D25762K | DeWalt D25762K ROTARY HAMMER instruction manual

359203-83 BG
Превод на оригиналните инструкции
D25721
D25722
D25723
D25762
D25763
D25871
Фигура 1A
o
l
e
f
d
w
a
t
b
i
g
h
e
c
f
D25721/D25722/D25723
o
l
w
f
e
d
a
i
h
t
b
g
e
c
D25762/D25763
2
Фигура 1B
c
w
o
l
f
e
d
D25871
a
g
p
e
Фигура 2A
n
l
j
k
m
o
i
h
c
3
Фигура 2B
c
y
j
p
Фигура 3
D25721
D25722/D25762
u
v
t
D-65510
DEWALT,
Y
GERMAN
IDSTEIN,
lpU.com
www.2he
ALT.eu
www.DEW
Service
Lock-On
ce
Brush Servi
g
g
s
s
r
r
D25723/D25763
D25871
u
v
t
g
g
4
s
s
r
r
Фигура 5
Фигура 4A
f
Фигура 4B
Фигура 6
d
D25721/D25722/
D25723/ D25762/
D25763
D25871
c
d
c
5
SDS MAX ® КОМБИНИРАНИ ПЕРФОРАТОРИ
- КЪРТАЧИ D25721, D25722, D25723,
D25762, D25763, D25871
Честито!
Вие избрахте инструмент на DEWALT. Дългогодишният опит, задълбоченото разработване на
продукти и иновации прави DEWALT един от най-надеждните партньори за потребителите на
професионални електроинструменти.
Технически данни
D25721
Волтаж
V
230
(Само за Великобритания
и Ирландия)
V
230/115
Тип
1
Входяща мощност
W
1350
Ударна енергия
(EPTA 05/2009)
J
1,5–11
Пълен обхват на пробиване в бетон:
твърди приставки мм
12–48
приставки
за пробиване
на сърцевина
мм
40–115
Оптимален обхват на пробиване в бетон:
твърди приставки мм
25–40
Позиции на длето
24
Държач на инструмента
SDS Max®
Тегло
кг
8,7
LPA (звуково налягане) dB(A)
KPA (колебание на звуковото
налягане)
dB(A)
LWA (звукова мощност) dB(A)
K WA (колебание на звуковата
мощност)
dB(A)
D25722
230
D25723
230
D25762
230
D25763
230
D25871
230
230/115
1
1400
230/115
1
1400
230/115
1
1500
230/115
1
1500
230/115
1
1400
1,5–11
1,5–11
3–15,5
3–15,5
1,5–11
12–48
12–48
18–52
18–52
–
40–125
40–125
40–150
40–150
–
25–45
24
SDS Max®
9,1
25–45
24
SDS Max®
9,1
28–48
24
SDS Max®
9,9
28–48
24
SDS Max®
9,9
–
24
SDS Max®
8,0
96
95
95
96
96
93
3
107
3
106
3
106
3
107
3
107
3
104
3
4
4
4
4
4
Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна сума) според EN 60745:
Стойност на излъчването на вибрации ah
Пробиване в бетон
м/с²
8,9
ah,HD =
Колебание K =
м/с²
1,5
7,5
1,5
7,5
1,5
8,0
1,5
8,0
1,5
–
–
Стойност на излъчваните вибрации ah
Дялане
ah,Cheq =
м/с²
8,1
Колебание K =
м/с²
1,5
6,9
1,5
6,9
1,5
7,2
1,5
7,2
1,5
10,9
1,5
6
Информацията за нивото на излъчваните
вибрации, дадени в този документ, са измерени
в съответствие със стандартизираните тестове,
даден в EN 60745 и може да бъде използвана
за сравнение на един инструмент с друг.
Тези данни могат да бъдат използвани за
предварителна оценка на излагането.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва
потенциално опасна ситуация,
която ако не се избегне, би могла
да доведе до смърт или сериозни
наранявания.
ВАЖНО: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, може да
доведе до минимални или средни
наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания но която, ако не
се избегне може да доведе до
имуществени щети.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Декларираните нива на
излъчваните вибрации
представляват основните
приложения на инструмента. Все
пак, ако инструмента се използва
за различни приложения с различни
аксесоари или има лоша поддръжка,
излъчваните вибрации може да се
различават. Това може значително
да увеличи нивото на излъчване
през цялостния период на работа.
При оценката на нивото на
излъчваните вибрации трябва
да се вземат предвид броя на
изключванията на инструмента,
или времето, когато е бил
включен, но без да извършва
работа. Това може значително
да намали нивото на излъчване
в рамките на целия период на
работа.
Идентифицирайте
допълнителните мерки за
сигурност, за да се защити
оператора от ефектите на
вибрацията, като например:
поддръжка на инструментите
и аксесоарите, пазене на ръцете
топли, организация на режима на
работа.
Предпазители:
Eвропа
230 V инструменти 10 Ампера, електрическа мрежа
Великобритания и Ирландия
230 V инструменти 13 Ампера, в контактите
Определения: Насоки за
безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за тези
символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763,
D25871
DEWALT декларира, че продуктите, описани
под Tехнически данни са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
D25871
2000/14/EC Електрически разбивач на бетон
(ръчен) м</= 15 кг, Анекс VIII; TÜV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln,
Германия, Идентификационен номер на
нотифициран орган: 0197
Ниво на звуковата мощност, в съответствие
с 2000/14/EC (Член 12, Aнекс III, № 10;
м</= 15 кг)
LWA (измерено ниво
на звуковата мощност)
101 dB
LWA (гарантирано ниво
на звуковата мощност)
105 dB
Tези продукти, също така, са съобразени
с Директива 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
повече информация, моля, свържете с DEWALT
на следния адрес или се обърнете към задната
страна на ръководството.
7
Долуподписаният е отговорен за компилацията
на техническия файл и прави тази декларация
от името на DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
30.09.2013
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
Общи предупреждения
за безопасна работа
с електроинструменти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения
и инструкции. Неспазването на
предупрежденията и указанията,
може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА
Терминът "електроинструмент" във всички
предупреждения се отнася до захранвани
(със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти.
1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО
ПРОСТРАНСТВО
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до
трудова злополука.
б) Не използвайте
електроинструменти в експлозивна
среда, като например наличието
на запалителни течности, газове
или прах. Електроинструментите
произвеждат искри, които могат да
възпламенят праха или изпаренията.
в) Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите
с електроинструмента.
Разсейванията могат да ви принудят
да загубите контрол.
8
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
a) Щепселите на електроинструмента
трябва да са подходящи за
използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте
щепсела. Не използвайте
адаптери за щепсела със заземени
електрически инструменти.
Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
б) Избягвайте контакт на тялото
със заземени повърхности, като
например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов
удар, ако тялото ви е заземено.
в) Не излагайте
електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на
вода в електроинструмента повишава
опасността от токов удар.
г) Не злоупотребявайте с кабела.
Никога не използвайте кабела за
носене, дърпане или изключване
на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло,
остри ръбове или движещи се части.
Повредените или оплетени кабели
увеличават риска от токов удар.
д) Когато работите
с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито.
Използването на кабел, подходящ за
употреба на открито, намалява риска
от токов удар.
е) Ако не можете да избегнете
работата с електроинструмент
на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата
защита (ДТЗ), което на английски
е Residual Current Device (RCD).
Използването на ДТЗ намалява риска
от токов удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте
какво правите и използвайте
разума си, когато работите
с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при
работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
б) Използвайте лично защитно
оборудване. Винаги носете защита
за очите. Защитни средства като
дихателна маска, неплъзгащи се обувки
за безопасност, каска или защита
на слуха, използвани при подходящи
условия, ще намали трудовите
злополуки.
в) Предотвратяване на случайно
задействане. Преди да вземете
или носите инструмента
и преди да го свържете към
източника на захранване и/или
към батерийното устройство се
уверете, че превключвателя е на
позиция "изключен". Носенето на
електроинструмент с пръста на
превключвателя или стартирането
на електроинструменти, когато
превключвателя е на позиция "включен",
може да доведе до трудова злополука.
г) Махнете всички регулиращи
или гаечни ключове преди да
включите електроинструмента.
Прикрепени към въртящи се части
на електроинструмента гаечни или
регулиращи ключове могат да доведат
до наранявания.
д) Не се протягайте прекалено.
Стойте стабилно на краката
си през цялото време. Това
позволява по-добър контрол над
електроинструмента в непредвидими
ситуации.
е) Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете
косата си, дрехите си и ръкавиците
далече от движещите се части.
Висящи дрехи, бижута или дълга
коса могат да бъдат захванати
в движещите се части.
ж) Ако са предоставени устройства
за свързване на изпусканите
прашинки или приспособления за
събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали
опасностите свързани с праха.
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
a) Не използвайте насила
електроинструментите. Ползвайте
подходящ електроинструмент за
съответната работа. Подходящият
електроинструмент ще свърши
по-добре и по-безопасно работата, при
темпото, за което е създаден.
б) Не използвайте
електроинструмента,
ако превключвача не го
включва и изключва. Всеки
електроинструмент, който не може
да се контролира с превключвателя
е опасен и трябва да се поправи.
в) Изключете щепсела от
захранването и/или батерийния
комплект на електроинструмента
преди извършването на каквото и да
е регулиране, смяна на аксесоари
или съхраняване на уреда. Такива
предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
г) Съхранявайте преносимите
електроинструменти извън досега
на деца и не позволявайте на
незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други
хора да работят с него.
Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
д) Поддържайте
електроинструментите.
Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните
звена, за счупване на части и всички
други условия, които могат да
повлияят на експлоатацията
на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента,
задължително го поправете
преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са
причинени от лошо поддържани
електроинструменти.
е) Поддържайте режещите
инструменти винаги добре заточени
и чисти. Правилно поддържаните
режещи инструменти с остри
остриета по-трудно могат да се
огънат и по-лесно се контролират.
ж) Използвайте
електроинструментите,
допълнителните принадлежности
и инструменти в съответствие
с тези инструкции, като се вземат
предвид условията на труд
и вида на работа. Използването
на електроинструмента за работи,
различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
5) СЕРВИЗ
a) Сервизирането на вашия електроинструмент трябва да се извършва
само от квалифицирано лице, като
9
се използват само оригинални
резервни части. Това ще гарантира
безопасната употреба на уреда.
Носете защита за очите.
Настройката за съединител 40 Nm
е създадена за повечето приложения
за пробиване.
Допълнителни инструкции
за безопасност за въртящи
се чукове
Настройката за съединител 80 Nm
е създадена за приложения
с по-висок момент на въртене.
• Носете защита за ушите. Излагането
на шум може да причини загуба на слуха.
• Използвайте допълнителни дръжка(и),
ако са предоставени с инструмента.
Загубата на контрол може да доведе до
наранявания.
• Дръжте електроинструмента за
изолираните повърхности при
извършване на операция, при която
аксесоара за рязане може да засегне
скрито окабеляване или собствения
си кабел. Прерязването на "жив" кабел
може да зареди с ток металните части
на електроинструмента, в резултат на
което оператора може да получи токов
удар.
Допълнителни рискове
Следните рискове са неминуеми при
използването на въртящи се и къртещи
чукове:
– Наранявания, причинени от докосване на
въртящи се части или на горещи части
на инструмента
Въпреки прилагането на съответните правила за безопасност и използването на уреди за
безопасност, някои допълнителни рискове не
могат да бъдат избегнати. Това са:
– Увреждане на слуха.
– Риск от извиване на пръсти при смяна на
аксесоара.
– Опасности за здравето, причинени от
вдишване на прах, образуван от работа
с бетон и/или зидария.
Маркировка върху
инструментите
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
Носете защита за ушите.
10
Червен светодиоден индикатор
за сервизиране. За по-подробно
описание вижте под раздел
Светодиоден индикатор за
сервизиране.
Жълт светодиоден индикатор
за сервизиране. За по-подробно
описание вижте под раздел
Светодиоден индикатор за
сервизиране.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА (ФИГ. 1)
Кода с датата (w), който също така включва
годината на производство, е отпечатана на
корпуса.
Пример:
2013 XX XX
Година на производство
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Въртящ се чук (D25721; D25722, D25723;
D2762, D25763)
или
1 Къртач (D25871)
1 Странична дръжка
1 Комплект инструменти (само за K-модели)
1 Заострено длето (само D25871)
1 Ръководство с инструкции
1 Подробен чертеж на съставните части
• Проверете за евентуална повреда
на инструмента, частите или
аксесоарите, появила се в резултат от
транспортирането.
• Вземете си време да прочетете
задълбочено и с разбиране това
ръководство преди започване на работа.
Описание (фиг. 1A, 1B, 2A,
2B)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания
и щети.
a. Пусков превключвател (D25721, D25722,
D25723, D25762, D25763)
Двустепенен превключвател вкл./изкл.
(D25871)
b. Заключващ плъзгач (D25721, D25722,
D25723, D25762, D25763)
c. Странична дръжка
d. Основна дръжка
e. Активен контрол на вибрациите
f. Превключвател на селектора за режим
g. Електронно управление на оборотите
и ударите
h. Закрепващо колело
i. Окачване на странична дръжка
j. Стоманен пръстен
k. Храст
l. Ножодържач
m. Щифт
n. Лагер
o. Заключваща втулка
p. Ръчка на страничната ръкохватка
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
Вашият въртящ се чук е създаден за
професионално пробиване с въртене и за
къртене.
D25871
Вашият къртач е създаден за професионално
къртене, разбиване и разрушаване.
НЕ използвайте при мокри условия или
в присъствието на запалителни течности
и газове.
Тези чукове са професионални
електроинструменти.
НЕ допускайте деца в близост до инструмента.
Необходим е надзор, когато този инструмент се
използва от неопитен оператор.
• Tози продукт не е предназначен за
употреба от хора (включително деца)
с намалени физически, сензорни или
умственаи възможности, или с липса на
знания, освен ако не са под наблюдение
или не са били инструктирани относно
употребата на устройството от човек,
отговорен за тяхната безопасност. Никога
не оставяйте сами деца с този продукт.
Функция за мек старт
D25722, D25723, D25762, D25763
Функцията мек старт дава възможност на
инструмента да се ускорява бавно, като по
този начин се предотвратява измъкването на
бургията от дупката при стартиране.
Функцията мек старт намалява
непосредствената реакция от момента на
въртене, която се предава към оператора,
ако чука започне пробиването с бургията
в съществуваща вече дупка.
Електронен контрол на оборотите и ударите (фиг. 1, 3)
Електронен контрол на оборотите и ударите (g)
предлага следните преимущества:
– използването на малки аксесоари без риск
от счупване;
– минимизирано отскачане при разбиване
или пробиване в меки и крехки материали;
– оптимален контрол на инструмента за
прецизно разбиване.
Съединител за ограничение
на момента на въртене
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Потребителят винаги трябва да
държи здраво инструмента, когато
е в експлоатация.
Съединителят за ограничение на момента на
въртене намалява реакцията на максималния
момент на въртене, която се предава към
оператора в случай на засядане на бургия. Тази
функция, също така, предпазва предавките
и електро мотора от внезапно спиране.
ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги изключвайте
инструмента преди смяна на
настройките на момента на
въртене или може да се стигне до
повреда на инструмента.
ПЪЛЕН КОНТРОЛ НА МОМЕНТА НА
ВЪРТЕНЕ (CTC) (ФИГ. 3)
D25722/D25762
Пълният контрол на момента на въртене
(CTC) предлага на потребителя двустепенен
11
механичен съединител с регулируеми опции на
въртящия момент. Регулирането на въртящия
момент осигурява повишен контрол при
различни приложения.
Ниската настройка (40 Nm) позволява на
инструмента да работи на по-нисък момент
на въртене, което увеличава контрола при
по-твърди пробивания. Високата настройка
(80 Nm) е на разположение за приложения,
които изискват по-голямо внимание, като
пробиване в сърцевина и използване на твърди
приставки с голям диаметър.
Вижте главата Настройване на
двустепенния механичен съединител за
повече информация.
ОСНОВЕН КОНТРОЛ НА МОМЕНТА НА
ВЪРТЕНЕ (UTC)
D25723/D25763
В допълнение към двустепенния механичен
съединител, Основния контрол на момента
на въртене (UTC) предлага повишен
потребителски комфорт и безопасност чрез
технологията за анти въртене, която може да
реагира, ако потребителят загуби контрол над
чука. При задръстване, момента на въртене
и оборотите се намаляват незабавно. Тази
функция предотвратява самостоятелното
въртене на инструмента, което намалява
вероятността от нараняване на китката.
Сервизни индикаторни
светодиодни лампи (фиг. 3)
Жълтата индикаторна светодиодна лампа
за износване на четките (s) светва, когато
карбоновите четки са почти износени, за
да покаже, че инструмента се нуждае от
сервизиране в следващите 8 употреба.
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
Червеният светодиоден индикатор (r) светва,
ако заключващия бутон (b) се използва в някой
от режимите, освен в режим на къртене. При
модели, които са оборудвани с Основния
контрол на момента на въртене (UTC) ще
светне червения LED индикатор (r) ако
устройството за анти въртене е активирано.
Червеният индикатор започва да присветва,
ако в инструмента има повреда или четките
са напълно износени (вижте главата Четки
в раздела Поддръжка).
D25871
Червеният индикатор започва да присветва,
ако в инструмента има повреда или четките
са напълно износени (вижте главата Четки
в раздела Поддръжка).
12
Напълно антивибрационна
основна дръжка (фиг. 1)
Амортисьорите в основната дръжка (d)
абсорбират предаваните към потребителя
вибрации. Това подобрява комфорта на
потребителя по време на работа.
Електрическа безопасност
Електромоторът е създаден само за
един волтаж. Винаги проверявайте дали
захранващият кабел е в съответствие
с напрежението на табелката.
Вашият инструмент на DEWALT
е двойно изолиран в съответствие
с EN 60745; следователно не се
изисква заземителна жица.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 115 V единици
трябва да бъдат управлявани
чрез надеждно изолиране на
трансформатора с предпазен
екран между първичната
и вторичната намотка.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от специално подготвен кабел, който
можете да намерите в сервизите на DEWALT.
Замяна на щепсела (само за
Великобритания и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
• Безопасно изхвърляне на стария щепсел.
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в щепсела.
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да
се прави свързване към заземения
терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 13 A.
Използване на удължителен
кабел
Ако е необходим удължителен кабел,
използвайте одобрен трижилен удължителен
кабел, подходящ за входящата мощност на
този инструмент (виж техническите данни).
Минималният размер на проводника е 1,5 мм²;
максималната дължина е 30 м.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
СГЛОБЯВАНЕ
И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и изключете
машината от захранването
преди да инсталирате и сваляте
аксесоари, преди да регулирате
или променяте настройките
или когато правите поправка.
Уверете се, че пусковият
превключвател е на позиция
OFF "изключен". Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Приставките
на инструмента може да са
горещи, затова трябва да се носят
ръкавици винаги, когато сменяте
или сваляте приставка, за да се
избегнат наранявания.
бургия ви препоръчваме да сложите
страничната дръжка под ъгъл
приблизително 20° за оптимален контрол.
5. Заключете устройството на страничната
дръжка на място, като затегнете колелото
на скобата (h).
D25871 (ФИГ. 2B)
1. Отвинтете ръчката на страничната дръжка
(p).
2. Плъзнете устройството на страничната
дръжка на машината на стоманения
пръстен (j) в зоната на монтаж (y).
Правилната позиция на страничната
дръжка на желания ъгъл.
3. Регулирайте страничната дръжка (c) до
желания ъгъл.
4. Плъзнете и въртете страничната дръжка до
желаната позиция.
5. Заключете страничната дръжка на място,
като затегнете ръчката (p).
Вкарване и сваляне на
Сглобяване и монтаж на
SDS Max® аксесоари (фиг. 1,
страничната дръжка (фиг. 2A, 4A, 4B)
2B)
Тази машина използва SDS Max приставки
®
Страничната дръжка (с) може да бъде
монтирата отпред на машината, за да устрои
както десничарите, така и левичарите.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
работете с инструмента
с правилно закрепена странична
дръжка.
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
МОНТАЖ В ПРЕДНА ПОЗИЦИЯ (ФИГ. 2А)
1. Щракнете стоманеният пръстен (j) над
лагера (n) за държача на инструмента (l).
Стиснете заедно краищата, монтирайте
четката (k) и вкарайте щифта (m).
2. Поставете скобата на страничната дръжка
(i) и завинтете колелото на скобата (h). Не
затягайте.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: След като
е сглобена, скобата на дръжката
не трябва никога да се сваля.
3. Завинтете страничната дръжка (с) във
втулката (k) и след това в колелото на
скобата. Затегнете здраво.
4. Завъртете устройството на страничната
дръжка до желаната позиция. За
хоризонтално пробиване с издръжлива
и длета (вижте фигура 4B за пресечена зона на
SDS Max® дръжка на приставка).
1. Почистете дръжката на приставката.
2. Издърпайте назад заключващата втулка (о)
и вкарайте дръжката на приставката.
3. Завъртете леко приставката, докато рамото
не щракне на позиция.
4. Дръпнете приставката, за да проверете
дали е правилно заключена. Функцията
разбиване изисква приставката да може да
се движи около оста няколко сантиметра,
когато е заключена в държача за
инструменти.
5. За за свалите приставката, издърпайте
назад заключващия ръкав/втулка на
държача (о) и издърпайте приставката от
държача на инструмента (l).
Избор на режим на работа
(фиг. 1)
Ударно пробиване:
D25721, D25722, D25723, D25762,
D25763
за пробиване в бетон, тухли, камът
и зидария.
13
Само къртене: за къртене
и разбиване. В този режим
инструмента може да се използва
като лост за освобождаване на
заседнала бургия.
1. За да изберете работен режим, въртете
ключа на селектора на режим (f), докато не
показва символа на желания режим.
Може да се наложи да извъртите леко
държача на инструмента (l), за да
позволите на копчето на селектора на
режим (f) да премине на
позиция.
2. Проверете дали ключа на селектора на
режим (f) е заключен на място.
Указване на позицията на
длетото (фиг. 5)
Длетото може да бъде индексирано
и заключено в 24 различни позиции.
въртене или може да се стигне до
повреда на инструмента.
Преместете лоста на контрола на момента
на въртене (t) на настройка 40 Nm или
80 Nm, както е необходимо за съответното
приложение.
• Настройката на съединителя 40 Nm (u)
е създадена за повечето приложения с пробиване и е създаден за лесно спиране,
когато бургията стигне до препятствие.
• Настройката на съединителя 80 Nm (v)
е създадена за приложения с висок момент
на въртене, като например с приставки
със сърцевина и дълбоко пробиване
и е създадена да спре при висок праг на
момента на въртене.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не е възможно да изберете
позиция 80 Nm, задействайте уреда под
натоварване и опитайте отново.
2. Завъртете длетото до желаната позиция.
Всеки път, когато инструмента се включва към
захранването, настройката на съединителя
ще е автоматично на 1, 40 Nm (u), найчувствителната настройка.
3. Настройте ключа на селектора на режим (f)
на позиция “само разбиване“.
РАБОТА
4. Извийте длетото, докато не се заключи на
позиция.
Инструкции за употреба
1. Въртете ключа на селектора на режим (f),
докато не показва позицията .
Настройка на електронния
контрол на оборотите
и ударите (фиг. 1, 3)
Завъртете настройката (g) до желаното ниво.
Завъртете градуираният диск нагоре за
по-висока скорост и надолу за по-ниска скорост.
Правилната настройка е въпрос на опит, напр.
– когато къртите или пробивате в мек, рехав
материал или когато се изисква минимално
разпадане, настройте градуирания диск на
ниска настройка;
– когато разбивате или пробивате в твърди
материали, настройте градуирания диск на
високи настройки.
Настройка на двустеменния
механичен съединител
(фиг. 3)
D25722, D25723, D25762, D25763
ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги изключвайте
инструмента преди смяна на
настройките на момента на
14
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
съблюдавайте инструкциите
за безопасност и приложимите
разпоредби.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и изключете
машината от захранването
преди да инсталирате и сваляте
аксесоари, преди да регулирате
или променяте настройките
или когато правите поправка.
Уверете се, че пусковият
превключвател е на позиция
OFF "изключен". Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Приставките
на инструмента може да са
горещи, затова трябва да се носят
ръкавици винаги, когато сменяте
или сваляте приставка, за да се
избегнат наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Внимавайте за наличието на
тръбопровод и окабеляване.
• Приложете само нежен натиск
към инструмента (приблизително
20 кг). Прекалената сила не
ускорява пробиването, но
намалява представянето на
инструмента и може да съкрати
живота му.
• Винаги дръжте здраво
инструмента с двете си ръце
и бъдете в стабилна стойка.
Винаги работете с инструмента
с правилно закрепена странична
дръжка.
ЗАБЕЛЕЖКА: Работната температура е от -7°
до +40 °C (от 19° до 104 °F). Използването на
инструмента извън този температурен обхват
ще намали живота на инструмента.
Правилна позиция на ръцете
(фиг. 6)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, ВИНАГИ използвайте
подходяща позиция на ръцете,
както е показано.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно лично
нараняване, ВИНАГИ дръжте
здраво в очакване на внезапна
реакция.
Правилната позиция на ръцете изисква едната
ръка да е на страничната дръжка (c), а другата
да е на основната дръжка (d).
Включване и изключване
(фиг. 1)
За продължителна работа, натиснете
и задръжте превключвателя (a), плъзнете
бутона за заключване (b) нагоре, след това
освободете превключвателя.
За да спрете продължителната работа на
инструмента, натиснете превключвателя за
кратко и го отпуснете. Винаги изключвайте
инструмента, когато приключвате работа
и преди да го изключите от захранването.
D25871
За да включите инструмента, натиснете
двустепенния превключвател за вкл./изкл. (a)
в долната част на пусковия превключвател.
За да включите инструмента, натиснете
двустепенния превключвател за вкл./изкл.
в долната част на пусковия превключвател.
Ударно пробиване
За да включите инструмента, натиснете
пусковия превключвател (a).
За да спрете инструмента, освободете ключа.
Пробиване с твърда
приставка (фиг. 1)
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
1. Вкарайте подходящата приставка за
пробиване.
2. Настройте ключа на селектора на режим (f)
на позиция ударно пробиване.
3. Настройте електронния контрол на
оборотите и ударите (g).
4. Поставете и регулирайте страничната
дръжка (с).
5. Отбележете мястото за пробиване на
дупката.
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
За да включите инструмента, натиснете
пусковия превключвател (a).
6. Поставете приставката за пробиване на
място и включете инструмента.
За да спрете инструмента, освободете пусковия
превключвател.
7. Винаги изключвайте инструмента, когато
приключвате работа и преди да го
изключите от захранването.
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
Заключващият слайдер (b) позволява на
пусковия превключвател (a) да бъде заключен
само в режим на разбиване. Ако заключващия
бутон е активиран в режим на пробиване,
като функция, инструмента ще се изключи
автоматично.
За да включите инструмента, натиснете
пусковия превключвател (a).
За да спрете инструмента, освободете ключа.
Пробиване с приставка със
сърцевина (фиг. 1)
1. Сложете подходящата приставка със
сърцевина.
2. Сложете централната приставка за
пробиване в приставката със сърцевина.
3. Настройте ключа на селектора на режим (f)
на позиция ударно пробиване.
15
4. Завъртете електронния контрол на
оборотите и ударите (g) към настройки за
средни и високи обороти.
5. Поставете и регулирайте страничната
дръжка (с).
6. Поставете централната приставка
за пробиване на място и включете
инструмента. Пробивайте, докато
сърцевината не пробие в бетона на
приблизително 1 см.
7. Спрете инструмента и сволити централната
приставка за пробиване. Поставете
приставката със сърцевина в дупката
и продължете с пробиването.
8. Когато пробивате през по-плътна
структура от дълбочината на приставката,
разбийте кръглия цилиндър на бетона или
пробивайте с приставката със сърцевина
на редовни интервали.
За да избегнете нежелано разбиване на
бетона около дупката, първо пробийте
дупка с диаметър на централната
приставка напълно през структурата. След
това пробийте дупка наполовина от всяка
страна.
9. Винаги изключвайте инструмента, когато
приключвате работа и преди да го
изключите от захранването.
Къртене и разбиване (фиг. 1)
1. Вкарайте подходящо длето и го въртете на
ръка, за да го заключите на позиция 24.
2. Настройте ключа на селектора на режим (f)
на позиция само разбиване.
3. Настройте електронния контрол на
оборотите и ударите (g).
4. Поставете и регулирайте страничната
дръжка (с).
5. Включете инструмента и започнете работа.
6. Винаги изключвайте инструмента, когато
приключвате работа и преди да го
изключите от захранването.
ПОДДРЪЖКА
Вашият електроинструмент DEWALT
е създаден с цел да работи продължителен
период от време с минимална поддръжка.
Продължителната и задоволителна работа
зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното му почистване.
16
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и изключете
машината от захранването
преди да инсталирате и сваляте
аксесоари, преди да регулирате
или променяте настройките
или когато правите поправка.
Уверете се, че пусковият
превключвател е на позиция
OFF "изключен". Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
Тази машина не може да се сервизира
от потребителя. Занесете инструмента
на упълномощен сервиз на DEWALT след
приблизително 150 часа употреба. Ако се
появи проблем преди това време, свържете се
с упълномощен сервизен агент на DEWALT.
Четки (фиг. 3)
Карбоновите четки не се обслужват сервизно
от потребителя. Занесете инструмента на
упълномощен сервизен агент на DEWALT.
Жълтата индикаторна светодиодна лампа
за износване на четките (s) светва, когато
карбоновите четки са почти износени. След
още 8 часа употреба или след напълно
изтощаване на четките, мотора автоматично ще
спре.
Поддръжката на инструмента трябва да се
извърши колкото се може по-скоро след
светване на сервизния индикатор (r).
Смазване
Вашият електроинструмент не изисква
допълнително смазване.
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена противопрахова
маска, когато изпълнявате тази
процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
с този инструмент не са
тествани аксесоари, различни от
тези на DEWALT, използването
на такива аксесоари с този
инструмент може да е опасно. За
да намалите риска от нараняване,
използвайте само препоръчаните
от DEWALT аксесоари с този
продукт.
за отпадъчни продукти или от търговците на
дребно при покупка на нов продукт.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
приключване на работния им живот. За да се
възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент за
сервиз, който ще го приеме от наше име.
Можете да проверите мястото на вашият найблизък авторизиран сервизен агент, като се
свържете с офиса на вашия местен DEWALT
на указания в ръководството адрес. Освен
това, списъка на авторизираните сервизи
на DEWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване и контакти са на
разположение на интернет адрес:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
На разположение са многообразни представки
и длета на SDS Plus®, като допълнителен
избор.
Посъветвайте се с вашия доставчик за
по-подробна информация относно подходящите
аксесоари.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът
не трябва да се изхвърля
с обикновените битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт на
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното използване
на рециклираните материали
помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Местното законодателство може да предвижда
разделно събиране на електрическите продукти
от домакинството, в общинските сметища
zst00223872 - 03-01-2014
17
18
Download PDF

advertising