D25223K | DeWalt D25223K ROTARY HAMMER Type 2 instruction manual

372001 -19 EST
D25313
D25223
D25323
D25324
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
16
Joonis 1. / Рисунок 1
n
f
b
d
e
g
c
a
m
h
i
j
D25323
b
f
n
c
a
g
m
h
d
e
j
D25223
i
c
d
n
g
k
f
f
a
m
h
e
i
j
l
D25313
k
D25324
3
Joonis 2. / Рисунок 2
d
d
D25313, D25323,
D25324
Joonis 3. / Рисунок 3
e
e
D25223
Joonis 4. / Рисунок 4
f
g
i
4
Joonis 5. / Рисунок 5
Joonis 6. / Рисунок 6
c
h
j
Joonis 7. / Рисунок 7
5
EESTI KEEL
VÕIMAS PÖÖRLEV SURUÕHUVASAR
D25313, D25223, D25323, D25324
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTI tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTIST ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
(vaid Suurbritannia ja Iirimaa)
Tüüp
Sisendvõimsus
Koormuseta kiirus
Koormusega kiirus
Energiamõju
Haamerpuurimine
Piikimine
Maksimaalne puurimisvahemik
terase/puu/betooni puhul
Purustuspea asendeid
Puurimise põhivõimsus pehme
telliskivi puhul
Tööriistahoidik
Rõnga diameeter
Mass
LPA
KPA
LWA
KWA
(helirõhk)
(helirõhu määramatus)
(helivõimsus)
(helivõimsuse määramatus)
W
min-1
min-1
D25313
230
230/115
3
800
0–1,150
0–830
D25223
230
230/115
2
800
0–1,150
0–830
D25323
230
230/115
2
800
0–1,150
0–830
D25324
230
230/115
2
800
0–1,150
0–830
J
J
0–3.1
0–3.4
3.1
3.4
0–3.1
0–3.4
0–3.1
0–3.4
mm
13/30/26
51
13/30/26
52
13/30/26
51
13/30/26
51
mm
mm
kg
65
SDS Plus®
54
3.0
65
SDS Plus®
54
3.3
65
SDS Plus®
54
3.4
65
SDS Plus®
54
3.5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85.4
3.3
99.4
3.3
88
3.9
99
3.9
85.4
3.3
99.4
3.3
85.4
3.3
99.4
3.3
V
V
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud vastavalt EN 60745:
Metalli puurimine
Vibratsioonitase ah,D =
Määramatus K =
m/s²
m/s²
3.0
1.6
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
Metalli puurimine
Vibratsioonitase ah,D =
Määramatus K =
m/s²
m/s²
18.0
1.7
< 9.6
1.5
< 10.5
1.5
< 10.5
1.5
Piikimine
Vibratsioonitase ah,Cheq =
Määramatus K =
m/s²
m/s²
18.0
1.5
6.4
1.5
10.5
3.5
10.5
3.5
Jõuta kruvimine
Vibratsioonitase ah =
Määramatus K =
m/s²
m/s²
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
6
EESTI KEEL
Teabelehel toodud vibratsioonitase on mõõdetud
vastavalt standardis EN 60745 toodud
standardtestile ja seda võib kasutada tööriistade
võrdlemiseks. Seda võib kasutada mõju esmasel
hindamisel.
HOIATUS: Deklareeritud
vibratsioonitase kehtib tööriista
põhirakendusalade kohta. Kui
tööriista kasutatakse teiste tööde
tegemiseks või teiste lisaseadmetega
või kui tööriist on halvasti hooldatud,
võib vibratsiooni emissioon olla
teistsugune. Sellisel juhul võib
vibratsiooni mõju kogu tööaja kestel
olla märkimisväärselt tugevam.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
D25313, D25223,D25323, D25324
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/
EÜ ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks
kontakteeruge DEWALTIGA aadressil või vaadake
kasutusjuhendi lõpust.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise
eest ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTI
nimel.
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
Kaitsmed:
Euroopa
230 V tööriistad
Ühendkuningriik
ja Iirimaa
230 V tööriistad
10 amprit, vooluvõrk
13 A, pistik
Mõisted Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab eelseisvat
ohtlikku olukorda, mis vältimata
jätmisel lõppeb surma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
MÄRKUS. Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
10.05.2010
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
HOIATUS! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste
täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad soodustavad õnnetusi.
7
EESTI KEEL
b)
c)
Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad
vastama pistikupesale. Ärge kunagi
muutke pistikut mis tahes moel. Ärge
kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi
oht tõuseb, kui teie keha on maaga
ühenduses.
c) Ärge viige elektritööriistu vihma
kätte või märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi
kasutage elektritööriista toitekaablit
selle kandmiseks, tõmbamiseks ega
pistiku eemaldamiseks seinakontaktist.
Kaitske kaablit kuumuse, õli,
teravate servade ja liikuvate osade
eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
f) Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögiohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista
väsinuna ega alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
8
c)
d)
e)
f)
g)
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis. Kui
kanda tööriista sõrm lülitil või ühendades
toiteallikaga tööriista, mille lüliti on
tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed
ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa
külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg
kindlalt ja hoidke tasakaalu. See
tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, rõivad ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadmete kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
milleks see on ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda
ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.
Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist,
on ohtlik ja vajab remonti.
c) Enne seadistuste tegemist,
lisaseadmete vahetamist või tööriista
hoiule asetamist eemaldage tööriist
vooluvõrgust ja/või eemaldage aku.
Nende meetmete järgimine vähendab
elektritööriista tahtmatu käivitamise ohtu.
d) Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatust kohas
ning ärge laske elektritööriistaga
või kasutusjuhendiga mittetutvunud
isikutel seda elektritööriista käitada.
Oskamatutes kätes on elektritööriistad
ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Veenduge, et liikuvad osad on õiges
asendis ega ole kinni kiilunud,
EESTI KEEL
f)
g)
detailid on terved ja puuduvad muud
tingimused, mis võivad mõjutada
tööriista tööd. Kahjustuste korral laske
tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Tööriistade halb hooldamine
põhjustab palju õnnetusi.
Hoidke lõikekettad teravad ja puhtad.
Õigesti hooldatud, teravate lõikeservadega
lõiketarvikud kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam
juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsakuid jne vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse
nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö
iseloomu. Tööriista kasutamine muuks
kui ettenähtud otstarbeks võib põhjustada
ohtliku olukorra.
5) HOOLDAMINE
a) Laske elektritööriista hooldada
kvalifitseeritud remontijal, kes kasutab
ainult identseid varuosi. See tagab
tööriista ohutuse säilimise.
Täiendavad ohutuseeskirjad
pöörleva peaga haamri jaoks
• Kandke kõrvaklappe. Liigne müra võib
kahjustada kõrvakuulmist.
• Kasutage tööriistaga kaasas olevaid
lisakäepidemeid. Kontrolli kadumine võib
põhjustada kehavigastusi.
• Hoidke elektritööriista töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
lõikeketas võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Voolu all oleva juhtmega
kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka
elektritööriista lahtised metallosad, andes
kasutajale elektrilöögi.
• Kasutage klambrit või teist praktilist
viisi, et kindlustada ja toetada tööriist
stabiilsele platvormile. Objekti hoidmine
käes või keha vastas on ebastabiilne ja võib
viia kontrollikaotuseni.
• Kandke goggle-tüüpi prille või muid
kaitseprille. Haamerdamisega võib tekkida
lendavaid laaste. Lendavad osad võivad
silmi jäädavalt kahjustada. Kandke tolmustel
töödel tolmumaski või respiraatorit. Enamiku
tööde puhul on vaja kuulmiskaitsevahendeid.
• Hoidke tööriista kindlalt. Ärge üritage
tööriista kasutada ühe käega hoides.
Soovitatav on alati kasutada külgkäepidet.
Seadme käitamine ühe käega põhjustab
kontrolli kaotamise tööriista üle. Sitke
materjali, näiteks betooniarmatuuri lõhkumine
võib olla ohtlik. Enne käitamist pingutage
külgkäepidet.
• Ärge käitage tööriista järjest pika aja
vältel. Haamriga töötamisest tingitud
vibratsioon võib kahjustada teie käsi ja
käsivarsi. Kasutage kindaid vibratsiooni
pehmendamiseks, samuti tehke
korrapäraseid puhkepause.
• Ärge parandage otsakuid ise. Purustuspea
parandusega peab tegelema volitatud
spetsialist. Valesti parandatud purustuspead
võivad põhjustada vigastusi.
• Tööriista kasutades või otsakuid
vahetades kandke kindaid. Tööriista
ligipääsetavad metallosad ja otsakud võivad
muutuda käitamise ajal väga kuumaks.
Purunenud materjali väikesed osad võivad
paljaid käsi vigastada.
• Ärge kunagi pange tööriista maha, kui
otsak pole täielikult peatunud. Liikuvad
otsakud võivad põhjustada vigastusi.
• Ärge lööge kinni kiilunud otsakuid nende
eemaldamiseks haamriga. Metalli- või muu
materjali laastude osad võivad eemalduda ja
põhjustada vigastusi.
• Kergelt kulunud purustuspead saab
lihvimise teel uuesti teravaks teha.
• Hoidke toitejuhet keerlevatest otsakutest
eemale. Ärge keerake juhet ümber ühegi
oma kehaosa. Keerleva otsaku ümber
keritud elektrijuhe võib põhjustada vigastusi
või kontrollikaotust.
Muud ohud
Pöörlevate vasarate kasutamisega kaasnevad
järgmised riskid.
– Tööriista pöörlevate või kuumade osade
puudutamisest tulenevad vigastused.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
– Kuulmiskahjustused.
– Sõrmede muljumise oht lisatarvikute
vahetamisel.
– Tervisekahjustusoht, mis on tingitud betooni
ja/või kivimaterjalide töötlemisel tekkiva tolmu
sissehingamisest.
9
EESTI KEEL
Tööriista tähistus
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
j. Sügavuse peatusklamber
k. Lukustusrõngas (vaid D25324)
l. Padrun (vaid D25324)
m. Põhikäepide
Kandke kuulmiskaitset.
KASUTUSOTSTARVE
Kandke nägemiskaitset.
Need võimsad pöörlevad suruõhuvasarad
on mõeldud professionaalseks puurimiseks
ja haamerpuurimiseks, kruvi keeramiseks ja
kergeks meiselpuhastuseks.
ANDMEKOODI ASUKOHT (JOON. 1)
Kuupäevakood (n), mis sisaldab ka
tootmisaastat, on trükitud korpusele.
Näiteks:
2012 XX XX
Tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 võimas pöörlev suruõhuvasar
1 külgkäepide
1 sügavuse reguleerimisvarras
1 varustuse kast
1 võtmeta padrun (vaid D25324)
1 kasutusjuhend
1 detailjoonis
• Veenduge, et tööriist, selle osad ega tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
a. Kiiruse regulaator
b. Aktiivne vibratsioonivähendus
(vaid D25223, D25323 ja D25324)
c. Pöörlemissuuna lüliti
d. Režiimivalija
e. Kaitselukk
f. Tööriistahoidik/lukustuspadrun
g. Tolmukate
h. Sügavuse reguleerimisvarras
10
i. Külgkäepide
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need suruõhuvasarad on professionaalsed
elektritööriistad.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest
vastutav isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle
tootega üksi.
AKTIIVNE VIBRATSIOONIVÄHENDUS
(JOONIS 1)
(VAID D25223, D25323 JA D25324)
Aktiivne vibratsioonivähendus neutraliseerib
löökmehhanismist tuleva vibratsiooni. Kätele
avalduva vibratsiooni vähendamine võimaldab
kasutada seadet mugavamalt ja pikemalt ning
pikendab seadme eluiga.
Parimaks vibratsioonivähenduseks hoidke
tööriista ühe käega põhikäepidemest (m) ja
teise käega külgkäepidemest (i). Avaldage vaid
piisavalt survet, et vasar oleks umbes keskmisel
käigul.
Vasaral on vaja vaid veidi survet, et aktiveerida
aktiivne vibratsioonivähendus. Liigse surve
avaldamisel ei puuri ega puhasta puur kiiremini
ning aktiivne vibratsioonivähendus ei hakka tööle.
PÖÖRDEMOMENTI PIIRAV SIDUR
Kõigil pöörlevatel suruõhuvasaratel on
pöördemomenti piirav sidur, mis vähendab
operaatorile ülekantavat maksimaalset
pöördemomendi reaktsiooni, kui puuri otsak
peaks kinni kiiluma. See omadus takistab ka
hammasülekande ja elektrimootori väärtatumist.
EESTI KEEL
toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Pöördemomenti piirav sidur on tehases
seadistatud ja seda ei saa reguleerida.
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge
jaoks. Kontrollige alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
Teie DEWALTI laadija on
topeltisolatsiooniga vastavalt
standardile EN 60745; seetõttu pole
maandusjuhet vaja.
Töörežiimi valimine
(joonis 2)
D25313, D25323, D25324
Tööriista saab kasutada järgmistel töörežiimidel:
Pöördpuurimine: kruvi keeramiseks ja
terasesse, puitu ja plasti puurimiseks.
Haamerpuurimine: betooni ja müüritiste
puurimiseks.
HOIATUS! 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähis on
üksteisest maandusega eraldatud.
Vaid haamerdamine: kergeks
meiselpuhastuseks, piikimiseks
ja lõhkumiseks. Selles režiimis
saab tööriista kasutada hoovana
puuriotsakute vabastamiseks.
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTI hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt.
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis
sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake
tehnilist informatsiooni). Minimaalne juhtme
suurus on 1,5 mm2; maksimaalne pikkus 30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati
täielikult lahti.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS! Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge, et
Otsaku keerlemine: mittetööasendit
kasutatakse vaid lameda purustuspea
pööramiseks soovitud asendisse.
D25223
Tööriista saab kasutada järgmistel töörežiimidel:
Pöördpuurimine: kruvi keeramiseks ja
terasesse, puitu ja plasti puurimiseks.
Haamerpuurimine: betooni ja müüritiste
puurimiseks.
Otsaku keerlemine: mittetööasendit
kasutatakse vaid lameda purustuspea
pööramiseks soovitud asendisse.
Vaid haamerdamine: kergeks
meiselpuhastuseks, piikimiseks
ja lõhkumiseks. Selles režiimis
saab tööriista kasutada hoovana
puuriotsakute vabastamiseks.
1. Töörežiimi valimiseks vajutage kaitselukku
(e) ja pöörake režiimivaliku nupp (d) seni, kui
see näitab soovitud režiimi sümboli suunas.
2. Vabastage kaitselukk ja kontrollige, et
režiimivaliku nupp on lukus.
HOIATUS: Ärge valige töörežiimi, kui
tööriist töötab.
Purustuspea asendi indekseerimine (joonis 2)
Purustuspea saab indekseerida ja lukustada
51/52 erinevasse asendisse.
1. Keerake režiimivaliku nuppu (d), kuni see
näitab otsaku keerlemise sümboli suunas.
2. Keerake purustuspea soovitud asendisse.
11
EESTI KEEL
3. Seadke režiimivaliku nupp (d) vaid
haamerdamisasendisse.
4. Käänake purustuspead seni, kui see oma
kohal lukustub.
SDS Plus® tarvikute sisestamine ja eemaldamine (joonis 3)
See tööriist kasutab SDS Plus® tarvikuid
(vt vahelehe jooniselt 3 SDS Plus® otsaku
ühendusvarre ristlõiget). Soovitame kasutada
vaid professionaalseid tarvikuid.
1. Puhastage ja määrige otsaku ühendusvars.
2. Lükake otsaku ühendusvars
tööriistahoidikusse/lukustuspadrunisse (f).
3. Vajutage otsak alla ja keerake seda kergelt,
kuni see auku sobitub.
4. Tõmmake otsakut ja veenduge, et see on
korralikult kinnitatud. Löökfunktsiooni jaoks
peab tööriistahoidikusse kinnitatud otsak
saama mitme sentimeetri võrra pikisuunas
liikuda.
5. Otsaku eemaldamiseks tõmmake
tööriistahoidik/lukustushülss (f) tagasi ja
tõmmake otsak välja.
HOIATUS. Vahetage tarvikuid alati
vaid kinnastes kätega. Tööriista
ligipääsetavad metallosad ja
lisatarvikud võivad muutuda käitamise
ajal eriti kuumaks.
Külgkäepideme paigaldamine
(joonis 4)
Külgkäepideme (i) saab paigaldada nii, et
see sobib nii parema- kui vasakukäelistele
kasutajatele.
HOIATUS. Ärge kasutage tööriista
ilma külgkäepideme nõuetekohase
paigalduseta.
1. Vabastage külgkäepide.
2. Paremakäeliste kasutajate jaoks: libistage
külgkäepideme klamber üle tööriistahoidiku
oleva hülsi, hoides käepidet vasakul.
Vasakukäeliste kasutajate jaoks: libistage
külgkäepideme klamber üle tööriistahoidiku
oleva hülsi, hoides käepidet paremal.
3. Pöörake külgkäepide soovitud asendisse ja
pingutage.
12
Puurimissügavuse määramine
(joonis 5)
1. Sisestage nõuetekohane puurimisotsak,
nagu ülal kirjeldatud.
2. Vajutage sügavuse peatusklambrit (j) ja
hoidke seda nii.
3. Juhtige sügavuse reguleerimisvarras (h) läbi
sügavuse peatusklambri augu.
4. Reguleerige puurimissügavust, nagu on
näidatud.
5. Vabastage sügavuse peatusklamber.
Pöörlemissuuna lüliti (joonis 6)
1. Vajutage pöörlemissuuna lüliti (c) vasaku käe
poolele edaspidi (RH) pöörlemiseks. Vaata
tööriistal olevaid nooli.
2. Vajutage pöörlemissuuna lüliti (c) parema
käe poolele tagurpidi (LH) pöörlemiseks.
HOIATUS: Enne pöörlemissuuna
vahetust tuleb alati oodata kuni
mootor on täielikult seisma jäänud.
Padruniadapteri ja padruni paigaldamine (müüakse eraldi)
1. Kruvige padrun keermestatud
padruniadapteri otsa.
2. Sisestage tööriistas ühendatud padrun ja
adapter, kuigi see on standardne SDS Plus®
otsak.
3. Otsaku eemaldamiseks jätkake SDS Plus®
otsaku eemaldamiseks.
HOIATUS. Ärge kunagi kasutaeg
haamerpuurimise režiimis padruneid.
Sobilike lisaseadmete kohta teabe saamiseks
pidage nõu müüjaga.
Tööriistahoidiku ja padrunite
asendamine (joonis 1)
D25324
1. Keerake lukustusrõngas (k) avamisasendisse
ja tõmmake tööriistahoidik/lukustushülss (f)
välja.
2. Vajutage padrun (i) võllile ja keerake
lukustusrõngas lukustusasendisse.
3. Padruni vahetamiseks tööriistahoidikuga
tuleb kõigepealt eemaldada padrun
samamoodi nagu tööriistahoidik eemaldati.
Seejärel asetage tööriistahoidik samamoodi
tagas, nagu padruni puhul.
EESTI KEEL
HOIATUS. Ärge kunagi kasutage
haamerpuurimise režiimis padruneid.
Tolmukatte asendamine tolmukattega (joonis 3)
Tolmukattega (g) väldite tolmu pääsemist
mehhanismi. Vahetage kulunud tolmukate
viivitamata välja.
1. Tõmmake tööriistahoidiku lukustushülss (f)
tagasi ja tõmmake tolmukate (g) maha.
2. Paigaldage uus tolmukate.
3. Vabastage tööriistahoidiku lukustushülss.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS:
• Järgige alati ohutusjuhiseid ja
kohalduvaid eeskirju.
Sellest tulenevate jõudude tõttu hoidke masinat
alati kindlalt kahe käega ja võtke kindel asend.
Sisse- ja väljalülitamine
(joonis 1)
1. Vajutage tööriista käivitamiseks kiiruse
regulaatorit (a). Regulaatorile avaldatav
surve määrab tööriista kiiruse.
2. Tööriista peatamiseks vabastage lüliti.
3. Tööriista lukustamiseks, kui see on väljas,
viige pöörlemissuuna lüliti (c) keskasendisse.
Haamerpuurimine (joonis 1)
TAHKE OTSAKUGA PUURIMINE
1. Seadke režiimivaliku nupp (d)
haamerpuurimisasendisse.
2. Sosestage sobiv puuriotsak.
MÄRKUS: Parima tulemuse saamiseks
kasutage kvaliteetseid karbiidtipuga otsakuid.
• Pidage meeles torude ja juhtmestiku
asukohti.
3. Kohandage vastavalt vajadusele
külgkäepidet (i).
• Avaldage tööriistale vaid kerget
survet (umbes 5 kg). Liigne
jõud ei kiirenda puurimist, vaid
vähendab tööriista jõudlust ning võib
lühendada selle kasutusiga.
4. Vajadusel muutke puurimise sügavust.
• Ärge puurige ega sõitke liiga
sügavale, et vältida tolmukatte
kahjustamist.
7. Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust
eemaldamist lülitage tööriist välja.
• Hoidke tööriista alati kindlalt kahes
käes ja tagage kindel iste (joonis
7). Töötage tööriistaga ainult
koos nõuetekohaselt paigaldatud
külgkäepidemega.
Õige käte asend (joonis 1, 7)
HOIATUS: Raskete vigastuste
saamise riski vähendamiseks
kasutage ALATI nõuetekohast
käteasendit, nagu pildil näidatud.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida
selle ootamatut liikumist.
Õige hoideasend nõuab, et üks käsi on eesmisel
käepidemel (i) ja teine käsi põhikäepidemel (m).
Ülekoormatud sidur
Kui puuri otsak kiilub kinni või takerdub, on puuri
võlli jooks häiritud ülekoormatud siduri poolt.
5. Märgistage puuritava augu koht.
6. Asetage puuriotsak töödeldavasse kohta ja
lülitage tööriist sisse.
Koonusotsakuga puurimine 1)
1. Seadke režiimivaliku nupp (d) vaid
haamerdamisasendisse.
2. Kohandage vastavalt vajadusele
külgkäepidet (i).
3. Sisestage sobiv koonusotsak.
4. Paigaldage tsentripuur koonusotsakusse.
5. Asetage tsentripuur töödeldavasse kohta
ja vajutage kiiruse regulaatorit (a). Puurige,
kuni koonus on surunud betoonist läbi u.
1 cm.
6. Lõpetage puurimine ja eemaldage
tsentripuur. Asetage koonusotsa tagasi auku
ja jätkake puurimisega.
7. Kui puurite läbi struktuuri, mis on
koonusotsaku sügavusest paksem, murdke
ära betooni ümar silinder või otsaku koonus
regulaarsete intervallidega. Vältige augu
ümber betooni tahtmatut murdmist, seetõttu
puurige esmalt auk, mis on tsentripuuri
diameetri suurune, täiesti läbi struktuuri.
13
EESTI KEEL
Seejärel puurige koonusauk mõlemalt poolt
poole peale.
8. Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust
eemaldamist lülitage tööriist välja.
Pöördpuurimine (joonis 1)
1. Seadke režiimivaliku nupp (d) vaid
pöördpuurimisasendisse.
2. Paigaldage padruniadapter/padrunikoost.
3. Jätkake haamerpuurimisega, nagu sai
kirjeldatud.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
haamerpuurimise režiimis padruneid.
Kruvi keeramine (joonis 1)
1. Seadke režiimivaliku nupp (d) vaid
pöördpuurimisasendisse.
2. Valige pöörlemissuund.
3. Sisestage spetsiaalne SDS Plus®
kruvikeeraja adapter heksagonaalse
kruvikeeraja otsakuga kasutamiseks.
4. Sisestage sobiv kruvikeeraja otsak. Kui tegu
on kruvitsasoonega kruvidega, kasutage alati
otsijahülsiga.
5. Vajutage õrnalt kiiruse regulaatorit (a), et
vältida kruvipea kahjustamist. Tagurpidise
(LH) keerlemise korral on tööriista kiirus
automatselt langetatud, et vähendada kruvi
kerget eemaldamist.
6. Kui kruvi on töödeldava pinnaga tasapinnas,
vabastage kiiruse regulaator, et vältida
kruvipea liigset sisenemist töödeldavasse
pinda.
Meiselpuhastus ja piikimine
(joonis 1)
1. Seadke režiimivaliku nupp (d) vaid
haamerdamisasendisse.
2. Sisestage sobiv purustuspea ja keerake
seda käsitsi, et see kinnituks ühte 51/52
asendisse.
3. Kohandage vastavalt vajadusele
külgkäepidet (i).
4. Lülitage töörist sisse ja alustage tööga.
5. Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust
eemaldamist lülitage tööriist välja.
HOIATUS:
• Ärge kasutage tööriista
kergestisüttivaid ega
plahvatusohtlike vedelike
segamiseks (bensiin, alkohol jne).
14
• Ärge segage tuleohtlikke vedelikke,
mis on vastavalt märgistatud.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTI elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse
juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb
selle eest hoolitseda ja seadet regulaarselt
puhastada.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge, et
toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
• Masin pole kasutaja poolt hooldatav. Pärast
umbes 40 töötundi viige seade volitatud
DEWALTi remondikeskusse. Kui probleemid
ilmnevad enne seda, võtke ühendust
DEWALTI volitatud remonditöökojaga.
• Tööriist lülitub automaatselt välja, kui
söeharjad on kulunud.
Mootori harjad
DEWALT kasutab täiustatud harjasüsteemi,
mis peatab automaatselt puuri, kui harjad
peaksid olema kulunud. Seeläbi väldite mootori
kahjustamist. Uue harja koosted on saadaval
volitatud DEWALTI teeninduskeskustes. Kasutage
alati identseid asendusosi.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Lisaseadmeid ja tarvikuid tuleb regulaarselt SDS
Plus® seadme juurest määrida.
Puhastamine
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade
ümber kogunenud tolmu või
mustust. Kandke selle töö tegemisel
heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
EESTI KEEL
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kastke tööriista või selle osi vedelikku.
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com.
Lisatarvikud
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid peale
DEWALTI pakutavate ei ole koos
selle seadmega testitud, võib nende
kasutamine koos selle tööriistaga
olla ohtlik. Kehavigastusohu
vähendamiseks on koos seadmega
lubatud kasutada ainult DEWALTi
soovitatud tarvikuid.
Erinevat tüüpi SDS Plus® puuriotsakud ja
purustuspead on soovi korral saadaval.
Sobilike lisaseadmete kohta teabe saamiseks
pidage nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie DEWALTI toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine ja
pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTI toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTI kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTI volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПЕРФОРАТОР ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ
D25313, D25223, D25323, D25324
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по производству электроинструментов, различные
усовершенствования сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надежных
помощников для профессионалов.
Технические характеристики
D25313
230
3
800
0–1,150
0–830
D25223
230
2
800
0–1,150
0–830
D25323
230
2
800
0–1,150
0–830
D25324
230
2
800
0–1,150
0–830
0–3,1
0–3,4
3,1
3,4
0–3,1
0–3,4
0–3,1
0–3,4
13/30/26
51
13/30/26
52
13/30/26
51
13/30/26
51
65
SDS Plus®
54
3,0
65
SDS Plus®
54
3,3
65
SDS Plus®
54
3,4
65
SDS Plus®
54
3,5
дБ(А)
85,4
88
85,4
85,4
дБ(А)
дБ(А)
3,3
99,4
3,9
99
3,3
99,4
3,3
99,4
дБ(А)
3,3
3,9
3,3
3,3
Напряжение питания
В
Тип
Потребляемая мощность
Вт
Число оборотов без нагрузки
об./мин.
Число оборотов под нагрузкой
об./мин.
Энергия удара
Сверление с ударом
Дж
Долбление
Дж
Максимальный диаметр сверления
металл/дерево/бетон
мм
Позиции фиксации долот
Макс. диаметр сверления полой
коронкой в мягком кирпиче
мм
Патрон
Диаметр муфты патрона
мм
Вес
кг
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Сверление в металле
Вибрац. воздействие, ah, D =
м/с²
3,0
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,6
1,5
1,5
1,5
Сверление в бетоне
Вибрац. воздействие, ah,HD =
м/с²
18,0
9,6
10,5
10,5
Погрешность K =
м/с²
1,7
1,5
1,5
1,5
Долбление
Вибрац. воздействие, ah,Cheq =
м/с²
18,0
6,4
10,5
10,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
3,5
3,5
Заворачивание без удара
Вибрац. воздействие ah =
м/с²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации в течение
всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D25313, D25223, D25323, D25324
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Эта продукция соответствует директивам
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.05.2010
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при
работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно
прочтите все правила
безопасности и инструкции.
Несоблюдение всех перечисленных
ниже правил безопасности
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/
или получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
18
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождем
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
e) При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
f) При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите
за тем, что Вы делаете,
РУССКИЙ ЯЗЫК
и руководствуйтесь здравым
смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) При работе используйте
средства индивидуальной
защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное
использование защитного
снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных
наушников, значительно снизит
риск получения травмы.
c) Не допускайте
непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой
розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен
в положение «включено», это может
привести к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся
части электроинструмента, может
стать причиной тяжелой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда
или перчатки находились
в постоянном отдалении
от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть
в движущиеся части инструмента.
g) Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование
устройства пылеудаления
значительно снижает риск
возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И
ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
f) Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила безопасности при работе перфораторами
непокрытые изоляцией металлические
части электроинструмента также
«живыми», что создает опасность
поражения электрическим током.
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
• Надевайте защитные очки или
другие средства защиты глаз.
При сверлении с ударом частицы
материала разлетаются во все
стороны. Разлетающиеся частицы
могут повредить глаза. При выполнении
операций с вырабатыванием
пыли надевайте защитную маску
или респиратор. При выполнении
большинства операций рекомендуется
ношение противошумных наушников.
• При работе всегда крепко
держите инструмент. Работать
инструментом разрешается,
только держа его обеими руками.
Рекомендуется при каждой операции
использовать боковую рукоятку.
Управление инструментом одной
рукой может привести к потере
контроля. Также при долблении могут
представлять опасность детали из
материалов повышенной твердости,
такие как арматурные стержни.
Надежно затягивайте боковую рукоятку
перед началом работы.
• При работе пользуйтесь
дополнительными рукоятками,
прилагающимися к инструменту.
Потеря контроля над инструментом
может привести к тяжелой травме.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрация, производимая
во время ударного сверления, может
причинить вред Вашим рукам или
ногам. Используйте перчатки для
лучшей антивибрационной защиты
и ограничьте воздействие вибрации,
устраивая частые перерывы в работе.
• Держите электроинструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых
режущий инструмент может задеть
скрытую проводку или собственный
кабель. Контакт с находящимся
под напряжением проводом делает
• Не пытайтесь самостоятельно
ремонтировать насадки. Ремонт
долота должен осуществляться
авторизованным специалистом.
Неправильно восстановленные долота
могут стать причиной получения
травмы.
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Надевайте перчатки при работе
и электроинструментом или
при смене насадок. Открытые
металлические поверхности
электроинструмента и насадки
в процессе работы сильно нагреваются.
Частицы обрабатываемого материала
могут стать причиной травмы
незащищенных рук.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
• Никогда не кладите инструмент
до полной остановки насадки.
Вращающееся долото может стать
причиной получения травмы.
• Никогда не ударяйте молотком по
заклиненным насадкам, пытаясь,
таким образом, их освободить.
Частицы обрабатываемого материала
или металлическая стружка могут
отскочить и стать причиной получения
травмы.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (n), который также включает
в себя год изготовления, отштампован на
поверхности корпуса инструмента.
Пример:
2010 XX XX
• Слегка износившиеся долота можно
обновить при помощи шлифовки.
• Держите электрический кабель
подальше от вращающихся насадок.
Не оборачивайте кабель вокруг
какой-либо части Вашего тела.
Электрический кабель, намотанный на
быстро вращающееся долото, может
стать причиной получения травмы
и потери контроля над инструментом.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании перфораторов:
- Травмы в результате касания горячих
или вращающихся частей инструмента .
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
- Ухудшение слуха.
- Риск защемления пальцев при смене
насадок.
- Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с бетоном и/или
кирпичом.
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Перфоратор для тяжелых работ
1 Боковая рукоятка
1 Упор-ограничитель глубины сверления
1 Чемодан
1 Быстрозажимной патрон (только D25324)
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости
b. Контроль активной вибрации (только
D25223, D25323 и D25324)
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
c. Переключатель направления вращения
(реверса)
d. Переключатель режимов работы
e. Предохранительный стопор
f. Патрон / Муфта патрона
Перфоратору достаточно оказанного
давления, способного задействовать контроль
активной вибрации. Чрезмерная сила не
увеличит скорость сверления или долбления
и контроль активной вибрации не будет
задействован.
g. Пылезащитная крышка
МУФТА ПРЕДЕЛЬНОГО МОМЕНТА
h. Упор-ограничитель глубины
Все перфораторы оборудованы встроенной
предохранительной муфтой предельного
момента, которая снижает реакцию от
крутящего момента, действующую на
оператора при заклинивании бура. Это
устройство также предотвращает останов
трансмиссии и электродвигателя. Муфта
предельного момента установлена на заводеизготовителе и не может регулироваться
в дальнейшем.
i. Боковая рукоятка
j. Зажим ограничителя глубины
k. Кольцо фиксации насадки (только D25324)
l. Быстросъемный патрон (только D25324)
m. Основная рукоятка
НАЗНАЧЕНИЕ
Данные перфораторы предназначены для
профессиональных работ в тяжелом режиме
по сверлению с ударом, заворачиванию
саморезов и легким работам по дроблению.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные перфораторы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей с
инструментом без присмотра.
КОНТРОЛЬ АКТИВНОЙ ВИБРАЦИИ (РИС. 1)
(ТОЛЬКО D25223, D25323 И D25324)
Вибрационная отдача ударного механизма
нейтрализуются активным управлением
вибрации. Снижение воздействия вибрации
на руки оператора обеспечивает удобство
эксплуатации инструмента в течение
продолжительных операций и увеличивает
срок службы инструмента.
Для наилучшего контроля вибрации держите
инструмент одной рукой за основную рукоятку
(m), другой рукой за боковую рукоятку (i).
При работе не оказывайте на инструмент
чрезмерное давление.
22
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60745, что исключает
потребность в заземляющем
проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного
кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»). Минимальный
размер проводника должен составлять
РУССКИЙ ЯЗЫК
1,5 мм2; максимальная длина кабеля не
должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Выбор режима работы (Рис. 2)
D25313, D25323, D25324
Инструмент может использоваться
в следующих режимах работы:
Режим сверления без удара:
для заворачивания саморезов
и сверления в металле, дереве
и пластике.
Режим сверления с ударом: для
сверления в бетоне и кирпичной
кладке.
Режим долбления только: для легких
работ по дроблению, долблению
и разбиванию. В этом режиме
перфоратор может использоваться
в качестве рычага для извлечения
застрявшего бура.
Поворот насадки: нерабочий режим,
используется только для установки
плоского долота в заданное
положение.
D25223
Инструмент может использоваться
в следующих режимах работы:
Режим сверления без удара:
для заворачивания саморезов
и сверления в металле, дереве
и пластике.
Режим сверления с ударом: для
сверления в бетоне и кирпичной
кладке. Поворот насадки: нерабочий
режим, используется только
для установки плоского долота
в заданное положение.
Режим долбления только: для легких работ по
дроблению, долблению и разбиванию. В этом
режиме перфоратор может использоваться
в качестве рычага для извлечения
застрявшего бура.
1. Для установки режима работы, нажмите
на предохранительный стопор (е)
и вращайте переключатель режимов (d),
пока он не укажет на символ заданного
режима.
2. Отпустите предохранительный стопор
и проверьте, что переключатель режимов
зафиксирован на месте.
ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте
рабочий режим, когда
электроинструмент находится
в процессе работы.
Регулирование положения долота
(Рис. 2)
Ваш инструмент позволяет установить
и зафиксировать долото в 51/52-х различных
положениях.
1. Вращайте переключатель режимов (d),
пока он не укажет на символ «поворот
насадки».
2. Поверните долото в сторону нужной
позиции.
3. Установите переключатель режимов (d)
в положение «долбление только».
4. Поворачивайте долото, пока оно не
зафиксируется в нужной позиции.
Замена принадлежностей SDS
Plus® (Рис. 3)
Данный инструмент работает долотами SDS
Plus® (См. вставку на рисунке 3: поперечное
сечение хвостовика долота SDS Plus®).
Мы рекомендуем использовать только
профессиональные принадлежности.
1. Очистите и смажьте хвостовик насадки.
2. Вставьте долото в патрон/муфту патрона
(f).
3. Нажимайте и поворачивайте насадку,
чтобы хвостовик вошел в шлицы.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Потяните за насадку для проверки
надежности ее фиксации. Для выполнения
ударной функции насадка должна
иметь некоторую свободу перемещения
в продольном направлении в пределах
нескольких сантиметров.
5. Чтобы вынуть долото, оттяните назад
патрон/муфту патрона (f) и извлеките
долото из патрона.
ВНИМАНИЕ: Всегда
надевайте перчатки при
смене насадок. Открытые
металлические поверхности
электроинструмента и насадки
в процессе работы сильно
нагреваются.
Установка боковой рукоятки
(Рис. 4)
Боковая рукоятка (i) может быть установлена
так, чтобы создать удобство для
пользователей как с правой, так и с левой
рабочей рукой.
ВНИМАНИЕ: Всегда пользуйтесь
инструментом только
с правильно установленной
боковой рукояткой.
1. Ослабьте боковую рукоятку.
2. Для пользователей с правой рабочей
рукой: установите зажим боковой
рукоятки на муфте позади патрона,
располагая боковую рукоятку слева.
Для пользователей с левой рабочей
рукой: установите зажим боковой
рукоятки на муфте позади патрона,
располагая боковую рукоятку справа.
3. Поверните боковую рукоятку в требуемое
положение и затяните крепление.
Настройка глубины сверления
(Рис. 5)
1. Вставьте требуемый бур, как это описано
выше.
2. Нажмите на зажим ограничителя
глубины (j) и удерживайте его в нажатом
состоянии.
3. Установите упор-ограничитель глубины
сверления (h) в сквозное отверстие
зажима ограничителя.
4. Настройте глубину сверления, как это
показано на рисунке.
5. Отпустите зажим ограничителя глубины.
24
Переключатель направления вращения (реверса) (Рис. 6)
1. Передвиньте сдвижной переключатель
реверса (с) в левую сторону для
включения вращения вперед (вправо). См.
стрелки на электроинструменте.
2. Передвиньте переключатель реверса (с)
в правую сторону для включения реверса
(влево).
ВНИМАНИЕ: Прежде чем
поменять направление вращения,
обязательно дождитесь полной
остановки двигателя.
Установка переходника и быстросъемного патрона (продаются
раздельно)
1. Навинтите быстросъемный патрон на
резьбовой конец переходника патрона.
2. Вставьте свинченные вместе патрон
и переходник в электроинструмент, как
если бы это была стандартная насадка
SDS Plus®.
3. Чтобы снять быстросъемный патрон,
следуйте процедуре снятия стандартной
насадки SDS Plus®.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не используйте стандартные
патроны в режиме сверления
с ударом.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Замена патрона SDS Plus® на быстросъемный патрон (Рис. 1)
D25324
1. Поверните кольцо фиксации насадки (k)
в положение разблокировки и снимите
патрон/муфту патрона (f).
2. Надвиньте быстросъемный патрон (l) на
шпиндель и поверните кольцо фиксации
в положение блокировки.
3. Для замены быстросъемного патрона
на патрон SDS Plus®, сначала снимите
быстросъемный патрон таким же
образом, как был снят патрон SDS Plus®.
Затем установите патрон SDS Plus®
таким же образом, как устанавливался
быстросъемный патрон.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не используйте стандартные
патроны в режиме сверления
с ударом.
Замена пылезащитной крышки
(Рис. 3)
Пылезащитная крышка (g) предотвращает
проникновение абразивной пыли в ударный
механизм. Немедленно заменяйте
изношенную пылезащитную крышку.
1. Сдвиньте назад муфту патрона (f)
и снимите пылезащитную крышку (g).
2. Установите новую пылезащитную крышку.
3. Отпустите муфту патрона.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• При сверлении стен, определите
местоположение отопительных
труб и электропроводки.
• Не оказывайте давления
более 5-ти кг при работе
электроинструментом.
Излишнее давление на
инструмент не ускорит
процесс сверления, но понизит
эффективность его работы
и может сократить срок его
службы.
• Не сверлите и не заворачивайте
на слишком большую
глубину, чтобы не повредить
пылезащитную крышку.
• Всегда крепко держите
инструмент обеими руками
и работайте в устойчивой позе
(рис. 7). Всегда работайте
инструментом с надежно
закрепленной боковой рукояткой.
Правильное положение рук во
время работы (Рис. 1, 7)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(i), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (m).
Предохранительная муфта
При заклинивании сверла устройство,
приводящее в движение сверлильный
шпиндель, отключится при помощи
предохранительной муфты. Во избежание
сильной отдачи, всегда крепко держите
инструмент обеими руками и работайте
в устойчивой позе.
Включение и выключение (Рис. 1)
1. Чтобы включить инструмент, нажмите
на клавишу пускового выключателя
с регулировкой скорости (а). Давление,
оказываемое на клавишу выключателя,
определяет скорость вращения двигателя.
2. Чтобы выключить инструмент, отпустите
пусковой выключатель.
3. Чтобы заблокировать инструмент
в положении «выключено», передвиньте
переключатель реверса (с) в среднее
положение.
Сверление с ударом (Рис. 1)
СВЕРЛЕНИЕ СПЛОШНЫМ БУРОМ
1. Установите переключатель режимов (d)
в положение «сверление с ударом».
2. Вставьте соответствующий бур.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для наилучших
результатов работы используйте
высококачественные буры
с твердосплавными напайками.
3. Отрегулируйте положение боковой
рукоятки (i).
4. Установите глубину сверления, при
необходимости.
5. Точкой отметьте место, в котором
необходимо высверлить отверстие.
6. Поместите наконечник бура в отмеченную
точку и включите электроинструмент.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
7. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
Сверление коронкой (Рис. 1)
1. Установите переключатель режимов (d)
в положение «сверление с ударом».
2. Отрегулируйте положение боковой
рукоятки (i).
3. Вставьте соответствующую коронку.
4. Вставьте центрирующее сверло в коронку.
5. Поместите остриё центрирующего сверла
в отмеченную точку и нажмите клавишу
пускового выключателя (а). Сверлите до
тех пор, пока коронка не углубится в бетон
приблизительно на 1 см.
6. Прекратите сверлить и отсоедините
центрирующее сверло. Поместите коронку
в отверстие и продолжайте сверлить.
7. При просверливании конструкции,
толщина которой превышает глубину
коронки, регулярно удаляйте
высверленные круговые цилиндры бетона
или бетон, заполнивший полость коронки.
Для предотвращения нежелательного
разрушения бетона вокруг отверстия,
предварительно просверлите сквозное
отверстие центрирующим сверлом. Затем
коронкой сверлите отверстие наполовину
с каждой стороны от сквозного отверстия.
8. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
Сверление (Рис. 1)
1. Установите переключатель режимов (d)
в положение «сверление».
2. Установите свинченные вместе
переходник и быстросъемный патрон.
3. Следуйте процедуре сверления с ударом.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не используйте стандартные
патроны в режиме сверления
с ударом.
Заворачивание (Рис. 1)
1. Установите переключатель режимов (d)
в положение «сверление».
2. Выберите направление вращения.
3. Вставьте специальный переходник
SDS Plus®, предназначенный для
26
использования с отверточными насадками
с шестигранными хвостовиками.
4. Вставьте соответствующую отверточную
насадку. При заворачивании саморезов со
шлицевой головкой, всегда используйте
насадки с направляющей.
5. Осторожно нажимайте на клавишу
выключателя с регулировкой скорости
(а), чтобы не допустить повреждения
головки винта. При включении реверса
(вращение влево), скорость вращения
электроинструмента автоматически
снижается для легкого вывертывания
самореза.
6. Как только саморез завернется заподлицо
с поверхностью заготовки, отпустите
клавишу выключателя с регулировкой
скорости, чтобы головка винта не вошла
в заготовку.
Дробление и долбление (Рис. 1)
1. Установите переключатель режимов (d)
в положение «долбление только».
2. Вставьте соответствующее долото
и поверните его рукой для фиксации
в одной из 51/52-х позиций.
3. Отрегулируйте положение боковой
рукоятки (i).
4. Включите электроинструмент и начинайте
работать.
5. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
ВНИМАНИЕ:
• Не используйте этот
электроинструмент для
смешивания или подкачивания
легковоспламеняющихся или
взрывоопасных жидкостей
(бензина, спирта и пр.).
• Не смешивайте и не
перемешивайте
воспламеняющиеся жидкости,
отмеченные соответствующим
предупреждающим знаком.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините
его от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
• Данный инструмент не обслуживается
пользователем. Регулярно,
приблизительно каждые 40 часов
эксплуатации, проверяйте Ваш
электроинструмент в авторизованном
сервисном центре DEWALT. В случае
возникновения проблем до истечения
указанного срока, обращайтесь
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
• Электроинструмент автоматически
выключается в случае износа угольных
щеток.
Щетки электродвигателя
DEWALT использует усовершенствованную
систему щеток, при которой инструмент
автоматически выключается в случае
износа угольных щеток. Данная система
предотвращает серьезные повреждения
электродвигателя. Наборы новых щеток можно
приобрести в авторизованных сервисных
центрах DEWALT. Всегда используйте сменные
детали, идентичные оригинальным.
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную
в воде с мягким мылом. Не
допускайте попадания какой-либо
жидкости внутрь инструмента;
ни в коем случае не погружайте
какую-либо часть инструмента
в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Различные типы сверл и долот SDS Plus®
можно приобрести дополнительно.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Хвостовики использующихся в работе насадок
SDS Plus® необходимо регулярно очищать
и смазывать.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.
zst00206523 - 31-05-2013
28
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising