D25223K | DeWalt D25223K ROTARY HAMMER Type 2 instruction manual

371000 - 95 LV
D25313
D25223
D25323
D25324
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
17
1. attēls / Рисунок 1
n
f
b
d
e
g
c
a
m
h
i
j
D25323
b
f
n
c
a
g
m
h
d
e
j
D25223
i
c
d
n
g
k
f
f
a
m
h
e
i
j
l
D25313
k
D25324
3
2. attēls / Рисунок 2
d
d
D25313, D25323,
D25324
3. attēls / Рисунок 3
e
e
D25223
4. attēls / Рисунок 4
f
g
i
4
5. attēls / Рисунок 5
6. attēls / Рисунок 6
c
h
j
7. attēls / Рисунок 7
5
LATVIEŠU
LIELAS NOSLODZES TRIECIENURBJMAŠĪNA
D25313, D25223, D25323, D25324
Apsveicam!
Jūs esat izvēlējušies DEWALT instrumentu. DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
V
(tikai Apvienotā Karaliste un Īrija)
V
Tips
Ievades jauda
W
Ātrums bez noslodzes
min-1
Ātrums bez noslodzes
min-1
Trieciena enerģija
Triecienurbšana
J
Atskaldīšana
J
Maksimālais urbšanas dziļums
tēraudā/koksnē/betonā
mm
Kalta pozīcijas
Serdeņa urbšanas dziļums
mīkstā ķieģelī
mm
Instrumenta turētājs
Uzmavas diametrs
mm
Svars
kg
LPA
KPA
LWA
KWA
(Skaņas spiediens)
(skaņas spiediena nenoteiktība)
(skaņas jauda)
(skaņas jaudas nenoteiktība)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D25313
230
230/115
3
800
0–1150
0–830
D25223
230
230/115
2
800
0–1150
0–830
D25323
230
230/115
2
800
0–1150
0–830
D25324
230
230/115
2
800
0–1150
0–830
0–3,1
0–3,4
3,1
3,4
0–3,1
0–3,4
0–3,1
0–3,4
13/30/26
51
13/30/26
52
13/30/26
51
13/30/26
51
65
SDS Plus®
54
3,0
65
SDS Plus®
54
3,3
65
SDS Plus®
54
3,4
65
SDS Plus®
54
3,5
85,4
3,3
99,4
3,3
88
3,9
99
3,9
85,4
3,3
99,4
3,3
85,4
3,3
99,4
3,3
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas atbilstoši EN 60745:
Urbšana metālā
Vibrāciju emisijas vērtība ah,D =
Nenoteiktība K =
m/s²
m/s²
3,0
1,6
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Urbšana betonā
Vibrāciju emisijas vērtība ah,HD = m/s²
Nenoteiktība K =
m/s²
18,0
1,7
< 9,6
1,5
< 10,5
1,5
< 10,5
1,5
Kalšana betonā
Vibrāciju emisijas vērtība ah,Cheq =m/s²
Nenoteiktība K =
m/s²
18,0
1,5
< 6,4
1,5
< 10,5
3,5
< 10,5
3,5
Skrūvju skrūvēšana bez trieciendarbības
m/s²
Vibrāciju emisijas vērtība ah =
Nenoteiktība K =
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
6
LATVIEŠU
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju
emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta
pārbaudes metodi, kas norādīta EN 60745, un
to var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai
ar citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš
novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā
vibrāciju emisijas vērtība attiecas
uz instrumenta galveno paredzēto
lietošanu. Tomēr, ja instruments
tiek lietots dažādiem darbiem, ar
atšķirīgiem piederumiem vai tiek
slikti apkopts, vibrāciju emisija var
atšķirties. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments
ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā.
Šādos gadījumos var ievērojami
samazināties iedarbības līmenis visā
darba laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības
pasākumus, lai aizsargātu operatoru
no vibrācijas iedarbības, piemēram,
jāveic instrumentu un piederumu
apkope, jārūpējas, lai rokas būtu
siltas, jāorganizē darba gaita.
Drošinātāji:
Eiropa
230 V instrumenti 10 ampēri, elektrotīkls
Apvienotā
Karaliste un Īrija 230 V instrumenti 13 ampēri,
kontaktdakšās
Definīcijas. Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju,
kuras rezultātā, ja to nenovērš,
iestājas nāve vai tiek gūti smagi
ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var iestāties nāve vai
gūti smagi ievainojumi.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var gūt nelielus vai
vidēji smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
D25313, D25223,D25323, D25324
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/
EK un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
lūdzu, sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un DEWALT vārdā
izstrādā šo apliecinājumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides
nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.05.2010.
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārējie elektroinstrumenta
drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
7
LATVIEŠU
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai
ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu
(bez vada).
1) DROŠĪBA DARBA VIETĀ
a) Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram,
viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai
putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada
dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus
vai izgarojumu tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas
kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās
strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis
ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu
iedarbībai. Ja elektroinstrumentā iekļūst
ūdens, palielinās elektriskās strāvas
trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai
neatvienojiet elektroinstrumentu no
kontaktligzdas, turot to aiz vada.
Netuviniet vadu karstuma avotiem, eļļai,
asām šķautnēm vai kustīgām detaļām.
Ja vadi ir bojāti vai sapīti, pastāv lielāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
8
f)
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet,
vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja
elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f) Valkājiet piemērotu apģērbu.
Nevalkājiet pārāk brīvu apģērbu vai
rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu
un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs
apģērbs, rotaslietas vai gari mati var
ieķerties kustīgajās detaļās.
g) Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas
ierīces, tās jāpievieno un jālieto
pareizi. Lietojot putekļu savākšanas ierīci,
iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
LATVIEŠU
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja
to ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt.
Ja elektroinstrumentu nav iespējams
kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams
un ir jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d) Glabājiet elektroinstrumentus, kas
netiek darbināti, bērniem nepieejamā
vietā un neatļaujiet to ekspluatēt
personām, kas nav apmācītas
to lietošanā vai nepārzina šos
norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
e) Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo.
Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi
elektroinstrumenti, kam nav veikta
pienācīga apkope.
f) Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus.
Ja griežņiem ir veikta pienācīga apkope
un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
g) Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) APKALPOŠANA
a) Uzticiet sava elektroinstrumenta apkopi
un apkalpošanu kvalificētai personai,
lietojot tikai identiskas rezerves daļas.
Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta
drošība.
Papildu īpaši drošības noteikumi perforatoriem
• Valkājiet ausu aizsargus. Trokšņa iedarbībā
varat zaudēt dzirdi.
• Lietojiet palīgrokturus, kas iekļauti
instrumenta komplektā. Zaudējot kontroli
pār instrumentu, var gūt ievainojumus.
• Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
griezējinstruments varētu saskarties ar
apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja notiks saskare ar vadiem, kuros
ir strāva, visas instrumenta ārējās metāla
virsmas vadīs strāvu un radīs elektriskās
strāvas trieciena risku.
• Izmantojiet spailes vai kādā citā
praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, tas ir, nestabilā stāvoklī, un
jūs varat zaudēt kontroli pār to.
• Valkājiet aizsargbrilles vai citus acu
aizsarglīdzekļus. Triecienurbšanas darba
laikā lido skaidas. Lidojošās daļiņas var
iekļūt acīs un neatgriezeniski sabojāt redzi.
Ja darba laikā rodas putekļi, valkājiet putekļu
masku vai respiratoru. Veicot praktiski
jebkuru darbu, jāvalkā ausu aizsarglīdzekļi.
• Vienmēr cieši turiet instrumentu. Šo
instrumentu drīkst darbināt, tikai turot to
ar abām rokām. Ieteicams vienmēr izmantot
sānu rokturi. Ja darba laikā to turēsiet tikai
ar vienu roku, zaudēsiet tā kontroli. Bīstamas
situācijas var rasties arī, caurkaļot cietus
materiālus, piemēram, armatūras stieņus, vai
instrumentam pret tādiem atduroties. Pirms
darba cieši piestipriniet sānu rokturi.
• Šo instrumentu nedrīkst darbināt ļoti
ilgi bez apstājas. Vibrācija, kas rodas,
šim instrumentam darbojoties, var kaitēt
plaukstām un rokām. Lai mazinātu vibrācijas
ietekmi, valkājiet cimdus un bieži atpūtieties,
ierobežojot darba ilgumu.
• Papildpiederumus nedrīkst labot pašu
spēkiem. Kalts ir jāsalabo kvalificētam
speciālistam. Nepareizi salaboti kalti var
izraisīt ievainojumus.
• Ekspluatējot instrumentu vai mainot
uzgaļus, vienmēr jāvalkā cimdi.
Instrumenta un uzgaļu atklātās metāla
detaļas darba laikā var kļūt ļoti karstas. Sīkas
materiāla atlūzas var ievainot kailas rokas.
• Elektroinstrumentu nedrīkst nolikt
9
LATVIEŠU
malā, līdz uzgalis nav pilnībā pārstājis
darboties. Rotējoši uzgaļi var izraisīt
ievainojumus.
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 lielas noslodzes perforatora triecienurbjmašīna
• Iestrēgušus uzgaļus nedrīkst dauzīt ar
āmuru, lai tos atbrīvotu. Tādējādi var
atdalīties metāla vai materiāla skaidas un
ievainot jūs.
1 sānu rokturis
• Mazliet nodilušus uzgaļus drīkst uzasināt
ar slīpēšanas palīdzību.
1 spīļpatrona bez atslēgas (tikai D25324)
• Rūpējieties, lai vads neatrastos rotējošā
uzgaļa tuvumā. Strāvas vadu nedrīkst
aptīt apkārt nevienai ķermeņa daļai. Ja
elektrības vads ir aptinies apkārt rotējošajam
uzgalim, varat gūt ievainojumus un zaudēt
kontroli pār instrumentu.
Atlikušie riski
Lietojot perforatorus, parasti pastāv arī šādi riski:
– ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
instrumenta rotējošām vai karstajām
detaļām.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir
šādi:
1 dziļuma regulēšanas stienis
1 piederumu kārba
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a. regulējama ātruma slēdzis
b. Aktīvā vibrāciju vadība
(tikai D25223, D25323 un D25324)
c. turpgaitas/atpakaļgaitas bīdnis
– dzirdes pasliktināšanās;
d. režīma izvēles slēdzis
– pirkstu saspiešanas risks, mainot
instrumenta piederumus;
e. drošības slēdzis
– kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu
ieelpošana, kuri rodas, apstrādājot betonu
un/vai mūri.
g. putekļu aizsargs
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Valkājiet ausu aizsargus.
Valkājiet acu aizsargus.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.)
Datuma kods (n), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2012 XX XX
Ražošanas gads
10
f. Instrumenta turētājs / bloķēšanas uzmava
h. dziļuma regulēšanas stienis
i. sānu rokturis
j. dziļuma aiztura skava
k. Bloķēšanas uzmava (tikai D25324)
l. Spīļpatrona (tikai D25324)
m.Galvenais rokturis
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šis lielas noslodzes perforators ir paredzēts
profesionāliem perforēšanas, triecienurbšanas,
skrūvēšanas un nelieliem atšķelšanas darbiem.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šī triecienurbjmašīna ir profesionālai
lietošanai paredzēts elektroinstruments.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
LATVIEŠU
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
AKTĪVĀ VIBRĀCIJU VADĪBA (1. ATT.)
(TIKAI D25223, D25323 UN D25324)
Aktīvā vibrāciju vadība neitralizē trieciena
mehānisma radīto atsitienu vibrāciju. Mazinot
plaukstas un rokas vibrāciju, tā nodrošina daudz
ērtāku darbu ilgstošā laikposmā un paildzina
ierīces ekspluatācijas laiku.
Lai vislabāk vadītu vibrāciju, ar vienu roku turiet
instrumenta galveno rokturi (m), bet ar otru —
sānu rokturi (i). Spiediet triecienurbjmašīnu tikai
līdz uzgaļa gājiena vidum.
Triecienurbjmašīnai vajadzīgs uzspiest tikai
tik daudz, lai sāktu darboties aktīvā vibrāciju
kontrole. Piemērojot pārāk lielu spiedienu,
instruments neurbs vai nekals ātrāk, turklāt
nesāks darboties aktīvā vibrāciju kontrole.
GRIEZES MOMENTA IEROBEŽOŠANAS
SAJŪGS
Visas triecienurbjmašīnas ir aprīkotas ar griezes
momenta ierobežošanas sajūgu, kas mazina
maksimālo griezes momenta reakciju, kas urbja
uzgaļa iestrēgšanas gadījumā tiek pārnesta uz
operatoru. Šī funkcija arī novērš pārvada un
elektromotora iesprūšanu. Griezes momenta
ierobežošanas sajūgs ir iestatīts rūpnīcā un nav
regulējams.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
Šim DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60745, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
BRĪDINĀJUMS! 115 V instrumenti
jādarbina ar droša izolējoša
transformatora palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcā.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
fāzes spailes;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālās spailes.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma spailes.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
trīsvadu pagarinājuma vadu, kas ir piemērots
šī instrumenta ieejas jaudai (sk. tehniskos
datus). Minimālais vadītāja izmērs ir 1,5 mm2;
maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem.
Slēdzim jāatrodas stāvoklī IZSLĒGTS
(OFF). Instrumentam nejauši sākot
darboties, var gūt ievainojumus.
Darbības režīma izvēle
(2. (att.)
D25313, D25323, D25324
Instrumentu iespējams lietot šādos darbības
režīmos:
rotācijas urbšana — skrūvēšanai un
urbšanai tēraudā, kokā un plastmasā;
triecienurbšana — betona un mūra
urbšanai;
tikai kalšana — nelieliem
atskaldīšanas, kalšanas un
sagraušanas darbiem. Šajā režīmā
instrumentu iespējams lietot arī kā
11
LATVIEŠU
sviru, lai atbrīvotu iestrēgušu urbja
uzgali.
uzgaļa rotācija — neaktīva pozīcija,
ko lieto tikai plakana kalta pagriešanai
vēlamajā stāvoklī.
D25223
Instrumentu iespējams lietot šādos darbības
režīmos:
rotācijas urbšana — skrūvēšanai un
urbšanai tēraudā, kokā un plastmasā;
triecienurbšana — betona un mūra
urbšanai;
uzgaļa rotācija — neaktīva pozīcija,
ko lieto tikai plakana kalta pagriešanai
vēlamajā stāvoklī;
tikai kalšana — nelieliem
atskaldīšanas, kalšanas un
sagraušanas darbiem. Šajā režīmā
instrumentu iespējams lietot arī kā
sviru, lai atbrīvotu iestrēgušu urbja
uzgali.
1. Lai izvēlētos darbības režīmu, nospiediet
drošības slēdzi (e) un grieziet režīma izvēles
slēdzi (d), līdz tas ir vērsts pret vēlamā
režīma apzīmējumu.
2. Atbrīvojiet drošības slēdzi un pārbaudiet, vai
režīma izvēles slēdzis ir nofiksēts vietā.
BRĪDINĀJUMS! Neveiciet darbības
režīma maiņu, kamēr instruments
darbojas.
Kalta pozīciju skalas iedalījumi
(2. att.)
Kaltam var būt skalas iedalījumi un to iespējams
nofiksēt 51/52 dažādos stāvokļos.
1. Grieziet režīma izvēles slēdzi (d), līdz tas ir
vērsts pret simbolu "uzgaļa rotācija".
2. Pagrieziet kaltu vēlamajā stāvoklī.
1. Ieeļļojiet un notīriet uzgaļa kātu.
2. Ievietojiet uzgaļa kātu instrumenta turētājā/
bloķēšanas uzmavā (f).
3. Spiediet uzgali lejup un mazliet to pagrieziet,
līdz tas ir ievietots spraugās.
4. Pavelciet uzgali, lai pārbaudītu, vai tas
ir pienācīgi nofiksēts. Trieciena funkcijai
ir nepieciešams, lai urbis pa asi varētu
kustēties vairākus centimetrus, kad tas ir
nobloķēts instrumenta turētājā.
5. Lai izņemtu uzgali, pavelciet instrumenta
turētāja bloķēšanas uzmavu (f) atpakaļ un
izvelciet uzgali.
BRĪDINĀJUMS! Nomainot
piederumus, obligāti jāvalkā cimdi.
Instrumenta un piederumu atklātās
metāla detaļas darba laikā var kļūt ļoti
karstas.
Sānu roktura uzstādīšana
(4. att.)
Sānu rokturi (i) var piestiprināt tā, lai instrumentu
varētu darbināt gan ar kreiso, gan labo roku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumentu drīkst
darbināt tikai tad, ja tā sānu rokturis ir
uzstādīts pareizi.
1. Atskrūvējiet sānu rokturi.
2. Ja esat labrocis: virziet sānu roktura skavu
pāri uzmavai, kas atrodas aiz instrumenta
turētāja (rokturis — uz kreiso pusi).
Ja esat kreilis: virziet sānu roktura skavu
pāri uzmavai, kas atrodas aiz instrumenta
turētāja (rokturis — uz labo pusi).
3. Pagrieziet sānu rokturi līdz vēlamajam
stāvoklim un pieskrūvējiet to.
Urbšanas dziļuma uzstādīšana
(5. att.)
3. Iestatiet režīma izvēles slēdzi (d) stāvoklī
"tikai kalšana".
1. Uzstādiet vajadzīgo urbja uzgali, kā
aprakstīts iepriekš.
4. Pagroziet kaltu, līdz tas nofiksējas vēlamajā
stāvoklī.
2. Nospiediet dziļuma aiztura skavu (j) un turiet
to nospiestu.
SDS Plus® piederumu ievietošana un izņemšana (3. att.)
Šim instrumentam var pievienot SDS Plus
piederumus (sk. 3. attēlā mazo papildattēlu, kur
attēlots SDS Plus® uzgaļa kāta šķērsgriezums).
Ieteicams izmantot tikai profesionālai lietošanai
paredzētus piederumus.
®
12
3. Ievietojiet dziļuma regulēšanas stienīti (h)
caur atveri dziļuma aiztura skavā.
4. Noregulējiet urbšanas dziļumu, kā attēlots.
5. Atlaidiet dziļuma aiztura skavu.
LATVIEŠU
Turpgaitas/atpakaļgaitas bīdnis (6. att.)
1. Rotācija turp (labročiem) – nospiediet
turpgaitas/atpakaļgaitas bīdni (c) uz kreisās
rokas pusi. Skatiet uz instrumenta norādītās
bultiņas.
2. Rotācija atpakaļ (kreiļiem) – nospiediet
turpgaitas/atpakaļgaitas bīdni (c) uz labās
rokas pusi.
BRĪDINĀJUMS! Pirms rotācijas
virziena maiņas obligāti jānogaida,
līdz dzinējs ir pilnībā pārstājis
darboties.
Spīļpatronas adaptera un spīļpatronas (jāiegādājas atsevišķi) ievietošana
Putekļu aizsarga nomainīšana
(3. att.) att.)
Putekļu aizsargs (g) aizkavē putekļu iekļūšanu
mehānismā. Nolietots putekļu aizsargs ir
jānomaina nekavējoties.
1. Pavelciet instrumenta turētāja bloķēšanas
uzmavu (f) atpakaļ un noņemiet putekļu
aizsargu (g).
2. Uzstādiet jaunu putekļu aizsargu.
3. Atbrīvojiet instrumenta turētāja bloķēšanas
uzmavu.
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS!
1. Uzskrūvējiet spīļpatronu uz adaptera vītņotā
gala.
• Vienmēr ievērojiet šos drošības
norādījumus un atbilstošos
noteikumus.
2. Ievietojiet samontēto spīļpatronu un adapteri
instrumentā tāpat kā standarta SDS-plus®
uzgali.
• JUMS JĀZINA CAURUĻVADU
UN ELEKTROINSTALĀCIJAS
ATRAŠANĀS VIETAS.
3. Lai spīļpatronu izņemtu, rīkojieties tāpat, kā
izņemot standarta SDS-plus® uzgali.
• Instrumentam drīkst piemērot tikai
nelielu spiedienu (aptuveni 5 kg).
Pārmērīgs spiediens nepalielina
urbšanas ātrumu, bet gan samazina
instrumenta veiktspēju un var
saīsināt tā ekspluatācijas laiku.
BRĪDINĀJUMS! Standarta
spīļpatronas nedrīkst izmantot
triecienurbšanas režīmā.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
• Lai nesabojātu putekļu aizsargu,
neurbiet vai neskrūvējiet pārāk dziļi.
Instrumenta turētāja nomainīšana pret spīļpatronu (1. att.)
• Instruments ir jātur cieši ar abām
rokām, kā arī jāstāv uz drošas
pamatnes (7. att.). Instrumentu
drīkst darbināt tikai tad, ja tā sānu
rokturis ir uzstādīts pareizi.
D25324
1. Pagrieziet bloķēšanas uzmavu (k) atbloķētā
stāvoklī un izvelciet ārā instrumenta turētāju /
fiksējošo uzmavu (f).
2. Uzspiediet uz vārpstas spīļpatronu (l) un
pagrieziet bloķēšanas uzmavu fiksētā
pozīcijā.
3. Lai spīļpatronu nomainītu pret instrumenta
turētāju, vispirms noņemiet spīļpatronu
tāpat kā noņēmāt instrumenta turētāju. Tad
instrumenta turētāju uzstādiet tieši tādā pašā
veidā kā spīļpatronu.
BRĪDINĀJUMS! Standarta
spīļpatronas nedrīkst izmantot
triecienurbšanas režīmā.
Pareizs rokas novietojums
(1., 7. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavi negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu
roku uz roktura (i), bet otru — uz galvenā roktura
(m).
13
LATVIEŠU
Pārslodzes sajūgs
Ja uzgalis ir iestrēdzis vai iespiests materiālā,
pārslodzes sajūgs pārtrauc vārpstas piedziņu.
Tā kā šajā gadījumā rodas liels spēks, kas uz
jums var iedarboties, cieši ar abām rokām turiet
instrumentu un nostājieties stabili.
Ieslēgšana un izslēgšana
(1. att.)
1. Lai darbinātu instrumentu, nospiediet
regulējama ātruma slēdzi (a). Spiežot
spēcīgāk uz regulējamā ātruma slēdža,
instrumenta ātrums ir lielāks, un otrādi.
2. Lai apturētu instrumentu, atlaidiet slēdzi.
3. Lai instrumentu nofiksētu izslēgtā pozīcijā,
virziet turpgaitas/atpakaļgaitas bīdni (c)
vidējā pozīcijā.
Triecienurbšana (1. att.)
URBŠANA AR URBJA UZGALI
1. Iestatiet režīma izvēles slēdzi (d) stāvoklī
"triecienurbšana".
2. Ievietojiet atbilstošu urbja uzgali.
PIEZĪME. Lai panāktu vislabākos rezultātus,
lietojiet augstas kvalitātes karbīda uzgaļus.
7. Ja vēlamā urbjamā cauruma dziļums
pārsniedz kroņurbja garumu, ik pēc laika
nolauziet cilindrveidīgo izurbto daļu, kas
uzkrājas kroņurbja uzmavā. Lai nesabojātu
cementu ap urbjamo caurumu, vispirms
visā struktūras dziļumā izurbiet caurumu,
kura diametrs atbilst urbšanas uzgalim. Pēc
tam ar kroņurbi urbiet no abām pusēm līdz
vidum.
8. Pēc darba pabeigšanas un pirms
instrumenta atvienošanas no strāvas tas ir
obligāti jāizslēdz.
Perforēšana (1. att.)
1. Iestatiet režīma izvēles slēdzi (d) stāvoklī
"perforēšana".
2. Ievietojiet spīļpatronas adapteru /
spīļpatronas mezglu.
3. Tad rīkojieties tāpat kā triecienurbšanas
gadījumā.
BRĪDINĀJUMS! Standarta
spīļpatronas nedrīkst izmantot
triecienurbšanas režīmā.
Skrūvēšana (1. att.)
1. Iestatiet režīma izvēles slēdzi (d) stāvoklī
"perforēšana".
3. Pēc vajadzības noregulējiet sānu rokturi (i).
2. Izvēlieties rotācijas virzienu.
4. Ja nepieciešams, uzstādiet urbšanas
dziļumu.
3. Ievietojiet īpašo SDS-plus® skrūvēšanas
adapteru, kas paredzēts lietošanai kopā ar
sešstūra skrūvgriežu uzgaļiem.
5. Atzīmējiet vietu, kur ir jāizurbj caurums.
6. Novietojiet urbja uzgali uz urbšanas vietas
un ieslēdziet instrumentu.
7. Pēc darba pabeigšanas un pirms
instrumenta atvienošanas no strāvas tas ir
obligāti jāizslēdz.
Urbšana ar kroņurbi (1. att.)
1. Iestatiet režīma izvēles slēdzi (d) stāvoklī
"triecienurbšana".
2. Pēc vajadzības noregulējiet sānu rokturi (i).
3. Ievietojiet atbilstošu kroņurbi.
4. Kroņurbī ievietojiet centra urbi.
5. Novietojiet centra urbi uz urbšanas vietas
un nospiediet regulējamā ātruma slēdzi
(a). Urbiet, līdz kroņurbis atrodas betonā
apmēram 1 cm dziļumā.
6. Pārtrauciet urbšanu un izņemiet centra urbi.
Novietojiet kroņurbi atpakaļ uz cauruma un
turpiniet urbt.
14
4. Ievietojiet atbilstošu skrūvgrieža uzgali.
Skrūvējot rievas uzgaļa skrūves, vienmēr
lietojiet uzgaļus ar virzošo uzmavu.
5. Uzmanīgi nospiediet regulējamā ātruma
slēdzi (a), lai nesabojātu skrūves galviņu.
Pretējā virziena rotācijas gadījumā (pa kreisi)
instrumenta ātrums automātiski samazinās,
lai skrūvi varētu vieglāk izņemt.
6. Kad skrūve ir novietota vienā līmenī
ar apstrādājamo materiālu, atlaidiet
regulējamā ātruma slēdzi, lai skrūves galviņa
neiespiestos materiālā.
Atšķelšana un kalšana (1. att.)
1. Iestatiet režīma izvēles slēdzi (d) stāvoklī
"tikai kalšana".
2. Ievietojiet atbilstošo kaltu un grieziet to ar
roku, lai nofiksētu vienā no 51/52 stāvokļiem.
3. Pēc vajadzības noregulējiet sānu rokturi (i).
4. Ieslēdziet instrumentu un sāciet darbu.
LATVIEŠU
5. Pēc darba pabeigšanas un pirms
instrumenta atvienošanas no strāvas tas ir
obligāti jāizslēdz.
BRĪDINĀJUMS!
• Šo instrumentu nedrīkst
izmantot viegli uzliesmojošu
vai sprādzienbīstamu šķidrumu
(benzīna, spirta, u.c.) maisīšanai vai
sūknēšanai.
• Ar to nedrīkst maisīt vai jaukt
uzliesmojošus šķidrumus, kam ir
attiecīgs marķējums.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem.
Slēdzim jāatrodas stāvoklī IZSLĒGTS
(OFF). Instrumentam nejauši sākot
darboties, var gūt ievainojumus.
Visu izmantoto piederumu un papildierīču SDS
Plus®savienojuma vieta ir regulāri jāeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt
tos uzkrājamies gaisa atverēs,
kā arī visapkārt tām. Veicot šo
darbību, nēsājiet apstiprinātu acu
aizsargaprīkojumu un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķimikālijas var
pavājināt materiālus, kas tiek lietoti
šajās detaļās. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus
• Šim instrumentam lietotājs nedrīkst pats
veikt apkopi. Pēc aptuveni 40 stundu
ilga ekspluatācijas laika nogādājiet savu
instrumentu pilnvarotai DEWALT remonta
darbnīcai. Ja problēmas rodas pirms šī laika,
sazinieties ar pilnvarotu DEWALT remonta
darbnīcu.
Jūsu izvēlei papildus ir pieejami dažādu veidu
SDS-plus® urbja uzgaļi un kalti.
• Ja ogles sukas būs nodilušas, instruments
automātiski izslēgsies.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Dzinēja sukas
DEWALT instrumentos tiek izmantota moderna
suku sistēma, kas automātiski aptur urbjmašīnas
darbību, kad sukas ir nolietotas. Tādējādi dzinējs
netiek sabojāts. Jaunas sukas un piederumi
pieejami pilnvarotos DEWALT apkopes centros.
Vienmēr izmantojiet tikai identiskas rezerves
daļas.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
15
LATVIEŠU
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
DEWALT remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē: www.2helpU.com.
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПЕРФОРАТОР ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ
D25313, D25223, D25323, D25324
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по производству электроинструментов, различные
усовершенствования сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надежных
помощников для профессионалов.
Технические характеристики
D25313
230
3
800
0–1,150
0–830
D25223
230
2
800
0–1,150
0–830
D25323
230
2
800
0–1,150
0–830
D25324
230
2
800
0–1,150
0–830
0–3,1
0–3,4
3,1
3,4
0–3,1
0–3,4
0–3,1
0–3,4
13/30/26
51
13/30/26
52
13/30/26
51
13/30/26
51
65
SDS Plus®
54
3,0
65
SDS Plus®
54
3,3
65
SDS Plus®
54
3,4
65
SDS Plus®
54
3,5
дБ(А)
85,4
88
85,4
85,4
дБ(А)
дБ(А)
3,3
99,4
3,9
99
3,3
99,4
3,3
99,4
дБ(А)
3,3
3,9
3,3
3,3
Напряжение питания
В
Тип
Потребляемая мощность
Вт
Число оборотов без нагрузки
об./мин.
Число оборотов под нагрузкой
об./мин.
Энергия удара
Сверление с ударом
Дж
Долбление
Дж
Максимальный диаметр сверления
металл/дерево/бетон
мм
Позиции фиксации долот
Макс. диаметр сверления полой
коронкой в мягком кирпиче
мм
Патрон
Диаметр муфты патрона
мм
Вес
кг
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Сверление в металле
Вибрац. воздействие, ah, D =
м/с²
3,0
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,6
1,5
1,5
1,5
Сверление в бетоне
Вибрац. воздействие, ah,HD =
м/с²
18,0
9,6
10,5
10,5
Погрешность K =
м/с²
1,7
1,5
1,5
1,5
Долбление
Вибрац. воздействие, ah,Cheq =
м/с²
18,0
6,4
10,5
10,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
3,5
3,5
Заворачивание без удара
Вибрац. воздействие ah =
м/с²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации в течение
всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
18
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D25313, D25223, D25323, D25324
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Эта продукция соответствует директивам
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.05.2010
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при
работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно
прочтите все правила
безопасности и инструкции.
Несоблюдение всех перечисленных
ниже правил безопасности
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/
или получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождем
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
e) При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
f) При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите
за тем, что Вы делаете,
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
и руководствуйтесь здравым
смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) При работе используйте
средства индивидуальной
защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное
использование защитного
снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных
наушников, значительно снизит
риск получения травмы.
c) Не допускайте
непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой
розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен
в положение «включено», это может
привести к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся
части электроинструмента, может
стать причиной тяжелой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда
или перчатки находились
в постоянном отдалении
20
от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть
в движущиеся части инструмента.
g) Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование
устройства пылеудаления
значительно снижает риск
возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И
ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
РУССКИЙ ЯЗЫК
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
f) Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила безопасности при работе перфораторами
непокрытые изоляцией металлические
части электроинструмента также
«живыми», что создает опасность
поражения электрическим током.
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
• Надевайте защитные очки или
другие средства защиты глаз.
При сверлении с ударом частицы
материала разлетаются во все
стороны. Разлетающиеся частицы
могут повредить глаза. При выполнении
операций с вырабатыванием
пыли надевайте защитную маску
или респиратор. При выполнении
большинства операций рекомендуется
ношение противошумных наушников.
• При работе всегда крепко
держите инструмент. Работать
инструментом разрешается,
только держа его обеими руками.
Рекомендуется при каждой операции
использовать боковую рукоятку.
Управление инструментом одной
рукой может привести к потере
контроля. Также при долблении могут
представлять опасность детали из
материалов повышенной твердости,
такие как арматурные стержни.
Надежно затягивайте боковую рукоятку
перед началом работы.
• При работе пользуйтесь
дополнительными рукоятками,
прилагающимися к инструменту.
Потеря контроля над инструментом
может привести к тяжелой травме.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрация, производимая
во время ударного сверления, может
причинить вред Вашим рукам или
ногам. Используйте перчатки для
лучшей антивибрационной защиты
и ограничьте воздействие вибрации,
устраивая частые перерывы в работе.
• Держите электроинструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых
режущий инструмент может задеть
скрытую проводку или собственный
кабель. Контакт с находящимся
под напряжением проводом делает
• Не пытайтесь самостоятельно
ремонтировать насадки. Ремонт
долота должен осуществляться
авторизованным специалистом.
Неправильно восстановленные долота
могут стать причиной получения
травмы.
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Надевайте перчатки при работе
и электроинструментом или
при смене насадок. Открытые
металлические поверхности
электроинструмента и насадки
в процессе работы сильно нагреваются.
Частицы обрабатываемого материала
могут стать причиной травмы
незащищенных рук.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
• Никогда не кладите инструмент
до полной остановки насадки.
Вращающееся долото может стать
причиной получения травмы.
• Никогда не ударяйте молотком по
заклиненным насадкам, пытаясь,
таким образом, их освободить.
Частицы обрабатываемого материала
или металлическая стружка могут
отскочить и стать причиной получения
травмы.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (n), который также включает
в себя год изготовления, отштампован на
поверхности корпуса инструмента.
Пример:
2010 XX XX
• Слегка износившиеся долота можно
обновить при помощи шлифовки.
• Держите электрический кабель
подальше от вращающихся насадок.
Не оборачивайте кабель вокруг
какой-либо части Вашего тела.
Электрический кабель, намотанный на
быстро вращающееся долото, может
стать причиной получения травмы
и потери контроля над инструментом.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании перфораторов:
- Травмы в результате касания горячих
или вращающихся частей инструмента .
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
- Ухудшение слуха.
- Риск защемления пальцев при смене
насадок.
- Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с бетоном и/или
кирпичом.
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Перфоратор для тяжелых работ
1 Боковая рукоятка
1 Упор-ограничитель глубины сверления
1 Чемодан
1 Быстрозажимной патрон (только D25324)
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости
b. Контроль активной вибрации (только
D25223, D25323 и D25324)
22
РУССКИЙ ЯЗЫК
c. Переключатель направления вращения
(реверса)
d. Переключатель режимов работы
e. Предохранительный стопор
f. Патрон / Муфта патрона
Перфоратору достаточно оказанного
давления, способного задействовать контроль
активной вибрации. Чрезмерная сила не
увеличит скорость сверления или долбления
и контроль активной вибрации не будет
задействован.
g. Пылезащитная крышка
МУФТА ПРЕДЕЛЬНОГО МОМЕНТА
h. Упор-ограничитель глубины
Все перфораторы оборудованы встроенной
предохранительной муфтой предельного
момента, которая снижает реакцию от
крутящего момента, действующую на
оператора при заклинивании бура. Это
устройство также предотвращает останов
трансмиссии и электродвигателя. Муфта
предельного момента установлена на заводеизготовителе и не может регулироваться
в дальнейшем.
i. Боковая рукоятка
j. Зажим ограничителя глубины
k. Кольцо фиксации насадки (только D25324)
l. Быстросъемный патрон (только D25324)
m. Основная рукоятка
НАЗНАЧЕНИЕ
Данные перфораторы предназначены для
профессиональных работ в тяжелом режиме
по сверлению с ударом, заворачиванию
саморезов и легким работам по дроблению.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные перфораторы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей с
инструментом без присмотра.
КОНТРОЛЬ АКТИВНОЙ ВИБРАЦИИ (РИС. 1)
(ТОЛЬКО D25223, D25323 И D25324)
Вибрационная отдача ударного механизма
нейтрализуются активным управлением
вибрации. Снижение воздействия вибрации
на руки оператора обеспечивает удобство
эксплуатации инструмента в течение
продолжительных операций и увеличивает
срок службы инструмента.
Для наилучшего контроля вибрации держите
инструмент одной рукой за основную рукоятку
(m), другой рукой за боковую рукоятку (i).
При работе не оказывайте на инструмент
чрезмерное давление.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60745, что исключает
потребность в заземляющем
проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного
кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»). Минимальный
размер проводника должен составлять
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
1,5 мм2; максимальная длина кабеля не
должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Выбор режима работы (Рис. 2)
D25313, D25323, D25324
Инструмент может использоваться
в следующих режимах работы:
Режим сверления без удара:
для заворачивания саморезов
и сверления в металле, дереве
и пластике.
Режим сверления с ударом: для
сверления в бетоне и кирпичной
кладке.
Режим долбления только: для легких
работ по дроблению, долблению
и разбиванию. В этом режиме
перфоратор может использоваться
в качестве рычага для извлечения
застрявшего бура.
Поворот насадки: нерабочий режим,
используется только для установки
плоского долота в заданное
положение.
D25223
Инструмент может использоваться
в следующих режимах работы:
Режим сверления без удара:
для заворачивания саморезов
и сверления в металле, дереве
и пластике.
24
Режим сверления с ударом: для
сверления в бетоне и кирпичной
кладке. Поворот насадки: нерабочий
режим, используется только
для установки плоского долота
в заданное положение.
Режим долбления только: для легких работ по
дроблению, долблению и разбиванию. В этом
режиме перфоратор может использоваться
в качестве рычага для извлечения
застрявшего бура.
1. Для установки режима работы, нажмите
на предохранительный стопор (е)
и вращайте переключатель режимов (d),
пока он не укажет на символ заданного
режима.
2. Отпустите предохранительный стопор
и проверьте, что переключатель режимов
зафиксирован на месте.
ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте
рабочий режим, когда
электроинструмент находится
в процессе работы.
Регулирование положения долота
(Рис. 2)
Ваш инструмент позволяет установить
и зафиксировать долото в 51/52-х различных
положениях.
1. Вращайте переключатель режимов (d),
пока он не укажет на символ «поворот
насадки».
2. Поверните долото в сторону нужной
позиции.
3. Установите переключатель режимов (d)
в положение «долбление только».
4. Поворачивайте долото, пока оно не
зафиксируется в нужной позиции.
Замена принадлежностей SDS
Plus® (Рис. 3)
Данный инструмент работает долотами SDS
Plus® (См. вставку на рисунке 3: поперечное
сечение хвостовика долота SDS Plus®).
Мы рекомендуем использовать только
профессиональные принадлежности.
1. Очистите и смажьте хвостовик насадки.
2. Вставьте долото в патрон/муфту патрона
(f).
3. Нажимайте и поворачивайте насадку,
чтобы хвостовик вошел в шлицы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Потяните за насадку для проверки
надежности ее фиксации. Для выполнения
ударной функции насадка должна
иметь некоторую свободу перемещения
в продольном направлении в пределах
нескольких сантиметров.
5. Чтобы вынуть долото, оттяните назад
патрон/муфту патрона (f) и извлеките
долото из патрона.
ВНИМАНИЕ: Всегда
надевайте перчатки при
смене насадок. Открытые
металлические поверхности
электроинструмента и насадки
в процессе работы сильно
нагреваются.
Установка боковой рукоятки
(Рис. 4)
Боковая рукоятка (i) может быть установлена
так, чтобы создать удобство для
пользователей как с правой, так и с левой
рабочей рукой.
ВНИМАНИЕ: Всегда пользуйтесь
инструментом только
с правильно установленной
боковой рукояткой.
1. Ослабьте боковую рукоятку.
2. Для пользователей с правой рабочей
рукой: установите зажим боковой
рукоятки на муфте позади патрона,
располагая боковую рукоятку слева.
Для пользователей с левой рабочей
рукой: установите зажим боковой
рукоятки на муфте позади патрона,
располагая боковую рукоятку справа.
3. Поверните боковую рукоятку в требуемое
положение и затяните крепление.
Настройка глубины сверления
(Рис. 5)
1. Вставьте требуемый бур, как это описано
выше.
2. Нажмите на зажим ограничителя
глубины (j) и удерживайте его в нажатом
состоянии.
3. Установите упор-ограничитель глубины
сверления (h) в сквозное отверстие
зажима ограничителя.
4. Настройте глубину сверления, как это
показано на рисунке.
Переключатель направления вращения (реверса) (Рис. 6)
1. Передвиньте сдвижной переключатель
реверса (с) в левую сторону для
включения вращения вперед (вправо). См.
стрелки на электроинструменте.
2. Передвиньте переключатель реверса (с)
в правую сторону для включения реверса
(влево).
ВНИМАНИЕ: Прежде чем
поменять направление вращения,
обязательно дождитесь полной
остановки двигателя.
Установка переходника и быстросъемного патрона (продаются
раздельно)
1. Навинтите быстросъемный патрон на
резьбовой конец переходника патрона.
2. Вставьте свинченные вместе патрон
и переходник в электроинструмент, как
если бы это была стандартная насадка
SDS Plus®.
3. Чтобы снять быстросъемный патрон,
следуйте процедуре снятия стандартной
насадки SDS Plus®.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не используйте стандартные
патроны в режиме сверления
с ударом.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Замена патрона SDS Plus® на быстросъемный патрон (Рис. 1)
D25324
1. Поверните кольцо фиксации насадки (k)
в положение разблокировки и снимите
патрон/муфту патрона (f).
2. Надвиньте быстросъемный патрон (l) на
шпиндель и поверните кольцо фиксации
в положение блокировки.
3. Для замены быстросъемного патрона
на патрон SDS Plus®, сначала снимите
быстросъемный патрон таким же
образом, как был снят патрон SDS Plus®.
Затем установите патрон SDS Plus®
таким же образом, как устанавливался
быстросъемный патрон.
5. Отпустите зажим ограничителя глубины.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не используйте стандартные
патроны в режиме сверления
с ударом.
Замена пылезащитной крышки
(Рис. 3)
Пылезащитная крышка (g) предотвращает
проникновение абразивной пыли в ударный
механизм. Немедленно заменяйте
изношенную пылезащитную крышку.
1. Сдвиньте назад муфту патрона (f)
и снимите пылезащитную крышку (g).
2. Установите новую пылезащитную крышку.
3. Отпустите муфту патрона.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• При сверлении стен, определите
местоположение отопительных
труб и электропроводки.
• Не оказывайте давления
более 5-ти кг при работе
электроинструментом.
Излишнее давление на
инструмент не ускорит
процесс сверления, но понизит
эффективность его работы
и может сократить срок его
службы.
• Не сверлите и не заворачивайте
на слишком большую
глубину, чтобы не повредить
пылезащитную крышку.
• Всегда крепко держите
инструмент обеими руками
и работайте в устойчивой позе
(рис. 7). Всегда работайте
инструментом с надежно
закрепленной боковой рукояткой.
Правильное положение рук во
время работы (Рис. 1, 7)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
26
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(i), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (m).
Предохранительная муфта
При заклинивании сверла устройство,
приводящее в движение сверлильный
шпиндель, отключится при помощи
предохранительной муфты. Во избежание
сильной отдачи, всегда крепко держите
инструмент обеими руками и работайте
в устойчивой позе.
Включение и выключение (Рис. 1)
1. Чтобы включить инструмент, нажмите
на клавишу пускового выключателя
с регулировкой скорости (а). Давление,
оказываемое на клавишу выключателя,
определяет скорость вращения двигателя.
2. Чтобы выключить инструмент, отпустите
пусковой выключатель.
3. Чтобы заблокировать инструмент
в положении «выключено», передвиньте
переключатель реверса (с) в среднее
положение.
Сверление с ударом (Рис. 1)
СВЕРЛЕНИЕ СПЛОШНЫМ БУРОМ
1. Установите переключатель режимов (d)
в положение «сверление с ударом».
2. Вставьте соответствующий бур.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для наилучших
результатов работы используйте
высококачественные буры
с твердосплавными напайками.
3. Отрегулируйте положение боковой
рукоятки (i).
4. Установите глубину сверления, при
необходимости.
5. Точкой отметьте место, в котором
необходимо высверлить отверстие.
6. Поместите наконечник бура в отмеченную
точку и включите электроинструмент.
РУССКИЙ ЯЗЫК
7. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
Сверление коронкой (Рис. 1)
1. Установите переключатель режимов (d)
в положение «сверление с ударом».
2. Отрегулируйте положение боковой
рукоятки (i).
3. Вставьте соответствующую коронку.
4. Вставьте центрирующее сверло в коронку.
5. Поместите остриё центрирующего сверла
в отмеченную точку и нажмите клавишу
пускового выключателя (а). Сверлите до
тех пор, пока коронка не углубится в бетон
приблизительно на 1 см.
6. Прекратите сверлить и отсоедините
центрирующее сверло. Поместите коронку
в отверстие и продолжайте сверлить.
7. При просверливании конструкции,
толщина которой превышает глубину
коронки, регулярно удаляйте
высверленные круговые цилиндры бетона
или бетон, заполнивший полость коронки.
Для предотвращения нежелательного
разрушения бетона вокруг отверстия,
предварительно просверлите сквозное
отверстие центрирующим сверлом. Затем
коронкой сверлите отверстие наполовину
с каждой стороны от сквозного отверстия.
8. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
Сверление (Рис. 1)
1. Установите переключатель режимов (d)
в положение «сверление».
2. Установите свинченные вместе
переходник и быстросъемный патрон.
3. Следуйте процедуре сверления с ударом.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не используйте стандартные
патроны в режиме сверления
с ударом.
Заворачивание (Рис. 1)
1. Установите переключатель режимов (d)
в положение «сверление».
2. Выберите направление вращения.
3. Вставьте специальный переходник
SDS Plus®, предназначенный для
использования с отверточными насадками
с шестигранными хвостовиками.
4. Вставьте соответствующую отверточную
насадку. При заворачивании саморезов со
шлицевой головкой, всегда используйте
насадки с направляющей.
5. Осторожно нажимайте на клавишу
выключателя с регулировкой скорости
(а), чтобы не допустить повреждения
головки винта. При включении реверса
(вращение влево), скорость вращения
электроинструмента автоматически
снижается для легкого вывертывания
самореза.
6. Как только саморез завернется заподлицо
с поверхностью заготовки, отпустите
клавишу выключателя с регулировкой
скорости, чтобы головка винта не вошла
в заготовку.
Дробление и долбление (Рис. 1)
1. Установите переключатель режимов (d)
в положение «долбление только».
2. Вставьте соответствующее долото
и поверните его рукой для фиксации
в одной из 51/52-х позиций.
3. Отрегулируйте положение боковой
рукоятки (i).
4. Включите электроинструмент и начинайте
работать.
5. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
ВНИМАНИЕ:
• Не используйте этот
электроинструмент для
смешивания или подкачивания
легковоспламеняющихся или
взрывоопасных жидкостей
(бензина, спирта и пр.).
• Не смешивайте и не
перемешивайте
воспламеняющиеся жидкости,
отмеченные соответствующим
предупреждающим знаком.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините
его от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
• Данный инструмент не обслуживается
пользователем. Регулярно,
приблизительно каждые 40 часов
эксплуатации, проверяйте Ваш
электроинструмент в авторизованном
сервисном центре DEWALT. В случае
возникновения проблем до истечения
указанного срока, обращайтесь
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
• Электроинструмент автоматически
выключается в случае износа угольных
щеток.
Щетки электродвигателя
DEWALT использует усовершенствованную
систему щеток, при которой инструмент
автоматически выключается в случае
износа угольных щеток. Данная система
предотвращает серьезные повреждения
электродвигателя. Наборы новых щеток можно
приобрести в авторизованных сервисных
центрах DEWALT. Всегда используйте сменные
детали, идентичные оригинальным.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную
в воде с мягким мылом. Не
допускайте попадания какой-либо
жидкости внутрь инструмента;
ни в коем случае не погружайте
какую-либо часть инструмента
в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Различные типы сверл и долот SDS Plus®
можно приобрести дополнительно.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Хвостовики использующихся в работе насадок
SDS Plus® необходимо регулярно очищать
и смазывать.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
28
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного
типа.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.
zst00206521 - 31-05-2013
29
EESTI KEEL
LIETUVIŲ
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising