DW621 | DeWalt DW621 ROUTER Type 3 instruction manual

371000 - 86 LV
DW621
DW622
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
6
14
1. attēls / Рисунок 1
s
r
q
ff
a
p
b
xxxx
x
xx x
d
o
t
g
c
n
e
m
f
l
h
k
2. attēls / Рисунок 2
j
i
3. attēls / Рисунок 3
b
c
dd
c
u
3
4. attēls / Рисунок 4
l
q
m
x
v
p
p
o
n
m
l
w
6. attēls / Рисунок 6
5. attēls / Рисунок 5
r
o
y
t
d
e
t
d
h
j
i
h
f
g
4
g
7. attēls / Рисунок 7
8. attēls / Рисунок 8
j
z
aa
9. attēls / Рисунок 9
10. attēls / Рисунок 10
cc
a
j
bb
ee
11. attēls / Рисунок 11
o
o
5
LATVIEŠU
FRĒZMAŠĪNA
DW621, DW622
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
Veids
Ieejas jauda
Izejas jauda
Ātrums bez noslodzes
V
W
W
min-1
DW621
DW622
220–240
220–240
3
3
1 100
1 400
620
620
8 000-24 000
neierobežoti regulējams
2 statņi
2 statņi
Frēzmašīnas slīdrāmis
Frēzmašīnas slīdrāmja
gājiens
mm
55
55
Revolvergalvas dziļuma aizturis 3 pakāpju, ar gradāciju
un precīzu regulēšanu
Ietvara izmērs
mm
8
12
Griežņu diametrs, maks. mm
36
36
Svars
kg
3,1
3,1
LpA (skaņas spiediens)
KpA (skaņas spiediena
neprecizitāte)
LwA (skaņas jauda)
KwA (skaņas jaudas
neprecizitāte)
dB(A)
86
86
dB(A)
dB(A)
3
95
3
95
dB(A)
3
3
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir
noteiktas atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
ah =
m/s²
3,3
3,3
Neprecizitāte K = m/s²
1,5
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju
emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta
pārbaudes metodi, kas norādīta EN 60745, un
to var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai
ar citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš
novērtētu iedarbību.
6
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā
vibrāciju emisijas vērtība attiecas
uz instrumenta galveno paredzēto
lietošanu. Tomēr vibrāciju emisija
var atšķirties atkarībā no tā, kādiem
darbiem instrumentu lieto, kādus
piederumus tam uzstāda vai cik labi
veic tā apkopi. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments
ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā.
Šādos gadījumos var ievērojami
samazināties iedarbības līmenis visā
darba laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības
pasākumus, lai aizsargātu operatoru
no vibrācijas iedarbības, piemēram,
jāveic instrumentu un piederumu
apkope, jārūpējas, lai rokas būtu
siltas, jāorganizē darba gaita.
Drošinātāji
230 V instrumenti
10 ampēri, barošanas avotā
Definīcijas. Ieteikumi
par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var iestāties nāve vai
gūt smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var gūt nelielus vai
vidēji smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
LATVIEŠU
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
EK atbilstības deklarācija
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai
ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu
(bez vada).
MAŠĪNU DIREKTĪVA
1) DROŠĪBA DARBA ZONĀ
Apzīmē ugunsgrēka risku.
DW621, DW622
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2004/108/
EK. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu,
sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā adresē
vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un DEWALT vārdā
izstrādā šo apliecinājumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides
nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009.
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
a) Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst
kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas
rada mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens,
palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm
vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
7
LATVIEŠU
f) Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu,
piemēram, putekļu masku, aizsargapavus
ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai
un/vai akumulatora pievienošanas,
instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot
pirkstu uz slēdža, vai ja kontaktligzdai
pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu
slēdzi, var rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f) Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
g) Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas
ierīces, tās jāpievieno un jālieto pareizi.
Lietojot putekļu savākšanas ierīci, iespējams
mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
8
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d) Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
e) Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms
ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
f) Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja
griežņiem ir veikta pienācīga apkope un tie
ir uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas
risks, un tos ir vieglāk vadīt.
g) Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar
šiem norādījumiem, ņemot vērā darba
apstākļus un veicamā darba specifiku.
Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem
mērķiem, var rasties bīstama situācija.
5) APKALPOŠANA
a) Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts remonta speciālists,
izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.
Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta
drošība.
LATVIEŠU
Papildu drošības norādījumi
frēzmašīnām
• Turiet elektroinstrumentu pie izolētajām
satveršanas virsmām, jo grieznis var
saskarties ar instrumenta vadu. Ja grieznis
saskaras ar vadu, kurā ir strāva, visas
elektroinstrumenta ārējās metāla virsmas
vada strāvu, kā rezultātā operators var gūt
elektriskās strāvas triecienu.
• Izmantojiet spailes vai kādā citā
praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs
varat zaudēt kontroli pār to.
Papildu drošības norādījumi
frēzmašīnām
• Lietojiet taisnzobu frēzi, gropju frēzi, profilu
frēzi, rievfrēzi vai robotu asmeni ar 6–8 mm
lielu kāta diametru, kas atbilst konkrētā
instrumenta ietvara izmēram.
• Jāizmanto tādi griežņi, kas piemēroti vismaz
30 000 min-1 lielam ātrumam un ir attiecīgi
marķēti.
BRĪDINĀJUMS! Nekādā gadījumā
neizmantojiet tādus griežņus, kuru
maksimālais diametrs pārsniedz
tehniskajos datos minēto.
– risks gūt apdegumus no piederumiem, kas
darba laikā kļūst karsti;risks gūt apdegumus
no piederumiem, kas darba laikā kļūst karsti;
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ;
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.)
Datuma kods (ff), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2010 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 frēzmašīna
1 paralēlais ierobežotājs ar precīzu regulēšanu
un virzošajiem stieņiem
1 ietvars: 8 mm (GB: 1/4 collas)
1 ietvars: 12 mm (1/2 collas) (DW622)
1 virzošais ieliktnis: 24 mm
1 uzgriežņu atslēga: # 17 (DW621)
1 uzgriežņu atslēga: # 22 (DW622)
• Taisnzobu frēzes, rievfrēzes un
profilu frēzes kāta maksimālajam
diametram JĀBŪT 8 mm,
maksimālajam diametram JĀBŪT
36 mm, maksimālajam griešanas
dziļumam JĀBŪT 10 mm.
1 putekļu izvadatveres aizbāznis
• Rievfrēzes kāta maksimālajam
diametram JĀBŪT 8 mm,
maksimālajam diametram JĀBŪT
25 mm.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
• Robotā asmens kāta maksimālajam
diametram JĀBŪT 8 mm,
maksimālajam diametram JĀBŪT
40 mm, maksimālajam griešanas
platumam JĀBŪT 4 mm.
Atlikušie riski
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
APRAKSTS (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a. bloķēšanas slēdzis
b. vārpstas bloķētājs
c. ietvara uzgrieznis
d. paralēlā ierobežotāja fiksators
e. paralēlā ierobežotāja virzošie stieņi
– dzirdes pasliktināšanās;
f. paralēlā ierobežotāja putekļu izvadatvere
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
g. paralēlā ierobežotāja precīzais regulētājs
h. paralēlais ierobežotājs
9
LATVIEŠU
i. fiksators
j. frēzmašīnas pamatne
k. pirkstu aizsargs
l. revolvergalvas dziļuma aizturis
m. dziļuma aizturis
n. dziļuma aiztura fiksators
o. gremdēšanas ierobežotājs
p. dziļuma aiztura ātrais regulētājs
q. dziļuma aiztura precīzais regulētājs
r. putekļu izvadatveres adapters
s. ātruma regulēšanas ciparripa
t. gala fiksators
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šī DEWALT lielas noslodzes frēzmašīna DW621/
DW622 ir paredzēta profesionāliem koksnes, koka
izstrādājumu un plastmasas frēzēšanas darbiem.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šī frēzmašīna ir profesionālai lietošanai
paredzēts elektroinstruments.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60745, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
BRĪDINĀJUMS! 115 V instrumenti
jādarbina ar droša izolējoša
pārveidotāja palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
trīsvadu pagarinājuma vadu, kas ir piemērots
šī instrumenta ieejas jaudai (sk. tehniskos
datus). Minimālais vadītāja izmērs ir 1,5 mm2;
maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
10
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Griežņa ievietošana un
izņemšana (2. att.)
1. Nospiediet un turiet nospiestu vārpstas
bloķētāju (b).
2. Ar komplektācijā iekļauto uzgriežņu atslēgu
paskrūvējiet vaļīgāk ietvara uzgriezni (c) un
ievietojiet griezni (dd).
3. Pievelciet ietvara uzgriezni un atlaidiet
vārpstas bloķētāju.
BRĪDINĀJUMS! Ietvara uzgriezni
nedrīkst pievilkt, ja ietvarā nav
ievietots grieznis.
Ietvara nomainīšana (3. att.)
Frēzmašīnas komplektācijā ir 8 mm (GB: 1/4
collas) vai 12 mm (1/2 collas) ietvars, kas
uzstādīts uz frēzmašīnas. Pieejami arī divi citi
precīzijas ietvari, lai varētu uzstādīt izvēlētajam
grieznim vispiemērotāko. Ietvars nav atdalāms no
ietvara uzgriežņa.
1. Noskrūvējiet ietvara uzgriezni (c).
2. Noņemiet ietvaru (u).
3. Uzstādiet jaunu ietvaru un pievelciet ietvara
uzgriezni (c).
Elektroniskās ātruma
regulēšanas ciparripas
iestatīšana (1. att.)
Ar elektroniskās ātruma regulēšanas ciparripas
(s) palīdzību var noregulēt jebkādu ātrumu
robežās no 8000 līdz 24 000 min-1, lai panāktu
vienlīdz labu griešanas kvalitāti visa veida
koksnē, plastmasā un alumīnijā.
Pagrieziet elektronisko ātruma regulēšanas
ciparripu vajadzīgajā pozīcijā.
Liela diametra griežņiem parasti lieto maza ātruma
iestatījumu, bet maza diametra griežņiem — liela
ātruma iestatījumu. Jāpiebilst, ka pareizāko
iestatījumu var noteikt ar laiku, kad gūta pieredze.
LATVIEŠU
1
2
3
4
5
6
7
=
=
=
=
=
=
=
8000 min-1
9500 min-1
11 500 min-1
16 000 min-1
19 500 min-1
22 500 min-1
24 000 min-1
Griešanas dziļuma regulēšana
(4. att.)
Frēzmašīna ir aprīkota ar augstas precizitātes
dziļuma regulēšanas sistēmu, kurā ietilpst nulles
pozīcijas atiestates gredzens gan ātrai, gan
precīzai regulēšanai.
ĀTRĀ REGULĒŠANA AR SKALU, KAM IR
NULLES POZĪCIJAS ATIESTATES GREDZENS
1. Atbrīvojiet dziļuma aiztura fiksatoru (n).
2. Atbloķējiet gremdēšanas ierobežotāju (o),
griežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
3. Nolaidiet frēzmašīnas slīdrāmi tiktāl, līdz
grieznis pieskaras materiālam.
4. Pievelciet gremdēšanas ierobežotāju (o).
5. Ar gredzenu (v) iestatiet ātro regulētāju
(p) nulles pozīcijā. Dziļuma aizturim (m)
jāsaskaras ar revolvergalvas dziļuma aizturi
(l).
6. Ar ātro regulētāju (p) un attiecīgo skalas
iedaļu noregulējiet dziļumu. Noregulēto
griešanas dziļumu norāda bultiņas (w).
7. Pievelciet dziļuma aiztura fiksatoru (n).
TRĪS DAŽĀDU DZIĻUMU REGULĒŠANA AR
REVOLVERGALVAS DZIĻUMA AIZTURI
Revolvergalvas dziļuma aizturi var izmantot trīs
dažādu dziļumu iestatīšanai. Tas ir īpaši parocīgi,
pakāpeniski veidojot dziļus iegriezumus.
– Novietojiet dziļuma šablonu starp dziļuma
aizturi (m) un revolvergalvas dziļuma aizturi
(l), lai noregulētu precīzu griešanas dziļumu.
Dziļuma regulēšana, ja
frēzmašīna
UZSTĀDĪTA APVĒRSTĀ POZĪCIJĀ (4. ATT.)
1. Izņemiet dziļuma aizturi (m) un tā vietā
uzstādiet dziļuma aizturi (DE6956) no
papildpiederumu klāsta.
2. Savienojiet dziļuma aiztura (m) vītņoto stieni
ar revolvergalvas dziļuma aizturi (l).
3. Ar dziļuma aiztura (m) regulētāju iestatiet
griešanas dziļumu.
BRĪDINĀJUMS! Lai uzstādītu
frēzmašīnu apvērstā pozīcijā, skatiet
attiecīgā stacionārā instrumenta
lietošanas rokasgrāmatu.
Paralēlā ierobežotāja
uzstādīšana (1., 5. att.)
1. Piestipriniet virzošos stieņus (e) pie
frēzmašīnas pamatnes (j).
2. Pievelciet fiksatorus (i).
3. Stumiet paralēlo ierobežotāju (h) pāri
stieņiem.
4. Pagaidām pievelciet fiksatorus (d).
5. Noņemiet putekļu izvadatveres adapteru
(r) un ar komplektācijā iekļauto aizbāzni (y)
noslēdziet izvadatveri.
Paralēlā ierobežotāja
regulēšana (6. att.)
1. Uz apstrādājamā materiāla uzzīmējiet
griešanas līniju.
2. Nolaidiet frēzmašīnas slīdrāmi tiktāl, līdz
grieznis pieskaras materiālam.
3. Pievelciet gremdēšanas ierobežotāju (o).
4. Novietojiet frēzmašīnu uz griešanas līnijas.
PRECĪZA REGULĒŠANA
5. Stumiet paralēlo ierobežotāju (h) pret
apstrādājamo materiālu un pievelciet
fiksatorus (d).
Ja nelietojat dziļuma šablonu vai griešanas
dziļums ir jāpārregulē, ieteicams izmantot precīzo
regulētāju (q).
6. Ar precīzo regulētāju (g) noregulējiet paralēlo
ierobežotāju (h). Griežņa ārējai griezējmalai
jāsakrīt ar griešanas līniju.
– Pēc vajadzības iestatiet visas trīs skrūves.
1. Noregulējiet griešanas dziļumu, kā aprakstīts
iepriekš.
2. Ar gredzenu (x) iestatiet precīzo regulētāju
nulles pozīcijā.
3. Grieziet precīzo regulētāju (q) vajadzīgajā
pozīcijā — viens pilns apgrieziens atbilst
aptuveni 1 mm un viena atzīme atbilst 0,1 mm.
7. Cieši pievelciet gala fiksatoru (t).
Virzošā ieliktņa uzstādīšana
(7. att.)
Virzošie ieliktņi kopā ar šablonu ir faktiski
neaizstājami, apstrādājamo materiālu griežot un
veidojot noteiktā formā un veidā.
11
LATVIEŠU
– Ar skrūvēm (aa) pieskrūvējiet virzošo
ieliktni (z) pie frēzmašīnas pamatnes (j),
kā norādīts.
Ieslēgšana un izslēgšana
(9. att.)
Bloķēšanas slēdzis (a) atrodas rokturī labajā
pusē. Frēzmašīna parasti ir izslēgtā pozīcijā.
Putekļu savācēja pievienošana
(1., 5. att.)
Savienojiet putekļu savācēja šļūteni ar
frēzmašīnas slīdrāmja statņa putekļu
izvadatveres adapteru (r) vai paralēlā
ierobežotāja (f) putekļu izvadatveri.
Pirms ekspluatācijas
1. Pārbaudiet, vai grieznis ir pareizi ievietots
ietvarā.
2. Ar elektroniskās ātruma regulēšanas
ciparripas palīdzību izvēlieties
vispiemērotāko ātrumu.
3. Iestatiet griešanas dziļumu.
4. Pievienojiet putekļu savācēju.
5. Pirms ieslēgšanas pārbaudiet, vai
gremdēšanas ierobežotājs ir nobloķēts.
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet
šos drošības norādījumus un spēkā
esošos normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
BRĪDINĀJUMS! Frēzmašīna jāvirza
tā, kā norādīts 8. attēlā (ārējās malas
/ iekšējās malas).
Pareizs rokas novietojums (11. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu
roku uz jebkura gremdēšanas ierobežotāja (o).
12
1. Ieslēgšana: nospiediet slēdzi (bb) un turiet
nospiestu, lai atbloķētu instrumentu, pēc tam
nospiediet mēlīti (cc).
2. Lai instruments darbotos nepārtraukti, vēlreiz
nospiediet slēdzi (bb).
3. Izslēgšana: vēlreiz nospiediet mēlīti (cc).
BRĪDINĀJUMS! Pirms izslēgšanas
atbrīvojiet gremdēšanas ierobežotāju
un nogaidiet, līdz frēzmašīnas
slīdrāmis atgriežas nekustīgajā
pozīcijā.
Virzošo ieliktņu lietošana
(7. att.)
1. Ar gala fiksatoriem piestipriniet šablonu pie
apstrādājamā materiāla.
2. Izvēlieties piemērotu virzošo ieliktni (z) un
uzstādiet.
3. Atņemiet griežņa diametru no virzošā
ieliktņa ārējā diametra un iegūto rezultātu
izdaliet ar 2. Tā ir starpība starp šablonu un
apstrādājamo materiālu.
BRĪDINĀJUMS! Ja apstrādājamais
materiāls ir pārāk plāns, novietojiet to
uz koka atgriezuma gabala.
Dēļa virzīšana
Ja nevar izmantot malas vadīklu, frēzmašīnu
var virzīt gar dēli, kas piestiprināts šķērsām
pāri apstrādajamam materiālam (abiem galiem
jāpārkaras pār malām).
Frēzēšana, vadot ar brīvu roku
Frēzmašīnu var lietot arī bez vadīklām,
piemēram, lai izgrieztu burtus rokrakstā vai
veidotu mākslinieciskus darbus.
BRĪDINĀJUMS! Veiciet vienīgi seklus
iegriezumus! Lietojiet griežņus, kuru
maks. diametrs ir 8 mm.
Frēzēšana ar priekšcaurumu
griežņiem (2. att.)
Ja darbam nevar izmantot paralēlo ierobežotāju
vai virzošo ieliktni, dažādu formu malu veidošanai
var izmantot priekšcaurumu griežņus (dd).
LATVIEŠU
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Piederumu klāstā ietilpst ietvari (6–12 mm),
dziļuma aizturis lietošanai apvērstā pozīcijā,
ķīļtapu savienojuma rīki ķīļtapu un bezdelīgastes
savienojumu veidošanai, iedzītņu savienojumu
šabloni, virzošie ieliktņi (17–40 mm) un dažādu
garumu virzošās sliedes.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no
pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas, uzstādījumu
regulēšanas vai mainīšanas vai
arī remontdarbiem izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Slēdzim jāatrodas
izslēgtā pozīcijā. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Putekļu izvadatveres statņa
tīrīšana (10. att.)
1. Izņemiet putekļu izvadatveres aizbāzni vai
adapteru.
2. Izskrūvējiet četras skrūves (ee) no
frēzmašīnas pamatnes (j) apakšpuses.
3. Iztīriet putekļu izvadatveres statni.
4. Salieciet visas detaļas atpakaļ pretējā
secībā.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāieeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas var
sabojāt šo detaļu materiālu. Lietojiet tikai
ziepjūdenī samērcētu lupatiņu. Nekādā
gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā
iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai ar šo
instrumentu, var rasties bīstami apstākļi,
ja tos lietosiet. Lai mazinātu ievainojuma
risku, šim instrumentam lietojiet tikai
DEWALT ieteiktos piederumus.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana.
Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā
ar parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam
ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies
ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma
priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu
kādā no remonta darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
DEWALT remonta darbnīcu saraksts,
pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.2helpU.com.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ФРЕЗЕР
DW621, DW622
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение
Тип
Потребляемая
мощность
Выходная мощность
Число оборотов
без нагрузки
В
DW621
220–240
3
DW622
220–240
3
Вт
Вт
1 100
620
1 400
620
об./мин.
Головка фрезера
Ход головки
мм
Револьверный ограничитель
глубины
Цанговый патрон
Макс. диаметр фрезы
Вес
мм
мм
кг
8 000-24 000
с бесступенчатым
изменением скоростей
2 штанги
2 штанги
55
55
3 положения, со шкалой
и тонкой настройкой
8
12
36
36
3,1
3,1
LpA (звуковое давление) дБ(А)
86
KpA (погрешность измерения звукового
давления)
дБ(А)
3
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А)
95
KwA (погрешность измерения акустической
мощности)
дБ(А)
3
86
3
95
3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
3,3
3,3
Погрешность K = м/с²
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан по
14
стандартному методу тестирования в соответствии
со стандартом EN60745 и может использоваться
для сравнения инструментов разных марок. Он
может также использоваться для предварительной
оценки воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если
инструмент применяется не по
основному назначению, с другими
принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень
вибрации будет отличаться от
указанной величины. Это может
значительно увеличить воздействие
вибрации в течение всего периода
работы инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному исходу
или получению тяжелой травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению инструмента.
Риск поражения электрическим током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DW621, DW622
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со стандартами:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Сертификат соответствия №
C-DE.ME77.B00151
DW622
Блэк энд Деккер ГмбХ
Германия, 65510, Идштайн,
ул. Блэк энд Деккер, 40
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при
работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно прочтите
все правила безопасности
и инструкции. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
a) Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение или беспорядок
на рабочем месте может привести
к несчастному случаю.
b) Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания
или взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
c) Во время работы
с электроинструментом не подпускайте
близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не используйте
соединительные штепселипереходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод
заземления. Использование оригинальной
вилки кабеля и соответствующей ей
штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
b) Во время работы с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники.
Риск поражения электрическим током
увеличивается, если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию
высоких температур и смазочных
веществ; держите его в стороне от
острых кромок и движущихся частей
инструмента. Поврежденный или
запутанный кабель увеличивает риск
поражения электрическим током.
Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием
алкоголя или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность при
работе с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного
снаряжения, а именно: пылезащитной
маски, ботинок на нескользящей подошве,
защитного шлема или противошумных
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или
аккумулятору, поднять или перенести
его, убедитесь, что выключатель
находится в положении «выключено».
Не переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает
риск поражения электрическим током.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) При необходимости работы
с электроинструментом во влажной
среде используйте источник питания,
оборудованный устройством
защитного отключения (УЗО).
f) Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы
Ваши волосы, одежда или перчатки
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
находились в постоянном отдалении
от движущихся частей инструмента.
Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть
в движущиеся части инструмента.
g) Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется
надлежащим образом. Использование
устройства пылеудаления значительно
снижает риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ
И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по
назначению. Электроинструмент
работает надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не
устанавливается в положение включения
или выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
c) Отключайте электроинструмент от
сетевой розетки и/или извлекайте
аккумулятор перед регулированием,
заменой принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты в недоступном
для детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых других
элементов электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
f) Следите за остротой заточки
и чистотой режущих принадлежностей.
Принадлежности с острыми кромками
позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки в соответствии
с данным Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только
квалифицированными специалистами
с использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента
в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
фрезерами
• Держите электроинструмент
за изолированные рукоятки,
поскольку фреза может задеть
кабель подключения к электросети.
Разрезание находящего под напряжением
провода делает не покрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
электрическим током.
• Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации
обрабатываемой детали, устанавливая их
только на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь руками
или с упором в собственное тело, то можно
потерять контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.
Дополнительные правила безопасности при работе с фрезами
• Всегда используйте торцевые,
фальцевые, профильные, пазовые или
желобчатые фрезы с хвостовиками
диаметром 6-8 мм и в соответствии
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
с размером цангового патрона Вашего
инструмента.
• Используйте только фрезы,
предназначенные для работы на
скорости мин. 30 000 об./мин. и имеющие
соответствующую маркировку.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
используйте фрезы диаметром
больше указанного в разделе
«Технические характеристики».
• Торцевые, фальцевые
или профильные фрезы:
максимальный диаметр
хвостовика ДОЛЖЕН БЫТЬ
8 мм, максимальный диаметр
фрезерования ДОЛЖЕН БЫТЬ
36 мм, максимальная глубина реза
ДОЛЖНА БЫТЬ 10 мм.
• Пазовые фрезы: максимальный
диаметр хвостовика ДОЛЖЕН
БЫТЬ 8 мм, максимальный
диаметр фрезерования ДОЛЖЕН
БЫТЬ 36 мм.
• Желобчатые фрезы:
максимальный диаметр
хвостовика ДОЛЖЕН БЫТЬ
8 мм, максимальный диаметр
фрезерования ДОЛЖЕН БЫТЬ
40 мм, максимальная ширина реза
ДОЛЖНА БЫТЬ 4 мм.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
18
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (ff), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Фрезер
1 Параллельная направляющая с тонкой
настройкой и штангами
1 Цанговый патрон 8 мм
1 Цанговый патрон 12 мм (1/2”) (DW622)
1 Направляющая гильза диаметром 24 мм
1 Гаечный ключ 17 мм (DW621)
1 Гаечный ключ 22 мм (DW622)
1 Крышка для отверстия пылеотвода
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Кнопка блокировки/разблокировки
b. Кнопка блокировки шпинделя
c. Гайка цангового патрона
d. Зажимная рукоятка параллельной
направляющей
e. Штанги параллельной направляющей
f. Отверстие пылеотвода в параллельной
направляющей
g. Регулятор точной настройки параллельной
направляющей
h. Параллельная направляющая
РУССКИЙ ЯЗЫК
i. Зажимная рукоятка
j. Основание фрезера
k. Защитное ограждение для пальцев
l. Револьверный ограничитель глубины реза
m. Ограничитель глубины реза
n. Зажимная рукоятка ограничителя глубины
реза
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
q. Регулятор точной настройки ограничителя
глубины реза
При необходимости использования
удлинителя используйте 3 жильный кабель,
который подходит для подключения силовых
инструментов (см. технические характеристики).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
r. Переходник для подключения устройства
пылеудаления
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
o. Ограничитель хода
p. Регулятор ограничителя глубины реза
s. Дисковой регулятор скорости (DW621)
t. Концевой фиксатор
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваши фрезеры высокой мощности DW621/
DW622 DEWALT предназначены для
профессиональных работ по фрезерованию
в тяжелом режиме древесины, изделий из
дерева и пластиков.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные фрезеры являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Установка и извлечение фрезы (Рис. 2)
Электробезопасность
1. Нажмите и удерживайте кнопку блокировки
шпинделя (b).
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
2. С помощью входящего в комплектацию
гаечного ключа ослабьте гайку зажимного
патрона (c) на несколько оборотов
и вставьте фрезу (dd).
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, исключающую
потребность в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
3. Затяните гайку цангового патрона
и отпустите кнопку блокировки шпинделя.
ВНИМАНИЕ: Никогда не затягивайте гайку, если в цанговый патрон
не установлена фреза.
Замена цангового патрона
(Рис. 3)
Ваши фрезеры оборудованы цанговыми
патронами 8 мм (GB: 1/4») и 12 мм (GB: 1/2»).
2 других типа цанговых патронов для
использования с различными фрезами можно
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
приобрести дополнительно. Цанговый патрон
заменяется только вместе с гайкой.
1. Полностью открутите гайку цангового
патрона (c).
2. Снимите цанговый патрон (u).
3. Установите новый цанговый патрон с гайкой
и затяните гайку (с).
Настройка дискового электронного регулятора скорости вращения (Рис. 1)
Для достижения неизменно высокого качества
фрезерования всех пород древесины, пластика
и алюминия, можно устанавливать скорость
в диапазоне 8 000 - 24 0000 оборотов в минуту при
помощи дискового электронного регулятора (s).
Поверните регулятор и установите его на
необходимый уровень.
Обычно, при использовании фрезы малого
диаметра работают на больших скоростях;
при использовании фрез большого диаметра
устанавливают низкую скорость вращения.
Однако правильный подбор скорости зависит от
опыта пользователя.
1 = 8 000 об./мин.
2 = 9 500 об./мин.
3 = 11 500 об./мин.
4 = 16 000 об./мин.
5 = 19 500 об./мин.
6 = 22 500 об./мин.
7 = 24 000 об./мин.
Настройка глубины реза
(Рис. 4)
Ваш фрезер оснащен высокоточной системой
регулирования глубины фрезерования,
включающей в себя колесо сброса показаний
для регулятора ограничителя глубины реза
и регулятора тонкой настройки.
БЫСТРОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ
ШКАЛЫ И КОЛЕСА СБРОСА ПОКАЗАНИЙ
1. Ослабьте зажимную рукоятку ограничителя
глубины реза (n).
2. Разблокируйте ограничитель хода (о),
повернув его против часовой стрелки.
3. Опустите головку, чтобы фреза коснулась
заготовки.
4. Затяните ограничитель хода (о).
20
5. Установите регулятор ограничителя
глубины реза (р) на ноль при помощи
колеса сброса показаний. Ограничитель
глубины реза (m) должен касаться
револьверного ограничителя (l).
6. Отрегулируйте глубину реза, используя
регулятор (р) и показания на шкале.
Глубина реза обозначается стрелками (w).
7. Затяните зажимную рукоятку ограничителя
глубины реза (n).
ТРОЙНАЯ УСТАНОВКА ГЛУБИНЫ
РЕЗА ПРИ ПОМОЩИ РЕВОЛЬВЕРНОГО
ОГРАНИЧИТЕЛЯ
Револьверный ограничитель (l) дает возможность
установить три уровня глубины реза. Данная
функция особенно удобна при глубоком
фрезеровании, выполняемом поэтапно.
– Настройте точную глубину реза, установив
шаблон между ограничителем глубины (m)
и револьверным ограничителем (l).
– При необходимости, отрегулируйте все
3 винта.
ТОНКАЯ НАСТРОЙКА
В случае невозможности применения шаблона
глубины, а также при новой установке глубины
реза, рекомендуется использовать регулятор
тонкой настройки (q).
1. Установите глубину реза, как описано
выше.
2. Установите регулятор ограничителя глубины
реза на ноль при помощи колеса (х).
3. Поверните регулятор тонкой настройки
(q) на нужную позицию: один оборот
соответствует приблизительно 1 мм, а одно
деление – 0,1 мм.
Настройка глубины реза на
фрезере
НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ РЕЗА ПРИ
УСТАНОВКЕ ФРЕЗЕРА В ПЕРЕВЁРНУТОМ
ПОЛОЖЕНИИ (РИС. 4)
1. Снимите ограничитель глубины реза (m)
и замените его ограничителем глубины
реза (DE6956), который можно приобрести
дополнительно.
2. Соедините резьбовой стержень
ограничителя глубины реза (m)
с револьверным ограничителем глубины
реза (l).
3. При помощи регулятора на ограничителе
(m) установите необходимую глубину реза.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Для того
чтобы работать с фрезером
в перевернутом положении,
обратитесь к соответствующим
инструкциям по эксплуатации
стационарных станков.
Установка параллельной направляющей (Рис. 1, 5)
1. Установите направляющие штанги (e) на
основании фрезера (j).
2. Затяните зажимные болты (i).
3. Наденьте параллельную направляющую (h)
на штанги.
4. Временно затяните зажимные болты (d).
5. Снимите переходник для пылесоса
(r) и закройте отверстие пылеотвода
специальной крышкой (у), входящей
в комплект поставки инструмента.
Регулировка параллельной
направляющей (Рис. 6)
1. Начертите на заготовке линию реза.
2. Опустите головку, чтобы фреза коснулась
заготовки.
3. Затяните ограничитель хода (о).
4. Установите фрезер на линии реза.
5. Передвиньте параллельную направляющую
(h) вплотную к заготовке и затяните
зажимные винты (d).
6. Отрегулируйте параллельную
направляющую (h) при помощи регулятора
тонкой настройки (q). Наружный край
фрезы должен совпадать с линией реза.
7. Крепко затяните концевой фиксатор (t).
Установка направляющей
гильзы (Рис. 7)
Направляющая гильза используется при
обработке заготовки с помощью шаблона.
– Используя винты (aa), прикрепите
направляющую гильзу (z) к основанию
фрезера (j), как показано на рисунке.
Подключение пылесоса
(Рис. 1, 5)
Подсоедините шланг пылесоса к переходнику
(r) на головке фрезера или к отверстию
пылеотвода на параллельной направляющей (f).
Подготовка к эксплуатации
1. Убедитесь, что фреза правильно
установлена в цанговом патроне.
2. При помощи дискового электронного
регулятора установите необходимую
скорость.
3. Установите необходимую глубину реза.
4. Подсоедините пылесос.
5. Перед включением инструмента убедитесь,
что ограничитель хода заблокирован.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы,
перед регулировкой или снятием/
установкой дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ: Всегда перемещайте
фрезер как показано на рисунке 8
(наружный/внутренний край).
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 11)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
правильно удерживайте инструмент,
как показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Правильное положение рук во время работы:
каждой рукой удерживайте оба ограничителя
хода (о).
Включение и выключение
(Рис. 9)
Кнопка блокировки/разблокировки (а)
расположена в правой рукоятке. Обычно,
фрезер заблокирован в положении ВЫКЛ.
1. Включение: нажмите и удерживайте
выключатель (bb) для разблокировки
инструмента, одновременно нажимая на
курок (сс).
2. Для непрерывного режима работы снова
нажмите на выключатель (bb).
3. Выключение: снова нажмите на курок (сс).
ВНИМАНИЕ: Прежде чем
выключить инструмент, ослабьте
ограничитель хода и дайте
возможность головке вернуться
в исходное положение.
Использование направляющей гильзы (Рис. 7)
1. Закрепите струбцинами шаблон на
заготовке.
2. Выберите и установите подходящую
направляющую гильзу (z).
3. Найдите разницу внешнего диаметра
направляющей гильзы и диаметра фрезы
и разделите её на 2. Это есть разница
между шаблоном и заготовкой.
ВНИМАНИЕ: При обработке
тонкой заготовки, подкладывайте
под неё деревянный брусок.
Использования рейки в качестве направляющей
Если нельзя использовать край детали
в качестве направляющего элемента, можно
вести фрезер вдоль рейки, закрепленной
на заготовке (рейка с обоих концов должна
выступать за края заготовки).
Свободное фрезерование
Данный фрезер можно использовать без
направляющих, например, при выполнении
надписей или для творческой работы.
ВНИМАНИЕ: Делайте при
этом только неглубокие
22
вырезы! Используйте фрезы
с максимальным диаметром 8 мм.
Фрезерование с помощью
фрезы с упором (Рис. 2)
Если нельзя использовать параллельную
направляющую или направляющую гильзу,
можно применить фрезу с упором (dd) для
выполнения фигурного края.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
В состав дополнительных принадлежностей
входят: цанговые патроны (6-12 мм),
ограничитель глубины реза для использования
с фрезером в перевернутом положении,
пальцевые шипы для шиповальных
приспособлений, шаблоны под шипы
«ласточкин хвост», направляющие втулки
(17-40 мм) и направляющие рельсы различной
длины.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Чистка стойки пылеудаления
(Рис. 10)
1. Снимите с отверстия пылеудаления крышку
или переходник.
2. Удалите 4 винта (ее) из основания фрезера
(j).
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Прочистите стойку пылеудаления.
4. Установите все детали на место.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
zst00205073 - 23-05-2013
23
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising