EGBL108 | Black&Decker EGBL108 CORDLESS DRILL Type H1 instruction manual

509111-29 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL EGBL108
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BLACK+DECKER
jest przeznaczona do wkręcania i wykręcania wkrętów,
a także do wiercenia otworów w drewnie, metalach
i tworzywach sztucznych. Urządzenie to nie nadaje się
do zastosowań przemysłowych.
f.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
3.
a.
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym,
pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.
b.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać. Używane
tutaj określenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do
miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od
wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani
do wyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel może
doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
3
Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu, zabezpiecz obwód
zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub
akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym
na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy
mogą zostać pochwycone przez obracające się
części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego przypadku
zastosowania. Najlepszą jakość i bezpieczeństwo
osobiste osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom, które
nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym
stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome
elementy obracają się w odpowiednim kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani tak
uszkodzone, że nie zapewniają prawidłowego
funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem należy naprawić.
Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp.
używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów bhp.
Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeńst wa pracy wier tarek zw ykł ych
i udarowych.
♦
♦
♦
♦
♦
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi akumulatorowych
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach przewidzianych do tego celu przez producenta.
W przypadku ładowarki przeznaczonej tylko do
określonego rodzaju akumulatora włożenie innego
akumulatora grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do
danego rodzaju elektronarzędzi. Stosowanie
innych akumulatorów stwarza ryzyko doznania
urazu ciała i pożaru.
Nieużywane akumulatory trzymaj z dala od
spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwoździ,
śrub i innych małych przedmiotów metalowych,
które mogą spowodować zwarcie biegunów.
Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
Z powodu niewł aściwego z astosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit. Nie
dotykaj go. W razie niezamierzonego kontaktu
natychmiast spłucz wodą narażone miejsce.
Gdyby elektrolit prysnął w oczy, niezwłocznie
zgłoś się do lekarza. Wyciekły elektrolit może
spowodować podrażnienie oczu lub oparzenia.
♦
♦
♦
Przy korzystaniu z wiertarek udarowych zakładaj nauszniki ochronne. Hałas może doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
Korzystaj z dodatkowych rękojeści należących
do zakresu dostawy elektronarzędzia. Utrata
panowania nad urządzeniem może skutkować
urazem ciała.
W razie niebezpieczeństwa przewiercenia ukrytych przewodów elektrycznych lub własnego
przewodu zasilającego trzymaj wiertarkowkrętarkę za izolowane rękojeści. Narzędzie
robocze ma elektryczne połączenie z gołymi metalowymi elementami wiertarko-wkrętarki, co grozi
porażeniem prądem elektrycznym w przypadku
natrafienia na będący pod napięciem przewód.
Używaj ścisków stolarskich lub podobnych
środków do mocowania przedmiotu obrabianego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie
przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem grozi
utratą panowania nad wiertarko-wkrętarką.
Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach, podłogach i sufi tach poinformuj się dokładnie, jak
przebiegają przewody i rury.
Unikaj dotykania ostrza wiertła tuż po zakończeniu
wiercenia, gdyż może być gorące.
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym
urządzeniem.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem zastosowanie elektronarzędzia. Używanie
innych nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej
instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych
z przeznaczeniem grozi nieprzewidywalnymi konsekwencjami.
Bezpieczeństwo innych osób
♦
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca.
♦
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z wiertarko-wkrętarki mogą zaistnieć
dodatkowe zagrożenia nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów
bezpieczeństwa i stosowaniu wszystkich urządzeń
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
4
zabezpieczających nadal występują pewne zagrożenia.
Zaliczają się do nich:
♦
Skaleczenia wskutek dotknięcia obracających się/
ruchomych elementów.
♦
Skaleczenia doznane przy wymianie elementów,
noży i akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
♦
Upośledzenie narządu słuchu.
♦
Zagrożenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza dębu, buku i preszpanu).
Ładowarki
♦
Ładowarek Black & Decker używaj tylko do ładowania akumulatorów dostarczonych wraz z wiertarkowkrętarką. Inne akumulatory mogą pęknąć, co grozi
wyrządzeniem szkód rzeczowych i osobowych.
♦
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
♦
Uszkodzony kabel natychmiast wymień na nowy.
♦
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wody.
♦
Nie otwieraj ładowarki.
♦
Nie dokonuj w ładowarce żadnych przeróbek.
Wibracje
Ważone częstotliwościowo war tości skuteczne
przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych
technicznych i deklaracji zgodności zostały zmierzone
standardową metodą opisaną w normie EN 60745,
dzięki czemu można je wykorzystywać do porównań
z innymi narzędziami i do tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Przed użyciem ładowarki dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Ładowarka nie jest dopuszczona do pracy na
wolnym powietrzu.
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest konieczna. Sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe
zgadza się z wartością podaną na tabliczce
znamionowej ładowarki. Nigdy nie próbuj
bezpośrednio przyłączać wiertarko-wkrętarki
do sieci.
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia drgań w praktyce może się różnić od podanej
wartości zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia
i nie da się wykluczyć jej przekroczenia.
♦
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu ustalenia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie
używających narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym czasie
narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo pracowało
na biegu jałowym.
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu BLACK+DECKER. Postępowanie
wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na
niebezpieczeństwo.
Elementy wiertarko-wkrętarki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące piktogramy:
Ostrzeżenie: By zmniejszyć ryzyko doznania
urazu, przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek.
Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo
Uchwyt wiertarski
Nastawnik momentu obrotowego
Akumulator
Uchwyt do końcówki wkrętarskiej
Rys. A
7. Ładowarka
8. Wskaźnik ładowania
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy akumulatorów i ładowarek
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu wyjmij
akumulator z wiertarko-wkrętarki.
Akumulatory
♦
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać akumulatora.
♦
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wody.
♦
Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym
temperatura może przekroczyć 30 °C.
♦
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 4 °C i 40 °C.
♦
Akumulator ładuj tylko za pomocą dostarczonej
ładowarki.
♦
Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona
środowiska”.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (rys. C)
♦
By włożyć akumulator (5), ustaw go odpowiednio
względem rękojeści wiertarko-wkrętarki, a następnie wsuń w obsadę i wciśnij aż do zatrzaśnięcia.
♦
By wyjąć akumulator, naciśnij guzik zwalniający (9)
i jednocześnie wyciągnij akumulator z obsady.
Mocowanie i wyjmowanie wiertła lub końcówki
wkrętarskiej (rys. D)
Elektronarzędzie to jest wyposażone w uchwyt wiertarski szybkozaciskowy, który umożliwia szybką wymianę
wierteł i końcówek wkrętarskich.
♦
Otwórz uchwyt wiertarski, jedną ręką przytrzymując tylną część uchwytu (3), a drugą obracając
Nigdy nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.
5
♦
♦
przednią część uchwytu w lewo (patrząc od końca
uchwytu).
Włóż chwyt narzędzia roboczego (10) w uchwyt
wiertarski.
Zaciśnij uchwyt wiertarski, jedną ręką przytrzymując tylną część uchwytu (3), a drugą obracając
przednią część uchwytu w prawo (patrząc od końca
uchwytu).
♦
Gdy po wymianie akumulatora nic się nie zmieni,
oddaj ładowarkę do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu sprawdzenia.
Wskazówka: Czas potrzebny do ustalenia, czy
akumulator jest uszkodzony, może trwać nawet
60 minut. Gdy akumulator jest zbyt gorący lub zbyt
zimny, dioda miga na czerwono na przemian szybko
i wolno, tzn. jedno mignięcia następuje szybko,
a drugie wolno, i cykl ten się powtarza.
Zastosowanie
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążenia wiertarko-wkrętarki.
Wybór kierunku obrotów (rys. E)
Przy wierceniu otworów i wkręcaniu wkrętów silnik
wiertarko-wkrętarki powinien się obracać w prawo
(w kierunku ruchu wskazówek zegara). W celu wykręcenia wkrętów lub uwolnienia zakleszczonego wiertła
zmień kierunek obrotów na przeciwny (w lewo).
♦
By uzyskać obroty w prawo, przełącznik kierunku
obrotów (2) naciśnij w lewo.
♦
By uzyskać obroty w lewo, przełącznik kierunku
obrotów naciśnij w prawo.
♦
By zablokować wiertarko-wkrętarkę, przełącznik
kierunku obrotów ustaw w środkowej pozycji.
Ładowanie akumulatora (rys. A)
Akumulator należy naładować przed pier wszym
użyciem wiertarko-wkrętarki i gdy jej moc zaczyna
wyczuwalnie spadać. Podczas ładowania akumulator
może się nagrzewać, ale jest to normalne zjawisko,
które nie świadczy o usterce.
Wskazówka: Ładowarka nie ładuje akumulatora, gdy
jego temperatura jest niższa niż 4 °C lub wyższa niż
40 °C.
Pozostaw akumulator w ładowarce. Ładowarka
zacznie go ładować, gdy tylko temperatura osiągnie
prawidłową wartość.
♦
Włóż akumulator (5) do ładowarki (7). Akumulator
można włożyć tylko w jednej pozycji. Upewnij się,
czy akumulator jest całkowicie wsunięty do ładowarki.
♦
Przyłącz ładowarkę i włącz zasilanie.
Wskaźnik ładowania (8) miga powoli bez przerwy na
zielono. Gdy wskaźnik ten zapali się na zielono na stałe,
to znaczy że akumulator został całkowicie naładowany.
Można go pozostawić w ładowarce dowolnie długo przy
świecącej się diodzie. Ładowarka od czasu do czasu
podładowuje akumulator i wtedy dioda zaczyna migać
na zielono (proces ładowania). Wskaźnik ładowania (8)
świeci się, dopóki akumulator znajduje się w ładowarce
przyłączonej do sieci.
♦
Rozładowany akumulator powinno się naładować
w ciągu tygodnia. Przedłużanie tego okresu powoduje drastyczny spadek trwałości użytkowej
akumulatora.
Wybór momentu obrotowego
Wiertarko-wkrętarka jest wyposażona w nastawnik
momentu obrotowego przy wkręcaniu wkrętów. Duże
wkręty i twarde przedmioty wymagają nastawienia
większego momentu obrotowego niż w przypadku
małych wkrętów i miękkich przedmiotów.
♦
W celu wiercenia w drewnie, metalu i tworzywie
sztucznym obróć nastawnik (4) do pozycji symbolu
♦
wiertła .
W celu wkręcania wkrętów obróć nastawnik do żądanej pozycji. Jeżeli nie znasz najkorzystniejszego
ustawienia, wykonaj następujące próby:
Obróć nastawnik (4) do pozycji o najmniejszym momencie obrotowym.
Wkręć pierwszy wkręt.
Gdy sprzęgło za szybko rozłączy napęd,
przestaw nastawnik na większą wartość
i kontynuuj wkręcanie. Powtórz tę procedurę
aż do nastawienia optymalnego momentu obrotowego. Wkręć przy nim pozostałe wkręty.
Wiercenie/wkręcanie i wykręcanie wkrętów
♦
Przełącznikiem (2) wybierz odpowiedni kierunek
obrotów (w prawo lub w lewo).
♦
By załączyć wiertarko-wkrętarkę, naciśnij wyłącznik (1). Im bardziej go naciśniesz, tym większa
będzie prędkość obrotowa wrzeciona.
♦
By wyłączyć wiertarko-wkrętarkę, zwolnij wyłącznik.
Pozostawianie akumulatora w ładowarce
Akumulator można go pozostawiać w ładowarce dowolnie długo przy świecącej się diodzie. Ładowarka
utrzymuje pełny ładunek akumulatora.
Diagnostyka ładowarki
Gdy ładowarka wykryje jakiś problem z akumulatorem,
wskaźnik ładowania (8) zaczyna szybko migać na
czerwono. Wykonaj wówczas następujące czynności:
♦
Ponownie włóż akumulator (5).
♦
Gdy wskaźnik ładowania nadal szybko miga na
czerwono, weź inny akumulator, by stwierdzić, czy
proces ładowania przebiega prawidłowo.
♦
Gdy ten drugi akumulator jest prawidłowo ładowany, to znaczy że pierwszy uległ uszkodzeniu
i trzeba go oddać do warsztatu serwisowego w celu
utylizacji.
Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki
pracy
Wiercenie
♦
Wywieraj tylko lekki nacisk w osi wiertła.
♦
Gdy poczujesz, że przedmiot obrabiany jest już
prawie przewiercony, stopniowo zmniejsz nacisk
na wiertło aż do zakończenia operacji wiercenia.
6
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Przy wierceniu otworów w przedmiotach, które łatwo odpryskują lub pękają, podłóż z tyłu drewniany
klocek.
Duże otwory w drewnie najlepiej jest wiercić przy
użyciu wiertła piórkowego.
Do wiercenia otworów w metalach najlepsze są
wiertła ze stali szybkotnącej.
Do wiercenia otworów w miękkim murze najlepiej
nadają się wiertła udarowe.
Przy wierceniu otworów w innych metalach niż
żeliwo i mosiądz stosuj chłodziwo.
By ustalić dokładną pozycję otworu, zaznacz go
punktakiem.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych
lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
Firma BLACK+DECKER chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać
z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy BLACK+DECKER, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Wkręcanie i wykręcanie wkrętów
♦
Zawsze stosuj końcówki wkrętarskie odpowiedniego rodzaju i odpowiedniej wielkości.
♦
Gdy wkręty dają się wkręcać z trudem, zwilż je niewielką ilością płynu do mycia naczyń lub posmaruj
mydłem jako środkiem smarnym.
♦
Wiertarko-wkrętarkę i końcówkę zawsze utrzymuj
w osi wkrętu.
Akumulatory
Konserwacja
♦
Wiertarko-wkrętarka firmy BLACK+DECKER odznacza
się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga
konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne jest jej regularne czyszczenie.
Dane techniczne
Całkowicie rozładuj akumulator i odłącz go od
wiertarko-wkrętarki.
Ładowarka nie wymaga żadnej konserwacji z wyjątkiem
regularnego czyszczenia.
Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe i litowo-jonowe podlegają recyklingowi. Oddaj je
swojemu dilerowi lub do najbliższego komunalnego
zakładu utylizacji odpadów.
Napięcie
VDC
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
obr/min
Maksymalny moment
obrotowy
Nm
Maks. rozwarcie szczęk
mm
Maks. średnica wiercenia
w stali/drewnie
mm
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyjmij akumulator
z wiertarko-wkrętarki. Zanim zaczniesz czyścić ładowarkę, odłącz ją od sieci.
♦
Za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty regularnie czyść szczeliny wentylacyjne we
wiertarko-wkrętarce i ładowarce.
♦
Wilgotną szmatą systematycznie przecieraj
obudowę silnika. Nie używaj żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
♦
Regularnie czyść uchwyt wiertarski. W tym celu
otwórz go i, lekko ostukując, usuń pył z wnętrza.
Ładowarka
Napięcie sieciowe
Napięcie wyjściowe
Natężenie prądu
Przybliżony czas ładowania
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Akumulator
Napięcie
V
Pojemność
Ah
Rodzaj akumulatora
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
wyrób BLACK+DECKER nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę
środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
VAC
VDC
mA
h
BL1110
10,8
1,1
Li-ion
EGBL108 (H1)
10,8
0-600
12/24
10
10/25
905922** typ 1
100-240
4-12
400
3-5
BL1310
10,8
1,3
Li-ion
BL1510
10,8
1,5
Li-ion
Poziom hałasu zmierzony według normy EN 60745:
Poziom ciśnienia akustycznego 68 dB(A),
niepewność pomiaru 3 dB(A),
Poziom mocy akustycznej 79 dB(A),
niepewność pomiaru 3 dB(A)
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce
7
Ważona częstotliwościowo całkowita wartość
skuteczna przyśpieszenia drgań na rękojeści (suma
wektorowa 3 składowych kierunkowych) według
normy EN 60745:
Przy wierceniu w metalu < 2,5 m/s2, niepewność
pomiaru 1,5 m/s2, Przy bezudarowym wkręcaniu
wkrętów < 2,5 m/s2, niepewność pomiaru 1,5 m/s2
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
EGBL108
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyrób
nr kat.EGBL108 opisany w „Danych technicznych”
został wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Te produkty są również zgodne z zapisami dyrektyw
2014/30/UE oraz 2011/65/UE. By uzyskać więcej
informacji, zwróć się do jednego z naszych przedstawicielstw handlowych Black & Decker wyszczególnionych
na końcu tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za zgodność
danych technicznych i składa to oświadczenie w imieniu
firmy Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
10/03/2015
zst00302569 - 18-04-2016
8
BLACK+DECKER
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki BLACK+DECKER reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
BLACK+DECKER powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
BLACK+DECKER;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising