DCF815 | DeWalt DCF815 IMPACT DRIVER instruction manual

588888 - 72 CZ
Originální návod k obsluze
DCF815
Obr. 1
g
g
b
a
h
e
f
Obr. 2
f
k
2
Obr. 4
Obr. 3
c
d
c
e
d
f
Obr. 5
3
10,8 V akumulátorový rázový
utahovák / šroubovák
Blahopřejeme Vám!
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní použití nářadí. Je-li ovšem nářadí použito pro různé aplikace s rozmanitým
příslušenstvím nebo je-li prováděna
jeho nedostatečná údržba, velikost vibrací může být odlišná. Tak se může
během celkové pracovní doby značně prodloužit doba působení vibrací
na obsluhu. Odhad míry vystavení se
působení vibrací by měl také počítat
s dobou, kdy je nářadí vypnuto nebo
kdy je v chodu, ale neprovádí žádnou
práci. Během celkové pracovní doby
se tak může doba působení vibrací
na obsluhu značně zkrátit. Zjistěte si
další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu před účinkem
vibrací: údržba nářadí a jeho příslušenství, udržování rukou v teple, organizace způsobů práce.
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
DCF815
Napájecí napětí
VDC
10,8
Typ
1
Typ baterie
Li-Ion
Otáčky naprázdno
min-1
0 – 2450
Max kroutící moment
Nm
107
Držák nástrojů
mm
1/4"
(6,5 mm)
kg
0,8
LPA (akustický tlak)
dB(A)
88
KpA (odchylka
akustického tlaku)
dB(A)
3
Hmotnost (bez baterie)
DCF815
Baterie
LWA (akustický výkon)
dB(A)
99
KWA (odchylka
akustického
výkonu)
dB(A)
3
Napájecí napětí
VDC
10,8
Kapacita
Ah
1,3
Hmotnost
kg
0,2
m/s2
7,5
2
1,7
m/s
DCB100
Napětí sítě
VAC
Typ baterie
Hodnota vibrací ah =
Odchylka K
Li-Ion
Nabíječka
Celková úroveň vibrací (prostorový
vektorový součet) určená podle normy EN
60745:
ah
DCB121
Typ baterie
230
Li-Ion
Přibližná doba
nabíjení
min
40
(akumulátor
1,3 Ah)
Hmotnost
kg
0,3
Pojistky
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu
byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN 60745
a může být použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními. Tato hodnota může být použita pro předběžný odhad vibrací působících
na obsluhu.
4
Evropa
Nářadí 230
V
10 A v napájecí
síti
Velká
Británie
a Irsko
Nářadí 230
V
13 A v zástrčce
napájecího
kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT,
Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
03.03.2010
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika
zranění si přečtěte tento návod k obsluze.
NEBEZPEČÍ: OZNAČUJE BEZPROSTŘEDNĚ hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, povede
k způsobení vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: OZNAČUJE POTENCIÁLNĚ RIZIKOVOU SITUACI, KTERÁ,
NENÍ-LI JÍ ZABRÁNĚNO, může ZPŮSOBIT vážné nebo smrtelné zraněnÍ.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
pro práci s elektrickým nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: OZNAČUJE POTENCIONÁLNĚ HROZÍCÍ RIZIKOVOU
SITUACI, KTERÁ, NENÍ-LI JÍ ZABRÁNĚNO, může VÉST KE VZNIKU lehkého nebo středně vážného zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup nesouvisející se způsobením zranění, který,
není-li mu zabráněno, může VÉST
K poškození zařízení.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO
PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
DCF815
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že
tyto výrobky popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na zadní straně tohoto návodu.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
5
b)
c)
d)
e)
f)
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto zařízení může
snížit nebezpečí týkající se prachu.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nebo posouvání nářadí
a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu
kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi.
Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické
nářadí
nepřetěžujte.
Používejte správný typ nářadí pro prováděnou práci. Při použití správného typu
elektrického nářadí bude práce provedena
lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním
hlavním spínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí
vyjměte akumulátor. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické nářadí
je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou
ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit.
Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s nářadím pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané
v příslušných podmínkách, snižují riziko
poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením baterie a před zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda je
vypnutý hlavní spínač. Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním spínači
nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze
zapnuto, může způsobit úraz.
6
části. Při kontaktu s "živým" vodičem se
neizolované kovové části nářadí stanou
také "živé" a mohou tak obsluze způsobit
úraz elektrickým proudem.
f)
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky pracovního prostředí a práci, kterou budete
provádět. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může
být nebezpečné.
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
– Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobeného odlétávajícími částečkami.
– Riziko popálení způsobeného kontaktem
s horkým příslušenstvím, které se zahřálo
během použití.
– Riziko zranění způsobeného dlouhodobým použitím nářadí.
5) POUŽITÍ AKUMULÁTOROVÉHO
NÁŘADÍ A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka určená pro určitý
druh baterie může být nebezpečná při nabíjení jiného typu baterie.
b) Používejte výhradně akumulátory doporučené výrobcem nářadí. Použití jiných
typů baterií může způsobit vznik požáru
nebo zranění.
c) Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji
mimo dosah kovových předmětů, jako
jsou kancelářské sponky, mince, klíče,
hřebíky, šroubky nebo jiné drobné
kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování kontaktů baterie. Zkratování
kontaktů baterie může vést ke vzniku spálenin nebo požáru.
d) V nevhodných podmínkách může
z baterie unikat kapalina. Vyvarujte se
kontaktu s touto kapalinou. Pokud se
kapalinou náhodně potřísníte, zasažené
místo omyjte vodou. Při zasažení očí
potřísněné místo omyjte a vyhledejte
lékařskou pomoc. Unikající kapalina z baterie může způsobit podráždění pokožky
nebo popáleniny.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí, který vytváří montážní
spoj mezi nářadím a akumulátorem.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny pro
všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní
pokyny pro nabíječku DCB100.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny pokyny a výstražná upozornění nacházející se na nabíječce, baterii a na výrobku, který tuto baterii používá.
6) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze osobě s příslušnou kvalifikací,
která bude používat výhradně originální
náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Specifické doplňkové
bezpečnostní předpisy pro rázové
utahováky
•
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dbejte na to, aby
se do nabíječky nedostala žádná tekutina. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem.
Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu se skrytými
vodiči nebo s vlastním napájecím kabelem, držte nářadí vždy za izolované
7
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze akumulátory
DEWALT, které jsou k nabíjení určeny.
Ostatní typy baterií mohou prasknout,
což může vést k zranění nebo hmotným škodám.
•
UPOZORNĚNÍ: Děti by měly být pod
dozorem, aby si s nářadím nehrály.
•
POZNÁMKA: V určitých podmínkách,
kdy je nabíječka připojena k napájecímu napětí, může dojít ke zkratování
nabíječky cizími předměty. Cizí vodivé
předměty a materiály, jako jsou, ale
ne pouze, brusný prach, kovové třísky,
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové fólie
nebo jakékoli částečky kovu, se nesmí
dostat do vnitřního prostoru nabíječky.
Není-li v úložném prostoru nabíječky
umístěna žádná baterie, vždy odpojte
napájecí kabel nabíječky od sítě. Dříve
než budete provádět čištění nabíječky,
odpojte ji od sítě.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka uvedená v tomto návodu. Nabíječka
i baterie jsou specificky navrženy tak, aby
mohly pracovat dohromady.
Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení nabíjecích
baterií DEWALT. Jakékoli jiné použití může
vést k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
Při odpojování nabíječky vždy odpojte
zástrčku od zásuvky a netahejte za napájecí kabel. Tímto způsobem zabráníte
poškození zástrčky a napájecího kabelu.
Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden
tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali o něj a aby nedocházelo k jeho
poškození nebo nadměrnému zatížení..
Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
Nepokládejte na nabíječku žádné předměty a neumísťujte nabíječku na měkký povrch, na kterém by mohlo dojít
k zablokování ventilačních drážek, což
by způsobilo nadměrné zvýšení teploty uvnitř nabíječky. Umístěte nabíječku
•
•
na taková místa, která jsou mimo dosah
zdrojů tepla. Odvod tepla z nabíječky je
prováděn přes drážky v horní a spodní části
krytu nabíječky.
Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou — zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
Nepoužívejte nabíječku, došlo-li k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu pádu
nebo k jejímu poškození jiným způsobem.. Opravu svěřte autorizovanému
servisu.
Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému servisu. Nesprávně provedená opětovná montáž může vést k způsobení požáru nebo
k úrazu elektrickým proudem.
Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí být neprodleně vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo jinou
kvalifikovanou osobou, aby se předešlo
jakémukoliv riziku.
Před čištěním nabíječku vždy odpojte od elektrické sítě. Tímto způsobem
omezíte riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí baterie z nabíječky toto riziko
nesníží.
NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
Nabíječka je určena pro použití se standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným napájecím napětím. Tato nabíječka
není určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Nabíječka DCB100 může nabíjet baterie Li-Ion
s napájecím napětím 10,8 V.
Tyto nabíječky nemusí být žádným způsobem
seřizovány a jsou zkonstruovány tak, aby byla
zajištěna jejich co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení (obr. 2)
1. Před vložením baterie do nabíječky zapojte napájecí kabel nabíječky (k) do zásuvky
elektrické sítě.
2. Umístěte baterii (f) do nabíječky. Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat, což bude
indikovat zahájení procesu nabíjení.
8
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým rozsvícením červené kontrolky. Baterie
je zcela nabita a může být okamžitě použita nebo může být ponechána v nabíječce.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
•
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální
výkonnosti a životnosti baterií Li-Ion nabíjejte
tyto baterie před prvním použitím nejméně
po dobu 10 hodin.
•
Průběh nabíjení
Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Stav nabití
nabíjení
•
-- -- -- -- -- -__________
•
prodleva zahřátá / studená
baterie
___ _ ___ _
•
vyměňte baterii
••••••••••••••••
zcela nabito
Prodleva zahřátá / studená baterie
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky zahájí režim prodleva zahřátá / studená
baterie a pozastaví nabíjení, dokud baterie
nedosáhne odpovídající teploty. Potom nabíječka automaticky přejde do režimu nabíjení.
Tato funkce maximálně prodlužuje provozní
životnost baterie.
Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí baterie z nabíječky může způsobit
jiskření a vznícení prachu nebo výparů.
Nikdy nevkládejte baterii do nabíječky násilím. Neprovádějtežádné úpravy
bateriového prostoru za účelem použití
nekompatibilního nabíječe baterií, protože jeho protržení může způsobit vážné
zranění.
Nabíjejte akumulátory pouze v nabíječkách
DEWALT.
NESTŘÍKEJTE na baterie vodu a neponořujte baterie do vody nebo do jiných kapalin.
Neskladujte a nepoužívejte nářadí a akumulátory na místech, kde může teplota
dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C (jako
jsou venkovní boudy nebo plechové
budovy v letním období).
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
do baterie vniknout. Je-li obal baterie
prasklý nebo poškozený, nevkládejte
baterii do nabíječky. Zabraňte pádu,
rozdrcení nebo poškození baterie.
Nepoužívejte baterii nebo nabíječku,
u kterých došlo k nárazu, pádu nebo
jinému poškození (například propíchnutí hřebíkem, zásah kladivem, rozšlápnutí). Poškozená baterie by měla
být vrácena do autorizovaného servisu,
kde bude zajištěna její recyklace.
Pouze pro baterie Li-Ion
Baterie Li-Ion jsou vybaveny systémem elektronické ochrany, která baterii chrání před přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany
se nářadí automaticky vypne. Pokud se tak
stane, vložte baterii Li-Ion do nabíječky a nechejte ji zcela nabít.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí používáno, při odkládání postavte nářadí
na stabilní povrch tak, aby nemohlo
dojít k jeho pádu. Některá nářadí
s velkou baterií budou stát na baterii
ve svislé poloze, ale může dojít k jejich
snadnému převrhnutí.
Důležité bezpečnostní pokyny pro
všechny baterie
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PRO BATERIE LI-ION
(Li-Ion)
• Nespalujte baterie, i když jsou vážně
poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Baterie může v ohni explodovat. Při spalování baterií typu Li-Ion dochází k vytváření
toxických výparů a látek.
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte
do objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí napětí baterie.
Po dodání není baterie zcela nabita. Před
použitím nabíječky a baterie si nejdříve přečtěte níže uvedené bezpečnostní pokyny. Při
nabíjení potom postupujte podle uvedených
pokynů.
9
•
•
Dojde-li ke kontaktu obsahu baterie
s pokožkou, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostane-li
se vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte otevřené oči vodou zhruba 15 minut
nebo po dobu, dokud podráždění neustane.
Je-li nutné lékařské ošetření, elektrolytem
baterie je směs tekutých organických uhličitanů a solí lithia.
Obsah otevřených článků baterie může
způsobit potíže s dýcháním. Zajistěte
přísun čerstvého vzduchu. Jestliže potíže
stále přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.
100%
Akumulátor nabit.
Vadný akumulátor.
Prodleva zahřátá / studená
baterie.
Nepokoušejte se kontakty baterie
propojovat vodivými předměty.
Nenabíjejte poškozené
akumulátory.
Používejte pouze akumulátory
DEWALT, jiné typy mohou
explodovat, způsobit úraz
a hmotné škody.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z baterie se může vznítit, dojde-li k jejímu kontaktu s plamenem nebo se
zdrojem jiskření.
Zabraňte styku s vodou.
Baterie
Poškozené kabely ihned vyměňte.
TYP BATERIE
Model DCF815 pracuje s bateriemi s napájecím napětím 10,8 V.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot
od 4 °C do 40 °C.
Likvidaci akumulátorů provádějte
s ohledem na životní prostředí.
Doporučení pro uložení baterií
1. Nejvhodnější místo pro skladování je
v chladu a suchu, mimo dosah přímého
slunečního záření a nadměrného tepla či
chladu. Z důvodu zachování optimálního
výkonu a provozní životnosti skladujte nepoužívané baterie při pokojové teplotě.
Baterie nespalujte
40
POZNÁMKA: Baterie Li-Ion by měly být
před uložením zcela nabity.
Pouze pro použití uvnitř.
2. Dlouhodobé skladování baterii i nabíječku nepoškodí. Ve správných podmínkách
mohou být tyto výrobky skladovány až
5 let.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 rázový utahovák / šroubovák
1 nabíječka
2 baterie
1 rázový šroubovací nástavec
1 kufřík na nářadí
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
Nálepky na nabíječce a na baterii
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
jsou nálepky na nabíječce a baterii opatřeny
následujícími piktogramy:
POZNÁMKA: Modely N nejsou dodávány
s baterií a nabíječkou.
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
100%
Doba nabíjení je uvedena
v technických datech.
Nabíjení akumulátoru.
10
•
•
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení tohoto návodu.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí
napětí baterie odpovídá napětí na výkonovém
štítku. Také se ujistěte, zda napájecí napětí
vaší nabíječky odpovídá napětí v síti.
Popis (obr. 1, 4)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k zranění nebo k jeho poškození.
Spouštěcí spínač
Tlačítko pro chod vpřed / vzad
Objímka sklíčidla
Rychloupínací sklíčidlo s upínacím šestihranem 1/4“ (6,35 mm)
Uvolňovací tlačítko baterie
Baterie
Pracovní svítilna
Hlavní rukojeť
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být nahrazen speciálně připraveným kabelem, který získáte v autorizovaném servisu
DEWALT .
Výměna síťové zástrčky (pouze
Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
POUŽITÍ VÝROBKU
Tento rázový utahovák / šroubovák je určen
pro profesionální použití při náročných šroubovacích aplikacích. Díky funkci rázů je toto
nářadí vhodné zejména pro šroubování spojovacích prvků do dřeva, kovu a betonu.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Tento rázový utahovák / šroubovák je elektrické nářadí pro profesionální použití.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací kabel vhodný pro vaši nabíječku (viz
technické údaje). Minimální průřez vodiče je
1,5 mm2. Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
•
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by
neměly být ponechány bez dohledu, aby si
s tímto výrobkem nehrály.
Montáž a seřízení
VAROVÁNÍ: Před montáží a seřízením
vždy vyjměte baterii. Před vložením
nebo vyjmutím baterie nářadí vždy
vypněte.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze nabíječky a akumulátory DEWALT.
11
Vložení a vyjmutí baterie z nářadí
(obr. 3)
Spínač s plynulou regulací otáček
(obr. 1)
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač
s regulací otáček (a). Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spouštěcí spínač. Toto nářadí
je vybaveno brzdou. Jakmile je spouštěcí spínač zcela uvolněn, sklíčidlo se zastaví.
Spínač s plynulou regulací otáček umožňuje
spuštění pomalou rychlostí. Čím déle tisknete
spouštěcí spínač, tím rychleji nástroj pracuje.
Chcete-li zajistit maximální provozní životnost
nářadí, používejte proměnné otáčky pouze pro
vrtání vodicích děr nebo pro montážní prvky.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení nebo
před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení nářadí vždy nastavte přepínač chodu
vpřed/vzad do zajištěné polohy,
nebo vypněte a vyjměte baterii.
POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je baterie (f)
zcela nabita.
VLOŽENÍ BATERIE DO RUKOJETI NÁŘADÍ
1. Srovnejte baterii s kolejemi uvnitř rukojeti.
2. Nasuňte ji řádně na své místo tak, abyste
slyšeli kliknutí.
POZNÁMKA: Nepřetržité použití v rozsahu
nastavitelných otáček není doporučeno. Mohlo
by dojít k poškození spínače.
Ovládací tlačítko pro chod vpřed
/ vzad (obr. 1)
VYJMUTÍ BATERIE Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (e) a vysuňte
baterii z rukojeti nářadí.
2. Vložte baterii do nabíječky podle pokynů,
které jsou uvedeny v části tohoto návodu
popisující nabíječku.
Ovládací tlačítko pro chod vpřed / vzad (b) určuje směr otáčení pracovního nástroje a slouží
také jako zajišťovací tlačítko.
Chcete-li zvolit otáčení vpřed, uvolněte spouštěcí spínač a stiskněte ovládací tlačítko pro chod
vpřed / vzad na pravé straně nářadí.
Chcete-li zvolit otáčení vzad, stiskněte ovládací
tlačítko pro chod vpřed / vzad na levé straně nářadí. Středová poloha tohoto ovládacího tlačítka
zajišťuje nářadí ve vypnuté poloze. Provádíte-li
změnu polohy ovládacího tlačítka, ujistěte se,
zda je uvolněn spouštěcí spínač.
POZNÁMKA: Při prvním rozběhu nářadí
po změně směru jeho otáčení se může ozvat
cvaknutí. Jde o běžný jev, který neznamená
žádnou závadu.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a platná nařízení.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení nebo
před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení nářadí vždy nastavte přepínač chodu
vpřed/vzad do zajištěné polohy,
nebo vypněte a vyjměte baterii.
Pracovní světla (obr. 1)
Okolo oblímky sklíčidla ( c) se nacházejí tři
pracovní světla (g). Pracovní světla se rozsvítí
po stisknutí spouštěcího spínače.
POZNÁMKA: Pracovní světla jsou určena pro
okamžité osvětlení pracovního povrchu a nejsou určena pro to, aby byla používána jako
svítilna.
Správná poloha rukou (obr. 1, 5)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění, VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí, VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé reakce.
Rychloupínací sklíčidlo (obr. 1, 4)
POZNÁMKA: Se sklíčidlem může být použito
pouze příslušenství s upínacím šestihranem
1/4“ (6.35 mm) nebo držák vrtáku 1” (25.4 mm).
Použití držáků 1 "(25,4 mm) umožňuje lepší
přístup ve stísněných prostorách.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na hlavní rukojeti (h).
12
Před výměnou příslušenství nastavte přepínač
chodu vpřed / vzad (b) do středové polohy (zajištění) nebo vyjměte z nářadí baterii.
•
Chcete-li nainstalovat pracovní příslušenství, vložte příslušenství na doraz do sklíčidla.
Objímka sklíčidla nemusí být pro upnutí příslušenství vysunutá.
•
Chcete-li pracovní příslušenství vyjmout,
stáhněte z přední části nářadí objímku sklíčidla. Vyjměte pracovní příslušenství a uvolněte
objímku.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový
chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení nebo
před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení nářadí vždy nastavte přepínač chodu
vpřed/vzad do zajištěné polohy,
nebo vypněte a vyjměte baterii.
Použití
Tento rázový utahovák poskytuje následující
momenty:
Cat #
Ft.-Lbs.
In.-Lbs.
Nm
DCF815
79
950
107
byla zajištěna správná hodnota utahovacího momentu.
Materiál: Typ materiálu a jeho povrchová
úprava ovlivňují hodnotu utahovacího momentu.
Doba utahování: Delší doba utahování
má za následek zvýšení utahovacího momentu. Bude-li doba utahování delší než
doporučená, může dojít k přepětí šroubů,
stržení závitů nebo k jinému poškození.
UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, zda montážní prvky a/nebo systémy snesou
hodnotu momentu generovanou tímto
nářadím. Nadměrná hodnota momentu může způsobit zničení montážních
prvků a zranění osob.
Nepokoušejte se nabíječku demontovat. Uvnitř
nabíječky nejsou žádné opravitelné díly.
1. Nasaďte nástrčný klíč na hlavu šroubu.
Držte nářadí tak, aby byla jeho osa v ose
šroubu.
2. Stiskněte spouštěcí spínač. Vždy zkontrolujte utahovací moment pomocí momentového klíče, protože hodnota utahovacího
momentu je ovlivněna mnoha faktory včetně následujících:
• Napájecí napětí Nízké napájecí napětí,
které je způsobeno téměř vybitou baterií,
bude snižovat hodnotu utahovacího momentu.
• Velikost nástrčného klíče: Nebudou-li
používány nástrčné klíče správné velikosti, dojde ke snížení hodnoty utahovacího
momentu.
• Velikost šroubu: Větší průměry šroubů
zpravidla vyžadují vyšší hodnotu utahovacího momentu. Hodnota utahovacího
momentu se liší také v závislosti na délce,
šroubu, třídě pevnosti a koeficientu momentu.
• Šroub: Zajistěte, aby byly všechny závity
zbaveny koroze a ostatních nečistot, aby
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu. Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
13
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových součástí nářadí nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné agresivní látky.
Tyto chemikálie mohou oslabit materiály použité v těchto částech. Používejte
pouze hadřík navlhčený v mýdlovém
roztoku. Nikdy nedovolte, aby se
do nářadí dostala jakákoli kapalina.
Nikdy neponořujte žádnou část nářadí
do kapaliny.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Pokyny pro čištění nabíječky
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před čištěním nabíječku vždy odpojte od elektrické sítě.
Nečistoty a maziva mohou být z povrchu nabíječky odstraněny pomocí
hadříku nebo měkkého kartáče bez
kovových štětin. Nepoužívejte vodu ani
žádné čisticí prostředky.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chcete-li
snížit riziko zranění, používejte s tímto
nářadím pouze příslušenství doporučené společností DEWALT.
Nabíjecí baterie
Baterie s dlouhou životností musí být nabíjeny v případě, kdy již neposkytují dostatečný
výkon pro dříve snadno prováděné pracovní
operace. Po ukončení provozní životnosti baterie proveďte její likvidaci tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí vyjměte.
• Baterie Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte
je prosím prodejci nebo do místní sběrny.
Shromážděné baterie budou recyklovány
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.
Další informace týkající se příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku
v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
14
Navíc poskytuje servis D EWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis D EWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruční list je dokladem práv spotřebitele – zákazníka ve smyslu § 620 Občanského zákoníku
a § 429 Obchodního zákoníku. Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího katalogového
a výrobního čísla jako jeho příslušenství. Pří
každé reklamaci je třeba tento záruční list nebo
doklad o koupi předložit prodávajícímu, případně servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si záruční list spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Záruka DEWALT
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoce
kvalitního výrobku D EWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
D EWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek. Jejich
seznam najdete na záručním listě. Další informace týkající se servisu můžete získat na níže
uvedených telefonních číslech a na internetové
adrese www.2helpU.com.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud se
objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodníka nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje na
jeden bezplatný servis v autorizovaném servisním středisku DEWALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje po dobu trvání záruční doby
(24 měsíců při nákupu pro přímou osobní
spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT nebo s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených servisních středisek D EWALT, které jsou autorizované k provádění záručních oprav.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál servisních středisek D EWALT, které
jsou autorizované k provádění záručních
oprav.
Black & Decker Trading s.r.o.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2010
zst00134948 - 26-08-2010
15
SCHLAGSCHRAUBENSCHL. 1
©
DCF815S2
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising