EGBL108 | Black&Decker EGBL108 CORDLESS DRILL Type H1 instruction manual

382013-63 BAL
www.blackanddecker.eu
EGBL108
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
11
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
19
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
26
2
4
3
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaš BLACK+DECKER vrtalnik/vijačnik je namenjen
za vijačenje vijakov in vrtanju v les, kovino in plastiko. To orodje je namenjeno samo domači uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in navodila. Če ne upoštevate spodaj navedenih
opozoril in napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za
uporabo v prihodnje. Izraz »električno orodje«
v vseh spodaj navedenih opozorilih se nanaša na
vaša električno napajana (kabelska) električna
orodja ali na akumulatorsko napajana (brezžična)
električna orodja.
1. Varnost in zdravje pri delu
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih
so nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte
v bližini gorljivih tekočin, plinov ali praha,
ker obstaja nevarnost eksplozije. Pri
uporabi električnega orodja nastajajo iskre, ki
lahko zanetijo prah ali hlape.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni
in otroci dovolj daleč od delovnega
območja. Motnje lahko privedejo do izgube
nadzora.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Vtiča nikoli ne predelujte.
Z ozemljenimi električnimi orodji
ne uporabljajte adapterjev za vtiče.
Nepredelani vtiči in ustrezne vtičnice
zmanjšajo možnost električnega udara.
b. Izogibajte se stika z ozemljenimi
površinami, kot so cevi, radiatorji,
električne peči in hladilniki. Povečano
tveganje električnega udara obstaja, če je
vaše telo ozemljeno.
c. Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim
vremenskim pogojem. Če v električno
orodje zaide voda, obstaja večja možnost
električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali da izvlečete vtič. Poskrbite, da bo kabel
na varni oddaljenosti od vročine, olja,
ostrih robov in premikajočih se delov.
4
Poškodovan ali zavozlan električni kabel
povečuje možnost električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
ustreznega podaljška za uporabo na prostem,
zmanjšuje možnost električnega udara.
f. Če je delo z električnim orodjem na
prostem v vlagi neizogibno, uporabite
zaščitno stikalo pred tokovnimi izgubami
(RCD). Uporaba inštalacijskega odklopnika
RCD zmanjšuje možnost električnega udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas
pozorni, spremljajte potek dela in
uporabljajte zdravo pamet. Električnega
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni,
pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Le
trenutek nepozornosti lahko privede do težkih
telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščito za oči. Zaščitna oprema, kot
so maska za obraz za zaščito pred prahom,
nedrseči zaščitni čevlji, čelada ali zaščita
za sluh, ki jo uporabljate glede na razmere,
zmanjša nevarnost telesnih poškodb.
c. Preprečite nenadzorovan vklop. Pred
priključitvijo na izvor napajanja,
dviganjem ali prenašanjem električnega
orodja zagotovite, da bo stikalo
v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za
vklop ali priključitev električnega orodja na
električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
d. Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Če ostane ključ
zataknjen v območju vrtečega se dela orodja,
lahko privede do telesnih poškodb.
e. Ne uporabite orodja izven dosega. Ves čas
stojte trdno in ohranjajte pravilno ravnotežje. To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
f. Bodite primerno oblečeni. Ne nosite
širokih oblek ali nakita. Z lasmi, obleko ali
rokavicami se ne približujte premikajočim
se delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi
lasje se lahko zapletejo v premikajoče se dele.
g. Če so na voljo priklopne naprave za
ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se
prepričajte, da so pravilno priklopljene in
da jih uporabljate pravilno. Uporaba naprav
za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki
jih povzroča prah.
SLOVENSKI
4. Uporaba in skrb za električna orodja
a. Ne uporabljajte sile, ko uporabljate
električno orodje. Uporabite orodje, ki
je predpisano za posamezno opravilo.
Pravilno električno orodje bo delo boljše in
varneje opravilo v okviru zmogljivosti, za
katere je bilo zasnovano.
b. Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Katerokoli električno orodje,
ki ga ni mogoče kontrolirati preko stikala, je
nevarno in ga je potrebno popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali
pred shranjevanjem orodja. Ta preventivni
varnostni ukrep zmanjša nevarnost
naključnega zagona električnega orodja.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne
dovolite uporabo orodja osebam, ki niso
seznanjene z delovanjem orodja ali s tem
navodilom za uporabo. Električna orodja
so v rokah neizkušenega uporabnika lahko
nevarna.
e. Vzdržujte električna orodja. Preverite,
ali so komponente električnega orodja
pravilno poravnane, ali niso upognjene,
polomljene oz. v stanju, ki lahko povzroči
motnje v delovanju električnega orodja.
Ako je oštećen, postarajte se da se
električni alat popravi pre upotrebe.
Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega
vzdrževanja električnih orodij.
f. Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
g. Električno orodje, dodatno opremo,
vstavke, itd. uporabljajte skladno s temi
navodili, pri tem pa se ozirajte na vrsto
dela, ki ga opravljate in delovne pogoje.
Uporaba električnega orodja za namen, ki ni
predviden, lahko privede do nevarnosti.
5. Uporaba in vzdrževanje akumulatorskih
orodij
a. Baterije polnite samo s polnilnikom, ki je
odobren s strani proizvajalca. Polnilnik,
ki je primeren za polnjenje ene vrste
akumulatorjev, lahko povzroči nevarnost
požara, če ga uporabljate z drugo vrsto
akumulatorja.
b. Uporabljajte električna orodja samo
s posebej zanje izdelanimi baterijami.
Uporaba drugih akumulatorjev lahko povzroči
nevarnost telesnih poškodb in požara.
c. Če baterije ne uporabljate, jo shranite
proč od kovinskih predmetov, na primer
papirnih sponk, kovancev, vijakov, žebljev
ali drugih majhnih kovinskih predmetov,
ki lahko omogočijo stik enega terminala
z drugim. Kratkostični spoj terminalov lahko
povzroči opekline in požar.
d. Pri nepravilnem ravnanju z baterijo lahko
iz notranjosti baterije brizgne tekočina.
Izogibajte se s stiku s tekočino. Če po
naključju pride do stika, izperite prizadeto
mesto z vodo. Če tekočina pride v stik
z očmi, poiščite še pomoč zdravnika.
Tekočina, ki brizgne iz baterije, lahko povzroči
draženje ali opekline.
6. Servisiranje
a. Električno orodje naj servisira le
usposobljen serviser, pri tem pa
uporablja le originalne nadomestne dele.
To bo zagotovilo ustrezno varno uporabo
električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega orodja
Opozorilo! Dodatni napotki za varno uporabo svedrov in udarnih svedrov
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pri delu z udarnimi vrtalniki uporabljajte
zaščito za ušesa. Izpostavljenost hrupu
lahko povzroči izgubo sluha.
Uporabite pomožne držaje, ki so
dobavljene z orodjem. Izguba nadzora nad
orodjem lahko povzroči telesne poškodbe.
Ko opravljate dela, kjer se lahko pribor
dotakne skrite napeljave, električno orodje
vedno držite za izolirano površino. Če
prerežete žico pod napetostjo, bodo pod
napetostjo tudi kovinski deli električnega
orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične
pripomočke za vpetje obdelovanca
v stabilno podlago. Če držite obdelovanec
z roko ali ga pritiskate ob telo, bo nestabilen in
lahko povzroči izgubo nadzora.
Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop preverite
lokacije električnih in drugih napeljav.
Ne dotikajte se konice svedra takoj po vrtanju,
ker je vroča.
To orodje ni namenjeno uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi,
senzornimi ali umskimi sposobnostmi, ali
pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen
če so pod nadzorom ali so prejeli navodila
o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne
5
SLOVENSKI
za njihovo varnost. Otroke je potrebno
nadzorovati in tako zagotoviti, da se ne bi po
naključju igrali z napravo.
Namen uporabe je opisan v teh navodilih.
Uporaba kateregakoli pripomočka ali pribora
ali način uporabe, ki v teh navodilih ni odobren
ali opisan, lahko povzroči nevarnost telesnih
poškodb in/ali materialne škode.
♦
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko
je vključeno brez delovanja.
Varnost drugih ljudi
Oznake na orodju
♦
Na orodju so nameščeni naslednji simboli:
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani
oseb (vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi
senzornimi ali umskimi sposobnostmi, ali
pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen
če so pod nadzorom ali so prejeli navodila
o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne
za njihovo varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se
z napravo ne igrajo.
♦
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te
nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/
premikajočih se delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in pribora.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja.
Če delate z orodjem daljše časovne obdobje,
poskrbite za redne odmore.
♦ Poškodbe sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu,
ki nastaja pri uporabi orodja (na primer:
delo z lesom, posebej hrastovim, bukovim in
s stiskalnicami).
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so
bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno
metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko
uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana vibracijska vrednost se lahko uporablja tudi
za predhodno oceno izpostavljenosti.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
6
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti
poškodb mora uporabnik prebrati navodila.
Dodatni varnostni napotki za baterije in
polnilnike
Baterije
♦ Pod nobenimi pogoji ne poskušajte odpreti
baterij.
♦ Ne izpostavljajte baterij vodi ali dežju.
♦ Ne shranjujte jih v prostorih, kjer bi bila lahko
temperatura višja od 30 °C.
♦ Polnite jih le pri sobni temperaturi od 4 °C do
40 °C.
♦ Polnite le s polnilnikom, ki je dobavljen
z orodjem.
♦ Ko boste odlagali baterije, sledite navodilom
v poglavju "Skrb za okolje".
Ne polnite poškodovanih baterij.
Polnilniki
♦ Black & Deckerjev polnilnik uporabljajte samo
za polnjenje baterije, ki je priložena orodju.
Druge baterije lahko eksplodirajo in povzročijo
telesne poškodbe in materialno škodo.
♦ Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso
polnilne.
♦ Poškodovane napajalne kable nemudoma
zamenjajte.
♦ Ne izpostavljajte polnilnika vodi ali dežju.
♦ Ne odpirajte polnilnika.
♦ Ne prodirajte polnilnika.
Ta polnilnik je namenjen samo osebni
uporabi.
Pred uporabo preberite navodila za uporabo.
SLOVENSKI
Električna varnost
Polnilnik je dvojno izoliran; zato ni potrebna
dodatna ozemljitev. Vedno preverite, če dejanska napetost ustreza tisti, ki je navedena
na podatkovni plošči. Nikoli ne poskušajte
zamenjati polnilne enote z navadnim napajalnim vtičem.
♦
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko
zamenja le proizvajalec, pooblaščen
Black & Deckerjev serviser, da se izognete
potencialnim nevarnostim.
Sestavni deli
To orodje vsebuje vse ali le nekatere naštete sestavne dele:
1. Stikalo za spreminjanje hitrosti
2. Drsno stikalo za vrtenje naprej/nazaj
3. Vpenjalna glava
4. Regulator za nastavitev vrtilnega momenta
5. Baterija
6. Vpenjalo svedra
Slika A
7. Polnilnik
8. Indikator polnjenja
Sestavljanje orodja
Opozorilo! Pred sestavo odstranite baterijo iz
orodja.
Namestitev in odstranitev baterije (sl. C)
♦
♦
Pri nameščanju baterije (5) poravnajte baterijo
s priključnim konektorjem na orodju. Vstavite
baterijo v vtikalno pušo in jo potisnite, tako da
se zaskoči v ležišču.
Baterijo odstranite, tako da pritisnete na gumb
za sprostitev (9) in hkrati izvlečete baterijo iz
vtikalne puše.
Namestitev in odstranitev vrtalnega svedra
ali nastavka za vijačenje (slika D)
To orodje je opremljeno s hitrovpenjalno glavo, ki
omogoča enostavno zamenjavo svedrov.
♦ Primite zadnjo polovico vpenjalne glave (3)
z eno roko in z drugo roko zavrtite sprednjo
polovico v nasprotni smeri urinega kazalca, če
gledate s konca vpenjalne glave.
♦ Vstavite natični del svedra (10) v vpenjalno
glavo.
♦ Trdno privijte vpenjalno glavo, tako da držite
za zadnjo polovico vpenjalne glave in zavrtite
sprednjo polovico v smeri gibanja urinega
kazalca, gledano od konca vpenjalne glave.
Uporaba
Opozorilo! Orodje nad deluje s svojim lastnim
tempom. Ne preobremenjujte orodja.
Polnjenje baterije (slika A)
Baterijo je treba napolniti pred prvo uporabo in vedno, ko ne more več zagotoviti ustreznega napajanja
za postopke, ki ste jih prej z lahkoto opravljali. Med
polnjenjem se lahko polnilnik segreva; to je normalno
in ne predstavlja napake.
Opozorilo! Ne polnite baterije pri ambientnih
temperaturah pod 4 °C ali nad 40 °C. Priporočena
temperatura pri polnjenju je okoli 24 °C.
Opomba: Polnilnik ne bo začel polniti baterije,
če je temperatura celice baterije pod približno 0 °C ali nad 40 °C. Baterijo morate pustiti
v polnilniku, polnilnik pa bo začel polniti, ko se
temperatura celice ustrezno dvigne ali pade.
♦ Za polnjenje baterije (5) vstavite baterijo
v polnilnik (7). Baterija se prilega v polnilnik
samo v eni smeri. Ne potiskajte s silo.
Preverite, ali je baterija do konca vstavljena
v polnilnik.
♦ Priključite polnilnik in ga vključite (omrežno
napajanje).
Indikator polnjenja (8) utripa neprekinjeno (počasi).
Polnjenje je zaključeno, ko začne indikator polnjenja
(8) svetiti stalno. Polnilnik in baterijo lahko z osvetljeno LED pustite priključena neomejeno dolgo. LED se
spremeni v utripajočo zeleno (polnjenje), ko polnilnik
občasno dopolnjuje napolnjenost baterije. Indikator
polnjenja (8) bo svetil, dokler je baterija priključena
na vključeni polnilnik.
♦ Izpraznjene baterije polnite enkrat tedensko.
Življenjska doba baterije bo močno skrajšana,
če jo shranite v izpraznjenem stanju.
Če pustite baterijo v polnilniku
Polnilnik in baterijo lahko z osvetljeno LED pustite
priključena neomejeno dolgo. Polnilnik ohranja
baterijo napolnjeno.
Diagnostika polnilnika
Če polnilnik zazna izpraznjeno ali poškodovano
baterijo, indikator polnjenja (8) začne hitro utripati
rdeče. Upoštevajte naslednje napotke:
♦ Ponovno vstavite baterijo (5).
♦ Če indikatorji polnjenja še naprej utripa
rdeče, s pomočjo druge baterije preverite, ali
postopek polnjenja poteka pravilno.
♦ Če se nadomestna baterija polni pravilno, je
originalna baterija defektna in jo je treba vrniti
v servis na recikliranje.
7
SLOVENSKI
♦
Če nova baterija kaže enake znake kot
prejšnja, odnesite polnilnik na testiranje
v pooblaščeni servis.
Opomba: Postopek preverjanja, ali je baterija
defektna, lahko traja tudi do 60 minut. Če je
baterija prevroča ali prehladna, svetlobna dioda
LED ponavljajoče izmenično utripa rdeče, hitro
in počasi, po en utrip za vsako hitrost.
Izbira smeri vrtenja (slika E)
Pri vrtanju in pri privijanju vijakov uporabite rotacijo
v smeri naprej (smer gibanja urinega kazalca). Pri
odvijanju vijakov ali odstranjevanju zagozdenega
svedra uporabite rotacijo v smeri nazaj (v nasprotni
smeri gibanja urinega kazalca).
♦ Za izbiro vrtenja v smeri naprej potisnite drsno
stikalo za naprej/nazaj (2) na levo.
♦ Za izbiro vrtenja v smeri nazaj potisnite drsno
stikalo za naprej/nazaj na desno.
♦ Za zaklepanje orodja premaknite drsno stikalo
za naprej/nazaj na sredinski položaj.
Izbira vrtilnega momenta
To orodje je opremljeno z obročem za nastavitev
vrtilnega momenta za različna dela privijanja/
odvijanja in vrtanja. Veliki vijaki in trši obdelovanci
zahtevajo višji vrtilni moment kot majhni vijaki in
mehkejši obdelovanci. Pomen simbola poiščite
v spodnjem seznamu.
♦ Za vrtanje v kovino, les in plastiko, nastavite
izbirnik za izbiro načina delovanja (4) v
položaj.
♦ Za privijanje/odvijanje vijakov nastavite
izbirnik na ustrezno nastavitev. Če ustrezne
nastavitve še ne poznate, upoštevajte
naslednje napotke:
- Nastavite obroč (4) na najnižjo nastavitev
vrtilnega momenta.
- Privijte prvi vijak.
- Če se sklopka zaskoči, še preden
dosežete želeni rezultat, zvišajte
nastavitev obročka in nadaljujte
s privijanjem vijaka. Ponavljajte, dokler
ni nastavitev pravilna. Uporabite to
nastavitev za preostale vijake.
Vrtanje/privijanje vijakov
♦
Izberite vrtenje v smeri naprej ali nazaj
s pomočjo drsnika za naprej/nazaj (2).
Orodje vključite s pritiskom na stikalo (1).
Hitrost orodja je odvisna od dolžine pritiska na
stikalo.
Orodje izključite, tako da sprostite stikalo.
♦
♦
8
Priporočila za optimalno učinkovito uporabo
Vrtanje
♦ Vedno vzpostavite lahen pritisk v ravni liniji
s svedrom.
♦ Tik preden sveder prodre skozi drugo stran
obdelovanca, zmanjšajte pritisk na orodje.
♦ Uporabite kos lesa za podlogo obdelovancu,
ki bi se lahko razklal.
♦ Uporabljajte široke (lopataste) svedre za
vrtanje lukenj z velikim premerom v les.
♦ Uporabljajte HSS svedre za vrtanje v kovino.
♦ Uporabljajte svedre za beton pri vrtanju
v mehak beton.
♦ Uporabljajte mazivo, če vrtate v druge
materiale razen lito železo in medenino.
♦ Za večjo natančnost naredite vdolbino
s pomočjo točkala na sredini luknje, ki jo
nameravate izvrtati.
Privijanje in odvijanje
♦ Vedno uporabite pravilno vrsto in velikost
nastavka za vijačenje.
♦ Če naletite na težave pri privajanju vijakov,
nanesite majhno količino detergenta ali
milnice.
♦ Vedno držite orodje in konico izvijača v ravni
liniji z vijakom.
Vzdrževanje
Vaše BLACK+DECKER orodje je proizvedeno tako,
da dolga leta deluje z minimalnim vzdrževanjem.
Trajno in učinkovito delovanje naprave je odvisno
predvsem od nege in rednega čiščenja.
Polnilnik razen rednega čiščenja ne potrebuje nobenega vzdrževanja.
Opozorilo! Pred pričetkom vzdrževanja orodja odstranite baterijo z orodja. Pred čiščenjem izklopite
polnilnik iz električnega omrežja.
♦ Redno čistite prezračevalne reže v orodju in
polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe
krpe.
♦ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne
uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
♦ V rednih časovnih presledkih odprite
vpenjalno glavo in potrkajte z njo, tako da
odstranite prah iz njene notranjosti.
SLOVENSKI
Skrb za varovanje okolja
Odpadke zbirajte ločeno. Izdelka ne smete
odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki.
Če ugotovite, da vaš BLACK+DECKER izdelek ne
služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več
uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Pripravite ta izdelek za ločeno
zbiranje.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže omogoča obnovo in ponovno uporabo
nekaterih materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju onesnaženja
okolja in manjši porabi naravnih virov.
Največja kapaciteta vrtanja
Kovina/les
Polnilnik
Vhodna napetost
Izhodna napetost
Tok
Pribl. čas polnjenja
mm
V(izmenična)
V(enosmerna)
mA
h
Akumulator
Napetost
V(enosmerna)
Kapaciteta
Ah
Tip akumulatorske baterije
10/25
905922** tip 1
100-240
4-12
400
3-5
BL1110
10,8
1,1
Li-Ion
BL1310
10,8
1,3
Li-Ion
BL1510
10,8
1,5
Li-Ion
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje električnih aparatov v gospodinjstvu, izdelek pa lahko
po izteku življenjske dobe odnesete tudi v zbirni
center za odpadke oz. ga dostavite prodajalcu, ko
kupite nov izdelek.
Nivo zvočnega pritiska v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 68 dB (A), odstopanje (K) 3 dB
(A), nivo moči zvočnega hrupa (LWA) 79 dB (A), odstopanje
(K) 3 dB (A)
BLACK+DECKER vam nudi možnost zbiranja
in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov
BLACK+DECKER, ko ti dosežejo konec svoje
življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano
možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne postopke izvedel
namesto vas.
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski
seštevek) v skladu z EN 60745:
Vrtanje v kovino (ah, D) < 2,5 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2,
vijačenje (ne v udarnem načinu delovanja) (ah, s) < 2,5 m/s2,
negotovost (K) 1,5 m/s2
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate lokalno
BLACK+DECKERjevo pisarno, na naslov, ki je
naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih
BLACK+DECKER serviserjev in opis vseh po
prodajnih storitev je podan tudi na naslednji spletni
strani: www.2helpU.com.
Baterije
Do konca izpraznite baterijo, nato jo odstranite iz orodja.
♦
NiCd, NiMH in litijeve ionske baterije je
mogoče reciklirati. Odnesite jih v ustrezni
servis ali na lokacijo za zbiranje baterij za
recikliranje.
ES izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
EGBL108
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani
pod “tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/ES,
EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo
2014/30/EU in 2011/65/EU. Za več informacij se
povežite z Black & Deckerjem na spodnjih naslovih,
ali glejte zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične datoteke in daje to izjavo v korist Black & Deckerja.
Tehnični podatki
Napetost
VDC (enosmerna)
Hitrost vrtenja
brez obremenitve
Min-1
Največji navor
Nm
Kapaciteta vpenjalne glave
mm
EGBL108 (H1)
10,8
0 -600
12/24
10
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
10/03/2015
9
SLOVENSKI
Garancija
Black & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To
garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru
ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija
je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
Če se Black & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti
v 24 mesecih od dneva nakupa, Black & Decker
jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal
take izdelke ter tako poskrbel za čim manj težav za
kupce, razen v naslednjih okoliščinah:
♦ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske
storitve, profesionalno uporabo ali če je bil
izdelek oddajan v najem;
♦ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe
ali zanemarjanja;
♦ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih
predmetov, snovi ali nesreč;
♦ Popravila so poskušali opraviti ljudje, ki niso
pooblaščeni serviserji Black & Deckerja.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate
lokalno Black & Deckerjevo pisarno, na naslov,
ki je naveden v tem priročniku. Seznam
pooblaščenih Black & Decker serviserjev in
opis vseh po prodajnih storitev je podan tudi na
naslednji spletni strani: www.2helpU.com.
Prosimo obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš novi
Black & Decker izdelek, da boste ostali seznanjeni
o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah.
Za več informacij glede blagovne znamke
Black & Decker in njegovih izdelkih, obiščite
spletno stran www.blackanddecker.co.uk.
10
HRVATSKI
Namjena
Ova bušilica/odvijač tvrtke BLACK+DECKER
predviđena je za rad s vijcima i za bušenje u drvu,
metalu i plastici. Ovaj je alat namijenjen isključivo
za neprofesionalnu uporabu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može
rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili
ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan iz
gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
dovode do nezgoda.
b. S električnim alatima ne radite
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni alati stvaraju iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili pare.
c. Pri radu s električnim alatom držite
podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji
način ne prepravljajte utikač. Nemojte
rabiti prilagodne utikače s uzemljenim
električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od
strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladnjaka. Ako je tijelo
uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od električnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice.
Kabel držite podalje od izvora topline, ulja
i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili
zapleteni kabel povećat će rizik od strujnog
udara.
e. Pri radu s električnim alatom na
otvorenom, upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od strujnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Budite na oprezu, pazite što radite
i rukovodite se zdravim razumom pri
radu s električnim alatom. Ne koristite
električni alat ako ste umorni ili pod
utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b. Koristite osobnu zaštitnu opremu.
Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba
zaštitne opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape
ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima
smanjit će rizik od tjelesnih ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije, kao
i prije uzimanja ili nošenja alata, provjerite
je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata tako da je prst na
prekidaču ili priključivanje električnog alata
kojemu je prekidač uključen priziva nezgode.
d. Prije nego što uključite električni
alat, uklonite s njega sve ključeve za
podešavanje i sl. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Održavajte ravnotežu
i stabilan stav. To pruža bolji nadzor
nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Pravilno se obucite. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih dijelova.
Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo
obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
g. Ako je omogućeno priključivanje
usisavača, osigurajte njihovo pravilno
povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja
11
HRVATSKI
za skupljanje prašine može smanjiti opasnosti
vezane uz prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte forsirati.
Upotrijebite odgovarajući električni alat za
posao koji obavljate. Prikladan električni alat
bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za
koju je predviđen.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki električni alat
kojim se ne može upravljati pomoću prekidača
predstavlja opasnost i potrebno ga je
popraviti.
c. Prije podešavanja, zamjene pribora
ili spremanja električnog alata,
isključite utikač iz utičnice ili odvojite
akumulatorsku bateriju. Te sigurnosne
preventivne mjere smanjuju rizik od
nehotičnog pokretanja električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne
dopustite rad s alatom osobama koje
nisu upoznate s njim ili s ovim uputama.
Električni alati opasni su u rukama
neobučenih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Provjerite ima
li kakvih otklona, savinutih ili napuklih
dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja
mogu utjecati na rad električnog alata.
Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je
loše održavanim električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost
savijanja i olakšava upravljanje.
g. Električni alat, pribor, nastavke itd.
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama
te uzimajući u obzir radne uvjete i posao
koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnog alata za poslove za koje nije
predviđen može dovesti do opasnih situacija.
5. Upotreba i čuvanje akumulatorskih baterija
a. Dopunjavajte isključivo punjačem kojeg je
odredio proizvođač. Punjač koji je pogodan
za jednu vrstu akumulatora može izazvati rizik
od požara ako se upotrebljava s nekim drugim
akumulatorom.
b. Električne alate upotrebljavajte isključivo
s izričito navedenim akumulatorima.
Upotreba bilo kojeg drugog akumulatora može
izazvati rizik od ozljede i požara.
12
c. Kad akumulator nije u upotrebi, držite
ga podalje od ostalih metalnih predmeta
poput spajalica za papir, ključeva, čavala,
vijaka ili drugih manjih metalnih predmeta
koji mogu izazvati kratki spoj baterijskih
priključaka. Kratki spoj priključaka baterije
može izazvati eksploziju ili požar.
d. U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije
bi mogla iscuriti tekućina. Izbjegavajte
kontakt. Ako dođe do slučajnog kontakta,
isperite vodom. Ako tekućina dospije
u oči, smjesta potražite liječničku pomoć.
Tekućina iz baterije može izazvati iritacije ili
opekline.
6. Servisiranje
a. Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
identičnih zamjenskih dijelova. Na taj ćete
način održati sigurnost upotrebe električnog
alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za bušilice i udarne bušilice
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Tijekom upotrebe udarnih bušilica
koristite zaštitu za sluh. Izlaganje buci može
izazvati oštećenje sluha.
Rabite pomoćne rukohvate isporučene
uz alat. Gubitak nadzora može uzrokovati
tjelesne ozljede.
Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate dok radite na mjestima
na kojima bi pribor mogao doći u dodir sa
skrivenim električnim vodovima. U slučaju
kontakta reznog/vijčanog pribora sa žicom
pod naponom, taj se napon može prenijeti na
metalne dijelove alata i izazvati električni udar
rukovatelja.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
radnu površinu. Pridržavanje radnog
materijala rukom ili njegovo oslanjanje na
tijelo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite
raspored ožičenja i cijevi.
Izbjegavajte dodirivanje vrha nastavka za
bušenje odmah nakon bušenja jer može biti
vruć.
Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu,
HRVATSKI
♦
ili osoba s nedostatkom iskustva ili znanja,
osim ako ih osoba zadužena za njihovu
sigurnost nadzire ili im je pružila upute koje se
odnose na sigurnu upotrebu uređaja. Djeca
trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala
uređajem.
Predviđena namjena opisana je u ovom
priručniku. Upotreba bilo kojeg dodatnog
dijela ili opreme, kao i izvođenje bilo kojih
postupaka pomoću ovog alata koji nisu
opisani u ovom priručniku mogu predstavljati
opasnost od tjelesne ozljede i/ili materijalne
štete.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu
ni osoba s nedostatkom iskustva ili znanja,
osim ako ih osoba zadužena za njihovu
sigurnost nadzire ili im je pružila upute koje se
odnose na sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se
spriječilo njihovo igranje ovim uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici
koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova,
oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane produljenom upotrebom
alata. Radite redovite pauze tijekom dulje
uporabe bilo kojeg alata.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja
prašine nastale tijekom korištenja alata (npr.
tijekom rada s drvom, osobito hrastovinom,
bukovinom i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti,
izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom
ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745
i mogu se koristiti za međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost emisija vibracija može se
koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom
stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima
na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti
iznad navedene razine.
Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete i način upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog ciklusa,
kao što je vrijeme od isključivanja alata do potpunog
zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja
pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani slijedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Dodatne sigurnosne upute za akumulatore
i punjače
Akumulatori
♦ Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte
otvarati.
♦ Akumulator ne izlažite vodi.
♦ Ne skladištite na mjestima gdje bi temperatura
mogla biti viša od 30 °C.
♦ Punjenje izvodite isključivo pri okolnim
temperaturama između 4 °C i 40 °C.
♦ Dopunjavajte isključivo punjačem koji je
isporučen uz alat.
♦ Prilikom odbacivanja akumulatora pridržavajte
se uputa u odjeljku "Zaštita okoliša".
Ne pokušavajte dopunjavati oštećene
akumulatore.
Punjači
♦ Black & Decker punjač koristite isključivo
za punjenje akumulatora u alatu uz koji je
isporučen. Ostali akumulatori mogu prsnuti te
izazvati tjelesne ozljede i materijalnu štetu.
♦ Ne pokušavajte puniti baterije koje za to nisu
predviđene.
♦ Smjesta zamijenite oštećene kabele.
♦ Punjač ne izlažite vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Punjač nemojte probijati.
Punjač je predviđen isključivo za upotrebu
u zatvorenim prostorima.
13
HRVATSKI
Prije upotrebe pročitajte priručnik za upotrebu.
Zaštita od električne struje
Vaš punjač raspolaže dvostrukom izolacijom i žica uzemljenja nije potrebna. Provjerite odgovara li napon električne mreže
naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Ne pokušavajte punjač zamijeniti običnim
strujnim utikačem.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga
zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis
tvrtke BLACK+DECKER kako bi se izbjegle
opasnosti.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Regulator brzine
2. Klizni preklopnik za rad naprijed/natrag
3. Glava
4. Prsten za prilagođavanje momenta
5. Akumulator
6. Držač nastavaka
sl. A
7. Punjač
8. Pokazivač punjenja
Sastavljanje
Upozorenje! Prije sklapanja, akumulator uklonite
iz alata.
Postavljanje i uklanjanje akumulatora
(crtež C)
♦
♦
Da biste postavili akumulator (5), poravnajte
ga s prihvatnim dijelom na alatu. Akumulator
umetnite u ležište i potiskujte dok ne začujete
"klik".
Da biste odvojili akumulator, pritisnite tipku za
otpuštanje (9) dok akumulator istovremeno
izvlačite iz ležišta.
Postavljanje i uklanjanje nastavka za bušenje ili odvijanje (crtež D)
Alat je opremljen samozateznom glavom koja olakšava zamjenu nastavaka.
♦ Stražnju polovicu glave (3) uhvatite jednom
rukom, a drugom rukom zakrećite prednju
polovicu u smjeru suprotnom od kazaljki na
satu, gledajući sa strane glave.
♦ Osovinu nastavka (10) umetnite u glavu.
♦ Čvrsto pritegnite glavu pridržavajući stražnju
polovicu glave i zakrećući prednji dio u smjeru
kazaljki na satu, gledajući sa strane glave.
14
Uporaba
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom.
Alat nemojte preopterećivati.
Punjenje akumulatora (crtež A)
Akumulator je potrebno napuniti prije prve upotrebe
i kad izgubi snagu na zadacima koji su dotad bili izvođeni s lakoćom. Akumulator se može ugrijati tijekom
punjenja. To je normalno i ne predstavlja problem.
Upozorenje! Ne dopunjavajte akumulator ako je
okolna temperatura ispod 4 °C ili iznad 40 °C. Preporučena temperatura punjenja: oko 24 °C.
Napomena: Punjač neće puniti akumulator ako
je temperatura ćelija ispod približno 0 °C ili iznad
40 °C. Akumulator treba ostaviti u punjaču,
a punjač će automatski započeti s punjenjem
kada se ćelija zagrije ili ohladi.
♦ Da biste napunili akumulator (5), umetnite
ga u punjač (7). Akumulator se može uložiti
u punjač na samo jedan način. Ne forsirajte.
Provjerite je li akumulator dobro namješten
unutar punjača.
♦ Priključite punjač u utičnicu i uključite ga.
Pokazivač punjenja (8) cijelo će vrijeme polako
treptati zelenom bojom.
Punjenje je dovršeno kad pokazivač punjenja (8) neprekidno svijetli zelenom bojom. Punjač i akumulator
mogu se ostaviti priključeni neograničeno vrijeme
dok je LED lampica uključena. LED lampica će treptati zelenom bojom (punjenje) tijekom dopunjavanja
akumulatora. Pokazivač punjenja (8) bit će uključen
dok je akumulator povezan s priključenim punjačem.
♦ Ispražnjene akumulatore napunite u roku od 1
tjedna. Trajnost akumulatora može se znatno
skratiti ako se čuvaju u ispražnjenom stanju.
Ostavljanje akumulatora u punjaču
Punjač i baterijski uložak mogu se neograničeno
ostaviti priključeni dok svijetli LED lampica. Punjač
će održavati akumulator svježim i potpuno napunjenim.
Dijagnostika punjača
Ako punjač otkrije slab ili oštećen akumulator, pokazivač punjenja (8) ubrzano će treptati crvenom
bojom. Nastavite na sljedeći način:
♦ Ponovo umetnite akumulator (5).
♦ Ako pokazivač punjenja nastavi treptati
ubrzano, upotrijebite drugi akumulator
kako biste provjerili ispravno funkcioniranje
punjenja.
♦ Ako se drugi akumulator ispravno dopunjava,
prethodni akumulator je neispravan i potrebno
ga je vratiti u servis radi recikliranja.
HRVATSKI
♦
Ako se uz novi akumulator prikazuje isto
upozorenje kao i kod prethodnog akumulatora,
punjač odnesite u ovlašteni servis radi
provjere.
Napomena: Može biti potrebno do 60 minuta
kako bi se odredilo je li akumulator pokvaren.
Ako je akumulator pretopao ili prehladan, crvena
LED lampica palit će se i gasiti naizmjence brzo
te polako, tj. jedan brzi i jedan spori bljesak.
Odabir smjera vrtnje (crtež E)
Za bušenje i pritezanje vijaka upotrijebite vrtnju
"prema naprijed" (u smjeru kazaljki na satu). Za
oslobađanje vijaka ili zaglavljenog nastavka za
bušenje upotrijebite obrnutu vrtnju (suprotno od
smjera kazaljki na satu).
♦ Za odabir rotacije "prema naprijed" klizni
preklopnik za rad naprijed/natrag (2) potisnite
ulijevo.
♦ Za odabir suprotne rotacije klizni preklopnik
za rad naprijed/natrag potisnite udesno.
♦ Da biste blokirali alat, klizni preklopnik za rad
naprijed/natrag pomaknite u središnji položaj.
Odabir okretnog momenta
Ovaj alat opremljen je prstenom za postavljanje
okretnog momenta prema različitim primjenama za
rad s vijcima i za bušenje. Veliki vijci i čvrsti redni
materijali zahtijevaju veću postavku zakretnog momenta u odnosu na male vijke i mekane materijale.
Za opis simbola pogledajte donji popis.
♦ Za bušenje u drvu, metal i plastici, prsten
za prilagođavanje momenta (4) postavite na
oznaku .
♦ Za rad s vijcima prsten postavite na željenu
postavku. Ako ne znate koja postavka je
odgovarajuća, nastavite na sljedeći način:
- Prsten za prilagođavanje momenta (4)
postavite na najmanju postavku momenta.
- Pritegnite prvi vijak.
- Ako spojka počne preskakati prije
postizanja željenog rezultata, povećajte
postavku prstena i nastavite pritezati vijak.
Ponavljajte postupak dok ne postignete
odgovarajuću postavku. Tu postavku
upotrijebite za ostale vijke.
Bušenje/odvijanje
♦
♦
♦
Pomoću kliznog preklopnika za rad naprijed/
natrag (2) odaberite smjer vrtnje.
Za uključivanje alata pritisnite prekidač (1).
Brzina alata ovisi o jačini pritiska na prekidač.
Za isključivanje alata otpustite prekidač.
Savjeti za optimalnu upotrebu
Bušenje
♦ Lagani pritisak uvijek primijenite u ravnoj liniji
s nastavkom za bušenje.
♦ Neposredno prije nego nastavak za bušenje
probije radni materijal, smanjite pritisak na
alat.
♦ Radne materijale podložne cijepanju podložite
komadom drva.
♦ Prilikom bušenja većih otvora u drvu
upotrijebite plosnate nastavke.
♦ Za bušenje u metalu upotrijebite HSS
nastavke za bušenje.
♦ Za bušenje mekših zidova upotrijebite
nastavke za bušenje u zidarstvu.
♦ Upotrijebite ulje za podmazivanje kad bušite
u metalima koji nisu lijevano željezo ili mjed.
♦ Da biste poboljšali točnost, pomoću točkala
izradite udubinu u središtu otvora koji je
potrebno izraditi.
Rad s vijcima
♦ Uvijek upotrijebite nastavak odvijača
odgovarajuće vrste i veličine.
♦ Ako je uvijanje vijaka otežano, pokušajte
s nanošenjem manje količine tekućine
za pranje ili sapuna kao sredstva za
podmazivanje navoja.
♦ Alat i nastavak odvijača uvijek koristite
u ravnoj liniji s vijkom.
Održavanje
Vaš BLACK+DECKER alat projektiran je za dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj
brizi i redovnom čišćenju.
Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo održavanje osim
redovitog čišćenja.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja na alatu, uklonite akumulator iz alata.
Prije čišćenja punjača odvojite ga od električnog
napajanja.
♦ Utore za prozračivanje na alatu i punjaču
redovito čistite mekim kistom, četkom ili
suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom
krpom. Ne upotrebljavajte abrazivna ili
sredstva za čišćenje na bazi otapala.
♦ Redovito otvarajte steznu glavu i lagano
udarajte po njoj kako biste iz unutrašnjosti
uklonili prašinu.
15
HRVATSKI
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad
iz kućanstva.
Ako ustanovite da je Vaš BLACK+DECKER proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju
za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka BLACK+DECKER omogućuje prikupljanje
i recikliranje BLACK+DECKER proizvoda nakon
isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili
prednosti ove usluge, svoj proizvod vratite bilo
kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će
ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog
ureda tvrtke BLACK+DECKER na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih
BLACK+DECKER servisa i sve pojedinosti o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima dostupni su
putem interneta na adresi: www.2helpU.com.
Akumulatori
Akumulator u cijelosti ispraznite i potom ga
uklonite iz alata.
♦
NiCd, NiMH i Li-Ion baterije mogu se
reciklirati. Odnesite ih bilo kojem ovlaštenom
serviseru ili u lokalno središte za recikliranje.
Punjač
Ulazni napon
Izlazni napon
Struja
Približno vrijeme punjenja
Akumulator
Napon
Kapacitet
Vrsta
VAC
VDC
mA
h
VDC
Ah
905922** tip. 1
100-240
4-12
400
3-5
BL1110
10,8
1,1
Li-Ion
BL1310
10,8
1,3
Li-Ion
BL1510
10,8
1,5
Li-Ion
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 68 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A),
zvučna snaga (LWA) 79 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
prema EN 60745:
Bušenje u metalu (ah, D) < 2,5 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2,
rad s vijcima bez udaraca (ah, s) < 2,5 m/s2, nesigurnost (K)
1,5 m/s2
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
EGBL108
Tvrtka Black & Decker izjavljuje da su proizvodi
opisani u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa
sljedećim propisima: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivama
2014/30/EU i 2011/65/EU. Za dodatne informacije
kontaktirajte tvrtku Black & Decker putem sljedeće
adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
Black & Decker.
Tehnički podaci
Napon
Brzina bez opterećenja
Maks. moment
Kapacitet zatezne glave
Maks. kapacitet bušenja
čelik/drvo
16
VDC
min-1
Nm
mm
mm
EGBL108 (H1)
10,8
0-600
12/24
10
10/25
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
10/03/2015
HRVATSKI
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda te pruža natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni
na koji način ih ne narušava. Ovo jamstvo valjano
je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš Black & Decker proizvod postane neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu,
izradi ili nedostatne usklađenosti unutar 24 mjeseca
od dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih
uobičajenom habanju i trošenju ili zamjenu takvih
proizvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti za našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod korišten za trgovanje,
u profesionalnoj primjeni ili u svrhu pružanja
usluga;
♦ Proizvod bio izložen zloupotrebi ili je
zanemaren;
♦ Proizvod pretrpio značajna oštećenja
izazvana stranim predmetima, tvarima ili
u nezgodi;
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim
ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog
osoblja tvrtke Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili
ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz
kupnje. Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem
lokalnog ureda tvrtke Black & Decker na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
popis ovlaštenih Black & Decker servisa i sve
pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje
i kontaktima dostupni su putem interneta na
adresi: www.2helpU.com.
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste
registrirali svoj novi Black & Decker proizvod
i bili u tijeku s najnovijim proizvodima i posebnim
ponudama. Dodatne informacije o marki
Black & Decker i našim proizvodima dostupne su
na web-lokaciji www.blackanddecker.co.uk.
17
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦ Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
♦ Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
♦ Jamčimo da je za isporučeni proizvod
osigurano servisno održavanje i potrebni
rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma
kupnje.
♦ Obvezujemo se na zahtjev imatelja
jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom
roku, o svom trošku osigurati otklanjanje
kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze
iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo
izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku
obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti
uplaćenu svotu.
♦ Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
♦ Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
♦ Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim
navedenim u uputama ili mehaničkim
oštećenjem isključene su iz jamstva.
♦ Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
♦ Ako popravak traje duže od 14 dana,
jamstveni rok se produžuje za trajanje
servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
18
♦
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
R ADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
ALATI MILIĆ D.O.O. - CROATIA
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
SRPSKI
Namena
Vaša BLACK+DECKER bušilica/odvijač je za radove
sa zavrtnjima i za bušenje u drvetu, metalu i plastici.
Ovaj alat je namenjen samo za privatnu upotrebu.
Bezbednosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe. Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim
napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim
napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili
prašine. Električni alati stvaraju varnice koje
mogu da upale prašinu ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice
smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori,
šporeti i frižideri. Postoji veća opasnost od
električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili
izvlačenje utikača električnog alata. Kabl
udaljite od toplote, ulja, oštrih rubova
ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni
kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je podesan za upotrebu na
otvorenom prostoru. Korišćenje kabla koji je
podesan za upotrebu na otvorenom prostoru
umanjuje opasnost od električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako ste
umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola
ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa
električnim alatom može dovesti do ozbiljnih
telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom
koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh,
koja se koristi pod odgovarajućim uslovima,
smanjiće telesne povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite
se da prekidač bude isključen pre
povezivanja električnog napajanja i/
ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata. Nošenje električnog alata sa prstom na
prekidaču ili električnih alata sa prekidačem
koji su priključeni na napajanje izaziva
nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog
alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje koji
je ostao u rotirajućem delu električnog alata
može da dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte
stabilan položaj i ravnotežu u svakom
trenutku. Time se obezbeđuje bolja kontrola
nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se
uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje prašine i oprema za njeno sakupljanje,
pobrinite se da budu priključeni i da se
pravilno koriste. Sakupljanje prašine može
da umanji opasnosti povezane sa prašinom.
19
SRPSKI
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem
prekidača je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/
ili izvadite bateriju iz električnog alata
pre vršenja bilo kakvih podešavanja,
zamene pribora ili odlaganja električnog
alata. Takve preventivne bezbednosne mere
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja
električnog alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima da
rukuju električnim alatom. Električni alati su
opasni u rukama neveštih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji
bilo koje drugo stanje koje može uticati
na rad električnih alata. Ako je oštećen,
postarajte se da se električni alat popravi
pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se
kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad koji
treba obaviti. Korišćenje električnog alata za
radove za koje nije namenjen može dovesti do
opasne situacije.
5. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Punjenje vršite samo punjačem koji je
specificirao proizvođač. Punjač koji je
podesan za jedan tip punjive baterije može
izazvati opasnost od požara ako se koristi sa
nekom drugom punjivom baterijom.
b. Električne alate koristite samo sa punjivim
baterijama koje su dizajnirane specijalno
za njih. Upotreba bilo koje druge punjive
baterije može izazvati opasnost od povreda ili
požara.
c. Ako se punjiva baterija ne koristi, čuvajte
je dalje od metalnih predmeta kao što su
20
spajalice za papir, novčići, ključevi, ekseri,
zavrtnji ili drugi sitni metalni predmeti koji
mogu da naprave spoj između kontakata.
Kratkospajanje baterijskih kontakata može
izazvati opekotine ili požar.
d. Pod neodgovarajućim uslovima može doći
do curenja tečnosti iz baterije; izbegavajte
kontakt. Ako slučajno dođe do kontakta,
isperite mesto kontakta vodom. Ako
tečnost dođe u dodir s očima, potražite
i medicinsku pomoć. Tečnost koja iscuri
iz baterije može izazvati iritaciju kože ili
opekotine.
6. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne rezervne
delove. Time se osigurava bezbednost
električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Posebna sigurnosna upozorenja za bušilice i udarne bušilice
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nosite štitnike za uši kad radite sa
udarnim bušilicama. Izlaganje buci može
uzrokovati gubitak sluha.
Koristite pomoćne ručke koje su
isporučene uz alat. Gubitak kontrole može
dovesti do fizičkih povreda.
Električni alat držite za izolovane
rukohvate kada obavljate radove pri
kojima postoji mogućnost da rezni pribor
dodirne skrivene vodove. Rezni pribor/
zatezač koji dodirne strujni kabl može da stavi
pod napon metalne delove električnog alata
i izloži rukovaoca električnom udaru.
Koristite stezaljke ili druge praktične
načine da osigurate i poduprete predmet
obrade na stabilnu platformu. Držanje
radnog predmeta jednom rukom ili upiranjem
u telo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
Pre bušenja u zidovima, podovima ili
plafonima, proverite da li na tim mestima ima
električnih ili cevnih instalacija.
Izbegavajte dodirivanje vrha bita za bušenje
odmah nakon bušenja, jer može da bude
veoma vruć.
Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
SRPSKI
♦
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati
kako bi se osiguralo da se ne igraju sa
uređajem.
Namena je opisana u ovom uputstvu za
upotrebu. Upotreba bilo kakvih dodatnih
pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge
operacije ovim alatom koja nije preporučena
u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati
opasnost od fizičkih povreda i/ili materijalne
štete.
Bezbednost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da
se ne igraju sa uređajem.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa
ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem
prašine koja se stvara pri korišćenju alata
(primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom,
bukvom i MDF-om.)
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom
realne primene električnog alata može se razlikovati
od deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji
se koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća
iznad navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa
kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je
alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći simboli:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Dodatna sigurnosna uputstva za baterije
i punjače
Baterije
♦ Nikad ne pokušavajte da ih otvorite.
♦ Ne izlažite bateriju vodi.
♦ Ne čuvajte ih na mestima na kojima
temperatura može da pređe 30 °C.
♦ Punite ih samo na sobnim temperaturama
između 4 °C i 40 °C.
♦ Punite ih samo punjačem koji je isporučen uz
alat.
♦ Ako odlažete baterije u otpad, pratite uputstva
koja su navedena u odeljku „Zaštita životne
sredine“.
Ne pokušavajte da punite oštećene baterije.
Punjači
♦ Vaš Black & Decker punjač koristite samo za
punjenje baterije u alatu sa kojim je isporučen.
Druge baterije mogu prsnuti izazivajući fizičke
povrede i oštećenja.
♦ Nikad ne pokušavajte puniti baterije koje nisu
punjive.
♦ Neispravne kablove odmah zamenite.
♦ Ne izlažite punjač vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Ne rastavljajte punjač.
Ovaj punjač je namenjen samo za upotrebu
u zatvorenom prostoru.
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.
21
SRPSKI
Električna bezbednost
Vaš punjač je dvostruko izolovan; zato nije
potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite
da li napon elektro mreže odgovara naponu na natpisnoj pločici aparata. Nikad ne
pokušavajte da zamenite punjač običnim
mrežnim utikačem.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni BLACK+DECKER
servisni centar da bi se izbegla opasnost.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za regulaciju brzine
2. Klizač za hod napred/nazad
3. Stezna glava
4. Regulator momenta
5. Baterija
6. Držač bita
Sl. A
7. Punjač
8. Indikator punjenja
Montaža
Upozorenje! Pre montaže izvadite bateriju iz alata.
Postavljanje i vađenje baterije (sl. C)
♦
♦
Da biste postavili bateriju (5), poravnajte
je sa priključkom na alatu. Gurnite bateriju
u priključak i gurajte dok se baterija ne uglavi
na mesto.
Da biste izvadili bateriju, pritisnite dugme za
oslobađanje (9) i istovremeno vucite bateriju iz
priključka.
Postavljanje i skidanje burgije ili bita odvijača (sl. D)
Ovaj alat ima steznu glavu bez ključa koja omogućava laku zamenu bitova.
♦ Uhvatite zadnju polovinu stezne glave (3)
jednom rukom, a drugom rukom okrećite
prednju polovinu suprotno smeru kretanja
kazaljke na satu gledano sa zadnje strane
stezne glave.
♦ Ubacite osovinu bita (10) u steznu glavu.
♦ Čvrsto pritegnite steznu glavu tako što ćete
držati zadnju polovinu stezne glave i rotirati
prednji deo u smeru kretanja kazaljke na satu
gledano sa zadnje strane stezne glave.
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom.
Ne preopterećujte ga.
22
Punjenje baterije (sl. A)
Baterija mora da se napuni pre prve upotrebe i uvek
kad ne proizvodi dovoljnu snagu pri obavljanju poslova koje ste ranije obavljali s lakoćom. Punjač se
može zagrejati tokom punjenja; to je normalno i ne
ukazuje na problem.
Upozorenje! Ne punite bateriju na sobnim temperaturama ispod 4 °C ili iznad 40 °C. Preporučena
temperatura punjenja: oko 24 °C.
Napomena: Punjač neće puniti bateriju ako je
temperatura ćelije ispod 0 °C ili iznad 40 °C.
Bateriju treba staviti u punjaču, a punjač će automatski nastaviti punjenje kada se temperatura
ćelije poveća ili smanji.
♦ Da biste napunili bateriju (5), stavite je
u punjač (7). Baterija staje u punjač samo na
jedan način. Ne primenjujte silu. Uverite se da
je baterija potpuno legla u punjač.
♦ Uključite punjač u struju i uključite napajanje.
Zeleno svetlo indikatora punjenja (8) će neprekidno
treptati (sporo).
Punjenje je završeno kada zeleno svetlo indikatora
punjenja (8) stabilno svetli. Punjač i baterija se mogu
ostaviti povezani bez vremenskog ograničenja. Tada
LED indikator svetli. Zeleno svetlo LED indikatora će
povremeno treptati (punjenje) za vreme dok punjač
dopunjava punjenje baterije. Indikator punjenja (8)
će ostati upaljen sve dok je baterija povezana na
punjač koji je uključen u struju.
♦ Ispražnjene baterije napunite u roku
od 1 sedmice. Vek trajanja će se značajno
smanjiti ako se čuvaju u praznom stanju.
Ostavljanje baterije u punjaču
Baterija i punjač sa upaljenim LED indikatorom mogu
se ostaviti povezani neograničeno dugo. Punjač
će održavati bateriju tako da bude uvek osvežena
i potpuno napunjena.
Dijagnostika punjača
Ako punjač detektuje oslabelu ili oštećenu bateriju,
indikator punjenja (8) će to signalizirati brzim treptanjem crvenog svetla. Postupite na sledeći način:
♦ Ponovo ubacite bateriju (5).
♦ Ako crveno svetlo indikatora punjenja i dalje
brzo trepće, upotrebite drugu bateriju da
biste odredili da li proces punjenja pravilno
funkcioniše.
♦ Ako se druga baterija pravilno puni, originalna
baterija je neispravna i treba je odneti
u servisni centar radi reciklaže.
♦ Ako se i kod druge baterije javlja ista
indikacija kao kod originalne baterije, odnesite
punjač na proveru u ovlašćeni servisni centar.
SRPSKI
Napomena: Da bi se utvrdilo da li je baterija
neispravna može biti potrebno i do 60 minuta.
Ako je baterija previše topla ili hladna, crveno
svetlo LED indikator će naizmenično treptati
brzo i sporo, ponavlja se sekvenca od po jednog
treptaja svakom brzinom.
Biranje smera okretanja (sl. E)
Za bušenje i pritezanje zavrtnja koristite okretanje
unapred (u smeru kazaljke na satu). Za popuštanje
zavrtnjeva ili vađenje zaglavljene burgije, koristite
okretanje unazad (suprotno smeru kazaljke na satu).
♦ Da biste izabrali okretanje unapred, gurnite
klizač za hod napred/nazad (2) na levo.
♦ Da biste izabrali okretanje unazad, gurnite
klizač za hod napred/nazad na desno.
♦ Da zaključate alat, klizač za hod napred/
nazad pomerite u srednji položaj.
Biranje obrtnog momenta
Ovaj alat je opremljen prstenom za podešavanje
obrtnog momenta za razne radove sa zavrtnjima i za
prazne aplikacije bušenja. Veliki zavrtnji i predmeti
obrade od tvrdih materijala zahtevaju veći moment
nego mali zavrtnji i predmeti obrade od mekanih materijala. Definicije simbola su navedene u nastavku.
♦ Za bušenje u drvetu, metalu i plastici,
postavite prsten za podešavanje obrtnog
momenta (4) na simbol .
♦ Za uvrtanje i odvrtanje, postavite prsten na
željeno podešavanje. Ako još uvek ne znate
koje podešenje je odgovarajuće, nastavite na
sledeći način:
- Postavite prsten za podešavanje obrtnog
momenta (4) na minimalni obrtni moment.
- Pritegnite prvi zavrtanj.
- Ako se spojnica zaustavi pre nego što
se postigne željeni rezultat, povećajte
podešenje regulatorom i nastavite sa
pritezanjem zavrtnja. Ponavljajte ovaj
postupak dok ne postignete pravilno
podešavanje. To podešavanje koristiti za
preostale zavrtnje.
Bušenje/odvijanje i uvrtanje zavrtnjeva
♦
♦
♦
Izaberite hod unapred ili unazad koristeći
klizač za hod napred/nazad (2).
Da uključite alat, pritisnite prekidač (1). Brzina
alata zavisi od toga koliko jako ste pritisnuli
prekidač.
Da isključite alat, pustite prekidač.
Saveti za optimalnu upotrebu
Bušenje
♦ Uvek primenjujte lagani pritisak u pravcu
burgije.
♦ Pre nego što vrh burgije probije na drugu
stranu radnog komada, smanjite pritisak na
alat.
♦ Koristite komad drveta za podupiranje radnog
komada koji se može rascepiti.
♦ Koristite ravne burgije kada u drvetu bušite
rupe većeg prečnika.
♦ Koristite HSS burgije kada bušite u metalu.
♦ Koristite burgije za kamen kada bušite
u mekom kamenu.
♦ Koristite sredstvo za podmazivanje kada
bušite metale koji nisu liveno gvožđe i mesing.
♦ Radi veće preciznosti, pomoću obeleživača
napravite udubljenje u centru rupe koju treba
izbušiti.
Odvrtanje i uvrtanje
♦ Uvek koristite pravilan tip i veličinu odvijača.
♦ Ako je otežano pritezanje zavrtnja, pokušajte
da ga malo podmažete koristeći tečnost za
pranje ili sapun.
♦ Uvek držite alat i bit odvijača u pravoj liniji sa
zavrtnjem.
Održavanje
Vaš BLACK+DECKER alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući
rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog
čišćenja.
Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje
osim redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova
na održavanju alata uklonite bateriju iz alata. Pre
čišćenja isključite punjač iz struje.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
uređaju i punjaču pomoću mekane četke ili
suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći
vlažnu krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva
za čišćenje koja su abrazivna ili sadrže
rastvarač.
♦ Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je
da biste uklonili prašinu iz unutrašnjosti.
23
SRPSKI
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš
BLACK+DECKER proizvod treba da se zameni ili
ako vam više nije potreban, ne odlažite ga sa kućnim
smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava,
na opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga
ste kupili novi proizvod.
BLACK+DECKER obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu BLACK+DECKER proizvoda
na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili
prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom
ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno BLACK+DECKER predstavništvo putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
BLACK+DECKER servisera i potpune informacije
o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći
ćete na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
Baterije
Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je
uklonite iz alata.
♦
NiCd, NiMH i Li-jonske baterije se mogu
reciklirati. Odnesite ih bilo kom ovlašćenom
servisu za reparaciju ili u lokalnu stanicu za
reciklažu.
Punjač
Ulazni napon
Izlazni napon
Struja
Približno vreme punjenja
Baterija
Napon
Kapacitet
Tip
VAC
VDC
mA
č
VDC
Ah
905922** tip 1
100-240
4-12
400
3-5
BL1110
10,8
1,1
Li-Ion
BL1310
10,8
1,3
Li-Ion
BL1510
10,8
1,5
Li-Ion
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 68 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A),
zvučna snaga (LWA) 79 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma
u tri pravca) prema EN 60745:
Bušenje u metalu (ah, D) < 2,5 m/s2, odstupanje (K)
1,5 m/s2, Uvrtanje i odvrtanje bez udarne funkcije (ah, s)
< 2,5 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
EGBL108
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2014/30/EU i 2011/65/EU. Za više informacija kontaktirajte Black & Decker na sledećoj adresi ili ih
potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
Black & Decker.
Tehnički podaci
Napon
Brzina u praznom hodu
Maks. obrtni moment
Kapacitet stezne glave
Maks. kapacitet bušenja
Čelik/drvo
24
VDC
Min-1
Nm
mm
mm
EGBL108 (H1)
10,8
0-600
12/24
10
10/25
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
10/03/2015
SRPSKI
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode
kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ da je proizvod korišćen za zanatstvo,
profesionalne svrhe ili najam;
♦ da je proizvod bio izložen nenamenskoj
upotrebi ili nemaru;
♦ da je proizvod pretrpeo oštećenja usled
dejstva stranih predmeta, supstanci ili
nezgoda;
♦ Da je pokušana popravka od strane osoba
koje nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno
osoblje firme Black & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po
osnovu garancije, potrebno je da prodavcu
ili ovlašćenom serviseru pokažete dokaz
o kupovini. Kontaktirajte lokalno Black & Decker
predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama
najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu
ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune
informacije o našim uslugama za rezervne delove
i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali
svoj novi Black & Decker proizvod i da biste
bili redovno obaveštavani o novim proizvodima
i specijalnim ponudama. Više informacija
o Black & Decker brendu i našem asortimanu
proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk.
25
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата BLACK+DECKER дупчалка/одвртувач
е наменета за навртување и одвртување на
завртки и за дупчење во дрво, метал и пластика. Алатката е наменета само за домашна
употреба.
Упатства за безбедна употреба
О п ш т и м е р к и з а б е зб е д н о с т п р и
користење на електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство. Непридржување кон мерките за
безбедност и долу наведените упатства
може да доведе до електричен удар, пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност
и упатства за идно прегледување. Терминот
„електрична алатка“ во сите долу наведени
мерки за безбедност се однесува на Вашата
електрична алатка што работи на струја (преку
кабел), или на електрична алатка што работи
на батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани
и темни места се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови
или честички. Електричните алатки
произведуваат искри што можат да ги
запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
а. Приклучокот на електричната алатка
мора да се совпаѓа со приклучницата.
Никогаш не го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го намалат
ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се цевки,
радијатори, шпорети и фрижидери. Има
26
зголемен ризик од електричен удар ако
Вашето тело е заземјено.
в. Не ги изложувајте електричните алатки
на дожд или влажност. Навлегувањето
на вода во електрична алатка го
зголемува ризикот од електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот
за носење, влечење или исклучување
на електричната алатка. Држете го
кабелот настрана од топлина, масло,
остри рабови или подвижни делови.
Оштетените или заплетканите каблови го
зголемуваат ризикот од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка
надвор, употребувајте продолжен
кабел кој е соодветен за надворешна
употреба. Употребата на кабел што
е соодветен за надворешна употреба го
намалува ризикот од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може да
се избегне, употребувајте заштитна
диференцијална (FID) склопка.
Употребата на заштитна диференцијална
(FID) склопка го намалува ризикот од
електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика кога
работите со електрична алатка. Не
употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание на
дрога, алкохол или лекови. Еден момент
на невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што се маски
против прав, нелизгачки сигурносни
обувки, шлемови или штитници за слухот,
ќе го намали бројот на повреди кога се
употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот
да биде во исклучена положба пред
да ја приклучите алатката на струја
или на батериски пакет, или пред да ја
подигнете или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со
прст на прекинувачот или приклучување
на извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
МАКЕДОНСКИ
г.
Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка. Клуч или
алатка за подесување која е закачена на
ротирачкиот дел на електричната алатка
може да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте
на земјата и бидете во рамнотежа во
секое време. Ова овозможува подобра
контрола над електричната алатка во
неочекувани ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете ги
косата, облеката и ракавиците настрана
од подвижните делови. Широката
облека, накитот или долгата коса може да
бидат фатени во подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност
за приклучување на опрема за
извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана. Собирањето
на правот може да ги намали опасностите
поврзани со прав.
д. Одржувајте ги електричните алатки.
Проверете дали подвижните делови
се лошо поставени, заглавени
или оштетени, или постои друга
состојба што би можела да влијае
врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка
е оштетена, однесете ја на поправка
пред да ја употребите. Многу незгоди се
предизвикани поради лошо одржувани
електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со
овие упатства, имајќи ги во предвид
работните услови и работата која треба
да се заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од
нејзината намена може да доведе до
опасна ситуација.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што е соодветна за
Вашата работа. Соодветната електрична
алатка ќе ја заврши работата подобро
и побезбедно со брзината за која што била
дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не ја
вклучува и исклучува. Секоја електрична
алатка што не може да се контролира
преку прекинувачот е опасна и мора да
биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот
на струја или од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или
пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни безбедносни
мерки го намалуваат ризикот за случајно
вклучување на електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што
не ги употребувате надвор од досег
на децата и не дозволувајте да ги
употребуваат лица кои не се запознаени
со нивната функција и со овие упатства.
Електричните алатки се опасни кога со
нив ракуваат необучени корисници.
5. Употреба и одржување на батериски
алатки
а. Полнете само со полнач кој е определен
од страна на произведувачот. Полнач
што одговара на еден тип на батериски
пакет може да доведе до ризик кога се
употребува со друг батериски пакет.
б. Употребувајте ги батериските алатки
само со батериски пакети кои се
посебно определени за нив. Употребата
на било какви други батериски пакети
може да доведе до ризик од повреда или
пожар.
в. Кога батерискиот пакет не се
употребува, држете го настрана од
други метални предмети како што
се: спојници за хартија, парички,
клучеви, шајки, завртки или други
мали метални предмети кои можат да
направат спој помеѓу двата батериски
терминали. Правењето на краток спој
помеѓу батериските терминали може да
предизвика изгореници или пожар.
г. Течност може да биде исфрлена
од батеријата поради неправилна
употреба; не ја допирајте. Доколку
случајно дојде до допир, исплакнете
со вода. Доколку течноста дојде во
допир со очите, побарајте и медицинска
помош. Течноста исфрлена од батеријата
27
МАКЕДОНСКИ
може да предизвика иритација или
изгореници.
6. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да
ги сервисира квалификувано лице
кое користи само идентични резервни
делови. Вака ќе бидете сигурни дека се
одржува безбедноста на електричната
алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки за безбедност за дупчалки и ударни
дупчалки
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
28
Носете штитници за ушите кога
употребувате ударни дупчалки.
Изложеноста на бучава може да
предизвика губење на слухот.
Користете ги помошните рачки што
доаѓаат со алатката. Губењето на
контрола може да предизвика повреда кај
ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки
само за изолираните површини за
држење кога вршите работа при која
додатокот за сечење/затворачот може
да дојде во допир со скриени жици.
Доколку додатокот за сечење/затворачот
допре жица под напон, тоа може да ги
доведе изложените метални делови од
електричната алатка под напон и може да
предизвика електричен удар кај ракувачот.
Употребувајте стегачи или други
практични начини да го прицврстите
предметот на обработка на стабилна
подлога. Придржувањето на предметот
на обработка со рака или со тело го прави
нестабилен и може да доведе до губење
на контрола.
Пред дупчење во ѕидови, подови или
плафони, проверете каде се поставени
електричните жици и цевките.
Избегнувајте допир со врвот на додатокот
за дупчење веднаш после дупчењето
затоа што може да биде загреан.
Оваа алатка не е наменета за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца)
со намалени физички, сетилни или
ментални способности, или кои немаат
искуство и знаење, освен ако не им
се пружени надзор или упатства за
употреба на апаратот од страна на лице
♦
кое е одговорно за нивната безбедност.
Треба да се надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со уредот.
Намената е опишана во ова упатство
за употреба. Употребата на било која
помошна опрема или додаток, или
извршувањето на било кои работи со оваа
алатка освен оние препорачани во ова
упатство за употреба, може да предизвика
ризик од повреда на ракувачот и/или
оштетување на имот.
Безбедност на други лица
♦
♦
Овој апарат не е наменет за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца)
со намалени физички, сетилни или
ментални способности, или кои немаат
искуство и знаење, освен ако не им се
пружени надзор или упатства за употреба
на апаратот од страна на лице кое
е одговорно за нивната безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да се
осигура дека не си играат со апаратот.
Останати ризици.
При употреба на алатката може да се појават
дополнителни ризици кои не се вклучени во приложените предупредувања. Овие ризици може
да се појават поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за
безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки/подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, сечила
или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради
долготрајна употреба на алатката.
Кога користите алатка подолг период,
осигурајте се дека правите повремени
паузи.
♦ Ослабување на слух.
♦ Здравствените опасности предизвикани
од дишење на прав произведен од
употребата на вашата алатка (на пример:обработка на дрво, особено даб, бука
и иверица).
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци
и декларацијата за сообразност се измерени
МАКЕДОНСКИ
во склад со стандардната метода за тестирање
според EN 60745 и можат да се користат за
споредување на една алатка со друга. Декларираната вредност на емитирани вибрации
може исто така да се користи за прелиминарна
проценка на изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани
вибрации за време на користењето на електричната алатка може да се разликува од декларираната вредност во зависност од начинот на кој
алатката се употребува. Нивото на вибрации
може да се зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EC за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност
на вибрации треба да ги земе во предвид условите и начинот на кој алатката се употребува,
вклучувајќи ги и сите делови од работниот
циклус, како што се времињата кога алатката
е исклучена, кога е вклучена и неоптоварена,
и времето на работење со неа.
Ознаки на алатката
♦
♦
♦
♦
♦
Полначот е наменет само за употреба
во затворен простор.
Прочитајте го упатството за употреба
пред да го употребите полначот.
Безбедност од електричен удар
Вашиот полнач е двојно изолиран; затоа не е потребна жица за заземјување.
Секогаш проверете дали напонот на
струјното напојување одговара на напонот кој е деклариран на плочката.
Никогаш не се обидувајте да го замените
приклучокот на полначот со обичен приклучок за струја.
♦
Следните симболи се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали ризикот од повреди, корисникот мора да го
прочита упатството за работа.
Дополнителни упатства за безбедност за
батерии и полначи
Батерии
♦ Никогаш не се обидувајте да ја отворите
батеријата поради било која причина.
♦ Не ја изложувајте батеријата на вода.
♦ Не ја одлагајте на места каде
температурата може да надмине 30 °C.
♦ Полнете ја само при температура во
просторијата од 4 °C до 40 °C.
♦ Полнете само со полначот кој е се
испорачува со алатката.
♦ Кога се ослободувате од батериите,
следете ги упатствата кои се дадени во
делот „Заштита на животната средина“.
Не се обидувајте да полните оштетени
батерии.
Полначи
♦ Употребувајте го Вашиот Black & Decker
полнач само за полнење на батеријата
на алатката со која е испорачан. Другите
батерии можат да пукнат, предизвикувајќи
повреда на ракувачот и оштетување.
Никогаш не се обидувајте да ги полните
неполнивите батерии.
Оштетените неисправните каблови
веднаш да бидат заменети.
Не го изложувајте полначот на вода.
Не го отварајте полначот.
Не го чепкајте полначот со шилести
предмети.
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на
BLACK+DECKER за да се избегне опасност.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените карактеристики.
1. Прекинувач за менување на брзина
2. Лизгач за напред и назад
3. Футер
4. Прстен за подесување на обртниот
момент
5. Батерија
6. Држач за додатоци за одвртување
Скица А
7. Полнач
8. Индикатор за полнење
Склопување
Предупредување! Пред склопување, отстранете ја батеријата од алатката.
Монтирање и отстранување на батеријата
(скица С)
♦
За да ја монтирате батеријата (5),
поставете ја во линија со држачот на
алатката. Навлечете ја батеријата на
29
МАКЕДОНСКИ
♦
држачот и туркајте се додека не слушнете
чкрапнување.
За да ја отстраните батеријата, во
исто време притиснете го копчето за
отпуштање (9) и извлечете ја батеријата
од држачот.
Монтирање и отстранување на додатоци
за дупчење или одвртување (скица D)
Оваа алатка има брзостезен футер кој овозможува лесно менување на додатоците.
♦ Фатете ја задната половина од футерот
(3) со едната рака и употребете ја другата
рака за да ја свртите предната половина
во спротивна насока од стрелките на
часвникот гледано од крајот на футерот.
♦ Вметнете ја дршката на додатокот (10) во
футерот.
♦ Цврсто затегнете го футерот со држење
на задната половина од футерот и со
вртење на предниот дел во насоката на
стрелките на часовникот гледано од крајот
на футерот.
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Полнење на батеријата (скица А)
Батеријата треба да се наполни пред првата
употреба и секогаш кога ќе нема да може да
обезбеди доволно сила за работи кои претходно
биле лесно извршувани. Полначот може да се
загрее за време на полнењето; ова е нормално
и не значи дека постои проблем.
Предупредување! Не ја полнете батеријата
при температури во просторијата пониски од
4 °C или повисоки од 40 °C. Препорачана температура при полнење: околу 24 °C.
Напомена: Полначот нема д а ја полни
батеријата ако температурата на келијата
е под 0 °C или над 40 °C. Батеријата треба да
се остави во полначот и полначот автоматски
ќе почне да ја полни кога температурата на
келијата ќе се зголеми или намали.
♦ За да ја наполните батеријата (5),
сместете ја во полначот (7). Батеријата
може да се вметне во полначот само
на еден начин. Не го туркајте со сила.
Осигурајте батеријата да биде целосно
налегната во полначот.
♦ Вклучете го полначот во штекер.
30
Индикаторот за полнење (8) постојано ќе засветкува со зелена боја (полека).
Полнењето е завршено кога индикаторот за
полнење (8) постојано ќе свети со зелена боја.
Полначот и батеријата може да се остават поврзани на неодредено време додека свети LED
индикаторот. LED индикаторот повремено ќе
засветкува со зелено (режим на полнење) кога
полначот повремено ќе ја дополнува батеријата.
Индикаторот за полнење (8) ќе свети се додека
батеријата е поврзана со вклучениот полнач.
♦ Полнете ги испразнетите батерии во
рок од една недела. Животниот век на
батеријата ќе се намали многу ако ја
одложите испразнета.
Оставање на батеријата во полначот
Полначот и батеријата може да се остават поврзани на неодредено време додека свети LED
индикаторот. Полначот ќе ја одржува батеријата
свежа и целосно наполнета.
Дијагностика на полначот
Ако полначот регистрира слаба или оштетена
батерија, индикаторот за полнење (8) ќе почне
да светка брзо со црвена боја. Постапете на
следниот начин:
♦ Повторно ставете ја батеријата (5) во
полначот.
♦ Ако индикаторите за полнење продолжи
да светка брзо со црвена боја, тогаш
употребете друга батерија за да
воспоставите дали процесот на полнење
работи соодветно.
♦ Ако другата батерија се полни како што
треба, тогаш првата батерија има дефект
и треба да се врати во сервисен центар за
да се рециклира.
♦ Ако и новата батерија го покажува истиот
резултат како и претходната, однесете
го полначот на тестирање во овластен
сервисен центар.
Напомена: Можеби ќе требаат 60 минути за да
се воспостави дека батеријата има дефект.
Ако батеријата е премногу топла или ладна,
LED индикаторот ќе трепка брзо и споро наизменично со црвена боја.
Избор на насока на вртење (скица Е)
За дупчење и наврт ување на завртки,
употребувајте вртење напред (во насока на
стрелките на часовникот). За одвртување на
завртки или отстранување на заглавени додатоци за дупчење, употребувајте вртење назад (во
спротивен правец од стрелките на часовникот).
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
За да изберете вртење напред, турнете го
лизгачот за напред и назад (2) на лево.
За да изберете вртење назад, турнете го
лизгачот за напред и назад на десно.
За да ја закочите алатката, поставете го
лизгачот за напред и назад во централна
позиција.
Избирање на обртен момент
На о в аа а латк ата е монтиран прс тен з а
подесување на обртниот момент за различни
видови на дупчење и одвртување и навртување.
За големи завртки и тврди материјали е потребно подесување со поголем обртен момент
отколку за мали завртки и меки материјали.
За објаснување на симболот, погледнете во
листата подолу.
♦ За дупчење во дрво, метал и пластика,
поставете го прстенот за подесување на
обртниот момент (4) на симбол.
♦ За одвртување и навртување, поставете
го прстенот на посакуваното подесување.
Доколку не го знаете соодветното
подесување, направете го следното:
- Поставете го прстенот за
подесување на обртниот момент (4)
на подесувањето со најмал обртен
момент.
- Затегнете ја првата завртка.
- Доколку квачилото започне да блокира
пред да го постигнете посакуваниот
резултат, зголемете го подесувањето
на прстенот и продолжете со
затегнување на завртката.
Повторете го ова се додека не
дојдете до соодветното подесување.
Употребувајте го ова подесуваање за
преостанатите завртки.
Дупчење, одвртување и навртување
♦
♦
♦
Изберете вртење напред или назад со
употребување на лизгачот за напред
и назад (2).
За вклучување на алатката, притиснете
го прекинувачот (1). Брзината на
алатката зависи од тоа колку е притиснат
прекинувачот.
За исклучување на алатката, отпуштете го
прекинувачот.
Совети за оптимална употреба
Дупчење
♦ Секогаш нанесувајте мал притисок во
правец на додатокот за дупчење.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Во моментот пред врвот на додатокот
за дупчење да пројде низ предметот на
обработка, намалете го притисокот врз
алатката.
Употребувајте парче дрво за да ги
прицврстите предметите на обработка кои
може да се расцепат.
Употребувајте додатоци со плочест врв
кога дупчите дупки со голем дијаметар во
дрво.
Употребувајте челични додатоци за високи
брзини кога дупчите во метал.
Употребувајте додатоци за дупчење на
градежен материјал кога дупчите во мек
градежен материјал.
Употребувајте средство за подмачкување
кога дупчите во метал, освен во леано
железо и месинг.
Направете вдлабнатина со шило во
центарот на дупката која треба да се
издупчи за да ја подобрите прецизноста.
Одвртување и навртување
♦ Секогаш употребувајте додаток за
одвртување/навртување од соодветен вид
и големина.
♦ Доколку завртките тешко се стегаат,
пробајте да ги подмачкате со нанесување
на мало количество на течност за миење
или сапун.
♦ Секогаш држете ги алатката и додатокот
за одвртување во права линија со
завртката.
Одржување
Вашата BLACK+DECKER електрична алатка
е направена да работи долго време со минимално одржување. Постојаното работење на
задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
На Вашиот полнач не му е потребно никакво
одржување освен редовно чистење.
Предупредување! Пред вршење на било какво
одржување, отстранете ја батеријата од алатката. Извадете го приклучокот на полначот од
приклучницата пред да го исчистите.
♦ Редовно чистете ги отворите за
вентилација на вашата алатка или полнач
со употреба на мека четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на
моторот со употреба на влажна крпа. Не
употребувајте абразивни средства за
чистење или средства за чистење на база
на растворувач.
31
МАКЕДОНСКИ
♦
Редовно отворајте го футерот и лесно
чукнете го да ја отстраните правта од
внатрешноста.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден зак лучите дека Вашиот
BLACK+DECKER производ треба да биде заменет или дека повеќе не Ви е од корист, не
фрлајте го со отпадот од домаќинството. Овозможете да биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пак увања овозмож ува
материјалите да бидат рецик лирани и повторно употребени. Повторното употребување на рецик лирани
материјали помага во спречувањето на
загадувањето на животната средина и ја
намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
BLACK+DECKER има објекти за собирање
и рециклирање на BLACK+DECKER производи
кога тие ќе го достигнат крајот на работниот
век. За ја искористите оваа услуга, ве молиме
да го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт со
локалното претставништво на BLACK+DECKER
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
BLACK+DECKER сервисери и сите детали за
нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com.
Батерии
Целосно истрошете ја батеријата па потоа одстранете ја од алатката.
♦
32
Никел-кадмиумските, никелметалхидридните и литиум-јонските
батерии може да се рециклираат.
Однесете ги кај било кој овластен
сервисер или во локална станица за
рециклирање.
Технички податоци
Напон
Vдиректна струја
Брзина без оптоварување Min-1
Максимален обртен момент Nm
Прифат на футер
mm
Максимален дијаметар на дупчење
Челик/дрво
mm
Полнач
Влeзен
напон
Vнаизменична струја
Излезен напон Vдиректна струја
Струја
mA
Приближно време на полнење ч
Батерија
Напон
Vдиректна струја
Капацитет
Ah
Тип на батерија
EGBL108 (H1)
10,8
0-600
12/24
10
10/25
905922** тип 1
100-240
4-12
400
3-5
BL1110
10,8
1,1
Li-Ion
BL1310
10,8
1,3
Li-Ion
BL1510
10,8
1,5
Li-Ion
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 68 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A),
Звучна моќност (LWA) 79 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по
три оски) спрема EN 60745:
Дупчење во метал (ah, D) < 2,5 m/s2, отстапување (K)
1,5 m/s2, Навртување/одвртување без удар (ah, s)
< 2,5 m/s2, отстапување (K) 1,5 m/s2
МАКЕДОНСКИ
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
EGBL108
Black & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад
со: 2006/42/ЕЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Овие производи исто така се во склад со Директивата 2014/30/EУ и 2011/65/EУ. За повеќе
информации Ве молиме да стапите во контакт
со Black & Decker преку следнава адреса или да
погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување
н а т ех н и ч к и т е п о д а т о ц и и ј а д а в а о в а а
декларација во име на Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
10/03/2015
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите производи и нуди извонредена гаранција.
Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден
начин не ги ограничува Вашите законски права.
Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската
зона на слободна трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи производите
изложени на нормална употреба, или ќе ги замени таквите производи за да осигура купувачот
да има минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски
или професионални потреби, или бил
изнајмен;
♦ Производот бил изложен на неправилна
употреба или негрижа;
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
♦ Биле вршени поправки од страна на
лица кои не се овластени сервисери или
сервисен персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција,
треба да доставите доказ за набавката кај
продавачот или кај овластен сервисер.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
Black & Decker преку адресата назначена
во оваа упатство. Постои и друга можност:
списокот на овластени Black & Decker
сервисери и сите детали за нашите услуги
после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го
регистрирате Вашиот нов Black & Decker
производ и за да бидете во тек со новите
производи и специјалните понуди.
Повеќе информации за стоковата марка
Black & Decker и за нашата понуда на
производи се достапни на
www.blackanddecker.co.uk.
zst00302572 - 20-04-2016
33
34
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising