KD855 | Black&Decker KD855 ROTARY HAMMER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533223-59 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KD855
KD860
KD885
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
e.
Szívből gratulálunk új Black & Decker Pneumatikus
Fúrókalapácsához. Ezt a készüléket fa, fém, műanyagok
és kőzet fúrására valamint csavarozásra és könnyebb
vésési feladatok elvégzésére terveztük. Az fúrókalapács
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
f.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
3.
a.
Figyelmeztetés: Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A következő figyelmeztetések, utasítások figyelmen
kívül hagyása elektromos áramütést vagy tüzet
és/vagy súlyos balesetet okozhat.
b.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati
utasítást, hogy azokat később is használhassa
referenciaként. Az „elektromos szerszám“ kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati
(vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámát jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
c.
A munkaterület biztonsága
A munkaterület legyen tiszta és világos. A rendetlen és sötét munkaterületek a balesetek melegágyai.
Soha ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében.
Az elektromos szerszámokban szikrák keletkeznek,
amelyek meggyújthatják a porokat vagy a gőzöket.
Az elektromos szerszám használata közben ne
engedje közel a gyerekeket és a bámészkodókat.
Ha elterelik figyelmét, elveszítheti uralmát a szerszám fölött.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza illeszkedjen a hálózati csatlakozóaljzathoz. Soha,
semmilyen módon se változtassa meg a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha
ne használjon adapterdugaszt. Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak
használata csökkenti az áramütés kockázatát.
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt felülettel érintkezik, az növeli az elektromos áramütés kockázatát.
Soha ne engedje, hogy az elektromos szerszámok megázzanak, ill. azokat nedvesség érje. Ha
víz kerül az elektromos szerszámba, az növeli az
elektromos áramütés kockázatát.
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos
kéziszerszámot soha ne vigye és ne húzza
a kábelnél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél
fogva húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől,
olajtól, éles szegletektől, illetve a mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli
az elektromos áramütés kockázatát.
f.
g.
4.
a.
4
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, akkor kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt használjon. A kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábellel csökkentheti az
elektromos áramütés kockázatát.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, használjon Fi-relével
védett áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti
az elektromos áramütés kockázat.
Személyes biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda
arra, amit csinál, és használja a józan eszét, ha
elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon
elektromos szerszámmal, ha fáradt, kábítószert
vagy alkoholt fogyasztott, illetve gyógyszer
hatása alatt áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
sérülést okozhat.
Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget. A körülményeknek
megfelelő védőfelszerelés - például a porálarc,
a biztonsági csúszásmentes cipő, a védősisak vagy
a hallásvédelem - használata csökkentik a személyes sérülések kockázatát.
Előzze meg a készülék nem szándékos beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója
a ki állásban van-e, mielőtt azt a hálózatra vagy
akkumulátorra csatlakoztatja, illetve kézbe veszi
a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az
ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot helyez
áram alá, amely be van kapcsolva, akkor azzal
balesetet okozhat.
Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot vagy
csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot. A forgó alkatrészhez rögzített
csavarkulcs vagy kulcs személyes sérülést okozhat.
Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek kibillenthetik egyensúlyából. Mindig szilárd felületen
álljon, és ügyeljen, ne veszítse el az egyensúlyát.
Így jobban tudja uralni a szerszámot a váratlan
helyzetekben is.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot
vagy ékszert. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa
távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az
ékszer vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy porgyűjtő
is tartozik, akkor győződjön meg arról, hogy
ezeket megfelelően csatlakoztatta, ill. ezek
megfelelően működnek. A por összegyűjtésével
és elszívásával elkerülhetők/megelőzhetők a porral
összefüggő veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és karbantartása
Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot.
A célnak megfelelő elektromos szerszámot
alkalmazza. A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok
használata veszélyes, az ilyen készülékeket meg
kell javíttatni.
A súlyos személyes sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében kapcsolja ki a szerszámot
és válassza azt le az áramforrásról, mielőtt valamilyen beállítást végezne, tartozékot cserélne
vagy azt eltárolná. Ezekkel a megelőző biztonsági
intézkedésekkel csökkentheti a szerszám véletlen
beindításának kockázatát.
A nem használt elektromos szerszámot tárolja
olyan helyen, ahol gyermekek nem érhetik el; ne
engedje, hogy olyan személyek használják, akik
a szerszámot és ezen utasításokat nem ismerik.
Gyakorlatlan felhasználó kezében az elektromos
szerszám veszélyes lehet.
Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantartására. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek
illeszkedését és hogy nem szorul-e valamelyik;
ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más olyan
sérülésre, amelyek befolyásolhatják az elektromos eszköz működését. Ha a szerszám sérült,
akkor a használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoztak.
A vágószerszámok mindig tiszták és élesek
legyenek. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és
jobban kontrollálható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat és
szerszámszárakat a használati utasításnak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibrációs kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg; az felhasználható a különböző szerszámok értékeinek összehasonlítására. A deklarált vibrációs kibocsátási érték az előzetes
kockázatelemzéshez is felhasználható.
Figyelmeztetés! A tényleges vibrációs kibocsátási érték
az elektromos szerszám használata során különbözhet
a deklarált értéktől attól függően, hogyan használják
a szerszámot. A vibrációs értékek az itt feltüntetett szint
fölé is emelkedhetnek.
Szerviz
A szerszámot képzett szakemberrel szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket
használjon fel. Ezzel biztosíthatja az elektromos
kéziszerszám folyamatos biztonságos működését.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések
meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél figyelembe kell venni
a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen fut
a napi kitettséget jelentő idő mellett.
Az elektromos szerszámokra vonatkozó
további speciális biztonsági utasítások
Figyelmeztetés: Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések fúró- és vésőkalapácsokhoz
♦
♦
♦
elektromos áramütés veszélyét jelenti a felhasználó
számára.
Soha ne használjon vésőszárat fúrás vagy fúrókalapálás üzemmódban. A vésőszár rögzül az
anyagban és megforgatja a készüléket.
Használjon leszorító eszközt vagy satut a munkadarab biztosításához, illetve megtámasztásához.
Az irányítás elvesztéséhez vezethet, és személyi
sérülést okozhat, ha a munkadarabot a kezében
tartja, vagy testéhez támasztja.
Fal, padló vagy mennyezet fúrása előtt tájékozódjon
az elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
Közvetlenül fúrás után ne nyúljon a fúrószárhoz,
mert az a fúrás során felforrósodhat.
A készüléket korlátozott fizikai, érzékelési, mentális
képességekkel rendelkező vagy gyakorlatlan személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják; kivétel, ha a biztonságukért felelős személy
felügyeli és irányítja őket. A gyermekeket felügyelni
kell; meg kell akadályozni, hogy a szerszámmal
játsszanak.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy felszerelés használata, illetve
itt fel nem sorolt műveletek végzése személyes
sérülés és/vagy dologi kár kockázatával jár.
Viseljen hallásvédőt. A magas zajszint halláskárosodáshoz vezethet.
Mindig használja a készülékkel szállított pótfogantyút. A készülék feletti irányítás elvesztése,
súlyos baleset előidézője lehet.
A készüléket csak a szigetelt markolati felületen
tartsa, ha olyan munkát végez, ahol a befogott
tartozék rejtett vezetékkel vagy saját hálózati kábelével érintkezhet. Élő vezetékkel való találkozás
a készülék fém részeit is élővé, vezetővé teszi, és így
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Figyelmeztetés! A sérülések kockázatának
csökkentése érdekében a felhasználó köteles
elolvasni a használati utasítást.
5
Elektromos biztonság
Figyelem! Soha ne használjon kulcsos tokmányt fúrókalapács üzemmódban.
A szerszám kettős szigeteléssel rendelkezik;
ezért nincs szükség földelő vezetékre. Mindig
ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján
megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel.
♦
KD885 - Tartozékok behelyezése
a kulcsos tokmányba (D ábra)
♦
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le
egy Black & Decker szakszervizben.
♦
♦
Leírás
A készülék a következő jellemzőkkel rendelkezhet:
1. Fordulatszámszabályozós üzemi kapcsoló
2. Tartósüzem rögzítőgomb
3. Forgásirányváltó kapcsoló
4. Üzemmód választó
5. Szerszámbefogó
6. Pótfogantyú
7. Mélységütköző
Maradványkockázatok
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett kockázatok
mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám használatát. Ezek a kockázatok a szerszám rendeltetéstől
eltérő, illetve huzamos használatából stb. adódhatnak.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása és a védőeszközök használata ellenére bizonyos kockázatokat
(ún. maradványkockázatokat) nem lehet elkerülni. Ezek
a következők:
♦
A forgó/mozgó alkatrészek érintése által okozott
sérülés.
♦
Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje
által okozott sérülés.
♦
A szerszám huzamos használata által okozott
egészségkárosodás. Ha valamely szerszámot
huzamosabb ideig használ, akkor tartson rendszeresen szüneteket a munkában.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás, különös tekintettel a tölgy, bükk és rétegeltlemez anyagokra.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy
a szerszám ki van-e kapcsolva, és ki van-e húzva
a konnektorból.
Az oldalfogantyú és mélységütköző
felszerelése (A ábra)
♦
♦
♦
♦
♦
Addig forgassa az óramutató járásával ellentétes
irányba a markolatot, amíg nem tudja rácsúsztatni
az oldalfogantyút (6) a szerszám elejére az ábrának
megfelelően.
Fordítsa az oldalfogantyút a kívánt helyzetbe.
Illessze a mélységütközőt (7) a szerelőlyukba,
ahogyan az ábrán látható.
Állítsa a mélységütközőt (7) a kívánt helyzetbe.
A maximális fúrási mélység egyenlő a fúrószár hegye
és a mélységütköző elülső vége közti távolsággal.
A markolat óramutató járásának irányába történő
forgatásával húzza meg az oldalfogantyút.
Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Figyelmeztetés! Fal, padló vagy mennyezet fúrása
előtt tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek
elhelyezkedéséről.
Tartozék behelyezése
a szerszámbefogóba (B ábra)
♦
♦
♦
♦
♦
Nyissa ki a tokmányt, ehhez forgassa el a persely
(12).
Illessze a fúrószárat (13) a tokmányba.
Illessze a tokmánykulcsot (14) a tokmány oldalán
található egyes nyílásokba (15), és addig forgassa,
amíg rá nem szorul.
Üzemmód kiválasztása (E ábra)
Tisztítsa és kenje meg a tartozék szárát (8).
Húzza hátra a perselyt (9) és helyezze be a szárat
a szerszámbefogóba (5).
Nyomja a tartozékot befelé, és óvatosan forgassa
addig, amíg a helyére illeszkedik.
Ellenőrizze, hogy tökéletesen illeszkedik-e a tartozék, ehhez próbálja meg kihúzni a befogóból.
Fúrókalapács üzemmódban a tartozéknak tengelyirányban többcentiméternyi mozgástere van, amikor
a befogóba illeszkedik.
A tartozék eltávolításához húzza hátra a perselyt
(9), és húzza ki a tartozékot a befogóból.
A szerszám három üzemmódban használható. A fúrás
üzemmód kiválasztásához (4) forgassa a módválasztót
a szimbólummal jelzett kívánt helyzetbe.
Fúrás
♦
Acél, faanyagok és műanyagok fúrásához és csavarbehajtáshoz állítsa a módválasztót (4) a(z) állásba.
Ütvefúrás
♦
♦
Téglafalak és beton ütvefúrásához állítsa a módválasztót (4) a(z)
állásba.
Ha ütvefúr a készülék nem üt vissza, hanem nyugodtan fut. Ha szükséges, emelje a sebességet.
KD885 - Kulcsos tokmány felszerelése
(C. ábra)
Kalapálás
♦
♦
Illessze a mellékelt tokmány (11) szárát (10) a szerszámtartóba a feljebb ismertetett módon.
6
A tengelyzáras kalapáláshoz és a kisebb vésési
munkákhoz állítsa a módválasztót (4) a(z) állásba.
♦
♦
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás megkezdése
előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot/készüléket.
♦
Vagy kapcsolja ki/válassza le az akkumulátort
a szerszámról/készülékről, ha az eltávolítható.
♦
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha
az a géppel egybe van építve, majd ezután kapcsolja
ki.
♦
Húzza ki a töltő tápkábelét tisztítás előtt. A rendszeres tisztításon kívül töltője nem igényel más
karbantartást.
♦
Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen tisztítsa meg a gép szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a burkolatot. Ne használjon súrolószert vagy oldószer alapú
tisztítót.
♦
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha fel van szerelve) és ütögesse meg, hogy a belsejéből kihulljon
a por.
Győződjön meg arról, hogy az irányválasztó az előre
állásban van.
Illessze a vésőt a szerszámbefogóba. Ha ellenállást
tapasztal, kicsit forgassa el a vésőt, hogy a tengelyrögzítő bekattanjon.
Forgásirány kiválasztása
Fúráshoz, csavarok behajtásához és véséshez az előre
(óramutató járásával egyező) forgásirányt használja.
Csavarok meglazításához és a beragadt fúrószár kiszabadításához a hátra (óramutató járásával ellentétes)
forgásirányt válassza.
♦
Az előre forgásirány választásához tolja az irányváltó
kapcsolót (3) balra.
♦
A hátra forgásirány választásához tolja az irányváltó
kapcsolót jobbra.
Figyelmeztetés! Soha ne változtasson forgásirányt,
amíg a motor jár.
Furatmélység beállítása (F ábra)
♦
♦
♦
A markolat óramutató járásával ellentétes történő
forgatásával lazítsa meg az oldalfogantyút (6).
Állítsa a mélységütközőt (7) a kívánt helyzetbe.
A maximális fúrási mélység egyenlő a fúrószár
hegye és a mélységütköző elülső vége közti távolsággal.
A markolat óramutató járásának irányába történő
forgatásával húzza meg az oldalfogantyút.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az
Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szükség:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦
A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi csatlakozóaljzathoz
mellékelt szerelési utasítást. Ajánlott biztosíték: 5 A.
Ki- és bekapcsolás
♦
♦
♦
♦
A szerszámot a változtatható sebességű kapcsoló
(1) lenyomásával kapcsolja be. A kapcsoló lenyomásának mértékével arányosan nő a fordulatszám.
Általánosan elmondható, hogy a nagyobb átmérőjű furatok készítéséhez alacsonyabb, a kisebb
átmérőjű furatok készítéséhez pedig magasabb
fordulatszám szükséges.
A folyamatos működtetéshez nyomja le a tartósüzem rögzítőgombot (2), majd engedje fel az üzemi
kapcsolót. Az opció csak az előre (óramutatóval
egyező) irányba érhető el.
A szerszámot a sebességszabályzó kapcsoló elengedésével kapcsolja ki. Ha tartósüzem használat
közben kívánja a készüléket kikapcsolni, nyomja
meg még egyszer az üzemi kapcsolót, majd engedje
el.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem kezelhető
háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy véli, hogy az Ön Black & Decker szerszámát le kell cserélnie vagy arra a továbbiakban nincs
szüksége, akkor azt a háztartási hulladékoktól elkülönítve
selejtezze le. A terméket elkülönítve selejtezze le.
A használt termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok
újrafeldolgozását. Az újrafeldolgozott anyagok
alkalmazása segít megelőzni a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
Tartozékok
A készülék teljesítménye nagymértékben függ a felhasznált tartozékoktól. A Black & Decker és Piranha
tartozékokat magas minőség standardnak megfelelően
gyártjuk, tervezésükkor a készülék teljesítményének
optimalizálása volt a fő cél. A legjobb teljesítményt a fenti
tartozékok felhasználásával érheti el.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtését a helyi
hulladékgyűjtő helyeken, illetve előírhatják, hogy a kereskedőnek kell gondoskodnia a termék visszavételéről
új termék vásárlásakor.
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás igénybevételéhez
kérjük, vigye vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak
elkülönített összegyűjtéséről.
Karbantartás
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos
megfelelő működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
7
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
lásd a szerződött Black & Decker szervizek listáját,
illetve az eladásutáni szolgáltatásaink elérhetőségének
részletes ismertetését a következő internetes címen:
www.2helpU.com.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Műszaki adatok
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy
regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill. hogy
megismerje az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket. A Black & Decker
márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes
címen találhat.
Bemeneti feszültség Vváltakozó
Felvett teljesítmény
W
Üresjárati fordulatszám min-1
Ütésszám
min-1
Ütőenergia
J
Maximális fúrási kapacitás
Betonban
mm
Fém
mm
Fa
mm
Súly
kg
KD855
TÍPUS 1
230
550
0 - 960
0 - 5 100
1,6
KD860
TÍPUS 1
230
600
0 - 960
0 - 5 100
1,6
KD885
TÍPUS 1
230
550
0 - 960
0 - 5 100
1,6
20
13
30
2,8
20
13
30
2,8
20
13
30
2,8
Hangnyomásszint az EN 60745 szerint:
Hangnyomás (LpA) 89,5 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A),
Hangerő (LWA) 100,5 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN 60745 szerint:
Ütvefúrás betonban (ah,HD) 13,3 m/s2, bizonytalanság (K) 1,5 m/s2,
Vésés (ah, Cheq) 11,9 m/s2, bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
KD855/KD860/KD885
A Black & Decker nyilatkozik arról, hogy a „Műszaki
adatok“ részben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
További információért forduljon a Black & Decker vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv hátoldalán
található elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, globális mérnökség
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
01-04-2010
zst00243945 - 21-08-2014
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
9
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
10
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising