DW621 | DeWalt DW621 ROUTER Type 3 instruction manual

599111 - 21 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW621
DW622
Obrázok 1
s
r
q
ff
a
p
b
xxxx
x
xx x
d
o
t
g
c
n
e
m
f
l
h
k
Obrázok 2
j
i
Obrázok 3
b
c
dd
2
c
pri
Obrázok 4
l
q
m
x
v
p
p
o
n
m
l
w
Obrázok 6
Obrázok 5
r
o
y
t
d
e
t
d
h
j
i
g
h
f
g
3
Obrázok 7
Obrázok 8
j
z
aa
Obrázok 9
Obrázok 10
cc
a
j
bb
ee
Obrázok 11
o
4
o
FRÉZKA
DW621, DW622
Blahoželáme Vám!
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže
byť odlišná. Tak sa môže počas
pracovného času značne predĺžiť čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu.
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom, keď
je náradie vypnuté alebo keď je v chode
naprázdno. Počas celkového pracovného
času sa tak môže čas pôsobenia vibrácií
na obsluhu značne skrátiť.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Príkon
Výkon
Otáčky naprázdno
V
W
W
min-1
Základňa frézky
Zdvih základne frézky
mm
Revolverový hĺbkový doraz
Veľkosť upínacej klieštiny mm
Priemer nástroja, max. mm
Hmotnosť
kg
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
K WA (odchýlka akustického
výkonu)
DW621
DW622
220–240
220–240
3
3
1,100
1,400
620
620
8,000 - 24,000
plynulo nastaviteľné
2 stĺpiky
2 stĺpiky
55
55
3 kroky, so stupnicou
a presným nastavením
8
12
36
36
3,1
3,1
dB(A)
86
86
dB(A)
dB(A)
3
95
3
95
dB(A)
3
3
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená
podľa normy EN 60745:
Úroveň vibrácií ah
ah=
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
3,3
1,5
3,3
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN60745 a môže sa použiť
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné
opatrenia, ktoré chránia obsluhu pred
účinkom vibrácií: údržba náradia a jeho
príslušenstva, udržiavanie rúk v teple,
organizácia spôsobov práce.
Poistky:
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k vážnemu alebo
smrteľnému zraneniu.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
5
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
DW621, DW622
DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto výrobky
popisované v technických údajoch spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident vývoja a konštrukcie výrobku
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510,
Idstein, Germany
31.12.2009
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Pozorne si prečítajte
všetky bezpečnostné varovania
a pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným
káblom) alebo náradie napájané akumulátorom
(bez prívodného kábla).
6
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Elektrické
náradie je zdrojom iskrenia, ktoré môže
viesť k vznieteniu horľavín.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom
náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho
tela hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Ak do náradia vnikne
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým
prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel
na prenášanie náradia, na jeho posúvanie
a pri odpájaní náradia od elektrickej siete
zaň neťahajte. Zabráňte kontaktu kábla
s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi
a pohyblivými časťami náradia. Poškodený
alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom
prostredí musí byť v napájacom okruhu
použitý prúdový chránič (RCD). Použitie
prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte
a pri práci s náradím pracujte s rozvahou.
S elektrickým náradím nepracujte, ak
ste unavení alebo ak ste pod vplyvom
b)
c)
d)
e)
f)
g)
omamných látok, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prostriedky na ochranu osôb.
Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo
prenášaním náradia skontrolujte, či je vypnutý
hlavný vypínač. Prenášanie elektrického
náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickej
sieti, ak je hlavný vypínač náradia v polohe
zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané
na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi
časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše
vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu
s pohyblivými časťami. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými
dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na
pripojenie odsávacieho zariadenia, zaistite
jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte
správny typ náradia na vykonávanú prácu.
Pri použití správneho typu elektrického
náradia bude práca vykonaná lepšie
a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak náradie
nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného
kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte
akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné
opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia
náradia.
d)
e)
f)
g)
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie sú
oboznámené s jeho obsluhou alebo s týmto
návodom. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť
chod náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho elektrického náradia
iba osobe s príslušnou kvalifikáciou,
ktorá bude používať výhradne originálne
náhradné diely. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
Doplnkové bezpečnostné
predpisy pre frézky
• Držte elektrické náradie za izolované
rukoväti, pretože môže dôjsť k zachyteniu
prívodného kábla frézou. Pri kontakte so
„živým“ vodičom spôsobia neizolované kovové
časti náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
• Na zaistenie a upnutie obrobku
k pracovnému stolu používajte svorky
alebo iné vhodné prostriedky. Držanie
obrobku rukou alebo jeho opretie o Vaše telo
je nestabilné a môže viesť k strate kontroly.
Doplnkové bezpečnostné
predpisy pre frézy
• Vždy používajte priame frézy, žliabkovacie
frézy, profilové frézy, drážkovacie frézy
a drážkovacie nože s priemerom upínacej
stopky 6 – 8 mm, ktorý zodpovedá veľkosti
upínacej klieštiny Vášho náradia.
• Vždy používajte frézy vhodné minimálne pre
30 000 min-1 a ktoré sú takto aj označené.
7
VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte
frézy s priemerom, ktorý je väčší než
maximálne povolený priemer uvedený
v technických údajoch.
• Priame frézy, žliabkovacie frézy,
profilové frézy – maximálny priemer
upínacej stopky MUSÍ byť 8 mm,
maximálny priemer MUSÍ byť 36
mm, maximálna hĺbka frézovania
MUSÍ byť 10 mm.
1 upínaciu klieštinu 8 mm (Veľká Británia: 1/4”)
1 klieštinu 12 mm (1/2”) (DW622)
1 vodiace puzdro 24 mm
1 kľúč č. 17 (DW621)
1 kľúč č. 22 (DW622)
1 zátku otvoru na odvod prachu
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
• Drážkovacie frézy – maximálny priemer
upínacej stopky MUSÍ byť 8 mm
a maximálny priemer MUSÍ byť 25 mm.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Drážkovacie nože – maximálny
priemer upínacej stopky MUSÍ byť 8
mm, maximálny priemer MUSÍ byť
40 mm a maximálna šírka frézovania
MUSÍ byť 4 mm.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobeného odlietavajúcimi
čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobené príslušenstvom,
ktoré sa počas použitia zahrialo na vysokú
teplotu.
– Riziko zranenia spôsobeného dlhodobým
použitím náradia.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátumový kód (ff), ktorý obsahuje aj rok výroby, je
vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo k jeho
poškodeniu.
a. Zaisťovací prepínač
b. Zaistenie vretena
c. Matica upínacej klieštiny
d. Zaisťovacia skrutka paralelného vodidla
e. Vodiace tyče paralelného vodidla
f. Otvor na odvod prachu v paralelnom vodidle
g. Nastavovač na jemné nastavenie paralelného
vodidla
h. Paralelné vodidlo
i. Zaisťovacia skrutka
j. Základňa frézky
k. Chránič prstov
l. Revolverový hĺbkový doraz
m. Hĺbkový doraz
n. Zaisťovacia skrutka hĺbkového dorazu
o. Obmedzovač spúšťania
p. Rýchly nastavovač hĺbkového dorazu
q. Jemný nastavovač hĺbkového dorazu
2010 XX XX
r. Adaptér na odsávanie
Rok výroby
s. Regulátor otáčok (DW621)
t. Koncový doraz
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 frézku
1 paralelné vodidlo s jemným nastavením
a vodiacimi tyčami
8
POUŽITIE VÝROBKU
Vaše vysokovýkonné frézky DEWALT DW621/
DW622 sú určené na profesionálne náročné
frézovanie dreva, drevených výrobkov a plastov.
a demontážou príslušenstva,
pred nastavovaním, pred zmenou
nastavenia alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie by
mohlo spôsobiť úraz.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo na
miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo plynov.
Tieto frézky sú náradie na profesionálne použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí sa zaistiť odborný dozor.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný iba pre jedno
napájacie napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie
napätie zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: Náradie s napájacím
napätím 115 V sa musí používať
spoločne s bezpečnostným odpájacím
transformátorom s uzemňovacou
mriežkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
sa nahradiť špeciálne pripraveným káblom, ktorý
kúpite u autorizovaného predajcu DEWALT .
Výmena sieťovej zástrčky (iba
Veľká Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku
nebude pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak sa vyžaduje použitie predlžovacieho kábla,
používajte schválený predlžovací kábel s tromi
vodičmi, ktorý zodpovedá príkonu tohto náradia
(pozrite technické údaje). Minimálny prierez vodiča
je 1,5 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
zranenia vypnite náradie a odpojte ho
od napájacieho zdroja pred montážou
Vloženie a vybratie frézy (obr. 2)
1. Stlačte a držte zaistenie vretena (b).
2. Pomocou dodávaného kľúča povoľte
o niekoľko otáčok maticu klieštiny (c) a vložte
do klieštiny frézu (dd).
3. Utiahnite maticu upínacej klieštiny a uvoľnite
zaistenie vretena.
VAROVANIE: Nikdy neuťahujte maticu
upínacej klieštiny, ak nie je v upínacej
klieštine žiadna fréza.
Výmena zostavy upínacej
klieštiny (obr. 3)
Vaša frézka sa dodáva s upínacou klieštinou 8
mm (1/4”) alebo 12 mm (1/2”), ktorá je nasadená
na náradie. K dispozícii sú tiež dve ďalšie
presné upínacie klieštiny, ktoré budú vyhovovať
používaným frézam. Upínacia klieština a matica
upínacej klieštiny sú neoddeliteľné.
1. Úplne povoľte maticu upínacej klieštiny (c).
2. Odoberte zostavu upínacej klieštiny (u).
3. Pripevnite novú zostavu upínacej klieštiny
a utiahnite maticu upínacej klieštiny (c).
Nastavenie elektronického
regulátora otáčok (obr. 1)
Otáčky sú plynulo nastaviteľné v rozsahu od 8 000
do 24 000 min-1 pomocou elektronického regulátora
otáčok (s), ktorý zaručuje rovnaké výsledky pri
frézovaní všetkých typov dreva, plastov a hliníka.
Otočte elektronický regulátor otáčok na
požadovanú hodnotu otáčok.
V zásade platí, aby ste používali nižšie otáčky
pre frézy s veľkým priemerom a vyššie otáčky pre
frézy s menším priemerom. Správne nastavenie je
však otázkou skúseností obsluhy.
1 =
8 000 min-1
2 =
9500 min-1
3 =
11500 min-1
4 =
16000 min-1
5 =
19500 min-1
6 =
22500 min-1
7 =
24000 min-1
9
Nastavenie hĺbky frézovania
(obr. 4)
Vaša frézka je vybavená vysoko presným
systémom na nastavenie hĺbky frézovania vrátane
krúžku na obnovenie nastavenia nulovej polohy
pre rýchly nastavovač i pre jemný nastavovač.
RÝCHLE NASTAVENIE POMOCOU STUPNICE
S KRÚŽKOM NA OBNOVENIE NASTAVENIA
NULOVEJ POLOHY
1. Povoľte zaisťovaciu skrutku hĺbkového dorazu
(n).
2. Otáčaním proti smeru pohybu hodinových
ručičiek odblokujte obmedzovač spúšťania (o).
3. Spúšťajte frézku, kým sa fréza nedostane do
kontaktu s povrchom obrobku.
4. Utiahnite obmedzovač spúšťania (o).
5. Pomocou krúžku (v) nastavte rýchly
nastavovač (p) na nulu. Hĺbkový doraz (m)
musí byť v kontakte s revolverovým hĺbkovým
dorazom (l).
6. Nastavte hĺbku frézovania pomocou rýchleho
nastavovača (p) a zodpovedajúcej stupnice.
Nastavená hĺbka frézovania je označená
šípkami (w).
7. Utiahnite zaisťovaciu skrutku hĺbkového
dorazu (n).
TROJNÁSOBNÉ NASTAVENIE HĹBKY FRÉZOVANIA POMOCOU REVOLVEROVÉHO
HĹBKOVÉHO DORAZU
Revolverový hĺbkový doraz (l) sa môže použiť
na nastavenie troch rôznych hĺbok. To je veľmi
užitočné najmä na hlboké frézovanie vykonávané
v krokoch.
– Umiestnite medzi hĺbkový doraz (m)
a revolverový hĺbkový doraz (l) šablónu, aby
sa mohla presne nastaviť frézovacia hĺbka.
– Ak je to nutné, nastavte všetky tri skrutky.
JEMNÉ NASTAVENIE
Ak nebudete šablónu používať alebo ak sa musí
nanovo nastaviť frézovacia hĺbka, odporúčame
Vám použiť jemný nastavovač (q).
1. Nastavte hĺbku frézovania podľa vyššie
uvedeného postupu.
2. Pomocou krúžku (x) nastavte jemný
nastavovač na nulu.
3. Otočte jemný nastavovač (q) do požadovanej
polohy: jedna otáčka zodpovedá zhruba 1 mm
a 1 značka 0,1 mm.
10
Nastavenie hĺbky pri frézke
NAMONTOVANEJ V OBRÁTENEJ POLOHE
(OBR. 4)
1. Odoberte hĺbkový doraz (m) a nahraďte ho
hĺbkovým dorazom DE6956, ktorý je dodávaný
ako príslušenstvo na prianie.
2. Pripojte závitovú tyč hĺbkového dorazu (m)
k revolverovému hĺbkovému dorazu (l).
3. Nastavte hĺbku frézovania pomocou
nastavovača na hĺbkovom doraze (m).
VAROVANIE: Pri montáži frézky do
obrátenej polohy postupujte podľa
príslušného návodu na obsluhu pre
stacionárne náradie.
Montáž paralelného vodidla
(obr. 1, 5)
1. Pripevnite vodiace tyče (e) k základni frézky
(j).
2. Pritiahnite poistné skrutky (i).
3. Nasuňte na vodiace tyče paralelné vodidlo (h).
4. Dočasne pritiahnite poistné skrutky (d).
5. Odoberte adaptér na odsávanie (r) a uzavrite
výstupný otvor na odvod prachu pomocou
zátky (y), ktorá je dodávaná s náradím.
Nastavenie paralelného vodidla (obr. 6)
1. Narysujte čiaru rezu na materiál.
2. Spúšťajte frézku, kým sa fréza nedostane do
kontaktu s povrchom obrobku.
3. Utiahnite obmedzovač spúšťania (o).
4. Umiestnite frézu na čiaru rezu.
5. Posuňte paralelné vodidlo (h) smerom
k obrobku a pritiahnite poistné skrutky (d).
6. Nastavte paralelné vodidlo (h) pomocou
jemného nastavovača (g). Vonkajšia
frézovacia hrana frézy musí byť zarovnaná
s čiarou rezu.
7. Pevne utiahnite koncový doraz (t).
Montáž vodiaceho puzdra
(obr. 7)
Spoločne so šablónou sú vodiace puzdrá dôležitou
súčasťou pri frézovaní a tvarovaní podľa vzorov.
– Pripevnite vodiace puzdro (z) k základni
frézky (j) pomocou skrutiek (aa), ako na
uvedenom obrázku.
Zapnutie a vypnutie (obr. 9)
Pripojenie odsávania prachu
(obr. 1, 5)
Pripojte hadicu odsávacieho zariadenia k adaptéru
na odsávanie (r), ktorý sa nachádza v stĺpiku
základne frézky alebo k výstupnému otvoru na
odvod prachu v paralelnom vodidle (f).
Pred použitím náradia
1. Skontrolujte, či je fréza správne upevnená
v upínacej klieštine.
2. Pomocou elektronického regulátora otáčok
zvoľte optimálne otáčky.
3. Nastavte hĺbku frézovania.
4. Pripojte zariadenie na odsávanie prachu.
5. Uistite sa, či je pred zapnutím náradia vždy
zaistený obmedzovač spúšťania.
POUŽITIE
Pokyny pre obsluhu
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania.
VAROVANIE: Vždy pohybujte s frézkou
v smere, ktorý je uvedený na obr. 8
(vonkajšie hrany / vnútorné hrany).
Správna poloha rúk (obr. 11)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika úrazu VŽDY používajte správne
uchytenie náradia, ako na uvedenom
obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
úrazu VŽDY držte náradie bezpečne
a očakávajte náhle reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na každom obmedzovači spúšťania (o).
Zaisťovací prepínač (a) sa nachádza v rukoväti na
pravej strane. Frézka je vo vypnutej polohe bežne
zaistená.
1. Zapnutie: Stlačte a držte stlačený vypínač
(bb), aby došlo k odblokovaniu náradia
a potom stlačte hlavný vypínač (cc).
2. Ak chcete pracovať v režime nepretržitej
prevádzky, znovu stlačte vypínač (bb).
3. Vypnutie: Znovu stlačte hlavný vypínač (cc).
VAROVANIE: Pred vypnutím náradia
uvoľnite obmedzovač spúšťania
a počkajte na návrat základne frézky
do pokojovej polohy.
Použitie vodiacich puzdier (obr.
7)
1. Pripevnite šablónu k obrobku pomocou
upínacích svoriek.
2. Vyberte a pripevnite vhodné vodiace puzdro
(z).
3. Od vonkajšieho priemeru vodiaceho puzdra
odčítajte priemer frézy a vydeľte výsledok 2.
To je rozdiel medzi šablónou a obrobkom.
VAROVANIE: Ak nemá obrobok
dostatočnú hrúbku, položte ho na kus
odpadového dreva.
Vedenie pozdĺž lišty
Ak nemôžete na vedenie frézky použiť hranu,
môžete viesť frézku pozdĺž lišty, ktorá bude
upnutá k obrobku (s presahom na oboch koncoch
obrobku).
Voľné vedenie frézky
Vaša frézka môže byť tiež vedená bez použitia
vodidla. Napríklad pri výtvarnej práci.
VAROVANIE: Vykonávajte iba plytké
frézovanie! Používajte iba frézy
s maximálnym priemerom 8 mm.
Vedenie s vodiacimi frézami
(obr. 2)
V situáciách, keď nie je vhodné používať
paralelné vodidlo alebo vodiace puzdro, môžete
na frézovanie tvarových hrán použiť vodiace frézy
(dd).
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
11
K dispozícii sú upínacie klieštiny (6 – 12 mm),
hĺbkový doraz na použitie v obrátenej polohe,
nástroje pre hrebeňové a rybinové spoje, šablóny
pre kolíkové spoje, vodiace puzdrá (17 – 40 mm)
a vodiace tyče v rôznych dĺžkach.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované tak,
aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho
pravidelné čistenie Vám zaistí jeho bezproblémový
chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte ho od napájacieho zdroja
pred montážou a demontážou
príslušenstva, pred nastavovaním,
pred zmenou nastavenia alebo pred
vykonávaním opráv. Uistite sa, či
je hlavný vypínač v polohe vypnuté.
Náhodné zapnutie by mohlo spôsobiť
úraz.
Čistenie stĺpika na odsávanie
prachu (obr. 10)
1. Odoberte zátku otvoru na odvod prachu alebo
adaptér.
2. Vyskrutkujte zo spodnej časti základne frézky
(j) štyri skrutky (ee).
3. Vyčistite stĺpik na odvod prachu.
4. Vykonajte spätnú montáž v obrátenom poradí
ako demontáž.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a masku proti prachu.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
12
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT, aby ste znížili
riziko možného zranenia.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domového
odpadu.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si prajete ho nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom.
Zariadenie zlikvidujte podľa platných pokynov
o triedení a recyklácii odpadov.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Vaše náradie
akémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete tiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00241346 - 15-07-2014
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
13
DW621
FRÉZOVACÍ STROJ 2
©
14
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising