EGBL108 | Black&Decker EGBL108 CORDLESS DRILL Type H1 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588888-71 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
EGBL108
2
ČESKY
Použití výrobku
f.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí musí být v napájecím okruhu použit
proudový chránič (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
3.
a.
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s elektrickým nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí,
jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci
s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením zdroje napětí nebo před vložením baterie
a před zvednutím nebo přenášením nářadí
zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní spínač.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto,
může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití
těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
Va š e akumulátorová vr t ač ka / š roubovák
BLACK+DECKER je určena pro šroubování a vrtání
do dřeva, kovu a plastů. Toto nářadí je určeno pouze
pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení níže uvedených pokynů může mít
za následek úraz elektrickým proudem, vznik
požáru nebo vážné poranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro případné další použití. Termín „elektrické
nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí
napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo
nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost na pracovišti
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor
může vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření,
které může způsobit vznícení hořlavého prachu
nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte
bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li
nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
3
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
správný typ nářadí pro prováděnou práci. Při
použití správného typu nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky
nebo z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
♦
nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto
bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým
nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí.
Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se ovládají.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství
a držáky nástrojů podle těchto pokynů a berte
v úvahu provozní podmínky a práci, která bude
prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným
účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
♦
Použití akumulátorového nářadí a jeho údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka určená pro určitý druh baterie může být
nebezpečná při nabíjení jiného typu baterie.
Používejte elektrické nářadí výhradně s bateriemi, které jsou určeny pro daný typ nářadí.
Použití jiných typů baterií může způsobit vznik
požáru nebo zranění.
Není-li baterie používána, uložte ji mimo dosah
kovových předmětů, jako jsou kancelářské
sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové předměty, které
mohou způsobit zkratování kontaktů baterie.
Zkratování kontaktů baterie může vést k vzniku
spálenin nebo požáru.
V nevhodných podmínkách může z baterie
unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto
kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně potřísníte, zasažené místo omyjte vodou. Dostane-li
se kapalina očí, zasažené místo omyjte a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z baterie může způsobit podráždění pokožky nebo
popáleniny.
♦
Bezpečnost ostatních osob
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
♦
Děti by měly být pod dozorem, aby si se zařízením
nehrály.
Zbytková rizika.
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika
jsou následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte,
aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
Opravy
Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze osobě s příslušnou kvalifikací, která bude
používat výhradně originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny
pro vrtačky a příklepové vrtačky
♦
Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím může vést
k úrazu.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu se skrytými vodiči, držte
elektrické nářadí vždy za izolované části. Při
kontaktu příslušenství s „živým“ vodičem způsobí
neizolované kovové části nářadí obsluze úraz
elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu
stolu používejte svorky nebo jiné vhodné
prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření
obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu a může
vést k ztrátě kontroly.
Před vrtáním do zdí, podlah nebo stropů zjistěte
polohu elektrických vedení a potrubí.
Ihned po ukončení vrtání se nedotýkejte vrtáku,
protože může být horký.
Toto nářadí není určeno k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití tohoto výrobku
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by
měly být pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
V tomto návodu je popsáno určené použití tohoto
nářadí. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací
s tímto nářadím, než je doporučeno tímto návodem,
může způsobit poranění obsluhy nebo poškození
zařízení.
Při vrtání s příklepem použijte vhodnou ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit
ztrátu sluchu.
4
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Tato nabíječka není určena pro venkovní
použití.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
Elektrická bezpečnost
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací.
Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické
síti odpovídá napětí, které je uvedeno na
výkonovém štítku. Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku přímým připojením k zásuvce
elektrického proudu.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
♦
Při stanovení doby působení vibrací, z důvodu určení
bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC
k ochraně osob pravidelně používajících elektrické
nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití
nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního
cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy
běží naprázdno.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Popis
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Spínač s plynulou regulací otáček
2. Přepínač chodu vpřed/vzad
3. Sklíčidlo
4. Objímka pro nastavení momentu
5. Baterie
6. Držák nástrojů
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Obr. A
7. Nabíječka
8. Indikátor nabíjení
Další bezpečnostní pokyny pro baterie
a nabíječky
Sestavení
Baterie
♦
Nikdy se nepokoušejte narušit obal baterie.
♦
Zabraňte kontaktu baterií s vodou.
♦
Neskladujte baterie na místech, kde může teplota
přesáhnout 30 °C.
♦
Nabíjejte baterie pouze při teplotách v rozsahu od
4 do 40 °C.
♦
Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou
s nářadím.
♦
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v části „Ochrana životního prostředí“.
Nasazení a vyjmutí baterie (obr. C)
♦
Chcete-li baterii (5) nasadit, srovnejte ji s místem
jejího uložení na nářadí. Zasuňte baterii do nářadí
a zatlačte na ni tak, aby došlo k jejímu řádnému
usazení.
♦
Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte uvolňovací
tlačítko (9) a současně vysunujte baterii z nářadí.
Varování! Před sestavím vyjměte z nářadí baterii.
Upnutí a vyjmutí vrtáku nebo šroubovacího nástavce (obr. D)
Toto nářadí je vybaveno rychloupínacím sklíčidlem,
které usnadňuje výměnu nástrojů.
♦
Jednou rukou uchopte zadní polovinu sklíčidla (3)
a druhou ruku otočte přední polovinu sklíčidla proti
směru pohybu hodinových ručiček, při pohledu od
zadní části sklíčidla.
♦
Zasuňte upínací stopku nástroje (10) do sklíčidla.
♦
Držte zadní polovinu sklíčidla a otáčejte přední částí sklíčidla ve směru pohybu hodinových ručiček,
aby došlo k pevnému utažení sklíčidla, při pohledu
od zadní části sklíčidla.
Nepokoušejte se nabíjet poškozené baterie.
Nabíječky
♦
Používejte nabíječku Black & Decker pouze k nabíjení baterie, která byla dodána s nářadím. Ostatní
baterie mohou prasknout, způsobit poranění nebo
jiné škody.
♦
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
♦
Poškozené kabely ihned vyměňte.
♦
Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
♦
Nesnažte se vniknout pod kryt nabíječky.
♦
Nepokoušejte se nabíječku zkoumat.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
5
Volba směru otáčení (obr. E)
Při vrtání a utahování šroubů používejte otáčení směrem
dopředu (ve směru pohybu hodinových ručiček). Pro
povolování šroubů a uvolňování zablokovaných vrtáků
používejte chod vzad (proti směru pohybu hodinových
ručiček).
♦
Chcete-li zvolit chod vpřed, zatlačte přepínač pro
chod vpřed/vzad (2) doleva.
♦
Chcete-li zvolit chod vzad, zatlačte přepínač pro
chod vpřed/vzad doprava.
♦
Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte přepínač pro
chod vpřed/vzad do středové polohy.
Nabíjení baterie (obr. A)
Baterie musí být nabita před prvním použitím a vždy,
když dojde k výraznému poklesu jejího výkonu. Baterie
se může během nabíjení zahřívat. Jedná se o normální
stav, který neznamená žádný problém.
Varování! Nenabíjejte baterii, klesne-li okolní teplota
pod 4 °C nebo přesáhne-li 40 °C. Doporučená teplota
prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.
Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet baterii, je-li
teplota článku baterie nižší než zhruba 0 °C nebo
vyšší než 40 °C. Baterie by měla být ponechána
v nabíječce a nabíječka začne baterii automaticky
nabíjet, jakmile se teplota článků baterie zvýší
nebo sníží.
♦
Chcete-li baterii (5) nabít, vložte ji do nabíječky
(7). Baterii lze vložit do nabíječky pouze jedním
způsobem. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Ujistěte
se, zda je baterie v nabíječce řádně usazena.
♦
Připojte nabíječku k síti a zapněte ji.
Indikátor nabíjení (8) bude nepřetržitě zeleně blikat
(pomalu).
Nabíjení bude ukončeno, jakmile začne indikátor nabíjení (8) nepřerušovaně zeleně svítit. Baterie může být
ponechána v nabíječce se svítící diodou neomezeně
dlouhou dobu. Svítící dioda začne někdy zeleně blikat
(nabíjení), začne-li nabíječka baterii občas dobíjet.
Indikátor nabíjení (8) bude svítit tak dlouho, jak dlouho
bude baterie vložena do nabíječky, která je připojena
k elektrické síti.
♦
Nabijte vybité baterie do 1 týdne. Provozní životnost
baterie bude značně zkrácena, je-li skladována ve
vybitém stavu.
Nastavení momentu
Toto nářadí je vybaveno objímkou pro nastavení
momentu pro různé šroubovací a vrtací aplikace.
Šrouby velkých rozměrů a obrobky z tvrdých materiálů
vyžadují nastavení vyšší hodnoty momentu než malé
šrouby a měkké materiály. Popis jednotlivých symbolů
je uveden níže.
♦
Při vrtání do dřeva, kovu a plastů nastavte objímku
♦
Ponechání baterie v nabíječce
Baterie může být ponechána v nabíječce se svítící LED
diodou neomezeně dlouhou dobu. Nabíječka bude
baterii udržovat v nabitém stavu.
(4) na symbol .
Při šroubování nastavte objímku na požadovanou
hodnotu momentu. Neznáte-li ještě vhodné nastavení, postupujte následovně:
Nastavte objímku (4) na nejmenší hodnotu
momentu.
Utáhněte první šroub.
Začne-li spojka před dosažením požadovaného výsledku prokluzovat, zvětšete hodnotu
momentu nastavením objímky do další polohy
a pokračujte v utahování šroubu. Opakujte
tento postup, dokud nedosáhnete požadovaného nastavení. Použijte toto nastavení i pro
dotažení zbývajících šroubů.
Vrtání/šroubování
♦
Pomocí přepínače pro chod vpřed/vzad (2) zvolte
směr otáčení vpřed nebo vzad.
♦
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač (1).
Otáčky nářadí závisí na intenzitě stisknutí tohoto
spínače.
♦
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač.
Diagnostická funkce nabíječky
Detekuje-li nabíječka vybitou nebo poškozenou baterii,
indikátor nabíjení (8) začne rychle červeně blikat. Postupujte následovně:
♦
Vyjměte baterii (5) z nabíječky a vložte ji zpět do
nabíječky.
♦
Bude-li kontrolka nabíjení červeně blikat stále
stejně rychle, použijte jinou baterii, abyste se ujistili,
zda nabíječka pracuje správně.
♦
Probíhá-li nabíjení jiné baterie správně, původní
baterie je poškozena a měla by být vrácena
autorizovanému servisu, kde bude zajištěna její
recyklace.
♦
Je-li při použití jiné baterie indikace stejná jako
u původní baterie, svěřte kontrolu a testování
nabíječky autorizovanému servisu.
Rady pro optimální použití
Vrtání
♦
Vždy vyvíjejte mírný tlak v ose vrtáku.
♦
Těsně před proniknutím špičky vrtáku druhou
stranou obrobku zmenšete tlak vyvíjený na nářadí.
♦
Aby při průniku vrtáku nedocházelo k tvorbě třísek
na povrchu obrobku, podložte obrobek kouskem
dřeva.
♦
Při vrtání otvorů do dřeva, které mají větší průměr,
používejte ploché vrtáky do dřeva.
♦
Při vrtání do kovu používejte vrtáky z rychlořezné
oceli (HSS).
♦
Při vrtání do zdiva použijte vrtáky do zdiva.
♦
Nevrtáte-li do litiny nebo do mosazi, používejte při
vrtání kovů mazivo.
Poznámka: Zkouška, která určí, zda je baterie poškozena, může trvat až 60 minut. Je-li baterie příliš
horká nebo příliš studená, LED dioda bude střídavě
pomalu a rychle červeně blikat.
6
♦
Pro zvýšení přesnosti vrtání si vždy uprostřed díry,
kterou chcete vrtat, vytvořte na povrchu obrobku
pomocí průbojníku vodicí značku.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto
návodu. Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete
také na internetové adrese: www.2helpU.com
Šroubování
♦
Vždy používejte správný typ a velikost šroubovacího nástavce.
♦
Nejdou-li šrouby správně přitáhnout, použijte jako
mazivo malé množství saponátu nebo mýdlového
roztoku.
♦
Vždy držte nářadí se šroubovacím nástavcem
v jedné ose se šroubem.
Baterie
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji vyjměte
z nářadí.
♦
Údržba
Vaše nářadí BLACK+DECKER bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění
vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Baterie typu NiCd, NiMH a Li-Ion lze recyklovat.
Odevzdejte je v autorizovaném servisu nebo do
místní sběrny, kde budou recyklovány nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí.
Technické údaje
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo
pravidelné čištění.
Napájecí napětí
Otáčky naprázdno
Max. moment
Maximální průměr sklíčidla
Maximální průměr vrtáku
ocel/dřevo
Varování! Před prováděním jakékoli údržby vyjměte
z nářadí baterii. Před čištěním nabíječky odpojte nabíječku od sítě.
♦
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.
♦
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte prach z vnitřní části nářadí.
Nabíječka
Napájecí napětí
Výstupní napětí
Proud
Přibližná doba nabíjení
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být vyhozen do běžného domácího odpadu.
Baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Typ
Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zlikvidujte
tento výrobek v tříděném odpadu.
VDC
min -1
Nm
mm
EGBL108 (H1)
10,8
0-600
12/24
10
mm
10/25
VAC
VDC
mA
hod
905922** typ. 1
100-240
4-12
400
3-5
BL1110
VDC 10,8
Ah 1,1
Li-Ion
BL1310
10,8
1,3
Li-Ion
BL1510
10,8
1,5
Li-Ion
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 68 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 79 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) podle normy EN 60745:
Vrtání do kovu (ah, D) < 2,5 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Šroubování bez rázů (ah, S) < 2,5 m/s2,
odchylka (K) 1,5 m/s2
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků BLACK+DECKER po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
7
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
13
EGBL108
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice 2014/30/
EU a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace,
kontaktujte prosím společnost Black & Decker na následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
10/03/2015
zst00302563 - 18-04-2016
8
Záruka
Spoleþnost BLACK+DECKER dĤvČĜuje kvalitČ svého
vlastního náĜadí a poskytuje kupujícímu mimoĜádnou
záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žádném
pĜípadČ nepoškozuje Vaše zákonná práva. Tato záruka
platí ve všech þlenských státech EU a Evropské zóny
volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku BLACK+DECKER, v prĤbČhu
24 mČsícĤ od zakoupení, jakékoli materiálové þi výrobní
vady, garantujeme ve snaze o minimalizování vašich
starostí bezplatnou výmČnu vadných dílĤ, opravu nebo
výmČnu celého výrobku za níže uvedených podmínek:
Ƈ
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální úþely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
Ƈ
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho pĜedepsaná údržba.
Ƈ
Výrobek nebyl poškozen cizím zavinČním.
Ƈ
N e by ly p r ovád Č ny o p r av y v ý r o b ku jiný mi
osobami než pracovníky znaþkového servisu
BLACK+DECKER.
PĜi uplatĖování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu stĜedisku pĜedložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní
poboþky BLACK+DECKER se dozvíte na pĜíslušné
adrese uvedené na zadní stranČ této pĜíruþky.
Seznam autorizovaných servisĤ BLACK+DECKER
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com.
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš
výrobek BLACK+DECKER. Budete tak mít neustále
pĜehled o nových výrobcích a speciálních nabídkách.
Další informace o znaþce BLACK+DECKER
a o našem výrobním programu získáte na internetové
adrese www.blackanddecker.co.uk.
9
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising