DWD522KS | DeWalt DWD522KS HAMMER DRILL instruction manual

DWD522
DWD524
DWD525
DWD530
D21570
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)
14
English (original instructions)
25
Español (traducido de las instrucciones originales)
34
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
45
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
55
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
65
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
76
Português (traduzido das instruções originais)
85
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
96
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
105
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
114
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
124
Copyright DEWALT
B
Figure 1
DWD522/DWD524/DWD530
c
DWD525
c
d
d
g
g
b
b
e
a
a
e
j
j
i
c
d
g
h
b
a
e
D21570
j
Figure 3
Figure 2
l
b
k
a
m
e
j
1
Figure 4
Figure 5
n
DWD530/D21570
f
d
Figure 6
g
e
2
Figure 7
c
Figure 8
Figure 9
3
DANSK
SLAGBOREMASKINER MED DOBBELT HASTIGHED
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT én
af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
Type
Effektforbrug
Tomgangshastighed
Kravediameter
Maksimum patronkapacitet
Bor
metalboring lav hastighed
træ, flad boring
bor, boring i murværk
optimum
maksimum
diamantkerne
Vægt
mm
mm
DWD522
230
1
950
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD524
230
1
1100
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD525
230
1
1100
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD530
230
1
1300
0–1250 /
0–3500
43
13
D21570
230
1
1300
0–1250 /
0–3500
43
16
mm
mm
13
40
13
40
13
40
16
40
16
40
mm
mm
mm
kg
5–10
20
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
127
3,0
94
105
93
104
93
104
3
3
3
VAC
W
min-1
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-1.
LPA (emissions lydtryksniveau)
dB(A)
95
95
LWA (lydtryksniveau)
dB(A)
106
106
KWA (usikkerhed for det angivne
lydniveau)
dB(A)
3
3
Boring i metal
Vibrationsemissionsværdi ah,D =
Usikkerhed K =
Slagboring i beton
Vibrationsemissionsværdi ah,ID =
Usikkerhed K =
Boring i beton
Vibrationsemissionsværdi ah,DD =
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
5,5
4,3
5,5
4,3
4
1,5
7
4,8
–
–
m/s2
m/s2
18
6,3
18
6,3
15
1,9
16
4,6
16
4,6
m/s2
m/s2
–
–
–
–
–
–
–
–
13
6,8
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN 60745 og kan anvendes til at sammenligne et værktøj med et andet.
Det kan anvendes til en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau repræsenterer værktøjets
hovedanvendelsesområder. Hvis værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede arbejdsperiode markant.
4
DANSK
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Sikringer
Europa
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
SLAGBOREMASKINER MED DOBBELT HASTIGHED
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet
under Tekniske data er udformet i
overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EC (indtil 19.04.2016), 2014/30/EU (fra
20.04.2016) og 2011/65/EU. Kontakt DEWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.03.15
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
c) Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
5
DANSK
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på
6
d)
e)
f)
g)
kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj,
før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner,
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
DANSK
f)
g)
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra specielle sikkerhedsregler for
slagboremaskiner
• Bær høreværn når du arbejder med
slagboring. Udsættelse for støj kan medføre
høretab.
• Anvend hjælpehåndtag, der leveres sammen
med værktøjet. Tab af kontrol kan medføre
personskade.
• Hold kun fast i elværktøjet ved hjælp af de
isolerede håndtagsflader, når der skal saves
i emner, hvor skæreværktøjet kan berøre
skjulte ledninger eller sit eget kabel. Kommer
skæreværktøjet i kontakt med en strømførende
ledning, vil blotlagte metaldele på elværktøjet
gøres strømførende og give stød til brugeren.
• Brug altid det sidehåndtag, der leveres
sammen med værktøjet. Fastspænd
omhyggeligt sidehåndtaget før brug. Hold
godt fast på værktøjet hele tiden. Forsøg
ikke på at arbejde med dette værktøj uden
at holde ved det med begge hænder. Hvis du
arbejder med dette værktøj med en hånd, kan
du miste kontrollen over det. Gennembrydning
af eller møde med hårde matrialer som f.eks.
armeringsjern kan også være farligt.
• Kontrollér altid borekroner før brug. Anvend
aldrig beskadigede kernebor.
• Hammerbor og værktøjer bliver varme under
drift. Bær handsker når du rører ved dem.
• Bær skridsikkert fodtøj for at forebygge skader,
når du står eller går på glatte overflader.
• Anvend udelukkende skæreværktøjer, der er
designet til dette værktøj. Anvendelse af ikke
anbefalede skæreværktøjer kan medføre skader
på grund af tab af kontrol.
• Arbejd ikke med dette værktøj i længere
tid ad gangen. De vibrationer, som værktøjet
fremkalder, kan skade dine hænder og arme.
Brug handsker som ekstra stødpude og
begræns risikoen ved at holde hyppige pauser.
• Luftaftræk dækker ofte over bevægelige dele
og bør undgås. Løstsiddende tøj, smykker eller
langt hår kan blive fanget i bevægelige dele.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af
en reststrømsanordning med en
reststrømskapacitet på 30mA eller
mindre.
• Brug klemmer eller en anden praktisk måde
på at sikre og understøtte arbejdsemnet
til et stabilt underlag. Hvis du holder fast i
arbejdsemnet med din hånd eller krop, vil det
være ustabilt, og det kan medføre, at du mister
kontrollen over det.
Restrisici
• Bær høreværn når du bruger
hammerfunktionen i længere tid ad gangen.
Forlænget eksponering for høj, intens støj kan
forårsage høreskader. Du kan få blive midlertidig
døv eller få alvorlige skader på trommehinden
som resultat af de høje lydniveauer, der
genereres af hammerboring.
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
• Bær sikkerhedsbriller eller anden beskyttelse
af øjnene. Hammer- og borefunktioner kan
medførende flyvende splinter. Flyvende partikler
kan forårsage permanente øjenskader. Bær
en støvmaske eller respirator til opgaver, der
genererer støv. Høreværn kan være påkrævet til
de fleste opgaver.
De følgende risici er uløseligt forbundet med brugen
af bor:
– Skader som følge af berøring af roterende dele
eller varme dele på værktøjet.
– Hørenedsættelse.
– Risiko for at klemme fingre, når udstyr ændres.
– Helbredsmæssige skader på grund af indånding
af støv, når du arbejder med træ.
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
7
DANSK
Mærkning på værktøjet
TILSIGTET BRUG
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Din slidstærke slagboremaskine er fremstillet til
professionelle slibnings- og hammerboringsopgaver.
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
Datokoden (h), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
Eksempel:
2015 XX XX
Produktionsår
Pakkens indhold
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Disse slidstærke slagboremaskiner er professionelle
elværktøjer.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
UDLØSERKONTAKT (FIG. 3)
1 Slagboremaskine
Tryk udløserkontakten (a) ned for at starte
slagboremaskinen. Slip udløserkontakten for at
stoppe slagboremaskinen.
1 Sidehåndtag
VARIABEL HASTIGHED (FIG. 3)
1 Dybdestang
Variabel hastighed tillader hastighedskontrol. Jo
mere der trykkes på udløserkontakten (a) jo højere
bliver slagboremaskinens hastighed.
Pakken indeholder:
1 Patronnøgle (kun D21570K)
1 Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1, 4)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
a. Udløserkontakt
b. Reverseringsgreb
c. Patron
d. Hastighed/funktion gearvælgerkrave
e. Sidehåndtag
f. Indikatorlys (DWD530, D21570)
g. Hovedhåndtag
h. Datokode
i. Patronnøgle (D21570)
j. Spærreknap
8
D21570 er designet til professionel tør
diamantboring i murværk.
Om nødvendigt tryk på spærreknappen (j) for fortsat
drift og udløs kontakten. Spærreknappen virker kun
ved fuld hastighed ved fremadrettet rotation.
For at stoppe værktøjet, når en funktion anvendes
vedvarende, skal der trykkes hurtigt på kontakten,
og den skal slippes igen. Sluk altid for værktøjet, når
arbejdet er udført, og inden stikket tages ud.
BEMÆRK: Brug de lave hastigheder til at starte
huller, bore i plastik eller keramisk materiale eller til at
bore skruer i.
REVERSERINGSGREB (FIG. 3)
Reverseringsgrebet (b), der er anbragt oven over
udløserkontakten, ændrer slagboremaskinens
rotationsretning og bruges ved udtagning af skruer
og fastsiddende borehoveder.
Du arbejder med værktøjet i baglænsfunktion ved
at udløse udløserkontakten (a) og skubbe grebet til
venstre (set fra patronenden).
Du arbejder med værktøjet i forlænsfunktion ved at
udløse udløserkontakten og skubbe grebet til højre
(set fra patronenden).
Sæt reverseringsgrebet tilbage i fremadrettet
position, når alle baglænsopgaverne er afsluttede.
DANSK
HØJ/LAV HASTIGHEDSDRIFT (FIG. 1, 5)
Geardrevet med to hastigheder i den dobbelte
slagboremaskine giver mulighed for effektiv drift
ved en lang række opgaver med et større udvalg af
tilbehør.
Hvis enheden bliver alt for varm under betjeningen,
vil denne funktion stoppe motoren. Funktionen
vil fortsætte med at stoppe motoren, hvis den
genstartes og anbringes under høj belastning, før
den er kølet af.
Ved drift med LAV HASTIGHED drej kraven (d) mod
borehovedsymbolet for boreposition 1.
Figur 4 viser den instruktionsmærkat (n), der er
monteret på huset. Der findes to alarmfunktioner.
Ved drift med HØJ HASTIGHED drej kraven (d)
mod borehovedsymbolet for boreposition 2.
Geartoget er udelukkende designet til skift, når
enheden er slået fra. Det kan imidlertid være
nødvendigt at dreje patronen lidt med hånden for at
rette gearene ind, mens kraven drejes.
BEMÆRK: FORSØG ALDRIG AT
ÆNDRE HASTIGHEDERNE ved at dreje
kraven, mens værktøjet kører. Hvis du
gør det, vil geartoget blive beskadiget.
HAMMER-/BOREVÆLGER (FIG. 1, 5)
1. Tilkoblet funktion: Når der opstår en fastlåst
situation, vil lyset blive tændt og vil være tændt,
så længe motoren gennemgår en cyklus og slår
fra og til i et indstillet tidsrum, før E-CLUTCH
Anti-Lock Control™ slukker helt for værktøjet.
Når enheden kører i normal funktion, vil lyset
ikke være tændt.
2. Problemfunktion: En række hyppigt gentagne
blink, når udløseren trækkes, angiver, at
elektronikken ikke længere virker. Det er muligt,
at værktøjet stadig virker uden fordelen fra
E-CLUTCH Anti-Lock Control™, men det bør
serviceres hurtigst muligt.
Du skifter værktøjet fra borefunktion til
hammerfunktion (eller vice-versa) ved at dreje kraven
(d) til det pågældende symbol som vist i figur 5.
El-sikkerhed
Drej kraven (d) mod borehovedsymbolet for boring
eller til hammersymbolet for hammerboring som vist
på figuren.
Elmotoren er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at strømforsyningen svarer til
spændingen på mærkepladen.
KOBLING TIL DREJEMOMENTBEGRÆNSNING
Dette værktøj er forsynet med en kobling til
drejemomentbegrænsning, der reducerer maks.
drejemomentudvirkning, som overføres til brugeren
i tilfælde af, at borehovedet binder. Denne funktion
forhindrer også standsning af transmissionen og
el-motoren. Koblingen til drejemomentbegrænsning
er indstillet fra fabrikken og kan ikke justeres.
E-CLUTCH ANTI-LOCK CONTROL™ (FIG. 4)
DWD530, D21570
Dit DEWALT bor kan være forsynet med en
elektronisk funktion en såkaldt E-CLUTCH Anti-Lock
Control™. Den er designet til at hjælpe dig med at
styre boret, hvis det går i stå og forhindrer, at det
bliver trukket ud af dine hænder. Dette kan ske, når
du borer i stål eller bruger store bor i træ.
En fastlåst situation løser sig selv ved, at motoren
gennemgår en cyklus og slår fra og til i et indstillet
tidsrum. Dette nedsætter reaktionen fra fastlåsningen
og gør det muligt for dig at holde boret under
kontrol. Udløsning af udløseren nulstiller E-Clutch,
og enheden vil køre i normal funktion, når udløseren
igen trykkes ned.
E-CLUTCH Anti-Lock Control™ har også en
beskyttelsesfunktion imod overbelastning, der er
designet som hjælp til at undgå, at enheden bliver
for varm under opgaver med stor belastning.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60745, og
derfor er en jordledning ikke påkrævet.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes med en særlig ledning, der kan fås
gennem DEWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt 3-koret forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen
til maskinen skal afbrydes før
montering og afmontering
af tilbehør, før justering eller
ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for,
at udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
9
DANSK
Sidehåndtag (fig. 2)
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade, skal du
ALTID anvende værktøjet med
sidehåndtaget korrekt monteret.
Hvis du undlader at gøre dette, kan
sidehåndtaget glide under arbejdet, og
du mister kontrol over værktøjet. Hold
på værktøjet med begge hænder for at
maksimere kontrollen.
Der leveres et sidehåndtag (e) sammen med denne
slagboremaskine. Det spændes fast til den forreste
del af gearkassen som vist på figur 2 og kan drejes
360˚ for anvendelse af højre eller venstre hånd.
Når sidehåndtaget er drejet i position, skal
den skubbes bagud, indtil åbningerne (k) på
sidehåndtagets kant er rettet ind og er helt koblet
til fremskudte tappe (m) på gearkassens underside.
Sidehåndtaget fastspændes ved at dreje det med
uret.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen
til maskinen skal afbrydes før
montering og afmontering
af tilbehør, før justering eller
ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for,
at udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
10
• Forsøg ikke at stramme eller løsne
borehoveder (eller andet tilbehør)
ved at gribe fat i den forreste del
af patronen og dreje værktøjet.
Resultatet kan blive beskadigelse af
patronen og personskader.
• Risiko for brand. Bær ALTID handsker
ved udskiftning af bor. Tilgængelige
metaldele på værktøjet og bor
kan blive meget varme under drift.
Små stykker brækket materiale kan
ødelægge bare hænder.
Korrekt håndposition (fig. 6)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Det er nødvendigt med én hånd på sidehåndtaget
(e) og den anden hånd på hoved håndtaget (g) for
korrekt håndposition.
Patron uden nøgle (fig. 7–9)
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530
DWD522, DWD524, DWD525 og DWD530 kan
også fås uden patron (c) for større anvendelighed.
Du indsætter et borehoved eller andet tilbehør ved at
følge trinene nedenfor.
ADVARSEL:
• Overhold altid sikkerhedsvejledningen
og de gældende regler.
1. Hold ved den bagerste halvdel af patronen med
en hånd og brug den anden hånd til at dreje
den forreste halvdel mod uret som vist i figur 7.
Drej den så langt, så patronen er tilstrækkelig
åben til at modtage det ønskede tilbehør.
• For at reducere risikoen for
personskade skal du ALTID sørge
for, at arbejdsemnet er godt
fastankret eller fastspændt. Hvis
der bores i et tyndt materiale, skal du
anvende en “støtteblok” i træ for at
forhindre skade på materialet.
2. Indsæt boret eller andet tilbehør ca. 19 mm
(3/4") inde i patronen og spænd det godt ved at
holde på den bagerste halvdel af patronen og
dreje den forreste del med uret. Når patronen
næsten er fastspændt, vil du høre en kliklyd.
Efter 4–6 klik er patronen fastspændt sikkert
omkring tilbehøret.
• For at reducere risikoen for
personskade, skal du altid
anvende værktøjet med
sidehåndtaget korrekt monteret.
Hvis du undlader at gøre dette, kan
sidehåndtaget glide under arbejdet,
og du mister kontrol over værktøjet.
Hold på værktøjet med begge hænder
for at maksimere kontrollen.
3. Du udløser tilbehøret ved at gentage trin 1 som
nævnt ovenfor.
ADVARSEL: Forsøg ikke at stramme
borehoveder (eller andet tilbehør)
ved at gribe fat i den forreste del af
patronen og dreje værktøjet. Resultatet
kan blive beskadigelse af patronen og
personskader.
DANSK
FJERNELSE AF PATRON UDEN NØGLE (FIG. 8)
Spænd patronen rundt om den korte ende på en
sekskantnøgle (ikke leveret) på 6 mm (1/4") eller
større. Slå på den lange ende i retning mod uret
med en blød hammer eller et stykke træ. Dette vil
løsne patronen, så den kan skrues af manuelt.
INSTALLATION AF PATRON UDEN NØGLE (FIG. 9)
Skru patronen manuelt på, så langt som den kan
komme. Spænd patronen rundt om den korte
ende af 6 mm (1/4") eller større sekskantnøgle (ikke
leveret), slå på den lange ende i retning med uret
med en blød hammer.
Påkilet patron (fig. 1)
D21570
D21570 er en model med påkilet patron (c). Du
indsætter et borehoved eller andet tilbehør ved at
følge trinene nedenfor.
1. Spænd patronkraven manuelt.
2. Anbring patronnøglen i hver af de tre huller og
stram den med uret. Det er vigtigt at spænde
patronen med alle tre huller for at undgå
skridning.
Undtagelserne er støbejern og messing, der
skal tørbores. Til MURVÆRK, brug karbidstålskær eller murbor. En jævn støvudstrømning
angiver korrekt borehastighed.
2. Tryk altid i en lige linje med spidsen. Tryk
tilstrækkeligt for at få spidsen til at bide fast,
men tryk ikke så hårdt, at motoren går i stå eller
bøjer spidsen.
3. Hold godt fast på værktøjet med begge
hænder, så du kan styre borets vridninger.
ADVARSEL: Boret kan gå i stå, hvis
overbelastning forårsager en pludselig
vridning. Forvent altid motorstop. Hold
godt fast på boret med begge hænder
for at styre vridningerne og undgå
skader.
4. HVIS BORET GÅR I STÅ, er årsagen normalt,
at det er overbelastet. UDLØS OMGÅENDE
UDLØSEREN, fjern borehovedet fra arbejdet
og fastslå årsagen til motorstoppet. TÆND
OG SLUK IKKE FOR UDLØSEREN I ET
FORSØG PÅ AT STARTE ET STOPPET BOR
— DETTE KAN ØDELÆGGE BORET.
Du udløser boret ved at dreje patronen mod
uret i bare et hul og derefter løsne patronen
manuelt.
5. For at minimere motorstoppet eller bruddet
gennem materialet, reducér trykket på boret og
løsn hovedet gennem den sidste fraktionerede
del af hullet.
Alle autoriserede DEWALT servicecentre kan
installere patron uden nøgle i stedet for en påkilet
patron.
6. Hold motoren kørende, når du trækker spidsen
ud af et boret hul. Dette vil hjælpe med til at
undgå blokering.
Dybdestang (fig. 2)
7. Med variable hastighedsbor er det ikke
nødvendigt at udstanse det hul, der skal bores.
Anvend en langsom hastighed til at starte
hullet og accellerér ved at trykke hårdere på
udløseren, når hullet er dybt nok, så hovedet
ikke springer ud.
Justering af dybdestang (I):
Løsn håndtaget (e) og flyt dybdestangen, så
afstanden mellem stangenden og hovedets ende
svarer til den ønskede boredybde. Ved boring med
dybdestangen, stop når stangenden når materialets
overflade.
Boring
Drej kraven til borehovedsymbolet for boring eller
til hammersymbolet for hammerboring. Installér og
spænd det ønskede borehoved i patronen.
BORE DRIFT
Vælg det ønskede hastigheds-/
drejemomentsområde ved hjælp af
hastighedsgearvælgerkraven for at matche
hastigheden og drejemomentet til den planlagte
opgave.
1. Til TRÆ, brug drejebor, spadebor, sneglebor
eller hulsave. Til METAL, brug højtlegeret
stål, drejebor eller hulsave. Brug et
skæreoliesmøremiddel ved boring af metaller.
HAMMERBOREDRIFT
1. Under boring anvend kun tilstrækkelig kraft på
hammeren, så den ikke springer for meget eller
“løfter” boret af. For meget kraft vil medføre
langsommere borehastigheder, overophedning
og dermed en lavere borehastighed.
2. Bor lige idet du holder boret i en lige vinkel
på arbejdet. Anvend ikke sidepres på boret,
når du borer, da det vil medføre ophobning af
borspånriller og en langsommere borehastighed.
3. Ved boring af dybe huller, hvis hammerens
hastighed begynder at aftage, træk boret delvis
ud af hullet, mens værktøjet stadig kører som
afhjælpning til at frigøre efterladenskaber fra
hullet.
11
DANSK
4. Til murværk, brug karbid-stålskær eller murbor.
En jævn støvudstrømning angiver korrekt
borehastighed.
DIAMANTBORING
D21570
D21570 er designet til tør diamantboring i murværk
op til 127 mm.
Til diamantboring udover denne diameter i murværk
og regulær større diameter diamantboring i murværk
og beton tilråder vi anvendelse af et DEWALT
D21580, D21582 eller D21583 diamantkernebor.
Anvend hastighed 2 for diamantkernebor til diametre
mellem 22–68 mm. Anvend altid hastighed 1 til
diamantkernebor mellem 68 mm og 127 mm i
diameter.
Følg kerneborets eller producentens anbefalinger for
anvendelse af tilbehøret.
BEMÆRK: Anvend altid kernebor med komplette
centerboresystemer.
1. Indsæt centerboret i dets holder midt i
kerneboret.
Bor med lav hastighed, indtil boret trænger
igennem overfladen ca. 5–10 mm.
2. Tag strømstikket ud af maskinen.
3. Udtag centerboret fra dets holder.
4. Sæt strømstikket i maskinen og indsæt
kerneboret i arbejdsemnet.
5. Start med at bore, sæt fuld hastighed på og bor
til den ønskede dybde.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen
til maskinen skal afbrydes før
montering og afmontering
af tilbehør, før justering eller
ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for,
at udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Smøring
Dit værktøj var korrekt smurt, før det forlod
fabrikken. Inden for to til seks månder afhængigt af
brugen, tag eller send dit værktøj til et autoriseret
servicecenter for komplet rengøring, inspektion
og smøring. Værktøjet, der anvendes hele tiden
til produktionsjob, skal smøres hyppigere. Også
værktøjer, der ikke bruges i længere perioder, skal
smøres, før de bruges igen.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
12
DANSK
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
13
DEUTSCH
ZWEIGANG-SCHLAGBOHRMASCHINE
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung
und Innovation machen DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von
Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
VAC
W
min-1
Spannhalsdurchmesser
mm
Max. Bohrfutterspannweite
mm
Bits
für das Bohren in Metall niedrige Drehzahlen mm
Holz, Flachbohren
mm
Bits, Bohren in Mauerwerk
optimal
mm
maximal
mm
Diamantbohrkrone
mm
Gewicht
kg
DWD522
230
1
950
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD524
230
1
1100
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD525
230
1
1100
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD530
230
1
1300
0–1250 /
0–3500
43
13
D21570
230
1
1300
0–1250 /
0–3500
43
16
13
40
13
40
13
40
16
40
16
40
5–10
20
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
127
3,0
94
105
93
104
93
104
3
3
3
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-1.
LPA (Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
95
95
LWA (Schallleistungspegel)
dB(A)
106
106
KWA (Unsicherheit für den
angegebenen Schallpegel)
dB(A)
3
3
Bohren in Metall
Schwingungsemissionswert ah,D =
Messungenauigkeit K =
Schlagbohren in Beton
Schwingungsemissionswert ah,ID =
Messungenauigkeit K =
Bohren in Beton
Schwingungsemissionswert ah,DD =
Messungenauigkeit K =
m/s2
m/s2
5,5
4,3
5,5
4,3
4
1,5
7
4,8
–
–
m/s2
m/s2
18
6,3
18
6,3
15
1,9
16
4,6
16
4,6
m/s2
m/s2
–
–
–
–
–
–
–
–
13
6,8
Der in diesem Informationsblatt angegebene Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN 60745 gemessen und kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er
kann zu einer vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert bezieht sich auf die Hauptanwendung
des Gerätes. Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit anderem Zubehör oder
schlecht gewartet eingesetzt wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies kann den
Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit erheblich erhöhen.
14
DEUTSCH
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutze der Betriebsperson vor den
Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes
und des Zubehörs, Warmhalten
der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte
die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen
von Richtlinie 2004/108/EC (bis zum 19.04.2016),
2014/30/EU (ab dem 20.04.2016) und 2011/65/EU.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
DEWALT unter der folgenden Adresse oder schauen
Sie auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
ZWEIGANG-SCHLAGBOHRMASCHINE
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
Markus Rompel
Technischer Direktor
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.03.15
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
15
DEUTSCH
c)
Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss
in die Steckdose passen. Ändern Sie
niemals den Stecker in irgendeiner Form.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker
an geerdeten Elektrogeräten. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet
ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um
das Elektrogerät zu tragen oder durch
Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen
Kanten oder beweglichen Teilen.
Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
f) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu
schweren Verletzungen führen.
16
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
DEUTSCH
d)
e)
f)
g)
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
auch metallene Geräteteile unter Spannung
setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.
• Sichern Sie das Werkstück zum Beispiel mit
Einspannvorrichtungen auf einer stabilen
Plattform. Das Werkstück ist instabil, wenn es
mit der Hand oder dem Körper abgestützt wird,
was zum Verlust der Kontrolle führen kann.
• Tragen Sie bei länger andauerndem
Hämmern einen Gehörschutz. Wenn Sie lange
lautem Lärm ausgesetzt sind, können Sie einen
Hörverlust erleiden. Die lauten Geräuschpegel,
die beim Hämmern erzeugt werden, können zu
vorübergehendem Hörverlust oder ernsthaften
Schäden am Trommelfell führen.
• Tragen Sie eine Schutzbrille oder anderen
Augenschutz. Beim Hämmer- und Bohrbetrieb
werden Späne in die Luft befördert. Fliegende
Partikel können zu Augenverletzungen führen.
Tragen Sie bei stauberzeugenden Arbeiten eine
Staubmaske oder eine Atemschutzmaske. Für
die meisten Anwendungen ist ein Gehörschutz
erforderlich.
• Benutzen Sie den mit dem Werkzeug
gelieferten Zusatzgriff. Ziehen Sie den
Zusatzhandgriff vor der Verwendung gut
fest. Halten Sie das Werkzeug immer gut
fest. Halten Sie das Gerät beim Betrieb
immer mit beiden Händen fest. Der Betrieb
des Werkzeugs mit einer Hand führt zu
Kontrollverlust. Durchbrechen oder Auftreffen
auf harte Materialien wie Bewehrungsstäbe
können gefährlich sein.
5) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
• Überprüfen Sie vor der Verwendung immer
die Bohrkronen. Verwenden Sie niemals
beschädigte Bohrkronen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Schlagbohrer
• Tragen Sie rutschfeste Sicherheitsschuhe, wenn
Sie auf glatten Böden stehen oder laufen.
• Tragen Sie bei der Arbeit mit einem
Schlagbohrer einen Gehörschutz. Lärm kann
Gehörschäden verursachen.
• Benutzen Sie die mit dem Werkzeug
gelieferten Zusatzgriffe. Der Verlust der
Kontrolle kann Verletzungen verursachen.
• Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflächen, wenn Arbeiten
durchgeführt werden, bei denen das
Schneidewerkzeug versteckte Leitungen
oder die eigene Anschlussleitung berühren
könnte. Der Kontakt des Schneidewerkzeugs
mit einer spannungsführenden Leitung kann
• Einsätze (Bits) und Werkzeuge werden beim
Betrieb heiß.Tragen Sie Schutzhandschuhe,
wenn Sie sie anfassen.
• Verwenden Sie nur für dieses Gerät
vorgesehene Schneidwerkzeuge. Die
Verwendung nicht empfohlener Werkzeuge kann
zu Verletzungen durch Kontrollverlust führen.
• Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht über
längere Zeiträume. Durch das Hämmern
verursachte Vibrationen können für Ihre
Hände und Arme schädlich sein. Tragen
Sie Handschuhe als zusätzlichen Dämpfer
und legen Sie häufig Pausen ein, um den
Schwingungen nicht zu lange Zeit ausgesetzt zu
sein.
• Luftöffnungen decken häufig bewegliche
Teile ab und sollten freigehalten werden.
17
DEUTSCH
Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen
verfangen.
WARNUNG: Wir empfehlen
die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt
Nennfehlerstrom von maximal 30mA.
1 Tiefenmaß
1 Spannfutterschlüssel (nur D21570K)
1 Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von
Bohren untrennbar verbunden:
– Verletzungen durch Berühren von beweglichen
oder heißen Werkzeugteilen.
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
Beschreibung (Abb. 1, 4)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. Auslöseschalter
b. Hebel für Links/Rechts-Drehung
– Schwerhörigkeit.
c. Spannfutter
– Quetschungen an den Fingern beim Austausch
von Zubehörteilen.
d. Geschwindigkeits/Betriebsart-Wahlring
– Gesundheitsrisiko durch Einatmen des beim
Arbeiten mit Holz anfallenden Staubs.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
e. Zusatzhandgriff
f. Anzeigeleuchte (DWD530, D21570)
g. Haupthandgriff
h. Datumscode
i. Spannfutterschlüssel (D21570)
j. Verriegelungsknopf
Bildzeichen am Werkzeug
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Diese leistungsstarke Schlagbohrmaschine wurde
für professionelle Bohr- und Hammerbohrarbeiten
konstruiert.
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Der D21570 wurde zum professionellen trockenen
Diamantbohren in Mauerwerk entwickelt.
Tragen Sie Gehörschutz.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Tragen Sie Augenschutz.
Diese leistungsstarken Schlagbohrmaschinen sind
Elektrogeräte für den professionellen Einsatz.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (h), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2015 XX XX
Herstelljahr
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Schlagbohrer
1 Zusatzhandgriff
18
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
DEUTSCH
AUSLÖSESCHALTER (ABB. 3)
Um den Schlagbohrer einzuschalten, drücken Sie
den Auslöseschalter (a). Um den Schlagbohrer zu
stoppen, lassen Sie den Auslöseschalter los.
VERSTELLBARE DREHZAHL (ABB. 3)
Die stufenlose Drehzahlregelung ermöglicht
die Steuerung der Drehzahl. Je tiefer der
Auslöseschalter (a) gedrückt wird, umso höher ist
die Drehzahl der Bohrmaschine.
Bei Bedarf drücken Sie den Verriegelungsknopf
(j) für Dauerbetrieb und lassen den Schalter los.
Dieser Verriegelungsknopf funktioniert nur bei voller
Drehzahl, bei Rechtsdrehung (vorwärts).
Zum Stoppen des Werkzeuges bei Dauerbetrieb
drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter kurz und lassen
ihn anschließend wieder los. Schalten Sie das
Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten immer
auf AUS-Position. Nur wenn das Elektrowerkzeug
ausgeschaltet ist, darf der Netzstecker aus der
Steckdose gezogen werden.
HINWEIS: Verwenden Sie niedrigere Drehzahlen
zum Anbohren von Löchern, Bohren in Kunststoffen
oder Keramik oder beim Eindrehen von Schrauben.
HEBEL FÜR LINKS/RECHTS-DREHUNG (ABB. 3)
Der Hebel für Links/Rechts-Drehung (b) über
dem Auslöseschalter ändert die Drehrichtung des
Schlagbohrers und wird zum Herausführen von
Einsätzen (Bits) aus engen Bohrlöchern und zum
Ausschrauben verwendet.
Um die Drehrichtung des Motors zu ändern, lassen
Sie den Auslöseschalter (a) los und drücken Sie
dann den Hebel nach links (vom Spannfutterende
her gesehen).
Um den Bohrer vorwärts zu drehen, lassen Sie
den Auslöseschalter los und drücken Sie dann
den Hebel nach rechts (vom Spannfutterende her
gesehen).
Nach jedem Drehrichtungswechsel stellen Sie den
Hebel in die Rechtsdrehung (Vorwärtsdrehung)
zurück.
BETRIEB MIT HOHER/NIEDRIGER DREHZAHL (ABB. 1, 5)
Das Zweiganggetriebe in diesem Schlagbohrer
ermöglicht einen effektiven Betrieb für viele
Anwendungen bei einer größeren Zubehörauswahl.
Spannfutter leicht von Hand zu drehen, um beim
Drehen des Spannrings die Gänge einzustellen.
HINWEIS: ÄNDERN SIE NICHT DEN
GANG durch Drehen des Spannrings,
während das Gerät läuft. Hierdurch
beschädigen Sie das Getriebe.
HAMMER/BOHRER-WAHLSCHALTER (ABB. 1, 5)
Um das Werkzeug von der Bohren- in die
Hämmern-Betriebsart umzuschalten (oder
umgekehrt), drehen Sie den Spannring (d) wie in
Abbildung 5 gezeigt auf das entsprechende Symbol.
Drehen Sie den Spannring (d) zum Bohren auf
das Bohrersymbol, oder zum Hämmern auf das
Hammersymbol, siehe Abbildung.
SICHERHEITSKUPPLUNG
Die Sicherheitskupplung begrenzt das maximale
Drehmoment, sollte der Bohrer beim Arbeiten
blockieren. Dieses Ausstattungsmerkmal verhindert
auch ein Abwürgen des Getriebes und des
Elektromotors. Die Sicherheitskupplung ist werkseitig
eingestellt und kann nicht verstellt werden.
E-CLUTCH ANTI-LOCK CONTROL™ (ABB. 4)
DWD530, D21570
Ihr DEWALT Bohrer besitzt je nach Modell ein
elektronisches Merkmal namens E-CLUTCH
Anti-Lock Control™. Es hilft Ihnen dabei, einen
festgeklemmten Bohrer zu kontrollieren, und
verhindert, dass er Ihnen aus den Händen gezogen
wird. Dies kann beim Bohren in Stahl oder bei
der Verwendung großer Einsatzstücke in Holz
geschehen.
Wenn sich ein Bohrer festklemmt, schaltet sich der
Motor für eine bestimmte Zeit ein und aus. Hierdurch
reduziert er die Auswirkungen des Festklemmens
auf und ermöglicht Ihnen, den Bohrer unter Kontrolle
zu behalten. Das Freigeben des Auslösers setzt
die E-Clutch-Funktion zurück, und das Gerät läuft
im normalen Modus, wenn der Auslöser erneut
eingedrückt wird.
Die E-CLUTCH Anti-Lock Control™ umfasst auch
eine Überlastschutzfunktion, die verhindert, dass
das Gerät bei Anwendungen mit hoher Drehzahl zu
warm wird.
Für den Betrieb mit NIEDRIGER DREHZAHL
stellen Sie den Spannring (d) auf das
Bohrersymbol 1.
Wenn das Gerät während des Betriebs zu warm
wird, schaltet diese Funktion den Motor ab. Er bleibt
abgeschaltet, wenn der Motor mit hoher Drehzahl
neu gestartet werden soll, obwohl er sich noch nicht
abgekühlt hat.
Für den Betrieb mit HOHER DREHZAHL stellen
Sie den Spannring (d) auf das Bohrersymbol 2.
Abbildung 4 zeigt das Bedienungsschild (n) auf dem
Gehäuse. Es gibt zwei Alarm-Modi.
Das Getriebe wurde so konstruiert, dass das
Umschalten nur bei abgeschaltetem Gerät
funktioniert. Es kann jedoch erforderlich sein, das
1. Aktivierter Modus: Wenn sich ein Bohrer
festklemmt, geht das Licht an und bleibt
so lange an, wie sich der Motor für einen
19
DEUTSCH
bestimmten Zeitraum ein- und ausschaltet,
bis die E-CLUTCH Anti-Lock Control™ das
Werkzeug vollständig abschaltet. Wenn das
Gerät im normalen Modus läuft, leuchtet kein
Licht.
2. Problem-Modus: Ständiges Blinken, wenn
der Auslöser gezogen ist, zeigt an, dass
die Elektronik nicht länger funktioniert. Das
Werkzeug funktioniert wahrscheinlich trotzdem
weiterhin ohne den Vorteil der E-CLUTCH
Anti-Lock Control™, sollte jedoch so bald wie
möglich gewartet werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Stromversorgung der Spannung auf dem
Typenschild entspricht.
Ihr DEWALT-Gerät ist gemäß EN 60745
doppelt isoliert. Es muss deshalb nicht
geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
Technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
20
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Zusatzhandgriff (Abb. 2)
WARNUNG: Um die Gefahr
von Verletzungen zu mindern,
betreiben Sie das GerätIMMER
mit korrekt und fest montiertem
Zusatzhandgriff. Bei Nichtbeachtung
kann der Zusatzhandgriff während des
Betriebs abrutschen und der Bediener
kann die Kontrolle über das Gerät
verlieren. Halten Sie das Werkzeug
mit beiden Händen fest, um maximale
Kontrolle zu haben.
Ihr Schlagbohrer ist mit einem Zusatzhandgriff (e)
versehen. Er wird wie in Abbildung 2 gezeigt am
vorderen Getriebegehäuse angeklemmt und kann
zum links- oder rechtshändigen Betrieb um 360˚
gedreht werden.
Wenn der Zusatzhandgriff in die korrekte Position
gedreht wurde, muss er nach hinten geschoben
werden, bis die Schlitze (k) an der Lippe des
Zusatzhandgriffs ausgerichtet sind und vollständig
an den vorstehenden Laschen (m) an der Unterseite
des Getriebegehäuses eingerastet sind. Der
Zusatzhandgriff wird dann gesichert, indem er im
Uhrzeigersinn gedreht wird, bis er fest sitzt.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG:
• Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
• Um die Gefahr von Verletzungen
zu mindern, sorgen Sie IMMER
für eine sichere Verankerung
oder sicheres Festklemmen des
DEUTSCH
Werkstückes. Wenn Sie in dünnes
Material bohren, verwenden Sie ein
Unterlegholz, um Beschädigung des
Materials zu verhindern.
• Um die Gefahr von Verletzungen
zu mindern, betreiben Sie das
Gerät immer mit korrekt und fest
montiertem Zusatzhandgriff.
Bei Nichtbeachtung kann der
Zusatzhandgriff während des Betriebs
abrutschen und der Bediener kann
die Kontrolle über das Gerät verlieren.
Halten Sie das Werkzeug mit beiden
Händen fest, um maximale Kontrolle
zu haben.
genug öffnet, um das gewünschte Zubehör
aufzunehmen.
2. Stecken Sie den Bohreinsatz oder sonstiges
Zubehör ca. 19 mm (3/4") in das Spannfutter
und drehen Sie es gut fest, indem Sie die
hintere Hälfte des Spannfutters festhalten und
die vordere Hälfte im Uhrzeigersinn drehen.
Wenn das Spannfutter gut festgedreht ist,
hören Sie ein Klickgeräusch. Nach 4–6 Klicks
ist das Spannfutter sicher um das Zubehörteil
festgedreht.
3. Um das Zubehör zu entfernen, wiederholen Sie
den obigen Schritt 1.
WARNUNG: Versuchen Sie nicht,
Bohrvorsätze (oder anderes Zubehör)
einzusetzen, indem Sie das Spannfutter
vorne fassen und das Gerät einschalten.
Das Ergebnis können Schäden am
Bohrfutter und Verletzungen sein.
• Versuchen Sie nicht, Bohrvorsätze
(oder anderes Zubehör) einzusetzen,
indem Sie das Spannfutter vorne
fassen und das Gerät einschalten.
Das Ergebnis können Schäden am
Bohrfutter und Verletzungen sein.
ENTFERNEN DES SCHNELLSPANNFUTTERS (ABB. 8)
• Verbrennungsgefahr. TRAGEN SIE
IMMER Schutzhandschuhe, wenn
Sie Bits auswechseln. Metallteile und
Einsätze (Bits) dieses Werkzeugs
werden beim Gebrauch äußerst heiß.
Kleine Bruchteile des Materials können
die Hände verletzen.
Drehen Sie das Spannfutter um das kurze Ende
eines Inbusschlüssels (nicht mitgeliefert) fest,
entweder 6 mm (1/4") oder größer. Schlagen Sie
wie abgebildet mit einem Gummihammer oder
ähnlichem entgegen dem Uhrzeigersinn gegen das
längere Ende. Dadurch löst sich das Spannfutter
und kann von Hand losgeschraubt werden.
Richtige Haltung der Hände (Abb. 6)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf
dem Zusatzhandgriff (e) und die andere auf dem
Haupthandgriff (g).
Schnellspannfutter (Abb. 7–9)
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530
Die Geräte DWD522, DWD524, DWD525 und
DWD530 sind zur leichteren Bedienung mit einem
Schnellspannfutter (c) ausgestattet. Um ein Bohrbit
oder ein anderes Zubehörteil einzusetzen, befolgen
Sie diese Schritte.
1. Greifen Sie mit einer Hand an die hintere Hälfte
des Spannfutters und drehen Sie mit der
anderen Hand die vordere Hälfte entgegen dem
Uhrzeigersinn, wie in Abb. 7 gezeigt. Drehen
Sie so weit, dass sich das Spannfutter weit
ANBRINGEN DES SCHNELLSPANNFUTTERS (ABB. 9)
Schrauben Sie das Spannfutter von Hand so weit
wie möglich zu. Ziehen Sie das Spannfutter um
das kürzere Ende eines (nicht im Lieferumfang
enthaltenen) Innensechskantschlüssels von 6 mm
(1/4") oder größer fest und schlagen Sie mit einem
Gummihammer im Uhrzeigersinn gegen das längere
Ende.
Spannfutter mit Schlüssel (Abb. 1)
D21570
Der D21570 ist mit einem Spannfutter mit Schlüssel
ausgestattet (c). Um ein Bohrbit oder ein anderes
Zubehörteil einzusetzen, befolgen Sie diese Schritte.
1. Ziehen Sie den Spannring von Hand fest.
2. Setzen Sie den Spannfutterschlüssel in eins der
drei Löcher und ziehen Sie ihn im Uhrzeigersinn
fest. Das Spannfutter muss in allen drei Löchern
sitzen, um ein Abrutschen zu verhindern.
Zum Lösen des Bits drehen Sie den
Spannfutterschlüssel in nur einem Loch
entgegen dem Uhrzeigersinn und lösen Sie das
Spannfutter dann von Hand.
21
DEUTSCH
In jede autorisierten DEWALT Kundendienststelle
können Sie ein Schnellspannfutter statt des
Spannfutters mit Schlüssel einbauen lassen.
Tiefenmaß (Abb. 2)
Um das Tiefenmaß (l) einzustellen:
Lösen Sie den Griff (e) und bewegen Sie das Maß
so, dass der Abstand zwischen seinem Ende und
dem Ende des Bits der gewünschten Bohrtiefe
entspricht. Beim Bohren mit dem Tiefenmaß müssen
Sie aufhören, wenn das Ende des Tiefenmaßes die
Werkstoffoberfläche erreicht.
Bohren
Drehen Sie den Spannring zum Bohren auf das
Bohrersymbol, oder zum Hämmern auf das
Hammersymbol. Installieren und befestigen Sie das
gewünschte Bohrbit im Spannfutter.
BOHRBETRIEB
Wählen Sie den gewünschten Drehzahl-/
Drehmomentbereich durch den
Geschwindigkeitswähler, um die für die vorgesehene
Arbeit passende Geschwindigkeit und das passende
Drehmoment einzustellen.
1. Bei HOLZ verwenden Sie Schlangenbohrer,
Flachbohrer, Stangenbohrer oder Lochsägen.
Bei METALL verwenden Sie Schlangenbohrer
aus Stahl für hohe Drehzahlen oder Lochsägen.
Verwenden Sie beim Bohren in Metall ein
Schneidöl. Ausnahmen sind Gusseisen
und Messing, die trocken gebohrt werden
müssen. Für MAUERWERK verwenden Sie
hartmetallbestückte oder Mauerbohrer. Ein
leichtes, gleichmäßiges Austreten von Staub
weist auf eine richtige Bohrleistung hin.
2. Üben Sie Druck immer in gerader Linie zum
Bohreinsatz aus. Üben Sie genug Druck aus,
dass der Bohreinsatz schneidet, aber drücken
Sie nicht so stark, dass der Motor abgewürgt
wird oder der Bohreinsatz abrutscht.
3. Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen
fest, um die Drehwirkung des Bohrers zu
kontrollieren.
WARNUNG: Der Bohrer kann durch
eine Überlastung festklemmen, was zu
einer plötzlichen Drehung führt. Seien
Sie immer darauf vorbereitet. Halten
Sie den Bohrer mit beiden Händen
fest, um die Drehwirkung des Bohrers
zu kontrollieren und Verletzungen zu
vermeiden.
4. WENN DER BOHRER FESTKLEMMT,
ist meistens eine Überlastung die Ursache.
LASSEN SIE DEN AUSLÖSESCHALTER
22
SOFORT LOS, entfernen Sie den Bohreinsatz
aus dem Werkstück und finden Sie die
Ursache für das Festklemmen. SCHALTEN
SIE NICHT DEN AUSLÖSESCHALTER
EIN UND AUS MIT DEM VERSUCH,
EINEN FESTGEKLEMMTEN BOHRER ZU
STARTEN — DIES KANN DEN BOHRER
BESCHÄDIGEN.
5. Um das Festklemmen oder Durchbrechen des
Materials zu verhindern, reduzieren Sie den
Druck auf den Bohrschrauber und bewegen Sie
den Einsatz vorsichtig durch den letzten Teil des
Bohrlochs.
6. Lassen Sie den Motor weiterlaufen, während
Sie den Bohreinsatz aus dem Bohrloch
herausziehen. Dies verhindert ein Verklemmen.
7. Bei Bohrschraubern mit variabler Drehzahl
muss die zu bohrende Stelle nicht vorgestanzt
werden. Verwenden Sie zum Anbohren
eine niedrige Drehzahl und erhöhen Sie
diese, indem Sie den Auslöseschalter fester
zusammendrücken, sobald das Loch tief genug
ist, damit der Einsatz nicht herausspringt.
BOHRHAMMERBETRIEB
1. Wenden Sie beim Bohren gerade genug
Kraft auf den Hammer auf, dass er nicht
übermäßig zurückprallt oder sich vom Bit
„abhebt“. Zu viel Kraft führt zu langsameren
Bohrgeschwindigkeiten, Überhitzung und einer
niedrigeren Bohrleistung.
2. Bohren Sie gerade und halten Sie das Bohrbit
im rechten Winkel zum Werkstück. Üben Sie
beim Bohren keinen seitlichen Druck auf das
Bohrbit aus, da hierdurch die Rillen des Bits
verstopfen und sich die Bohrgeschwindigkeit
verringert.
3. Wenn beim Bohren tiefer Löcher die Drehzahl
des Hammers abfällt, ziehen Sie das Bohrbit
bei weiterhin laufendem Werkzeug teilweise
aus dem Loch, um Späne aus dem Loch zu
entfernen.
4. Für Mauerwerk verwenden Sie
hartmetallbestückte Bohrbits oder
Mauerbohrbits. Ein leichtes, gleichmäßiges
Austreten von Staub weist auf eine richtige
Bohrleistung hin.
DIAMANTBOHREN
D21570
Der D21570 wurde zum professionellen trockenen
Diamantbohren in Mauerwerk bis zu 127 mm
entwickelt.
Zum Diamantbohren oberhalb dieses Durchmessers
in Mauerwerk und zum Diamantbohren bei regulären
großen Durchmessern in Mauerwerk und Beton
DEUTSCH
empfehlen wir die Verwendung eines DEWALT
Diamantkernbohrers D21580, D21582 oder
D21583.
Verwenden Sie Geschwindigkeit 2 für
Diamantkernbits mit Durchmessern zwischen 22–68
mm. Verwenden Sie immer Geschwindigkeit 1 für
Diamantkernbits zwischen 68 mm und 127 mm.
Befolgen Sie die Anweisungen zum Bit und die des
Herstellers, um das Zubehör einzusetzen.
HINWEIS: Verwenden Sie immer Bohrbits mit
integralen Zentrierbohrsystemen.
1. Setzen Sie den Zentrierbohrer in seine Halterung
in der Mitte des Bohrbits ein.
Bohren Sie mit niedriger Drehzahl, bis sich die
Bohrkrone ca. 5–10 mm tief in der Oberfläche
befindet.
2. Ziehen Sie die Maschine heraus und ziehen Sie
den Netzstecker.
3. Entfernen Sie den Zentrierbohrer aus seiner
Halterung.
4. Stecken Sie den Netzstecker wieder ein und
setzen Sie das Bohrbit in das Werkstück.
5. Beginnen Sie mit dem Bohrvorgang, erhöhen
Sie auf höchste Drehzahl und bohren Sie bis zur
gewünschten Tiefe.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Schmierung
Ihr Werkzeug war bei Lieferung ordnungsgemäß
geschmiert. Es wird empfohlen, dass Sie das
Werkzeug je nach Nutzung nach zwei bis sechs
Monaten zur gründlichen Reinigung, Inspektion und
Schmierung an eine zertifizierte Kundendienststelle
geben oder schicken. Werkzeuge, die dauerhaft
betrieben werden, müssen häufiger nachgeschmiert
werden. Auch Werkzeuge, die längere Zeit „außer
Betrieb“ waren, sollten geschmiert werden, bevor sie
wieder eingesetzt werden.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
23
DEUTSCH
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
24
ENGLISH
DUAL SPEED PERCUSSION DRILL
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make
DEWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
mm
mm
DWD522
230
–
1
950
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD524
230
230/115
1
1100
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD525
230
230/115
1
1100
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD530
230
230/115
1
1300
0–1250 /
0–3500
43
13
D21570
230
230/115
1
1300
0–1250 /
0–3500
43
16
mm
mm
13
40
13
40
13
40
16
40
16
40
mm
mm
mm
kg
5–10
20
–
2.8
5–10
22
–
2.8
5–10
22
–
2.8
5–10
22
–
2.8
5–10
22
127
3.0
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-1:
LPA (emission sound pressure level)
dB(A)
95
95
LWA (sound power level)
dB(A)
106
106
KWA (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3
3
94
105
3
93
104
3
93
104
3
Drilling into metal
Vibration emission value ah,D =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
5.5
4.3
5.5
4.3
4
1.5
7
4.8
–
–
Impact drilling into concrete
Vibration emission value ah,ID =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
18
6.3
18
6.3
15
1.9
16
4.6
16
4.6
Drilling into concrete
Vibration emission value ah,DD =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
–
–
–
–
–
–
–
–
13
6.8
Voltage
UK & Ireland
Type
Power input
No load speed
Collar diameter
Maximum chuck capacity
Bits
metal drilling low speed
wood, flat boring
bits, masonry drilling
optimum
maximum
diamond core
Weight
VAC
VAC
W
min-1
The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for
a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level represents the main applications of the
tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase the exposure level
over the total working period.
25
ENGLISH
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DUAL SPEED PERCUSSION DRILL
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
DEWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
26
These products also comply with Directive
2004/108/EC (until 19.04.2016), 2014/30/EU (from
20.04.2016) and 2011/65/EU. For more information,
please contact DEWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of
the technical file and makes this declaration on
behalf of DEWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.03.15
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
ENGLISH
c)
d)
e)
f)
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for
Percussion Drills
• Wear ear protectors when impact drilling.
Exposure to noise can cause hearing loss.
• Use auxiliary handle(s), if supplied with the
tool. Loss of control can cause personal injury.
27
ENGLISH
• Hold power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation
where the cutting accessory may contact
hidden wiring or its own cord. Cutting
accessory contacting a “live” wire will make
exposed metal parts of the power tool “live” and
could give the operator an electric shock.
• Use clamps or another practical way to
secure and support the workpiece to a
stable platform. Holding the work by hand or
against your body leaves it unstable and may
lead to loss of control.
• Wear ear protectors when hammering
for extended periods of time. Prolonged
exposure to high intensity noise can cause
hearing loss. Temporary hearing loss or serious
ear drum damage may result from high sound
levels generated by hammerdrilling.
• Wear safety goggles or other eye protection.
Hammering and drilling operations cause chips
to fly. Flying particles can cause permanent eye
damage. Wear a dust mask or respirator for
applications that generate dust. Ear protection
may be required for most applications.
• Always use the side handle supplied with the
tool. Tighten the side handle securely before
use. Keep a firm grip on the tool at all times.
Do not attempt to operate this tool without
holding it with both hands. Operating this
tool with one hand will result in loss of control.
Breaking through or encountering hard materials
such as re-bar may be hazardous as well.
• Always check core bits before usage. Never use
damaged core bits.
• Hammer bits and tools get hot during
operation. Wear gloves when touching them.
• Wear non-slip footwear to prevent injuries when
standing or walking on slippery surfaces.
• Only use cutting tools designed for this tool.
Use of non-recommended cutting tools may
lead to injuries due to loss of control.
• Do not operate this tool for long periods of
time. Vibration caused by hammer action may
be harmful to your hands and arms. Use gloves
to provide extra cushion and limit exposure by
taking frequent rest periods.
• Air vents often cover moving parts and
should be avoided. Loose clothes, jewellery or
long hair can be caught in moving parts.
WARNING: We recommend the use of
a residual current device with a residual
current rating of 30mA or less.
28
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of drills:
– Injuries caused by touching the rotating parts or
hot parts of the tool.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of squeezing fingers when changing
accessories.
– Health hazards caused by breathing dust
developed when working in wood.
– Risk of personal injury due to flying particles.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The Date Code (h), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2015 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Percussion drill
1 Side handle
1 Depth rod
1 Chuck key (D21570K only)
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
ENGLISH
Description (fig. 1, 4)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. Trigger switch
b. Reversing lever
c. Chuck
d. Speed/mode selector collar
e. Side handle
f. Indicator light (DWD530, D21570)
g. Main handle
h. Date code
NOTE: Use lower speeds for starting holes, drilling
in plastics or ceramics or for driving screws.
REVERSING LEVER (FIG. 3)
The reversing lever (b), located above the trigger
switch, changes the direction of rotation of the
percussion drill and is used when backing out
screws and jammed drill bits.
To operate the tool in reverse, release the trigger
switch (a) and push the lever to the left (when
viewed from the chuck end).
To operate the drill in forward, release the trigger
switch and push the lever to the right (when viewed
from the chuck end).
i. Chuck key (D21570)
Return the reversing lever to the forward position
after all operations in reverse are completed.
j. Lock-on button
HIGH/LOW SPEED OPERATION (FIG. 1, 5)
INTENDED USE
Your heavy-duty percussion drill has been designed
for professional drilling and hammerdrilling
applications.
The D21570 has been designed for professional dry
diamond drilling into masonry.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These heavy-duty percussion drills are professional
power tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
TRIGGER SWITCH (FIG. 3)
To start percussion drill, depress the trigger switch
(a). To stop percussion drill, release the trigger
switch.
VARIABLE SPEED (FIG. 3)
Variable speed permits speed control. The further
the trigger switch (a) is depressed, the higher the
speed of the percussion drill.
If necessary, press the lock-on button (j) for
continuous operation and release the switch. The
lock-on button works only in full speed, forward
rotation.
To stop the tool in continuous operation, press the
switch briefly and release it. Always turn the tool off
when work is finished and before unplugging.
The two speed gear drive in the dual range
percussion drill permits effective operation over an
extended range of applications with greater selection
of accessories.
For LOW SPEED operation, turn the collar (d) to the
drill bit symbol for drilling position 1.
For HIGH SPEED operation, turn the collar (d) to the
drill bit symbol for drilling position 2.
The gear train has been designed for shifting only
when the unit is off. It may be necessary, however,
to rotate the chuck slightly by hand to align the
gears while turning the collar.
NOTICE: DO NOT ATTEMPT TO
CHANGE SPEEDS by turning the collar
when the tool is running. Doing so will
damage the gear train.
HAMMER/DRILL SELECTOR (FIG. 1, 5)
To switch the tool from the drilling mode to the
hammering mode (or vice-versa) rotate the collar (d)
to the applicable symbol as shown in figure 5.
Turn the collar (d) to the drill bit symbol for drilling or
to the hammer symbol for hammerdrilling, as shown
in the figure.
TORQUE LIMITING CLUTCH
This tool is equipped with a torque limiting clutch
that reduces the maximum torque reaction
transmitted to the operator in case of jamming of a
drill bit. This feature also prevents the gearing and
electric motor from stalling. The torque limiting clutch
has been factory-set and cannot be adjusted.
E-CLUTCH ANTI-LOCK CONTROL™ (FIG. 4)
DWD530, D21570
Your DEWALT drill may come with an electronic
feature called E-CLUTCH Anti-Lock Control™. It is
designed to help you control the drill during a stall
29
ENGLISH
and keep it from pulling out of your hands. This may
be encountered when drilling in steel or using large
bits in wood.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
As a stall situation presents itself, the motor cycles
on and off for a set period of time. This reduces
the reaction of the stall and allows you to keep the
drill under control. Releasing the trigger resets the
E-Clutch and the unit will operate in normal mode
when the trigger is depressed again.
If a new mains plug needs to be fitted:
The E-CLUTCH Anti-Lock Control™ also
incorporates an overload protection feature designed
to help prevent the unit from becoming too hot
during high load applications.
If the unit becomes excessively hot during operation
this feature will cut the motor, The feature will
continue to cut the motor if it is restarted and placed
under a high load before it has cooled off.
Figure 4 shows the instruction label (n) mounted on
the housing. There are two alert modes.
1. Engaged Mode: When a stall situation
presents itself, the light will come on and stay
on as the motor cycles on and off for a set
period of time before the E-CLUTCH Anti-Lock
Control™ completely shuts the tool down.
When the unit is running in normal mode, there
will be no light.
2. Problem Mode: A series of continual flashes
as the trigger is pulled indicates that the
electronics are no longer functioning. The tool
may still be able to function without the benefit
of E-CLUTCH Anti-Lock Control™ but should
be serviced as soon as possible.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60745; therefore no
earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to
be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen
between the primary and secondary
winding.
This product is intended to be used with
a safety transformer manufactured to
BSEN61558 and BS4343. Never work
without this transformer in place.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
30
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
3–core extension cable suitable for the power input
of this tool (see Technical Data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
Side Handle (fig. 2)
WARNING: To reduce the risk of
personal injury, ALWAYS operate
the tool with the side handle
properly installed. Failure to do so
may result in the side handle slipping
during tool operation and subsequent
loss of control. Hold tool with both
hands to maximize control.
A side handle (e) is supplied with this percussion
drill. It clamps to the front of the gear case as
shown in figure 2 and can be rotated 360˚ for rightor left- hand use.
After the side handle is rotated into position, it
should be pushed rearward until the slots (k) on
the lip of the side handle are aligned with and
fully engaged with the projecting tabs (m) on the
underside of the gear case. The side handle is then
securely clamped by turning clockwise until tight.
ENGLISH
OPERATION
Keyless Chuck (fig. 7–9)
Instructions for Use
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
WARNING:
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• To reduce the risk of personal
injury, ALWAYS ensure workpiece
is anchored or clamped firmly.
If drilling thin material, use a wood
“back-up” block to prevent damage to
the material.
The DWD522, DWD524, DWD525 and DWD530
feature a keyless chuck (c) for greater convenience.
To insert a drill bit or other accessory, follow the
steps listed below.
1. Grasp the rear half of the chuck with one hand
and use your other hand to rotate the front half
counterclockwise, as shown in figure 7. Rotate
far enough so that the chuck opens sufficiently
to accept the desired accessory.
2. Insert the bit or other accessory about 3/4"
(19 mm) into the chuck and tighten securely
by holding the rear half of the chuck and
rotating the front portion in the clockwise
direction. When the chuck is nearly tightened,
you will hear a clicking sound. After 4–6 clicks,
the chuck is securely tightened around the
accessory.
3. To release the accessory, repeat step 1 listed
above.
• To reduce the risk of personal
injury, always operate the tool
with the side handle properly
installed. Failure to do so may result
in the side handle slipping during tool
operation and subsequent loss of
control. Hold tool with both hands to
maximize control.
KEYLESS CHUCK REMOVAL (FIG. 8)
• Do not attempt to tighten or loosen
drill bits (or any other accessory) by
gripping the front part of the chuck
and turning the tool on. Damage to
the chuck and personal injury may
occur.
Tighten the chuck around the shorter end of a hex
key (not supplied) of 1/4" (6 mm) or greater size.
Using a soft hammer or piece of wood, strike the
longer end in the counterclockwise direction. This
will loosen the chuck so that it can be unscrewed
by hand.
• Burn Hazard. ALWAYS wear gloves
when changing bits. Accessible metal
parts on the tool and bits may get
extremely hot during operation. Small
bits of broken material may damage
bare hands.
KEYLESS CHUCK INSTALLATION (FIG. 9)
Proper Hand Position (fig. 6)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the side
handle (e) with the other hand on the main handle
(g).
WARNING: Do not attempt to tighten
drill bits (or any other accessory) by
gripping the front part of the chuck
and turning the tool on. Damage to the
chuck and personal injury may result.
Screw the chuck on by hand as far as it will go.
Tighten the chuck around the shorter end of a 1/4"
(6 mm) or larger hex key (not supplied). Strike the
longer end in the clockwise direction with a soft
hammer.
Keyed Chuck (fig. 1)
D21570
The D21570 features a keyed chuck (c). To insert
a drill bit or other accessory, follow the steps listed
below.
1. Tighten chuck collar by hand.
2. Place chuck key in each of the three holes, and
tighten in clockwise direction. It’s important to
tighten chuck with all three holes to prevent
slippage.
31
ENGLISH
To release bit, turn chuck key counterclockwise
in just one hole, then loosen the chuck by hand.
Any authorized DEWALT service center can install a
keyless chuck in place of a keyed chuck.
Depth Rod (fig. 2)
TO ADJUST THE DEPTH ROD (L):
Loosen the handle (e) and move rod so that the
distance between the end of the rod and the end of
the bit equals the desired drilling depth. When drilling
with depth rod, stop when end of rod reaches
surface of material.
Drilling
Turn the collar to the drill bit symbol for drilling or to
the hammer symbol for hammerdrilling. Install and
tighten the desired drill bit in the chuck.
DRILLING OPERATION
Select the desired speed/torque range using the
speed selector collar to match the speed and torque
to the planned operation.
1. For WOOD, use twist bits, spade bits, power
auger bits or hole saws. For METAL, use highspeed steel twist drill bits or hole saws. Use
a cutting lubricant when drilling metals. The
exceptions are cast iron and brass which should
be drilled dry. For MASONRY, use carbidetipped bits or masonry bits. A smooth, even
flow of dust indicates the proper drilling rate.
2. Always apply pressure in a straight line with the
bit. Use enough pressure to keep the drill bit
biting, but do not push hard enough to stall the
motor or deflect the bit.
3. Hold tool firmly with both hands to control the
twisting action of the drill.
WARNING: Drill may stall if overloaded
causing a sudden twist. Always expect
the stall. Grip the drill firmly with both
hands to control the twisting action and
avoid injury.
7. With variable speed drills there is no need to
center punch the point to be drilled. Use a
slow speed to start the hole and accelerate by
squeezing the trigger harder when the hole is
deep enough to drill without the bit skipping
out.
HAMMERDRILL OPERATION
1. When drilling, use just enough force on the
hammer to keep it from bouncing excessively
or “rising” off the bit. Too much force will cause
slower drilling speeds, overheating and a lower
drilling rate.
2. Drill straight, keeping the bit at a right angle to
the work. Do not exert side pressure on the bit
when drilling as this will cause clogging of the
bit flutes and a slower drilling speed.
3. When drilling deep holes, if the hammer speed
starts to drop off, pull the bit partially out of
the hole with the tool still running to help clear
debris from the hole.
4. For masonry, use carbide-tipped bits or
masonry bits. A smooth even flow of dust
indicates the proper drilling rate.
DIAMOND DRILLING
D21570
The D21570 is designed for dry diamond drilling into
masonry up to 127 mm.
For diamond drilling above this diameter in masonry
and regular large diameter diamond drilling in
masonry and concrete, we advise the use of a
DEWALT D21580, D21582 or D21583 diamond core
drill.
Use speed 2 for diamond core bits with diameters
between 22–68 mm. Always use speed 1 for
diamond core bits between 68 mm and 127 mm in
diameter.
Follow the core bit or manufacturer’s
recommendations for using the accessory.
NOTE: Always use core bits with integral centredrill
systems.
4. IF DRILL STALLS, it is usually because it
is being overloaded. RELEASE TRIGGER
IMMEDIATELY, remove drill bit from work,
and determine cause of stalling. DO NOT
CLICK TRIGGER OFF AND ON IN AN
ATTEMPT TO START A STALLED DRILL –
THIS CAN DAMAGE THE DRILL.
1. Insert the centredrill into its holder in the centre
of the core bit.
5. To minimize stalling or breaking through the
material, reduce pressure on drill and ease the
bit through the last fractional part of the hole.
4. Plug the machine in and insert the core bit into
the workpiece.
6. Keep the motor running when pulling the bit
back out of a drilled hole. This will help prevent
jamming.
32
Drill at low speed until the core penetrates the
surface approximately 5–10 mm.
2. Remove and unplug the machine.
3. Remove the centredrill from its holder.
5. Begin drilling, increasing to full speed and drill to
the desired depth.
ENGLISH
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing
set-ups or when making repairs.
Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can
cause injury.
Lubrication
Your tool was properly lubricated before leaving the
factory. In from two to six months, depending upon
use, take or send your tool to an authorised service
centre for a complete cleaning, inspection and
lubrication. Tools used constantly on production jobs
will need relubrication more often. Also, tools “out
of service” for long periods should be relubricated
before being put back to work.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to
you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT recommended
33
ESPAÑOL
TALADRO DE PERCUSIÓN DON DOBLE VELOCIDAD
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de
productos hacen que DEWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas
eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Velocidad en vacío
VAC
W
mín-1
Diámetro del collar
mm
Capacidad máxima del mandril
mm
Brocas
metálicas velocidad baja de perforado mm
madera, perforación plana
mm
brocas, perforación en productos de albañilería
óptima
mm
máxima
mm
centro de diamante
mm
Peso
kg
DWD522
230
1
950
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD524
230
1
1100
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD525
230
1
1100
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD530
230
1
1300
0–1250 /
0–3500
43
13
D21570
230
1
1300
0–1250 /
0–3500
43
16
13
40
13
40
13
40
16
40
16
40
5–10
20
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
127
3,0
93
104
93
104
3
3
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN60745-2-1.
LPA (nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
95
95
94
LWA (nivel de potencia sonora)
dB(A)
106
106
105
KWA (incertidumbre para el nivel
de sonido dado)
dB(A)
3
3
3
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma EN 60745:
Perforación en metal
Valor de la emisión de
vibración ah,D =
m/s2
5,5
5,5
4
7
–
Incertidumbre K =
m/s2
4,3
4,3
1,5
4,8
–
Perforación de impacto en hormigón
Valor de la emisión de
vibración ah,ID =
m/s2
18
18
15
16
16
Incertidumbre K =
m/s2
6,3
6,3
1,9
4,6
4,6
Perforación en hormigón
Valor de la emisión de
vibración ah,DD =
m/s2
–
–
–
–
13
Incertidumbre K =
m/s2
–
–
–
–
6,8
34
ESPAÑOL
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se
utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes
o mal mantenidos, la emisión de
vibración puede variar. Esto puede
aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de
trabajo.
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en
cuenta también las veces en que la
herramienta está apagada o cuando
está en funcionamiento pero no
realizando ningún trabajo. Esto puede
reducir considerablemente el nivel de
exposición durante el periodo total de
trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador
de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento
de la herramienta y los accesorios,
mantener las manos calientes y
organizar los patrones de trabajo.
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
TALADRO DE PERCUSIÓN DON DOBLE VELOCIDAD
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
DEWALT declara que los productos descritos bajo
datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/EC; EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Estos productos también son conformes con las
Directivas 2004/108/CE (hasta el 19/04/2016),
2014/30/UE (a partir del 20/04/2016) y 2011/65/UE.
Si desea más información, póngase en contacto
con DEWALT en la dirección indicada a continuación
o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
10 Amperios, en la red
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
31.03.15
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
35
ESPAÑOL
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en
las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica
que funciona a través de la red eléctrica (con cable)
o a la herramienta eléctrica que funciona con batería
(sin cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que pierda el
control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
e) Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
36
f)
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. El uso de un
dispositivo de corriente residual reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
ESPAÑOL
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
d) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
e) Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f) Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g) Use la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas puede
ocasionar una situación peligrosa.
5) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de
la herramienta eléctrica.
Normas de seguridad específicas
adicionales para los taladros de
percusión
• Lleve protección acústica al realizar
operaciones de perforación de impacto.
La exposición ante ruidos podrá provocar una
pérdida de su audición.
• Utilice las asas auxiliares, si han sido
suministradas con la herramienta. La pérdida
de control podrá provocar daños personales.
• Sostenga la herramienta eléctrica por las
superficies de agarre aisladas cuando
realice una operación en la que el accesorio
de corte pueda estar en contacto con
un cable oculto o con su propio cable. El
contacto de los accesorios de corte con un
cable cargado, cargará las partes metálicas
expuestas de la herramienta eléctrica y podría
producir una descarga eléctrica al operador.
• Utilice fijaciones u otro tipo de método para
fijar y apoyar la pieza de trabajo en una
plataforma estable. Si sostiene el trabajo con
las manos o con su cuerpo estará inestable y
podrá hacer que pierda el control.
• Lleve protección acústica cuando taladre
durante largos periodos de tiempo. La
exposición prolongada al ruido de intensidad
elevada puede causar pérdida auditiva. Los
grandes niveles de sonido generados por
la perforación de impacto pueden conllevar
pérdidas auditivas temporales o graves.
• Lleve gafas de seguridad u otro tipo
de protección visual. Las operaciones
de taladrado y perforado provoca el vuelo
de astillas. Las partículas en vuelo pueden
provocar daños oculares permanentes. Lleve
una máscara antipolvo o un respirador para las
aplicaciones que generen polvo. Puede que se
necesite protección acústica para la mayoría de
las aplicaciones.
• Utilice siempre el asa lateral suministrada
con la herramienta. Apriete el asa lateral con
firmeza antes del uso. Mantenga un agarre
firme en la herramienta en todo momento.
No intente operar esta herramienta sin
sostenerla con ambas manos. La operación
de esta herramienta con una sola mano
provocará la pérdida de control. Del mismo
modo, el traspaso o el choque con materiales
37
ESPAÑOL
duros como las barras también pueden resultar
peligrosos.
• Compruebe siempre las brocas antes de
utilizarlas. No utilice nunca brocas dañadas.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
• Las brocas de impacto y las herramientas se
calientan mucho durante la operación. Lleve
guantes cuando las toque.
• Lleve calzado antideslizante para evitar daños
al permanecer o andar sobre superficies
deslizantes.
• Utilice sólo las herramientas de corte diseñadas
para este herramienta. El uso de herramientas
no aconsejadas podrá provocar daños
derivados de la pérdida de control.
• No opere esta herramienta durante mucho
tiempo. Las vibraciones provocadas por la
acción del taladro pueden resultar dañinas
para sus brazos y manos. Utilice guantes para
ofrecer una protección adicional y limite la
exposición tomando periodos de descansos
frecuentes.
• Las ventilaciones cubren a menudo las
piezas móviles y deberán evitarse. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo pueden
quedar atrapados en las piezas en movimiento.
ADVERTENCIA: Recomendamos
el uso de un dispositivo de corriente
residual con corrientes residuales de
30mA o menos.
Riesgos residuales
Los siguientes riesgos son inherentes al uso de los
taladros:
- Lesiones causadas al tocar las piezas giratorias
o las piezas calientes de la herramienta.
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El Código de fecha (h), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2015 XX XX
Año de fabricación
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Taladro de percusión
1 Empuñadura lateral
1 Varilla de profundidad
1 Llave del mandril (sólo para D21570K)
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1, 4)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de aplastamiento de los dedos al
cambiar los accesorios.
– Peligros sanitarios provocados por la
respiración de polvo creado al trabajar con
madera.
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
a. Interruptor de activación
b. Palanca de inversión
c. Mandril
d. Collar del selector de modo/velocidad
e. Empuñadura lateral
f. Luz indicadora (DWD530, D21570)
g. Empuñadura principal
h. Código de fecha
i. Llave del mandril (D21570)
j. Botón de bloqueo
38
ESPAÑOL
USO PREVISTO
Su taladro de percusión de gran capacidad ha sido
diseñado para aplicaciones de taladro y martillo
profesionales.
El D21570 ha sido diseñado para operaciones
profesionales de perforación en seco con punta de
diamante en productos de albañilería.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Para operar la herramienta hacia delante, suelte el
interruptor de activación y empuje la palanca hacia
la derecha (al observarse desde el cabo del mandril).
Vuelva a colocar la palanca en la posición hacia
delante una vez que haya terminado todas sus
operaciones en sentido contrario.
FUNCIONAMIENTO A ALTA/BAJA VELOCIDAD (FIG. 1, 5)
Estos taladros de percusión de gran capacidad son
herramientas eléctricas profesionales.
El engranaje de dos velocidades del taladro de
percusión dual permite realizar una operación eficaz
en múltiples aplicaciones con una mayor selección
de accesorios.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
Para un funcionamiento con BAJA VELOCIDAD,
gire el collar (d) hacia el símbolo de la broca para la
posición de perforado 1.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
INTERRUPTOR DE ACTIVACIÓN (FIG. 3)
Para poner en marcha el taladro, presione el
interruptor de activación (a). Para detener el taladro
de percusión, suelte el interruptor de activación.
Para un funcionamiento con ALTA VELOCIDAD,
gire el collar (d) hacia el símbolo de la broca para la
posición de perforado 2.
El engranaje ha sido diseñado para levantarse
exclusivamente cuando la unidad está apagada.
No obstante, quizás necesite girar el mandril
ligeramente de forma manual para alinear los
engranajes mientras gira el collar.
AVISO: NO INTENTE CAMBIAR
LAS VELOCIDADES girando el collar
mientras que la herramienta esté
funcionando. Si lo hace, podrá dañar el
tren de engranajes.
VELOCIDAD VARIABLE (FIG. 3)
SELECTOR DE TALADRO/MARTILLO (FIG. 1, 5)
La velocidad variable permite controlar la velocidad.
Cuanto más se pulse el interruptor de activación (a),
mayor será la velocidad del taladro de percusión.
Para cambiar la herramienta del modo de taladro al
modo de martillo (o viceversa), gire el collar (d) hacia
el símbolo correspondiente tal y como se indica en
la figura 5.
Si es necesario, pulse el botón de bloqueo (j) para
un funcionamiento continuo y suelte el interruptor.
El botón de bloqueo tan sólo funciona a plena
velocidad, con giro hacia delante.
Para interrumpir la herramienta durante el
funcionamiento continuo, pulse brevemente el
interruptor y suéltelo. Apague siempre la herramienta
cuando termine su trabajo y antes de desconectarla.
NOTA: Utilice velocidades bajas para empezar
a perforar, realizar perforaciones en plástico o
cerámica o dirigir las tuercas.
PALANCA DE INVERSIÓN (FIG. 3)
La palanca de inversión (b), ubicada bajo el
interruptor de activación, cambia la dirección de
giro del taladro de percusión y se utiliza al sacar las
tuercas y las brocas atascadas.
Para operar la herramienta en el sentido contrario,
suelte el interruptor de activación (a) y empuje la
palanca hacia la izquierda (al observarse desde el
cabo del mandril).
Gire el collar (d) hacia el símbolo de la broca para
taladrar o hacia el símbolo del martillo para utilizar el
martillo, tal y como se indica en la figura.
EMBRAGUE LIMITADOR DE TORSIÓN
Esta herramienta está equipada con un embrague
limitador de torsión que reduce el par de torsión
máximo transmitido al usuario al quedarse atascada
una broca. Del mismo modo, esta función también
impide el calado del engranaje y del motor eléctrico.
El embrague limitador de torsión se ajusta en fábrica
y no puede ser ajustado posteriormente por el
usuario.
E-CLUTCH ANTI-LOCK CONTROL™ (FIG. 4)
DWD530, D21570
Su taladro de DEWALT podrá incluir una función
electrónica llamada E-CLUTCH Anti-Lock Control™.
Esta función ha sido diseñada para facilitarle
el control del taladro cuando se cale y seguir
sujetándolo con sus manos. Esto podrá ocurrirle
39
ESPAÑOL
al taladrar acero o al utilizar grandes brocas en la
madera.
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Cuando surge una situación de calado, los ciclos del
motor se encienden y apagan durante un tiempo.
Esto reduce la reacción del calado y le permite
seguir controlando su taladro. Al liberar el interruptor
de activación, el E-Clutch se reajusta y la unidad
funcionará en modo normal cuando vuelva a pulsar
el interruptor.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
El E-CLUTCH Anti-Lock Control™ también
incorpora una función de protección en sobrecarga
que impide que la unidad se caliente en exceso
durante los trabajos con grandes cargas.
Si la unidad se calienta demasiado durante el uso,
esta función apagará el motor. También lo hará si
vuelve arrancar el motor o lo sobrecarga antes de
haberse enfriado.
La figura 4 indica la etiqueta de instrucciones (n)
instalada en la carcasa. Existen dos modos de
alerta.
1. Modo iniciado: Cuando se presenta una
situación de calado, la luz se enciende y
permanece encendida mientras que el motor se
enciende y apaga durante un tiempo antes de
que el E-CLUTCH Anti-Lock Control™ apague
por completo la herramienta. Cuando la unidad
está funcionando en modo normal, no se
encenderá ninguna luz.
2. Modo de problema: Si observa una serie
de pestañeos continuos cuando pulsa el
interruptor, esto indica que los dispositivos
electrónicos han dejado de funcionar. Puede
que la herramienta siga funcionando sin gozar
del E-CLUTCH Anti-Lock Control™ aunque
deberá ser reparada lo antes posible.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60745, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los Datos
40
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Empuñadura lateral (fig. 2)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones personales,
utilice SIEMPRE la herramienta
con la empuñadura lateral
correctamente instalada. En caso
contrario, la empuñadura lateral podría
deslizarse durante el uso, con la
consiguiente pérdida de control de la
herramienta. Sostenga la herramienta
con ambas manos para maximizar el
control.
Una empuñadura lateral (e) se ha suministrado con
este taladro de percusión. Se fija en la parte frontal
de la caja de velocidades tal y como se muestra en
la figura 2 y puede girarse con un ángulo de 360º
hacia la derecha o la izquierda de forma manual.
Una vez que haya girado la empuñadura lateral
hacia su posición, deberá empujarla hacia
detrás hasta que las ranuras (k) del borde de
la empuñadura lateral queden alineadas y
completamente introducidas en las pestañas de
proyección (m) ubicadas bajo la caja de velocidades.
A continuación, la empuñadura lateral se fija con
firmeza girando en sentido de las agujas del reloj
hasta que esté firme.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
ESPAÑOL
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
ADVERTENCIA:
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
• Para reducir el riesgo de lesión
personal, asegúrese SIEMPRE
de que la pieza de trabajo
esté asegurada o sujeta con
abrazaderas firmemente. Si
taladra material fino, use un bloque
de madera de “respaldo” para evitar
daño al material.
Mandril sin llave (fig. 7–9)
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530
El DWD522, DWD524, DWD525 y DWD530
gozan de un mandril sin llave (c) para una mayor
comodidad. Para introducir una broca u otro
accesorio, aplique las siguientes etapas citadas a
continuación.
1. Agarre la mitad trasera del mandril con una
mano y utilice su otra mano para girar la mitad
frontal en sentido contrario al de las agujas
del reloj, tal y como se indica en la figura 7.
Gire lo suficiente para que el mandril se abra
suficientemente como para aceptar el accesorio
deseado.
• Para reducir el riesgo de lesiones
personales, utilice siempre la
herramienta con la empuñadura
lateral correctamente instalada.
En caso contrario, la empuñadura
lateral podría deslizarse durante el
uso, con la consiguiente pérdida de
control de la herramienta. Sostenga la
herramienta con ambas manos para
maximizar el control.
2. Introduzca la broca o el accesorio en torno a
19 mm (3/4") en el mandril y apriete firmemente
sosteniendo la mitad trasera del mandril
y girando la parte frontal en el sentido de
las agujas del reloj. Cuando el mandril esté
prácticamente ajustado, oirá un clic. Al cabo de
4–6 clics, el mandril estará ajustado firmemente
al accesorio.
• No intente apretar o aflojar las puntas
de brocas (ni cualquier otro accesorio)
agarrando la parte frontal del mandril
y encendiendo la herramienta. Podrá
provocar daños al mandril y daños
personales.
ADVERTENCIA: No intente apretar
las puntas de brocas (ni cualquier otro
accesorio) agarrando la parte frontal del
mandril y encendiendo la herramienta.
Podrá provocar daños al mandril y
daños personales.
• Peligro de quemaduras. Lleve
SIEMPRE guantes cuando cambie
las brocas. Las piezas metálicas
accesibles en la herramienta y las
brocas alcanzan temperaturas
extremadamente altas durante el
funcionamiento. Las brocas pequeñas
o el material roto podrán dañar las
manos desnudas.
Posición adecuada de las manos
(fig. 6)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano se coloque en la empuñadura lateral (e) y la
otra en la empuñadura principal (g).
3. Para soltar el accesorio, repita la etapa 1
indicada previamente.
RETIRADA DEL MANDRIL SIN LLAVE (FIG. 8)
Apriete el mandril alrededor del extremo más corto
de una llave hexagonal (no suministrada) de 6 mm
(1/4") o de un tamaño mayor. Con ayuda de un
martillo suave o de un trozo de madera, golpee
el extremo más largo en dirección contraria a las
agujas del reloj. Esto aflojará el mandril para que
pueda destornillar manualmente.
INSTALACIÓN DEL MANDRIL SIN LLAVE (FIG. 9)
Apriete el mandril de forma manual al máximo.
Apriete el mandril alrededor del extremo más corto
de una llave hexagonal de 6 mm (1/4”) o mayor (no
suministrada), girando el extremo mayor en sentido
de las agujas del reloj con un martillo suave.
Mandril con llave (fig. 1)
D21570
El D21570 incluye un mandril con llave (c). Para
introducir una broca u otro accesorio, aplique las
siguientes etapas citadas a continuación.
1. Apriete el collar del mandril con la mano.
41
ESPAÑOL
2. Coloque la llave del mandril en cada uno de los
tres orificios y apriete en dirección de las agujas
del reloj. Es importante apretar el mandril con
los tres orificios para evitar deslizamientos.
Para soltar la broca, gire el mandril en sentido
contrario al de las agujas del reloj en un único
orificio y a continuación, afloje el mandril con la
mano.
Cualquier centro de servicio autorizado de DEWALT
podrá instalar un mandril sin llave en el lugar de un
mandril con llave.
Varilla de profundidad (fig. 2)
Para ajustar la varilla de profundidad (I):
Afloje la empuñadura (e) y mueva la varilla de
forma que la distancia entre el final de la varilla y
el final de la broca equivalga a la profundidad de
perforación deseada. Cuando perfore con la varilla
de profundidad, detenga la herramienta cuando el
final de la varilla llegue a la superficie del material.
Taladrado
Gire el collar hacia el símbolo de la broca para
taladrar o hacia el símbolo del martillo para la
perforación con martillo. Instale y apriete la broca
deseada en el mandril.
OPERACIÓN DE TALADRADO
Seleccione la velocidad/par deseado utilizando el
collar del selector de velocidades para hacer que
el par y la velocidad coincidan con la operación
prevista.
1. Para la MADERA, utilice brocas enroscadas,
brocas de espada, brocas de potencia o sierras
perforadoras. Para el METAL, utilice brocas
enroscadas de acero de alta velocidad o
sierras perforadas. Utilice un lubricante de corte
cuando perfore metales. Las excepciones son
el latón y la fundición, que deberán perforarse
en seco. Para los productos de ALBAÑILERÍA,
utilice brocas con punta de carbono o brocas
de albañilería. Un flujo suave y uniforme
de polvo indica la velocidad adecuada de
taladrado.
2. Ejerza siempre la presión en línea recta con
la broca. Utilice una presión suficiente para
mantener la posición de la broca del taladro,
pero sin ser excesiva, ya que podrá atrancar el
motor o romper la broca.
3. Sostenga la herramienta firmemente con ambas
manos para controlar la acción de giro de la
broca.
ADVERTENCIA: La broca podrá
atrancarse si registra una sobrecarga
42
que de lugar a un giro repentino.
Inspeccione siempre el calado. Agarre
la broca firmemente con ambas manos
para controlar la acción de giro y evitar
daños.
4. SI LA BROCA CALA, normalmente se
deberá a una sobrecarga. SUELTE EL
INTERRUPTOR DE INMEDIATO, retire
la broca del trabajo y determine la causa
del calado. NO ACTIVE Y DESACTIVE
EL INTERRUPTOR PARA INTENTAR
ARRANCAR UNA BROCA ATASCADA –
ESTO PODRÁ DAÑAR EL TALADRO.
5. Para minimizar el calado o la rotura del material,
reduzca la presión ejercida en la broca y afloje
la broca en la última parte fraccional del orificio.
6. Mantenga el motor en funcionamiento cuando
saque la broca de un orificio perforado. Esto
evitará que se atasque.
7. Cuando active las brocas con velocidad
variable, no necesitará perforar el centro del
punto que va a perforar. Utilice una velocidad
baja para iniciar el orificio y acelere poco a
poco apretando el interruptor con mayor
fuerza cuando el orificio se haya creado con la
suficiente profundidad sin tener que sacar la
broca.
OPERACIÓN DE PERFORACIÓN CON MARTILLO
1. Cuando perfore, utilice sólo la fuerza necesaria
sobre el martillo para evitar que se mueva
o salte demasiado de la broca. Si ejerce
demasiada fuerza, reducirá la velocidad del
taladro, provocará un sobrecalentamiento y
reducirá el índice de broca.
2. Perfore en línea recta, manteniendo la broca en
ángulo recto con respecto al trabajo. No ejerza
presión lateral sobre la broca mientras esté
perforando, ya que atascará las bandas de la
broca y reducirá la velocidad del perforado.
3. Cuando perfore orificios profundos, si la
velocidad del martillo empieza a caer, saque
parcialmente la broca fuera del orificio con la
herramienta aún en funcionamiento para facilitar
la eliminación de restos en el orificio.
4. Para los productos de albañilería, utilice brocas
con punta de carbono o brocas de albañilería.
Un flujo suave y uniforme de polvo indica un
índice adecuado de taladrado.
PERFORACIÓN DE DIAMANTE
D21570
El D21570 ha sido diseñado para las operaciones
de perforación de diamante en seco en productos
de albañilería de hasta 127 mm.
ESPAÑOL
Para realizar perforaciones de diamante que
superen este diámetro en productos de albañilería
y con un diámetro regular mayor o en hormigón,
le aconsejamos que utilice la broca de punta de
diamante de DEWALT D21580, D21582 o D21583.
Utilice la velocidad 2 para las brocas con punta
de diamante con diámetros comprendidos entre
22 y 68 mm. Utilice siempre la velocidad 1 para
las brocas con punta de diamante con diámetros
comprendidos entre 68 y 127 mm.
Siga las recomendaciones del fabricante de la broca
al utilizar el accesorio.
NOTA: Utilice siempre las brocas con los sistemas
de taladro centrales integrales.
1. Introduzca la broca central en su soporte, en el
centro de la punta de broca.
Perfore a baja velocidad hasta que la punta
penetre en la superficie en unos 5–10 mm.
2. Saque y desconecte la máquina.
3. Retire la broca central de su soporte.
4. Conecte la máquina e introduzca la broca en la
pieza de trabajo.
5. Al empezar la perforación, vaya aumentando
la velocidad gradualmente hasta alcanzar la
máxima velocidad y la profundidad deseada.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
herramientas que se utilizan constantemente en
trabajos de producción necesitarán volver a ser
lubricadas con más frecuencia. Del mismo modo,
las herramientas “fuera de servicio” durante mucho
tiempo deberán volver a ser lubricadas antes de
volver a poder funcionar.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use
disolventes u otros productos químicos
fuertes para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Dichos
productos químicos pueden debilitar
los materiales con los que están
construidas estas piezas. Use un paño
humedecido únicamente con agua y
jabón suave. Jamás permita que le
entre líquido alguno a la herramienta ni
sumerja ninguna parte de la misma en
líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Lubricación
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Su herramienta fue correctamente lubricada
antes de salir de la fábrica. Dentro de dos o seis
meses, en función de su uso, llévela a un centro
de servicio autorizado para que realicen una
limpieza, inspección y lubricación completas. Las
43
ESPAÑOL
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
44
FRANÇAIS
PERCEUSE À PERCUSSION DOUBLE VITESSE
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses
produits ont fait de DEWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
mm
mm
DWD522
230
1
950
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD524
230
1
1100
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD525
230
1
1100
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD530
230
1
1300
0–1250 /
0–3500
43
13
D21570
230
1
1300
0–1250 /
0–3500
43
16
mm
mm
13
40
13
40
13
40
16
40
16
40
mm
mm
mm
kg
5–10
20
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
127
3,0
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN60745-2-1.
LPA (niveau d’émission de
pression acoustique)
dB(A)
95
95
94
LWA (niveau de puissance acoustique)
dB(A)
106
106
105
KWA (incertitude pour le niveau
acoustique donné)
dB(A)
3
3
3
93
104
93
104
3
3
Tension
Type
Puissance absorbée
Vitesse à vide
Diamètre du collier
Capacité d’embrayage maximum
Mèches
perçage du métal à faible vitesse
bois, alésage plat
mèches, perçage de maçonnerie
optimal
maximum
trépan au diamant
Poids
Perçage du métal
Valeur d’émission de vibration ah,D =
Incertitude K =
Perçage à percussion dans le béton
Valeur d’émission de vibration ah,ID =
Incertitude K =
Perçage dans le béton
Valeur d’émission de vibration ah,DD =
Incertitude K =
VAC
W
min-1
m/s2
m/s2
5,5
4,3
5,5
4,3
4
1,5
7
4,8
–
–
m/s2
m/s2
18
6,3
18
6,3
15
1,9
16
4,6
16
4,6
m/s2
m/s2
–
–
–
–
–
–
–
–
13
6,8
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60745, et peut être utilisé pour comparer un outil à un autre. Il
peut également être utilisé pour effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations déclaré correspond aux applications
principales de l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
45
FRANÇAIS
considérablement le niveau d’exposition
sur la durée totale de travail.
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de
travail.
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Fusibles
Europe
Outils 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
PERCEUSE À PERCUSSION DOUBLE VITESSE
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
DEWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les
Directives 2004/108/CE (jusqu’au 19/04/2016),
2014/30/UE (à partir du 20/04/2016) et 2011/65/
UE. Pour plus d’informations, veuillez contacter
DEWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au
dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
46
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
31.03.15
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
FRANÇAIS
1) SÉCURITÉ - AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
e) En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
f) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
b)
c)
d)
e)
f)
g)
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques
engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c) Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
47
FRANÇAIS
d)
e)
f)
g)
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Directives de sécurité additionnelles
pour perceuses à percussion
• Porter une protection pour l’ouïe lors du
perçage à percussion. L’exposition au bruit
peut causer des pertes de l’ouïe.
• Utiliser les poignées auxiliaires, si fournies
avec l’outil. La perte de contrôle peut causer
des blessures.
• Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues
à cet effet pendant toute utilisation où
l’organe de coupe pourrait entrer en contact
avec des fils électriques cachés ou son
propre cordon. Tout contact de l’organe de
coupe avec un fil sous tension met les parties
métalliques exposées de l’outil sous tension et
électrocute l’utilisateur.
48
• Utilisez les pinces ou un autre moyen
pratique pour fixer et soutenir l’ouvrage sur
une plateforme stable. Tenir l’ouvrage dans
vos mains ou contre le corps le rend instable et
peut conduire à une perte de contrôle.
• Portez une protection auditive lors du
perçage à percussion prolongé. Toute
exposition prolongée à un haut niveau de
décibels peut occasionner une perte de l’acuité
auditive. La perte temporaire de l’ouïe ou de
graves dégâts aux tympans peuvent se produire
en cas de niveaux sonores élevés générés par
le perçage à percussion.
• Portez des lunettes de sécurité ou d’autres
protection pour les yeux. Les opérations de
perçage et de perçage à percussion peuvent
projeter des éclats. Les particules volantes
peuvent provoquer des dégâts permanents
aux yeux. Portez un masque à poussière ou
un appareil respiratoire pour les applications
qui génèrent de la poussière. Une protection
auditive peut être nécessaire pour la plupart des
applications.
• Utilisez toujours la poignée latérale fournie
avec l’outil. Serrez solidement la poignée
latérale avant l’utilisation. Maintenez
fermement l’outil à tout moment. Ne tentez
pas d’utiliser cet outil sans le tenir des
deux mains. L’utilisation de cet outil avec une
seule main entraîne une perte de contrôle.
La perforation ou la rencontre de matériaux
durs comme les barres d’armature peuvent
également être dangereuses.
• Vérifiez toujours les trépans avant l’utilisation.
N’utilisez jamais de trépan endommagés.
• Les mèches de percussion et les outils
deviennent chauds pendant l’utilisation.
Porter des gants pour les toucher.
• Portez des chaussures antidérapantes pour
éviter les blessures lorsque vous stationnez ou
marchez sur des surfaces glissantes.
• N’utilisez que les outils de coupe conçus pour
cet outil. L’utilisation d’outils de coupe non
recommandés peut causer des blessures dues
à la perte de contrôle.
• Ne pas utiliser cet outil trop longtemps sans
interruption. Les vibrations causées par l’action
de percussion peuvent être dangereuses pour
les mains et les bras. Utiliser des de gants pour
une meilleure protection et limiter l’exposition en
effectuant des pauses fréquentes.
• Les évents d’aération recouvrent souvent
les pièces mobiles et doivent être évités.
FRANÇAIS
Les vêtements lâches, les bijoux ou les cheveux
longs peuvent être happés par les parties
mobiles.
AVERTISSEMENT : nous
recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de
déclenchement de 30mA ou moins.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des
perceuses :
– Blessures causées par le contact avec les
pièces pivotantes ou les pièces chaudes de
l’outil.
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
1 Perceuse à percussion
1 Poignée latérale
1 Tige de profondeur
1 Clé de mandrin (D21570K uniquement)
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1, 4)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
– Diminution de l’acuité auditive.
a. Gâchette
– Risque de se coincer les doigts lors du
remplacement des accessoires.
b. Levier d’inversion
– Risques pour la santé causés par la respiration
de la poussière causée lors du travail dans le
bois.
d. Bague de sélection vitesse/mode
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules.
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
c. Mandrin
e. Poignée latérale
f. Indicateur lumineux (DWD530, D21570)
g. Poignée principale
h. Code de date
i. Clé de mandrin (D21570)
j. Bouton de verrouillage
UTILISATION PRÉVUE
Votre perceuse à percussion industrielle a été
conçue pour les applications professionnelles de
perçage et de perçage à percussion.
Porter un dispositif de protection auditive.
Le modèle D21570 a été conçu pour les
applications professionnelles de perçage au diamant
à sec dans la maçonnerie.
Porter un dispositif de protection oculaire.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou de liquides inflammables.
Ces perceuses à percussion industrielles sont des
outils électriques de professionnels.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (h), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2015 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
49
FRANÇAIS
INTERRUPTEUR À GÂCHETTE (FIG. 3)
Appuyez sur la gâchette (a) pour démarrer la
perceuse à percussion. Pour arrêter la perceuse à
percussion, relâcher la gâchette.
VARIATEUR DE VITESSE (FIG. 3)
Le variateur de vitesse permet de contrôler la
vitesse. Plus l’interrupteur à gâchette (a) est enfoncé,
plus la vitesse de la perceuse à percussion est
élevée.
Si nécessaire, appuyez sur le bouton de verrouillage
(j) pour activer le fonctionnement en continu et
relâchez le bouton. Le bouton de verrouillage
fonctionne uniquement à pleine vitesse, en rotation
vers l’avant.
Pour arrêter l’outil en fonctionnement continu,
appuyer brièvement sur l’interrupteur et le relâcher
immédiatement. Toujours mettre l’outil à l’arrêt après
le travail et avant de débrancher l’outil.
REMARQUE : Utilisez les vitesses inférieures pour
commencer les trous, percer le plastique ou la
céramique ou pour le vissage.
LEVIER D’INVERSION (FIG. 3)
Le levier d’inversion (b) situé au-dessus de
l’interrupteur à gâchette change la direction de
rotation de la perceuse à percussion est il est utilisé
pour retirer les vis et les mèches coincées.
Pour utiliser l’outil en marche arrière, relâchez
l’interrupteur à gâchette (a) et poussez le levier à
gauche (lorsque vous regardez depuis le côté du
mandrin).
Pour utiliser la perceuse en marche avant, relâchez
l’interrupteur à gâchette et poussez le levier à droite
(lorsque vous regardez depuis le côté du mandrin).
Remettez le levier d’inversion en position vers l’avant
lorsque toutes les opérations en marche arrière sont
terminées.
UTILISATION DE LA VITESSE RAPIDE/LENTE (FIG. 1, 5)
L’entraînement à engrenages à deux vitesses de la
perceuse à percussion permet une utilisation efficace
sur de nombreuses applications avec un plus grand
choix d’accessoires.
Pour l’utilisation en VITESSE LENTE, tournez
la bague (d) sur le symbole de la mèche pour la
position de perçage 1.
Pour l’utilisation en VITESSE RAPIDE, tournez
la bague (d) sur le symbole de la mèche pour la
position de perçage 2.
La transmission à engrenages est conçue pour
changer de vitesse uniquement lorsque l’appareil est
éteint. Il peut cependant être nécessaire de tourner
50
légèrement le mandrin à la main pour aligner les
engrenages pendant la rotation de la bague.
AVIS : NE TENTEZ PAS DE CHANGER
DE VITESSE en tournant la bague
lorsque l’outil est en marche. Dans
le cas contraire, la transmission à
engrenages sera endommagée.
SÉLECTEUR PERCUSSION/PERÇAGE (FIG. 1, 5)
Pour passer l’outil du mode perçage au mode
percussion (ou inversement), tournez la bague (d)
sur le symbole désiré comme illustré sur la figure 5.
Tournez la bague (d) sur le symbole de la mèche
pour le perçage ou sur le symbole du marteau pour
le perçage à percussion, comme illustré sur la figure.
EMBRAYAGE LIMITEUR DE COUPLE
Cet outil est équipé d’un embrayage limiteur de
couple qui réduit le retour maximum de couple
transmis à l’utilisateur en cas de grippage d’un foret.
Cette fonction permet également de prévenir que
la boîte de vitesse et le moteur électrique ne calent.
L’embrayage limiteur de couple a été réglé d’usine et
ne peut être ajusté.
E-CLUTCH ANTI-LOCK CONTROL™ (FIG. 4)
DWD530, D21570
Votre perceuse DEWALT peut être fournie avec
une fonction électronique appelée E-CLUTCH
Anti-Lock Control™. Elle est conçue pour vous
aider à contrôler la perceuse pendant un calage
et l’empêcher de vous échapper des mains. Cela
peut se produire lors du perçage de l’acier ou de
l’utilisation de grosses mèches dans le bois.
Lorsqu’une situation de calage se présente, le
moteur effectue des cycles marche/arrêt pendant
une période de temps définie. Cela réduit la
réaction du calage et vous permet de conserver
le contrôle de la perceuse. Le relâchement de la
gâchette réinitialise le dispositif E-Clutch et l’appareil
fonctionne en mode normal lorsque la gâchette est
à nouveau enfoncée.
Le dispositif E-CLUTCH Anti-Lock Control™
incorpore également une fonction de protection
contre les surcharges conçue pour éviter que
l’appareil ne devienne trop chaud pendant les
applications à charge élevée.
Si l’appareil devient excessivement chaud pendant
l’utilisation, cette fonction coupe le moteur. La
fonction maintient la coupure du moteur si l’appareil
est redémarré et soumis à une charge élevée avant
de s’être refroidi.
La figure 4 illustre l’étiquette d’instructions (n)
apposée sur le carter. Il existe deux modes d’alerte.
FRANÇAIS
1. Mode engagé : Lorsqu’une situation de
calage se présente, le voyant s’allume et reste
allumé tandis que le moteur effectue les cycles
marche/arrêt pendant la période de temps
définie avant que la fonction E-CLUTCH AntiLock Control™ arrête complètement l’outil.
Lorsque l’unité fonctionne en mode normal,
aucun voyant n’est allumé.
2. Mode problème : Une série de clignotement
continus lorsque la gâchette est enfoncée
indique que le circuit électronique ne fonctionne
plus. L’outil peut être encore capable de
fonctionner sans la fonction E-CLUTCH AntiLock Control™ mais il doit être révisé au
plus tôt.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
Votre outil DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60745 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge à trois fils homologuée et compatible avec
la tension nominale de cet outil (se reporter à la
section Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Poignée latérale (fig. 2)
AVERTISSEMENT : Afin de réduire
le risque de blessures personnelles,
utilisez TOUJOURS l’outil avec
la poignée latérale correctement
installée. Dans le cas contraire, la
poignée latérale peut glisser pendant
l’utilisation de l’outil et entraîner une
perte de contrôle. Tenez l’outil des deux
mains pour maximiser le contrôle.
Une poignée latérale (e) est fournie avec cette
perceuse à percussion. Elle se fixe sur l’avant du
carter d’engrenages comme illustré sur la figure 2
et peut être pivotée de 360° pour l’utilisation avec la
main gauche ou droite.
Une fois la poignée latérale pivotée en position,
elle doit être poussée vers l’arrière jusqu’à ce que
la fente (k) sur le bord de la poignée latérale soit
alignée et entièrement engagée sur les onglets en
saillie (m) sur le dessous du carter d’engrenage.
La poignée latérale est alors solidement fixée en
tournant dans le sens des aiguilles d’une montre
jusqu’au serrage.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
AVERTISSEMENT :
• Respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes
en vigueur.
• Pour réduire tout risque de
dommages corporels, s’assurer
SYSTÉMATIQUEMENT que la
pièce est ancrée ou arrimée
solidement. Pour percer des
matériaux fins, utiliser un morceau de
51
FRANÇAIS
bois « de renfort » pour éviter de les
endommager.
• Afin de réduire le risque de
blessures personnelles, utilisez
toujours l’outil avec la poignée
latérale correctement installée.
Dans le cas contraire, la poignée
latérale peut glisser pendant
l’utilisation de l’outil et entraîner
une perte de contrôle. Tenez l’outil
des deux mains pour maximiser le
contrôle.
• Ne pas tenter de serrer ou desserrer
des mèches (ou tout autre accessoire)
en saisissant la partie avant du
mandrin et en mettant l’outil en
marche. Risque de blessures et de
dommages pour le mandrin.
• Risque de brûlure. TOUJOURS
porter des gants lors du changement
des mèches. Les parties métalliques
accessibles de l’outil et les mèches
peuvent devenir extrêmement chauds
pendant l’utilisation. Les petits
morceaux de matériau cassé peuvent
blesser les mains.
Position correcte des mains (fig. 6)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée latérale (e) avec l’autre main sur la
poignée principale (g).
Mandrin sans clé (fig. 7–9)
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530
Les modèles DWD522, DWD524, DWD525 et
DWD530 incluent un mandrin sans clé (c) pour une
praticité accrue. Pour insérer une mèche ou un autre
accessoire, suivre les étapes ci-dessous.
1. Saisissez la moitié arrière du mandrin d’une
main et utilisez l’autre main pour tourner la
moitié avant dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre, comme illustré sur la figure 7.
Pivotez suffisamment pour que le mandrin
s’ouvre assez pour recevoir l’accessoire désiré.
52
2. Introduisez la mèche ou l’autre accessoire
d’environ 19 mm (3/4”) dans le mandrin et
serrez solidement en tenant la moitié arrière
du mandrin et en faisant tourner la portion
avant dans le sens des aiguilles d’une montre.
Lorsque le mandrin est presque serré, vous
entendrez un déclic. Au bout de 4 à 6 clics,
le mandrin est solidement serré autour de
l’accessoire.
3. Pour libérer l’accessoire, répéter l’étape 1
ci-dessus.
AVERTISSEMENT : Ne pas tenter
de serrer des mèches (ou tout autre
accessoire) en saisissant la partie
avant du mandrin et en mettant l’outil
en marche. Risque de blessures et de
dommages pour le mandrin.
RETRAIT DU MANDRIN SANS CLÉ (FIG. 8)
Serrer le mandrin autour de l’extrémité la plus courte
d’une clé hexagonale (non fournie) de 6 mm (1/4")
ou plus. Utilisez un maillet en caoutchouc ou un
morceau de bois pour frapper l’extrémité longue
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Cela desserrera la mandrin de sorte qu’il puisse être
dévissé manuellement.
MONTAGE DU MANDRIN SANS CLÉ (FIG. 9)
Vissez le mandrin à la main le plus possible. Serrer
le mandrin autour de l’extrémité la plus courte
d’une clé hexagonale de 6 mm (1/4") ou plus (non
fournie), frapper l’extrémité la plus longue dans le
sens des aiguilles d’une montre avec un maillet en
caoutchouc.
Mandrin à clé (fig. 1)
D21570
Le modèle D21570 inclut un mandrin à clé (c). Pour
insérer une mèche ou un autre accessoire, suivre les
étapes ci-dessous.
1. Serrez la bague du mandrin à la main.
2. Placez la clé du mandrin dans chacun des trois
trous et serrez dans le sens des aiguilles d’une
montre. Il est important de serrer le mandrin
avec les trois trous pour éviter tout glissement.
Pour libérer la mèche, tournez la clé du mandrin
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
dans un seul trou, puis desserrez le mandrin à
la main.
Tous les centres de service autorisé DEWALT
peuvent installer un mandrin sans clé à la place du
mandrin à clé.
Tige de profondeur (fig. 2)
Pour régler la tige de profondeur (l) :
FRANÇAIS
Desserrez la poignée (e) et déplacez la tige de
sorte que la distance entre l’extrémité de la tige et
l’extrémité de la mèche soit égale à la profondeur
de perçage désirée. Lors du perçage avec la tige
de profondeur, arrêtez-vous lorsque l’extrémité de la
tige atteint la surface du matériau.
Perçage
Tournez la bague sur le symbole de la mèche pour
le perçage ou sur le symbole du marteau pour le
perçage à percussion. Installez et serrez la mèche
désirée dans le mandrin.
PERÇAGE
Sélectionner la gamme de vitesse/couple désirée
en utilisant la bague du sélecteur de vitesse pour
adapter la vitesse et le couple à l’opération prévue.
1. Pour le BOIS, utiliser des mèches torsadées,
des mèches à trois pointes, des mèches
hélicoïdales ou des cloches. Pour le MÉTAL,
utiliser des mèches torsadées en acier rapide
ou des cloches. Utilisez un lubrifiant de coupe
lors du perçage des métaux. La fonte et le
laiton doivent en revanche être percés à sec.
Pour la MAÇONNERIE, utilisez des mèches
à pointe au carbure ou des mèches à béton.
Un écoulement fluide et régulier de poussière
indique que la vitesse de perçage est correcte.
6. Tenir le moteur en marche lors du retrait de la
mèche hors du trou. Cela permettra d’éviter les
blocages.
7. Pour les perceuses à vitesse variable, il n’est
pas nécessaire de marquer au pointeau le
centre du trou à percer. Démarrer à basse
vitesse pour amorcer le trou, puis accélérer en
enfonçant davantage la gâchette lorsque le trou
est suffisamment profond pour percer sans que
la mèche ne sorte.
PERÇAGE À PERCUSSION
1. Lors du perçage, utilisez la force suffisante
sur la perceuse pour l’empêcher de sauter
excessivement ou de relever la mèche. Une
force trop importante cause une vitesse de
perçage plus lente, une surchauffe et un taux de
perçage inférieur.
2. Percez droit en tenant la mèche à angle droit
par rapport à l’ouvrage. N’exercez aucune
pression latérale sur la mèche lors du perçage
pour ne pas engorger les goujures de la mèche
et causera une vitesse de perçage plus lente.
3. Lors du perçage de trous profonds, si la
vitesse commence à chuter, tirez la mèche
partiellement hors du trou avec l’outil en marche
pour favoriser l’expulsion des débris du trou.
4. Pour la maçonnerie, utilisez des mèches à
pointe au carbure ou des mèches à béton.
Un écoulement fluide et régulier de poussière
indique que la vitesse de perçage est correcte.
2. Appliquer toujours la pression en ligne droite
avec la mèche. Utiliser suffisamment de
pression pour conserver la mèche dans le trou,
mais ne pas pousser de manière excessive afin
d’éviter que le moteur ne cale ou que la mèche
ne dévie.
PERÇAGE AU DIAMANT
D21570
3. Tenir solidement l’outil avec les deux mains pour
contrôler l’action de vrille de la mèche.
Le modèle D21570 est conçu pour le perçage à sec
au diamant dans la maçonnerie et jusqu’à 127 mm.
AVERTISSEMENT : La perceuse peut
caler si elle est surchargée en raison
d’un vrillage soudain. Soyez toujours
prêt à cette éventualité. Tenir solidement
la perceuse avec les deux mains pour
contrôler l’action de vrille et éviter les
blessures.
Pour le perçage au diamant supérieur à ce diamètre
dans la maçonnerie et le perçage ordinaire au
diamant à grand diamètre dans la maçonnerie et
le béton, nous conseillons d’utiliser une perceuse
au diamant modèle DEWALT D21580, D21582 ou
D21583.
4. SI LA PERCEUSE CALE, c’est généralement
parce qu’elle est surchargée. RELACHER
IMMEDIATEMENT LA GACHETTE, retirer la
mèche et déterminer la cause du calage. NE
PAS JOUER SUR LA GACHETTE POUR
TENTER DE DEMARRER UNE PERCEUSE
CALEE – CELA PEUT ENDOMMAGER LA
PERCEUSE.
5. Pour réduire le calage ou la rupture du matériel,
réduire la pression sur la perceuse afin que
la mèche pénètre lentement dans la dernière
partie du trou.
Utilisez la vitesse 2 pour les mèches diamantées
avec un diamètre compris entre 22 et 68 mm.
Utilisez toujours la vitesse 1 pour les mèches
diamantées avec un diamètre compris entre 68 et
127 mm.
Suivez les recommandations du fabricant ou du
trépan pour l’utilisation de l’accessoire.
REMARQUE : Utilisez toujours des trépans avec
des systèmes de foret de centrage intégré.
1. Introduisez le foret de centrage dans son
support au centre du trépan.
Percer à faible vitesse jusqu’à ce que le trépan
pénètre dans la surface d’environ 5 à 10 mm.
53
FRANÇAIS
2. Retirez l’outil et débranchez-le.
3. Retirez le foret de centrage de son support.
4. Branchez la machine et introduisez le trépan
dans l’ouvrage.
5. Commencez à percer en augmentant jusqu’à
la vitesse maximum et percez à la profondeur
désirée.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Lubrification
Vote outil a été correctement lubrifié avant de quitter
l’usine. dans un délai de deux à six mois, selon
l’utilisation, renvoyez-le ou portez-le à un centre de
service autorisé pour un nettoyage complet, une
inspection et une lubrification. Les outils utilisés
régulièrement sur les chantiers doivent être lubrifiés
plus souvent. De même, les outils inutilisés pendant
de longues périodes doivent être lubrifiés avant
d’être réutilisés.
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
54
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
ITALIANO
TRAPANO A PERCUSSIONE A DUE VELOCITÁ
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del
prodotto fanno di DEWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
mm
mm
DWD522
230
1
950
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD524
230
1
1100
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD525
230
1
1100
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD530
230
1
1300
0–1250 /
0–3500
43
13
D21570
230
1
1300
0–1250 /
0–3500
43
16
mm
mm
13
40
13
40
13
40
16
40
16
40
mm
mm
mm
kg
5–10
20
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
127
3,0
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN60745-2-1.
LPA (livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
95
95
94
LWA (livello potenza sonora)
dB(A)
106
106
105
KWA (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
3
3
3
93
104
3
93
104
3
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Diametro collare
Mandrino apertura max.
Punte
foratura nel metallo bassa velocità
legno, alesatura piatta
punte, foratura nella muratura
ottimale
massimo
punta diamantata a corona
Peso
VAC
W
min-1
Foratura metallo
Valore di emissione delle vibrazioni ah,D = m/s2
Incertezza K =
m/s2
Foratura a percussione nel calcestruzzo
Valore di emissione delle vibrazioni ah,ID = m/s2
Incertezza K =
m/s2
Foratura calcestruzzo
Valore di emissione delle vibrazioni ah,DD = m/s2
Incertezza K =
m/s2
5,5
4,3
5,5
4,3
4
1,5
7
4,8
–
–
18
6,3
18
6,3
15
1,9
16
4,6
16
4,6
–
–
–
–
–
–
–
–
13
6,8
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio informativo è stato misurato in base al test standard
indicato nella normativa EN 60745 e può essere utilizzato per confrontare vari apparati fra di loro. Può essere
utilizzato per una valutazione preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni delle vibrazioni riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di vibrazioni può essere
differente. Ciò potrebbe aumentare sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
55
ITALIANO
Una stima del livello di esposizione
alle vibrazioni deve anche considerare
i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo
complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Fusibili
Europa
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva
2004/108/CE (fino al 19.04.2016), 2014/30/UE (dal
20.04.2016) e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni,
contattare DEWALT all’indirizzo seguente o vedere
sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.03.15
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi
lesioni personali.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli apparati alimentati
a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a batteria
(senza cavo).
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati o
scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i
fumi.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
TRAPANO A PERCUSSIONE A DUE VELOCITÁ
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
56
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
ITALIANO
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di
un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare
sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e) Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
f) Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita) L’uso di
un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
d)
e)
f)
g)
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti
in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare gli accessori o di riporlo.
Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l’apparato
accidentalmente.
d) Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e) Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
57
ITALIANO
f)
g)
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita la
sicurezza dell’apparato elettrico.
Norme specifiche aggiuntive di
sicurezza per trapani a percussione
• Indossare sempre protezioni per le orecchie
con la sonda a percussione. L’esposizione al
rumore può causare la perdita dell’udito.
• Utilizzare le impugnature ausiliarie, se fornite
in dotazione con l’apparato. La perdita del
controllo può causare lesioni alle persone.
• Sostenere l’apparato con supporti aventi
superfici isolanti quando si eseguono
lavorazioni in cui la parte tagliente potrebbe
toccare cavi elettrici nascosti o il cavo di
alimentazione dell’accessorio di taglio. Gli
accessori da taglio che vengono a contatto
con un cavo sotto tensione trasmettono la
corrente elettrica anche alle parti metalliche
esposte dell’apparato e possono provocare la
folgorazione dell’operatore.
• Usare morse o altri metodi pratici per
fissare e bloccare il pezzo da lavorare ad
una piattaforma stabile. Tenere il lavoro con le
mani o contro il corpo non assicura la stabilità e
potrebbe portare ad una perdita del controllo.
• Indossare protezioni acustiche quando si
effettuano operazioni di percussione per
periodi di tempo prolungati. L’esposizione
prolungata a rumori di alta intensità può causare
la perdita dell’udito. Potrebbe verificarsi una
58
perdita temporanea dell’udito o danni gravi al
timpano come conseguenza dei livelli sonori
elevati generati dalla trapanatura a percussione.
• Indossare occhiali di sicurezza o altre
protezioni per gli occhi. La foratura con l’uso
del trapano può emettere schegge. Tali schegge
possono causare danni permanenti alla vista.
Indossare una maschera anti-polvere per le
applicazioni che generano polvere. È possibile
che si rendano necessarie protezioni acustiche
per la maggior parte delle applicazioni.
• Utilizzare sempre l’impugnatura laterale
in dotazione con l’apparato. Serrare bene
l’impugnatura laterale prima dell’uso.
Mantenere sempre una presa stabile
sull’apparato. Non tentare di utilizzare
l’apparato senza tenerlo con entrambe le
mani. L’utilizzo di questo apparato con una
sola mano provocherà la perdita del controllo.
Anche lo sfondamento o l’impatto con materiali
duri come ad esempio sbarre può essere
pericoloso.
• Ispezionare sempre le punte a corona a corona
prima dell’uso. Non utilizzare mai punte a
corona danneggiate.
• Le punte e gli utensili si surriscaldano con
l’uso. Indossare dei guanti per toccarli.
• Indossare scarpe anti-scivolo per impedire
lesioni quando si resta in piedi o si cammina
sulle superfici scivolose.
• Utilizzare solamente gli utensili di taglio
progettati per questo apparato. L’utilizzo di
utensili di taglio non consigliati potrebbe causare
lesioni dovute alla perdita del controllo.
• Non utilizzare questo apparato per periodi
di tempo prolungati. Le vibrazioni generate
dall’azionamento dell’apparato potrebbero
risultare dannose alle mani e alle braccia.
Servirsi di guanti per fornire un supporto in più
e limitare l’esposizione prendendo delle pause
frequenti.
• Le prese d’aria spesso coprono le parti
mobili e devono essere evitate. Abiti lenti,
gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle
parti in movimento.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di
un dispositivo di corrente residua con
una corrente nominale residua di 30mA
o inferiore.
Rischi residui
I seguenti rischi sono inerenti all’uso dei trapani:
– Lesioni causate dall’aver toccato le parti rotanti
o parti calde dell’apparato.
ITALIANO
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di schiacciarsi le dita durante la
sostituzione degli accessori.
– Pericoli per la salute causati dall’inspirazione
della polvere prodotta durante la lavorazione del
legno.
Descrizione (fig. 1, 4)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
a. Interruttore di azionamento
b. Levetta rotazione inversa
c. Mandrino
d. Collare selettore velocità/modalità
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
e. Impugnatura laterale
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
g. Impugnatura principale
f. Spia di indicazione (DWD530, D21570)
h. Codice data
Riferimenti sull’apparato
i. Chiave per mandrino (D21570)
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
j. Pulsante di bloccaggio
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
UTILIZZO PREVISTO
Il vostro trapano a uso intensivo è stato progettato
per applicazioni professionali di trapanatura e
percussione.
Il trapano D21570 è stato concepito per applicazioni
professionali di foratura con punte diamantate a
secco nella muratura.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (h), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2015 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Trapano a percussione
1 Impugnatura laterale
1 Asta di profondità
1 Chiave serramandrino (solo D21570K)
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Queste trapani a percussione per uso pesante sono
apparati elettrici professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
INTERRUTTORE DI AZIONAMENTO (FIG. 3)
Per avviare il trapano a percussione, premere
l’interruttore di azionamento (a). Per fermare il
trapano a percussione, rilasciare l’interruttore di
azionamento.
VELOCITÀ VARIABILE (FIG. 3)
La velocità variabile consente il controllo della
velocità. Maggiore è la pressione esercitata
sull’interruttore di azionamento (a), maggiore è la
velocità di rotazione del trapano a percussione.
59
ITALIANO
Se necessario, premere il pulsante di bloccaggio
(j) per il funzionamento in continuo e rilasciare
l’interruttore. Il pulsante di bloccaggio funziona
solamente alla massima velocità, con la rotazione in
avanti.
SELETTORE MARTELLO/TRAPANO (FIG. 1, 5)
Per fermare l’apparato nel funzionamento in
continuo, premere brevemente e rilasciare
l’interruttore. Spegnere sempre l’apparato al termine
del lavoro e prima di disinserire la spina.
Ruotare il collare (d) sul simbolo della punta del
trapano o sul simbolo del martello per la foratura a
percussione, come illustrato in figura.
NOTA: Usare una bassa velocità per iniziare un foro
o quando si praticano fori su plastica o ceramica o
nelle operazioni di avvitatura.
LEVETTA DI ROTAZIONE INVERSA (FIG. 3)
La levetta di rotazione inversa (b), situata sopra
l’interruttore di azionamento, modifica la direzione di
rotazione del trapano a percussione e viene utilizzata
per estrarre le viti e le punte incastrate.
Per invertire il senso di rotazione dell’apparato,
rilasciare l’interruttore di azionamento (a) e premere
la levetta verso sinistra (con visuale dall’estremità del
mandrino).
Per azionare il trapano in avanti, rilasciare
l’interruttore di azionamento e premere la levetta
verso destra (con visuale dall’estremità del
mandrino).
Dopo aver terminato l’operazione che si vuole
eseguire con senso di rotazione inverso, riportare la
levetta in posizione di rotazione in avanti.
FUNZIONAMENTO AD ALTA/BASSA VELOCITÀ (FIG. 1, 5)
L’azionamento delle marce a due velocità nel
trapano a percussione della gamma duale consente
un funzionamento efficace su un’ampia gamma
di applicazioni con una maggiore selezione di
accessori.
Per il funzionamento a BASSA VELOCITÁ, ruotare
il collare (d) sul simbolo della punta del trapano per la
posizione di foratura 1.
Per il funzionamento a ALTA VELOCITÁ, ruotare il
collare (d) sul simbolo della punta del trapano per la
posizione di foratura 2.
Il treno marce è stato progettato in modo da
consentire il cambio solamente a unità spenta.
Tuttavia, potrebbe essere necessario ruotare
leggermente il mandrino con la mano per allineare le
marce mentre si ruota il collare.
AVVISO: NON TENTARE DI CAMBIARE
LA VELOCITÁ ruotando il collare mentre
l’apparato è in funzione. Così facendo
si danneggerà il treno marce.
60
Per far passare l’apparato dalla modalità di foratura
alla modalità di percussione (o vice versa), ruotare il
collare (d) sul simbolo corrispondente come illustrato
in figura 5.
FRIZIONE LIMITATRICE DI COPPIA
Questo apparato è munito di una frizione
limitatrice di coppia che riduce l’erogazione
della coppia massima trasmessa all’operatore in
caso d’inceppamento di una punta di trapano. ll
dispositivo previene anche l’arresto improvviso della
rotazione e del motore. La frizione è stata tarata in
fabbrica e pertanto non può essere modificata.
E-CLUTCH ANTI-LOCK CONTROL™ (FIG. 4)
DWD530, D21570
Il trapano DEWALT potrebbe essere dotato di una
funzione elettronica denominata E-CLUTCH AntiLock Control™. È ideata per aiutare a controllare il
trapano durante uno stallo ed impedire che scappi
dalle mani. È possibile che questo si verifichi durante
la foratura nell’acciaio o quando si utilizzano punte di
grandi dimensioni nel legno.
Quando si verifica una situazione di stallo, il motore
si spegne e si accende ciclicamente per un
determinato periodo di tempo. Questo assorbe la
reazione dello stallo e consente di tenere il trapano
sotto controllo. Rilasciando il grilletto si resetta la
funzione E-Clutch e l’unità funzionerà in modalità
normale quando si preme nuovamente il grilletto.
La funzione E-CLUTCH Anti-Lock Control™
incorpora anche una funzione di protezione dal
sovraccarico per impedire il surriscaldamento
dell’unità durante le applicazioni a carico elevato.
Se l’unità diventa eccessivamente calda durante
il funzionamento, questa funzione interrompe il
motore. La funzione continua a interrompere il
motore se questo viene riavviato e sottoposto a un
carico elevato prima che si sia raffreddato.
La figura 4 mostra l’etichetta di istruzioni (n) montata
sull’alloggiamento. Sono presenti due modalità di
avvertimento.
1. Modalità innesto: Quando si presenta una
situazione di stallo, la spia si accende e rimane
accesa mentre il motore si accende e si spegne
ciclicamente per un determinato periodo di
tempo prima che la funzione E-CLUTCH
Anti-Lock Control™ arresti completamente
l’apparato. Quando l’unità funziona in modalità
normale, non sarà presente nessuna spia.
ITALIANO
2. Modalità problema: Una serie di
lampeggiamenti continui man mano che viene
tirato l’interruttore indica che i componenti
elettronici non sono più funzionanti. L’apparato
potrebbe ancora funzionare senza il vantaggio
della funzione E-CLUTCH Anti-Lock Control™
ma deve essere riparato il prima possibile.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che l’alimentazione corrisponda alla tensione
della targhetta.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60745, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza
di ingresso di questo apparato (vedere i Dati
tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
Impugnatura laterale (fig. 2)
AVVERTENZA: Per ridurre il
rischio di lesioni personali,
utilizzare SEMPRE l’apparato
con l’impugnatura laterale
correttamente installata. La mancata
osservanza di questa precauzione
potrebbe provocare lo scivolamento
dell’impugnatura laterale durante
l’utilizzo dell’apparato e la conseguente
perdita del controllo. Tenere l’apparato
con entrambe le mani per massimizzare
il controllo.
Questo trapano a percussione è munito di
un’impugnatura laterale (e). Si aggancia sul davanti
della scatola ingranaggi come illustrato in figura 2 e
può essere ruotata di 360° per essere utilizzata con
la destra o la sinistra.
Una volta ruotata in posizione, l’impugnatura
laterale deve essere spinta verso l’indietro finché le
scanalature (k) sul bordo dell’impugnatura laterale
non sono allineate e completamente innestate con le
linguette sporgenti (m) sul lato inferiore della scatola
ingranaggi. L’impugnatura laterale viene quindi
fissata saldamente ruotandola in senso orario finché
non è stretta.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
AVVERTENZA:
• Osservare sempre le istruzioni di
sicurezza e le normative in vigore.
• Per ridurre il rischio di lesioni
personali , assicurarsi SEMPRE
che il pezzo da lavorare sia
saldamente ancorato o bloccato.
Se si vuole forare un materiale sottile,
utilizzare un blocchetto di legno come
riscontro, per impedire di danneggiare
il materiale.
• Per ridurre il rischio di lesioni
personali, utilizzare sempre
l’apparato con l’impugnatura
laterale correttamente installata.
61
ITALIANO
La mancata osservanza di questa
precauzione potrebbe provocare lo
scivolamento dell’impugnatura laterale
durante l’utilizzo dell’apparato e la
conseguente perdita del controllo.
Tenere l’apparato con entrambe le
mani per massimizzare il controllo.
• Non tentare di serrare o allentare le
punte (o qualsiasi altro accessorio)
afferrando la parte anteriore del
mandrino e accendendo l’apparato.
Potrebbero insorgere danni al
mandrino e lesioni alle persone.
• Pericolo di ustioni. INDOSSARE
SEMPRE dei guanti quando si
sostituiscono le punte. Le parti
metalliche accessibili sull’apparato
e le punte potrebbero diventare
estremamente calde durante l’uso.
Piccole particelle di materiale rotto
potrebbero danneggiare le mani nude.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 6)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una
mano sull’impugnatura laterale (e), e l’altra mano
sull’impugnatura principale (g).
Mandrino autoserrante (fig. 7–9)
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530
I modelli DWD522, DWD524, DWD525 e DWD530
sono muniti di un mandrino autoserrante (c) per
una maggiore comodità. Per inserire una punta di
trapano o altro accessorio, seguire le procedure
elencate di seguito.
1. Afferrare la metà posteriore del mandrino con
una mano e usare l’altra mano per ruotare
la metà anteriore in senso anti-orario, come
illustrato in figura 7. Ruotare ad una distanza
sufficiente in modo che il mandrino si apra
abbastanza da accomodare l’accessorio
desiderato.
2. Inserire la punta o altro accessorio ad una
profondità di 19 mm nel mandrino e serrare
saldamente tenendo la metà posteriore del
62
mandrino e ruotando la parte anteriore in senso
orario. Quando il mandrino è quasi serrato,
si udirà un clic. Dopo 4–6 clic, il mandrino è
saldamente serrato attorno all’accessorio.
3. Per rilasciare l’accessorio, ripetere la procedura
1 di cui sopra.
AVVERTENZA: Non tentare di serrare
le punte (o qualsiasi altro accessorio)
afferrando la parte anteriore del
mandrino e accendendo l’apparato.
Potrebbero insorgere danni al mandrino
e lesioni alle persone.
RIMOZIONE DEL MANDRINO AUTOSERRANTE (FIG. 8)
Serrare il mandrino intorno all’estremità più corta di
una chiave per brugole (non in dotazione) di 6 mm
o di dimensioni più grandi. Utilizzando un martello
morbido o un pezzo di legno, colpire l’estremità
più lunga in senso anti-orario. In questo modo il
mandrino si allenta e può quindi essere svitato a
mano.
INSTALLAZIONE DEL MANDRINO AUTOSERRANTE (FIG. 9)
Avvitare il mandrino a mano il più in profondità
possibile. Serrare il mandrino intorno all’estremità più
corta di una chiave per brugole (non in dotazione) di
6 mm o di dimensioni più grandi, battere l’estremità
più lunga in senso orario con un martello morbido.
Mandrino a cremagliera con chiave
(fig. 1)
D21570
Il modello D21570 presenta un mandrino a
cremagliera con chiave (c). Per inserire una punta
di trapano o altro accessorio, seguire le procedure
elencate di seguito.
1. Serrare il collare del mandrino a mano.
2. Posizionare la chiave del mandrino in ciascuno
dei tre fori e serrare in senso orario. È
importante serrare il mandrino con tutti e tre i
fori per impedire slittamenti.
Per rilasciare la punta, ruotare la chiave del
mandrino in senso anti-orario in un foro solo,
quindi allentare il mandrino manualmente.
Qualsiasi centro di assistenza autorizzato DEWALT
è in grado di installare un mandrino autoserrante al
posto di un mandrino a cremagliera con chiave.
Asta di profondità (fig. 2)
Per regolare l’asta di profondità (l):
Allentare l’impugnatura (e) e spostare l’asta in
modo che la distanza tra l’estremità dell’asta e
l’estremità della punta corrisponda alla profondità
di foratura desiderata. Durante la foratura con l’asta
ITALIANO
di profondità, fermarsi quando l’estremità dell’asta
raggiunge la superficie del materiale.
Foratura
Ruotare il collare sul simbolo della punta del
trapano o sul simbolo del martello per la foratura a
percussione. Installare e serrare la punta desiderata
nel mandrino.
OPERAZIONE DI FORATURA
Selezionare l’intervallo di velocità/coppia desiderato
utilizzando il collare selettore velocità in modo da far
corrispondere la velocità e la coppia all’operazione
che si intende eseguire.
1. Per il LEGNO, utilizzare punte elicoidali, a lancia,
a trivella o seghe a tazza. Per il METALLO,
utilizzare le punte elicoidali in acciaio super
rapido o seghe a tazza. Utilizzare un lubrificante
da taglio quando si forano metalli. Fanno
eccezione la ghisa e l’ottone che vanno forati
a secco. Per la MURATURA, utilizzare punte
in metallo duro o per muratura. La fuoriuscita
continua e regolare di polvere dal foro è indice
di un funzionamento adeguato.
2. Applicare sempre la pressione in linea retta con
la punta. Esercitare una pressione sufficiente
per agevolare l’azione di foratura senza però
spingere eccessivamente, in modo da non
bloccare il motore o deformare la punta.
3. Tenere saldamente l’apparato con entrambe le
mani per controllare il movimento rotatorio del
trapano.
AVVERTENZA: se sovraccaricato,
il trapano può bloccarsi e girare
improvvisamente su se stesso. Tenere
sempre presente questa eventualità.
Afferrare saldamente il trapano con
entrambe le mani per controllare l’azione
di torsione ed evitare lesioni.
4. IN CASO DI STALLO DEL TRAPANO, il
motivo è da ricercarsi in un sovraccarico.
RILASCIARE IMMEDIATAMENTE
L’INTERRUTTORE, allontanare la punta
dall’area di lavoro e determinare la causa dello
stallo. NON ACCENDERE E SPEGNERE
L’INTERRUTTORE NEL TENTATIVO DI
AVVIARE UN TRAPANO IN STALLO IN
QUANTO CIÒ PUÒ CAUSARE DANNI AL
TRAPANO.
5. Per ridurre al minimo le probabilità di stallo o
di danneggiamento del materiale, ridurre la
pressione esercitata sul trapano e sulla punta
durante le fasi finali della foratura.
6. Continuare a tenere il motore in funzione nel
ritrarre la punta fuori da un foro. Questo eviterà
che si inceppi.
7. Con i trapani a velocità variabile non è
necessario utilizzare un punzone per centrare il
punto dove praticare il foro. Utilizzare una bassa
velocità all’avvio, quindi accelerare spingendo
a fondo l’interruttore di azionamento quando il
foro è abbastanza profondo da evitare che la
punta esca fuori.
OPERAZIONE DI TRAPANATURA A PERCUSSIONE
1. Eseguire la foratura esercitando sul trapano una
forza appena sufficiente ad evitare che il trapano
rimbalzi eccessivamente o la punta si “sollevi”.
Una forza eccessiva causerà il rallentamento
della velocità di foratura, il surriscaldamento del
motore e una minore efficacia dell’apparato.
2. Evitare di tenere il trapano in posizione inclinata,
mantenendo la punta perpendicolare al piano
di lavoro. Non esercitare pressioni laterali sulla
punta durante la lavorazione in quanto ciò
provoca l’ostruzione delle scanalature presenti
sulla punta e una diminuzione della velocità del
trapano.
3. Quando si praticano fori profondi, se la velocità
di percussione comincia a ridursi, estrarre
parzialmente la punta dal foro con l’apparato in
funzione, in modo da far fuoriuscire i detriti dal
foro.
4. Per la muratura, utilizzare punte in metallo
duro o per muratura. La fuoriuscita continua
e regolare di polvere dal foro è indice di un
funzionamento adeguato.
FORATURA CON PUNTE DIAMANTATE
D21570
Il trapano D21570 è stato concepito per applicazioni
di foratura con punte diamantate a secco in
muratura fino a 127 mm.
Per le operazioni di foratura con punte diamantate al
di sopra di questo diametro nella muratura e per le
operazioni di foratura a diametro regolare o grande
nella muratura e nel calcestruzzo, si consiglia di
utilizzare il trapano con punta diamantata a corona
DEWALT D21580, D21582 o D21583.
Utilizzare la velocità 2 per le punte diamantate a
corona con diametro tra 22–68 mm. Utilizzare
sempre la velocità 1 per le punte diamantate a
corona tra 68 mm e 127 mm di diametro.
Seguire le raccomandazioni per punte a corona o
del produttore per utilizzare l’accessorio.
NOTA: Impiegare sempre punte a corona con
sistemi integrati di punte a centrare.
1. Inserire la punta a centrare nel corrispondente
portapunta al centro della punta a corona.
Forare a velocità lenta finché la punta non
penetra nella superficie di lavoro a una
profondità di circa 5–10 mm.
63
ITALIANO
2. Rimuovere e scollegare la macchina.
3. Rimuovere quindi la punta a centrare dal relativo
portapunta.
4. Collegare la macchina in rete e inserire la punta
a corona nel pezzo da lavorare.
5. Iniziare l’operazione di foratura aumentando la
velocità fino al valore massimo e quindi forare
fino alla profondità desiderata.
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
MANUTENZIONE
Accessori su richiesta
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
Lubrificazione
L’apparato è stato correttamente lubrificato prima
di lasciare la fabbrica. Tra due-sei mesi, a seconda
dell’uso, portare o spedire l’apparato presso un
centro di riparazione autorizzato per una pulizia,
ispezione e lubrificazione complete. Gli apparati
utilizzati costantemente per lavori di produzione
necessiteranno di essere rilubrificati più spesso.
Inoltre, gli apparati “fuori servizio” per periodi
prolungati devono essere rilubrificati prima di essere
rimessi in funzione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
64
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
NEDERLANDS
KLOPBOORMACHINE MET TWEE SNELHEDEN
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en
innovatie maken DEWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel
gereedschap.
Technische gegevens
mm
mm
DWD522
230
1
950
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD524
230
1
1100
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD525
230
1
1100
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD530
230
1
1300
0–1250 /
0–3500
43
13
D21570
230
1
1300
0–1250 /
0–3500
43
16
mm
mm
13
40
13
40
13
40
16
40
16
40
mm
mm
mm
kg
5–10
20
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
127
3,0
94
105
93
104
93
104
3
3
3
Voltage
Type
Vermogen
Snelheid onbelast
VAC
Kraagdiameter
Maximale capaciteit boorkop
Boortjes
metaal boren lage snelheid
hout, vlak boren
boortjes, metselwerk boren
optimaal
maximum
diamantkern
Gewicht
W
min-1
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-1.
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
95
95
LWA (niveau geluidsvermogen)
dB(A)
106
106
KWA (onzekerheid voor het
gegeven geluidsniveau)
dB(A)
3
3
Boren in metaal
Vibratie-emissiewaarde ah,D =
Onzekerheid K =
Slagboren in beton
Vibratie-emissiewaarde ah,ID =
Onzekerheid K =
Boren in beton
Vibratie-emissiewaarde ah,DD =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
5,5
4,3
5,5
4,3
4
1,5
7
4,8
–
–
m/s2
m/s2
18
6,3
18
6,3
15
1,9
16
4,6
16
4,6
m/s2
m/s2
–
–
–
–
–
–
–
–
13
6,8
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en kan worden gebruikt om het ene gereedschap met het
andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau geldt voor de hoofdtoepassingen van
het gereedschap. Als het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt gebruikt, dan
wel met andere accessoires of slecht wordt onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen.
65
NEDERLANDS
Dit kan het blootstellingniveau aanzienlijk
verhogen gedurende de totale
arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
KLOPBOORMACHINE MET TWEE SNELHEDEN
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn
2004/108/EC (tot 19.04.2016), 2014/30/EU
(vanaf 20.04.2016) en 2011/65/EU. Neem voor
meer informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
66
Markus Rompel
Directeur Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
31.03.15
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
Wijst op brandgevaar.
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
NEDERLANDS
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
67
NEDERLANDS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
68
Aanvullende Specifieke
Veiligheidsregels voor
Slagboormachines
• Draag oorbescherming als u de boorhamer
gebruikt. Blootstelling aan lawaai kan
gehoorverlies veroorzaken.
• Gebruik de hulphandgre(e)p(en) als die bij
het gereedschap worden geleverd. Verlies
van controle kan leiden tot persoonlijk letsel.
• Houd het gereedschap alleen vast aan
geïsoleerde oppervlakken als u een
handeling uitvoert waarbij het accessoire
van het boorgereedschap in contact
kan komen met verborgen bedrading
of het eigen netsnoer. Accessoires van
boorgereedschap die in contact komen met
bedrading die onder stroom staat, zullen
metalen onderdelen van het gereedschap onder
stroom zetten en de gebruiker een elektrische
schok geven.
• Zet het werkstuk met klemmen of op
een andere praktische manier vast en
ondersteun het op een stabiele ondergrond.
Wanneer u het werkstuk vasthoudt met de hand
of het tegen uw lichaam gedrukt houdt, is het
instabiel en kunt u de controle verliezen.
• Gebruik gehoorbescherming wanneer u
gedurende langere tijd met de slagboor
werkt. Langdurige blootstelling aan zeer
krachtige geluiden kan gehoorverlies
veroorzaken. Er kan tijdelijk gehoorverlies of
ernstige beschadiging van het trommelvlies
ontstaan door zeer krachtig geluid dat wordt
gegenereerd door het werken met de slagboor.
• Draag een veiligheidsbril of andere
bescherming van uw ogen. Door het
werken met de slagboor kunnen er snippers
wegvliegen. Vliegende deeltjes kunnen
permanente beschadiging van de ogen
veroorzaken. Draag een stofkap of stofmasker
voor toepassing die stof genereren. Voor
de meeste toepassingen zal misschien
gehoorbescherming nodig zijn.
• Gebruik altijd de zijhandgreep die bij het
gereedschap wordt geleverd. Draai voor
gebruik de zijhandgreep stevig vast. Houd
het gereedschap te allen tijde stevig vast.
Probeer niet te werken met dit gereedschap
zonder het met beide handen vast te
houden. Wanneer u dit gereedschap met
één hand bedient zal dat leiden tot verlies van
controle. Ook kan het gevaarlijk zijn bij het
doorbreken van of stuiten op harde materialen
zoals betonijzer.
NEDERLANDS
• Controleer altijd voor gebruik de boortjes.
Gebruik nooit beschadigde boortjes.
• Slagboortjes en het gereedschap worden
heet tijdens gebruik. Draag handschoenen
wanneer u ze aanraakt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
• Gebruik anti-slip schoeisel zodat u zich niet
bezeert wanneer u staat of loopt op gladde
oppervlakken.
Draag gehoorbescherming.
• Gebruik alleen booraccessoires die zijn
ontworpen voor dit gereedschap. Gebruik van
booraccessoires die niet worden aanbevolen,
kan leiden tot letsel als gevolg van verlies van
controle.
Draag oogbescherming.
• Werk niet lang achtereen met dit
gereedschap. Trillingen die worden veroorzaakt
door de slagboorwerking van het gereedschap
kunnen schadelijk zijn voor uw handen en
armen. Draag handschoenen zodat de trillingen
worden opgevangen en beperk de blootstelling
door regelmatig rustperioden in te lassen.
POSITIE DATUMCODE (AFB. [FIG.] 1)
• Ventilatieopeningen bedekken vaak
bewegende onderdelen en kunnen beter
niet worden aangeraakt. Loszittende kleding,
sieraden of lang haar kunnen door bewegende
delen worden gegrepen.
Inhoud van de verpakking
WAARSCHUWING: Wij adviseren
een aardlekschakelaar met een
reststroomwaarde van 30 mA of minder
te gebruiken.
Overige risico’s
De volgende risico’s horen bij het gebruik van
boormachines:
– Verwondingen die worden veroorzaakt door het
aanraken van de draaiende delen of hete delen
van het gereedschap.
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
De datumcode (h), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2015 XX XX
Jaar van fabricage
De verpakking bevat:
1 Slagboormachine
1 Zijhandgreep
1 Diepteaanslag
1 Sleutel boorkop (alleen D21570K)
1 Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb. 1, 4)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Aan/uit-schakelaar
– Een risico van het klemmen van de vingers
wanneer accessoires worden gewisseld.
b. Omkeerhendel
– Gezondheidsrisico’s die worden veroorzaakt
door het inademen van stof dat ontstaat bij het
werken in hout.
d. Kraag selectie snelheid/stand
c. Boorkop
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
e. Zijhandgreep
– Risico van persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
g. Hoofdhandgreep
f. Indicatielampje (DWD530, D21570)
h. Datumcode
i. Sleutel boorkop (D21570)
j. Vergrendelknop/Aan-knop
69
NEDERLANDS
GEBRUIKSDOEL
Uw heavy-duty boorhamer is ontworpen voor
professionele boor- en hamerboortoepassingen.
De D21570 is ontworpen voor professioneel droog
boren met een diamantboor in metselwerk.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze slagboormachines voor zwaar gebruik zijn
professionele elektrische gereedschappen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
AAN/UIT-SCHAKELAAR (AFB. 3)
Druk de Aan/Uit-schakelaar (a) in wanneer u de
slagboormachine wilt starten. Als u het gereedschap
wilt stoppen, laat u de Aan/Uit-schakelaar los.
VARIABELE SNELHEID (AFB. 3)
Door de variabele snelheid is snelheidsregeling
mogelijk. Hoe verder u de Aan/Uit-schakelaar (a)
indrukt, des te sneller werkt de slagboormachine.
Druk, als dat nodig is, op de vergrendelknop (j)
zodat de machine blijft werken en laat de schakelaar
los. De vergrendelknop werkt alleen bij volledige
snelheid, voorwaartse rotatie.
U kunt het gereedschap dat ononderbroken werkt,
laten stoppen door kort op de schakelaar te drukken
en deze los te laten. Zet het gereedschap altijd
uit wanneer het werk is voltooid en voordat u de
stekker uit het stopcontact trekt.
OPMERKING: Gebruik lagere snelheden voor het
eerste boren van gaten, het boren in kunststoffen of
keramiek of het werken met schroeven.
OMKEERHENDEL (AFB. 3)
De omkeerhendel (b), die zich boven de Aan/
Uit-schakelaar bevindt, wijzigt de draairichting van
de slagboormachine en wordt gebruikt voor het
uitdraaien van schroeven en vastgelopen boortjes.
Als u het gereedschap in omgekeerde richting wilt
laten werken, laat u de Aan/Uit-schakelaar (a) los
en duwt u de hefboom naar links (gezien vanuit het
uiteinde van de boorkop).
70
Als u de boormachine in voorwaartse richting wilt
laten werken, laat u de Aan/Uit-schakelaar los en
duwt u de hefboom naar rechts (gezien vanuit het
uiteinde van de boorboorkop).
Zet de omkeerhendel steeds terug in voorwaartse
positie wanneer u werkzaamheden hebt uitgevoerd
in omgekeerde richting.
WERKEN MET HOGE/LAGE SNELHEID (AFB. 1, 5)
De tandwielaandrijving met twee snelheden in de
slagboormachine met dubbel bereik maakt effectief
werken mogelijk in een uitgebreide reeks van van
applicaties in een ruimere keuze van accessoires.
Voor het werken bij een LAGE SNELHEID draait
u de kraag (d) naar het symbool van het boortje in
boorpositie 1.
Voor het werken bij een HOGE SNELHEID draait
u de kraag (d) naar het symbool van het boortje in
boorpositie 2.
Het tandwielmechanisme is zo ontworpen dat
het overschakelen alleen mogelijk is wanneer de
machine is uitgeschakeld. Het kan echter nodig zijn
de boorkop wat met de hand te draaien zodat de
tandwielen ingrijpen terwijl u de kraag draait.
OPMERKING: PROBEER NIET DE
SNELHEID TE VERANDEREN door
de kraag te draaien wanneer het
gereedschap in werking is. Als u dat
doet, zal het tandwielmechanisme
worden beschadigd.
SELECTIEKNOP SLAGBOREN/BOREN (AFB. 1, 5)
Als u het gereedschap wilt overzetten van de
boorstand naar de slagboorstand (of vice-versa),
draait u de kraag (d) naar het symbool van uw
keuze, zoals Afbeelding 5 laat zien.
Draai de kraag (d) naar het boorsymbool als u wilt
boren, of naar het hamersymbool als u de slagboor
wilt gebruiken, zoals de afbeelding laat zien.
KOPPELBEGRENZENDE KOPPELING
Dit gereedschap is voorzien van een
koppelbegrenzende koppeling die de maximale
koppelreactie vermindert die wordt overgebracht
op de gebruiker in het geval dat de boor vastloopt.
De functie voorkomt ook dat de overbrenging en de
elektrische motor vastlopen. De koppelbegrenzende
koppeling is in de fabriek ingesteld en kan niet
worden aangepast.
E-CLUTCH ANTI-LOCK CONTROL™ (AFB. 4)
DWD530, D21570
Uw DEWALT boormachine zal misschien uitgerust
zijn met een elektronische functie die E-CLUTCH
Anti-Lock Control™ wordt genoemd. De bedoeling
van deze functie is u te helpen de boormachine in
NEDERLANDS
bedwang te houden tijdens vastlopen en ervoor te
zorgen dat de machine niet uit uw handen wordt
getrokken. Dit kan u overkomen wanneer u boort in
staal of grote boren gebruikt in hout.
Als de boormachine vastloopt, wordt de motor
gedurende een bepaalde tijd in- en uitgeschakeld.
Dit vermindert de reactie van het vastlopen en helpt
u de boormachine in bedwang te houden. Wanneer
u de Aan/Uit-schakelaar loslaat, wordt de E-Clutch
gereset en werkt de unit in de normale stand,
wanneer u de schakelaar weer indrukt.
In de E-CLUTCH Anti-Lock Control™ is ook een
overbelastingsbeveiligingsfunctie opgenomen die is
ontworpen om te helpen voorkomen dat de unit te
heet wordt bij zware belasting.
Als de unit tijdens gebruik uitzonderlijk heet wordt,
schakelt deze functie de motor uit. De functie blijft
de motor uitschakelen als de motor opnieuw wordt
gestart en zwaar wordt belast voordat afkoeling
heeft plaatsgevonden.
Afbeelding 4 laat het instructielabel (n) zien dat op de
behuizing zit. Er zijn twee waarschuwingsstanden.
1. Ingeschakelde stand: Wanneer de
boormachine vastloopt, gaat het lampje
branden en blijft branden wanneer de motor
gedurende een bepaalde tijd wordt in- en
uitgeschakeld totdat de E-CLUTCH Anti-Lock
Control™ het gereedschap volledig uitschakelt.
Wanneer de boormachine in de normale stand
wordt gebruikt, brandt er geen lampje.
2. Probleemstand: Een voortdurende reeks
van flitsen wanneer u de Aan/Uit-schakelaar
intrekt wijst erop dat de elektronica niet meer
functioneert. Het gereedschap werkt misschien
nog wel zonder E-CLUTCH Anti-Lock Control™
maar moet zo snel mogelijk worden aangezien.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt
is voor de stroomvoorziening van dit gereedschap
(zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte is
30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Zijhandgreep (afb. 2)
WAARSCHUWING: Beperk het
risico van persoonlijk letsel tot een
minimum, gebruik het gereedschap
ALTIJD met de zijhandgreep goed
bevestigd en stevig vastgedraaid.
Als u dat niet doet, kan de zijhandgreep
tijdens het gebruik van het gereedschap
los komen te zitten waardoor u
vervolgens de controle over het
gereedschap kunt verliezen. Zorg
voor een maximale controle, houd het
gereedschap met beide handen vast.
Er wordt bij deze slagboormachine (e) en zij
handgreep geleverd. Deze wordt aan de voorzijde
van de tandwielkast geklemd, zoals Afbeelding 2
laat zien, en kan 360° worden gedraaid voor gebruik
door rechts- of linkshandigen.
Als u de zij handgreep op zijn plaats hebt gebruikt,
moet u deze naar achteren duwen tot de sleuven (k)
van de zijhandgreep op één lijn staan en ingrijpen op
de uitstekende nokken (m) aan de onderzijde van de
tandwielkast. U klemt vervolgens de zijhandgreep
stevig vast door deze naar rechts te draaien.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
71
NEDERLANDS
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING:
• Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
• Zorg er om het risico op
persoonlijk letsel te verminderen
ALTIJD voor dat het werkstuk
stevig vastgemaakt of
vastgeklemd is. Als u door dun
materiaal boort, dient u een houten
steunblok te gebruiken om schade
aan het materiaal te voorkomen.
• Beperk het risico van persoonlijk
letsel tot een minimum, gebruik
het gereedschap altijd met de
zijhandgreep goed bevestigd en
stevig vastgedraaid. Als u dat niet
doet, kan de zijhandgreep tijdens
het gebruik van het gereedschap los
komen te zitten waardoor u vervolgens
de controle over het gereedschap kunt
verliezen. Zorg voor een maximale
controle, houd het gereedschap met
beide handen vast.
• Probeer niet boortjes (of een ander
accessoire) vast te zetten of los te
maken door het voorste gedeelte
van de boorkop vast te grijpen en
het gereedschap in te schakelen. Dit
kan leiden tot beschadiging van de
boorkop en tot persoonlijk letsel.
• Gevaar voor brandwonden. Draag
ALTIJD handschoenen wanneer u
boortjes wisselt. Bereikbare metalen
delen van het gereedschap en
boortjes kunnen uitermate heet
worden tijdens het gebruik. Kleine
stukjes afgebroken materiaal kunnen
blote handen verwonden.
Juiste positie van de handen (afb. 6)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste positie van de handen zet u één
hand op de zijhandgreep (e) en de andere op de
hoofdhandgreep (g).
72
Sleutelloze boorkop (afb. 7–9)
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530
De DWD522, DWD524, DWD525 en DWD530 zijn
voorzien van een sleutelloze boorkop (c) die zorgt
voor meer gebruiksgemak. Ga stapsgewijs te werk
zoals hieronder wordt vermeld als u een boortje of
een ander accessoire wilt inzetten.
1. Pak het achterste gedeelte van de boorkop vast
met één hand en draaien met uw andere hand
het voorste gedeelte naar links, zoals Afbeelding
7 laat zien. Draai de boorkop zo ver open dat u
het accessoire van uw keuze kunt inzetten.
2. Plaats het boortje of het andere accessoire
ongeveer 19 mm (3/4") in in de boorkop en zet
stevig vast door het achterste gedeelte van de
boorkop vast te houden en het voorste gedeelte
naar rechts te draaien. Wanneer de boorkop
bijna is vastgezet, hoort u een klikkend geluid.
Na 4–6 klikken is de boorkop stevig vastgezet
rond het accessoire.
3. U kunt het accessoire losmaken door stap 1 die
hierboven wordt vermeld, te herhalen.
WAARSCHUWING: Probeer niet
boortjes (of een ander accessoire) vast
te zetten door het voorste gedeelte
van de boorkop vast te grijpen en het
gereedschap in te schakelen. Dit kan
leiden tot beschadiging van de boorkop
en tot persoonlijk letsel.
SLEUTELLOZE BOORKOP VERWIJDEREN (AFB. 8)
Zet de boorkop vast rond het korte gedeelte van
een inbussleutel (niet meegeleverd) van formaat
6 mm (1/4”) of groter. Tik met een zachte hamer of
een stuk hout het lange gedeelte naar links. Hierdoor
komt de boorkop los, zodat u deze met de hand
kunt uitschroeven.
SLEUTELLOZE BOORKOP PLAATSEN (AFB. 9)
Schroef de boorkop met de hand zover mogelijk
vast. Zet de boorkop vast rond het korte uiteinde
van een inbussleutel van 6 mm (1/4”) of meer (niet
meegeleverd), tik het lange uiteinde met een zachte
hamer naar rechts, zoals wordt afgebeeld.
Boorkop met sleutel (afb. 1)
D21570
De D21570 is voorzien van een boorkop met sleutel
(c). Ga stapsgewijs te werk zoals hieronder wordt
vermeld als u een boortje of een ander accessoire
wilt inzetten.
1. Zet de kraag van de boorkop met de hand vast.
NEDERLANDS
2. Plaats de boorkopsleutel in elk van de drie
gaten en zet vast door naar rechts te draaien.
Het is belangrijk dat u de boorkop vastzet met
alle drie gaten zodat slippen niet mogelijk is.
U kunt het boortje losmaken door de
boorkopsleutel naar links te draaien in slechts
één gat en daarna de boorkop met de hand los
te draaien.
Ieder erkend DEWALT servicecentrum kan een
sleutelloze boorkop plaatsen in plaats van de
boorkop met sleutel.
Diepteaanslag (afb. 2)
De diepteaanslag (l) afstellen:
Draai de handgreep (e) los en verplaats de
diepteaanslag zo dat de afstand tussen het einde
van de aanslag en het einde van het boortje gelijk
is aan de gewenste boordiepte. Bij het boren met
diepteaanslag stopt u wanneer het uiteinde van de
aanslag de oppervlakte van het materiaal bereikt.
Boren
Draai de kraag naar het symbool van het boortje als
u wilt boren en naar het symbool van de hamer als
u de machine als slagboor wilt gebruiken. Plaats het
boortje van uw keuze in de boorkop en zet vast.
BOREN
Pas het gewenste bereik van snelheid/draaimoment
aan de snelheid en het draaimoment van de
geplande handeling aan door de kraag voor selectie
van snelheid te draaien.
1. Voor HOUT gebruikt u gedraaide boortjes,
speedboren, cilindrische schroefboren of
gatenzagen. Voor METAAL gebruikt u boortjes
van het type high-speed staal (HHS) of
gatenzagen. Gebruik een snijvloeistof wanneer
u in metalen boort. De uitzonderingen zijn
gietijzer en messing, deze moeten droog
worden geboord. Voor METSELWERK
gebruikt u boortjes met een carbid punt
of metselwerkboortjes. Een gelijkmatige,
constante stroom van de stof wijst erop dat u
de juiste boorsnelheid gebruikt.
2. Oefen met het bitje altijd druk uit in een rechte
lijn. Oefen zo veel druk uit dat het bitje zich in
het materiaal blijft vreten, maar duw niet zo
hard dat de motor vastloopt of het bitje wordt
gebogen.
3. Houd het gereedschap stevig met beide
handen vast zodat u de draaibeweging van de
boortje kunt beheersen.
ontstaan. Wees altijd voorbereid op het
vastlopen. Grijp de boormachine stevig
met beide handen vast zodat u de
draaibeweging kunt beheersen en letsel
kunt vermijden.
4. ALS DE BOORMACHINE VASTLOOPT,
is dat meestal omdat het gereedschap
wordt overbelast. LAAT DE AAN/UIT —
SCHAKELAAR ONMIDDELLIJK LOS,
haal het boortje uit het werkstuk en kijk
wat de oorzaak van het vastlopen is. KLIK
DE SCHAKELAAR NIET AAN EN UIT
IN EEN POGING EEN VASTGELOPEN
BOORMACHINE WEER OP GANG TE
HELPEN — HIERDOOR ZOU U DE
BOORMACHINE KUNNEN BESCHADIGEN.
5. U kunt het doorbreken van het materiaal en het
vastlopen tot een minimum beperken door de
druk op de boormachine te verminderen en het
boortje geleidelijk door het laatste gedeelte van
het boorgat te leiden.
6. Laat de motor draaien terwijl u het bitje
terugtrekt uit het geboorde gat. Zo kunt u het
vastlopen voorkomen.
7. Bij boormachines met een variabele snelheid is
het niet nodig het gat dat u wilt boren met een
pons te centreren. Begin met een langzame
snelheid te boren en versnel door de schakelaar
harder in te drukken wanneer het gat zo diep is
dat het boortje er niet meer uit kan springen.
DE MACHINE ALS SLAGBOOR GEBRUIKEN
1. Oefen bij het boren net zo veel kracht uit op
de hamerboren dat de boormachine niet al te
veel stuitert of het boortje wegloopt. Wanneer
u te veel kracht uitoefent geeft dat een lagere
boorsnelheid, oververhitting en een lager
boorrendement.
2. Boor rechtuit, houd het boortje in een rechte
hoek op het werkstuk. Oefen tijdens het boren
geen druk van opzij uit op het boortje omdat
hierdoor de windingen van het boortje verstopt
raken en de boorsnelheid afneemt.
3. Wanneer u diepe gaten boort en de snelheid
van de slagboor neemt af, trek dan het boortje
gedeeltelijk uit het gat terwijl de machine loopt
zodat het boorstof uit het boorgat kan komen.
4. Voor metselwerk gebruikt u boortjes met
een carbid punt of metselwerkboortjes. Een
gelijkmatige, constante stroom van de stof wijst
erop dat u de juiste boorsnelheid gebruikt.
WAARSCHUWING: Boormachine kan
vastlopen als u deze overbelast en er
kan dan een plotselinge draaibeweging
73
NEDERLANDS
BOREN MET EEN DIAMANTBOOR
D21570
De D21570 is ontworpen voor droog boren met een
diamantboor in metselwerk tot 127 mm.
Voor het boren met diamantboren met een
grotere diameter in metselwerk en regelmatig
boren met diamantboren van grote diameter in
metselwerk en beton, adviseren wij het gebruik
van diamantkernboor van de DEWALT van het type
D21580, D21582 of D21583.
Gebruik snelheid 2 voor diamantkernboren met een
diameter tussen 22–68 mm. Gebruik altijd snelheid
1 voor diamantkernboren met een diameter van 68
mm tot 127 mm.
Volg de aanbevelingen van de fabrikant bij het
boortje wanneer u het accessoire gebruikt.
OPMERKING: Gebruik altijd kernboortjes bij
integrale centerboorsystemen.
1. Plaats de middenboor in zijn houder in het
midden van het kernboortje.
Boor bij een lage snelheid totdat de kern
ongeveer 5–10 mm in het oppervlak is
gedrongen.
2. Neem de machine uit en trek de stekker uit het
stopcontact.
3. Verwijder de middenboor uit zijn houder.
4. Steek de stekker in het stopcontact en plaats
de kernboor in het werkstuk.
5. Begin met boren, laat de snelheid toenemen en
boor tot de gewenste diepte.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
74
Smering
Uw gereedschap is goed gesmeerd voordat het de
fabriek verliet. In twee tot zes maanden, afhankelijk
van het gebruik, brengt of zendt u uw gereedschap
naar een erkend servicecentrum voor een volledige
reiniging, inspectie en smering. Gereedschappen die
voortdurend worden gebruikt op productiewerken
zullen vaker opnieuw moeten worden gesmeerd.
Ook gereedschappen die gedurende lange tijd
“buiten gebruik” zijn, moeten opnieuw worden
gesmeerd voordat zij weer in gebruik worden
genomen.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
NEDERLANDS
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
75
NORSK
TO-HASTIGHETS SLAGDRILL
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til
en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Ubelastet hastighet
Hylsediameter
Maksimal chuckkapasitet
Bits
boring i metall lav hastighet
treverk, flat boring
bits, boring i murverk
optimal
maksimal
diamantkjerne
Vekt
mm
mm
DWD522
230
1
950
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD524
230
1
1100
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD525
230
1
1100
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD530
230
1
1300
0–1250 /
0–3500
43
13
D21570
230
1
1300
0–1250 /
0–3500
43
16
mm
mm
13
40
13
40
13
40
16
40
16
40
mm
mm
mm
kg
5–10
20
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
127
3,0
94
105
3
93
104
3
93
104
3
VAC
W
min-1
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-1.
LPA (lydtrykksnivå)
dB(A)
95
95
LWA (lydeffektnivå)
dB(A)
106
106
KWA (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A)
3
3
Boring i metall
Vibrasjonsutslippsverdi ah,D =
Usikkerhet K =
Slagboring i betong
Vibrasjonsutslippsverdi ah,ID =
Usikkerhet K =
Boring i betong
Vibrasjonsutslippsverdi ah,DD =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
5,5
4,3
5,5
4,3
4
1,5
7
4,8
–
–
m/s²
m/s²
18
6,3
18
6,3
15
1,9
16
4,6
16
4,6
m/s²
m/s²
–
–
–
–
–
–
–
–
13
6,8
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN
60745, og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering
av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt,
kan vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
76
NORSK
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
2006/42/EC; EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Sikringer
Europa
230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis
den ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
TO-HASTIGHETS SLAGDRILL
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
Disse produktene samsvarer også med direktiv
2004/108/EF (frem til 19.04.2016), 2014/30/EF (fra
20.04.2016) og 2011/65/EF. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.03.15
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
77
NORSK
b)
c)
d)
e)
f)
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for
elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet.
Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
78
f)
g)
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
Hvis apparatet er utstyrt for
tilkobling av støvutsugings- og
-oppsamlingsinnretning, må du sørge for
at disse er koblet til og ordentlig sikret.
Bruk av støvoppsamlere kan redusere
støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
NORSK
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler spesielt for
slagdriller
• Bruk hørselsvern ved slagboring. Å bli utsatt
for støy kan forårsake hørseltap.
• Bruk hjelpehåndtakene dersom de leveres
med verktøyet. Å miste kontroll kan forårsake
personskade.
• Hold det elektriske verktøyet i de isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteutstyret kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller egen ledning.
Kutteutstyr som kommer i kontakt med
en strømførende ledning kan føre til at
eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
• Bruk tvinger eller annen praktisk måte å
sikre og holde arbeidsstykket på et stabilt
underlag. Å holde arbeidsstykket i hendene
eller mot kroppen er ustabilt og kan føre til at du
mister kontroll.
• Bruk hørselsvern når du slagborer i lengre
perioder. Langvarig eksponering for høyintensiv
støy kan føre til hørselstap. Midlertidig
hørselstap eller alvorlig skade på trommehinnen
kan forårsakes av det høye lydnivået som
genereres ved slagboring.
• Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse.
Hammer- og boreoperasjoner gjør at fliser flyr
gjennom luften. Flyvende partikler kan forårsake
permanent øyeskade. Bruk en støvmaske eller
respirator i situasjoner som genererer støv.
Hørselsvern trenges for de fleste bruksområder.
• Bruk alltid sidehåndtaket som leveres med
verktøyet. Stram sidehåndtaket godt før
bruk. Hold fast i verktøyet til enhver tid.
Prøv ikke å bruke dette verktøyet uten at
du holder i det med begge hender. Bruk av
verktøyet med kun en hånd resulterer i at du
mister kontroll. Brudd gjennom eller støt mot
harde materialer så som armering kan også
være farlig.
• Kontroller alltid kjernebits før bruk. Bruk aldri
skadde kjernebits.
skjæreredskaper kan forårsake personskade
dersom du mister kontroll.
• Ikke bruk dette verktøyet lenge av gangen.
Vibrasjon forårsaket av slagaksjonen kan skade
hendene og armene. Bruk hansker for å gi
ekstra polstring og begrens risikoen ved å hvile
ofte.
• Luftehull dekker ofte bevegelige deler og
skal unngås. Løstsittende klær, smykker og
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av
en jordfeilsikring med en nominell
strømverdi på 30mA eller mindre.
Restrisikoer
Følgende risikoer er alltid tilstede ved bruk av driller:
– Skader som følge av berøring av roterende deler
eller varme deler på verktøyet.
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås.
Disse er:
– Hørselskader.
– Risiko for klemte fingre ved skifte av tilbehør.
– Helsefarer som følge av innånding av støv som
utvikles når du jobber med treverk.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (h), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2015 XX XX
• Slagbits og verktøy blir varme under bruk.
Bruk hansker når du berører dem.
• Bruk sklisikre sko for å hindre personskader når
du står og går på glatte overflater.
• Bruk kun skjæreredskaper som er ment
for dette verktøyet. Bruk av ikke anbefalte
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
79
NORSK
1 Slagdrill
VARIABEL HASTIGHET (FIG. 3)
1 Sidehåndtak
Variabel hastighet gir kontroll på hastigheten. Jo
mer avtrekker-bryteren (a) trykkes, desto fortere går
slagdrillen.
1 Dybdestang
1 Chuck nøkkel (kun D21570K)
1 Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1, 4)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. Avtrekker-bryter
b. Reverseringsspake
c. Chuck
d. Hastighet/modusvelger hylse
e. Sidehåndtak
f. Indikatorlys (DWD530, D21570)
g. Hovedhåndtak
h. Datokode
i. Chuck nøkkel (D21570)
j. Låseknapp
TILTENKT BRUK
Dersom nødvendig, trykk låseknappen (j) for
kontinuerlig bruk og slipp bryteren. Låseknappen
fungerer kun ved maksimal hastighet, forover
rotasjon.
For å stoppe et verktøy satt til kontinuerlig drift, trykk
bryteren kort inn og slipp den. Verktøyet skal alltid
skrus av når arbeidet er ferdig, og før du kopler fra
strømmen.
MERK: Bruk lavere hastigheter for å starte hull, bore
i plast og keramikk eller ved skrutrekking.
REVERSERINGSSPAKE (FIG. 3)
Reverseringsspaken (b), som er over avtrekkerbryteren, endrer slagdrillens rotasjonsretning og
brukes til uttrekking av skruer og ved fastkilte
drillbits.
For å bruke verktøyet i revers, slipp avtrekkerbryteren (a) og trykk spaken til venstre (sett fra chuck
enden).
For å bruke verktøyet i forover, slipp avtrekkerbryteren og trykk spaken til høyre (sett fra chuck
enden).
Sett reverseringsspaken tilbake til “forover” stillingen
når du er ferdig med å bruke drillen i revers.
HØY/LAV HASTIGHET (FIG. 1, 5)
Denne kraftige slagdrillen er designet for profesjonell
boring og slagboring.
To-hastighets girdrev på to-område slagdrill gir
effektiv bruk over et stort bruksområde, med større
utvalg av tilbehør.
D21570 er designet for profesjonell tørr
diamantboring i murverk.
For bruk ved LAV HASTIGHET, vri hylsen (d) til drillbit symbolet for boreposisjon 1.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
For bruk ved HØY HASTIGHET ,vri hylsen (d) til
drill-bit symbolet for boreposisjon 2.
Disse kraftige slagdrillene er profesjonelle
elektroverktøy.
Girdrevet er designet for skifte kun når enheten
er av. Det kan imidlertid være nødvendig å rotere
chucken litt for hånd for å stille inn girene når du vrir
hylsen.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
MERK: FORSØK IKKE Å ENDRE
HASTIGHET ved å vri kragen mens
verktøyet kjører. Dersom du gjør det vil
girdrevet skades.
SLAG/DRILL VELGER (FIG. 1, 5)
AVTREKKER-BRYTER (FIG. 3)
For å bytte verktøyet fra drillmodus til slagmodus
(eller omvendt), vri hylsen (d) til aktuelt symbol som
vist i figur 5.
For å starte slagdrillen trykk avtrekker-bryteren (a).
For å stoppe verktøyet, slipp avtrekker-bryteren.
Vri hylsen (d) til drill-bit symbolet for boring eller til
hammersymbolet for slagboring, som vist i figuren.
80
NORSK
MOMENTBEGRENSENDE CLUTCH
Dette verktøyet er utstyrt med en
momentbegrensende clutch som reduserer det
maksimale momentet som overføres til brukeren
i tilfelle en bit setter seg fast. Denne egenskapen
hindrer også girene og den elektriske motoren fra
å kveles. Den momentbegrensende clutchen er
fabrikkinnstilt og kan ikke justeres.
E-CLUTCH ANTI-LOCK CONTROL™ (FIG. 4)
DWD530, D21570
DEWALT drillen kan leveres med en elektronisk
funksjon som heter E-CLUTCH Anti-Lock Control™.
Det er designet for å kontrollere drillen når den
er fastkjørt og for å hindre den i å bli dratt ut av
hendene dine. Dette kan hende når du borer i stål
eller bruker store bits i treverk.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Når drillen kjører seg fast, slår motoren seg på og
av i en fast tidsperiode. Dette reduserer reaksjonen
fra fastkjøringen og la deg beholde kontroll på
boremaskinen. Ved å slippe avtrekkeren nullstilles
E-Clutch og maskinen vil drives i normal modus når
avtrekkeren trykkes igjen.
E-CLUTCH Anti-Lock Control™ inkluderer også
en overbelastingsbeskyttelse som er designet for å
hindre verktøyet i å bli for varmt ved tung bruk.
Sidehåndtak (fig. 2)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personskader, BRUK ALLTID
verktøyet med sidehåndtak korrekt
montert. Dersom det ikke gjøres
kan det føre til at sidehåndtaket sklir
ved bruk av verktøyet og at du mister
kontrollen. Hold verktøyet med begge
hender for å gi best kontroll.
Dersom maskinen blir for varm ved bruk, vil denne
funksjonen stoppe motoren. Funksjonen vil fortsette
å stoppe motoren, dersom den startes på nytt under
tung belastning før den har fått kjølt seg av.
Figur 4 viser instruksjonsetiketten (n) montert på
huset. Det er to varselmoduser.
1. Engasjert modus: Dersom en låsesituasjon
oppstår, slås lyset på og motoren slås av og
på i en viss tidsperiode før E-CLUTCH AntiLock Control™ slår verktøyet helt av. Dersom
enheten går i normal modus vil det ikke være
noe lys.
2. Problem-modus: En serie kontinuerlige
blink når du trekker i avtrekkeren tyder på at
elektronikken ikke fungerer lenger. Verktøyet kan
fortsatt fungere uten fordelen ved E-CLUTCH
Anti-Lock Control™, men bør leveres til service
snarest mulig.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Et sidehåndtak (e) leveres sammen med denne
slagdrillen. Det klemmes foran på girkassen som vist
i figur 2 og kan roteres 360˚ for bruk av høyre- og
venstrehendte personer.
Etter at sidehåndtaket er rotert på plass, må det
trykkes bakover inntil sporene (k) på kanten av
sidehåndtaket er i rettet inn med de utstående
knastene (m) på undersiden av girhuset.
Sidehåndtaket strammes deretter godt på plass ved
å vri med klokka til det sitter.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
81
NORSK
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
ADVARSEL:
• Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
• For å redusere faren for
personskade, må du ALLTID sørge
for at arbeidsstykket er forankret
eller godt fastklemt. Ved boring
av tynne materialer, må du bruke en
treblokk bak for å unngå skader på
materialet.
• For å redusere risikoen for
personskader, bruk alltid verktøyet
med sidehåndtak korrekt montert.
Dersom det ikke gjøres kan det føre
til at sidehåndtaket sklir ved bruk av
verktøyet og at du mister kontrollen.
Hold verktøyet med begge hender for
å gi best kontroll.
• Ikke forsøk å stramme drill-bits (eller
annet tilbehør) ved å gripe rundt
fronten av chucken og deretter slå på
verktøyet. Det kan føre til skader på
chucken og til personskader.
• Fare for brannskader. Bruk
ALLTID hansker når du skifter bits.
Tilgjengelige metalldeler på verktøyet
og bits kan bli ekstremt varmt under
bruk. Små løse biter av materiale kan
skade nakne hender.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 6)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
sidehåndtaket (e) og den andre på
hovedhåndtaket (g).
Nøkkelfri chuck (fig. 7–9)
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530
DWD522, DWD524, DWD525 og DWD530 har en
nøkkelfri chuck (c) for enklere bruk. For å sette inn
en drill-bit eller annet tilbehør, følg trinnene nedenfor.
82
1. Hold den bakre delen av chucken med den ene
hånden og bruk den andre hånden til å rotere
frontdelen mot klokken, som vist i figur 7.Roter
den så langt at chucken åpner nok til å få plass
til ønsket tilbehør.
2. Sett biten eller annet tilbehør ca. 3/4" (19 mm)
inn i chucken og fest godt ved å holde den
bakre delen av chucken og rotere frontdelen
med klokken. Når chucken er nesten strammet
hører du en klikkelyd. Etter 4–6 klikker er
chucken godt festet rundt tilbehøret.
3. For å løsne tilbehøret, gjenta trinn 1 over.
ADVARSEL: Ikke forsøk å stramme
drill-bits (eller annet tilbehør) ved å gripe
rundt fronten av chucken og deretter slå
på verktøyet. Det kan føre til skader på
chucken og til personskader.
TA AV NØKKELFRI CHUCK (FIG. 8)
Stram chucken rundt den korte enden av en
sekskantnøkkel (ikke vedlagt) på 6 mm (1/4") eller
større. Bruk en myk hammer eller trestykke, slå på
den lange enden i retning mot klokka. Dette vil løsne
chucken slik at den kan skrus ut for hånd.
SETTE INN NØKKELFRI CHUCK (FIG. 9)
Skru på chucken for hånd så langt det går. Stram til
chucken rundt den korte enden på en 6 mm (1/4")
eller større sekskantnøkkel (ikke vedlagt), slå den
lange enden i retning med klokka med en treklubbe,
som vist.
Nøkkel- chuck (fig. 1)
D21570
D21570 har en chuck med nøkkel (c). For å sette inn
en drill-bit eller annet tilbehør, følg trinnene nedenfor.
1. Stram til chuck-hylsen for hånd.
2. Sett chuck-nøkkelen i hvert av de tre hullene
og stram til i retning med klokka. Det er viktig
å stramme til med alle tre hullene for å unngå
sluring.
For å løsne en bit, vri chuck-nøkkelen mot
klokka i kun ett hull, løsne deretter chucken for
hånd.
Alle autoriserte DEWALT servicesentere kan installere
en nøkkelfri chuck i stedet for en chuck med nøkkel.
Dybdestang (fig. 2)
For å justere dybdestangen (l):
Løsne håndtaket (e) og flytt dybdestangen slik at
avstanden mellom enden av stangen og enden av
biten er lik den ønskede boredybden. Når du borer
NORSK
med dydbestangen, stopp når enden av stangen
når materialets overflate.
Boring
Drei hylsen til drill-bit symbolet for boring, eller til
hammer symbolet for slagboring. Sett inn og stram
til ønsket drill-bit i chucken.
BORING
Velg ønsket område for hastighet/moment ved å
bruke hastighetsvelger-hylsen for å tilpasse hastighet
og moment for den ønskede bruken.
1. For TREVERK, bruk spiralbits, flate bits, twist
bits, spade bits, power-spiralbits eller hullsager.
For METALL, bruk høyhastighet stål spiral drillbits eller hullsag. Bruk et en skjærevæske for
smøring ved boring i metall. Unntak er støpejern
og messing som bør bores tørt. For MURVERK,
bruk karbidbelagte bits eller spesielle bits for
mur. En myk, jevn strøm av støv tyder på
korrekt borehastighet.
2. Bruk alltid trykk som virker rett ned på bit-en.
Bruk nok trykk for å sikre at bit-en biter, men
ikke trykk så hardt at motoren stopper eller biten skjærer ut.
3. Hold verktøyet godt med begge hender for å
kontrollere vribevegelsen i boret.
ADVARSEL: Boret kan låse seg ved
overbelastning og føre til plutselig
vridning. Vær alltid forberedt på låsing.
Grip boremaskinen godt med begge
hender for å motvirke vridning og unngå
personskader.
4. DERSOM BORET LÅSER SEG, er det
vanligvis på grunn av overbelastning. SLIPP
AVTREKKEREN STRAKS, ta drillbiten ut av
arbeidsstykket og finn grunnen til at den låste
seg. IKKE KLIKK AVTREKKEREN PÅ OG AV
FOR Å FORSØKE Å STARTE ET LÅST BOR
— DET KAN SKADE BORET.
SLAGBORING
1. Ved boring bruk akkurat nok krefter til å hindre
hammeren i å hoppe rundt eller løfte seg
fra biten. For mye krefter forårsaker lavere
borehastigheter og overoppvarming.
2. Bor rett og hold biten i rett vinkel til
arbeidsstykket. Ikke bruk sidetrykk på bit-en
ved boring, det vil føre til at sporene i bit-en
tettes og lavere borehastighet.
3. Ved boring av dype hull, dersom hammerhastigheten synker, trekk bit-en litt delvis av
hullet med verktøyet fortsatt i gang for å hjelpe
til med å fjerne spon fra hullet.
4. For murverk, bruk karbidbelagte bits eller
spesielle bits for mur. En myk, jevn strøm av
støv tyder på korrekt borehastighet.
DIAMANTBORING
D21570
D21570 er designet for tørr diamantboring i murverk
inntil 127 mm.
For diamantboring med større diameter enn dette
i murverk og vanlig stor diameter diamantboring i
murverk og betong anbefaler vi å bruke en DEWALT
D21580, D21582 eller D21583 diamant kjernebit.
Bruk hastighet 2 for diamant kjernebits med
diameter mellom 22–68 mm. Bruk alltid hastighet 1
for diamant kjernebits mellom 68 mm og 127 mm i
diameter.
Følg kjernebit eller produsentens anbefalinger for
bruk av tilbehøret.
MERK: Bruk alltid systemer med kjernebits med
integrert kjernebor.
1. Sett inn kjerneboret i holderen i senter av
kjernebiten.
Bor ved lav hastighet helt til kjernen trenger
gjennom overflaten 5–10 mm.
2. Ta bort og trekk ut støpsel på verktøyet.
5. For å minimalisere låsing eller brudd i materialet,
reduser trykker på boret og la bit-en gå lett
gjennom det siste stykket av hullet.
3. Ta ut kjerneboren fra holderen.
6. Hold motoren i gang når du trekker en bit
tilbake ut av hullet. Dette bridrar til å hindre
låsing.
5. Start boringen, øk til full hastighet og bor til
ønsket dybde.
7. Med driller med variabel hastighet er det ikke
behov å sentermarkere hullet som skal bores.
Bruk lav hastighet for å starte hullet, og øk
farten ved å trykke inn avtrekkeren når hullet er
dypt nok til å bore uten at bit-en hopper ut.
4. Plugg inn verktøyet og sett kjerneboren i
arbeidsstykket.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
83
NORSK
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Smøring
Verktøyet ble riktig smurt på fabrikken. Etter fra
to til seks måneder, avhengig av bruk, lever eller
send verktøyet til et autorisert servicesenter for total
rengjøring, kontroll og smøring. Verktøy som brukes
konstant for produksjon trenger smøring oftere. I
tillegg skal verktøy som ikke har vært brukt på lenge
smøres igjen før bruk.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
84
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å
ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
PORTUGUÊS
BERBEQUIM PERFURADOR DE VELOCIDADE DUPLA
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticuloso
dos seus produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da
DEWALT um dos parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Alimentação
Velocidade sem carga
Diâmetro do anel
Capacidade máxima do mandril
Brocas
perfuração de metal a baixa velocidade
madeira, perfuração de
superfícies planas
brocas, perfuração em alvenaria
óptimo
máximo
núcleo de diamante
Peso
mm
mm
DWD522
230
1
950
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD524
230
1
1100
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD525
230
1
1100
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD530
230
1
1300
0–1250 /
0–3500
43
13
D21570
230
1
1300
0–1250 /
0–3500
43
16
mm
13
13
13
16
16
mm
40
40
40
40
40
mm
mm
mm
kg
5–10
20
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
127
3,0
94
105
3
93
104
3
93
104
3
VAC
W
min-1
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN60745-2-1.
LPA (nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
95
95
LWA (nível de potência acústica)
dB(A)
106
106
KWA (variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
3
3
Perfuração em metal
Valor de emissão de vibrações ah,D =
K de variabilidade =
Perfuração de impacto em betão
Valor de emissão de vibrações ah,ID =
K de variabilidade =
Perfuração em betão
Valor de emissão de vibrações ah,DD =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
5,5
4,3
5,5
4,3
4
1,5
7
4,8
–
–
m/s2
m/s2
18
6,3
18
6,3
15
1,9
16
4,6
16
4,6
m/s2
m/s2
–
–
–
–
–
–
–
–
13
6,8
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de informações foi medido em conformidade com
um teste padrão estabelecido pela norma EN 60745 e poderá ser utilizado para comparar ferramentas. Por
conseguinte, este nível poderá ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado diz respeito às principais aplicações
da ferramenta. No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção insuficiente, o nível de emissão de vibrações poderá
85
PORTUGUÊS
ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes e
organizar padrões de trabalho.
Fusíveis
Europa
ferramentas de 230 V
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
BERBEQUIM PERFURADOR DE VELOCIDADE DUPLA
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
A DEWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009 +A11:2010 e
EN60745-2-1:2010.
Estes equipamentos também estão em
conformidade com a Directiva 2004/108/CE (até
19.04.2016), 2014/30/UE (a partir de 20.04.2016)
e a 2011/65/UE. Para obter mais informações,
contacte a DEWALT através da morada indicada em
seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
10 amperes, tomadas
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
86
Markus Rompel
Director de Engenharia
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
31.03.15
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
PORTUGUÊS
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
“ligado” à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
87
PORTUGUÊS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
88
Regras de segurança específicas
adicionais para berbequins
perfuradores
• Use protecção auricular quando efectuar
perfurações de impacto. A exposição ao ruído
pode causar perda auditiva.
• Utilize a(s) pega(s) auxiliar(es), se
fornecida(s) com a ferramenta. A perda de
controlo pode causar lesões pessoais.
• Segure a ferramenta eléctrica apenas
pelas superfícies isoladas específicas
para o efeito ao efectuar uma operação
em que o acessório de corte possa entrar
em contacto com fios ocultos ou com o
próprio cabo da ferramenta. O acessório de
corte que entre em contacto com um fio com
tensão eléctrica poderá fazer com que as peças
de metal expostas da ferramenta conduzam
electricidade e electrocutem o utilizador.
• Utilize grampos ou outro sistema prático
para fixar e apoiar a peça numa plataforma
estável. Segurar a peça com a mão ou contra
o corpo pode causar instabilidade e perda de
controlo.
• Use protecção auricular quando efectuar
trabalhos com o martelo durante períodos
prolongados. A exposição prolongada a ruído
de grande intensidade poderá causar perda
de audição. Pode ocorrer perda de audição
temporária ou danos graves nos tímpanos
devido a nível elevado de ruído produzido pela
perfuração do martelo.
• Use óculos de segurança ou outra
protecção ocular. As operações de batimento
com o martelo ou de perfuração podem
causar a projecção de aparas. As partículas
projectadas podem causar danos oculares
permanentes. Use uma máscara anti-poeira ou
respiratória para se proteger contra aplicações
que produzam serradura. Pode ser necessário
utilizar protecção auricular para a maioria das
aplicações.
• Utilize sempre o punho lateral fornecido
com a ferramenta. Aperte o punho lateral
em segurança antes de utilizar o martelo.
Segure a ferramenta sempre com firmeza.
Não utilize esta ferramenta sem segurála com ambas as mãos. A utilização desta
ferramenta irá resultar em perda de controlo.
Também pode ser perigoso perfurar ou detectar
materiais duros, tais como barras de reforço.
PORTUGUÊS
• Verifique sempre as brocas de coroa antes
de as utilizar. Nunca utilize brocas de coroa
danificada.
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
• As brocas para martelo e as ferramentas
ficam quentes durante a operação. Use luvas
quando tocar nestes instrumentos.
Use uma protecção auditiva.
• Use calçado anti-derrapante para evitar lesões
quando se colocar ou andar sobre superfícies
escorregadias.
Use uma protecção ocular.
• Utilize apenas ferramentas de corte concebidas
para esta ferramenta. O uso de ferramentas de
corte não recomendadas pode causar lesões
devido a perda de controlo.
• Não utilize esta ferramenta durante longos
períodos de tempo. A vibração causada pela
acção do martelo pode ser prejudicial às suas
mãos e braços. Use luvas para proporcionar
uma protecção adicional e limite a exposição,
fazendo pausas frequentes.
• As saídas de ventilação frequentemente
obstruem as peças em movimento e devem
ser evitadas. As roupas largas, as jóias ou o
cabelo comprido podem ficar presos nestas
peças.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização
de um dispositivo de corrente residual
com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de
berbequins:
– Ferimentos causados pelo contacto com peças
rotativas ou quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de entalar os dedos quando mudar de
acessório.
– Perigos de saúde causados pela inalação da
poeira resultante quando trabalhar em madeira.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O Código de data (h), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2015 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Berbequim perfurador
1 Punho lateral
1 Guia de profundidade
1 Chave macho em T (apenas para D21570K)
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1, 4)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. Interruptor de accionamento
b. Alavanca de inversão
c. Mandril
d. Anel de selecção de velocidade/modo
e. Punho lateral
f. Luz indicadora (DWD530, D21570)
g. Pega principal
h. Código de data
i. Chave macho em T (D21570)
Símbolos na ferramenta
j. Botão de bloqueio
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
89
PORTUGUÊS
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
O martelo perfurador de uso industrial foi concebido
para perfuração profissional e perfuração com
martelo.
O modelo D21570 foi concebido para perfuração
com coroa de diamante em alvenaria.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estes berbequins perfuradores são ferramentas
eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência e/ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
INTERRUPTOR DE ACTIVAÇÃO (FIG. 3)
Para iniciar o berbequim perfurador, prima o
interruptor de activação (a). Para parar o berbequim
perfurador, liberte o interruptor de activação.
VELOCIDADE VARIÁVEL (FIG. 3)
A velocidade variável permite controlar a velocidade.
Quando maior for a pressão no interruptor de
activação (a), maior a velocidade do berbequim
perfurador.
Se necessário, prima o botão de bloqueio (j)
para um funcionamento em contínuo e liberte o
interruptor. O botão de bloqueio só funciona a
velocidade total, com rotação para a frente.
Para parar a ferramenta em funcionamento
contínuo, prima o interruptor ligeiramente e depois
liberte-o. Desligue sempre a ferramenta quando
terminar o trabalho e antes de o desligar da
corrente.
NOTA: Utilize velocidades mais fracas para os
primeiros furos, perfuração em plásticos, materiais
de cerâmica ou colocar parafusos.
ALAVANCA DE INVERSÃO (FIG. 3)
A alavanca de inversão (b), localizada acima do
interruptor de activação, altera a direcção do
berbequim perfurador e é utilizado quando retirar
parafusos e brocas encravadas.
Para utilizar a ferramenta no modo de velocidade
inversa, liberte o interruptor de activação (a) e
empurre a alavanca para a esquerda (da perspectiva
da extremidade do mandril).
90
Para utilizar o martelo no modo de direcção de
avanço, liberte o interruptor de activação e empurre
a alavanca para a direita (da perspectiva da
extremidade do mandril).
Coloque novamente a alavanca de inversão na
posição de avanço depois de realizar todas as
operações na posição de inversão.
FUNCIONAMENTO A VELOCIDADE ELEVADA/REDUZIDA
(FIG. 1, 5)
O recurso às duas velocidades nos dois modos de
funcionamento do berbequim perfurador permite um
funcionamento eficaz através de uma vasta gama
de aplicações com uma selecção mais abrangente
de acessórios.
Para um funcionamento em LOW SPEED
(Velocidade reduzida), rode o anel (d) para o símbolo
de broca para a posição de perfuração 1.
Para um funcionamento em HIGH SPEED
(Velocidade elevada), rode o anel (d) para o símbolo
de broca para a posição de perfuração 2.
O trem de engrenagem foi concebido apenas
para mudar de engrenagem quando a ferramenta
está desligada. Todavia, pode ser necessário
rodar o mandril ligeiramente à mão para alinhar as
engrenagens enquanto roda o mandril.
AVISO: NÃO TENTE MUDAR DE
VELOCIDADE rodando o anel quando
a ferramenta estiver em funcionamento.
Se o fizer, pode danificar o trem de
engrenagem.
SELECTOR DE MARTELO/PERFURAÇÃO (FIG. 1, 5)
Para alternar entre o modo de perfuração e o de
batimento com o martelo, rode o anel (d) para o
símbolo pretendido, tal como indicado na figura 5.
Rode o anel (d) para o símbolo de broca para
trabalhos de perfuração com a broca ou de martelo
para perfuração com o martelo, tal como indicado
na figura.
EMBRAIAGEM LIMITADORA DE TORÇÃO
Esta ferramenta está equipada com uma
embraiagem limitadora de torção que reduz
a reacção do binário máximo transmitida ao
utilizador no caso de uma broca de perfuração ficar
encravada. Além disso, esta funcionalidade também
impede que as engrenagens e o motor eléctrico
fiquem a trabalhar em esforço. A embraiagem
limitadora de torção foi configurada na fábrica e não
pode ser ajustada.
E-CLUTCH ANTI-LOCK CONTROL™ (FIG. 4)
DWD530, D21570
O berbequim DEWALT pode incluir uma função
electrónica designada E-CLUTCH Anti-Lock
PORTUGUÊS
Control™. Foi concebida para ajudá-lo a controlar
a broca em caso de bloqueio e impedir que seja
projectada das suas mãos. Esta situação pode
ocorrer durante a perfuração de aço ou se utilizar
brocas grandes em trabalhos para madeira.
Se a ferramenta ficar bloqueada, o motor liga-se
e desliga-se durante um período específico de
tempo. Esta função reduz a reacção do bloqueio
e permite manter a broca sob controlo. Ao libertar
o interruptor, o E-Clutch é reposto e a unidade
funciona no modo normal se premir o interruptor
novamente.
O E-CLUTCH Anti-Lock Control™ também
inclui uma função de protecção contra
sobrecarga, concebida para ajudar a impedir
o sobreaquecimento da ferramenta durante a
colocação de cargas pesadas.
Se a ferramenta ficar demasiado quente durante
o funcionamento, esta função desliga o motor. A
função continua a desligar o motor caso este seja
reiniciado e colocado sob uma carga pesada antes
de ter sido arrefecido.
A figura 4 mostra a etiqueta de instruções (n)
impressa na superfície do equipamento. Existem
dois modos de aviso.
1. Modo engatado: Se ocorrer uma situação
de bloqueio, o indicador luminoso acende-se
e permanece fixo enquanto o motor se liga
e desliga durante um período específico de
tempo até a função E-CLUTCH Anti-Lock
Control™ desligar a ferramenta por completo.
Não se acende qualquer indicador luminoso
quando a ferramenta está a funcionar no modo
normal.
2. Modo de avaria: O indicador luminoso
começa a piscar intermitentemente quando
prime o interruptor, o que indica que o sistema
electrónico já não está a funcionar. É possível
continuar a utilizar a ferramenta sem a função
E-CLUTCH Anti-Lock Control™, mas é
necessário enviá-la para reparação assim que
possível.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a tensão
da tomada de electricidade corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
A sua ferramenta da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60745. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo
do fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo
da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Punho lateral (fig. 2)
ATENÇÃO: Para reduzir o risco
de ferimentos, utilize SEMPRE a
ferramenta com o punho lateral
devidamente instalado. O não
cumprimento pode resultar no
deslize do punho lateral durante o
funcionamento da ferramenta e na
subsequente perda do controlo. Segure
a ferramenta com ambas as mãos para
maximizar o controlo.
Este martelo perfurador inclui um punho lateral (e). É
encaixado na parte frontal da caixa de engrenagem,
tal como indicado na figura 2 e permite uma rotação
de 360˚ para a esquerda ou direita.
Depois de rodar o punho lateral para a posição
pretendida, deve puxá-lo para trás até as ranhuras
(k) na extremidade do punho lateral ficarem
alinhados e totalmente em contacto com os
rebordos salientes (m) na parte de baixo da caixa da
engrenagem. Em seguida, deve rodar com firmeza o
punho lateral para a direita até ficar apertado.
91
PORTUGUÊS
FUNCIONAMENTO
posição correcta (exemplificada na
figura).
Instruções de utilização
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
ATENÇÃO:
• Cumpra sempre as instruções
de segurança e os regulamentos
aplicáveis.
• Para reduzir o risco de ferimentos,
certifique-se SEMPRE de que a
peça de trabalho está ancorada
ou fixa com grampos com firmeza.
Ao perfurar materiais finos, utilize um
bloco de apoio de madeira para evitar
danificar esses materiais.
• Para reduzir o risco de ferimentos,
utilize sempre a ferramenta com
o punho lateral devidamente
instalado. O não cumprimento
pode resultar no deslize do punho
lateral durante o funcionamento da
ferramenta e na subsequente perda
do controlo. Segure a ferramenta com
ambas as mãos para maximizar o
controlo.
• Não tente apertar ou soltar as
brocas (ou qualquer outro acessório)
segurando na parte frontal do mandril
e ligando a ferramenta. Podem
ocorrer danos no mandril e lesões
pessoais.
• Perigo de queimaduras. USE
SEMPRE luvas quando substituir
as brocas. As peças metálicas
acessíveis na ferramenta e brocas
podem ficar muito quentes durante
o funcionamento. As partículas
de material partido podem causar
ferimentos nas mãos.
Posição correcta das mãos (fig. 6)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
92
A posição correcta das mãos requer a colocação
de uma mão no punho frontal (e) e a outra na pega
principal (g).
Mandril sem chave (fig. 7–9)
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530
Os modelos DWD522, DWD524, DWD525 e
DWD530 incluem um mandril sem chave (c) for uma
maior comodidade. Para inserir uma broca ou outro
acessório, siga os passos indicados abaixo.
1. Agarre na parte inferior do mandril com uma
mão e, com a outra mão, rode a parte frontal
para a esquerda, tal como indicado na figura 7.
Rode-a até o mandril ficar uma abertura
suficiente para encaixar o acessório pretendido.
2. Insira a broca ou outro acessório cerca de
19 mm no mandril e aperte-o com firmeza,
segurando na parte traseira do mandril e e
rodando a parte frontal para a direita. Quando
o mandril estiver quase apertado, ouve-se um
estalido. Após 4 a 6 estalidos, o mandril fica
devidamente apertado em torno do acessório.
3. Para libertar o acessório, repita o passo 1
indicado acima.
ATENÇÃO: não tente apertar as
brocas (ou qualquer outro acessório)
segurando na parte frontal do mandril
e ligando a ferramenta. Podem ocorrer
danos no mandril e lesões pessoais.
REMOÇÃO DO MANDRIL SEM CHAVE (FIG. 8)
Aperte o mandril à volta da extremidade mais curta
de uma chave hexagonal (não fornecida) de 6 mm
ou de maior dimensão. Utilize um martelo macio ou
um pedaço de madeira e bata na extremidade mais
comprida para a esquerda. Isto permite afrouxar o
mandril, para que possa ser desapertado à mão.
INSTALAÇÃO DO MANDRIL SEM CHAVE (FIG. 9)
Aperte manualmente o mandril até onde for
possível. Aperte o mandril à volta da extremidade
mais curta de uma chave hexagonal com 6 mm ou
maior (não fornecida), bata com a extremidade mais
comprida para a direita com um martelo macio.
PORTUGUÊS
Mandril com chave (fig. 1)
D21570
O modelo D21570 inclui um mandril com chave (c).
Para inserir uma broca ou outro acessório, siga os
passos indicados abaixo.
1. Aperte o anel do mandril à mão.
2. Coloque a chave do mandril em cada um
dos três orifícios e aperte-a para a direita. É
importante apertar o mandril nos três orifícios
para evitar o deslizamento da ferramenta.
Para libertar a broca, rode o mandril para a
esquerda apenas num dos orifícios e depois
desaperte o mandril à mão.
Qualquer centro de assistência autorizado da
DEWALT pode substituir um mandril sem chave por
um mandril com chave.
Guia de profundidade (fig. 2)
Ajustar a guia de profundidade (I):
Desaperte a guia (e) e desloque a haste para
que a distância entre a extremidade da guia e a
extremidade da broca seja igual à profundidade
de perfuração pretendida. Quando fizer trabalhos
de perfuração com a guia de profundidade, pare
quando a extremidade da guia tocar na superfície
do material.
Perfuração
Rode o anel para o símbolo de broca para trabalhos
de perfuração ou para o símbolo para perfuração
com o martelo. Coloque e aperte a broca pretendida
no mandril.
OPERAÇÕES DE PERFURAÇÃO
Seleccione a velocidade/binário pretendido,
utilizando o anel de selecção velocidade para
corresponder a velocidade e o binário à operação
pretendida.
1. Para MADEIRA, utilize brocas helicoidais,
brocas de três pontas, brocas de pua eléctricas
ou serras com furo. Para METAL, utilize aço de
alta velocidade, brocas helicoidais ou serras
com furo. Utilize um lubrificante de corte para
perfuração de metais. As excepções incluem
ferro fundido e latão, que devem ser perfurados
a seco. Para ALVENARIA, utilize brocas com
rebordo de carboneto ou brocas para alvenaria.
Um fluxo de serradura fina e regular indica
uma taxa de perfuração adequada.
2. Aplique sempre pressão numa linha recta
com a broca. Aplique pressão suficiente para
perfurar com a broca, mas não a empurre
demasiado, porque o motor pode bloquear ou
a broca pode desvia-se.
3. Segure a ferramenta firmemente com ambas as
mãos, de modo a controlar a acção de torção
da broca.
ATENÇÃO: a broca pode bloquear se
ocorrer uma sobrecarga devido a uma
torção súbita. Esteja sempre preparado
para o bloqueio do motor. Agarre a
broca firmemente com ambas as mãos
para controlar a acção de torção e
evitar lesões.
4. SE A BROCA BLOQUEAR, isso deve-se
normalmente a sobrecarga ou utilização
incorrecta da ferramenta. LIBERTE O
INTERRUPTOR DE IMEDIATO, retire a
broca da peça e verifique qual é o motivo
do bloqueio. NÃO LIGUE NEM DESLIGUE
O INTERRUPTOR PARA UTILIZAR UMA
BROCA BLOQUEADA — PODE DANIFICAR
A BROCA.
5. Para minimizar o risco de bloqueio ou quebra
do material, reduza a pressão na broca e
afrouxe-a através da parte fraccional exterior do
orifício.
6. Mantenha o motor em funcionamento quando
retirar a broca de um orifício perfurado. Isto
impede que a broca fique encravada.
7. Com as brocas de velocidade variável, não é
necessário assinalar o ponto de perfuração.
Utilize uma velocidade mais lenta para iniciar
o furo e prima o gatilho com mais força para
aumentar a velocidade quando o furo for
suficientemente fundo para perfurar e não
houver oscilação da broca.
OPERAÇÕES DE PERFURAÇÃO COM O MARTELO
1. Quando fizer trabalhos de perfuração com o
martelo, aplique força suficiente para evitar que
vibre excessivamente ou “levante” a broca.
Se aplicar demasiada força, a velocidade de
perfuração pode diminuir, a ferramenta pode
aquecer demasiado ou uma redução da taxa
de perfuração.
2. A perfuração deve ser feita numa linha recta,
mantendo a broca a um ângulo adequado
durante o trabalho. Durante a perfuração, não
exerça pressão lateral na broca porque pode
obstruir as ranhuras da broca e diminuir a
velocidade de perfuração.
3. Quando fizer furos profundos, se verificar uma
redução da velocidade do martelo, puxe a
broca parcialmente para fora do buraco com
a ferramenta em funcionamento para retirar
quaisquer partículas do furo.
93
PORTUGUÊS
4. Para alvenaria, utilize brocas com rebordo de
carboneto ou brocas para alvenaria. Um fluxo
de serradura fina e regular indica uma taxa de
perfuração adequada.
PERFURAÇÃO COM COROA DE DIAMANTE
D21570
O modelo D21570 foi concebido para perfuração a
seco com coroa de diamante até uma profundidade
de 127 mm.
No que respeita a perfuração com coroa de
diamante em alvenaria com um valor de diâmetro
superior ao valor indicado e a perfuração normal
com coroa de diamante em alvenaria e betão,
aconselhamos a broca com núcleo em diamante
DEWALT D21580, D21582 ou D21583.
Utilize a velocidade 2 para brocas com núcleo de
diamante com um diâmetro entre 22 e 68 mm.
Utilize sempre a velocidade 1 para brocas com
núcleo de diamante entre 68 mm e 127 mm de
diâmetro.
Quando utilizar o acessório, siga as recomendações
indicadas para a broca de núcleo ou do fabricante.
NOTA: utilize sempre brocas de coroa com
sistemas de perfuração central integral.
1. Insira a broca de centrar no respectivo suporte
no centro da broca de coroa.
Faça um furo a uma velocidade reduzida
até a coroa penetrar na superfície a uma
profundidade de 5 a 10 mm.
2. Retire e desligue a ferramenta.
3. Retire a broca de centrar do respectivo suporte.
4. Ligue a ferramenta e insira a broca de coroa na
peça.
5. Antes de começar a perfurar, mude para
a velocidade máxima e perfure para a
profundidade pretendida.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
94
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Lubrificação
A ferramenta foi totalmente lubrificada antes de
ser enviada da fábrica. No prazo de dois a seis
meses, consoante o tipo de utilização, envie a
sua ferramenta para um centro de assistência
autorizado para efectuar uma limpeza, inspecção
e lubrificação completas. As ferramentas utilizadas
constantemente em tarefas de fabrico devem ser
lubrificadas com maior frequência. Além disso,
as ferramentas que não sejam utilizadas durante
um período prolongado devem ser lubrificadas
novamente antes de serem utilizadas novamente.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
PORTUGUÊS
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da
morada indicada neste manual. Em alternativa,
poderá encontrar na internet (em www.2helpU.
com) uma lista dos agentes de reparação
autorizados da DEWALT, bem como os dados de
contacto completos do nosso serviço pós-venda.
95
SUOMI
KAKSINOPEUKSINEN ISKUPORAKONE
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät
DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Ottoteho
Kuormittamaton nopeus
Holkin läpimitta
Istukan enimmäiskapasiteetti
Terät
metallin poraus, alhainen nopeus
puu, tasainen poraus
terät, muurattujen rakenteiden poraus
optimaalinen
enintään
timanttipora
Paino
mm
mm
DWD522
230
1
950
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD524
230
1
1100
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD525
230
1
1100
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD530
230
1
1300
0–1250 /
0–3500
43
13
D21570
230
1
1300
0–1250 /
0–3500
43
16
mm
mm
13
40
13
40
13
40
16
40
16
40
mm
mm
mm
kg
5–10
20
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
127
3,0
93
104
93
104
3
3
VAC
W
väh.-1
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-1 mukaisesti:
LPA (äänenpainetaso)
dB (A)
95
95
94
LWA (äänitehotaso)
dB (A)
106
106
105
KWA (määritetyn äänitason
epävarmuus)
dB (A)
3
3
3
Poraus metalliin
Tärinän päästöarvo ah,D =
Vaihtelu K =
Iskuporaus betoniin
Tärinän päästöarvo ah,ID =
Vaihtelu K =
Poraus betoniin
Tärinän päästöarvo ah,DD =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
5,5
4,3
5,5
4,3
4
1,5
7
4,8
–
–
m/s2
m/s2
18
6,3
18
6,3
15
1,9
16
4,6
16
4,6
m/s2
m/s2
–
–
–
–
–
–
–
–
13
6,8
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen.
Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai
jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen
työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää
tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä.
96
SUOMI
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
KAKSINOPEUKSINEN ISKUPORAKONE
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2004/108/EY
(19.04.2016 saakka), 2014/30/EY (20.04.2016
lähtien) ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja
ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät
käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.03.15
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökaluilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
97
SUOMI
c)
d)
e)
f)
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
98
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
Lisäturvasääntöjä iskuporille
• Käytä kuulosuojia, kun käytät iskuporaa.
Melulle altistuminen voi aiheuttaa kuulon
menetyksen.
SUOMI
VAROITUS: Suosittelemme
vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka
vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään
30 mA.
• Käytä lisäkahvoja, jos ne on toimitettu
työkalun mukana. Hallinnan menetys voi
aiheuttaa henkilövahingon.
• Jos terä voi osua piilotettuihin sähköjohtoihin
tai sen omaan sähköjohtoon, tartu työkalun
eristettyihin tarttumapintoihin. Terän
osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen
paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä
voi saada sähköiskun.
• Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä
tapaa kiinnittää ja tukea työkappale tukevalle
alustalle. Työn pitäminen käsin tai vartaloa
vasten on epävakaata ja saattaa johtaa kontrollin
menetykseen.
• Käytä kuulosuojia, kun iskuporaat pidemmän
aikaa. Pitkäaikainen altistuminen melulle voi
heikentää kuuloa. Iskuporauksen aiheuttamat
korkeat äänitasot voivat aiheuttaa kuulon
tilapäisen menetyksen tai vakavan tärykalvon
vahingoittumisen.
• Käytä suojalaseja tai muita silmäsuojia.
Iskuporaus ja poraaminen voivat aiheuttaa
lastujen lentämisen. Lentävät kappaleet
voivat aiheuttaa pysyvän silmävaurion. Käytä
pölysuojainta tai hengityssuojainta töissä, joissa
syntyy pölyä. Kuulosuojaimet voivat olla tarpeen
useimpiin töihin.
Vaarat
Seuraavat riskit liittyvät porien käyttöön:
– Työkalun pyörivien tai kuumien osien
koskettamisesta aiheutuvat vammat.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Kuulon heikkeneminen.
– Sormien puristumisen riski lisävarusteita
vaihdettaessa.
– Puuta työstettäessä muodostuvan pölyn
hengittämisestä aiheutuvat vaarat.
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
• Käytä aina työkalun mukana toimitettua
sivukahvaa. Kiristä sivukahva ennen käyttöä.
Pidä työkalua tiukasti. Pidä työkalua aina
kiinni molemmilla käsillä. Työkalun käyttö
yhdellä kädellä aiheuttaa hallinnan menetyksen.
Kovien materiaalien läpi tunkeutuminen tai
esimerkiksi raudoitustankoihin osuminen voi
myös olla vaarallista.
• Tarkista porakruunut aina ennen käyttöä. Älä
käytä vaurioituneita porakruunuja.
• Terät ja työkalut kuumenevat käytön aikana.
Käytä käsineitä, kun kosket niihin.
• Käytä liukumattomia jalkineita, jotta estät
onnettomuuden, kun seisot tai kävelet liukkailla
pinnoilla.
• Käytä vain tälle koneelle tarkoitettuja
leikkuutyökaluja. Muiden kuin suositeltujen
leikkuutyökalujen käyttö saattaa aiheuttaa
onnettomuuksia hallinnan menetyksen vuoksi.
• Älä käytä työkalua pitkiä aikoja kerrallaan.
Työkalun iskutoiminnan aiheuttama tärinä voi olla
haitallista käsillesi ja käsivarsillesi. Käytä käsineitä
tarjoamaan lisäpehmustetta ja rajoita altistumista
tärinälle pitämällä taukoja.
• Ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (h) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2015 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 iskuporakone
1 sivukahva
1 syvyydenrajoitin
1 istukka-avain (vain D21570K)
1 Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
99
SUOMI
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuvat 1, 4)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
Kun haluat pysäyttää työkalun jatkuvassa
toiminnassa, paina kytkintä lyhyesti ja vapauta se.
Sammuta työkalu aina, kun työ on valmis ja ennen
kuin otat pistokkeen pois pistorasiasta.
HUOMAUTUS: Käytä alhaisia nopeuksia
keskiöintiin, muovin tai keraamisten materiaalien
poraamiseen tai ruuvaamiseen.
a. Liipaisukytkin
SUUNNANVAIHTOVIPU (KUVA 3)
b. Suunnanvaihtovipu
Suunnanvaihtovipu (b), joka sijaitsee liipaisukytkimen
yläpuolella, vaihtaa iskuporakoneen vääntösuunnan
ja sitä käytetään ruuvien ja jumiutuneiden poranterien
irrottamiseen.
c. Istukka
d. Nopeuden/tilan valinnan rengas
e. Sivukahva
f. Merkkivalo (DWD530, D21570)
g. Pääkahva
h. Päivämääräkoodi
i. Istukka-avain (D21570)
j. Lukituspainike
Kun haluat käyttää työkalua toiseen suuntaan,
vapauta liipaisukytkin (a) ja työnnä vipua vasemmalle
(istukan päästä katsottuna).
Kun haluat käyttää työkalua eteenpäin, vapauta
liipaisukytkin ja työnnä vipua oikealle (istukan päästä
katsottuna).
KÄYTTÖTARKOITUS
Palauta suunnanvaihtovipu eteenpäinasentoon, kun
kaikki toiminnot toiseen suuntaan ovat valmiit.
Iskuporakoneesi on suunniteltu ammattimaisiin
poraus- ja vasaraporaussovelluksiin.
TOIMINNOT KORKEALLA JA ALHAISELLA NOPEUDELLA
(KUVAT 1, 5)
D21570 on suunniteltu ammattimaiseen muurattujen
rakenteiden kuivaan timanttiporaukseen.
Kaksinopeuksinen välitys kaksinopeuksisessa
iskuporakoneessa mahdollistaa tehokkaan toiminnan
erilaisissa toiminnoissa ja mahdollistaa suuremman
lisävarusteiden valikoiman.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä iskuporakoneet ovat ammattikäyttöön
tarkoitettuja sähkötyökaluja.
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
LIIPAISUKYTKIN (KUVA 3)
Käynnistä iskuporakone painamalla liipaisukytkintä
(a). Pysäytä iskuporakone vapauttamalla
liipaisukytkin.
SÄÄDETTÄVÄ NOPEUS (KUVA 3)
Säädettävä nopeuskytkin mahdollistaa nopeuden
hallinnan. Mitä enemmän liipaisukytkintä (a)
painetaan, sitä suurempi iskuporakoneen nopeus.
Paina tarpeen mukaan lukituspainiketta (j) jatkuvaa
toimintaa varten ja vapauta kytkin. Lukituspainike
toimii vain täydellä nopeudella kiinniruuvaussuuntaan.
100
ALHAISTA NOPEUTTA varten käännä rengas (d)
poranteräkuvan kohdalle porausta varten
asennossa 1.
KORKEA NOPEUTTA varten käännä rengas (d)
poranteräkuvan kohdalle porausta varten
asennossa 2.
Hammaspyörävaihde on suunniteltu vaihtamista
varten vain silloin, kun yksikkö on pois päältä. Voi
olla kuitenkin tarpeen kääntää istukkaa hieman käsin
ja kohdistaa hammaspyörät samalla, kun rengasta
kierretään.
HUOMAUTUS: ÄLÄ YRITÄ MUUTTAA
NOPEUKSIA kääntämällä rengasta
työkalun ollessa päällä. Tämä
vahingoittaa hammaspyörävaihdetta.
ISKUPORAUKSEN/PORAUKSEN VALITSIN (KUVAT 1, 5)
Kun haluat vaihtaa työkalun poraustoiminnosta
iskuporaukseen (tai päinvastoin), käännä rengasta (d)
sopivan kuvakkeen kohdalle kuten kuvassa 5.
Käännä rengas (d) poranteräkuvan kohdalle porausta
varten tai vasarakuvan kohdalle iskuporausta varten,
kuten kuvassa näytetään.
SUOMI
VÄÄNTÖMOMENTIN RAJOITIN
Jatkojohdon käyttäminen
Työkalussa on vääntömomentin rajoitin, joka
vähentää suurinta vääntömomenttia, jos poranterä
jää jumiin. Tämä ominaisuus estää myös vaihteiston
ja sähkömoottorin jumiutumisen. Momentinrajoitin on
säädetty tehtaalla, eikä säätöä voi muuttaa.
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
E-CLUTCH ANTI-LOCK CONTROL™ (KUVA 4)
DWD530, D21570
DEWALT-porassa saattaa olla elektroninen
ominaisuus E-CLUTCH Anti-Lock Control™. Se on
suunniteltu auttamaan poran hallinnassa nopeuden
menetyksen aikana ja estämään poran vetäytymistä
käsistäsi. Näin voi tapahtua terästä porattaessa tai
kun käytetään suuria teriä puuta porattaessa.
Jos nopeuden hidastuminen tapahtuu, moottori
pyörii satunnaisesti jonkin aikaa. Toiminto vähentää
hidastumista ja mahdollistaa poran hallinnan. Kun
liipaisin vapautetaan, E-Clutch resetoituu ja pora
toimii jälleen normaalissa käyttötilassa, kun liipaisinta
painetaan uudelleen.
E-CLUTCH Anti-Lock Control™ -toiminnossa
on myös ylikuormitussuoja, joka estää poran
ylikuumenemisen kuormituksen ollessa suuri.
Jos laite ylikuumenee käytön aikana, toiminto
sammuttaa moottorin. Jos laite käynnistetään
uudelleen ja altistetaan suurelle kuormalle ennen
kuin se on jäähtynyt, toiminto sammuttaa moottorin
uudelleen.
Kuvassa 4 näytetään ohjetarra (n) kiinnitettynä
koteloon. Hälytystiloja on kaksi.
1. Käytössä-tila: Kun moottorin hidastuminen
tapahtuu, valo syttyy ja pysyy päällä niin kauan
kuin moottorin nopeus vaihtelee tietyn ajan
ennen kuin E-CLUTCH Anti-Lock Control™
sammuttaa työkalun kokonaan. Kun yksikkö
toimii normaalissa tilassa, valoa ei ole.
2. Ongelma-tila: Vilkkuvat valot liipaisinta
vedettäessä osoittavat, että elektroniikka ei enää
toimi. Työkalu saattaa silti pystyä toimimaan
toimia ilman E-CLUTCH Anti-Lock Control™
-toiminnon apua, mutta se tulee huollattaa
mahdollisimman pian.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Sivukahva (kuva 2)
VAROITUS: Henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi käytä työkalua
AINA sivukahva oikein asennettuna.
Jos näin ei tehdä, se voi aiheuttaa
sivukahvan lipsumisen työkalun
käytön aikana ja aiheuttaa hallinnan
menetyksen. Pidä työkalua molemmilla
käsillä hallinnan maksimoimiseksi.
Sivukahva (e) toimitetaan iskuporakoneen mukana.
Se kiinnitetään vaihdelaatikon eteen, kuten kuvassa
2 näytetään, ja sitä voidaan kääntää 360˚ oikea- tai
vasenkätistä käyttöä varten.
Kun sivukahva on käännetty paikalleen, sitä tulee
työntää taaksepäin, kunnes aukot (k) sivukahvassa
kohdistuvat ja kiinnittyvät ulostyöntyviin kohoumiin
(m) vaihdelaatikon alapuolella. Kiristä sivukahva sitten
kääntämällä sitä myötäpäivään.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
VAROITUS:
• Noudata aina turvaohjeita ja
määräyksiä.
101
SUOMI
• Voit vähentää henkilövahingon
vaaraa varmistamalla AINA, että
työstettävä kappale on kiinnitetty
tiukasti paikalleen. Jos poraat
ohutta kappaletta, aseta sen taakse
puinen tuki, jotta ohut materiaali ei
vaurioidu.
• Henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi käytä
työkalua aina sivukahva oikein
asennettuna. Jos näin ei tehdä, se
voi aiheuttaa sivukahvan lipsumisen
työkalun käytön aikana ja aiheuttaa
hallinnan menetyksen. Pidä
työkalua molemmilla käsillä hallinnan
maksimoimiseksi.
• Älä yritä kiristää tai löysätä poranteriä
(tai muita lisävarusteita) tarttumalla
istukan etuosaan ja käynnistämällä
työkalun. Se voi vahingoittaa istukkaa
ja aiheuttaa henkilövahingon.
• Palovamman vaara. Käytä AINA
käsineitä, kun vaihdat teriä. Työkalun
metalliosat ja terät voivat kuumeta
huomattavasti käytön aikana. Pienet
irronneet materiaaliosat voivat
vahingoittaa paljaita käsiä.
myötäpäivään. Kun istukka on miltei kiristetty,
kuulet naksahtavan äänen. 4–6 naksahduksen
jälkeen istukka on riittävän kireä lisävarusteen
ympärillä.
3. Kun haluat irrottaa lisävarusteen, toista
vaihe 1 yllä.
VAROITUS: Älä yritä kiristää poranteriä
(tai muita lisävarusteita) tarttumalla
istukan etuosaan ja käynnistämällä
työkalun. Se voi vahingoittaa istukkaa ja
aiheuttaa henkilövahingon.
PIKAISTUKAN POISTO (KUVA 8)
Kiristä istukka 6 mm:n (1/4”) tai suuremman
kuusiokulma-avaimen (ei toimituksessa) lyhyen pään
ympärille. Lyö pidempää päätä puisella vasaralla tai
puunkappaleella vastapäivään. Näin istukka irtoaa
niin, että sen voi ruuvata auki käsin.
PIKAISTUKAN ASENNUS (KUVA 9)
Ruuvaa istukka käsin niin pitkälle kuin se menee.
Kiristä istukka 6 mm:n (1/4") tai suuremman
kuusiokulma-avaimen (ei toimituksessa) lyhyen pään
ympärille ja lyö pidempää päätä puisella vasaralla
myötäpäivään.
Istukka avaimella (kuva 1)
D21570
Käsien oikea asento (kuva 6)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä sivukahvassa (e) ja toisen käden pitämistä
pääkahvalla (g).
Pikaistukka (kuvat 7–9)
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530
DWD522-, DWD524-, DWD525- ja DWD530malleissa on pikaistukka (c) kätevää käyttöä varten.
Vaihda poranterä tai muu lisävaruste alla annettujen
ohjeiden mukaan.
1. Tartu istukan takaosaan toisella kädellä ja
käännä etuosaa toisella kädellä vastapäivään,
kuten kuvassa 7. Käännä riittävästi niin,
että istukka avautuu riittävästi lisävarusteen
asettamista varten.
2. Laita terä tai muu lisävaruste noin 19 mm:n
(3/4”) istukkaan ja kiristä pitämällä istukan
takaosasta kiinni ja kääntämällä etuosaa
102
D21570-mallissa on avaimellinen istukka (c). Vaihda
poranterä tai muu lisävaruste alla annettujen ohjeiden
mukaan.
1. Kiristä istukan rengas käsin.
2. Laita istukka-avain jokaisen kolmeen reikään
ja kiristä myötäpäivään. On tärkeää kiristää
istukka kaikista kolmesta reiästä, jotta estetään
liukuminen.
Irrota terä kääntämällä istukka-avainta
myötäpäivään vain yhdessä reiässä ja sitten
löysäämällä istukka käsin.
Valtuutettu DEWALT-huolto voi asentaa avaimellisen
istukan tilalle pikaistukan.
Syvyydenrajoitin (kuva 2)
Syvyydenrajoittimen (l) säätö:
Löysää kahva (e) ja siirrä syvyydenrajoitinta niin,
että etäisyys rajoittimen pään ja terän pään välillä
on sama kuin haluttu poraussyvyys. Kun poraat
syvyydenrajoittimella, pysäytä, kun tangon pää
saavuttaa materiaalin pinnan.
SUOMI
Poraaminen
Käännä rengas poranteräkuvan kohdalle porausta
varten tai vasarakuvan kohdalle iskuporausta varten.
Asenna ja kiristä haluttu poranterä istukkaan.
PORAUSTOIMINTO
Valitse suunniteltuun käyttöön sopiva nopeus/vääntö
nopeuskytkimen avulla.
1. Käytä PUULLE kierteisporanteriä, talttateriä,
lusikkaporia tai reikäsahoja. Käytä METALLILLE
pikateräksestä valmistettuja kierteisporanteriä
tai reikäsahoja. Käytä leikkuujäähdytysnestettä,
kun poraat metalleja. Poikkeuksia ovat
valurauta ja messinki, joita tulee porata kuivina.
Käytä MUURATTUJEN RAKENTEIDEN
poraamiseen karbidikärkisiä teriä tai kiviporia.
Yhtenäinen, tasainen pölyvirta osoittaa oikean
porausnopeuden.
2. Paina aina suorassa linjassa terän kanssa. Käytä
riittävästi voimaa, jotta terä pureutuu materiaaliin,
mutta älä paina liikaa, jolloin moottori saattaa
sakata tai terä taipua.
3. Pidä työkalua vakaasti molemmilla käsillä, jotta
hallitset poran vääntymisen.
VAROITUS: Pora saattaa sakata,
jos ylikuormitus aiheuttaa yllättävän
vääntymisen. Varaudu aina
sakkaukseen. Tartu poraan vakaasti
molemmilla käsillä, jotta hallitset työkalun
vääntymisen ja vältät loukkaantumisen.
4. JOS PORA SAKKAA, se johtuu tavallisesti
ylikuormituksesta. VAPAUTA LIIPAISIN
VÄLITTÖMÄSTI, irrota terä työstä ja määritä
sakkauksen syy. ÄLÄ NAPSAUTTELE
LIIPAISINTA PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ JA
YRITÄ KÄYNNISTÄÄ SAKANNUTTA PORAA
– TÄMÄ VOI VAHINGOITTAA PORAA.
5. Jotta minimoit sakkauksen tai materiaalin läpi
murtumisen, paina poraa vähemmän ja hivuta
terä reiän viimeisen osan läpi.
6. Pidä moottori käynnissä, kun vedät terää
poratun reiän läpi. Tämä estää juuttumisen.
7. Säädettävän nopeuden porissa ei ole tarvetta
merkitä porattavaa reikää naskalilla. Aloita reikä
hitaalla nopeudella ja kiihdytä puristamalla
liipaisinta kovempaa, kun reikä on tarpeeksi
syvä, ilman että terä hyppää ulos.
ISKUPORAUS
1. Käytä poratessa poraan juuri tarpeeksi
voimaa, jotta estät sitä ponnahtelemasta
liiallisesti tai poran “nousemisen” pois terästä.
Liiallinen voiman käyttö aiheuttaa alhaisemmat
porausnopeudet, ylikuumenemisen ja
alhaisemman porausnopeuden.
2. Poraa suoraan ja pidä terä suorassa kulmassa
työhön nähden. Älä paina terää liikaa
poratessasi sivuttaissuunnassa, koska tämä
voi aiheuttaa terän urien tukkeutumisen ja
hitaamman porausnopeuden.
3. Kun poraat syviä reikiä ja iskunopeus alkaa
pudota, vedä terä osittain ulos reiästä
poran yhä pyöriessä, jolloin reikä puhdistuu
porausjätteestä.
4. Käytä muurattujen rakenteiden poraamiseen
karbidikärkisiä teriä tai kiviporia. Yhtenäinen,
tasainen pölyvirta osoittaa oikean
porausnopeuden.
TIMANTTIPORAUS
D21570
D21570 on suunniteltu muurattujen rakenteiden
kuivaan timanttiporaukseen 127 mm:iin saakka.
Timanttiporaukseen tätä halkaisijaa suurempiin
töihin muuratuissa rakenteissa ja säännölliseen
suuren halkaisijan timanttiporaukseen muuratuissa
rakenteissa ja betonissa, suosittelemme DEWALT
D21580-, D21582- tai D21583-timanttiporakoneen
käyttöä.
Käytä nopeutta 2 timanttiporakruunuille, joiden
halkaisija on 22–68 mm. Käytä aina nopeutta 1
timanttiporakruunuille, joiden halkaisija on välillä
68 mm ja 127 mm.
Noudata porakruunun tai valmistajan suosituksia
lisävarusteen käytössä.
HUOMAUTUS: Käytä aina porakruunuja, joissa on
kiinteä keskiöporajärjestelmä.
1. Laita keskiöpora sen pidikkeeseen porakruunun
keskelle.
Poraa alhaisella nopeudella, kunnes pora
tunkeutuu pintaan noin 5–10 mm.
2. Irrota kone virtalähteestä.
3. Poista keskiöpora pidikkeestään.
4. Laita kone virtalähteeseen ja laita porakruunu
työkappaleeseen.
5. Aloita poraaminen, lisää nopeutta täyteen
nopeuteen ja poraa haluttuun syvyyteen.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
103
SUOMI
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
Voiteleminen
Työkalu voideltiin tehtaalla ennen toimitusta. Lähetä
tai vie työkalusta käytöstä riippuen kahden tai
kuuden kuukauden kuluttua valtuutettuun huoltoon
täydellistä puhdistusta, tarkastusta ja voitelua
varten. Jatkuvasti tuotantotyössä käytetyt työkalut
tarvitsevat uudelleenvoitelun useammin. Myös
pitkään poissa käytöstä olleet työkalut tulee voidella
uudelleen ennen kuin ne otetaan uudelleen käyttöön.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
104
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALThuoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden
lähimpään DEWALT-toimipisteeseen. Yhteystiedot
ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä
palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.
com.
SVENSKA
SLAGBORRMASKIN 2 HASTIGHETER
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DEWALT till
en av de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
mm
mm
DWD522
230
1
950
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD524
230
1
1100
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD525
230
1
1100
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD530
230
1
1300
0–1250 /
0–3500
43
13
D21570
230
1
1300
0–1250 /
0–3500
43
16
mm
mm
13
40
13
40
13
40
16
40
16
40
mm
mm
mm
kg
5–10
20
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
127
3,0
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-1.
LPA (emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
95
95
LWA (ljudeffektnivå)
dB(A)
106
106
KWA (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
3
3
94
105
3
93
104
3
93
104
3
Spänning
Typ
Ineffekt
Varvtal obelastad
Kragdiameter
Maximal chuckkapacitet
Bits
metallborrning låg hastighet
trä, rak borrning
bits, murverksborrning
optimal
maximum
diamantkärna
Vikt
Borrning i metall
Vibration, emissionsvärde ah,D =
Osäkerhet K =
Slagborrning i betong
Vibration, emissionsvärde ah,ID =
Osäkerhet K =
Borrning i betong
Vibration, emissionsvärde ah,DD =
Osäkerhet K =
VAC
W
min-1
m/s2
m/s2
5,5
4,3
5,5
4,3
4
1,5
7
4,8
–
–
m/s2
m/s2
18
6,3
18
6,3
15
1,9
16
4,6
16
4,6
m/s2
m/s2
–
–
–
–
–
–
–
–
13
6,8
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60745, och den kan användas för att jämföra ett verktyg med ett annat.
Den kan användas för att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration gäller vid verktygets huvudsakliga
användning. Om verktyget emellertid används för andra tillämpningar, med andra tillbehör, eller
om det är dåligt underhållet kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka exponeringsnivån
under hela dess arbetstid.
105
SVENSKA
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
SLAGBORRMASKIN 2 HASTIGHETER
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
106
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2004/108/
EG (t.o.m. 19.04.2016), 2014/30/EU (fr.o.m.
20.04.2016) och 2011/65/EU. För mer information,
var god kontakta DEWALT på följande adress, eller
se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.03.15
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
c) Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
SVENSKA
b)
c)
d)
e)
f)
Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i
ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
c) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på
är att invitera olyckor.
d) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter
kvar på en roterande del av elverktyget kan
resultera i personskada.
e) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
f)
g)
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du
gör några justeringar, byter tillbehör eller
lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
f) Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
g) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
107
SVENSKA
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
Ytterligare specifika säkerhetsregler
för slagborrar
• Använd hörselskydd vid slagborrning. Att
utsättas för buller, kan ge hörselskada.
• Använd hjälphandtag om de medföljer
verktyget. Tappad kontroll kan orsaka
personskador.
• Håll elverktyget i de isolerade greppytorna
när arbete utförs där sågtillbehöret kan
komma i kontakt med dolda elledningar eller
dess egen sladd. Kaptillbehör som kommer
i kontakt med en strömförande ledning kan
göra att exponerade metalldelar hos elverktyget
blir strömförande och kan ge användaren en
elektrisk stöt.
• Använd klämmor eller något annat praktiskt
sätt att stödja arbetsstycket vid ett stabilt
underlag. Att hålla arbetet för hand eller mot
kroppen är instabilt och kan göra att du förlorar
kontrollen.
• Använd hörselskydd vid slagborrning
under längre perioder. Att utsättas för högt
buller under lång tid kan orsaka hörselförlust.
Temporära hörselförluster eller allvarliga skador
på hörseltrumman kan uppstå från de höga
ljudnivåerna som genereras av slaggborrning.
• Använd skyddsglasögon eller annat
ögonskydd. Slagborrning och borrningsarbeten
kan göra att flisor flyger omkring. Flygande
partiklar kan orsaka permanenta ögonskador.
Använd andningsskydd eller gasmask vid
arbetet som genererar damm. Hörselskydd
krävs för de flesta arbeten.
• Använd alltid hjälphandtaget som medföljer
verktyget. Dra åt sidohandtaget ordentligt
innan användning. Ha ett fast grepp om
verktyget hela tiden. Försök inte att arbeta
med verktyget utan att hålla det med båda
händerna. Arbete med detta verktyg med
en hand kommer att resultera i att kontrollen
förloras. Bryta igenom eller att stöta på hårt
material såsom armeringsjärn kan också vara
riskabelt.
• Kontrollera alltid borrkärnan innan användning.
Använd aldrig skadade borrkärnor.
• Slagborrar och verktyg blir heta under
arbetet. Använd handskar när du rör vid dem.
• Använd halkfria skor för att förhindra skador när
du står eller går på hala underlag.
108
• Använd endast skärverktyg som avsetts
för detta verktyg. Användning av ickerekommenderade skärverktyg kan resultera i
skador på grund av förlorad kontroll.
• Arbeta inte med detta verktyg under
långa perioder. Vibrationer som orsakas av
slagverktygets arbete kan vara skadligt för dina
händer och armar. Använd handskar för att få
extra stötdämpning och begränsa exponeringen
genom att ta regelbunda pausar.
• Luftventiler täcker ofta rörliga delar och bör
undvikas. Löst sittande kläder, smycken och
långt hår kan fastna i rörliga delar.
VARNING: Vi rekommenderar
användning av en jordfelsbrytare med
en restström på 30mA eller mindre.
Dolda risker
Följande risker uppstår vid användning av borrar:
– Skador orsakade av att roterade eller heta
delar vidrörs hos verktyget.
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. De är:
– Hörselnedsättning.
– Risk att fingrar kläms vid byte av tillbehör.
– Hälsorisker till följd av inandning av damm
som bildas vid arbete i trä.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
DATUMKODPLACERING (FIG. 1)
Datumkoden (h), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2015 XX XX
Tillverkningsår
SVENSKA
Förpackningsinnehåll
STRÖMBRYTARE (FIG. 3)
Förpackningen innehåller:
För starta slagborrning, tryck på strömbrytaren (a).
För att stoppa slagborrningen, släpp brytaren.
1 Slagborr
1 Sidohandtag
1 Djupstopp
1 Chucknyckel (endast D21570K)
1 Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fig. 1, 4)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
VARIABEL HASTIGHET (FIG. 3)
Variabel hastighet medger hastighetskontroll. Ju
längre strömbrytaren (a) trycks in desto högre
hastighet hos slagborren.
Tryck om så behövs på låsknappen (j) för
kontinuerlig gång och släpp strömbrytaren.
Spärrknappen fungerar endast vid full hastighet,
höger rotation.
För att stanna maskinen vid kontinuerlig gång, tryck
kort på strömbrytaren och släpp den. Stäng alltid
av verktyget när arbetet är klart och innan sladden
dras ur.
NOTERA: Använd låg hastighet för att starta
borrning av hål, borrning i plast eller keramik eller för
att skruva i skruvar.
a. Vippströmställare
VÄNSTER ROTATION (FIG. 3)
b. Väljare höger/vänstergång
Spaken för vänster rotation (b) är placerad ovanför
strömbrytaren och ändrar rotationsriktningen hos
slagborren och används när skruvar skruvas ut och
när borrbitsar fastnat.
c. Chuck
d. Hastighets-/lägesväljare
e. Sidohandtag
f. Indikatorlampa (DWD530, D21570)
g. Huvudhandtag
h. Datumkod
i. Chucknyckel (D21570)
j. Lås för strömbrytare
AVSEDD ANVÄNDNING
Din slitstarka slagborrmaskin har konstruerats
för professionell användning för borrning och
slaggborrning.
För att arbeta med verktyget med vänster rotation,
släpp strömbrytaren (a) och skjut spaken åt vänster
(sett från chuckänden).
För att arbeta med verktyget med höger rotation,
släpp strömbrytaren (a) och skjut spaken åt höger
(sett från chuckänden).
Återför spaken för vänster rotation till höger rotation
efter att allt arbete med vänster rotation är klart.
HÖG/LÅG ARBETSHASTIGHET (FIG. 1, 5)
D21570 har konstruerats för professionell torr
diamantborrning i betong.
Tvåhastighetsväxellådan i den dubbla
områdesslagborrmaskinen möjliggör effektivt arbete
på ett utökat antal arbetsområden med större
valfrihet av tillbehör.
Använd INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
För LÅG HASTIGHETS arbete, vrid hylsan (d) till
borrbitssymbolen för borrpositionen 1.
Dessa slitstarka precisionsborrar är professionella
elverktyg.
För HÖG HASTIGHETS arbete, vrid hylsan (d) till
borrbitssymbolen för borrpositionen 2.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
Kugghjulsväxeln har konstruerats att endas växla
när enheten är avstängd. Det kan emellertid vara
nödvändigt att vrida chucken något för hand för att
rikta in kuggarna medan hylsan vrids.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
OBSERVERA: FÖRSÖK INTE ATT
ÄNDRA HASTIGHETEN genom att vrida
hylsan medan verktyget körs. Om du
gör så kommer kugghjulsutväxeln att
skadas.
109
SVENSKA
VÄLJARE SLAGBORRNING/BORRNING
(FIG. 1, 5)
För att växla verktyget från borrningsläge till
slagborrläge (eller vice versa) vrid hyslan (d) till den
lämpliga symbolen såsom visas i figur 5.
Vrid hylsan (d) till borrbitssymbolen för borrning eller
till slagborrsymbolen för slagborrning såsom visas i
figuren.
MOMENTBEGRÄNSANDE KOPPLING
Detta verktyg är utrustad men en
momentbegränsande koppling som minskar den
maximala momentreaktionen som överförs till
användaren när ett borr fastnar. Denna funktion
förhindrar även att kuggdreven och elmotorn
fastnar. Den momentbegränsande kopplingen är
fabriksinställd och kan inte justeras.
E-CLUTCH ANTI-LOCK CONTROL™ (FIG. 4)
DWD530, D21570
Din DEWALT borrmaskin kan levereras med en
elektronisk funktion som kallas E-CLUTCH Anti-Lock
Control™. Den är konstruerad för att hjälpa dig att
kontrollera borren under överstegring och göra att
den inte dras ur dina händer. Detta kan inträffa vid
borrning i stål eller med stora borrar i trä.
När en överstegring uppstår växlar motorn mellan på
och av under en inställd tidsperiod. Detta reducerar
reaktionen från överstegringen och gör att du kan
hålla borrmaskinen under kontroll. Frånkoppling
av strömbrytaren återställer E-Clutch och enheten
kommer att arbeta i normalläge när strömbrytaren
trycks in igen.
E-CLUTCH Anti-Lock Control™ innehåller också
en skyddsfunktion mot överbelastning som skapats
för att förhindra att enheten blir för het under arbete
med hög belastning.
Om enheten blir mycket het under arbetet kommer
denna funktion att stänga av motorn. Funktionen
kommer att fortsätta att stänga av motorn om den
startas om och belastas hårt innan den svalnat.
Figur 4 visar instruktionsetiketten (n) placerad på
kåpan. Det finns två larmlägen.
1. Engagerat läge: När en överstegring uppstår
tänds lampan och lyser medan motorn växlar
mellan på och av under en inställd tidsperiod
innan E-CLUTCH Anti-Lock Control™ helt
stänger av verktyget. När enheten körs i normalt
läge lyser inte lampan.
2. Problemläge: En serie med kontinuerliga
blinkningar när strömbrytaren trycks in indikerar
att elektroniken inte längre fungerar. Verktyget
kan fortfarande fungera utan fördelarna med
E-CLUTCH Anti-Lock Control™ men bör
lämnas på service så snart som möjligt.
110
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Ditt DEWALT-verktyg är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60745; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig
för detta verktygs strömbehov (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala
längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Sidohandtag (fig. 2)
VARNING: För att minska risken
för personskador hantera ALLTID
verktyget med sidohandtaget
korrekt monterat. Om så inte görs
kan det resultera i att sidohandtaget
glider under arbetet och kontrollen
över verktyget förloras. Håll verktyget
med båda händerna för att maximera
kontrollen.
Ett sidohandtag (e) medföljer denna
slaggborrmaskin. Den kläms fast på framsidan av
växlehuset såsom visas i figur 2 och kan vridas 360˚
för användning till vänster eller höger.
När sidohandtaget är vridet i position bör det
skjutas bakåt tills skårorna (k) på flänsen på
sidohandtaget är i linje och helt i kontakt med de
utskjutande flikarna (m) på undersidan av växelhuset.
Sidohandtaget kläms sedan säkert fast genom att
det vrids medurs tills det sitter fast.
SVENSKA
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
VARNING:
• Laktta alltid säkerhetsinstruktionerna
och tillämpbara bestämmelser.
• För att minska risken för
personskada, se ALLTID till
att arbetsstycket är ordentligt
förankrat eller fastklämt. Om du
borrar i tunt material, använd ett
träblock som “stöd” för att förebygga
skada på materialet.
• För att minska risken för
personskador hantera alltid
verktyget med sidohandtaget
korrekt monterat. Om så inte görs
kan det resultera i att sidohandtaget
glider under arbetet och kontrollen
över verktyget förloras. Håll verktyget
med båda händerna för att maximera
kontrollen.
• Försök inte att dra åt eller lossa
borrspetsar (eller något annat tillbehör)
genom att greppa chuckens framdel
och sätta igång verktyget. Skada
på chucken och personskada kan
uppstå.
• Risk för brännskada. ANVÄND
ALLTID handskar när borrbitsar byts.
Åtkomliga metalldelar på verktyget
och borrbits kan bli mycket heta under
arbetet. Små bitar av trasigt material
kan skada bara händer.
Korrekt Handplacering (fig. 6)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handposition kräver ena handen på det
främre handtaget (e) och den andra handen på
huvudhandtaget (g).
Nyckellös chuck (fig. 7–9)
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530
DWD522, DWD524, DWD525 och DWD530 har
en nyckellös chuck (c) för större bekvämlighet. För
att sätta in en borrbits eller annat tillbehör, följ dessa
steg.
1. Ta tag i bakre halvan av chucken med ena
handen och använd den andra handen för att
vrida den främrre delen moturs, såsom visas
i figur 7. Vrid tillräckligt långt så att chucken
öppnas tillräckligt mycket för att önskat tillbehör
skall få plats.
2. Sätt in bitsen eller annat tillbehör ungefär
19 mm in i chucken och dra åt genom att hålla
i bakre halvan av chucken och vrida främre
delen medurs. När chucken är nästan åtdragen
kommer du att höra ett klickande ljud. Efter
4–6 klickar är chucken säkert åtdragen runt
tillbehöret.
3. Frigör tillbehöret genom att upprepa steg 1
ovan.
VARNING: Försök inte att dra åt
borrspetar (eller något annat tillbehör)
genom att greppa chuckens framdel
och sätta igång verktyget. Skada på
chucken och personskada kan uppstå.
NYCKELLÖS BORTTAGNING AV CHUCK (FIG. 8)
Dra åt chucken runt den korta änden av en
sexkantsnyckel (medföljer inte) på 6 mm eller större.
Använd en mjuk hammare eller en bit trä, slå på den
längre änden moturs. Då lossar chucken så att den
kan skruvas av för hand.
NYCKELLÖS INSTALLATION AV CHUCK (FIG. 9)
Skruva fast chucken för hand så långt det går.
Dra åt chucken runt den korta änden av en
sexkantsnyckel (medföljer inte) på 6 mm eller större
och slå på den längre änden medurs med en mjuk
hammare.
Chuck med nyckel (fig. 1)
D21570
D21570 använder en chuck (c) med nyckel. För att
sätta in en borrbits eller annat tillbehör, följ dessa
steg.
1. Dra åt chuckhylsan för hand.
2. Placera chucknyckeln i vart och ett av de tre
hålen och dra åt medurs. Det är viktigt att dra åt
chucken i alla tre hålen för att förhindra slirning.
111
SVENSKA
För att lossa en bits, vrid chucken moturs i bara
ett hål och lossa chucken för hand.
Alla auktoriserade DEWALT servicecenter kan
installera en nyckellös chuck istälet för en chuck
med nyckel.
Djupstopp (fig. 2)
För inställning av djupstoppet (l):
Lossa handtaget (e) och flytta djupstoppet så att
avståndet mellan kanten av stoppet och kanten på
bitsen är lika med önskat borrdjup. Vid borrning med
djupstoppet stoppas borrningen när stoppet når
ytan på materialet.
Borrning
Vrid hylsan till borrbitssymbolen för borrning eller till
slagborrsymbolen för slagborrning. Installera och dra
åt önskad borrbits i chucken.
BORR-ARBETE
Välj det önskade intervallet för hastighet/ vridmoment
genom att använda hastighetsväljaren, så att det
matchar hastigheten och vridmomentet för det
planerade arbetsmomentet.
1. För TRÄ, använd vridborrar, flatborrar,
kraftborrar eller hålsågar. För METALL,
använd höghastighets stålborrspetsar eller
hålsågar. Använd smörjolja vid borrning i
metall. Undantaget är gjutjärn och mässing
som bör borras torrt. För MURVERK, använd
hårdmetallborrkrona eller betongborr. Ett fint,
jämnt flöde med damm indikerar korrekt
borrhastighet.
5. För att minimera att den fastnar eller bryter
igenom materialet, minska trycket på borren
och för sakta bitsen genom det sista delen av
hålet.
6. Kör motorn medan bitsen dras tillbaka ut ur ett
borrat hål. Detta hjälper till att förhindra att den
fastnar.
7. Med borrmaskiner med variabel hastighet finns
det inget behov av att stansa mittpunkten
där borrning skall ske. Använd en långsam
hastighet för att börja borrningen och öka
hastigheten genom att trycka på avtryckaren
när hålet är tillräckligt djupt för att inte bitsen
skall hoppa ut.
SLAGBORRSARBETEN
1. Vid borrning använd tillräckligt mycket kraft för
att slagborren inte skall hoppa överdrivet mycket
eller “hoppa” ur arbetsstycket. För mycket
kraft kommer att orsaka lägre borrhastighet,
överhettning och sämre borrvärde.
2. Borra rakt, håll borrbitsen i rak vinkel mot
arbetet. Använd inte sidotryck på bitsen
under borrningen eftersom detta kommer att
orsaka tilltäppning av borr-räfflorna och sänka
borrhastigheten.
3. Vid borrnign av djupa hål, och
slagborrhastigheten börjar minska, dra ut bitsen
delvis ur hålet medan verktyget fortfarande körs
för att hjälpa till att rensa bort skräp från hålet.
4. För murverk, använd hårdmetallborrkrona eller
betongborr. Ett fint, jämnt flöde med damm
indikerar korrekt borrhastighet.
2. Använd alltid tryck direkt i en rak linje med
bitsen. Använd tillräckligt med tryck för att
bitsen skall fästa, men tryck inte så hårt att
motorn stannar eller bitsen påverkas.
DIAMANTBORRMASKIN
D21570
3. Håll fast verktyget med båda händerna för att
kontrollera vridningen hos verktyget.
För diamantborrning över denna diameter i murverk
och regelbunder diamantborrning med större
diameter i murverk och betong rekommenderar vi
användning av en DEWALT D21580, D21582 eller
D21583 diamantkärnborr.
VARNING: Borren kan fastna om
överbelastningen orsakar en plötslig
vridning. Förvänta dig alltid att den kan
fastna. Håll fast verktyget med båda
händerna för att kontrollera vridningen
och för att förhindra skador.
4. OM BORREN FASTNAR beror det
vanligtvis på att den överbelastats. SLÄPP
STRÖMBRYTAREN OMEDELBART, ta bort
bitsen från arbetsstycket och kontrollera
orsaken till stoppet. KLICKA INTE PÅ OCH
AV PÅ AVTRYCKAREN I ETT FÖRSÖK
ATT STARTA EN BORR SOM FASTNAT –
DETTA KAN SKADA BORRMASKINEN.
112
D21570 är konsturerad för torr diamantborrning i
murverk upp till 127 mm.
Använd hastighet 2 för diamantkärnborrar med
diameter mellan 22–68 mm. Använd alltid hastighet
1 för diamantkärnborrar mellan 68 mm och 127 mm
i diameter.
Följ kärnbitsens eller tillverkarens rekommendationer
för användning av tillbehöret.
NOTERA: Använd alltid kärnbits med integrerande
centrumborrsystem.
1. Sätt in centrumborren i dess hållare i mitten av
kärnbitsen.
SVENSKA
Borra med låg hastighet tills kärnan tränger in i
ytan med ungeför 5–10 mm.
2. Ta bort och koppla ifrån maskinen.
3. Ta bort centrumborren från dess hållare.
4. Koppla in maskinen och sätt in kärnbitsen i
arbetsstycket.
5. Börja borra, öka till full hastighet och borra till
önskat djup.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Smörjning
Ditt verktyg är ordentligt smort när det lämnar
fabriken. Inom två till sex månaders använding,
beroende på användning, bör verktyget skickas
till ett auktoriserat servicecenter för en fullständig
rengöring, inspektion och smörjning. Verktyg som
används konstant i produktion behöver smörjning
oftare. Även verktyg som “inte är i tjänst” under
längre perioder bör smörjas innan de används igen.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget;
sänk aldrig ner någon del av verktyget i
en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsom.0bud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
113
TÜRKÇE
İKİ HIZLI DARBELI MATKAP
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
Tebrikler!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT markasının
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik veriler
Voltaj
VAC
Tip
DWD522
DWD524
DWD525
DWD530
D21570
230
230
230
230
230
1
1
1
1
1
Giriş gücü
W
950
1100
1100
1300
1300
Yüksüz hız
dak.-1
0–1250 /
0–3500
0–1250 /
0–3500
0–1250 /
0–3500
0–1250 /
0–3500
0–1250 /
0–3500
Bilezik çapı
mm
43
43
43
43
43
Maksimum mandren kapasitesi
mm
13
13
13
13
16
mm
mm
13
40
13
40
13
40
16
40
16
40
mm
mm
mm
5–10
20
–
5–10
22
–
5–10
22
–
5–10
22
–
5–10
22
127
kg
2,8
2,8
2,8
2,8
3,0
Uçlar
metal delme düşük hızı
ahşap, düz delme
uçlar, duvar delme
optimum
maksimum
elmaslı karot
Ağırlık
EN 60745-2-1 uyarınca gürültü değerleri ve titreşim değerleri (triaks vektör toplamı):
LPA (emisyon ses basıncı seviyesi) dB(A)
95
95
94
93
93
LPA (emisyon ses basıncı seviyesi) dB(A)
106
106
105
104
104
3
3
3
3
3
Metali delme
Titreşim emisyon değeri ah,D = m/s2
Belirsizlik değeri K =
m/s2
5,5
4,3
5,5
4,3
4
1,5
7
4,8
–
–
Betonu darbeli delme
Titreşim emisyon değeri ah,ID = m/s2
Belirsizlik değeri K =
m/s2
18
6,3
18
6,3
15
1,9
16
4,6
16
4,6
Betonu delme
Titreşim emisyon değeri ah,DD = m/s2
Belirsizlik değeri K =
m/s2
–
–
–
–
–
–
–
–
13
6,8
KWA (verilen ses seviyesi
için belirsizlik)
dB(A)
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana uygulamalarını yansıtır. Ancak alet
farklı aksesuarlarla farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde
artırabilir.
114
TÜRKÇE
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC (19.04.2016
tarihine kadar), 2014/30/EU (20.04.2016 tarihinden
itibaren) ve 2011/65/EU Direktifleriyle uyumludur.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına
bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Sigortalar
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
İKİ HIZLI DARBELI MATKAP
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
DEWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010
ve EN60745-2-1:2010 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
31.03.15
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
115
TÜRKÇE
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
116
d)
e)
f)
g)
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
TÜRKÇE
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DeWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
Darbeli Matkaplar için Özel Ek
Güvenlik Önlemleri
• Darbeli matkap işlemleri sırasında kulak
koruması kullanın. Gürültüye maruz
kalınması, işitme kaybına yol açabilir.
• Aletle birlikte verilen yardımcı tutamak(lar)
ı kullanın. Kontrol kaybı yaralanmaya neden
olabilir.
• Kesici aletin, gömülü elektrik kablolarına
veya kendi kablosuna temas etmesine
yol açabilecek durumlarda elektrikli aleti
izole edilmiş saplarından tutun. Kesim
aksesuarı elektrik akımı bulunan kablolarla
temas ettiğinde, akımı elektrikli aletin iletken
metal parçaları üzerinden kullanıcıya iletilerek
elektrik çarpmasına yol açacaktır.
• İş parçasını stabil bir yüzeye sabitlemek ve
desteklemek için kelepçe veya başka pratik
yöntemler kullanın. İş parçasını elle tutmak
veya vücudunuza dayamak dengesizliğe ve
kontrol kaybına neden olabilir.
• Uzun süreler kırma işlemi yaparken kulak
koruması kullanın. Yüksek yoğunluklu
gürültüye uzun süre maruz kalınması, işitme
kaybına yol açabilir. Kırıcı delme işleminin
oluşturduğu yüksek ses seviyeleri, geçici
işitme kaybına veya kulak zarının ciddi zarar
görmesiyle sonuçlanabilir.
• Güvenlik gözlüğü veya başka bir göz
koruması kullanın. Kırma ve delme
çalışmaları etrafta talaşların uçuşmasına
neden olur. Uçuşan partiküller kalıcı göz
zararına neden olabilir. Toza neden olan
uygulamalar için bir toz maskesi veya solunum
maskesi takın. Birçok uygulama için kulak
koruması gerekebilir.
• Her zaman aletle verilen yan tutamağı
kullanın. Yan tutamağı kullanmadan önce
iyice sıkıştırın. Aleti her zaman sıkıca
kavrayın. Bu aleti her iki elinizle birlikte
tutmadan çalıştırmaya kalkmayın. Bu
aleti tek elle çalıştırmak, kontrol kaybıyla
sonuçlanacaktır. Demir gibi sert malzemeleri
delmeye çalışmak veya bunlarla karşılaşmak
da tehlikeli olabilir.
• Karot uçları her zaman kullanmadan önce
kontrol edin. Zarar görmüş karot uçları asla
kullanmayın.
• Kırıcı uçları ve aletler çalışma sırasında
ısınır. Bunlara dokunacağınız zaman eldiven
giyin.
• Kaygan yüzeylerde dururken veya yürürken
yaralanmaları önlemek için altı kaymayan
ayakkabılar giyin.
• Sadece bu alet için tasarlanmış kesim
aletlerini kullanın. Tavsiye edilmeyen kesim
aletlerinin kullanılması, kontrol kaybına bağlı
olarak yaralanmalara neden olabilir.
• Bu aleti uzun süre çalıştırmayın. Kırıcı
hareketinin yarattığı titreşim el ve kollarınız
için zararlı olabilir. Fazladan koruma amacıyla
eldiven kullanın ve maruz kalmayı azaltmak
için sık sık dinlenin.
• Havalandırma delikleri sıklıkla hareketli
parçaların üstünü örterler ve bunlardan
kaçınılmalıdır. Bol elbiseler, takılar veya uzun
saç hareketli parçalara takılabilir.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının
30mA veya daha az kaçık akımla
kullanılmasını öneriyoruz.
Diğer Riskler
Aşağıdaki riskler matkap kullanmanın doğasında
vardır:
– Aletin dönen veya sıcak parçalarına dokunma
sonucu yaralanma.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
117
TÜRKÇE
– İşitme kaybı.
a. Tetik düğmesi
– Aksesuarları değiştirirken parmakların sıkışma
riski.
b. Ters çevirme kolu
– Ahşap üzerinde çalışırken ortaya çıkan tozun
solunmasından kaynaklanan sağlık tehlikeleri.
d. Hız/mod seçim bileziği
c. Mandren
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
e. Yan tutamak
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
g. Ana tutamak
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
TARİH KODU KONUMU (ŞEK. [FIG.] 1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (h) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2015 XX XX
İmalat Yılı
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
f. Gösterge ışığı (DWD530, D21570)
h. Tarih kodu
i. Mandren anahtarı (D21570)
j. Kilitleme butonu
KULLANIM ALANI
Sahip olduğunuz ağır hizmet tipi darbeli matkap
profesyonel delme ve darbeli kırma uygulamaları
için tasarlanmıştır.
D21570, profesyonel olarak duvarı sert elmas uçla
delme için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu ağır hizmet tipi darbeli matkaplar, profesyonel
elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
1 Darbeli Matkap
TETIK DÜĞMESI (ŞEK. 3)
1 Yan tutamak
Darbeli matkabı çalıştırmak için, tetik düğmesine
basın (a). Darbeli matkabı durdurmak için, tetik
düğmesini bırakın.
1 Derinlik Çubuğu
1 Mandren Anahtarı (sadece D21570K)
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şek. 1, 4)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
118
DEĞIŞKEN HIZ (ŞEK. 3)
Değişken hız, hız kontrolüne olanak verir. Tetik
düğmesine (a) ne kadar basılırsa, darbeli matkabın
hızı o kadar fazla olur.
Gerekirse, sürekli çalışma için kilit-açık (j) butonuna
basın ve düğmeyi bırakın. Kilitleme butonu, sadece
tam hızda, ileri dönüşte çalışır.
Aletin sürekli çalışmasını durdurmak için düğmeye
kısa bir süre basıp serbest bırakın. Çalışma
bittiğinde ve prizden çıkarmadan önce her zaman
aleti kapatın.
NOT: Başlangıç delikleri için, plastik veya seramik
delerken ya da vida çakarken düşük hızlar kullanın.
TÜRKÇE
TERS ÇEVIRME KOLU (ŞEK. 3)
Tetik düğmesinin üstünde yer alan ters çevirme
kolu (b), darbeli matkabın dönüş yönünü tersine
çevirir ve vidaları ve sıkışmış matkap uçlarını
çıkarırken kullanılır.
Aleti ters yönde çalıştırmak için, tetik düğmesini (a)
bırakın ve kolu (mandrenin ucundan bakıldığında)
sola itin.
Matkabı ileri yönde çalıştırmak için, tetik düğmesini
bırakın ve kolu (mandrenin ucundan bakıldığında)
sağa itin.
Tersine doğru tüm işlemler tamamlandığında, ters
çevirme kolunu ileri pozisyona getirin.
YÜKSEK/DÜŞÜK HIZDA ÇALIŞTIRMA
(ŞEK. 1, 5)
İki aşamalı darbeli matkaptaki iki hızlı tahrik dişlisi,
daha fazla aksesuar seçeneğiyle, geniş çapta
uygulama üzerinde etkili şekilde çalışma imkanı
sağlar.
DÜŞÜK HIZ çalışmaları için, bileziği (d) delme
pozisyonu 1 için matkap ucu sembolüne çevirin.
YÜKSEK HIZ çalışmaları için, bileziği (d) delme
pozisyonu 2 için matkap ucu sembolüne çevirin.
Dişli takımı, ünite kapalıyken sadece değiştirme
için tasarlanmıştır. Bununla birlikte, bileziği
döndürürken dişlileri hizalamak için mandreni elle
hafifçe döndürmek gerekebilir.
İKAZ: Alet çalışıyorken, bileziği
döndürerek HIZLARI DEĞİŞTİRMEYE
KALKMAYIN. Bunu yapmak, dişli
takımına zarar verecektir.
KIRICI/DELICI SEÇIMI (ŞEK. 1, 5)
Aleti delme modundan kırma moduna (veya kırma
modundan delme moduna) geçirmek için, bileziği
(d) Şekil 5’de gösterilen şekilde uygun sembole
çevirin.
Şekilde gösterildiği gibi, delme için bileziği (d)
matkap ucu sembolüne, kırmalı delme için kırıcı
sembolüne çevirin.
TORK SINIRLAMA KAVRAMASI
Bu alet, matkap ucunun sıkışması durumunda
kullanıcıya iletilen maksimumum tork tepkimesini
düşüren bir tork sınırlama kavraması ile
donatılmıştır. Bu özellik ayrıca dişliler ve elektrik
motorunun sıkışmasını da engeller. Tork sınırlayıcı
debriyaj fabrikada ayarlanmış olarak gelir ve
sonradan ayarlanamaz.
KILITLEMESIZ ELEKTRONİK KAVRAMA
KONTROLÜ (E-CLUTCH Anti-Lock Control™)
(ŞEK. 4)
DWD530, D21570
DEWALT matkabınız, Kilitlemesiz ELEKTRONİK
KAVRAMA Kontrolü (E-CLUTCH Anti-Lock
Control™) denilen bir elektronik özellikle birlikte
gelebilir. Bu özellik, bir durma sırasında matkabı
kontrol etmenize ve elinizden kurtulmasına engel
olmada size yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
Bu durumla, çelik delerken veya ahşapta uzun
uçlar kullanırken karşılaşılabilir.
Bir durma durumu oluştuğunda, motor bir
süreliğine döner ve durur. Bu, durma işleminin
etkisini azaltır ve matkabı kontrol altına almanıza
olanak sağlar. Tetiği serbest bırakmak E-Cluch
özelliğini sıfırlar ve tetiğe tekrar basıldığında alet
normal modda çalışır.
E-CLUTCH Anti-Lock Control™ yüksek yük
uygulamalarında aletin çok fazla ısınmasını
önlemeye yardımcı olan bir aşırı yük koruma
özelliğini de bünyesinde barındırır.
Alet çalışma sırasında aşırı derecede ısınırsa,
bu özellik motoru durduracaktır. Alet soğumadan
yeniden çalıştırılır ve ağır yük altına sokulursa
özellik motoru durdurmaya devam eder.
Şekil 4, gövdeye takılmış talimat levhasını (n)
gösteriyor. İki alarm modu vardır.
1. Bağlantı Modu: Bir durma durumu
oluştuğunda, Kilitlemesiz ELEKTRONİK
KAVRAMA Kontrolü (E-CLUTCH Anti-Lock
Control™) aleti tamamen kapatmadan önce,
motor bir süreliğine dönüp sonra dururken
ışık yanacak ve yanık kalacaktır. Ünite normal
modda çalışıyorken, ışık yanmayacaktır.
2. Problem Modu: Tetik çekiliyken devamlı
ışık yanıp sönmesi, elektronik parçaların
artık çalışmadığını gösterir. Alet, Kilitlemesiz
ELEKTRONİK KAVRAMA Kontrolü
(E-CLUTCH Anti-Lock Control™) yardımı
olmadan hala çalışıyor olabilir, ancak en kısa
zamanda servise götürülmelidir.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
DEWALT aletiniz EN 60745 standardına
uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur.
119
TÜRKÇE
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (Teknik verilere bakın) uygun onaylı
bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum uzunluk
30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
Yan Tutamak (şek. 2)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, HER ZAMAN aleti yan tutamak
düzgün bir şekilde takılı haldeyken
çalıştırın. Aksi taktirde çalışma
sırasında yan tutamak kayabilir ve
kontrol kaybına neden olabilir. Kontrolü
mümkün olduğunca çok sağlamak için
aleti iki elinizle tutun.
Bu darbeli matkapla bir yan tutamak (e)
verilmektedir. Bu parça, Şekil 2’de gösterilen
şekilde dişli takımının önüne takılıdır ve sağ ve sol
elle kullanım için 360˚ dönebilir.
Yan tutamak yerine döndürüldükten sonra, yan
tutamağın dudağındaki yuvalar (k) dişli takımının
altındaki çıkıntılı tırnaklarla hizalanana (m) ve
tamamen birleşene kadar, arkaya doğru itilmelidir.
Böylece yan tutamak sıkışana kadar saat yönünde
döndürülerek, sıkıca tutturulmuş olur.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
120
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
UYARI:
• Güvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere her zaman uyun.
• Yaralanma riskini azaltmak
için, DAİMA iş parçasının sıkıca
sabitlendiğinden emin olun. İnce
malzemeleri delerken malzemeye
hasar vermemek için ahşap “arka”
blok kullanın.
• Yaralanma riskini azaltmak için,
her zaman aleti yan tutamak
düzgün bir şekilde takılı haldeyken
çalıştırın. Aksi takdirde, çalışma
sırasında yan tutamak kayabilir
ve kontrol kaybına neden olabilir.
Kontrolü mümkün olduğunca çok
sağlamak için aleti iki elinizle tutun.
• Mandrenin ön kısmını tutup aleti
çevirerek matkap ucu (veya başka
herhangi bir aksesuar) takmayı veya
çıkarmayı denemeyin. Mandren
hasarına ve yaralanmaya neden
olabilir.
• Yanma Tehlikesi. UÇLARI
DEĞIŞTIRIRKEN HER ZAMAN
eldiven takın. Alet üstündeki
ulaşılabilen metal parçalar ve uçlar
çalışma sırasında çok fazla ısınabilir.
Kırık malzemelerin küçük parçaları
çıplak ele zarar verebilir.
Uygun El Pozisyonu (şek. 6)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde gösterilen
uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el yan tutamak (e), diğer el
ana tutamak (g) üzerinde olacak şekildedir.
Anahtarsız Mandren (şek. 7–9)
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530
DWD522, DWD524, DWD525 ve DWD530, daha
fazla uygunluk için bir anahtarsız mandren (c)
özelliğine sahiptir. Bir matkap ucu veya başka bir
aksesuar takmak için, aşağıdaki adımları izleyin.
TÜRKÇE
1. Şekil 7’de gösterilen şekilde, mandrenin arka
yarısını bir elle kavrayın ve ön yarıyı saat
yönünün tersine çevirmek için diğer elinizi
kullanın. Mandrenin istenen aksesuara yer
açmak için yeterince açılmasına yetecek kadar
mandreni çevirin.
2. Ucu veya başka bir aksesuarı mandren içine
yaklaşık 19 mm (3/4") sokun ve mandrenin
arka yarısını tutarak ve ön parçayı saat
yönünde çevirerek iyice sıkın. Mandren
sıkışmaya yaklaştığında, bir klik sesi
duyacaksınız. 4–6 klikten sonra, mandren
aksesuar etrafında iyice sıkışır.
3. Aksesuarı çıkarmak için, yukarıdaki 1. adımı
tekrarlayın.
UYARI: Mandrenin ön kısmını tutup
aleti çevirerek matkap ucu (veya
başka herhangi bir aksesuar) takmayı
denemeyin. Mandren hasarına veya
yaralanmaya neden olabilir.
ANAHTARSIZ MANDREN DEĞIŞIMI (ŞEK. 8)
6 mm (1/4") veya daha büyük bir altıgen anahtarın
kısa ucunu (birlikte verilmez) mandrene sıkıştırın.
Yumuşak bir çekiç veya bir tahta parçası
kullanarak, uzun uca saat yönünün tersine doğru
vurun. Bu, mandreni elle sökülecek kadar gevşetir.
ANAHTARSIZ MANDREN TAKILMASI (ŞEKIL 9)
Mandreni mümkün olduğunca elle vidalayın.
6 mm (1/4”) veya daha büyük bir altıgen anahtarın
(birlikte verilmez) kısa ucunu mandrene sıkıştırın,
anahtarın uzun ucuna yumuşak bir çekiçle saat
yönünde vurun.
Anahtarlı Mandren (şek. 1)
D21570
D21570, bir anahtarlı mandren (c) özelliğine
sahiptir. Bir matkap ucu veya başka bir aksesuar
takmak için, aşağıdaki adımları izleyin.
1. Mandren bileziğini elle sıkın.
2. Üç deliğin herbirine mandren anahtarını
yerleştirin ve saat yönünde sıkın. Kaymayı
önlemek için mandreni üç deliğin hepsiyle
birlikte sıkmak önemlidir.
Ucu çıkarmak için, mandren anahtarını sadece
bir delikte saat yönünün tersine çevirin, sonra
da mandreni elle gevşetin.
Bütün yetkili DEWALT servis merkezleri anahtarlı
bir mandren yerine anahtarsız bir mandreni
takabilir.
Derinlik Çubuğu (şek. 2)
Derinlik çubuğunu (l) ayarlamak için:
Çubuğun sonundaki mesafeyle ucun sonundaki
mesafe istenen delme derinliği ile eşitlenene kadar
tutamağı (e) gevşetin ve çubuğu hareket ettirin.
Delme çubuğu ile delme işlemi yaparken, çubuk
ucu malzeme yüzeyine ulaştığında durun.
Delme
Delme için bileziği delme ucu sembolüne veya
kırmalı delme için kırma sembolüne çevirin.
Mandrende istenen matkap ucunu takın ve sıkın.
DELME IŞLEMI
Planlanan çalışmaya uygun hız ve torku
eşleştirmek için hız seçim bileziğini kullanarak
istenen hız/tork aralığını seçin.
1. AhşapIÇIN, burgu uçlar, maça uçlar, delgi
uçlar veya delik testereler kullanın. MetalIÇIN,
yüksek hızlı çelik burgu uçlar veya delik
testereler kullanın. Metalleri delerken bir
kesme yağı kullanın. İstisnalar, sert delinmesi
gereken dökme demir ve pirinçtir. DuvarIÇIN,
karbür uçlar veya duvar uçları kullanın.
Pürüzsüz, tam bir toz akışı, uygun delme
hızında olduğunu gösterir.
2. Her zaman uçla düz bir çizgi halinde basınç
uygulayın. Matkap ucunun delmesini
sürdürmesine yetecek, ancak motoru
durdurmayacak veya ucu saptırmayacak
derecede basınç uygulayın.
3. Matkabın dönme hareketini kontrol etmek için
aleti iki elinizle sıkıca tutun.
UYARI: Matkap ani bir dönmeye
neden olacak şekilde aşırı yüklendiyse
durabilir. Her zaman durmasını
bekleyin. Dönme hareketini kontrol
edip yaralanmayı önlemek için matkabı
iki elinizle sıkıca kavrayın.
4. MATKAP DURURSA, bunun nedeni
genellikle aşırı yüklenmesidir. TETİĞİ
DERHAL BIRAKIN, matkap ucunu çıkarın
ve durma nedenini belirleyin. DURMUŞ
BİR MATKABI ÇALIŞTIRMAK İÇİN TETİĞİ
KAPATIP AÇMAYIN — BU, MATKABA
ZARAR VEREBİLİR.
5. Durmayı veya malzemenin kırılmasını en aza
indirmek için, matkabın üzerindeki basıncı
azaltın ve ucu deliğin son parçasının içinden
çıkarın.
121
TÜRKÇE
6. Ucu delinmiş bir delikten dışarıya doğru
çekerken motoru çalışır durumda tutun. Bu,
sıkışmayı önlemeye yardımcı olur.
7. Değişken hızlı matkaplarda, delinecek noktayı
ortalamaya gerek yoktur. Bir deliği açmaya
başlamak için düşük bir hız kullanın ve delik
uç kaymayacak kadar derin olduğunda tetiği
daha sert sıkarak hızlandırın.
KIRMALI DELME İŞLEMI
1. Delerken, kırıcının üstünde, çok fazla
zıplamasını veya uçtan yukarı yükselmesini
önlemeye yetecek kadar güç uygulayın. Çok
fazla güç uygyulamak, daha yavaş delme
hızlarına, aşırı ısınmaya ve daha düşük delme
ayarına neden olacaktır.
2. Ucu delinen yere doğru açıda tutarak, düz bir
şeklde delin. Delme sırasında uç üzerinde yan
basınç uygulamayın, bu durum uç yivlerinin
tıkanmasına ve daha yavaş delme hızına
neden olacaktır.
3. Derin delikler delerken, kırıcı matkap hızı
düşmeye başlarsa, delikteki kalıntıları
temizlemeye yardımcı olmak için, hala çalışan
aletle ucu kısmi olarak delikten dışarı çekin.
4. Duvar için, karbür uçlar veya duvar uçları
kullanın. Pürüzsüz, tam bir toz akışı, uygun
delme hızında olduğunu gösterir.
ELMAS UÇLA DELME
D21570
D21570, duvarı 127 mm.’ye kadar sert elmas uçla
delmek üzere tasarlanmıştır.
Duvarda bu çapın üstünde elmas uçla delme
ve duvarda ve betonda normal büyük çaplarda
elmas uçla delme işlemi için, bir DEWALT D21580,
D21582 veya D21583 elmas karotlu matkap
kullanımını öneririz.
22–68 mm arasında elmaslı karot uçlar için hız 2’yi
kullanın. 68 mm ve 127 mm çap arasında elmaslı
karot uçlar için her zaman hız 1’i kullanın.
Aksesuar kullanımı için karot ucuna bakın veya
üreticinin tavsiyelerini izleyin.
NOT: İntegral merkezli matkap sistemleri için her
zaman karot uçları kullanın.
1. Merkezleme matkabını karot ucun ortasındaki
tutucuya sokun.
Karot yüzeyin içine yaklaşık olarak 5–10 mm.
girene kadar düşük hızda delin.
2. Makinayı çıkarın ve fişten çekin.
122
3. Merkezleme matkabını tutucusundan çıkarın.
4. Makinayı prize takın ve karot ucunu iş
parçasının içine sokun.
5. Delmeye başlayın, tam hıza çıkın ve istenen
derinliğe kadar delin.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
Yağlama
Aletiniz fabrikadan çıkmadan önce uygun şekilde
yağlanmıştır. Kullanıma bağlı olarak iki ile altı ay
içinde, tam bir temizlik, denetim ve yağlama için
aletinizi yetkili bir servis merkezine götürün veya
gönderin. Üretim işlerinde devamlı olarak kullanılan
aletler, tekrar yağlanmaya daha sık ihtiyaç
duyacaktır. Aynı zamanda, uzun süre “servis dışı”
olan aletler, yine çalıştırılmaya başlamadan önce
tekrar yağlanmalıdır.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
TÜRKÇE
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
123
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
DWD522
DWD524
DWD525
DWD530
D21570
230
230
230
230
230
1
1
1
1
1
W
950
1100
1100
1300
1300
min-1
0–1250 /
0–3500
0–1250 /
0–3500
0–1250 /
0–3500
0–1250 /
0–3500
0–1250 /
0–3500
VAC
Τύπος
Κατανάλωση ισχύος
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Διάμετρος κολάρου
mm
43
43
43
43
43
Μέγιστη χωρητικότητα τσοκ
mm
13
13
13
13
16
mm
mm
13
40
13
40
13
40
16
40
16
40
mm
mm
mm
5–10
20
–
5–10
22
–
5–10
22
–
5–10
22
–
5–10
22
127
kg
2,8
2,8
2,8
2,8
3,0
Κοπτικά
διάτρηση μέταλλου υψηλή ταχύτητα
ξύλο, φτερού
κοπτικά, διάτρηση τοιχοποιίας
βέλτιστη τιμή
μέγιστη
αδαμαντοφόρα ποτηροτρύπανα
Βάρος
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με EN60745-2-1:
LPA (επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
95
95
94
93
93
LWA (επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
106
106
105
104
104
KWA (αβεβαιότητα για το
δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
3
3
3
3
3
Διάτρηση σε μέταλλο
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,D =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
5,5
4,3
5,5
4,3
4
1,5
7
4,8
–
–
Κρουστική διάτρηση σε σκυρόδεμα
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,ID =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
18
6,3
18
6,3
15
1,9
16
4,6
16
4,6
Διάτρηση σε σκυρόδεμα
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,DD =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
–
–
–
–
–
–
–
–
13
6,8
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε
σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές
εφαρμογές του εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
124
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται
να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V 10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με
τις Οδηγίες 2004/108/EK (έως 19/04/2016),
2014/30/ΕΕ (από 20/04/2016) και 2011/65/ΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DEWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
31.03.15
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
125
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός
σας με γειωμένες επιφάνειες όπως
σωλήνες, καλοριφέρ, εστίες κουζινών
και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
126
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετοι ειδικοί κανόνες
ασφαλείας για κρουστικά
δράπανα
• Φοράτε προστατευτικά ακοής κατά την
κρουστική διάτρηση. Η έκθεση σε θόρυβο
μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
• Χρησιμοποιείτε τη(τις) βοηθητική(-ές)
λαβή(-ές), αν παρέχεται(-ονται) μαζί με
το εργαλείο. Η απώλεια ελέγχου μπορεί να
προκαλέσει σωματική βλάβη.
• Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από
μονωμένες επιφάνειες λαβής όταν
127
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
128
εκτελείτε μια εργασία όπου το αξεσουάρ
κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με αθέατα
καλώδια ή με το ίδιο του το καλώδιο. Αν
αξεσουάρ κοπής έρθει σε επαφή με καλώδιο
υπό τάση θα τεθούν υπό ηλεκτρική τάση και
τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού
εργαλείου και θα μπορούσε να προκληθεί
ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή άλλο
πρακτικό τρόπο για να στερεώνετε και να
στηρίζετε το τεμάχιο εργασίας σε σταθερό
υπόβαθρο. Αν κρατάτε το τεμάχιο εργασίας
με το χέρι σας ή κόντρα στο σώμα σας, αυτό
δεν είναι σταθερό και μπορεί να προκληθεί
απώλεια ελέγχου.
Φοράτε προστατευτικά ακοής όταν
εκτελείτε κρουστική εργασία για
παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η
παρατεταμένη έκθεση σε θόρυβο υψηλής
έντασης μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
Μπορεί να προκληθεί προσωρινή απώλεια
της ακοής ή σοβαρή ζημιά στο τύμπανο από
υψηλά επίπεδα ήχου που παράγονται από την
κρουστική διάτρηση.
Φοράτε γυαλιά ασφαλείας ή άλλη
προστασία των ματιών. Οι εργασίες κρούσης
και διάτρησης προκαλούν την εκτίναξη
θραυσμάτων. Τα εκτινασσόμενα σωματίδια
μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη
στα μάτια. Φοράτε μάσκα κατά της σκόνης
ή αναπνευστική συσκευή για εργασίες στις
οποίες παράγεται σκόνη. Για τις περισσότερες
εφαρμογές μπορεί να απαιτούνται
προστατευτικά αυτιών.
Χρησιμοποιείτε πάντα την πλευρική
λαβή που παρέχεται μαζί με το εργαλείο.
Σφίγγετε καλά την πλευρική λαβή πριν τη
χρήση. Κρατάτε πάντα σφιχτά το εργαλείο.
Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το
εργαλείο χωρίς να το κρατάτε και με τα δύο
χέρια. Η χρήση του εργαλείου με το ένα χέρι
θα προκαλέσει απώλεια του ελέγχου. Επίσης,
μπορεί να είναι επικίνδυνο να διαπεράσετε
σπάζοντας ή να συναντήσετε σκληρά υλικά
όπως ο σίδηρος οπλισμού σκυροδέματος.
Πάντα να ελέγχετε τα ποτηροτρύπανα πριν
τη χρήση τους. Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε
ποτηροτρύπανα που έχουν υποστεί ζημιά.
Τα κρουστικά κοπτικά και εξαρτήματα
θερμαίνονται πολύ κατά τη χρήση. Φοράτε
γάντια όταν τα αγγίζετε.
Όταν στέκεστε ή περπατάτε σε ολισθηρές
επιφάνειες, να φοράτε αντιολισθητικά
υποδήματα.
Χρησιμοποιείτε μόνο κοπτικά σχεδιασμένα
για αυτό το εργαλείο. Η χρήση μη
συνιστώμενων κοπτικών μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμούς λόγω απώλειας του ελέγχου.
• Μην έχετε σε λειτουργία αυτό το εργαλείο
για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οι
κραδασμοί που προκαλούνται από την
κρουστική δράση μπορεί να είναι επιβλαβείς
για το άνω και κάτω τμήμα των χεριών
σας. Χρησιμοποιείτε γάντια για πρόσθετη
προστατευτική δράση και περιορίζετε
την έκθεση κάνοντας συχνά διαλείμματα
ξεκούρασης.
• Τα ανοίγματα αερισμού συχνά καλύπτουν
κινούμενα μέρη και θα πρέπει να
αποφεύγονται. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα και τα μακριά μαλλιά μπορούν να
πιαστούν σε κινούμενα μέρη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη
χρήση διάταξης προστασίας από
ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30 mA ή μικρότερη.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Οι κίνδυνοι που ακολουθούν είναι εγγενείς στη
χρήση δραπάνων:
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από
επαφή με περιστρεφόμενα ή θερμά μέρη του
εργαλείου.
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβη της ακοής.
– Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την
αλλαγή παρελκομένων.
– Κίνδυνοι υγείας προκαλούμενοι από την
εισπνοή σκόνης κατά την εργασία σε ξύλο.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (εΙΚ. [FIG.] 1)
Το βαρέως τύπου κρουστικό σας δράπανο
έχει σχεδιαστεί για επαγγελματικές εφαρμογές
διάτρησης και κρουστικής διάτρησης.
Ο κωδικός ημερομηνίας (h), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος
επάνω στο περίβλημα.
Το D21570 έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική ξηρή
διάτρηση σε τοιχοποιία με χρήση αδαμαντοφόρων
εργαλείων.
Παράδειγμα:
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
2015 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Κρουστικό δράπανο
1 Πλευρική λαβή
1 Ράβδο βάθους
1 Κλειδί τσοκ (μόνο D21570K)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο,
στα τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες
μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1, 4)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Διακόπτης σκανδάλης
b. Μοχλός αναστροφής
c. Τσοκ
d. Δακτύλιος επιλογής ταχύτητας/τρόπου
λειτουργίας
e. Πλευρική λαβή
f. Ενδεικτική λυχνία (DWD530, D21570)
g. Κύρια λαβή
h. Κωδικός ημερομηνίας
i. Κλειδί τσοκ (D21570)
j. Κουμπί ασφάλισης σε λειτουργία
Αυτά τα βαρέως τύπου κρουστικά δράπανα είναι
επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ (εΙΚ. 3)
Για να θέσετε σε λειτουργία το κρουστικό δράπανο,
πιέστε το διακόπτη σκανδάλης (a). Για να
σταματήσετε το κρουστικό δράπανο, αφήστε το
διακόπτη σκανδάλης.
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (εΙΚ. 3)
Η δυνατότητα μεταβλητής ταχύτητας επιτρέπει
έλεγχο της ταχύτητας. Όσο περισσότερο πατάτε το
διακόπτη σκανδάλης (a), τόσο μεγαλύτερη είναι η
ταχύτητα του κρουστικού δραπάνου.
Αν χρειάζεται, πιέστε το κουμπί ασφάλισης
σε λειτουργία (j) για συνεχή λειτουργία και
ελευθερώστε το διακόπτη. Το κουμπί ασφάλισης
σε λειτουργία λειτουργεί μόνο σε πλήρη ταχύτητα
και περιστροφή προς τα εμπρός (δεξιόστροφα).
Για να σταματήσετε το εργαλείο όταν είναι σε
συνεχή λειτουργία, πιέστε σύντομα το διακόπτη
και ελευθερώστε τον. Πάντα απενεργοποιείτε το
εργαλείο όταν έχει ολοκληρωθεί η εργασία και πριν
το αποσυνδέσετε από το ρεύμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε χαμηλότερες
ταχύτητες για την έναρξη διάτρησης οπών, για
διάτρηση σε πλαστικά ή κεραμικά υλικά ή για να
βιδώσετε.
129
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ (εΙΚ. 3)
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΡΟΠΗΣ
Ο μοχλός αναστροφής (b), που βρίσκεται
πάνω από το διακόπτη σκανδάλης, αλλάζει
την κατεύθυνση περιστροφής του κρουστικού
δραπάνου και χρησιμοποιείται όταν ξεβιδώνετε
βίδες και αφαιρείτε σφηνωμένα τρυπάνια.
Αυτό το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με συμπλέκτη
περιορισμού ροπής ο οποίος μειώνει τη μέγιστη
αντίδραση ροπής που μεταδίδεται στο χειριστή σε
περίπτωση ενσφήνωσης ενός κοπτικού διάτρησης.
Αυτή η λειτουργία επίσης εμποδίζει την αθέλητη
ακινητοποίηση του μηχανισμού κίνησης και του
ηλεκτροκινητήρα. Ο συμπλέκτης περιορισμού ροής
έχει προρυθμιστεί εργοστασιακά και δεν επιδέχεται
ρύθμιση από το χρήστη.
Για να αναστρέψετε τη φορά λειτουργίας του
εργαλείου, απελευθερώστε το διακόπτη σκανδάλης
(a) και πιέστε το μοχλό προς τα αριστερά (όπως
τον βλέπετε από το άκρο του τσοκ).
Για να χρησιμοποιήσετε το δράπανο με την
κανονική φορά, ελευθερώστε το διακόπτη
σκανδάλης και πιέστε το μοχλό προς τα αριστερά
όπως τον βλέπετε από το άκρο του τσοκ).
Επαναφέρετε το μοχλό αναστροφής στη θέση
προς τα εμπρός περιστροφής όταν έχουν
ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες με την όπισθεν.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΥΨΗΛΗ/ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
(εΙΚ. 1, 5)
Το γραναζοκιβώτιο δύο ταχυτήτων στο κρουστικό
δράπανο δύο ταχυτήτων επιτρέπει αποτελεσματική
λειτουργία σε μία εκτεταμένη περιοχή εφαρμογών
με μεγαλύτερη γκάμα αξεσουάρ.
Για λειτουργία σε ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ,
περιστρέψτε το δακτύλιο (d) στο σύμβολο
τρυπανιού για τη θέση διάτρησης 1.
Για λειτουργία σε ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ,
περιστρέψτε το δακτύλιο (d) στο σύμβολο
τρυπανιού για τη θέση διάτρησης 2.
Ο μηχανισμός μετάδοσης με γρανάζια έχει
σχεδιαστεί για αλλαγή ταχύτητας μόνο με
απενεργοποιημένη τη μονάδα. Ωστόσο, ίσως
χρειαστεί καθώς περιστρέφετε το δακτύλιο
να στρίψετε το τσοκ ελαφρά με το χέρι για να
ευθυγραμμίσετε τα γρανάζια.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ
ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
περιστρέφοντας το δακτύλιο όταν το
εργαλείο είναι σε κίνηση. Αν το κάνετε
θα προκαλέσετε βλάβη στο μηχανισμό
μετάδοσης με γρανάζια.
ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΚΡΟΥΣΗΣ/ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ (εΙΚ. 1, 5)
Για να αλλάξετε λειτουργία του εργαλείου από
διάτρηση σε κρούση (ή αντίστροφα) περιστρέψτε
το δακτύλιο (d) στο αντίστοιχο σύμβολο, όπως
δείχνει η εικόνα 5.
Περιστρέψτε το δακτύλιο (d) στο σύμβολο
τρυπανιού για διάτρηση ή στο σύμβολο σφυριού
για κρουστική διάτρηση, όπως δείχνει η εικόνα.
130
E-CLUTCH ANTI-LOCK CONTROL™ (εΙΚ. 4)
DWD530, D21570
Το δράπανό σας DEWALT μπορεί να διαθέτει την
ηλεκτρονική λειτουργία που ονομάζεται E-CLUTCH
Anti-Lock Control™. Η λειτουργία αυτή έχει
σχεδιαστεί για να σας διευκολύνει στον έλεγχο
του δραπάνου σε περίπτωση μπλοκαρίσματος
και αποτρέπει να σα φύγει από τα χέρια. Αυτήν
την κατάσταση μπορεί να την αντιμετωπίσετε
όταν εκτελείτε διάτρηση σε χάλυβα ή όταν
χρησιμοποιείτε μεγάλα τρυπάνια σε ξύλο.
Όταν παρουσιαστεί κατάσταση μπλοκαρίσματος,
το μοτέρ ενεργοποιείται και απενεργοποιείται
επανειλημμένα για ορισμένη χρονική περίοδο.
Έτσι μειώνεται η αντίδραση από το μπλοκάρισμα
και μπορείτε να διατηρήσετε το δράπανο υπό
έλεγχο. Αν απελευθερώσετε τη σκανδάλη, γίνεται
επαναφορά του συστήματος E-Clutch και η μονάδα
θα λειτουργήσει κανονικά αν πιέσετε πάλι τη
σκανδάλη.
Το σύστημα E-CLUTCH Anti-Lock Control™
επίσης έχει ενσωματωμένη δυνατότητα
προστασίας από υπερφόρτωση σχεδιασμένη για
να βοηθά στην αποτροπή της υπερθέρμανσης
της μονάδας κατά τη διάρκεια εφαρμογών υψηλού
φορτίου.
Αν η μονάδα υπερθερμανθεί κατά τη λειτουργία
του, αυτή η δυνατότητα θα διακόψει τη λειτουργία
του μοτέρ. Αυτή η δυνατότητα θα συνεχίσει να
εμποδίζει τη λειτουργία του μοτέρ αν επανεκκινηθεί
και τεθεί υπό υψηλό φορτίο πριν κρυώσει.
Η Εικόνα 4 δείχνει την ετικέτα οδηγιών (n) που
είναι στερεωμένη πάνω στο περίβλημα. Υπάρχουν
δύο λειτουργίες ειδοποίησης.
1. Λειτουργία Σύμπλεξης: Όταν παρουσιαστεί
κατάσταση μπλοκαρίσματος, θα ανάψει η
λυχνία και θα παραμείνει αναμμένη καθώς
το μοτέρ ενεργοποιείται και απενεργοποιείται
επανειλημμένα για ορισμένη χρονική περίοδο
πριν το σύστημα E-CLUTCH Anti-Lock
Control™ τερματίσει πλήρως τη λειτουργία
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
του εργαλείου. Όταν το εργαλείο λειτουργεί σε
κανονική λειτουργία, δεν θα υπάρχει αναμμένη
λυχνία.
2. Λειτουργία Προβλήματος: Αν η λυχνία
αναβοσβήνει επανειλημμένα καθώς πιέζετε
το διακόπτη σκανδάλης, αυτό σημαίνει
ότι δεν λειτουργεί πλέον το ηλεκτρονικό
σύστημα. Το εργαλείο ίσως εξακολουθεί να
μπορεί να λειτουργεί χωρίς το πλεονέκτημα
της λειτουργίας E-CLUTCH Anti-Lock
Control™, αλλά θα πρέπει να επισκευαστεί το
συντομότερο.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60745. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου (βλ.
Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Πλευρική λαβή (εικ. 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
το κίνδυνο τραυματισμού, ΠΑΝΤΑ
χρησιμοποιείτε το εργαλείο
με την πλευρική λαβή σωστά
εγκατεστημένη. Αν δεν γίνει αυτό.
μπορεί να προκληθεί ολίσθηση της
πλευρικής λαβής κατά τη λειτουργία
του εργαλείου και επακόλουθη απώλεια
ελέγχου. Κρατάτε το εργαλείο και με
τα δύο χέρια για να μεγιστοποιείτε τον
έλεγχο.
Με αυτό το κρουστικό δράπανο παρέχεται μια
πλευρική λαβή (e). Συνδέεται με σύσφιξη στο
μπροστινό μέρος του γραναζοκιβωτίου όπως
δείχνει η Εικόνα 2 και μπορεί να περιστραφεί 360˚
για χρήση από δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες.
Αφού περιστρέψετε την πλευρική λαβή στη θέση
της, θα πρέπει να την σπρώξετε προς τα πίσω,
έως ότου οι εγκοπές (k) στο χείλος της πλευρικής
λαβής ευθυγραμμιστούν και συμπλεχτούν
πλήρως με τις προεξοχές (m) στην κάτω πλευρά
του γραναζοκιβωτίου. Τότε η πλευρική λαβή
συσφίγγεται σωστά αν την περιστρέψετε δεξιά
ώσπου να σφίξει.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
• Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να
131
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
βεβαιώνεστε ΠΑΝΤΟΤΕ ότι το υπό
κατεργασία τεμάχιο έχει αγκυρωθεί
ή στερεωθεί με ασφάλεια. Εάν η
διάτρηση πραγματοποιείται σε λεπτό
υλικό, χρησιμοποιήστε ένα τεμάχιο
ξύλου για υποστήριξη, προκειμένου
να αποτρέψετε την καταστροφή του
υλικού.
• Για να μειώσετε το κίνδυνο
τραυματισμού, πάντα
χρησιμοποιείτε το εργαλείο
με την πλευρική λαβή σωστά
εγκατεστημένη. Αν δεν γίνει αυτό.
μπορεί να προκληθεί ολίσθηση της
πλευρικής λαβής κατά τη λειτουργία
του εργαλείου και επακόλουθη
απώλεια ελέγχου. Κρατάτε το
εργαλείο και με τα δύο χέρια για να
μεγιστοποιείτε τον έλεγχο.
• Μην επιχειρήσετε να σφίξετε ή να
ξεσφίξετε τα τρυπάνια (ή οποιοδήποτε
άλλο αξεσουάρ) πιάνοντας το
μπροστινό μέρος του τσοκ και
ενεργοποιώντας το εργαλείο. Μπορεί
να προκληθεί ζημιά στο τσοκ και
τραυματισμός σας.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων. ΠΑΝΤΑ
φοράτε γάντια όταν αλλάζετε μύτες.
Τα προσπελάσιμα μεταλλικά μέρη
του εργαλείου και οι μύτες μπορεί να
θερμανθούν πολύ κατά τη χρήση.
Μικρά κομμάτια σπασμένου υλικού
μπορεί να τραυματίσουν γυμνά χέρια.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 6)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
ένα χέρι στην πλευρική λαβή (e) με το άλλο χέρι
στην κύρια λαβή (g).
132
Αυτόματο τσοκ (εικ. 7–9)
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530
Τα DWD522, DWD524, DWD525 και DWD530
διαθέτουν αυτόματο τσοκ (c) για μεγαλύτερη
άνεση. Για να εισάγετε τρυπάνι ή άλλο αξεσουάρ,
ακολουθήστε τα βήματα που ακολουθούν.
1. Πιάστε το πίσω μισό του τσοκ με ένα
χέρι και χρησιμοποιήστε το άλλο σας χέρι
για να περιστρέψετε το μπροστινό μισό
αριστερόστροφα, όπως δείχνει η Εικόνα 7.
Περιστρέψτε το τόσο ώστε το τσοκ να ανοίξει
αρκετά για να δεχθεί το επιθυμητό αξεσουάρ.
2. Εισάγετε το τρυπάνι ή άλλο αξεσουάρ
περίπου 19 mm (3/4") μέσα στο τσοκ και
σφίξτε καλά κρατώντας το πίσω μισό του
τσοκ και περιστρέφοντας το μπροστινό τμήμα
δεξιόστροφα. Όταν έχει σχεδόν σφίξει το τσοκ,
θα ακούσετε έναν ήχο “κλικ”. Μετά από 4–6
κλικ, το τσοκ έχει σφίξει καλά γύρω από το
αξεσουάρ.
3. Για να απελευθερώσετε το αξεσουάρ,
επαναλάβετε το πιο πάνω βήμα 1.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε
να σφίξετε τα τρυπάνια (ή οποιοδήποτε
άλλο αξεσουάρ) πιάνοντας το
μπροστινό μέρος του τσοκ και
ενεργοποιώντας το εργαλείο. Μπορεί
να προκληθεί ζημιά στο τσοκ και
τραυματισμός σας.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΤΣΟΚ (εΙΚ. 8)
Σφίξτε το τσοκ γύρω από το πιο κοντό τμήμα
ενός κλειδιού Άλεν (δεν παρέχεται) μεγέθους
6 mm (1/4") ή μεγαλύτερου. Χρησιμοποιώντας
ένα μαλακό σφυρί ή κομμάτι ξύλου, χτυπήστε
το μακρύτερο άκρο στην αριστερόστροφη
κατεύθυνση. Έτσι θα ξεσφιχτεί το τσοκ ώστε να
μπορεί να ξεβιδωθεί με το χέρι.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΤΣΟΚ (εΙΚ. 9)
Βιδώστε το τσοκ με το χέρι όσο μπορείτε. Σφίξτε το
τσοκ γύρω από το πιο κοντό τμήμα ενός κλειδιού
‘Άλεν (δεν παρέχεται) μεγέθους 6 mm (1/4") ή
μεγαλύτερου και χτυπήστε το μακρύτερο άκρο στη
δεξιόστροφη κατεύθυνση με ένα μαλακό σφυρί.
Τσοκ με κλειδί (εικ. 1)
D21570
Το D21570 διαθέτει τσοκ με κλειδί (c). Για να
εισάγετε τρυπάνι ή άλλο αξεσουάρ, ακολουθήστε
τα βήματα που ακολουθούν.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1. Σφίξτε το κολάρο του τσοκ με το χέρι.
2. Τοποθετήστε το κλειδί του τσοκ σε μία από
τις τρεις οπές και σφίξτε δεξιόστροφα. Είναι
σημαντικό να σφίξετε το τσοκ και με τις τρεις
οπές για να αποφευχθεί η ολίσθηση.
Για να απελευθερώσετε τη μύτη, περιστρέψτε
το κλειδί του τσοκ αριστερόστροφα σε μία
μόνο οπή και κατόπιν ελευθερώστε το τσοκ με
το χέρι.
Οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της
DEWALT μπορεί να εγκαταστήσει ένα αυτόματο
τσοκ στη θέση ενός τσοκ με κλειδί.
Ράβδος βάθους (εικ. 2)
η περιστροφή του) ή να καμφθεί η μύτη
τρυπανιού.
3. Κρατάτε το εργαλείο σταθερά και με τα δύο
χέρια για να ελέγχετε τη δράση περιστροφής
του δραπάνου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δράπανο
μπορεί να μπλοκάρει αν υπερφορτωθεί,
προκαλώντας απότομη περιστροφή.
Να είστε πάντα προετοιμασμένοι για
ενδεχόμενο μπλοκάρισμα. Κρατάτε το
δράπανο σταθερά και με τα δύο χέρια
για να ελέγχετε τη δράση περιστροφής
και να αποφεύγετε τραυματισμό.
Διάτρηση
4. ΑΝ ΤΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ, αυτό
συνήθως γίνεται λόγω υπερφόρτωσης.
ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ,
αφαιρέστε τη μύτη τρυπανιού από το
τεμάχιο εργασίας και προσδιορίστε
την αιτία του μπλοκαρίσματος. ΜΗΝ
ΠΑΤΑΤΕ ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ
ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΔΡΑΠΑΝΟΥ – ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΔΡΑΠΑΝΟ.
Περιστρέψτε το κολάρο στο σύμβολο τρυπανιού για
διάτρηση ή στο σύμβολο σφυριού για κρουστική
διάτρηση. Τοποθετήστε στο τσοκ το επιθυμητό
τρυπάνι και σφίξτε το.
5. Για να ελαχιστοποιήσετε το μπλοκάρισμα ή
τη θραύση του υλικού, μειώστε την πίεση στο
δράπανο και προωθήστε προσεκτικά τη μύτη
τρυπανιού στο τελευταίο τμήμα της οπής.
ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ
6. Διατηρήστε το μοτέρ σε λειτουργία καθώς
τραβάτε το τρυπάνι από την οπή. Έτσι θα
αποτραπεί το σφήνωμα.
Για να ρυθμίσετε τη ράβδο βάθους (l):
Ξεσφίξτε τη λαβή (e) και μετακινήστε τη ράβδο
ώστε η απόσταση ανάμεσα στο άκρο της
ράβδου και το άκρο του κοπτικού να είναι ίση με
το επιθυμητό βάθος διάτρησης. Όταν εκτελείτε
διάτρηση με τη ράβδο βάθους, σταματήστε όταν το
άκρο της ράβδου φθάσει την επιφάνεια του υλικού.
Επιλέξτε την επιθυμητή περιοχή ταχύτητας/ροπής
χρησιμοποιώντας τον επιλογέα ταχυτήτων για να
προσαρμόσετε την ταχύτητα και τη ροπή στην
προγραμματισμένη εργασία.
1. Για ΞΥΛΟ, χρησιμοποιείτε ελικοειδή
τρυπάνια, τρυπάνια φτερού, τρυπάνια τύπου
αριδιού ή ποτηροτρύπανα. Για ΜΕΤΑΛΛΟ,
χρησιμοποιείτε ελικοειδή τρυπάνια ή
ποτηροτρύπανα από χάλυβα υψηλής
ταχύτητας. Χρησιμοποιείτε λιπαντικό κοπής
κατά τη διάτρηση μετάλλων. Εξαιρέσεις είναι
ο χυτοσίδηρος και ο ορείχαλκος όπου πρέπει
να γίνεται ξηρή διάτρηση. Για ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ,
χρησιμοποιείτε κοπτικά με μύτες καρβιδίου
ή κοπτικά για τοιχοποιία. Μια ομαλή,
ομοιόμορφη ροή σκόνης υποδηλώνει σωστό
ρυθμό διάτρησης.
2. Πάντα εφαρμόζετε πίεση σε ευθεία γραμμή με
τη μύτη τρυπανιού. Χρησιμοποιείτε επαρκή
πίεση για να διατηρείτε τη διείσδυση του
τρυπανιού, αλλά μην πιέζετε τόσο δυνατά
ώστε να μπλοκάρει το μοτέρ (σταματά
7. Με τα δράπανα ρυθμιζόμενης ταχύτητας, δεν
υπάρχει ανάγκη να σημαδεύετε με ζουμπά
το σημείο διάτρησης. Χρησιμοποιήστε
αργή ταχύτητα για να ξεκινήσετε την οπή
και επιταχύνετε πιέζοντας περισσότερο τη
σκανδάλη όταν η οπή έχει αρκετό βάθος, ώστε
να επιτυγχάνετε διάτρηση χωρίς να γλιστρά
προς τα έξω η μύτη διάτρησης.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ
1. Κατά τη διάτρηση χρησιμοποιείτε μόλις αρκετή
δύναμη στη σφύρα ώστε να μην αναπηδά
υπερβολικά ή να “σηκώνεται” από το κοπτικό.
Η υπερβολική δύναμη θα προκαλέσει πιο
αργές ταχύτητες διάτρησης, υπερθέρμανση και
χαμηλότερο ρυθμό διάτρησης.
2. Τρυπάτε ευθεία, διατηρώντας το τρυπάνι σε
ορθή γωνία ως προς το τεμάχιο εργασίας.
Μην ασκείτε πλευρική πίεση στο κοπτικό
κατά τη διάτρηση γιατί αυτό θα προκαλέσει
133
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
απόφραξη των αυλακώσεων του κοπτικού και
μικρότερη ταχύτητα διάτρησης.
3. Όταν τρυπάτε βαθιές οπές, αν αρχίσει να
πέφτει η ταχύτητα της σφύρας, τραβήξτε
το κοπτικό εν μέρει έξω από την οπή με το
εργαλείο σε λειτουργία, για να βοηθήσετε τον
καθαρισμό των υπολειμμάτων από την οπή.
4. Για τοιχοποιία, χρησιμοποιείτε κοπτικά με μύτη
καρβιδίου ή κοπτικά για τοιχοποιία. Μια ομαλή,
ομοιόμορφη ροή σκόνης υποδηλώνει σωστό
ρυθμό διάτρησης.
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
D21570
Το D21570 έχει σχεδιαστεί για ξηρή διάτρηση με
αδαμαντοφόρα εργαλεία σε τοιχοποιία έως 127
mm.
Για διάτρηση σε τοιχοποιία με αδαμαντοφόρο
εργαλείο μεγαλύτερης διαμέτρου από αυτήν και
για τακτική διάτρηση με αδαμαντοφόρα εργαλεία
μεγάλης διαμέτρου σε τοιχοποιία και σκυρόδεμα,
συνιστούμε τη χρήση ποτηροτρύπανου DEWALT
D21580, D21582 ή D21583.
Χρησιμοποιείτε την ταχύτητα 2 για αδαμαντοφόρα
ποτηροτρύπανα με διαμέτρους 22–68 mm. Πάντα
χρησιμοποιείτε την ταχύτητα 1 για αδαμαντοφόρα
ποτηροτρύπανα μεταξύ 68 mm και 127 mm.
Για τη χρήση του ποτηροτρύπανου τηρείτε τις
υποδείξεις του κατασκευαστή του αξεσουάρ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πάντα χρησιμοποιείτε
ποτηροτρύπανα με ενσωματωμένα συστήματα
κεντρικού τρυπανιού.
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Λίπανση
Το εργαλείο σας έχει λιπανθεί σωστά πριν την
αποστολή του από το εργοστάσιο. Σε δύο έως
έξι μήνες, ανάλογα με τη χρήση, παραδώστε ή
αποστείλετε το εργαλείο σας σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις για πλήρη καθαρισμό, έλεγχο και
λίπανση. Εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνεχώς
σε παραγωγικές διαδικασίες θα χρειάζονται πιο
συχνή επαναλίπανση. Επίσης εργαλεία που ήταν
“εκτός υπηρεσίας” για μεγάλες χρονικές περιόδους
θα πρέπει να επαναλιπαίνονται πριν τεθούν πάλι
σε υπηρεσία.
1. Εισάγετε το κεντρικό τρυπάνι στο κέντρο του
ποτηροτρύπανου.
Τρυπήστε σε χαμηλή ταχύτητα έως ότου το
ποτηροτρύπανο εισχωρήσει στην επιφάνεια
για περίπου 5–10 mm.
2. Αφαιρέστε το και αποσυνδέστε το μηχάνημα
από το ρεύμα.
3. Αφαιρέστε το κεντρικό τρυπάνι από την
υποδοχή του.
4. Συνδέστε το μηχάνημα στο ρεύμα και εισάγετε
το ποτηροτρύπανο στο τεμάχιο εργασίας.
5. Ξεκινήστε τη διάτρηση επιταχύνοντας σε
πλήρεις τροφές και συνεχίστε ως το επιθυμητό
βάθος.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
134
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
135
136
137
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DEWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL
Tel: FR
Fax:
Danmark
DEWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel: 06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
Τηλ: 00302108981616
DEWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
Φαξ: 00302108983570
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) –
193 00 Ασπρόπυργος
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DEWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DEWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel: 00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
Tel: 31 164 283 063
DEWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
Fax: 31 164 283 200
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DEWALT Limited, SARL
Tel: 214 66 75 00
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Fax: 214 66 75 80
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DEWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DEWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N435814
32 15 47 37 63
32 15 47 37 64
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
04/15
Download PDF

advertising