KD855 | Black&Decker KD855 ROTARY HAMMER instruction manual

509212-08 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KD855
KD860
KD885
2
3
POLSKI
Przeznaczenie
Opisywana wiertarka udarowa Black & Decker przeznaczona jest do wiercenia w drewnie, metalach, tworzywach
sztucznych i murach oraz do wkręcania wkrętów i delikatnego strugania. Opisywane urządzenie przeznaczone
jest wyłącznie do użytku amatorskiego.
e.
f.
Zasady bezpiecznej pracy
Ogólne wskazówki dotyczące
bezpiecznej pracy elektronarzędziami
Uwaga! Należy zapoznać się ze wszystkimi
ostrzeżeniami dotyczącymi bezpiecznej
pracy oraz z instrukcją obsługi. Nie stosowanie się do ostrzeżeń i zaleceń zawartych
w tej instrukcji obsługi, może być przyczyną
porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub
poważnego zranienia.
3.
a.
Zachowaj wszystkie instrukcje i informacje dotyczące bezpiecznej pracy, aby móc korzystać z nich
w przyszłości. Pojęcie “elektronarzędzie” używane
w niniejszej instrukcji, oznacza narzędzie zasilane z sieci
elektrycznej (przewodem zasilającym) lub akumulatorami
(bezprzewodowe).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Miejsce pracy musi być czyste i dobrze oświetlone. Miejsca ciemne i takie, w których panuje
nieporządek stwarzają ryzyko wypadku.
Nie wolno używać elektronarzędzi w strefach
zagrożenia wybuchem, w pobliżu palnych cieczy
gazów czy pyłów. Elektronarzędzia mogą wytworzyć iskry powodujące zapłon pyłów lub oparów.
W czasie pracy elektronarzędziami nie pozwalaj
na przebywanie w pobliżu dzieci i innych osób
postronnych. Chwila nieuwagi może spowodować
utratę kontroli nad narzędziem.
c.
d.
Bezpieczna praca z elektrycznością
Gniazdo musi być dostosowane do wtyczki
elektronarzędzia. Nie wolno przerabiać wtyczek.
Nie używaj żadnych łączników elektrycznych
z uziemionymi elektronarzędziami. Nie przerabiane wtyczki i odpowiednie gniazda zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Należy unikać bezpośredniej styczności z uziemionymi lub zerowanymi powierzchniami, takimi
jak rurociągi, grzejniki, kuchenki i lodówki.
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta,
jeśli twoje ciało jest zerowane lub uziemione.
Nie narażaj elektronarzędzi na działanie deszczu
lub zwiększonej wilgotności. Dostanie się wody do
wnętrza elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający. Nie
wolno ciągnąć, podnosić ani wyciągać wtyczki
z gniazda, poprzez ciągnięcie za przewód zasilający narzędzia. Chroń przewód zasilający przed
kontaktem z gorącymi elementami, olejami,
ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami.
e.
f.
g.
4.
a.
4
Uszkodzenie lub zaplątanie przewodu zasilającego
zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W czasie pracy elektronarzędziem poza pomieszczeniami zamkniętymi, należy używać
przystosowanych do tego przedłużaczy. Korzystanie z przedłużaczy przystosowanych do użycia
na dworze, zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Jeśli zachodzi konieczność używania narzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy używać
źródła zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem
różnicowoprądowym. Stosowanie wyłączników
różnicowoprądowych zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
W czasie pracy elektronarzędziem zachowaj
czujność, patrz uważnie i kieruj się zdrowym
rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzi, jeżeli
jesteś zmęczony, pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy leków. Nawet chwila nieuwagi, w czasie pracy elektronarzędziem, może doprowadzić do
poważnego uszkodzenia ciała.
Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze
zakładaj okulary ochronne. Używanie, w miarę
potrzeb, środków ochrony osobistej, takich jak maska przeciwpyłowa, buty ochronne z antypoślizgową
podeszwą, kask czy ochrona słuchu, zmniejsza
ryzyko odniesienia uszczerbku na zdrowiu.
Zapobiegaj przypadkowemu włączeniu. Przed
przyłączeniem do zasilania i/lub włożeniem
akumulatorów oraz przed podniesieniem i przenoszeniem narzędzia, należy upewnić się, że
wyłącznik znajduje się w pozycji „wyłączone“.
Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszenia lub włączania narzędzia, łatwo staje się
przyczyną wypadków.
Przed włączeniem elektronarzędzia, usuń
wszystkie klucze i narzędzia do regulacji. Pozostawienie klucza lub narzędzia do regulacji połączonego z częściami wirującymi elektronarzędzia może
spowodować uszkodzenie ciała.
Nie wychylaj się. Nie wychylaj się i przyjmij
stabilną pozycję, aby zawsze zachowywać
równowagę. Pozwala to na lepszą kontrolę pracy
urządzenia w nieprzewidzianych okolicznościach.
Załóż odpowiedni strój. Nie noś luźnych ubrań
ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubranie i rękawice
z dala od ruchomych elementów. Luźne ubranie,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone
przez ruchome części.
Jeśli sprzęt jest przystosowany do przyłączenia
urządzeń odprowadzających i zbierających pył,
upewnij się, czy są one przyłączone i właściwie
użytkowane. Używanie takich urządzeń zmniejsza
zagrożenia związane z obecnością pyłów.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie wolno przeciążać elektronarzędzi. Używaj
elektronarzędzi odpowiednich do rodzaju
wykonywanej pracy. Dzięki odpowiednim elektronarzędziom wykonasz pracę lepiej i w sposób
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
bezpieczny, w tempie, do jakiego narzędzie zostało
zaprojektowane.
Nie wolno używać elektronarzędzia z zepsutym
wyłącznikiem, który nie pozwala na sprawne
włączanie i wyłączanie. Elektronarzędzie, którego
pracy nie można kontrolować wyłącznikiem, jest
niebezpieczne i musi zostać naprawione.
Przed przystąpieniem do regulacji, wymiany
akcesoriów oraz przed schowaniem elektronarzędzia, należy odłączyć wtyczkę od źródła
zasilania i/lub odłączyć akumulator od urządzenia. Stosowanie takich środków zapobiegawczych
zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
Nie używane elektronarzędzie przechowuj poza
zasięgiem dzieci i nie dopuszczaj osób nie
znających elektronarzędzia lub tej instrukcji do
posługiwania się elektronarzędziem. Elektronarzędzia obsługiwane przez osoby nieprzygotowane
stanowią zagrożenie.
Regularnie dokonuj konserwacji elektronarzędzi.
Sprawdź, czy ruchome części są właściwie połączone i zamocowane, czy części nie są uszkodzone oraz skontroluj wszelkie inne elementy
mogące mieć wpływ na pracę elektronarzędzia.
Wszystkie uszkodzenia należy naprawić przed
rozpoczęciem użytkowania. Wiele wypadków spowodowanych jest przez niedostateczną konserwację
elektronarzędzi.
Dbaj o czystość narzędzi i ostrość elementów
tnących. Zadbane narzędzia tnące, z ostrymi krawędziami tnącymi, rzadziej się zacinają i są łatwiejsze
w prowadzeniu.
Elektronarzędzi, akcesoriów i końcówek itp.,
należy używać zgodnie z instrukcją obsługi,
uwzględniając warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Użycie elektronarzędzi niezgodnie z przeznaczeniem może być bardzo niebezpieczne.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Drgania
Podawana w tabeli danych technicznych oraz w deklaracji
zgodności z normami wartość drgań (wibracji), została
zmierzona zgodnie ze standardową procedurą zawartą
w normie EN 60745. Informacja ta może służyć do porównywania tego narzędzia z innymi. Deklarowana wartość
emitowanych drgań może również służyć do przewidywania stopnia narażenia użytkownika na wibracje.
Serwis
Powierzaj naprawy elektronarzędzi wyłącznie
osobom wykwalifikowanym, używającym identycznych części zamiennych. Zapewni to bezpieczeństwo użytkowania naprawionego urządzenia.
Uwaga! Chwilowa siła drgań, występująca w czasie pracy
elektronarzędziem, może odbiegać od podawanych wartości, w zależności od sposobu użytkowania urządzenia.
Poziom wibracji może przekroczyć podawaną wartość.
Bezpieczne użytkowanie
elektronarzędzi - wskazówki dodatkowe
Przy określaniu ekspozycji na wibracje, w celu podjęcia środków ochrony osób zawodowo użytkujących
elektronarzędzia zgodnie, z normą 2002/44/EC, należy
uwzględnić rzeczywiste warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Także okresy przestoju i pracy bez obciążenia.
Uwaga! Dodatkowe ostrzeżenia dla młotów
obrotowych i dłutujących
♦
♦
♦
spowodować pojawienie się napięcia na metalowych
częściach obudowy i porażenie prądem operatora.
Nigdy nie używaj końcówki dłutującej w trybie obrotowym. Ta końcówka zegnie się z materiale i obróci
narzędzie.
Obrabiany element należy zamocować do blatu
roboczego za pomocą zacisków lub innych praktycznych uchwytów. Trzymanie obrabianego elementu
w rękach lub oparcie go o ciało nie daje dostatecznej
stabilizacji i może spowodować utratę kontroli nad
narzędziem.
Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach, podłodze
czy suficie, ustal położenie przewodów i rur.
Nie dotykaj wiertła bezpośrednio po zakończeniu
wiercenia, ponieważ może być ono bardzo rozgrzane.
Opisywane narzędzie nie może być używane przez
osoby (dot. także dzieci), które mają ograniczone
możliwości ruchowe, percepcji lub pojmowania lub
brakuje im doświadczenia i wiedzy, z wyjątkiem
przypadku, gdy pozostają one pod nadzorem
osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub
zostały przez nią przeszkolone w zakresie obsługi
urządzenia. Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły
się urządzeniem.
Przeznaczenie urządzenia opisane jest w niniejszej instrukcji obsługi. Używanie jakichkolwiek
akcesoriów lub wykonywanie prac sprzecznych
z przeznaczeniem opisywanym w instrukcji obsługi,
może powodować niebezpieczeństwo uszkodzenia
ciała i/lub uszkodzenia mienia.
Należy używać ochrony słuchu. Ekspozycja na
hałas może powodować utratę słuchu.
Używaj dodatkowych uchwytów dołączonych
do narzędzia. Utrata kontroli nad narzędziem może
spowodować uszkodzenie ciała.
W przypadku prac, w czasie których może dojść
do przecięcia własnego lub ukrytych przewodów,
należy trzymać urządzenie wyłącznie za izolowane uchwyty. Przecięcie przewodu z prądem może
Symbole na urządzeniu
Na obudowie narzędzia umieszczono następujące
piktogramy:
Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko zranienia,
użytkownik musi zapoznać się z instrukcją
obsługi.
5
Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym
KD885 - Mocowanie zakręcanego
uchwytu (fig. C)
♦
Zamocować trzpień (10) dołączonego uchwytu
(11) w uchwycie narzędzia, zgodnie z powyższym
opisem.
Uwaga! Nie używaj zakręcanych uchwytów w trybie
wiercenia z udarem.
To narzędzie ma podwójną izolację, dlatego
też przewód uziemiający nie jest potrzebny.
Zawsze sprawdzaj, czy napięcie zasilania
jest zgodne z wartością podaną na tabliczce
znamionowej.
♦
KD885 - Mocowanie akcesoriów
w zakręcanym uchwycie (fig. D)
Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego należy powierzyć producentowi lub autoryzowanemu centrum serwisowemu
Black & Decker.
♦
♦
♦
Wyposażenie
Opisywane narzędzie wyposażone jest w kilka lub
wszystkie z poniższych elementów.
1. Wyłącznik z regulacją prędkości obrotowej
2. Przycisk blokady wyłącznika
3. Przełącznik tył/przód
4. Przełącznik trybu pracy
5. Uchwyt narzędzia
6. Uchwyt boczny
7. Ogranicznik głębokości
Pozostałe zagrożenia.
W czasie pracy elektronarzędziem mogą powstać zagrożenia, które nie zostały uwzględnione w załączonej
instrukcji dotyczącej bezpiecznego użytkowania. Zagrożenia te mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania,
zbyt intensywnej eksploatacji lub tp.
Nawet w przypadku przestrzegania zasad bezpiecznej
pracy i stosowania środków ochronnych, nie jest możliwe
uniknięcie pewnych zagrożeń. Należą do nich:
♦
Zranienia wynikające z dotknięcia wirujących /
ruchomych elementów.
♦
Zranienia w czasie wymiany części, ostrzy lub
akcesoriów.
♦
Zranienia związane ze zbyt długotrwałym używaniem narzędzia. Pracując przez dłuższy czas,
należy robić regularne przerwy.
♦
Ryzyko uszkodzenia słuchu.
♦
Zagrożenie dla zdrowia spowodowane wdychaniem pyłu wytwarzanego podczas użytkowania
urządzenia (np.: podczas pracy w drewnie,
szczególnie dębowym, bukowym oraz MDF).
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu upewnić się,
czy narzędzie jest wyłączone i wtyczka zasilania jest
odłączona.
Montaż uchwytu bocznego
i ogranicznika głębokości wiercenia
(Rys. A)
♦
♦
♦
♦
♦
Obróć zacisk przeciwnie do wskazówek zegara aż
do momentu, gdy możliwe będzie nasadzenie dodatkowego uchwytu (6) na przednią część wiertarki,
jak na rysunku.
Ustaw rękojeść w żądanej pozycji.
Wsuń ogranicznik głębokości wiercenia (7) do
otworu, jak na rysunku.
Ustaw ogranicznik głębokości wiercenia w żądanej
pozycji. Maksymalna głębokość wiercenia równa się
odległości pomiędzy czubkiem wiertła a przednim
końcem ogranicznika głębokości.
Zamocuj dodatkową rękojeść obracając uchwyt
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Eksploatacja
Uwaga! Uwzględnij tempo pracy urządzenia. Nie przeciążaj narzędzia.
Uwaga! Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach,
podłodze czy suficie, ustal położenie przewodów i rur.
Wybór trybu pracy (rys. E)
Zakładanie akcesoriów (rys. B)
♦
♦
♦
♦
♦
Rozchyl uchwyt poprzez obrócenie pierścienia (12).
Wsuń trzpień wiertła (13) w uchwyt.
Kolejno wsuń kluczyk wiertarski (14) w otwory z boku
uchwytu (15) i zaciśnij uchwyt dokręcając zgodnie
z ruchem wskazówek zegara.
Dostępne są trzy tryby pracy narzędzia. Obróć selektor
trybu wiercenia (4) w stronę wybranej pozycji, zgodnie
ze wskazaniami symboli.
Wyczyść i nasmaruj trzpień (8) akcesorium.
Pociągnij pierścień (9) i wsuń trzpień w uchwyt
narzędzia (5).
Pociągnij akcesorium do dołu i obróć nieznacznie
do momentu dopasowania do szczelin.
Pociągnij za akcesorium, sprawdzając, czy jest
prawidłowo zablokowane.
Funkcja udarowa wymaga akcesorium przystosowanego do kilkucentymetrowego ruchu osiowego
po zablokowaniu w uchwycie narzędzia.
Aby zdjąć akcesorium pociągnij pierścień (9) do tyłu
i wyjmij akcesorium.
Wiercenie
♦
Do wiercenia w stali, drewnie i tworzywach sztucznych oraz do wkręcania ustaw selektor trybu pracy
(4) na pozycję .
Wiertarka udarowa
♦
6
Dla wiercenia udarowego w materiałach kamieniarskich i betonie ustaw selektor trybu pracy (4) na
pozycję
.
♦
tych akcesoriów maksymalnie wykorzystasz możliwości
swojego narzędzia.
Podczas pracy udarowej narzędzie nie powinno
odbijać się i powinno pracować gładko. W razie
konieczności zwiększ obroty.
Konserwacja
Praca udarem
♦
♦
♦
Narzędzia zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić
długoletnią, prawie bezobsługową, pracę urządzenia.
Aby długo cieszyć się właściwą pracą urządzenia, należy
odpowiednio z nim postępować i regularnie je czyścić.
W przypadku pracy udarem z blokadą wrzeciona
oraz lekkich prac dłutujących i wiórujących ustaw
selektor wyboru trybu pracy (4) na pozycję .
Przełącznik przód/tył musi być ustawiony na pozycję
przednią.
Podczas zmiany z wiercenia udarowego na dłutowanie obróć dłuto na odpowiednią pozycję. Jeśli
wyczujesz opór podczas zmiany trybu, delikatnie
obróć dłuto, aby sprzęgło się blokadą wrzeciona.
Uwaga! Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych wyłączyć narzędzie i wyjąć wtyczkę
z gniazda.
♦
Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z kontaktu.
♦
Lub wyłącz i odłącz akumulator od urządzenia, jeśli
urządzenie jest wyposażone w oddzielny akumulator.
♦
Jeśli akumulator jest zintegrowany, należy go całkowicie rozładować a następnie wyłączyć urządzenie.
♦
Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę ładowarki
z gniazda zasilającego. Ładowarka nie wymaga,
oprócz okresowego czyszczenia, żadnej dodatkowej
konserwacji.
♦
Okresowo czyść otwory wentylacyjne narzędzia za
pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej ściereczki.
♦
Regularnie czyść obudowę silnika wilgotną ściereczką. Nie używaj ściernych lub rozpuszczających
środków czyszczących.
♦
Okresowo rozkręcaj szczęki zaciskowe i wytrzepać
z nich gromadzący się pył.
Wybór kierunku obrotów
Do wiercenia i dokręcania wkrętów i dłutowanie, należy
ustawić prawe obroty (zgodnie z ruchem wskazówek
zegara). Aby wykręcać wkręty lub wyjąć zakleszczone
wiertło, należy używać lewych obrotów.
♦
Aby ustawić prawe obroty, należy przesunąć przełącznik przód/tył (3) w lewo.
♦
Aby ustawić lewe obroty, należy przesunąć przełącznik przód/tył w prawo.
Uwaga! Nie wolno przełączać kierunku obrotów w czasie
pracy silnika.
Regulacja głębokości wiercenia (Rys. F)
♦
♦
♦
Poluzuj dodatkową rękojeść (6) obracając uchwyt
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Ustaw ogranicznik głębokości wiercenia (7) w żądanej pozycji. Maksymalna głębokość wiercenia
równa się odległości pomiędzy czubkiem wiertła
a przednim końcem ogranicznika głębokości.
Zamocuj dodatkową rękojeść obracając uchwyt
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Wymiana wtyczki sieciowej (dotyczy
tylko Wielkiej Brytanii i Irlandii)
Jeśli występuje konieczność montażu nowej wtyczki:
♦
Odpowiednio zutylizuj starą wtyczkę.
♦
Przyłącz brązowy przewód do zacisku fazy w nowej
wtyczce.
♦
Przyłącz niebieski przewód do zacisku zerowego.
Uwaga! Nie wykonuje się przyłączenia do końcówki
uziemienia. Wykonaj instrukcje instalacji dołączone do
wtyczek wysokiej jakości. Zalecany bezpiecznik: 5 A.
Włączanie i wyłączanie
♦
♦
♦
♦
Aby włączyć narzędzie, należy nacisnąć wyłącznik
z regulacją obrotów (1). Prędkość obrotowa zależy
od głębokości wciśnięcia przycisku.
Ogólna zasada mówi, że przy wiertłach o dużej
średnicy stosuje się niskie prędkości obrotowe,
a dla mniejszych średnic wierteł wyższe prędkości
obrotowe.
Praca ciągła możliwa jest po wciśnięciu przycisku
blokady wyłącznika (2) i zwolnieniu wyłącznika
z regulacją obrotów. Ta opcja jest dostępna tylko
w przypadku ruchu w prawo (zgodnie z ruchem
wskazówek zegara).
Aby wyłączyć narzędzie, należy zwolnić wyłącznik
z regulacją obrotów. Aby wyłączyć narzędzie pracujące w trybie ciągłym, należy powtórnie nacisnąć
wyłącznik z regulacją obrotów i zwolnić go.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Opisywanego
produktu nie wolno utylizować razem ze zwykłymi śmieciami z gospodarstw domowych.
Gdy okaże się, że konieczna jest wymiana posiadanego
narzędzia Black & Decker lub nie będzie się go więcej
używać, nie należy wyrzucać go razem ze śmieciami
z gospodarstwa domowego. Udostępnij ten produkt do
zbiórki z segregacją.
Selektywna zbiórka zużytych produktów
i opakowań pozwala na powtórne wykorzystanie użytych materiałów. Powtórne użycie
materiałów pomaga chronić środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem i zmniejsza
zapotrzebowanie na surowce.
Akcesoria
Wydajność narzędzia zależy od użytego osprzętu.
Osprzęt Black & Decker i Piranha został wykonany
z zachowaniem wysokich standardów jakości i zaprojektowany tak, aby podnieść wydajność narzędzia. Używając
Lokalne prawodawstwo może zapewniać możliwość
selektywnej zbiórki zużytych sprzętów elektrycznych,
7
Deklaracja zgodności UE
poprzez pozostawienie ich w punktach na miejskich
wysypiskach śmieci lub u sprzedawcy, przy zakupie
nowego sprzętu.
DYREKTYWA MASZYNOWA
Black & Decker zapewnia możliwość zbiórki i recyklingu
swoich produktów po zakończeniu okresu eksploatacji.
Aby skorzystać z tej możliwości, prosimy zwrócić się do
jednego z Autoryzowanych Przedstawicieli Serwisowych,
który odbierze je od Państwa w naszym imieniu.
KD855/KD860/KD885
Firma Black & Decker oświadcza, że opisywane produkty
nr kat.KD855/KD860/KD865 spełniają wymagania norm:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Adres najbliższego autoryzowanego przedstawiciela
serwisowego otrzymają Państwo kontaktując się z miejscowym biurem Black & Decker, którego adres podany
jest w niniejszej instrukcji obsługi. Lista autoryzowanych
przedstawicieli serwisowych oraz informacje na temat
naszego serwisu posprzedażnego dostępne są również
na stronie internetowej: www.2helpU.com.
Aby otrzymać więcej informacji, należy skontaktować się
z firmą Black & Decker pod adresem podanym poniżej
lub na końcu instrukcji.
Osoba niżej podpisana odpowiedzialna jest za zestawienie informacji technicznych i złożenie deklaracji zgodności
w imieniu firmy Black & Decker.
Dane techniczne
Napięcie zasilania
VAC
Moc elektryczna
W
Prędkość
bez obciążenia
min-1
Szybkość udaru
min-1
Energia udaru
J
Maksymalna średnica wiercenia
Beton
mm
Stal
mm
Drewno
mm
Waga
kg
KD855
TYP 1
230
550
KD860
TYP 1
230
600
Kevin Hewitt
Vice-President Global
Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
01-04-2010
KD885
TYP 1
230
550
0 - 960
0 - 960
0 - 960
0 - 5 100 0 - 5 100 0 - 5 100
1,6
1,6
1,6
20
13
30
2,8
20
13
30
2,8
20
13
30
2,8
Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z EN 60745:
Ciśnienie akustyczne (LpA) 89,5 dB(A), niepewność (K) 3 dB(A),
Moc akustyczna (LWA) 100,5 dB(A), niepewność (K) 3 dB(A)
Sumaryczna wielkość drgań (suma wektorów trzech osi)
zgodnie z normą EN 60745:
Wiercenie udarowe w betonie (ah, HD) 13,3 m/s2, niepewność (K)
1,5 m/s2, Dłutowanie (ah, Cheq) 11,9 m/s2, niepewność (K) 1,5 m/s2
8
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00215032 - 16-08-2013
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising