D25223K | DeWalt D25223K ROTARY HAMMER Type 2 instruction manual

382014 - 05 BAL
D25313
D25223
D25323
D25324
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
Македонски
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevedeno s originalnih uputstava)
(Превод на оригиналните упатства)
2
6
16
27
37
Slika 1 / Crtež 1 / Slika 1 / Скица 1
d
e
n
f
b
g
c
a
m
h
i
j
D25323
b
f
n
c
a
g
m
h
d
e
j
D25223
i
c
d
n
g
k
f
f
a
m
h
e
i
j
l
D25313
k
D25324
3
Slika 2 / Crtež 2 / Slika 2 / Скица 2
d
d
D25313, D25323,
D25324
Slika 3 / Crtež 3 / Slika 3 / Скица 3
e
e
D25223
Slika 4 / Crtež 4 / Slika 4 / Скица 4
f
g
i
4
Slika 5 / Crtež 5 / Slika 5 / Скица 5
Slika 6 / Crtež 6 / Slika 6 / Скица 6
c
h
j
Slika 7 / Crtež 7 / Slika 7 / Скица 7
5
SLOVENSKI
VISOKO ZMOGLJIVO VRTALNO UDARNO
KLADIVO SERIJE
D25313, D25223, D25323, D25324
Čestitamo!
Izbrali ste orodje DEWALT. Po zaslugi večletnih izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov je
DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na področju električnega orodja.
Tehnični podatki
Napetost
(samo Velika Britanija in Irska)
Tip
Izhodna moč
Št. vrtljajev brez obremenitve
Št. vrtljajev pod obremenitvijo
Energija udarca
Udarno vrtanje
Dletenje
Največja globina vrtanja v
kovino/les/beton
Položaji dleta
Osnovna zmogljivost vrtanja
v mehko opeko
Vpetje
Premer ustja
Teža
LPA
KPA
LWA
KWA
(raven zvočnega tlaka)
(negotovost zvočnega tlaka)
(raven zvočne moči)
(negotovost zvočne moči)
W
min-1
min-1
D25313
230
230/115
3
800
0–1.150
0–830
D25223
230
230/115
2
800
0–1.150
0–830
D25323
230
230/115
2
800
0–1.150
0–830
D25324
230
230/115
2
800
0–1.150
0–830
J
J
0–3,1
0–3,4
3,1
3,4
0–3,1
0–3,4
0–3,1
0–3,4
mm
13/30/26
51
13/30/26
52
13/30/26
51
13/30/26
51
mm
mm
kg
65
SDS Plus®
54
3,0
65
SDS Plus®
54
3,3
65
SDS Plus®
54
3,4
65
SDS Plus®
54
3,5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85,4
3,3
99,4
3,3
88
3,9
99
3,9
85,4
3,3
99,4
3,3
85,4
3,3
99,4
3,3
V
V
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) določene v skladu z EN 60745:
Vrtanje v kovino
Vrednost emisij vibracij ah,D =
Negotovost K =
m/s²
m/s²
3,0
1,6
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Vrtanje v beton
Vrednost emisij vibracij ah,HD =
Negotovost K =
m/s²
m/s²
18,0
1,7
9,6
1,5
10,5
1,5
10,5
1,5
Dletenje
Vrednost emisij vibracij ah,Cheq = m/s²
Negotovost K =
m/s²
18,0
1,5
6,4
1,5
10,5
3,5
10,5
3,5
6
SLOVENSKI
Vijačenje brez udarjanja
Raven emisij vibracij ah =
Negotovost K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Nivo emisij vibracij, naveden v teh
tehničnih podatkih, je bil izmerjen v skladu
s standardiziranim preizkusom, določenim
v EN 60745, in ga je mogoče uporabiti za
medsebojno primerjavo orodij. Uporabiti ga je
mogoče za predhodno oceno izpostavljenosti.
OPOZORILO: Naveden nivo emisij
vibracij predstavlja nivo pri glavnih
načinih uporabe orodja. Toda če
orodje uporabljate za druge vrste
dela, z različnim priborom ali če ga
slabo vzdržujete, so lahko emisije
vibracij drugačne. To lahko znatno
poveča nivo izpostavljenosti preko
celotnega delovnega obdobja.
Ocena stopnje izpostavljenosti
vibracijam mora vključevati tudi čas,
ko je orodje izklopljeno ali ko je
prižgano, ampak ga ne uporabljamo.
To lahko znatno zmanjša nivo
izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
Seznanite se z dodatnimi varnostnimi
ukrepi, da bi zaščitili delavca pred
učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje
orodja in dodatkov, vzdrževanje
toplote rok, organizacija delovnih
postopkov.
Varovalke:
Evropa
230 V orodja
Velika Britanija
in Irska
230 V orodja
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje težko telesno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo,
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila materialno škodo.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
ES-izjava o skladnostI
STROJNA DIREKTIVA
D25313, D25223,D25323, D25324
DEWALT Izjavlja, da so izdelki, opisani pod
“tehničnimi podatki” v skladu z:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/
ES in 2011/65/EU. Za več informacij kontaktirajte
DEWALT na spodnjem naslovu, ali poiščite naslov
na zadnji strani navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
datoteke in daje to izjavo v imenu DEWALT.
10 A, omrežna varovalka
13 A, varovalka v vtiču
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
Definicije spodaj opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite navodila in bodite pozorni na te
simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če je ne
preprečite, povzročila smrt ali resno
poškodbo.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila smrt ali
hudo telesno poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
Horst Grossmann
podpredsednik inženiringa in
oddelka za razvoj izdelkov
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
10.05.2010
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb preberite navodila
za uporabo.
Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja
OPOZORILO! Preberite vsa
varnostna opozorila in priložena
navodila. Če ne upoštevate spodaj
navedenih opozoril in napotkov, lahko
7
SLOVENSKI
to privede do električnega udara,
požara in/ali telesnih poškodb.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
TUDI ZA UPORABO V PRIHODNJE.
V nadaljevanju uporabljen izraz »električno
orodje« se nanaša na električna orodja, ki so
priključena na električno omrežje s pomočjo
priključnega kabla in na električna orodja gnana
s pomočjo akumulatorja (brez omrežnega
priključnega kabla).
1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU
a) Delovno območje ohranjajte čisto in
dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih
prostorih so nezgode pogostejše.
b) Električnega orodja ne uporabljajte
v eksplozivnem okolju, v katerem se
nahajajo gorljive tekočine, plini ali
prah. Električno orodje med delovanjem
povzroča iskre, ki lahko povzročijo požar
ali eksplozijo.
c) Med uporabo orodja naj bodo vsi
prisotni in otroci dovolj daleč od
delovnega območja. Med odklanjanjem
ostalih oseb lahko izgubite nadzor nad
orodjem.
2) ELEKTRIČNA VARNOST
a) Priključni vtič električnega orodja mora
ustrezati vtičnici. Nikoli ne spreminjajte
vtiča. Z ozemljenimi električnimi
orodji ne uporabljajte adapterjev
za vtiče. Originalni vtiči in ustrezne
vtičnice zmanjšujejo rizik eventualnega
električnega udara.
b) Izogibajte se stika z ozemljenimi
površinami, kot so cevi, radiatorji,
električne peči in hladilniki. Če je vaše
telo ozemljeno, je nevarnost električnega
udara večja.
c) Ne izpostavljajte orodja dežju in
vlažnim vremenskim pogojem. Vdor
vode v električno orodje povečuje tveganje
električnega udara.
d) Ne poškodujte električnega kabla.
Kabla nikoli ne uporabljajte za
prenašanje, vleko ali izklop električnega
orodja iz omrežja. Poskrbite, da bo
kabel na varni oddaljenosti od vročine,
olja, ostrih robov in premikajočih se
delov. Poškodovan ali zavozlan električni
kabel povečuje možnost električnega
udara.
e) Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
primernega napajalnega kabla za delo na
8
f)
prostem zmanjšuje nevarnost električnega
udara.
Če je uporaba električnega orodja
v vlažnem okolju neizbežna, uporabite
inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba
inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje
možnost električnega udara.
3) OSEBNA VARNOST
a) Med uporabo orodja bodite ves čas
pozorni, spremljajte potek dela in
uporabljajte zdravo pamet. Električnega
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni
ali pod vplivom drog, alkohola ali
zdravil. Že trenutek nepozornosti med
delom z električnim orodjem lahko privede
do hudih telesnih poškodb.
b) Uporabite osebno zaščitno opremo.
Vedno nosite zaščitna očala. Uporaba
osebne zaščite, kot je maska za prah;
zaščitna obutev, ki ne drsi; zaščitna čelada
ali zaščita sluha, glede na vrsto in uporabo
električnega orodja, zmanjšuje nevarnost
poškodb.
c) Izognite se neželenemu zagonu
orodja. Pred priključitvijo na izvor
napajanja, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za
vklop ali priključitev električnega orodja
v električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
d) Odstranite vse ključe za nastavitev
orodja preden vključite orodje. Orodje
ali ključ, ki ostane pritrjen na vrtečih se
delih električnega orodja, lahko povzroči
telesne poškodbe.
e) Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Poskrbite za varen in stabilen položaj
telesa. To omogoča boljši nadzor nad
električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
f) Nosite ustrezna delovna oblačila.
Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita.
Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne
približujte premikajočim se delom.
Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele.
g) Če so na voljo priklopne naprave
za ekstrakcijo praha in zbiralne
naprave, se prepričajte, da so pravilno
priklopljene in da jih uporabljate
pravilno. Uporaba naprav za odsesavanje
prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča
prah.
SLOVENSKI
4) SKRBNO RAVNANJE IN UPORABA
ELEKTRIČNIH ORODIJ
a) Električnega orodja ne preobremenite.
Uporabite električno orodje, ki je
ustrezno za vaše delo. Ustrezno
električno orodje bo delo
opravilo bolje in varneje s predpisano
hitrostjo in načinom uporabe.
b) Ne uporabljajte orodja, če stikalo za
vklop/izklop ne deluje. Električno orodje,
ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je
nevarno in ga je treba popraviti.
c) Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme
ali pred shranjevanjem orodja. Ta
preventivni varnostni ukrep zmanjša
nevarnost naključnega zagona
električnega orodja.
d) Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne
dovolite uporabo orodja osebam, ki
niso seznanjene z delovanjem orodja
ali s tem navodilom za uporabo.
Električna orodja so lahko v rokah ljudi, ki
za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo
nevarna.
e) Vzdržujte električna orodja. Redno
preverjajte, če so vrtljivi deli prosto
gibljivi oz. niso sprijeti, počeni ali
tako poškodovani, da je funkcija
električnega aparata s tem okrnjena.
Poškodovano električno orodje
popravite pred uporabo. Mnogo nesreč
se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja
električnih orodij.
f) Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
g) Električno orodje, dodatno opremo,
vstavke, itd. uporabljajte skladno s temi
navodili, pri tem pa se ozirajte na vrsto
dela, ki ga opravljate in delovne pogoje.
Uporaba električnega orodja za dela, ki
za orodje niso predvidena, lahko povzroči
nevarnost.
5) SERVIS
a) Električno orodje naj servisira le
usposobljen serviser, pri tem pa
uporablja le originalne nadomestne
dele. S tem bo ohranjena varnost
električnega orodja.
Dodatna posebna navodila
za varno uporabo rotacijskih
kladiv
• Uporabljajte zaščito sluha. Izpostavljenost
hrupu lahko povzroči izgubo sluha.
• Uporabljajte pomožna držala, ki so
priložena orodju. Izguba nadzora nad
orodjem lahko povzroči telesne poškodbe.
• Ko opravljate dela, kjer se lahko rezalni
pripomoček dotakne skrite napeljave ali
lastnega napajalnega kabla, električno
orodje vedno držite za izolirano površino.
Dotik rezalnega orodja s kablom, ki je
pod napetostjo, bo povzročilo, da bodo
vsi metalni deli orodja pod napetostjo in
posledično električni šok upravljavcu.
• Uporabite primež ali drug varen način
za pritrditev obdelovanca na stabilno
delovno podlago. Če držite obdelovanec
z roko ali ga pritiskate ob telo, postane
nestabilen in izgubite lahko nadzor.
• Nosite zaščitna očala ali drugo zaščito
za oči. Udarjanje s kladivom lahko povzroči
odletavanje odkruškov. Odletavajoči kosi
materiala lahko povzročijo trajno poškodbo
oči. Pri delih, kjer nastaja prah, nosite masko
proti prahu ali plinsko masko. Zaščita za sluh
je lahko potrebna za številne vrste del.
• Ves čas trdno držite orodje. Ne
poskušajte uporabljati orodja le z eno
roko. Priporočamo, da vedno uporabljate
stransko držalo. Vodenje orodja z eno roko
lahko privede do izgube nadzora. Če pri
delu z orodjem naletite na trd material, kot
je kovinski drog, lahko ravno tako privede
do nevarnosti. Pred delom varno pritrdite
stransko držalo.
• Ne delajte s tem orodjem dalj časa
neprekinjeno. Vibracije, ki jih povzroča
delovanje rušilnega kladiva, so lahko
škodljive za vaše roke in telo. Uporabljajte
rokavice za dodatno blaženje in omejite
izpostavljenost s pogostimi odmori.
• Ne obnavljajte svedrov/nastavkov sami.
Obnavljanje dleta sme opraviti samo
ustrezno pooblaščeno in kvalificirano osebje.
Nepravilno obnovljena dleta lahko povzročijo
telesne poškodbe.
• Nosite rokavice pri delu z orodjem in
zamenjavi svedrov/nastavkov. Izpostavljeni
kovinski deli na orodju in konice se lahko
med delom izjemno segrejejo. Delčki
9
SLOVENSKI
odlomljenega materiala lahko poškodujejo
gole roke.
• Nikoli ne odlagajte orodja na tla, dokler
se sveder ni popolnoma ustavil. Vrteči se
pribor lahko povzroči telesne poškodbe.
Vsebina paketa
Paket vsebuje:
1 visoko zmogljiv rotacijski udarni vrtalnik
1 stransko držalo
• Ne udarjajte s kladivom po zagozdenih
svedrih/nastavkih, da bi jih sprostili.
Delci kovine ali okruški materiala vas lahko
poškodujejo.
1 drog za nastavitev globine
• Rahlo obrabljena dleta je mogoče
ponovno naostriti z brušenjem.
1 navodila za uporabo
• Pazite, da se napajalni kabel ne približa
vrteči se konici. Ne ovijte napajalnega
kabla okrog delov vašega telesa. Če se
električni kabel ovije okrog pogonskega
vretena, lahko povzroči telesne poškodbe in
izgubo nadzora.
Ostala tveganja
Naslednje nevarnosti so posebej značilne za delo
z vrtečimi kladivi:
– telesne poškodbe, ki jih povzroči dotik vrtečih
se delov ali vročih predelov na orodju
Kljub upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov
in uporabi varnostnih naprav se določenim
nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:
– Poškodbe sluha.
1 transportni kovček
1 hitrovpenjalna glava (samo D25324)
1 risba naprave z grafično ponazoritvijo delov
• Prepričajte se, da orodja, deli in pripomočki
niso utrpeli poškodbe med prevozom.
• Vzemite si čas in pred uporabo natančno
preberite ta priročnik, dokler ga v celoti ne
razumete.
Opis (sl. 1)
OPOZORILO: Električnega orodja ali
njegovih delov nikoli ne predelujte.
Lahko povzročite škodo ali telesne
poškodbe.
a. Stikalo za spreminjanje hitrosti
b. Aktivna kontrola vibracij
(samo pri D25223, D25323 in D25324)
c. Drsnik za izbiro vrtenja v levo/desno smer
d. Selektor delovnega načina
– Nevarnost stiska prstov pri zamenjavi
pribora.
e. Varnostna zapora
– Ogrožanje zdravja zaradi vdihavanja
prahu, ki nastane pri delu z betonom in/ali
cementom.
g. Protiprašni pokrov
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Preberite priročnik z navodili pred
uporabo.
h Drog za nastavitev globine
i. Pomožni ročaj
j. Globinska zapora
k. Zaporna objemka (samo pri D25324)
l. Vpenjalna glava (samo D25324)
m. Glavni ročaj
Uporabljajte zaščito sluha.
NAMEN UPORABE
Vedno nosite zaščitna očala.
Ta visoko zmogljiva vrtalna kladiva so namenjena
profesionalnemu vrtanju in udarnemu vrtanju
s kladivom, privijanju/odvijanju vijakov in dletanju.
LOKACIJA PODATKOVNE KODE (SLIKA 1)
Časovna koda (n), ki vsebuje tudi podatek o letu
izdelave, je odtisnjena na ohišje.
Primer:
2012 XX XX
Leto izdelave
10
f. Vpetje/zaporni obroč
NE UPORABLJAJTE v mokrih pogojih in ob
prisotnosti vnetljivih tekočin ali plinov.
Ta vrtalna kladiva so profesionalna električna
orodja.
NE DOVOLITE, da otroci prišli v stik z orodjem.
Neizkušeni uporabniki naj orodje uporabljajo
s pomočjo nadzornika.
SLOVENSKI
• Izdelka naj ne uporabljajo osebe (vključno
z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali
umskimi sposobnostmi, neizkušene osebe in
osebe, ki se želijo naučiti delati z napravo,
če jih ne nadzoruje oseba, odgovorna za
njihovo varnost. Ne dovolite, da bi bili otroci
brez nadzora v prisotnosti orodja.
AKTIVNA KONTROLA VIBRACIJ (SL. 1)
(SAMO ZA D25223, D25323 IN D25324)
Aktivni nadzor vibracij nevtralizira odbojno
vibracijo mehanizma udarnega kladiva.
Znižana stopnja vibracij rok in ramen omogoča
neutrudljivo uporabo orodja in podaljšuje
življenjsko dobo orodju.
Za optimalni nadzor vibracij držite orodje z eno
roko na glavnem držalu (m) in z drugo roko
na stranskem držalu (i). Orodje pritisnite ob
obdelovanec s tolikšnim pritiskom, da je kladivo
ob udarcu približno na polovici takta.
Kladivo potrebuje samo toliko pritiska, kolikor
ga je potrebno za vklop aktivne kontrole vibracij.
Z uporabo preveč pritiska vrtanje ali dletanje ne
bo hitrejše in tudi aktivna kontrola vibracij ne bo
delovala.
VARNOSTNA SKLOPKA ZA OMEJEVANJE
VRTILNEGA MOMENTA
Vsi rotacijski udarni vrtalniki so opremljeni
z varnostno sklopko za omejitev vrtilnega
momenta, ki zmanjšuje maksimalno reakcijo
navora, ki deluje na uporabnika, če se vrtalna
konica zagozdi. Ta funkcija preprečuje tudi
preobremenitev pogonskega mehanizma in
električnega motorja. Sklopka za omejitev
vrtilnega momenta je tovarniško nastavljena in je
ni mogoče regulirati.
Električna varnost
Električni motor je zasnovan samo za eno
napetost. Vedno preverite, ali napetost vira
napajanja ustreza tisti, ki je navedena na
podatkovni plošči.
Vaš polnilnik DEWALT je dvojno izoliran
v skladu z standardom EN 60745;
ozemljitev ni potrebna.
OPOZORILO: 115 V enote morajo
delovati preko odpovedno varnega
izolacijskega transformatorja
z ozemljitvenim zaslonom med
prvotnim in sekundarnim navitjem.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga je potrebno
zamenjati s posebej pripravljenim kablom, ki je
na voljo preko servisne mrežeDEWALT.
Zamenjava vtiča napajalnega
kabla (samo za Veliko Britanijo
in Irsko)
Če morate namestiti nov vtič sledite naslednjim
korakom:
• Star in neuporaben vtikač odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
• Priključite rjavo žico na fazni terminal.
• Priključite modro žico na nevtralni terminal.
OPOZORILO: Na ozemljitveni
terminal ne priključujte nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki
so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena
varovalka: 13 A.
Uporaba napajalnega podaljška
Če je podaljšek kabla nujno potreben,
uporabljajte 3-žilni podaljšek kabla, ki je primeren
za napetost, ki jo uporablja to orodje (glejte
tehnične podatke). Minimalni presek žice je
1,5 mm2; največja dolžina kabla je 30 m.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte
kabel.
SESTAVA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Da zmanjšate
nevarnost telesnih poškodb,
izključite orodje in ga odklopite od
omrežne napetosti pred montažo in
demontažo pribora, pred nastavitvijo
ali spreminjanje nastavitev oz.
pred servisnimi posegi. Sprožilno
stikalo mora biti na poziciji IZKLOP.
Nekontroliran zagon naprave lahko
povzroči poškodbe.
Izbira delovnega načina
(sl. 2)
D25313, D25323, D25324
Orodje lahko uporabljate v naslednjih delovnih
načinih:
Rotacijsko vrtanje: za privijanje in
vrtanje v jeklo, les in plastiko.
Udarno vrtanje: za vrtanje v opeko in
beton.
Samo udarjanje: za lahko klesanje,
delo z dletom in rušenje. V tem načinu
11
SLOVENSKI
lahko orodje uporabljate tudi kot vzvod
za sprostitev zagozdenega svedra.
2. Vstavite vsadnik svedra/dleta v nosilec
orodja/zaporno objemko (f).
Rotacija svedra: ne-delovni položaj
v uporabi samo za namestitev
ploskega dleta v ustrezni položaj.
3. Pritisnite sveder navzdol in ga nekoliko
zavrtite, tako da se ujame z režami.
D25223
Orodje lahko uporabljate v naslednjih delovnih
načinih:
Rotacijsko vrtanje: za privijanje in
vrtanje v jeklo, les in plastiko.
Udarno vrtanje: za vrtanje v opeko in
beton.
Rotacija svedra: ne-delovni položaj
v uporabi samo za namestitev
ploskega dleta v ustrezni položaj.
Samo udarjanje: za lahko klesanje,
delo z dletom in rušenje. V tem načinu
lahko orodje uporabljate tudi kot vzvod
za sprostitev zagozdenega svedra.
1. Delovni način izberete, tako da pritisnete
varnostno zaporo (e) in zavrtite stikalo za
izbiro načina (d), dokler ne kaže na znak
ustreznega delovnega načina.
2. Sprostite varnostno zaporo in preverite,
ali je selektor načina blokiran v pravilnem
položaju.
OPOZORILO: Ne izbirajte delovnega
načina, če orodje deluje.
Označevanje pozicije dleta
(sl. 2)
Dleto lahko nastavite in blokirate v 51/52 različnih
položajih.
1. Zavrtite stikalo za izbiro načina (d), tako da
kaže na simbol “rotacije svedra”.
2. Zavrtite dleto na ustrezni položaj.
3. Nastavite stikalo za izbiro načina (d) na
pozicijo za udarjanje s kladivom.
4. Zavrtite dleto, tako da se zaskoči v položaju.
Montaža in demontaža nastavkov SDS Plus® (sl. 3)
To orodje uporablja SDS Plus® nastavke (glejte
vstavek v sliki 3, ki prikazuje prečni prerez
vsadnika SDS Plus® nastavka). Priporočamo
uporabo samo profesionalnega pribora.
1. Vsadnik svedra/dleta očistite in ga namažite
z mastjo.
12
4. Povlecite za sveder in tako preverite, ali je
ustrezno zaklenjen. Pri funkciji udarjanja
s kladivom se mora sveder, ko je blokiran
v vpenjalu, neovirano premikati za več
centimetrov aksialno.
5. Sveder/dleto odstranite, tako da povlečete
nosilec orodja/zaporno objemko (f) nazaj in
izvlečete sveder/dleto.
OPOZORILO: Vedno nosite rokavice,
ko menjate pribor. Med delovanjem
se lahko izpostavljeni kovinski deli na
orodju močno segrejejo.
Montaža stranskega ročaja
(sl. 4)
Stranski ročaj (i) je mogoče pritrditi tako, da ga
lahko uporabljajo desničarji in levičarji.
OPOZORILO: Ne uporabljajte orodja
brez pravilno pritrjenega stranskega
držala.
1. Odvijte stranski ročaj.
2. Za desničarje: potisnite sponko stranskega
držala nad objemko za vpetjem, z držalom
na levi.
Za levičarje: potisnite sponko stranskega
držala nad objemko za vpetjem, z držalom
na desni.
3. Zavrtite stranski ročaj na ustrezni položaj in
ga pritrdite.
Nastavite globine vrtanja (sl. 5)
1. Vstavite ustrezni sveder po napotkih zgoraj.
2. Pritisnite na globinsko zaporo (j) in jo držite
pritisnjeno.
3. Vstavite drog za nastavitev globine (h) skozi
luknjo v globinski zapori.
4. Prilagodite globino vrtanja, kot je prikazano.
5. Sprostite globinsko zaporo.
Drsnik za pomik naprej/nazaj
(sl. 6)
1. Potisnite drsnik za delovanje naprej/nazaj (c)
na levo za rotacijo v smeri naprej (desno).
Glejte puščice na orodju.
SLOVENSKI
2. Potisnite drsnik za delovanje naprej/nazaj (c)
na desno za rotacijo v smeri nazaj (levo).
OPOZORILO: Pred zamenjavo smeri
rotacije vedno počakajte, dokler se
motor popolnoma ne ustavi.
Namestitev pretvornika vpenjalne glave in vpenjalne glave
(v prodaji posebej)
1. Privijte vpenjalno glavo v navojni del
pretvornika vpenjalne glave.
2. Vstavite sestavljeno vpenjalno glavo in
pretvornik v orodje kot pri standardnem SDS
Plus® priboru.
3. Nastavek odstranite po postopku za
odstranitev standardnega SDS SDS Plus®
pribora.
OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte
standardnih vpenjalnih glav v načinu
udarnega vrtanja.
Če potrebujete več informacij glede ustreznosti
dodatne opreme, se obrnite na Vašega
prodajalca.
Zamenjava vpetja z vpenjalno
glavo (sl. 1)
D25324
1. Zavrtite zaporno objemko (k) v odklenjeni
položaj in povlecite stran vpetje SDS-plus/
zaporno objemko (f).
2. Potisnite vpenjalno glavo (l) na vreteno in
obrnite zaklepni obroč v zaklenjen položaj.
3. Za zamenjavo vpenjalne glave z vpetjem
najprej odstranite vpenjalno glavo na
enak način, kot ste odstranili vpetje. Nato
namestite vpetje na enak način, kot ste
namestili vpenjalno glavo.
OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte
standardnih vpenjalnih glav v načinu
udarnega vrtanja.
Zamenjava protiprašnega pokrova (sl. 3)
Protiprašni pokrov (g) preprečuje vdor prahu
v mehanizem. Obrabljeni protiprašni pokrov
zamenjajte nemudoma.
1. Povlecite nazaj zaporno objemko vpenjalne
glave (f) in snemite protiprašni pokrov (g).
3. Sprostite zaporni obroč vpetja.
DELOVANJE
Navodila za uporabo
OPOZORILO:
• Vedno upoštevajte varnostna
navodila in ustrezne predpise.
• Preverite lokacije cevovodov n
napeljav.
• Orodje potiskajte z občutkom (pribl.
5 kg silo). Prekomerna sila ne zviša
hitrosti vrtanja, pač pa zmanjša
delovno učinkovitost orodja in lahko
skrajša njegovo življenjsko dobo.
• Ne vrtajte pregloboko ali privijajte
pregloboko; tako lahko poškodujete
protiprašni pokrov.
• Vedno držite orodje močno z obema
rokama in stojte varno in stabilno
(sl. 7). Vedno upravljajte orodje
s pravilno sestavljenim stranskim
ročajem.
Pravilni položaj rok (sl. 1, 7)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO držite roke v pravilnem
položaju, kot prikazuje slika.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO čvrsto primite ročaja
z obema rokama v pričakovanju
reakcijskega momenta orodja.
Pravilni položaj rok je ena roka na stranskem
držalu (i) in druga roka na glavnem držalu (m).
Sklopka za preobremenitev
Če se vrtalni sveder zagozdi ali zaskoči, je pogon
na vrtalno vreteno prekinjen s pomočjo sklopke
za preobremenitev. Zaradi nastalih sil, vedno
držite orodje z obema rokama in ohranjajte
stabilen položaj.
Vklop in izklop orodja (sl. 1)
1. Orodje vključite s pritiskom na stikalo za
izbiro hitrosti (a). Pritisk, s katerim pritisnete
na stikalo za spreminjanje hitrosti, določa
hitrost orodja.
2. Za izklop orodja sprostite stikalo.
2. Vstavite nov protiprašni pokrov.
13
SLOVENSKI
3. Za blokado orodja v izključenem položaju
premaknite stikalo za vrtenje naprej/nazaj (c)
na središčni položaj.
Udarno vrtanje (sl. 1)
VRTANJE S SVEDROM ZA BETON
1. Nastavite stikalo za izbiro načina (d) na
pozicijo za udarjanje s kladivom.
2. Vstavite ustrezni sveder.
OPOMBA: Najboljše rezultate dosežete
z uporabo svedrov s karbidom ojačano
konico.
3. Po potrebi nastavite stranski ročaj (i).
4. Če je potrebno, nastavite globino vrtanja.
5. Označite mesto, kjer boste izvrtali luknjo.
6. Postavite sveder na označeno točko in
vključite orodje.
7. Po končanem delu in pred izklopom iz vira
napajanja vedno izključite orodje.
Vrtanje s kronskim svedrom
(sl. 1)
1. Nastavite selektor za izbiro načina (d) na
pozicijo za udarno vrtanje.
2. Po potrebi nastavite stranski ročaj (i).
3. Vstavite ustrezni kronski sveder.
4. Vstavite centrirni sveder v vrtalno krono.
5. Postavite centrirni sveder na točko vrtanja in
pritisnite na stikalo za spreminjanje hitrosti
(a). Vrtajte, dokler kronski sveder ne prodre
približno 1 cm globoko v beton.
6. Prenehajte vrtati in odstranite centrirni
sveder. Vstavite vrtalno krono nazaj v vrtino
in nadaljujte z vrtanjem.
7. Pri vrtanju skozi strukture, ki so debelejše
od kronskega svedra, v rednih časovnih
presledkih odlomite krožni cilinder iz
betona ali jedro v kronskem svedru. Da bi
preprečili neželeno lomljenje betona okoli
vrtine, najprej skozi vso debelino strukture
izvrtajte vrtino v premeru, ki je enak premeru
centrirnega svedra. Zatem izvrtajte vrtino do
polovice z vsake strani.
8. Po končanem delu in pred izklopom iz vira
napajanja vedno izključite orodje.
Rotacijsko vrtanje (sl. 1)
1. Nastavite stikalo za izbiro načina (d) na
pozicijo rotacijskega vrtanja.
2. Namestite adapter/vpenjalno glavo.
14
3. Nadaljujte kot pri udarnem vrtanju.
OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte
standardnih vpenjalnih glav v načinu
udarnega vrtanja.
Privijanje/odvijanje vijakov
(sl. 1)
1. Nastavite stikalo za izbiro načina (d) na
pozicijo rotacijskega vrtanja.
2. Izberite smer vrtenja.
3. Vstavite specialni SDS Plus® pretvornik
za uporabo šesterokotnih nastavkov za
vijačenje.
4. Vstavite ustrezni vijačni sveder. Pri privijanju
vijakov z ravnimi nastavki vedno uporabljajte
nastavke z objemom glave vijaka.
5. Narahlo pritisnite na stikalo za spreminjanje
hitrosti (a), tako da preprečite poškodbo
glave vijaka. Pri obratni (levi) rotaciji se
hitrost orodja samodejno zniža za lažjo
odstranitev vijaka.
6. Ko je vijak poravnan s površino obdelovanca,
sprostite stikalo za spreminjanje hitrosti ter
tako preprečite, da bi glava vijaka prodrla
v obdelovanec.
Klesanje in dletanje (sl. 1)
1. Nastavite stikalo za izbiro načina (d) na
pozicijo za udarjanje s kladivom.
2. Vstavite ustrezno dleto, zavrtite ga z roko ter
ga zaklenite na enem izmed 51/52 položajev.
3. Po potrebi nastavite stranski ročaj (i).
4. Vključite orodje in začnite delati.
5. Po končanem delu in pred izklopom iz vira
napajanja vedno izključite orodje.
OPOZORILO:
• Ne uporabljajte orodja za mešanje
ali črpanje lahko vnetljivih ali
eksplozivnih tekočin (bencina,
alkohola itd.).
• Ne mešajte vnetljivih tekočin, ki so
označene kot vnetljive.
VZDRŽEVANJE
Vaša DEWALT električna naprava je zasnovano
tako, da deluje dolgo brez posebnega
vzdrževanja. Dolgoročno zadovoljivo delovanje
je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
OPOZORILO: Da zmanjšate
nevarnost telesnih poškodb,
SLOVENSKI
izključite orodje in ga odklopite od
omrežne napetosti pred montažo in
demontažo pribora, pred nastavitvijo
ali spreminjanje nastavitev oz.
pred servisnimi posegi. Sprožilno
stikalo mora biti na poziciji IZKLOP.
Nekontroliran zagon naprave lahko
povzroči poškodbe.
• Tega orodja ne more servisirati uporabnik
sam. Po pribl. 40 urah delovanja, odnesite
orodje v pooblaščen servisni center podjetja
DEWALT. Če se težave pojavijo že prej
se obrnite na pooblaščenega DEWALT
serviserja.
• Orodje se samodejno izključi, ko se obrabijo
ogljikove ščetke.
Ščetke motorja
DEWALT uporablja izpopolnjeni sistem ščetk, ki
samodejno ustavi vrtalnik, ko se ščetke obrabijo.
To preprečuje okvare in poškodbe motorja.
Novi kompleti ščetk so na voljo v pooblaščenih
DEWALT servisnih centrih. Vedno uporabljajte
originalne nadomestne dele.
Mazanje
Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega
mazanja.
Pribore in priključke je potrebno redno mazati
okoli SDS Plus® vpetja.
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo
in prah iz glavnega ohišja
z izpihovanjem s suhim zrakom, ko
opazite, da se prah nabere v in okoli
odprtin za zračenje. Med opravljanjem
tega postopka nosite ustrezno zaščito
za oči in masko za obraz.
OPOZORILO: Nikoli za čiščenje
nekovinskih delov orodja ne
uporabljajte kemičnih sredstev
ali drugih močnih kemikalij. Take
kemikalije lahko oslabijo materiale, iz
katerih so izdelani ti deli. Uporabite
samo krpo, navlaženo z vodo oz.
milnico. Pazite, da voda ne prodre
v notranjost orodja; nikoli ne potopite
nobenega dela orodja v tekočino.
Opcijska dodatna oprema
OPOZORILO: Ker pripomočki, ki jih
ne ponuja DEWALT, s tem izdelkom
niso bili testirani, je njihova uporaba
lahko nevarna. Da bi zmanjšali
možnost poškodbe, z izdelkom
uporabljajte samo pripomočke, ki jih
priporoča DEWALT.
Različne vrste vrtalnih priborov SDS Plus® in dlet
so na voljo kot opcijska dodatna oprema.
Če potrebujete več informacij glede ustreznosti
dodatne opreme, se obrnite na Vašega
prodajalca.
Skrb za varovanje okolja
Odpadno orodje ločite od drugih
odpadkov. Izdelka ne smete odlagati
skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki.
Če ugotovite, da vaš DEWALT izdelek ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več
uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Napravo pripravite
za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih
odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in
embalaže omogoča obnovo in
ponovno uporabo nekaterih
materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju
onesnaženja okolja in manjši
porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na
zbirališčih odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite
nov izdelek.
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov DEWALT, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate vašo
najbližjo DEWALT predstavništvo. Naslov je
naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih DEWALT serviserjev
in vsi podatki o poprodajnih storitvah na voljo na
internetu: www.2helpU.com.
15
HRVATSKI
BUŠAĆI ČEKIĆ ZA ZAHTJEVNE PRIMJENE
D25313, D25223, D25323, D25324
Čestitamo!
Odabrali ste DEWALT alat. Godine iskustva, od razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su tvrtku
DEWALT jednim od najpouzdanijih partnera za korisnike profesionalnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
(samo U.K. i Irska)
Tip
Ulazna snaga
Brzina bez opterećenja
Brzina pod opterećenjem
Energija udarca
Udarno bušenje
Rad s dlijetom
Maksimalni raspon bušenja
čelika/drva/betona
Položaji dlijeta
Dubina bušenja u mekoj cigli
Držač alata
Promjer prstena
Masa
LPA
KPA
LWA
KWA
(zvučni tlak)
(nesigurnost zvučnog tlaka)
(snaga zvuka)
(nesigurnost zvučne snage)
W
min-1
min-1
D25313
230
230/115
3
800
0–1.150
0-830
D25223
230
230/115
2
800
0–1.150
0-830
D25323
230
230/115
2
800
0–1.150
0-830
D25324
230
230/115
2
800
0–1.150
0-830
J
J
0–3,1
0–3,4
3,1
3,4
0–3,1
0–3,4
0–3,1
0–3,4
mm
mm
kg
13/30/26
51
65
SDS Plus®
54
3,0
13/30/26
52
65
SDS Plus®
54
3,3
13/30/26
51
65
SDS Plus®
54
3,4
13/30/26
51
65
SDS Plus®
54
3,5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85,4
3,3
99,4
3,3
88
3,9
99
3,9
85,4
3,3
99,4
3,3
85,4
3,3
99,4
3,3
V
V
mm
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) određene prema EN 60745:
Bušenje metala
Emisija vibracija ah,D =
Nesigurnost K =
m/s²
m/s²
3,0
1,6
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Bušenje betona
Emisija vibracija ah, HD =
Nesigurnost K =
m/s²
m/s²
18,0
1,7
9,6
1,5
10,5
1,5
10,5
1,5
Rad s dlijetom
Emisija vibracija ah, Cheq =
Nesigurnost K =
m/s²
m/s²
18,0
1,5
6,4
1,5
10,5
3,5
10,5
3,5
Rad s vijcima bez udaraca
Emisija vibracija ah =
Nesigurnost K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
16
HRVATSKI
Razina emisije vibracija navedena na ovom
informacijskom listu izmjerena je u skladu
sa standardiziranim ispitivanjem opisanim
u dokumentu EN 60745 i može se upotrijebiti za
međusobno uspoređivanje alata. Može se koristiti
za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarirana razina
emisije vibracija odnosi se na glavne
primjene alata. Međutim, ako se
alat koristi u drugim primjenama,
s drugim nastavcima ili ako je loše
održavan, razine vibracija mogle bi
se razlikovati. To može značajno
povećati razinu izloženosti tijekom
ukupnog vremena upotrebe.
Tijekom procjene razine izloženosti
vibracijama potrebno je uzeti u obzir
vrijeme tijekom isključivanja alata
i vrijeme dok je uključen, ali se ne
upotrebljava za izvođenje radova.
To može značajno smanjiti razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
Provjerite dodatne sigurnosne mjere
za zaštitu operatera od učinaka
vibracija, kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplima,
organizacija radnih rasporeda i sl.
Osigurači:
Europa
U.K. i Irska
230 V za alate, 10 Ampera, mreža
230 V alati
13 ampera,
u utikačima
Definicije: Sigurnosne smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati smrću ili
ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
PAŽNJA: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednje teškim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu koja
nije vezana uz tjelesne ozljede
i koja, ako se ne izbjegne, može
rezultirati materijalnom štetom.
Označava rizik od strujnog udara.
Označava rizik od požara.
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
D25313, D25223, D25323, D25324
Tvrtka DEWALT izjavljuje da su proizvodi
opisani u poglavlju “Tehnički podaci” u skladu sa
sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Ovi proizvodi također su usklađeni sa
smjernicama 2004/108/EC i 2011/65/EU. Za
dodatne informacije kontaktirajte tvrtku DEWALT
putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri
kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsjednik, Odjel za inženjering i razvoj
proizvoda, DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.05.2010.
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik od
ozljeda.
Opća sigurnosna upozorenja
za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa
može rezultirati strujnim udarom,
požarom i/ili ozbiljnom ozljedom.
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA
BUDUĆE POTREBE.
Izraz “električni alat” u upozorenjima odnosi se
na električni alat napajan iz strujne utičnice (sa
17
HRVATSKI
žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom
baterijom (bez žice).
1) SIGURNOST RADNOG PROSTORA
a) Radno mjesto održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b) S električnim alatima ne radite
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c) Prilikom rada s električnim alatom
držite podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE STRUJE
a) Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na
koji način ne prepravljajte utikač.
Nemojte rabiti prilagodne utikače
s uzemljenim električnim alatima.
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od strujnog udara.
b) Izbjegavajte tjelesni kontakt
s uzemljenim površinama poput cijevi,
radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.
Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog
udara je povećan.
c) Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat
će rizik od strujnog udara.
d) Kabel ne upotrebljavajte za
nepredviđene namjene. Kabel nikad ne
upotrebljavajte za nošenje, povlačenje
ili odvajanje utikača električnog alata
iz električne utičnice. Kabel držite
podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni
kabel povećat će rizik od strujnog udara.
e) Prilikom rada s električnim alatom na
otvorenom upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
f) Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od strujnog udara.
3) OSOBNA SIGURNOST
a) Tijekom rada s električnim alatom
budite oprezni, usredotočeni
i primjenjujte zdravorazumski pristup.
Ne upotrebljavajte električni alat ako
ste umorni ili pod utjecajem droga,
18
b)
c)
d)
e)
f)
g)
alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje
tijekom rada s električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih ozljeda.
Koristite osobnu zaštitnu opremu.
Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba
zaštitne opreme poput maske protiv
prašine, sigurnosnih cipela protiv
klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha
u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik
od tjelesnih ozljeda.
Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije,
kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom
položaju. Nošenje električnog alata tako
da je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač
uključen dovodi do nezgoda.
Prije nego što uključite električni
alat, uklonite s njega sve ključeve
za podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
Ne sežite predaleko. Uvijek održavajte
ravnotežu i stabilan stav. To omogućuje
bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih
dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu
kosu.
Ako je omogućeno priključivanje
uređaja za usisavanje i prikupljanje
prašine, osigurajte njihovo pravilno
povezivanje i upotrebu. Upotreba
uređaja za prikupljanje prašine može
smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat.
Upotrijebite odgovarajući električni
alat za posao koji obavljate. Prikladan
električni alat bolje će i sigurnije obaviti
posao brzinom za koju je predviđen.
b) Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki električni
alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno
ga je popraviti.
c) Prije prilagođavanja, zamjene pribora
ili spremanja električnog alata,
isključite utikač iz utičnice ili odvojite
akumulatorsku bateriju. Ove sigurnosne
HRVATSKI
d)
e)
f)
g)
preventivne mjere smanjuju rizik od
nehotičnog pokretanja električnog alata.
Električne alate koji se ne
upotrebljavaju pohranite izvan dohvata
djece i ne dopustite rad osobama
koje nisu upoznate s alatom ili ovim
uputama. Električni alati opasni su ako
njima rade neobučeni korisnici.
Održavajte električne alate. Provjerite
ima li otklona ili savijenih pokretnih
dijelova, napuknutih dijelova ili drugih
okolnosti koje mogu utjecati na rad
električnog alata. Ako je alat oštećen,
popravite ga prije upotrebe. Velik broj
nezgoda uzrokovan je loše održavanim
električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost
savijanja i olakšava upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke itd.,
upotrebljavajte u skladu s ovim
uputama te uzimajući u obzir radne
uvjete i posao koji je potrebno obaviti.
Upotreba električnih alata za poslove
za koje nije namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
5) SERVISIRANJE
a) Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
originalnih zamjenskih dijelova. Na
taj ćete način održati sigurnost upotrebe
električnog alata.
Dodatne posebne sigurnosne
upute za bušaće čekiće
• Koristite zaštitu za sluh. Izlaganje buci može
uzrokovati gubitak sluha.
• Koristite pomoćne rukohvate isporučene
uz alat. Gubitak nadzora može uzrokovati
tjelesne ozljede.
• Električne alate pridržavajte isključivo
za izolirane rukohvate dok radite
u područjima gdje bi rezni alat mogao
doći u dodir sa skrivenim ožičenjima ili
kabelom alata. U slučaju kontakta sa žicom
pod naponom, taj se napon može prenijeti na
metalne dijelove električnog alata i izazvati
električni udar rukovatelja.
• Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala
rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije
stabilno i može dovesti do gubitka nadzora.
zaštite za oči. Komadići materijala mogu
se odlomiti i poletjeti tijekom korištenja
čekića. Leteći komadići mogu izazvati
trajno oštećenje vida. Tijekom primjena koje
proizvode prašinu koristite zaštitnu masku ili
masku za disanje. Tijekom većine primjena
mogla bi biti potrebna i zaštita za sluh.
• Alat uvijek čvrsto pridržavajte. Ovaj alat
ne pokušavajte upotrebljavati ako ga ne
pridržavate s obje ruke. Preporučuje se
da uvijek koristite bočni rukohvat. Upotreba
alata pridržavanjem samo jednom rukom
rezultirat će gubitkom kontrole. Probijanje
kroz tvrde materijale kao što su armirane
šipke ili nailazak na njih također može biti
opasno. Bočni rukohvat dobro pričvrstite prije
upotrebe.
• Ovaj alat ne upotrebljavajte neprekidno
tijekom suviše dugih razdoblja. Vibracije
uzrokovane radom čekića mogu biti štetne za
šake i ruke. Upotrijebite rukavice za dodatnu
zaštitu i često pauzirajte kako biste ograničili
izlaganje vibracijama.
• Nastavke nemojte sami reparirati.
Reparaciju dlijeta smije izvoditi ovlašteni
stručnjak. Nepravilno reparirana dlijeta mogu
uzrokovati ozljede.
• Tijekom upotrebe alata ili promjene
nastavaka koristite rukavice. Pristupačni
metalni dijelovi na alatu i nastavci mogu
se izuzetno ugrijati tijekom rada. Mali
komadi otrgnutog materijala mogu ozlijediti
nezaštićene ruke.
• Alat nikad ne odlažite dok se kretanje
nastavka u cijelosti ne prekine. Pokretni
nastavci mogu izazvati ozljede.
• Zaglavljene nastavke ne udarajte čekićem
kako biste ih oslobodili. Mogu se osloboditi
komadići metala ili materijala i uzrokovati
ozljede.
• Blago istrošena dlijeta mogu se
brušenjem ponovo izoštriti.
• Kabel napajanja držite podalje od
rotirajućeg nastavka. Kabel ne omatajte
oko bilo kojeg dijela tijela. Električni kabel
omotan oko rotirajućeg nastavka može
izazvati tjelesne ozljede i gubitak nadzora.
Stalno prisutni rizici
Sljedeći rizici neprestano su prisutni tijekom
upotrebe rotacijskih udarnih bušilica:
– ozljede prouzrokovane dodirivanjem
rotirajućih dijelova ili vrućih dijelova alata.
• Koristite zaštitne naočale ili drugu vrstu
19
HRVATSKI
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih
propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno
prisutne rizike nije moguće izbjeći, a to su:
a. Prekidač s regulatorom brzine
b. Aktivna kontrola vibracija (samo modeli
D25223, D25323 i D25324)
– Oštećenje sluha.
c. Klizni preklopnik za rad naprijed/natrag
– Rizik od priklještenja prstiju tijekom izmjene
dodataka.
d. Birač načina rada
– Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja
prašine nastale tijekom rada u betonu
i kamenu.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
e. Sigurnosna blokada
f. Držač alata / osiguravajuća obujmica
g. Poklopac protiv prašine
h. Šipka za prilagođavanje dubine
i. Bočni rukohvat
j. Stega za graničnik dubine
k. Zatezni prsten (samo model D25324)
l. Glava (samo model D25324)
m. Glavni rukohvat
Koristite zaštitu za sluh.
Koristite zaštitu za oči.
POLOŽAJ ŠIFRE DATUMA (SL. 1)
Šifra datuma (n), koja sadrži godinu proizvodnje,
ispisana je na kućištu.
Primjer:
2012 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj paketa
U paketu se nalazi:
1 Bušaći čekić za zahtjevne radove
1 Bočni rukohvat
1 Šipka za prilagođavanje dubine
1 Kutija kompleta
1 Samozatezna glava (samo model D25324)
1 Priručnik s uputama
1 Slika sastavnih dijelova
• Alat, dijelove ili pribor provjerite radi
eventualnih oštećenja nastalih tijekom
transporta.
• Temeljito proučite i upoznajte se s ovim
priručnikom prije same upotrebe alata.
Opis (sl. 1)
UPOZORENJE: Nikad ne
modificirajte električni alat ili bilo koji
njegov dio. Može doći do oštećenja ili
ozljeda.
20
NAMJENA
Ovi rotacijski čekići za teške radove projektirani
su za profesionalna bušenja, bušenja čekićem,
rad s vijcima i lagani rad s dlijetom.
NEMOJTE koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini
zapaljivih tekućina ili plinova.
Ove udarne bušilice su profesionalni
električni alati.
NEMOJTE dopustiti djeci da dolaze u dodir
s alatom. Neiskusan korisnik mora biti pod
nadzorom prilikom uporabe ovog alata.
• Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi
od strane osoba sa smanjenim fizičkim,
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima,
uključujući i djecu, kao ni osoba
s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako
ih osoba zadužena za njihovu sigurnost
nadzire. Djecu se nikad ne smije ostaviti
samu uz ovaj proizvod.
AKTIVNA KONTROLA VIBRACIJA (CRTEŽ 1)
(SAMO MODELI D25223, D25323 I D25324)
Aktivna kontrola vibracija neutralizira povratne
vibracije iz mehanizma čekića. Smanjivanjem
vibracija rukohvata omogućuje se udobnija
upotreba tijekom duljih razdoblja i produljuje se
životni vijek uređaja.
Kako biste ostvarili najbolju kontrolu nad
vibracijama, alat čvrsto pridržavajte jednom
rukom za glavni rukohvat (m), a drugom rukom
za bočni rukohvat (i). Primijenite takav pritisak da
je čekić približno na pola svog hoda.
Čekiću je potrebno samo onoliko pritiska koliko je
potrebno da se uključi aktivna kontrola vibriranja.
Primjena prevelikog pritiska neće ubrzati bušenje
HRVATSKI
ili trganje, a aktivna kontrola vibriranja neće se
uključiti.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
potpuno odmotajte.
SPOJKA ZA OGRANIČAVANJE MOMENTA
SASTAVLJANJE I PODEŠAVANJE
Svi rotacijski bušaći čekići opremljeni su
spojkom za ograničavanje momenta koja
smanjuje najveću reakciju zakretnog momenta
koja se prenosi na rukovatelja u slučaju
zaglavljivanja bušaćeg nastavka. Ta značajka
dodatno sprječava zaglavljivanje zupčanika
i elektromotora. Spojka za ograničavanje
momenta je tvornički postavljena i ne može se
prilagođavati.
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja
prije postavljanja ili uklanjanja
nastavaka, prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja, promjena položaja
ili popravka. Provjerite je li prekidač
napajanja u isključenom položaju
(OFF). Slučajno uključivanje alata
može izazvati ozljede.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje
naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Ovaj DEWALT punjač dvostruko je
izoliran u skladu s dokumentom
EN 60745, stoga žica uzemljenja nije
potrebna.
Odabir načina rada (sl. 2)
D25313, D25323, D25324
Alat je moguće koristiti za sljedeće načine rada:
Rotacijsko bušenje: za rad s vijcima
i za bušenje svrdlom u čeliku, drvu ili
plastici.
UPOZORENJE:Alate s napajanjem
od 115 V potrebno je upotrebljavati
putem izolacijski osiguranog
transformatora koji između primarnog
i sekundarnog navoja ima zaštitu
uzemljenja.
Udarno bušenje: za bušenje betona
i zidova.
Samo primjena udaraca: za lagano
otkidanje, klesanje i trganje. U ovom
načinu rada alat se može koristiti i kao
poluga za oslobađanje zaglavljenog
nastavka za bušenje.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
Rotacija nastavka: položaj koji se
koristi samo za zakretanje plosnatog
dlijeta u željeni položaj.
Zamjena strujnog utikača
(samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
• Sigurno odbacite stari utikač.
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u utikaču.
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
UPOZORENJE: Na priključak
uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 13 A.
Upotreba produžnog kabela
Ako je potreban produžni kabel, upotrijebite
odobreni trožilni produžni kabel koji je pogodan
za ulaznu snagu ovog alata (pogledajte tehničke
podatke). Najmanja debljina vodiča je 1,5 mm2,
a najveća duljina je 30 m.
D25223
Alat je moguće koristiti za sljedeće načine rada:
Rotacijsko bušenje: za rad s vijcima
i za bušenje svrdlom u čeliku, drvu ili
plastici.
Udarno bušenje: za bušenje betona
i zidova.
Rotacija nastavka: položaj koji se
koristi samo za zakretanje plosnatog
dlijeta u željeni položaj.
Samo primjena udaraca: za lagano
otkidanje, klesanje i trganje. U ovom
načinu rada alat se može koristiti i kao
poluga za oslobađanje zaglavljenog
nastavka za bušenje.
1. Da biste odabrali način rada, pritisnite
osiguravajući gumb (e) i zakrećite sklopku
21
HRVATSKI
načina rada (d) dok se ne usmjeri prema
oznaci željenog načina rada.
2. Otpustite osiguravajući gumb i provjerite je li
sklopka zabravljena u odabranom položaju.
UPOZORENJE: Ne mijenjajte način
rada ako je alat pokrenut.
Pozicioniranje položaja dlijeta
(crtež 2)
Dlijeto se može pozicionirati i zabraviti u 51/52
različita položaja.
1. Zakrećite sklopku načina rada (d) dok se ne
usmjeri prema oznaci vrtnje nastavka.
2. Dlijeto zakrenite u željeni položaj.
3. Sklopku načina rada (d) postavite u položaj
“samo čekićem”.
4. Uvijajte dlijeto dok se ne zabravi u položaju.
Umetanje i uklanjanje SDS
Plus® dodataka (sl. 3)
Ovaj alat upotrebljava SDS Plus dodatke
(presjek ležišta prihvatne glave za SDS Plus®
nastavke prikazan je na crtežu 3). Preporučuje
se korištenje isključivo profesionalnih dodataka.
®
1. Očistite i podmažite prihvatni dio nastavka.
2. Prihvatni dio nastavka umetnite u držač alata
/ osiguravajuću obujmicu (f).
3. Nastavak pritisnite prema unutra i lagano
zakrećite dok ne sjedne u utore.
4. Povucite nastavak kako biste provjerili je
li pravilno zabravljen. Funkcija udaranja
čekićem zahtjeva mogućnost pomicanja
nastavka nekoliko centimetara duž njegove
osi, dok je zabravljen u prihvatnoj glavi.
5. Da biste uklonili nastavak, držač alata /
osiguravajuću obujmicu (f) povucite prema
natrag i izvucite nastavak.
UPOZORENJE: Tijekom promjene
dodataka uvijek nosite zaštitne
rukavice. Izloženi metalni dijelovi na
alatu i dodatku mogu se izuzetno
ugrijati tijekom rada.
Postavljanje bočnog rukohvata (sl. 4)
Bočni rukohvat (i) može se postaviti na način koji
je prilagođen podjednako ljevorukim i desnorukim
korisnicima.
UPOZORENJE: Alat ne
upotrebljavajte ako bočni rukohvat
nije pravilno postavljen.
1. Olabavite bočni rukohvat.
2. Za desnoruke korisnike: stezaljku
bočnog rukohvata navucite preko navlake
i namjestite iza prihvatne glave, tako da je
rukohvat okrenut ulijevo.
Za ljevoruke korisnike: stezaljku
bočnog rukohvata navucite preko navlake
i namjestite iza prihvatne glave, tako da je
rukohvat okrenut udesno.
3. Bočni rukohvat zakrenite u željeni položaj
i pritegnite rukohvat.
Prilagođavanje dubine bušenja
(sl. 5)
1. Umetnite potreban nastavak za bušenje,
kako je prethodno opisano.
2. Pritisnite stegu za graničnik dubine (j) i držite
je pritisnutom.
3. Šipku za prilagođavanje dubine (h) postavite
u otvor na stezi za graničnik dubine.
4. Dubinu bušenja prilagodite na prikazani
način.
5. Otpustite stegu za graničnik dubine.
Klizni preklopnik za rad naprijed/natrag (sl. 6)
1. Za vrtnju prema naprijed (vrtnja udesno),
klizni preklopnik naprijed/natrag (c) pritisnite
u lijevu stranu. Pogledajte strelice na alatu.
2. Za vrtnju prema natrag (vrtnja ulijevo), klizni
preklopnik naprijed/natrag (c) pritisnite
u desnu stranu.
UPOZORENJE: Prije promjene
smjera vrtnje, uvijek pričekajte da se
motor u potpunosti zaustavi.
Postavljanje prilagodnika stezne glave i stezne glave (kupuju se odvojeno od alata)
1. Glavu navijete na dio prilagodnika za glave
s navojem.
2. Glavu i prilagodnik za glave zajedno
umetnite u alat, kao i kod standardnog SDS
Plus® nastavka.
3. Da biste uklonili glavu, postupite kao kod
uklanjanja standardnog SDS Plus® nastavka.
22
HRVATSKI
UPOZORENJE: Prilikom udarnog
bušenja ne upotrebljavajte
standardne zatezne glave.
Od lokalnog dobavljača zatražite informacije
o odgovarajućim dodacima.
Zamjena držača alata prihvatnom glavom (sl. 1)
D25324
1. Zatezni prsten (k) zakrenite u otkočeni
položaj i svucite držač alata / osiguravajuću
obujmicu (f).
2. Glavu (l) pritisnite na osovinu i zatezni prsten
zakrenite u zabravljeni položaj.
3. Da biste glavu zamijenili s držačem alata,
prvo uklonite glavu na isti način kako je bila
uklonjen i držač alata. Zatimpostavite držač
alata na isti način kao i zateznu glavu.
UPOZORENJE: Prilikom udarnog
bušenja ne upotrebljavajte
standardne zatezne glave.
Zamjena poklopca protiv prašine (sl. 3)
Poklopac protiv prašine (g) sprječava prodiranje
prašine u mehanizam. Istrošeni poklopac protiv
prašine smjesta zamijenite.
1. Držač alata / osiguravajuću obujmicu (f)
povucite prema natrag i skinite poklopac
protiv prašine (g).
2. Namjestite novi poklopac protiv prašine.
3. Otpustite osiguravajuću obujmicu držača
alata.
• Alat uvijek čvrsto držite objema
rukama i zauzmite stabilan položaj
(sl. 7). Alat uvijek upotrebljavajte
s pravilno postavljenim bočnim
rukohvatom.
Pravilan položaj ruku (sl. 1, 7)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda UVIJEK
koristite prikazan pravilan položaj
ruku.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
UVIJEK čvrsto pridržavajte kao mjeru
opreza u slučaju nagle reakcije.
Pravilan položaj ruku zahtjeva da jednom rukom
držite bočni rukohvat (i), dok drugom rukom
držite glavni rukohvat (m).
Spojka preopterećenja
Ako se nastavak za bušenje zaglavi, spojka
preopterećenja prekida prijenos na vreteno. Zbog
sila koje pritom nastaju, električni alat uvijek
dobro držite s obje ruke i zauzmite čvrst stav.
Uključivanje i isključivanje
(sl. 1)
1. Za uključivanje alata pritisnite prekidač
s regulatorom brzine (a). Jačina pritiska
na prekidač s regulatorom brzine određuje
brzinu rada alata.
2. Za isključivanje alata otpustite prekidač.
3. Da biste alat blokirali u isključenom
položaju, klizni preklopnik naprijed/natrag (c)
pomaknite u središnji položaj.
UPOTREBA
Rad s bušaćim čekićem (sl. 1)
Upute za upotrebu
BUŠENJE PUNIM NASTAVKOM
UPOZORENJE:
•Uvijek se pridržavajte sigurnosnih
uputa i važećih propisa.
• Upoznajte se s razmještajem
cjevovoda i ožičenja.
•Na alat primijenite lagani pritisak
(približno 5 kg). Suvišna sila ne
ubrzava bušenje, već smanjuje
učinkovitost alata i može skratiti
njegov životni vijek.
• Da biste spriječili oštećivanje
poklopca protiv prašine, ne bušite
suviše duboko.
1. Sklopku načina rada (d) postavite u položaj
“bušenje čekićem”.
2. Umetnite odgovarajući nastavak za bušenje.
NAPOMENA: Za postizanje najboljih
rezultata upotrijebite kvalitetne nastavke
s karbidnim vrhovima.
3. Po potrebi prilagodite bočni rukohvat (i).
4. Ako je potrebno, prilagodite dubinu bušenja.
5. Označite mjesto za bušenje rupe.
6. Nastavak za bušenje postavite na oznaku
i uključite alat.
7. Alat uvijek isključite po završetku rada i prije
isključivanja utikača iz utičnice napajanja.
23
HRVATSKI
Bušenje prstenastim nastavkom (sl. 1)
1. Sklopku načina rada (d) postavite u položaj
“bušenje čekićem”.
2. Po potrebi prilagodite bočni rukohvat (i).
3. Umetnite odgovarajući prstenasti nastavak.
4. U prstenasti nastavak umetnite središnje
svrdlo.
5. Središnje svrdlo namjestite na oznaku rupe
i pritisnite regulator brzine (a). Bušite dok
jezgra ne prodre u beton približno 1 cm.
6. Prekinite bušenje i uklonite središnje svrdlo.
Prstenasti nastavak vratite u započeti otvor
i nastavite s bušenjem.
7. Kod bušenja kroz strukturu koja je deblja
od dubine prstenastog nastavka, cilindričnu
jezgru betona odlomite u redovnim
razdobljima. Da biste izbjegli neželjeno
lomljenje betona oko otvora, prvo kroz cijelu
strukturu izbušite otvor promjera središnjeg
svrdla. Potom izbušite jezgru bušenjem do
pola sa svake strane strukture.
8. Alat uvijek isključite po završetku rada i prije
isključivanja utikača iz utičnice napajanja.
Bušenje vrtnjom (sl. 1)
1. Sklopku načina rada (d) postavite u položaj
“bušenje vrtnjom”.
2. Postavite prilagodnik za steznu glavu ili sklop
stezne glave.
3. Nastavite kako je opisano za bušenje
čekićem.
UPOZORENJE: Prilikom udarnog
bušenja ne upotrebljavajte
standardne zatezne glave.
Rad s vijcima (sl. 1)
1. Sklopku načina rada (d) postavite u položaj
“bušenje vrtnjom”.
2. Odaberite smjer vrtnje.
3. Umetnite poseban SDS Plus® prilagodnik
za vijačnike namijenjen upotrebi
s heksagonalnim nastavcima odvijača.
4. Umetnite odgovarajući nastavak za odvijanje.
Prilikom rada s vijcima s ravnim urezom
u glavi, uvijek upotrebljavajte nastavak
s navlakom za namještanje.
5. Da biste spriječili oštećivanje glave vijka,
lagano pritisnite prekidač s regulacijom
brzine (a). U suprotnom smjeru vrtnje
24
(ulijevo), brzina alata automatski se smanjuje
radi olakšanog uklanjanja vijka.
6. Kad glava vijka dođu u ravninu s površinom
radnog materijala, otpustite prekidač
s regulacijom brzine kako biste spriječili
ulazak glave vijka u radni materijal.
Otkidanje i klesanje (sl. 1)
1. Sklopku načina rada (d) postavite u položaj
“samo čekićem”.
2. Upotrijebite odgovarajuće dlijeto i rukom
ga zakreći kao bi se zabravilo u jednom od
51/52 položaja.
3. Po potrebi prilagodite bočni rukohvat (i).
4. Uključite alat i započnite s radom.
5. Alat uvijek isključite po završetku rada i prije
isključivanja utikača iz utičnice napajanja.
UPOZORENJE:
• Ne upotrebljavajte ovaj alat za
miješanje ili kao crpku za lako
zapaljive ili eksplozivne tekućine
(benzin, alkohol, itd.).
• Ne miješajte zapaljive tekućine, koje
su odgovarajuće označene.
ODRŽAVANJE
Električni alat tvrtke DEWALT projektiran je za
dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnom čuvanju i redovitom čišćenju.
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja
prije postavljanja ili uklanjanja
nastavaka, prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja, promjena položaja
ili popravka. Provjerite je li prekidač
napajanja u isključenom položaju
(OFF). Slučajno uključivanje alata
može izazvati ozljede.
• Ovaj alat nije namijenjen servisiranju
od strane korisnika. Nakon približno 40
sati upotrebe, alat odnesite ovlaštenom
servisnom agentu tvrtke DEWALT. U slučaju
ranije pojave bilo kakvih problema,
kontaktirajte ovlaštenog servisnog agenta
tvrtke DEWALT.
• Alat će se automatski isključiti kad se
ugljične četkice istroše.
HRVATSKI
Četkice motora
DEWALT koristi napredan sustav četkica koji
automatski zaustavlja bušilicu kad se četkice
istroše. Time se sprječava ozbiljno oštećivanje
motora. Novi sklopovi četkica dostupni su
u ovlaštenim DEWALT servisima. Uvijek
upotrebljavajte identične zamjenske dijelove.
Podmazivanje
Ovaj električni alat ne zahtijeva dodatno
podmazivanje.
Dodatna oprema i dodaci moraju se redovito
podmazivati oko SDS Plus® ležišta.
Čišćenje
UPOZORENJE: Prašinu iz
kućišta ispušite suhim zrakom čim
primijetite nakupljanje nečistoća
oko ventilacijskih otvora. Tijekom
izvođenja ovog postupka koristite
odobrenu zaštitu za oči i odobrenu
masku protiv prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje
nemetalnih dijelova alata nikad ne
upotrebljavajte otapala ili druge jake
kemikalije. Ove kemikalije mogu štetiti
materijalima upotrijebljenima u tim
dijelovima. Upotrebljavajte isključivo
krpu natopljenu vodom i blagim
sapunom. Nikad ne dopustite da bilo
kakva tekućina prodre u unutrašnjost
alata. Nikad ne potapajte bilo koji dio
alata u tekućinu.
Zaštita okoliša
Odlažite sa zasebnim otpadom. Ovaj
proizvod ne smije se odbacivati kao
uobičajeni otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš DEWALT proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i ambalaže omogućuje
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
DEWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje
DEWALT proizvoda nakon isteka vijeka trajanja.
Da biste iskoristili prednosti ove usluge, svoj
proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom
predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem
lokalnog ureda tvrtke DEWALT na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
popis ovlaštenih DEWALT servisa i potpuni detalji
o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima
dostupni su putem interneta na adresi:
www.2helpU.com.
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Budući da pribor
koji nije u ponudi tvrtke DEWALT nije
ispitan s ovim proizvodom, upotreba
takvog pribora uz ovaj alat može biti
opasna. Da biste smanjili opasnost od
ozljeda, uz ovaj proizvod potrebno je
upotrebljavati isključivo dodatni pribor
preporučen od tvrtke DEWALT.
Različite vrste SDS Plus® nastavaka za bušenje
dostupne su kao opcija.
Od lokalnog dobavljača zatražite informacije
o odgovarajućim dodacima.
25
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji
ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj
zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom
servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod
po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi
svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom
greškom.
26
♦
♦
Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja,
obavezno kontaktirajte servis na telefon 01
6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
ROBUSNA UDARNA BUŠILICA
D25313, D25223, D25323, D25324
Čestitamo!
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo, razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
(samo UK i Irska)
Tip
Ulazna snaga
Brzina u praznom hodu
Brzina pod opterećenjem
Udarna energija
Udarno bušenje
Razbijanje dletom
Maksimalni domet bušenja u
čelik/drvo/beton
Položaji dleta
Bušenje krunskim burgijama
u mekoj opeci
Držač alata
Prečnik prstena
Težina
LPA
KPA
LWA
KWA
(zvučni pritisak)
(zvučni pritisak, odstupanje)
(zvučna snaga)
(zvučna snaga, odstupanje)
W
min-1
min-1
D25313
230
230/115
3
800
0–1.150
0–830
D25223
230
230/115
2
800
0–1.150
0–830
D25323
230
230/115
2
800
0–1.150
0–830
D25324
230
230/115
2
800
0–1.150
0–830
J
J
0–3,1
0–3,4
3,1
3,4
0–3,1
0–3,4
0–3,1
0–3,4
mm
13/30/26
51
13/30/26
52
13/30/26
51
13/30/26
51
mm
mm
kg
65
SDS Plus®
54
3,0
65
SDS Plus®
54
3,3
65
SDS Plus®
54
3,4
65
SDS Plus®
54
3,5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85,4
3,3
99,4
3,3
88
3,9
99
3,9
85,4
3,3
99,4
3,3
85,4
3,3
99,4
3,3
V
V
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) određene prema EN 60745:
Bušenje u metalu
Emisiona vrednost vibracija ah,D = m/s²
Odstupanje K =
m/s²
3,0
1,6
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Bušenje u betonu
Emisiona vrednost vibracija ah,HD =m/s²
Odstupanje K =
m/s²
18,0
1,7
9,6
1,5
10,5
1,5
10,5
1,5
Razbijanje dletom
Emisiona vrednost
vibracija ah,Cheq =
Odstupanje K =
18,0
1,5
6,4
1,5
10,5
3,5
10,5
3,5
m/s²
m/s²
27
SRPSKI
Odvijanje vijka bez funkcije udara
Emisiona vrednost vibracija ah =
Odstupanje K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji
izmeren je prema standardizovanom postupku
iz EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje
alata. Može se koristiti za preliminarnu procenu
izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni
nivo vibracija važi za glavne primene
alata. Međutim, ako se alat koristi za
druge aplikacije, sa drugim priborima
ili ako je loše održavan, emisiona
vrednost vibracija se može razlikovati.
To može značajno povećati nivo
izlaganja u ukupnom periodu rada.
Procena nivoa izloženosti vibracijama
takođe treba da uzme u obzir
vremena kada je alat isključen i kada
radi u praznom hodu. To može
značajno smanjiti nivo izlaganja
u ukupnom periodu rada.
Identifikujte dopunske bezbednosne
mere za zaštitu rukovaoca od efekata
vibracija kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplim,
organizacija radnih uzoraka.
Osigurači:
Evropa
U.K. i Irska
230 V alati
230 V alati
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
D25313, D25223,D25323, D25324
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
„Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC i 2011/65/EU. Za više informacija
kontaktirajte DEWALT na sledećoj adresi ili ih
potražite na poleđini uputstva za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije DEWALT.
10 ampera, mrežni
13 ampera, u utikaču
Definicije: Bezbednosne
smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti
za svaku signalnu reč. Molimo da pročitate
uputstvo i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, će dovesti do smrti ili teške
povrede.
UPOZORENJE: Ukazuje
na potencijalno opasnu situaciju koja
bi, ako se ne izbegne, može izazvati
smrt ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalnu
opasnu situaciju koja, može ako
se ne izbegne izazvati manju ili
umerenu povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu
koja nije povezana sa telesnim
povredama koja, ako se ne izbegne,
može dovesti do materijalne štete.
28
< 2,5
1,5
Horst Grossmann
Potpredsednik za razvoj proizvoda široke
potrošnje
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
10.05.2010
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, pročitajte
uputstvo za upotrebu.
Opšta bezbednosna
upozorenja za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte
sva bezbednosna upozorenja
i uputstva. Nepoštovanje upozorenja
i uputstava može izazvati električni
udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
SRPSKI
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se
na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1) BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA
a) Radno područje treba uvek da bude
čisto i dobro osvetljeno. Nered i mračna
područja izazivaju nezgode.
b) Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova
ili prašine. Električni alati stvaraju varnice
koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
c) Decu i druge osobe udaljite dok radite
sa električnim alatom. Zbog ometanja
možete izgubiti kontrolu.
2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST
a) Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog
udara.
b) Izbegavajte telesni kontakt sa
uzemljenim površinama kao što su
cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji
veća opasnost od električnog udara ako je
vaše telo uzemljeno.
c) Ne izlažite električne alate kiši ili
vlažnim uslovima. Voda koja prodre
u električni alat povećava opasnost od
električnog udara.
d) Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje
ili izvlačenje utikača električnog alata.
Kabl udaljite od toplote, ulja, oštrih
rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili
zapleteni kablovi povećavaju opasnost od
električnog udara.
e) Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je pogodan za upotrebu na
otvorenom prostoru. Korišćenje kabla
koji je podesan za upotrebu na otvorenom
prostoru umanjuje opasnost od električnog
udara.
f) Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3) LIČNA BEZBEDNOST
a) Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako
ste umorni ili pod dejstvom lekova,
alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri
radu sa električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih telesnih povreda.
b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek
nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema,
kao što su maska za prašinu, zaštitna
obuća sa đonom koji se ne kliza, kaciga
ili zaštita za sluh, koja se koristi pod
odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c) Sprečite nenamerno pokretanje.
Pobrinite se da prekidač bude isključen
pre povezivanja električnog napajanja
i/ili baterije, uzimanja uređaja ili
nošenja alata. Nošenje električnog alata
sa prstom na prekidaču ili električnih
alata sa prekidačem koji su priključeni na
napajanje izaziva nezgode.
d) Uklonite ključ za podešavanje ili
ključ za pritezanje pre uključivanja
električnog alata. Ključ za pritezanje ili
podešavanje koji je ostao u rotirajućem
delu električnog alata može da dovede do
telesne povrede.
e) Ne posežite. Održavajte stabilan položaj
i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim
alatom u neočekivanim situacijama.
f) Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da
se uhvate u pokretne delove.
g) Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne opterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj
rad. Pravilan električni alat će bolje
i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti
posao za koji je konstruisan.
b) Ne koristite električni alat čiji prekidač
ne može da se uključi i isključi. Svaki
električni alat koji se ne može kontrolisati
putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
29
SRPSKI
c)
d)
e)
f)
g)
Izvucite utikač iz izvora napajanja i/
ili izvadite bateriju iz električnog alata
pre vršenja bilo kakvih podešavanja,
zamene pribora ili odlaganja
električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od
slučajnog pokretanja električnog alata.
Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima
da rukuju električnim alatom. Električni
alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite
da li su pokretni delovi centrirani ili
blokirani, da li su delovi polomljeni i da
li postoji bilo koje drugo stanje koje
može uticati na rad električnih alata.
Ako je oštećen, postarajte se da se
električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše
održavanim električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu
oštri i čisti. Pravilno održavani rezni alati
sa oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju
i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad
koji treba obaviti. Korišćenje električnog
alata za radove za koje nije namenjen
može dovesti do opasne situacije.
5) SERVIS
a) Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne
rezervne delove. Time se osigurava
bezbednost električnog alata.
Dodatna specifična
bezbednosna pravila za
udarne bušilice
• Nosite štitnike za uši. Izlaganje buci može
uzrokovati gubitak sluha.
• Koristite pomoćne drške koje su
isporučene uz alat. Gubitak kontrole može
dovesti do fizičkih povreda.
• Električne alate držite samo za izolovane
rukohvate kada obavljate radove pri
kojima rezni alat ima mogućnost da
dodirne skrivene vodove ili sopstveni
kabl. Dodir sa strujnim kablom može da stavi
pod napon metalne delove električnog alata
i izloži rukovaoca električnom udaru.
30
• Koristite stezaljke ili druge praktične
načine da osigurate i poduprete predmet
obrade na stabilnu platformu. Držanje
radnog predmeta jednom rukom ili upiranjem
u telo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
• Nosite zaštitne naočare ili druga sredstva
za zaštitu očiju. Rad sa dletom može
dovesti do razletanja opiljaka. Leteći opiljci
mogu prouzrokovati trajno oštećenje oka.
Nosite masku za prašinu ili respirator tokom
aplikacija pri kojima se stvara prašina.
Zaštita za sluh može biti potrebna za mnoge
aplikacije.
• Čvrsto držite alat u svakom trenutku. Ne
pokušavajte da radite sa ovim alatom ako
ga ne držite obema rukama. Preporučuje
se da se bočna drška uvek koristi. Ako se
za rad sa ovim alatom koristi samo jedna
ruka doći će do gubitka kontrole. Probijanje
ili obrada tvrdih materijala, kao što je čelična
šipka, takođe može biti opasno. Pre upotrebe
dobro pričvrstite bočnu dršku.
• Ne radite sa ovim alatom duže vreme.
Vibracije koje se stvaraju pri udarnoj funkciji
mogu biti štetne za vaše šake i ruke.
Koristite rukavice da biste osigurali dodatnu
amortizaciju i ograničite izlaganje čestim
pauzama za odmor.
• Nemojte sami da popravljate dleta.
Popravku dleta treba da vrši ovlašćeni
specijalizovani stručnjak. Nepravilno
osposobljena dleta mogu dovesti do
povrede.
• Nosite rukavice pri radu sa alatom ili
zameni pribora. Pristupačni metalni delovi
na alatu i burgije mogu postati izuzetno vrući
tokom rada. Komadići polomljenog materijala
mogu dovesti do povreda nezaštićenih ruku.
• Nikad ne odlažite alat dok se bit potpuno
ne zaustavi. Bitovi koji se kreću mogu
dovesti do povrede.
• Zaglavljene burgije i dleta ne udarajte
čekićem da biste ih izvadili. Delići metala
ili opiljci materijala mogu se odvojiti i izazvati
povredu.
• Lagano pohabana dleta mogu se naoštriti
brušenjem.
• Električni kabl držite dalje od rotirajućeg
pribora. Ne namotavajte kabl oko bilo
kog dela svog tela. Električni kabl koji je
obmotan oko rotirajućeg bita može dovesti
do telesnih povreda i gubitka kontrole.
SRPSKI
Preostale opasnosti
Opis (sl. 1)
Sledeće opasnosti su specifične za upotrebu
udarnih bušilica:
– povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih
delova ili vrućih delova alata.
I pored primene relevantnih bezbednosnih
propisa i implementacije bezbednosnih uređaja,
izvesne preostale opasnosti se ne mogu izbeći.
To su:
– Slabljenje sluha.
– Opasnost od prignječenja prstiju prilikom
promene dodatne opreme.
– Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem
prašine koja se stvara pri radu u betonu i/ili
kamenu.
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može
doći do oštećenja ili telesne povrede.
a. Prekidač za regulaciju brzine
b. Aktivna kontrola vibracija
(samo D25223, D25323 i D25324)
c. Klizač za hod napred/nazad
d. Birač režima rada
e. Sigurnosna blokada
f. Držač alata/prihvat za učvršćivanje
g. Poklopac za prašinu
h. Graničnik za podešavanje dubine
i. Bočna drška
j. Spojnica graničnika za dubinu
k. Prihvat za zaključavanje (samo D25324)
l. Stezna glava (samo D25324)
m. Glavna drška
NAMENA
Nosite zaštitu za sluh.
Ove profesionalne udarne bušilice namenjene
su za profesionalno bušenje i udarno bušenje,
odvrtanje i uvrtanje i lagano klesanje.
Nosite zaštitu za oči.
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu
zapaljivih tečnosti ili gasova.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE (SL. 1)
Datumska šifra (n), koja sadrži i godinu
proizvodnje, odštampana je na kućištu.
Primer:
2012 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 elektro-pneumatski čekić
1 bočna drška
1 graničnik za podešavanje dubine
1 kutiju sa priborom
1 stezna glava bez ključa (samo D25324)
1 uputstvo za upotrebu
1 sklopni crtež
• Proverite da li postoje transportna oštećenja
na alatu, njegovim delovima ili priboru.
• Pre rada sa ovim alatom treba pažljivo
pročitati i razumeti ovo uputstvo.
Ovi elektro-pneumatski čekići su
profesionalni električni alati.
NE dozvoljavajte deci da se približe alatu.
Nadzor je obavezan ako sa ovim alatom radi
neiskusno lice.
• Ovaj proizvod nije namenjen da ga koriste
lica (uključujući i decu) sa ograničenim
fizičkim, senzoričkim ili mentalnim
sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne
osobe, osim ako su pod nadzorom ili su
dobile uputstva o upotrebi uređaja od osobe
koja je zadužena za njihovu bezbednost.
Deca se uvek moraju nadzirati kako ne bi
ostala sama sa proizvodom.
AKTIVNA KONTROLA VIBRACIJA (SL. 1)
(SAMO D25223, D25323 I D25324)
Aktivna kontrola vibracija neutralizuje vibracije
koje potiču od udarnog mehanizma. Smanjenje
vibracija šake i ruke omogućava udobnije
korišćenje uređaja u dužim vremenskim
periodima i produžava vek trajanja uređaja.
Da biste najbolje kontrolisali vibracije, jednom
rukom uhvatite glavnu dršku (m) a drugom rukom
bočnu dršku (i). Čekić pritiskajte samo koliko je
dovoljno za približno srednju jačinu udara.
31
SRPSKI
Elektro-pneumatski zahteva samo pritisak koji je
dovoljan za aktiviranje aktivne kontrole vibracija.
Primena prevelikog pritiska neće dovesti do
bržeg bušenja ili klesanja, a aktivna kontrola
vibracija se neće aktivirati.
podatke). Minimalni poprečni presek provodnika
je 1,5 mm2; maksimalna dužina je 30 m.
KVAČILO ZA OGRANIČENJE OBRTNOG
MOMENTA
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač mašine iz
izvora napajanja pre postavljanja
i uklanjanja pribora, pre podešavanja
ili promene konfiguracije, ali i pre
popravki. Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno pokretanje
može dovesti do povrede.
Elektro-pneumatski čekići su opremljene
spojnicom za ograničenje obrtnog momenta koja
smanjuje povratni udar pri maksimalnom obrtnom
momentu koji deluje na rukovaoca u slučaju da
se burgija zaglavi. Ova funkcija takođe sprečava
blokiranje alatnog pribora i električnog motora.
Kvačilo za ograničenje obrtnog momenta je
fabrički podešeno i ne može se podešavati.
Električna bezbednost
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon izvora
napajanja odgovara naponu na natpisnoj pločici
uređaja.
Vaš DEWALT punjač je dvostruko
izolovan u skladu sa EN 60745; zato
nije potreban kabl za uzemljenje.
Biranje režima rada
(sl. 2)
D25313, D25323, D25324
Ovaj alat se može koristiti u sledećim režimima
rada:
Rotaciono bušenje: za odvrtanje
i uvrtanje i za bušenje u čeliku, drvetu
i plastici.
UPOZORENJE: Uređaji na
115 V moraju da se uključuju preko
izolacionog transformatora za zaštitu
od greške sa uzemljenim kablom
između namotaja primara i namotaja
sekundara.
Rotaciono udarno bušenje: za bušenje
u beton i zidu od cigala.
Samo udarna funkcija: za lagano
klesanje, radove sa dletom i rušenje.
U ovom režimu alat se može koristiti
kao poluga za oslobađanje zaglavljene
burgije.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT servisne mreže.
Obrtanje burgije: neradna pozicija koja
se koristi samo za okretanje ravnog
dleta u željeni položaj.
Zamena utikača
(samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.
Korišćenje produžnog kabla
Ako je potreban produžni kabl, koristite odobreni
3-žilni produžni kabl koji je pogodan za električno
priključivanje ovog alata (pogledajte tehničke
32
D25223
Ovaj alat se može koristiti u sledećim režimima
rada:
Rotaciono bušenje: za odvrtanje
i uvrtanje i za bušenje u čeliku, drvetu
i plastici.
Rotaciono udarno bušenje: za bušenje
u beton i zidu od cigala.
Obrtanje burgije: neradna pozicija koja
se koristi samo za okretanje ravnog
dleta u željeni položaj.
Samo udarna funkcija: za lagano
klesanje, radove sa dletom i rušenje.
U ovom režimu alat se može koristiti
kao poluga za oslobađanje zaglavljene
burgije.
SRPSKI
1. Da biste odabrali režim rada, pritisnite
sigurnosno zaključavanje (e) i okrenite
prekidač birača režima rada (d) tako da bude
okrenut prema simbolu željenog režima.
2. Pustite sigurnosno zaključavanje i proverite
da li je prekidač birača režima rada zaključan
na mestu.
UPOZORENJE: Ne birajte režim rada
dok alat radi.
Obeležavanje položaja dleta
(sl. 2)
Dleto se može postaviti i zaključati u 51/52
različitih položaja.
1. Okrenite prekidač birača režima rada (d)
prema simbolu "rotacija bita".
2. Desnoruki korisnici: gurnite spojnicu bočne
drške preko steznog prstena iza stezne
glave, dršku postavite na levu stranu.
Levoruki korisnici: gurnite spojnicu bočne
drške preko steznog prstena iza stezne
glave, dršku postavite na levu stranu.
3. Okrenite bočnu dršku u željeni položaj
i pritegnite.
Podešavanje dubine bušenja
(sl. 5)
1. Umetnite željenu burgiju kao što je prethodno
opisano.
2. Pritisnite spojnicu graničnika za dubinu (j)
i držite je pritisnutu.
2. Okrenite dleto u željeni položaj.
3. Namestite šipku za podešavanje dubine (h)
kroz otvor u spojnici graničnika za dubinu.
3. Prekidač birača režima rada (d) postavite
u položaj "samo udarna funkcija".
4. Podesite dubinu bušenja kao što je
pokazano na slici.
4. Okrećite dleto dok ne upadne na mesto.
5. Pustite spojnicu graničnika za dubinu.
Postavljanje i skidanje SDS
Plus® pribora (sl. 3)
Ovaj alat koristi SDS Plus® pribor (pogledajte
dodatak na sl. 3 za poprečni presek SDS Plus®
osovine pribora). Preporučujemo da koristite
samo profesionalan pribor.
1. Očistite i podmažite osovinu pribora.
2. Osovinu burgije umetnite u držač alata/
prihvat za učvršćivanje (f).
3. Gurnite pribor nadole i okrećite ga lagano
dok se ne uglavi u žljebove.
4. Izvucite pribor da biste proverili da li je
pravilno učvršćen. Udarna funkcija zahteva
da bit ima aksijalni hod od nekoliko
centimetara kada je učvršćen u držaču alata.
5. Da biste izvadili pribor, povucite držač/prihvat
za učvršćivanje (f) unazad i izvucite bit.
UPOZORENJE: Uvek nosite rukavice
prilikom zamene pribora. Izloženi
metalni delovi na alatu i pribor mogu
postati izuzetno vrući tokom rada.
Nameštanje bočne drške (sl. 4)
Bočna drška (i) se može montirati tako da bude
podesna i za levoruke i za desnoruke korisnike.
UPOZORENJE: Ne koristite alat bez
pravilno montirane bočne drške.
1. Otpustite bočnu dršku.
Klizač za promenu smera
napred/nazad (sl. 6)
1. Gurnite klizač za promenu smera napred/
nazad (c) na levu stranu za rotaciju unapred
(udesno). Pogledajte strelice na alatu.
2. Gurnite klizač za promenu smera napred/
nazad (c) na desnu stranu za rotaciju unazad
(ulevo).
UPOZORENJE: Uvek sačekajte
da se motor potpuno zaustavi pre
promene smera rotacije.
Montaža adaptera stezne glave
i stezne glave (prodaju se
zasebno)
1. Steznu glavu navrtite na navoj adaptera
stezne glave.
2. Umetnite spojenu steznu glavu i adapter
u alat na način koji je opisan za standardni
SDS Plus® bit.
3. Da biste skinuli steznu glavu, postupite kao
što je opisano za standardni SDS Plus® bit.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
standardne stezne glave u režimu
udarnog bušenja.
Za više informacija o prikladnim priborima
obratite se vašem distributeru.
33
SRPSKI
Zamena držača alata sa
steznom glavom (sl. 1)
D25324
1. Okrenite prihvat za zaključavanje (k)
u otključani položaj i izvucite držač alata/
prihvat za učvršćivanje (f).
2. Pritisnite steznu glavu (l) na vreteno
i okrenite prihvat za zaključavanje
u zaključani položaj.
3. Da biste zamenili steznu glavu sa držačem
alata, prvo uklonite steznu glavu na isti
način kao što ste skinuli držač alata. Zatim
držač alata postavite na isti način kao što je
postavljena stezna glava.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
standardne stezne glave u režimu
udarnog bušenja.
Pravilan položaj ruke (sl. 1, 7)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda, UVEK primenjujte pravilan
položaj ruke kao što je pokazano na
slici.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda,, UVEK sigurno držite alat
i budite pripravni za iznenadnu
reakciju.
Pravilan položaj ruke znači da jednom rukom
treba uhvatiti glavnu dršku (m), a drugom bočnu
dršku (i).
Spojnica za preopterećenje
Zamena štitnika za prašinu
(sl. 3)
Ako se burgija zaglavi ili zakači, pogon do burgije
se prekida spojnicom za preopterećenje. Zbog
sila koje se pritom javljaju, uvek držite uređaj
bezbedno obema rukama i zauzmite stabilan
položaj.
Štitnik za prašinu (g) sprečava prodor prljavštine
u mehanizam. Odmah zamenite pohabani štitnik
za prašinu.
Uključivanje i isključivanje
(sl. 1)
1. Povucite prihvat za učvršćivanje držača alata
(f) unazad i skinite štitnik za prašinu (g).
2. Zamenite štitnik za prašinu novim.
3. Oslobodite prihvat za učvršćivanje držača
alata.
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
2. Da biste zaustavili alat, pustite prekidač.
3. Da biste alat zaključali u isključenom
položaju, pomerite klizač za hod napred/
nazad (c) u srednji položaj.
UPOZORENJE:
Udarno bušenje (sl. 1)
• Uvek vodite računa o bezbednosnim
merama i primenljivim propisima.
BUŠENJE SA PUNOM BURGIJOM
• Vodite računa o položaju
vodovodnih cevi i električnih
kablova.
• Primenjujte samo blagi pritisak
na alat (oko 5 kg). Prevelika sila
ne ubrzava bušenje, ali smanjuje
performanse alata i može skratiti
njegov vek trajanja.
• Ne bušite ili ne vodite previše
duboko da biste sprečili oštećenje
štitnika za prašinu.
• Uvek čvrsto držite alat sa obe ruke
i obezbedite siguran položaj
(sl. 7). Alat uvek koristite sa pravilno
montiranom bočnom drškom.
34
1. Da biste pokrenuli alat, pomerite prekidač za
uključivanje/isključivanje i regulator brzine
(a). Pritisak koji se primenjuje na prekidač za
uključivanje i isključivanje i regulator brzine
određuje brzinu alata.
1. Prekidač birača režima rada (d) postavite
u položaj udarnog bušenja.
2. Umetnite odgovarajuću burgiju.
NAPOMENA: Za postizanje najboljih
rezultata, koristite visokokvalitetne burgije sa
karbidnim vrhom.
3. Podesite bočnu dršku (i) prema potrebi.
4. Ako je neophodno, podesite dubinu bušenja.
5. Označite mesto na kome treba izbušiti rupu.
6. Burgiju postavite na to mesto i uključite alat.
7. Uvek isključite alat kad završite rad i pre
nego što ga isključite iz struje.
SRPSKI
Bušenje sa krunskim
burgijama (sl. 1)
1. Birač režima rada (d) postavite u položaj
udarnog bušenja.
2. Podesite bočnu dršku (i) prema potrebi.
3. Umetnite odgovarajuću krunsku burgiju.
4. Namestite burgiju za centriranje u krunsku
burgiju.
5. Burgiju za centriranje postavite na
mesto i pritisnite prekidač za uključivanje
i isključivanje i regulator brzine (a). Bušite
dok krunska burgija ne prodre u beton oko
1 cm.
6. Zaustavite bušenje i uklonite burgiju za
centriranje. Vratite krunsku burgiju u otvor
i nastavite bušenje.
7. Prilikom bušenja kroz strukture koje su
deblje od dubine krunske burgije, polomite
kružni cilindar od betona ili jezgro u bitu
u redovnim intervalima. Da biste izbegli
neželjeno lomljenje betona oko rupe, prvo
izbušite otvor, čiji je prečnik jednak burgiji
za centriranje, kroz strukturu. Zatim bušite
proširenu rupu do pola sa svake strane.
8. Uvek isključite alat kad završite rad i pre
nego što ga isključite iz struje.
Bušenje i odvijanje (sl. 1)
1. Prekidač za biranje režima rada (g) postavite
u položaj bušenje i odvijanje.
2. Namestite sklop adaptera stezne glave/sklop
stezne glave.
3. Nastavite kao što je opisano za udarno
bušenje.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
standardne stezne glave u režimu
udarnog bušenja.
Odvrtanje i uvrtanje (sl. 1)
1. Prekidač za biranje režima rada (g) postavite
u položaj bušenje i odvijanje.
2. Odaberite smer okretanja.
3. Umetnite specijalni SDS Plus® adapter
odvijača koji se koristi sa šestougaonim
bitovima odvijača.
zavrtnja. U suprotnom smeru okretanja (levo)
brzina alata se automatski smanjuje radi
lakšeg izvlačenja zavrtnja.
6. Kada zavrtanj bude u nivou sa radnim
komadom, pustite prekidač regulatora brzine
kako bi se sprečilo da glava zavrtnja uđe
u radni u komad.
Odlamanje i klesanje (sl. 1)
1. Prekidač birača režima rada (d) postavite
u položaj "samo udarna funkcija".
2. Umetnite odgovarajuće dleto i okrećite ga
rukom dok se ne uglavi u jedan od 51/52
položaja.
3. Podesite bočnu dršku (i) prema potrebi.
4. Uključite alat i počnite sa radom.
5. Uvek isključite alat kad završite rad i pre
nego što ga isključite iz struje.
UPOZORENJE:
• Ne koristite ovaj alat za mešanje
ili pumpanje lako zapaljivih ili
eksplozivnih tečnosti (benzin,
alkohol, itd.).
• Ne mešajte zapaljive tečnosti.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad
u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač mašine iz
izvora napajanja pre postavljanja
i uklanjanja pribora, pre podešavanja
ili promene konfiguracije, ali i pre
popravki. Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno pokretanje
može dovesti do povrede.
• Korisnik ne može da servisira ovaj uređaj.
Ovaj alat odnesite u ovlašćeni DEWALT
servis na proveru posle pribiližno 40 radnih
sati. Ako se neki problem javi pre ovog roka,
kontaktirajte ovlašćenog DEWALT servisera.
• Ovaj alat će se automatski isključiti kad se
istroše ugljenične četkice.
4. Umetnite odgovarajući bit odvijača. Kada
radite sa zavrtnjima sa bušenom glavom
uvek koristite bitove sa lokacionim prstenom.
Četkice motora
5. Lagano pritisnite prekidač regulatora
brzine (a) radi sprečavanja oštećenja glave
DEWALT koristi napredni sistem četkica koji
automatski zaustavlja bušilicu ako se četkice
35
SRPSKI
istroše. Time se sprečava teško oštećenje
motora. Novi sklopovi četkica se mogu nabaviti
u ovlašćenim DEWALT servisnim centrima. Uvek
koristite identične rezervne delove.
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahteva dodatno
podmazivanje.
Korišćeni pribori i priključci moraju se redovno
podmazivati u predelu SDS Plus® priključka.
Čišćenje
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna
hemijska sredstva za čišćenje
nemetalnih delova alata. Te
hemikalije mogu da oslabe materijale
koji se koriste za nemetalne delove.
Koristite samo krpu koja je navlažena
vodom i blagu sapunicu. Nikad
nemojte dozvoliti da voda prodre
u alat; nikad ne uranjajte bilo koji deo
alata u tečnost.
Opciona dodatna oprema
i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da
dodatna oprema i pribor, osim onih
koje nudi DEWALT, nisu bili testirani
sa ovim proizvodom, korišćenje takvih
pribora i dodatne opreme sa ovim
alatom bi moglo biti opasno. Da bi
se smanjila opasnost od povreda,
sa ovim proizvodom treba koristiti
samo pribor i dodatnu opremu koje je
preporučio DEWALT.
Razni tipovi SDS Plus® burgija i dleta mogu se
nabaviti dodatno kao opcija.
Za više informacija o prikladnim priborima
obratite se vašem distributeru.
36
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod
ne sme da se odlaže zajedno sa
običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem.
Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje
ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
DEWALT servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
МАКЕДОНСКИ
ВИСОКОКВАЛИТЕТЕН
ЕЛЕКТРОПНЕВМАТСКИ ЧЕКАН/ДУПЧАЛКА
D25313, D25223, D25323, D25324
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DEWALT еден од најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
Напон
V
(Само Велика Британија и Ирска) V
Тип
Влезна моќност
W
Брзина без оптоварување
min-1
Брзина со оптоварување
min-1
Сила на удар
Ударно дупчење
J
Делкање
J
Максимален опсег на дупчење во
челик/дрво/бетон
mm
Положби на длето
Капацитет на цилиндрично
дупчење во мека цигла
mm
Држач за додатоци
Дијаметар на прстен
mm
Тежина
kg
LPA
KPA
LWA
KWA
(звучен притисок)
(отстапување на звучен притисок)
(звучна моќност)
(отстапување на звучна моќност)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D25313
230
230/115
3
800
0–1.150
0–830
D25223
230
230/115
2
800
0–1.150
0–830
D25323
230
230/115
2
800
0–1.150
0–830
D25324
230
230/115
2
800
0–1.150
0–830
0–3,1
0–3,4
3,1
3,4
0–3,1
0–3,4
0–3,1
0–3,4
13/30/26
51
13/30/26
52
13/30/26
51
13/30/26
51
65
SDS Plus®
54
3,0
65
SDS Plus®
54
3,3
65
SDS Plus®
54
3,4
65
SDS Plus®
54
3,5
85,4
3,3
99,4
3,3
88
3,9
99
3,9
85,4
3,3
99,4
3,3
85,4
3,3
99,4
3,3
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски) определена спрема EN 60745:
Дупчење во метал
Вредност на емисијата
на вибрации ah,D =
Отстапување K =
m/s²
m/s²
3,0
1,6
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Дупчење во бетон
Вредност на емисијата
на вибрации ah,HD =
Отстапување K =
m/s²
m/s²
18,0
1,7
9,6
1,5
10,5
1,5
10,5
1,5
37
МАКЕДОНСКИ
Делкање
Вредност на емисијата
на вибрации ah,Cheq =
Отстапување K =
m/s²
m/s²
18,0
1,5
6,4
1,5
10,5
3,5
10,5
3,5
Одвртување/навртување без удар
Вредност на емисијата
на вибрации ah =
Отстапување K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Нивото на емисија на вибрации дадено
во оваа табела е измерено во склад со
стандардизираниот тест даден во EN 60745
и може да се употребува за споредување на
една алатка со друга. Може да се употребува
за прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Декларираното ниво на емисија
на вибрации е за главните
режими на работа на алатката.
Меѓутоа, доколку алатката се
употребува за други намени,
со други додатоци или лошо се
одржува, емисијата на вибрации
може да се разликува. Ова може
значително да го зголеми нивото
на изложеност на вибрации во
текот на целокупниот период на
работа.
Проценката на нивото на
изложеност на вибрации исто
така треба за го земе во
предвид времето кога алатката
е исклучена или кога е вклучена
но со неа не се извршува работа.
Ова може значително да го
намали нивото на изложеност
на вибрации во текот на
целокупниот период на работа.
За да се заштити работникот од
последиците на вибрации, треба
да се препознаат дополнителни
мерки за безбедност како што
се: одржување на алатката
и додатоците, затоплување
на рацете, организација на
работните задачи.
Осигурувачи:
Европа
алатки од 230V осигурувач од
10 ампери на
електричниот вод
Велика Британија
и Ирска
алатки од 230V осигурувач од
13 ампери во
приклучокот за струја
Дефиниции: Насоки за безбедна употреба
Долунаведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација
на непосредна опасност која,
доколку не се избегне, ќе
предизвика смрт или сериозна
повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на
имот.
Означува ризик од електричен
удар.
Означува ризик од пожар.
38
МАКЕДОНСКИ
ЕЗ - Декларација за сообразност
електрична алатка која работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка која
работи на батерии (без кабел).
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
1) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
a) Одржувајте го работното
место чисто и добро осветлено.
Пренатрупани и темни места се
причина за незгоди.
б) Немојте да работите со
електрични алатки во експлозивни
окружувања, какви што постојат
кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички.
Електричните алатки произведуваат
искри што можат да ги запалат
честичките или испарувањата.
в) Држете ги децата и присутните
лица настрана додека
употребувате електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да
предизвика да изгубите контрола.
D25313, D25223,D25323, D25324
DEWALT декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад
со:
2006/42/ЕЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Овие производи исто така се во склад со
Директивата 2004/108/EЗ и 2011/65/EУ. За
повеќе информации Ве молиме да стапите
во контакт со DEWALT преку следнава адреса
или да погледнете од другата страна на
упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за
составување на техничките податоци и ја дава
оваа декларација во име на DEWALT.
Хорст Гросман
Потпретседател за инженеринг и развој на
производи
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштајн, Германија
10.05.2010
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од пожар,
прочитајте го упатството за
употреба.
Општи мерки за безбедност
при употреба на електрични
алатки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Прочитајте
ги сите предупредувања
за безбедност и упатства.
Непридржување кон
предупредувањата и упатствата
може да доведе до електричен
удар, пожар или сериозна повреда.
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ
Терминот „електрична алатка“ во
предупредувањата се однесува на вашата
2) БЕЗБЕДНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
а) Приклучокот на електричната
алатка мора да се совпаѓа со
приклучницата. Никогаш не
го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б) Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се
цевки, радијатори, шпорети или
фрижидери. Има зголемен ризик од
електричен удар ако Вашето тело
е заземјено.
в) Не ги изложувајте електричните
алатки на дожд или влажност.
Навлегувањето на вода во
електричната алатка го зголемува
ризикот од електричен удар.
г) Употребувајте го кабелот
правилно. Никогаш не го
употребувајте кабелот за носење,
влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го
кабелот настрана од топлина,
масло, остри рабови или подвижни
делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат
ризикот од електричен удар.
e) Кога работите со електрична
алатка надвор, употребувајте
продолжен кабел кој е соодветен за
надворешна употреба. Употребата
на кабел што е соодветен за
39
МАКЕДОНСКИ
ѓ)
надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може
да се избегне, употребувајте
заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го
намалува ризикот од електричен удар.
3) ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
а) Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика
кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни
или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на
невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
б) Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што
се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали
бројот на повреди кога се употребува
за соодветни работни услови.
в) Спречете ненамерно вклучување
на алатката. Обезбедете
прекинувачот да биде во исклучена
положба пред да ја приклучите
алатката на извор на струја или
на батериски пакет, или пред да
ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на
електрични алатки со прст на
прекинувачот или приклучување на
извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
г) Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување што
е закачена на ротирачкиот дел на
електричната алатка може да доведе
до повреда.
д) Не посегајте предалеку. Цврсто
стојте на земјата и бидете во
рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола над
електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ) Носете соодветна облека. Не
носете широка облека или накит.
Држете ги косата, облеката
и ракавиците настрана од
40
е)
подвижните делови. Широката
облека, накитот или долгата коса
може да бидат фатени во подвижните
делови.
Доколку на уредите постои
можност за приклучување на опрема
за извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги
намали опасностите поврзани со прав.
4) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТКИ
a) Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што
е соодветна за вашата работа.
Соодветната електрична алатка
ќе ја заврши работата подобро
и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б) Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не
ја вклучува и исклучува. Секоја
електрична алатка што не може да
се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в) Исклучете го приклучокот
од изворот на струја или
од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да
правите подесувања, менувате
додатоци или пред да ја одложите
електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки го
намалуваат ризикот за случајно
вклучување на електричната алатка.
г) Одлагајте ги електричните алатки
што не ги употребувате надвор од
досег на децата и не дозволувајте
да ги употребуваат лица кои не се
запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните
алатки се опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
д) Одржувајте ги електричните
алатки. Проверете дали
подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или
оштетени, или постои друга
состојба која би можела да влијае
врз работењето на електричната
алатка. Доколку електричната
алатка е оштетена, однесете ја на
поправка пред да ја употребите.
Многу незгоди се предизвикани поради
лошо одржувани електрични алатки.
МАКЕДОНСКИ
ѓ)
е)
Одржувајте ги алатките за
сечење остри и чисти. Правилно
одржуваните алатки за сечење со
остри рабови за сечење имаат помала
шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
Употребувајте ги електричните
алатки, приборот, сечилата и сл.
во склад со овие упатства, имајќи
ги предвид работните услови
и работата која треба да се
заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од
нејзината намена може да доведе до
опасна ситуација.
5) СЕРВИС
a) Вашите електрични алатки треба
да ги сервисира квалификувано
лице кое користи само идентични
резервни делови. Вака ќе бидете
сигурни дека се одржува безбедноста
на електричната алатка.
Дополнителни посебни правила за безбедност за електропневматски чекани
• Носете штитници за ушите.
Изложеноста на бучава може да
предизвика губење на слухот.
• Користете ги помошните рачки што
доаѓаат со алатката. Губењето на
контрола може да предизвика повреда кај
ракувачот.
• Фаќајте ги електричните алатки
само за изолираните површини за
држење кога вршите работа при
која алатката за сечење може да
дојде во допир со скриени жици или
со сопствениот кабел. Контакт со
жица под напон ќе ги доведе изложените
метални делови од алатката под напон
и струјата ќе го удри ракувачот.
• Користете стегачи или друг
практичен начин за зацврснување
и поддршка на работниот
материјал врз стабилна платформа.
Придржувањето на предметот на
обработка со рака или со тело го прави
нестабилен и може да доведе до губење
на контрола.
• Носете заштитни очила или друг
вид на заштита за очите. Чукањето
предизвикува излетување на парчиња.
Излетаните парчиња можат да
предизвикаат трајна повреда на очите.
Употребувајте маски против прав
или респиратори при работи во кои
се створа прав. Заштита за ушите
е потребна за повеќето работи.
• Држете ја цврсто алатката во
секој момент. Не се обидувајте да
работите со алатката доколку не ја
држите со двете раце. Се препорачува
страничната рачка да се употребува
во секој момент. Работењето со
оваа алатка со една рака ќе доведе до
губење на контрола. Пробивањето или
наидувањето на цврсти материјали
како што се прачки од арматура исто
така може да биде опасно. Затегнете
ја цврсто страничната рачка пред
употребување на алатката.
• Не работете со алатката во долги
временски интервали. Вибрациите
што ги предизвикува чукањето можат
да бидат штетни за Вашите раце.
Употребувајте ракавици за да осигурате
дополнителна заштита и ограничете го
излагањето на вибрации со правење на
чести паузи за одмор.
• Не ги поправајте додатоците сами.
Поправањето на длетата треба
да го врши овластен специјалист.
Неправилно поправените длета можат
да предизвикаат повреда.
• Носете ракавици кога работите
со алатката или кога менувате
додатоци. Достапните метални делови
од алатката и додатоците можат силно
да се загреат за време на работата.
Парчиња на откршен материјал можат
да ги повредат незаштитените раце.
• Никогаш не ја спуштајте алатката
додека додатокот целосно не
престане да се движи. Подвижните
додатоци може да предизвикаат
повреди.
• Не ги удирајте заглавените додатоци
со чекан за да ги ослободите. Парчиња
метал или делчиња од материјалот
може да излетаат и да предизвикаат
повреда.
• Делумно истрошени длета можат
повторно да се наострат со брусење.
• Држете го струјниот кабел подалеку
од вртечкиот додаток. Немојте да
го обвиткувате кабелот околу било
кој дел од Вашето тело. Електричен
кабел што е завиткан околу вртечки
41
МАКЕДОНСКИ
додаток може да предизвика повреда на
ракувачот и губење на контрола.
Останати ризици
Следните ризици се поврзани со употребата
на електропневматски чекани:
- повреди предизвикани заради допирање на
вртечките или загреаните делови на
алатката.
1 Шема на расклопување
• Проверете да не се оштетила
алатката, деловите или додатоците
при транспортот.
• Детално прочитајте го и разберете
го ова упатство пред да започнете со
работа.
Опис (скица 1)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било кој
нејзин дел. Тоа може да доведе до
оштетување или повреда.
Дури и ако се применат соодветните
правила за безбедност и се воведе
безбедносна опрема, одредени останати
ризици не може да се избегнат. Тоа се:
– Оштетување на слухот.
- Ризик од приклештување на прстите
кога се менува додатокот.
- Здравствени опасности предизвикани
од вдишување на прав при обработка на
бетон и/или ѕидна конструкција.
a. Прекинувач на менлива брзина
b. Активна контрола на вибрации
(само за моделите D25223, D25323
и D25324)
c. Лизгач за менување на насоката на
работа
Ознаки на алатката
d. Избирач на режим на работа
Следните слики се наоѓаат на алатката:
e. Копче за блокирање на алатката
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
f. Држач за додатоци/сигурносна обвивка
g. Штитник за прав
h. Прачка за подесување длабочина
Носете штитници за ушите.
i. Странична рачка
Носете штитници за очите.
k. Прстен за блокирање (само за моделот
D25324)
j. Стезник за прачката
l. Футер (само за моделот D25324)
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
(СКИЦА 1)
Шифрата на датумот (n), која ја содржи
и годината на производството, е отпечатена на
куќиштето.
На пример:
2012 XX XX
Година на производство
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Професионален електро-пневматски чекан/
дупчалка
1 Странична рачка
1 Прачка за подесување на длабочина
1 Кутија за прибор
1 Брзостезен футер (само за моделот D25324)
1 Упатство за употреба
42
m. Главна рачка
НАМЕНА
Висококвалитетните електропневматски
чекани се наменети за професионално
дупчење и ударно дупчење, одвртување
и навртување и лесно делкање.
НЕМОЈТЕ да ја употребувате алатката во
влажни услови или во присуство на запалливи
течности или гасови.
Електропневматските чекани/дупчалки се
професионални електрични алатки.
НЕ им дозволувајте на деца да дојдат во
допир со алатката. Потребен е надзор кога
неискусни ракувачи ја употребуваат оваа
алатка.
• Овој производ не е наменете за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца) кои
што патат од намалени физички, сетилни
или психички можности или на лица со
МАКЕДОНСКИ
недоволно искуство и/или со желба да
научат освен ако не се под надзор на
личноста која е одговорна за нивната
безбедност. Деца никогаш не треба да се
остават сами со овој производ.
АКТИВНА КОНТРОЛА НА ВИБРАЦИИ
(СКИЦА 1) (САМО ЗА МОДЕЛИТЕ D25223,
D25323 И D25324)
Активната контрола на вибрации ги
неутрализира повратните вибрации од
механизмот на чеканот. Со намалување
на вибрациите врз дланката и раката, таа
дозволува поудобна употреба за подолг
период и го продолжува рокот на траење на
алатката.
За најдобра контрола на вибрациите, држете
ја алатката со едната рака за главната рачка
(m), а со другата рака за страничната рачка (i).
Нанесувајте само онолку притисок за чеканот
да поминува само половина од патот на
одбивањето.
На чеканот му треба само доволно притисок
да ја вклучи активната контрола на вибрации.
Нанесувањето на преголем притисок нема да
направи алатката да дупчи или делка побргу
и активната контрола на вибрации нема да се
вклучи.
СПОЈКА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА
ОБРТНИОТ МОМЕНТ
Сите електропневматски чекани/дупчалки
се опремени со спојка за ограничување
на обртниот момент што ја намалува
реакцијата од максималниот обртен момент
што се пренесува на ракувачот во случај
на заглавување на додаток за дупчење.
Ова карактеристика исто така го спречува
блокирањето на електричниот мотор
и на запчаниците за пренос. Спојката за
ограничување на обртниот момент е фабрички
подесена и не може да се прилагодува.
Безбедност од електричен
удар
Електромоторот е наменет само за работа со
определен напон. Секогаш проверете дали
струјното напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
Вашиот DEWALT полнач е двојно
изолиран во склад со EN 60745;
затоа не е потребна жица за
заземјување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:Со алатки
што работат на 115V мора
да се употребува сигурносен
изолационен трансформатор
на напон со преграда за
заземјување помеѓу примарниот
и секундарниот калем.
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет со специјално подготвен
кабел што е достапен преку мрежата на
сервиси на DEWALT.
Замена на приклучокот за
струја (само за Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
• Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
• Поврзете го кафеавиот кабел со
терминалот што е под напон во
приклучокот.
• Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:Ништо
не смее да се поврзува на
терминалот за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 13 A.
Употреба на продолжен кабел
Доколку е потребен продолжен кабел,
употребувајте продолжен кабел со 3 јадра со
проверен квалитет што одговара на струјниот
приклучок на оваа алатка (погледнете
во технички податоци). Минималниот
попречен пресек на проводникот е 1,5 mm2;
максималната должина е 30 метри.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
СКЛОПУВАЊЕ И ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од повреди,
исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот
од изворот на струја пред да
монтирате и отстранувате
додатоци, пред да прилагодувате
или менувате подесувања или
кога вршите поправки. Осигурајте
43
МАКЕДОНСКИ
прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Избирање на режим на работа (скица 2)
D25313, D25323, D25324
Алатката може да се употребува во следните
режими на работа:
Поставување на длетото
(скица 2)
Длетото може да се постави и прицврсти во
51/52 различни положби.
1. Завртете го избирачот на режим на
работа (d) така да покажува во правец на
симболот за вртење на додатокот.
Ротационо дупчење: за одвртување
и навртување и за дупчење во челик,
дрво и пластика.
2. Ротирајте го длетото до посакуваната
позиција.
Ударно дупчење: за дупчење во
бетон и ѕидна конструкција.
3. Поставете го прекинувачот за избирање
на режим (d) на позиција за удирање.
Само чукање: за лесно откршување,
длетување и рушење. Во овој режим
на работа алатката исто така може
да се употреби како лост за вадење
на заглавен додаток за дупчење.
4. Вртете го длетото додека не се зацврсти
во својата позиција.
Вртење на додаток: позиција без
оптоварување која се користи само
за ротирање на рамно длето во
посакуваната позиција.
D25223
Алатката може да се употребува во следните
режими на работа:
Ротационо дупчење: за одвртување
и навртување и за дупчење во челик,
дрво и пластика.
Ударно дупчење: за дупчење во
бетон и ѕидна конструкција.
Вртење на додаток: позиција без
оптоварување која се користи само
за ротирање на рамно длето во
посакуваната позиција.
Само чукање: за лесно откршување,
длетување и рушење. Во овој режим
на работа алатката исто така може
да се употреби како лост за вадење
на заглавен додаток за дупчење.
1. За да изберете режим на работа,
притиснете го копчето за блокирање на
алатката (е) и завртете го избирачот на
режим на работа (d) така да покажува
во правец на симболот на посакуваниот
режим на работа.
2. Ослободете го копчето за блокирање на
алатката и проверете дека прекинувачот
е зацврснат на своето место.
44
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не
избирајте режим на работа
додека алатката работи.
Вметнување и отстранување
на додатоци SDS Plus®
(скица 3)
Оваа алатка користи SDS Plus® додатоци
(погледнете во прилогот на скица 3 за
напречен пресек на SDS Plus® дршка на
додаток). Препорачуваме да употребувате
само професионални додатоци.
1. Исчистете и подмачкајте ја дршката на
делот.
2. Вметнете ја дршката на додатокот во
држачот за додатоци/сигурносната
обвивка (f).
3. Притиснете го делот надолу и свртете го
малку додека не се зацврсне во отворите.
4. Повлечете го додатокот за да проверите
дали е добро зацврстен. Во режимот за
чукање е потребно додатокот да може
да се движи неколку сантиметри по
подолжната оска кога е прицврстен во
држачот за додатоци.
5. За да го отстраните додатокот, повлечете
го наназад држачот за додатоци/
сигурносната обвивка (f) и извлечете го
додатокот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
носете ракавици кога менувате
додатоци. Изложените
метални делови од алатката
и додатоците можат силно да се
загреат за време на работата.
МАКЕДОНСКИ
Монтирање на страничната
рачка (скица 4)
Страничната рачка (i) може да се намести
така да одговара и на деснораките и на
левораките корисници.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не ја
употребувајте алатката без
правилно монтирана странична
рачка.
1. Олабавете ја страничната рачка.
2. За деснораки корисници: лизнете
ја спојката на страничната рачка врз
прстенот зад држачот за додатоци, со
рачката на лево.
За левораки корисници: лизнете
ја спојката на страничната рачка врз
прстенот зад држачот за додатоци, со
рачката на десно.
3. Ротирајте ја страничната рака до саканата
позиција и зацврснете ја рачката.
Подесување на длабочината
на дупчење (скица 5)
1. Вметнете го посакуваниот додаток за
дупчење на горе опишаниот начин.
2. Притиснете го стезникот за прачката (j)
и држете го притиснат.
3. Ставете ја прачката за подесување на
длабочината (h) низ дупката во стезникот.
4. Подесете ја длабочината на дупчење како
што е прикажано.
5. Отпуштете го стезникот за прачката.
Лизгач за напред и назад
(скица 6)
1. Турнете го лизгачот за избирање на
насоката на работа (c) на лева страна за
вртење напред (десна рака). Погледнете
ги стрелките на алатката.
2. Турнете го лизгачот за избирање на
насоката на работа (c) на десна страна за
вртење назад (лева рака).
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
сочекајте моторот целосно да
застане пред да започнете со
менување на насоката на вртење.
Монтирање на адаптерот за
футерот и на футерот
(се продаваат одделно)
1. Навртете го футерот на крајот од
адаптерот со навои.
2. Ставете ги поврзаните адаптер и футер во
алатката на ист начин како кога ставате
стандарден SDS Plus® додаток.
3. За да го отстраните футерот, постапете
како при отстранување на стандарден
SDS Plus® додаток.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
не употребувајте стандардни
футери во режимот на работа
како ударна дупчалка.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
Менување на држачот за додатоци со футер (скица 1)
D25324
1. Завртете го прстенот за блокирање (k)
во одблокирана положба и извлечете
го држачот за додатоци/сигурносната
обвивка (f).
2. Турнете го футерот (l) на вретеното
и завртете го прстенот за блокирање во
блокирана положба.
3. За да го замените футерот со држач за
додатоци, прво отстранете го футерот на
ист начин како што се отстранува држачот
за додатоци. Потоа поставете го држачот
на ист начин како што се поставува
футерот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
не употребувајте стандардни
футери во режимот на работа
како ударна дупчалка.
Заменување на штитникот за
прав (скица 3)
Штитникот за прав (g) спречува правта да
навлезе во механизмот. Веднаш заменете го
истрошениот штитник за прав.
1. Повлечете ја наназад навлаката за
блокирање на држачот за додатоци/
сигурносната обвивка (f) и извлечете го
штитникот за прав (g).
2. Монтирајте го новиот штитник за прав.
45
МАКЕДОНСКИ
3. Ослободете ја сигурносната обвивка на
држачот за додатоци.
УПОТРЕБА
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
•Секогаш работете во склад
со упатствата за безбедна
употреба и соодветните
правила.
•Бидете свесни за
местоположбата на цевките
и инсталациите.
• Нанесувајте само мал притисок
врз алатката (околу 5 kg).
Преголемата сила не го забрзува
дупчењето туку ги намалува
работните карактеристики на
алатката и може да го скрати
нејзиниот работен век.
Вклучување и исклучување
(скица 1)
1. За да ја вклучите алатката, притиснете
го прекинувачот на менливата брзина
(а). Притисокот што е нанесен на
прекинувачот за менување на брзината ја
определува брзината на алатката.
2. За да ја запрете алатката, ослободете го
прекинувачот.
3. За да ја блокирате алатката во исклучена
положба, поместете го лизгачот за
избирање на насока на работа (c) во
централна положба.
Ударно дупчење (скица 1)
ДУПЧЕЊЕ СО ЦВРСТ ДОДАТОК
• Не дупчете премногу длабоко за
да не го оштетите штитникот
за прав.
1. Завртете го избирачот на режим на
работа (d) така да покажува во правец на
положбата за ударно дупчење.
• Секогаш држете ја алатката
цврсто со двете раце и бидете
на безбедно растојание (скица 7).
Секогаш користете ја алатката
со правилно монтирана
странична рачка.
2. Вметнете го соодветниот додаток за
дупчење.
Правилна положба на рацете
(скици 1 и 7)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ користете ја
правилната положба на рацете
како што е прикажано.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ држете ја
цврсто алатката очекувајќи
ненадејна реакција.
Правилна позиција на рацете значи едната
рака да биде на страничната рачка (i),
а другата рака на главната рачка (m).
Квачило за преоптоварување
Доколку додатокот за дупчење се заглави
или приклешти, вртењето на вратилото ќе
биде прекинато од страна на квачилото за
46
преоптоварување. Поради силите кои се
јавуваат како резултат на тоа, секогаш држете
ја алатката сигурно со двете раце и заземете
цврст став.
НАПОМЕНА: За најдобри резултати,
употребувајте висококвалитетни додатоци
со карбиден врв.
3. Подесете ја страничната рачка (i) како што
треба.
4. Ако има потреба, поставете ја
длабочината на дупчење.
5. Обележете го местото каде што ќе се
врши дупчењето на дупката.
6. Поставете го делот за дупчење на местото
и вклучете ја алатката.
7. Секогаш исклучувајте ја алатката
кога работата е завршена, а пред
исклучувањето од изворот на струја.
Дупчење со цилиндричен додаток (скица 1)
1. Завртете го избирачот на режим на
работа (d) така да покажува во правец на
положбата за ударно дупчење.
2. Подесете ја страничната рачка (i) како што
треба.
3. Вметнете го соодветниот цилиндричен
додаток.
МАКЕДОНСКИ
4. Склопете го додатокот за влезно дупчење
со цилиндричниот дел.
5. Поставете го додатокот за влезно дупчење
на местото за дупчење и притиснете го
прекинувачот за менување на брзината
(a). Дупчете се додека цилиндричниот
додаток не навлезе во бетонот околу 1
сантиметар.
6. Престанете со дупчење и отстранете го
додатокот за влезно дупчење. Повторно
поставете го цилиндричниот додаток во
дупката и продолжете со дупчењето.
7. Кога дупчите низ структура што има
поголема дебелина од должината
на цилиндричниот додаток, редовно
откршувајте го бетонскиот цилиндар што
се формира во цилиндричниот додаток.
За да избегнете несакано кршење на
бетонот околу дупката, прво издупчете
дупка со додатокот за влезно дупчење
која поминува целосно низ структурата.
Потоа издупчете ја цилиндричната дупка
по половина од секоја страна.
8. Секогаш исклучувајте ја алатката
кога работата е завршена, а пред
исклучувањето од изворот на струја.
Ротирачко дупчење (скица 1)
1. Поставете го избирачот на режим на
работа (г) во положба за ротирачко
дупчење.
2. Вметнете го склопот направен од футерот
и адаптерот за футерот.
3. Продолжете по инструкциите што важеа
и за ударното дупчење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
не употребувајте стандардни
футери во режимот на работа
како ударна дупчалка.
Одвртување и навртување
(скица 1)
1. Поставете го избирачот на режим на
работа (d) во положба за ротирачко
дупчење.
2. Изберете ја насоката на вртење.
3. Вметнете го специјалниот SDS Plus®
адаптер за одвртување кој се употребува
со шестоаголни додатоци за одвртување.
4. Вметнете го соодветниот додаток за
одвртување. Кога навртувате завртки со
засечена глава секогаш употребувајте
додатоци со цилиндричен продолжеток за
лесно навртување.
5. Лесно притиснете го прекинувачот за
менување на брзината (а) за да спречите
оштетување на главата на завртката. При
вртење во спротивна насока од стрелките
на часовникот, брзината на алатката
автоматски се намалува заради лесно
одвртување на завртки.
6. Кога главата на завртката ќе дојде во ниво
со предметот на обработка, отпуштете го
прекинувачот за менување на брзината
за да спречите главата за завртката да
продре во предметот.
Сечење и длетување
(скица 1)
1. Поставете го прекинувачот за избирање
на режим (d) на позиција за удирање.
2. Вметнете го соодветното длето
и ротирајте го со рака за да го зацврстите
во една од 51/52-те позиции.
3. Подесете ја страничната рачка (i) како што
треба.
4. Вклучете ја алатката и почнете да
работите.
5. Секогаш исклучувајте ја алатката
кога работата е завршена, а пред
исклучувањето од изворот на струја.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
• Не ја употребувајте оваа
алатка за мешање или пумпање
на лесно запалливи или
експлозивни течности (бензин,
алкохол и сл.).
• Не мешајте или тресете
запалливи течности што се
соодветно обележани.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка
е направена да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од повреди,
исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот
од изворот на струја пред да
монтирате и отстранувате
додатоци, пред да прилагодувате
или менувате подесувања или
47
МАКЕДОНСКИ
кога вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
• Оваа алатка не смеат да ја поправаат
корисниците. Однесете ја алатката кај
овластен сервисер на DEWALT после
околу 40 часа од употребувањето. Доколку
дојде до проблеми пред истекот на ова
време, стапете во контакт со овластен
сервисер на DEWALT.
• Алатката автоматски ќе се исклучи кога
графитните четки ќе се истрошат.
Моторни четкички
DEWALT употребува напреден систем за
четкички кој автоматски ја запира дупчалката
кога четкичките ќе се истрошат. Ова
спречува сериозни оштетувања на моторот.
Нови комплети на четкички се достапни во
овластените сервисни центри на DEWALT .
Секогаш употребувајте идентични резервни
делови.
Подмачкување
На вашата електрична алатка не и е потребно
дополнително подмачкување.
Додатоците кои се употребуваат мора редовно
да се подмачкуваат околу SDS Plus® спојот.
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште со сув воздух
кога нечистотијата ќе се собере
околу отворите за влез на воздух.
Носете квалитетна заштита за
очите и маска против прав кога ја
извршувате оваа работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
употребувајте растворувачи или
други силни хемикалии за чистење
на не-металните делови од
алатката. Овие хемикалии можат
да ги ослабнат материјалите
што се употребени за изработка
на овие делови. Употребувајте
48
крпа што е навлажнета само со
вода и благ сапун. Никогаш не
дозволувајте било каква течност
да навлезе во алатката; никогаш
не потопувајте било кој дел од
алатката во течност.
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоци, освен оние кои се
во понудата на DEWALT , не се
тестирани со овој производ,
употребата на таквите
додатоци со оваа алатка може да
биде опасна. За да го намалите
ризикот од повреди, со овој
производ употребувајте само
додатоци препорачани од страна
на DEWALT.
Различните видови на SDS Plus® додатоци за
дупчење и длета се достапни како изборни
додатоци.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ
не смее да се фрла со останатиот
отпад од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте
со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на
употребени производи и пакувања
овозможува материјалите да бидат
рециклирани и повторно
употребени. Повторното
употребување на рециклирани
материјали помага во
спречувањето на загадувањето на
животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните
отпади или продавачите при набавка на нов
производ.
МАКЕДОНСКИ
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
DEWALT преку адресата назначена во оваа
упатство. Постои и друга можност: списокот
на овластени сервисери на DEWALT и сите
детали за нашите услуги после купувањето
можат да се најдат на интернет на:
www.2helpU.com.
zst00238174 - 09-07-2014
49
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising