ASI500 | Black&Decker ASI500 INFLATOR Type H1 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
599333-86 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
ASI500
2
3
SLOVENČINA
♦
Použitie výrobku
Vaša kompresorová stanica Black & Decker je určená na
použitie ako akumulátorová, alebo s napájaním vo väčšine vozidiel, ktoré sú vybavené štandardnou zásuvkou
s napájacím napätím 12 V, na nafukovanie pneumatík
automobilov, motocyklov a bicyklov, na nafukovanie lôpt,
raftov, plávajúcich lehátok atď. Tento výrobok je určený
iba na spotrebiteľské použitie.
Nikdy sa nepokúšajte odstrániť alebo vymeniť
časti, ktoré nie sú špecifikované v tomto návode
na použitie.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa kompresorov
♦
Iba na použitie v domácnosti a v automobile.
Na fúkanie pneumatík automobilov, motocyklov
a bicyklov, na nafukovanie lôpt, raftov, lehátok do
bazénov a ostatných predmetov v domácnosti.
♦
Stlačený vzduch z Vášho kompresora nie je bezpečný pre dýchanie. Nikdy nevdychujte vzduch
z kompresora alebo z dýchacieho zariadenia, ktoré
je pripojené k tomuto kompresoru.
♦
Plňte a nafukujte predmety iba podľa odporučenia
ich výrobcu. Prekročenie odporučeného tlaku by
mohlo spôsobiť ich prasknutie a následné zranenie.
♦
Nenechávajte kompresor v chode bez dozoru.
Mohlo by dôjsť k prasknutiu pneumatiky alebo iných
predmetov.
♦
Pretože vibrácie vznikajúce chodom kompresora
môžu spôsobiť pohyb tohto zariadenia, nenechávajte ho počas chodu stáť na vysokých policiach
alebo iných podobných miestach. Nechajte zariadenie stáť na zemi alebo na pracovnom stole.
♦
Nepokúšajte sa vykonávať úpravy alebo opravy
tohto zariadenia. Nikdy do kompresoru nevŕtajte
žiadne otvory a nerobte žiadne zváranie a úpravy
kompresora alebo jeho príslušenstva.
♦
Nepoužívajte kompresor, ak je motor vozidla v chode.
♦
Používajte kompresor iba s dodávaným príslušenstvom alebo s príslušenstvom, ktoré sa môže zaťažiť tlakom najmenej 160 PSI / 11,03 bar / 1103 kPa.
Použitie akéhokoľvek príslušenstva, ktoré nie je
odporučené na používanie s týmto zariadením,
môže byť nebezpečné.
♦
Nehrajte sa s týmto zariadením. Vysoký tlak je
nebezpečný. Nesmerujte prúd stlačeného vzduchu
na seba alebo na iné osoby.
♦
Kompresor sa môže počas prevádzky zahrievať.
Pred uložením nechajte kompresor 30 minút vychladnúť.
♦
Nikdy neprenášajte kompresor za hadicu.
♦
Náustkom nemierte na okolité osoby alebo zvieratá.
♦
Nepoužívaný kompresor uložte mimo dosahu detí.
♦
Manometer má iba informačný charakter. Tlak
v pneumatikách by sa mal pravidelne kontrolovať
certifikovaným tlakomerom.
♦
Pred použitím prívodný kábel riadne prezrite, či nie
je poškodený alebo opotrebovaný.
♦
Nepracujte s týmto zariadením, pokiaľ sú prívodný
kábel alebo jeho zástrčka poškodené alebo pokiaľ
sú chybné (kde je to na mieste).
Bezpečnostné pokyny
Varovanie! Pri použití elektrického zariadenia napájaného akumulátorom by mali byť vždy dodržiavané
základné bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich,
aby ste znížili riziko vzniku požiaru, riziko úrazu elektrickým prúdom alebo iného poranenia a materiálnych
škôd.
♦
Pred použitím zariadenia si starostlivo prečítajte
tento návod.
♦
Použitie tohto výrobku je popísané v tomto návode.
♦
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií
než je odporúčané týmto návodom, môže spôsobiť
poranenie obsluhy.
♦
Tento návod si uschovajte.
Použitie výrobku
♦
Pri použití tohto výrobku buďte vždy opatrní.
♦
Neponárajte výrobok do vody.
♦
Nepokúšajte sa ho rozoberať. Vo vnútri výrobku
nie sú žiadne časti určené na opravu.
♦
Nepoužívajte toto zariadenie v prostredí s výbušnou atmosférou, v ktorom sa vyskytujú horľavé
kvapaliny, plyny alebo prachové zmesi.
♦
Ak chcete znížiť riziko poškodenia zástrčky a prívodného kábla, nikdy neťahajte za kábel, aby ste
vytiahli zástrčku zo zásuvky.
Po použití
♦
Ak sa výrobok nepoužíva, mal by byť uložený na
suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu
detí.
♦
K uloženému prístroju nesmú mať prístup deti.
♦
Ak je zariadenie uložené alebo prepravované vo
vozidle, malo by byť umiestnené v batožinovom
priestore a malo by byť zaistené tak, aby pri náhlych
zmenách rýchlosti alebo smeru jazdy nedochádzalo k jeho pohybu.
♦
Prístroj by mal byť chránený pred priamym slnečným žiarením, teplom a vlhkosťou.
Prehliadky a opravy
♦
Vždy pred použitím skontrolujte, či nie je zariadenie
poškodené alebo či nemá chybné časti. Skontrolujte, či nie sú jeho časti rozbité a či nie sú poškodené
vypínače alebo iné dielce, ktoré by mohli ovplyvniť
jeho prevádzku.
♦
Ak je akákoľvek časť zariadenia poškodená, nepoužívajte ho.
♦
Poškodené a zničené diely nechajte opraviť alebo
vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
Tento prístroj nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ tieto osoby
nepracujú pod dohľadom, alebo pokiaľ im neboli
4
♦
poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
Elektrická bezpečnosť
Vaša nabíjačka je chránená dvojitou izoláciou; z tohto dôvodu nie je nutná ochrana
uzemnením. Vždy skontrolujte, či napätie
v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na
výkonovom štítku.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory
a nabíjačky
♦
Akumulátory
♦
Nikdy sa zo žiadneho dôvodu nepokúšajte narušiť
obal akumulátora.
♦
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
♦
Nevystavujte akumulátor vysokým teplotám.
♦
Neskladujte akumulátory v priestoroch, kde môže
teplota presiahnuť 40 °C.
♦
Dobíjajte iba pri teplotách v rozmedzí od 10 do
40°C.
♦
Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s prístrojom.
♦
Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v kapitole „Ochrana životného prostredia".
♦
Nepoškodzujte a nedeformujte akumulátor prepichnutím alebo nárazom, pretože hrozí riziko zranení
a požiaru.
♦
Poškodené akumulátory nenabíjajte.
♦
Pri extrémnych podmienkach môže z akumulátora
unikať kvapalina. Ak spozorujete na povrchu akumulátora kvapalinu, opatrne ju zotrite handrou.
Zabráňte kontaktu pokožky s touto kvapalinou.
♦
Ak dôjde ku kontaktu pokožky s touto kvapalinou,
alebo ak sa kvapalina dostane do očí, postupujte
podľa nižšie uvedených pokynov.
♦
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechanikom značkového servisu
Black & Decker.
Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku priamym
pripojením k zásuvke elektrického prúdu.
Štítky na náradí
Na výrobku sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím prístroja si starostlivo
prečítajte tento návod.
Zariadenie nevystavujte dažďu alebo
prostrediu s vysokou vlhkosťou.
Pred začatím akejkoľvek údržby alebo
čistenia prístroj odpojte od elektrickej
zásuvky.
Nenechávajte kompresor bez dozoru.
Popis
1.
2.
3.
4.
Varovanie! Kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
zranenie osôb alebo hmotné škody. Zasiahnuté miesto
ihneď opláchnite vodou. Ak dôjde k začervenaniu,
bolesti alebo k podráždeniu, vyhľadajte lekárske
ošetrenie. Ak zasiahne kvapalina oči, okamžite si ich
začnite vyplachovať čistou vodou a ihneď vyhľadajte
lekárske ošetrenie.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nabíjačky
Vaša nabíjačka je určená na prevádzku len pod jedným
napätím. Vždy skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku.
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku
priamym pripojením k zásuvke elektrického prúdu.
♦
Používajte nabíjačku Black & Decker len na nabíjanie akumulátora, ktorý bol dodaný s týmto náradím.
Ostatné akumulátory sa môžu roztrhnúť, spôsobiť
poranenie alebo iné škody.
♦
Nepokúšajte sa nabíjať akumulátory, ktoré nie sú
určené na nabíjanie.
♦
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechanikom autorizovaného
servisu Black & Decker.
♦
Nevystavujte nabíjačku vlhkosti.
♦
Nepokúšajte sa otvoriť obal nabíjačky.
♦
Nepokúšajte sa vniknúť do nabíjačky.
♦
Pri nabíjaní musia byť zariadenie/náradie/akumulátory umiestnené na dobre vetranom mieste.
11.
12.
13.
14.
Hlavný vypínač
LCD
Rukoväť
Pripojenie vysoko objemového kompresorového
vypúšťania vzduchu
Hadička s univerzálnym nástavcom na ventil
Univerzálny nástavec na ventil
Vysoko objemová hadica
Adaptér 12 V
Konektor nabíjačky
Pripojenie vysoko objemového kompresorového
nafukovania
Otvor na pripojenie nabíjačky
Diódové svetlá
Nabíjačka
Úložný priestor pre príslušenstvo
Obr. A
15. Kontrolná dióda nabíjania
Pred použitím (obr. A)
Vnútorný akumulátor sa musí nabíjať pomocou priloženej nabíjačky AC (13) po dobu 4 až 5 hodín.
♦
Konektor nabíjačky (9) zasuňte do otvoru (11) na
prednej strane kompresora.
♦
Nabíjačku (13) zasuňte do sieťovej zásuvky.
♦
Kontrolná dióda nabíjania (15) na nabíjačke (13)
indikuje úroveň nabitia. Červená, zariadenie sa
dobíja, zelená, zariadenie je nabité.
♦
Po úplnom nabití vytiahnite nabíjačku zo sieťovej
zásuvky a z otvoru na prednej strane kompresora
vyberte jej konektor.
5
Váš kompresor sa dodáva s vysoko objemovým adaptérom (24). Tento je uložený v prednej časti jednotky
(obr. G).
♦
Pokiaľ chcete vysoko objemový adaptér (24) použiť,
vyberte ho z miesta pripojenia (10).
♦
Z úložného priestoru vyberte vysoko objemovú
hadicu (7).
♦
Z konca hadice (7) stiahnite kužeľový nástavec (18).
♦
Vysoko objemový adaptér (24) nasaďte na koniec
vysoko objemovej hadice (obr. H).
Poznámka: Nabíjačku uložte na neskoršie použitie na
bezpečnom mieste.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi alebo
pohyblivými dielmi náradia.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene akýchkoľvek
dielov, pracovných nástrojov alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Mnoho nafukovacích predmetov, zvlášť nafukovacie
matrace, sú vybavené vnútornou záklopkou brániacou
počas nafukovania úniku vzduchu. Pokiaľ nebude táto
klapka tryskou odklopená, predmet nebude možné
nafúkať. Trysku pevne zasuňte do ventilu tak, aby došlo
k odklopeniu tejto záklopky.
Varovanie! Nadmerný tlak vzduchu môže spôsobiť
prasknutie alebo zranenie osôb. Pri plnení skontrolujte
maximálny povolený tlak nafukovaného predmetu odporučený výrobcom.
Poznámka: Ak je tlak nafukovaného predmetu vyšší
než 100 PSI / 6,89 bar / 689 kPa, nezabudnite, že
maximálna pracovná doba kompresora je 10 minút.
Pred opätovným použitím nechajte kompresor 20 minút
mimo prevádzku.
Použitie
Obsluha kompresora (obr. E)
Varovanie! Nezapínajte kompresor, pokiaľ je motor
vozidla v chode.
Poznámka: Uistite sa, či je zásuvka s napájacím napätím 12 V funkčná. Niektoré vozidlá majú zásuvku príslušenstva funkčnú iba v prípade, že je kľúčik v zapaľovaní
v polohe pre príslušenstvo (accessory).
Uloženie hadičky a prívodného kábla (obr. B - D)
♦
Prívodný kábel 12 V (17) oviňte okolo základne
jednotky, adaptér 12 V (8) vložte podľa obr. B do
úložného úchytu (16) a potom ním otočte o 90° tak,
aby bol na mieste zaistený.
♦
Hadička (5) je umiestnená v úložnom kanáliku (26)
po obvode vrchnej časti jednotky (obr. C), uistite sa,
či je hadička zacvaknutá do prídržných príchytiek
a či je páčka (19) otvorená (obr. D).
♦
Vysoko objemová hadica (7) je uložená vo výreze
okolo stredovej časti jednotky a na oboch koncoch
zacvaknutá. Príslušenstvo (14) je uložené v prednej
časti jednotky.
Zapnutie displeja pomocou adaptéra 12 V:
♦
Pred každým použitím vždy odviňte celý prívodný
kábel 12 V.
♦
Adaptér 12 V (8) zasuňte do 12 V zásuvky pre
príslušenstvo Vášho automobilu.
♦
Hlavný vypínač (1) prepnite do polohy pre nafukovanie (c), LCD displej sa zapne.
Montáž príslušenstva (obr. D, G - I)
Váš kompresor sa dodáva so štandardnými kužeľovými
nástavcami a s ihlovým nástavcom, ktoré sú uložené
v prednej časti jednotky (14).
♦
Pri použití univerzálneho nástavca na ventily (6)
sa uistite, či je páčka (19) otvorená.
♦
Do univerzálneho nástavca na ventily (6) zasuňte
ihlový nástavec alebo kužeľový nástavec (obr. D).
♦
Páčku (19) univerzálneho nástavca na ventily (6)
uzavretím zaistite.
♦
Ihlovú alebo zúženú trysku zasuňte do ventilu
nafukovaného predmetu.
Poznámka: Ak sa nástavec na ventil nepoužíva, vždy sa
uistite, či je páčka nastavená v hornej polohe. Používajte
kompresor iba s nasadeným nástavcom na ventil alebo
s príslušnými nástavcami.
Poznámka: Pred zapnutím kompresora sa uistite, či je
univerzálny nástavec na ventil pevne na mieste zaistený.
Zapnutie displeja LCD pomocou vnútorného akumulátora (akumulátorová prevádzka):
♦
Hlavný vypínač (1) prepnite do polohy pre nafukovanie (c), LCD displej sa zapne.
Varovanie! Pokiaľ je kompresor v chode, neponechávajte ho bez dozoru. Mohlo by dôjsť k prasknutiu
pneumatiky alebo iných predmetov.
Rýchle zapnutie
Varovanie! Nikdy nenechávajte kompresor v chode
bez dozoru, ak pracuje v tomto režime. Mohlo by
dôjsť k prasknutiu pneumatiky automobilu alebo iných
predmetov.
Ak chcete kompresor použiť okamžite, môžete to urobiť bez toho, aby ste nastavili automatickú vypínaciu
funkciu:
♦
Prepnite hlavný vypínač (1) do polohy na hustenie
(c, obr. E).
6
♦
Kompresor zapnete stlačením spúšťacieho tlačidla
(22) na LCD displeji.
♦
Hneď ako nafukovaný predmet dosiahne prednastavenú hodnotu tlaku, kompresor sa automaticky vypne.
Poznámka: Môžete si všimnúť, že aktuálne nastavená
hodnota tlaku môže na pár sekúnd poklesnúť, ide o bežný jav a neznamená to žiadnu poruchu.
♦
Kompresor môžete kedykoľvek vypnúť stlačením
spúšťacieho tlačidla (22) na LCD displeji.
♦
Odpojte nástavec na ventil alebo príslušenstvo od
nafukovaného predmetu a odpojte od zásuvky pre
príslušenstvo vo vozidle tiež adaptér 12 V (6).
♦
Nastavte hlavný vypínač (1) do vypnutej polohy (b).
Poznámka: Pokiaľ je hlavný vypínač vypnutý, všetky
nastavené hodnoty sa stratia a bude ich nutné podľa
pokynov uvedených v kapitole ‚Nastavenie automatického vypínacieho tlaku‘ znovu zadať. Ide o bezpečnostnú
funkciu na ochranu pred NADMERNÝM NAFÚKNUTÍM
predmetu.
♦
Ak chcete zmeniť nastavenie jednotiek (kPa, psi
alebo bar), stláčajte súčasne tlačidlá - a + (21,
23), kým sa na displeji nezobrazia požadované
jednotky.
♦
Podľa potreby pripojte k nafukovanému predmetu
univerzálny nástavec na ventilček (6) a príslušenstvo. Uistite sa, že je páčka nástavca na ventilček
(19) nastavená v dolnej polohe a riadne zaistená.
Poznámka: Uistite sa, či je univerzálny nástavec na
ventil riadne upevnený k nafukovanému predmetu.
♦
Kompresor zapnete stlačením hlavného tlačidla
(22) na LCD displeji.
♦
Po nahustení na požadovaný tlak alebo kedykoľvek počas hustenia je možné kompresor vypnúť
stlačením hlavného tlačidla (22) na LCD displeji.
♦
Odpojte hadicu od nafukovaného predmetu a uložte
ju na kompresore.
♦
Prepnite hlavný vypínač (1) do polohy vypnuté (b,
obr. E).
Nastavenie automatického vypínacieho tlaku
(obr. E)
Použitie kompresora ako tlakomera
♦
Hlavný vypínač (1) prepnite do polohy pre nafukovanie (c, obr. E).
♦
K nafukovanému predmetu pripojte univerzálny
nástavec na ventil (6).
♦
Na LCD displeji sa zobrazí tlak vo vnútri nafukovaného predmetu.
♦
Po kontrole vypnite hlavný vypínač (1) a vzduchovú
hadicu uložte.
Obsluha vysoko objemovej pumpy
Poznámka: Nezapínajte kompresor, pokiaľ je motor
vozidla v chode.
Poznámka: Uistite sa, či je zásuvka s napájacím napätím 12 V funkčná. Niektoré vozidlá majú zásuvku príslušenstva funkčnú iba v prípade, že je kľúčik v zapaľovaní
v polohe pre príslušenstvo (accessory).
Poznámka: Tlak nafukovania je na LCD displeji zobrazený iba pokiaľ je kompresor v chode. Stav nabitia
akumulátora je zobrazený vždy.
Nutné dobitie
akumulátora.
Nafukovanie pomocou vysoko objemovej pumpy
(napr. matrace, rafty, plávajúce lehátka):
Poznámka: Režim pumpy NEMÁ funkciu automatického vypnutia.
♦
Hlavný vypínač (1) prepnite do polohy pumpy (a,
obr. E).
♦
Z úložného priestoru v strednej časti jednotky
po obvode vyberte vysoko objemovú hadicu (7)
a pripojte ju do otvoru vysoko objemového kompresorového nafukovania (10) (obr. F).
♦
Hadicu (s požadovaným nástavcom) zasuňte do
nafukovaného predmetu.
♦
Pumpu zapnete stlačením spúšťacieho tlačidla (22)
na LCD displeji.
♦
Po nafúkaní na požadovaný tlak alebo kedykoľvek
priebehu nafukovania je možné pumpu vypnúť
stlačením spúšťacieho tlačidla (22) na LCD displeji.
♦
Hadicu odpojte od nafukovaného predmetu a uložte
ju v jednotke kompresora.
♦
Hlavný vypínač (1) prepnite do vypnutej polohy (b,
obr. E).
Nabíjanie.
Celkom nabité.
♦
Ak chcete zmeniť nastavenie jednotiek (kPa, psi
alebo bar), stlačte súčasne tlačidlá - & + (21, 23),
pokiaľ na displeji nebudú zobrazené požadované
jednotky.
♦
Stlačte a po dobu 3 sekúnd podržte súčasne tlačidlá
- & + (21, 23), pokiaľ displej nezačne blikať.
♦
Akonáhle bude displej blikať, stlačte tlačidlo - alebo
+ (21 a 23), pokým sa nezobrazí požadovaný tlak.
♦
Po 3 sekundách displej blikne a vráti sa k zobrazeniu údajov „0,0 PSI / 0,00 BAR / 0 KPA“. Ide o bežný
jav.
♦
Podľa potreby pripojte k nafukovanému predmetu
univerzálny nástavec na ventil (6) a príslušenstvo.
Uistite sa, či je páčka nástavca na ventil (19) uzavretá a riadne zaistená.
Poznámka: Uistite sa, či je univerzálny nástavec na
ventil riadne upevnený k nafukovanému predmetu.
7
♦
Vypúšťanie vzduchu pomocou vysoko objemovej
pumpy (napr. matrace, rafty, plávajúce lehátka):
Poznámka: Režim pumpy NEMÁ funkciu automatického vypnutia.
♦
Hlavný vypínač (1) prepnite do polohy pumpy (a,
obr. E).
♦
Z úložného priestoru v strednej časti jednotky
po obvode vyberte vysoko objemovú hadicu (7)
a pripojte ju do otvoru vysoko objemového kompresorového vypúšťania vzduchu (4) (obr. F).
♦
Hadicu (s požadovaným nástavcom) zasuňte do
predmetu, z ktorého budete odčerpávať vzduch.
♦
Pumpu zapnete stlačením spúšťacieho tlačidla (22)
na LCD displeji.
♦
Po vypustení vzduchu z premetu alebo kedykoľvek
priebehu vypúšťania je možné pumpu vypnúť stlačením spúšťacieho tlačidla (22) na LCD displeji.
♦
Vysoko objemovú hadicu (7) odpojte od vyfukovaného predmetu a uložte ju v stredovom úložnom
priestore jednotky kompresora.
♦
Hlavný vypínač (1) prepnite do vypnutej polohy (b,
obr. E).
♦
♦
♦
Pred čistením odpojte nabíjačku vždy od siete.
Vaša nabíjačka nevyžaduje okrem pravidelného
čistenia žiadnu údržbu.
Pomocou mäkkej kefky alebo suchej handričky
pravidelne čistite vetracie otvory na prístroji a nabíjačke.
Pravidelne utierajte kryt zariadenia navlhčenou
handrou. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo rozpúšťacie čistiace prostriedky.
Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním
odstráňte prach z vnútornej časti náradia.
Riešenie problémov
Porucha
Možná príčina
Kompresor
nepracuje.
Porucha vnútorné- Akumulátor dobite.
ho akumulátora.
Možné riešenie
Adaptér 12 V nie je Pripojte adaptér
pripojený.
12 V.
Automobilová
Nastavte kľúč
zásuvka pre príslu- v spínacej skrinke
šenstvo nie je pod do určenej polohy.
napätím.
Použitie svietidla
Zapnutie svietidla (12):
♦
Hlavný vypínač (1) prepnite do polohy pre nafukovanie (c, obr. E) alebo do polohy pumpy (a, obr. E).
♦
Svietidlo (12) rozsvietíte stlačením tlačidla - alebo
+ (21, 23) na displeji LCD (2).
Vypnutie svietidla (12):
♦
Opätovným stlačením tlačidla - alebo + (21, 23).
♦
Prepnutím hlavného vypínača (1) do vypnutej
polohy.
Hlavní vypínač
Nastavte hlavný
ZAP/VYP nie je vypínač do požav správnej polohe. dovanej polohy.
Poistka adaptéra Nahraďte poistku
12 V je spálená. novou poistkou
rovnakej veľkosti
a typu (8 A / 250 V).
Režim spánku pre väčšiu životnosť akumulátora
Jednotka je vybavená funkciou režimu spánku, ktorá
zvyšuje životnosť interného akumulátora.
Kábel alebo vypí- Kábel alebo
nač sú poškodené. vypínač ponechajte
vymeniť v značkovom servise
Black & Decker
alebo v autorizovanom servisnom
stredisku.
Pokiaľ je jednotka zapnutá a nevykoná sa po dobu dvoch
minút žiadny úkon, prejde do režimu spánku.
♦
Opätovné zapnutie jednotky vykonáte buď opätovným vypnutím a zapnutím hlavného vypínača (1)
alebo stlačením akéhokoľvek tlačidla na displeji
LCD (2).
Poznámka: Po zrušení režimu spánku sa všetky
nastavené hodnoty sa stratia a bude ich nutné podľa
pokynov uvedených v kapitole ‚Nastavenie automatického vypínacieho tlaku‘ znovu zadať.
Údržba
Váš výrobok Black & Decker napájaný akumulátorom
/ prívodným káblom bol navrhnutý tak, aby mal dlhú
životnosť spoločne s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Pravidelná starostlivosť o prístroj a jeho pravidelné
čistenie Vám zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
Nafukovanie
neprebieha.
Je zvolený nesprávny režim.
Zvoľte správny
režim.
LCD nie je podsvietený.
Jednotka je v reži- Stlačte akékoľvek
mu spánku.
tlačidlo na LCD
alebo hlavnom
vypínači.
Výmena poistky v zástrčke pre príslušenstvo s jednosmerným napätím
♦
Otočením proti smeru pohybu hodinových ručičiek
vyberte zlatú krytku.
♦
Vyberte krytku a stredový kolík.
♦
Vyberte poistku.
♦
Použite novú poistku rovnakého typu a rovnakej
veľkosti (8 A/250 ).
♦
Nasaďte krytku a stredový kolík.
Varovanie! Pred začatím akejkoľvek údržby výrobku / náradia napájaného z akumulátora / prívodným
káblom:
♦
Prístroj vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky.
♦
Alebo v prípade, ak je prístroj vybavený snímateľným akumulátorom, vypnite ho a vyberte akumulátor.
8
♦
Otočením v smere pohybu hodinových ručičiek
nasaďte zlatú krytku.
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Touto
zárukou získavate ďalšiu istotu. Tento prísľub záruky
nemá vplyv na zákonné nároky na záruku, ani ich
v žiadnom prípade neobmedzuje. Táto záruka platí
vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej Zóny
Voľného Obchodu EFTA.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak zistíte, že Váš výrobok Black & Decker musíte vymeniť alebo ho nebudete ďalej používať, nevyhadzujte
ho do bežného domového odpadu. Zlikvidujte tento
výrobok v triedenom odpade.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od zakúpenia, akékoľvek materiálové či
výrobné vady, garantujeme v snahe o minimalizovanie
Vašich starostí bezplatnú výmenu chybných dielov,
opravu alebo výmenu celého výrobku za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok sa nepoužíval na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
♦
Opravy nerobili iné osoby, než autorizovaní
opravári alebo mechanici autorizovaného servisu
Black & Decker.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Tiež spoločnosť Black & Decker poskytuje možnosť
zberu použitých výrobkov alebo ich recykláciu po
ukončení ich životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte prosím Vaše náradie akémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu Black & Decker,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Ak požadujete reklamáciu, budete musieť predajcovi
alebo autorizovanému servisu predložiť doklad o zakúpení výrobku. Miesto Vášho najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker sa dozviete na adrese
uvedenej na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
servisných stredísk Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com
O adrese najbližšieho značkového servisu vo Vašom
mieste Vás informuje zástupca Black & Decker. Adresa zástupcu je uvedená v tomto návode. Taktiež je
možné nájsť prehľad autorizovaných servisných dielní
firmy Black & Decker a rovnako i ďalšie informácie na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Navštívte prosím našu webovú stránku
www.blackanddecker.sk, kde môžete zaregistrovať Váš nový výrobok Black & Decker a kde nájdete
všetky informácie o nových výrobkoch a špeciálne
ponuky. Na adrese www.blackanddecker.sk sú
k dispozícii ďalšie informácie o značke Black & Decker a o celom rade našich ďalších výrobkov.
Technické údaje
Vstupné napätie jednosmerné
V
Vstupný prúd
A
SLA (zapuzdrený
olovený akumulátor)
Ah
Tlak (max)
PSI / bar /
kPa
Hmotnosť
kg
Vstupné napätie
Výstupné napätie jednosmerné
Výstupný prúd
ASI500 H2
12
8
3,2
160 / 11,03 /
1103
3,03
Nabíjačka
V 230
V 12
A 1
9
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00130772 - 03-08-2010
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising