodilis vai pārlieku nolietojies un vai stiepļu
suka nav vaļīga un kādā stāvoklī ir tās stiepļu
sari. Ja elektroinstruments vai piederums ir
ticis nomests zemē, pārbaudiet, vai tas nav
bojāts. Ja ir, uzstādiet jaunu piederumu. Kad
pārbaude ir veikta un piederums ir piestiprināts, darbiniet elektroinstrumentu vienu
minūti maksimālajā ātrumā bez noslodzes..
Bojāti piederumi šajā pārbaudes laikā parasti
salūzt.
LATVIEŠU
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Valkājiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Atkarībā no veicamā darba valkājiet sejas
aizsargu, aizsargbrilles vai brilles. Ja vajadzīgs, valkājiet putekļu masku, ausu aizsargus, cimdus un darba priekšautu, kas aiztur
mazas abrazīvas vai materiāla daļiņas.. Acu
aizsargaprīkojumam jāaiztur lidojoši netīrumi,
kas rodas dažādu darbu veikšanas laikā.
Putekļu maskas vai respiratora filtram jāaiztur
darba laikā radušās daļiņas. Ilgstoša un
ļoti intensīva trokšņa iedarbībā varat zaudēt
dzirdi.
Neļaujiet nepiederošām personām atrasties
darba zonā. Ikvienam, kas atrodas darba
zonā, jāvalkā personīgais aizsargaprīkojums.
Apstrādājamā materiāla vai bojāta piederuma
daļiņas var aizlidot un izraisīt ievainojumus tiem,
kas atrodas darba zonas tuvumā.
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu pie
izolētajām satveršanas virsmām, jo slīpēsanas siksna vai slīpēšanas pamatne var saskarties ar instrumenta vadu. Ja notiek saskare
ar vadu, kurā ir strāva, visas elektroinstrumenta
ārējās metāla virsmas vada strāvu, kā rezultātā
operators var gūt elektriskās strāvas triecienu.
Novietojiet vadu tā, lai tas nepieskartos
rotējošam piederumam. Ja zaudējat kontroli,
instruments var pārgriezt vai aizķert vadu, bet
jūsu roka var tikt ierauta rotējošajā piederumā.
Elektroinstrumentu nedrīkst nolikt malā, līdz
piederums nav pilnībā pārstājis darboties.
Rotējošais piederums var satvert virsmu un izraut
elektroinstrumentu jums no rokām.
Elektroinstrumentu nedrīkst darbināt, kad
pārnēsājat to, turot virzienā pret sevi.
Ja apģērbs nejauši pieskaras rotējošajam piederumam, tas var tikt satverts, piederumu ieraujot
jūsu ķermenī.
Regulāri tīriet instrumenta gaisa atveres.
Motora ventilators ierauj putekļus korpusā un
pārāk liels uzkrātā metāla pulvera daudzums var
izraisīt elektrobīstamību.
Elektroinstrumentu nedrīkst darbināt viegli
uzliesmojošu materiālu tuvumā. Dzirksteles
var aizdedzināt šos materiālus.
Nelietojiet tādus piederumus, kam vajadzīgi
dzesēšanas šķidrumi.
Ja tiek izmantots ūdens vai citi dzesēšanas
šķidrumi, jūs varat gūt nāvējošu vai elektriskās
strāvas triecienu.
Piezīme Iepriekš minētais brīdinājums neattiecas uz
elektroinstrumentiem, kas ir īpaši paredzēti lietošanai
kopā ar šķidruma sistēmu.
Atsitiens un ar to saistīti brīdinājumi
Atsitiens ir pēkšņa reakcija uz rotējošas ripas,
atbalsta paliktņa, sukas vai cita piederuma saspiešanu vai satveršanu. Saspiešanas vai satveršanas
rezultātā rotējošais piederums pēkšņi apstājas, tādēļ
elektroinstrumentu vairs nav iespējams savaldīt,
un tas ar spēku triecas pretēji rotācijas virzienam
saķeres punktā.
Piemēram, ja apstrādājamais materiāls ir saspiedis
vai satvēris abrazīvo ripu, tās mala, kas atrodas pret
saspiešanas vietu, var iegriezties materiāla virsmā,
izraisot ripas izkrišanu vai atsitienu ar spēku. Ripa
var atsisties gan operatora, gan tam pretējā virzienā,
atkarībā no ripas kustības virziena saspiešanas vietā.
Abrazīvās ripas šajos apstākļos var arī salūzt.
Atsitiens rodas instrumenta nepareizas lietošanas
un/vai nepareizu darba paņēmienu vai apstākļu
rezultātā, un to var novērst, veicot attiecīgus piesardzības pasākumus, kā norādīts turpmāk.
♦ Nepārtraukti cieši turiet elektroinstrumentu
un novietojiet ķermeni un rokas tā, lai pretotos atsitiena spēkiem. Lai pēc iespējas
labāk novaldītu atsitienu vai griezes momentu iedarbināšanas laikā, vienmēr lietojiet
palīgrokturi, ja tāds ir. Operators var novaldīt
griezes momenta reakciju vai atsitiena spēku, ja
veic attiecīgus piesardzības pasākumus.
♦ Rokas nedrīkst turēt rotējošā piederuma
tuvumā.
Piederums var radīt atsitienu rokai.
♦ Nedrīkst atrasties tajā vietā, kur elektroinstruments virzīsies atsitiena gadījumā. Atsitiena
spēka ietekmē instruments virzīsies pretēji ripas
kustības virzienam saspiešanas vietā.
♦ Ievērojiet īpašu piesardzību, apstrādājot
stūrus, asas malas, u.c. Novērsiet piederuma
atlēcienus un sadursmes ar šķēršļiem.
Stūri, asas malas vai atlēcieni mēdz izraisīt
rotējošā piederuma ieķeršanos, kā rezultātā
varat zaudēt kontroli pār instrumentu vai ciest
no atsitiena.
♦ Nedrīkst uzstādīt ķēdes zāģa kokgriešanas
asmeni vai zāģa asmeni ar zobiem. Šādi
asmeņi bieži izraisa atsitienu un instrumenta
nevaldāmu darbību.
Papildu drošības noteikumi attiecībā uz
slīpēšanu un nogriešanas darbiem
Drošības brīdinājumi attiecībā uz slīpēšanu un
abrazīviem nogriešanas darbiem
7
LATVIEŠU
♦
Izmantojiet tikai šim elektroinstrumentam
paredzētus ripu veidus un izvēlētajai ripai
piemērotu aizsargu. Ripas, kas nav paredzētas šim elektroinstrumentam, nav iespējams
pienācīgi uzstādīt, un tās nav drošas lietošanai.
Aizsargam ir jābūt cieši piestiprinātam pie
elektroinstrumenta un maksimāli droši novietotam tā, lai pret operatoru būtu pavērsta
vismazākā iespējamā ripas daļa. Aizsargs
palīdz aizsargāt operatoru pret salūzušas ripas
atlūzām un nejaušas saskaršanās ar ripu.
Ripas drīkst lietot tikai tām paredzētajiem
mērķiem. Piemēram, ar griezējripas malu
nedrīkst slīpēt. Abrazīvas griezējripas paredzētas perifērai slīpēšanai, tāpēc, ja uz šīm ripām
iedarbojas sānu spēks, tās var salūzt.
Jālieto tikai nebojāti ripu atloki, kuru izmērs
un forma atbilst izvēlētai ripai. Pareizi ripu
atloki balsta ripas, tādējādi samazinot ripas
salūšanas iespējamību. Griezējripām paredzētie
atloki var atšķirties no slīpripas atlokiem.
Nedrīkst lietot nodilušas ripas, kas bijušas
lietotas ar lielākiem elektroinstrumentiem.
Ripa, kas paredzēta lielākiem elektroinstrumentiem, nav piemērota mazāka instrumenta
lielākam rotācijas ātrumam un var saplīst.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
materiālā, ripa var iestrēgt, izlekt ārā vai izraisīt
atsitienu.
Atbalstiet paneļus vai jebkuru citu pārāk lielu
materiāla gabalu, lai līdz minimumam samazinātu ripas iespiešanās un atsitiena risku.
Lieli materiāla gabali mēdz nosēsties paši zem
sava svara.
Atbalsti ir jānovieto zem materiāla gabala, griezuma līnijas tuvumā un materiāla gabala malas
tuvumā abās ripas pusēs.
Ievērojiet īpašu piesardzību, ēku sienās vai
citās aizsegtās vietās veicot iezāģējumus.
Ripa, kas izvirzās materiāla otrā pusē, var
sagriezt gāzes vai ūdens cauruļvadus, elektroinstalāciju vai citus priekšmetus, tādējādi izraisot
atsitienu.
Drošības brīdinājumi attiecībā uz
smirģelēšanu
♦
Neuzstādiet smirģeļa ripai pārmērīgi liela
izmēra papīru.
Izvēloties smirģeļa papīru, ievērojiet ražotāja
ieteikumus. Ja pārāk liela izmēra smirģeļa
papīrs sniedzas aiz smirģeļa paliktņa malām, tā
dēļ varat gūt ievainojumus plēstu brūču veidā, kā
arī tas var iespiest vai saplēst ripu vai arī izraisīt
atsitienu.
Papildu drošības brīdinājumi attiecībā uz
abrazīviem nogriešanas darbiem
Drošības brīdinājumi attiecībā uz pulēšanu
♦
♦
Nepieļaujiet griezējripas iestrēgšanu, kā arī
nespiediet pārāk cieši uz tās. Necentieties
veikt pārāk dziļu iegriezumu. Ja ripa tiek spiesta pārāk spēcīgi, palielinās risks ripai saliekties
vai iestrēgt materiālā, kā rezultātā var tikt izraisīts
atsitiens vai ripa salūzt.
Nenostājieties vienā līmenī ar rotējošo ripu
vai aiz tās. Ja ripa darba laikā rotē pretējā
virzienā no jums, iespējama atsitiena spēka ietekmē rotējošā ripa un elektroinstruments virzās
tieši jūsu virzienā.
Ja ripa ir iestrēgusi vai ja kāda iemesla dēļ
slīpēšana/griešana ir pārtraukta, izslēdziet
elektroinstrumentu un turiet to nekustīgi,
līdz ripa pilnībā pārstāj darboties. Nekādā gadījumā neizņemiet griezējripu no iegriezuma
materiālā, kamēr ripa atrodas kustībā, citādi
var notikt atsitiens. Novērtējiet situāciju un
vērsiet to par labu, lai novērstu ripas iestrēgšanas
cēloni.
Neatsāciet darbu ar instrumentu, ja ripa atrodas materiālā.
Nogaidiet, līdz ripa sasniedz maksimālo
ātrumu, un uzmanīgi atsāciet griešanu. Ja
atsāksiet darbu ar instrumentu, kas atrodas
♦
♦
♦
8
Nestrādājiet ar tādu pulēšanas disku, kam
ir izteiktas plūksnas vai kļuvušas vaļīgas
stiprinājuma auklas. Nostipriniet vai nogrieziet vaļīgās stiprinājuma auklas. Ja vaļīgas
stiprinājuma auklas rotē lielā ātrumā, tajās var
ieraut pirkstus vai tās var aizķerties aiz apstrādājamā materiāla.
Drošības brīdinājumi attiecībā uz slīpēšanas darbiem ar suku
♦
♦
Ņemiet vērā, ka sukas sari tiek izsviesti
gaisā, pat veicot standarta darbus. Nespiediet
stiepļu sarus ar spēku, pārmērīgi noslogojot
suku. Stiepļu sari var viegli izkļūt cauri vieglam
apģērbam un/vai savainot ādu.
Ja ir ieteicams lietot aizsargu, veicot slīpēšanas darbu ar suku, jāraugās, lai stiepļu ripa
vai suka nesaskartos ar aizsargu. Darba laikā
un centrbēdzes spēka ietekmē stiepļu ripa vai
sukas var izplesties.
Citu personu drošība
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas
fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst
LATVIEŠU
♦
pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga vai
neapmāca persona, kas atbild par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
1.
2.
3.
4.
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
sānu rokturis
vārpstas bloķētājs
aizsargs
Vibrācija
Salikšana
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir
izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi,
kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības var
izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu.
Deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var arī lietot
iepriekšējai vibrāciju iedarbības novērtēšanai.
Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai
instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no
deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var pārsniegt
norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai
aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju
iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba
cikla fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas
laiks, bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un
darbojas tukšgaitā.
Uzlīmes uz instrumenta
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma
risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Strādājot ar instrumentu, valkājiet aizsargbrilles vai acu aizsargus.
Strādājot ar instrumentu, valkājiet ausu
aizsargus
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc
nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas
plāksnītē norādītajam spriegumam.
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai Black & Decker pilnvarots apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai
dažas no tām):
Aizsarga uzstādīšana un noņemšana (A. un B.
att.)
Instrumenta komplektācijā ir aizsargs, kas paredzēts
tikai slīpēšanas darbiem. Ja ar instrumentu ir paredzēts veikt arī nogriešanas darbus, jāuzstāda šim
nolūkam īpaši paredzēts aizsargs.
Black & Decker apkopes centros ir pieejams nogriešanas darbiem paredzētais aizsargs ar detaļas
numuru 1004484-00.
Uzstādīšana
♦ Novietojiet instrumentu uz galda tā, lai vārpsta
(5) būtu vērsta augšup.
♦ Uzstādiet uz vārpstas atsperpaplāksni (6) un
savietojiet to ar plecu (7).
♦ Uzstādiet uz instrumenta aizsargu (4), kā
norādīts.
♦ Uzstādiet uz vārpstas atloku (8) tā, lai izciļņi būtu
vērsti pret aizsargu. Atloka atverēm jāsakrīt ar
skrūvēm paredzētajām atverēm.
♦ Pieskrūvējiet atloku ar skrūvēm (9). Pārbaudiet,
vai skrūves ir cieši pievilktas un vai atloks negriežas.
Noņemšana
♦ Ar skrūvgriezi izskrūvējiet skrūves (9).
♦ Noņemiet atloku (8), aizsargu (4) un atsperpaplāksni (7).
Glabājiet šīs detaļas drošā vietā.
Brīdinājums! Ar instrumentu nedrīkst strādāt, ja nav
uzstādīts aizsargs.
Sānu roktura uzstādīšana
♦ Pieskrūvējiet sānu rokturi (2) pie vienas no instrumenta montāžas atverēm.
Brīdinājums! Vienmēr lietojiet sānu rokturi.
Slīpripas vai griezējripas uzstādīšana un
noņemšana (C.–E. att.)
Vienmēr lietojiet konkrētam darbam piemērotu ripas
veidu.
Vienmēr lietojiet ripu ar pareizu iekšējo un ārējo
diametru (sk. tehniskos datus).
9
LATVIEŠU
Uzstādīšana
♦ Uzstādiet aizsargu, kā aprakstīts iepriekš.
♦ Novietojiet iekšējo atloku (10) uz vārpstas (5), kā
norādīts (C. att.). Pārbaudiet, vai atloks ir pareizi
novietots uz vārpstas plakanvirsmām.
♦ Novietojiet ripu (11) uz vārpstas (5), kā norādīts
(C. att.). Ja ripai ir izvirzīts centrs (12), tam ir jābūt
vērstam pret iekšējo atloku.
♦ Pārbaudiet, vai ripa ir pareizi novietota uz iekšējā
atloka.
♦ Novietojiet uz vārpstas ārējo atloku (13).
Uzstādot slīpripu, ārējā atloka izvirzītajam centram jābūt vērstam pret ripu (D. att., A). Uzstādot
griezējripu, ārējā atloka izvirzītajam centram
jābūt vērstam pretēji ripai (D. att., B).
♦ Turiet nospiestu vārpstas bloķētāju (3) un ar
divzaru uzgriežņatslēgu (14) pievelciet ārējo
atloku (E. att.).
Noņemšana
♦ Turiet nospiestu vārpstas bloķētāju (3) un ar
divzaru uzgriežņatslēgu (14) atskrūvējiet ārējo
atloku (13) (E. att.).
♦ Noņemiet ārējo atloku (13) un ripu (11).
Smirģeļa ripas uzstādīšana un noņemšana
(E. un F. att.)
Smirģelējot ir jālieto atbalsta paliktnis. Atbalsta paliktnis ir piederums, ko var iegādāties no
Black & Decker izplatītāja.
Uzstādīšana
♦ Novietojiet iekšējo atloku (10) uz vārpstas (5), kā
norādīts (F. att.). Pārbaudiet, vai atloks ir pareizi
novietots uz vārpstas plakanvirsmām.
♦ Novietojiet uz vārpstas atbalsta paliktni (15).
♦ Novietojiet uz atbalsta paliktņa smirģeļa ripu (16).
♦ Novietojiet uz vārpstas ārējo atloku (13) tā, lai
izvirzītais centrs būtu vērsts pretēji ripai.
♦ Turiet nospiestu vārpstas bloķētāju (3) un ar
divzaru uzgriežņatslēgu (14) pievelciet ārējo
atloku (E. att.). Pārbaudiet, vai ārējais atloks ir
pareizi uzstādīts un vai ripa ir cieši nostiprināta.
Noņemšana
♦ Turiet nospiestu vārpstas bloķētāju (3) un ar
divzaru uzgriežņatslēgu (14) atskrūvējiet ārējo
atloku (13) (E. att.).
♦ Noņemiet ārējo atloku (13), smirģeļa ripu (16) un
atbalsta paliktni (15).
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības
10
brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām
detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas
vai citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas
lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
♦ dzirdes pasliktināšanās;
♦ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus,
kuri rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram,
apstrādājot koksni, it īpaši ozolu, dižskābardi un
MDF paneļus).
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā
gaitā. Nepārslogojiet to.
♦ Uzmanīgi novirziet vadu tā, lai to nejauši nepārgrieztu.
♦ Ņemiet vērā, ka, griezējripai vai slīpripai saskaroties ar apstrādājamo materiālu, rodas dzirksteles.
♦ Instrumentam jābūt novietotam tā, lai aizsargs
nodrošinātu optimālu aizsardzību pret griezējripu
vai slīpripu.
Ieslēgšana un izslēgšana
♦
Lai ieslēgtu instrumentu, bīdiet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (1) uz priekšu. Ņemiet vērā,
ka, atlaižot šo slēdzi, instruments turpina darboties.
♦ Lai izslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdža aizmugurējo daļu.
Brīdinājums! Kad instruments darbojas ar noslodzi,
to nedrīkst izslēgt.
Ieteikumi optimālai darbībai
♦
♦
Cieši turiet instrumentu, ar vienu roku satverot
sānu rokturi, bet ar otru roku — galveno rokturi.
Slīpējot vienmēr saglabājiet aptuveni 15° lielu
leņķi starp ripu un materiāla virsmu.
Apkope
Šis Black & Decker instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no
pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu
elektroinstrumentiem un tādiem ar vadu:
LATVIEŠU
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
izslēdziet un atvienojiet instrumentu no barošanas avota;
vai izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru, ja šim instrumentam ir atsevišķi ievietojams
akumulators;
vai iebūvēta akumulatora gadījumā to pilnībā
izlādējiet un izslēdziet instrumentu;
pirms lādētāja tīrīšanas atvienojiet to no barošanas avota. Šim lādētājam nav jāveic apkope,
izņemot regulāru tīrīšanu;
ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet
instrumenta lādētāja ventilācijas atveres;
ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet motora korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
šķīdinātājus;
regulāri atveriet spīļpatronu (ja tāda ir) un viegli
uzsitiet pa to, lai iztīrītu tajā sakrājušos putekļus.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa
(tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Black & Decker instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un
šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties
jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas
punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves
elektriskie izstrādājumi.
Black & Decker nodrošina Black & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja
tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem
un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
Tehniskie dati
Spriegums
Ieejas jauda
Ātrums bez
noslodzes
Ripas ārējais
diametrs
Ripas iekšējais
diametrs
Maks. ripas biezums
slīpripas
griezējripas
Vārpstas izmērs
Svars
Spriegums
Ieejas jauda
Ātrums bez
noslodzes
Ripas ārējais
diametrs
Ripas iekšējais
diametrs
Maks. ripas biezums
slīpripas
griezējripas
Vārpstas izmērs
Svars
AST6
TYPE 4
230
701
10 000
CD105
TYPE 4
230
701
10 000
mm
115
115
mm
22
22
mm
mm
mm
kg
6
3,5
M14
2,1
6
3,5
M14
2,1
CD110
TYPE 4
230
701
10 000
CD115
TYPE 4
230
710
10 000
mm
100
115
mm
16
22
mm
mm
mm
kg
6
3,5
M10
kg 2,1
6
3,5
M14
2,1
Vati
W
min-1
Vati
W
min-1
11
LATVIEŠU
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN60745:
skaņas spiediens (LpA) 91 dB(A),
neprecizitāte (K) 3 dB(A)
skaņas jauda (LWA) 102 dB(A),
neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa)
saskaņā ar EN 60745:
virsmas slīpēšana (ah,AG) 7 m/s2,
neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
nogriešana (ah) 2,5 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
AST6, CD105, CD110, CD115
Black & Decker paziņo, ka šie izstrādājumi, kas
aprakstīti tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar
šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN60745-1, EN60745-2-3
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/EK
un 2011/65/ES.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar
Black & Decker turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā
izstrādā šo paziņojumu.
Kevin Hewitt
Globālās inženiertehniskās
nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
22.02.2012.
12
Garantija
Black & Decker rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un sniedz nevainojamu garantiju. Šis garantijas
paziņojums papildina jūsu līgumiskās tiesības un
nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā
Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās
tirdzniecības zonā.
Ja 24 mēnešu laikā kopš iegādes brīža
Black & Decker izstrādājums sabojājas materiālu
vai darba kvalitātes defektu dēļ vai arī kvalitātes
neatbilstības dēļ, Black & Decker garantē visu bojāto
detaļu nomaiņu, tādu izstrādājumu remontu, kas
pakļauti dabīgam nodilumam vai nolietojumam, vai
šādu izstrādājumu nomaiņu, lai patērētājam neradītu
liekas neērtības, ja vien:
♦
♦
♦
♦
izstrādājums nav lietots tirdzniecības, profesionāliem vai nomas nolūkiem;
izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai
vai nolaidībai;
izstrādājums nav bojāts svešķermeņu, vielu vai
negadījumu ietekmē;
remontu nav veikušas nepilnvarotas personas,
kas nav ne pilnvarotas remonta darbnīcu, ne
Black & Decker apkopes centru speciālisti.
Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda
pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas
speciālistam pirkuma čeks. Jūs varat noskaidrot
tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar
vietējo Black & Decker biroju, kura adrese norādīta
šajā rokasgrāmatā. Black & Decker remonta darbnīcu
saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.2helpU.com
Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni
www.blackanddecker.co.uk un reģistrējiet savu
Black & Decker izstrādājumu, lai uzzinātu par jaunākajiem izstrādājumiem un īpašajiem piedāvājumiem. Sīkāku informāciju par Black & Decker zīmolu
un mūsu izstrādājumu klāstu skatiet vietnē
www.blackanddecker.co.uk.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша угловая шлифмашина Black & Decker
предназначена для резки и шлифования металла и камня с использованием отрезных
и шлифовальных кругов соответствующего
типа. Инструмент, оборудованный защитным
кожухом, предназначен только для бытового
применения.
b.
Правила безопасности
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
Внимание! Перед началом работы
внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже инструкций может
привести к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или получению серьезной травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования.
Термин „Электроинструмент“ во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) электроинструменту или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте и
обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение рабочего места может привести
к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструмент, если
есть опасность возгорания или взрыва,
например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. В процессе работы электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. В и л к а к а б е л я э л е к т р о и н с т ру м е н т а
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизме-
c.
d.
e.
f.
няйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с
заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
Используйте электрический кабель в
установленном режиме. Ни в коем случае
не используйте кабель для переноски
электроинструмента или для вытягивания его вилки из штепсельной розетки.
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
электроинструмента. Поврежденный или
запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также
находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств. Малейшая
неосторожность при работе с электроин13
РУССКИЙ ЯЗЫК
b.
c.
d.
e.
f.
g.
струментами может привести к серьезной
травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумных наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте случайного запуска. Перед
тем, как подключить электроинструмент к
сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель
находится в положении “выключено”. Не
переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте к
сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен в положение
“включено”. Это может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
Не допускайте перенапряжения. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в
непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подключено и
используется надлежащим образом.
Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает на14
b.
c.
d.
e.
f.
g.
дежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумуляторную батарею перед регулированием,
заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента. Такие меры
предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Рег улярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не будет
полностью отремонтирован. Большинство
несчастных случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой
реж ущих прина д лежностей. Прина длежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным
Руководством и с учетом рабочих условий
и характера будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры безопасности
при работе электроинструментами

Внимание! Дополнительные меры безопасности при шлифовании, зачистке,
очистке проволочной щеткой, полировке
или абразивной резке.






Данный электроинструмент предназначен для шлифования, зачистки, очистки
металлической щеткой, полировки и
абразивной резки. Внимательно прочтите все инструкции по использованию,
правила безопасности, спецификации,
а также рассмотрите все иллюстрации,
входящие в руководство по эксплуатации
данного электроинструмента. Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций
может привести к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или получению серьезной травмы.
Выполнение операций, не соответствующих целям применения данного электроинструмента, является потенциально
опасным и может стать причиной получения травмы.
Не используйте дополнительные принадлежности и насадки, специально не
разработанные и не рекомендованные
производителем инструмента. Возможность установки принадлежностей и насадок
на электроинструмент не обеспечивает безопасности при его использовании.
Номинальная частота вращения насадки
должна быть не ниже максимальной скорости, указанной на электроинструменте.
Насадки, вращающиеся со скоростью, превышающей их номинальную частоту вращения, могут сломаться и отлететь в сторону.
Внешний диаметр и толщина насадки
должны соответствовать диапазону
мощности электроинструмента. Насадка
неправильного размера не закрывается
надлежащим образом ограждением и не
обеспечивает контроля при управлении
инструментом.
Посадочные отверстия абразивных дисков, фланцев, шлифовальных подошв
и прочих сменных обрабатывающих
принадлежностей должны правильно
сидеть на шпинделе электроинструмента. Насадки с посадочными отверстиями,
не соответствующими крепежным деталями
электроинструмента, могут стать причиной
разбалансированности, повышенной вибра-




ции и потери контроля над электроинструментом.
Не используйте поврежденные насадки.
Перед каж дым использованием проверяйте абразивные диски на наличие
сколов и трещин, диски-подошвы - на
наличие надрывов и трещин, проволочные щетки - на наличие ослабленной или
сломанной проволоки. В случае падения
электроинструмента или насадки проверьте их на наличие повреждений или
установите неповрежденную насадку.
После проверки и установки насадки
запустите инструмент на максимальной
скорости без нагрузки в течение 1 минуты. Поврежденные насадки отлетят в сторону в течение данного тестового периода.
Используйте средства индивидуальной
защиты. В зависимости от типа выполняемых работ надевайте щиток для защиты
лица или защитные очки. В соответствии
с необходимостью надевайте респиратор, защитные наушники, перчатки и
рабочий фартук, способный защитить от
мелки абразивных частиц и фрагментов
обрабатываемой детали. Средства защиты для глаз должны останавливать частицы,
вылетающие при выполнении различных
видов работ. Противопылевая маска или
респиратор должны обеспечивать фильтрацию твердых частиц, образующихся при
выполнении работ. Длительное воздействие
шума высокой мощности может привести
к нарушениям слуха.
Не подпускайте посторонних лиц близко
к рабочей зоне. Любое лицо, входящее
в рабочую зону, должно использовать
сре дс тва ин д иви д уа льной защ иты.
Фрагменты обрабатываемой детали или
разрушенной насадки могут вылететь и
стать причиной травмирования даже за
пределами рабочей зоны.
Держите электроинструмент за изолированные рукоятки, поскольку шлифовальная лента / шлифовальная подошва
может задеть кабель подключения к
электросети. Разрезание находящего под
напряжением провода делает не покрытые
изоляцией металлические части электроинструмента «живыми», что создает опасность
поражения электрическим током.
Располагайте шнур питания на удалении
от вращающейся насадки. В случае потери
контроля шнур питания может быть разрезан или ободран, а ваша рука может быть
затянута вращающейся насадкой.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК





Никогда не кладите электроинструмент,
пока насадка полностью не остановится.
Вращающаяся насадка может задеть за поверхность, из-за чего электроинструмент
может вырваться из рук.
Не включайте электроинструмент, если
насадка направлена на вас. Случайный
контакт с вращающейся насадкой может
привести к захвату насадкой одежды и контакту насадки с Вашим телом.
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия электроинструмента. Вентилятор
электродвигателя затягивает пыль внутрь
корпуса, а скопление большого количества
пыли на металле электродвигателя повышает риск поражения электротоком.
Не исполь зуйте элек троинструмент
рядом с горючими материалами. Искры
могут привести к их воспламенению.
Не используйте насадки, требующие
жидкостного охлаждения. Использование воды или других жидких охлаждающих
средств может привести к поражению электрическим током вплоть до смертельного
исхода.
ПРИМЕЧАНИЕ: Предыдущая мера предосторожности не относится к электроинструментам,
специально разработанным для использования
с системой жидкости.
Причины обратного удара и действия по
его предупреждению
Обратный удар является внезапной реакцией
на защемление или застревание вращающегося
диска, диска-подошвы, щетки или какой-либо
другой насадки. Защемление или застревание
могут стать причиной мгновенной остановки
вращающейся насадки, что в свою очередь
приводит к потере контроля над электроинструментом и он внезапно подается назад в направлении, противоположном вращению насадки.
Например, если абразивный диск был защемлен
или застрял в заготовке, край диска в момент
защемления может врезаться в поверхность
заготовки, в результате чего диск поднимается
или подается назад. В зависимости от направления движения диска в момент защемления,
диск может резко подняться в сторону или от
оператора. В этот момент абразивные диски
могут также сломаться.
Обратный удар является результатом использования инструмента не по назначению и/или
16
неправильных действий оператора и условий
работы, и его можно избежать, соблюдая следующие меры безопасности:

Крепко держите электроинструмент двумя руками и следите за положением тела
и рук, чтобы эффективно противостоять
воздействию обратного удара. Для максимального контроля силы обратного
удара или реакции от крутящего момента
всегда используйте вспомогательную
рукоятку, если она предусмотрена. Оператор может контролировать силу обратного
удара, если он соблюдает соответствующие
меры предосторожности.

Никогда не держите руки поблизости от
вращающегося диска. Это может привести
к обратному удару.

Не стойте в зоне действия обратного
удара электроинструмента. В момент
заедания сила обратного удара отбросит
инструмент в направлении, обратном движению диска.

Будьте особенно осторожны при обрабатывании углов, острых кромок и пр. Избегайте отскакивание и заедание насадки.
Именно при обработке углов, острых кромок
или при отскакивании высока вероятность
заедания вращающейся насадки, что может
послужить причиной потери контроля над
инструментом или образования обратного
удара.

Не устанавливайте на шлифмашину диск
для резьбы по дереву или зубчатый режущий диск. Подобные диски увеличивают
вероятность возникновения обратного удара и потери контроля над инструментом.
Дополнительные меры безопасности
при шлифовании и резке
Меры безопасности при выполнении операций по шлифованию и резке с использованием абразивных дисков
Используйте только диски, рекомендованные для использования с Вашим
электроинструментом, а также защитные
кожухи, специально разработанные для
выбранного типа дисков. Диски, не предназначенные для использования с данным
электроинструментом, не будут надежно
защищены кожухом и представляют опасность.
Защитный кожух должен быть надежно
закреплен на электроинструменте. Для
достижения максимальной безопасности
РУССКИЙ ЯЗЫК
кожух должен быть установлен таким образом, чтобы со стороны оператора была
открыта самая незначительная часть
диска. Защитный кожух поможет защитить
оператора от фрагментов разрушенного
диска и случайного контакта с диском.
Диски должны использоваться только
строго в соответствии с их назначением.
Например: не выполняйте шлифование
боковой стороной режущего диска. Абразивные режущие диски предназначены для
шлифования периферией круга, поэтому
боковая сила, применимая к данному типу
дисков, может стать причиной их разрушения.
Всегда используйте неповрежденные
дисковые фланцы, размер и форма
которых полностью соответствуют выбранному Вами типу дисков. Правильно
подобранные дисковые фланцы поддерживают диск, снижая вероятность его разрушения. Фланцы для режущих дисков могут
отличаться от фланцев для шлифовальных
кругов.
Никогда не используйте изношенные
диски с электроинструментов большей
мощности. Диски, предназначенные для
использования с электроинструментами
большей мощности, не подходят для высоких скоростей инструментов меньшей
мощности, и могут разрушиться.



Меры предосторожности при шлифовании

Дополнительные меры предосторожности при резании с использованием
абразивных дисков



Не давите на режущий диск и не оказывайте на него чрезмерного давления. Не
пытайтесь выполнить слишком глубокий
разрез. Чрезмерное напряжение диска
увеличивает нагрузку на диск, результатом
которой может стать деформация или заедание в момент резания, возможность
возникновения обратного удара, а также
поломка диска.
Не стойте на одной линии и позади вращающегося диска. При вращении диска в
момент выполняемой операции в направлении от оператора, возможный обратный
удар может отбросить электроинструмент
с работающим диском прямо на вас.
При заклинивании диска или если по
какой-либо причине Вы хотите прекратить резание, выключите электроинструмент и удерживайте его в пропиле, пока
режущий диск полностью не остановится. Ни в коем случае не пытайтесь вытащить режущий диск из заготовки, пока
он ещё вращается, так как это может вызвать обратный удар. Выясните причину
заедания и примите меры по её устранению.
Не возобновляйте прерванную операцию
с диском в заготовке. Позвольте диску достичь максимальной скорости и аккуратно
введите его в разрез. В противном случае,
при повторном включении электроинструмента диск может сломаться, подняться или
выскочить обратно из заготовки.
Размещайте панели или заготовки больших размеров на упорах для минимизации риска защемления диска и обратного
удара. Большие заготовки имеют тенденцию
прогибаться под тяжестью собственного
веса. Устанавливайте упоры под заготовкой
по обе стороны от режущего диска, около
линии реза и краев заготовки.
Будьте особенно внимательны при сквозном врезании в стены и другие сплошные
поверхности. Выступающий диск может
врезаться в газовую или водопроводную
трубу, электропроводку или в объекты, вызывающие обратный удар.
Не используйте шлифовальные круги, диаметр которых намного превышает диаметр
подошвы. При выборе шлифовальной
бумаги пользуйтесь рекомендациями изготовителя. Шлифовальная бумага, выступающая за пределы подошвы шлифмашины,
может порваться, что может стать причиной
повреждения диска или обратного удара.
Меры предосторожности при полировке

Следите за тем, чтобы полировальная
шкурка была плотно установлена на подошве, а концы завязок были убраны.
Уберите или отрежьте все выступающие
концы завязок. Свободно свисающие и
вращающиеся завязки могут запутать Ваши
пальцы или застрять в обрабатываемой заготовке.
Дополнительные меры предосторожности при работе с использованием
проволочных щеток

Помните, что кусочки проволоки отскакивают от проволочной щетки даже
17
РУССКИЙ ЯЗЫК

при выполнении обычной операции. Не
надавливайте на щетку, оказывая на нее
чрезмерное давление. Обрывки проволоки
легко могут проникнуть через легкую одежду
и/или попасть на кожу.
Если при работе щеткой рекомендовано
использование защитного ограждения,
не допускайте ни малейшего соприкосновения проволочной щетки или диска
с ограждением. В процессе работы и под
воздействием центробежной силы проволочный диск или щетка могут увеличиться
в диаметре.
Маркировка инструмента
Вним а н и е! П о л н о е о з н а к о м л е н и е
с руководством по эксплуатации снизит
риск получения травмы.
При работе с данным электроинструментом наденьте защитные очки или маску.
При работе с инструментом используйте
средства защиты органов слуха.
Электробезопасность
Безопасность посторонних лиц


Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в
технических характеристиках инструмента и
декларации соответствия, были измерены в
соответствии со стандартным методом определения вибрационного воздействия согласно
EN60745 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла, в
том числе время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
18
Данный электроинструмент защищен
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.

Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Составные части
Ваш электроинструмент может содержать все
или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Клавиша пускового выключателя
2. Боковая рукоятка
3. Кнопка блокировки шпинделя
4. Защитный кожух
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что электроинструмент выключен и отсоединен
от электросети.
Установка и снятие защитного кожуха
(Рис. A и B)
Электроинструмент оснащен защитным кожухом, предназначенным только для работ по
шлифованию поверхностей. В случае, если инструмент предназначен для операций по резке,
на него должен быть установлен специальный
защитный кожух. Защитный кожух № 100448400 для операций по резке можно приобрести
в сервисном центре Black & Decker.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка

Положите инструмент на стол, шпинделем
(5) вверх.

Поместите пружинную шайбу (6) на уступ (7)
вокруг шпинделя.

Установите защитный кожух (4), как показано
на рисунке.

Поместите фланец (8) на шпиндель, выступами к защитному кожуху. Проследите,
чтобы отверстия во фланце совпадали
с отверстиями под винты.

Закрепите фланец при помощи винтов (9).

Проследите, чтобы винты были плотно затянуты, но при этом защитный кожух можно
было бы повернуть.
Снятие

Отвинтите винты (9), используя отвертку.

Удалите фланец (8), защитный кожух (4) и
пружинную шайбу (7). Храните надежно эти
детали.
Внимание! Ни в коем случае не используйте
шлифмашину без защитного кожуха!
Установка вспомогательной боковой рукоятки

Ввинтите боковую рукоятку (2) в необходимое резьбовое отверстие в шлифмашине.
Внимание! Всегда используйте боковую рукоятку!
Установка и снятие шлифовальных
и отрезных дисков (Рис. C - E)
Используйте абразивные диски, предназначенные только для соответствующего вида работ.
Используйте абразивные диски только соответствующего диаметра и размера установочного
отверстия (см. раздел „Технические характеристики“)
Установка

Установите защитный кожух, как указано
выше.

Установите внутренний фланец (10) на
шпиндель (5), как показано на рисунке (Рис.
C). Проследите, чтобы нижняя часть фланца
совместилась с боковыми вырезами шпинделя.

Установите диск (11) на шпиндель (5), как показано на рисунке (Рис. C). Если диск имеет
выпуклую середину (12), проследите, чтобы
она примыкала к внутреннему фланцу.

Убедитесь, что диск правильно установлен
на внутреннем фланце.


Установите наружный фланец (13) на шпиндель. При установке шлифовального диска,
выступ наружного фланца должен примыкать к шлифовальному кругу (Вид A на Рис.
D). При установке отрезного диска, выступ
наружного фланца должен быть направлен
в противоположную сторону (наружу) от отрезного диска (Вид B на Рис. D).
Удерживая нажатой кнопку (3) фиксатора
шпинделя, затяните наружный фланец вилочным ключом (14) (Рис. E).
Снятие

Удерживая нажатой кнопку (3) блокировки
шпинделя, отверните наружный фланец (13)
вилочным ключом (14) (Рис. E).

Снимите наружный фланец (13) и диск (11).
Установка и снятие шлифовального
круга (Рис. E и F)
Для шлифования кругами требуется подошва,
которую можно приобрести у Вашего представителя Black & Decker.
Установка
Установите внутренний фланец (10) на
шпиндель (5), как показано на рисунке (Рис.
F). Проследите, чтобы нижняя часть фланца
совместилась с боковыми вырезами шпинделя.

Установите подошву (15) на шпиндель.

Положите шлифовальный круг (16) на подошву.

Установите наружный фланец (13) выступом
в сторону шпинделя.

Удерживая нажатой кнопку (3) блокировки
шпинделя, затяните наружный фланец вилочным ключом (14) (Рис. E). Убедитесь, что
наружный фланец установлен правильно,
а подошва крепко прижата.

Снятие
Удерживая нажатой кнопку (3) блокировки
шпинделя, отверните наружный фланец (13)
вилочным ключом (14) (Рис. E).

Снимите наружный фланец (13), шлифовальный круг 16) и подошву (15).

Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п. Несмотря
на соблюдение соответствующих инструкций по
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные
риски невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей инструмента.
Риск получения травмы во время смены деталей электроинструмента, пильных дисков
или насадок.
Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента
в течение продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.
Ухудшение слуха.
Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с электроинструментом (например, при распиле древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки электроинструмента.

Аккуратно направляйте кабель подключения
к электросети шлифмашины, во избежание
его случайного пореза.

Будьте готовы к сильному выбросу искр, как
только абразивный диск войдет в соприкосновение с обрабатываемой заготовкой.

Держите шлифмашину таким образом, чтобы
защитный кожух максимально загораживал
Вас от абразивного диска.
Включение и выключение
Для включения передвиньте клавишу пускового выключателя (1) вперед. Проследите,
чтобы шлифмашина осталась включенной
после того, как Вы отпустили клавишу пускового выключателя.

Для выключения нажмите на заднюю часть
клавиши пускового выключателя.
Внимание! Не вык лючайте шлифмашину,
находящуюся в соприкосновении
с обрабатываемой заготовкой!

Рекомендации по оптимальному использованию


20
Крепко держите инструмент одной рукой за
основную (заднюю) рукоятку, другой рукой
за вспомогательную (боковую) рукоятку.
Старайтесь обеспечивать при шлифовании
угол приблизительно 15° между шлифовальным диском и поверхностью обрабатываемой заготовки.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент Black & Decker рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы электроинструмента и его надежность увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:

Выключите инструмент и отключите его от
источника питания.

Или выключите инструмент и выньте из него
аккумуляторную батарею, если инструмент
оснащен съемной аккумуляторной батареей.

Или, в случае если инструмент оснащен
встроенной акк умуляторной батареей,
полностью разгрузите батарею и выключите
инструмент.

Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше
зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.

Регулярно очищайте вентиляционные отверстия электроинструмента мягкой щеткой
или сухой тканью.

Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.

Регулярно раскрывайте патрон (при наличии) и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по а дресу:
www.2helpU.com
Технические характеристики
Напряжение
Потребляемая
мощность
Число оборотов
(х. х.)
Диаметр диска
Установочное
отверстие
Макс. толщина
диска
Шлифовальные
диски
Отрезные диски
Резьба шпинделя
Вес
Напряжение
Потребляемая
мощность
Число оборотов
(х. х.)
Диаметр диска
Установочное
отверстие
AST6
ТИП 4
В перем. 230
тока
Вт 701
об/мин 10 000
CD105
ТИП 4
230
701
10 000
мм 115
мм 22
115
22
мм 6
6
мм 3,5
мм M14
кг 2,1
3,5
M14
2,1
CD110
ТИП 4
В перем. 230
тока
Вт 701
CD115
ТИП 4
230
об/мин 10 000
10 000
мм 100
мм 16
710
115
22
Макс. толщина
диска
Шлифовальные
диски
Отрезные диски
Резьба шпинделя
Вес
мм 6
6
мм 3,5
мм M14
кг 2,1
3,5
M14
2,1
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 91 дБ(А), погрешность
(K) 3 дБ(А)
Акустическая мощность (LWA) 102 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по
трем осям), измеренных в соответствии
со стандартом EN 60745:
Шлифование поверхности (ah,AG) 7 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2
Резка (ah) 2,5 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
AST6, CD105, CD110, CD115
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-3.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU.
За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже адресу или по
адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
Black & Decker.
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
22.02.2012
zst00197020 - 04-01-2013
21
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising