EGBL108 | Black&Decker EGBL108 CORDLESS DRILL Type H1 instruction manual

372000-17 EST
www.blackanddecker.eu
EGBL108
Eesti keel
(originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
10
3
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
Teie BLACK+DECKERi puur on mõeldud puu, metalli ja plasti puurimiseks, samuti võib seda kasutada
kruvide keeramiseks. See tööriist on mõeldud vaid
lõpptarbijale.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege hoiatusi ja juhendeid.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles.
Kõigis järgmistes hoiatustes toodud väljend „elektritööriist“ viitab võrgutoitega (juhtmega) või akutoitega
(juhtmeta) elektritööriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad tööalad
võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad
süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriistaga töötamise ajal eemal. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist (nt
torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid). Kui
olete on maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi kasutage seadme toitejuhet selle kandmiseks,
tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks
seinakontaktist. Kaitske juhet kuumuse,
õli, teravate nurkade ja liikuvate osade eest.
Kahjustatud või sassis juhtmed suurendavad
elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimustes, kasutage õues kasutamiseks sobivat
4
f.
pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi
riski.
Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekkevoolukaitset. Rikkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral või
alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada
raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm
lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille
lüliti on tööasendis kutsub esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutrivõti või mõni
muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed, veenduge, et
need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
EESTI KEEL
c. Enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist või hoiulepanekut ühendage elektritööriist vooluvõrgust välja ja/või eemaldage
aku. Selline käitumine vähendab riski masina
ettenägematu käivitumise näol.
d. Hoidke elektritööriistu kasutusvälisel ajal
väljaspool laste käeulatust ning ärge lubage
elektritööriistaga töötada kõrvalistel isikutel, kes pole elektritööriista ja käesoleva juhendiga tutvunud. Oskamatutes kätes võivad
elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hoida heas seisukorras. Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid terved
ja kõiki muid tööriista tööd mõjutada võivaid
tingimusi. Kahjustuste korral laske tööriista
enne edasist kasutamist remontida. Paljud
õnnetused on põhjustatud halvasti hooldatud
tööriista tõttu.
f. Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena. Õigesti hooldatud, teravate servadega lõikeriistad
kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ja neid on
lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja otsikuid vastavalt juhistele, arvestades töötingimusi ja teostatava töö iseloomu. Kasutades
tööriista mitte sihtotstarbeliselt võib lõppeda
raskete tagajärgedega.
5. Akutööriista kasutamine ja hooldus
a. Laadimiseks kasutage ainult tootja poolt
heaks kiidetud laadijat. Ühte tüüpi aku laadimiseks kasutatav laadija võib teist tüüpi aku
puhul tekitada tuleohu.
b. Kasutage elektritööriistades ainult konkreetsele seadmele mõeldud akusid. Teist
tüüpi akude kasutamine võib põhjustada vigastus- ja tuleohu.
c. Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal metallesemetest nagu nt kirjaklambrid, mündid,
võtmed, naelad, kruvid või muudest metallesemetest, mis võivad luua ühenduse kahe
klemmi vahel. Lühiühenduse tekitamine aku
klemmide vahel võib põhjustada põletushaavu
või tulekahju.
d. Väärkasutamise korral võib akust lekkida
vedelikke; vältige nendega kokkupuudet.
Kui kokkupuude toimub, loputage kokkupuutekohta veega. Kui vedelik satub silma,
pöörduge koheselt arsti poole. Akust lekkinud
vedelik võib põhjustada ärritust ja põletushaavu.
6. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kvalifi tseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus! Täiendavad hoiatused trellidele
ja lööktrellidele
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Lööktrelli kasutamisel tuleb kanda kõrvakaitsevahendeid. Liigne müra võib kahjustada
kõrvakuulmist.
Kasutage tööriista komplektis olevat lisakäepidet. Kontrolli kadumine võib põhjustada
vigastusi.
Hoidke elektritööriista töötamise ajal isoleeritud käepidemest kohtades, kus lõiketera
võib puutuda kokku varjatud juhtmetega.
Pinge all oleva juhtmega kokku puutuv lõiketera/
kinniti võib pingestada elektritööriista metallist
osad ning anda kasutajale elektrilöögi.
Kasutage kruustange või muud viisi, et
töödetail kindlalt fikseerida ja toestada. Kui
hoiate töödetaili käsitsi või keha vastas, on see
ebastabiilne ja võib põhjustada tööriista üle
kontrolli kaotamist.
Veenduge enne seina, põrandasse või lakke
augu puurimist, et seal pole juhtmeid ega torusid.
Vältige puuriotsiku puudutamist vahetult pärast
puurimist, sest see võib olla kuum.
See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute
(k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
on andnud neile seadme ohutuks kasutamiseks
juhiseid ja teostab järelvalvet. Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Sihtotstare on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis. Tarvikute või lisaseadmete kasutamine
muul otstarbel kui ette nähtud käesolevas
kasutusjuhendis võib põhjustada vigastusi või
vara kahjustamist.
Kõrvaliste isikute ohutus
♦ See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute
(k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
on andnud neile seadme ohutuks kasutamiseks
juhiseid ja teostab järelvalvet.
♦ Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
5
EESTI KEEL
Muud riskid.
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasolevatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisel ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
♦ Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekitatud
vigastused.
♦ Osade, terade või tarvikute vahetamisest tekitatud vigastused.
♦ Tööriista pikaaegsest kasutamisest tekkinud
vigastused. Kui kasutate tööriista pikemalt,
veenduge, et teete regulaarseid puhkepause.
♦ Kuulmiskahjustused.
♦ Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud (nt puidutööd,
eriti tamme, pöögi ja MDF-i puhul).
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonitaseme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
♦
♦
♦
♦
Ärge proovige laadida kahjustatud akusid.
Laadijad
♦ Kasutage oma Вlack & Deckeri laadijat ainult
nende akudega, mis tarniti koos tööriistaga.
Teised akud võivad plahvatada ning põhjustada
isikuvigastusi ja kahjusid.
♦ Ärge üritage laadida patareisid.
♦ Defektiga juhtmed tuleb koheselt välja vahetada.
♦ Vältige laadija kokkupuudet veega.
♦ Ärge avage laadijat.
♦ Ärge sondeerige laadijat.
See laadija on mõeldud ainult kasutamiseks
siseruumides.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Elektriohutus
Laadija on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati,
et akupinge vastaks andmesildile märgitud
väärtusele. Ärge kunagi proovige asendada
laadijat tavalise toitepistikuga.
Hoiatus! Vibratsioonitaseme väärtus võib elektritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetmete
määramiseks, mis on nõutud standardi 2002/44/
EÜ poolt isikute kaitsmiseks, kes töötavad pidevalt
elektritööriistadega, peab arvesse võtma kasutamise tingimusi ja tööriista kasutamise viisi, k.a
arvestama töötsükli kõikide osadega, nagu aeg,
millal tööriist on välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos
käivitamisega.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastuste ohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Täiendavad ohutusnõuded aku ja
akulaadija kasutamisel
Akud
♦ Ühelgi põhjusel ärge kunagi proovige avada
akusid.
♦ Vältige aku kokkupuudet veega.
6
Ärge hoidke akusid keskkonnas, mille temperatuur võib kerkida kõrgemale kui 30 °C.
Laadimiskeskkonna temperatuur peab olema
vahemikus 4...40 °C.
Laadimiseks kasutage ainult tööriistaga tarnitud
laadijat.
Akude kõrvaldamisel järgige juhiseid, mis on
välja toodud jaotises „Keskkonnakaitse“.
♦
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks välja vahetada tootjal või
volitatud BLACK+DECKERi hoolduskeskusel.
Omadused
Sellel tööriistal on järgnevad omadused või osa
neist.
1. Kiiruselüliti
2. Pöörlemissuuna nupp
3. Padrun
4. Pingutusmomendi reguleerimise krae
5. Aku
6. Otsahoidik
Joon. A
7. Laadija
8. Laadimise indikaator
Kokkupanek
Hoiatus! Enne kokkupanemist eemaldage tööriistast aku.
EESTI KEEL
Aku kinnitamine ja eemaldamine (joon. C)
♦ Aku (5) paigaldamiseks viige see kohakuti
tööriista akupesaga. Libistage see pessa ja
vajutage sellele seni, kuni aku lukustub oma
kohale.
♦ Aku eemaldamiseks vajutage vabastusnuppu
(9) ning tõmmake samal ajal akut enda poole.
Puuri või kruviotsiku paigaldamine ja eemaldamine (joon. D)
Otsikute mugavaks vahetamiseks on tööriist varustatud võtmeta padruniga.
♦ Võtke ühe käega kinni padruni (3) tagumisest
otsast ning kasutage paremat kätt, et keerata
padruni eesmist otsa vastupäeva (vaadates
padruni tagumisest otsast).
♦ Sisestage puuriotsiku ots (10) padrunisse.
♦ Kinnitage padrun korralikult hoides seda kinni
tagumisest otsast ja keerake eesmist otsa päripäeva (vaadatuna padruni tagumisest otsast).
Kasutamine
Hoiatus! Võimaldage tööriistal töötada oma tempoga. Ärge koormake üle.
Aku laadimine (joon. A)
Akut peab laadima enne esmakasutamist ja siis,
kui tööriistal ei jätku võimsust töödeks, mille
varasem teostamine oli lihtne. Laadimise ajal võib
aku kuumeneda; see on täiesti normaalne ning ei
viita ühelegi probleemile.
Hoiatus! Laadimiskeskkonna temperatuur ei tohi
olla madalam kui 4 °C ega kõrgem kui 40 °C. Soovitatav keskkonnatemperatuur on 24 °C.
Märkus. Laadija ei lae akut, kui aku elemendi
temperatuur on alla 0 °C või kõrgem kui 40 °C.
Sellisel juhul jätke aku laadijasse ja laadimine
algab niipea kui elemendi temperatuur tõuseb
või langeb piisaval määral.
♦ Aku (5) laadimiseks sisestage see laadijasse
(7). Aku sobitub laadijasse ainult ühte moodi.
Ärge suruge. Veenduge, et aku on laadijasse
korralikult paigaldatud.
♦ Ühendage laadija vooluvõrguga ja lülitage sisse.
Laadimise märgutuli (8) hakkab roheliselt vilkuma
(aeglaselt). Laadimine on lõppenud kui laadimise
märgutuli (8) põleb püsivalt rohelisena. Aku võib
jätta laadijasse ka siis, kui LED-märgutuli põleb
roheliselt. LED-märgutuli hakkab aeg-ajalt uuesti
roheliselt vilkuma (laadimissignaal), kui akulaadija
järellaeb akut. Laadimise märgutuli (8) põleb seni,
kuni aku on laadijaga ühendatud.
♦ Tühjenenud akusid laadige ühe 1 nädala jooksul. Tühjenenud akude hoiustamine pikema aja
jooksul lühendab akude eluiga.
Aku jätmine laadijasse
Aku võib jätta laadijasse ka pärast laadimise lõppu.
Laadija hoiab aku värske ja täis laetuna.
Laadija diagnostika
Kui laadija tuvastav, et aku on nõrk või kahjustunud,
hakkab laadimise märgutuli (8) kiire tempoga vilkuma punaselt. Toimige järgnevalt:
♦ Sisestage aku (5) uuesti.
♦ Kui aku laadimise märgutuli vilgub jätkuvalt punaselt (kiire tempoga), kasutage teist akut; see
aitab kindlaks teha võimaliku tõrke esinemise
akulaadijas.
♦ Kui teine laadiha laeb korralikult, siis on esimene
aku vigane ja see tuleks tagastada ümbertöötluseks hoolduskeskusesse.
♦ Kui laadija annab teise aku puhul samasuguse
märguande, viige laadija testimisele volitatud
hoolduskeskusesse.
Märkus. Vigase aku tuvastamiseks võib kuluda
kuni 60 minutit. Kui aku on liiga külm või kuum,
hakkab LED-märgutuli samuti vilkuma; kõigepealt tuuakse nähtavale üks kiire, seejärel üks
aeglane märgutule signaal, mõlemal kiirusel toimub üks vilgatus, seejärel korratakse signaali.
Pöörlemissuuna valimine (joonis E)
Puurimisel ja kruvide kinnikeeramisel kasutage
edasisuunalist (päripäeva) pöörlemist. Kruvide lahtikeeramisel või kinni kiilunud puuriotsa vabastamisel
kasutage tagasisuunalist (vastupäeva) pöörlemist.
♦ Päripäeva pöörlemise valimiseks lükake pöörlemissuuna nupp (2) vasakule.
♦ Vastupäeva pöörlemise valimiseks lükake pöörlemissuuna nupp paremale.
♦ Tööriista lukustamiseks lükake pöörlemissuuna
nupp keskasendisse.
Pingutusmomendi valimine
Tööriist on varustatud kraega, millega saab seadistada pingutusmomenti erinevate kruvimis- ja
puurimistööde jaoks. Suured kruvid ja kõvemad
töödetailid vajavad suuremat pingutusmomenti kui
väikesed kruvid ja pisemad töödetailid. Sümboli
tähenduse nägemiseks vt allpool toodud loendit.
♦ Puu, metalli või plasti puurimiseks seadke krae
(4) sümbolile .
♦ Kruvimistöödeks valige kraega sobivad seaded.
Kui te ei oska valida soovituid seadeid, toimige
järgnevalt:
- Määrake kraega (4) madalaim pingutusmoment.
- Pingutage esimene kruvi.
- Kui enne soovitud tulemuse saavutamist
rakendub sidur, tõstke krae seadistust ja
7
EESTI KEEL
jätkake kruvi pingutamist. Korrake kuni saavutate korrektsed seadistused. Kasutage
saavutatud seadistust ülejäänud kruvide
pingutamisel.
Puurimine/kruvimine
♦ Kasutades pöörlemissuuna liugurit (2), valige
päri- või vastupäeva pöörlemine.
♦ Tööriista sisselülitamiseks vajutage lülitit (1).
Tööriista kiirus oleneb sellest kui tugevalt lülitit
vajutate.
♦ Tööriista väljalülitamiseks vabastage lüliti.
Nõuanded optimaalseks
kasutamiseks
Puurimine
♦ Rakendage puurotsikule alati kerget sirgjoonelist survet.
♦ Enne seda, kui puurotsik läbistab töödetaili,
vähendage seadmele avaldatavat survet.
♦ Töödetaili purunemise ohu korral kasutage
detaili toestamiseks puuklotsi.
♦ Laiemate avade puurimiseks puitu kasutage
liblikpuuri.
♦ Metalli puurimiseks kasutage puurimisotsikut
HSS.
♦ Pehme kivimaterjali puurimisel kasutage kiviotsikut.
♦ Kui puurite mõnda muud metalli peale malmi või
messingu, kasutage määret.
♦ Puurimistäpsuse parandamiseks märkige puurava kasutades kärna.
Kruvide keeramine
♦ Kasutage alati õiget tüüpi ja sobivas mõõdus
kruviotsikut.
♦ Kui kruvide pingutamine on raske, kasutage
määrdena väikest kogust pesuvedelikku või
seepi.
♦ Hoidke alati tööriist ja kruviotsik ühel joonel
kruviga.
Hooldamine
BLACK+DECKERi tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldusega. Et tööriist
teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seda hooldada ja regulaarselt puhastada.
Laadija ei vaja peale puhastamise erilist hooldust.
Hoiatus! Enne hooldustööde teostamist eemaldage seadme aku. Enne puhastamist eemaldage
pistikust laadija.
♦ Puhastage pehme harja või kuiva lapi abil regulaarselt tööriista ja laadija ventilatsiooniavasid.
8
♦
♦
Puhastage regulaarselt mootori korpust niiske
lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
Avage regulaarselt padrun ja koputage selle
sisemus tolmust puhtaks.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie BLACK+DECKERi
toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pakkimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja
juures uue toote ostmisel.
B L AC K+ D E C K E R p a k u b v õ i m a l u s t
BLACK+DECKERi toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast kasutusea lõppu. Selle teenuse
kasutamiseks viige toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda BLACK+DECKERi kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on BLACK+DECKERi volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Akud
Tühjendage aku täielikult, seejärel eemaldage see tööriistast.
♦
NiCd, NiMH and Li-Ion akud on taaskäideldavad. Viige akud volitatud töökotta või ohtlike
jäätmete kogumispunkti.
Tehnilised andmed
Pinge
Kiirus tühikäigul
Max pingutusmoment
Padruni maht
Max puurimisjõudlus
Teras/puit
VDC
Min-1
Nm
mm
mm
EGBL108 (H1)
10,8
0-600
12/24
10
10/25
EESTI KEEL
Laadija
Toitepinge
Väljundpinge
Pinge
Ligikaudne laadimisaeg
Aku
Pinge
Mahutavus
Tüüp
VAC
VDC
mA
h
BL1110
VDC 10,8
Ah 1,1
Li-Ion
905922** tüüp 1
100-240
4-12
400
3-5
BL1310
10,8
1,3
Li-Ion
BL1510
10,8
1,5
Li-Ion
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
helirõhk (LpA) 68 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
helivõimsus (LWA) 79 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetud vastavalt standardile EN 60745:
metalli puurimine (ah, D) < 2,5 m/s2,määramatus (K) 1,5 m/s2
Tagasilöögita kruvimine (ah, s) < 2,5 m/s2, määramatus (K)
1,5 m/s2
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
EGBL108
Вlack & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2014/30/EÜ ja
2011/65/EÜ. Lisateabe saamiseks võtke ühendust
Вlack & Deckeriga järgmisel aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda Вlack & Deckeri
nimel.
Garantii
Вlack & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. Käesolev garantii täiendab
ja ei piira kuidagi teie seaduslikke õigusi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduse piirkonnas.
Kui Вlack & Deckeri tootel ilmneb materjali-, tootmisdefekte või ei vasta need enam deklaratsioonile
24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, garanteerib
Вlack & Decker, et asendab defektsed osad, parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud tooted,
et põhjustada kliendile võimalikult vähe ebameeldivusi, kui tegemist pole järgmisega:
♦ Tööriista on edasi müüdud, kasutatud professionaalselt või välja renditud.
♦ Toodet on valesti kasutatud või hooldatud.
♦ Toode on väliste esemete, ainete või õnnetuse
tõttu kahjustada saanud.
♦ Remonti on üritanud läbi viia kolmandad isikud
peale volitatud töökojad või Вlack & Deckeri
hooldusmeeskonna.
Garantiinõudeks tuleb teil esitada müüjale või volitatud töökojale ostuarve. Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduda Вlack & Deckeri
kohalikku esindusse, mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist. Samuti on Вlack & Deckeri
volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil: www.2helpU.com.
Külastage meie veebilehte
www.blackanddecker.co.uk, et registreerida
oma uus Вlack & Deckeri toode ja püsida kursis
viimaste uute toodete ja eripakkumistega.
Lisateavet Вlack & Deckeri firmamärgi ja
tootevaliku kohta leiate veebilehelt
www.blackanddecker.co.uk.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
10/03/2015
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша ак к умуляторна я дрель /шуруповерт
BLACK+DECKER предназначена для сверления отверстий и заворачивания саморезов
в древесине, металле и пластмассе. Данный
инструмент предназначен только для бытового
использования.
b.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести
к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для
их дальнейшего использования. Термин
«Электроинструмент» во всех приведенных
ниже указаниях относится к Вашему сетевому
(с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
В процессе работы электроинструмент
создает искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. В и л к а к а б е л я э л е к т р о и н с т ру м е н т а
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод зазем10
c.
d.
e.
f.
ления. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или запутанный кабель
увеличивает риск поражения электрическим
током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым
смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя или понижающих
реакцию лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное исполь-
РУССКИЙ ЯЗЫК
c.
d.
e.
f.
g.
зование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумных наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится в положении
«выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подк лючено
и используется надлежащим образом.
Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b. Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
c.
d.
e.
f.
g.
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Рег улярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой
реж ущих прина д лежностей. Прина длежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
5. Использование аккумуляторных инструментов и технический уход
a. З а р я ж а й т е а к к у м ул я т о р з а р я д н ы м
устройством указанной производителем
марки. Зарядное устройство, которое подходит к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае его использования с аккумуляторами другого
типа.
b. Используйте электроинструменты только с предназначенными для них аккуму11
РУССКИЙ ЯЗЫК
ляторами. Использование аккумулятора
какой-либо другой марки может привести
к возникновению пожара и получению травмы.
c. Держите не используемый аккумулятор
подальше от металлических предметов,
таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди,
шурупы, и других мелких металлических
предметов, которые могут замкнуть контакты аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может привести
к получению ожогов или возникновению
пожара.
d. В критических ситуациях из аккумулятора
может вытечь жидкость (электролит); избегайте контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой. Если
жидкость попала в глаза, обращайтесь
за медицинской помощью. Жидкость,
вытекшая из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе дрелями и ударными дрелями
♦
♦
♦
12
При работе ударными дрелями всегда
надевайте противошумные наушники.
Воздействие шума может привести к потере
слуха.
При работе пользуйтесь дополнительными рукоятками, прилагающимися
к инс трумент у. Потеря контроля на д
инструментом может привести к тяжелой
травме.
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во время которых режущая принадлежность/
крепежная деталь может соприкасаться
со скрытой проводкой. Контакт режущей
принадлежности/крепежной детали с находящимся под напряжением проводом делает не покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми», что
создает опасность поражения оператора
электрическим током.
♦
♦
♦
♦
♦
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на
неподвижной поверхности. Если держать
обрабатываемую деталь руками или с упором в собственное тело, то можно потерять
контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
Прежде чем сверлить отверстия в стенах,
полах или потолках, проверьте наличие
электропроводки и трубопроводов.
Не дотрагивайтесь до наконечника сверла
сразу же после окончания сверления, так
как он может быть горячим.
Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного за
их безопасность лица. Не позволяйте детям
играть с электроинструментом.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному случаю и/или повреждению личного
имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦ Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица.
♦ Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей электроинструмента, пильных дисков
или насадок.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного периода времени
делайте регулярные перерывы в работе.
Ухудшение слуха.
Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с электроинструментом (например, при распиле древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.)
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, и время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
♦
♦
♦
♦
♦
Ни в коем случае не пытайтесь заряжать
поврежденный аккумулятор!
Зарядные устройства
♦ Используйте Ваше зарядное устройство
Black & Decker только для зарядки аккумулятора электроинструмента, в комплект
поставки которого он входит. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что приведет к получению травмы или повреждению
электроинструмента.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь зарядить
батарейки питания.
♦ Немедленно заменяйте повреж денный
сетевой кабель.
♦ Не погружайте зарядное устройство в воду.
♦ Не разбирайте зарядное устройство.
♦ Не используйте зарядное устройство в качестве объекта для проведения испытаний.
Зарядное устройство предназначено
только для использования внутри помещений.
Перед началом работы внимательно
прочтите руководство по эксплуатации.
Электробезопасность
Ваше зарядное устройство защищено
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Всегда проверяйте, соответствует ли
напряжение, указанное на табличке
с техническими параметрами, напряжению электросети. Ни в коем случае
не пытайтесь заменить зарядный блок
стандартным сетевым штепселем.
Маркировка инструмента
На устройстве имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Дополнительные меры безопасности при работе с аккумуляторами
и зарядными устройствами
Аккумуляторы
♦ Ни в коем случае не пытайтесь разобрать
аккумулятор.
Не погружайте аккумулятор в воду.
Не храните в местах, где температура может
превысить 30 °С.
Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в пределах 4 °С
- 40 °С.
Заряжайте только зарядными устройствами,
входящими в комплект поставки электроинструмента.
Утилизируйте отработанные аккумуляторы,
следуя инструкциям раздела «Защита окружающей среды».
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
BLACK+DECKER.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Составные части
Ваш электроинструмент может содержать все
или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Клавиша пускового выключателя с регулировкой скорости
2. Переключатель направления вращения
(реверса)
3. Зажимной патрон
4. Муфта установки крутящего момента
5. Аккумулятор
6. Держатель насадок
Рис. А
7. Зарядное устройство
8. Индикатор зарядки
Сборка
Внимание! Перед сборкой извлеките из инструмента аккумулятор.
Установка и извлечение аккумулятора (Рис. С)
♦ Чтобы вставить аккумулятор (5), совместите
его с приёмным гнездом на инструменте.
Вдвиньте аккумулятор в приёмное гнездо
и нажимайте на него, пока он не зафиксируется на месте.
♦ Для извлечения аккумулятора нажмите на
кнопку фиксатора (9), одновременно вынимая аккумулятор из приёмного гнезда.
Установка и снятие сверла или отверточной
насадки (Рис. D)
Данный инструмент оснащен быстрозажимным
патроном, позволяющим производить смену
сверл и отверточных насадок легко и быстро.
♦ Развернув патрон задней стороной к себе,
держите заднюю часть патрона (3) одной
рукой, другой рукой поворачивайте переднюю часть патрона в направлении против
часовой стрелки.
♦ Вставьте в патрон хвостовик насадки (10).
♦ Развернув патрон задней стороной к себе,
крепко затяните патрон, удерживая заднюю
часть патрона одной рукой, другой рукой
поворачивая переднюю часть патрона в направлении по часовой стрелке.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки электроинструмента.
Зарядка аккумулятора (Рис. А)
Аккумулятор нуждается в зарядке перед первым
использованием и если он не обеспечивает
14
достаточную мощность для работ, которые
ранее выполнялись легко и быстро. В процессе
зарядки аккумулятор может слегка нагреться.
Это нормально и не указывает на наличие какой-либо проблемы.
Внимание! Не заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды ниже 4 °C
или выше 40 °С. Рекомендуемая температура
зарядки: приблизительно 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не будет
заряжать аккумулятор, если температура его
элемента ниже 0 °C или выше 40 °C. Оставьте
аккумулятор в зарядном устройстве, и по
мере того, как температура элемента приблизится к оптимальной, зарядка аккумулятора
начнется автоматически.
♦ Чтобы зарядить аккумулятор (5), вставьте
его в зарядное устройство (7). Аккумулятор
можно вставить в зарядное устройство
только в одном-единственном положении.
Не прилагайте чрезмерные усилия. Убедитесь, что аккумулятор полностью вставлен
в зарядное устройство.
♦ Подсоедините зарядное устройство к сетевой розетке и включите его.
Индикатор зарядки (8) начнет мигать зеленым
светом (медленно).
По завершении зарядки индикатор (8) перейдет
в режим непрерывного свечения зеленым светом. Аккумулятор может оставаться в зарядном
устройстве при горящем индикаторе в течение
неограниченного периода времени. Время
от времени индикатор будет мигать зеленым
светом, означая завершение зарядки аккумулятора. Индикатор зарядки (8) будет гореть все
время, пока в подключенном к сети зарядном
устройстве будет находиться аккумулятор.
♦ Разряженные аккумуляторы заряжайте в течение 1 недели. Срок службы аккумулятора,
содержавшегося в разряженном состоянии,
значительно уменьшается.
Ос т ав л ени е акк умулятора в заряд ном
устройстве
Аккумулятор может оставаться в зарядном
устройстве при горящем индикаторе в течение
неограниченного периода времени. Зарядное
устройство сохранит аккумулятор полностью
заряженным и готовым к работе.
Выяв ление неисправнос тей зарядным
устройством
При фиксировании неисправности самого зарядного устройства или аккумулятора, индика-
РУССКИЙ ЯЗЫК
тор зарядки (8) начнет мигать красным светом
в ускоренном режиме. Выполните следующие
действия:
♦ Извлеките и повторно вставьте аккумулятор
(5) в зарядное устройство.
♦ Если индикатор продолжает часто мигать
красным светом, вставьте другой аккумулятор, чтобы убедиться, что процесс зарядки
проходит в правильном режиме.
♦ Если сменный аккумулятор заряжается правильно, это означает, что первоначальный
аккумулятор поврежден и должен быть сдан
в сервисный центр на утилизацию.
♦ Если при установке сменного аккумулятора
наблюдается то же частое мигание, что
и при установке первоначального аккумулятора, отнесите зарядное устройство
в сервисный центр для тестирования.
Примечание: На определение неисправности аккумулятора может понадобиться
приблизительно 60 минут. Если аккумулятор
слишком охлажден или слишком перегрет,
индикатор зарядки будет чередовать короткие и длинные мигания красным светом.
Выбор направления вращения (Рис. E)
Выполняйте сверление и заворачивание саморезов, установив направление вращения
вперед (по часовой стрелке). Для выкручивания
саморезов или извлечения заклинившего сверла, устанавливайте реверс (вращение против
часовой стрелки).
♦ Для установки вращения вперед сдвиньте
переключатель направления вращения (2)
влево.
♦ Для установки реверса сдвиньте переключатель направления вращения вправо.
♦ Для блокировки электроинструмента, установите переключатель реверса в среднее
положение.
Выбор крутящего момента
Данная дрель оборудована муфтой для установки крутящего момента при заворачивании
саморезов и сверлении. Большие шурупы
и твердые обрабатываемые заготовки требуют
большего крутящего момента, чем маленькие
шурупы и заготовки из мягких материалов.
Определение символа см. ниже.
♦ Для сверления древесины, металла и пластмасс, установите муфту (4) напротив символа .
♦ Для заворачивания саморезов, установите
муфту в нужное положение. Если Вы еще не
достаточно овладели процессом регулирования, поступайте следующим образом:
- Установите муфту (4) на позицию минимального крутящего момента.
- Заверните первый шуруп.
- Если муфта немедленно пробуксовывает, установите муфту регулировки на
бόльшую величину крутящего момента
и продолжайте заворачивание. Повторяйте это действие, пока не будет определена правильная величина крутящего
момента. Используйте эту величину при
заворачивании последующих шурупов.
Сверление/Заворачивание
♦ Выберите направление вращения при помощи переключателя (2).
♦ Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя (1). Скорость инструмента зависит от глубины нажатия клавиши выключателя.
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
Рекомендации по оптимальному
использованию
Сверление
♦ Всегда прилагайте давление по прямой
линии со сверлом.
♦ На выходе сверла из просверливаемой заготовки, постепенно уменьшайте прилагаемое
к сверлу усилие.
♦ Если заготовка может расколоться, подложите под нее деревянный брусок.
♦ Для высверливания отверстий крупного диаметра в древесине используйте долотчатые
сверла.
♦ Для сверления в металле используйте сверла из быстрорежущей стали (HSS).
♦ Для сверления стеновых материалов используйте буры для камня.
♦ При сверлении металла, кроме чугуна и латуни, используйте смазочно-охлаждающие
жидкости.
♦ Разметьте место сверления с помощью
кернера, чтобы гарантировать точность
расположения отверстия.
Заворачивание
♦ Всегда используйте отверточную насадку
соответствующего типа и размера.
♦ Если шурупы заворачиваются с трудом, попробуйте нанести небольшое количество
моющего средства или мыла в качестве
смазки.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Всегда держите инструмент и отверточную
насадку по прямой линии с винтом.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент BLACK+DECKER рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной
чистке.
Ваше зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания,
кроме регулярной чистки.
Внимание! Перед любыми видами работ по
техническому обслуживанию вынимайте из
инструмента аккумулятор. Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника
питания.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия инструмента и зарядного устройства мягкой щеткой или сухой тканью.
♦ Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
♦ Регулярно раскрывайте патрон и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент BLACK+DECKER или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
16
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Аккумуляторы
Полностью разрядите аккумулятор, затем извлеките его из инструмента.
♦
NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторы подлежат
переработке. Сдайте их в любой авторизованный сервисный центр или в местный
пункт переработки.
Технические характеристики
EGBL108 (H1)
Напряжение
питания
В пост. тока 10,8
Число оборотов
без нагрузки
об/мин. 0-600
Максимальный
крутящий момент
Нм 12/24
Патрон
мм 10
Максимальный диаметр сверления
Сталь/дерево
мм 10/25
Зарядное устройство
Напряжение
питания
В перем. тока
Выходное
напряжение
В пост. тока
Выходной ток
мА
Приблизительное
время зарядки
ч
Аккумулятор
Напряжение питания
В пост. тока
Емкость
Ач
Тип
905922** тип 1
100-240
4-12
400
3-5
BL1110 BL1310 BL1510
10,8
1,1
Li-Ion
10,8
1,3
Li-Ion
10,8
1,5
Li-Ion
РУССКИЙ ЯЗЫК
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 68 дБ(А), погрешность
(K) 3 дБ(А), Акустическая мощность (LWA) 79 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по
трем осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745:
Сверление в металле (ah, D) < 2,5 м/с2, погрешность
(K) 1,5 м/с2, Заворачивание без удара (ah, S) < 2,5 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
EGBL108
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Эта продукция соответствует дирек тивам
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному ниже
адресу или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
10/03/2015
zst00302567 - 20-04-2016
17
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Eesti
AS Tallmac
Mustame tee 44
EE-10621 Tallin
Tel.: +372 6562999
Faks.: +372 6562855
www.tallmac.ee
Latvija
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.licgotus.lv
Lietuva
HARDIM
Žirmünų g. 139a
09120 Vilnius
Tel.: 00370-5273 73 59
Fax: 00370-5273 74 73
www.hardim.lt
Elremta
Neries kr. 16E
48402 Kaunas
Tel.: 00370-37370138
Fax: 00370-37350108
www.elremta.lt
GITANA UAB
Bičiulių g. 32, Budrikuų k.
96320 Klaipėdos r.
Tel.: 00370-4641 08 81
Fax: 00370-4631 04 85
www.gitana.lt
Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:
www.2helpu.com
Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklejiēt mājas lapā:
www.2helpu.com
Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite
tinklalapyje: www.2helpu.com
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising