DCD710 | DeWalt DCD710 CORDLESS DRILL instruction manual

370000 - 34 LT
DCD710
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
6
18
Pav. / Рисунок 1
d
c
e
b
h
i
a
f
g
Pav. / Рисунок 2
g
j
3
Pav. / Рисунок 3
Pav. / Рисунок 4
c
f
g
Pav. / Рисунок 5
4
d
Pav. / Рисунок 6
Pav. / Рисунок 7
Pav. / Рисунок 8
5
LATVIEŠU
10,8 V BELAIDIS GRĘŽTUVAS/SUKTUVAS
DCD710 SU REGULIUOJAMA MOVA
Sveikiname!
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
DEWALT bendrovė yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Vertinant vibracijos poveikio lygį per tam
tikrą darbo laikotarpį, reikia atsižvelgti
ne tik į laiką, kai įrankis veikia, bet ir į tą
laiką, kai įrankis yra išjungtas ir į laiką,
kai jis veikia parengties režimu. Dėl to
gali žymiai sumažėti vibracijos poveikis
per visą darbo laiką.
Techniniai duomenys
Įtampa
VDC
Tipas
Akumuliatoriaus tipas
Greitis be apkrovos:
1-oji pavara
min-1
2-oji pavara
min-1
Maks. veržimo jėga
Nm
Galingumas (MWO)
W
Movos skersmuo
mm
Maksimalus gręžiamo ruošinio storis:
Mediena
mm
Metalas
mm
Svoris (be akumuliatoriaus) kg
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio paklaida)
LWA (garso galia)
KWA (garso galios paklaida)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DCD710
10,8
1
Ličio jonų
0–400
0–1 500
24
180
10
20
10
0,91
65
3
76
3
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas
pagal EN 60745:
Vibracijos emisijos vertė ah
ah =
m/s²
< 2,5
Paklaida K =
m/s²
1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį bandymo
metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją galima palyginti
su kitų elektrinių įrankių keliama vibracija. Nurodyta
keliama vibracija taip pat gali būti naudojama
preliminariam vibracijos poveikiui įvertinti.
ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
6
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite
rankas šiltai, planuokite darbą.
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus tipas
Įtampa
Galingumas
Svoris
DCB121
Ličio jonų
VDC 10,8
Ah
1,3
kg
0,2
Kroviklis
Elektros tinklo įtampa
Akumuliatoriaus tipas
Apytikslis
įkrovimo
laikas
DCB100
DCB105
230
230
Ličio jonų
Ličio jonų
min 40
40
30
30
(1,3 Ah (1,5 Ah (1,3 Ah (1,5 Ah
akumuli- akumuli- akumuli- akumuliatorius) atorius) atorius) atorius)
kg
0,3
0,49
Svoris
DCB123
Ličio jonų
10,8
1,5
0,2
VAC
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę
žūsite arba sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
DĖMESIO: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai ar vidutiniškai
susižaloti.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri
gali padaryti žalos turtui.
LATVIEŠU
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
DCD710
„DEWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis
toliau nurodytų reikalavimų ir standartų:
2006/42/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvą 2004/108/
EB. Dėl papildomos informacijos prašome
kreiptis į „DEWALT“ atstovą toliau nurodytu
adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą
informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo direktoriaus
pavaduotojas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
15.04.2010
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji įspėjimai darbui su
elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma
toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų,
gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS
IR NURODYMUS ATEIČIAI
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose
įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą
(laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus
maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta Užgriozdintos ir tamsios
vietos dažnai yra nelaimingų atsitikimų
priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur
yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo
kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
c) Naudodami elektrinį įrankį, neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje
arba esant drėgnoms oro sąlygoms.
Į elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina
elektros smūgio pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių.
Pažeisti arba susinarplioję laidai padidina
elektros smūgio pavojų.
e) Naudodami elektrinį įrankį lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą
ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke
tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio
pavojus.
f) Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). RCD naudojimas sumažina
elektros smūgio pavojų.
7
LATVIEŠU
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka,
kai dirbate su elektriniu įrankiu.
Nenaudokite elektrinio įrankio būdami
pavargę arba veikiami narkotikų,
alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite,
ar išjungtas jo jungiklis. Nešant
elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant jų
jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros
tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti, įvyksta
nelaimingų atsitikimų.
d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
e) Nepersitempkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau suvaldyti
elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir
pirštines laikykite atokiau nuo judančių
dalių. Judamosios dalys gali įtraukti
laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus
plaukus.
g) Jei yra įrenginių, skirtų prijungti
dulkių trauktuvus ir dulkių surinkimo
prietaisus, būtinai juos prijunkite ir
tinkamai naudokite. Naudojant dulkių
surinkimo įrenginius, galima sumažinti su
dulkėmis susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
8
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia.
Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima
valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma pataisyti.
Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį
elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio
ir/arba ištraukite akumuliatorių. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje, ir neleiskite jo naudoti su
šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis
instrukcijomis nesusipažinusiems
asmenims. Naudojami nekvalifikuotų
vartotojų, elektriniai įrankiai yra pavojingi.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai
sulygiuota ir ar nesukimba judančios
dalys, ar dalys nesulūžę ir visas kitas
būsenas, kurios gali turėti įtakos
elektrinio įrankio naudojimui. Jeigu
elektrinis įrankis sugadintas, prieš
naudojant jį reikia pataisyti. Daugelis
nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai
prižiūrimų elektrinių įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
5) AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS
IR PRIEŽIŪRA
a) Įkraukite naudodami tik gamintojo
nurodytą kroviklį. Vieno tipo
akumuliatoriui tinkantis kroviklis,
naudojamas kitam akumuliatoriui krauti,
gali kelti gaisro pavojų.
b) Elektrinius įrankius naudokite tik su
specialiai jiems skirtais akumuliatoriais.
Naudojant kitos rūšies akumuliatorius,
galima susižeisti arba sukelti gaisrą.
c) Kai akumuliatorius nėra naudojamas,
laikykite jį toliau nuo kitų metalinių
daiktų, pavyzdžiui, popieriaus
sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų
ir kitų mažų metalinių daiktų, dėl kurių
gali kilti trumpasis jungimas tarp
LATVIEŠU
d)
kontaktų. Sulietę akumuliatoriaus gnybtus
galite nusideginti arba patirti gaisrą.
Netinkamai naudojant, iš
akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio;
venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis
atsitiktinai įvyko, gausiai nuplaukite
vandeniu. Jei skysčio pateko į akis,
kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus
ištekėjęs skystis gali sudirginti arba
nudeginti odą.
6) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomos ypatingos grąžtų/
suktuvų naudojimo saugos
taisyklės
• Naudodami smūginius grąžtus, dėvėkite
ausų apsaugas. Triukšmas gali sukelti
klausos praradimą.
• Naudokite pagalbinę rankeną (-as), jeigu
jos pateiktos su įrankiu. Praradus įrankio
kontrolę, galima susižeisti.
• Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo
antgalis galėtų prisiliesti prie paslėptų
laidų, laikykite elektrinį įrankį tik už
izoliuotų paviršių. Pjovimo daliai prisilietus
prie „gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės
elektrinio įrankio dalys gali sukelti elektros
smūgį ir nutrenkti operatorių.
Kiti pavojai
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma.
Kyla šie pavojai:
– klausos pablogėjimas;
– susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių;
– pavojus nusideginti, nes darbo metu priedai
labai įkaista;
– pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai
naudojant įrankį.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
DATOS KODO VIETA
Datos kodas, kuriame nurodyti pagaminimo
metai, įspaustas ant korpuso toje vietoje, kur yra
įrankio ir akumuliatoriaus montavimo sujungimas.
Pavyzdys:
2011 XX XX
Pagaminimo metai
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių blokus
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ: Šiame
vadove pateikiamos svarbios saugos ir
akumuliatoriaus kroviklių DCB100 ir DCB105
naudojimo taisyklės.
• Prieš pradėdami naudoti kroviklį,
perskaitykite visus nurodymus ir ant kroviklio,
akumuliatoriaus bloko bei gaminio, kuriame
naudojamas akumuliatoriaus blokas,
pažymėtus įspėjamuosius ženklus.
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio
pavojus. Saugokite kroviklį, kad į jų
vidų nepakliūtų vandens. Gali įvykti
elektros smūgis.
DĖMESIO: pavojus apsideginti.
Norėdami sumažinti sužeidimo
pavojų, kraukite tik DEWALT
daugkartinio naudojimo
akumuliatorius. Kitų rūšių
akumuliatoriai gali užsiliepsnoti ir
sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
DĖMESIO: Prižiūrėkite vaikus, kad jie
nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.
PASTABA: esant tam tikroms
sąlygoms, kai kroviklis įjungtas
į maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė
medžiaga gali sujungti trumpuoju
jungimu kroviklio kontaktus. Reikėtų
saugoti, kad pro kroviklio angas į jo
vidų nepatektų pašalinių medžiagų,
pavyzdžiui, šlifavimo dulkių, metalo
drožlių, plieno vatos, aliuminio folijos
ar kitų susikaupusių metalo dalelių.
Kai į kroviklį neįdėtas akumuliatoriaus
blokas, visuomet išjunkite kroviklį
iš elektros tinklo. Prieš pradėdami
valyti kroviklį, ištraukite jo kištuką iš
maitinimo tinklo.
• NEBANDYKITE krauti akumuliatorių blokų
kitais krovikliais, nei nurodyti šiame
vadove. Kroviklis ir akumuliatoriaus blokas
specialiai pagaminti veikti kartu.
9
LATVIEŠU
• Šie krovikliai nėra skirti „DEWALT“
daugkartinio naudojimo akumuliatoriams
krauti. Bet kaip kitaip naudojant šį įrenginį,
gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba
pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.
• Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo, traukite
už kištuko, o ne už laido. Taip sumažės
pavojus pažeisti elektros kištuką ir laidą.
• Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad
ant jo niekas neužlips, už jo neužklius ar
kitaip jo nesugadins ar nepaveiks.
• Nenaudokite ilginimo laido, nebent tai būtų
visiškai būtina. Naudojant netinkamą ilginimo
laidų, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus
arba pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Ant kroviklio nedėkite jokių daiktų,
nedėkite kroviklio ant minkšto paviršiaus,
kad nebūtų uždengtos jo ventiliacijos
angos ir įrenginio vidus pernelyg
neperkaistų. Kroviklį statykite atokiai
nuo bet kokio šilumos šaltinio. Kroviklis
aušinamas pro korpuso viršuje ir apačioje
esančias ventiliacijos angas.
• Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu ar
elektros kištuku – tuoj pat atiduokite juos
pataisyti.
• Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai
sutrenktas, numestas arba kitaip kaip
nors sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotąjį
techninio aptarnavimo centrą, kad pataisytų.
• Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti
jo techninės priežiūros arba remonto
darbus, atiduokite jį į įgaliotąjį techninio
aptarnavimo centrą. Netinkamai surinkus
šį įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio
pavojus arba pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Jeigu būtų pažeistas elektros laidas,
gamintojas, techninio aptarnavimo atstovas
arba panašus kvalifikuotas asmuo privalo
nedelsiant jį pakeisti, kad neįvyktų nelaimė.
Krovikliai
Krovikliais DCB100 ir DCB105 galima krauti 10,8
V ličio jonų akumuliatorius.
Šių kroviklių reguliuoti nereikia, jie sukurti taip,
kad juos naudoti būtų kaip įmanoma paprasčiau.
Krovimas (2 pav.)
1. Prieš įdėdami akumuliatorių į kroviklį (j),
įkiškite kroviklio elektros laido kištuką
į tinkamą kintamosios srovės lizdą.
2. Įdėkite akumuliatoriaus bloką (g) į kroviklį.
Be perstojo žybčiojanti raudona (krovimo)
lemputė rodo, kad krovimas pradėtas.
3. Krovimas bus baigtas, kai ši raudona lemputė
ŠVIES nuolat. Blokas visiškai įkrautas, jį galima
tuoj pat naudoti arba palikti jį kroviklyje.
PASTABA: Norėdami užtikrinti maksimalų ličio
jonų akumuliatoriaus veikimą ir tarnavimo laiką,
prieš naudodami akumuliatorių pirmą kartą,
visiškai jį įkraukite.
Krovimas
Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos
akumuliatorių bloko krovimo būklės.
Krovimo būklė
kraunama
visiškai įkrautas
karšto/šalto bloko įjungimo
uždelsimas
iš naujo įdėti akumuliatoriaus
bloką
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Karšto/šalto bloko įjungimo
uždelsimas
• Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Taip sumažės elektros
smūgio pavojus. Išėmus akumuliatoriaus
bloką, šis pavojus nesumažės.
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus
temperatūra yra per aukšta arba per žema,
automatiškai įsijungia atidėjimo rėžimas, t. y.
krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus
temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis
automatiškai įjungs krovimo rėžimą. Ši prietaiso
savybė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus
tarnavimo laiką.
• NIEKADA nebandykite kartu sujungti 2 kroviklių.
TIK LIČIO JONŲ AKUMULIATORIŲ BLOKAI
• Kroviklis skirtas veikti esant standartinei,
namų ūkyje naudojamai 230 V elektros
srovei. Nebandykite naudoti esant jokiai
kitai įtampai. Tai nėra automobilinis kroviklis.
Ličio jonų akumuliatoriai yra sukurti panaudojant
elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos
akumuliatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba
visiško išeikvojimo.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI
Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis
automatiškai išsijungs. Jeigu taip nutiktų, įdėkite
ličio jonų akumuliatorių į kroviklį ir kraukite jį, kol
jis bus visiškai įkrautas.
10
LATVIEŠU
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių blokus
Užsakydami akumuliatorių blokus pakeitimui,
būtinai įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.
IŠĖMUS AKUMULIATORIŲ IŠ DĖŽUTĖS,
JIS NĖRA VISIŠKAI ĮKRAUTAS. PRIEŠ
PRADĖDAMI NAUDOTI AKUMULIATORIAUS
BLOKĄ IR KROVIKLĮ, PERSKAITYKITE
TOLIAU PATEIKTAS SAUGOS TAISYKLES.
PO TO VADOVAUKITĖS NURODYTA
KROVIMO PROCEDŪRA. PERSKAITYKITE
VISUS NURODYMUS.
• Akumuliatorių nekraukite ir nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur
yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
Įdedant arba ištraukiant akumuliatorių iš
kroviklio, dulkės ar garai gali užsidegti.
• Niekada nekiškite akumuliatoriaus
į kroviklį jėga. Jokiu būdu
nemodifikuokite akumuliatoriaus,
norėdami, kad jis tilptų į nesuderinamą
kroviklį, nes akumuliatorius gali trūkti ir
sunkiai sužeisti.
• Akumuliatorių blokus kraukite tik DEWALT
krovikliais.
• NETAŠKYKITE vandeniu ir nepanardinkite
į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
• Akumuliatoriaus negalima laikyti ar krauti
ten, kur aplinkos temperatūra gali pasiekti
ar viršyti 40 °C (105° F) (pavyzdžiui,
vasarą lauko pašiūrėse ar metaliniuose
pastatuose).
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet jokiais
būdais nebandykite atidaryti
akumuliatoriaus. Nedėkite
akumuliatoriaus bloko į kroviklį, jei
jo korpusas įskilęs ar pažeistas.
Neskaldykite, nemėtykite ir
negadinkite akumuliatoriaus bloko.
Nenaudokite akumuliatoriaus bloko
ar kroviklio, kurie buvo stipriai
sutrenkti, numesti, pervažiuoti ar
pažeisti kokiu nors kitu būdu (t. y.
perverti vinimi, sutrenkti plaktuku, ant
jų buvo atsistota ir pan.). Gali įvykti
elektros smūgis arba kyla pavojus
žūti nuo elektros srovės. Sugadintus
akumuliatorius reikia atiduoti
į techninio aptarnavimo centrus,
kur jie bus perdirbti ir pakartotinai
panaudoti.
DĖMESIO: Nenaudojamą įrankį
paguldykite ant šono ant lygaus
paviršiaus, kur už jo niekas
neužklius ir kur jis ant nieko
nenukris. Kai kuriuos įrankius su
dideliais akumuliatorių blokais galima
ant jų pastatyti, tačiau juos galima
netyčia nugriauti.
SAUGOS INSTRUKCIJA, TAIKYTINA
NAUDOJANT LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUS
(Li-Ion)
• Nedeginkite akumuliatoriaus net tada,
kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai
nusidėvėjęs. Lauže akumuliatorių blokas
gali sprogti. Deginant ličio jonų akumuliatorių
blokus, susidaro nuodingų garų ir medžiagų.
• Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų
ant odos, nedelsdami nuplaukite tą
vietą vandeniu ir švelniu muilu. Jeigu
akumuliatoriaus skysčio patektų į akis,
skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių
arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu
prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite,
kad akumuliatoriaus elektrolito tirpalas yra
sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir
ličio druskų mišinio.
• Atidarius akumuliatoriaus elementus,
juose esanti medžiaga gali sudirginti
kvėpavimo organus. Įkvėpkite gaivaus
oro. Jeigu simptomai neišnyktų, kreipkitės
pagalbos į medikus.
ĮSPĖJIMAS: pavojus apsideginti.
Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai,
akumuliatoriaus skystis gali
užsiliepsnoti.
Akumuliatoriaus blokas
AKUMULIATORIAUS TIPAS
DCD710 modelis veikia su 10,8 voltų
akumuliatorių blokais.
Patarimai, kaip sandėliuoti
1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi
ir sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių
saulės spindulių, pernelyg didelės šilumos
arba šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų
veikimą ir naudojimo laiką, nenaudojamus
akumuliatorių blokus laikykite kambario
temperatūroje.
2. Norint, kad akumuliatorius tarnautų kuo
ilgiau, jį laikykite vėsioje, sausoje vietoje
visiškai įkrautą, išimtą iš kroviklio.
11
LATVIEŠU
PASTABA: Akumuliatorių negalima laikyti
visiškai iškrautų. Prieš naudojimą akumuliatorių
privaloma dar kartą įkrauti.
Kroviklių ir akumuliatorių
etiketės
Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais
naudojamos ir šios kroviklių ir akumuliatorių
etiketėse esančios piktogramos:
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 gręžtuvas/suktuvas
1 kroviklis
2 akumuliatoriai
1 įrankių dėžė
1 naudojimo instrukcija
1 brėžinio išklotinė
PASTABA: Modeliai N pateikiami be
akumuliatorių ir kroviklių.
100%
Akumuliatorius kraunamas.
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo
dalys arba priedai nebuvo sugadinti.
100%
Akumuliatorius įkrautas.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko
atidžiai perskaityti ir suprasti šią naudojimo
instrukciją.
Akumuliatorius sugedęs.
Karšto/šalto bloko įjungimo uždelsimas.
Patikrinimui nenaudokite el. srovei
laidžių daiktų.
Nekraukite sugadintų akumuliatorių.
Naudokite tik „DEWALT“ akumuliatorių
blokus – kiti blokai gali sprogti ir jus
sužeisti arba sugadinti įrankį.
Saugokite nuo vandens.
Pažeistus laidus nedelsdami pakeiskite
naujais.
Kraukite esant 4 ˚C–0 ˚C aplinkos
temperatūrai.
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors
jo dalies. Galite padaryti žalos turtui
arba susižeisti.
a. Greičio reguliavimo gaidukas
b. Sukimo krypties mygtukas
c. Sukimo momento reguliavimo
žiedas
d. Pavarų perjungiklis
e. Beraktis griebtuvas
f. Akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas
g. Akumuliatoriaus blokas
h. Apšvietimo lemputė
NUMATYTOJI PASKIRTIS
Šis gręžtuvas/suktuvas skirtas nedideliems varžtų
sukimo ir gręžimo darbams.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Išmeskite akumuliatorių tinkamai
rūpindamiesi aplinka.
Šis gręžtuvas/suktuvas yra profesionalus
elektrinis įrankis.
Nedeginkite akumuliatorių.
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį
įrankį naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia
prižiūrėti.
Įkrovimo laikas nurodytas skyriuje
Techniniai duomenys.
Skirta naudoti tik patalpoje.
12
Aprašymas (1 pav.)
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių
fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų
asmenims (įskaitant vaikus) arba asmenims,
kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos
prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo
ar jiems būtų duoti nurodymai, kaip naudoti
šį įrankį. Vaikai niekada neturi būti palikti
vieni žaisti su šiuo įrankiu.
LATVIEŠU
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatorių
bloko įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą
įtampą. Visuomet patikrinkite, ar jūsų kroviklio
įtampa atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.
Remiantis EN 60335 standartu, šis
„DEWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima
įsigyti „DEWALT“ techninio aptarnavimo centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės
ir Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 3 A.
Ilginimo laido naudojimas
Ilgintuvą reikėtų naudoti tik tada, kai tai būtina.
Naudokite tik sertifikuotą ilginimo laidą, kurio
galia atitiktų jūsų kroviklio galią (žr. skyrių
Techniniai duomenys). Minimalus laido
skersmuo – 1 mm2; maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURINKIMAS IR
REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS: Prieš surinkdami
ir reguliuodami įrankį, visuomet
ištraukite iš jo akumuliatorių.
Prieš įdėdami arba ištraukdami
akumuliatorių, visada išjunkite įrankį.
ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik DEWALT
akumuliatorių blokus ir kroviklius.
Akumuliatoriaus bloko įdėjimas
ir išėmimas iš įrankio (3 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, įjunkite
priekinės/atbulinės eigos mygtuko
blokavimą arba išjunkite įrankį
ir ištraukite akumuliatoriaus bloką.
PASTABA: Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus
blokas (g) yra visiškai įkrautas.
KAIP ĮDĖTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ
Į ĮRANKIO RANKENĄ
1. Sulyginkite akumuliatoriaus bloką su
rankenoje esančiais grioveliais.
2. Tvirtai kiškite akumuliatoriaus bloką
į rankeną, kol išgirsite spragtelėjimą
ir akumuliatorius užsifiksuos.
KAIP IŠTRAUKTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ
IŠ ĮRANKIO
1. Paspauskite atlaisvinimo mygtuką (f) ir tvirtai
ištraukite akumuliatoriaus bloką iš įrankio
rankenos.
2. Įdėkite akumuliatorių į kroviklį, kaip aprašyta
šio vadovo skyriuje apie kroviklį.
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, įjunkite
priekinės/atbulinės eigos mygtuko
blokavimą arba išjunkite įrankį ir
ištraukite akumuliatoriaus bloką.
Tinkama rankenos padėtis
(1, 8 pav.)
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
13
LATVIEŠU
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti ant
pagrindinės rankenos (i).
Greičio keitimo svirtinis
jungiklis (1 pav.)
Jei norite išjungti įrankį, spauskite svirtinį jungiklį
(a). Norėdami įrankį išjungti, atleiskite gaiduką.
Šiame įrankyje įrengtas stabdis. Visiškai atleidus
svirtinį jungiklį, griebtuvas sustos.
Greičio keitimo jungiklis leidžia pasirinkti
tinkamiausią greitį konkrečiam darbui atlikti. Kuo
stipriau spaudžiate svirtinį jungiklį, tuo greičiau
veikia įrankis. Kad įrankis tarnautų ilgiau, greitį
keiskite tik pradėdami sukti veržles.
PASTABA: Nerekomenduojama be perstojo
keisti greitį. Jei taip darysite, galite sugadinti
jungiklį, todėl venkite nuolat keisti greitį.
Sukimosi krypties keitimo
mygtukas (1 pav.)
Sukimo krypties keitimo mygtuku (b) nustatoma
įrankio sukimosi kryptis, be to, jis naudojamas ir
kaip blokavimo mygtukas.
Norėdami pasirinkti sukimo į priekį kryptį, atleiskite
svirtinį jungiklį ir nuspauskite dešiniąją sukimo
krypties valdymo mygtuko pusę.
Norėdami pasirinkti sukimo atgal kryptį, nuspauskite
kairiąją sukimo krypties valdymo mygtuko pusę.
Centrinė valdymo mygtuko padėtis užfiksuoja įrankį
išjungimo padėtyje. Keisdami valdymo mygtuko
padėtį, būtinai atleiskite svirtinį jungiklį.
PASTABA: Pakeitus sukimosi kryptį ir pirmą kartą
paleidus įrankį, paleidimo metu gali pasigirsti
spragtelėjimas. Tai normalu ir nereiškia, kad
prietaisas sugedo.
Žibintas (1 pav.)
Po sukimo momento reguliavimo žiedu (c) įrengta
apšvietimo lemputė (h). Paspaudus svirtinį
jungiklį, lemputė įjungiama.
PASTABA: Lemputė skirta darbo vietai
betarpiškai apšviesti ir nėra skirtas naudoti vietoj
žibintuvėlio.
14
Sukimo momento reguliavimo
žiedas (1 pav.)
Ant sukimo momento reguliavimo žiedo (c) aiškiai
pažymėti skaičiai ir grąžto simbolis. Žiedą reikia
sukti tol, kol įrankio viršuje nustatoma reikiama
nuostata. Fiksatoriai žiede pateikti tam, kad dirbant
nereikėtų spėlioti, kokį sukimo momentą pasirinkti.
Kuo didesnis skaičius ant žiedo, tuo didesnis
sukimo momentas ir tuo didesnę veržlę galima
sukti. Norėdami užfiksuoti movą gręžimo darbams
atlikti, nustatykite grąžto padėtį.
PASTABA: Naudodami gręžtuvą/suktuvą skylėms
gręžti, įsitikinkite, kad sukimo momento reguliavimo
žiedas yra nustatytas taip, kad grąžto simbolis
yra sulygiuotas su įrankio viršuje esančia centrine
linija. Kitaip bandant gręžti mova gali pasisukti.
Dvi pavaros (1, 4 pav.)
Šio suktuvo/gręžtuvo dviejų pavarų funkcija
suteikia galimybę keisti pavaras, kad įrankį galima
būtų panaudoti įvairesniems darbams atlikti.
Norėdami pasirinkti mažą greitį ir didelį sukimo
momentą, išjunkite įrankį ir palaukite, kol jis
nebesisuks. Pastumkite pavaros slinkiklį (d) pirmyn
(griebtuvo link). Norėdami pasirinkti didelį greitį ir
mažą sukimo momentą, išjunkite įrankį ir palaukite,
kol jis nebesisuks. Slinkite pavarų rinktuvą atgal
(šalin nuo griebtuvo).
PASTABA: Nekeiskite pavarų, kai įrankis veikia.
Jeigu kiltų problemų perjungti pavaras, patikrinkite,
ar dvejų pavarų perjungiklį iki galo pastūmėte
į priekį arba atitraukėte atgal.
Beraktis vienos movos
griebtuvas (5 pav.)
Įrankyje sumontuotas beraktis griebtuvas su viena
sukama mova, kad griebtuvą galima būtų valdyti
viena ranka. Norėdami įkišti grąžto antgalį ar kitą
priedą, atlikite šiuos veiksmus.
1. Užfiksuokite svirtinį jungiklį IŠJUNGIMO
padėtyje, kaip buvo aprašyta pirmiau.
2. Viena ranka laikykite įrankį, o kita suimkite juodą
griebtuvo movą. Sukite movą prieš laikrodžio
rodyklę, kol galėsite įkišti reikiamą priedą.
3. Įkiškite priedą į griebtuvą maždaug 19 mm
(3/4 col.) ir, viena ranka laikydami įrankį,
o kita ranka sukdami griebtuvo movą pagal
laikrodžio rodyklę, tvirtai jį priveržkite. Šiame
įrankyje įrengtas automatinis veleno fiksavimo
mechanizmas. Šis mechanizmas suteikia
jums galimybę viena ranka atidaryti ir uždaryti
griebtuvą.
LATVIEŠU
Norėdami ištraukti priedą, pakartokite pirmiau
minėtą 2 žingsnį.
ĮSPĖJIMAS: Nebandykite įtvirtinti
grąžtų antgalių (arba kokių nors
kitų priedų) laikydami už priekinės
griebtuvo dalies ir įjungdami įrankį.
Sugadinsite griebtuvą ir patys
susižeisite. Keisdami priedus, visuomet
išjunkite svirtinį jungiklį.
Norėdami maksimaliai įveržti priedą, viena ranka
būtinai laikykite įrankį, o kita priveržkite griebtuvą.
GRIEBTUVO IŠĖMIMAS (6 PAV.)
Pasukite reguliavimo žiedą ties „gręžimo“
padėtimi, o pavarų perjungiklį ties 1 (mažo
greičio) padėtimi. 6,35 mm (1/4 col.) arba
didesniu šešiakampiu veržliarakčiu laikykite
trumpesnį griebtuvo galą (veržliaraktį reikia įsigyti
atskirai, jis nepateikiamas su įrankiu). Minkštu
plaktuku arba medžio gabalėliu padaužykite
ilgesnį griebtuvo galą pagal laikrodžio rodyklę,
kaip parodyta. Taip atlaisvinsite griebtuvo viduje
esantį varžtą.
Iki galo atidarykite griebtuvo spaustuvus,
į griebtuvo priekį tarp spaustuvų įkiškite
veržliaraktį (arba, jeigu reikia, įrankį „Torx“), kad
pagautumėte varžto galvutę. Išsukite varžtą,
sukdami pagal laikrodžio rodyklė (kairėn).
Įtaisykite šešiakampį veržliaraktį į griebtuvą ir
veržkite kaip parodyta 6 pav. Mediniu plaktuku
arba panašiu daiktu smarkiai padaužykite raktą
prieš laikrodžio rodyklę. <a>
GRIEBTUVO ĮDĖJIMAS (7 PAV.)
Iki galo užsukite griebtuvą ranka ir įtaisykite
varžtą (su kairiniu sriegiu). Tvirtai prisukite varžtą.
6,35 mm (1/4 col.) arba didesniu šešiakampiu
veržliarakčiu (nepateiktas) laikydami trumpesnį
griebtuvo galą, minkštu plaktuku padaužykite
ilgesnį griebtuvo galą pagal laikrodžio rodyklę,
kaip parodyta. Dar kartą priveržkite varžtą,
sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.
Gręžimas
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite įrankį
ir ištraukite kištuką iš maitinimo
šaltinio.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, VISADA ruošinį
būtinai tvirtai pritvirtinkite arba
įtvirtinkite. Jeigu gręžiate ploną
ruošinį, naudokite medinę „atraminę“
trinkelę, kad nesugadintumėte
ruošinio.
Norėdami gręžti, pasukite žiedą ties grąžto
simboliu. Pavarų rinktuvu pasirinkite pageidaujamą
greitį/sukimo momentą, kad greitis ir sukimo
momentas tiktų planuojamam darbui atlikti.
1. Naudokite tik aštrius grąžtus. Gręždami
MEDIENĄ, naudokite spiralinius,
plunksninius, žiedinius pjūklus skylėms
daryti. METALĄ gręžkite lėtai, naudokite
plieninius (HHS) spiralinius grąžtus arba
perforavimo pjūklus skylėms daryti.
2. Gręždami grąžtą laikykite tiesiai ir jį
spauskite. Spauskite tiek, kad grąžtas
gręžtų medžiagą, tačiau ne per stipriai, kad
neužgestų variklis arba kad nepakryptų
grąžtas.
3. Norėdami kontroliuoti sukamuosius grąžto
judesius, tvirtai laikykite įrankį abejomis
rankomis.
ĮSPĖJIMAS: Perkrovos atveju
grąžtas gali išsijungti ir staigiai
pasisukti. Visuomet būkite pasirengę,
kad grąžtas gali išsijungti. Tvirtai
laikykite įrankį abejomis rankomis,
kad suvaldytumėte įrankį ir
išvengtumėte sužeidimo.
4. JEIGU GRĘŽTUVAS STRINGA, tai paprastai
atsitinka dėl perkrovos arba netinkamo
naudojimo. TUOJ PAT ATLEISKITE
GAIDUKĄ, ištraukite iš ruošinio grąžto
antgalį ir nustatykite gręžtuvo išsijungimo
priežastį. NEBANDYKITE ĮJUNGTI IR
IŠJUNGTI IŠSIJUNGUSIO GRĘŽTUVO –
GALITE JĮ SUGADINTI.
5. Norėdami maksimaliai sumažinti išsijungimą
ir medžiagos pradūrimą, mažiau spauskite
grąžtą ir, gręždami skylę, paskutinę
sekundės dalį atleiskite grąžto antgalį.
6. Traukdami grąžto antgalį iš išgręžtos skylės,
neišjunkite variklio. Taip apsaugosite grąžtą
nuo užstrigimo.
7. Naudojant keičiamo greičio grąžtus nereikia
prakalti taško, kuriame bus gręžiama skylė.
Skylę pradėkite gręžti lėtai, paskui, kai skylė
bus pakankamai gili, kad grąžtas neišslystų,
stipriau spauskite svirtinį jungiklį ir gręžkite
didesniu greičiu.
15
LATVIEŠU
Gręžimo funkcijos naudojimas
Įrankio viršuje esančiu dviejų greičių pavarų
perjungikliu epasirinkite pageidaujamą
greitį/sukimo momentą, kad nustatytumėte
suplanuotam darbui tinkamą greitį ir sukimo
momentą.
Įkiškite į griebtuvą reikiamą sukimo antgalį taip,
kaip įdedate bet kokį grąžto antgalį. Pabandykite
įsukti varžtą į nuopjovą arba nematomą ruošinio
vietą, kad nustatytumėte tinkamą griebtuvo žiedo
padėtį.
MAKSIMALŪS REKOMENDUOJAMI DYDŽIAI
Antgaliai,
skirti metalui
gręžti
Medienai,
gręžimui be
smūgiavimo
Skylėmis
prakalti
Žema riba –1
Aukšta riba – 2
6,35 mm (1/4
colio)
3,18 mm (1/8
colio)
19,05 mm (3/4
colio)
12,7 mm (1/2
colio)
19,05 mm (3/4
colio)
15,88 mm (5/8
colio)
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį
tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išardymo/
montavimo darbus, įjunkite
priekinės/atbulinės eigos mygtuko
blokavimą arba išjunkite įrankį ir
ištraukite akumuliatoriaus bloką.
Krovikliui ir akumuliatoriui jokios techninės
priežiūros nereikia. Viduje nėra dalių, kurių
techninę priežiūrą galėtų atlikti pats vartotojas.
Valymas
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite,
kad pagrindiniame korpuse arba
aplink ventiliacijos angas susikaupė
purvo ir dulkių, išpūskite juos sausu
oru. Atlikdami šį darbą dėvėkite
aprobuotas akių apsaugas ir
respiratorius.
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio
dalies į skystį.
KROVIKLIO VALYMO INSTRUKCIJA
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio
pavojus. Prieš pradėdami valyti
kroviklį, išjunkite jį iš elektros
lizdo. Purvą ir tepalą nuo kroviklio
paviršiaus galima nuvalyti skudurėliu
arba minkštu, nemetaliniu šepetėliu.
Nenaudokite vandens arba kokių nors
kitokių valymo priemonių tirpalų.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
„DEWALT“,priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus susisiekite su savo tiekėju.
Tepimas
Jūsų elektros įrankio papildomai tepti nebūtina.
16
LATVIEŠU
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite
pakeisti šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis
jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su
kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį
į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
Daugkartinio naudojimo
akumuliatorių blokas
Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumuliatorius
yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai
krūvio ir nebegali maitinti įrankio pakankama
galia. Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia
pašalinti taip, kad jis neužterštų aplinkos:
• Visiškai iškrovę akumuliatorių bloką, nuimkite
jį nuo įrankio.
• Ličio jonų akumuliatoriai yra perdirbami.
Grąžinkite juos įgaliotam atstovui arba
priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti
akumuliatoriai bus perdirbti arba tinkamai
pašalinti.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite
savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto
atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
10,8 В АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ/ВИНТОВЕРТ
DCD710
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DΕWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DΕWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DCD710
Напряжение питания В пост. тока 10,8
Тип
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Число оборотов без нагрузки:
1-я скорость
об./мин. 0–400
2-я скорость
об./мин. 0-1500
Максимальный крутящий момент
Нм
Выходная мощность (MWO) Вт 180
Патрон
мм
10
Максимальный диаметр сверления:
Древесина
мм
20
Металл
мм
10
Вес (без аккумулятора)
кг 0,91
24
LpA (звуковое давление) дБ(А) 65
KpA (погрешность измерения
звукового давления) дБ(А) 3
LwA (измеренная
акустическая мощность) дБ(А) 76
KwA (погрешность измерения
акустической мощности) дБ(А) 3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом EN
60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с2 < 2,5
Погрешность K =
м/с2 1,5
18
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности для
защиты оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Аккумулятор
DCB121 DCB123
Тип аккумулятора
Li-Ion
Li-Ion
Напряжение питания В пост.
тока
10,8
10,8
Емкость
Ач
1,3
1,5
Вес
кг
0,2
0,2
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное устройство DCB100
Напряжение питания
В перем.
тока
230
Тип аккумулятора
Li-Ion
Приблизительное время полной
40
40
мин.
(1,3 Ач
(1,5 Ач
аккуму- аккумуляторы) ляторы)
Вес
кг
0,3
DCB105
230
Li-Ion
зарядки
30
30
(1,3 Ач (1,5 Ач
аккуму- аккумуляторы) ляторы)
0,49
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
10
DCD710
DΕWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC, EN
60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DΕWALT.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному исходу
или получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DΕWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.04.2010
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
20
c)
Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический
кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей
электроинструмента. Поврежденный
или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
f) При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного отключения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного
снаряжения, а именно: пылезащитной
маски, ботинок на нескользящей подошве,
защитного шлема или противошумных
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять или
перенести его, убедитесь, что
выключатель находится в положении
«выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой кнопкой
выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен
в положение «включено», это может
привести к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы
Ваши волосы, одежда или перчатки
находились в постоянном отдалении
от движущихся частей инструмента.
Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть
в движущиеся части инструмента.
g) Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ
И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
f) Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
с) Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть
контакты аккумулятора. Короткое
замыкание контактов аккумулятора
может привести к получению ожогов
или возникновению пожара.
d) В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
дрелями/винтовертами
• При сверлении с ударом всегда
надевайте противошумовые
наушники. Воздействие шума может
привести к потере слуха.
22
• При работе пользуйтесь
дополнительной рукояткой
(рукоятками), прилагающейся
к инструменту. Потеря контроля
над инструментом может привести
к тяжелой травме.
• Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых
режущий инструмент может
соприкасаться со скрытой проводкой
или собственным кабелем. Контакт
режущей принадлежности с находящимся
под напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
Пример:
2011 XX XX
Год изготовления
РУССКИЙ ЯЗЫК
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядного устройства DCB100 и DCB105.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочитайте все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем от
аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
Это может привести к поражению
электрическим током.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DΕWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться о него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы, заряжайте
только аккумуляторы марки
DΕWALT. Аккумуляторы других
марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению электроинструмента.
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск
возникновения пожара,поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с электроинструментом.
• Не кладите на верхнюю часть
зарядного устройства какой-либо
предмет и не ставьте зарядное
устройство на мягкую поверхность,
это может блокировать
вентиляционные прорези и вызвать
чрезмерный внутренний нагрев!
Располагайте зарядное устройство
вдали от источника тепла. Вентиляция
зарядного устройства происходит через
прорези, устроенные в верхней и нижней
части кожуха.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях,
когда зарядное устройство
подключено к электросети,
оно может быть закорочено
посторонним материалом.
Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как шлифовальная пыль,
металлическая стружка, стальная
проволока, алюминиевая фольга
или слой металлических частиц
и других подобных материалов
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве. Зарядное
устройство и аккумулятор специально
разработаны для совместного использования.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель
или вилка повреждены – сразу же
заменяйте поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия! Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство
самостоятельно; обращайтесь
в авторизованный центр для
проведения технического
обслуживания или ремонта!
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения получения
травмы он должен быть немедленно заменен
производителем, его сервисным агентом или
другим квалифицированным специалистом.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно!
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB100 и DCB105
предназначено для зарядки Li-Ion
аккумуляторов напряжением 10,8 В.
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и являются наиболее простыми
в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 2)
1. Подключите вилку зарядного устройства
(j) к соответствующей сетевой розетке
прежде, чем вставить аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (g) в зарядное
устройство. Красный индикатор зарядки
начнет непрерывно мигать, указывая на
начало процесса зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен и его можно
использовать с инструментом или
оставить в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения
максимальной производительности
и продления срока службы Li-Ion
аккумуляторов, перед первым использованием
полностью зарядите аккумулятор.
24
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
зарядка
– – – –
полностью заряжен
–––––––––––
пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора
–– – –– –
замените аккумулятор
•••••••••••
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
ЛИТИЙ-ИОННЫЕ (LI-ION) АККУМУЛЯТОРЫ
Литий-ионные аккумуляторы спроектированы
по Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
литий-ионный аккумулятор в зарядное
устройство до его полной зарядки.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены,
не забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
нижеследующие инструкции по безопасности.
Затем приступайте к установленной процедуре
зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
РУССКИЙ ЯЗЫК
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Никогда не вставляйте силой
аккумулятор в зарядное устройство.
Ни коим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведет
к получению тяжелой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DΕWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
в местах, в которых температура
может достичь или превысить
40 °С (например, наружные навесы
или строения из металла в летнее
время).
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию резкого
удара, удара при падении, попали
под тяжелый предмет или были
повреждены каким-либо другим
образом (например, проткнуты
гвоздем, попали под удар молотка
или под ноги). Это может привести
к поражению электрическим током
или смерти от электрического
тока. Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите не
используемый инструмент набок
на устойчивую поверхность
в месте, в котором он не
создает опасность, что о него
могут споткнуться и упасть.
Некоторые инструменты
с аккумуляторами больших
размеров ставятся на аккумулятор
в вертикальном положении, но их
легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь за медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DCD710 работает от аккумулятора
напряжением 10,8 В.
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое прохладное
место вдали от зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы.
Перед использованием потребуется
аккумулятор зарядить.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
100%
Аккумулятор заряжается.
40
Время зарядки см. в технических
характеристиках зарядного
устройства.
Для использования только внутри
помещений.
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Дрель/винтоверт
1 Зарядное устройство
100%
Аккумулятор заряжен.
2 Аккумулятора
1 Чемодан
Аккумулятор неисправен.
1 Клипса на ремень (только для DCD710SV)
1 Руководство по эксплуатации
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства!
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный
аккумулятор!
Используйте только
с аккумуляторными батареями
марки DΕWALT, другие аккумуляторы
могут взорваться, что приведет
к получению травмы или
повреждению электроинструмента!
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки
моделей N.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Курковый пусковой выключатель
с регулировкой скорости
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4°С-40°С.
b. Переключатель направления вращения
(реверса)
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
e. Быстрозажимной патрон
c. Муфта установки крутящего момента
d. Переключатель скоростей
f. Кнопка освобождения аккумулятора
g. Аккумулятор
Не бросайте аккумулятор в огонь.
26
h. Подсветка
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАЗНАЧЕНИЕ
Данная дрель/винтоверт предназначена для
работ в легком режиме по заворачиванию
саморезов и сверлению отверстий.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данная дрель/винтоверт является
профессиональным электроинструментом.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
Не оставляйте детей одних с инструментом
и не позволяйте играть с ним.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
электроинструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DΕWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом EN
60335, исключающей потребность
в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DΕWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
и регулировкой инструмента
всегда извлекайте аккумулятор.
Перед установкой или извлечением
аккумулятора всегда выключайте
инструмент.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DΕWALT.
Установка и снятие
аккумулятора (Рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
блокируйте переключатель
реверса или выключайте
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор
(g) полностью заряжен.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Установите аккумулятор на бороздки
внутри рукоятки инструмента.
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока
Вы не услышите, что замок защелкнулся
на месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопку освобождения
аккумулятора (f) и извлеките аккумулятор
из рукоятки инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство,
как описано в разделе «Зарядное
устройство» данного руководства.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
блокируйте переключатель
реверса или выключайте
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор
перед каждой операцией
регулировки или снятием/
установкой принадлежностей
или насадок.
Правильное положение рук во
время работы (Рис. 1, 8)
Переключатель вращения (реверс) (b)
устанавливает направление вращения
инструмента, а также служит кнопкой блокировки.
Для установки вращения вперед, отпустите
курковый выключатель и нажмите
переключатель направления вращения
с правой стороны инструмента.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
электроинструмент, как показано
на рисунке.
Для установки реверса, нажмите на
переключатель направления вращения
с левой стороны инструмента. Кнопка
переключателя, установленная в среднее
положение, блокирует инструмент в состоянии
«выключено». При изменении положения
кнопки переключателя не забывайте отпускать
курковый выключатель.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
ПРИМЕЧАНИЕ: При первом включении
инструмента после изменения направления
вращения Вы можете услышать щелчок
в момент запуска. Это нормально и не
указывает на наличие какой-либо проблемы.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой удерживайте основную рукоятку
(i).
Курковый пусковой
выключатель
с регулировкой скорости
(Рис. 1)
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а). Для
выключения инструмента отпустите курковый
выключатель. Ваш инструмент оборудован
тормозом. Патрон остановится, когда
выключатель будет полностью отпущен.
Встроенный переключатель скорости
позволяет выбрать наиболее подходящую
скорость для каждой отдельной операции.
Увеличение скорости регулируется
интенсивностью нажатия на курковый
выключатель. В целях продления срока
службы Вашего инструмента используйте
максимальную скорость только на начальном
этапе высверливания отверстий или
заворачивания крепежных элементов
ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется
непрерывно использовать инструмент во всем
диапазоне скоростей. Это может привести
к повреждению пускового выключателя.
28
Переключатель направления
вращения (реверса) (Рис. 1)
Подсветка (Рис. 1)
Под муфтой установки крутящего момента
(с) расположена подсветка (h). Подсветка
загорается при нажатии на выключатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подсветка служит для
освещения рабочей поверхности и не
предназначена для использования в качестве
фонарика.
Муфта установки крутящего
момента (Рис. 1)
На муфту установки крутящего момента (с)
нанесены цифры и символ сверла. Вращайте
муфту до установки нужного значения в верхней
части инструмента. На муфте предусмотрены
указатели в целях предотвращения неточностей
при выборе крутящего момента. Чем выше
цифра на муфте, тем выше крутящий момент
и тем больше размер крепежной детали,
которую можно завернуть. Для блокировки
муфты врежиме сверления передвиньте ее на
позицию сверла.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании дрели/
винтоверта для сверления отверстий
убедитесь, что муфта установки крутящего
момента расположена таким образом, чтобы
символ сверла совпадал с центральной
линией в верхней части инструмента.
В противном случае, при начале сверления
муфта будет двигаться.
РУССКИЙ ЯЗЫК
2-х скоростной редуктор
(Рис. 1, 4)
2-х скоростной Вашей дрели/винтоверта
позволяет легко переключаться с одной
скорости на другую для максимальной
универсальности применения инструмента.
Для установки низкой скорости и высокого
крутящего момента выключите инструмент
и дайте ему полностью остановиться.
Передвиньте переключатель скоростей (d)
вперед (в сторону патрона). Для установки
высокой скорости и низкого крутящего
момента выключите инструмент и дайте
ему полностью остановиться. Передвиньте
переключатель скоростей назад (от патрона).
ПРИМЕЧАНИЕ: Не переключайте скорость,
когда инструмент работает. Если Вы
испытываете затруднения при переключении
скорости, убедитесь, что переключатель
сдвинут полностью вперед или полностью
назад.
Быстрозажимной патрон
с одной муфтой (Рис. 5)
Ваш инструмент оборудован быстрозажимным
патроном с одной поворотной муфтой для
легкой и быстрой смены насадок одной рукой.
Чтобы вставить сверло или другую насадку,
выполните следующие шаги:
1. Заблокируйте курковый выключатель
в положение ВЫКЛЮЧЕНО, как было
описано выше.
2. Захватите заднюю часть муфты
патрона одной рукой, а другой рукой
держите инструмент. Вращайте муфту
в направлении против часовой стрелки,
пока она не сдвинется на расстояние,
позволяющее вставить нужную насадку.
3. Вставьте насадку в патрон на глубину
примерно 19 мм и надежно затяните,
одной рукой вращая муфту в направлении
по часовой стрелке и держа инструмент
другой рукой. Ваш инструмент оборудован
механизмом автоматической блокировки
шпинделя. Данный механизм позволяет
открывать и затягивать патрон одной
рукой.
Для освобождения насадки повторите шаг 2.
ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь
закрепить сверло (или какуюлибо другую насадку), захватив
переднюю часть патрона
и одновременно включив
инструмент. Это может
привести к повреждению патрона
и получению травмы. При смене
насадок всегда блокируйте
курковый выключатель
в выключенном положении.
Для надежной фиксации насадки всегда
затягивайте патрон, поворачивая муфту одной
рукой и держа инструмент в другой руке.
СНЯТИЕ ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (РИС. 6)
Поверните муфту установки крутящего
момента на позицию сверла, а переключатель
скоростей в положение 1 (низкая скорость).
Зажмите в патроне короткий конец
шестигранного ключа (не входит в комплект
поставки инструмента) диаметром 6,35 мм
(1/4») или более. Деревянным молотком или
похожим предметом ударяйте по длинному
концу ключа, поворачивая его по часовой
стрелке, как показано на рисунке. Таким
образом будет ослаблен винт внутри патрона.
Полностью раскройте кулачки патрона
и вставьте отвертку (или звездообразную
насадку, если требуется) в переднюю часть
патрона между кулачками, достигая головки
винта. Открутите винт по часовой стрелке
(левая резьба) и выньте его. Вставьте в патрон
ключ и затяните, как показано на рисунке 6.
Деревянным молотком или похожим предметом
ударяйте по ключу, поворачивая его против
часовой стрелки. Ослабив таким образом
патрон, отвинтите его вручную.
УСТАНОВКА ПАТРОНА (РИС. 7)
Навинтите патрон вручную насколько возможно
и вставьте винт (с левой резьбой). Затяните
с усилием винт. Зажмите в патроне короткий
конец шестигранного ключа диаметром 6,36
мм (1/4») или более (не входит в комплект
поставки инструмента) и деревянным
молотком ударяйте по длинному концу ключа,
поворачивая его в направлении по часовой
стрелке, как показано на рисунке. Снова
затяните винт, поворачивая его в направлении
против часовой стрелки.
Сверление
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы,
перед регулировкой или снятием/
установкой дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения травмы
ВСЕГДА надежно закрепляйте
заготовку. При сверлении тонких
материалов, для предотвращения
их повреждения подкладывайте
деревянный брусок.
Поверните муфту и установите ее на символ
сверла. При помощи переключателя скоростей
(е) установите скорость и крутящий момент,
оптимальные для выполнения задания.
1. Используйте только остро заточенные
сверла. Для сверления в ДЕРЕВЕ
используйте спиральные сверла,
перьевые сверла или цифенборы. Для
сверления в МЕТАЛЛЕ используйте
высокоскоростные спиральные сверла из
стали или цифенборы.
2. Всегда прилагайте давление по прямой
линии со сверлом. Давление должно
быть достаточным для равномерного
врезания сверла, но не слишком сильным,
чтобы не вызвать останов двигателя или
отклонение сверла.
3. Крепко держите инструмент обеими
руками, чтобы контролировать
вращательное действие сверла.
ВНИМАНИЕ: В случае перегрузки
в результате внезапного
закручивания сверла дрель
может остановиться. Всегда
определяйте причину останова.
Крепко держите инструмент
обеими руками, чтобы
контролировать вращательное
действие сверла.
4. ОСТАНОВ ДРЕЛИ обычно происходит
в результате перегрузки инструмента или
неправильного использования. СРАЗУ ЖЕ
ОТПУСТИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, извлеките
сверло из заготовки и определите причину
останова. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАПУСТИТЬ
ВНЕЗАПНО ОСТАНОВИВШИЙСЯ
ДВИГАТЕЛЬ, НАЖИМАЯ НА КЛАВИШУ
ПУСКОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ –
ИНСТРУМЕНТ МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ.
5. Для сведения у минимуму риска
внезапного останова инструмента или
просверливания материала насквозь,
уменьшите давление на дрель
и осторожно высверливайте последнюю
часть отверстия.
6. Не выключайте двигатель при извлечении
сверла из высверленного отверстия. Это
позволит избежать заклинивания сверла.
30
7. При использовании регулировки скорости
нет необходимости предварительно
прокернивать высверливаемое отверстие.
Начиная сверление, используйте низкую
скорость и путем нажатия на курковый
выключатель постепенно увеличивайте
скорость, пока отверстие не будет
достаточно глубоким, чтобы сверло из
него не выскочило.
Использование винтоверта
При помощи переключателя скоростей,
расположенного в верхней части инструмента,
установите скорость и крутящий момент,
оптимальные для выполнения задания.
Вставьте в патрон отверточную насадку
таким же способом, как и сверло. Выполните
несколько пробных заворачиваний в обрезке
материала или на скрытом участке, чтобы
определить правильную позицию муфты
установки крутящего момента.
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
НАСАДКИ,
СВЕРЛЕНИЕ
В МЕТАЛЛЕ
ДРЕВЕСИНА,
ПЛОСКОЕ
СВЕРЛЕНИЕ
ВЫПИЛИВАНИЕ
ОТВЕРСТИЙ
Низкая
скорость- 1
Высокая
скорость- 2
6,35 мм (1/4”)
3,18 мм (1/8”)
19,05 мм (3/4”)
12,7 мм (1/2”)
19,05 мм (3/4”)
15,88 мм (5/8”)
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DΕWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
блокируйте переключатель
реверса или выключайте
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Зарядное устройство не требует технического
обслуживания. Внутри зарядного устройства
нет деталей, требующих технического
обслуживания.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные
принадлежности
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса инструмента
сухим сжатым воздухом по
мере видимого скопления грязи
внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Выполняйте очистку,
надев средство защиты глаз
и респиратор утвержденного
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от
розетки сети переменного тока.
Грязь и масло можно удалять
с наружной поверхности зарядного
устройства с помощью ткани или
мягкой неметаллической щетки.
Не используйте воду или любой
чистящий раствор.
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DΕWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Для снижения
риска получения травмы пользуйтесь
только рекомендованными DΕWALT
принадлежностями.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент DΕWALT или Вы больше
в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете
сдать Ваше изделие в любой авторизованный
сервисный центр, который собирает их по нашему
поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
D Ε WALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DΕWALT
и полную информацию о нашем послепродажном
обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: ww.2helpU.com.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
Перезаряжаемый
аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро. Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для окружающей
среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Литий-ионные элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
Использование клипсы на
ремень (опция)
Хранить инструмент в кейсе рекомендуется
с демонтированной клипсой во избежании
порчи чемодана и инструмента.
zst00202500 - 26-03-2013
32
33
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising