DCD710 | DeWalt DCD710 CORDLESS DRILL instruction manual

371000 - 38 LV
DCD710
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
6
18
1. attēls / Рисунок 1
d
c
e
b
h
i
a
f
g
2. attēls / Рисунок 2
g
j
3
3. attēls / Рисунок 3
4. attēls / Рисунок 4
c
f
g
5. attēls / Рисунок 5
4
d
6. attēls / Рисунок 6
7. attēls / Рисунок 7
8. attēls / Рисунок 8
5
LATVIEŠU
10,8 V BEZVADU URBJMAŠĪNA/SKRŪVGRIEZIS
AR REGULĒJAMU SAJŪGU DCD710
Apsveicam!
slikti apkopts, vibrāciju emisija var
atšķirties. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments
ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā.
Šādos gadījumos var ievērojami
samazināties iedarbības līmenis visā
darba laikposmā.
Tehniskie dati
VDC
DCD710
10.8
1
Litija jonu
Spriegums
Veids
Akumulatora veids
Ātrums bez noslodzes
1. pārnesums
2. pārnesums
Maks. griezes moments
Izejas jauda
Spīļpatronas dziļums
Maksimālais urbšanas dziļums
koksnē
metālā
Svars (bez akumulatora)
min-1
min-1
Nm
W
mm
0–400
0–1500
24
180
10
mm
mm
kg
20
10
0,91
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena neprecizitāte)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas neprecizitāte)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
65
3
76
3
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir
noteiktas atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
ah =
m/s²
< 2,5
Neprecizitāte K =
m/s² 1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju
emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta
pārbaudes metodi, kas norādīta EN 60745, un
to var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai
ar citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš
novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā
vibrāciju emisijas vērtība attiecas
uz instrumenta galveno paredzēto
lietošanu. Tomēr, ja instruments
tiek lietots dažādiem darbiem, ar
atšķirīgiem piederumiem vai tiek
6
Nosakiet arī citus drošības
pasākumus, lai aizsargātu operatoru
no vibrācijas iedarbības, piemēram,
jāveic instrumentu un piederumu
apkope, jārūpējas, lai rokas būtu
siltas, jāorganizē darba gaita.
Akumulators
Akumulatora veids
Litija jonu
Spriegums VDC
Jauda
Ah
Svars
kg
Lādētājs
Elektrotīkla spriegums
Akumulatora veids
Aptuvenais
uzlādes
laiks
Svars
DCB121
DCB123
Litija jonu
10,8
1,3
0,2
10,8
1,5
0,2
VAC
min
kg
DCB100
DCB105
230
230
Litija jonu Litija jonu
40
40
30
30
(1,3 Ah (1,5 Ah (1,3 Ah (1,5 Ah
akumu- akumu- akumu- akumulatori) latori) latori) latori)
0,3
0,49
Definīcijas Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var iestāties nāve vai
gūt smagus ievainojumus.
LATVIEŠU
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var gūt nelielus vai
vidēji smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
DCD710
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar šādiem
dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2004/108/
EK. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu,
sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā adresē
vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un DEWALT vārdā
izstrādā šo apliecinājumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides
nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.04.2010.
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai
ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu
(bez vada).
1) DROŠĪBA DARBA ZONĀ
a) Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram,
viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai
putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada
dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus
vai izgarojumu tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas
kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās
strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis
ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu
iedarbībai. Ja elektroinstrumentā iekļūst
ūdens, palielinās elektriskās strāvas
trieciena risks.
7
LATVIEŠU
d)
e)
f)
Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai
neatvienojiet elektroinstrumentu no
kontaktligzdas, turot to aiz vada.
Netuviniet vadu karstuma avotiem, eļļai,
asām šķautnēm vai kustīgām detaļām.
Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet,
vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja
elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
8
f)
g)
Valkājiet piemērotu apģērbu.
Nevalkājiet pārāk brīvu apģērbu vai
rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu
un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs
apģērbs, rotaslietas vai gari mati var
ieķerties kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas
ierīces, tās jāpievieno un jālieto pareizi.
Lietojot putekļu savācēju, iespējams
mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja
to ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt.
Ja elektroinstrumentu nav iespējams
kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams
un ir jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d) Glabājiet elektroinstrumentus, kas
netiek darbināti, bērniem nepieejamā
vietā un neatļaujiet to ekspluatēt
personām, kas nav apmācītas
to lietošanā vai nepārzina šos
norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
e) Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo.
Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi
elektroinstrumenti, kam nav veikta
pienācīga apkope.
f) Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks
to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk
vadīt.
LATVIEŠU
g)
Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) AKUMULATORA EKSPLUATĀCIJA UN
APKOPE
a) Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto
lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts
vienam akumulatora veidam, tiek lādēts
cita veida akumulators, var izcelties
ugunsgrēks.
b) Lietojiet elektroinstrumentus tikai
ar paredzētajiem akumulatoriem. Ja
izmantojat citus akumulatorus, var rasties
ievainojuma un ugunsgrēka risks.
c) Kamēr akumulators netiek izmantots,
glabājiet to drošā attālumā no metāla
priekšmetiem, piemēram, papīra
saspraudēm, monētām, atslēgām,
naglām, skrūvēm vai līdzīgiem maziem
metāla priekšmetiem, kuri var savienot
abas spailes. Saskaroties akumulatora
spailēm, rodas īssavienojums, kas var
izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
d) Nepareizas lietošanas gadījumā
šķidrums var iztecēt no akumulatora, —
nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši
pieskārāties šķidrumam, noskalojiet
saskarsmes vietu ar ūdeni. Ja šķidrums
nokļūst acīs, meklējiet arī medicīnisku
palīdzību. Šķidrums, kas iztecējis no
akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai
apdegumus.
6) APKALPOŠANA
a) Elektroinstrumentam apkopi drīkst
veikt tikai kvalificēts remonta
speciālists, izmantojot tikai oriģinālās
rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Papildu īpaši drošības
noteikumi urbjmašīnām/
skrūvgriežiem
• Urbjot ar triecienspēku, lietojiet ausu
aizsargus. Trokšņa iedarbībā varat zaudēt
dzirdi.
• Lietojiet palīgrokturus, kas iekļauti
instrumenta komplektā. Zaudējot kontroli
pār instrumentu, var gūt ievainojumus.
• Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
griezējinstruments varētu saskarties ar
apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja griezējinstruments saskaras ar
vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta
ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada
elektriskās strāvas trieciena risku.
Atlikušie riski
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
atlikušos riskus nav iespējams novērst.
Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
– risks gūt apdegumus no piederumiem, kas
darba laikā kļūst karsti;
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS
Datuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa virsmas tajā vietā,
kur instruments saskaras ar akumulatoru.
Piemērs:
2011 XX XX
Ražošanas gads
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoru lādētājiem
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS. Šajā
rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi drošības un
ekspluatācijas norādījumi akumulatoru lādētājiem
DCB100 un DCB105.
• Pirms lādētāja izmantošanas izlasiet visus
norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz
lādētāja, akumulatora un instrumenta, kurā
tiek izmantots akumulators.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Lādētājā nedrīkst
iekļūt šķidrums. Var izraisīt elektriskās
strāvas triecienu.
9
LATVIEŠU
UZMANĪBU! Ugunsbīstamība! Lai
mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet
tikai DEWALT vairākkārt uzlādējamos
akumulatorus. Cita veida akumulatori
var eksplodēt, izraisot ievainojumus
un sabojājot instrumentu.
UZMANĪBU! Bērni ir jāuzrauga, lai
viņi nespēlētos ar instrumentu.
IEVĒRĪBAI! Dažos gadījumos
svešķermeņi var izraisīt
īssavienojumu akumulatorā,
ja akumulators ir pievienots
elektrotīklam. Lādētāja tuvumā
nedrīkst novietot vadītspējīgus
materiālus, piemēram, slīpēšanas
putekļus, metāla skaidas, tērauda
vati, alumīnija foliju vai uzkrājušās
metāla daļiņas. Ja lādētājā nav
ievietots akumulators, lādētājs ir
jāatvieno no elektrotīkla. Pirms
lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno no
elektrotīkla.
• NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar citiem
lādētājiem, kas nav norādīti šajā
rokasgrāmatā. Lādētājs ir īpaši paredzēts šī
akumulatora uzlādēšanai
• Šie lādētāji ir paredzēti tikai un
vienīgi DEWALT vairākkārt uzlādējamo
akumulatoru lādēšanai. Lietojot tos citiem
mērķiem, var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās
strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
• Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega
iedarbībai.
• Atvienojot lādētāju, neraujiet aiz vada, bet
gan aiz kontaktdakšas. Tādējādi barošanas
vada un kontaktdakšas bojājuma risks būs
mazāks.
• Pārbaudiet, vai vads ir novietots tā, lai uz
tā neuzkāptu, pār to nepakluptu vai citādi
nesabojātu vai nesarautu.
• Neizmantojiet pagarinājuma vadu, ja
vien bez tā nevar iztikt. Lietojot nepareizu
pagarinājuma vadu, var izraisīt ugunsgrēka,
elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena
risku.
• Uz lādētāja nedrīkst novietot nekādus
priekšmetus, kā arī to nedrīkst novietot
uz mīkstas pamatnes, lai nenosprostotu
ventilācijas atveres un neizraisītu pārlieku
pārkaršanu iekšpusē. Novietojiet lādētāju
vietā, kur nav karstuma avotu. Lādētāja
vēdināšanu nodrošina atveres korpusa
augšpusē un apakšpusē.
10
• Nelietojiet lādētāju, ja tā vads vai
kontaktdakša ir bojāti — tie ir nekavējoties
jānomaina.
• Neekspluatējiet vai neizjauciet lādētāju, ja
tas ir saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts. Nogādājiet to pilnvarotā
apkopes centrā.
• Lādētāju nedrīkst izjaukt! Ja ir vajadzīga
apkope vai remonts, nogādājiet to
pilnvarotā apkopes centrā. Ja tas tiek
nepareizi lietots vai no jauna samontēts, var
rasties elektriskās strāvas trieciena, nāvējoša
trieciena vai aizdegšanās risks.
• Ja barošanas vads ir bojāts, ražotājam,
servisa pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētiem
speciālistiem tas ir nekavējoties jānomaina
pret jaunu, lai novērstu bīstamību.
• Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno
no elektrotīkla. Tādējādi mazināsies
elektriskās strāvas trieciena risks. Šis
risks nebūs mazāks, ja tikai izņemsiet
akumulatoru.
• NEDRĪKST vienlaicīgi saslēgt kopā 2
lādētājus.
• Lādētājs ir paredzēts darbībai ar standarta
230 V mājsaimniecības elektrisko
strāvu. Nedrīkst izmantot citu sprieguma
daudzumu. Ievērojiet, ka tas neattiecas uz
transportlīdzekļu lādētājiem.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
Lādētāji
Lādētājiem DCB100 un DCB105 ir piemēroti 10,8
V litija jonu akumulatori.
Šie lādētāji nav jānoregulē un ir izstrādāti tā, lai
būtu maksimāli vienkārši ekspluatējami.
Uzlādes kārtība (2. att.)
1. Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet
lādētāju (j) piemērotai kontaktligzdai.
2. Ievietojiet lādētājā akumulatoru (g).
Vienmērīgi mirgo sarkanā (uzlādes) lampiņa,
norādot, ka uzlādes gaita ir sākusies.
3. Kad sarkanā gaismiņa deg vienmērīgi,
tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad
akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var
sākt lietot vai arī atstāt lādētājā.
PIEZĪME. Lai nodrošinātu litija jonu akumulatora
optimālu darbību un maksimālu kalpošanas
laiku, pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet jaunu
akumulatoru.
LATVIEŠU
Uzlādes kārtība
Skatiet turpmāko tabulu, lai uzzinātu akumulatora
uzlādes pakāpi.
Uzlādes statuss
uzlādē
pilnībā uzlādēts
karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
akumulators ir jānomaina
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir pārāk
karsts vai auksts, automātiski tiek aktivizēta
karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana,
apturot uzlādēšanu, līdz akumulators ir
sasniedzis piemērotu temperatūru. Lādētājs
automātiski pārslēdzas akumulatora lādēšanas
režīmā. Ar šo funkciju akumulatoram tiek
nodrošināts maksimāls kalpošanas laiks.
TIKAI LITIJA JONU AKUMULATORI
Litija jonu akumulatori ir aprīkoti ar elektronisku
aizsardzības sistēmu, kas aizsargā tos pret
pārslodzi, pārkaršanu vai dziļu izlādi.
Ja sāk darboties elektroniskā aizsardzības sistēma,
instruments tiek automātiski izslēgts. Šādā
gadījumā ievietojiet lādētājā litija jonu akumulatoru
un lādējiet to, kamēr tas ir pilnībā uzlādēts.
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoriem
Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda
akumulatora kataloga numurs un spriegums.
JAUNS AKUMULATORS NAV PILNĪBĀ
UZLĀDĒTS. PIRMS AKUMULATORA UN
LĀDĒTĀJA IZMANTOŠANAS IZLASIET
TURPMĀKOS DROŠĪBAS NORĀDĪJUMUS.
PĒC TAM VEICIET NORĀDĪTO UZLĀDES
KĀRTĪBU IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS
• Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Ievietojot akumulatoru lādētājā
vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai
izgarojuma tvaiki.
• Akumulatoru nedrīkst iespiest lādētājā
ar spēku. Nepārveidojiet akumulatoru tā,
lai tas derētu citam lādētājam, kurš nav
savietojams, jo tādējādi akumulators var
sabojāties un izraisīt ievainojumus.
• Uzlādējiet akumulatoru tikai ar DEWALT
lādētāju.
• NEDRĪKST akumulatoru apliet ar ūdeni vai
citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.
• Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu
un akumulatoru vietās, kur temperatūra
var sasniegt vai pārsniegt 40 ˚C (105 ˚F)
(piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai
metāla celtnēs).
BRĪDINĀJUMS! Nekādā gadījumā
neatveriet akumulatoru. Ja
akumulatora korpuss ir ieplaisājis vai
bojāts, to nedrīkst ievietot lādētājā.
Akumulatoru nedrīkst lauzt, nomest
zemē vai bojāt. Neekspluatējiet
akumulatoru vai lādētāju, ja tas ir
saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts (piemēram,
caurdurts ar naglu, pārsists ar āmuru,
samīdīts). Var izraisīt elektriskās
strāvas vai nāvējošu triecienu. Bojāti
akumulatori jānogādā apkopes
centrā, lai tos nodotu pārstrādei.
UZMANĪBU! Kad instruments netiek
lietots, tas jānovieto guļus uz
stabilas virsmas, no kuras tas nevar
nokrist zemē. Dažus instrumentus,
kam ir liels akumulators, var novietot
stāvus uz tā, taču šādā gadījumā tos
var viegli apgāzt.
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LITIJA JONU
AKUMULATORIEM
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt. Sadedzinot
litija jonu akumulatoru, rodas toksiski
izgarojuma tvaiki un materiāli.
• Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz
ādas, nekavējoties mazgājiet skarto
vietu ar maigu ziepjūdeni. Ja akumulatora
šķidrums nokļūst acī, skalojiet to, tecinot
ūdeni pār atvērtu aci 15 minūtes vai tikmēr,
kamēr pāriet kairinājums. Ja ir vajadzīga
medicīniska palīdzība, ievērojiet, ka
akumulatora elektrolīta sastāvā ir šķidru
organisko karbonātu un litija sāļu maisījums.
• Atklātu akumulatoru elementu saturs
var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.
Jāieelpo svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet,
meklējiet medicīnisku palīdzību.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība!
Akumulatora šķidrums var uzliesmot,
nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai
liesmu.
11
LATVIEŠU
Akumulators
AKUMULATORA VEIDS
Modelis DCD710 darbojas ar 10,8 voltu
akumulatoru.
Uzlādējiet tikai 4–40 ˚C temperatūrā.
Atbrīvojieties no akumulatora videi
nekaitīgā veidā.
Ieteikumi par uzglabāšanu
1. Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un
sausa vieta, kurā nav tiešu saules staru
un kas nav pārāk karsta un auksta. Lai
nodrošinātu akumulatora optimālu darbību
un maksimālu kalpošanas laiku, uzglabājiet
to istabas temperatūrā.
2. Ja akumulatoru novieto ilgstošā glabāšanā,
to ieteicams pilnībā uzlādēt un uzglabāt
vēsā, sausā vietā, neturot lādētājā.
PIEZĪME. Nav ieteicams uzglabāt pilnībā
izlādētus akumulatorus. Pirms lietošanas
akumulators būs jāuzlādē.
Uzlīmes uz lādētāja un
akumulatora
Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas
tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas
redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
100%
100%
Akumulators tiek lādēts.
Akumulators ir uzlādēts.
Akumulators ir bojāts.
Karsta/auksta akumulatora uzlādes
atlikšana.
Akumulatoru nedrīkst sadedzināt.
Uzlādes laiku sk. tehniskajos datos.
Lietošanai tikai telpās.
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 urbjmašīna/skrūvgriezis
1 lādētājs
2 akumulatori
1 piederumu kārba
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
PIEZĪME. N modeļu komplektācijā neietilpst
akumulatori un lādētāji.
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a. regulējama ātruma slēdzis
b. turpgaitas/atpakaļgaitas poga
Neievietojiet akumulatorā elektrību
vadošus priekšmetus.
c. griezes momenta regulēšanas ripa
d. pārnesumu slēdzis
e. bezatslēgas spīļpatrona
Neuzlādējiet bojātu akumulatoru.
Izmantojiet tikai DEWALT
akumulatorus, jo citi var eksplodēt,
izraisot ievainojumus un bojājumus.
12
f. akumulatoru atlaišanas pogas
g. akumulators
h. darba lukturis
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Nepakļaujiet ūdens iedarbībai.
Urbjmašīna/skrūvgriezis ir paredzēts viegliem
stiprināšanas un urbšanas darbiem.
Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
To NEDRĪKST lietot mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
LATVIEŠU
Šis urbjmašīna/skrūvgriezis ir profesionālai
lietošanai paredzēts elektroinstruments.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas
fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst
pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga
vai neapmāca persona, kas atbild par viņu
drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez uzraudzības,
lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai akumulatora
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam. Pārbaudiet arī to, vai lādētāja
spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam.
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60335, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada
kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un
Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Pirms salikšanas un
regulēšanas akumulators ir obligāti
jāizņem ārā. Pirms akumulatora
ievietošanas vai izņemšanas
instruments ir jāizslēdz.
BRĪDINĀJUMS! Lietojiet tikai
DEWALT akumulatorus un lādētājus.
Akumulatora ievietošana
instrumentā un izņemšana no
tā (3. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas, remontdarbiem
vai piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas iestatiet turpgaitas/
atpakaļgaitas pogu nobloķētā
pozīcijā vai arī izslēdziet instrumentu
un atvienojiet akumulatoru.
PIEZĪME. Pārbaudiet, vai akumulators (g) ir
pilnībā uzlādēts.
AKUMULATORA IEVIETOŠANA
INSTRUMENTA ROKTURĪ
1. Ievietojiet akumulatoru tam paredzētajās
roktura sliedēs.
2. Bīdiet akumulatoru rokturī, līdz atskan
klikšķis un tas nofiksējas.
AKUMULATORA IZŅEMŠANA NO
INSTRUMENTA
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
1. Nospiediet akumulatora atlaišanas pogu
(f) un spēcīgi velciet akumulatoru ārā no
instrumenta roktura.
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
2. Ievietojiet akumulatoru lādētājā, kā aprakstīts
šīs rokasgrāmatas sadaļā par lādētāju.
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 3 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien
bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītus
pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas
jaudai (sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja
izmērs ir 1 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet
šos drošības norādījumus un spēkā
esošos normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas, remontdarbiem
vai piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas iestatiet turpgaitas/
atpakaļgaitas pogu nobloķētā
pozīcijā vai arī izslēdziet instrumentu
un atvienojiet akumulatoru.
13
LATVIEŠU
Pareizs rokas novietojums
(1., 8. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
Griezes momenta regulēšanas
ripa (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Uz griezes momenta regulēšanas ripas (c) ir
skaidri redzamas ciparu un urbja uzgaļu simbolu
atzīmes. Ripa jāpagriež tā, lai vēlamā iestatījuma
vērtība atrastos instrumenta augšpusē. Ripas
iedaļas paredzētas precīza stiprinājuma griezes
momenta iestatīšanai. Jo lielāks cipars norādīts uz
ripas, jo lielāks griezes moments un skrūvējamā
stiprinājuma izmērs. Lai sajūgu nobloķētu urbšanai
paredzētā režīmā, pagrieziet to urbja uzgaļa
pozīcijā.
PIEZĪME. Urbjot caurumus, raugieties, lai griezes
momenta regulēšanas ripa būtu iestatīta tā, lai
urbja uzgaļa simbols atrastos pret viduslīniju
instrumenta augšpusē. Ja tā nav, sajūgs urbšanas
laikā atvienojas.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu
roku uz galvenā roktura (i).
Regulējama ātruma slēdzis
(1. att.)
Lai iedarbinātu instrumentu, nospiediet slēdža
mēlīti (a). Lai instrumentu izslēgtu, atlaidiet
slēdža mēlīti. Šis instruments ir aprīkots ar
bremzēm. Spīļpatrona pārstāj darboties, tiklīdz
slēdža mēlīte ir pilnībā atlaista.
Regulējama ātruma slēdzis ļauj izvēlēt vislabāko
ātrumu konkrētajam veicamajam darbam. Jo
vairāk spiedīsiet uz mēlītes, jo ātrāk instruments
darbosies. Lai instrumentam būtu maksimāli ilgs
kalpošanas laiks, regulējamo ātrumu lietojiet tikai
urbšanas vai skrūvēšanas darba iesākšanai.
PIEZĪME. Nav ieteicams ilgstoši izmantot
regulējamo ātrumu. Tas ir jāizmanto pēc iespējas
retāk, citādi var sabojāt slēdzi.
Turpgaitas/atpakaļgaitas poga
(1. att.)
Turpgaitas/atpakaļgaitas poga (b) nosaka
instrumenta rotācijas virzienu un kalpo arī kā
nobloķēšanas poga.
Lai izvēlētu rotāciju uz priekšu, atlaidiet slēdža
mēlīti un nospiediet turpgaitas/atpakaļgaitas pogu,
kas atrodas instrumenta labajā pusē.
Lai izvēlētu rotāciju atpakaļ, nospiediet turpgaitas/
atpakaļgaitas pogu, kas atrodas instrumenta
kreisajā pusē. Novietojot pogu vidējā pozīcijā,
instruments tiek nobloķēts. Mainot šīs pogas
pozīciju, mēlītei noteikti jābūt atlaistai.
PIEZĪME. Pirmo reizi iedarbinot instrumentu pēc
rotācijas virziena maiņas, iespējams, izdzirdēsiet
klikšķi. Tā ir normāla parādība un neliecina par
problēmām.
Darba apgaismojums (1. att.)
Zem griezes momenta regulēšanas ripas
(c) atrodas darba lukturis (h). Darba lukturis
ieslēdzas, nospiežot slēdža mēlīti.
14
PIEZĪME. Darba lukturis paredzēts
apstrādājamās virsmas apgaismošanai, un to
nevar izmantot kā prožektoru.
Divu pārnesumu mehānisms
(1., 4. att.)
Lai panāktu lielāku daudzveidību, šis instruments ir
aprīkots ar divu pārnesumu mehānismu.
Lai izvēlētu lielu ātrumu un griezes momentu,
vispirms izslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz
tas pārstāj darboties. Bīdiet ātrumu pārnesumu
slēdzi (d) uz priekšu (spīļpatronas virzienā).
Lai izvēlētu mazu ātrumu un griezes momentu,
vispirms izslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz
tas pārstāj darboties. Bīdiet ātrumu pārnesumu
slēdzi atpakaļ (virzienā prom no spīļpatronas).
PIEZĪME. Kamēr instruments darbojas,
pārnesumus nedrīkst mainīt. Ja neizdodas
nomainīt pārnesumus, pārbaudiet, vai divu
pārnesumu slēdzis ir līdz galam nospiests uz
priekšu vai atpakaļ.
Bezatslēgas spīļpatrona ar
vienu uzmavu (5. att.)
Šis instruments ir aprīkots ar bezatslēgas
spīļpatronu (f), kam ir viena griežama uzmava
darbībai ar vienu roku. Lai ievietotu urbja uzgali vai
citu piederumu, rīkojieties šādi.
1. Nofiksējiet mēlīti izslēgtā pozīcijā, kā
aprakstīts iepriekš.
2. Ar vienu roku satveriet spīļpatronas
melno uzmavu un ar otru roku cieši turiet
instrumentu. Grieziet uzmavu pretēji
pulksteņrādītāja virzienam tiktāl, lai pielāgotu
vajadzīgajam piederumam.
LATVIEŠU
3. Ievietojiet spīļpatronā piederumu par aptuveni
19 mm (3/4 collām) un cieši pievelciet, ar
vienu roku griežot uzmavu pulksteņrādītāja
virzienā, bet ar otru roku turot instrumentu. Šis
instruments ir aprīkots ar automātisku vārpstas
bloķēšanas mehānismu. Tādējādi spīļpatronu
iespējams atvērt un aizvērt tikai ar vienu roku.
Lai izņemtu piederumu, vēlreiz veiciet iepriekš
aprakstīto 2. darbību.
BRĪDINĀJUMS! Urbja uzgaļus (vai
citus piederumus) nedrīkst piestiprināt,
satverot spīļpatronas priekšējo daļu
un ieslēdzot instrumentu. Pretējā
gadījumā var sabojāt spīļpatronu un
gūt ievainojumus. Mainot piederumus,
slēdža mēlīte ir jānobloķē.
Lai piestiprinātu maksimāli cieši, ar vienu roku
grieziet spīļpatronas uzmavu, bet ar otru roku turiet
instrumentu.
SPĪĻPATRONAS NOŅEMŠANA (6. ATT.)
Pagrieziet regulēšanas ripu pozīcijā „urbšana”,
bet pārnesumu slēdzi — 1. pozīcijā (mazs
ātrums). Iespīlējiet spīļpatronā 6,35 mm (1/4
collas) vai lielāka izmēra sešstūru uzgriežņu
atslēgas īsāko galu (nav komplektācijā). Ar
koka āmuru vai tamlīdzīgu priekšmetu pasitiet
atslēgas garāko galu pulksteņrādītāja virzienā,
kā norādīts. Tādējādi tiek atbrīvota skrūve
spīļpatronas iekšpusē.
Līdz galam atveriet spīļpatronas spīles un
starp tām ievietojiet skrūvgriezi (vai Torx
atslēgu, ja vajadzīgs) tā, lai tas saskartos ar
skrūves galviņu. Izskrūvējiet skrūvi, griežot
pulksteņrādītāja virzienā (kreisā vītne). Ievietojiet
spīļpatronā sešstūru uzgriežņu atslēgu un
pievelciet, kā norādīts 6. attēlā. Ar koka āmuru
vai tamlīdzīgu priekšmetu strauji pasitiet atslēgu
pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Tādējādi var
atbrīvot spīļpatronu, lai noskrūvētu ar roku.
SPĪĻPATRONAS UZSTĀDĪŠANA (7. ATT.)
Ar roku uzskrūvējiet spīļpatronu tik tālu, cik
vien iespējams, un ievietojiet skrūvi (kreisā
vītne). Cieši pievelciet skrūvi. Iespīlējiet
spīļpatronā 6.35 mm (1/4 collas) vai lielāka
izmēra sešstūru uzgriežņu atslēgas īsāko galu
(nav komplektācijā) un ar koka āmuru pasitiet
atslēgas garāko galu pulksteņrādītāja virzienā,
kā norādīts. Vēlreiz pievelciet skrūvi, griežot to
pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
Urbšana
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota.
BRĪDINĀJUMS! TLai mazinātu
ievainojuma risku, VIENMĒR cieši
nostipriniet apstrādājamo materiālu.
Urbjot plānā materiālā, palieciet
zem tā koka gabalu, lai nesabojātu
urbjamo materiālu.
Pagrieziet ripu pret urbja uzgaļa simbolu, lai
iestatītu urbšanas režīmu. Ar pārnesumu slēdža
palīdzību iestatiet plānotajam darbam piemērotu
ātrumu un griezes momentu.
1. Jālieto tikai asi urbja uzgaļi. Urbjot
KOKSNĒ, jāizmanto spirālurbja, pīķveida
vai cilindriskais zāģveida uzgalis. Urbjot
METĀLĀ, jāizmanto lielam ātrumam
piemērots spirālurbja tērauda uzgalis vai arī
cilindriskais zāģveida uzgalis.
2. Uzgalis jāspiež precīzi taisnā virzienā pret
materiālu. Mazliet piespiediet urbi, lai tas
varētu ieurbties, taču nespiediet pārāk
spēcīgi, lai dzinējs neiestrēgtu un uzgalis
nesaliektos.
3. Turiet instrumentu cieši ar abām rokām, lai
novaldītu instrumentu un tas negrieztos ap
savu asi.
BRĪDINĀJUMS! Instruments var
iestrēgt, ja tam rodas pārslodze
negaidītas vērpes dēļ. Vienmēr
paredziet iestrēgšanas iespējamību.
Cieši abām rokām turiet instrumentu,
lai kontrolētu vērpes spēku un negūtu
ievainojumus.
4. JA URBJMAŠĪNA IESTRĒGST, tas nozīmē,
ka tai radusies pārslodze vai tā nav pareizi
lietota. NEKAVĒJOTIES ATLAIDIET
SLĒDŽA MĒLĪTI, izņemiet urbja uzgali no
materiāla un nosakiet iestrēgšanas cēloni.
IESTRĒGUŠU INSTRUMENTU NEDRĪKST
MĒĢINĀT IEDARBINĀT, IESLĒDZOT UN
IZSLĒDZOT SLĒDZI, JO TĀDĀ VEIDĀ VAR
SABOJĀT INSTRUMENTU.
5. Lai minimizētu iestrēgšanas vai metāla
salaušanas iespējamību, instruments
jālieto ar mazāku spēku un uzgalis jāvirza
uzmanīgāk cauri pēdējai materiāla kārtiņai.
6. Velkot instrumenta uzgali ārā no izurbtā
cauruma, dzinējam ir joprojām jādarbojas.
Tādējādi iespējams novērst iestrēgšanu.
15
LATVIEŠU
7. Urbjot ar regulējama ātruma urbjmašīnām,
urbjamā cauruma vieta nav vispirms
jāierobo. Sāciet cauruma urbšanu ar
mazu ātrumu un, kad uzgalis jau ieurbies
pietiekami dziļi, lai vairs neizslīdētu ārā,
pamazām palieliniet ātrumu, spiežot
spēcīgāk uz slēdža mēlītes.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
Skrūvēšana
Ar divu ātrumu pārnesumu slēdža palīdzību,
kas atrodas instrumenta augšpusē, izvēliet
plānotajam darbam piemērotu ātrumu un griezes
momentu.
Ievietojiet spīļpatronā vajadzīgo stiprinājuma
piederumu. Rīkojieties tāpat kā ar urbja uzgali.
Vispirms mazliet pavingrinieties uz atgriezuma
vai skatam noslēptām materiāla vietām, lai
noteiktu pareizo sajūga ripas pozīciju.
MAKSIMĀLĀS IETEICAMĀS VĒRTĪBAS
Zems
Augsts
diapazons – 1 diapazons – 2
Uzgaļi, urbšana
6,35 mm
3,18 mm
metālā
(1/4 collas)
(1/8 collas)
Koksne,
19,05 mm
12,7 mm
plakanurbšana
(3/4 collas)
(1/2 collas)
19,05 mm
15,88 mm
Gredzenzāģi
(3/4 collas)
(5/8 collas)
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas, remontdarbiem
vai piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas iestatiet turpgaitas/
atpakaļgaitas pogu nobloķētā
pozīcijā vai arī izslēdziet
instrumentu un atvienojiet
akumulatoru.
Lietotājs pats nevar veikt lādētāja un akumulatora
apkopi. Instrumentā nav tādu detaļu, kam
lietotājs pats var veikt apkopi.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta
detaļu tīrīšanai, kas nav no metāla,
nedrīkst izmantot šķīdinātājus vai
citas asas ķīmiskas vielas. Šīs
ķīmiskās vielas var sabojāt šo detaļu
materiālu. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
NORĀDĪJUMI LĀDĒTĀJA TĪRĪŠANAI
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās
strāvas trieciena risks. Pirms
lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno
no maiņstrāvas avota. Netīrumus
un smērvielas no lādētāja ārējās
virsmas var notīrīt ar lupatiņu vai
mīkstu birstīti, kam nav metāla saru.
Neizmantojiet ūdeni vai tīrīšanas
līdzekļus.
Piederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
16
LATVIEŠU
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Uzlādējams akumulators
Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē,
kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu
jaudu, salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad
tā ekspluatācijas laiks ir beidzies, no tā ir
jāatbrīvojas videi nekaitīgā veidā:
• izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam
izņemiet to no instrumenta;
• Litija jonu elementus iespējams pārstrādāt.
Nogādājiet tos savam pārstāvim vai vietējai
pārstrādes iestādei. Savāktie akumulatori
tiek pareizi otrreizēji pārstrādāti vai likvidēti.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
DEWALT remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.2helpU.com.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
10,8 В АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ/ВИНТОВЕРТ
DCD710
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DΕWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DΕWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DCD710
Напряжение питания В пост. тока 10,8
Тип
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Число оборотов без нагрузки:
1-я скорость
об./мин. 0–400
2-я скорость
об./мин. 0-1500
Максимальный крутящий момент
Нм
Выходная мощность (MWO) Вт 180
Патрон
мм
10
Максимальный диаметр сверления:
Древесина
мм
20
Металл
мм
10
Вес (без аккумулятора)
кг 0,91
24
LpA (звуковое давление) дБ(А) 65
KpA (погрешность измерения
звукового давления) дБ(А) 3
LwA (измеренная
акустическая мощность) дБ(А) 76
KwA (погрешность измерения
акустической мощности) дБ(А) 3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом EN
60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с2 < 2,5
Погрешность K =
м/с2 1,5
18
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности для
защиты оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Аккумулятор
DCB121 DCB123
Тип аккумулятора
Li-Ion
Li-Ion
Напряжение питания В пост.
тока
10,8
10,8
Емкость
Ач
1,3
1,5
Вес
кг
0,2
0,2
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядное устройство DCB100
Напряжение питания
В перем.
тока
230
Тип аккумулятора
Li-Ion
Приблизительное время полной
40
40
мин.
(1,3 Ач
(1,5 Ач
аккуму- аккумуляторы) ляторы)
Вес
кг
0,3
DCB105
230
Li-Ion
зарядки
30
30
(1,3 Ач (1,5 Ач
аккуму- аккумуляторы) ляторы)
0,49
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
10
DCD710
DΕWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC, EN
60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DΕWALT.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному исходу
или получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DΕWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.04.2010
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
20
c)
Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический
кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей
электроинструмента. Поврежденный
или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
f) При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного отключения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование защитного
снаряжения, а именно: пылезащитной
маски, ботинок на нескользящей подошве,
защитного шлема или противошумных
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять или
перенести его, убедитесь, что
выключатель находится в положении
«выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой кнопкой
выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен
в положение «включено», это может
привести к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы
Ваши волосы, одежда или перчатки
находились в постоянном отдалении
от движущихся частей инструмента.
Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть
в движущиеся части инструмента.
g) Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ
И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
f) Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
с) Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть
контакты аккумулятора. Короткое
замыкание контактов аккумулятора
может привести к получению ожогов
или возникновению пожара.
d) В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
дрелями/винтовертами
• При сверлении с ударом всегда
надевайте противошумовые
наушники. Воздействие шума может
привести к потере слуха.
22
• При работе пользуйтесь
дополнительной рукояткой
(рукоятками), прилагающейся
к инструменту. Потеря контроля
над инструментом может привести
к тяжелой травме.
• Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых
режущий инструмент может
соприкасаться со скрытой проводкой
или собственным кабелем. Контакт
режущей принадлежности с находящимся
под напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
Пример:
2011 XX XX
Год изготовления
РУССКИЙ ЯЗЫК
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядного устройства DCB100 и DCB105.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочитайте все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем от
аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
Это может привести к поражению
электрическим током.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DΕWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться о него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы, заряжайте
только аккумуляторы марки
DΕWALT. Аккумуляторы других
марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению электроинструмента.
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск
возникновения пожара,поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с электроинструментом.
• Не кладите на верхнюю часть
зарядного устройства какой-либо
предмет и не ставьте зарядное
устройство на мягкую поверхность,
это может блокировать
вентиляционные прорези и вызвать
чрезмерный внутренний нагрев!
Располагайте зарядное устройство
вдали от источника тепла. Вентиляция
зарядного устройства происходит через
прорези, устроенные в верхней и нижней
части кожуха.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях,
когда зарядное устройство
подключено к электросети,
оно может быть закорочено
посторонним материалом.
Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как шлифовальная пыль,
металлическая стружка, стальная
проволока, алюминиевая фольга
или слой металлических частиц
и других подобных материалов
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве. Зарядное
устройство и аккумулятор специально
разработаны для совместного использования.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель
или вилка повреждены – сразу же
заменяйте поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия! Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство
самостоятельно; обращайтесь
в авторизованный центр для
проведения технического
обслуживания или ремонта!
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения получения
травмы он должен быть немедленно заменен
производителем, его сервисным агентом или
другим квалифицированным специалистом.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно!
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB100 и DCB105
предназначено для зарядки Li-Ion
аккумуляторов напряжением 10,8 В.
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и являются наиболее простыми
в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 2)
1. Подключите вилку зарядного устройства
(j) к соответствующей сетевой розетке
прежде, чем вставить аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (g) в зарядное
устройство. Красный индикатор зарядки
начнет непрерывно мигать, указывая на
начало процесса зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен и его можно
использовать с инструментом или
оставить в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения
максимальной производительности
и продления срока службы Li-Ion
аккумуляторов, перед первым использованием
полностью зарядите аккумулятор.
24
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
зарядка
– – – –
полностью заряжен
–––––––––––
пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора
–– – –– –
замените аккумулятор
•••••••••••
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
ЛИТИЙ-ИОННЫЕ (LI-ION) АККУМУЛЯТОРЫ
Литий-ионные аккумуляторы спроектированы
по Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
литий-ионный аккумулятор в зарядное
устройство до его полной зарядки.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены,
не забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
нижеследующие инструкции по безопасности.
Затем приступайте к установленной процедуре
зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
РУССКИЙ ЯЗЫК
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Никогда не вставляйте силой
аккумулятор в зарядное устройство.
Ни коим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведет
к получению тяжелой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DΕWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
в местах, в которых температура
может достичь или превысить
40 °С (например, наружные навесы
или строения из металла в летнее
время).
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию резкого
удара, удара при падении, попали
под тяжелый предмет или были
повреждены каким-либо другим
образом (например, проткнуты
гвоздем, попали под удар молотка
или под ноги). Это может привести
к поражению электрическим током
или смерти от электрического
тока. Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите не
используемый инструмент набок
на устойчивую поверхность
в месте, в котором он не
создает опасность, что о него
могут споткнуться и упасть.
Некоторые инструменты
с аккумуляторами больших
размеров ставятся на аккумулятор
в вертикальном положении, но их
легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь за медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DCD710 работает от аккумулятора
напряжением 10,8 В.
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое прохладное
место вдали от зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы.
Перед использованием потребуется
аккумулятор зарядить.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
100%
Аккумулятор заряжается.
40
Время зарядки см. в технических
характеристиках зарядного
устройства.
Для использования только внутри
помещений.
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Дрель/винтоверт
1 Зарядное устройство
100%
Аккумулятор заряжен.
2 Аккумулятора
1 Чемодан
Аккумулятор неисправен.
1 Клипса на ремень (только для DCD710SV)
1 Руководство по эксплуатации
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства!
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный
аккумулятор!
Используйте только
с аккумуляторными батареями
марки DΕWALT, другие аккумуляторы
могут взорваться, что приведет
к получению травмы или
повреждению электроинструмента!
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки
моделей N.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Курковый пусковой выключатель
с регулировкой скорости
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4°С-40°С.
b. Переключатель направления вращения
(реверса)
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
e. Быстрозажимной патрон
c. Муфта установки крутящего момента
d. Переключатель скоростей
f. Кнопка освобождения аккумулятора
g. Аккумулятор
Не бросайте аккумулятор в огонь.
26
h. Подсветка
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАЗНАЧЕНИЕ
Данная дрель/винтоверт предназначена для
работ в легком режиме по заворачиванию
саморезов и сверлению отверстий.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данная дрель/винтоверт является
профессиональным электроинструментом.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
Не оставляйте детей одних с инструментом
и не позволяйте играть с ним.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
электроинструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DΕWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом EN
60335, исключающей потребность
в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DΕWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
и регулировкой инструмента
всегда извлекайте аккумулятор.
Перед установкой или извлечением
аккумулятора всегда выключайте
инструмент.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DΕWALT.
Установка и снятие
аккумулятора (Рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
блокируйте переключатель
реверса или выключайте
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор
(g) полностью заряжен.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Установите аккумулятор на бороздки
внутри рукоятки инструмента.
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока
Вы не услышите, что замок защелкнулся
на месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопку освобождения
аккумулятора (f) и извлеките аккумулятор
из рукоятки инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство,
как описано в разделе «Зарядное
устройство» данного руководства.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
блокируйте переключатель
реверса или выключайте
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор
перед каждой операцией
регулировки или снятием/
установкой принадлежностей
или насадок.
Правильное положение рук во
время работы (Рис. 1, 8)
Переключатель вращения (реверс) (b)
устанавливает направление вращения
инструмента, а также служит кнопкой блокировки.
Для установки вращения вперед, отпустите
курковый выключатель и нажмите
переключатель направления вращения
с правой стороны инструмента.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
электроинструмент, как показано
на рисунке.
Для установки реверса, нажмите на
переключатель направления вращения
с левой стороны инструмента. Кнопка
переключателя, установленная в среднее
положение, блокирует инструмент в состоянии
«выключено». При изменении положения
кнопки переключателя не забывайте отпускать
курковый выключатель.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
ПРИМЕЧАНИЕ: При первом включении
инструмента после изменения направления
вращения Вы можете услышать щелчок
в момент запуска. Это нормально и не
указывает на наличие какой-либо проблемы.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой удерживайте основную рукоятку
(i).
Курковый пусковой
выключатель
с регулировкой скорости
(Рис. 1)
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а). Для
выключения инструмента отпустите курковый
выключатель. Ваш инструмент оборудован
тормозом. Патрон остановится, когда
выключатель будет полностью отпущен.
Встроенный переключатель скорости
позволяет выбрать наиболее подходящую
скорость для каждой отдельной операции.
Увеличение скорости регулируется
интенсивностью нажатия на курковый
выключатель. В целях продления срока
службы Вашего инструмента используйте
максимальную скорость только на начальном
этапе высверливания отверстий или
заворачивания крепежных элементов
ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется
непрерывно использовать инструмент во всем
диапазоне скоростей. Это может привести
к повреждению пускового выключателя.
28
Переключатель направления
вращения (реверса) (Рис. 1)
Подсветка (Рис. 1)
Под муфтой установки крутящего момента
(с) расположена подсветка (h). Подсветка
загорается при нажатии на выключатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подсветка служит для
освещения рабочей поверхности и не
предназначена для использования в качестве
фонарика.
Муфта установки крутящего
момента (Рис. 1)
На муфту установки крутящего момента (с)
нанесены цифры и символ сверла. Вращайте
муфту до установки нужного значения в верхней
части инструмента. На муфте предусмотрены
указатели в целях предотвращения неточностей
при выборе крутящего момента. Чем выше
цифра на муфте, тем выше крутящий момент
и тем больше размер крепежной детали,
которую можно завернуть. Для блокировки
муфты врежиме сверления передвиньте ее на
позицию сверла.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании дрели/
винтоверта для сверления отверстий
убедитесь, что муфта установки крутящего
момента расположена таким образом, чтобы
символ сверла совпадал с центральной
линией в верхней части инструмента.
В противном случае, при начале сверления
муфта будет двигаться.
РУССКИЙ ЯЗЫК
2-х скоростной редуктор
(Рис. 1, 4)
2-х скоростной Вашей дрели/винтоверта
позволяет легко переключаться с одной
скорости на другую для максимальной
универсальности применения инструмента.
Для установки низкой скорости и высокого
крутящего момента выключите инструмент
и дайте ему полностью остановиться.
Передвиньте переключатель скоростей (d)
вперед (в сторону патрона). Для установки
высокой скорости и низкого крутящего
момента выключите инструмент и дайте
ему полностью остановиться. Передвиньте
переключатель скоростей назад (от патрона).
ПРИМЕЧАНИЕ: Не переключайте скорость,
когда инструмент работает. Если Вы
испытываете затруднения при переключении
скорости, убедитесь, что переключатель
сдвинут полностью вперед или полностью
назад.
Быстрозажимной патрон
с одной муфтой (Рис. 5)
Ваш инструмент оборудован быстрозажимным
патроном с одной поворотной муфтой для
легкой и быстрой смены насадок одной рукой.
Чтобы вставить сверло или другую насадку,
выполните следующие шаги:
1. Заблокируйте курковый выключатель
в положение ВЫКЛЮЧЕНО, как было
описано выше.
2. Захватите заднюю часть муфты
патрона одной рукой, а другой рукой
держите инструмент. Вращайте муфту
в направлении против часовой стрелки,
пока она не сдвинется на расстояние,
позволяющее вставить нужную насадку.
3. Вставьте насадку в патрон на глубину
примерно 19 мм и надежно затяните,
одной рукой вращая муфту в направлении
по часовой стрелке и держа инструмент
другой рукой. Ваш инструмент оборудован
механизмом автоматической блокировки
шпинделя. Данный механизм позволяет
открывать и затягивать патрон одной
рукой.
Для освобождения насадки повторите шаг 2.
ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь
закрепить сверло (или какуюлибо другую насадку), захватив
переднюю часть патрона
и одновременно включив
инструмент. Это может
привести к повреждению патрона
и получению травмы. При смене
насадок всегда блокируйте
курковый выключатель
в выключенном положении.
Для надежной фиксации насадки всегда
затягивайте патрон, поворачивая муфту одной
рукой и держа инструмент в другой руке.
СНЯТИЕ ЗАЖИМНОГО ПАТРОНА (РИС. 6)
Поверните муфту установки крутящего
момента на позицию сверла, а переключатель
скоростей в положение 1 (низкая скорость).
Зажмите в патроне короткий конец
шестигранного ключа (не входит в комплект
поставки инструмента) диаметром 6,35 мм
(1/4») или более. Деревянным молотком или
похожим предметом ударяйте по длинному
концу ключа, поворачивая его по часовой
стрелке, как показано на рисунке. Таким
образом будет ослаблен винт внутри патрона.
Полностью раскройте кулачки патрона
и вставьте отвертку (или звездообразную
насадку, если требуется) в переднюю часть
патрона между кулачками, достигая головки
винта. Открутите винт по часовой стрелке
(левая резьба) и выньте его. Вставьте в патрон
ключ и затяните, как показано на рисунке 6.
Деревянным молотком или похожим предметом
ударяйте по ключу, поворачивая его против
часовой стрелки. Ослабив таким образом
патрон, отвинтите его вручную.
УСТАНОВКА ПАТРОНА (РИС. 7)
Навинтите патрон вручную насколько возможно
и вставьте винт (с левой резьбой). Затяните
с усилием винт. Зажмите в патроне короткий
конец шестигранного ключа диаметром 6,36
мм (1/4») или более (не входит в комплект
поставки инструмента) и деревянным
молотком ударяйте по длинному концу ключа,
поворачивая его в направлении по часовой
стрелке, как показано на рисунке. Снова
затяните винт, поворачивая его в направлении
против часовой стрелки.
Сверление
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы,
перед регулировкой или снятием/
установкой дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения травмы
ВСЕГДА надежно закрепляйте
заготовку. При сверлении тонких
материалов, для предотвращения
их повреждения подкладывайте
деревянный брусок.
Поверните муфту и установите ее на символ
сверла. При помощи переключателя скоростей
(е) установите скорость и крутящий момент,
оптимальные для выполнения задания.
1. Используйте только остро заточенные
сверла. Для сверления в ДЕРЕВЕ
используйте спиральные сверла,
перьевые сверла или цифенборы. Для
сверления в МЕТАЛЛЕ используйте
высокоскоростные спиральные сверла из
стали или цифенборы.
2. Всегда прилагайте давление по прямой
линии со сверлом. Давление должно
быть достаточным для равномерного
врезания сверла, но не слишком сильным,
чтобы не вызвать останов двигателя или
отклонение сверла.
3. Крепко держите инструмент обеими
руками, чтобы контролировать
вращательное действие сверла.
ВНИМАНИЕ: В случае перегрузки
в результате внезапного
закручивания сверла дрель
может остановиться. Всегда
определяйте причину останова.
Крепко держите инструмент
обеими руками, чтобы
контролировать вращательное
действие сверла.
4. ОСТАНОВ ДРЕЛИ обычно происходит
в результате перегрузки инструмента или
неправильного использования. СРАЗУ ЖЕ
ОТПУСТИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, извлеките
сверло из заготовки и определите причину
останова. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАПУСТИТЬ
ВНЕЗАПНО ОСТАНОВИВШИЙСЯ
ДВИГАТЕЛЬ, НАЖИМАЯ НА КЛАВИШУ
ПУСКОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ –
ИНСТРУМЕНТ МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ.
5. Для сведения у минимуму риска
внезапного останова инструмента или
просверливания материала насквозь,
уменьшите давление на дрель
и осторожно высверливайте последнюю
часть отверстия.
6. Не выключайте двигатель при извлечении
сверла из высверленного отверстия. Это
позволит избежать заклинивания сверла.
30
7. При использовании регулировки скорости
нет необходимости предварительно
прокернивать высверливаемое отверстие.
Начиная сверление, используйте низкую
скорость и путем нажатия на курковый
выключатель постепенно увеличивайте
скорость, пока отверстие не будет
достаточно глубоким, чтобы сверло из
него не выскочило.
Использование винтоверта
При помощи переключателя скоростей,
расположенного в верхней части инструмента,
установите скорость и крутящий момент,
оптимальные для выполнения задания.
Вставьте в патрон отверточную насадку
таким же способом, как и сверло. Выполните
несколько пробных заворачиваний в обрезке
материала или на скрытом участке, чтобы
определить правильную позицию муфты
установки крутящего момента.
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
НАСАДКИ,
СВЕРЛЕНИЕ
В МЕТАЛЛЕ
ДРЕВЕСИНА,
ПЛОСКОЕ
СВЕРЛЕНИЕ
ВЫПИЛИВАНИЕ
ОТВЕРСТИЙ
Низкая
скорость- 1
Высокая
скорость- 2
6,35 мм (1/4”)
3,18 мм (1/8”)
19,05 мм (3/4”)
12,7 мм (1/2”)
19,05 мм (3/4”)
15,88 мм (5/8”)
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DΕWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
блокируйте переключатель
реверса или выключайте
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Зарядное устройство не требует технического
обслуживания. Внутри зарядного устройства
нет деталей, требующих технического
обслуживания.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные
принадлежности
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса инструмента
сухим сжатым воздухом по
мере видимого скопления грязи
внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Выполняйте очистку,
надев средство защиты глаз
и респиратор утвержденного
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от
розетки сети переменного тока.
Грязь и масло можно удалять
с наружной поверхности зарядного
устройства с помощью ткани или
мягкой неметаллической щетки.
Не используйте воду или любой
чистящий раствор.
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DΕWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Для снижения
риска получения травмы пользуйтесь
только рекомендованными DΕWALT
принадлежностями.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент DΕWALT или Вы больше
в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете
сдать Ваше изделие в любой авторизованный
сервисный центр, который собирает их по нашему
поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
D Ε WALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DΕWALT
и полную информацию о нашем послепродажном
обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: ww.2helpU.com.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
Перезаряжаемый
аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро. Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для окружающей
среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Литий-ионные элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
Использование клипсы на
ремень (опция)
Хранить инструмент в кейсе рекомендуется
с демонтированной клипсой во избежании
порчи чемодана и инструмента.
zst00202501 - 26-03-2013
32
33
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising