DCD710 | DeWalt DCD710 CORDLESS DRILL instruction manual

509111-32 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DCD710
Rysunek 1
c
e
b
h
a
f
g
Rysunek 2
2
d
i
Rysunek 3
Rysunek 4
c
f
d
g
Rysunek 5
Rysunek 6
3
Rysunek 7
4
Rysunek 8
10,8 V WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA
Z REGULOWANYM SPRZĘGŁEM DCD710
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że
firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
VDC
Typ
Rodzaj akumulatora
Prędkość obrotowa biegu jałowego:
1. bieg
obr/min
2. bieg
obr/min
Maks. moment obrotowy
Nm
Moc oddawana
W
Rozwarcie szczęk
mm
Maks. średnica wierconych otworów
w drewnie
mm
w metalu
mm
Masa (bez akumulatora)
kg
Poziom ciśnienia akustycznego
Niepewność pomiaru
Poziom mocy akustycznej
Niepewność pomiaru
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DCD710
10,8
1
litowo-jonowy
0 – 400
0 – 1500
15,8
180
10
19
6
0,91
65
3
76
3
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie drgań na
rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych)
zmierzone wg normy EN60745:
Wartość skuteczna
m/s2
< 2,5
Niepewność pomiaru
m/s2
1,5
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo
większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny mogłaby
się wtedy okazać dużo mniejsza niż
przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Akumulator
Rodzaj akumulatora
Napięcie
Pojemność
Masa
Ładowarka
Napięcie sieciowe
Rodzaj akumulatora
Przybliżony czas ładowania
Masa
VDC
Ah
kg
VAC
min
kg
DCB121
litowo-jonowy
10,8
1,3
0,2
DCB100
230
litowo-jonowy
40 (1,3 Ah)
0,3
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane
prądem o napięciu 230 V
10 A
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
5
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DCD710
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że wyrób nr
kat. DCD710 opisany w „Danych technicznych”
został wykonany zgodnie z następującymi
wytycznymi i normami: 2006/42/EG, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywą
2004/108/EG. Więcej informacji na ten temat
można uzyskać pod podanym niżej adresem lub
w jednej z naszych filii wymienionych na końcu
instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
prawdziwość danych technicznych i składa tę
deklarację w imieniu firmy DEWALT.
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
15.04.2010
6
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, prosimy
o przeczytanie tej instrukcji obsługi.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na
działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
d)
e)
f)
Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju
i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia do
sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f) Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
g)
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d) Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
e) Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem napraw. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
f) Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
g) Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
7
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
części elektronarzędzia, co grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
Pozostałe zagrożenia
5) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI AKUMULATOROWYCH
a) Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przystosowanych do tego celu przez
producenta. Włożenie do ładowarki innego
rodzaju akumulatora, niż przewidziany
przez producenta, grozi pożarem.
b) Stosuj tylko akumulatory przeznaczone
do danego rodzaju elektronarzędzi.
Stosowanie innych akumulatorów stwarza
ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
c) Wyjęte akumulatory trzymaj z dala
od spinaczy biurowych, monet,
kluczy, gwoździ, śrub i innych małych
przedmiotów metalowych, które mogą
spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
d) Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit.
Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego
kontaktu natychmiast spłucz wodą
narażone miejsce. Gdyby elektrolit
prysnął w oczy, niezwłocznie zgłoś
się do lekarza. Wyciekły elektrolit może
spowodować podrażnienie oczu lub
oparzenia.
Pomimo przestrzegania odnośnych przepisów
bezpieczeństwa i stosowania urządzeń
zabezpieczających nie da się całkowicie uniknąć
pewnych zagrożeń. Należą do nich:
6) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Przykład:
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy wiertarkowkrętarek
• Przy pracy z wiertarko-wkrętarkami
zakładaj nauszniki ochronne. Hałas może
doprowadzić co uszkodzenia narządu słuchu.
• Używaj należących do zakresu dostawy
bocznych rękojeści. Utrata panowania nad
wiertarko-wkrętarką może stać się przyczyną
obrażeń ciała.
• W razie niebezpieczeństwa natrafienia na
ukryte przewody elektryczne lub własny
przewód zasilający, trzymaj wiertarkowkrętarkę za izolowane rękojeści. W chwili
przecięcia przewodu pod napięciem napięcie
to dochodzi do wszystkich gołych metalowych
8
– Uszkodzenie narządu słuchu
– Obrażenia ciała przez odpryskujące cząstki
materiału
– Niebezpieczeństwo sparzenia się gorącym
narzędziem roboczym
– Narażenie zdrowia przy długotrwałym
stosowaniu.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY
Kod daty, który zawiera również rok produkcji, jest
wydrukowany na obudowie w miejscu połączenia
z akumulatorem:
2010 XX XX
Rok produkcji
Ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy wszystkich ładowarek
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE: Podręcznik
ten zawiera ważne wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa i eksploatacji ładowarki DCB100.
• Przed użyciem ładowarki przeczytaj wszystkie
instrukcje i ostrzeżenia zamieszczone na
ładowarce i akumulatorze.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Uważaj, by do ładowarki nie dostała
się jakaś ciecz, ponieważ grozi to
porażeniem prądem elektrycznym.
UWAGA: Niebezpieczeństwo
oparzenia. By zmniejszyć ryzyko
oparzenia, stosuj tylko akumulatory
firmy DEWALT. Inne akumulatory mogą
pęknąć, co grozi doznaniem urazu
i szkód rzeczowych.
UWAGA: Nie pozwalaj dzieciom bawić
się elektronarzędziem.
WSKAZÓWKA: Istnieje pewne
niebezpieczeństwo zwarcia kontaktów
przyłączonej do sieci ładowarki przez
obce, przewodzące materiały, jak
np. pył szlifierski, wióry metalowe,
wełna stalowa, folia aluminiowa lub
nagromadzone cząstki metalu. Trzymaj
je z dala od gniazda ładowarki. Gdy
nie ma w niej akumulatora, zawsze
wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Tak samo postępuj przed
czyszczeniem ładowarki.
• NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu
ładowarki innej, niż określona w tym
podręczniku. Ładowarka i akumulator są do
siebie ściśle dostosowane.
• Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie
do ładowania akumulatorów DEWALT. Inne
zastosowanie może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznego lub nawet śmiertelnego
urazu na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
• Nigdy nie wystawiaj ładowarki na działanie
deszczu ani śniegu.
• By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel. W ten
sposób zmniejsza się ryzyko uszkodzenia
wtyczki i kabla.
• Tak ułóż kabel sieciowy, by nikt nie mógł
na niego nadepnąć ani się o niego potknąć
i by nie był narażony na inne szkodliwe
wpływy lub obciążenia.
• Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy
jest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwy
przedłużacz może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznego lub nawet śmiertelnego
urazu na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
• Nie stawiaj na ładowarce żadnych
przedmiotów ani nie kładź ładowarki na
miękkiej powierzchni. Może to doprowadzić
do zablokowania szczelin wentylacyjnych
i przegrzania elektronarzędzia. Umieszczaj
ładowarkę z dala od źródeł ciepła. Ładowarka
na górze i dole obudowy zawiera szczeliny
wentylacyjne.
• Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
kablem sieciowym lub wtyczką - wadliwe
elementy niezwłocznie wymień na sprawne.
• Nie używaj ładowarki, która została mocno
uderzona, spadła na podłogę lub uległa
innego rodzaju uszkodzeniu. Oddaj ją do
autoryzowanego warsztatu serwisowego
w celu naprawy.
• Nie rozbieraj ładowarki. W razie
konieczności konserwacji lub naprawy
oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
Nieprawidłowe złożenie może stać się
przyczyną pożaru bądź niebezpiecznego lub
nawet śmiertelnego urazu na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
• By nie narażać się na porażenie prądem
elektrycznym z uszkodzonego kabla
sieciowego, niezwłocznie zleć wymianę
producentowi, autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu lub innemu wykwalifikowanemu
specjaliście.
• Przed czyszczeniem ładowarki zawsze
odłączaj ją od sieci, by w ten sposób
wyeliminować niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym. Ryzyka
tego nie zmniejsza samo wyjęcie akumulatora.
• NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.
• Ładowarka jest przystosowana do
zasilania prądem elektrycznym o napięciu
230 V. Nie przyłączaj jej do źródła prądu
o innym napięciu z wyjątkiem ładowarki
samochodowej.
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE
Ładowarki
Ładowarka DCB100 służy do ładowania
akumulatorów litowo-jonowych o napięciu 10,8 V.
Ładowarka ta nie wymaga żadnych regulacji
i została tak skonstruowana, by jej obsługa była
możliwie jak najprostsza.
Przebieg ładowania (rys. 2)
1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz
ładowarkę (j) do odpowiedniego gniazda
sieciowego.
2. Włóż akumulator (g) do ładowarki. Zaczyna
migać czerwona lampka kontrolna, informując,
że rozpoczął się proces ładowania.
3. Po zakończeniu ładowania lampka kontrolna
zaczyna się świecić na stałe. Akumulator
jest całkowicie naładowany i w każdej chwili
można go wyjąć lub zostawić w ładowarce.
WSKAZÓWKA: By osiągnąć maksymalną
sprawność i trwałość użytkową akumulatorów
9
litowo-jonowych, przed pierwszym użyciem naładuj
je przynajmniej przez 10 godzin.
Proces ładowania
W poniższej tabeli przedstawiono wskazania
stanów akumulatora.
Stan akumulatora
Akumulator jest ładowany
Akumulator jest całkowicie naładowany
Przerwanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora
Konieczność wymiany akumulatora
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Przerywanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest zbyt
gorący lub zbyt zimny, automatycznie się wyłącza,
a następnie znów załącza, gdy akumulator
osiągnie odpowiednią temperaturę. Funkcja ta
ma na celu zapewnienie maksymalnej trwałości
użytkowej akumulatorów.
TYLKO AKUMULATORY LITOWO-JONOWE
Akumulatory litowo-jonowe zawierają elektroniczne
zabezpieczenie, które chroni akumulator przed
przeładowaniem, przegrzaniem lub głębokim
rozładowaniem.
W chwili zadziałania tego zabezpieczenia
elektronarzędzie automatycznie się wyłącza.
W takim przypadku włóż akumulator litowo-jonowy
do ładowarki aż do pełnego naładowania.
Ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy wszystkich akumulatorów
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych podaj
numer katalogowy i wartość napięcia.
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie
naładowany. Przed użyciem akumulatora
i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki
bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie z opisaną
procedurą ładowania.
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
• Nigdy nie ładuj ani nie używaj akumulatora
w otoczeniu zagrożonym wybuchem,
w którym znajdują się palne ciecze, gazy
lub pyły. Przy wkładaniu i wyjmowaniu
akumulatora z ładowarki takie pyły lub pary
mogą się zapalić.
10
• Nigdy na siłę nie wkładaj akumulatora do
ładowarki. Nie dokonuj żadnych przeróbek
akumulatora, by dopasować go do innej
ładowarki. Takie postępowanie grozi
pęknięciem akumulatora i doznaniem
poważnego urazu ciała.
• Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach firmy
DEWALT.
• NIE pryskaj ładowarki wodą ani NIE zanurzaj
jej w wodzie lub innych cieczach.
• Elektronarzędzia i akumulatora nigdy
nie składuj ani nie używaj w miejscach,
w których temperatura może przekroczyć
40 °C (np. stodoły lub metalowe budynki
w lecie).
OSTRZEŻENIE: Nigdy i pod żadnym
pozorem nie próbuj otwierać akumulatora. Nie wkładaj akumulatora
z pękniętą lub uszkodzoną obudową
do ładowarki. Nie ściskaj akumulatora, uważaj, by nie spadł na podłogę
ani nie uległ uszkodzeniu. Nigdy nie
używaj akumulatora ani ładowarki,
które zostały silnie uderzone, spadły
na podłogę, zostały przejechane lub
uszkodzone w inny sposób (np. przebite gwoździem, uderzone młotkiem
lub nadepnięte). Skutkiem takiego
działania może być nawet śmiertelne porażenie prądem elektrycznym.
Uszkodzone akumulatory oddaj do
punktu serwisowego w celu utylizacji.
UWAGA: Gdy wiertarko-wkrętarka
nie jest używana, odłóż ją na
stabilnej powierzchni, gdzie nie
występuje ryzyko potknięcia się
ani zrzucenia elektronarzędzia.
Niektóre wiertarko-wkrętarki z dużymi
akumulatorami mogą wprawdzie stać
na akumulatorze, ale łatwo je wtedy
przewrócić.
SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
PRACY AKUMULATORÓW LITOWOJONOWYCH
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony
lub całkowicie zużyty. Akumulator może
w ogniu eksplodować. W trakcie spalania
akumulatorów litowo-jonowych wydzielają się
toksyczne pary i substancje.
• Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę,
natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym
mydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je przy otwartych powiekach przez
15 minut lub tak długo, aż ustąpi podrażnienie.
W razie konieczności skorzystania z pomocy
medycznej poinformuj lekarza, że elektrolit
stanowi mieszaninę ciekłych węglanów
organicznych i soli litu.
Przerwanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów
• Pary wydzielające się z otwartych
ogniw akumulatora mogą spowodować
zaburzenia oddychania. Poszkodowaną
osobę wyprowadź na świeże powietrze,
a gdyby objawy się utrzymywały, wezwij
lekarza.
Nigdy nie ładuj uszkodzonego
akumulatora
Używaj tylko akumulatorów DEWALT;
inne akumulatory mogą pęknąć,
co niechybnie prowadzi do szkód
rzeczowych i osobowych.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Elektrolit może się zapalić od
iskier lub płomieni.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci
Akumulator
RODZAJ AKUMULATORA
Natychmiast wymień uszkodzone kable
Model DCD710 jest zasilany akumulatorem
o napięciu 10,8 V.
Akumulator ładuj tylko w temperaturze
otoczenia od +4 °C do +40 °C
Zalecenia dotyczące składowania
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania
akumulatorów jest chłodne, suche
i zabezpieczone przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym, nadmierną
temperaturą lub mrozem. Największą
wydajność i trwałość użytkową akumulatorów
osiąga się, gdy są one przechowywane
w temperaturze pokojowej.
WSKAZÓWKA: Gdy akumulatory litowojonowe mają być przechowywane, należy je
przedtem całkowicie naładować.
2. Długotrwałe magazynowanie w żaden sposób
nie szkodzi akumulatorowi ani ładowarce.
W odpowiednich warunkach akumulatory
mogą być składowane 5 lat i dłużej.
Tabliczki na ładowarce i akumulatorze
Piktogramy zamieszczone w tej instrukcji oraz
tabliczki na ładowarce i akumulatorze mają
następujące znaczenie:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
100%
100%
Akumulator jest ładowany
Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj go
zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
Nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
40
Czas ładowania podano w danych
technicznych.
Używaj tylko w pomieszczeniach
wewnętrznych.
Zakres dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 wiertarko-wkrętarka
1 ładowarka
2 akumulatory
1 walizka transportowa
1 instrukcja obsługi
1 rysunek wiertarko-wkrętarki w rozłożeniu na
części
WSKAZÓWKA: W modelach serii N akumulatory
i ładowarki nie należą do zakresu dostawy.
Akumulator jest naładowany
• Sprawdź, czy wiertarko-wkrętarka
i przynależne akcesoria nie uległy uszkodzeniu
podczas transportu.
Akumulator jest uszkodzony
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
11
Opis wiertarko-wkrętarki
(rys. 1)
OSTRZEŻENIE! By nie narażać
się na doznanie szkód rzeczowych
i osobowych, nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w elektronarzędziu.
a. Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
b. Przełącznik kierunku obrotów w lewo/w prawo
c. Pierścień nastawczy momentu obrotowego
d. Przełącznik biegów
e. Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy
f. Przycisk zwalniający akumulatora
g. Akumulator
h. Lampka robocza
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Wiertarko-wkrętarka jest przeznaczona do
profesjonalnego wiercenia oraz wkręcania
i wykręcania wkrętów.
NIE UŻYWAJ jej w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Te wiertarko-wkrętarka jest przeznaczona do
profesjonalnego użytku.
NIE POZWALAJ dotykać jej dzieciom. Osoby
niedoświadczone mogą używać elektronarzędzi
tylko pod nadzorem.
• Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci, by
nie bawiły się elektronarzędziami.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego
sprawdź, czy napięcie akumulatora odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia. Upewnij się też, czy napięcie
zasilania ładowarki odpowiada lokalnemu napięciu
sieciowemu.
Ładowarka DEWALT jest podwójnie
zaizolowana zgodnie z normą EN 60335
i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć
w przedstawicielstwie firmy DEWALT.
12
Przedłużacz
Przedłużacz stosuj tylko wtedy, gdy jest
bezwzględnie konieczny. Używaj przedłużacza,
który został dopuszczony do eksploatacji
i wytrzymuje pobór mocy przez ładowarkę (patrz:
Dane techniczne). Zaleca się, by minimalny
przekrój żył kabla wynosił 1 mm2, a jego długość
nie przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj kabel.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem
montażu i regulacji zawsze wyjmuj
akumulator. Przed włożeniem lub
wyjęciem akumulatora najpierw wyłącz
elektronarzędzie.
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko
akumulatorów i ładowarek firmy
DEWALT.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (rys. 3)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
przełącznik kierunku obrotów ustaw
w pozycji zablokowania wrzeciona
lub wyłącz elektronarzędzie i wyjmij
akumulator.
WSKAZÓWKA: Sprawdź, czy akumulator (g) jest
całkowicie naładowany.
WKŁADANIE AKUMULATORA DO RĘKOJEŚCI
1. Ustaw akumulator odpowiednio względem
rękojeści.
2. Wsuń akumulator do rękojeści aż do
zatrzaśnięcia z wyraźnie słyszalnym
odgłosem.
WYJMOWANIE AKUMULATORA Z RĘKOJEŚCI
1. Naciśnij przycisk zwalniający (f)
i zdecydowanym ruchem wyciągnij akumulator
z rękojeści.
2. Zgodnie z opisem w punkcie „Ładowarki”
w tej instrukcji obsługi włóż akumulator do
ładowarki.
ZASTOSOWANIE
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
wskazówek bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
przełącznik kierunku obrotów ustaw
w pozycji zablokowania wrzeciona
lub wyłącz elektronarzędzie i wyjmij
akumulator.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. rys. 1, 8)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
prawidłowo utrzymuj elektronarzędzie,
tak jak pokazano na rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
mocno utrzymuj elektronarzędzie,
by w razie potrzeby móc zawczasu
odpowiednio zareagować w nagłej
sytuacji.
Przełącznik kierunku obrotów
w prawo/w lewo (rys. 1)
Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo (b)
decyduje o kierunku obrotów wrzeciona i służy
również do jego blokowania.
By wybrać obroty w prawo, zwolnij wyłącznik
i naciśnij przełącznik z prawej strony wiertarkowkrętarki.
By wybrać obroty w lewo, zwolnij wyłącznik
i naciśnij przełącznik z lewej strony wiertarkowkrętarki. W pozycji środkowej przełącznika
wiertarko-wkrętarka jest zablokowana. Przy
zmianie kierunku obrotów zawsze zwalniaj
wyłącznik.
WSKAZÓWKA: Przy załączaniu wiertarkowkrętarki po raz pierwszy i przy zmianie kierunku
obrotów może być słyszalne stuknięcie, ale jest to
zjawisko normalne i nie świadczy o usterce.
Lampka robocza (rys. 1)
Pod pierścieniem nastawczym momentu
obrotowego (c) usytuowano lampkę roboczą (h),
która zapala się po naciśnięciu wyłącznika.
WSKAZÓWKA: Lampka robocza służy tylko do
oświetlania bezpośredniego obszaru pracy, a nie
jako latarka kieszonkowa.
Najlepiej jest trzymać wiertarko-wkrętarkę jedną
ręką za rękojeść główną (i).
Pierścień nastawczy momentu
obrotowego (rys. 1)
Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej (rys. 1)
Na pierścieniu nastawczym momentu obrotowego
(c) umieszczono liczby i symbol wiertła. Tak
obróć pierścień, by żądana pozycja znalazła się
na górze wiertarko-wkrętarki. Liczby ułatwiają
dobranie odpowiedniego momentu obrotowego.
Im większa liczba, tym większy moment obrotowy
i tym większe mogą być wkręcane wkręty. By
zablokować sprzęgło w celu wiercenia, obróć
pierścień do pozycji z symbolem wiertła.
By załączyć wiertarko-wkrętarkę, naciśnij wyłącznik
(a). By wyłączyć wiertarko-wkrętarkę, zwolnij
wyłącznik. Elektronarzędzie to zawiera hamulec.
Po całkowitym zwolnieniu wyłącznika uchwyt
wiertarski natychmiast się zatrzymuje.
Pokrętło umożliwia rozpoczęcie pracy z małą
prędkością obrotową. Im bardziej naciśnie się
wyłącznik, tym większa będzie prędkość obrotowa
wrzeciona. By zwiększyć trwałość użytkową
elektronarzędzia, z funkcji regulacji prędkości
obrotowej korzystaj tylko przy nawiercaniu
otworów lub rozpoczynaniu wkręcania elementów
mocujących.
WSKAZÓWKA: Nie zaleca się ciągłego używania
wiertarko-wkrętarki przy zmiennej prędkości
obrotowej, gdyż może to doprowadzić do
uszkodzenia wyłącznika.
WSKAZÓWKA: Przy wierceniu otworów upewnij
się, czy symbol wiertła znajduje się na górze w osi
wiertarko-wkrętarki. W przeciwnym razie sprzęgło
w czasie wiercenia może się ślizgać.
Dwubiegowa przekładnia (rys.
rys. 1, 4)
Dwubiegowa przekładnia umożliwia wybranie
biegu najodpowiedniejszego dla zaplanowanej
pracy. By wybrać mniejszą prędkość obrotową
i większy moment obrotowy, wyłącz wiertarkowkrętarkę i odczekaj, aż całkowicie się zatrzyma.
Przesuń przełącznik biegów (d) do przodu
(w kierunku uchwytu wiertarskiego). By wybrać
13
większą prędkość obrotową i mniejszy moment
obrotowy, wyłącz wiertarko-wkrętarkę i odczekaj,
aż całkowicie się zatrzyma. Przesuń przełącznik
biegów (d) do tyłu (w kierunku przeciwnym do
uchwytu wiertarskiego).
WSKAZÓWKA: Nie zmieniaj biegów, gdy
w wiertarko-wkrętarka jeszcze pracuje. W razie
problemu ze zmianą biegu sprawdź, czy
przełącznik został przesunięty całkowicie do
przodu lub do tyłu.
Jednoczęściowy uchwyt
wiertarski szybkozaciskowy
(rys. 5)
Wiertarko-wkrętarka ta zawiera jednoczęściowy
uchwyt wiertarski szybkozaciskowy umożliwiający
zmianę narzędzia roboczego jedną ręką. By
zamocować wiertło lub końcówkę wkrętarską,
wykonaj następujące operacje:
1. Zablokuj wyłącznik zgodnie z powyższym
opisem.
2. Jedną ręką chwyć czarną tuleję uchwytu
wiertarskiego, a drugą przytrzymaj wiertarkowkrętarkę. Obróć tuleję w lewo, by otworzyć
uchwyt.
3. Włóż chwyt narzędzia roboczego
w uchwyt wiertarski na głębokość ok.
19 mm, a następnie obróć tuleję w prawo,
przytrzymując wiertarko-wkrętarkę drugą
ręką. Elektronarzędzie to zawiera mechanizm
automatycznej blokady wrzeciona, który
pozwala na otwieranie i zaciskanie uchwytu
jedną ręką.
By wyjąć narzędzie robocze, wykonaj czynności
opisane w powyższym punkcie 2.
OSTRZEŻENIE: Nie próbuj
mocowania narzędzia roboczego przez
chwytanie przedniej części uchwytu
wiertarskiego i załączanie wiertarkowkrętarki. Może to doprowadzić do
uszkodzenia uchwytu wiertarskiego
i obrażeń ciała. W tym celu korzystaj
tylko z blokady wyłącznika.
Zawsze mocno zaciskaj uchwyt wiertarski jedną
ręką chwytając za tuleję, a drugą przytrzymując
elektronarzędzie.
ZDEJMOWANIE UCHWYTU WIERTARSKIEGO
(RYS. 6)
Obróć pierścień nastawczy do pozycji wiercenia,
a przełącznik biegów przesuń do pozycji 1 (mała
prędkość). Zaciśnij w uchwycie krótszy koniec
6,35 mm lub grubszego klucza trzpieniowego (nie
należy do zakresu dostawy). Tak jak pokazano na
14
rysunku, uderz w prawo drugi koniec drewnianym
lub podobnym młotkiem, by poluzować wkręt
wewnątrz uchwytu.
Całkowicie rozewrzyj szczęki uchwytu i włóż
w niego wkrętak krzyżowy (lub ew. Torx). Wykręć
śrubę w prawo (lewy gwint). Tak jak pokazano
na rysunku 6, włóż klucz trzpieniowy i zaciśnij
go w uchwycie. Uderz w lewo drugi koniec
klucza drewnianym lub podobnym młotkiem,
by poluzować uchwyt, który można następnie
wykręcić ręką.
ZAKŁADANIE UCHWYTU WIERTARSKIEGO
(RYS. 7)
Nakręć ręcznie uchwyt wiertarski na wrzeciono do
oporu, włóż wkręt (lewy gwint) i mocno go dokręć.
Zaciśnij w uchwycie krótszy koniec 6,35 mm lub
grubszego klucza trzpieniowego (nie należy do
zakresu dostawy). Tak jak pokazano na rysunku,
uderz w prawo drugi koniec klucza drewnianym lub
podobnym młotkiem. Mocno dokręć w lewo wkręt
wewnątrz uchwytu.
Wiercenie
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, przed
dokonaniem jakiejkolwiek regulacji
i przed każdym wyjęciem/włożeniem
narzędzia roboczego wyłącz wiertarkowkrętarkę i odłącz ją od zasilania.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, ZAWSZE
dobrze mocuj przedmiot obrabiany.
Wiercenie w cienkim materiale grozi
jego uszkodzeniem. By temu zapobiec,
podłóż drewniany klocek.
Pierścień nastawczy trybu pracy ustaw w pozycji
symbolu wiertła. Przełącznikiem biegów wybierz
prędkość obrotową/moment obrotowy najbardziej
odpowiedni do zaplanowanej pracy.
1. Używaj tylko ostrych wierteł. Do wiercenia
w DREWNIE najlepsze są wiertła śrubowe,
wiertła piórkowe i wiertła cylindryczne. Do
METALU najlepsze są wiertła śrubowe ze stali
szybkotnącej i wiertła cylindryczne.
2. Wywieraj nacisk tylko w osi wiertła. Powinien
on być wystarczająco duży dla zapewnienia
odpowiedniego postępu wiercenia, ale też nie
za mocny, by nie przeciążyć silnika ani nie
wygiąć wiertła.
3. Wiertarko-wkrętarkę trzymaj obiema rękami,
by cały czas mieć nad nią pełną kontrolę.
OSTRZEŻENIE: Wiertło może się
zablokować, co powoduje gwałtowne
obrócenie wiertarko-wkrętarki. Zawsze
miej to na uwadze i mocno trzymaj
elektronarzędzie obiema rękami, by nie
narażać się na doznanie urazu.
4. PRZYCZYNĄ ZABLOKOWANIA SIĘ
WIERTŁA zwykle jest przeciążenie maszyny
lub niefachowe się nią posługiwanie.
NATYCHMIAST ZWOLNIJ WYŁĄCZNIK,
wyjmij wiertło z przedmiotu obrabianego
i spróbuj znaleźć przyczynę zablokowania.
NIE WŁĄCZAJ I NIE WYŁĄCZAJ
WYŁĄCZNIKA, BY W TEN SPOSÓB
ROZRUSZAĆ ZABLOKOWANE WIERTŁO,
GDYŻ MOŻE TO DOPROWADZIĆ DO
USZKODZENIA WIERTARKO-WKRĘTARKI.
5. By nie doszło do zablokowania wiertła
lub wyłamania materiału, tuż przed jego
całkowitym przewierceniem zmniejsz nacisk
wywierany na wiertarko-wkrętarkę.
6. Przy wycofywaniu wiertła z otworu nie
wyłączaj silnika, by narzędzie robocze się nie
zakleszczyło.
7. Przy korzystaniu z wiertarko-wkrętarek
z regulacją prędkości obrotowej nie
trzeba uprzednio zaznaczać punktakiem
miejsca, w którym ma być wywiercony
otwór. Rozpocznij wiercenie przy małej
prędkości i zwiększ ją, gdy wiertło przestanie
wyskakiwać z rozpoczętego otworu.
Wkręcanie i wykręcanie wkrętów
Przełącznikiem biegów wybierz prędkość
obrotową/moment obrotowy najbardziej
odpowiedni dla zaplanowanej pracy.
Włóż odpowiedni element mocujący w uchwyt
narzędziowy tak, jak końcówkę wkrętarską.
Wykonaj kilka prób na kawałku odpadu
lub w niewidocznym miejscu, by określić
najwłaściwszy w danym przypadku moment
obrotowy.
MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE ŚREDNICE
WIERCONYCH OTWORÓW
WIERCENIE W METALU
WIERCENIE W DREWNIE
WIERTŁEM PIÓRKOWYM
WIERCENIE WIERTŁEM
CYLINDRYCZNYM
Bieg 1
6,35 mm
(1/4“)
19,05 mm
(3/4“)
19,05 mm
(3/4“)
Bieg 2
3,18 mm
(1/8“)
12,7 mm
(1/2“)
15,88 mm
(5/8“)
KONSERWACJA
Wiertarko-wkrętarka DEWALT odznacza się
dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga
konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest regularne czyszczenie
elektronarzędzia.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
przełącznik kierunku obrotów ustaw
w pozycji zablokowania wrzeciona
lub wyłącz elektronarzędzie i wyjmij
akumulator.
Ładowarka nie wymaga konserwacji. W jej
wnętrzu nie ma żadnych elementów podlegających
konserwacji przez użytkownika.
Smarowanie
Wiertarko-wkrętarka nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w obszarze
szczelin wentylacyjnych zgromadził
się brud, przedmuchaj go suchym,
sprężonym powietrzem. Załóż przy tym
okulary ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów wiertarkowkrętarki nie używaj żadnych
rozpuszczalników ani innych
agresywnych chemikaliów, gdyż mogą
one osłabić materiał. Najlepsza do
tego celu jest szmata zwilżona wodą
z mydłem. Uważaj, by do wnętrza
obudowy nie dostała się jakaś ciecz
i żadnej części wiertarko-wkrętarki nie
zanurzaj w wodzie.
CZYSZCZENIE ŁADOWARKI
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Przed czyszczeniem najpierw zawsze
odłączaj ładowarkę od sieci. Brud
i tłuszcz na obudowie ładowarki usuwaj
szmatą lub miękką szczoteczką (nie
15
metalową). Nie używaj do tego celu
wody ani żadnych rozpuszczalników.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tej
wiertarko-wkrętarki, ich użycie może
być niebezpieczne. By nie narażać
się na doznanie urazu ciała, stosuj
wyłącznie oryginalne wyposażenie
dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
16
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak jego pojemność
maleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje się
coraz trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizuj
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z elektronarzędzia.
• Ogniwa litowo-jonowe nadają się do
powtórnego wykorzystania. Zużyte
akumulatory oddaj dilerowi lub do
komunalnego zakładu utylizacji odpadów,
który zadba o ich fachowy recykling bądź
utylizację.
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym
reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
kartą gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz
z dokumentami wymienionymi powyżej.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest
odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte
przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją
ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem
produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów, a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które
sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani
gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują prawa Klienta do
domagania się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności
towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00130650 - 12-07-2010
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising