CD105 | Black&Decker CD105 SMALL ANGLE GRINDER Type 4 instruction manual

382013–23 BAL
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
13
22
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
30
2
5
3
4
SLOVENŠČINA
Namen uporabe
Z namestitvijo ustreznih brusilnih ali rezalnih plošč
je vaš Black & Deckerjev kotni brusilnik zasnovan
za brušenje in rezanje kovinskih predmetov in za
pomoč pri zidarskih opravilih. Uporaba mora biti pred
uporabo opremljena z ustreznim ščitnikom. Orodje
je namenjeno le za osebno uporabo.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in
navodila. Neupoštevanje navedenih navodil
lahko povzroči električni udar, požar in/ali
hude telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za
uporabo v prihodnje.
Izraz “električno orodje” v vseh spodaj navedenih
opozorilih se nanaša na vaša električno napajana
(kabelska) električna orodja ali na akumulatorsko
napajana (brezžična) električna orodja.
1. Zagotovitev varnosti na območju delovanja
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so
nezgode pogostejše.
b. E l e k t r i č n e g a o r o d j a n e u p o r a b l j a j t e
v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije,
kot so npr. prostori, kjer se nahajajo vnetljive
tekočine, plini ali prah. Električno orodje v času
delovanja povzroča iskrenje, kar lahko privede
do požara ali eksplozije.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in
otroci dovolj daleč od delovnega območja.
Motnje lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad
orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici.
Nikoli ne spreminjajte vtiča. Z ozemljenimi
električnimi orodji nikoli ne uporabljajte
adapterskih vtikačev. Nespremenjen vtič in
vtičnica, ki ustreza vtiču bo znatno zmanjšala
možnost električnega udara.
b. Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami,
kot so cevi, radiatorji, električne peči in
hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je
nevarnost električnega udara večja.
c. Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim
vremenskim pogojem. Vdor vode v električno
orodje poveča nevarnost električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Nikoli ne
uporabite električnega kabla za nošenje,
vleko orodja ali kot način za odklopitev
naprave iz električnega omrežja. Poskrbite,
da bo kabel na varni oddaljenosti od vročine,
olja, ostrih robov in premikajočih se delov.
Poškodovan ali zavozlan električni kabel
povečuje možnost električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi
na prostem. Uporaba primernega napajalnega
kabla za delo na prostem zmanjšuje nevarnost
električnega udara.
f. Če je uporaba električnega orodja v vlažnem
okolju neizbežna, uporabite inštalacijski
odklopnik (RCD). Uporaba RCD-ja zmanjšuje
možnost električnega udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo
pamet. Električnega orodja ne uporabljajte,
če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola
ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom
z električnim orodjem lahko privede do hudih
telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
uporabljajte zaščitna očala. Uporaba zaščitne
opreme, kot je zaščitna maska proti prahu,
nedrseči varnostni čevlji, čelada ali zaščita sluha,
ki jo uporabljate v ustreznem okolju, zmanjšuje
možnost telesnih poškodb.
c. Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite,
da bo stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za vklop
ali priključitev električnega orodja na električno
omrežje z vklopljenim stikalom povečuje možnost
nesreč.
d. Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Če ostane ključ
zataknjen v območju vrtečega se dela orodja,
lahko privede do telesnih poškodb.
e. Izogibajte se nenavadni telesni drži. Poskrbite
za varno in trdno stojišče. To omogoča boljši
nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
f. Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko
ali rokavicami se ne približujte premikajočim
se delom. Ohlapna obleka, nakit ali dolgi
lasje se lahko ujamejo v premikajoče se dele
orodja.
g. Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo
praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da
so pravilno priklopljene in da jih uporabljate
5
SLOVENŠČINA
pravilno. Uporaba tovrstnih naprav lahko znatno
zmanjša nevarnost, povezano z nabiranjem
prahu.
4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
a. Električnega orodja ne preobremenite.
Uporabite električno orodje, ki je ustrezno za
vaše delo. Pravilna izbira orodja bo pripomogla,
da bo delo končano bolj kvalitetno in varneje na
način, kot je to predpisano.
b. Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je
treba popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali pred
shranjevanjem orodja. Ta preventivni varnostni
ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona
električnega orodja.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite
uporabo orodja osebam, ki niso seznanjene
z delovanjem orodja ali s tem navodilom za
uporabo. Električna orodja so lahko v rokah
ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo
nevarna.
e. Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so
komponente električnega orodja pravilno
poravnane, ali niso upognjene, polomljene oz.
v stanju, ki lahko povzroči motnje v delovanju
električnega orodja. Če je orodje pokvarjeno,
ga pred uporabo popravite. Mnogo nesreč
se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja
električnih orodij.
f. Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
g. Električno orodje, dodatno opremo, vstavke,
itd. uporabljajte skladno s temi navodili,
pri tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga
opravljate in delovne pogoje. Uporaba
električnega orodja za dela, ki za orodje niso
predvidena, lahko povzroči nevarnost.
5. Servisiranje
a. Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne
nadomestne dele. To bo zagotovilo varno
uporabo električnega orodja.
6
Dodatni napotki za varno uporabo
električnega orodja
Opozorilo! Dodatna varnostna navodila za
brušenje, brušenje z brusnim papirjem, žično
brušenje, loščenje ali abrazivno loščenje.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Orodje je namenjeno za brušenje, čiščenje
z žično ščetko, poliranje ali rezanje.
Preberite vsa varnostna opozorila, navodila,
slikovne prikaze in specifikacije, priložene
električnemu orodju. V primeru neupoštevanja
spodnjih navodil, lahko vodi do električnega
udara, požara in/ali resnih telesnih poškodb.
Dela, za katera električno orodje ni bilo
predvideno, lahko povečajo tveganje telesnih
poškodb.
Ne uporabljajte nastavkov, ki niso specifično
zasnovani in odobreni za uporabo z vašim
orodjem. Če je določen pripomoček/nastavek
možno pritrditi na električno orodje, to še ne
pomeni, da je njegova uporaba varna.
Nominalna hitrost vrtenja nastavka mora
ustrezati vsaj maksimalni hitrosti električnega
orodja. Pripomočki, ki se vrtijo hitreje, kot je
njihova nominalna hitrost, se lahko polomijo in
razletijo.
Zunanji premer in debelina nastavka mora
ustrezati dimenzijam, ki so predpisane za
vašo električno orodje. Orodje ne nudi ustrezne
zaščite, oteženo je pa tudi rokovanje z orodjem,
ki uporablja nastavke neustreznih velikosti.
Dimenzije polirnih krožnikov, prirobnic,
podložnih diskov in drugih nastavkov morajo
ustrezati velikosti pogonskega vretena
električnega orodja. Pripomočki z neustrezno
velikostjo pritrdilne luknje za določeno električno
orodje se neenakomerno vrtijo, niso pravilno
uravnoteženi in lahko povzročijo prekomerne
vibracije in izgubo nadzora nad orodjem.
Ne uporabljajte poškodovanih delovnih
pripomočkov. Pred vsako uporabo preverite
morebitne poškodbe pripomočkov, kot so
razpoke in odlomljeni delci na brusilnem
kolutu, razpoke na podložni blazinici,
raztrganine ali prekomerna obraba,
popuščene ali polomljene žice na žični krtači.
Če električno orodje ali nastavek pade na
tla, preverite morebitne poškodbe nastavka
ali uporabite nepoškodovan nastavek. Ko
preverite in vgradite pripomoček/nastavek,
naj orodje eno minuto deluje na maksimalni
hitrosti brez obremenitve. Poškodovan
pripomoček/pribor se običajno v tem preizkusnem
času polomi ali odlomi.
SLOVENŠČINA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Uporabite osebno zaščitno opremo. Glede
na vrsto dela nosite popolno zaščito za
obraz, zaščito za ušesa ali zaščitna očala.
Če je primerno, nosite masko proti prahu,
zaščito za ušesa, rokavice in predpasnik, ki
zmorejo zaustaviti majhne abrazivne delce
obdelovanega predmeta. Zaščitna očala
morajo biti sposobna zadržati leteče delce, ki
nastanejo pri različnih delih. Maska za zaščito
pred prahom ali respirator mora filtrirati delce, ki
nastajajo med delom. Predolga izpostavljenost
hrupu lahko povzroči poškodbo/izgubo sluha.
Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni
dovolj daleč od delovnega območja. Ljudje,
ki vstopajo v delovno območje orodja, morajo
obvezno nositi osebno zaščitno opremo. Delci
obdelovanega telesa ali polomljenega nastavka
lahko odletijo proč in povzročijo poškodbe tudi
izven neposrednega delovnega območja.
Električno orodje držite za izolirano držalo,
ker se lahko brusilni trak / brusilna podlaga
dotakneta lastnega napajalnega kabla.
Če prerežete žico pod napetostjo, bodo pod
napetostjo tudi kovinski deli električnega orodja,
to pa lahko povzroči električni udar.
Napajalni kabel orodja napeljite proč od
vrtljivih delov orodja. Če izgubite nadzor, lahko
prerežete kabel oz. kabel se lahko ovije okoli roke
in jo povleče v vrteči se nastavek.
Nikoli ne položite električnega orodja na
tla, če se vrtenje nastavka ni popolnoma
zaustavilo. Vrteči se nastavek lahko zgrabi
odlagalno površino in vam iztrga električno orodje
iz nadzora.
Nikoli ne zaženite električnega orodja, dokler
ga prenašate. Vrteči se pripomoček lahko ob
naključnem stiku z obleko zgrabi oblačilo in vas
poškoduje po telesu.
Redno počistite zračne reže električnega
orodja. Ventilator električnega motorja bo
nakopičil prah znotraj ohišja orodja. Prekomerna
količina kovinskih opilkov lahko povzroči
nevarnost električnega šoka.
Ne uporabljajte električnega orodja v bližini
vnetljivih snovi. Iskre lahko zanetijo te snovi.
Ne uporabljajte delovnih priborov, ki
potrebujejo tekoča hladilna sredstva. Uporaba
vode ali drugih hladilnih sredstev lahko povzroči
smrt zaradi električnega udara.
Opomba: Zgornje opozorilo ne velja za električna
orodja, ki so specifično zasnovana za uporabo
s tekočinskim sistemom.
Povratni sunek in z njim povezana opozorila
Nasprotni udarec ali povratni sunek je nenadna
reakcija ob stisnjenem kolutu, podložnem disku,
krtači ali pri drugem nastavku.
V primeru, da se vrteči pribor zaklešči ali poškoduje,
bo povzročilo hitro zaustavitev vrtečega se pribora,
kar bo vodilo do sprostitev energije orodja v obliki
povratnega udarca.
Na primer, če se brusilni kolut zatakne ob obdelovani
del, lahko rob koluta, ki se nahaja na točki stiska,
prodre v površino materiala in povzroči povratni
udarec ali zdrs koluta nazaj. Kolut lahko glede na
smer gibanja v trenutku, ko se zagozdi, skoči proti
ali stran od uporabnika. Pod takimi pogoji se lahko
brusilni kolut tudi odlomi.
Nasprotni udarec je posledica napačne uporabe
orodja in/ali nepravilnega procesa obdelave, temu pa
se lahko izognete, če upoštevate spodaj navedena
opozorila.
♦ Električno orodje držite čvrsto, telo pa
mora biti v takšnem položaju, da lahko
obvlada silo povratnega udarca. Vedno
uporabljajte pomožno držalo, če je priloženo,
za maksimalni nadzor nad povratnim udarcem
in reakcijskim navorom ob zagonu orodja.
Uporabnik lahko z upoštevanjem ustreznih
varnostnih ukrepov nadzira reakcijske sile navora
in povratnega udarca.
♦ Nikoli ne približujte vaše roke v bližino
vrtečega se nastavka. Nastavek lahko udari
nazaj v vašo roko.
♦ Nikoli ne stojte v smeri povratnega udarca
orodja. Povratni udarec bo potisnil orodje
v nasprotno smer vrtenja koluta.
♦ Bodite še posebej pozorni pri obdelovanju
vogalov, ostrih robov, itd. Izogibajte se
poskakovanju ali blokiranju vrtečih se
nastavkov. Vogali, ostri robovi in poskakovanje
lahko poškodujejo vrteči se pripomoček in
povzročijo izgubo nadzora ali nasprotni udarec.
♦ Z orodjem ne uporabljajte rezil verižne žage
za rezanje lesa ali zobate žage. Taki koluti
povzročajo stalne nasprotne udarce in izgubo
nadzora.
Dodatni varnostni napotki za brušenje in
rezanje
Varnostni napotki za specifične postopke
brušenja in abrazivnega rezanja
♦ Uporabljajte le kolute, ki so priporočeni za
uporabo za vaš model električnega orodja
in ščitnike, ki ustrezajo izbranim kolutom.
7
SLOVENŠČINA
Kolutov, ki niso namenjeni uporabi z električnim
orodjem, ni mogoče primerno zaščititi, zato so
nevarni.
Ščit mora biti čvrsto pritrjen k električnemu
orodju in nameščen tako, da zagotavlja
maksimalno varnost. Kolut mora biti
čim najmanj izpostavljen vidnemu polju
upravljavca. Zaščita koluta pomaga zaščititi
uporabnika pred polomljenimi delci koluta in
morebitnim dotikom koluta.
Koluti morajo biti uporabljeni za priporočljive
delovne operacije. Npr.: ne brusite z delom
koluta, ki je namenjen rezanju. Rezalni koluti
so namenjeni odstranjevanje srha; stranske sile,
ki bi delovale na te kolute, lahko povzročijo, da
se koluti zlomijo (razletijo).
Vedno uporabljajte brezhibne prirobnice za
kolute, ki so pravilne oblike in velikosti za
izbran kolut. Pravilno izbrana prirobnica bo
pravilno pritrjevala kolut, s tem pa se zmanjšuje
možnost razpada koluta. Prirobnice za rezalne
kolute so lahko drugačne od prirobnic za brusilne
kolute.
Ne uporabljajte obrabljene kolute, ki so bili
predhodno uporabljeni na večjih orodjih.
Kolut, namenjen za večja električna orodja, ni
primeren za večje hitrosti manjših električnih
orodij in lahko poči.
♦
♦
♦
♦
Dodatni varnostni napotki za specifične postopke
abrazivnega brušenja
♦ Ne “blokirajte” rezalnega koluta in ne izvajajte
preveč pritiska na orodje. Ne izvajajte
preglobokih rezov. Prekomerna obremenitev
koluta poveča občutljivost za zvijanje ali
upogibanje koluta v rezu in možnost povratnega
udarca ter zloma koluta.
♦ Ne stojte tik ob kolutu ali neposredno za
vrtečim se kolutom. Ko se med delovanjem
kolut odmika stran od vašega telesa, lahko
morebitni povratni udarec usmeri in vrže vrteči
se kolut in orodje naravnost v vas.
♦ Med upogibanjem koluta ali če se odločite, da
boste prekinili z rezanjem, izključite električno
orodje in počakajte, da se vrtenje koluta
popolnoma zaustavi. Nikoli ne poskušajte
odstraniti koluta iz zareze, medtem ko
se kolut vrti; to lahko povzroči povratni
udarec orodja. Preverite in ustrezno ukrepajte
ter odstranite vzrok upogibanja/zagozdenja
koluta.
♦ Ne poskušajte nadaljevati rezanje s kolutom
v rezu. Kolut naj najprej doseže polno hitrost,
šele potem ponovno vstopite v rez. Če boste
poskušali vključiti orodje s kolutom v rezu, se
8
♦
♦
kolut lahko upogne, odskoči iz reza ali zagozdi
in povzroči povratni udarec.
Podprite ploščo ali predmet večje velikosti,
da zmanjšate nevarnost blokade koluta v rezu
in posledično povratni udarec. Večji predmeti
se običajno upognejo pod vplivom lastne teže.
Podpornike morate podložiti pod obdelovanec
blizu linije reza in blizu roba obdelovanca na
obeh straneh koluta.
Bodite posebej pozorni med nanašanjem zarez
v stene ali druge nepoznane konstrukcije.
Potop koluta lahko preseka plinske ali vodovodne
cevi, električno napeljavo ali druge predmete, ki
lahko povzročijo povratni udarec.
Varnostna opozorila, ki so specifična za
brušenje z brusnim papirjem
♦
Ne uporabljajte prevelikega okroglega
brusnega papirja. Pri izbiri brusnega papirja
upoštevajte navodila proizvajalca. Večji
brusilni papir, ki sega preko brusilne podloge,
vas lahko poreže, obenem pa lahko povzroči
zatikanje, trganje diska ali povratni udarec.
Varnostna opozorila, ki so specifična za
poliranje
♦
Ne dovolite, da se raztrgani kosi polirnega
materiala ali prosto viseče vrvice vrtijo z osjo
orodja. Odstranite ali odrežite vse prosto
viseče konce vrvic. Zrahljane ali vrteče se
vrvice se lahko ovijejo okoli vaših prstov ali se
zataknejo za obdelovanec.
Varnostna opozorila, ki so specifična za
žično brušenje
♦
♦
Bodite oprezni pri žičnem brušenju, sestavni
deli žičnih ščetk se lomijo tudi pri običajnih
delovnih operacijah. Ne povzročajte
prekomerne obremenitve krtače. Žični delci
krtače zlahka predrejo oblačila in/ali kožo.
Če je pri žičnem brušenju priporočena
uporaba ščita, ne dovolite da se brusni kolut
ali krtača dotika ščita. Med delom se lahko
zaradi obremenitve in centrifugalne sile poveča
premer žične krtače.
Varnost drugih ljudi
♦
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani
oseb (vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi
ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem
izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom
ali so prejeli navodila o uporabi naprave s strani
osebe, odgovorne za njihovo varnost.
SLOVENŠČINA
♦
Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo
ne igrajo.
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene v
tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so bile
izmerjene v skladu s standardno preizkusno metodo,
ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko uporabljate za
medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana vrednost
vibracij se lahko uporablja kot predhodna ocena
izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna
orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je
vključeno brez delovanja.
Oznake na orodjih
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti
poškodb mora uporabnik prebrati navodila.
Med uporabo tega orodja nosite zaščitna
očala.
Med uporabo tega orodja nosite zaščito
za sluh.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni
potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno
preverite, da omrežna napetost ustreza
vrednosti, ki je podana na nazivni ploščici.
♦
Če se napajalni kabel poškoduje, ga
lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen
Black & Deckerjev serviser, da se izognete
potencialnim nevarnostim.
Sestavni deli
To orodje vključuje nekatere ali vse od naslednjih
značilnosti:
1. Stikalo za vklop/izklop
2. Stranski ročaj
3. Zapora gredi
4. Ščitnik
Sestava
Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da je
orodje izklopljeno in odklopljeno iz napajanja.
Namestitev in odstranitev ščitnika (slika
A in B)
K orodju je priložen ščitnik, ki pa je namenjen le zaščiti
pri izvajanju brušenja. Če boste orodje uporabljali za
rezanje, morate prehodno namestiti ščitnik, ki ustreza
delovni operaciji. Na voljo je ustrezni ščitnik za
postopke rezanja s kataloško številko 1004484-00;
ščitnik lahko kupite v Black & Deckerjevih servisnih
centrih.
Montaža
♦ Položite orodje na mizo, tako da je vreteno (5)
obrnjeno navzgor.
♦ Vzmetno podložko (6) namestite preko vretena
in jo namestite na ramo (7).
♦ Postavite ščitnik (4) na orodje, kot kaže
ilustracija.
♦ Postavite prirobnico (8) preko vretena s štrlečimi
podaljški obrnjenimi proti ščitniku. Luknje
v prirobnici morajo biti poravnane z luknjami
za vijake.
♦ Pritrdite prirobnico z vijaki (9). Vijaki morajo biti
do konca priviti, ščitnik pa se mora neovirano
vrteti.
Demontaža
♦ S pomočjo izvijača odvijte vijake (9).
♦ Odstranite prirobnico (8), ščitnik (4) in vzmetno
podložko (7). Te dele skrbno shranite.
Opozorilo! Nikoli ne uporabite orodja brez ščita.
Montaža stranskega ročaja
♦ Privijte stranski ročaj (2) v eno od montažnih
lukenj na orodju.
Opozorilo! Vedno uporabljajte stranski ročaj.
Namestitev in odstranitev brusilnih ali
rezalnih kolutov (slike C - E)
Vedno uporabljajte pravilno vrsto koluta glede na
naravo vašega dela. Vedno uporabljajte kolute
s pravilnim premerom in velikostjo vrtine (glejte
tehnične podatke).
9
SLOVENŠČINA
Montaža
♦ Montirajte ščitnik, kot je opisano zgoraj.
♦ Namestite notranjo prirobnico (10) na vreteno
(5), kot je prikazano na ilustraciji (slika C).
Prirobnica mora biti pravilno nameščena na
ploskih stranicah osi.
♦ Namestite kolut (11) na vreteno (5), kot je
prikazano na ilustraciji (slika C). Če ima
kolut privzdignjeno sredino (12), mora biti
privzdignjena sredina usmerjena proti notranji
prirobnici.
♦ Kolut mora biti pravilno nameščen na notranji
prirobnici.
♦ Postavite zunanjo prirobnico (13) na vreteno. Če
montirate brusilni kolut, mora biti privzdignjena
sredina na zunanji prirobnici obrnjena proti kolutu
(A v sliki D). Če montirate rezalni kolut, mora
biti privzdignjena sredina na zunanji prirobnici
obrnjena stran od koluta (B v sliki D).
♦ Pritisnite na zaporo vretena (3) in privijte zunanjo
prirobnico s pomočjo ključa z dvema zatičema
(14) (slika E).
♦
Demontaža
♦ Pritisnite na zaporo vretena (3) in odvijte zunanjo
prirobnico (14) s pomočjo ključa z dvema
zatičema (14) (slika E).
♦ Odstranite zunanjo prirobnico (13) in kolut (11).
Uporaba
Namestitev in odstranitev brusilnih kolutov
(slika E & F)
Za brušenje je potrebna podložna blazinica.
Podložni disk je kot pripomoček na voljo pri vašem
Black & Deckerjevem prodajalcu.
Namestitev
♦ Namestite notranjo prirobnico (10) na vreteno
(5), kot je prikazano na ilustraciji (slika F).
Prirobnica mora biti pravilno nameščena na
ploskih stranicah osi.
♦ Postavite podložno blazinico (15) na vreteno.
♦ Postavite brusilni kolut (16) na podložno
blazinico.
♦ Postavite zunanjo prirobnico (13) na vreteno
s privzdignjeno sredino obrnjeno stran od koluta.
♦ Pritisnite na zaporo vretena (3) in privijte zunanjo
prirobnico s pomočjo ključa z dvema zatičema
(14) (slika E). Zunanja prirobnica mora biti
pravilno nameščena in kolut mora biti trdno
pritrjen.
Demontaža
♦ Pritisnite na zaporo vretena (3) in odvijte zunanjo
prirobnico (14) s pomočjo ključa z dvema
zatičema (14) (slika E).
10
Odstranite zunanjo prirobnico (13), brusilni kolut
(16) in podložno blazinico (15).
Ostale nevarnosti
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne
nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila.
Te nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in
varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni
mogoče izogniti. Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/
premikajočih se delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in pribora.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja.
Če delate z orodjem daljše časovne obdobje,
poskrbite za redne odmore.
♦ Poškodbe sluha.
♦ Nevarnosti zaradi vdihovanja prahu, ki nastane
pri uporabi vašega orodja (npr.: - delo z lesom,
posebej s hrastom, bukvijo in s stiskalnicami za
les.)
Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim
tempom. Pazite, da ga ne boste preobremenili.
♦ Previdno napeljite napajalni kabel, da ga ne boste
prerezali.
♦ Bodite pripravljeni na izbruh isker, ko se brusilni
ali rezalni kot dotakneta obdelovanca.
♦ Vedno postavite orodje, tako da ščitnik omogoča
optimalno zaščito pred brusilnim ali rezalnim
kolutom.
Vklop in izklop
♦
Za vklop orodja potisnite stikalo za vklop/izklop
(1) naprej. Upoštevajte, da bo orodje delovalo,
ko sprostite stikalo.
♦ Za izklop orodja pritisnite na zadnji del stikala za
vklop/izklop.
Opozorilo! Orodja ne izključujte med obremenitvijo/
delovanjem.
Priporočila za optimalno učinkovito uporabo
♦
♦
Orodje trdno držite z eno roko, ovito okoli
stranskega ročaja, in z drugo okoli glavnega
ročaja.
Med brušenjem naj bo kot med kolutom in
površino obdelovanca približno 15°.
SLOVENŠČINA
Vzdrževanje
Vaše Black & Decker orodje je proizvedeno tako, da
dolga leta deluje z minimalnim vzdrževanjem.
Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od
pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
Opozorilo! Pred postopkom vzdrževanja vrvičnih/
brezvrvičnih električnih orodij:
♦ Izključite orodje in izvlecite napajalni kabel iz
omrežja.
♦ Ali izključite in odstranite baterijo iz orodja, če
ima orodje vložen ločen baterijski vložek.
♦ Ali do konca izpraznite baterijo, če je sestavni
del orodja, nato orodje izključite.
♦ Pred čiščenjem izklopite polnilnik iz električnega
omrežja. Polnilnik razen rednega čiščenja ne
potrebuje nobenega vzdrževanja.
♦ Redno čistite zračne odprtine/reže v orodju/
polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
♦ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne
uporabljajte jedkih ali kemičnih čistil.
♦ V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalo
in potrkajte z njim, tako da odstranite prah iz
njegove notranjosti (če je vgrajeno).
Zamenjava električnega napajalnega
vtikača (samo Velika Britanija in Irska)
Če morate vgraditi nov napajalni vtikač:
♦ Varno odložite stari vtič.
♦ Priključite rjavi vodnik na sponko napetostnega
voda novega vtiča.
♦ Priključite modri vodnik na sponko nevtralnega
voda.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte
nobene žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo
vtikačev ustrezne kakovosti. Priporočena varovalka:
13 A.
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno
odlaganje električnih izdelkov od navadnih
komunalnih odpadkov, lokalni zbirni centri ali
prodajalec, kjer ste kupili nov izdelek.
Black & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov Black & Decker, ko
ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. To možnost
lahko izkoristite tako, da vrnete izdelek kateremukoli
pooblaščenemu serviserju, ki bo odložil električni
izdelek namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Black & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden
v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih Black & Deckerjevih serviserjev in vsi
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Tehnični podatki
Napetost
Vhodna moč
Hitrost v praznem
teku
Premer koluta
Vrtina koluta
Maksimalna
debelina koluta
brusilni koluti
rezalni koluti
Velikost vretena
Teža
AST6
TIP 4
230
CD105
TIP 4
230
701
10.000
701
10.000
mm
mm
115
22
115
22
mm
mm
mm
kg
6
3,5
M14
2,1
6
3,5
M14
2,1
CD110
TIP 4
230
CD115
TIP 4
230
701
10.000
710
10.000
mm
mm
100
16
115
22
mm
mm
mm
kg
6
3,5
M10
2,1
6
3,5
M14
2,1
V (izmenična
napetost)
W
min-1
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Naprava ne sme biti odložena
med mešane komunalne odpadke.
Če ugotovite, da vaš Black & Decker izdelek ne
služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi
več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Napravo pripravite za ločeno
odlaganje od navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in
embalaže omogoča recikliranje in ponovno
uporabo materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k varovanju onesnaženja okolja
in manjši porabi naravnih virov.
Napetost
Vhodna moč
Hitrost v praznem
teku
Premer koluta
Vrtina koluta
Maksimalna
debelina koluta
brusilni koluti
rezalni koluti
Velikost vretena
Teža
V (izmenični tok)
W
min-1
11
SLOVENŠČINA
Raven zvočnega tlaka v skladu z EN60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 91 dB (A),
negotovost (K) 3 dB (A)
Raven zvočne moči (LWA) 102 dB (A),
negotovost (K) 3 dB (A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski
seštevek) v skladu z EN 60745:
Površinsko brušenje (ah,AG) 7 m/s2,
negotovost (K) 1,5 m/s2
Rezanje (ah) 2,5 m/s2, odstopanje (K) 1,5 m/s2
ES izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
AST6, CD105, CD110, CD115
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod
"tehničnimi podatki" v skladu z:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-3
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/ES
in 2011/65/EU.
Podrobnejše informacije poiščite pri proizvajalcu
Black & Decker na spodnjih naslovih,
ali glejte zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo
tehnične datoteke in daje to izjavo v korist
Black & Deckerja.
Kevin Hewitt
Podpredsednik Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
22.02.2012
12
Garancija
Black & Decker na temelju svojega zaupanja
v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo.
To garancijska izjava je dodatek in v nobenem
primeru ne vpliva na vaše uzakonjene pravice.
Garancija je veljavna znotraj ozemlja držav članic
EU in na evropskem trgovinskem območju.
Če se Black & Deckerjev izdelek pokvari zaradi
napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti
v 24 mesecih od dneva nakupa, Black & Decker
jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil
izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali
zamenjal take izdelke ter tako poskrbel za čim manj
težav za kupce, razen v naslednjih okoliščinah:
♦ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve,
profesionalno uporabo ali če je bil izdelek
oddajan v najem.
♦ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja.
♦ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih
predmetov, snovi ali nesreč.
♦ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Black & Deckerjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate
z lokalno Black & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki
je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam
vseh pooblaščenih Black & Deckerjevih serviserjev
in vsi podatki o poprodajnih storitvah na voljo na
internetu: www.2helpU.com
Obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk, ter registrirajte svoj
novi Black & Deckerjev izdelek; obenem vas bomo
tako lahko tudi obveščali o novih izdelkih in posebnih
ponudbah. Za več informacij glede blagovne znamke
Black & Decker in njegovih izdelkih, obiščite spletno
stran www.blackanddecker.co.uk.
HRVATSKI
Namjena
Vaša kutna brusilica Black & Decker predviđena
je za brušenje i rezanje metala i bravarije pomoću
odgovarajuće vrste diska za rezanje ili brušenje. Ako
je opremljen odgovarajućom zaštitom, ovaj je alat
namijenjen samo za osobnu upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje svih uputa
može rezultirati električnim udarom, požarom
i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim
upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan
iz gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni i mračni prostori prizivaju
nezgode.
b. S električnim alatima ne radite u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni aparati
stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili
isparavanja.
c. Pri radu s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti
mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način ne
prepravljajte utikač. Pri upotrebi električnih
alata s uzemljenjem ne koristite prilagodne
utikače. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od električnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora, metalnih
okvira i hladnjaka. Postoji povećani rizik od
strujnog udara ako je tijelo uzemljeno.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik
od električnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel
povećat će rizik od električnog udara.
e. Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za
upotrebu na otvorenom. Upotreba kabela
prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik
od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći uporabu električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite
napajanje s diferencijalnom sklopkom za
zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD).
Upotreba RCD sklopke smanjuje rizik od
električnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Prilikom rada s električnim alatom budite
oprezni, usredotočeni na rad i primjenjujte
zdravorazumski pristup. Ne upotrebljavajte
električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem
droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje
tijekom rada s električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih ozljeda.
b. Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek
koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne
opreme poput maske protiv prašine, sigurnosnih
cipela protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha
u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik od
osobnih ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja na električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač
u isključenom položaju. Nošenje električnog
alata pri čemu je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač uključen
priziva nezgode.
d. Prije nego što uključite električni alat,
uklonite s njega sve ključeve za podešavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog
alata može dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Održavajte ravnotežu
i stabilan stav. To omogućuje bolju kontrolu
električnog alata u neočekivanim situacijama.
f. Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću
ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite
podalje od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi
mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili
dugu kosu.
g. Ako je omogućeno priključivanje usisavača,
osigurajte njihovo pravilno povezivanje
i upotrebu. Upotreba ovih uređaja može smanjiti
opasnosti vezane uz prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Nemojte preopterećivati električni alat.
Koristite ispravan električni alat za vašu
primjenu. Prikladan električni alat bolje će
13
HRVATSKI
b.
c.
d.
e.
f.
g.
i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim se
ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja
opasnost i potrebno ga je popraviti.
Prije podešavanja, zamjene pribora ili
spremanja električnog alata, isključite utikač
iz utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.
Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik
od nehotičnog pokretanja električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite
rad s alatom osobama koje nisu upoznate s
njim ili s ovim uputama. Električni alati opasni
su u rukama neobučenih korisnika.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li
kakvih otklona ili savinutih pokretnih dijelova,
napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih
stanja koja mogu utjecati na rad električnog
alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje radnih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost savijanja
i olakšava upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke itd.
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te
uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je
potrebno obaviti. Upotreba električnih alata za
poslove za koje nije namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
5. Servisiranje
a. Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. Na taj ćete način zajamčiti sigurnost pri
održavanju alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za
električne alate
♦
Upozorenje! Dodatna sigurnosna
upozorenja za radove grubog brušenja,
finog brušenja, brušenja žičanom četkom,
poliranja ili abrazivnog odrezivanja.
♦
14
Ovaj električni alat namijenjen je za poslove
grubog i finog brušenja, brušenja žičanom
četkom, poliranja i odrezivanja. Proučite sva
sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije
i specifikacije isporučene uz ovaj električni
♦
alat. Nepoštivanje svih dolje opisanih uputa
može rezultirati električnim udarom, požarom i/
ili ozbiljnim ozljedama.
Primjena u svrhe za koje ovaj električni alat
nije predviđen može dovesti do opasnosti
i uzrokovati tjelesne ozljede.
Ne koristite dodatni pribor koji proizvođač
alata nije izričito predvidio i preporučio.
Iako bi se dodatni pribor mogao postaviti na
vaš električni alat, to ne podrazumijeva sigurnu
upotrebu.
Najmanja deklarirana brzina dodatnog pribora
mora biti jednaka oznaci najveće brzine na
električnom alatu. Dodatni pribor koji se koristi
pri brzinama koje su veće od njihove deklarirane
brzine može se polomiti i raspasti.
Vanjski promjer i debljina dodatnog pribora
moraju biti unutar deklariranih kapaciteta
vašeg električnog alata. Dodatni pribor
nepravilne veličine ne može se zadovoljavajuće
zaštititi i kontrolirati.
Veličina dosjeda diskova, spojnica, podloški
i bilo kojeg drugog pribora mora odgovarati
osovini električnog alata. Dodatni pribor
s otvorima dosjeda koji ne odgovaraju
ugradbenim elementima električnog alata neće
biti u ravnoteži, pretjerano će vibrirati i može
prouzrokovati gubitak kontrole.
Ne koristite oštećeni pribor. Dodatni pribor
pregledajte prije svake upotrebe radi mogućih
oštećenja, kao što su krhotine ili pukotine
abrazivnih diskova, pukotine ili pretjerano
habanje podloški, labavost ili ispucanost
žičanih četki. Ako električni alat ili dodatni
pribor padne na tlo, provjerite radi mogućih
oštećenja ili ugradite neoštećeni pribor.
Nakon pregleda i postavljanja dodatnog
pribora, električni alat pustite da radi jednu
minutu na najvećoj brzini bez opterećenja.
Oštećeni dodatni pribor uobičajeno će se raspasti
tijekom ove provjere.
Nosite osobnu zaštitnu opremu. Ovisno
o primjeni koristite štitnik za lice ili zaštitne
naočale. Po potrebi nosite masku protiv
prašine, zaštitu za sluh, rukavice i radnu
pregaču koja može zaustaviti manje fragmente
abrazivnog ili radnog materijala. Zaštita za oči
mora zaustavljati fragmente nastale u različitim
načinima rada. Zaštitna maska protiv prašina
mora filtrirati čestice nastale tijekom vašeg rada.
Produljeno izlaganje zvuku velike jačine može
izazvati oštećenje sluha.
Druge osobe udaljite od radnog područja.
Svaka osoba koja ulazi u radno područje mora
nositi osobnu zaštitnu opremu. Fragmenti
HRVATSKI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
radnog materijala ili dodatnog pribora mogu
poletjeti i izazvati ozljede izvan samog područja
rada.
Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate jer bi brusna traka / baza
za brušenje mogla doći u dodir s vlastitim
kabelom. Rezanje žice pod naponom može
izazvati prelazak napona na izložene metalne
dijelove alata i izazvati strujni udar rukovatelja.
Kabel napajanja postavite podalje od
rotirajućeg pribora. Ako izgubite nadzor, kabel
bi mogao biti prerezan ili zahvaćen i Vaša šaka
ili ruka mogle bi biti uvučene u rotirajući pribor.
Električni alat ne odlažite dok se rotiranje
pribora potpuno ne zaustavi. Rotirajući pribor
može zahvatiti površinu i "povući" električni alat,
uslijed čega možete izgubiti kontrolu nad alatom.
Električni alat ne pokrećite dok ga nosite uz
tijelo. Slučajan dodir s rotirajućim priborom može
uhvatiti vašu odjeću i alat povući na vaše tijelo.
Redovito čistite otvore za prozračivanje
električnog alata. Ventilator motora uvlači
prašinu u kućište. Pretjerano nakupljanje metalne
prašine može uzrokovati opasnost od električnog
udara.
Električni alat ne upotrebljavajte u blizini
zapaljivih materijala. Iskrenje može zapaliti
takve materijale.
Ne upotrebljavajte dodatni pribor koji
zahtijeva tekuća rashladna sredstva.
Korištenje vode ili drugih tekućih rashladnih
sredstava može rezultirati električnim udarom.
Napomena: Gornje upozorenje ne odnosi se na
električne alate namjenski dizajnirane za upotrebu
u tekućim sustavima.
Upozorenja o povratnom udaru
Povratni udar je iznenadna reakcija uslijed
zaglavljivanja ili zahvaćanja rotirajućeg diska,
podloške, četke ili bilo kojeg drugog pribora.
Zaglavljivanje ili zahvaćanje izaziva blokiranje
rotirajućeg pribora, koje potom u točki dodira s
materijalom izaziva nekontroliranu vrtnju električnog
alata u smjeru suprotnom od smjera rotacije pribora.
Na primjer, ako se abrazivni disk zahvati ili zaglavi
u radnom materijalu, rub diska koji ulazi u procijep
može se ukopati u površinu materijala i prouzrokovati
uspinjanje diska ili udar. Disk bi mogao poskočiti
prema rukovatelju ili u suprotnom smjeru, ovisno
o smjeru vrtnje diska u točki zaglavljivanja. Dodatno,
abrazivni diskovi mogu se polomiti u ovim uvjetima.
Povratni udar je posljedica nepravilne upotrebe
električnog alata i/ili nepravilnih postupaka ili uvjeta
upotrebe i može se izbjeći poduzimanjem sljedećih
preventivnih mjera:
♦ Električni alat uvijek čvrsto pridržavajte,
a tijelo i ruke postavite tako da se odupiru
silama povratnog udara. Uvijek koristite
pomoćni rukohvat, ako je isporučen, kako
biste imali najveću moguću kontrolu nad
povratnim udarom ili reakcijom zakretnog
momenta tijekom pokretanja alata. Rukovatelj
može kontrolirati reakcije zakretnog momenta
ili povratnog udara ako se poduzmu pravilne
protumjere.
♦ Ruke nikad ne postavljajte blizu rotirajućeg
pribora. Dodatni pribor mogao bi se odbaciti
preko vaših ruku.
♦ Tijelo ne postavljajte u području u kojem
bi alat mogao biti odbačen ako dođe do
povratnog udara. Povratni će udar alat odbaciti
u smjeru suprotnom od smjera rotacije diska
u točki zahvaćanja.
♦ Budite osobito oprezni kad radite u kutovima,
na oštrim rubovima i sl. Izbjegavajte
poskakivanje pribora. Kutovi, oštri rubovi
ili poskakivanje imaju sklonost zahvaćanju
rotirajućeg pribora i mogu prouzrokovati gubitak
kontrole ili povratni udar.
♦ Ne postavljajte lančanu oštricu za piljenje
drva ili nazubljenu oštricu pile. Takve oštrice
mogu izazvati česte povratne udare i gubitke
kontrole.
Dodatne sigurnosne upute za radove
brušenja i odrezivanja
Sigurnosna upozorenja specifična za radove
brusnog i abrazivnog odrezivanja
♦ Upotrebljavajte isključivo diskove koji
su preporučeni za vaš električni alat, kao
i namjenski štitnik za odabrani disk. Diskovi
za koje električni alat nije projektiran ne mogu
se zadovoljavajuće zaštititi i nisu sigurni za
upotrebu.
♦ Štitnik mora biti čvrsto postavljen na
električni alat i namješten kako bi omogućio
najveću razinu zaštite, tj. kako bi što manji dio
diska bio izložen rukovatelju. Štitnik pomaže
zaštiti rukovatelja od odlomljenih fragmenata
diska i od slučajnog dodira s diskom.
♦ Diskovi se smiju upotrebljavati isključivo
u preporučenim namjenama. Na primjer: ne
brusite bočnom stranom diska za odrezivanje.
Abrazivni diskovi za odrezivanje namijenjeni su
rubnom brušenju i primjena bočnih sila na ovakve
diskove može izazvati njihov lom.
15
HRVATSKI
♦
♦
Uvijek upotrebljavajte neoštećene prirubnice
diskova koje su odgovarajuće veličine i oblika
za odabrani disk. Pravilne prirubnice učvršćuju
diska i na tak način sprječavaju mogućnost
loma diska. Prirubnice za diskove namijenjene
odrezivanju mogu se razlikovati od prirubnica za
diskove koji su namijenjeni brušenju.
Ne upotrebljavajte istrošene diskove preuzete
s većih električnih alata. Diskovi namijenjeni
jačim alatima nisu pogodni za velike brzine vrtnji
malih alata i mogu se polomiti.
Dodatna sigurnosna upozorenja specifična za
radove abrazivnog odrezivanja
♦ Ne dopuštajte zaglavljivanje diska i ne
primjenjujte prekomjeran pritisak. Ne
pokušavajte izvoditi rezove prevelike dubine.
Prevelik pritisak na disk povećava opterećenje i
sklonost uvijanju diska ili njegovom zaglavljivanju
u rezu, te mogućnost povratnog udara ili loma
diska.
♦ Tijelo ne postavljajte u ravnini s rotirajućim
diskom ili iza njega. Kad se disk u dodirnoj
točki pomiče od vas, mogući povratni udar može
potjerati rotirajući disk i električni alat ravno na
vas.
♦ Ako se disk zaglavljuje u rezu ili ako iz bilo
kojeg razloga prekidate rezanje, isključite
električni alat i držite ga nepokretnim dok se
rotiranje diska potpuno ne zaustavi. Rezni
disk nikad ne pokušavajte uklanjati iz reznog
mjesta dok je disk u pokretu jer bi moglo
doći do povratnog udara. Istražite razloge
zaglavljivanja diska i poduzmite korektivne radnje
kako biste uklonili zaglavljivanje.
♦ Rezanje ne nastavljajte dok je disk u radnom
materijalu. Pričekajte da disk dostigne punu
brzinu vrtnje i pažljivo ga vratite u rez. Disk
bi se mogao zaglaviti, propeti ili poskočiti ako
se električni alat ponovo pokrene dok je unutar
radnog materijala.
♦ Podložite ploče i druge velike komade
radnog materijala kako biste smanjili rizik
od zaglavljivanja ili povratnog udara diska.
Veliki radni materijali imaju sklonost uvijanja
pod vlastitom težinom. Ispod radnog materijala
potrebno je postaviti podloge u blizini linije reza
i u blizini ruba radnog materijala s obje strane
diska.
♦ Budite dodatno pažljivi tijekom izvođenja
rezova naslijepo u "džepovima" zidova ili na
drugim nepreglednim mjestima. Istureni dio
diska može zarezati vodovodne cijevi, električne
kabele ili predmete koji mogu izazvati povratni
udar alata.
16
Sigurnosna upozorenja specifična za
radove finog brušenja
♦
Ne upotrebljavajte prevelike brusne papire.
Kod odabira brusnog papira pridržavajte se
preporuka proizvođača. Veliki brusni papir koji
prelazi rub brusne ploče predstavlja opasnost
od reznih ozljeda i može izazvati zaglavljivanje
diska, trganje diska ili povratni udar.
Sigurnosna upozorenja specifična za
radove poliranja
♦
Ne dopustite da se bilo koji slobodni dio
polirajuće kape ili bilo koji njezin dodatak
slobodno okreću. Posložite ili podrežite
labave trake na dodatku. Labave ili rotirajuće
trake dodatka mogu se zaplesti oko vaših prstiju
ili zahvatiti radni materijal.
Sigurnosna upozorenja specifična za
radove brušenja žičanom četkom
♦
♦
Imajte na umu da se žica s četke odbacuje
i tijekom uobičajene upotrebe. Žičanu četku
ne opterećuje prevelikim pritiskom na alat.
Žica s četke može s lakoćom probiti odjeću i/
ili kožu.
Ako se za poslove sa žičanom četkom
preporučuje uporaba štitnika, pazite da se
pribor unutar štitnika slobodno kreće. Promjer
žičanog diska ili četke može se povećati uslijed
djelovanja centrifugalnih sila.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, (uključujući i djecu)
ni osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim
ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost
nadzire ili im je pružila upute koje se odnose na
sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se spriječilo
njihovo igranje ovim uređajem.
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su
navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti,
izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom
ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745
i može se koristiti za međusobno uspoređivanje
alata. Deklarirana vrijednost emisija vibracija može
se koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom
stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati
od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje
HRVATSKI
se alat koristi. Razina vibracija može porasti iznad
navedene razine.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovno koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete upotrebe
i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve dijelove
radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja
alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od
uključivanja do postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatima
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Tijekom upotrebe ovog alata koristite zaštitne
naočale.
Tijekom upotrebe ovog alata koristite zaštitu
za sluh.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat raspolaže dvostrukom izolacijom
i žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek
provjerite odgovara li električno napajanje
naponu navedenom na opisnoj oznaci.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga
zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Black & Decker, radi izbjegavanja opasnosti.
Značajke
Vaš alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač uključivanja/isključivanja
2. Bočni rukohvat
3. Blokada osovine
4. Štitnik
Sastavljanje
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat
isključen i odvojen od električnog napajanja.
Postavljanje i uklanjanje štitnika (crteži
A i B)
Alat se isporučuje sa štitnikom koji je namijenjen
isključivo upotrebi tijekom brušenja. Ako će se alat
koristiti za izvođenje radova odrezivanja, potrebno
je postaviti odgovarajući štitnik. Odgovarajući štitnik
za izvođenje radova odrezivanja je tvorničkog broja
1004484-00 i dostupan je u Black & Decker servisnim
središtima.
Postavljanje
♦ Alat postavite na stol tako da osovina (5) bude
okrenuta prema gore.
♦ Na osovinu postavite elastičnu podlošku (6)
i namjestite je na zglobu (7).
♦ Štitnik (4) postavite na alat kao što je prikazano.
♦ Preko osovine postavite prirubnicu (8) tako da su
jezičci okrenuti prema štitniku. Pobrinite se da su
otvori na prirubnici poravnati s otvorima za vijke.
♦ Prirubnicu učvrstite vijcima (9). Pobrinite se da su
vijci dobro pritegnuti i da se štitnik može zakretati.
Uklanjanje
♦ Vijke (9) uklonite odvijačem.
♦ Uklonite prirubnicu (8), štitnik (4) i elastičnu
podlošku (7). Te dijelova pažljivo pospremite.
Upozorenje! Alat nikad ne upotrebljavajte bez
štitnika.
Postavljanje bočnog rukohvata
♦ Pričvrstite bočni rukohvat (2) u jedan od otvora
za postavljanje na alatu.
Upozorenje! Uvijek koristite bočni rukohvat.
Postavljanje i uklanjanje diskova za grubo
brušenje ili odrezivanje (sl. C - E)
Uvijek upotrijebite vrstu diska koja je odgovarajuća za
vašu primjenu. Uvijek upotrijebite disk odgovarajućeg
promjera i veličine provrta (pregledajte tehničke
podatke).
Postavljanje
♦ Postavite štitnik kao što je opisano u prethodnom
tekstu.
♦ Unutarnju prirubnicu (10) postavite na osovino
(5), kako je prikazano (sl. C). Pobrinite se da
prirubnica bude pravilno namještena na ravnim
stranama vretena.
♦ Disk (11) postavite na osovinu (5), kako je
prikazano na (sl. C). Ako disk ima uzdignuto
središte (12), pobrinite se da uzdignuto središte
bude okrenuto prema unutarnjoj prirubnici.
♦ Pobrinite se da disk bude pravilno namješten na
unutarnjoj prirubnici.
♦ Vanjsku prirubnicu (13) postavite na osovinu.
Kod postavljanja diska za grubo brušenje,
uzdignuto središte na vanjskoj prirubnici mora
biti okrenuto prema disku (stavka A na crtežu D).
Kod postavljanja diska za odrezivanje, uzdignuto
središte na vanjskoj prirubnici mora biti okrenuto
od diska (stavka A na crtežu D).
17
HRVATSKI
♦
Držite pritisnutu blokadu osovine (3) i pomoću
ključa s dva klina (14) pritegnite vanjsku
prirubnicu (crtež E).
Uklanjanje
♦ Držite pritisnutu blokadu osovine (3) i pomoću
ključa s dva klina (14) olabavite vanjsku
prirubnicu (13) (crtež E).
♦ Uklonite vanjsku prirubnicu (13) i disk (11).
Postavljanje i uklanjanje diskova za fino
brušenje (crteži E i F)
Za fino brušenje potrebna je podloška. Podloška
je dodatna oprema i dostupna kod Black & Decker
prodavača.
Postavljanje
♦ Unutarnju prirubnicu (10) postavite na osovino
(5), kao što je prikazano (sl. F). Pobrinite se da
prirubnica bude pravilno namještena na ravnim
stranama vretena.
♦ Podlošku (15) postavite na osovinu.
♦ Brusni disk (16) postavite na podlošku.
♦ Vanjsku prirubnicu (13) postavite na osovinu, pri
čemu je uzdignuto središte okrenuto od diska.
♦ Držite pritisnutu blokadu osovine (3) i pomoću
ključa s dva klina (14) pritegnite vanjsku
prirubnicu (crtež E). Pobrinite se da je vanjska
prirubnica pravilno namještena i da je disk čvrsto
pritegnut.
Uklanjanje
♦ Držite pritisnutu blokadu osovine (3) i pomoću
ključa s dva klina (14) olabavite vanjsku
prirubnicu (13) (crtež E).
♦ Uklonite vanjsku prirubnicu (13), brusni disk (16)
i podlošku (15).
Stalno prisutni rizici
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni
rizici koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim
upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova, oštrica
ili pribora.
♦ Ozljede uzrokovane produljenom upotrebom
alata. Radite redovne pauze tijekom korištenja
bilo kojeg alata tijekom duljih razdoblja.
♦ Oštećenje sluha.
18
♦
Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom upotrebe alata (primjer: - rad
s drvom, osobito hrastom, bukvom i ivericom).
Upotreba
Upozorenje! Neka alat radi svojim tempom. Alat
nemojte preopterećivati.
♦ Pažljivo provucite kabel kako ga ne biste slučajno
prerezali.
♦ Budite pripravni na obilno iskrenje kad disk za
brušenje ili odrezivanje dodirne radni materijal.
♦ Alat uvijek postavite na način da štitnik pruža
optimalnu zaštitu od diska za brušenje ili
odrezivanje.
Uključivanje i isključivanje
♦
Da biste uključili alat, prekidač uključivanja
i isključivanja (1) klizno pomaknite prema
naprijed. Napominjemo da će alat nastaviti
s radom nakon otpuštanja prekidača.
♦ Da biste isključili alat, pritisnite stražnji dio
prekidača za uključivanje i isključivanje.
Upozorenje! Alat ne isključujte dok je pod
opterećenjem.
Savjeti za optimalnu upotrebu
♦
♦
Alat čvrsto pridržavajte tako da je jedna ruka na
bočnom, a druga na glavnom rukohvatu.
Tijekom brušenja uvijek održavajte kut od
približno 15° između diska i površine radnog
materijala.
Održavanje
Vaš Black & Decker alat projektiran je za dugotrajnu
upotrebu uz minimalna održavanja.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja na žičnom/akumulatorskom električnom
alatu:
♦ Isključite uređaj/alat i iskopčajte ga iz utičnice.
♦ Ili isključite uređaj/alat i uklonite akumulator ako
je akumulator poseban dio.
♦ Ili potpuno ispraznite akumulator ako je integralan
dio i zatim isključite alat.
♦ Punjač prije čišćenja odvojite od električnog
napajanja. Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo
održavanje osim redovitog čišćenja.
♦ Utore za prozračivanje na uređaju/alatu/punjaču
redovito čistite mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala.
HRVATSKI
Redovito otvarajte zateznu glavu i lagano
udarajte po njoj kako biste iz unutrašnjosti uklonili
prašinu (ako je ugrađena).
Tehnički podaci
Zamjena električnog utikača (samo za U.K.
i Irsku)
Napon
Ulazna snaga
Brzina bez
opterećenja
Promjer diska
Provrt diska
Najveća debljina
diska
brusni diskovi
rezni diskovi
Veličina vretena
Težina
♦
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak novog
utikača.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno
ništa povezivati. Slijedite upute za ugradnju
isporučene uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni
osigurač: 13 A.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz
kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš Black & Decker proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za odvojeno
prikupljanje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje
i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna
upotreba materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Black & Decker omogućuje prikupljanje
i recikliranje Black & Decker proizvoda nakon isteka
njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti
ove usluge, molimo da svoj proizvod vratite bilo
kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će
ga prikupiti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta
možete provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog
ureda tvrtke Black & Decker, na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih
Black & Decker servisa i potpuni detalji o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima, dostupni su
putem Interneta na adresi: www.2helpU.com.
Napon
Ulazna snaga
Brzina bez
opterećenja
Promjer diska
Provrt diska
Najveća debljina
diska
brusni diskovi
rezni diskovi
Veličina vretena
Težina
AST6
TIP 4
230
701
10.000
CD105
TIP 4
230
701
10.000
mm
mm
115
22
115
22
mm
mm
mm
kg
6
3,5
M14
2,1
6
3,5
M14
2,1
CD110
TIP 4
230
701
10.000
CD115
TIP 4
230
710
10.000
mm
mm
100
16
115
22
mm
mm
mm
kg
6
3,5
M10
2,1
6
3,5
M14
2,1
VAC
W
min-1
Vac
W
min-1
Razina zvučnog tlaka prema EN60745:
Zvučni tlak (LpA) 91 dB(A),
nesigurnost (K) 3 dB(A)
Snaga zvuka (LWA) 102 dB(A),
nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski
zbroj) prema EN 60745:
Površinsko brušenje (ah,AG) 7 m/s2,
nesigurnost (K) 1,5 m/s2
Odrezivanje (ah) 2,5 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
19
HRVATSKI
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
AST6, CD105, CD110, CD115
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku "tehnički podaci" usklađeni s:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-3
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivama
2004/108/EC i 2011/65/EU.
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
Black & Decker na sljedeću adresu ili pregledajte
poleđinu priručnika.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke Black & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik, Globalni inženjering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ujedinjeno Kraljevstvo
22.02.2012
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda i nudi natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni
na koji način ih ne narušava. Ovo jamstvo valjano je
na području država članica Europske unije i Europske
zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš Black & Decker proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi
ili nedostatku udobnosti, unutar 24 mjeseca od
dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu
neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih
znatnom habanju i trošenju ili zamjenu takvih
proizvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti
za našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod bio korišten u trgovanju, profesionalnoj
upotrebi ili u svrhu unajmljivanja.
♦ Proizvod je bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren.
♦ Proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana
stranim predmetima, tvarima ili u nezgodi.
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim
ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog osoblja
tvrtke Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom
serviseru morate predočiti dokaz kupnje. Lokaciju
vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta možete
provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog ureda
tvrtke Black & Decker, na adresi navedenoj u ovom
priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih Black
& Decker servisa i potpuni detalji o našim uslugama
nakon prodaje i kontaktima, dostupni su putem
Interneta na adresi: www.2helpU.com
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste registrirali
svoj novi Black & Decker proizvod i bili u tijeku
s najnovijim proizvodima i posebnim ponudama.
Dodatne informacije o tvrtki Black & Decker
i našim proizvodima dostupne su na web-mjestu
www.blackanddecker.co.uk
20
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili
tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati
kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik
pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa
prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog
pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva.
Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu,
kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim
potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene
su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od
strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja,
obavezno kontaktirajte servis na telefon 01 6539
875, u uredovno vrijeme radnim danom od 8.00
– 12.00 h
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom
greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja
u rad
21
SRPSKI
Namena
Vaša Black & Decker ugaona brusilica namenjena je
za brušenje i rezanje metala i kamena korišćenjem
odgovarajućeg tipa reznog ili brusnog diska. Alat
pre upotrebe mora biti opremljen odgovarajućim
štitnikom. Alat je namenjen samo za privatnu
upotrebu.
Bezbednosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje svih
navedenih uputstava može izazvati električni
udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe.
Termin “električni alat” u svim dole navedenim
upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim
napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim
napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim
atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih
tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati
stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu ili
isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte
modifikovati utikač. Ne koristite nikakve
utične adaptere sa uzemljenim električnim
alatima. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog
udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje
utikača električnog alata. Kabl udaljite od
toplote, ulja, oštrih rubova ili pokretnih
22
delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju
opasnost od električnog udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je
podesan za upotrebu na otvorenom prostoru.
Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu
na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od
električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu, koristite
napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za
zaštitu od struje u slučaju kvara. Upotreba
FID sklopke umanjuje opasnost od električnog
udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili pod
dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak
nepažnje pri radu sa električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom
koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja se
koristi pod odgovarajućim uslovima, smanjiće
telesne povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se
da prekidač bude isključen pre povezivanja
električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja
uređaja ili nošenja alata. Nošenje električnog
alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata
sa prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog alata može da
dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte
stabilan položaj i ravnotežu u svakom
trenutku. Time se obezbeđuje bolja kontrola nad
električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite
od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga
kosa mogu da se uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje,
pobrinite se da budu priključeni i da se
pravilno koriste. Sakupljanje prašine može da
umanji opasnosti povezane sa prašinom.
SRPSKI
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača
je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite
bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo
kakvih podešavanja, zamene pribora ili
odlaganja električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od
slučajnog pokretanja električnog alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte van
domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama
koje nisu upoznate sa ovim električnim alatom
ili ovim uputstvima da rukuju električnim
alatom. Električni alati su opasni u rukama
neveštih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo
koje drugo stanje koje može uticati na rad
električnih alata. Ako je oštećen, postarajte
se da se električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se
kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke itd.
u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u
obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za koje
nije namenjen može dovesti do opasne situacije.
5. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se
osigurava održavanje bezbednosti električnog
alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Dodatna bezbednosna
upozorenja za brušenje, glačanje, četkanje,
poliranje ili abrazivno rezanje.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ovaj električni alat je predviđen da
funkcioniše kao alat za brušenje, glačanje,
četkanje, poliranje i rezanje. Pročitajte
sva bezbednosna upozorenja, uputstva,
ilustracije i specifikacije koje su isporučene
uz ovaj električni alat. Nepoštovanje svih dole
navedenih upozorenja i uputstava može izazvati
električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
Obavljanje radova za koje električni alat nije
namenjen može izazvati opasnost i telesnu
povredu.
Ne koristite pribor koji nije specijalno
projektovan i koji nije preporučen od strane
proizvođača alata. Ako neki pribor može da
se priključi na vaš električni alat, to ne znači da
osigurava bezbedan rad.
Nominalna brzina pribora mora da bude
minimalno jednaka maksimalnoj brzini koja
je označena na električnom alatu. Pribori se
kreću brže od njihove nominalne brzine i mogu
da se polome i razlete u komadićima.
Spoljni prečnik i debljina pribora moraju da
odgovaraju nominalnom kapacitetu vašeg
električno alata. Pogrešno dimenzionisan pribor
ne može se adekvatno štititi ili kontrolisati.
Priključna veličina diskova, prirubnica,
podmetača ili drugog pribora mora da
odgovara vretenu električnog alata. Pribor
sa priključnim rupama koje ne odgovaraju
montažnom delu električnog alata biće izbačen
iz ravnoteže, jako će vibrirati i može dovesti do
gubitka kontrole.
Ne koristite oštećen pribor. Pre svake upotrebe
prekontrolišite pribor, na primer, abrazivne
diskove na listanje i naprsline, podmetače
na naprsline, habanje ili preterano trošenje,
žičanu četku na labave ili naprsle čekinje.
Ako električni alat ili pribor padnu, proverite
da li su oštećeni i instalirajte neoštećeni
pribor. Nakon provere i instaliranja pribora,
uključite električni alat i pustite da radi jedan
minut pri maksimalnoj brzini bez opterećenja.
Oštećeni pribor bi se normalno polomio tokom
ovog vremena testiranja.
Nosite ličnu zaštitnu opremu. U zavisnosti od
aplikacije, koristite štitnik za lice ili zaštitne
naočare. Prema potrebi, nosite masku za
prašinu, štitnike za sluh, rukavice i radnu
kecelju koja može da zaustavi opiljke i deliće
radnog komada. Zaštita za oči mora da bude
u stanju da zaustavi leteće opiljke koji se stvaraju
pri raznim operacijama. Maska za prašinu ili
respirator moraju da budu u stanju da filtriraju
čestice koje se stvaraju pri radu. Duže izlaganje
23
SRPSKI
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
visokom nivou buke može dovesti do gubitka
sluha.
Udaljite posmatrače na bezbednu udaljenost
od radnog područja. Svako ko ulazi u radno
područje mora da nosi ličnu zaštitnu opremu.
Komadići predmeta obrade ili polomljenog
pribora mogu da se razlete i izazovu povredu
van neposrednog područja rada.
Električni alat držite samo za izolovane
prihvatne površine zato što brusna traka
/ brusna ploča može da dođe u dodir sa
sopstvenim kablom. Rezanjem strujnog kabla
pod naponom mogu se staviti pod napon metalni
delovi električnog alata i izložiti rukovaoca
električnom udaru.
Kabl udaljite od rotirajućeg pribora. Ako
izgubite kontrolu, kabl se može preseći ili
zaglaviti, a vaša šaka ili ruka se mogu uvući
u rotirajući pribor.
Nikad ne odlažite alat dok se pribor potpuno
ne zaustavi. Rotirajući pribor može da se ukopa
u površinu i izbaci električni alat iz vaše kontrole.
Ne uključujte električni alat dok ga prenosite
sa strane. Slučajni dodir sa rotirajućim priborom
može da uhvati vašu odeću i povuče pribor ka
vašem telu.
Redovno čistite ventilacione otvore
električnog alata. Motor-ventilator će uvlačiti
prašinu u kućište, a preveliko nagomilavanje
metalne prašine može izazvati električne
opasnosti.
Ne uključujte električni alat blizu zapaljivih
materijala. Varnice bi mogle da upale takve
materijale.
Nemojte da koristite pribor za koji je potrebna
rashladna tečnost. Korišćenjem vode ili drugih
tečnih rashladnih sredstava može izazvati
električni udar.
Napomena: Gore navedeno upozorenje ne važi za
električne alate koji su specijalno projektovani za rad
sa sistemom tečnog hlađenja.
Povratni udar i povezana upozorenja
Povratni udar predstavlja iznenadnu reakciju koja se
javlja kada se rotirajući disk, podmetač, četka ili drugi
pribor uklješte ili ukopaju.
Uklještenje ili ukopavanje izaziva brzo blokiranje
rotirajućeg pribora koji sa svoje strane dovodi do
prinudnog nekontrolisanog kretanja alata u smeru
suprotnom od smera rotacije pribora u trenutku
uklještenja.
24
Na primer, ako se abrazivni disk ukopa ili uklješti
u predmet obrade, ivica diska koja ulazi u tačku
uklještenja može da zaroni u površinu materijala
izazivajući izvlačenje ili odskakanje diska. Disk može
da odskoči ili ka ili od rukovaoca, što zavisi od smera
kretanja diska u trenutku uklještenja. Pod takvim
uslovima, može doći do loma abrazivnih diskova.
Povratni udar je rezultat loše upotrebe alata i/ili
nepravilnih radnih procedura ili uslova i može se
izbegnuti preduzimanjem odgovarajućih mera opreza
koje su navedene u nastavku.
♦ Čvrsto držite alat, a telo i ruku postavite tako
da može izdržati sile povratnog udara. Uvek
koristite pomoćnu dršku, ako postoji, radi
maksimalne kontrole nad povratnim udarom
ili reakcije na obrtni moment pri pokretanju.
Rukovaoc može da iskontroliše reakcije na
obrtni moment ili povratne udare ako preduzme
odgovarajuće mere opreza.
♦ Nikada ne stavljajte ruku blizu rotirajućeg
alata. Pribor može da napravi povratni udar
preko vaše ruke.
♦ Ne pozicionirajte se u području u kome bi
električni alat mogao da dođe u slučaju
povratnog udara. Povratni udar će prinuditi alat
da se kreće u smeru koji je suprotan od smera
kretanja diska u trenutku uklještenja.
♦ Budite naročito pažljivi kada obrađujete
uglove, oštre ivice itd. Izbegavajte odskakanje
i ukopavanje pribora. Uglovi, oštre ivice
ili odskakanje imaju tendenciju ukopavanja
rotirajućeg pribora i mogu da izazovu gubljenje
kontrole ili povratni udar.
♦ Nemojte priključivati testere za rezanje
drveta ili drugih materijala. Takve testere
često stvaraju povratni udar i dovode do gubitka
kontrole.
Dodatna bezbednosna upozorenja za
brušenje i rezanje
Specijalna bezbednosna upozorenja za brušenje
i abrazivno rezanje
♦ Koristite samo one tipove diskova koji
se preporučuju za vaš električni alata
i specijalne štitnike za izabrani disk. Diskovi
za koje električni alat nije dizajniran ne mogu se
adekvatno zaštititi i nisu bezbedni.
♦ Štitnike se mora sigurno pričvrstiti za
električni alata i postaviti tako da pruži
maksimalnu bezbednost i da disk na strani
rukovaoca bude u što manjoj meri izložen.
Štitnici su pomoćna sredstva za zaštitu rukovaoca
od komadića slomljenog diska i slučajnog dodira
sa diskom.
SRPSKI
♦
♦
♦
Diskovi se moraju koristiti samo za
preporučene primene. Na primer: nemojte
brusiti stranicom reznog diska. Abrazivni rezni
diskovi su namenjeni za periferijsko brušenje,
pa dejstvo bočnih sila na takve diskove može
izazvati njihovo lomljenje.
Za izabrani disk uvek koristite neoštećene
prirubnice diskova, odgovarajuće veličine
i oblika. Pravilno izabrane prirubnice diskova
podržavaju disk i smanjuju mogućnost loma
diska. Prirubnice za rezne diskove mogu se
razlikovati od prirubnica za brusne diskove.
Ne koristite istrošene diskove sa većih
električnih alata. Disk koji je namenjen za veći
alat nije podesan za veće brzine manjeg alata
i može se rasprsnuti.
Dodatna bezbednosna upozorenja specifična za
brušenje i rezanje
♦ Ne “ometajte” rezni disk i ne primenjujte
preveliki pritisak. Ne pokušavajte da napravite
previše duboki rez. Prenaprezanje diska
povećava opterećenje i tendenciju ka izvijanju
ili zaglavljivanju diska u rezu, kao i mogućnost
povratnog udara ili loma diska.
♦ Ne postavljajte telo u liniji ili iza rotirajućeg
diska. Kada se na mestu obrade disk kreće u
smeru od vašeg tela, mogući povratni udar može
da izazove prinudno kretanje rotirajućeg diska
i električnog alata ka vama.
♦ Ako je disk blokiran ili ako se rezanje prekine
iz nekog razloga, isključite električni alat
i držite ga bez pomeranja dok se potpuno ne
zaustavi. Nikad ne pokušavajte da uklonite
rezni disk iz reza dok se disk vrti, jer to može
izazvati povratni udar. Proverite i preduzmite
korektivne mere da biste eliminisali razlog
blokiranja diska.
♦ Ne započinjite ponovo rezanje u predmetu
obrade. Sačekajte da disk dostigne punu
brzinu i pažljivo ponovo uđite u rez. Disk se
može blokirati, podići ili izazvati povratni udar
ako se električni alat ponovo pokrene u predmetu
obrade.
♦ Ploče ili velike predmete obrade osigurajte
da bi se opasnost od uklještenja diska
i povratnog udara svela na najmanju meru.
Veliki predmeti imaju tendenciju da se uležu pod
sopstvenom težinom. Sredstva za osiguranje se
moraju postaviti ispod predmeta obrade, u blizini
linije rezanja i u blizini ivice predmeta obrade, sa
obe strane diska.
♦ Budite posebno pažljivi kada sečete
"izreze" u postojećim zidovima ili na drugim
nepreglednim mestima. Rezni disk može iseći
cevovode za plin ili vodu, električne kablove ili
predmete koji mogu izazvati povratni udar.
Bezbednosna upozorenja specifična za
glačanje
♦
Ne koristite predimenzionisani brusni papir.
Pri izboru brusnog papira vodite računa
o preporukama proizvođača. Veći brusni papir
koji štrči izvan podmetača za glačanje može
dovesti do zaglavljivanja i kidanja diska ili do
povratnog udara.
Bezbednosna upozorenja specifična za
poliranje
♦
Nemojte dozvoliti da se bilo koji labavi deo
polirne kape ili njenih niti slobodno vrte.
Uklonite ili odsecite bilo kakve labave niti
pribora. Labave i rotirajuće niti pribora mogu da
se zapletu oko prstiju ili ukopaju u radni komad.
Bezbednosna upozorenja specifična za
četkanje
♦
♦
Imajte na umu da vlakna ispadaju i prilikom
normalnog četkanja. Nemojte da prenaprežete
žice primenjujući preveliko opterećenje na
četku. Žičana vlakna mogu lako da prodru
u tanku odeću i/ili kožu.
Ako koristite štitnik koji je preporučen za
rad sa žičanom četkom, pazite da štitnik ne
ometa žičani disk ili četku. Žičani disk ili četka
mogu povećati prečnik zbog radnog opterećenja
i centrifugalnih sila.
Bezbednost drugih osoba
♦
♦
Ovaj aparat nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom aparata od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se
ne igraju sa uređajem.
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima
je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom
realne primene električnog alata može se razlikovati
25
SRPSKI
od deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji
se koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća iznad
navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa
kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je
alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Nalepnice na alatima
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Nosite zaštitne naočare dok radite sa ovim
alatom.
Nosite zaštitu za sluh dok radite sa ovim
alatom.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije
potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite
da li napon izvora napajanja odgovara
naponu na natpisnoj pločici uređaja.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
Karakteristike
Vaš alat sadrži neke ili sve sledeće delove:
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Bočna drška
3. Blokada vretena
4. Štitnik
Montaža
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat
isključen i da je utikač alata izvučen iz utičnice.
Postavljanje i skidanje štitnika (sl. A i B)
Ovaj alat se isporučuje sa štitnikom koji je namenjen
samo za brušenje. Za rezanje se mora namesti
štitnik koji je specijalno namenjen za takve radove.
U Black & Decker servisnim centrima može se
nabaviti odgovarajući štitnik za rezanje, kataloški
broj 1004484-00.
26
Montaža
♦ Alat stavite položite na sto tako sa vretenom (5)
okrenutim nagore.
♦ Opružnu podlošku (6) postavite na vreteno
i namestite je u ležište (7).
♦ Štitnik (4) montirajte na alat kao što je pokazano
na slici.
♦ Prirubnicu (8) namestite na vreteno tako da
štrčeći trnovi budu okrenuti prema štitniku.
Pobrinite se da su rupice na prirubnici poravnate
sa rupicama za pritezanje zavrtnjima.
♦ Učvrstite prirubnicu zavrtnjima (9). Uverite se da
su zavrtnji potpuno zategnuti i da štitnik može da
se okreće.
Demontaža
♦ Pomoću odvijača odvrnite i skinite zavrtnje (9).
♦ Uklonite prirubnicu (8), štitnik (4) i opružnu
navrtku (7). Ove delove pažljivo odložite.
Upozorenje! Nikad ne koristite alat bez štitnika.
Montaža bočne drške
♦ Navrtite bočnu dršku (2) u otvor za njenu
montažu.
Upozorenje! Uvek koristite bočnu dršku.
Nameštanje i skidanje brusnih ili reznih
diskova (sl. C - E)
Uvek koristite pravilan tip diska za svoj rad. Uvek
koristite diskove sa pravilnim prečnikom i veličinom
otvora (vidi tehničke podatke).
Montaža
♦ Štitnik namestite kao što je opisano u prethodnom
delu.
♦ Unutrašnju prirubnicu (10) postavite na vreteno
(5) kao što je pokazano (sl. C). Pobrinite se da
je prirubnica pravilno nameštena na ravne strane
vretena.
♦ Disk (11) postavite na vreteno (5) kao što je
pokazano (sl. C). Ako disk ima izdignuti centar
(12), pobrinite se da on bude okrenut ka
unutrašnjoj prirubnici.
♦ Uverite se da disk pravilno leži na unutrašnjoj
prirubnici.
♦ Postavite spoljnu prirubnicu (13) na vreteno.
Prilikom nameštanja brusnog diska, izdignuti
centar na spoljnoj prirubnici mora da bude
okrenut ka disku (A na sl. D). Prilikom nameštanja
reznog diska, izdignuti centar na spoljnoj
prirubnici mora da bude okrenut od diska (B na
sl. D).
♦ Blokadni prekidač vretena (3) držite pritisnutim
i pritegnite spoljnu prirubnicu pomoću ključa sa
dve rupe (14) (sl. E).
SRPSKI
Demontaža
♦ Blokadni prekidač vretena (3) držite pritisnutim
i odvrtite spoljnu prirubnicu (13) pomoću ključa
sa dve rupe (14) (sl. E).
♦ Uklonite spoljnu prirubnicu (13) i disk (11).
Postavljanje i skidanje diskova za glačanje
(sl. E i F)
Za glačanje je potreban gumeni disk. Gumeni disk
se može nabaviti kod prodavca Black & Decker
proizvoda kao pribor.
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom. Ne
preopterećujte ga.
♦ Pažljivo vodite kabl kako ga ne biste slučajno
presekli.
♦ Budite pripremljeni na pojavu varničenja kada
brusni ili rezni disk dodirne predmet obrade.
♦ Alat uvek postavite tako da štitnik pruža
optimalnu zaštitu od brusnog ili reznog diska.
Uključivanje i isključivanje
♦
Montaža
♦ Unutrašnju prirubnicu (10) postavite na vreteno
(5) kao što je pokazano (sl. F). Pobrinite se da je
prirubnica pravilno nameštena na ravne strane
vretena.
♦ Postavite podmetač (15) na vreteno.
♦ Postavite disk za glačanje (16) na vreteno.
♦ Postavite spoljnu prirubnicu (13) na vreteno tako
da njen izdignuti centar bude okrenut od diska.
♦ Blokadni prekidač vretena (3) držite pritisnutim
i pritegnite spoljnu prirubnicu pomoću ključa sa
dve rupe (14) (sl. E). Uverite se da je spoljna
prirubnica pravilno nameštena i da je disk dobro
pritegnut.
Demontaža
♦ Blokadni prekidač vretena (3) držite pritisnutim
i odvrtite spoljnu prirubnicu (13) pomoću ključa
sa dve rupe (14) (sl. E).
♦ Uklonite spoljnu prirubnicu (13), disk za glačanje
(16) i podmetač (15).
Preostale opasnosti
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni
preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili
pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata.
Ako sa bilo kojim alatom radite duže vreme,
pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem prašine
koja se stvara pri korišćenju alata (na primer: - rad
sa drvetom, naročito sa hrastom, bukvom
i MDF-om.).
Da uključite alat, pomerite prekidač za
uključivanje/isključivanje (1) prema napred.
Primetite da će alat nastaviti da radi i kada
otpustite prekidač.
♦ Da isključite alat, pritisnite zadnji deo prekidača
za uključivanje/isključivanje.
Upozorenje! Ne isključujte alat kad je pod
opterećenjem.
Saveti za optimalnu upotrebu
♦
♦
Čvrsto držite alat tako što ćete jednom rukom
uhvatiti bočnu dršku a drugom glavnu dršku.
Prilikom brušenja uvek održavajte ugao od
približno 15° između diska i površine predmeta
obrade.
Održavanje
Vaš Black & Decker alat je dizajniran za rad u dužem
vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja.
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju električnih alata sa ili bez kabla:
♦ Isključite alat i izvucite utikač uređaja/alata iz
utičnice.
♦ Ili isključite alat i izvadite bateriju iz uređaja/alata
ako uređaj/alat ima posebnu bateriju.
♦ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je ugrađena,
a zatim isključite uređaj.
♦ Pre čišćenja isključite punjač iz struje. Vaš punjač
ne zahteva nikakvo drugo održavanje osim
redovnog čišćenja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
uređaju/alatu/punjaču pomoću mekane četke ili
suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu
krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje
koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
♦ Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je da
biste uklonili prašinu iz unutrašnjosti (ako je u
opremi).
27
SRPSKI
Zamena utikača (samo Velika Britanija
i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno odložite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za
uzemljenje. Pratite uputstva koja se isporučuju uz
utikače dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme
da se odlaže zajedno sa običnim kućnim
smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš
Black & Decker proizvod treba da se zameni ili ako
vam više nije potreban, ne odlažite ga sa kućnim
smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprečavanju
zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste
kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za
sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda
na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili
prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo
kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno
sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Black & Decker predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu
da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black&Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama za
rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na
adresi: www.2helpU.com.
28
Tehnički podaci
Napon
Ulazna snaga
Brzina u praznom
hodu
Prečnik diska
Otvor diska
Maks. debljina
diska
brusni diskovi
rezni diskovi
Veličina vretena
Težina
Napon
Ulazna snaga
Brzina u praznom
hodu
Prečnik diska
Otvor diska
Maks. debljina
diska
brusni diskovi
rezni diskovi
Veličina vretena
Težina
AST6
TIP 4
230
701
10.000
CD105
TIP 4
230
701
10.000
mm
mm
115
22
115
22
mm
mm
mm
kg
6
3,5
M14
2,1
6
3,5
M14
2,1
CD110
TIP 4
230
701
10.000
CD115
TIP 4
230
710
10.000
mm
mm
100
16
115
22
mm
mm
mm
kg
6
3,5
M10
2,1
6
3,5
M14
2,1
Vac
W
min-1
Vac
W
min-1
Nivo zvučnog pritiska prema EN60745:
Zvučni pritisak (LpA) 91 dB(A),
odstupanje (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 102 dB(A),
odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri
pravca) prema EN 60745:
Brušenje površine (ah,AG) 7 m/s2, odstupanje (K)
1.5 m/s2
Rezanje (ah) 2.5 m/s2, odstupanje (K) 1.5 m/s2
SRPSKI
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
AST6, CD105, CD110, CD115
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ u skladu sa:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-3
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC i 2011/65/EU.
Za više informacija kontaktirajte
stupite u kontakt sa Black & Decker na sledećoj
adresi i pogledajte
zadnju stranu priručnika.
Dole potpisani je odgovoran za pripremu
tehničke dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije Black&Decker.
♦
♦
Proizvod je pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda.
da je pokušana popravka od strane osoba koje
nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje
firme Black & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno Black & Decker predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste
saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa.
Alternativno, listu ovlašćenih Black&Decker servisera
i potpune informacije o našim uslugama za rezervne
delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali svoj
novi Black & Decker proizvod i da biste bili redovno
obaveštavani o novim proizvodima i specijalnim
ponudama. Više informacija o Black & Decker brendu
i našem asortimanu proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk.
Kevin Hewitt
Potpredsednik za razvoj široke potrošnje
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
22.02.2012
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane
neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su
izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode
kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti
svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ da je proizvod korišćen za zanatstvo,
profesionalne svrhe ili najam.
♦ Proizvod je bio izložen nenamenskoj upotrebi ili
nemaru.
29
МАКЕДОНСКИ
Намена и употреба
Вашата Black & Decker аголна брусилк а
е наменета за брусење и сечење на метал
и ѕидани конструкции со употреба на соодветни
резни или брусни дискови. Кога ќе се намести
соодветниот штитник, алатката е наменета само
за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на
електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон сите упатства може
да доведе до електричен удар, пожар или
сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност
и упатства за идно прегледување.
Терминот „електрична алатка“ во сите долу
наведени мерки за безбедност се однесува на
Вашата електрична алатка што работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка што
работи на батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани и темни
места се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични алатки
во експлозивни окружувања, какви што
постојат кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички. Електричните
алатки произведуваат искри што можат да ги
запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните лица
настрана додека употребувате електрична
алатка. Одвлекување на вниманието може да
предизвика да изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
a. Приклучокот на електричната алатка
мора да се совпаѓа со приклучницата.
Никогаш не го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски приклучоци
со заземјени електрични алатки.
Непреправените приклучоци и соодветните
приклучници ќе го намалат ризикот од
електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен
ризик од електричен удар ако Вашето тело
е заземјено.
30
в. Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
во електричната алатка го зголемува ризикот
од електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот за
носење, влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри рабови
или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот
од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка
надвор, употребувајте продолжен кабел
кој е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го намалува
ризикот од електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична
алатка може да доведе до серизна лична
повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната
опрема, како што се маски против прав,
нелизгачки сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали бројот на
повреди кога се употребува за соодветни
работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот да
биде во исклучена положба пред да ја
приклучите алатката на струја или на
батериски пакет, или пред да ја подигнете
или пренесувате алатката. Пренесувањето
на електрични алатки со прст на прекинувачот
или приклучување на извор на струја на
вклучени алатки може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите
електричната алатка. Клуч или алатка за
подесување што е закачена на ротирачкиот
МАКЕДОНСКИ
дел на електричната алатка може да доведе
до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време. Ова овозможува подобра контрола
над електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете ги
косата, облеката и ракавиците настрана
од подвижните делови. Широката облека,
накитот или долгата коса може да бидат
фатени во подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување и
собирање на прав, обезбедете таа да биде
приклучена и правилно употребувана.
Употребата на оваа опрема може да го намали
бројот на опасности поради прав.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
a. Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за Вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата
подобро и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува и
исклучува. Секоја електрична алатка што не
може да се контролира преку прекинувачот е
опасна и мора да биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот
на струја или од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или
пред да ја одложите електричната алатка.
Таквите превентивни безбедносни мерки го
намалуваат ризикот за случајно вклучување
на електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не
ги употребувате надвор од досег на децата
и не дозволувајте да ги употребуваат лица
кои не се запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните алатки
се опасни кога со нив ракуваат необучени
корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки.
Проверете дали подвижните делови се
лошо поставени, заглавени или оштетени,
или постои друга состојба што би можела
да влијае врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка
е оштетена, однесете ја на поправка
пред да ја употребите. Многу незгоди се
предизвикани поради лошо одржувани
електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги во предвид работните
услови и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за работа
што е различна од нејзината намена може да
доведе до опасна ситуација.
5. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да ги
сервисира квалификувано лице кое
користи само идентични резервни делови.
Ова ќе осигура да се одржи безбедноста на
електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки
за безбедност при брусење, шмирглање,
четкање, полирање или сечење.
♦
♦
♦
♦
Оваа електрична алатка е наменета за
брусење, шмирглање, четкање, полирање
и сечење. Прочитајте ги сите мерки за
претпазливост, упатства, скици и технички
карактеристики што ќе ги добиете со
оваа електрична алатка. Непридржување
кон предупредувањата и упатствата може
да доведе до електричен удар, пожар или
сериозна повреда.
Извршувањето на работи за кои не е
наменета електричната алатка може да
биде опасно и да предизвика повреда.
Не употребувајте додатоци кои не се
посебно направени и препорачани од
страна на производителот на алатката. Тоа
што додатокот може да се прикачи на вашата
електрична алатка не осигурува безбедно
работење.
Брзината декларирана на додатокот мора
да биде барем еднаква на максималната
брзина назначена на електричната алатка.
Додатоците што работат побрзо од нивната
декларирана брзина можат да се скршат или
се одвојат.
31
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
32
Надворешниот дијаметар и дебелината
на додатокот мора да бидат во рамки
на декларираните можности на Вашата
е л е к т р и ч н а а л а т к а . Д од ат о ц и т е с о
несоодветна големина не можат да бидат
соодветно наместени или контролирани.
Внатрешните отвори на дисковите,
прирабниците, подлогите и сите други
додатоци мора да одговараат на вретеното
на електричната алатка. Додатоците со
внатрешни отвори што не се соодветни
со монтираниот хардвер на електричната
алатка ќе излезат од рамнотежа, претерано
ќе вибрираат и може да предизвикаат губење
на контрола.
Немојте да употребувате оштетени
додатоци. Пред секоја употреба прегледајте
дали резните дискови се напрснати или
откршени, дали подлогите се напрснати,
расцепени или излитени, и дали четките
имаат испаднати или скршени челични
влакна. Доколку електричната алатка или
додатокот паднат на земја, прегледајте
дали се оштетени или поставете неоштетен
додаток. После прегледот и поставањето на
додатокот, вклучете ја електричната алатка
на максимална брзина без оптоварување
во траење од една минута. Оштетените
додатоци обично се кршат за време на овој
период на тестирање.
Носете опрема за лична заштита. Во
зависност од работата, употребувајте
штитник за лице или заштитни очила.
По потреба, носете маска против прав,
штитници за слух, ракавици и работна
престилка која може да запре парчиња од
предметот кој се обработува. Заштитата
за очите мора да може да запре летечки
отпаднати парчиња кои се ствараат во
работењето. Маската против прав или
респираторот мора да бидат во можност
да ги задржат честичките кои се ствараат
во работењето. Продолжена изложеност на
звук со висок интензитет може да предизвика
губење на слухот.
Држете ги присутните лица на безбедна
оддалеченост од работното место. Сите
што ќе дојдат до работното место мора да
носат опрема за лична заштита. Парчиња
од работен материјал или од скршен додаток
можат да одлетаат и да предизвикаат повреда
надвор од непосредниот круг на работење.
Држете ја електричната алатка само
за изолираните површини за држење,
бидејќи ременот за шмирглање/шмирглата
♦
♦
♦
♦
♦
♦
може да се допира со сопствениот кабел.
Пресекувањето на жица под напон може да
ги доведе изложените метални делови од
електричната алатка под напон и може да
предизвика електричен удар кај ракувачот.
Поставете го кабелот подалеку од
вртечкиот додаток. Ако изгубите контрола,
кабелот може да биде пресечен или закачен
и Вашата дланка или рака може да биде
повлечена во вртечкиот додаток.
Никогаш не спуштајте ја електричната
алатка додека додатокот целосно не
престане да се врти. Вртечкиот додаток може
да се фати за површината и да ви ја одземе
од контрола електричната алатка.
Не ја вклучувајте електричната алатка
додека ја пренесувате. Случаен контакт со
вртечкиот додаток може да ја фати Вашата
облека, привлекувајќи го додадотокот кон
Вашето тело.
Редовно чистете ги отворите за вентилација
на електричната алатка. Вентилаторот
на моторот ќе внесе прав во куќиштето
и голема акумулација на метал во прав
може да предизвика опасности поврзани со
напојувањето.
Не работете со електричната алатка во
близина на запалливи материјали. Искри
може да ги запалат овие материјали.
Не употребувајте додатоци што бараат
течности за ладење. Употреба на вода или
други течности за ладење може да доведе до
електричен удар.
Напомена: Горенаведеното предупредување
не важи за електрични алатки кои се посебно
направени за употреба со систем со течности.
Предупредувања за повратен удар
и слични опасности
Повратен удар е ненадејна реакција поради
приклештен или заглавен вртечки диск, подлога,
четка или било кој друг додаток.
П р и к л е ш т у ва њ ето и л и з а гл а ву ва њ ето
предизвикува нагло забавување на вртечкиот
додаток, кое пак предизвикува неконтролираната
електрична алатка да биде присилена да се
движи во спротивен правец од вртењето на
додатокот во точката на приклештувањето.
На пример, доколку резниот диск е приклештен
или заглавен во обработуваниот предмет,
работ на дискот што влегува во точката на
приклештувањето може да влезе во површината
на материјалот и да предизвика дискот да испадне
МАКЕДОНСКИ
или да излета од алатката. Дискот може или да
отскокне во правец на ракувачот или настрана од
него, во зависност од правецот на движењето на
дискот во точката на приклештувањето. Резните
дискови исто така може да пукнат во овие услови.
Повратниот удар е резултат на неправилно
користење на електричната алатка или на
неправилни постапки или услови при
работата, и може да биде избегнат доколку се
применат соодветните долу наведени мерки за
претпазливост.
♦ Држете ја цврсто електричната алатка
и поставете ги телото и раката така што
ќе можете да ги издржите силите од
повратниот удар. Секогаш употребувајте ја
помошната рачка доколку ја има за да имате
максимална контрола над повратниот удар
или да реагирате на вртежниот момент
при вклучувањето. Ракувачот може да го
контролира вртежниот момент или силите на
повратниот удар ако се превземени соодветни
заштитни мерки.
♦ Никогаш не ја ставајте раката блиску до
вртечкиот додаток. Повратен удар може да
предизвика додатокот да прејде преку Вашата
рака.
♦ Не поставајте го телото во правец во кој
ќе се движи електричната алатка доколку
дојде до повратен удар. Повратен удар ќе
ја придвижи алатката во насока спротивна
на движењето на тркалото во моментот на
преоптоварувањето.
♦ Бидете особено внимателни кога
работите на аголни делови, остри рабови
и др. Избегнувајте да го отскокнувате
и заглавувате додатокот. Вртечкиот додаток
има обичај да се заглави кај аголните делови,
острите рабови и при отскокнувањето и да
предизвика губење на контрола или повратен
удар.
♦ Не прикачувајте ланец за сечење дрва или
назабена пила. Таквите сечива причинуваат
постојани повратни удари и губење на
контрола.
Дополнителни упатства за безбедност
при вршење на брусење и сечење.
Посебни мерки за безбедност при вршење на
брусење и сечење.
♦ Употребувајте само видови на дискови
кои се препорачани за Вашата електрична
алатка и посебни штитници кои се
направени за избраните дискови. Дискови
♦
♦
♦
♦
за кои што не е дизајнирана електричната
алатк а не можат соодветно да бидат
заштитени и не се безбедни.
Штитникот мора да биде сигурно прикачен
на електричната алатка и поставен за
максимална безбедност, така што најмал
дел од дискот да е изложен кон ракувачот.
Штитникот помага да го заштити ракувачот од
скршени делови од дискот и случаен контакт
со дискот.
Дисковите мора да се користат само
за препорачаната намена. На пример:
немојте да брусите со страна од резен
диск. Резните дискови се наменети за
периферално брусење, страничните сили
што се придодаваат на овие дискови можат
да предизвикаат нивно кршење.
Секогаш употребувајте неоштетени
прирабници кои се со соодветна големина
и облик за избраниот диск. Соодветните
прирабници го прицврстуваат дискот
и така ја намалуваат веројатноста за негово
кршење. Прирабниците за резни дискови
може да се разликуваат од прирабниците за
брусни дискови.
Не употребувајте истрошени дискови од
поголеми електрични алатки. Дисковите
наменети за поголеми електрични алатки
не се соодветни за поголемата брзина на
помалите алатки и може да се распукаат.
Дополнителни мерки за безбедност при
вршење на сечење.
♦ Немојте да го набивате резниот диск
или да нанесувате преголем притисок.
Не пробувајте да направите преголема
длабочина при сечењето. Преголемото
напрегање на диск от ги зголем ува
о п т о в а р у в а њ ет о и п од л о ж н о с т а к о н
искривување или заглавување во местото на
сечењето, како и веројатноста од повратен
удар и кршење на дискот.
♦ Не го поставувајте телотово линија со
вртечкиот диск или зад него. Кога дискот
во точката на работењето се движи спротивно
од Вашето тело, потенцијалниот повратен
удар може да ги придвижи вртечкиот диск
и електричната алатка право накај Вас.
♦ Кога дискот навлегува во материјалот или
кога прекинувате со сечењето поради каква
и да е причина, исклучете ја електричната
алатка и држете ја неподвижна додека
дискот не престане да се врти. Никогаш
не обидувајте се да го отстраните резниот
диск од местото на сечењето додека дискот
33
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
е во движење за да не дојде до повратен
удар. Извршете преглед и преземете мерки
да се отстрани причината за заглавување на
дискот.
Немојте повторно да ја вклучувате
алатката додека е во обработуваниот
материјал. Пуштете дискот да ја достигне
полната брзина и внимателно навлезете
во местото на сечењето. Дискот може да се
заглави, испадне или излета поради повратен
удар доколку електричната алатка се вклучи
додека е во обработуваниот предмет.
Поставете потпирачи при обработка на
плочи или преголеми предмети за да
го намалите ризикот од заглавување
на дискот и повратен удар. Поголемите
предмети имаат тенденција да се вдлабнуваат
поради својата тежина. Треба да се постават
потпирачи под предметот на обработка блиску
до линијата на сечењето од двете страни на
дискот, и блиску до рабовите на предметот.
Бидете посебно внимателни кога правите
„џебно засекување“ во постоечки ѕидови
или други мртви точки. Испакнатиот диск
може да засече во гасоводни или водоводни
цевки, електрични инсталации или објекти
што може да предизвикаат повратен удар.
Посебни мерки за безбедност при вршење
на шмирглање
♦
Не употребувајте преголема хартија за
шмирглање. Следете ги препораките на
производителот при изборот на хартија
за шмирглање. Хартија за шмирглање која
преоѓа преку подлогата за шмирглање може
да се расцепи и да предизвика заглавување
или отцепување на дискот или повратен удар.
Посебни мерки за безбедност при вршење
на полирање.
♦
Не дозволувајте да има неприцврстени
делови од навлаката за полирање или
нејзините врвки за прицврстување да се
вртат слободно. Гурнете ги внатре или
скратете ги врвките за прицврстување.
Слободни и вртечки врвки од додатокот може
да Ви се заплеткаат во прстите или да се
заглават во предметот што се обработува.
Посебни мерки за безбедност при вршење
на четкање.
♦
34
Имајте на ум дека четката исфрла челични
влакна дури и за време на нормално
работење. Не ги напрегајте премногу
♦
челичните влакна преку нанесување на
преголем притисок врз четката. Челичните
влакна лесно можат да пробијат тенка облека
или кожа.
Доколку се препорачува употреба на
штитник при четкање, не дозволувајте
допир помеѓу четката или дискот со
штитникот. Дискот со челичните влакна или
четката може да се прошири во дијаметар како
резултат од работењето и центрифугалните
сили.
Безбедност на други лица
♦
♦
Овој уред не е наменет за употреба од страна
на лица (вклучувајќи и деца) со намалени
физички, сетилни или ментални способности,
или кои немаат искуство и знаење, освен ако
не им се пружени надзор или упатства за
употреба на апаратот од страна на лице кое
е одговорно за нивната безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да се
осигура дека не си играат со апаратот.
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации
кои се наведени во техничките податоци и
декларацијата за сообразност се измерени во
склад со стандардната метода за тестирање
според EN 60745 и можат да се користат
за споредување на една алатка со друга.
Декларираната вредност на емитирани вибрации
може исто така да се користи за прелиминарна
проценка на изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани
в и б р а ц и и з а в р е м е н а к о р и с те њ ето н а
електричната алатка може да се разликува
од декларираната вредност во зависност од
начинот на кој алатката се употребува. Нивото на
вибрации може да се зголеми над декларираното
ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EC за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност
на вибрации треба да ги земе во предвид
условите и начинот на кој алатката се употребува,
вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус,
како што се времињата кога алатката е исклучена,
кога е вклучена и неоптоварена, и времето на
работење со неа.
МАКЕДОНСКИ
Етикети на алатката
Предупредување! За да се намали
ризикот од повреди, корисникот мора да
го прочита упатството за работа.
♦
Носете заштитни очила додек а ја
употребувате алатката.
♦
Носете заштита за ушите додека ја
употребувате оваа алатка.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа не
е потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали струјното напојување
одговара на напонот што е деклариран
на плочката.
♦
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да
биде заменет од страна на производителот
или на овластен сервисен центар на
Black & Decker за да се избегне опасност.
Карактеристики
Вашата алатка има неколку или сите наведени
опции:
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Странична рачка
3. Копче за блокирање на вретеното
4. Штитник
Склопување
П р е д у п р е д у ва њ е ! П р ед с к л о п у ва њ ето ,
обезбедете алатката да биде исклучена и
приклучокот изваден од приклучницата.
Монтирање и отстранување на штитникот
(скици А и В)
Алатката се испорачува со штитник кој е наменет
само за брусење. Доколку алатката се применува
за вршење на сечење, треба да се постави
штитник соодветен за оваа работа. Штитник
соодветен за сечење, дел бр. 1004484-00,
е достапен и може да се набави во сервисните
центри на Black & Decker.
Монтирање
♦ Поставете ја алатката на работна маса со
вретеното (5) завртено нагоре.
♦ Поставете ја еластичната подлошка (6)
преку вретеното и наместете ја на рамото на
брусилката (7).
Поставете го штитникот (4) врз алатката како
што е прикажано.
Поставете ја прирабницата (8) преку вретеното
со испакнатите точки во правец на штитникот.
Обезбедете отворите на прирабницата да се
порамнети со отворите за завртките.
Прицврстете го прирабникот со завртките
(9). Обезбедете завртките да се потполно
затегнати и штитникот да може да се врти.
Отстранување
♦ Употребете шрафцигер за да ги отстраните
завртките (9).
♦ Отстранете ги прирабницата (8), штитникот
(4) и еластичната подлошка (7). Внимателно
одложете ги овие делови.
Предупредување! Никогаш немојте да ја
употребувате алатката без штитник.
Монтирање на страничната рачка
♦ Навртете ја страничната рачка (2) во една од
дупките за монтирање на алатката.
Предупредување! Секогаш употребувајте ја
страничната рачка.
Монтирање и отстранување на брусни
или резни дискови (скици C - E)
Секогаш употребувајте диск која е соодветен за
Вашата намена. Секогаш користете дискови со
соодветен дијаметар и внатрешен отвор (видете
ги техничките податоци).
Монтирање
♦ Монтирајте го штитникот на горенаведениот
начин.
♦ Поставете ја внатрешната прирабница (10) на
вретеното (5) како што е прикажано (скица С).
Обезбедете прирабницата да биде правилно
наместена на рамните страни на вретеното.
♦ Поставете го дискот (11) на вретеното (5)
како што е прикажано (скица С). Доколку
дискот има испакнат центар (12), обезбедете
испакнатиот центар да биде завртен во
правец на внатрешната прирабница.
♦ Обезбедете дискот да биде правилно
наместен на внатрешната прирабница.
♦ Поставете ја надворешната прирабница
(13) на вретеното. Кога монтирате брусен
диск, испакнатиот центар на надворешната
прирабница мора да биде завртен во
правец на дискот (дел А на скица D). Кога
монтирате резен диск, испакнатиот центар
на надворешната прирабница мора да биде
завртен во спротивен правец од дискот (дел
В на скица D).
35
МАКЕДОНСКИ
♦
Држете го копчето за блокирање на вретеното
(3) притиснато и затегнете ја надворешната
прирабница со вилушкаст клуч (14) (скица Е).
Отстранување
♦ Држете го копчето за блокирање на вретеното
(3) притиснато и одвртете ја надворешната
прирабница (13) со вилушкаст клуч (14) (скица
Е).
♦ Отстранете ги надворешната прирабница (13)
и дискот (11).
♦
♦
♦
♦
♦
Монтирање и отстранување на дисковите
за шмирглање (скици E и F)
За шмирглање е потребна подлога. Подлогата е
достапна како додаток кај Вашиот продавач на
Black & Decker.
Монтирање
♦ Поставете ја внатрешната прирабница (10) на
вретеното (5) како што е прикажано (скица F).
Обезбедете прирабницата да биде правилно
наместена на рамните страни на вретеното.
♦ Поставете ја подлогата (15) на вретеното.
♦ Поставете го дискот за шмирглање (16) на
подлогата.
♦ Поставете ја надворешната прирабница (13)
на вретеното со испакнатиот центар завртен
во спротивен правец од дискот.
♦ Држете го копчето за блокирање на вретеното
(3) притиснато и затегнете ја надворешната
прирабница со вилушкаст клуч (14) (скица
Е). Обезбедете надворешната прирабница да
биде правилно монтирана и дискот да биде
цврсто стегнат.
Отстранување
♦ Држете го копчето за блокирање на вретеното
(3) притиснато и одвртете ја надворешната
прирабница (13) со вилушкаст клуч (14) (скица
Е).
♦ Отстранете ги надворешната прирабница (13),
дискот за шмирглање (16) и подлогата (15).
Преостанати ризици
При употреба на алатката може да се појават
дополнителни ризици кои не се вклучени во
приложените предупредувања. Овие ризици
може да се појават поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени преостанати ризици не може да се
избегнат. Тоа се:
36
Повреди предизвикани поради допир на
вртечки или подвижни делови.
Повреди при менување на делови, сечила
или додатоци.
Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Задолжително
правете редовни паузи кога употребувате
било која алатка во долг временски период.
Ослабување на слух.
Здравствени ризици предизвик ани од
вдишување на правта што се создава кога
ја користите Вашата алатка ( на пример:
- работење со дрво, особено со даб, бука
и иверица).
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи
во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
♦ Внимателно спроведете го кабелот за
случајно да не го пресечете.
♦ Бидете спремни на многу искри кога брусниот
или резниот диск ќе го допре предметот што
се обработува.
♦ Секогаш поставувајте ја алатката на начин
на кој штитникот ќе овозможува оптимална
заштита од брусниот или резниот диск.
Вклучување и исклучување
♦
За вклучување на алатката, турнете го
прекинувачот (1) напред. Забележете дека
алатката ќе продолжи да работи кога ќе го
отпуштите прекинувачот.
♦ За исклучување на алатката, притиснете го
задниот дел на прекинувачот.
Предупредување! Не исклучувајте ја алатката
додека е оптоварена.
Совети за оптимална употреба
♦
♦
Цврсто држете ја алатката со една рака
за страничната рачка и со другата рака за
главната рачка.
Кога брусите, секогаш одржувајте агол од
околу 15° помеѓу дискот и површината на
предметот кој се обработува.
Одржување
Вашата Black & Decker електрична алатка
е направена да работи долго време со минимално
одржување.
Постојаното работење на задоволително
ниво зависи од правилната грижа за алатката
и редовното чистење.
МАКЕДОНСКИ
Пред упред ување! Пред извршување на
одржување на електрични алатки со или без
кабел:
♦ Исклучете ја алатката или уредот, и извадете
го приклучокот од приклучницата.
♦ Или, исклучете ја алатката или уредот
и извадете ја батеријата доколку алатката или
уредот има одвоен батериски пакет.
♦ Или, целосно истрошете ја батеријата доколку
таа е составен дел од алатката и тогаш
исклучете ја.
♦ Извадете го приклучокот на полначот од
приклучницата пред да го исчистите. На
Вашиот полнач не му е потребно никакво
одржување освен редовно чистење.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашиот уред, алатка или полнач со
употреба на мека четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства
за чистење на база на растворувач.
♦ Редовно отворајте го футерот (доколку го има)
и лесно чукнете го да ја отстраните правта од
внатрешноста.
Замена на приклучок за струја (само за
Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок за
струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
♦ Поврзете го к афеавиот проводник на
приклучокот за фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот
терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се поврзува
на терминалот за заземјување. Следете ги
упатствата за монтирање и обезбедете квалитетни
приклучоци. Препорачан осигурувач: 13 A.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад од
домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот Black
& Decker производ треба да биде заменет или
дека повеќе не Ви е од корист, не го фрлајте со
отпадот од домаќинството. Овозможете да биде
одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани материјали
помага во спречувањето на загадувањето
на животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади или
продавачите при набавка на нов производ.
Black & Decker има објекти за собирање
и рециклирање на Black & Decker производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја
искористите оваа услуга, Ве молиме да го вратите
производот кај било кој овластен сервисер кој ќе
го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
Black & Decker сервисери и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Технички податоци
Напон
Влезна моќност
Брзина без
оптоварување
Дијаметар на
дискот
Внатрешен
отвор на
дискот
Максимална
дебелина на
дискот
брусни дискови
резни дискови
Големина на
вретеното
Тежина
AST6
ТИП 4
230
CD105
ТИП 4
230
701
10.000
701
10.000
mm
115
115
mm
22
22
mm
mm
mm
6
3,5
M14
6
3,5
M14
2,1
2,1
V наизменична
струја
W
min-1
кг
37
МАКЕДОНСКИ
Напон
Влезна
моќност
Брзина без
оптоварување
Дијаметар на
дискот
Внатрешен
отвор на
дискот
Максимална
дебелина на
дискот
брусни
дискови
резни дискови
Големина на
вретеното
Тежина
CD110
ТИП 4
230
CD115
ТИП 4
230
701
710
10.000
10.000
mm
100
115
mm
16
22
mm
6
6
mm
mm
3,5
M10
3,5
M14
2,1
2,1
V наизменична
струја
W
min-1
кг
Ниво на звучен притисок спрема EN60745:
Звучен притисок (LpA) 91 dB(A),
отстапување (K) 3 dB(A)
Звучна моќност (LpA) 102 dB(A),
отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума
по три оски) спрема EN 60745:
Површинско брусење (ah,AG) 7 m/s2, отстапување
(K) 1.5 m/s2
Сечење (ah) 2.5 m/s2, отстапување (K) 1.5 m/s2
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
AST6, CD105, CD110, CD115
Black & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“
се во склад со:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-3
Овие производи исто така се во склад со
Директивата 2004/108/EЗ и 2011/65/EУ.
38
За повеќе информации, ве молиме
контактирајте ги
Black & Decker на следната адреса или
погледнете
на задната страна од прирачникот.
Долу потпишаниот е одговорен за составување
на техничките податоци и ја дава оваа
декларација во име на Black & Decker.
Кевин Хјуит
Потпретседател за глобален развој на
производи
Black & Decker Европа, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
22.02.2012
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција.
Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден
начин не ги ограничува Вашите законски права.
Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската зона
на слободна трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени
неисправните делови, ќе ги поправи производите
изложени на нормална употреба, или ќе ги замени
таквите производи за да осигура купувачот да има
минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски или
професионални потреби, или бил изнајмен.
♦ Производот бил изложен на неправилна
употреба или негрижа.
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди.
♦ Биле вршени поправки од страна на лица
кои не се овластени сервисери или сервисен
персонал на Black & Decker.
МАКЕДОНСКИ
За да го остварите правото на гаранција,
треба да доставите доказ за набавката кај
продавачот или кај овластен сервисер. Можете
да ја најдете адресата на најблискиот овластен
сервисер доколку стапите во контакт со локалното
претставништво на Black & Decker преку адресата
назначена во оваа упатство. Постои и друга
можност: списокот на овластени Black & Decker
сервисери и сите детали за нашите услуги после
купувањето можат да се најдат на интернет на:
www.2helpU.com
Ве молиме посетете ја нашата веб-страница
www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате
Вашиот нов Black & Decker производ и за да
бидете во тек со новите производи и специјалните
понуди. Повеќе информации за стоковата марка
Black & Decker и за нашата понуда на производи
се достапни на www.blackanddecker.co.uk.
zst00205475 - 21-06-2013
39
40
41
42
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising