DCD710 | DeWalt DCD710 CORDLESS DRILL instruction manual

382013-50 BAL
DCD710
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
18
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
30
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
41
2
6
Slika / Crtež / Slika / Скица 1
Slika / Crtež / Slika / Скица 2
g
j
3
Slika / Crtež / Slika / Скица 3
Slika / Crtež / Slika / Скица 4
c
f
g
Slika / Crtež / Slika / Скица 5
4
d
Slika / Crtež / Slika / Скица 6
Slika / Crtež / Slika / Скица 7
Slika / Crtež / Slika / Скица 8
5
SLOVENŠČINA
10,8 V BREZŽIČNI NASTAVLJIVI VRTALNIK/
VIJAČNIK S SKLOPKO SERIJE DCD710
Čestitamo!
Izbrali ste DEWALT orodje. Po zaslugi večletnih
izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov
je DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na
področju električnega orodja.
Tehnični podatki
Napetost
VDC (enosmerna)
Tip
Vrsta baterije
Hitrost v praznem teku
1. prestava
min-1
2. prestava
min-1
Največji navor
Nm
Izhodna moč (MWO)
W
Kapaciteta vpenjalne
glave
mm
Maksimalna zmogljivost vrtanja:
Les
mm
Kovina
mm
Teža (brez
akumulatorske baterije) kg
LPA (Raven zvočnega
tlaka)
dB (A)
KPA (negotovost zvočnega
tlaka)
dB (A)
LWA (raven zvočne moči) dB (A)
KWA (negotovost zvočne
moči)
dB (A)
DCD710
10,8
1
Litij-ionska
0–400
0–1500
24
180
10
20
10
0,91
65
3
76
3
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski
seštevek) določene v skladu z EN 60745:
Vrednost emisij vibracij ah
ah =
m/s²
< 2,5
Odstopanje K =
m/s²
1,5
Nivo emisij vibracij, naveden v teh
tehničnih podatkih, je bil izmerjen v skladu
s standardiziranim preizkusom, določenim
v EN 60745, in ga je mogoče uporabiti za
medsebojno primerjavo orodij. Uporabiti ga je
mogoče za predhodno oceno izpostavljenosti.
6
OPOZORILO: Naveden nivo emisij
vibracij predstavlja nivo pri glavnih
načinih uporabe orodja. Toda če
orodje uporabljate za druge vrste dela,
z različnim priborom ali če ga slabo
vzdržujete, so lahko emisije vibracij
drugačne. To lahko znatno poveča
nivo izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
Ocena stopnje izpostavljenosti
vibracijam mora vključevati tudi čas, ko
je orodje izklopljeno ali ko je prižgano,
ampak ga ne uporabljamo. To lahko
znatno zmanjša nivo izpostavljenosti
preko celotnega delovnega obdobja.
Seznanite se z dodatnimi varnostnimi
ukrepi, da bi zaščitili delavca pred
učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje
orodja in dodatkov, vzdrževanje toplote
rok, organizacija delovnih postopkov.
Akumulatorska baterija DCB121
DCB123
Tip akumulatorske
baterije
Litij-ionska Litij-ionska
10,8
10,8
Napetost VDC
Kapaciteta Ah
1,3
1,5
Teža
kg
0,2
0,2
Polnilnik
DCB100
Vhodna
napetost VIZMENIČNA
230
Tip akumulatorske
baterije
Litij-ionska
Pribl.
min 40
40
čas polnjenja (1,3 Ah (1,5 Ah
akum. akum.
bat.)
bat.
Teža
kg
0,3
DCB105
230
Litij-ionska
30
30
(1,3 Ah (1,5 Ah
akum. akum.
bat.)
bat.)
0,49
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
Definicije spodaj opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite navodila in bodite pozorni na te simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če jo ne
SLOVENŠČINA
preprečite privedla do smrti ali hudih
telesnih poškodb.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je ne
preprečite povzročila smrt ali resno
poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje resno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo,
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila poškodbo lastnine.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
ES izjava o skladnosti
STROJNA DIREKTIVA
DCD710
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani pod
Tehničnimi podatki v skladu z: 2006/42/ES,
EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/ES.
Za več informacij se povežite s podjetjem DEWALT
na naslednjem naslovu, ali glejte zadnjo stran
navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
datoteke in daje to izjavo v imenu DEWALT.
Horst Grossmann
Podpredsednik inženiringa in oddelka za razvoj
izdelkov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
15.04.2010
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb preberite navodila
za uporabo.
Splošni napotki za varno
uporabo električnega orodja
OPOZORILO! Preberite vsa
opozorila in navodila. Če ne
upoštevate spodaj navedenih opozoril
in napotkov, lahko to privede do
električnega udara, požara in/ali
telesnih poškodb.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
TUDI ZA UPORABO V PRIHODNJE.
V nadaljevanju uporabljen izraz »električno orodje«
se nanaša na električna orodja, ki so priključena na
električno omrežje s pomočjo priključnega kabla in
na električna orodja gnana s pomočjo akumulatorja
(brez omrežnega priključnega kabla).
1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU
a) Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih
so nezgode pogostejše.
b) Električnega orodja ne uporabljajte
v prostorih, kjer obstaja nevarnost
eksplozije, kot so npr. prostori, kjer
se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali
prah. Električno orodje med delovanjem
povzroča iskre, ki lahko povzročijo požar ali
eksplozijo.
c) Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in
otroci dovolj daleč od delovnega območja.
Motnje lahko privedejo do izgube nadzora.
2) ELEKTRIČNA VARNOST
a) Priključni vtič električnega orodja
mora ustrezati vtičnici. Vtiča nikoli ne
predelujte. Z ozemljenimi električnimi
orodji ne uporabljajte adapterjev za vtiče.
Nepredelani vtiči in ustrezne vtičnice
zmanjšajo možnost električnega udara.
b) Izogibajte se stika z ozemljenimi
površinami, kot so cevi, radiatorji, električne
peči in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno,
je nevarnost električnega udara večja.
c) Orodje zaščitite pred dežjem ali vlago. Vdor
vode v električno orodje povečuje tveganje
električnega udara.
d) Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izklop električnega orodja iz omrežja.
Poskrbite, da bo kabel na varni oddaljenosti
od vročine, olja, ostrih robov in premikajočih
se delov. Poškodovan ali zapleten napajalni
kabel povečuje možnost udara elektrike.
e) Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
primernega napajalnega kabla za delo na
7
SLOVENŠČINA
f)
prostem zmanjšuje nevarnost električnega
udara.
Če je uporaba električnega orodja
v vlažnem okolju neizbežna, uporabite
inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba
inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje
možnost električnega udara.
3) OSEBNA VARNOST
a) Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte
zdravo pamet. Električnega orodja ne
uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom
drog, alkohola ali zdravil. Že trenutek
nepozornosti med delom z električnim
orodjem lahko privede do hudih telesnih
poškodb.
b) Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba zaščitne
opreme kot so proti prašna maska, nedrseči
varnostni čevlji, čelada ali slušna zaščita,
uporabljena v ustreznem okolju, zmanjšuje
možnost telesnih poškodb.
c) Izognite se neželenemu zagonu orodja.
Pred priključitvijo na izvor napajanja,
dviganjem ali prenašanjem električnega
orodja zagotovite, da bo stikalo
v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za
vklop ali priključitev električnega orodja v
električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
d) Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Orodje ali ključ,
ki ostane pritrjen na vrtečih se delih
električnega orodja, lahko povzroči telesne
poškodbe.
e) Izogibajte se nenavadni telesni drži. Ves
čas stojte trdno in ohranjajte pravilno
ravnotežje. To omogoča boljši nadzor
nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
f) Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko
ali rokavicami se ne približujte premikajočim
se delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi
lasje se lahko zapletejo v premikajoče se
dele.
g) Če so na voljo priklopne naprave za
ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se
prepričajte, da so pravilno priklopljene in da
jih uporabljate pravilno. Uporaba naprav za
odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki
jih povzroča prah.
4) UPORABA IN VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH
ORODIJ
a) Električnega orodja ne preobremenite.
Uporabite orodje, ki je predpisano za
8
b)
c)
d)
e)
f)
g)
posamezno opravilo. Pravilna izbira orodja
bo pripomogla, da bo delo končano bolj
kvalitetno in varneje na način, kot je to
predpisano.
Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje,
ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je
nevarno in ga je treba popraviti.
Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali
pred shranjevanjem orodja. Ta preventivni
varnostni ukrep zmanjša nevarnost
naključnega zagona električnega orodja.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite
uporabo orodja osebam, ki niso seznanjene
z delovanjem orodja ali s tem navodilom
za uporabo. Električna orodja so v rokah
neizkušenega uporabnika lahko nevarna.
Vzdržujte električna orodja. Redno
preverjajte, ali je električno orodje mogoče
poškodovano! Preverite, ali gibljivi deli
pravilno delujejo, ali so zlomljeni in tako
poškodovani, da aparat ne deluje več
pravilno. Če je električno orodje pokvarjeno,
ga pred uporabo popravite. Mnogo nesreč
se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja
električnih orodij.
Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
Električno orodje, dodatno opremo, vstavke,
itd. uporabljajte skladno s temi navodili,
pri tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga
opravljate in delovne pogoje. Uporaba
električnega orodja za namen, ki ni
predviden, lahko privede do nevarnosti.
5) UPORABA IN VZDRŽEVANJE ORODIJ Z
NAPAJANJEM Z AKUMULATORJEM
a) Akumulatorje polnite samo v tistih polnilcih,
katere priporoča proizvajalec. Polnilnik, ki je
primeren za polnjenje enega tipa baterije,
lahko povzroči nevarnost požara, če ga
uporabljate z drugim tipom baterije.
b) Uporabljajte električna orodja samo
s posebej zanje izdelanimi akumulatorskimi
baterijami. Uporaba drugačnih
akumulatorjev lahko vodi do poškodb ali
požara.
c) Neizrabljene akumulatorje hranite proč
od pisarniških sponk, kovancev, ključev,
žebljev, vijakov in drugih malih kovinskih
predmetov, ki lahko povzročijo kratek
stik na kontaktih. Kratek stik na kontaktih
akumulatorja lahko povzroči pregoretje ali
požar.
SLOVENŠČINA
d)
Ob napačni uporabi lahko pride do iztoka
tekočine iz akumulatorja. Izogibajte se
kontakta z njo. Če po naključju pride do
stika, izperite prizadeto mesto z vodo. Če
tekočina pride v stik z očmi, poiščite še
pomoč zdravnika. Tekočina, ki brizgne
iz baterije, lahko povzroči draženje ali
opekline.
6) SERVIS
a) Električno orodje naj servisira le
usposobljen serviser, pri tem pa uporablja
le originalne nadomestne dele. To bo
zagotovilo ustrezno varno uporabo
električnega orodja.
Dodatni posebni varnostni
napotki za delo vrtalniki/
vijačniki
• Pri udarnem vrtanju uporabljajte zaščito za
ušesa. Izpostavljenost hrupu lahko povzroči
izgubo sluha.
• Uporabljajte pomožne ročaje, ki so
priloženi orodju. Izguba nadzora nad
orodjem lahko povzroči telesne poškodbe.
• Ko opravljate taka opravila, kjer se lahko
rezalni pripomoček dotakne skrite napeljave
ali lastnega napajalnega kabla, električno
orodje vedno držite za izolirano površino.
Če prerežete žico pod napetostjo, bodo pod
napetostjo tudi kovinski deli električnega
orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
Ostale nevarnosti
Kljub upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov
in uporabi varnostnih naprav se določenim
nevarnostim ni mogoče izogniti.
Mednje spadajo:
– Poškodbe sluha.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
odletavajočih odkruškov.
– Nevarnost opeklin zaradi segrevanja
pripomočka med delom.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
dolgotrajnega dela.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Pred uporabo preberite navodila.
POLOŽAJ DATUMSKE KODE
Podatkovna koda, ki vsebuje tudi leto izdelave,
je odtisnjena na površini ohišja, ki tvori spoj med
orodjem in baterijo.
Primer:
2011 XX XX
Leto izdelave
Pomembni napotki za varnost
pri uporabi vseh baterijskih
polnilnikov
SHRANITE TE NAPOTKE: Ta navodila vsebujejo
pomembne napotke za varnost in uporabo
akumulatorskega polnilnika DCB100 in DCB105.
• Pred uporabo polnilnika preberite vsa navodila
in opozorilne oznake na polnilniku, bateriji in
na izdelku, ki uporablja baterijo.
OPOZORILO: Nevarnost električnega
udara. Pazite, da v notranjost polnilnika
ne prodre tekočina. To lahko povzroči
električni udar.
PREVIDNO: Nevarnost opeklin. Za
zmanjšanje nevarnosti opeklin polnite
samo DEWALT baterije za polnjenje.
Druge baterije lahko eksplodirajo
in povzročijo telesne poškodbe in
materialno škodo.
PREVIDNO: Otroke je potrebno
nadzorovati in tako zagotoviti, da se ne
bi po naključju igrali z napravo.
OPOMBA: Pod določenimi pogoji
lahko pride med izpostavljenimi
polnilnimi kontakti znotraj polnilnika
zaradi tujega materiala do
kratkostičnega spoja, ko je polnilnik
priključen na vir napajanja. Tuj material
iz prevodnih snovi, med katere med
drugim spadajo tudi prah, ki nastaja pri
brušenju, kamena volna, aluminijasta
folija ali akumulirani kovinski
delci, morate odstraniti iz bližine
prezračevalnih odprtin polnilnika.
Če v polnilniku ni akumulatorja, vedno
izklopite polnilnik iz vira napajanja.
Izklopite polnilnik pred nameravanim
postopkom čiščenja.
• NIKOLI ne poskušajte polniti akumulatorske
baterije s polnilniki, ki jih ni v tem priročniku.
Polnilnik in baterija sta posebej izdelana in
namenjena, da ju uporabljate skupaj.
• Polnilniki, ki so v priročniku, so namenjeni
izključno polnjenju akumulatorskih baterij
DEWALT. Vsaka drugačna uporaba lahko
9
SLOVENŠČINA
povzroči nevarnost požara, električnega udara
ali smrti zaradi električnega udara.
Polnilniki
• Ne izpostavljajte polnilnika dežju ali snegu.
Polnilnika DCB100 in DCB105 polnita 10,8 V
Litij-Ionske baterije.
• Pri izklapljanju polnilnika povlecite za vtič,
in ne za kabel. Tako zmanjšate nevarnost
poškodbe električnega vtiča in kabla.
Ti polnilniki ne zahtevajo nobenih nastavitev in
omogočajo kar najlažje upravljanje in uporabo.
• Kabel mora biti postavljen tako, da ne stopate
nanj, se ne spotikate obenj ali ga kako
drugače izpostavite poškodbam.
Postopek polnjenja (sl. 2)
• Ne uporabljajte električnega podaljška,
razen, če je to nujno potrebno. Uporaba
neprimernega električnega podaljška bi lahko
povzročila tveganje požara, električnega udara
ali smrti zaradi elektrike.
• Na polnilnik ne postavljajte predmetov oz.
polnilnika ne postavljajte na mehko podlago,
ki bi lahko zakrila prezračevalne odprtine in
povzročila prekomerno segrevanje notranjosti
polnilnika. Polnilnik postavite stran od izvora
toplote. Prezračevanje polnilnika poteka skozi
odprtine na vrhu in na dnu ohišja.
• Polnilnika s poškodovanim kablom ali vtičem
ne uporabljajte — poškodovani del takoj
zamenjajte.
• Ne uporabljajte polnilnika, če je bil podvržen
močnemu udarcu, če je padel na tla ali je bil
kako drugače poškodovan. Odnesite ga v
popravilo v pooblaščeni servis.
• Polnilnika ne razstavljajte; če je potrebno
popravilo, ga odnesite v pooblaščeni servis.
Vsako nepravilno sestavljanje lahko povzroči
nevarnost požara, električnega udara ali smrti
zaradi električnega udara.
• Če je poškodovan napajalni kabel, ga mora
proizvajalec, njegov zastopnik ali druga
usposobljena oseba takoj zamenjati in tako
preprečiti morebitno nevarnost.
• Pred kakršnimkoli čiščenjem polnilnik izklopite
iz vtičnice. Tako zmanjšate nevarnost
električnega udara. Z odstranitvijo baterije ne
zmanjšate te nevarnosti.
• NIKOLI ne poskušajte povezati 2 polnilnikov
skupaj.
• Polnilnik je namenjen uporabi s standardnim
230 V gospodinjskim električnim tokom. Ne
poskušajte ga uporabljati na kakšni drugi
napetosti. To ne velja za polnilnik v vozilih.
TA NAVODILA SHRANITE
10
1. Priključite polnilnik (j) na ustrezno vtičnico,
preden vstavite vanj baterijo.
2. Vstavite baterijo (g) v polnilnik. Rdeči svetlobni
indikator (polnjenje) utripa in označuje, da se
je začel postopek polnjenja.
3. Zaključek postopka polnjenja označuje rdeči
svetlobni indikator, ki sveti neprekinjeno.
Baterija je popolnoma napolnjena; zdaj jo
lahko uporabite ali jo pustite v polnilniku.
OPOMBA: Za optimalno delovanje in življenjsko
dobo Litij-ionskega akumulatorja ga pred prvo
uporabo do konca napolnite.
Potek polnjenja
S pomočjo tabele spodaj preverite stanje
napolnjenosti baterije.
Stanje napolnjenosti
polnjenje
popolnoma napolnjeno
zamik vroče/hladno
zamenjajte baterijo
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Zakasnitev zaradi vročega/
mrzlega akumulatorja
Če polnilnik prepozna baterijo, ki je preveč topla
ali preveč mrzla, samodejno sproži zakasnitev za
vročo/mrzlo baterijo ter odloži polnjenje, dokler
baterija ne doseže ustrezne temperature. Polnilnik
zatem samodejno preklopi nazaj v način polnjenja.
Ta funkcija zagotavlja maksimalno življenjsko dobo
baterije.
SAMO LITIJEVE-IONSKE BATERIJE
Litijeve-ionske baterije imajo vgrajen elektronski
zaščitni sistem, ki zaščiti baterijo pred
preobremenitvijo, pregrevanjem ali prekomernim
izpraznjenjem.
Orodje se samodejno izključi, če se aktivira
elektronski zaščitni sistem. V takem primeru vložite
litijevo-ionsko baterijo v polnilnik in počakajte,
dokler se popolnoma ne napolni.
SLOVENŠČINA
Pomembni napotki za varnost
pri uporabi vseh vrst baterij
Pri naročanju nadomestne baterije obvezno
navedite kataloško številko in napetost baterije.
Akumulator, ki ga vzamete iz embalaže,
ni popolnoma napolnjen. Pred uporabe baterije
in polnilnika preberite spodnje napotke za varno
uporabo. Nato upoštevajte navedene napotke
za polnjenje.
PREBERITE VSA NAVODILA
• Ne polnite ali uporabljajte baterije
v eksplozivnih okoljih, na primer na krajih
z vnetljivimi tekočinami, plini ali prahom. Ko
baterijo vložite ali odstranite iz polnilnika, se
lahko pri tem vnamejo prah ali hlapi.
• Nikoli s silo ne potiskajte baterije v polnilnik.
Na noben način ne modificirajte baterije,
zato da bi jo lahko uporabili z nezdružljivim
polnilnikom, ker lahko baterija poči in povzroči
hude telesne poškodbe.
• Baterije polnite samo s polnilniki DEWALT.
POSEBNA VARNOSTNA NAVODILA ZA LITIJIONSKE AKUMULATORSKE BATERIJE (Li-Ion)
• Akumulatorske baterije ne poskušajte sežgati,
tudi če je močno poškodovana ali popolnoma
dotrajana. Baterija lahko eksplodira in povzroči
požar. Če litijevo ionsko baterijo zažgete,
nastanejo pri tem strupene snovi in hlapi.
• Če vsebina baterije pride v stik s kožo,
prizadeto območje nemudoma sperite
z blagim milom in vodo. Če tekočina iz baterije
pride v oči, spirajte odprto oko z vodo 15 minut
oz. dokler draženje ne poneha. Če je potrebna
zdravniška pomoč, je v pomoč podatek, da
je baterijski elektrolit sestavljen iz tekočih
organskih ogljikov in litijevih soli.
• Vsebina odprte baterijske celice lahko povzroči
draženje dihalnih poti. Zagotovite svež zrak.
Če simptomi vztrajajo, poiščite zdravniško
pomoč.
OPOZORILO: Nevarnost opeklin.
Tekočina v bateriji se lahko vname,
če je izpostavljena iskram ali ognju.
• NIKOLI je ne polijte ali potopite v vodo ali
druge tekočine.
Baterija
• Ne shranjujte ali uporabljajte orodja in baterije
na krajih, kjer lahko temperatura preseže
40 °C (105 °F) (na primer zunanje lope
s kovinskimi stenami poleti).
DCD710 uporablja za delovanje 10,8 voltno
baterijo.
OPOZORILO: Nikoli ne poskušajte
iz kakršnegakoli razloga odpreti
akumulatorja. Če je ohišje baterije
počeno ali poškodovano, baterije ne
vložite v polnilnik. Ne zmečkajte, vrzite
na tla ali kako drugače poškodujte
baterije. Ne uporabljajte baterije ali
polnilnika, ki sta bila izpostavljena
močnemu udarcu, ki sta padla na
tla, bila povožena ali na kakšen drug
način poškodovana (npr. prebodena
z žebljem, udarjena s kladivom itd.).
To lahko povzroči električni udar
ali smrt zaradi električnega udara.
Poškodovane baterije vrnite v servis za
postopek recikliranja.
PREVIDNO: Če orodja ne
uporabljate, ga položite na stran
na stabilno podlago, kjer ne bo
nevarnosti, da bi orodje padlo ali se
prevrnilo. Nekatera orodja z velikimi
baterijami stojijo pokonci na bateriji,
vendar se z lahkoto prevrnejo.
VRSTA AKUMULATORJA
Priporočila za shranjevanje
baterij
1. Najprimernejši prostor za shranjevanje je
prostor, ki je hladen in suh in zavarovan pred
neposredno sončno svetlobo ter prekomerno
toploto ali mrazom. Za optimalno učinkovitost
baterije in njeno življenjsko dobo shranite
baterijo pri sobni temperaturi, če je ne
uporabljate.
2. Pri dolgotrajnem shranjevanju je za
akumulatorsko baterijo najbolje, da jo v celoti
napolnjeno shranite v hladnem in suhem
prostoru, odstranjeno iz polnilnika.
OPOMBA: Shranjevanje popolnoma izpraznjenega
akumulatorja ni priporočljivo. Pred ponovno
uporabo ga bo treba ponovno napolniti.
11
SLOVENŠČINA
Oznake na polnilniku
in akumulatorju
Poleg piktogramov, uporabljenih v tem priročniku,
so na polnilniku in na akumulatorju tudi naslednje
oznake:
Pred uporabo preberite navodila.
Vsebina paketa
Paket vsebuje:
1 Vrtalnik/vijačnik
1 Polnilnik
2 Akumulatorski bateriji
1 Transportni kovček
1 Navodila za uporabo
100%
Polnjenje.
100%
Napolnjeno.
Baterija je defektna.
Zamik vroče/hladno.
V izdelek ne drezajte s prevodnimi
predmeti.
Ne polnite poškodovanih akumulatorskih
baterij.
1 Nazorna risba
OPOMBA: Baterije in polnilniki niso priloženi
modelom z oznako N.
• Prepričajte se, da orodja, deli in pripomočki
niso utrpeli poškodbe med prevozom.
• Vzemite si čas in skrbno preberite in razumite
navodila za uporabo pred začetkom dela.
Opis (sl. 1)
OPOZORILO: Električnega orodja ali
njegovih delov nikoli ne predelujte.
Predelava lahko povzroči telesne
poškodbe ali okvare orodja.
a. Sprožilno stikalo za spreminjanje hitrosti
Uporabljajte samo baterije proizvajalca
DEWALT; druge baterije lahko
eksplodirajo in povzročijo telesne
poškodbe in materialno škodo.
Ne izpostavljajte vodi.
Poškodovane kable nemudoma
zamenjajte.
e. Hitrovpenjalna glava
f. Gumb za sprostitev baterije
g. Akumulatorska baterija
h. Delovna luč
NAMEN UPORABE
Pri odlaganju baterije pazite na okolje.
NE UPORABLJAJTE v mokrih pogojih in ob
prisotnosti vnetljivih tekočin ali plinov.
Glej Tehnični podatki za potreben čas
polnjenja.
le za notranjo uporabo.
12
c. Regulator za nastavitev vrtilnega momenta
d. Menjalnik hitrosti
Polnite samo, ko je temperatura
v razponu med 4 °C in 40 °C.
Akumulatorjev ne poskušajte sežgati.
40
b. Gumb za izbiro vrtenja v levo/desno smer
Ta vrtalnik/vijačnik je namenjen za hitro privijanje/
odvijanje in vrtanje.
Ta vrtalnik/vijačnik je profesionalno električno
orodje.
NE dovolite, da pridejo otroci v stik z orodjem.
Neizkušeni uporabniki naj orodje uporabljajo
s pomočjo nadzornika.
• Izdelka naj ne uporabljajo osebe (vključno
z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali
umskimi sposobnostmi, neizkušene osebe in/
ali osebe, ki se želijo naučiti delati z napravo,
če jih ne nadzoruje oseba, odgovorna za
njihovo varnost. Ne dovolite, da bi se otroci
brez nadzora igrali s tem orodjem.
SLOVENŠČINA
Električna varnost
Električni motor je zasnovan samo za eno
napetost. Vedno preverite, ali napetost baterije
ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni plošči.
Prav tako preverite, ali napetost vašega polnilnika
ustreza napetosti v električnem omrežju.
Vaš polnilnik DEWALT je dvojno izoliran
v skladu z standardom EN 60335;
ozemljitev ni potrebna.
Če je poškodovan napajalni kabel, ga je potrebno
zamenjati s posebej pripravljenim kablom, ki je na
voljo preko servisne mreže DEWALT.
Zamenjava vtiča napajalnega
kabla (samo Velika Britanija in
Irska)
Če morate namestiti nov vtič sledite naslednjim
korakom:
• Star in neuporaben vtič odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
• Priključite rjavo žico na fazni terminal.
• Priključite modro žico na nevtralni terminal.
OPOZORILO: Na ozemljitveni terminal
ne priključujte nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so
priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka:
3 A.
Uporaba napajalnega
podaljška
Podaljška napajalnega kabla ne uporabljajte,
razen če je to nujno potrebno. Uporabite podaljšek
napajalnega kabla, ki ustreza vhodni napetosti
polnilnika (glejte razdelek Tehnični podatki).
Najmanjši premer kabla mora znašati 1 mm2;
maksimalna dolžina kabla pa 30 m.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte kabel.
SESTAVA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Pred montažo in
nastavitvijo vedno odstranite baterijo.
Vedno izključite orodje, preden vstavite
ali odstranite baterijo.
OPOZORILO: Uporabljajte le
akumulatorske baterije in polnilnike
podjetja DEWALT.
Vstavljanje in odstranjevanje
akumulatorske baterije
iz orodja (sl. 3)
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti telesnih poškodb
postavite gumb za naprej/nazaj
v zaklenjeni položaj ali izključite
orodje in vzemite baterijo iz orodja
pred začetkom nastavitev ali
demontaže/montaže priključkov in
pribora.
OPOMBA: Baterija (g) mora biti popolnoma
napolnjena.
VSTAVLJANJE AKUMULATORSKE BATERIJE
V DRŽALO ORODJA
1. Poravnajte baterijo z vodili znotraj držala.
2. Potisnite jo v ležišče, tako da se slišno
zaskoči.
ODSTRANITEV AKUMULATORSKE BATERIJE
IZ ORODJA
1. Pritisnite na gumb za sprostitev (f) in izvlecite
baterijo iz držala na orodju.
2. Vstavite baterijo v polnilnik, kot je opisano
v poglavju o polnilniku v teh navodilih.
UPORABA ORODJA
Navodila za uporabo
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne
predpise.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti telesnih poškodb
postavite gumb za naprej/nazaj
v zaklenjeni položaj ali izključite
orodje in vzemite baterijo iz orodja
pred začetkom nastavitev ali
demontaže/montaže priključkov in
pribora.
Pravilni položaj roke (slika 1, 8)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO držite roke v pravilnem
položaju, kot prikazuje slika.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO bodite pripravljeni na možne
nenadne spremembe.
Pravilni položaj rok zahteva eno roko na glavnem
držalu (i).
13
SLOVENŠČINA
Stikalo za spreminjanje hitrost
(sl. 1)
Orodje vključite, tako da stisnete sprožilno stikalo
(a). Orodje izključite, tako da sprostite sprožilno
stikalo. Orodje je opremljeno z zavoro. Vpenjalna
glava se ustavi, ko popolnoma sprostite sprožilno
stikalo.
Stikalo za spreminjanje hitrosti omogoča izbiro
najprimernejše hitrosti za določeno vrsto dela. Čim
bolj stiskate sprožilno stikalo, tem višja je hitrost
delovanja orodja. Za čim daljšo življenjsko dobo
orodja uporabljajte stikalo za spreminjanje hitrosti
samo za začetek vrtanja lukenj ali privijanja.
OPOMBA: Daljša neprekinjena uporaba v območju
spremenljive hitrosti ni priporočena. Poškoduje
lahko stikalo, zato se ji je treba izogibati.
Gumb za izbiro smeri vrtenja
naprej/nazaj (slika 1)
Gumb za smer vrtenja naprej/nazaj (b) določa smer
delovanja orodja in služi tudi kot gumb za zaklepanje.
Za izbiro smeri vrtenja naprej sprostite sprožilno
stikalo in pritisnite na gumb za naprej/nazaj na desni
strani orodja.
Za izbiro smeri vrtenja nazaj pritisnite na gumb za
naprej/nazaj na levi strani orodja. Sredinska pozicija
kontrolnega gumba zaklene orodje v izklopljenem
položaju. Ko spreminjate položaj kontrolnega
gumba, mora biti sprožilno stikalo sproščeno.
OPOMBA: Ko prvič po spremembi smeri vrtenja
uporabljate orodje, boste morda ob zagonu slišali
"klik". To je običajno in ne pomeni napake.
Delovna luč (slika 1)
Delovna luč (h) se nahaja pod regulatorjem za
nastavitev vrtilnega momenta (c). Delovna luč se
prižge, ko stisnete sprožilno stikalo.
OPOMBA: Delovna luč osvetljuje neposredno
delovno površino in je ni mogoče uporabljati kot
žaromet.
Izbirnik za nastavitev vrtilnega
momenta (slika 1)
Regulator za nastavitev vrtilnega momenta (c) je
razločno označen s številkami in oznako za sveder.
Regulator morate vrteti, dokler ni želena nastavitev
prikazana na vrhu orodja. V obroču se nahajajo
lokatorji (zapore), ki odpravljajo potrebo po ugibanju
pri izbiri navora privijanja. Čim višja je številka na
obroču, tem višji je vrtilni moment in tem večji je
lahko vijak, ki ga privijate/odvijate. Za zaklep sklopke
za postopke vrtanja premaknite sveder na najvišji
položaj.
14
OPOMBA: Če uporabljate vrtalnik/vijačnik za
vrtanje lukenj, mora biti obroč za nastavitev vrtilnega
momenta nastavljen tako, da je številka svedra
poravnana s sredinsko črto na vrhu orodja. Če je ta
nastavitev nepravilna, bo to povzročilo zdrs sklopke
med poskusom vrtanja.
Dva razpona hitrosti (sl. 1, 4)
Izbirnik z dvema nastavitvama hitrosti vrtalnika
omogoča preklop hitrosti za večjo vsestransko
uporabo orodja.
Za izbiro nizke hitrosti, nastavitve visokega vrtilnega
momenta izključite orodje in počakajte, da se ustavi.
Potisnite menjalnik hitrosti (d) naprej (proti vpenjalni
glavi). Za izbiro visoke hitrosti, nastavitve nizkega
vrtilnega momenta izključite orodje in počakajte, da
se ustavi. Potisnite menjalnik za izbiro hitrosti nazaj
(stran od vpenjalne glave).
OPOMBA: Ne spreminjajte hitrosti med delovanjem
orodja. Če naletite na težave pri menjavanju hitrosti,
mora biti gumb/menjalnik za izbiro dveh nastavitev
hitrosti bodisi popolnoma potisnjen naprej ali do
konca nazaj.
Enodelna hitrovpenjalna glava
(sl. 5)
Orodje je opremljeno s hitro vpenjalno glavo brez
ključa z eno rotacijsko objemko za enoročno
upravljanje vpenjalne glave. Po napotkih spodaj
vstavite vrtalni sveder ali drug pribor.
1. Zaklenite sprožilno stikalo v izključen položaj
(OFF) po napotkih zgoraj.
2. Primite črno objemko vpenjalne glave z eno
roko in z drugo roko pritrdite orodje. Zavrtite
objemko proti levi dovolj daleč, da lahko
namestite želeni pripomoček.
3. Potisnite pribor za približno 19 mm (3/4")
v vpenjalno glavo in ga trdno privijte, tako
da zavrtite objemko vpenjalne glave v smeri
gibanja urinega kazalca z eno roko in z drugo
medtem držite orodje. Orodje je opremljeno
z avtomatskim mehanizmom za zaklepanje
vretena. Tako lahko odprete in zaprete
vpenjalno glavo z eno roko.
Pribor sprostite, tako da ponovite korak 2 zgoraj.
OPOZORILO: Ne poskušajte privijati ali
odvijati vrtalnih svedrov (ali kateregakoli
drugega pripomočka), tako da držite
sprednji del vpenjalne glave in vključite
orodje. Tako lahko povzročite telesne
poškodbe sebi in okvaro vpenjalne
glave. Vedno zaklenite sprožilno stikalo,
ko menjavate pribor.
SLOVENŠČINA
Za maksimalno privitost in trdnost privijte vpenjalno
glavo z eno roko na objemki vpenjalne glave
in z drugo roko na orodju.
ODSTRANITEV VPENJALNE GLAVE (SL. 6)
Zavrtite nastavitveni obroč na položaj “vrtanja”
in menjalnik hitrosti na položaj 1 (nizka hitrost).
Privijte vpenjalno glavo okoli krajšega konca
šesterorobega ključa (ni priložen) velikosti 6,35 mm
(1/4") ali več. S pomočjo lesenega kladiva ali
podobnega orodja udarite po daljšem koncu
v smeri urinih kazalcev, kot kaže slika. Tako
sprostite vijak znotraj vpenjalne glave.
Popolnoma odprite čeljusti vpenjalne glave,
vstavite izvijač (ali po potrebi torx orodje) v sprednji
del vpenjalne glave med čeljusti, tako da "zgrabite"
glavo vijaka. Odstranite vijak, tako da ga zavrtite
v smeri urinih kazalcev (levi navoj). Šesterorobni
ključ vstavite v vpenjalno glavo in zategnite, kot
prikazuje sl. 6. S pomočjo lesenega kladiva ali
podobnega orodja udarite po ključu v nasprotni
smeri vrtenja urinih kazalcev. Tako sprostite
vpenjalno glavo, nato jo lahko odvijete z roko.
NAMESTITEV VPENJALNE GLAVE (SL. 7)
Privijte vpenjalno glavo do konca in vstavite vijak
(levi navoj). Dobro privijte vijak. Privijte vpenjalno
glavo okoli krajšega konca 6,35 mm (1/4”) ali
večjega šesterorobega ključa (ni priložen) in
z mehkim kladivom udarjajte po daljšem koncu
v smeri gibanja kazalcev na uri. Ponovno privijte
vijak, tako da ga vrtite v nasprotni smeri urinega
kazalca.
Vrtanje
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti hudih telesnih poškodb
izključite orodje in ga izklopite iz vira
napajanja pred izvedbo nastavitev ali
demontažo/namestitvijo priključkov ali
pripomočkov.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti telesnih poškodb mora
biti obdelovanec, VEDNO pritrjen ali
trdno vpet s primežem. Če vrtate tanek
material, uporabite leseno "podložno"
ploščo in tako preprečite poškodbe
materiala.
Za vrtanje zavrtite obroč na znak svedra. Izberite
želeno hitrost/vrtilni moment s pomočjo menjalnika
hitrosti v skladu s hitrostjo in vrtilnim momentom,
ki sta primerna za nameravano delo.
1. Uporabljajte samo ostre vrtalne svedre. Za
LES uporabite spiralne svedre, lopataste
svedre ali svedre za vrtanje lukenj. Za
KOVINO uporabite jeklene spiralne svedre
z visokimi hitrostmi (HHS) ali svedre za vrtanje
lukenj.
2. Vedno vzpostavite pritisk v ravni liniji
s svedrom. Uporabite dovolj pritiska, da
sveder vrta, vendar ne pritiskajte premočno,
tako da bi se motor zaustavil ali sveder
upognil.
3. Z obema rokama trdno držite orodje in tako
nadzirajte spiralno vrtenje svedra.
OPOZORILO: Vijačnik se lahko
zaustavi, če zaradi preobremenitve
pride do nenadnega zasuka. Vedno
delajte v pričakovanju zaustavitve.
Trdno z obema rokama držite
vrtalnik ter tako nadzorujte vrtenje
oz. morebiten zasuk in preprečite
poškodbe.
4. ČE SE VRTALNIK ZAUSTAVI, je vzrok
v večini primerov v preobremenitvi ali
nepravilni uporabi. NEMUDOMA SPROSTITE
SPROŽILNO STIKALO, odmaknite sveder
iz vrtine in ugotovite vzrok zaustavitve.
NE VKLJUČUJTE/ IZKLJUČUJTE
SPROŽILNEGA STIKALA PRI POSKUSU
ZAGONA USTAVLJENEGA VRTALNIKA –
TAKO LAHKO POŠKODUJETE VRTALNIK.
5. Za zmanjšanje nevarnosti zaustavitve ali
preboja skozi material zmanjšajte pritisk na
vrtalnik in počasi potiskajte sveder skozi zadnji
del luknje.
6. Motor naj še naprej deluje, medtem ko
izvlečete sveder iz izvrtane luknje. Tako boste
preprečili, da bi se sveder zagozdil.
7. Pri vrtalnikih s spremenljivimi hitrostmi ni
potrebno namestiti točkala na mesto vrtanja.
Uporabite nizko hitrost za začetek vrtanja
luknje in nato pospešujte s stiskanjem sprožila
čedalje močneje, ko je vrtina že dovolj
globoka za vrtanje brez nevarnosti, da bi
sveder izskočil.
Uporaba vijačnika
Izberite želeno hitrost/vrtilni moment s pomočjo
menjalnika hitrosti na vrhu orodja v skladu
s hitrostjo in vrtilnim momentom, ki sta primerna za
nameravano delo.
Vstavite želeni pripomoček za privijanje v
vpenjalno glavo, podobno kot pri vstavljanju
svedra. Naredite najprej nekaj poskusov na
odpadnem ali nevidnem predelu in preverite
pravilni položaj obroča vpenjalne glave.
15
SLOVENŠČINA
MAKSIMALNE PRIPOROČENE DELOVNE
ZMOGLJIVOSTI
Nizko
območje–1
Visoko
območje–2
Svedri, vrtanje
6,35 mm (1/4“) 3,18 mm (1/8“)
kovine
Les, plosko
19,05 mm (3/4“) 12,7 mm (1/2“)
vrtanje
Vrtanje lukenj 19,05 mm (3/4“) 15,88 mm (5/8“)
VZDRŽEVANJE
Vaše DEWALT orodje je proizvedeno tako, da
deluje preko dolgega obdobja z minimalnim
vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje
je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti telesnih poškodb
postavite gumb za naprej/nazaj
v zaklenjeni položaj ali izključite
orodje in vzemite baterijo iz orodja
pred začetkom nastavitev ali
demontaže/montaže priključkov
in pribora.
Polnilnika in akumulatorja ni mogoče servisirati.
Znotraj naprav ni delov, ki bi jih lahko servisiral ali
popravil uporabnik.
Mazanje
Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega
mazanja.
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo in
prah iz glavnega ohišja z izpihovanjem
s suhim zrakom, ko opazite, da se
prah nabere v in okoli odprtin za
zračenje. Med opravljanjem tega
postopka nosite ustrezno zaščito za oči
in masko za obraz.
OPOZORILO: Nikoli za čiščenje
nekovinskih delov orodja ne
uporabljajte kemičnih sredstev
ali drugih močnih kemikalij. Take
kemikalije lahko oslabijo materiale,
iz katerih so izdelani ti deli. Uporabite
samo krpo, navlaženo z vodo oz.
16
milnico. Pazite, da voda ne prodre
v notranjost orodja; nikoli ne potopite
nobenega dela orodja v tekočino.
NAPOTKI ZA ČIŠČENJE POLNILNIKA
OPOZORILO: Nevarnost električnega
udara. Pred čiščenjem odklopite
polnilnik z vira napajanja z izmeničnim
tokom. Umazanijo in mast lahko
odstranite z zunanjosti ohišja polnilnika
s pomočjo krpe ali mehke nekovinske
ščetke. Ne uporabljajte vode ali
kakršnihkoli čistilnih raztopin.
Dodatni pribor
OPOZORILO: Ker pripomočki, ki jih ne
ponuja DEWALT, s tem izdelkom niso
bili testirani, je njihova uporaba lahko
nevarna. Da bi zmanjšali nevarnost
telesnih poškodb, z izdelkom
uporabljajte le pripomočke, ki jih
priporoča DEWALT.
Če potrebujete več informacij glede ustreznosti
dodatne opreme, se obrnite na Vašega prodajalca.
Skrb za varovanje okolja
Odpadno orodje ločite od drugih
odpadkov. Orodja ne odstranjujte skupaj
z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš DEWALT izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben,
ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Pripravite ta izdelek za ločeno zbiranje.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in
embalaže omogoča obnovo in ponovno
uporabo nekaterih materialov. Tovrstno
ravnanje pa pripomore k preprečevanju
onesnaženja okolja in manjši
porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov v gospodinjstvu, izdelek
pa lahko po izteku življenjske dobe odnesete
tudi v zbirni center za odpadke oz. ga dostavite
prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov DEWALT, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
DEWALT pisarno, na naslov, ki je naveden
SLOVENŠČINA
v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih DEWALT serviserjev in vsi podatki
o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Baterija z možnostjo polnjenja
Ta akumulator z dolgo življenjsko dobo morate
napolniti, ko ne zmore več zagotavljati dovolj moči
za dela, ki jih je prej z lahkoto opravljal. Na koncu
tehnične življenjske dobe akumulatorjev ravnajte
z njimi v skladu s predpisi za varovanje okolja:
• Akumulator do konca izpraznite, nato ga
odstranite iz orodja.
• Litij-ionske celice je mogoče reciklirati.
Odnesite jih k svojemu prodajalcu ali na
lokalno reciklažno postajo. Zbrane baterije
bodo reciklirane oz. uničene v skladu
s predpisi.
17
HRVATSKI
10,8 V BEŽIČNA BUŠILICA/ODVIJAČ
S PODESIVOM SPOJKOM DCD710
Čestitamo!
Odabrali ste DEWALT alat. Godine iskustva, od
razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su tvrtku
DEWALT jednim od najpouzdanijih partnera za
korisnike profesionalnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
VDC
Tip
Vrsta baterije
Brzina bez opterećenja:
1. brzina
min-1
2. brzina
min-1
Maks. moment
Nm
Izlazna snaga (MWO) W
Kapacitet zatezne
glave
mm
Najveći kapacitet bušenja:
Drvo
mm
Metal
mm
Masa (bez baterijskog
uloška)
kg
LPA (zvučni tlak)
KPA (nesigurnost
zvučnog tlaka)
LWA (zvučna snaga)
KWA (nesigurnost
zvučne snage)
DCD710
10,8
1
Li-Ion
0–400
0–1500
24
180
10
20
10
0,91
dB(A)
65
dB(A)
dB(A)
3
76
dB(A)
3
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski
zbroj) određene prema EN 60745:
Emisija vibracija ah
ah =
m/s²
< 2,5
Nesigurnost K =
m/s²
1,5
Razina emisija vibracija navedena na ovom
informacijskom listu izmjerena je u skladu
s standardiziranim ispitivanjem opisanim
u dokumentu EN 60745 i može se upotrijebiti za
međusobno uspoređivanje alata. Može se koristiti
za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
18
UPOZORENJE: Deklarirana razina
emisije vibracija predstavljena je za
glavne primjene alata. Međutim, ako
se alat koristi u drugim primjenama,
s drugim nastavcima ili ako je loše
održavan, razine vibracija mogle bi se
razlikovati. To može značajno povećati
razinu izloženosti tijekom ukupnog
vremena uporabe.
Tijekom procjene razine izloženosti
vibracijama potrebno je uzeti u obzir
vrijeme tijekom isključivanja alata
i vrijeme dok je uključen, ali se ne
upotrebljava za izvođenje radova.
To može značajno smanjiti razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
korištenja.
Provjerite dodatne sigurnosne mjere za
zaštitu operatera od učinaka vibracija,
kao što su: održavanje alata i pribora,
održavanje ruku toplima, organizacija
radnih rasporeda i sl.
Baterijski uložak
Vrsta baterije
Napon
VDC
Kapacitet Ah
Masa
kg
DCB121
Li-Ion
10,8
1,3
0,2
DCB123
Li-Ion
10,8
1,5
0,2
Punjač
DCB100
DCB105
Mrežni
napon
VAC
230
230
Vrsta baterije
Li-Ion
Li-Ion
Pribl.
min 40
40
30
30
vrijeme
(1,3 Ah (1,5 Ah (1,3 Ah (1,5 Ah
punjenja
baterijski baterijski baterijski baterijski
ulošci) ulošci)
ulošci) ulošci)
Masa
kg 0,3
0,49
Definicije: Sigurnosne
smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati smrću ili
ozbiljnim ozljedama.
HRVATSKI
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
POZOR: Označava potencijalno rizičnu
okolnost koja, ako se ne izbjegne,
može rezultirati manjim ili srednjim
ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu koja
nije vezana uz osobne ozljede koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
oštećivanjem imovine.
Označava rizik od strujnog udara.
Označava rizik od požara.
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
DCD710
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku Tehnički podaci usklađeni sa
smjernicama: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivom
2004/108/EC. Za dodatne informacije kontaktirajte
tvrtku DEWALT putem sljedeće adrese ili
pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsjednik, Odjel za inženjering i razvoj
proizvoda,
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.04.2010
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik od
ozljede.
Opća sigurnosna upozorenja
za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa može
rezultirati električnim udarom, požarom
i/ili ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA
BUDUĆE POTREBE.
Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se na
vaš električni alat napajan iz gradske mreže (sa
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom
baterijom (bez žice).
1) SIGURNOST RADNOG PROSTORA
a) Područje rada držite čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b) S električnim alatima ne radite
u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina
zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.
Električni aparati stvaraju iskre koje mogu
zapaliti prašinu ili isparavanja.
c) Prilikom rada s električnim alatom
držite podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE STRUJE
a) Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način
ne prepravljajte utikač. Nemojte rabiti
prilagodne utikače s uzemljenim električnim
alatima. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od strujnog udara.
b) Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora, metalnih
okvira i hladionika. Ako je tijelo uzemljeno,
rizik od strujnog udara je povećan.
c) Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od električnog udara.
d) Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte
za nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih
ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni
kabel povećat će rizik od električnog udara.
e) Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za
upotrebu na otvorenom. Upotreba kabela
prikladnog za otvorene prostore smanjuje
rizik od strujnog udara.
f) Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
19
HRVATSKI
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od strujnog udara.
3) OSOBNA SIGURNOST
a) Budite na oprezu, pazite što radite
i rukovodite se zdravim razumom pri radu
s električnim alatom. Ne upotrebljavajte
električni alat ako ste umorni ili pod
utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada
s električnim alatom može dovesti do
ozbiljnih ozljeda.
b) Koristite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek
koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne
opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim
uvjetima smanjit će rizik od osobnih ozljeda.
c) Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač
u isključenom položaju. Nošenje električnog
alata pri čemu je prst na prekidaču ili
priključivanje električnog alata kojemu je
prekidač uključen priziva nezgode.
d) Prije nego što uključite električni
alat, uklonite s njega sve ključeve za
podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
e) Ne sežite predaleko. Održavajte ravnotežu
i stabilan stav. To pruža bolji nadzor
nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f) Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću
ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite
podalje od pokretnih dijelova. Pokretni
dijelovi mogu zahvatiti labavo obučenu
odjeću, nakit ili dugu kosu.
g) Ako je omogućeno priključivanje uređaja za
izvlačenje i prikupljanje prašine, osigurajte
njihovo pravilno povezivanje i upotrebu.
Upotreba uređaja za skupljanje prašine
može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat. Upotrijebite
odgovarajući električni alat za posao koji
obavljate. Prikladan električni alat bolje će
i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
b) Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim
se ne može upravljati pomoću prekidača
20
c)
d)
e)
f)
g)
predstavlja opasnost i potrebno ga je
popraviti.
Prije prilagođavanja, zamjene pribora ili
spremanja električnog alata, isključite utikač
iz utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.
Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju
rizik od nehotičnog pokretanja električnog
alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne
dopuštajte rad osobama koje nisu upoznate
s alatom ili ovim uputama. Električni alati
opasni su u rukama neobučenih korisnika.
Održavajte električne alate. Provjerite
ima li kakvih otklona ili savijenih pokretnih
dijelova, napuklih dijelova ili kakvih
drugih okolnosti koje mogu utjecati na
rad električnog alata. Ako je alat oštećen,
popravite ga prije upotrebe. Velik broj
nezgoda uzrokovan je loše održavanim
električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost
savijanja i olakšava upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke itd.,
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama
i uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji
je potrebno obaviti. Upotreba električnih
alata za poslove za koje nije namijenjen
može dovesti do opasnih situacija.
5) UPOTREBA I ČUVANJE AKUMULATORSKIH
BATERIJA
a) Dopunjavajte isključivo punjačem kojeg je
odredio proizvođač. Punjač koji je pogodan
za jednu vrstu akumulatora može izazvati
rizik od požara ako se upotrebljava s nekim
drugim akumulatorom.
b) Električne alate upotrebljavajte isključivo
s izričito navedenim akumulatorima.
Upotreba bilo kojeg drugog akumulatora
može predstavljati rizik od ozljede i požara.
c) Kad akumulator nije u upotrebi, držite ga
podalje od ostalih metalnih predmeta poput
spajalica za papir, ključeva, čavala, vijaka ili
drugih manjih metalnih predmeta koji mogu
izazvati kratki spoj baterijskih priključaka.
Kratki spoj priključaka baterije može izazvati
eksploziju ili požar.
d) U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije bi
mogla iscuriti tekućina. Izbjegavajte kontakt.
Ako dođe do slučajnog kontakta, isperite
vodom. Ako tekućina dospije u oči, smjesta
potražite liječničku pomoć. Tekućina iz
baterije može izazvati iritacije ili opekline.
HRVATSKI
6) SERVISIRANJE
a) Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
originalnih zamjenskih dijelova. Na taj ćete
način održati sigurnost upotrebe električnog
alata.
Dodatne posebne sigurnosne
upute za bušilice/odvijače
• Tijekom udarnog bušenja koristite zaštitu
za sluh. Izlaganje buci može uzrokovati
gubitak sluha.
• Rabite pomoćne rukohvate, ako su
isporučeni uz alat. Gubitak nadzora može
uzrokovati tjelesne ozljede.
• Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate dok radite na mjestima
na kojima bi pribor mogao doći u dodir sa
skrivenim ožičenjima ili kabelom alata.
U slučaju kontakta reznog pribora sa žicom
pod naponom, taj se napon može prenijeti na
metalne dijelove alata i izazvati strujni udar
rukovatelja.
Stalno prisutni rizici
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne
rizike nije moguće izbjeći,
a to su:
– Oštećenje sluha.
– Rizik od tjelesnih ozljeda uzrokovanih letećim
česticama.
– Rizik od opekotina uslijed zagrijavanja pribora
tijekom rada.
– Rizik od tjelesnih ozljeda uslijed produljene
upotrebe.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
Važne sigurnosne upute za
sve punjače baterija
SAČUVAJTE OVE UPUTE: Ovaj priručnik sadrži
važne upute za sigurnost i upotrebu punjača
DCB100 i DCB105.
• Prije upotrebe punjača pročitajte sve upute
i oznake upozorenja na punjaču, akumulatoru
i proizvodu koji koristi akumulator.
UPOZORENJE: Opasnost od
električnog udara. Ne dopustite da
u punjač dospije bilo kakva tekućina.
Može doći do električnog udara.
OPREZ: Rizik od opeklina. Punite
isključivo akumulatore tvrtke DEWALT
kako biste smanjili rizik od ozljeda.
Ostale vrste baterija mogu prsnuti te
uzrokovati tjelesne ozljede i materijalnu
štetu.
PAŽNJA: Djecu je potrebno nadgledati
kako bi se spriječilo njihovo igranje
ovim uređajem.
NAPOMENA: U određenim uvjetima,
dok je punjač priključen u električno
napajanje, strani predmeti mogu
izazvati kratak spoj kontakata.
Električno vodljivi strani predmeti kao
što su, ali nisu isključivo, strugotina,
metalni komadići, čelična vuna,
aluminijska folija ili bilo kakva taloženja
metalnih čestica, moraju se držati
podalje od udubljenja punjača. Punjač
uvijek isključite iz električnog napajanja
ako akumulator nije u udubljenju
punjača. Prije čišćenja punjača
isključite ga iz električnog napajanja.
• Akumulator NE POKUŠAVAJTE puniti
punjačima koji nisu navedeni u ovom
priručniku. Punjač i akumulator namjenski su
dizajnirani kako bi zajedno radili.
• Ovi punjači namijenjeni su isključivo punjenju
akumulatora tvrtke DEWALT. Bilo kakva
druga upotreba može rezultirati požarom ili
električnim udarom.
• Punjač ne izlažite snijegu ili kiši.
POLOŽAJ ŠIFRE DATUMA
Šifra datuma, koja sadrži godinu proizvodnje,
ispisana je na površini kućišta u dijelu koji oblikuje
spoj alata i akumulatora.
Primjer:
2011 XX XX
Godina proizvodnje
• Dok punjač odvajate iz električne mreže ne
povlačite za kabel, nego za utikač. Time
smanjujete mogućnost oštećivanja utikača ili
kabela.
• Pobrinite se da kabel ne bude postavljen
tako da se na njega može nagaziti, zaplesti
o njega ili da ne postoji mogućnost njegovog
oštećenja.
21
HRVATSKI
• Ne upotrebljavajte produžne kabele osim ako
nisu apsolutno potrebni. Nepravilna upotreba
produžnih kabela može rezultirati opasnošću
od požara ili električnog udara.
3. Dovršetak punjenja bit će naznačen
neprekidnim svijetljenjem crvene lampice.
Akumulator je u potpunosti napunjen i može
se odmah koristiti ili ostaviti u punjaču.
• Na punjač ne postavljajte nikakve predmete,
a sam punjač ne postavljajte na mekanu
površinu koja bi mogla blokirati otvore za
prozračivanje i prouzrokovati pretjerano
zagrijavanje unutrašnjosti. Punjač postavite
podalje od bilo kakvog izvora topline. Punjač
se prozračuje kroz otvore na vrhu i dnu
kućišta.
NAPOMENA: Za najbolju učinkovitost i dulji vijek
trajanja litij-ionskih baterija, prije prve upotrebe
potpuno ih napunite.
• Punjač ne upotrebljavajte ako su kabel ili
utikač oštećeni - smjesta ih zamijenite.
• Punjač ne upotrebljavajte ako je primio snažan
udarac, ako je ispušten na tlo ili ako je oštećen
na bilo koji način. Odnesite ga u ovlašteni
servis.
• Punjač ne rastavljajte. Ako je potrebno
servisiranje ili popravak odnesite ga
u ovlašteni servis. Nepravilno rastavljanje
može rezultirati požarom ili električnim
udarom.
• Ako se kabel za napajanje ošteti, treba ga
odmah zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni
servisni predstavnik ili podjednako kvalificirana
osoba, kako bi se izbjegli rizici.
• Prije bilo kakvog čišćenja punjač odvojite od
električne mreže. Na ovaj će se način smanjiti
opasnost od električnog udara. Uklanjanje
samo akumulatora neće smanjiti ovu
opasnost.
• NIKAD ne pokušavajte povezati 2 punjača.
• Punjač je projektiran za rad sa standardnom
električnom mrežom u kućanstvu od 230 V.
Ne pokušavajte ga upotrebljavati uz neki drugi
napon. Ovo nije primjenjivo na automobilske
punjače.
SAČUVAJTE OVE UPUTE
Punjači
Punjači DCB100 i DCB105 prihvaćaju litij-ionske
akumulatore od 10,8 V.
Ovi punjači ne zahtijevaju prilagođavanje
i projektirani su za što jednostavniju upotrebu.
Postupak punjenja (crtež 2)
1. Punjač (j) priključite u odgovarajuću električnu
utičnicu prije umetanja akumulatora.
2. Akumulator (g) umetnite u punjač. Crvena
lampica punjenja neprekidno će treptati
kako bi se naznačilo započinjanje postupka
punjenja.
22
Postupak punjenja
Za stanje punjenja ili akumulatora pogledajte donju
tablicu.
Stanje punjenja
punjenje
potpuno napunjeno
odgoda zbog
vrućeg/hladnog
akumulatora
zamijenite akumulator
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Odgoda kod vrućeg ili hladnog
akumulatora
Kad punjač detektira da je akumulator previše
vruć ili previše hladan, automatski započinje s
odgodom kod vrućeg ili hladnog akumulatora,
odgađajući punjenje sve dok akumulator ne
postigne odgovarajuću temperaturu. Punjač se
potom automatski prebacuje u način punjenja
akumulatora. Ova značajka osigurava produljenje
vijeka trajanja baterije.
SAMO ZA AKUMULATORE VRSTE LI-ION
Li-Ion akumulatori sadrže sustav elektroničke
zaštite koji akumulator štiti od preopterećivanja,
pregrijavanja ili prevelikog pražnjenja.
Alat će se automatski isključiti ako se aktivira
sustav elektroničke zaštite. U tom slučaju stavite
litij-ionski akumulator u punjač i pričekajte da se
potpuno napuni.
Važne sigurnosne upute za
sve akumulatore
Tijekom naručivanja zamjenskih akumulatora
svakako navedite kataloški broj i napon.
Isporučeni akumulator nije potpuno napunjen.
Prije korištenja akumulatora i punjača pročitajte
donje sigurnosne upute. Zatim slijedite opisane
upute za punjenje.
PROČITAJTE SVE UPUTE
HRVATSKI
• Punjenje ili upotrebu akumulatora ne izvodite
u eksplozivnim okruženjima, na primjer
u blizini zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.
Umetanje ili uklanjanje akumulatora iz punjača
može zapaliti prašinu ili isparavanja.
akumulatora sastoji se od mješavine tekućih
organskih karbonata i litijevih soli.
• Sadržaj otvorene akumulatorske ćelije može
izazvati iritaciju dišnih putova. Omogućite
svjež zrak. Ako se simptomi zadržavaju,
potražite liječničku pomoć.
• Akumulator nemojte forsirati u punjač. Nikad ni
na koji način ne modificirajte akumulator kako
bi odgovarao nekompatibilnim punjačima jer
može doći do prsnuća akumulatora i ozbiljnih
tjelesnih ozljeda..
UPOZORENJE: Rizik od opeklina.
Akumulatorska tekućina može biti
zapaljiva ako se izloži iskrenju ili
plamenu.
• Akumulatore punite isključivo DEWALT
punjačima.
Akumulatorska baterija
• NE polijevajte i ne uranjajte u vodu ili druge
tekućine.
VRSTA AKUMULATORA
• Alat i akumulator ne čuvajte ili ne koristite na
lokacijama gdje bi temperatura mogla dostići
ili porasti preko 40 °C (npr. unutar alatnica ili
metalnih objekata tijekom ljeta).
UPOZORENJE: Nikad ni iz kojeg
razloga ne pokušavajte otvarati
akumulator. Ako je akumulator
napuknut ili oštećen ne umećite ga
u punjač. Nemojte pritiskati, ispuštati
na tlo ili oštećivati akumulator. Ne
upotrebljavajte akumulator ili punjač
ako je primio ozbiljan udarac, ispušten
na tlo, voženo je preko njega ili ako
je oštećen na bilo koji način (npr.
probijen čavlom, udaren čekićem,
nagažen). Može doći do električnog
udara. Oštećene akumulatore potrebno
je vratiti ovlaštenom servisu radi
recikliranja.
OPREZ: Kad se ne koristi, alat
položite na stabilnu površinu
gdje neće postojati opasnost od
njegovog prevrtanja ili pada. Neki
alati s velikim akumulatorima mogu
uspravno stajati na akumulatoru, ali
mogu se lako prevrnuti.
POSEBNE SIGURNOSNE UPUTE
ZA LITIJ-IONSKE AKUMULATORE (Li-Ion)
• Ne spaljujte akumulator čak i ako je ozbiljno
oštećen ili u cijelosti istrošen. Vatra može
izazvati eksploziju akumulatora. Tijekom
gorenja litij-ionskog akumulatora stvaraju
se otrovni plinovi i materijali.
• Ako sadržaj akumulatora dođe u dodir
s kožom, zahvaćenu površinu kože odmah
isperite blagim sapunom i tekućom vodom.
Ako akumulatorska tekućina dospije
u oči, otvoreno oko ispirite vodom najmanje
15 minuta ili do prestanka iritacije. Ako
je potrebna liječnička pomoć, elektrolit
Model DCD710 radi s akumulatorima napona
10,8 V.
Preporuke za čuvanje
1. Najbolje je čuvati na hladnom i suhom mjestu
koje nije izloženo izravnom sunčevom svjetlu,
pretjeranoj toplini i hladnoći. Za optimalne
performanse i vijek akumulatora, akumulator
čuvajte na sobnoj temperaturi dok nije
u upotrebi.
2. Za dulju pohranu akumulatora preporučljivo
ga je potpuno napuniti i pohraniti na hladnom,
suhom mjestu izvan punjača.
NAPOMENA: Akumulatore nemojte pohranjivati
ako su potpuno ispražnjeni. Akumulator prije
upotrebe treba ponovo napuniti.
Oznake na punjaču
i akumulatoru
Pored ilustracija u ovom priručniku, oznake na
punjaču i akumulatoru prikazuju sljedeće ilustracije:
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
100%
Punjenje akumulatora.
100%
Akumulator je napunjen.
Akumulator je neispravan.
Odgoda u slučaju vrućeg ili hladnog
akumulatora.
Ne dodirujte električki vodljivim
predmetima.
Ne dopunjavajte oštećene akumulatore.
23
HRVATSKI
Upotrebljavajte isključivo s DEWALT
akumulatorima. Ostale vrste
akumulatora i baterija mogu prsnuti te
izazvati tjelesne ozljede i materijalnu
štetu
Ne izlažite vodi.
Smjesta zamijenite oštećene kabele.
Punite samo na temperaturama između
4 °C i 40 °C.
Rabljene akumulatore odbacujte vodeći
brigu prema okolišu.
Ne spaljujte akumulator.
40
Za vremena punjenja pogledajte
Tehničke podatke.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Sadržaj pakiranja
Pakiranje sadrži:
1 Bušilica/odvijač
1 Punjač
2 akumulatora
1 Kutija kompleta
1 Priručnik s uputama
1 Crtež sastavnih dijelova
NAPOMENA: Akumulatori i punjači ne isporučuju
se s modelima serije N.
• Alat, dijelove ili pribor provjerite radi
eventualnih oštećenja nastalih tijekom
transporta.
• Temeljito proučite i upoznajte se s ovim
priručnikom prije same upotrebe alata.
Opis (crtež 1)
UPOZORENJE: Nikad ne modificirajte
električni alat ili bilo koji njegov dio.
Može doći do oštećenja ili ozljeda.
a. Prekidač s regulatorom brzine
b. Gumb za rad naprijed/natrag
c. Prsten za prilagođavanje momenta
d. Promjena stupnja prijenosa
24
e. Samozatezna glava
f. Tipka za oslobađanje akumulatora
g. Akumulator
h. Radno svjetlo
NAMJENA
Ova bušilica/odvijač predviđena je za lakše
poslove bušenja i rada s vijcima.
NEMOJTE koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini
zapaljivih tekućina ili plinova.
Ova bušilica/odvijač profesionalan je električni alat.
NEMOJTE dopustiti djeci da dolaze u dodir
s alatom. Dok ovaj alat koristi neiskusan korisnik
potreban je nadzor.
• Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi od
strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim
ili mentalnim sposobnostima, uključujući
i djecu, ili osoba s nedostatkom iskustva
ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za
njihovu sigurnost nadzire. Djecu se nikad
ne smije ostaviti samu da se igraju ovim
proizvodom.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li napon akumulatora
naponu navedenom na opisnoj oznaci. Također
provjerite odgovara li napon vašeg punjača
naponu gradske mreže.
Ovaj DEWALT punjač dvostruko je
izoliran u skladu s dokumentom
EN 60335, stoga žica uzemljenja nije
potrebna.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
Zamjena električnog utikača
(samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
• Sigurno odbacite stari utikač.
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u utikaču.
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
UPOZORENJE: Na priključak
uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 3 A.
HRVATSKI
Upotreba produžnog kabela
Produžni kabel smije se upotrebljavati samo ako je
to krajnje potrebno. Upotrijebite odobren produžni
kabel koji je pogodan za ulaznu snagu vašeg
punjača (pogledajte Tehničke podatke). Najmanja
debljina vodiča je 1 mm2, a maksimalna duljina je
30 m.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
potpuno odmotajte.
SASTAVLJANJE
I PODEŠAVANJE
UPOZORENJE: Prije sastavljanja
i prilagođavanja uvijek uklonite
akumulator. Prije umetanja ili
uklanjanja akumulatora uvijek isključite
alat.
UPOZORENJE: Koristite isključivo
DEWALT akumulatore i punjače.
Umetanje i uklanjanje
akumulatora iz alata (crtež 3)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, tipku
naprijed/natrag postavite
u blokirani položaj ili isključite alat
i uklonite akumulator prije izvođenja
bilo kakvih prilagođavanja ili
postavljanja/uklanjanja dodataka ili
pribora.
NAPOMENA: Provjerite je li akumulator (g)
potpuno napunjen.
UMETANJE AKUMULATORA U RUKOHVAT
ALATA
1. Poravnajte akumulator s vodilicama unutar
rukohvata.
2. Akumulator čvrstom kretnjom ugurajte dok ne
sjedne u svom ležištu.
UKLANJANJE AKUMULATORA IZ ALATA
1. Pritisnite tipku za otpuštanje (f) i izvucite
akumulator iz rukohvata alata.
2. Akumulator umetnite u punjač kako je opisano
u ovom priručniku, u odjeljku punjača.
UPOTREBA
Upute za upotrebu
UPOZORENJE: Uvijek se pridržavajte
sigurnosnih uputa i važećih propisa.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, tipku
naprijed/natrag postavite
u blokirani položaj ili isključite alat
i uklonite akumulator prije izvođenja
bilo kakvih prilagođavanja ili
postavljanja/uklanjanja dodataka ili
pribora.
Pravilan položaj ruku (crtež 1, 8)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda UVIJEK
koristite prikazan pravilan položaj ruku.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, UVIJEK
čvrsto pridržavajte kao mjeru opreza
u slučaju nagle reakcije.
Pravilan položaj ruku zahtijeva da jednom rukom
držite glavni rukohvat (i).
Prekidač s regulatorom brzine
(crtež 1)
Za uključivanje alata pritisnite prekidač (a). Za
isključivanje alata otpustite prekidač. Alat je
opremljen kočnicom. Samozatezna glava prestat
će s vrtnjom odmah nakon otpuštanja prekidača.
Prekidač s kontrolom brzine omogućuje odabir
najprikladnije brzine za određenu primjenu.
S povećanjem pritiska prekidača alat će raditi brže.
Da maksimalni vijek trajanja alata, regulaciju brzine
koristite samo prilikom započinjanja otvora ili rada
s vijcima.
NAPOMENA: Ne preporučuje se neprekidna
upotreba uz promjenjive brzine vrtnji. Potrebno je
izbjegavati jer može doći do oštećivanja prekidača.
Tipka preklopnika za rad
naprijed/natrag (crtež 1)
Tipka za rad naprijed/natrag (b) određuje smjer rada
alata i služi kao tipka za blokiranje alata.
Za odabir vrtnje prema naprijed otpustite prekidač
i tipku preklopnika naprijed/natrag pritisnite s desne
strane alata.
Za odabir vrtnje prema natrag otpustite prekidač
i tipku preklopnika naprijed/natrag pritisnite s lijeve
strane alata. Središnji položaj kontrolnog gumba
blokira alat u isključenom stanju. Tijekom promjene
smjera vrtnje svakako otpustite prekidač.
NAPOMENA: Tijekom prvog pokretanja alata nakon
promjene smjera vrtnje mogli biste začuti "klik". To je
normalno i ne predstavlja problem.
25
HRVATSKI
Radno svjetlo (crtež 1)
Ispod prstena za podešavanje momenta (c) nalazi
se radno svjetlo (h). Radno svjetlo uključuje se
prilikom pritiska prekidača.
NAPOMENA: Radno svjetlo namijenjeno je
osvjetljavanju radne površine u neposrednoj blizini
i nije namijenjeno osvjetljavanju prostora.
Prsten za prilagođavanje
momenta (crtež 1)
Prsten za prilagođavanje momenta (c) je vidljivo
označen brojkama i simbolom svrdla. Prsten je
potrebno zakretanjem poravnati sa željenom
oznakom na vrhu alata. Unutar prstena nalaze se
ležišta koja eliminiraju nagađanje prilikom odabira
momenta. Veća brojka na prstenu označava veći
zakretni moment što podrazumijeva mogućnost
uvijanja većeg vijka. Da biste blokirali spojku u svrhu
bušenja, pomaknite u položaj svrdla.
NAPOMENA: Prilikom upotrebe bušilice/odvijača za
bušenje rupa, provjerite je li prsten za podešavanje
momenta postavljen tako da je slika bušilice
poravnata sa središnjom linijom na vrhu alata. Ako to
ne učinite, spojka će proklizavati tijekom bušenja.
Dva stupnja prijenosa (sl. 1, 4)
Dva stupnja prijenosa bušilice/odvijača omogućuju
veću svestranost i fleksibilnost rada.
Da biste odabrali manju brzinu i veći moment,
isključite alat i pričekajte da se vrtnja zaustavi.
Pomaknite prekidač za promjenu brzine (d) prema
naprijed (prema zateznoj glavi). Da biste odabrali
veću brzinu i manji moment, isključite alat i pričekajte
da se vrtnja zaustavi. Birač stupnja prijenosa klizno
pomaknite prema natrag (od zatezne glave).
NAPOMENA: Stupanj prijenosa ne mijenjajte dok je
alat pokrenut. Ako imate poteškoća tijekom promjene
prijenosa, provjerite je li birač prijenosa u cijelosti
u prednjem ili u stražnjem položaju.
Samozatezna glava s jednom
obujmicom (crtež 5)
Ovaj alat opremljen je samozateznom glavom
s rotirajućom obujmicom kojom se može upravljati
jednom rukom. Za umetanje nastavka za bušenje ili
drugog pribora napravite sljedeće.
1. Prekidač blokirajte u ISKLJUČENOM položaju
na prethodno opisani način.
2. Crnu obujmicu glave uhvatite jednom rukom,
a drugom čvrsto pridržavajte alat. Obujmicu
zakrenite u smjeru suprotnom od kazaljki na
satu dovoljno da može prihvatiti odabrani
nastavak.
26
3. Nastavak umetnite približno 19 mm (3/4")
u zateznu glavu i jednom rukom čvrsto pritegnite
obujmicu glave zakretanjem u smjeru kazaljki
na satu, dok drugom pridržavate alat. Ovaj
alat opremljen je mehanizmom za automatsko
blokiranje osovine. Ovo omogućuje otvaranje
i zatvaranje zatezne glave jednom rukom.
Da biste oslobodili nastavak, ponovite gornji korak 2.
UPOZORENJE: Nastavke za bušenje
ili bilo koji drugi pribor ne pokušavajte
pritezati uključivanjem alata dok
pridržavate prednji dio glave. Može doći
do oštećenja glave ili ozljeda. Tijekom
izmjene nastavaka uvijek blokirajte
okidač.
Zateznu glavu pritegnite pridržavajući jednom rukom
za obujmicu, a drugom za alat, kako biste postigli
najveću čvrstoću.
UKLANJANJE GLAVE (CRTEŽ 6)
Prsten za podešavanje momenta okrenite
u položaj za bušenje, a birač stupnja prijenosa
u položaj 1 (mala brzina). Glavu pritegnite oko
kraćeg kraka imbus ključa (nije isporučen) veličine
najmanje 6,35 mm (1/4"). Drvenim čekićem ili sl.
udarite dulji kraj u smjeru kazaljke na satu, kao što
je prikazano. Tako ćete otpustiti vijak u glavi.
Potpuno otvorite čeljusti, umetnite vijak (ili Torx
alat ako je potrebno) ispred glave između čeljusti
kako biste zahvatili glavu vijka. Uklonite vijak
zakretanjem u smjeru kazaljke na satu (lijevi
navoj). Umetnite imbus ključ u glavu i zategnite,
kao što je prikazano na slici 6. Drvenim čekićem
ili sl. udarite ključ u smjeru suprotnom od kazaljke
na satu. Time će se glava olabaviti dovoljno da je
možete odviti rukom.
POSTAVLJANJE GLAVE (CRTEŽ 7)
Glavu uvijte rukom što je više moguće i umetnite
vijak (lijevi navoj). Dobro pritegnite vijak. Zategnite
glavu oko kraćeg kraja imbus ključa od 6,35 mm
(1/4”) ili većeg (nije isporučen). Udarite dulji kraj
u smjeru kazaljke na satu drvenim čekićem, kao
što je prikazano. Još jedanput pritegnite vijak
zakretanjem suprotno od kazaljke na satu.
Bušenje
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i odvojite ga od izvora
napajanja prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
HRVATSKI
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozljeda, UVIJEK
provjerite je li radni materijal čvrsto
učvršćen ili pritegnut. Ako bušite tanke
materijale, ispod materijala podmetnite
komad drveta kako biste spriječili
oštećivanje radnog materijala.
Za poslove bušenja zakrenite prsten do simbola
svrdla. Željeni raspon brzine/momenta odaberite
pomoću birača stupnja prijenosa, kako biste brzinu
i moment prilagodili planiranom radu.
1. Upotrebljavajte isključivo oštre nastavke za
bušenje. Za DRVO upotrijebite spiralna svrdla,
lopatasta svrdla ili svrdla za otvore. Za METAL
upotrijebite čelična spiralna svrdla velike
brzine ili svrdla za otvore.
2. Pritisak uvijek primijenite u ravnoj liniji s
nastavkom. Primijenite dovoljno pritiska kako
bi nastavak mogao bušiti, ali ne pritišćite
prejako kako ne biste zaustavili motor ili
pomaknuli nastavak.
3. Alat čvrsto pridržavajte s obje ruke, kako biste
mogli kontrolirati zakretanje bušilice.
UPOZORENJE: Bušilica se može
isključiti u slučaju preopterećenja, što
može izazvati iznenadno uvijanje.
Budite uvijek pripravni na gašenje
motora. Bušilicu čvrsto pridržavajte
s obje ruke kako biste kontrolirali
njezino uvijanje i izbjegli ozljede.
4. AKO SE MOTOR ISKLJUČI, uobičajeni
razlog je preopterećivanje ili nepravilna
upotreba. SMJESTA PUSTITE PREKIDAČ,
nastavak za bušenje uklonite s radnog
materijala i ustanovite uzrok gašenja. NE
PRITIŠĆITE PREKIDAČ UZASTOPNO U
POKUŠAJU DA POKRENETE UGAŠENU
BUŠILICU - TIME JE MOŽETE OŠTETITI.
Upotreba za rad s vijcima
Željeni raspon brzine/momenta odaberite pomoću
birača stupnja prijenosa na gornjem dijelu alata,
kako biste brzinu i moment prilagodili planiranom
radu.
Željeni nastavak izvijača umetnite u glavu, kao
što biste to uradili s nastavkom za bušenje. Na
otpadnom materijalu ili na nepreglednim mjestima
izvedite nekoliko probnih radova kako biste odredili
pravilnu postavku prstena spojke.
MAKSIMALNI PREPORUČENI KAPACITETI
Niski raspon–1 Visoki raspon–2
Nastavci,
bušenje
metala
Drvo, ravno
bušenje
Svrdla za
otvore
6,35 mm (1/4")
3,18 mm (1/8")
19,05 mm (3/4") 12,7 mm (1/2")
19,05 mm (3/4") 15,88 mm (5/8")
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT električni alat projektiran za
dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o
pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, tipku
naprijed/natrag postavite
u blokirani položaj ili isključite alat
i uklonite akumulator prije izvođenja
bilo kakvih prilagođavanja ili
postavljanja/uklanjanja dodataka ili
pribora.
Punjač i akumulator ne mogu se servisirati. Unutar
uređaja nema dijelova namijenjenih servisiranju.
5. Da biste smanjili mogućnost gašenja motora ili
probijanja radnog materijala, smanjite pritisak
na bušilicu i nastavak za bušenje lagano
pustite kroz završni dio otvora.
6. Motor ostavite pokrenutim tijekom izvlačenja
nastavka iz otvora. Na taj se način sprječava
zaglavljivanje.
Podmazivanje
7. Kod bušilica s promjenjivom brzinom nema
potrebe za označavanje mjesta bušenja
pomoću točkala. Upotrijebite malu brzinu
kako biste započeli bušenje otvora, a zatim
jačim pritiskom prekidača ubrzavajte kad
otvor postane dovoljno dubok da nastavak za
bušenje ne može izletjeti.
Čišćenje
Ovaj električni alat ne zahtijeva dodatno
podmazivanje.
UPOZORENJE: Prašinu iz kućišta
ispušite suhim zrakom čim primijetite
nakupljanje nečistoća. Tijekom
izvođenja ovog postupka nosite zaštitu
za oči i odobrenu masku protiv prašine.
27
HRVATSKI
UPOZORENJE: Za čišćenje
nemetalnih dijelova alata nikad ne
upotrebljavajte otapala ili druge jake
kemikalije. Ove kemikalije mogu štetiti
materijalima upotrijebljenima u tim
dijelovima. Upotrebljavajte isključivo
krpu natopljenu vodom i blagim
sapunom. Nikad ne dopustite da bilo
kakva tekućina prodre u unutrašnjost
alata. Nikad ne potapajte bilo koji dio
alata u tekućinu.
UPUTE ZA ČIŠĆENJE PUNJAČA
UPOZORENJE: Opasnost od
električnog udara. Prije bilo kakvog
čišćenja punjač odvojite od utičnice
električne mreže. Nečistoća i masnoća
s vanjske strane punjača može
se ukloniti krpom ili mekanom (ne
metalnom) četkom. Ne koristite vodu ili
bilo kakve otopine za čišćenje.
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Budući da pribor
koji nije u ponudi tvrtke DEWALT nije
ispitan s ovim proizvodom, upotreba
takvog pribora uz ovaj alat može biti
opasna. Da biste smanjili opasnost od
ozljeda, uz ovaj proizvod potrebno je
upotrebljavati isključivo dodatni pribor
preporučen od tvrtke DEWALT.
Kod svog lokalnog prodavača zatražite dodatne
informacije o odgovarajućim dodacima.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad
iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš DEWALT proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i pakiranja omogućuje
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba materijala
pomaže u sprječavanju zagađivanja
okoliša i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
28
DEWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje
DEWALT proizvoda nakon isteka vijeka trajanja.
Da biste iskoristili prednosti ove usluge, svoj
proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom
predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnike možete provjeriti kontaktiranjem
svog lokalnog ureda tvrtke DEWALT na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
popis ovlaštenih DEWALT servisa i potpuni
detalji o našim uslugama nakon prodaje i
kontaktima dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
Punjiva akumulatorska baterija
Ovaj dugovječan akumulator potrebno je
dopunjavati kad izgubi moć pružanja dovoljne
snage na zadacima koji su dotad bili s lakoćom
obavljani. Pri kraju svog tehnološkog vijeka,
odbacite ga uz brigu prema okolišu:
• Akumulator u cijelosti ispraznite i potom ga
uklonite iz alata.
• Litij-ionske ćelije mogu se reciklirati. Odnesite
ih vašem prodavaču ili u lokalno središte za
recikliranje. Prikupljeni akumulatori bit će
reciklirani ili pravilno uklonjeni.
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni
dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj
zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom
servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod
po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon 01
6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
R ADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
29
SRPSKI
10,8 V BEŽIČNA BUŠILICA S PODESIVOM
SPOJNICOM/ODVIJAČ DCD710
Čestitamo!
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo,
razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera
korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
VDC
Tip
Tip baterije
Brzina u praznom hodu:
1. brzina
min-1
2. brzina
min-1
Maks. obrtni moment Nm
Snaga (MWO)
W
Kapacitet stezne glave mm
Maks. kapacitet bušenja:
Drvo
mm
Metal
mm
Težina (bez baterije)
kg
LPA (zvučni pritisak)
KPA (zvučni pritisak,
odstupanje)
LWA (zvučna snaga)
KWA (zvučna snaga,
odstupanje)
DCD710
10,8
1
Litijum-jonska
0–400
0–1500
24
180
10
20
10
0,91
dB(A)
65
dB(A)
dB(A)
3
76
dB(A)
3
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri
pravca) određene prema EN 60745:
Ukupna vrednost vibracija ah
ah =
m/s²
< 2,5
Odstupanje K =
m/s²
1,5
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji
izmeren je prema standardizovanom postupku
iz EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje
alata. Može se koristiti za preliminarnu procenu
izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni
nivo vibracija važi za glavne primene
alata. Međutim, ako se alat koristi za
druge aplikacije, sa drugim priborima
ili ako je loše održavan, emisiona
vrednost vibracija se može razlikovati.
30
To može značajno povećati nivo
izlaganja u ukupnom periodu rada.
Procena nivoa izloženosti vibracijama
takođe treba da uzme u obzir vremena
kada je alat isključen i kada radi u
praznom hodu. To može značajno
smanjiti nivo izlaganja u ukupnom
periodu rada.
Identifikujte dopunske bezbednosne
mere za zaštitu rukovaoca od efekata
vibracija kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplim,
organizacija radnih uzoraka.
Baterija
Tip baterije
Napon
VDC
Kapacitet Ah
Težina
kg
DCB121
DCB123
Litijum-jonska Litijun-jonska
10,8
10,8
1,3
1,5
0,2
0,2
Punjač
DCB100
DCB105
Mrežni
napon
VAC
230
230
Tip baterije
Litijum-jonska
Litijum-jonska
Pribl.
min 40
40
30
30
vreme
(1,3 Ah (1,5 Ah (1,3 Ah (1,5 Ah
punjenja
baterija) baterija) baterija) baterija)
Težina
kg
0,3
0,49
Definicije: Bezbednosne
smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti za
svaku signalnu reč. Molimo da pročitate uputstvo
i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, će dovesti do smrti ili teške
povrede.
UPOZORENJE: Ukazuje na
potencijalno opasnu situaciju koja bi,
ako se ne izbegne, može izazvati smrt
ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalno
opasnu situaciju koja može, ako se ne
izbegne, izazvati manju ili umerenu
povredu.
SRPSKI
NAPOMENA: Ukazuje na praksu
koja nije povezana sa telesnim
povredama koja, ako se ne izbegne,
može dovesti do materijalne štete.
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
DCD710
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisanu u
delu Tehnički podaci usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC. Za više informacija kontaktirajte
DEWALT na sledećoj adresi ili ih potražite na
poleđini uputstva za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsednik za razvoj proizvoda široke potrošnje
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
15.04.2010
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, pročitajte
uputstvo za upotrebu.
Opšta bezbednosna
upozorenja za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja i uputstva.
Nepoštovanje upozorenja i uputstava
može izazvati električni udar, požar i/ili
ozbiljnu povredu.
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se
na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1) BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA
a) Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b) Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili
prašine. Električni alati stvaraju varnice koje
mogu da upale prašinu ili isparenja.
c) Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST
a) Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog
udara.
b) Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori,
šporeti i frižideri. Postoji veća opasnost
od električnog udara ako je vaše telo
uzemljeno.
c) Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d) Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili
izvlačenje utikača električnog alata. Kabl
udaljite od toplote, ulja, oštrih rubova ili
pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni
kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
e) Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je
pogodan za upotrebu na otvorenom
prostoru. Korišćenje kabla koji je podesan
za upotrebu na otvorenom prostoru
umanjuje opasnost od električnog udara.
f) Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3) LIČNA BEZBEDNOST
a) Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili
pod dejstvom lekova, alkohola ili droga.
Trenutak nepažnje pri radu sa električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih
povreda.
31
SRPSKI
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom
koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh,
koja se koristi pod odgovarajućim uslovima,
smanjiće telesne povrede.
Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite
se da prekidač bude isključen pre
povezivanja električnog napajanja i/ili
baterije, uzimanja uređaja ili nošenja alata.
Nošenje električnog alata sa prstom na
prekidaču ili električnih alata sa prekidačem
koji su priključeni na napajanje izaziva
nezgode.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je
ostao u rotirajućem delu električnog alata
može da dovede do telesne povrede.
Ne posežite. Održavajte stabilan položaj
i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim
alatom u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da
se uhvate u pokretne delove.
Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje,
pobrinite se da budu priključeni i da se
pravilno koriste. Sakupljanje prašine može
da umanji opasnosti povezane sa prašinom.
4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje
i bezbednije, i u predviđenoj meri,
obaviti posao za koji je konstruisan.
b) Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem
prekidača je opasan i mora se popraviti.
c) Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili
izvadite bateriju iz električnog alata pre
vršenja bilo kakvih podešavanja, zamene
pribora ili odlaganja električnog alata.
Takve preventivne bezbednosne mere
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja
električnog alata.
d) Nekorišćene električne alate čuvajte van
domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama
koje nisu upoznate sa ovim električnim
alatom ili ovim uputstvima da rukuju
električnim alatom. Električni alati su opasni
u rukama neveštih korisnika.
32
e)
f)
g)
Održavajte električne alate. Proverite da
li su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji
bilo koje drugo stanje koje može uticati
na rad električnih alata. Ako je oštećen,
postarajte se da se električni alat popravi
pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa
oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju
i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke itd.
u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za
koje nije namenjen može dovesti do opasne
situacije.
5) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ALATA SA
BATERIJSKIM NAPAJANJEM
a) Punjenje vršiti samo punjačem koji je
specificirao proizvođač. Punjač koji je
podesan za jedan tip punjive baterije može
izazvati opasnost od požara ako se koristi
sa nekom drugom punjivom baterijom.
b) Električne alate koristite samo sa punjivim
baterijama koje su dizajnirane specijalno
za njih. Upotreba bilo koje druge punjive
baterije može izazvati opasnost od povreda
ili požara.
c) Ako se punjiva baterija ne koristi, čuvajte
je dalje od metalnih predmeta kao što su
spajalice za papir, novčići, ključevi, ekseri,
zavrtnjevi ili drugi sitni metalni predmeti koji
mogu da naprave spoj između kontakata.
Kratkospajanje baterijskih kontakata može
izazvati opekotine ili požar.
d) Pod neodgovarajućim uslovima može doći
do curenja tečnosti iz baterije, izbegavajte
kontakt sa njom. Ako slučajno dođe do
kontakta, isperite mesto kontakta vodom.
Ako tečnost dođe u dodir s očima, potražite
i medicinsku pomoć. Tečnost koja iscuri
iz baterije može izazvati iritaciju kože ili
opekotine.
6) SERVIS
a) Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se
osigurava bezbednost električnog alata.
SRPSKI
Dodatna specifična
bezbednosna pravila za
bušilice/odvijače
• Nosite štitnike za uši kad obavljate udarno
bušenje. Izlaganje buci može uzrokovati
gubitak sluha.
• Koristite pomoćnu(e) dršku(e) ako su
isporučene uz alat. Gubitak kontrole može
dovesti do fizičkih povreda.
• Električni alat držite za izolovane rukohvate
kada obavljate radove pri kojima postoji
mogućnost da rezni pribor dodirne skrivene
vodove ili preseče sopstveni kabl. Rezni pribor
koji dodirne strujni kabl može da stavi pod
napon metalne delove električnog alata i izloži
rukovaoca električnom udaru.
Preostale opasnosti
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći.
To su:
– Slabljenje sluha.
– Opasnost od telesnih povreda zbog letećih
opiljaka.
– Opasnost od opekotina zbog zagrevanja
pribora u toku rada.
– Opasnost od telesnih povreda zbog duge
upotrebe.
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE
Datumska šifra, koja sadrži i godinu proizvodnje,
odštampana je na površini kućišta na mestu gde
se spaja alat sa baterijom.
Primer:
2011 XX XX
Godina proizvodnje
Važna sigurnosna uputstva za
sve punjače baterija
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA: Ovaj priručnik
koristi važna sigurnosna uputstva i uputstva za rad
DCB100 i DCB105 punjača baterije.
• Pre upotrebe ovog punjača pročitajte sva
uputstva i oznake upozorenja koje se nalaze
na punjaču, bateriji i proizvodu koji koristi bateriju.
UPOZORENJE: Opasnost od udara.
Ne dozvolite da bilo kakva tečnost
prodre u punjač. Može doći do
električnog udara.
OPREZ: Opasnost od opekotina. Radi
smanjenja opasnosti od povreda,
punite samo DEWALT punjive baterije.
Drugi tipovi baterija mogu prsnuti
izazivajući fizičke povrede i oštećenja.
OPREZ: Decu treba nadzirati kako
bi se osiguralo da se ne igraju sa
uređajem.
NAPOMENA: Pod izvesnim
okolnostima, kada je punjač priključen
u struju, punjač može da se kratkospoji
stranim predmetima. Strani predmeti
koji su provodni, kao što su brusna
prašina, metalni opiljci, čelična vuna,
aluminijumska folija ili nagomilavanje
čestica metala, ali ne samo oni,
moraju se držati dalje od šupljina na
punjaču. Punjač treba uvek iskopčati
od izvora napajanja kada se u njemu
ne nalazi baterija. Iskopčajte punjač sa
napajanja pre radova na čišćenju.
• NE pokušavajte da punite baterije drugim
punjačima već samo onim koji su navedeni
u ovom priručniku. Punjač i baterija su
specijalno dizajnirani za zajednički rad.
• Ovi punjači nisu namenjeni za druge svrhe već
samo za punjenje DEWALT punjivih baterija.
Svaka druga primena može izazvati opasnosti
od požara i električnog udara.
• Ne izlažite punjač kiši ili snegu.
• Da biste punjač isključili iz struje, uvek vucite
utikač a ne kabl. To će smanjiti opasnost od
oštećenja električnog utikača i kabla.
• Pobrinite se da kabl bude položen tako da
se isključi mogućnost njegovog slučajnog
povlačenja, gaženja ili oštećivanja i naprezanja
na druge načine.
• Ne koristite produžni kabl osim ako to nije
neophodno. Upotreba neprikladnog produžnog
kabla može izazvati opasnosti od požara
i električnog udara.
• Ne stavljajte nikakve predmete na punjač i ne
postavljajte punjač na mekanu površinu jer to
može blokirati ventilacione otvore i dovesti do
prekomernog unutrašnjeg zagrevanja. Punjač
udaljite od izvora toplote. Punjač se ventilira
kroz otvore na vrhu i dnu kućišta.
33
SRPSKI
• Ne uključujte punjač ako je oštećen njegov
kabl ili utikač — odmah ih zamenite.
• Ne uključujte punjač ako je bio izložen udarcu,
ako je pao ili je oštećen na drugi način.
Odnesite ga u ovlašćeni servisni centar.
• Ne rastavljajte punjač; odnesite ga u ovlašćeni
servisni centar ako je potrebno servisiranje
ili popravka. Ako se nepravilno stavi, može
izazvati opasnosti od požara i električnog
udara.
• U slučaju da je kabl za napajanje oštećen
neophodno je da ga zameni proizvođač,
njegov serviser ili sličnu kvalifikovano lice kako
bi se sprečila bilo kakva opasnost.
• Isključite punjač iz struje pre radova na
čišćenju. Time će se smanjiti opasnost od
električnog udara. Uklanjanje baterije neće
smanjiti taj rizik.
• NIKAD ne pokušavajte da povežete 2 punjača.
• Punjač je dizajniran za rad na standardnom
naponu u domaćinstvu od 230 V. Ne
pokušavajte da koristite drugi napon. To se ne
odnosi na automobilski punjač.
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
Punjači
DCB100 i DCB105 punjač prihvataju Litijum-jonske
baterije od 10,8 V.
Ovi punjači ne zahtevaju podešavanje i dizajnirani
su za što jednostavniju upotrebu.
Postupak punjenja (sl. 2)
1. Punjač (j) priključite na odgovarajuću utičnicu
pre stavljanja punjive baterije.
2. Stavite punjivu bateriju (g) u punjač. Crvena
lampica (punjenje) će neprekidno treptati
signalizirajući da je proces punjenja počeo.
3. Završetak punjenja se signalizira kontinualnim
svetlom crvene lampice (ON). Punjiva baterija
je tada potpuno napunjena i može se koristiti
ili ostaviti u punjaču.
NAPOMENA: Pre prve upotrebe dopunite
kompletno bateriju, da biste osigurali maksimalne
performanse i životni vek trajanja litijum-jonskih
baterija.
Proces punjenja
U tabeli ispod su navedeni statusi punjenja
baterije.
34
Status punjenja
punjenje
kompletno napunjeno
odlaganje zbog
vruće/hladne baterije
zamenite punjivu bateriju
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Odlaganje zbog vruće/hladne
baterije
Ako punjač detektuje da je baterija previše vruća ili
previše hladna, on automatski pokreće kašnjenje
zbog vruće/hladne baterije i odlaže punjenje dok
baterija ne postigne odgovarajuću temperaturu.
Punjač se tada automatski prebacuje u režim
punjenja baterije. Ova funkcija obezbeđuje
maksimalni vek trajanja baterije.
SAMO ZA LI-JONSKE BATERIJE
Li-jonske baterije su projektovane sa elektronskim
zaštitnim sistemom koji će zaštititi bateriju od
prepunjavanja, pregrevanja ili dubokog pražnjenja.
Ovaj alat će se automatski isključiti kad se aktivira
elektronski zaštitni sistem. Ako se to desi, Li-jonsku
bateriju stavite u punjač da se napuni do kraja.
Važna sigurnosna uputstva za
sve baterije
Pri naručivanju rezervne punjive baterije obavezno
navedite kataloški broj i napon.
Isporučena punjiva baterija nije potpuno puna.
Pre upotrebe punjive baterije i punjača pažljivo
pročitajte uputstva koja su data u nastavku. Zatim
sledite navedenu proceduru punjenja.
PROČITAJTE SVA UPUTSTVA
• Ne punite i ne koristite bateriju u eksplozivnim
atomsferama, na primer u prisustvu zapaljivih
tečnosti, gasova ili prašine. Prilikom stavljanja
ili vađenja baterije iz punjača može doći do
paljenja prašine ili pare.
• Punjivu bateriju nikad ne stavljajte silom
u punjač. Ne modifikujte punjivu bateriju
da bi mogla da se postavi u nekompatibilni
punjač jer baterija može da pukne i dovede do
ozbiljnih telesnih povreda.
• Punjive baterije punite samo u DEWALT
punjačima.
• NE prskajte i ne uranjajte u vodu ili druge
tečnosti.
• Alat i punjivu bateriju ne čuvajte i ne koristite
na mestima na kojima temperatura može da
poraste do ili premaši 40 °C (105 °F) (npr.
šupe ili limene zgrade tokom leta).
SRPSKI
UPOZORENJE: Nikad ne pokušavajte
da otvorite punjivu bateriju. Ako je
kućište punjive baterije napuklo ili
oštećeno, ne stavljajte je u punjač.
Ne gnječite, ne bacajte i ne oštećujte
punjivu bateriju. Ne koristite punjivu
bateriju ili punjač ako su bili izloženi
udarcu, ako su pali, prevrnuli se ili
oštećeni na drugi način (npr. probušeni
ekserom, udareni čekićem, nagaženi).
Može doći do električnog udara.
Oštećene punjive baterije treba vratiti
u servisni centar radi recikliranja.
OPREZ: Ako se ne koristi, alat
stavite na stranu na stabilnu
površinu gde neće izazvati
saplitanje odnosno gde ne postoji
opasnost od pada. Neki alati sa
velikim punjivim baterijama mogu
stajati uspravno na punjivu bateriju, ali
se mogu lako prevrnuti.
SPECIJALNA SIGURNOSNA UPUTSTVA ZA
LITIJUM-JONSKE BATERIJE
(Li-jonske)
• Ne spaljujte punjive baterije čak i ako
su ozbiljno oštećene ili ako su potpuno
istrošene. Baterija će eksplodirati u vatri.
Toksična isparenja i materijali se stvaraju pri
sagorevanju litijum-jonskih punjivih baterija.
• Ako sadržaj baterije dođe u dodir sa kožom,
pogođeno područje odmah isperite blagim
sapunom i vodom. Ako tečnost iz baterije
dopre u oči, vodom ispirajte otvoreno oko
15 minuta ili dok iritacija ne prestane. Ako je
potrebna medicinska nega: elektrolit baterije
predstavlja mešavinu tečnosti organskih
karbonata i litijumovih soli.
• Sadržaji otvorenih baterijskih ćelija mogu
izazvati iritaciju respiratornih organa.
Obezbedite svež vazduh. Ako simptomi i dalje
postoje, potražite medicinsku pomoć.
UPOZORENJE: Opasnost od
opekotina. Tečnost baterije se može
zapaliti ako se izloži varnicama ili
plamenu.
Punjiva baterija
TIP BATERIJE
performanse i vek trajanja baterije, punjive
baterije čuvajte na sobnoj temperaturi kada se
ne koriste.
2. Za dugoročno skladištenje preporučuje se
skladištenje kompletno napunjene baterije na
hladnom, suvom mestu izvan punjača radi
optimalnih rezultata.
NAPOMENA: Ne smete skladištiti bateriju koja
je potpuno ispražnjena. Neophodno je napuniti
bateriju pre upotrebe.
Oznake na punjaču i punjivoj
bateriji
Pored piktograma koji su korišćeni u ovom
priručniku, nalepnice na punjaču i punjivoj bateriji
pokazuju sledeće piktograme:
Pre upotrebe pročitajte
uputstvo za upotrebu.
100%
Punjenje baterije u toku.
100%
Baterija je puna.
Baterija je neispravna.
Odlaganje zbog vruće/hladne baterije.
Ne dodirujte predmetima koji su
elektroprovodni.
Ne punite oštećene baterije.
Koristite samo DEWALT punjive baterije;
drugi tipovi baterija mogu prsnuti
izazivajući fizičke povrede i oštećenja.
Ne izlažite vodi.
Neispravne kablove odmah zamenite.
Punite samo između 4 °C i 40 °C.
Punjive baterije zbrinite na ekološki
način.
DCF710 radi na punjive baterije od 10,8 V.
Preporuke za skladištenje
Ne sagorevajte punjive baterije.
1. Najbolje mesto za skladištenje je suvo i hladno
mesto zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti
i preterane toplote ili hladnoće. Za optimalne
35
SRPSKI
U Tehničkim podacima ćete naći
vreme punjenja.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 bušilica/odvijač
1 punjač
2 baterije
1 kutija sa priborom
1 uputstvo za upotrebu
1 sklopni crtež
NAPOMENA: Punjive baterije i punjači se ne
nalaze u sadržaju isporuke kod N-modela.
• Proverite da li postoje transportna oštećenja
na alatu, njegovim delovima ili priboru.
• Pre uključivanja treba pažljivo pročitati
i razumeti ovo uputstvo.
Opis (sl. 1)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može
doći do oštećenja ili telesne povrede.
a. Prekidač za uključivanje i isključivanje
i regulator brzine
b. Dugme za hod napred/nazad
c. Regulator momenta
d. Menjač brzine
e. Stezna glava bez ključa
f. Taster za oslobađanje baterije
g. Punjiva baterija
h. Radno svetlo
NAMENA
Ova bušilica/odvijač je projektovana za lakše
radove sa zavrtnjima i bušenje.
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu
zapaljivih tečnosti ili gasova.
Ova bušilica/odvijač je profesionalan električni alat.
NE dozvoljavajte deci da se približavaju alatu.
Nadzor je obavezan ako sa ovim alatom radi
neiskusno lice.
• Ovaj proizvod nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
36
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva o upotrebi
uređaja od osobe koja je zadužena za njihovu
bezbednost. Deca se uvek moraju nadzirati
kako bi se osiguralo da se ne igraju sa ovim
proizvodom.
Električna bezbednost
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon elektro mreže
odgovara naponu na identifikacionoj pločici
uređaja. Takođe se postarajte da napon vašeg
punjača odgovara naponu vaše elektro mreže.
Vaš DEWALT punjač je dvostruko
izolovan u skladu sa EN 60335; zato
nije potreban kabl za uzemljenje.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT servisne mreže.
Zamena utikača (samo Velika
Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 3 A.
Korišćenje produžnog kabla
Produžni kabl ne treba koristiti osim ako to nije
nužno. Koristite odobreni produžni kabl koji je
pogodan za ulazni priključak vašeg punjača
(pogledajte Tehničke podatke). Minimalni
poprečni presek provodnika je 1 mm2; maksimalna
dužina je 30 m.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Pre sklapanja
i podešavanja uvek izvucite bateriju.
Uvek isključite alat pre stavljanja ili
vađenja punjive baterije.
UPOZORENJE: Koristite samo
DEWALT punjive baterije i punjače.
SRPSKI
Stavljanje i vađenje punjive
baterije iz alata (sl. 3)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, postavite
dugme za hod napred/nazad
u isključeni položaj ili isključite
uređaj i odspojite punjivu bateriju
pre bilo kakvih podešavanja ili
uklanjanja/postavljanja priključaka
ili pribora.
NAPOMENA: Pobrinite se da je punjiva baterija
(g) potpuno puna.
DA STAVITE PUNJIVU BATERIJU U DRŠKU
ALATA
1. Poravnajte punjivu bateriju sa vođicama
unutar drške.
2. Snažno je ubacite na mesto tako da čujete
kad se uglavi (klik).
DA IZVADITE PUNJIVU BATERIJU IZ ALATA
1. Pritisnite taster za oslobađanje (f) i jako
povucite punjivu bateriju iz drške alata.
2. Punjivu bateriju stavite u punjač onako kako
je opisano u ovom priručniku u odeljku o
punjaču.
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE: Uvek vodite računa
o bezbednosnim merama i primenljivim
propisima.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, postavite
dugme za hod napred/nazad u
isključeni položaj ili isključite uređaj
i odspojite punjivu bateriju pre bilo
kakvih podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
Pravilan položaj ruke (sl. 1, 8)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda,
UVEK primenjujte pravilan položaj ruke
kao što je pokazano na slici.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda,, UVEK sigurno držite alat
i budite pripravni za iznenadnu reakciju.
Pravilan položaj ruku zahteva da se jedna ruka
stavi na glavnu dršku (i).
Regulator brzine i prekidač
(sl. 1)
Da biste uključili alat, pritisnite prekidač za
uključivanje i isključivanje (a). Da biste isključili
alat, pustite prekidač za uključivanje i isključivanje.
Vaš alat ima kočnicu. Stezna glava će se zaustaviti
kad se prekidač za uključivanje i isključivanje
potpuno pusti.
Prekidač za uključivanje i isključivanje i regulator
brzine vam omogućava da izaberete najbolju
brzinu za određenu primenu. Jače pritiskanje
okidača dovodi do bržeg rada alata. Da bi se
obezbedio maksimalan životni vek alata, regulator
brzine koristite samo za započinjanje rupa ili
pritezanje zavrtnja za učvršćivanje
NAPOMENA: Neprekidno korišćenje regulatora
brzine se ne preporučuje. To može da ošteti
prekidač i treba ga izbegavati.
Dugme za hod napred/nazad
(sl. 1)
Dugme za hod napred/nazad (b) određuje smer
alata a služi i kao dugme za blokadu u isključenom
položaju.
Da biste izabrali hod unapred, pustite prekidač za
uključivanje i isključivanje i pritisnite dugme za hod
napred/nazad na desnoj strani alata.
Da biste izabrali hod unazad, pritisnite dugme za
hod levo/desno na levoj strani alata. Srednji položaj
ovog dugmeta blokira alat u isključenom položaju.
Pri promeni položaja ovog dugmeta, obavezno
pustite prekidač za uključivanje i isključivanje.
NAPOMENA: Kada se alat prvi put pokrene nakon
promene hoda, možda ćete čuti "klik" na samom
početku. To je normalno i ne ukazuje na problem.
Radna lampa (sl. 1)
Ispod prstena za podešavanje obrtnog momenta
(c) nalazi se radna lampa (h). Radna lampa će se
aktivirati kad se pritisne prekidač za uključivanje
i isključivanje.
NAPOMENA: Radna lampa služi za osvetljavanje
neposredne radne površine i nije namenjena da se
koristi kao baterijska lampa.
Regulator momenta (sl. 1)
Na prstenu za podešavanje obrtnog momenta (c)
su jasno označeni brojevi i simbol burgije. Prsten
okrećite dok se na vrhu alata ne pokaže željeno
podešenje. U prstenu su postavljeni lokatori kako
bi se eliminisalo nagađanje prilikom izbora obrtnog
momenta za učvršćivanje. Veći broj daje veći
moment i mogu se uvrtati/odvrtati veći pritezni
37
SRPSKI
elementi. Da biste zaključali spojnicu za operacije
bušenja, pomerite na položaj sa simbolom burgije.
NAPOMENA: Kada koristite bušilicu/odvijač
za bušenje otvora, pobrinite se da prsten za
podešavanje obrtnog momenta bude podešen tako
da se simbol na bušilici poravna sa centralnom
linijom na gornjoj strani alata. Ako se tako ne
postupi, spojnica će skliznuti pri pokušaju bušenja.
Dva opsega brzine (s. 1, 4)
Funkcija promene brzine u dva opsega, koja postoji
kod vaše bušilice/odvijača, omogućava vam da
menjate brzine radi prilagođavanja.
Da biste izabrali malu brzinu i veliki broj obrtaja,
isključite alat i sačekajte da se zaustavi. Pomerite
menjač brzina (d) prema napred (prema steznoj
glavi). Da biste izabrali veliku brzinu i mali broj
obrtaja, isključite alat i sačekajte da se zaustavi.
Pomerite menjač brzina unazad (od stezne glave).
NAPOMENA: Ne menjajte brzine dok alat radi. Ako
imate problema sa promenom brzina, uverite se da
je menjač brzina sa dva opsega pomeren ili do kraja
napred ili do kraja nazad.
Stezna glava bez ključa sa
jednim prstenom (sl. 5)
Vaš alat ima steznu glavu bez ključa sa jednim
obrtnim prstenom za jednoručno rukovanje steznom
glavom. Da biste umetnuli burgiju ili drugi pribor,
postupite na sledeći način.
1. Zaključajte prekidač za uključivanje/isključivanje
u položaj OFF, kao što je već opisano.
2. Uhvatite crni prsten na steznoj glavi jednom
rukom, a drugom rukom učvrstite alat. Okrenite
prsten suprotno smeru kretanja kazaljki na satu
tako da željeni pribor može da se prihvati.
3. Umetnite pribor oko 19 mm (3/4”) u steznu
glavu i pritegnite ga jednom rukom okretanjem
prstena stezne glave u smeru kretanja kazaljke
na satu dok drugom rukom držite alat. Vaš
alat je opremljen mehanizmom za automatsku
blokadu vretena. On vam omogućava da
jednom rukom otvorite i zatvorite steznu glavu.
Da biste oslobodili pribor, ponovite korak 2 koji je
naveden gore.
UPOZORENJE: Ne pokušavajte da
pritegnete burgije (ili drugi pribor) držeći
prednji deo stezne glave i okretanjem
alata. Može doći do oštećenja stezne
glave i telesne povrede. Uvek zaključajte
prekidač za uključivanje i isključivanje pri
promeni pribora.
38
Obavezno pritežite steznu glavu tako što ćete
jednom rukom okretati prsten stezne glave dok
drugom držite lat radi maksimalne stabilnosti.
SKIDANJE STEZNE GLAVE (SL. 6)
Regulator okrenite na položaj "bušenja", a menjač
brzine postavite u položaj 1 (mala brzina). Steznu
glavu pritežite oko kraćeg kraja šestougaonog
ključa (nije isporučen) veličine 6,35 mm (1/4”)
ili većeg. Korišćenjem drvenog malja ili sličnog
predmeta, udarite duži kraj u smeru kretanja
kazaljke na satu, kao što je pokazno. Time ćete
popustiti zavrtanj unutar stezne glave.
Otvorite čeljusti stezne glave do kraja, umetnite
odvijač (ili torx alat, ako je potrebno) u steznu
glavu između čeljusti da biste postavili glavu
zavrtnja. Uklonite zavrtanj okretanjem suprotno
smeru kretanja kazaljke na satu (levi navoj).
Postavite šestougani ključ u steznu glavu i
pritegnite, kao što je prikazno u slici 6. Korišćenjem
drvenog malja ili sličnog predmeta, udarite ključ
oštro u smeru suprotnom od kretanja kazaljke
na satu. To će osloboditi steznu glavu tako da se
može odvrteti rukom.
NAMEŠTANJE STEZNE GLAVE (SL. 7)
Navrtite steznu glavu rukom do kraja i umetnite
zavrtanj (levi navoj). Dobro pritegnite zavrtanj.
Steznu glavu pritežite oko kraćeg kraja
šestougaonog ključa veličine 6,35 mm (1/4”) ili, ako
je šestostrani ključ veći, udarite duži kraj drvenim
maljem u smeru kretanja kazaljke na satu, kao
što je pokazano. Pritegnite zavrtanj još jednom
okretanjem suprotno smeru kretanja kazaljke na
satu.
Bušenje
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač alata iz izvora
napajanja pre bilo kakvih podešavanja
ili uklanjanja/postavljanja priključaka ili
pribora.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, UVEK se
pobrinite za to da radni komad bude
učvršćen ili čvrsto stegnut. Ako se
buši tanak materijal, koristite drvene
„podloge“ radi sprečavanja oštećenja
materijala.
Okrenite prsten na simbol burgije za bušenje.
Izaberite željeni opseg brzine/obrtnog momenta
pomoću menjača brzine tako da odgovara brzini
i obrtnom momentu koji su potrebni za planirani rad.
SRPSKI
1. Koristite samo oštre burgije. Za DRVO koristite
spiralne burgije, ravne bitove ili kopirke za
rezanje krugova. Za METAL koristite čelične
(HHS) spiralne burgije velike brzine ili
nastavke za rezanje krugova.
2. Uvek primenjujte lagani pritisak u pravcu
burgije. Koristite dovoljan pritisak za rad
burgije, ali ne gurajte prejako da se motor ne
bi blokirao ili da ne bi došlo do savijanja bita.
3. Alat držite čvrsto obema rukama radi kontrole
izvijanja bušilice.
UPOZORENJE: Bušilica se može
blokirati ako se preoptereti, što izaziva
do naglog izvijanja. Uvek budite
spremni na blokiranje. Alat držite čvrsto
obema rukama radi kontrole izvijanja
bušilice i izbegavanja povreda.
4. AKO SE BUŠILICA BLOKIRA, razlog
je obično preopterećenje ili nepravilna
upotreba. ODMAH PUSTITE PREKIDAČ ZA
UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE, uklonite
burgiju sa radnog komada i utvrdite uzrok
blokiranja. NEMOJTE DA PRITISKATE
I PUŠTATE PREKIDAČ ZA UKLJUČIVANJE
I ISKLJUČIVANJE KAKO BISTE POKUŠALI
DA POKRENETE BLOKIRANU BUŠILICU
– TO MOŽE DA OŠTETI BUŠILICU.
5. Da bi se smanjilo blokiranje ili probijanje
materijala, smanjite pritisak na bušilici i lagano
vodite burgiju kroz zadnji deo rupe.
6. Pustite da motor radi prilikom izvlačenja
burgije iz izbušene rupe. To će sprečiti
zaglavljivanje.
7. Kod bušilica sa promenljivom brzinom nema
potrebe obeležavati mesto koje treba bušiti.
Koristite malu brzinu na početku bušenja
rupe, a zatim ubrzavajte jačim pritiskanjem
prekidača za uključivanje i isključivanje kada
je rupa dovoljno duboka za bušenje bez
iskakanja.
Rukovanje odvijačem
Izaberite željeni opseg brzine/obrtnog momenta
pomoću menjača brzine sa dva opsega smeštenog
na gornjoj strani alata tako da odgovara brzini
i obrtnom momentu koji su potrebni za planirani rad.
Umetnite željeni pribor za pritezanje u steznu
glavu, kao što biste stavili i bilo koju burgiju.
Najpre napravite par proba na otpadnom komadu
ili nevidljivim područjima da biste odredili pravilan
položaj steznog prstena spojnice.
MAKSIMALNE PREPORUČENE VREDNOSTI
Bitovi,
bušenje
metala
Drvo, ravno
bušenje
Rezanje
krugova
Donji opseg–1
Gornji opseg–2
6,35 mm (1/4")
3,18 mm (1/8")
19,05 mm (3/4") 12,7 mm (1/2")
19,05 mm (3/4") 15,88 mm (5/8")
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad u dužem
vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući
rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog
čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, postavite
dugme za hod napred/nazad u
isključeni položaj ili isključite uređaj
i odspojite punjivu bateriju pre bilo
kakvih podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
Punjač i punjiva baterija se ne mogu servisirati.
Unutra se ne nalaze delovi koje mogu da
servisiraju.
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahteva dodatno
podmazivanje.
Čišćenje
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna hemijska
sredstva za čišćenje nemetalnih delova
alata. Te hemikalije mogu da oslabe
materijale koji se koriste za nemetalne
delove. Koristite samo krpu koja je
navlažena vodom i blagu sapunicu.
Nikad nemojte dozvoliti da voda prodre
39
SRPSKI
u alat; nikad ne uranjajte bilo koji deo
alata u tečnost.
OPŠTA UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE
UPOZORENJE: Opasnost od udara.
Isključite punjač iz struje (iz mrežne
utičnice) pre radova na čišćenju.
Nečistoće i masnoće mogu se
odstraniti sa spoljašnje strane punjača
koristeći krpu ili mekanu nemetalnu
četku. Ne koristite vodu ili neke druge
tečnosti za čišćenje.
Opciona dodatna oprema
i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da dodatna
oprema i pribor, osim onih koje nudi
DEWALT, nisu bili testirani sa ovim
proizvodom, korišćenje takvih pribora
i dodatne opreme sa ovim alatom bi
moglo biti opasno. Da bi se smanjila
opasnost od povreda, sa ovim
proizvodom treba koristiti samo pribor
i dodatnu opremu koje je preporučio
DEWALT.
Za više informacija o prikladnim priborima obratite
se vašem distributeru.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim
kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu materijala.
Ponovna upotreba recikliranih materijala
pomaže u sprečavanju zagađivanja
životne sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
40
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
DEWALT servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
Punjiva baterija
Ova dugotrajna punjiva baterija mora da se napuni
ako ne proizvodi dovoljnu snagu pri obavljanju
poslova koje ste ranije obavljali s lakoćom. Na
kraju njihovog radnog veka treba ih zbrinuti vodeći
računa o našoj životnoj sredini:
• Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je uklonite
iz alata.
• Li-jonske ćelije se mogu reciklirati. Odnesite
ih vašem distributeru ili u lokalnu stanicu za
reciklažu. Sakupljene punjive baterije će biti
pravilno reciklirane ili zbrinute.
МАКЕДОНСКИ
БЕЗЖИЧНА ДУПЧАЛКА/ОДВРТУВАЧ
ОД 10,8 ВОЛТИ СО ПРИЛАГОДЛИВ ФУТЕР
DCD710
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на
искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DEWALT еден од
најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
за прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Декларираното ниво на емисија на
вибрации е за главните режими
на работа на алатката. Меѓутоа,
доколку алатката се употребува
за други намени, со други додатоци
или лошо се одржува, емисијата
на вибрации може да се разликува.
Ова може значително да го зголеми
нивото на изложеност на вибрации
во текот на целокупниот период
на работа.
Технички податоци
DCD710
Напон
Vдиректна струја
10,8
Tип
1
Тип на батерија
Литиум-јонска
Брзина без оптоварување:
0–400
Прва брзина
min-1
Втора брзина
min-1
0–1500
Максимален обртен
момент
Nm
24
Излезна моќност
(MWO)
W
180
Прифат на футер
mm
10
Максимален капацитет на дупчење:
Дрво
mm
20
Метал
mm
10
Тежина
(без батериски пакет) kg
0,91
LPA (звучен притисок)
KPA (отстапување
на звучен притисок)
LWA (звучна моќност)
KWA (отстапување
на звучна моќност)
dB(A)
65
dB(A)
dB(A)
3
76
dB(A)
3
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума
по три оски) определена спрема EN 60745:
Вредност на емисијата на вибрации ah
ah =
m/s²
< 2,5
Отстапување K = m/s²
1,5
Нивото на емисија на вибрации дадено
во оваа табела е измерено во склад со
стандардизираниот тест даден во EN 60745
и може да се употребува за споредување на
една алатка со друга. Може да се употребува
Проценката на нивото на
изложеност на вибрации исто
така треба за го земе во предвид
времето кога алатката е исклучена
или кога е вклучена но со неа не
се извршува работа. Ова може
значително да го намали нивото на
изложеност на вибрации во текот
на целокупниот период на работа.
За да се заштити работникот од
последиците на вибрации, треба
да се препознаат дополнителни
мерки за безбедност како што
се: одржување на алатката
и додатоците, затоплување
на рацете, организација на
работните задачи.
Батериски пакет
DCB121
Литиум-јонска
Тип на батерија
Напон Vдиректна струја
10,8
Капацитет Ah
1,3
Тежина
kg
0,2
DCB123
Литиум-јонска
10,8
1,5
0,2
Полнач
DCB100
DCB105
Напон на електричен
230
230
вод Vнаизменична струја
Тип на батерија
Литиум-јонска Литиум-јонска
Приближно
min
40
40
30
30
време
(батериски (батериски (батериски (батериски
на полнење
пакети
пакети
пакети
пакети
од 1,3 Ah)
Тежина
kg
од 1,5 Ah)
0,3
од 1,3 Ah)
од 1,5 Ah)
0,49
41
МАКЕДОНСКИ
Дефиниции: Насоки за
безбедна употреба
Долу наведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација на
непосредна опасност која, доколку
не се избегне, ќе предизвика смрт
или сериозна повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: IОзначува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на
имот.
Означува ризик од електричен удар.
Означува ризик од пожар.
ЕЗ - Декларација за
сообразност
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
DCD710
DEWALT декларира дека производите опишани
во делот Технички податоци се во склад со:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Овие производи исто така се во склад
со Директивата 2004/108/ЕС. За повеќе
информации Ве молиме да стапите во контакт
со DEWALT преку следнава адреса или да
погледнете од другата страна на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување
на техничките податоци и ја дава оваа
декларација во име на DEWALT.
42
Хорст Гросманn
Потпретседател за инженеринг и развој на
производи
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштајн, Германија
15.04.2010
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од пожар,
прочитајте го упатството за
употреба.
Општи мерки за безбедност
при употреба на електрични
алатки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Прочитајте ги сите мерки
за безбедност и целото
упатство. Непридржување кон
предупредувањата и упатствата
може да доведе до електричен
удар, пожар или сериозна повреда.
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ
Терминот „електрична алатка“ во
предупредувањата се однесува на Вашата
електрична алатка која работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка која
работи на батерии (без кабел).
1) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
a) Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани и
темни места се причина за незгоди.
б) Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има
присуство на запалливи течности,
гасови или честички. Електричните
алатки произведуваат искри што
можат да ги запалат честичките или
испарувањата.
в) Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
МАКЕДОНСКИ
2) БЕЗБЕДНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
a) Приклучокот на електричната алатка
мора да се совпаѓа со приклучницата.
Никогаш не го преправајте
приклучокот. Не употребувајте
адаптерски приклучоци со заземјени
електрични алатки. Непреправените
приклучоци и соодветните приклучници
ќе го намалат ризикот од електричен
удар.
б) Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се цевки,
радијатори, шпорети или фрижидери.
Има зголемен ризик од електричен удар
ако Вашето тело е заземјено.
в) Не ги изложувајте електричните
алатки на дожд или влажност.
Навлегувањето на вода во
електричната алатка го зголемува
ризикот од електричен удар.
г) Употребувајте го кабелот правилно
Никогаш не го употребувајте кабелот
за носење, влечење или исклучување
на електричната алатка. Држете го
кабелот настрана од топлина, масло,
остри рабови или подвижни делови.
Оштетените или заплетканите
каблови го зголемуваат ризикот од
електричен удар.
д) Кога работите со електрична алатка
надвор, употребувајте продолжен
кабел кој е соодветен за надворешна
употреба. Употребата на кабел што
е соодветен за надворешна употреба
го намалува ризикот од електричен
удар.
ѓ) Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може
да се избегне, употребувајте
заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го
намалува ризикот од електричен удар.
3) ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
a) Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога
работите со електрична алатка. Не
употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание
на дрога, алкохол или лекови. Еден
момент на невнимание за време на
работење со електрична алатка може
да доведе до серизна лична повреда.
б) Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што
се маски против прав, нелизгачки
в)
г)
д)
ѓ)
е)
сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали
бројот на повреди кога се употребува
за соодветни работни услови.
Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот
да биде во исклучена положба пред да
ја приклучите алатката на извор на
струја или на батериски пакет, или
пред да ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на
електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на
извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување што
е закачена на ротирачкиот дел на
електричната алатка може да доведе
до повреда.
Не посегајте предалеку. Цврсто стојте
на земјата и бидете во рамнотежа во
секое време. Ова овозможува подобра
контрола над електричната алатка во
неочекувани ситуации.
Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете
ги косата, облеката и ракавиците
настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или
долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
Доколку на апаратите постои
можност за приклучување на опрема
за извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана. Собирањето
на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
4) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТКИ
a) Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што е соодветна
за Вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши
работата подобро и побезбедно со
брзината за која што била дизајнирана.
б) Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не ја
вклучува и исклучува. Секоја електрична
алатка што не може да се контролира
преку прекинувачот е опасна и мора да
биде поправена.
43
МАКЕДОНСКИ
в)
г)
д)
ѓ)
е)
Исклучете го приклучокот од изворот
на струја или од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или
пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни
безбедносни мерки го намалуваат
ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
Одлагајте ги електричните алатки
што не ги употребувате надвор од
досег на децата и не дозволувајте
да ги употребуваат лица кои не се
запознаени со нивната функција и
со овие упатства. Електричните
алатки се опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
Одржувајте ги електричните алатки.
Проверете дали подвижните делови
се лошо поставени, заглавени
или оштетени, или постои друга
состојба која би можела да влијае
врз работењето на електричната
алатка. Доколку електричната алатка
е оштетена, однесете ја на поправка
пред да ја употребите. Многу незгоди
се предизвикани поради лошо одржувани
електрични алатки.
Одржувајте ги алатките за сечење
остри и чисти. Правилно одржуваните
алатки за сечење со остри рабови
за сечење имаат помала шанса да се
заглават и полесно се управуваат.
Употребувајте ги електричните
алатки, приборот, сечилата и сл. во
склад со овие упатства, имајќи ги
предвид работните услови и работата
која треба да се заврши. Употребата
на електрична алатка за работа што
е различна од нејзината намена може да
доведе до опасна ситуација.
5) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
БАТЕРИСКИ АЛАТКИ
a) Полнете само со полнач кој е определен
од страна на произведувачот.
Полнач што одговара на еден тип
на батериски пакет може да доведе
до ризик кога се употребува со друг
батериски пакет.
б) Употребувајте ги електричните
алатки само со батериски пакети
кои се посебно определени за нив.
Употребата на било какви други
батериски пакети може да доведе до
ризик од повреда или пожар.
в) Кога батерискиот пакет не се
употребува, држете го настрана од
44
г)
други метални предмети како што се:
спојници за хартија, парички, клучеви,
шајки, завртки или други мали метални
предмети кои можат да направат спој
помеѓу двата батериски терминали.
Правењето на краток спој помеѓу
батериските терминали може да
предизвика изгореници или пожар.
Течност може да биде исфрлена
од батеријата поради неправилна
употреба; не ја допирајте. Доколку
случајно дојде до допир, исплакнете со
вода. Доколку течноста дојде во допир
со очите, побарајте и медицинска
помош. Течноста исфрлена од
батеријата може да предизвика
иритација или изгореници.
6) СЕРВИС
a) Вашите електрични алатки треба
да ги сервисира квалификувано лице
кое користи само идентични резервни
делови. Вака ќе бидете сигурни дека се
одржува безбедноста на електричната
алатка.
Дополнителни посебни
правила за безбедност за
дупчалки/одвртувачи
• Носете штитници за ушите кога
вршите ударно дупчење. Изложеноста
на бучава може да предизвика губење на
слухот.
• Употребувајте помошни рачки
доколку се испорачуваат заедно со
алатката. Губењето на контрола може
да предизвика повреда кај ракувачот.
• Фаќајте ги електричните алатки за
изолираните површини за држење кога
вршите работа при која додатокот за
сечење може да дојде во допир со скриени
жици или со сопствениот кабел. Доколку
додатокот за сечење допре жица под
напон, тоа може да ги доведе изложените
метални делови од електричната
алатка под напон и може да предизвика
електричен удар кај ракувачот.
Останати ризици
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се
избегнат.
МАКЕДОНСКИ
Тоа се:
– Оштетување на слухот.
– Ризик од повреда на ракувачот поради
излетани парчиња.
– Ризик од изгореници поради загревање на
додатоците при работењето.
– Ризик од лична повреда поради излетани
парчиња.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
Шифрата на датумот, која ја содржи и годината
на производството, е отпечатена на површината
од куќиштето која го формира зглобот за
монтирање помеѓу алатката и батеријата.
На пример:
2011 XX XX
Година на производство
Важни упатства за
безбедност за сите полначи
на батерии
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА: Ова
упатство за употреба содржи важни
упатства за безбедност и употребување на
DCB100 и DCB105 полначи на батерии.
• Пред да го употребите полначот,
прочитајте ги сите упатства и ознаки
за безбедност на полначот, батерискиот
пакет и на производот со кој се
употребува батерискиот пакет.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од
електричен удар. Не дозволувајте
било каква течност да навлезе во
полначот. Тоа може да доведе до
електричен удар.
ВНИМАНИЕ: Опасност од
изгореници. За да го намалите
ризикот од повреди, полнете само
полниви батерии произведени
од DEWALT. Другите видови
на батерии можат да пукнат,
предизвикувајќи повреда на
ракувачот и оштетување.
ВНИМАНИЕ: Треба да се
надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со
уредот.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Под одредени
околности, кога полначот
е приклучен на довод на
струја, страно тело може
да предизвика краток спој во
полначот. Страните тела што
спроведуваат електрична струја
како што се ситна прав, метални
струганици, челична волна,
алуминиумска фолија, било какво
насобирање на метални честички
или други страни тела мора да се
држат подалеку од отворите на
полначот. Секогаш исклучувајте го
полначот од извор на струја кога
нема батериски пакет во отворот.
Исклучете го полначот од довод
на струја пред да започнете да го
чистите.
• НЕМОЈТЕ да се обидувате да го полните
батерискиот пакет со било кои други
полначи освен оние споменати во ова
упатство. Полначот и батерискиот
пакет се специјално направени да
работат заедно.
• Овие полначи не се наменети за било
каква друга употреба освен за полнење на
полниви батерии произведени од DEWALT.
Било каква друга употреба може да
доведе до ризик од пожар или електричен
удар.
• Не го изложувајте полначот на дожд или
снег.
• Повлечете за приклучокот а не за
кабелот кога го исклучувате полначот
од приклучницата за струја. Ова ќе го
намали ризикот од оштетување на
електричниот приклучок и на кабелот.
• Осигурајте кабелот да биде поставен
така да не се гази, да не се повлекува, или
да не биде на било кој друг начин изложен
на оштетување или оптоварување.
• Не употребувајте продолжен кабел
доколку тоа не е апсолутно потребно.
Употребата на несоодветен продолжен
кабел може да доведе до ризик од пожар
или електричен удар.
• Не поставувајте било какви предмети врз
полначот и не го поставувајте полначот
врз мека површина која може да ги блокира
отворите за вентилација и да доведе
до претерано внатрешно загревање.
Поставајте го полначот настрана од
45
МАКЕДОНСКИ
било какви извори на топлина. Полначот
се вентилира преку отворите на горната
и долната страна од куќиштето.
• Не употребувајте полнач со оштетен
кабел или приклучок – обезбедете тие
веднаш да бидат заменети.
• Не употребувајте полнач доколку тој
претрпел силен удар, или бил испуштен
или оштетен на било каков друг начин.
Однесете го во овластен сервисен
центар.
• Не го расклопувајте полначот; однесете
го во овластен сервисен центар кога
ќе биде потребен сервис или поправка.
Неправилното склопување може да доведе
до ризик од електричен удар или пожар.
• Во случај на оштетување на струјниот
кабел, истиот мора веднаш да биде
заменет од страна на производителот
или од негов сервисер или слично
квалификувано лице за да се спречи
опасна ситуација.
• Исклучете го полначот од довод на струја
пред да започнете со било какво чистење.
Ова ќе го намали ризикот од електричен
удар. Отстранувањето на батерискиот
пакет нема да го намали овој ризик.
• НИКОГАШ не се обидувајте да споите два
полначи заедно.
• Полначот е наменет за употреба со
стандардна електрична струја со напон
од 230V. Немојте да се обидувате да го
употребувате со било кој друг напон. Ова
не важи за транспортниот полнач.
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА
Полначи
DCB100 и DCB105 полначите полнат литиумјонски батерии од 10,8 волти.
На овие полначи не им е потребно никакво
подесување и направени се да бидат што
е можно поедноставни за употреба.
Постапка за полнење (скица 2)
1. Вклучете го приклучокот на полначот (j) во
соодветна приклучница за струја пред да го
вметнете батерискиот пакет.
2. Вметнете го батерискиот пакет (g) во
полначот. Црвеното светло (што означува
полнење) непрекинато ќе трепка,
означувајќи дека процесот на полнење
е започнат.
46
3. Завршетокот на полнењето ќе биде означен
со тоа што црвеното светло ќе остане да
свети непрекинато. Во тој момент, пакетот
е целосно наполнет и може да се
употребува или може да се остави да стои
во полначот.
НАПОМЕНА: За да се осигураат максимални
перформанси и времетраење на литиумјонските батерии, целосно наполнете го
батерискиот пакет пред првата употреба.
Процес на полнење
Погледнете во долната табела за да ја видите
состојбата на наполнетост на батерискиот пакет.
Состојба на наполнетост
се полни
– – – –
целосно наполнет
–––––––––––
застој поради топла/
ладна батерија
–– – –– –
заменете
го батерискиот пакет
•••••••••••
Застој поради топла или
ладна батерија
Кога полначот ќе препознае батерија која
е премногу топла или премногу ладна, тој
автоматски влегува во режим на застој
поради топла или ладна батерија и ќе го
прекине полнењето се додека батеријата не
достигне соодветна температура. Полначот
тогаш автоматски ќе се префрли во режим за
полнење на батерискиот пакет. Оваа можност
осигурува максимален век на траење на
батеријата.
САМО ЗА ЛИТИУМ-ЈОНСКИ БАТЕРИСКИ
ПАКЕТИ
Литиум-јонските батерии се направени
со систем за електронска заштита што ќе ги
заштити од преоптоварување, прегревање или
целосно празнење.
Алатката автоматски ќе се исклучи доколку се
активира системот за електронска заштита.
Доколку ова се случи, поставете ја литиумјонската батерија на полначот додека целосно
не се наполни.
Важни упатства за
безбедност за сите
батериски пакети
Кога порачувате замена на батериски пакет,
задолжително дадете информации за
каталошкиот број и напонот.
МАКЕДОНСКИ
Батерискиот пакет не е целосно наполнет
кога ќе го извадите од пакувањето. Пред да
ги употребите батерискиот пакет и полначот,
прочитајте ги долу наведените упатства за
безбедност. Потоа следете ги опишаните
постапки.
ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ УПАТСТВА
• Немојте да полните или употребувате
батерии во експлозивни окружувања, какви
што постојат кога има присуство на
запалливи течности, гасови или честички.
Вметнувањето или отстранувањето
на батеријата од полначот можат да ги
запалат овие честички или испарувања.
• Никогаш не ја ставајте батеријата во
полначот на сила. Не ја модифицирајте
батеријата на било кој начин за да ја
собере во несоодветен полнач бидејќи
батеријата може да пукне и да му нанесе
сериозна повреда на ракувачот.
• Полнете ги батериските пакети само
во полначи произведени од страна на
DEWALT.
• НЕМОЈТЕ да ги прскате или да ги
потопувате во вода или во други
течности.
• Немојте да ги одлагате или
употребувате алатката и
батерискиот пакет на места каде што
температурата може да достигне или
надмине 40 °C (105 °F) (како што се шупи
или метални градби во лето).
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
не се обидувајте да го отворите
батерискиот пакет поради било
која причина. Доколку батерискиот
пакет напукне или се оштети,
немојте да го вметнувате во
полначот. Немојте да го гмечите,
испуштате или оштетувате
батерискиот пакет. Немојте да
употребувате батериски пакет
или полнач што силно е ударен,
испуштен, прегазен или оштетен
на било кој начин (нпр. прободен
со шајка, ударен со чекан или
нагазен). Тоа може да доведе до
електричен удар. Оштетените
батериски пакети треба да се
вратат во сервисен центар заради
рециклирање.
ВНИМАНИЕ: Кога не ја
употребувате, поставете
ја алатката странично врз
стабилна површина каде што
нема да предизвикува опасност
од сопнување или пад. Некои
алатки со големи батериски
пакети може да стојат исправено
на батерискиот пакет, но може
лесно да бидат превртени.
ПОСЕБНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
ЗА ЛИТИУМ-ЈОНСКИ (Li-Ion) БАТЕРИИ
• Немојте да го согорувате батерискиот
пакет дури и ако е тешко оштетен или
целосно истрошен. Батерискиот пакет
може да експлодира во оган. Настануваат
отровни испарувања и материјали кога
се согоруваат литиум-јонски батериски
пакети.
• Доколку содржината на батеријата дојде
во допир со кожа, веднаш измијте го
местото со благ сапун и вода. Доколку
течноста од батеријата влезе во око,
плакнете со вода преку отвореното око
во траење од 15 минути или додека не
престане дразбата. Доколку е потребна
медицинска помош, електролитот на
батеријата се состои од мешавина од
течни органски карбонати и соли на
литиум.
• Содржината на отворената батерија
може да предизвика надразнување на
дишните патишта. Овозможете пристап
на свеж воздух. Доколку симптомите
продолжат, побарајте медицинска помош.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност
од изгореници. Течноста од
батеријата може да стане
запаллива доколку биде изложена
на искра или оган.
Батериски пакет
ТИП НА БАТЕРИЈАТА
Моделот DCD710 работи со батериски пакет од
10,8 волти.
Препораки за складирање
1. Најдобро место за одлагање е на ладно
и суво, настрана од директна сончева
светлост и преголема топлина или студ.
За оптимално работење и век на траење,
одлагајте ги батериските пакети на собна
температура кога не се употребуваат.
2. За долгорочно складирање, се препорачува
да се складира целосно наполнет
батериски пакет на ладно и суво место,
надвор од полначот за оптимални
резултати.
47
МАКЕДОНСКИ
НАПОМЕНА: Батериските пакети не треба
да се складираат ако се целосно испразнети.
Батерискиот пакет ќе треба да биде наполнет
пред употреба.
Ознаки на полначот и на
батерискиот пакет
Во прилог на скиците што се употребени во ова
упатство за употреба, на етикетите на полначот
и на батерискиот пакет се прикажани следните
скици:
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
Само за внатрешна употреба.
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Дупчалка/одвртувач
1 Полнач
2 Батерии
1 Кутија за прибор
1 Упатство за употреба
1 Детална скица
НАПОМЕНА: Батериските пакети и полначи не
се вклучени во комплет со моделите N.
100%
Батеријата се полни.
100%
Батеријата е наполнета.
• Проверете да не се оштетила
алатката, деловите или додатоците при
транспортот.
Батеријата е неисправна.
• Детално прочитајте го и разберете
го ова упатство пред да започнете со
работа.
Застој поради топла или ладна
батерија.
Опис (скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било кој
нејзин дел. Тоа може да доведе до
оштетување или повреда.
Не го чепкајте полначот со шилести
предмети што спроведуваат
електрична струја.
Не полнете оштетени батериски
пакети.
Употребувајте само батериски
пакети произведени од DEWALT,
бидејќи другите можат да пукнат,
предизвикувајќи повреда на ракувачот
и оштетување.
Не ја изложувајте батеријата на вода.
Обезбедете неисправните кабли
веднаш да бидат заменети.
48
b. Копче за напред/назад
c. Прстен за подесување на обртниот момент
d. Менувач на брзини
e. Брзостезен футер
f. Копче за ослободување на батеријата
g. Батериски пакет
h. Работна светилка
НАМЕНА
Полнете само на температури меѓу
4 °C и 40 °C.
Оваа дупчалка/одвртувач е наменета за лесно
зацврстување и дупчење.
Ослободете се од батерискиот пакет
водејќи грижа за животната средина.
НЕМОЈТЕ да ја употребувате алатката во
влажни услови или во присуство на запалливи
течности или гасови.
Не го согорувајте батерискиот пакет.
40
а. Прекинувач-чкрапало за менување брзина
Погледнете го времето на полнењето
во делот Технички податоци.
Оваа дупчалка/одвртувач е професионална
електрична алатка.
НЕ им дозволувајте на деца да дојдат во допир
со алатката. Потребен е надзор кога неискусни
ракувачи ја употребуваат оваа алатка.
• Овој производ не е наменете за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца) кои
што патат од намалени физички, сетилни
МАКЕДОНСКИ
или психички можности или на лица со
недоволно искуство и/или со желба да
научат освен ако не се под надзор на
личноста која е одговорна за нивната
безбедност. Деца никогаш не треба да се
остават да си играат со овој производ сами.
Безбедност од електричен
удар
Електромоторот е наменет само за работа со
определен напон. Секогаш проверете дали
напонот од батерискиот пакет одговара на
напонот што е деклариран на плочката. Исто
така осигурајте напонот на Вашиот полнач да
се совпаѓа со напонот од приклучницата за
струја.
Вашиот DEWALT полнач е двојно
изолиран во склад со EN 60335; затоа
не е потребна жица за заземјување.
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет со специјално подготвен кабел
што е достапен преку мрежата на сервиси на
DEWALT.
Замена на приклучокот
за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
• Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
• Поврзете го кафеавиот кабел со живиот
терминал во приклучокот.
• Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо не
смее да се поврзува на терминалот
за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 3 A.
Употреба на продолжен
кабел
Продолжен кабел не треба да се употребува
освен ако не е апсолутно потребен.
Употребувајте продолжен кабел со проверен
квалитет што одговара на струјниот приклучок
на вашиот полнач (погледнете во делот
Технички податоци). Минималниот попречен
пресек на проводникот е 1 mm2; максималната
должина е 30 метри.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
СКЛОПУВАЊЕ
И ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
отстранете го батерискиот
пакет пред склопување
и подесување. Секогаш исклучете
ја алатката пред да го вметнете
или отстраните батерискиот
пакет.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Употребувајте само батериски
пакети и полначи произведени од
DEWALT.
Вметнување и отстранување
на батерискиот пакет од
алатката (скица 3)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, поставете го копчето
за напред и назад во закочена
позиција или исклучете ја
алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци.
НАПОМЕНА: Осигурајте вашиот батериски
пакет (g) да биде целосно наполнет.
ИНСТАЛИРАЊЕ НА БАТЕРИСКИОТ ПАКЕТ
ВО РАЧКАТА НА АЛАТКАТА
1. Израмнете го батерискиот пакет со пругите
што се наоѓаат во рачката.
2. Лизнете го цврсто до неговото место
додека не чуете како се наместува.
ОТСТРАНУВАЊЕ НА БАТЕРИСКИОТ ПАКЕТ
ОД АЛАТКАТА
1. Притиснете го копчето за ослободување (f)
и цврсто повлечете го батерискиот пакет од
рачката на алатката.
2. Вметнете го батерискиот пакет во полначот,
како што е опишано во одделот за полнач
од ова упатство.
УПОТРЕБА
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
работете во склад со упатствата
49
МАКЕДОНСКИ
за безбедна употреба
и соодветните правила.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, поставете го копчето
за напред и назад во закочена
позиција или исклучете ја
алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци.
Правилна положба на рацете
(скици 1 и 8)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ користете ја
правилната положба на рацете
како што е прикажано.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ држете ја
цврсто алатката очекувајќи
ненадејна реакција.
Соодветната позиција на рацете наложува
едната рака да биде поставена на главната
рачка (i).
Прекинувач за менување на
брзината (скица 1)
За да ја вклучите алатката, притиснете го
прекинувачот (а). За да ја исклучите алатката,
отпуштете го прекинувачот. Вашата алатка е
опремена со сопирачка. Футерот ќе престане
да се движи веднаш штом прекинувачот биде
целосно отпуштен.
Прекинувачот за менување на брзина ви
овозможува да ја изберете најдобрата брзина
за посакуваната примена. Колку повеќе
притискате на чкрапалото, толку повеќе
брзината на алатката ќе се зголемува. За
максимално долг работен век на алатката,
употребувајте ја променливата брзина само
кога започнувате дупки или кога навртувате
завртки.
НАПОМЕНА: Долготрајна употреба со
менување на брзината не се препорачува. Тоа
може да го оштети прекинувачот и треба да се
избегнува.
50
Копче за избирање на
насоката на работа (скица 1)
Копчето за избирање на насоката на работа (b)
ја одредува насоката на работа на алатката,
а служи и како копче за блокирање.
За да изберете вртење напред, отпуштете
го прекинувачот и притиснете го копчето за
избирање на насоката на работа што се наоѓа од
десната страна на алатката.
За да изберете вртење назад, притиснете го
копчето за избирање на насоката на работа
што се наоѓа од левата страна на алатката.
Централната положба на копчето за избирање
ја блокира алатката во исклучена положба. Кога
ја менувате положбата на копчето за избирање
задолжително отпуштете го прекинувачот.
НАПОМЕНА: Кога алатката ќе се вклучи после
промена на насоката на вртењето, може да
слушнете кликнување при активирањето. Ова
е нормално и не значи дека постои проблем.
Работна светилка (скица 1)
Има работна светилка (h) под прстенот за
подесување на обртниот момент (c). Работната
светилка ќе се вклучи кога ќе го притиснете
прекинувачот.
НАПОМЕНА: Работната светилка ја осветлува
непосредната работна површина и не е
наменета да се употребува како батериска
светилка.
Прстен за подесување на
обртниот момент (скица 1)
Прстенот за подесување на обртниот момент (с)
е јасно обележан со бројки и симбол на додаток
за дупчење. Прстенот треба да се ротира додека
не се постигне посакуваното подесување на
врвот од алатката. Локатори се поставени во
прстенот за да се елиминира нагаѓање додека се
избира спојувачки обртен момент. Колку
е поголем бројот на прстенот, толку е поголем
обртниот момент и може да се навртува или
одвртува поголема завртка. За да се закочи
футерот за вршење на активности со дупчење,
поместете го до симболот на додаток за дупчење.
НАПОМЕНА: Кога ја употребувате дупчалката/
одвртувач за дупчење на дупки, осигурајте
се дека прстенот за подесување на обртниот
момент е наместен така што телото на
дупчалката да се порамни со средната линија на
врвот од алатката. Доколку не го направите тоа,
футерот ќе се лизга кога ќе се обидете да вршите
дупчење.
МАКЕДОНСКИ
Двобрзинска трансмисија
(скици 1 и 4)
Двобрзинската трансмисија на Вашата одвртка/
дупчалка овозможува да менувате брзини заради
поголема разновидност во примената.
За да го изберете подесувањето со мала брзина
и голем обртен момент, исклучете ја алатката
и оставете ја да запре со работа. Лизнете
го менувачот на брзина (d) нанапред (кон
футерот). За да го изберете подесувањето со
голема брзина и мал обртен момент, исклучете
ја алатката и оставете ја да запре со работа.
Лизнете го менувачот на брзина наназад (во
спротивна насока од футерот).
НАПОМЕНА: Не менувајте брзини додека
алатката работи. Доколку имате проблеми при
менување на брзините, осигурајте менувачот да
биде целосно турнат напред или назад.
Брзостезен футер со една
навлака (Скица 5)
Вашата алатка има брзостезен футер со една
вртечка навлака за еднорачно управување со
футерот. За да вметнете додаток за дупчење или
било каков друг додаток, следете ги овие чекори:
1. Закочете го прекинувачот во исклучена
положба како што е претходно опишано.
2. Фатете ја црната навлака на футерот со
едната рака и употребете ја другата за да ја
држите алатката. Завртете ја навлаката во
спротивна насока од стрелките на часовникот
онолку колку што е потребно за посакуваниот
додаток да може да влезе во футерот.
3. Вметнете го додатокот околу 19 mm во
футерот и полека затегајте вртејќи ја
со едната рака навлаката на футерот
во насока на стрелките на часовникот,
додека со другата рака ја држите алатката.
Вашата алатка е опремена со механизам
за автоматско блокирање на вретеното.
Ова овозможува да го отворате и затворате
футерот со една рака.
За да го отпуштите додатокот, повторете го
чекорот 2 што е наведен горе.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не се
обидувајте да прицврстите
додатоци за дупчење (или било какви
други додатоци) така што ќе го
фатите предниот дел од футерот
и ќе ја вклучите алатката. Може да
дојде до оштетување на футерот
и до повреда. Секогаш закочувајте
го прекинувачот-чкрапало кога
менувате додатоци.
Задолжително затегајте го футерот со едната
рака на навлаката, додека со другата рака ја
држите алатката за да обезбедите најдобро
можно затегање.
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ФУТЕРОТ (СКИЦА 6)
Свртете го прстенот за подесување до
положбата за „дупчење“ и менувачот на брзина
до положба 1 (мала брзина). Зацврстете го
футерот околу пократкиот крај на шестоаголен
клуч (не е снабден) од 6,35 mm (1/4") или
поголем. Со употребување на дрвен чекан или
сличен предмет, удрете го подолгиот крај во
насока на стрелките на часовникот како што
е прикажано. Тоа ќе ја разлабави завртката во
футерот.
Целосно отворете ги вилиците на футерот,
вметнете шрафцигер (или шрафцигер торкс
ако има потреба од тоа) во предниот дел
на футерот меѓу вилиците за да ја одвртите
завртката. Отстранете ја завртката со
нејзино вртење во насоката на стрелките на
часовникот (вртење со лева рака). Поставете
го шестоаголниот клуч во футерот и зацврстете
го како што е прикажано на Скица 6. Со
употребување на дрвен чекан или сличен
предмет, остро удрете го клучот во спротивна
насока од стрелките на часовникот. Ова ќе го
разлабави футерот за да може рачно да се
одврти.
МОНТИРАЊЕ НА ФУТЕР (СКИЦА 7)
Навртете го рачно футерот колку што
е можно повеќе и вметнете завртка (вртење
со лева рака). Цврсто затегнете ја завртката.
Затегнете го футерот околу пократкиот крак на
шестоаголен клуч од 6,35 mm (1/4”) или поголем
(не се испорачува со алатката) и удрете го
подолгиот крак со дрвен чекан во насока на
стрелките на часовникот, како што е прикажано.
Повторно зацврстете ја завртката со нејзино
вртење во спротивна насока од стрелките на
часовникот.
Вршење на дупчење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот
од изворот на струја пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од повреди,
СЕКОГАШ осигурајте предметот
51
МАКЕДОНСКИ
на обработка да биде фиксиран или
цврсто стегнат. Доколку дупчите
тенок материјал, употребувајте
дрвена плоча како подлога за
да спречите оштетување на
материјалот.
Свртете го прстенот до симболот на додаток за
дупчење за вршење на дупчење. Одберете го
саканиот однос на брзина и обртен момент со
помош на менувачот на брзини кој ќе одговара
на брзината и обртниот момент кој е потребен за
планираната работа.
1. Употребувајте само остри додатоци
за дупчење. За ДРВО, употребувајте
спирални додатоци за дупчење, плочести
додатоци или пили за дупки. За MЕТАЛ,
употребувајте високобрзински челични
(HHS) спирални додатоци или пили за
дупки.
2. Секогаш нанесувајте притисок во правец
на додатокот за дупчење. Употребувајте
доволно притисок за додатокот да дупчи,
но немојте да гурате многу силно за да не
го блокирате моторот или да го искривите
додатокот.
3. Држете ја алатката цврсто со двете раце за
да го контролирате вртечкото движење на
дупчалката.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Дупчалката
може да се блокира доколку се
преоптовари, предизвикувајќи
ненадејно вртење. Секогаш
очекувајте блокирање. Фатете ја
дупчалката цврсто со двете раце
за да го контролирате вртечкото
движење и да избегнете повреда.
4. ДОКОЛКУ ДУПЧАЛКАТА ЗАПОЧНЕ ДА
СЕ БЛОКИРА, тоа е вообичаено затоа
што е преоптоварена или се употребува
неправилно. ВЕДНАШ ОТПУШТЕТЕ
ГО ПРЕКИНУВАЧОТ, извадете го
додатокот за дупчење од предметот
на обработка и утврдете ја причината
за блокирањето. НЕМОЈТЕ ДА ГО
ПРИТИСКАТЕ ПРЕКИНУВАЧОТ ЗА ДА
ЈА ВКЛУЧУВАТЕ И ИСКЛУЧУВАТЕ
БЛОКИРАНАТА ДУПЧАЛКАТА ВО ОБИД
ДА ЈА АКТИВИРАТЕ – ОВА МОЖЕ ДА ЈА
ОШТЕТИ ДУПЧАЛКАТА.
5. За да го сведете на минимум бројот на
блокирања или пробивања низ материјалот,
намалете го притисокот врз дупчалката
и полека издупчете го последниот дел на
дупката.
52
6. Оставете го моторот вклучен кога го
извлекувате додатокот од дупката. Ова ќе
помогне да се спречи заглавување.
7. При употреба на дупчалки со променлива
брзина не постои потреба да се подготви
со шило местото кое ќе се дупчи.
Употребете мала брзина да ја започнете
дупката; зголемете ја брзината со посилно
притискање на прекинувачот кога дупката
ќе биде доволно длабока да може да се
дупчи без додатокот да излета од неа.
Режим на работа како
шрафцигер
Одберете го со помош на менувачот на брзини
саканиот однос на брзина и обртен момент кој
ќе одговара на брзината и обртниот момент кој
е потребен за планираната работа.
Вметнете го посакуваниот додаток за
навртување во футерот на ист начин како
што се вметнуваат додатоците за дупчење.
Извршете неколку пробни навртувања во
отпаден материјал или во неизложени места
за да ја определите правилната положба на
прстенот.
МАКСИМАЛНО ПРЕПОРАЧАНИ КАПАЦИТЕТИ
Додатоци,
дупчење во
метал
Дрво,
плоснати
бургии
Пили за
дупки
Мал опсег–1
Голем опсег–2
6,35 mm (1/4")
3,18 mm (1/8")
19,05 mm (3/4") 12,7 mm (1/2")
19,05 mm (3/4") 15,88 mm (5/8")
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка
е направена да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, поставете го копчето
за напред и назад во закочена
позиција или исклучете ја
алатката и извадете го
батерискиот пакет пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци.
МАКЕДОНСКИ
Полначот и батерискиот пакет не се поправаат.
Внатре нема делови што може да се поправат.
Подмачкување
На вашата електрична алатка не и е потребно
дополнително подмачкување.
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште со сув воздух
кога нечистотијата ќе се собере
околу отворите за влез на воздух.
Носете квалитетна заштита за
очите и маска против прав кога ја
извршувате оваа работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
употребувајте растворувачи или
други силни хемикалии за чистење
на не-металните делови од
алатката. Овие хемикалии можат
да ги ослабнат материјалите
што се употребени за изработка
на овие делови. Употребувајте
крпа што е навлажнета само со
вода и благ сапун. Никогаш не
дозволувајте било каква течност
да навлезе во алатката; никогаш
не потопувајте било кој дел од
алатката во течност.
УПАТСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ПОЛНАЧ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност
од електричен удар. Исклучете
го полначот од приклучница
за наизменична струја пред да
започнете со чистење. Правта
и маста може да се отстранат
од надворешноста на полначот
со употреба на крпа или мека
не-метална четка. Немојте да
употребувате вода или било какви
раствори за чистење.
со оваа алатка може да биде
опасна. За да го намалите ризикот
од повреди, со овој производ
употребувајте само додатоци
препорачани од страна на DEWALT.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
Заштита на животната
средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте со
отпадот од домаќинството. Овозможете да биде
одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето
на загадувањето на животната
средина и ја намалува побарувачката
на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, Ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на DEWALT
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
сервисери на DEWALT и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоци, освен оние кои се
во понудата на DEWALT, не се
тестирани со овој производ,
употребата на таквите додатоци
53
МАКЕДОНСКИ
Обновлив батериски пакет
Овој долготраен батериски пакет мора да се
дополнува кога ќе нема да може да обезбеди
доволно сила за работи кои претходно биле
лесно извршувани. На крајот на неговиот
употребен век, ослободете се од батерискиот
пакет водејќи грижа за животната средина:
• Целосно истрошете го батерискиот пакет,
а потоа извадете го од алатката.
• Литиум-јонските батерии се рециклираат.
Однесете ги кај Вашиот продавач или
во локална станица за рециклирање.
Собраните батериски пакети ќе бидат
рециклирани или соодветно отстранети.
zst00211929 - 11-07-2013
54
55
Download PDF

advertising