KD855 | Black&Decker KD855 ROTARY HAMMER instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511112-84 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
KD855
KD860
KD885
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša príklepová vŕtačka Black & Decker je určená na
vŕtanie do dreva, kovu, plastov a muriva, a tiež na skrutkovanie a ľahké sekacie práce. Toto náradie je určené
iba na spotrebiteľské použitie.
f.
Bezpečnostné pokyny
3.
a.
Všeobecné bezpečnostné pokyny na
prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže
mať za následok úraz elektrickým prúdom,
vznik požiaru alebo vážne poranenie.
b.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte
na prípadné ďalšie použitie. Označenie „elektrické
náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše
náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným
káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnosť na pracovisku
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré
môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo
výparov.
Pri práci s náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie môže
spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie
náradia, na jeho posúvanie a pri odpájaní náradia od elektrickej siete zaň neťahajte. Zabráňte
kontaktu kábla s mastnými, horúcimi a ostrými
predmetmi a pohyblivými časťami náradia.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie
g.
4.
a.
b.
c.
4
kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí je nevyhnutne nutné použiť v napájacom
okruhu prúdový chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pri
práci s elektrickým náradím pracujte s rozvahou.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prostriedky na ochranu osôb. Vždy
používajte prostriedky na ochranu zraku.
Ochranné prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu, používané
v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia
osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením
zdroja napätia alebo pred vložením akumulátora
a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia
skontrolujte, či je vypnutý hlavný vypínač.
Prenášanie náradia s prstom na hlavnom vypínači
alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickému
rozvodu, ak je hlavný vypínač náradia v zapnutej
polohe, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Ponechané kľúče môžu byť zachytené
rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie odsávacieho zariadenia, zaistite jeho
správne pripojenie a riadnu funkciu. Použitie
týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na
Vašu prácu správny typ elektrického náradia.
Pri použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné a musí byť opravené.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo dosahu
detí a zabráňte tomu, aby bolo toto náradie použité osobami, ktoré nie sú oboznámené s jeho
obsluhou alebo s týmto návodom. Elektrické
náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia.
Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred
použitím opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených
nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a držiaky nástrojov podľa týchto pokynov a berte
do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá
bude vykonávaná. Použitie náradia na iné účely,
než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
♦
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa
môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce
s týmto náradím.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií
líšiť v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
Opravy
Zverte opravu Vášho elektrického náradia iba
osobe s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné diely.
Tým zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/EC na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia
s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako
sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na
prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné pokyny
pre príklepové vŕtačky a sekacie kladivá
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť
pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
V tomto návode je opísané určené použitie tohto
náradia. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných
operácií než je odporúčané týmto návodom, môže
predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo riziko
spôsobenia hmotných škôd.
Štítky na náradí
Používajte ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť
môže spôsobiť stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväti dodávané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť
k úrazu.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo
s vlastným prívodným káblom, držte elektrické
náradie vždy za izolované rukoväti. Pri kontakte
pracovného príslušenstva so „živým“ vodičom
spôsobia nechránené kovové časti náradia obsluhe
zásah elektrickým prúdom.
Nikdy nepoužívajte sekáče v režime vŕtania. Príslušenstvo sa v materiáli zasekne a bude sa otáčať
vŕtačka.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu
používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky.
Držanie obrobku rukou alebo opretie obrobku o časť
tela nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate
kontroly.
Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov zistite
polohu elektrických vedení a potrubí.
Ihneď po ukončení vŕtania sa nedotýkajte vrtáka,
pretože môže byť horúci.
Toto náradie nie je určené na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je vybavené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby sa zabránilo možným rizikám.
Popis
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Vypínač s plynulou reguláciou otáčok
2. Zaisťovacie tlačidlo
3. Prepínač pre pravý / ľavý chod
4. Volič režimu vŕtania
5. Držiak nástrojov
6. Bočná rukoväť
7. Hĺbkový doraz
5
Zostavenie
nemôžu sa vylúčiť isté zvyškové riziká. Tieto riziká sú
nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.
♦
Poranenia spôsobené dlhodobým používaním
náradia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší
čas, zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad:
- práca s drevom, najmä s dubovým, bukovým
a MDF).
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
Upevnenie bočnej rukoväti a hĺbkového
dorazu (obr. A)
♦
♦
♦
♦
♦
Otáčajte držadlom proti smeru pohybu hodinových
ručičiek, kým nebudete môcť nasunúť bočnú rukoväť (6) na prednú časť náradia, ako na uvedenom
obrázku.
Nastavte bočnú rukoväť do požadovanej polohy.
Zasuňte hĺbkový doraz (7) do otvoru, ako na uvedenom obrázku.
Nastavte hĺbkový doraz do požadovanej polohy.
Maximálna hĺbka vŕtania zodpovedá vzdialenosti
medzi špičkou vrtáka a prednou časťou hĺbkového
dorazu.
Utiahnite bočnú rukoväť otáčaním v smere pohybu
hodinových ručičiek.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Upnutie príslušenstva (obr. B)
Varovanie! Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov
zistite polohu elektrických vedení a vodovodných, plynových alebo iných potrubí.
♦
♦
Voľba pracovného režimu (obr. E)
♦
♦
♦
Očistite a namažte upínaciu stopku (8) príslušenstva.
Stiahnite dozadu objímku (9) a zasuňte upínaciu
stopku do držiaka nástrojov (5).
Zatlačte pracovný nástroj dole a ľahko s ním otáčajte,
kým nezapadne do drážok.
Zatiahnite za pracovný nástroj, aby ste sa uistili, či
je riadne zaistený. Funkcia sekania vyžaduje, aby
pracovné príslušenstvo, ktoré je upnuté v držiaku
nástrojov, vykonávalo v axiálnej osi pohyb v rozsahu
niekoľkých centimetrov.
Ak chcete pracovný nástroj vybrať, stiahnite dozadu
objímku (9) a nástroj vyberte.
Náradie môže byť použité v troch pracovných režimoch.
Nastavte volič režimu (4) do požadovanej polohy. Jednotlivé polohy sú označené symbolmi.
Vŕtanie
♦
Vŕtanie s príklepom
♦
KD885 - Montáž skľučovadla s kľučkou
(obr. C)
♦
♦
Upnite upínaciu stopku (10) dodaného skľučovadla
(11) do držiaka nástrojov podľa vyššie uvedeného
postupu.
Varovanie! Pri príklepovom vŕtaní nikdy nepoužívajte
skľučovadlá s kľučkou.
♦
Pre príklepové vŕtanie do muriva a betónu nastavte
volič režimu (4) do polohy
.
Pri príklepovom vŕtaní by náradie nemalo odskakovať a jeho chod by mal byť plynulý. Ak je to nutné,
zvýšte otáčky náradia.
Sekanie
♦
♦
KD885 - Upnutie pracovného nástroja
do skľučovadla s kľučkou (obr. D)
♦
♦
Pre vŕtanie do ocele, dreva a plastov a pre skrutkovanie nastavte volič režimu (4) do polohy .
♦
Otvorte skľučovadlo otáčaním objímky (12).
Zasuňte upínaciu stopku nástroja (13) do skľučovadla.
Zasuňte kľučku skľučovadla (14) do každého otvoru
(15) na boku skľučovadla a otáčaním skľučovadlo
utiahnite.
Pre sekanie so zaisteným hriadeľom a pre ľahké
sekacie práce nastavte volič režimu (4) do polohy
.
Uistite sa, či je prepínač chodu v polohe pre pravý
chod.
Ak vykonáte zmenu z režimu príklepové vŕtanie
na režim sekanie, nastavte sekáč do požadovanej
polohy. Ak cítite pri vykonávaní zmeny pracovného
režimu odpor, otočte mierne sekáč, aby došlo
k zaisteniu hriadeľa.
Voľba smeru otáčania
Na vŕtanie, uťahovanie skrutiek a sekanie použite pravý
chod (v smere pohybu hodinových ručičiek). Na povoľovanie skrutiek a uvoľňovanie zablokovaných vrtákov
používajte ľavý chod (proti smeru pohybu hodinových
ručičiek).
♦
Ak chcete zvoliť pravý chod, zatlačte prepínač chodu
(3) doľava.
♦
Ak chcete zvoliť ľavý chod, zatlačte prepínač chodu
doprava.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
6
Varovanie! Nikdy nemeňte smer otáčania za chodu
motora.
♦
Nastavenie hĺbky vŕtania (obr. F)
♦
♦
♦
♦
Otočením držadla proti smeru pohybu hodinových
ručičiek uvoľnite bočnú rukoväť (6).
Nastavte hĺbkový doraz (7) do požadovanej polohy.
Maximálna hĺbka vŕtania zodpovedá vzdialenosti
medzi špičkou vrtáka a prednou časťou hĺbkového
dorazu.
Utiahnite bočnú rukoväť otáčaním v smere pohybu
hodinových ručičiek.
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre
Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Zaistite ekologickú likvidáciu starej zástrčky.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený
žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 5 A.
Zapnutie a vypnutie
♦
♦
♦
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním
odstráňte prach z vnútornej časti náradia (ak je
náradie vybavené skľučovadlom).
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač s plynulou
reguláciou otáčok (1). Otáčky náradia závisia od
intenzity stlačenia tohto vypínača.
Všeobecne používajte nižšie otáčky pre väčšie priemery vrtákov a vyššie otáčky pre menšie priemery
vrtákov.
Nepretržitý chod zvolíte stlačením zaisťovacieho
tlačidla (2) a uvoľnením vypínača s plynulou reguláciou otáčok. Táto voľba sa môže použiť iba pri chode
náradia vpred (otáčanie v smere pohybu hodinových
ručičiek).
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač s plynulou reguláciou otáčok. Ak chcete vypnúť náradie,
ktoré pracuje v režime nepretržitého chodu, znovu
stlačte a uvoľnite vypínač s plynulou reguláciou
otáčok.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok nesmie byť vyhodený do bežného domového odpadu.
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si prajete ho nahradiť novým, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zlikvidujte tento
výrobok v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí od používaného príslušenstva. Príslušenstvo Black & Decker a Piranha sú
navrhnuté a vyrobené podľa noriem pre vysokú kvalitu
a sú určené na zvýšenie výkonu Vášho náradia. Použitím
tohto príslušenstva docielite ten najlepší výsledok, ktorý
vám Vaše náradie môže poskytnúť.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné
čistenie Vám zaistí jeho bezproblémový chod.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete tiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby náradie
vypnite a odpojte prívodný kábel od siete.
♦
Vypnite zariadenie/náradie a odpojte prívodný kábel
od siete.
♦
Alebo zariadenie/náradie vypnite a vyberte z neho
akumulátor, ak je zariadenie/náradie napájané
odoberateľným akumulátorom.
♦
Alebo ak nie je možné akumulátor vybrať, nechajte
náradie v chode, kým nedôjde k úplnému vybitiu
akumulátora.
♦
Pred čistením nabíjačky odpojte nabíjačku od siete.
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem
pravidelného čistenia.
♦
Vetracie otvory náradia pravidelne čistite mäkkou
kefou alebo suchou handričkou.
7
Záruka
Technické údaje
KD855
TYP 1
Vstupné napätie
V 230
Príkon
W 550
Otáčky naprázdno
min-1 0 - 960
Počet rázov
min-1 0 - 5 100
Energia rázu
J 1,6
Maximálny priemer vrtáka pri vŕtaní
Betón
mm 20
Oceľ
mm 13
Drevo
mm 30
Hmotnosť
kg 2,8
KD860
TYP 1
230
600
0 - 960
0 - 5 100
1,6
KD885
TYP 1
230
550
0 - 960
0 - 5 100
1,6
20
13
30
2,8
20
13
30
2,8
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie Vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 89,5 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 100,5 db(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
podľa normy EN 60745:
Príklepové vŕtanie do betónu (ah, HD) 13,3 m/s2, odchýlka (K)
1,5 m/s2, Sekanie (ah, Cheq) 11,9 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na
príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete tiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
10
Navštívte, prosím, našu internetovú stránku
www.blackanddecker.sk, aby ste mohli zaregistrovať
Váš nový výrobok Black & Decker a kde budete
informovaní o našich nových výrobkoch a špeciálnych
ponukách. Na adrese www.blackanddecker.sk sú
k dispozícii ďalšie informácie o značke Black & Decker
a o celom rade našich ďalších výrobkov.
KD855/KD860/KD885
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
opisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím,
spoločnosť Black & Decker na tejto adrese alebo na
adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
01-04-2010
8
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
zst00215030 - 16-08-2013
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising