D28415 | DeWalt D28415 ANGLE GRINDER Type 3 instruction manual

504606-69 CZ
Přeloženo z původního návodu
D28415
Obrázek 1
b
a
c
e
d
g
2
Obrázek 2
Obrázek 3
n
g
m
f
i
l
j
k
d
h
c
Obrázek 4
Obrázek 5
p
o
n
l
j
k
o
3
e
ÚHLOVÁ BRUSKA
D28415
Blahopřejeme Vám!
Odhad míry vystavení se působení vibrací by měl také počítat
s dobou, kdy je nářadí vypnuto
nebo kdy je v chodu, ale neprovádí žádnou práci. Během celkové pracovní doby se tak může
doba působení vibrací na obsluhu
značně zkrátit.
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací:
údržba nářadí a jeho příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Zvolili jste si elektrické nářadí značky
DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj
výrobků a inovace vytvořily ze společnosti
DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického
nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Příkon
Otáčky naprázdno
Průměr kotouče
Průměr vřetena
Hmotnost
V
W
min -1
mm
kg
D28415
230
3
2200
6500
230
M14
4,8
Pojistky
Evropa
nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Definice: Bezpečnostní pokyny
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
K WA (odchylka akustického
výkonu)
dB(A)
95
dB(A)
dB(A)
3,0
102
dB(A)
3,1
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, povede k způsobení vážného nebo smrtelného
zranění.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) určená podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah - plošné broušení
ah,AG =
m/s²
4,0
Odchylka K =
m/s²
1,5
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu
byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN 60745
a může být použita pro srovnání jednoho
nářadí s ostatními. Tato hodnota může být
použita pro předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní použití nářadí. Je-li ovšem nářadí použito pro různé aplikace s rozmanitým
příslušenstvím nebo je-li prováděna
jeho nedostatečná údržba, velikost
vibrací může být odlišná. Tak se
může během celkové pracovní doby
značně prodloužit doba působení vibrací na obsluhu.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
4
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý
a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření,
které může způsobit vznícení hořlavého
prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
09
D28415
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že
tyto výrobky popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem:
98/37/EC (do 28. prosince 2009), 2006/42/EC
(od 29. prosince 2009), EN 60745-1,
EN 60745-2-3.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na zadní straně tohoto návodu.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte. U nářadí chráněného zemněním
nepoužívejte žádné redukce zástrček.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.
Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nebo posouvání nářadí
a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zapletený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s elektrickým nářadím venku
používejte prodlužovací kabely určené
pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí musí být v napájecím okruhu použit proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí
toto prohlášení v zastoupení společnosti
DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
24. 11. 2009
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení uvedených varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené
ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem)
nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího
kabelu).
5
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte
elektrické
nářadí.
Používejte pro vaši práci správný typ elektrického nářadí. Při
použití správného typu elektrického nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
c) Před výměnou jakýchkoli částí, příslušenství či jiných připojených součástí,
před prováděním údržby nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte jej od
elektrické sítě nebo vyjměte baterii.
Tato preventivní bezpečnostní opatření
snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte osobám
neobeznámeným s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem, aby s nářadím
pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými břity jsou méně náchylné k zanášení
nečistotami a lépe se s nimi pracuje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky nástrojů atd., používejte podle těchto pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
děláte a při práci s elektrickým nářadím přemýšlejte. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jsteli pod vlivem drog, alkoholu nebo
léků. Chvilka nepozornosti při práci
s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky, jako jsou respirátor, neklouzavá pracovní obuv, ochranná přilba
a chrániče sluchu snižují riziko poranění
osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením ke zdroji napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti či vložení baterie do
nářadí, pokud je hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může vést ke způsobení úrazu.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče
nebo seřizovací přípravky. Klíče nebo
seřizovací přípravky zapomenuté na rotujících částech nářadí mohou způsobit
úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To
umožní lepší ovladatelnost elektrického
nářadí v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo
dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly
zachyceny.
g) Jsou-li zařízení vybavena adaptérem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití takových
zařízení může snížit rizika týkající se
prachu.
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického nářadí svěřte kvalifikovanému technikovi, který bude
používat shodné náhradní díly. Tak
zajistíte bezpečný provoz elektrického
nářadí.
6
DOPLŇKOVÉ ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Bezpečnostní pokyny pro všechny pracovní operace
ných kartáčů zkontrolujte, zda nejsou
uvolněny nebo popraskány jednotlivé dráty. Dojde-li k pádu elektrického nářadí nebo jeho příslušenství,
zkontrolujte, zda nedošlo k poškození
a je-li to nutné, použijte nepoškozené
příslušenství. Po kontrole a montáži
příslušenství se postavte vy i ostatní
osoby tak, abyste stáli mimo rovinu
rotujícího příslušenství a na jednu
minutu spusťte nářadí v maximálních
otáčkách naprázdno. V této testovací
době se poškozené kotouče obvykle roztrhnou na kousky.
h) Používejte prvky osobní ochrany.
V závislosti na druhu použití si nasaďte ochrannou masku, či ochranné
nebo bezpečnostní brýle. Podle situace používejte masku proti prachu,
chrániče sluchu, rukavice a pracovní zástěru schopnou zachytit drobné brusné částice nebo fragmenty
obrobku. Ochrana zraku musí být schopna zastavit odlétávající nečistoty vznikající při různých pracovních operacích.
Použití masky proti prachu nebo
respirátory musí být schopny filtrovat
částice, které jsou vytvářeny během
vaší práce. Dlouhodobé vystavení vysoké intenzitě hluku může způsobit ztrátu
sluchu.
i) Udržujte okolo stojící osoby v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Každý, kdo vstupuje do pracovního prostoru, musí být vybaven prvky
osobní ochrany. Fragmenty obrobku
nebo úlomky kotouče mohou odlétávat
a mohou způsobit úraz i mimo pracovní
prostor.
j) Při pracích, během kterých může dojít
ke kontaktu se skrytými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
elektrické nářadí pouze za izolované povrchy určené pro úchop nářadí. Při kontaktu pracovního příslušenství
s „živým“ vodičem způsobí neizolované
kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.
k) Udržujte napájecí kabel v bezpečné vzdálenosti od rotujícího příslušenství. Při ztrátě kontroly může dojít
k přeseknutí nebo obroušení kabelu
a vaše ruka může být zachycena a vtažena do rotujícího příslušenství.
a) Toto elektrické nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo jako bruska.
Nastudujte si všechny bezpečnostní
výstrahy, pokyny, obrázky a technické údaje uvedené pro toto nářadí.
Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.
b) S tímto elektrickým nářadím není
doporučeno provádět pracovní operace, jako je rozbrušování. Pracovní
operace, pro které není toto elektrické
nářadí určeno, mohou vytvářet rizikové
situace při kterých může dojít k zranění.
c) Nepoužívejte příslušenství, které není
specificky navrženo a doporučeno
výrobcem nářadí. I když může být jiné
příslušenství použito s vaším elektrickým
nářadím, neznamená to, že je zajištěn
jeho bezpečný provoz.
d) Jmenovité otáčky příslušenství musí
minimálně odpovídat maximálním
otáčkám uvedeným na elektrickém
nářadí. Příslušenství, které se otáčí rychleji než jsou jeho povolené maximální
otáčky, se může roztrhnout nebo rozlomit.
e) Vnější průměr a tloušťka použitého
příslušenství musí odpovídat rozměrům a kapacitě vašeho elektrického
nářadí. Příslušenství s nesprávnou velikostí nemůže být odpovídajícím způsobem chráněno a ovládáno.
f) Velikost upínacích otvorů kotoučů,
přírub, opěrných podložek nebo jiného
příslušenství musí odpovídat velikosti
vřetena elektrického nářadí. Kotouče
s upínacími otvory, které neodpovídají
montážním dílům elektrického nářadí,
nepoběží stabilně, budou nadměrně vibrovat a mohou způsobit ztrátu kontroly.
g) Nepoužívejte poškozené příslušenství. Před každým použitím zkontrolujte každé příslušenství. U brusných
kotoučů zkontrolujte, zda nejsou
prasklé nebo zda nejsou odštípnuté. U opěrných podložek zkontrolujte,
zda nejsou prasklé, potrhané nebo
nadměrně opotřebované. U drátě-
7
l)
m)
n)
o)
p)
K zpětnému rázu dochází v důsledku
nesprávného použití nebo nesprávných pracovních postupů nebo provozních podmínek.
Zpětnému rázu můžete zabránit dodržováním
níže uvedených opatření:
Nikdy nepokládejte elektrické nářadí,
dokud nedojde k úplnému zastavení
rotujícího příslušenství. Rotující příslušenství se může zarýt do povrchu,
což může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
Nespouštějte elektrické nářadí, přenášíte-li jej v ruce vedle těla. Náhodný
kontakt s rotujícím příslušenstvím by
mohl způsobit zachycení vašeho oblečení a vniknutí příslušenství do vašeho
těla.
Pravidelně čistěte větrací otvory elektrického nářadí. Ventilátor motoru odvádí prachové nečistoty z vnitřního prostoru
nářadí a nadměrné hromadění kovových
částeček může způsobit úraz elektrickým
proudem.
Nepoužívejte
elektrické
nářadí
v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskry
mohou způsobit vznícení těchto hořlavin.
Nepracujte s příslušenstvím, jehož
použití vyžaduje chladicí kapaliny.
Použití vody nebo jiné chladicí kapaliny
může vést k smrtelnému úrazu elektrickým proudem nebo k jinému zranění.
a) Udržujte stále pevný úchop elektrického nářadí a postavte se tak, aby
vaše tělo a paže mohly odolávat silám
zpětnému rázu. Vždy používejte přídavnou rukojeť, je-li ve vybavení nářadí, aby
byla zaručena maximální ovladatelnost
při zpětném rázu nebo při momentových
reakcích při spuštění nářadí. Uživatel
nářadí může zvládat momentové reakce
nebo síly zpětného rázu, jsou-li prováděna správná opatření.
b) Nikdy nepokládejte ruce do blízkosti
rotujícího příslušenství. Může dojít k zpětnému rázu příslušenství přes vaše ruce.
c) Nestoupejte si do prostoru, do kterého bude směřovat nářadí, dojde-li
k zpětnému rázu. Zpětný ráz vymrští
nářadí v opačném směru, než je směr
otáčení kotouče v místě sevření.
d) Pracujete-li s nářadím na úpravě rohů,
ostrých hran atd., buďte velmi opatrní. Zabraňte odskakování a kmitání
příslušenství. Rohy, ostré hrany nebo
kmitání mají tendenci zachytávat rotující
příslušenství, což může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím nebo zpětný ráz.
e) Nepoužívejte s touto bruskou řezbářské pilové kotouče nebo ozubené pilové kotouče. Při použití těchto kotoučů
dochází často k zpětnému rázu nebo ke
ztrátě kontroly nad nářadím.
DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PRO VŠECHNY PRACOVNÍ OPERACE
Příčiny zpětného rázu a prevence
před zpětným rázem
Zpětný ráz je náhlou reakcí na sevření nebo
zaseknutí otáčejícího se kotouče, podpěrné
podložky, kartáče nebo jakéhokoli jiného
příslušenství. Sevření nebo zaseknutí způsobuje rychlé zablokování rotujícího příslušenství, které ještě navíc v bodě kontaktu
způsobí ztrátu kontroly nad nářadím a jeho
pohyb v opačném směru, než je směr otáčení
příslušenství.
Bezpečnostní výstrahy specifické
pro broušení
a) Používejte pouze typy kotoučů, které
jsou doporučeny pro vaše elektrické
nářadí a příslušný kryt určený pro zvolený kotouč. Kotouče, které nejsou určeny
pro vaše nářadí, nemohou být odpovídajícím
způsobem chráněny a jsou nebezpečné.
b) Kryt musí být na nářadí bezpečně
připevněn a musí být umístěn tak, aby
zaručoval maximální bezpečnost a aby
byla před uživatelem nářadí obnažena
pouze minimální část kotouče. Kryt
pomáhá chránit uživatele nářadí před
odlétávajícími úlomky kotouče a před
náhodným kontaktem s kotoučem.
Je-li například brusný kotouč sevřen nebo
zaseknut v obrobku, hrana kotouče se v místě
kontaktu s obrobkem může zaříznout hlouběji a může tak způsobit vyskočení kotouče
směrem nahoru nebo zpětný ráz. Kotouč
může vyskočit směrem k obsluze nebo od
obsluhy, v závislosti na směru pohybu kotouče v bodě, kde došlo k jeho sevření. Za
těchto podmínek mohou brusné kotouče také
prasknout.
8
Štítky na nářadí
c) Kotouče musí být používány pouze
pro doporučené aplikace. Například:
Neprovádějte broušení boční částí rozbrušovacího kotouče. Rozbrušovací
kotouče jsou určeny pro obvodové broušení. Boční síly působící na tyto kotouče
mohou způsobit jejich roztříštění.
d) Vždy používejte nepoškozené příruby
kotoučů, které mají správnou velikost
a tvar odpovídající zvolenému kotouči.
Správné příruby podpírají kotouč, a tak
snižují riziko jeho prasknutí. Příruby pro
rozbrušovací kotouče se mohou odlišovat
od přírub pro brusné kotouče.
e) Nepoužívejte opotřebované kotouče
z větších brusek. Kotouč určený pro
větší nářadí není vhodný pro vyšší otáčky
menšího nářadí a může prasknout.
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (g), který obsahuje také rok výroby, je vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2009 XX XX
Rok výroby
Bezpečnostní výstrahy specifické
pro použití drátěného kartáče
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 úhlovou brusku
1 ochranný kryt
1 boční rukojeť
1 sadu přírub
1 klíč se dvěma kolíky
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
a) Uvědomte si, že štětiny drátěného kartáče jsou kartáčem odmršťovány i během
normálního protáčení. Nevyvíjejte na
kartáč nadměrný tlak, aby nedocházelo
k příliš velkému namáhání štětin kartáče.
Štětiny kartáče mohou lehce propíchnout
lehký oděv nebo pokožku.
b) Je-li při práci s drátěným kartáčem doporučeno použití krytu, dbejte na to, aby se
drátěný kotouč nebo kartáč nedostaly
s krytem v žádném případě do kontaktu. Drátěné kotouče nebo kartáče mohou
v důsledku prováděné práce nebo odstředivých sil zvětšit svůj průměr.
Popis (obr. 1)
Zbytková rizika
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo by dojít k poškození zařízení
nebo zranění osob.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, nemohou být vyloučena
určitá zbytková rizika. Tato rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko popálení způsobené kontaktem
s horkým příslušenstvím, které se zahřálo během použití.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím nářadí.
– Riziko vdechování prachu z nebezpečných látek.
a.
b.
c.
d.
e.
Hlavní spínač
Odjišťovací spínač
Zajištění vřetena
Ochranný kryt
Boční rukojeť
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše úhlová bruska D28415 je určena k profesionálnímu broušení.
9
ké údaje). Minimální průřez vodiče je 1 mm2.
Maximální délka je 30 m.
NEPOUŽÍVEJTE jiné brusné kotouče, než
jsou kotouče s prohloubeným středem
a lamelové kotouče.
V případě použití navinovacího kabelu vždy
odviňte celou délku kabelu.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí nebo v přítomnosti hořlavých kapalin
nebo plynů.
Tyto výkonné úhlové brusky jsou elektrická
nářadí pro profesionální použití.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před každým nastavením nebo před každou montáží
nebo demontáží doplňků a příslušenství z důvodu snížení rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení. Před opětovným připojením nářadí stiskněte a uvolněte
spouštěcí spínač, abyste se ujistili,
zda je nářadí vypnuto.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
Funkce plynulého rozběhu
Funkce plynulého rozběhu umožňuje pomalé
zvyšování otáček, které zabrání úvodnímu
trhnutí při spuštění nářadí. Tato funkce je
velmi užitečná zejména při práci v omezených prostorech.
Montáž boční rukojeti (obr. 5)
VAROVÁNÍ: Před použitím nářadí
zkontrolujte, zda je rukojeť řádně utažena.
Automatické vyvažování
Automatické vyvažování neustále srovnává
vyvážení nářadí, aby bylo omezeno působení
vibrací při chodu nářadí. To zvyšuje komfort
obsluhy při práci s nářadím a tato funkce je
velmi užitečná v situacích, kdy je nářadí používáno dlouhodobě.
Chcete-li provádět broušení, našroubujte
boční rukojeť (e) pevně do jednoho z otvorů
(o) na jedné nebo druhé straně skříně převodovky (obr. D1).
Chcete-li provádět rozbrušování, našroubujte
boční rukojeť (e) pevně do horního otvoru (p)
nebo do jednoho z otvorů (o) na jedné nebo
druhé straně skříně převodovky (obr. 5).
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí
napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Montáž a demontáž ochranného
krytu (obr. 2)
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Před každým nastavením nebo před každou montáží
nebo demontáží doplňků a příslušenství z důvodu snížení rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení. Před opětovným připojením nářadí stiskněte a uvolněte
spouštěcí spínač, abyste se ujistili,
zda je nářadí vypnuto.
VAROVÁNÍ: Nářadí s napájecím
napětím 115 V musí být používáno
společně s bezpečnostním odpojovacím transformátorem s uzemňovací
mřížkou mezi primárním a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být nahrazen speciálně upraveným kabelem,
který je dodáván autorizovaným servisem
DEWALT.
1. Položte úhlovou brusku na stůl tak, aby
vřeteno směřovalo nahoru.
2. Uvolněte upínací svorku (f) a držte ochranný kryt (d) nad nářadím, jako na uvedeném obrázku.
3. Srovnejte výstupky (g) se zářezy (h).
4. Stlačte ochranný kryt směrem dolů a
otočte jej do požadované polohy.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technic-
10
VAROVÁNÍ: Před každým nastavením nebo před každou montáží
nebo demontáží doplňků a příslušenství z důvodu snížení rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení. Před opětovným připojením nářadí stiskněte a uvolněte
spouštěcí spínač, abyste se ujistili,
zda je nářadí vypnuto.
5. Je-li to nutné, zvyšte upínací silu svorky
utažením šroubu (i).
6. Přitáhněte upínací svorku.
7. Chcete-li ochranný kryt sejmout, uvolněte upínací svorku.
VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte tuto
brusku bez řádně upevněného krytu.
POZNÁMKA: Nahlédněte prosím na Tabulku
příslušenství pro broušení na konci této části,
kde jsou uvedeny ostatní typy příslušenství,
které mohou být použity s těmito bruskami.
VAROVÁNÍ:
• Zajistěte, aby byl broušený materiál
řádně upnutý.
• Vyvíjejte na nářadí pouze mírný tlak.
Nevyvíjejte na kotouč boční tlak.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
Dojde-li k přehřátí nářadí, nechejte jej
několik minut v chodu naprázdno.
Montáž a demontáž brusného kotouče (obr. 1, 3, 4)
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte poškozené kotouče.
1. Položte nářadí na stůl krytem nahoru.
2. Nasaďte vnitřní přírubu (j) správně na
vřeteno (k) (obr. 3).
3. Položte kotouč (l) na přírubu (j).
Připevňujete-li kotouč s vyvýšeným středem, ujistěte se, zda vyvýšený střed (m)
směřuje k přírubě (j).
4. Našroubujte na vřeteno (k) vnější přírubu
(n) (obr. 4). Při montáži brusného kotouče
musí kroužek na přírubě (n) směřovat ke
kotouči.
5. Stiskněte zajišťovací tlačítko vřetena (c)
a otáčejte vřetenem (k), dokud nedojde
k jeho zablokování.
6. Přitáhněte přírubu (n) pomocí dodávaného klíče se dvěma kolíky.
7. Uvolněte zablokování vřetena.
8. Chcete-li kotouč demontovat, pomocí klíče
se dvěma kolíky uvolněte přírubu (n).
Správná poloha rukou (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění , VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na boční rukojeti (e) a druhou ruku
na těle nářadí, jako na obr. 1.
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Před použitím nářadí
zkontrolujte, zda je rukojeť řádně utažena.
Hlavní spínač je opatřen odjišťovacím spínačem.
Před použitím nářadí
• Namontujte kryt a vhodný kotouč.
Nepoužívejte nadměrně opotřebované
kotouče.
• Ujistěte se, zda je správně namontována
vnitřní i vnější příruba.
• Zkontrolujte, zda se kotouč otáčí ve stejném směru, jaký zobrazují šipky na příslušenství a na nářadí.
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte odjišťovací spínač (b) a následovně použijte hlavní
spínač (a).
Uvolněte odjišťovací spínač (b).
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní
spínač.
VAROVÁNÍ: Nevypínejte a nezapínejte nářadí, je-li v záběru.
PROVOZ
Pokyny pro obsluhu
Zajištění vřetena (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a platná nařízení.
Nářadí je vybaveno zajištěním vřetena (c),
které zabraňuje otáčení vřetena při montáži
11
ÚDRŽBA
nebo demontáži kotoučů. Používejte zajištění
vřetena pouze po vypnutí nářadí, po odpojení
napájecího kabelu a po úplném zastavení
nářadí.
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá
bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
POZNÁMKA: Z důvodu omezení
rizika poškození nářadí nepoužívejte zajištění vřetena, je-li nářadí
v chodu. Mohlo by dojít k poškození nářadí a namontované příslušenství by se mohlo uvolnit
a způsobit zranění obsluhy.
VAROVÁNÍ: Před každým nastavením nebo před každou montáží
nebo demontáží doplňků a příslušenství z důvodu snížení rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení. Před opětovným připojením nářadí stiskněte a uvolněte
spouštěcí spínač, abyste se ujistili,
zda je nářadí vypnuto.
Chcete-li zajistit vřeteno, stiskněte tlačítko
zajištění vřetena a otáčejte vřetenem, dokud
nedojde k zablokování jeho pohybu.
Práce s kovy
Používáte-li nářadí pro práci s kovy, ujistěte
se, zda je zapojen proudový chránič (RCD),
aby byla omezena zbytková rizika související
s kovovými pilinami.
Dojde-li k přerušení napájení, které bude
způsobeno proudovým chráničem (RCD),
svěřte kontrolu nářadí autorizovanému servisu DEWALT.
Odpojovací uhlíky
Motor bude automaticky zastaven, což znamená, že se blíží konec provozní životnosti
uhlíků a že musí být provedena údržba
nářadí. Uhlíky nejsou opravitelné. Odevzdejte
nářadí autorizovanému servisu DEWALT.
VAROVÁNÍ: V extrémních provozních podmínkách při práci s kovy
může dojít k nahromadění vodivých
kovových pilin uvnitř nářadí. To může
vést k poškození ochranné izolace
uvnitř nářadí a k potenciálnímu riziku
způsobení úrazu elektrickým proudem.
Mazání
Toto elektrické nářadí nevyžaduje žádné
doplňkové mazání.
Chcete-li zabránit nahromadění kovových
pilin uvnitř nářadí, doporučujeme vám, abyste
každý den prováděli čištění větracích drážek.
Viz část Údržba.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí prach a nečistoty, ofoukejte
nářadí proudem suchého stlačeného
vzduchu. Při provádění tohoto úkonu
údržby používejte schválenou ochranu zraku a schválený respirátor.
Použití lamelových kotoučů
VAR OVÁN Í: NAH R O M AD Ě N Í
KOVOVÝCH PILIN. Časté použití
lamelových kotoučů při práci s kovy
může vést k zvýšenému riziku úrazu
elektrickým proudem. Chcete-li omezit toto riziko, připojte před použitím
proudový chránič (RCD) a každý den
provádějte čištění větracích drážek
pomocí suchého stlačeného vzduchu
podle níže uvedených pokynů pro
údržbu nářadí.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte, aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
12
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace o vhodném příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Toto zařízení nesmí
být vyhozeno do běžného domovního
odpadu.
Až nebudete váš výrobek DEWALT dále potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní nařízení mohou obsahovat opatření pro
třídění odpadů z domácích elektrických zařízení
v místních sběrných dvorech nebo u dodavatele
při zakoupení nového výrobku.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
technické životnosti. Chcete-li této služby využít,
odevzdejte vaše nepoužívané nářadí některému
z autorizovaných servisních středisek.
Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky DEWALT se dozvíte na příslušné adrese
uvedené na zadní straně této příručky. Seznam
servisních středisek DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.
13
TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BROUŠENÍ
Typ krytu
Příslušenství
Popis
Brusný
kotouč
s prohloubeným
středem
OCHRANNÝ KRYT
- TYP 27
Lamelový
kotouč
Drátěné
kotouče
Montáž na brusku
Ochranný kryt typ 27
Podpěrná příruba
Kotouč s prohloubeným středem
typ 27
Závitová upínací matice
Drátěné
kotouče se
závitovou
maticí
Ochranný kryt typ 27
Drátěný kotouč
Drátěný
miskový
kotouč se
závitovou
maticí
Ochranný kryt typ 27
Drátěný kartáč
Podpěrná
podložka
/ brusný
papír
Ochranný kryt typ 27
Pryžová podpěrná podložka
Brusný papír
Závitová upínací matice
14
TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BROUŠENÍ (pokračování)
BEZ
KRYTU
Leštící
podložka
15
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00240967 - 15-07-2014
16
D28415
ÚHLOVÁ BRUSKA 2
©
17
18
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising