D25762K | DeWalt D25762K ROTARY HAMMER instruction manual

588778-70 CZ
Přeloženo z původního návodu
D25721
D25722
D25723
D25762
D25763
D25871
Obrázek 1A
o
l
e
f
d
w
a
t
b
i
g
h
e
c
f
D25721/D25722/D25723
o
l
w
f
e
d
a
i
h
t
b
g
e
c
D25762/D25763
2
Obrázek 1B
c
w
o
l
f
e
d
D25871
a
g
p
e
Obrázek 2A
n
l
j
k
m
o
i
h
c
3
Obrázek 2B
c
y
j
p
Obrázek 3
D25721
D25722/D25762
u
v
t
D-65510
DEWALT,
Y
GERMAN
IDSTEIN,
lpU.com
www.2he
ALT.eu
www.DEW
Service
Lock-On
ce
Brush Servi
g
g
s
s
r
r
D25723/D25763
D25871
u
v
t
g
g
4
s
s
r
r
Obrázek 5
Obrázek 4A
f
Obrázek 4B
Obrázek 6
d
D25721/D25722/
D25723/ D25762/
D25763
D25871
c
d
c
5
KOMBINOVANÁ A SEKACÍ KLADIVA
SDS MAX ® D25721, D25722, D25723,
D25762, D25763, D25871
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního
elektrického nářadí.
Technické údaje
D25721
Napájecí napětí
V
230
(Pouze Velká Británie
a Irsko)
V
230/115
Typ
1
Příkon
W
1 350
Energie rázu
(EPTA 05/2009)
J
1,5 – 11
Vrtání do betonu:
plné vrtáky
mm
12 – 48
korunové vrtáky
mm
40 – 115
Optimální rozsah při vrtání do betonu:
plné vrtáky
mm
25 – 40
Polohy sekáče
24
Držák nástrojů
SDS Max®
Hmotnost
kg
8,7
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
K WA (odchylka akustického
výkonu)
D25722
230
D25723
230
D25762
230
D25763
230
D25871
230
230/115
1
1 400
230/115
1
1 400
230/115
1
1 500
230/115
1
1 500
230/115
1
1 400
1,5 – 11
1,5 – 11
3 – 15,5
3 – 15,5
1,5 – 11
12 – 48
40 – 125
12 – 48
40 – 125
18 – 52
40 – 150
18 – 52
40 – 150
–
–
25 – 45
24
SDS Max®
9,1
25 – 45
24
SDS Max®
9,1
28 – 48
24
SDS Max®
9,9
28 – 48
24
SDS Max®
9,9
–
24
SDS Max®
8,0
dB(A)
96
95
95
96
96
93
dB(A)
dB(A)
3
107
3
106
3
106
3
107
3
107
3
104
dB(A)
3
4
4
4
4
4
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
Vrtání do betonu
ah,HD =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
8,9
1,5
7,5
1,5
7,5
1,5
8,0
1,5
8,0
1,5
–
–
Hodnota vibrací ah
Sekání
ah,Cheq =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
8,1
1,5
6,9
1,5
6,9
1,5
7,2
1,5
7,2
1,5
10,9
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí
6
mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové práce doba
působení vibrací na obsluhu značně
prodloužit.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Pojistky:
Evropa
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko
Nářadí 230 V
13 A v zástrčce napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým
proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
13
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763,
D25871
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
D25871
2000/14/EC Elektrické demoliční kladivo na beton
(ruční) m </= 15 kg, Dodatek VIII; TÜV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln,
Germany, Úředně stanovený orgán ID č.: 0197
Hodnota akustického výkonu stanovená dle normy
2000/14/EC (Článek 12, Dodatek III, č. 10;
m </= 15 kg)
LWA (naměřená hodnota
akustického výkonu)
101 dB
LWA (zaručená hodnota
akustického výkonu)
105 dB
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident vývojového oddělení
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
30. 9. 2013
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Pozorně si přečtěte
všechna bezpečnostní varování
a pokyny. Nedodržení uvedených
7
varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
8
f)
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ
nářadí. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Nelze-li spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické
nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
pracuje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
elektrické nářadí vždy za izolované
povrchy. Při kontaktu pracovního příslušenství
s „živým“ vodičem způsobí neizolované
kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým
proudem.
Zbytková rizika
Při práci s vrtacími a sekacími kladivy vznikají
následující rizika:
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo rozpálenými částmi nářadí
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu zvířeného při práci s betonem nebo
zdivem.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
Pro většinu vrtacích prací je určeno
nastavení spojky na hodnotu 40 Nm.
Pro práce vyžadující vyšší hodnotu
momentu je určeno nastavení spojky na
hodnotu 80 Nm.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Červený LED indikátor údržby. Podrobný
popis naleznete v části LED indikátory
údržby.
Další bezpečnostní pokyny pro
vrtací kladiva
• Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
• Používejte přídavné rukojeti, jsou-li
dodávány s nářadím. Ztráta kontroly nad
nářadím může vést k úrazu.
• Při pracích, u kterých by mohlo dojít
ke kontaktu se skrytými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
Žlutý LED indikátor údržby. Podrobný
popis naleznete v části LED indikátory
údržby.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (w), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2013 XX XX
Rok výroby
9
Obsah balení
POUŽITÍ VÝROBKU
Balení obsahuje:
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
Toto vrtací kladivo je určeno pro profesionální
vrtání a sekání.
1 vrtací kladivo (D25721, D25722, D25723,
D25762, D25763)
nebo
1 sekací kladivo (D25871)
1 boční rukojeť
1 kufřík (pouze modely K)
1 špičatý sekáč (pouze D25871)
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1A, 1B, 2A, 2B)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k jeho poškození nebo
k zranění.
a. Spouštěcí spínač (D25721, D25722, D25723,
D25762, D25763)
Spínač zapnuto/vypnuto (D25871)
b. Posuvný zajišťovací přepínač (D25711,
D25712, D25762, D25713, D25763)
c. Boční rukojeť
d. Hlavní rukojeť
e. Aktivní regulace vibrací
f. Volič režimu
g. Otočný regulátor otáček a energie rázu
h. Upínací kroužek
i. Svorka boční rukojeti
j. Ocelový kroužek
k. Pouzdro
l. Držák nástrojů
m. Kolík
n. Objímka
o. Upínací objímka
p. Upínací šroub boční rukojeti
10
D25871
Toto sekací kladivo je určeno pro profesionální
sekací, sbíjecí a demoliční práce.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo na
místech s výskytem hořlavých kapalin nebo plynů.
Tato kladiva jsou elektrická nářadí pro profesionální
použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití výrobku osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost. Děti by neměly být nikdy
ponechány s tímto nářadím bez dohledu.
Funkce plynulého rozběhu
D25722, D25723, D25762, D25763
Funkce plynulého rozběhu umožňuje po spuštění
nářadí pomalé zvyšování otáček, což zabraňuje
poskakování vrtáku po obrobku a vyskakování
vrtáku z vrtaného otvoru při zahájení vrtání.
Tato funkce také omezuje okamžité momentové
reakce přenášené na převody a uživatele, pokud je
nářadí zapnuto a je-li vrták již zasunutý ve vrtaném
otvoru.
Nastavení elektronického
regulátoru otáček a rázové
energie (obr. 1, 3)
Elektronická regulace otáček a energie rázu (g)
nabízí následující výhody:
– Umožňuje použití menšího příslušenství, aniž
by hrozilo jeho zlomení.
– Minimalizuje prasknutí při sekání nebo vrtání
měkkých nebo křehkých materiálů.
– Poskytuje optimální ovladatelnost nutnou pro
přesné sekání.
Spojka s omezovačem
momentu
VAROVÁNÍ: Uživatel tohoto nářadí
musí při jeho použití nářadí stále
pevně držet.
Spojka s omezovačem momentu omezuje
maximální momentové reakce přenášené na
obsluhu nářadí v situaci, kdy dojde k zaseknutí
vrtáku. Tato funkce také zabraňuje zablokování
převodů a elektromotoru.
POZNÁMKA: Před provedením
změny nastavení regulace momentu
vždy proveďte vypnutí nářadí, abyste
zabránili jeho poškození.
ÚPLNÁ REGULACE MOMENTU (COMPLETE
TORQUE CONTROL - CTC) (OBR. 3)
D25722/D25762
Úplná regulace momentu (CTC) nabízí uživateli
nářadí dvoustupňovou mechanickou spojku
s nastavitelnými momenty. Nastavení momentu
zaručuje lepší ovladatelnost pro provádění různých
prací.
Nastavení nízké hodnoty momentu (40 Nm)
umožňuje práci nářadí s nízkými hodnotami
momentu, což zlepšuje ovladatelnost při většině
vrtacích prací. Nastavení vyšší hodnoty momentu
(80 Nm) jsou určeny pro náročnější aplikace,
jako jsou jádrové vrtání a použití vrtáků s velkými
průměry.
Viz část Nastavení dvoustupňové mechanické
spojky, kde naleznete další informace.
VYPÍNACÍ REGULACE MOMENTU (ULTIMATE
TORQUE CONTROL - UTC)
D25723/D25763
Kromě dvoustupňové mechanické spojky nabízí
vypínací regulace momentu (UTC) nabízí uživateli
nářadí vyšší komfort a bezpečnost díky technologii
zabraňující otáčení, která detekuje stavy, kdy
obsluha během práce ztrácí kontrolu nad
kladivem. Je-li detekováno zablokování, okamžitě
dochází k snížení momentu a otáček. Tato funkce
zabraňuje samovolnému otáčení nářadí a omezuje
tak riziko zranění zápěstí.
LED indikátory údržby (obr. 3)
Žlutý LED indikátor opotřebování uhlíků (s) se
rozsvítí, jakmile se blíží konec provozní životnosti
uhlíků, což znamená nutnost provedení údržby
nářadí během následujících 8 provozních hodin.
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
režimu, než je sekání. Dojde-li u modelů
vybavených vypínací regulací momentu (UTC)
k aktivaci zařízení, které zabraňuje otáčení,
rozsvítí se červený LED indikátor (r). Červený
LED indikátor začne blikat, jakmile dojde k poruše
nářadí nebo k úplnému opotřebování uhlíků (viz
část Uhlíky v kapitole Údržba).
D25871
Červený LED indikátor údržby (r) se rozsvítí,
jakmile dojde k poruše nářadí nebo k úplnému
opotřebování uhlíků (viz část Uhlíky v kapitole
Údržba).
Zcela odpružená hlavní
rukojeť (obr. 1)
Tlumiče v hlavní rukojeti (d) absorbují vibrace
přenášené na obsluhu nářadí. Toto vybavení
zvyšuje komfort obsluhy při práci.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Modely s napájecím
napětím 115 V by měly být používány
s bezpečnostním izolačním
transformátorem s uzemněnou
přepážkou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na
nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: K uzemňovací svorce
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Červený LED indikátor údržby (r) se rozsvítí, je-li
zajišťovací tlačítko (b) použito v jiném pracovním
11
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm².
Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav zařízení vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Pracovní nástroje mohou
být horké a při jejich výměně nebo
vyjímání by měly být používány
rukavice, aby nedošlo k zranění.
Sestavení a montáž boční
rukojeti (obr. 2A, 2B)
Boční rukojeť (c) může být upevněna na přední
část kladiva tak, aby vyhovovala jak pravákům, tak
i levákům.
VAROVÁNÍ: Vždy používejte toto
nářadí s řádně sestavenou boční
rukojetí.
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
MONTÁŽ DO PŘEDNÍ POLOHY (OBR. 2A)
1. Nasuňte ocelový kroužek (j) na objímku
(n) nacházející se za držákem nástrojů
(l). Stiskněte k sobě oba konce kroužku,
nasuňte na kroužek pouzdro (k) a zasuňte do
příslušného otvoru kolík (m).
2. Nasaďte svorku boční rukojeti (i) a zašroubujte
upínací kroužek (h). Neprovádějte úplné
dotažení.
VAROVÁNÍ: Jakmile bude svorka
boční rukojeti sestavena, neměla by
být nikdy sejmuta.
3. Našroubujte boční rukojeť (c) do pouzdra
(k) a potom do upínacího kroužku. Proveďte
řádné utažení.
4. Nastavte montážní sestavu boční rukojeti do
požadované polohy. Při vrtání v horizontálním
směru s těžkým vrtákem doporučujeme umístit
12
boční rukojeť v úhlu přibližně 20°, aby byla
zajištěna optimální ovladatelnost nářadí.
5. Zajistěte montážní sestavu boční rukojeti
v dané poloze utažením upínacího kroužku
(h).
D25871 (OBR. 2B)
1. Odšroubujte upínací šroub boční rukojeti (p).
2. Nasuňte sestavu boční rukojeti na nářadí tak,
aby se ocelový kroužek (j) nacházel na místě
upnutí (y). Správná poloha boční rukojeti je
mezi upínací hlavou a střední částí trubice.
3. Nastavte boční rukojeť (c) v požadovaném
úhlu.
4. Posuňte a otočte boční rukojeť do požadované
polohy.
5. Zajistěte boční rukojeť v požadované poloze
utažením upínacího šroubu (p).
Vložení a vyjmutí příslušenství
SDS Max® (obr. 1, 4A, 4B)
Toto nářadí používá vrtáky a sekáče SDS Max®
(viz detail na obr. 4B, kde je znázorněn příčný řez
upínací stopky nástroje SDS Max®).
1. Očistěte upínací stopku pracovního nástroje.
2. Stáhněte dozadu upínací objímku (o) a vložte
do objímky upínací stopku nástroje.
3. Lehce s nástrojem otáčejte, dokud objímka
nezapadne do správné polohy.
4. Zatáhněte za nástroj a ujistěte se, zda je
řádně zajištěn. Funkce sekání vyžaduje, aby
pracovní nástroj, který je upnutý v držáku
nástrojů, prováděl v axiální ose pohyb
v rozsahu několika centimetrů.
5. Chcete-li pracovní nástroj vyjmout, stáhněte
směrem dozadu upínací objímku držáku
nástrojů (o) a vyjměte nástroj z nářadí.
Volba pracovního režimu
(obr. 1)
Příklepové vrtání:
D25721, D25722, D25723, D25762,
D25763
pro vrtání do betonu, cihel, kamene
a zdiva.
Pouze sekání:
pro lehké sekací a demoliční práce.
V tomto režimu můžete nářadí také
použít jako páku k uvolnění zaseknutého
vrtáku.
1. Chcete-li provést volbu pracovního režimu,
otáčejte voličem režimu (f), dokud nebude
ukazovat na symbol požadovaného
pracovního režimu.
Možná budete muset lehce pohnout držákem
nástrojů (l), aby byl umožněn přechod voliče
režimu (f) do nové
polohy.
2. Zkontrolujte, zda je volič režimu (f) ve své
poloze řádně zajištěn.
Označení poloh sekáče (obr. 5)
Pro nastavení a zajištění sekáče je k dispozici 24
různých poloh.
1. Otáčejte voličem režimu (f), dokud nebude
směřovat na polohu .
2. Otočte sekáč do požadované polohy.
3. Nastavte volič režimu (f) do polohy Pouze
sekání.
4. Otáčejte sekáčem, dokud nedojde k jeho
zajištění.
Nastavení elektronického
regulátoru otáček a rázové
energie (obr. 1, 3)
Otočte regulátor (g) na požadovanou hodnotu.
Chcete-li nastavit vyšší otáčky, otočte regulátor
nahoru a chcete-li nastavit nižší otáčky, otočte
regulátor dolů. Požadované nastavení vychází ze
zkušenosti, například:
– Při sekání nebo vrtání měkkých a křehkých
materiálů nebo je-li vyžadována minimální
lámavost, nastavte regulátor do polohy pro
nízký výkon.
– Při sekání nebo vrtání tvrdých materiálů
nastavte regulátor do polohy pro vysoký
výkon.
Nastavení dvoustupňové
mechanické spojky (obr. 3)
D25722, D25723, D25762, D25763
POZNÁMKA: Před provedením
změny nastavení regulace momentu
vždy proveďte vypnutí nářadí, abyste
zabránili jeho poškození.
Nastavte ovládací páčku momentu (t) na hodnotu
40 Nm nebo 80 Nm v závislosti na prováděném
pracovním úkonu.
• Nastavení spojky na hodnotu 40 Nm (u) je
určeno pro většinu vrtacích prací a je určeno
pro snadné vypínání spojky, narazí-li vrták na
armovací ocel nebo na jiný tvrdý materiál.
• Nastavení spojky na hodnotu 80 Nm (v) je
určeno pro pracovní aplikace využívající vyšší
hodnotu momentu, jako jsou jádrové vrtání
a vrtání hlubokých děr a je určeno pro vypínání spojky při vyšších hodnotách momentu.
POZNÁMKA: Není-li nastavení polohy pro 80 Nm
možné, nechejte nářadí v chodu při zatížení
a zkuste nastavení znovu.
Při každém připojení napájecího kabelu
k elektrické síti bude automaticky zvoleno výchozí
nastavení spojky č. 1 na hodnotu 40 Nm (u), což je
nejcitlivější nastavení.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav zařízení vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Pracovní nástroje mohou
být horké a při jejich výměně nebo
vyjímání by měly být používány
rukavice, aby nedošlo k zranění.
VAROVÁNÍ:
• Dávejte pozor na polohu potrubí
a elektrických vodičů.
• Vyvíjejte na nářadí pouze lehký tlak
(asi 20 kg). Nadměrný tlak na nářadí
vrtání neurychlí, ale sníží výkon
nářadí a může zkrátit jeho provozní
životnost.
• Vždy držte nářadí pevně oběma
rukama a zaujměte pevný postoj.
Vždy používejte toto nářadí s řádně
sestavenou boční rukojetí.
POZNÁMKA: Provozní teplota je -7° až +40 °C.
Používání nářadí mimo tento teplotní rozsah
zkracuje provozní životnost nářadí.
Správná poloha rukou (obr. 6)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
13
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na boční rukojeti (c) a druhou ruku na hlavní
rukojeti (d).
5. Označte si místo, kde bude vyvrtán otvor.
6. Umístěte vrták na značku a spusťte nářadí.
7. Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
Vrtání s korunovým vrtákem
(obr. 1)
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
1. Upněte vhodný korunový vrták.
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spouštěcí
spínač (a).
2. Do korunového vrtáku instalujte vodicí vrták.
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spouštěcí
spínač.
4. Nastavte elektronický regulátor otáček
a rázové energie (g) na střední nebo vysokou
hodnotu.
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
Zajišťovací posuvný spínač (b) umožňuje zajištění
spouštěcího spínače (a), pracuje-li nářadí v režimu
sekání. Je-li zajišťovací tlačítko použito v režimu
vrtání, bezpečnostní funkce nářadí zajistí jeho
automatické vypnutí.
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spouštěcí
spínač (a).
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač.
Chcete-li pracovat v nepřetržitém režimu,
stiskněte a držte stisknutý spínač (a), přesuňte
posuvný spínač se zajištěním (b) směrem nahoru
a uvolněte hlavní spínač.
Chcete-li nepřetržitý chod nářadí zrušit, stiskněte
krátce spínač a uvolněte jej. Po ukončení práce
a před odpojením napájecího kabelu nářadí vždy
vypněte.
D25871
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spodní část
spínače zapnuto/vypnuto (a).
Chcete-li nářadí vypnout, stiskněte horní část
spínače zapnuto/vypnuto.
Příklepové vrtání
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač zapnuto/
vypnuto (a).
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač.
Vrtání s plným vrtákem (obr. 1)
D25721, D25722, D25723, D25762, D25763
1. Upněte příslušný vrták.
2. Nastavte volič režimu (f) do polohy pro
příklepové vrtání.
3. Nastavte elektronický regulátor otáček
a rázové energie na požadovanou úroveň (g).
4. Namontujte a nastavte boční rukojeť (c).
14
3. Nastavte volič režimu (f) do polohy pro
příklepové vrtání.
5. Namontujte a nastavte boční rukojeť (c).
6. Umístěte vodicí vrták na značku a spusťte
nářadí. Vrtejte, dokud korunový vrták nevnikne
do betonu do hloubky zhruba 1 cm.
7. Zastavte nářadí a vyjměte vodicí vrták.
Nasaďte korunový vrták znovu do otvoru
a pokračujte ve vrtání.
8. Při vrtání materiálu s tloušťkou větší než je
výška korunového vrtáku pravidelně odlamujte
válec betonu uvnitř korunového vrtáku.
Aby nedošlo k náhodnému odlomení betonu
okolo vrtaného otvoru, provrtejte nejdříve celý
materiál vodicím vrtákem. Potom z každé
strany materiálu vyvrtejte jádro do poloviny
tloušťky materiálu.
9. Vždy po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu od sítě nářadí vypněte.
Sekání a osekávání (obr. 1)
1. Vložte do držáku vhodný sekáč a rukou jej
nastavte do jedné z 24 poloh.
2. Nastavte volič režimu (f) do polohy pouze
sekání.
3. Nastavte elektronický regulátor otáček
a rázové energie na požadovanou úroveň (g).
4. Namontujte a nastavte boční rukojeť (c).
5. Zapněte nářadí a zahajte práci.
6. Vždy po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu od sítě nářadí vypněte.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav zařízení vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
Opravy tohoto nářadí nemůže provádět uživatel.
Přibližně po 150 provozních hodinách svěřte
kontrolu nářadí autorizovanému servisu DEWALT.
Dojde-li k problému ještě před tímto časovým
intervalem, svěřte opravu nářadí autorizovanému
servisu DEWALT.
Uhlíky (obr. 3)
Uhlíky nejsou opravitelné. Svěřte tento úkon
údržby autorizovanému servisu DEWALT.
Žlutý LED indikátor opotřebování uhlíků (s) se
rozsvítí, jakmile se blíží konec provozní životnosti
uhlíků. Po dalších 8 hodinách používání nářadí
nebo dojde-li k úplnému opotřebování uhlíků, dojde
také k automatickému vypnutí motoru.
Jakmile se rozsvítí LED indikátor údržby (r), musí
být provedena požadovaná údržba nářadí.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a masku proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou narušit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společnosti
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Na přání jsou dodávány různé typy vrtáků
a sekáčů SDS Max®.
Další informace týkající se vhodného příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném domácím
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který zařízení
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
zst00240840 - 16-07-2014
15
16
17
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising