D25762K | DeWalt D25762K ROTARY HAMMER instruction manual

509212-31 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
D25721
D25722
D25723
D25762
D25763
D25871
Rysunek 1A
o
l
e
f
d
w
a
t
b
i
g
h
e
c
f
D25721/D25722/D25723
o
l
w
f
e
d
a
i
h
t
b
g
e
c
D25762/D25763
2
Rysunek 1B
c
w
o
l
f
e
d
D25871
a
g
p
e
Rysunek 2A
n
l
j
k
m
o
i
h
c
3
Rysunek 2B
c
y
j
p
Rysunek 3
D25721
D25722/D25762
u
v
t
D-65510
DEWALT,
Y
GERMAN
IDSTEIN,
lpU.com
www.2he
ALT.eu
www.DEW
Service
Lock-On
ce
Brush Servi
g
g
s
s
r
r
D25723/D25763
D25871
u
v
t
g
g
4
s
s
r
r
Rysunek 5
Rysunek 4A
f
Rysunek 4B
Rysunek 6
d
D25721/D25722/
D25723/ D25762/
D25763
D25871
c
d
c
5
MŁOTOWIERTARKA D25721, D25722,
D25723, D25762, D25763 I MŁOT UDAROWY
D25871 SDS-MAX ®
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne
wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym partnerem
dla wszystkich użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
D25721
D25722
Napięcie
VAC
230
230
Typ
1
1
Pobór mocy
W
1350
1400
Energia pojedynczego
udaru
J
1,5-11
1,5-11
Średnice otworów wierconych w betonie:
- przy użyciu wiertła
pełnego
mm
12 - 48
12-48
- przy użyciu wiertła
koronowego
mm
40-115
40-125
Zalecane średnice otworów wierconych w betonie:
- przy użyciu wiertła
pełnego
mm
25 - 40
25 - 45
Pozycje dłuta
24
24
Uchwyt narzędziowy
SDS-Max® SDS-Max®
Masa
kg
8,7
9,1
LPA (poziom ciśnienia
akustycznego)
KPA (niepewność pomiaru)
LWA (poziom mocy
akustycznej)
K WA (niepewność pomiaru)
D25723
230
1
1400
D25762
230
1
1500
D25763
230
1
1500
D25871
230
1
1400
1,5-11
3-15,5
3-15,5
1,5-11
12-48
18-52
18-52
-
40-125
40-150
40-150
-
25 - 45
24
SDS-Max®
9,1
28 - 48
24
SDS-Max®
9,9
28 - 48
24
SDS-Max®
9,9
24
SDS-Max®
8,0
dB(A)
dB(A)
96
3
95
3
95
3
96
3
96
3
93
3
dB(A)
dB(A)
107
3
106
4
106
4
107
4
107
4
104
4
Ważone częstotliwościowo całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech składowych
kierunkowych) zmierzone według normy EN 60745:
Wartość skuteczna przy wierceniu udarowym
w betonie ah,HD =
m/s²
8,9
7,5
7,5
8,0
8,0
Niepewność pomiaru K = m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Wartość skuteczna przy kuciu
ah,Cheq =
m/s²
8,1
6,9
6,9
7,2
7,2
10,9
Niepewność pomiaru K = m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
6
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
Podana ważona wartość skuteczna przyspieszeń
drgań została zmierzona standardową metodą,
opisaną w normie EN 60745, i dzięki temu
można ją wykorzystywać do porównań z innymi
narzędziami oraz do tymczasowej oceny
ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana ważona
wartość skuteczna przyśpieszeń drgań
dotyczy podstawowego zastosowania
narzędzia i może się różnić, gdy jest
ono wykorzystywane w inny sposób,
z innymi akcesoriami, lub niewłaściwie
konserwowane. W takich sytuacjach
ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny może
być dużo większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny mogłaby
się wtedy okazać dużo mniejsza niż
przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane prądem o napięciu 230 V 10 A
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki grozi
doznaniem śmiertelnych lub ciężkich
obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Deklaracja zgodności WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DEWALT deklaruje niniejszym, że elektronarzędzia
nr kat D25721, D25722, D25723, D25762,
D25763, D25871 opisane w „Danych technicznych”
zostały wykonane zgodnie z następującymi
wytycznymi i normami: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
Wyroby te są zgodne także z dyrektywą 2004/108/
EC i 2011/65/UE. Więcej informacji na ten temat
można uzyskać pod podanym niżej adresem lub
w jednej z naszych filii wymienionych na końcu
instrukcji obsługi.
D25871
DEWALT deklaruje niniejszym, że produkt opisany
„Danych technicznych” został wykonany zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 2000/14/
WE młot do kruszenia betonu (prowadzony
ręcznie) m</=15kg, załącznik VIII, TUV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D-51105 Koeln,
Niemcy, Jednostka notyfikowana ID Nr: 0197
Poziom mocy akustycznej wg 2000/14/WE (Artykuł
12, załącznik III, nr 10 m</= 15kg)
LWA (mierzona poziom mocy
akustycznej)
101 dB
LWA (gwarantowany poziom
mocy akustycznej)
105 dB
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
przygotowanie dokumentacji technicznej i składa tę
deklarację w imieniu DEWALT.
Horst Großmann
Wiceprezes Działu Konstrukcyjnego
7
i Produkcyjnego
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
30.09.2013
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, prosimy
o przeczytanie tej instrukcji obsługi.
c)
d)
Ogólne przepisy
bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
8
e)
f)
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na
działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju
i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia do
sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
f)
g)
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d) Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
e) Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem napraw. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
f)
g)
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe przepisy
bezpieczeństwa pracy
młotowiertarek
• Zakładaj nauszniki ochronne. Hałas może
doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
• Używaj należących do zakresu dostawy
rękojeści bocznych. Utrata kontroli nad
młotowiertarką może stać się przyczyną
obrażeń ciała.
• Trzymaj elektronarzędzie za izolowane
rękojeści, gdy istnieje ryzyko kontaktu
z ukrytymi przewodami elektrycznymi lub
własnym kablem sieciowym. Natrafienie
na przewód pod napięciem grozi porażeniem
prądem elektrycznym, gdyż napięcie to jest
wtedy podawane na gołe elementy metalowe
narzędzia.
Pozostałe zagrożenia
W trakcie używania młotowiertarki grozi
niebezpieczeństwo:
– doznania urazu w razie dotknięcia
obracających się lub gorących elementów
maszyny.
Pomimo przestrzegania obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i używania urządzeń ochronnych
nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Należą do
nich m.in.:
– uszkodzenie narządu słuchu;
– niebezpieczeństwo zgniecenia palców przy
wymianie narzędzi roboczych;
– zagrożenie zdrowia na skutek wdychania pyłu
przy kuciu betonu i muru.
9
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
• Sprawdź, czy elektronarzędzie i akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu
• Znajdź czas, aby dokładnie przeczytać
instrukcję obsługi pred rozpoczęciem pracy
elektronarzędzia.
Opis (rys. rys. 1A, 1B, 2A, 2B)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie modyfikuj
elektronarzędzia lub jakiejkolwiek
jego części. Rezultatem może być
uszkodzenie narzędzia lub obrażenia
ciała.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Zakładaj okulary ochronne.
Moment obrotowy 40 Nm, przy którym
wyłącza się sprzęgło przeciążeniowe,
jest odpowiedni dla większości
zastosowań związanych z wierceniem.
Moment obrotowy 80 Nm, przy
którym następuje wyłączenie sprzęgła
przeciążeniowego, jest odpowiedni przy
ciężkim wierceniu.
Czerwona lampka diodowa informująca
o potrzebie konserwacji. Szczegółowy
opis zamieszczono w punkcie
Wskaźniki diodowe konieczności
konserwacji.
Żółta lampka diodowa informująca
o potrzebie konserwacji. Szczegółowy
opis zamieszczono w punkcie
Wskaźniki diodowe konieczności
konserwacji.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. 1)
Kod daty (w) zawiera również rok produkcji
wydrukowany na obudowie:
Przykład:
a. Wyłącznik (D25721, D25722, D25723,
D25762, D25763)
Wyłącznik dźwigienkowy (D25871)
b. Suwak blokujący (D25721, D25722, D25723,
D25762, D25763)
c. Rękojeść boczna
d. Rękojeść główna
e. Amortyzator
f. Przełącznik trybu pracy
g. Elektroniczny nastawnik energii udaru
i prędkości obrotowej
h. Pokrętło ustalające rękojeści bocznej
młotowiertarki
i. Uchwyt rękojeści bocznej
j. Obejma stalowa
k. Tuleja
l. Uchwyt narzędziowy
m. Kołek
2013 XX XX
Rok produkcji
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 młotowiertarka (D25721, D25722, D25723,
D25762, D25763)
lub
1 młot udarowy (D25871)
1 rękojeść boczna
1 walizka transportowa (tylko modele K)
1 dłuto wąskie (tylko D25871)
n. Kołnierz wrzeciona
o. Tuleja blokująca uchwytu narzędziowego
p. Pokrętło ustalające rękojeści bocznej młota
udarowego
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
Młotowiertarki te są przeznaczone do
profesjonalnego wiercenia udarowego i kucia.
D25871
1 instrukcja obsługi
Ten młot udarowy jest przeznaczony do profesjonalnego kucia, dłutowania i prac wyburzeniowych.
1 rysunek elektronarzędzia w rozłożeniu na
części
NIE UŻYWAJ elektronarzędzi w wilgotnym
otoczeniu ani w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
10
Są one przeznaczone do użytku profesjonalnego.
NIE POZWALAJ dotykać elektronarzędzi
dzieciom. Osoby niedoświadczone mogą ich
używać tylko pod nadzorem.
• Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci, by
nie bawiły się tym elektronarzędziem.
Łagodny rozruch
D25722, D25723, D25762, D25763
Funkcja ta powoduje powolne zwiększanie
prędkości obrotowej po każdym załączeniu, dzięki
czemu wiertło przy rozpoczynaniu wiercenia
pozostaje w żądanej pozycji.
Również dzięki tej funkcji zredukowano szarpnięcia
powodowane reakcją momentu obrotowego przy
przykładaniu wiertła do istniejącego otworu.
Elektroniczna regulacja energii
udaru i prędkości obrotowej
(rys. rys. 1, 3)
Elektroniczny nastawnik energii udaru i prędkości
obrotowej (g) odznacza się następującymi zaletami:
– bez problemu można stosować małe
narzędzia robocze,
– przy kuciu bruzd lub wierceniu w miękkich
bądź porowatych materiałach można
zminimalizować ich wykruszanie się,
– precyzyjne prowadzenie elektronarzędzia przy
kuciu bruzd.
Sprzęgło przeciążeniowe
OSTRZEŻENIE: Zawsze mocno
trzymaj elektronarzędzie podczas
pracy.
Maszyna jest wyposażona w sprzęgło
przeciążeniowe, które ogranicza maksymalny
moment obrotowy przenoszony na użytkownika
w razie zablokowania się wiertła. W ten sposób
także przekładnia i silnik są chronione przed
przeciążeniem.
WSKAZÓWKA: By nie uszkodzić
młotowiertarki, przed dokonaniem
zmiany wartości ograniczenia
momentu obrotowego wyłącz ją
i odczekaj, aż całkowicie się zatrzyma.
DWUSTOPNIOWE SPRZĘGŁO
PRZECIĄŻENIOWE (CTC) (RYS. 3)
D25722/D25762
Dwustopniowe sprzęgło przeciążeniowe (CTC
- Complete Torque Control), które można tak
nastawić, by wyłączało się przy określonej wartości
momentu obrotowego w zależności od rodzaju
wykonywanej pracy i używanych wierteł, daje
użytkownikowi dodatkową ochronę.
Mniejsza wartość (40 Nm) jest odpowiednia przy
wierceniu wiertłem pełnym i innych precyzyjnych
zastosowaniach, a większa (80 Nm) - przy bardziej
wymagających pracach, jak wiercenie wiertłem
koronowym lub wiertłami pełnymi o większych
średnicach.
Więcej informacji na ten temat podano w p.
Nastawianie dwustopniowego sprzęgła
przeciążeniowego.
ANTYROTACYJNY SYSTEM
ZABEZPIECZAJĄCY (UTC)
D25723/D25763
Oprócz dwustopniowego sprzęgła
przeciążeniowego antyrotacyjny system
zabezpieczający zapewnia większy komfort
obsługi i bezpieczeństwo pracy dzięki układowi
elektronicznemu, który wykrywa utratę kontroli
nad narzędziem. W razie zakleszczenia się
wiertła w materiale natychmiast redukuje
moment i prędkość obrotową, co zapobiega
bezwładnemu obracaniu się narzędzia i zmniejsza
ryzyko nadwyrężenia stawu promieniowonadgarstkowego.
Wskaźniki diodowe konieczności konserwacji (rys. 3)
Gdy szczotki węglowe są prawie całkowicie zużyte,
zapala się żółty wskaźnik (s), by w ten sposób
poinformować, że należy je wymienić w ciągu
najbliższych 8 godzin pracy.
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
Czerwony wskaźnik konieczności konserwacji
(r) zapala się, gdy suwak blokujący przestawi
się w innym trybie pracy niż kucie. W modelach
z antyrotacyjnym systemem zabezpieczającym
czerwony wskaźnik (r) świeci się, gdy funkcja
ta jest aktywna. Wskaźnik ten zaczyna migać
w razie wystąpienia usterki lub całkowitego zużycia
szczotek węglowych (patrz: Szczotki węglowe
w punkcie Konserwacja).
D25871
Czerwony wskaźnik konieczności konserwacji
(r) zapala się w razie wystąpienia usterki lub
11
całkowitego zużycia szczotek węglowych (patrz:
Szczotki węglowe w punkcie Konserwacja).
Amortyzowana rękojeść
główna (rys. 1)
Amortyzator w rękojeści głównej (d) absorbuje
drgania przenoszące się na użytkownika, co
korzystnie wpływa na komfort obsługi.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze
sprawdzaj, czy napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia.
Elektronarzędzie DEWALT jest
podwójnie zaizolowane zgodnie z normą
EN 60745 i dlatego żyła uziemiająca nie
jest potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć w serwisie
firmy DEWALT.
Przedłużacz
Używaj 3-żyłowego przedłużacza, który jest
dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje
pobór mocy przez elektronarzędzie (patrz:
Dane techniczne). Minimalny przekrój żył kabla
powinien wynosić 1,5 mm², a jego długość nie
powinna przekraczać 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
wyłącz elektronarzędzie i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Upewnij się, czy wyłącznik jest
wyłączony. Przypadkowe uruchomienie
maszyny może doprowadzić do urazu
ciała.
OSTRZEŻENIE: Narzędzia robocze
mogą się silnie nagrzewać i dlatego,
by nie narażać się oparzenie, przy ich
wymianie lub wyjmowaniu zakładaj
rękawice ochronne.
Montaż rękojeści bocznej (rys.
rys. 2A, 2B)
Rękojeść boczną (c) można zamocować z lewej
lub z prawej strony tak, by młotowiertarką mogły
się wygodnie posługiwać zarówno osoby lewo-, jak
i praworęczne.
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem
pracy najpierw zawsze się upewniaj,
czy rękojeść boczna jest prawidłowo
zamontowana.
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
(RYS. 2A)
1. Obejmę stalową (j) nasuń na kołnierz
wrzeciona (n) poprzez uchwyt narzędziowy (l).
Ściśnij obydwa końce, załóż tuleję (k) i przełóż
kołek (m).
2. Załóż uchwyt rękojeści bocznej (i) i nakręć
pokrętło ustalające (h), ale nie dokręcaj go.
OSTRZEŻENIE: Po zakończeniu
montażu nigdy już nie zdejmuj
rękojeści bocznej.
3. Wkręć rękojeść boczną (c) w tuleję (k) i mocno
ją dokręć.
4. Obróć rękojeść do żądanej pozycji. Przy
poziomym wierceniu grubym wiertłem najlepiej
jest ustawić rękojeść pod kątem około 20°.
5. Dokręcając pokrętło ustalające (h), zamocuj
rękojeść w żądanej pozycji.
D25871 (RYS. 2B)
1. Poluzuj pokrętło ustalające (p) rękojeści
bocznej.
2. Nasuń rękojeść na kołnierz wrzeciona tak, by
obejma stalowa (j) przylgnęła do powierzchni
mocowania (y). Prawidłowa pozycja rękojeści
bocznej zawiera się między górną i środkową
częścią kołnierza.
3. Ustaw rękojeść (c) pod żądanym kątem.
4. Przesuń i obróć rękojeść do żądanej pozycji
a kołnierzu wrzeciona.
5. Zamocuj rękojeść na swoim miejscu przez
obrócenie pokrętła ustalającego (p).
Mocowanie i wyjmowanie
narzędzi roboczych SDS-Max®
(rys. rys. 1, 4A, 4B)
Młotowiertarka jest przystosowania do wierteł i dłut
SDS-Max® (przekrój chwytu narzędzia roboczego
SDS-Max® przedstawiono na rysunku 4B).
1. Oczyść chwyt narzędzia roboczego.
12
2. Włóż narzędzie robocze w uchwyt
narzędziowy.
3. Przy lekkim docisku nieco obróć narzędzie aż
do zatrzaśnięcia w uchwycie narzędziowym ze
słyszalnym odgłosem.
4. Pociągając za narzędzie, sprawdź, czy się
prawidłowo zablokowało. Wiercenie udarowe
wymaga, by osiowy ruch narzędzia roboczego
w uchwycie narzędziowym wynosił kilka
centymetrów.
5. By wyjąć narzędzie, pociągnij do tyłu tuleję
blokującą (o) i wysuń je z uchwytu (l).
Wybór trybu pracy (rys. 1)
Wiercenie udarowe:
D25721, D25722, D25723, D25762,
D25763
W celu wiercenia udarowego w betonie,
cegle, kamieniu i murze.
Tylko kucie:
W celu kucia i prac wyburzeniowych.
W tym trybie pracy narzędzie można
wykorzystywać także jako dźwignię do
wyjmowania zablokowanego wiertła.
1. By wybrać żądany tryb pracy, obróć
przełącznik (f) do pozycji oznaczonej
odpowiednim symbolem.
Gdy przełącznik trybu pracy (f) nie chce
przejść przez pozycję , nieco obróć uchwyt
narzędziowy (l).
2. Sprawdź, czy przełącznik trybu pracy (f)
zatrzasnął się na swoim miejscu.
Pozycje dłuta (rys. 5)
Długo może być ustawione i zablokowane w jednej
z 24 pozycji.
1. Przełącznik trybu pracy (f) obróć do pozycji
.
zmniejszyć. Prawidłowe ustawienie jest kwestią
doświadczenia. Przykład:
– Gdy zamierzasz kuć bruzdy lub wiercić otwory
w miękkich, kruchych materiałach lub nie
dopuścić do ich wykruszania się w obszarze
poza narzędziem roboczym, nastaw mniejszą
wartość;
– Przy pracach wyburzeniowych lub przy
wierceniu w twardych materiałach nastaw
większą wartość.
Nastawianie dwustopniowego
sprzęgła przeciążeniowego
(rys. 3)
D25722, D25723, D25762, D25763
WSKAZÓWKA: By nie uszkodzić
młotowiertarki, przed dokonaniem
zmiany wartości ograniczenia
momentu obrotowego wyłącz ją
i odczekaj, aż całkowicie się zatrzyma.
Zależnie od zastosowania ustaw dźwignię
nastawnika (t) w pozycji 40 Nm lub 80 Nm.
• Moment obrotowy 40 Nm (u), przy
którym następuje wyłączenie sprzęgła
przeciążeniowego, jest odpowiedni dla
większości zastosowań. Sprzęgło wyłącza się,
gdy wiertło natrafi na pręt zbrojeniowy lub inny
obcy przedmiot.
• Moment obrotowy 80 Nm (v), przy którym
wyłącza się sprzęgło przeciążeniowe,
jest odpowiedni przy wierceniu wiertłem
koronowym i wierceniu głębokich otworów
wiertłem pełnym. Sprzęgło wyłącza się dopiero
przy większym momencie obrotowym.
WSKAZÓWKA: Gdy wartość 80 Nm nie daje się
nastawić, załącz młotowiertarkę pod obciążeniem
i spróbuj ponownie.
2. Przekręć dłuto do żądanej pozycji.
W chwili przyłączania maszyny do sieci sprzęgło
automatycznie przestawia się na wyłączanie przy
momencie obrotowym 40 Nm (u).
3. Przełącznik trybu pracy (f) ustaw w pozycji
„Tylko kucie”.
ZASTOSOWANIE
4. Obróć dłuto aż do zatrzaśnięcia w swojej
pozycji.
Instrukcja obsługi
Elektroniczna regulacja
energii pojedynczego udaru
i prędkości obrotowej (rys.
rys. 1, 3)
Obróć pokrętło (g) do żądanej pozycji: do góry, by
zwiększyć prędkość obrotową, lub do dołu, by ją
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
wskazówek bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
wyłącz elektronarzędzie i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
13
Upewnij się, czy wyłącznik jest
wyłączony. Przypadkowe uruchomienie
maszyny może doprowadzić do urazu
ciała.
suwak ten przestawi się w trybie wiercenia,
młotowiertarka ze względów bezpieczeństwa
automatycznie się wyłącza.
OSTRZEŻENIE: Narzędzia robocze
mogą się silnie nagrzewać i dlatego,
by nie narażać się oparzenie, przy
wymianie lub wyjmowaniu ich zakładaj
rękawice ochronne.
By wyłączyć młotowiertarkę, zwolnij wyłącznik.
OSTRZEŻENIE:
• Przed rozpoczęciem pracy zorientuj
się, jak przebiegają rury i przewody
elektryczne.
• Podczas pracy tylko lekko naciskaj
młotowiertarkę (z siłą około 20 KG).
Nadmierny nacisk nie zwiększa
szybkości pracy, a jedynie ogranicza
sprawność i ewentualnie skraca
trwałość użytkową elektronarzędzia.
• Zawsze mocno trzymaj maszynę
obiema rękami i zachowuj stabilną
postawę. Przed rozpoczęciem pracy
sprawdź, czy rękojeść boczna jest
prawidłowo zamocowana.
WSKAZÓWKA: Temperatura pracy powinna
wynosić między -7 °C i +40 °C. W niższych lub
wyższych temperaturach maleje trwałość użytkowa
elektronarzędzia.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 6)
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania poważnego urazu,
ZAWSZE prawidłowo utrzymuj
młotowiertarkę, tak jak pokazano na
rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania poważnego
urazu, ZAWSZE mocno utrzymuj
młotowiertarkę, by w razie potrzeby
móc zawczasu zareagować w nagłej
sytuacji.
Zaleca się jedną ręką trzymać rękojeść boczną (c),
a drugą ręką - rękojeść główną (d).
Załączanie i wyłączanie (rys. 1)
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
By załączyć młotowiertarkę, naciśnij wyłącznik (a).
By wyłączyć młotowiertarkę, zwolnij wyłącznik.
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
Za pomocą suwaka blokującego (b) wyłącznik
(a) można zablokować tylko w trybie kucia. Gdy
14
By załączyć młotowiertarkę, naciśnij wyłącznik (a).
By załączyć młotowiertarkę na stałe w trybie kucia,
naciśnij i przytrzymaj wyłącznik (a), a następnie
przesuń suwak (b) do góry. Teraz wyłącznik można
zwolnić.
By zatrzymać młotowiertarkę załączoną na stałe,
na chwilę naciśnij i zaraz zwolnij wyłącznik.
Po zakończeniu pracy zawsze wyłączaj
elektronarzędzie. Dopiero wtedy wolno wyjąć
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
D25871
By załączyć maszynę, naciśnij wyłącznik
dźwigienkowy (a) u dołu.
By wyłączyć maszynę, naciśnij wyłącznik
dźwigienkowy u góry.
Wiercenie udarowe
By załączyć młotowiertarkę, naciśnij wyłącznik (a).
By wyłączyć młotowiertarkę, zwolnij wyłącznik.
Wiercenie przy użyciu wiertła
pełnego (rys. 1)
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
1. Włóż odpowiednie wiertło.
2. Przełącznik trybu pracy (f) ustaw w pozycji
„Wiercenie udarowe”.
3. Nastawnikiem (g) nastaw żądaną prędkość
obrotową.
4. Ustaw rękojeść boczną (c) w żądanej pozycji.
5. Zaznacz miejsce, w którym, ma być
wywiercony otwór.
6. Przyłóż wiertło do zaznaczonego miejsca
i załącz młotowiertarkę.
7. Po zakończeniu pracy zawsze wyłączaj
młotowiertarkę. Dopiero wtedy wolno wyjąć
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Wiercenie przy użyciu wiertła
koronowego (rys. 1)
1. Załóż odpowiednie wiertło koronowe.
2. We wiertle koronowym osadź wiertło
centrujące.
3. Przełącznik trybu pracy (f) ustaw w pozycji
„Wiercenie udarowe”.
4. Nastawnikiem (g) nastaw żądaną prędkość
obrotową.
5. Ustaw rękojeść boczną (c) w żądanej pozycji.
6. Przyłóż wiertło centrujące do zaznaczonego
miejsca i załącz młotowiertarkę. Kontynuuj
wiercenie, aż wiertło koronowe wwierci się
w beton na głębokość około 1 cm.
7. Wyłącz młotowiertarkę i wyjmij wiertło
centrujące. Ponownie włóż wiertło koronowe
w otwór i kontynuuj pracę.
8. Gdy głębokość otworu przekracza długość
wiertła koronowego, regularnie wyłamuj rdzeń
betonowy powstający we wnętrzu koronki.
By nie doprowadzić do uszkodzenia
materiału wokół otworu, najpierw wywierć
otwór przelotowy o takiej samej średnicy jak
wiertło centrujące. Następnie przyłóż wiertło
koronowe i wywierć otwory z obydwu stron do
połowy grubości materiału.
9. Po zakończeniu pracy zawsze wyłączaj
młotowiertarkę. Dopiero wtedy wolno wyjąć
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Kucie bruzd (rys. 1)
To urządzenie nie może być konserwowane
przez użytkownika. Po ok. 150 godzinach pracy
zanieś elektronarzędzie do punktu serwisowego
DEWALT. Jeśli problemy wystąpią jeszcze przed
tym okresem, również skieruj się do punktu
serwisowego.
Szczotki (rys.3)
Szczotki węglowe nie mogą podlegać konserwacji
użytkownika. Zanieś elektronarzędzie do punktu
serwisowego DEWALT.
Żółty wskaźnik zużycia szczotek (s) świeci,
gdy szczotki są prawie zużyte. Po następnych
8 godzinach pracy szczotki są całkowicie zużyte
i silnik automatycznie wyłączy się.
Jak tylko wskaźnik konserwacji (r) zaświeci
się, należy przeprowadzić przegląd techniczny
urządzenia.
Smarowanie
Elektronarzędzie nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
1. Załóż odpowiednie dłuto i ustal je w jednej
z 24 pozycji.
2. Przełącznik trybu pracy (f) ustaw w pozycji
„Tylko kucie”.
3. Nastawnikiem (g) nastaw żądaną wartość
energii pojedynczego udaru.
4. Obróć rękojeść boczną (c) do
najwygodniejszej dla siebie pozycji.
5. Załącz maszynę i rozpocznij pracę.
6. Po zakończeniu pracy zawsze wyłączaj
maszynę. Dopiero wtedy wolno wyjąć wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego.
KONSERWACJA
Elektronarzędzie DEWALT odznacza się dużą
trwałością i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy jest
regularne czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed wykonaniem
regulacji lub naprawy wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Upewnij
się, czy wyłącznik jest wyłączony.
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do urazu ciała.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud,
wydmuchaj go suchym, sprężonym
powietrzem. Załóż przy tym okulary
ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia nie
używaj żadnych rozpuszczalników ani
innych agresywnych chemikaliów, gdyż
mogą one osłabić materiał. Najlepsza
do tego celu jest szmata zwilżona
łagodnym roztworem mydlanym.
Uważaj, by do wnętrza obudowy nie
dostała się jakaś ciecz i żadnej części
narzędzia nie zanurzaj w wodzie.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
narzędzia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
15
By uzyskać więcej informacji na temat
odpowiednich akcesoriów. zwróć się do swojego
dilera.
Opcjonalne jako akcesoria są dostępne różne
wiertła i dłuta SDS Plus®.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Produktu tego nie wolno wyrzucać
do normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego produktu.
DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej
usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
16
DEWALT
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00225839 - 23-01-2014
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising