KD1001K | Black&Decker KD1001K ROTARY HAMMER Type 3 instruction manual

359201-05 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
KD1001
2
3
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
Вашата въртяща се ударна бормашина /отверка на
Black & Decker е направена за пробиване на дърво,
метал, пластмаса и зидария, както и за завинтване
и дялкане. Този инструмент е предназначен за
употреба само от потребителя.
e.
Инструкции за безопасност
f.
Общи предупреждения за безопасна
работа с електроинструменти
Внимание! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност. Неспазването на предупрежденията
и указанията, изброени по-долу, може да
доведе до токов удар, пожар и/или тежки
травми.
3.
a.
Съхранете всички предупреждения и инструкции за бъдеща справка. Терминът „електроинструмент“ във всички предупреждения, изброени
по-долу, се отнася до захранвани (със захранващ
кабел) или работещи на батерии (без захранващ
кабел) електрически инструменти и машини.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
Безопасност на работното пространство
Пазете работното пространство чисто и добре осветено. Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до трудова злополука.
Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличието
на запалителни течности, газове или прах.
Електроинструментите произвеждат искри,
които могат да възпламенят праха или изпаренията.
Дръжте деца и странични лица надалече,
докато работите с електроинструмента.
Отвличане на вниманието може да ви накара
да изгубите контрол.
c.
d.
Електрическа безопасност
Щепселите на електроинструмента трябва
да са подходящи за използвания контакт.
Никога, по никакъв начин не променяйте
щепсела. Не използвайте адаптери за щепсела със заземени електрически инструменти. Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, като например тръби,
радиатори, готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов удар, ако
тялото ви е заземено.
Не излагайте електроинструментите на
дъжд и мокри условия. Проникването на вода
в електроинструмента повишава опасността от
токов удар.
Не злоупотребявайте с кабела. Никога не
използвайте кабела за носене, дърпане или
изключване на електроинструмента. Пазете
e.
f.
g.
4
кабела далече от горещина, масло, остри
ръбове или движещи се части. Повредените
или оплетени кабели увеличават риска от токов
удар.
Когато работите с електроинструмент на
открито, използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито. Използването на кабел, подходящ за употреба на
открито, намалява риска от токов удар.
Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте захранване с дефектнотоковата защита
(ДТЗ), което на английски е Residual Current
Device (RCD). Използването на ДТЗ намалява
риска от токов удар.
Лична безопасност
Бъдете нащрек, внимавайте какво правите
и използвайте разума си, когато работите
с електроинструмента. Не използвайте
електроинструмента, когато сте изморени
или сте под влияние на наркотици, алкохол
или лекарства. Един миг разсеяност при работа с електроинструмент може да доведе до
сериозни наранявания.
Използвайте лични предпазни средства.
Винаги носете защита за очите. Защитни
средства като дихателна маска, неплъзгащи
се обувки за безопасност, каска или защита на
слуха, използвани при подходящи условия, ще
намали трудовите злополуки.
Предотвратяване на случайно задействане.
Уверете се, че превключвача е на позиция
изключен преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното
устройство, преди да вземете или носите
инструмента. Носенето на електроинструмент
с пръста на превключвача или стартирането на
електроинструменти, когато превключвача е на
позиция „включен“, може да доведе до трудова
злополука.
Махнете всички регулиращи или гаечни
ключове преди да включите електроинструмента. Прикрепени към въртящи се части на
електроинструмента гаечни или регулиращи
ключове могат да доведат до наранявания.
Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно на краката си през цялото време. Това
позволява по-добър контрол над електроинструмента в непредвидими ситуации.
Обличайте се подходящо. Не носете висящи
дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите
си и ръкавиците далече от движещите се
части. Висящи дрехи, бижута или дълга коса
могат да бъдат захванати в движещите се
части.
Ако са предоставени устройства за свързване на изпусканите прашинки или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани и използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали опасностите
свързани с праха.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Допълнителни предупреждения относно безопасността при работа с електроинструменти
Използване и грижа за електроинструментите
Не използвайте насила електроинструментите. Ползвайте подходящ електроинструмент за съответната работа. Подходящият
елек троинструмент ще свърши по -добре
и по-безопасно работата, при темпото, за което
е създаден.
Не използвайте електроинструмента, ако
превключвача не го включва и изключва.
Всеки електроинструмент, който не може да се
контролира с превключвача е опасен и трябва
да се поправи.
Изключете щепсела от захранването и/
или батерийния комплект на електроинструмента преди извършването на каквото
и да е регулиране, смяна на аксесоари или
съхраняване на уреда. Такива предварителни мерки за безопасност намаляват риска от
нежелателно задействане на електроинструмента.
Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте на незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други хора да работят
с електроинструмента. Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
По д държ а йт е е л е к т р о и н с т рум е н т и т е.
Проверявайте за размествания в свързванията на подвижните звена, за счупване
на части и всички други условия, които
могат да повлияят на експлоатацията на
електроинструментите. При повреда на
електроинструмента, задължително го
поправете преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са причинени от лошо
поддържани електроинструменти.
Поддържайте режещите инструменти винаги
добре заточени и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри остриета
по-трудно могат да се огънат и по-лесно се
контролират.
Използвайте електроинструментите, допълнителните принадлежности и инструменти
в съответствие с тези инструкции, като се
вземат предвид условията на труд и вида на
работа. Използването на електроинструмента
за работи, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.
Внимание! Допълнителни предупреждения за безопасност при шлифоване,
изглаждане, телена четка, полиране или
абразивно отрязване.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Сервизиране
Сервизирането на вашия електроинструмент трябва да се извършва само от
квалифицирано лице, като се използват
само оригинални резервни части. Това ще
гарантира безопасната употреба на уреда.
♦
Носете предпазни средства за слуха. Излагането на шум може да причини загуба на слуха.
Използвайте предоставените с инструмента
допълнителни дръжки. Загубата на контрол
може да доведе до наранявания.
Дръжте електроинструмента за изолираните
повърхности за захващане, тъй като режещият аксесоар може да влезе в контакт със
собствения си кабел. Прерязването на „жив“
кабел може да зареди с ток металните части
на електроинструмента, в резултат на което
оператора може да получи токов удар.
Никога не използвайте принадлежности за
дялане в режим на въртене. Приспособлението ще заседне в материала и ще завърти
бормашината.
Използвайте скоби или друг практически
начин да застопорите и укрепите обработвания детайл към стабилна платформа.
Ако държите детайла с една ръка или е опрян
в тялото ви, го прави нестабилно и може да
доведе до загуба на контрол.
Преди да пробивате в стени, подовете и тавани,
проверете за наличието на кабели и тръби.
Избягвайте докосването на върха на бургията
веднага след пробиване, защото може да
е горещо.
Tози инструмент не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени
физически, сензорни или умственаи въэможности, или с липса на знания, освен ако не са
под наблюдение или не са били инструктирани
относно употребата на устройството от човек,
отговорен за тяхната безопасност. Децата
трябва да се наблюдават постоянно, за да не
си играят с уреда.
Предназначението е описано в това ръководство. Използването на аксесоар, приспособление или изпълнението на каквато и да
е операция с този инструмент, различни от
препоръчаните в това ръководство, представлява риск от нараняване и/или повреда на
имущество.
Използвайте маска за лица за предпазване
от прах винаги, когато по време на работа се
излъчва прах или летящи частици.
Вибрация
Стойностите на декларираното ниво на излъчвани вибрации, които са обявени в техническите
данни и в декларацията за съгласие, са измерени
в съответствие със стандартен метод за тестване,
предоставен от EN 60745 и може да се използва за
5
Монтиране на страничната дръжка
и стопа за дълбочина (фиг. A)
сравнение на един инструмент с друг. Декларираните стойности на излъчваните вибрации могат, също
така, да бъдат използвани при предварителната
оценка за излагането.
♦
Предупреждение! Стойностите на излъчваните вибрации по време на активна употреба на
електроинструмента могат да бъдат различни от
декларираната стойност, в зависимост от начина
на използване на инструмента. Нивото на вибрации може да се увеличи над обявените стойности.
♦
♦
При оценяване на вибрациите на излагане за
определяне на мерките за безопасност, изисквани
от 2002/44/ЕО за защита на лица, които редовно
използват електрически инструменти като наемни работници, трябва да се направи оценка на
излагането на вибрации, действителните условия
на употреба и начина, по който се използва инструмента, включително като се вземат предвид
всички части на работния цикъл, като например
време, когато инструмента е изключен и когато се
работи на празен ход, в допълнение към времето
за задействане.
♦
♦
♦
♦
Монтиране на приставка (фиг. B)
♦
♦
♦
Етикети по инструментите
♦
На инструмента са показани следните пиктограми:
Предупреждение! За да се намали риска
от нараняване, потребителят трябва да
прочете инструкциите в ръководството.
♦
Електрическа безопасност
Tози инструмент е двойно изолиран,
следователно не му трябва заземитетен кабел. Винаги проверявайте дали
захранващият кабел е в съответствие с
напрежението на табелката.
♦
Завъртете захващането по посока обратна
на часовниковата стрелка, докато можете да
плъзнете страничната дръжка (6) отпред на
инструмента, както е показано.
Завъртете страничната дръжка до желаната
позиция.
Затегнете страничната дръжка, като завъртите
захватката по посока на часовниковата стрелка.
Отпуснете копчето (9).
Вкарайте спирането за дълбочина (7) в монтажната дупка, както е показано.
Настройте дълбочината на дълбаене, както
е описано по-долу.
Затегнете копчето (9).
Почистете и смажете края на приставката (10).
Издърпайте кожуха (11) и вкарайте дръжката
в държача за инструменти (5).
Бутнете приспособлението надолу и леко го
завъртете, докато не пасне в длъбнатините.
Издърпайте приспособлението, за да проверите дали е добре заключено. Функцията
разбиване изисква приспособлението да може
да се движи около остта няколко сантиметра,
когато е заключено в държача за инструменти.
За да свалите приспособлението, издърпайте
кожуха (11) и извадете приспособлението.
Допълнителни рискове.
Допълнителни рискове има, когато използвате инструмент, който не е включен в предупрежденията
за безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от неправилна употреба, продължителна
употреба и др.
Дори и с прилагането на съответните разпоредби
за безопасност и използването на предпазни средства, съществуват допълнителни рискове, които не
могат да бъдат избегнати. Те включват:
♦
Наранявания, причинени от докосване до
въртящи/движещи се части.
♦
Наранявания, причинени от смяна на части,
остриета или аксесоари.
♦
Наранявания, причинени от продължителна
употреба на инструмента. Когато използвате
някой инструмент за по-продължително
време, трябва да правите редовни паузи.
♦
Увреждане на слуха.
Опасност за здравето причинена от дишане
♦
на прах, образуван при работа с вашия инструмент (пример: - работа с дърво, особено
с дъб, бук и MDF).
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от производителя или от оторизиран
сервизен център на Black & Decker, за да се
предотврати злополука.
Характеристики
Вашият инструмент има всички или някои от следните характеристики.
1. Превключвател за променлива скорост
2. Заключващ бутон
3. Селектор за режим за пробиване
4. Селектор за режим на дялане
5. Ножодържач
6. Странична дръжка
7. Дълбочинно спиране
8. Капаче на смазката
Монтаж
Предупреждение! Преди монтаж се уверете, че инструментът е изключен и от електрическата мрежа.
Употреба
Предупреждение! Оставете инструмента да работи със собствената си скорост. Не претоварвайте.
6
Допълнителни приспособления
Предупреждение! Преди да пробивате в стени,
подовете и тавани, проверете за наличието на
кабели и тръби.
Работата на вашия инструмент зависи от използваните допълнителни приспособления. Приспособленията на Black & Decker и Piranha са създадени
по стандарти за високо качество с цел да повишат
ефективността на работа на вашия инструмент.
Чрез използването на тези допълнителни приспособления вие ще получите най-доброто от работата
с вашия инструмент.
Предупреждение! Не използвайте приставки за
дялкане, ако интструмента е в режим на пробиване.
Избор на режима на работа (фиг. C)
Инструментът може да бъде използван в три режима на работа.
♦
За да работите със селектора за режима на
пробиване (3), въртете го към необходимата
позиция, както е посочено от символите.
♦
За да работите със селектора за режима на
работа (4), натиснете бутона за отключване (12)
и въртете селектора към желаната позиция,
както е посочено от символите.
Поддръжка
Вашият инструмент е проектиран да работи в продължение на дълъг период от време, с минимална
поддръжка. Продължителната и задоволителна
работа зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното почистване.
Предупреждение! Преди извършването на поддръжка, изключете инструмента и от електрическата мрежа.
♦
Редовно почиствайте вентилационните отвори на вашия уред/инструмент/зарядно, като
използвате мека четка или сух парцал.
♦
Редовно почиствайте кожуха на мотора, като
използвате мокра кърпа. Не използвайте абразивен препарат или такъв на разтворителна
основа.
Пробиване
♦
За пробиване в стомана, дърво и пластмаса,
настройте сектора за режим на работа (4) на
и селектора за режим на пробипозиция
ване (3) на позиция .
Ударно пробиване
♦
За ударно пробиване в зидария и бетон, настройте сектора за режим на работа (4) на позии селектора за режим на пробиване (3)
ция
. Когато разбивате, инструмента
на позиция
не трябва да отскача, а да работи плавно. При
необходимост увеличете скоростта.
Пъ лнене на мас леният резервоар
(фиг. E)
Периодично изключвайте и проверявайте нивото
на смазката; ако е по-малко от четвърт, допълнете
резервоара с правилната смазка.
Допълнително смазка можете да намерите в сервизните агенти на Black & Decker.
♦
Отстранете външната маслена капачка (8),
като я натиснете и я завъртите обратно на
часовниковата стрелка.
♦
Отстранете вътрешната маслена капачка (10)
чрез завъртане обратно на часовниковата
стрелка с предоставения гаечен ключ (11)
и напълнете резервоара с препоръчителната
мазнина.
♦
Сложете отново вътрешната маслена капачка
(10).
♦
Поставете обратно капачката на смазката (8).
Разбиване
♦
За разбиване със заключен шпиндел и за леко
дялкане и откъртване, нагласете селектора за
режим на работа (4) на позиция
и селектора
.
за режим на пробиване (3) на позиция
♦
Когато сменяте от ударно пробиване към къртене, обърнете длетото на желаната позиция.
Ако почувствате съпротивление по време на
смяна на режима, леко извъртете длетото, за
да захванете вретенната блокировка.
Настройка на дълбочината на пробиване (фиг. D)
♦
♦
♦
Отпуснете копчето (9).
Настройте дълбочинното спиране (7) на желаната позиция. Максималната дълбочина
на пробиване е равна на разстоянието между
вържа на бургията и предния край на дълбочинното спиране.
Затегнете копчето (9).
Замяна на щепсела (само Великобритания и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
♦
Изхвърлете безопасно стария щепсел.
♦
Свържете кафявата жица към живия терминал
в новия щепсел.
♦
Свържете синята жица към неутралния терминал.
Предупреждение! Не трябва да се прави свързване към заземения терминал. Следвайте инструкциите за монтаж, които се предоставят с доброкачествените щепсели. Препоръчителен предпазител: 5 A.
Включване и изключване
♦
♦
За да вк лючите инструмента, натиснете
заключващия бутон (2) и завъртете превключвателя вкл./изкл. (1).
За да изключите инструмента, освободете
превключвателя вкл./изкл.
7
Защита на околната среда
Ниво на звуково налягане в съответствие
с EN 60745:
Разделно събиране. Продуктът не трябва
да се изхвърля с обикновените битови
отпадъци.
Звуково налягане (LpA) 93 dB(A), колебание (K)
3 dB(A), Звукова мощност (LWA) 104 dB(A), колебание
(K) 3 dB(A)
Ако някога решите, че вашият Black & Decker продукт има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим, не го изхвърляйте с битовите отпадъци.
Занесете този продукт в съответния пункт.
Общи стойности на вибрациите (триаксална
векторна сума) според EN 60745:
Ударно пробиване в бетон (ah,HD) 19,95 м/с2,
Разделното събиране на използвани
продукти позволява на материалите да
бъдат рециклирани и използвани отново.
Повторното използване на рециклираните
материали помага за предпазване на околната среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
колебание (K) 1,5 м/с2, Дялкане (ah, Cheq) 23,01 м/с2,
колебание (K) 1,5 м/с2
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
МАШИННА ДИРЕКТИВА
Местните разпоредми може да предоставят отделно събиране на електрически продукти от вашия
дом, в пунктове за събиране или до търговския
обект, където е закупен новия продукт.
KD1001
Black & Decker дакларира, че тези продукти, описани под „технически данни“ са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Black & Decker предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на Black & Decker,
след като вече не могат да бъдат в експлоатация.
За да се възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който ще го приеме от наше име.
Tези продукти, също така, са съобразени с Директива 2004/108/EC и 2011/65/EU. За повече
информация, моля, свържете с Black & Decker на
следния адрес или се обърнете към задната страна
на ръководството.
Можете да проверите местонахож дението на
вашият най-близък авторизиран сервиз, като се
свържете с локалния офис на Black & Decker на
адреса, посочен в това ръководство. Отделно от
това, на нашия уеб сайт можете да намерите пълен
списък на агентите на Black & Decker, както и информация за нашата следпродажбена поддръжка:
www.2helpU.com
Долуподписаният е отговорен за компилацията
на техническия файл и прави тази декларация от
името на Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vice-President
Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Великобритания
5-11-2012
Технически данни
KD1001 (TИП. 3)
Входящо напрежение
Входяща мощност
VAC 230
W 1 000
Скорост при свободен ход мин.-1 800
Честота на ударите
Енергия на удара
Ножодържач
Гаранция
мин.-1 3 000
J 3,5
Black & Decker е сигурна в качеството на своите
продукти и предлага изключителна гаранция. Тази
гаранция е само допълнение към вашите законови
права, а не ги определя. Гаранцията е валидна на
територията на страните членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.
SDS-плюс
Максимален капацитет на пробиване
Бетон
мм 26
Стомана
мм 13
Дърво
мм 40
Ако продукта на Black & Decker покаже дефект
поради лоши материали, недобра изработка или
несъответствие, до 24 от датата на закупуване,
Black & Decker гарантират за замяна на дефектните
части, поправка на продуктите, които са предмет
на износване или замяна на продуктите, за да се
гарантира минимално неудобство за клиента:
♦
Продуктът е използван за работа, професионално или за отдаване под наем;
Капацитет при пробиване
на меки тухли
мм 65
Дялкане
мм 22
Тегло
кг 5,4
8
♦
♦
♦
Продуктът е използван неправилно или не
е поддържан;
Продуктът е повреден от други обекти, вещества или инциденти;
Направен е опит за поправка от хора, които не
са авторизирани агенти или сервизен персонал
на Black & Decker.
За да се възползвате от своята гаранция,
вие трябва да имате доказателство за
покупката, която да представите на търговеца
или сервизния агент. Можете да проверите
местонахождението на вашият най-близък
авторизиран сервиз, като се свържете с локалния
офис на Black & Decker на адреса, посочен в това
ръководство. Отделно от това, на нашия уеб сайт
можете да намерите пълен списък на агентите
на Black & Decker, както и информация за нашата
следпродажбена поддръжка: www.2helpU.com
Моля, посетете нашият уебсайт
www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате
новият си продукт на Вlack & Decker и да
получавате новини за нови продукти и специални
оферти. Допълнителна информация за марката
Black & Decker и за нашата гама от продукти е на
разположение на www.blackanddecker.co.uk
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00193682 - 27-11-2012
9
10
Download PDF

advertising