DC411 | DeWalt DC411 SMALL ANGLE GRINDER Type 2 instruction manual

www.
.eu
DC411
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
3
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)
24
English (original instructions)
48
Español (traducido de las instrucciones originales)
68
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
91
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
114
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
137
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
160
Português (traduzido das instruções originais)
180
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
204
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
224
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
245
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
267
Copyright DEWALT
2
Figure 1
b
j
h
a
e
g
h
f
c
i
Figure 2
j
k
j
Figure 3
B
A
Figure 5
Figure 4
m
e
p
o
i
n
n
1
Figure 6
b
a
Figure 7
Figure 8
h
h
g
f
d
A
g
h
g
d
d
B
Figure 9
q
e
2
DANSK
KRAFTIG BATTERIDREVET VINKELSLIBER
DC411
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Tekniske data
Spænding
Type
Effektforbrug
Tomgangshastighed/nominel
hastighed
Hjuldiameter
Spindeldiamter
Spindellængde
Vægt
VDC
W
-1
min
mm
mm
kg
DC411
18
2
405
6500
125
M14
16
2,2*
* vægt inkluderer sidehåndtag og beskyttelsesskærm
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtryk)
(lydtrykusikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
83
3,0
94
3,0
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Kapacitet
Vægt
DE9096
NiCd
VDC 18
Ah 2,4
kg 1,0
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til
EN 60745:
Oplader
Forsyningsspænding
Batteritype
Cirka Opladningstid
Vibrationsemissionsværdi ah overfladeslibning
ah,AG =
m/s²
Usikkerhed K =
m/s²
Vægt
Vibrationsemissionsværdi ah skiveslibning
ah,DS =
m/s²
Usikkerhed K =
m/s²
5,9
1,5
< 2,5
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Sikringer
Europe
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9180
Li-lon
18
2,0
0,68
DE9116
DE9135
230
230
NiCd/NiMH NiCd/NiMH/Li-lon
min
60
40
(2,0 Ah
(2,0 Ah
batteripakker)
batteripakker)
kg
0,4
0,52
VAC
230 V tools
10 Amperes, mains
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
3
DANSK
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
DC411
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet
under Tekniske data er udformet i
overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF og 2011/65/EU. Kontakt DEWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.05.2012
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
4
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
c) Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
DANSK
f)
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på
kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
b)
c)
d)
e)
f)
g)
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner,
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader,
som er angivet af fabrikanten. En
oplader, der er beregnet til en bestemt type
batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver
enkelt type. Brug af andre batteripakker kan
skabe risiko for personskade og brand.
c) Når en batteripakke ikke er i brug,
skal den holdes borte fra andre
metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre
små metalgenstande, der kan danne
forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader. Kortslutninger mellem
5
DANSK
d)
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
Hvis en batteripakke udsættes for
overlast, kan der sive væske ud. Undgå
kontakt. Hvis væsken berøres ved et
tilfælde, skal der skylles med masser af
vand. Hvis der kommer væske i øjnene,
skal der desuden søges lægehjælp.
Batterivæske kan forårsage irritation eller
forbrænding.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
YDERLIGERE SPECIFIKKE
SIKKERHEDSREGLER
Sikkerhedsinstruktioner til al brug
a) Denne værktøjsmaskine er beregnet
til at fungere som en slibemaskine,
pudsemaskine, stålbørste
eller afstikkerværktøj. Læs alle
sikkerhedsadvarsler, instruktioner,
illustrationer og specifikationer, der følger
med dette elværktøj. Manglende overholdelse
af alle nedenstående instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
b) Vi anbefaler, at værktøjet ikke anvendes til
funktioner som f.eks. polering. Anden brug
end den, elværktøjet er fremstillet til, kan udgøre
en fare og forårsage personskade.
c) Anvend ikke tilbehør, der ikke er specielt
designet til værktøjet og anbefalet af
producenten. Blot fordi tilbehøret kan påsættes
værktøjet, garanterer det ikke sikker betjening.
d) Tilbehørets nominelle hastighed skal mindst
svare til den maksimale hastighed, der er
markeret på elværktøjet. Tilbehør, der kører
hurtigere end dets nominelle hastighed, kan gå
itu og flyve væk.
e) Tilbehørets udvendige diameter og
tykkelse skal være inden for elværktøjets
kapacitetsvurdering. Tilbehør af ukorrekt
størrelse kan ikke opbevares eller kontrolleres
korrekt.
f) Dornstørrelsen på hjul, flanger, støttepuder
eller andet tilbehør skal passe i værktøjets
spindel. Tilbehør med spændehuller, der ikke
passer elværktøjets monterede hardware, vil
køre ud af balance, vibrere for meget og kan
forårsage mangel på kontrol.
6
g) Anvend ikke beskadiget tilbehør. Før brug
af tilbehør undersøges f.eks. slibehjul for
skår og revner, støttepuder for revner eller
slid og stålbørste for løse eller revnede
tråde. Hvis elværktøjet eller tilbehøret tabes,
bør det undersøges for skade, eller der
bør monteres ubeskadiget tilbehør. Efter
undersøgelse og montering af tilbehør
placeres du og tilskuere væk fra tilbehørets
rotationsplan, og elværktøjet køres ved
maksimal tomgangshastighed i et minut.
Beskadiget tilbehør vil normalt gå i stykker under
denne testkørsel.
h) Anvend personligt beskyttelsesudstyr.
Afhængig af brugen bør du anvende
ansigtsskærm eller sikkerhedsbriller.
Hvis det er nødvendigt, skal du anvende
støvmaske, hørebeskyttelse, handsker og
et arbejdsforklæde, der kan modstå småt
slibemateriale eller arbejdsemnefragmenter.
Øjenbeskyttelsen skal kunne stoppe flyvende
fremmedlegmer, der opstår som følge af
de forskellige betjeninger. Støvmasken eller
åndedratsværnet skal kunne filtrere partikler,
der frembringes som følge af din betjening.
Forlænget eksponering for høj, intens støj kan
forårsage høreskader.
i) Sørg for, at tilskuere står i en sikker afstand
fra arbejdsområdet. Folk, der befinder
sig i arbejdsområdet, skal anvende
personligt beskyttelsesudstyr. Fragmenter
af arbejdsemnet eller ødelagt tilbehør kan
flyve afsted og forårsage skade uden for det
umiddelbare arbejdsområde.
j) Hold fast i elværktøjet ved hjælp af de
isolerede håndtagsflader, når der skal saves
i emner, hvor skæreværktøjet kan berøre
skjulte ledninger eller sit eget kabel. Kommer
skæreværktøjet i kontakt med en strømførende
ledning, kan blotlagte metaldele på el-værktøjet
gøres strømførende og give stød til brugeren.
k) Placer ledningen væk fra det roterende
tilbehør. Hvis du mister kontrollen, kan
ledningen blive skåret eller fastklemt, og din
hånd eller arm kan trækkes ind i det roterende
tilbehør.
l) Læg aldrig værktøjet fra dig, før tilbehøret er
helt stoppet. Det roterende tilbehør kan gribe
fast i overfladen, og du kan miste kontrollen over
elværktøjet.
m) Start ikke elværktøjet, mens du bærer det
på dig. Utilsigtet kontakt med det roterende
tilbehør kan hænge fast i dit tøj og efterfølgende
ind i huden.
DANSK
n) Rengør værktøjets lufthuller med jævne
mellemrum. Motorens ventilator vil trække støv
ind i kabinettet, og for megen akkumulering af
metalstykker kan udgøre en elektrisk fare.
o) Betjen ikke elværktøjet nær brændbare
materialer. Gnister kan antænde disse
materialer.
p) Anvend ikke tilbehør, der kræver kølevæske.
Brug af vand eller anden kølevæske kan
resultere i livsfarligt elektrisk stød.
YDERLIGERE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER TIL AL
BRUG
Årsager til og undgåelse af
tilbageslag
Tilbageslag er en pludselig reaktion på et fastklemt
eller blokeret slibehjul, støttepude, børste eller andet
tilbehør. Fastklemmelse eller blokering forårsager
hurtig blokering af det roterende tilbehør, der gør, at
det ukontrollerede elværktøj kører i modsat retning af
tilbehørets rotation på det sted, det er fastkørt.
F.eks. hvis et slibehjul er fastklemt eller blokeret af
arbejdsemnet, kan kanten af hjulet, der er på vej
ind i det spidse punkt, grave sig ind i overfladen på
materialet og forårsage, at hjulet arbejder sig ud eller
falder ud. Hjulet kan enten gå imod eller væk fra
operatøren, afhængigt af hjulets bevægelsesretning
ved fastklemmelsespunktet. Slibehjul kan også gå i
stykker under disse forhold.
Et tilbageslag opstår som følge af forkert brug eller
ved misbrug af værktøjet. Det kan undgås ved at
følge nedenstående forholdsregler:
a) Hold godt fast på værktøjet og placer
kroppen og armen således, at du kan
modstå styrken fra et tilbageslag. Anvend
altid ekstrahåndtaget, hvis det medfølger,
for maksimal kontrol over tilbageslag eller
momentreaktion under opstart. Operatøren
kan kontrollere momentreaktionen eller
tilbageslagets styrke, hvis der tages korrekte
forholdsregler.
b) Placer aldrig hånden i nærheden af det
roterende tilbehør. Tilbehøret kan slå tilbage
over din hånd.
c) Placer ikke kroppen i det område, hvor
værktøjet kan bevæge sig, hvis der opstår et
tilbageslag. Tilbageslag vil drive værktøjet frem
i den modsatte retning af hjulets bevægelse ved
blokeringspunktet.
d) Vær særlig forsigtig, når du arbejder med
hjørner, skarpe kanter osv. Undgå at bumpe
eller blokere tilbehøret. Hjørner, skarpe kanter
eller bump har en tendens til at blokere det
roterende tilbehør og kan forårsage mangel på
kontrol eller tilbageslag.
e) Påsæt ikke en savkædes snitteblad eller
en savklinge med tænder. Sådanne klinger
forårsager ofte tilbageslag og mangel på kontrol.
Særlige sikkerhedsadvarsler til
slibning og slibeskæring
a) Brug kun hjultyper, der er anbefalet
til dit elværktøj og den specifikke
beskyttelsesskærm, der er fremstillet til
det valgte hjul. Hjul, der ikke er fremstillet til
værktøjet, kan ikke afskærmes korrekt og er
usikre.
b) Beskyttelsesskærmen skal være sikkert
fastgjort elværktøjet for maksimal sikkerhed,
således at mindst muligt af hjulet er blotlagt
mod operatøren. Beskyttelsesskærmen
hjælper med til at beskytte operatøren mod
hjulfragmenter og utilsigtet kontakt med hjulet
og gnister, som kan antænde tøjet
c) Hjulene skal kun anvendes til den
anbefalede brug. F.eks.: slib ikke med siden
af afskæringshjulet. Slibeskæringshjul er
tilsigtet perifer slibning. Sidekraft på disse hjul
kan ødelægge dem.
d) Brug altid ubeskadigede hjulflanger med
den rette størrelse og form til dit valgte
hjul. Korrekte hjulflanger støtter hjulet og
reducerer dermed muligheden for hjulskade.
Flanger til skærehjul kan være forskellige fra
slibehjulflanger.
e) Brug ikke brugte, slidte hjul fra større
elværktøjer. Hjul, der er tilsigtet større
elværktøjer, er ikke egnet til det lille værktøjs høje
hastighed og kan gå i stykker.
Ekstra sikkerhedsadvarsler, der er
specifikke for slibeskæring
a) Blokér ikke skærehjulet eller anvend for
megen kraft. Forsøg ikke at foretage et
for dybt snit. Overbelastning af hjulet øger
belastningen og følsomheden for drejning eller
binding af hjulet i snittet og muligheden for
tilbageslag eller hjulskade.
b) Placer ikke din krop på linje med og bag ved
det roterende hjul. Når hjulet bevæger sig væk
fra kroppen, kan det mulige tilbageslag drive
hjulet og elværktøjet direkte mod dig.
7
DANSK
c) Når hjulet binder, eller når et snit afbrydes,
slukkes elværktøjet og det holdes stille,
indtil hjulet står helt stille. Forsøg aldrig
at fjerne et skærehjul fra snittet, mens
hjulet er i bevægelse. I modsat fald kan
der forekomme et tilbageslag. Find ud af,
hvorfor hjulet har sat sig fast, og træf passende
forholdsregler, så det ikke kan ske igen.
d) Forsøg ikke at genstarte skæringen i
arbejdsemnet. Lad hjulet nå fuld hastighed
og sæt det derefter forsigtigt ind i snittet.
Hjulet kan eventuelt binde, arbejde sig ud af
arbejdsemnet eller forårsage tilbageslag, hvis
elværktøjet startes i arbejdsemnet.
e) Støttepaneler eller andet arbejdsemne af
overdreven størrelse for at minimere risikoen
for hjulfastklemmelse og tilbageslag. Store
arbejdsemner har en tendens til at synke under
deres egenvægt. Arbejdsemnet skal afstøttes
på begge sider af hjulet, både i nærheden af
skærelinjen og ved arbejdsemnets kant.
f) Vær især forsigtig, hvis der skal udføres et
”dyksnit” i et uoverskueligt område, f.eks. i
en eksisterende væg. Hjulet, der skal dykke
ned, kan skære gas- eller vandrør, elektriske
ledninger eller genstande, der kan forårsage
tilbageslag.
Sikkerhedsadvarsler, der er
specifikke for pudsning
tilbehøret passe til flangens placeringsdiameter.
Tilbehør, der ikke matcher med el-værktøjets
monterede hardware, vil køre ud af balance,
vibrere for meget og kan medføre tab af kontrol.
• Slibeoverfladen på de midterste nedtrykkede
hjul skal være monteret under fladen på kanten
af beskyttelsesskærmen. Et hjul, der ikke er
monteret korrekt, og som projekteres gennem
fladen på kanten af beskyttelsesskærmen, kan
ikke beskyttes tilstrækkeligt.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør,
der bliver varmt under betjening.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
– Risiko for støv fra farlige stoffer.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
a) Lad ikke nogen løs del af pudseskiven eller
dens tilbehør rotere frit. Gem eventuelle
løse snører af vejen eller afskær dem. Løst,
roterende tilbehør kan vikles ind i dine fingre eller
sætte sig fast på arbejdsemnet.
Sikkerhedsadvarsler, der er
specifikke for stålbørstning
a) Vær opmærksom på, at børsten afkaster
stålhår, selv under almindelig brug.
Overbelast ikke ståltrådene ved at lægge for
meget tryk på børsten. Stålhårene kan nemt
trænge gennem tyndt tøj og/eller hud.
b) Hvis brug af beskyttelsesskærm anbefales
til stålbørstning, skal du sørge for, at
stålhjulet eller børsten ikke indgriber i
sikkerhedsskærmen. Stålhjul eller børster
kan udvides i diameter pga. af arbejds- og
centrifugale kræfter.
Ekstra sikkerhedsinformationer
• Gevindmontering af tilbehør skal matche med
slibemaskinens spindelgevind. For tilbehør
monteret med flanger skal dornhullet på
8
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
PLACERING AF DATOKODEN
Datokoden, som også inkluderer fremstillingsåret,
er trykt ind i kabinetfladen, der danner
monteringssammenføjningen mellem værktøj og
batteri.
Eksempel:
2013 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne
vejledning indeholder vigtige sikkerheds- og
betjeningsanvisninger for DE9116/DE9135batteriopladere.
DANSK
• Læs alle instruktioner og
sikkerhedsafmærkninger på opladeren,
batteripakken og det produkt, som
batteripakken anvendes til, før opladeren tages i
brug.
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Opladningsterminaler er forsynet
med 230 volt spænding. Berør aldrig
kontaktflader med strømførende
genstande. Det kan medføre elektrisk
stød og eventuel livsfare.
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. Lad
aldrig væske trænge ind i opladeren. Det
kan medføre elektrisk stød.
FORSIGTIG: Fare for forbrændinger.
For at mindske risikoen for kvæstelser
må der kun oplades genopladelige
DEWALT-batterier. Andre batterityper
kan eksplodere og medføre person- og
materielskader.
FORSIGTIG: Under visse
omstændigheder, når opladeren
er sluttet til ledningsnettet, kan
de fritliggende opladerkontakter
inde i opladeren blive kortsluttet af
udefrakommende materialer. Ledende
fremmedlegemer som f.eks., men ikke
begrænset til, ståluld, aluminiumsfolie
eller ophobninger af metalpartikler skal
holdes væk fra åbninger i opladeren.
Tag altid opladeren ud af strømstikket,
når der ikke er et batteri i opladeren.
Tag opladeren ud af strømstikket før
rengøring.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er vist
her i vejledningen. Opladeren og batteripakken
er konstrueret, så de fungerer som en enhed.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALTgenopladelige batterier. Anden anvendelse
kan medføre brandfare, fare for elektrisk stød og
eventuel livsfare.
• Opladeren må ikke udsættes for regn eller
sne.
• Træk altid i stikket og ikke i ledningen, når
opladeren skal kobles fra ledningsnettet.
Herved reduceres risikoen for at beskadige stik
og ledning.
• Sørg for at anbringe ledningen, så den ikke
trædes på, rykkes i, eller på anden måde
udsættes for skade eller overlast.
• Anvend kun en forlængerledning, hvis det
er absolut nødvendigt. Fejlagtig brug af
forlængerledninger kan medføre brandfare samt
fare for elektrisk stød og eventuel livsfare.
• Placér aldrig andre genstande oven
på opladeren, og placér aldrig
opladeren på et blødt underlag, som
kan blokere ventilationshullerne og
føre til overophedning. Placér ikke
opladeren i umiddelbar nærhed af andre
varmekilder. Opladeren ventileres gennem
ventilationshullerne i husets top og bund.
• Opladeren må ikke bruges, når ledning eller
stik er beskadiget — udskift straks ledning og
stik.
• Opladeren må ikke bruges hvis den har
været udsat for hårde stød, er blevet tabt
eller på anden måde er blevet beskadiget.
Opladeren skal indleveres til et autoriseret
serviceværksted.
• Skil ikke opladeren ad. Aflever den til et
autoriseret servicecenter for service eller
reparation. Ukorrekt samling kan medføre
brandfare eller fare for elektrisk stød og eventuel
livsfare.
• Afbryd opladeren fra strømstikket før
eventuel rengøring. Herved undgås risiko
for elektrisk stød. Det er ikke nok at fjerne
batteripakken.
• Forsøg ALDRIG at sammenkoble 2 opladere.
• Opladeren er konstrueret til at fungere med
en standard 230 V strømforsyning. Forsøg
ikke at anvende en anden spænding. Dette
gælder ikke for bilopladeren.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DE9116 opladerne kan anvendes sammen med
NiCd og NiMH batteripakker fra 7,2 til 18 V.
DE9135 opladeren accepterer 7,2 – 18 V NiCd,
NiMH eller Li-Ion batterier.
Disse opladere kræver ingen justering og er
fremstillet til at være så nemme at betjene som
muligt.
Opladningsprocedure (fig. 2)
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Der er 230 volt til stede i
opladningsterminalerne. Undersøg aldrig
med strømførende genstande. Fare for
livsfarligt elektrisk stød.
1. Forbind opladeren (l) med en passende
stikkontakt, inden batteriet indsættes.
9
DANSK
2. Indsæt batteriet i opladeren. Den røde
(opladnings-) lampe blinker uafbrudt som tegn
på, at opladningsprocessen er startet.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe
konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
BEMÆRK: For at sikre maksimale ydelse og liv
for NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier skal batteriet
oplades i minimum 10 timer før første brug.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
Opladningsproces
Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstående
skema.
Opladningstilstand
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved varmt/koldt batteri
udskift batteripakke
problem
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke
og oplader tages i brug. Følg derefter den beskrevne
opladningsprocedure.
–
– – –
–––––––––––––
–– – –– –
•••••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk genopfriskning
Den automatiske genopfriskning justerer eller
balancerer de enkelte celler i batteripakken til deres
topkapacitet. Batteripakker skal genopfriskes
ugentligt, eller når batteriet ikke længere yder den
samme effekt.
Sæt batteriet i opladeren som normalt for at
genopfriske det. Lad batteripakken sidde i opladeren
i mindst 10 timer.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri
Når opladeren registrerer et batteri, der er for
varmt eller for koldt, starter den automatisk en
forsinkelse for varmt/koldt batteri, der suspenderer
opladningen, indtil batteriet har nået en passende
temperatur. Derefter skifter opladeren automatisk
til batteriopladningstilstand. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
KUN LI-ION-BATTERIPAKKE
Li-Ion-batterier er fremstillet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der beskytter batteriet mod
overbelastning, overophedening eller dyb afladning.
Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du
anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt
opladet.
• Batteriet må ikke oplades eller anvendes i
eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærheden
af brændbare væsker, gasser eller støv.
Isætning og udtagning af batteriet fra opladeren
kan antænde støv eller dampe.
• Batteripakkerne må kun oplades i DEWALTopladere.
• MÅ IKKE sprøjtes eller nedsænkes i vand eller
andre væsker.
• Værktøjet og batteripakken må ikke
opbevares eller anvendes på steder, hvor
temperaturen kan nå eller overskride
40 ˚C (som f.eks. udendørsskure eller
metalbygninger om sommeren).
FARE: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken uanset grunden.
Batteripakken må ikke sættes i
opladeren, hvis batteripakken er revnet
eller beskadiget. Batteripakken må
ikke knuses, tabes eller beskadiges.
En batteripakke eller oplader må ikke
anvendes, hvis den har været udsat
for et kraftigt slag, er blevet tabt, kørt
over eller på anden måde beskadiget
(f.eks. gennemboret af et søm, ramt
med en hammer eller trådt på). Det
kan medføre elektrisk stød og eventuel
livsfare. Beskadigede batteripakker skal
returneres til servicecenteret til genbrug.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan
stå oprejst på batteripakken, men kan
være lette at vælte.
SPECIFIK SIKKERHEDSVEJLEDNING FOR NIKKELCADMIUM (NiCD) ELLER NIKKEL-METALHYBRID (NiMH)
• Batteripakken må ikke brændes, selvom den
er alvorligt beskadiget eller helt brugt op.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
10
DANSK
• En lille lækage fra batteripakkens celler kan
forekomme under ekstreme brugs- eller
temperaturforhold. Dette er ikke et tegn på en
fejl.
Hvis den ydre forsegling alligevel går i stykker:
a. og der kommer batterivæske på huden, skal
der omgående vaskes med vand og sæbe i
flere minutter.
b. og der kommer batterivæske i øjnene, skal
de skylles med rent vand i mindst
10 minutter, og søg omgående lægehjælp
(medicinsk bemærkning: Væsken er en
25–35 % kaliumhydroxidopløsning).
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (Li Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
Batterihætte (fig. 3)
Der medfølger en beskyttende batterihætte til
at dække polerne på en udtaget batteripakke.
Hvis den beskyttende hætte ikke er sat på, kan
løse metalgenstande kortslutte polerne, medføre
brandfare og beskadige batteripakken.
1. Tag batterihætten af, før batteripakken sættes i
opladeren eller værktøjet (fig. 3A).
2. Sæt beskyttelseshætten over kontakterne
straks efter udtagning af batteripakken fra
opladeren eller værktøjet (fig. 3B).
ADVARSEL: Sørg for, at den
beskyttende batterihætte er på plads,
inden en batteripakke, som ikke er i
brug, opbevares eller transporteres.
Batteripakke
BATTERITYPE
DC411 kører på 18 volt batteripakker.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
BEMÆRK: Li-Ion-batteripakker skal være fuldt
opladet, når de opbevares.
2. Langvarig opbevaring skader ikke batteripakken
eller opladeren. Under de rette forhold kan de
opbevares i op til 5 år.
Mærkater på oplader og
batteripakke
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Batteri oplader.
Batteri opladt.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke
oplades.
Må kun anvendes med DEWALTbatteripakker, andre kan eksplodere og
medføre person- og materielskader.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes
omgående.
11
DANSK
Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C.
Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse af
batteripakken.
Brænd ikke NiMH-, NiCd+- og Li-Ionbatteripakker.
j. batteripakke
k. batterifrigørelsesknapper
TILSIGTET BRUG
Den kraftige DC411 vinkelsliber er blevet fremstillet
til professionel slibnings-, skærings-, pudsnings- og
stålbørsteopgaver.
ANVEND IKKE andre slibehjul udover
navforsænkede hjul og papirskiver.
Kan oplade NiMH- og NiCd-batteripakker.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Kan oplade Li-Ion-batteripakker.
Disse slidstærke vinkelslibere er professionelt
elværktøj.
Se Tekniske data vedrørende
opladningstid.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 vinkelsliber
1 beskyttelsesskærm type 27
1 sidehåndtag
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
1 flangesæt
Elektrisk sikkerhed
1 skruenøgle med to tappe
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontrollér altid, at batteripakken svarer
til spændingen på mærkepladen. Kontrollér
også, at spændingen på din oplader svarer til din
el-netspænding.
2 batteripakker (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1 batteripakke (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1 sæt i æske (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1 Brugsvejledning
1 Eksplosionstegning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1, 2, 8)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogle dele heraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
a. triggerafbryder
b. aflåsningsknap
c. spindellåseknap
d. spindel (fig. 8)
e. sidehåndtag
f. slibeskive
g. blokeringsfri bagflange
h. spændmøtrik med gevind
i. beskyttelsesskærm (type 27)
12
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret
i overensstemmelse med EN 60335.
Derfor kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Inden samling og
justering skal batteripakken altid
tages ud. Sluk altid for værktøjet,
inden batteripakken isættes eller
fjernes.
DANSK
ADVARSEL: Anvend kun DEWALTbatteripakker og -opladere.
Isætning og udtagning af
batteripakken fra værktøjet (fig. 2)
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade, sluk
og tag batteripakken af, inden
der foretages justeringer eller
afmontering/installation af udstyr
eller tilbehør. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
BEMÆRK: Kontrollér, at batteripakken (j) er helt
opladet.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJETS
HÅNDTAG
1. Justér kærven indvendigt i værktøjets håndtag
med batteripakken (fig. 2).
2. Skub batteripakken helt ind i håndtaget, indtil du
hører låsen klikke på plads.
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
1. Tryk på frigivelsesknapperne (k) og træk
batteripakken ud af værktøjets håndtag.
2. Sæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Påsætning af sidehåndtag (fig. 4)
ADVARSEL: Før du anvender værktøjet,
skal du sikre, at håndtaget sidder godt
fast.
ADVARSEL: Sidehåndtaget skal altid
bruges for hele tiden at opretholde
kontrol over værktøjet.
Sidehåndtaget (e) kan monteres i gevindhullerne på
begge sider af gearkassen. Kontroller at håndtaget
er korrekt fastspændt, før værktøjet tages i brug.
For bedre brugerkomfort kan gearkassen drejes 90˚
ved skærearbejde.
Drejning af gearkasse (fig. 4)
ADVARSEL: For at undgå risiko for
alvorlig personskade skal værktøjet
slukkes og batteripakken tages ud,
før der foretages justeringer eller der
monteres/afmonteres værktøjsdele eller
tilbehør.
1. Fjern de fire hjørneskruer der fastgør gearkassen
til motorhuset.
2. Uden at adskille gearkasse og motorhus roteres
gearkassens hoved til den ønskede position.
BEMÆRK: Hvis gearkasse og motorhus adskilles
mere end 3,17 mm, skal værktøjet til eftersyn
og samles på et DEWALT serviceværksted. Ved
udeladelse af eftersyn fald kan der opstå skade på
børster, motor og lejer.
3. Monter skruerne igen, for at fastgøre
gearkassen til motorhuset. Fastspænd skruerne
til et moment på 2.2 Nm (20 in-lbs.). Ved
overspænding kan skruernes gevind gå itu.
Montering og fjernelse af
beskyttelsesskærmen (fig. 5)
ADVARSEL: Inden samling og justering
skal batteripakken altid tages ud. Sluk
altid for værktøjet, inden batteripakken
isættes eller fjernes.
FORSIGTIG: Beskyttelsesskærm
skal bruges sammen med alle
typer slibeskiver, skæreskiver,
trådbørster og trådskiver. DC411
leveres med en beskyttelseskærm, der
er beregnet til brug med skiver med et
forsænket center (type 27) og slibeskiver
med nav (type 27). Den samme
beskyttelsesskærm er beregnet til brug
med tallerkentrådbørster.
Når du anvender DC411-sliberen med et
bindingsslibehjul til skæring af metal eller murværk,
SKAL der anvendes en type 1 beskyttelsesskærm.
Type 1 beskyttelsesskærm kan købes hos DEWALTforhandlere.
BEMÆRK: Se skemaet over slibe- og
skæretilbehør i slutningen af dette afsnit for at få
vist andet tilbehør, der kan anvendes med disse
slibere.
1. Åbn skærmens lås (p), og placer skærmens
tappe (m) ud for noterne (n) på gearkassen.
2. Skub beskyttelsesskærmen nedad indtil dens
tappe tager fat og frit kan rotere i fordybningen
på gearkassens nav.
3. Med låsen fri roteres beskyttelsesskærmen (i)
til den ønskede arbejdsposition. Skærmen skal
placeres mellem spindlen og operatøren for
maksimal beskyttelse af operatøren.
4. Luk beskyttelsesskærmens lås for at låse
skærmen fast på gearkassen. Skærmen må
ikke kunne roteres med håndkraft, når låsen
er lukket. Vinkelsliberen må ikke betjenes,
hvis beskyttelsesskærmen er løs, eller når
låsehåndtaget er åbent.
5. Ved afmontering af beskyttelsesskærmen frigøres
låsehåndtaget, skærmen drejes, så dens tappe er
placeret ud for noterne og skærmen trækkes opad.
13
DANSK
BEMÆRK: Beskyttelsesskærmen er fra fabrikken
forudindstillet til gearkassens navdiameter. Hvis
beskyttelsesskærmen løsner sig efter nogen tid,
strammes justeringsskruen (o) med låsehåndtaget
lukket og skærmen monteret på værktøjet.
FORSIGTIG: Justeringsskruen må
ikke strammes med låsehåndtaget
åbent. Der kan opstå skjult skade
på beskyttelsesskærmen eller
monteringsnavet.
FORSIGTIG: Hvis beskyttelsesskærmen
ikke kan spændes med
justeringsklemmen, må værktøjet
ikke anvendes. For at undgå risiko for
personskade skal værktøj og skærm
indleveres på et serviceværksted til
reparation eller udskiftning af skærmen.
BEMÆRK: For at undgå risiko for at
beskadige værktøjet må justeringsskruen
ikke spændes, når låsehåndtaget er
frigjort. Der kan opstå skjult skade
på beskyttelsesskærmen eller
monteringsnavet.
BEMÆRK: Slibning og skæring af kanter kan
foretages med skiver type 27, som er specielt
designet til formålet; 6,35 mm (1/4 tomme) tykke
skiver er beregnet til overfladeslibning, og 3,17 mm
(1/8 tomme) skiver til kantslibning.
På- og afmontering af
en støtteskive/et slibepapir (fig. 1, 8)
1. Anbring værktøjet på et bord,
beskyttelsesskærm op.
2. Tag støtteflangen (g) af.
3. Anbring gummistøtteskiven korrekt på
spindlen (d).
4. Anbring slibepapiret på gummistøtteskiven.
5. Skru den gevindskårne klemmemøtrik (h)
på spindelen. Ringen på den gevindskårne
klemmemøtrik (h) skal vende imod
gummistøtteskiven.
6. Tryk på spindellåseknappen (c) og drej
spindelen (d), indtil den når dens låseposition.
7. Fastspænd den gevindskårne klemmemøtrik (h)
med den topolede skruenøgle.
8. Udløs spindellåsen
9. For at fjerne gummistøtteskiven skal du løsne
den gevindskårne klemmemøtrik (h) med den
topolede skruenøgle.
14
Før brugen
• Montér beskyttelsesskærmen og den rette skive
eller hjul. Brug ikke skiver eller hjul, der er meget
slidte.
• Brug ikke et beskadiget tilbehør. Før brug af
tilbehør undersøges f.eks. slibehjul for skår
og revner, støttepuder for revner eller slid og
stålbørste for løse eller revnede tråde. Hvis
elværktøjet eller tilbehøret tabes, bør det
undersøges for skade, eller der bør monteres
ubeskadiget tilbehør. Efter undersøgelse og
montering af tilbehør placeres du og tilskuere
væk fra tilbehørets rotationsplan, og elværktøjet
køres ved maksimal tomgangshastighed i
et minut. Beskadiget tilbehør vil normalt gå i
stykker under denne testkørsel.
• Sørg for, at den indvendige og udvendige
flange er monteret korrekt. Følg de instruktioner,
der findes i skemaet over slibe- og
skæretilbehør.
• Sørg for, at skiven eller hjulet drejer i retning af
pilene på tilbehøret og værktøjet.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Før værktøjet tilsluttes igen, skal du
trykke på udløserkontakten og slippe
den igen for at sikre, at værktøjet er
slukket.
ADVARSEL:
• Sørg for, at alle materialer, der skal
slibes, sidder godt fast.
• Brug klemmer eller en skruestik til at
holde og understøtte arbejdsemnet
på et stabilt underlag. Det er vigtigt at
klemme og understøtte arbejdsemnet
godt for at forebygge, at arbejdsemnet
bevæger sig, så du mister kontrollen
over det. Det er vigtigt at klemme og
understøtte arbejdsemnet godt for at
forebygge, at arbejdsemnet bevæger
sig, så du mister kontrollen over det.
DANSK
• Fastgør arbejdsemnet. Et
arbejdsemne, der er fastgjort med
fastgøringsanordninger eller i en
skruestik holdes mere sikkert end med
hånden.
• Støttepaneler eller andet arbejdsemne
af overdreven størrelse for at minimere
risikoen for hjulfastklemmelse og
tilbageslag. Store arbejdsemner
har en tendens til at synke under
deres egenvægt. Arbejdsemnet skal
afstøttes på begge sider af hjulet,
både i nærheden af skærelinjen og
ved arbejdsemnets kant.
• Bær altid almindelige arbejdshandsker,
når du arbejder med dette værktøj.
• Gearkassen bliver meget varm under
brug.
• Benyt kun et let tryk på værktøjet.
Anvend ikke sidepres på skiven.
• Undgå overstyring. Bliver værktøjet
varmt, skal du lade det køre i tomgang
nogle få minutter for at køle tilbehøret
af. Rør ikke ved tilbehøret, før det
er kølet ned. Skiverne bliver meget
varme under brug.
• Anvend ikke separate
formindskningsbøsninger eller
adapterer til at tilpasse slibehjul med
stort hul.
• Anvend aldrig værktøjet, uden at
beskyttelsesskærmen er på plads.
Korrekt håndposition kræver én hånd på
sidehåndtaget (e) og den anden hånd på
hovedhåndtaget (q).
Kontakt
LÅSEKNAP OG AFTRÆKKERKONTAKT (FIG. 6)
Dit skæreværktøj er udstyret med en låseknap (b).
For at låse aftrækkerkontakten, trykkes på
låseknappen som vist. Når låseknappen er
trykket ind ved symbolet med en låst hængelås,
er enheden låst.
Lås altid aftrækkerkontakten, når enheden
transporteres eller opbevares for at undgå
utilsigtet opstart.
For at låse aftrækkerkontakten op, trykkes på
låseknappen. Når låseknappen er trykket ind ved
symbolet med en oplåst hængelås, er enheden
låst op. Låseknappen er rød for at angive, hvornår
kontakten er låst op.
Træk i aftrækkeren (a) for at tænde for værktøjet
(ON). Når aftrækkeren slippes, slukkes værktøjet
(OFF).
BEMÆRK: Værktøjet har ikke en funktion, der låser
kontakten på ON, og det må aldrig på anden måde
låses i tændt tilstand.
FORSIGTIG: Hold godt fast i
sidehåndtaget og selve værktøjet for
at have god kontrol over værktøjet ved
opstart og under brug, og helt til skiven
eller anden værktøjsdel står helt stille.
Sørg altid for at skiven står helt stille, før
du lægger værktøjet fra dig.
• Værktøjet er ikke designet til brug
sammen med en slibeskivekop.
FORSIGTIG: Lad værktøjet komme
op på fuld hastighed, før det kommer
i kontakt med arbejdsemnet. Løft
værktøjet fra arbejdsoverfladen, før det
slukkes.
• Brug ikke elværktøjet sammen med et
udskæringsstativ.
• Brug aldrig blottere sammen med
sammenhængende slibeprodukter.
• Vær opmærksom på, at hjulet
fortsætter med at rotere, efter at der
er slukket for værktøjet.
Korrekt håndposition (fig. 1, 9)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
anvende den rette håndposition som
vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
SPINDELLÅS
Spindellåsen sørger for, at spindlen ikke roterer, når
skiver skal monteres eller udskiftes. Spindellåsen
må kun aktiveres, når værktøjet er slukket, batteriet
afmonteret, og skiven står helt stille.
BEMÆRK: For at undgå at beskadige
værktøjet, må spindellåsen aldrig
betjenes, mens værktøjet er i brug.
Det vil beskadige værktøjet, og
værktøjsdelene kan springe af og
forårsage personskade.
For at aktivere låsen trykkes spindellåsknappen ind,
og spindlen drejes så langt den kan.
15
DANSK
Montering og brug af slibeskiver
med forsænket midterstykke
og sandpapirskiver
MONTERING OG AFMONTERING AF SLIBESKIVER MED
NAV (FIGUR 1, 7)
ADVARSEL: For at undgå risiko for
alvorlig personskade skal værktøjet
slukkes og batteripakken tages ud,
før der foretages justeringer eller der
monteres/afmonteres værktøjsdele.
Slibeskiver med nav monteres direkte på spindelens
M14 gevind.
1. Skiven drejes på med håndkraft.
2. Tryk spindellåseknappen ind og brug en
skruenøgle til at stramme skivens nav.
3. Afmontering foretages på samme måde i
omvendt rækkefølge.
FORSIGTIG: Hvis skiven ikke er korrekt
fastgjort, før værktøjet tændes, kan det
medføre beskadigelse af både skive og
værktøj.
MONTERING AF SKIVER UDEN NAV (FIG. 8)
ADVARSEL: For at undgå risiko for
alvorlig personskade skal værktøjet
slukkes og batteripakken tages ud,
før der foretages justeringer eller der
monteres/afmonteres værktøjsdele.
Type 27 slibeskiver med forsænket midterstykke skal
monteres med de medfølgende flanger.
1. Monter den låsesikrede bagflange (g) på
spindlen (d) med det forhøjede midterstykke
mod skiven. Sørg for at bagflangens fordybning
hviler på spindlens flade stykke ved at skubbe
og dreje flangen før skiven/skiverne anbringes.
2. Placer skiven mod bagflangen, idet den
centreres på bagflangens forhøjede
midterstykke.
3. Med spindellåseknappen trykket ind drejes
spændmøtrikken (h) på spindlen. Hvis den
skive, der monteres, har en tykkelse på over
3,17 mm (1/8"), placeres spændmøtrikken på
spindlen, sådan at det forhøjede midterstykke
passer ind i skivens midterstykke (figur 8A).
Hvis den skive, der monteres, har en tykkelse
på 3,17 mm (1/8") eller mindre, placeres
spændmøtrikken på spindlen, sådan at det
forhøjede midterstykke ikke vender ind mod
skiven (figur 8B).
4. Med spindellåseknappen trykket ind spændes
spændmøtrikken med en skruenøgle.
16
5. Når en skive skal afmonteres, trykkes
spindellåseknappen ind, og spændmøtrikken
løsnes med en skruenøgle.
BEMÆRK: Hvis skiven kan dreje rundt efter at
spændmøtrikken er spændt til, kontrolleres det, at
spændmøtrikken vender rigtigt. Hvis tynde skiver
monteres med spændmøtrikkens guide ind mod
skiven, kan den dreje, da guidens højde forhindrer
spændmøtrikken i at holde skiven fast.
SLIBNING AF OVERFLADER MED SLIBESKIVE
1. Lad værktøjet komme op på fuld hastighed, før
det kommer i kontakt med arbejdsemnet.
2. Tryk kun let mod arbejdsoverfladen, så
værktøjet kan arbejde ved høj hastighed.
Slibningen er mest effektiv, når værktøjet kører
ved høj hastighed.
3. Hold en vinkel på 20˚ til 30˚ mellem værktøj og
arbejdsoverflade.
4. Bevæg værktøjet frem og tilbage for at undgå at
lave fordybninger i arbejdsoverfladen.
5. Løft værktøjet fra arbejdsoverfladen, før det
slukkes. Sørg for at værktøjet står helt stille,
før det lægges ned.
KANTSLIBNING MED SLIBESKIVER
ADVARSEL: Skiver til skæring og
kantslibning kan gå i stykker eller slå
tilbage, hvis de bøjes eller vrides under
skærearbejde eller dybdeslibning. For
at undgå risiko for alvorlig personskade
begrænses brugen af disse skiver med
en standard type 27 beskyttelsesskærm
til flade afskæringer og indsnit
[mindre end 13 mm i dybden].
Beskyttelsesskærmens åbne side skal
pege væk fra operatøren.
1. Lad værktøjet komme op på fuld hastighed, før
det kommer i kontakt med arbejdsemnet.
2. Tryk kun let mod arbejdsoverfladen, så
værktøjet kan arbejde ved høj hastighed.
Slibningen er mest effektiv, når værktøjet kører
ved høj hastighed.
3. Stå sådan, at skivens fri underside peger væk
fra dig.
4. Når skærearbejdet er påbegyndt, og der er
lavet et indsnit i arbejdsemnet, må skærevinklen
ikke ændres. Ændring af skærevinklen kan få
skiven til at bøje og eventuelt knække. Skiver
til kantslibning er ikke beregnet til at modstå
sidepåvirkninger ved bøjning.
5. Løft værktøjet fra arbejdsoverfladen, før det
slukkes. Sørg for at værktøjet står helt stille, før
det lægges ned.
DANSK
ADVARSEL: Anvend ikke skiver til
kantslibning/skærearbejde til slibning
af overflader, da disse skiver ikke er
beregnet til at modstå sidepåvirkninger
i forbindelse med overfladeslibning.
Det kan føre til at skiven knækker og
forårsage alvorlig personskade.
2. Plastikunderlag bør indsamles og bortskaffes
sammen med støvspåner og andet slibeaffald.
De anbringes i forseglede affaldsbeholdere
og bortskaffes via den almindelige
affaldsindsamling.
Forholdsregler ved stålbørstearbejde
på malede overflader
3. Legetøj, vaskbare møbler og redskaber, der
anvendes af børn, skal vaskes grundigt, før de
anvendes igen.
1. Det kan IKKE ANBEFALES at foretage
stålbørstearbejde på overflader malet med
blyholdig maling. Der dannes kontamineret støv,
som er vanskeligt at holde under kontrol. Risiko
for blyforgiftning er størst for børn og gravide
kvinder.
2. Da det er vanskeligt at fastslå om maling er
blyholdig uden at foretage en kemisk analyse,
anbefaler vi, at følgende forholdsregler altid
gælder ved stålbørstearbejde på malede
overflader:
PERSONLIG SIKKERHED
1. Børn og gravide kvinder bør ikke opholde sig
på arbejdsstedet, før rengøring er afsluttet.
2. Alle personer på arbejdsstedet skal bære
støvmaske eller åndedrætsværn. Filtret skal
udskiftes dagligt, eller når brugeren har svært
ved at trække vejret uhindret.
BEMÆRK: Der bør kun anvendes støvmasker
beregnet til arbejde med støv og dampe fra
blyholdig maling. Almindelige støvmasker giver
ikke samme beskyttelse. Spørg hos den lokale
forhandler for at få en NIOSH godkendt maske.
3. For at undgå at indtage giftige partikler af maling
må der IKKE SPISES, DRIKKES eller RYGES
på arbejdsstedet. Personer involveret i arbejdet
bør vaske sig FØR de spiser, drikker eller ryger.
Mad, drikke eller røgvarer bør ikke opbevares
på arbejdsstedet, hvor det kan blive forurenet af
nedfaldent støv.
MILJØSIKKERHED
Under rengøring må børn og gravide kvinder
ikke opholde sig på arbejdsstedet.
Montering og brug af trådbørster og
trådskiver
Trådbørster og trådskiver kan skrues direkte på
vinkelsliberen uden brug af flanger. Anvend kun
trådbørster og skiver med M14 gevind. En Type 27
beskyttelsesskærm skal anvendes sammen med
trådbørster og skiver.
FORSIGTIG: For at undgå risiko
for personskade skal man bære
arbejdshandsker ved arbejde med
trådbørster og skiver. De kan blive
skarpe.
FORSIGTIG: For at undgå risiko
for at beskadige værktøjet må
skiver og børster ikke berøre
beskyttelsesskærmen under montering
og brug. Der kan opstå usynlige skader
på værktøjsdelene, som kan medføre,
at trådstykker løsrives fra skiver eller
børster.
MONTERING AF TALLERKENTRÅDBØRSTER OG
TRÅDSKIVER
ADVARSEL: For at undgå risiko for
alvorlig personskade skal værktøjet
slukkes og batteripakken tages ud,
før der foretages justeringer eller der
monteres/afmonteres værktøjsdele eller
tilbehør.
1. Skiven drejes på med håndkraft.
1. Maling skal fjernes på en måde, der forhindrer
støvdannelse mest muligt.
2. Hold spindellåseknappen trykket ind, og brug
en skruenøgle på trådskivens eller børstens nav
for at spænde skiven.
2. Områder, hvor maling slibes af, bør forsegles
med 4 mils tykt afskærmningsplast.
3. Skiven afmonteres på samme måde i omvendt
rækkefølge.
3. Slibearbejdet skal udføres så mindst muligt
malingsstøv slipper uden for arbejdsområdet.
RENGØRING OG BORTSKAFFELSE
BEMÆRK: For at undgå risiko for
at beskadige værktøjet, skal det
sikres, at skivens nav er korrekt lejret, før
værktøjet tændes.
1. På arbejdsstedet skal alle overflader støvsuges
og grundigt rengøres dagligt, så længe
stålbørstearbejdet varer. Der skal skiftes
støvsugerpose ofte.
17
DANSK
ANVENDELSE AF TALLERKENTRÅDBØRSTER OG
TRÅDSKIVER
Trådskiver og børster kan anvendes til at fjerne støv,
afskalninger og maling samt til udligning af ujævne
overflader.
1. Lad værktøjet komme op på fuld hastighed, før
det kommer i kontakt med arbejdsemnet.
2. Tryk kun let mod arbejdsoverfladen, så
værktøjet kan arbejde ved høj hastighed.
Slibningen er mest effektiv, når værktøjet kører
ved høj hastighed.
3. Sørg for at der er en 5 til 10˚ vinkel mellem
værktøjet og arbejdsoverfladen ved arbejde
med stålbørster.
4. Sørg for at der er kontakt mellem skivens
kant og arbejdsoverfladen ved arbejde med
trådskiver.
5. Bevæg værktøjet frem og tilbage for at undgå
at lave fordybninger i arbejdsoverfladen.
Hvis værktøjet får lov til at stå stille på
arbejdsoverfladen, eller det bevæges i
cirkler, kan der forekomme svidning eller
mønsterdannelse på overfladen.
6. Løft værktøjet fra arbejdsoverfladen, før det
slukkes. Sørg for at værktøjet står helt stille, før
det lægges ned.
FORSIGTIG: Vær særligt opmærksom,
når der arbejdes hen over en kant, da
sliberen kan foretage pludselige og
skarpe bevægelser.
Metalarbejde
Når værktøjet anvendes på metalarbejder, skal du
sørge for, at der er indsat en fejlstrømsafbryder
(RCD) for at undgå restricisi som følge af
metalspåner.
Hvis fejlstrømsafbryderen er slukket, skal du få
værktøjet efterset af en autoriseret DEWALTreparatør.
ADVARSEL: Under ekstreme
arbejdsforhold kan der ophobes støv
inde i maskinehuset, når der arbejdes
med metal. Dette kan resultere i, at
beskyttelsesisoleringen inde i maskinen
bliver reduceret og dermed øger risikoen
for elektrisk stød.
For at undgå ophobningen af metalspåner inde i
maskinen anbefaler vi at rydde ventilationshullerne
dagligt. Se Vedligeholdelse.
Brug af papirskiver
ADVARSEL: Metalstøvophobning.
Overdreven brug af papirskiver i
metalarbejder kan resultere i øget
mulighed for elektrisk stød. For
at reducere denne risiko skal du
indsætte en fejlstrømsafbryder før
brug og rengøre ventilationshullerne
dagligt ved at blæse tør, komprimeret
luft ind i ventilationshullerne i
overensstemmelse med nedenstående
vedligeholdelsesinstruktioner.
Savning i metal
For skæring med bundne slibemidler, brug altid
beskyttelsesskærm type 1.
Ved skærearbejde arbejd med moderat hastighed
tilpasset til det materiale, der skæres. Læg ikke tryk
på skæreskiven eller vip eller drej maskinen.
Nedsæt ikke hastigheden på nedkørende
skæreskiver ved at anvende sidelæns tryk.
Maskinen skal altid arbejde i en opadgående
slibningsbevægelse. Ellers er der fare for, at den
bliver skubbet ukontrolleret ud af snittet.
Ved skæring af profiler og firkantede barrer, er det
bedst at starte på det mindste tværsnit.
Grovslibning
Brug aldrig en skæreskive til grovslibning.
De bedste grovslibningsresultater opnås, når
maskinen indstilles til en vinkel på 30° til 40°. Flyt
maskinen frem og tilbage med et moderat tryk. På
denne måde bliver arbejdsemnet ikke for varmt,
bliver ikke misfarvet, og der dannes ingen riller.
Stenskæring
Maskinen må kun benyttes til tørskæring.
Ved stenskæring er det bedst at bruge en
diamantskæreskive.
Kør kun maskinen med en ekstra
støvbeskyttelsesmaske.
Arbejdsråd
Udvis forsigtighed, når der skæres huller i
bærende vægge.
Huller i strukturelle vægge er underlagt lovbestemte/
landespecifikke regulativer. Disse regulativer skal
overholdes under alle omstændigheder.
Før du starter på arbejdet, kan du kontakte den
ansvarlige ingeniør, arkitekt eller bygningssupervisor.
18
DANSK
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen
former for justering eller af-/
påmontering af værktøjsdele eller
tilbehør. Utilsigtet start kan forårsage
personskade.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller
batteripakken. Der er ingen dele inden i, der kan
repareres.
Udskiftning af børster
Motoren slukker automatisk og indikerer herved,
at kulbørsterne er nedslidte, og at der skal
foretages service på værktøjet. Kulbørsterne kan
ikke serviceres af brugeren. Tag værktøjet til en
autoriseret DEWALT-reparatør.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
BEMÆRK: Undlad at smøre værktøjet,
da det vil beskadige de indre dele.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren før
rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra
opladerens yderside med en klud eller
blød børste, der ikke er af metal. Brug
ikke vand eller rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
ADVARSEL: Værktøjsdele skal være
godkendt til mindst den hastighed, der
anbefales på advarselsskiltet. Skiver
og andre værktøjsdele, der kører ved
hastigheder over de godkendte værdier,
kan springe i stykker og forårsage
personskade. Værktøjsdele med gevind
skal have et M14 nav. Værktøjsdele
uden gevind skal have et 22,2 mm
(7/8") monteringshul. Dele med
andre mål kan være beregnet til
rundsav. Værktøjsdele skal altid være
godkendt til hastigheder højere end
værktøjets hastighed som angivet på
mærkepladen.
Det er vigtigt at vælge korrekt beskyttelsesskærm,
bagplader og flanger til værktøjsdelene.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
19
DANSK
TILBEHØRSBORD
Maks.
Min.
Perifer Gevindskåret
[mm] rotation hastighed hullængde
[mm]
-1
[min. ]
[m/s]
[mm]
D b
d
d
D
125 6 22,23 11000
80
-
125 -
80
-
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
b
D
-
11000
Genopladelig batteripakke
d
b
75 30 M14
11000
45
18,0
Denne batteripakke har en lang levetid, men skal
udskiftes, når den ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved
opgaver, der før var lette at udføre. Ved afslutningen
af dens tekniske levetid skal den bortskaffes under
hensyntagen til miljøet.
125 12 M14
11000
80
18,0
• Brug batteripakken til den er helt tom, og fjern
den derefter fra værktøjet.
D
D
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
20
• Li-Ion-, NiCd- og NiMH-celler kan genbruges.
Indlever dem hos forhandleren eller en lokal
genbrugsstation. De indsamlede batteripakker
vil blive genbrugt eller bortskaffet på forsvarlig
vis.
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
21
DANSK
SKEMA OVER SLIBETILBEHØR
Beskyttelsessk
ærmtype
Tilbehør
Beskrivelse
Sådan monteres sliber
Slibeskive med
nedtrykket midte
TYPE 27
BESKYTTELSESSKÆRM
Type 27 beskyttelsesskærm
Bladskive
Støtteflange
Stålhjul
Type 27 hjul med
nedtrykket midte
Gevindskåret klemmemøtrik
Stålhjul med
gevindskåret møtrik
Type 27 beskyttelsesskærm
Stålhjul
Stålkop med
gevindskåret møtrik
Type 27 beskyttelsesskærm
Stålbørste
Støttepude/slibeark
Type 27 beskyttelsesskærm
Gummistøttepude
Slibeskive
Gevindskåret klemmemøtrik
22
DANSK
SKEMA OVER SLIBETILBEHØR (forts.)
Beskyttelsesskærmtype
Tilbehør
Beskrivelse
Sådan monteres sliber
Skive til skæring
i murværk,
sammenhængende
Type 1 beskyttelsesskærm
TYPE 1
BESKYTTELSESSKÆRM
Skæreskive
til metal,
sammenhængende
Støtteflange
Diamantskærehjul
Skærehjul
TYPE 1
BESKYTTELSESSKÆRM
ELLER
Gevindskåret klemmemøtrik
TYPE 27
BESKYTTELSESSKÆRM
23
DEUTSCH
HEAVY-DUTY AKKU-WINKELSCHLEIFER
DC411
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Leerlaufnenndrehzahl
Scheibendurchmesser
Spindeldurchmesser
Spindellänge
Gewicht
VGS
W
min-1
mm
mm
kg
DC411
18
2
405
6500
125
M14
16
2,2*
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutze der Betriebsperson vor den
Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes
und des Zubehörs, Warmhalten
der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
* Gewicht einschließlich Zusatzgriff und Schutzabdeckung
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
dB(A)
83
dB(A)
dB(A)
3,0
94
dB(A)
3,0
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß
EN 60745:
Vibrationsemissionswert ah Oberflächenschleifen
ah,AG =
m/s²
5,9
Messungenauigkeit K =
m/s²
1,5
Vibrationsemissionswert ah Sandschleifen mit
Scheibe ah,DS =
m/s²
< 2,5
Messungenauigkeit K =
m/s²
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
24
Akku
Akkutyp
Spannung
Kapazität
Gewicht
VGS
Ah
kg
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
DE9503 DE9180
NiMH
Li-Ion
18
18
2,6
2,0
1,0
0,68
DE9116
DE9135
230
230
NiCd/
NiCd/NiMH/
NiMH
Li-Ion
Min.
60
40
(2,0 Ah Akkus) (2,0 Ah Akkus)
kg
0,4
0,52
VAC
Ungefähre Ladezeit
Gewicht
DE9096
NiCd
18
2,4
1,0
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
DEUTSCH
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DC411
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT
unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf
der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.05.2012
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss
in die Steckdose passen. Ändern Sie
niemals den Stecker in irgendeiner Form.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker
an geerdeten Elektrogeräten. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet
ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um das
Elektrogerät zu tragen oder durch Ziehen
25
DEUTSCH
e)
f)
vom Netz zu trennen. Halten Sie das
Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten
oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder
verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu
schweren Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
26
f)
g)
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
d) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
DEUTSCH
g)
Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
5) VERWENDUNG UND PFLEGE VON AKKUGERÄTEN
a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten
auf, die vom Hersteller empfohlen werden.
Ein Ladegerät, das für einen bestimmten
Akkutyp geeignet ist, kann zu Brandgefahr
führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den
speziell vorgesehenen Akkus. Der Einsatz
anderer Akkus kann zu Verletzungs- und
Brandgefahr führen.
c) Wenn Akkus nicht verwendet werden,
halten Sie sie von anderen Metallteilen, z.
B. Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallteilen fern, die eine Verbindung
zwischen den Polen verursachen können.
Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem
Brand führen.
d) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit
aus dem Akku austreten. Vermeiden
Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem
Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die
Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen
Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu
Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
6) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
ZUSÄTZLICHE SPEZIFISCHE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Sicherheitsvorschriften für alle
Betriebsarten
a) Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als
Schleifer, Sandpapierschleifer, Drahtbürste
und Trennschleifmaschine. Beachten Sie
alle Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Darstellungen und Daten, die Sie mit dem
Gerät erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu
elektrischem Schlag, Feuer und/oder schweren
Verletzungen kommen.
b) Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet
zum Polieren. Verwendungen, für die das
Elektrowerkzeug nicht vorgesehen ist, können
Gefährdungen und Verletzungen verursachen.
c) Verwenden Sie kein Zubehör, das vom
Hersteller nicht speziell für dieses
Elektrowerkzeug vorgesehen und empfohlen
wurde. Nur weil Sie das Zubehör an Ihrem
Elektrowerkzeug befestigen können, garantiert
das keine sichere Verwendung.
d) Die zulässige Drehzahl des
Einsatzwerkzeugs muss mindestens so
hoch sein wie die auf dem Elektrowerkzeug
angegebene Höchstdrehzahl. Zubehör,
das sich schneller als zulässig dreht, kann
zerbrechen und umherfliegen.
e) Außendurchmesser und Dicke des
Einsatzwerkzeugs müssen den Maßangaben
Ihres Elektrowerkzeugs entsprechen. Falsch
bemessene Einsatzwerkzeuge können nicht
ausreichend abgeschirmt oder kontrolliert
werden.
f) Schleifscheiben, Flansche, Schleifteller
oder anderes Zubehör müssen genau auf
die Schleifspindel Ihres Elektrowerkzeugs
passen. Einsatzwerkzeuge, die nicht genau auf
die Schleifspindel des Elektrowerkzeugs passen,
drehen sich ungleichmäßig, vibrieren sehr stark
und können zum Verlust der Kontrolle führen.
g) Verwenden Sie keine beschädigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor
jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge wie
Schleifscheiben auf Absplitterungen und
Risse, Schleifteller auf Risse, Verschleiß
oder starke Abnutzung, Drahtbürsten auf
lose oder gebrochene Drähte. Wenn das
Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug
herunterfällt, überprüfen Sie, ob es
beschädigt ist, oder verwenden Sie ein
unbeschädigtes Einsatzwerkzeug. Wenn
Sie das Einsatzwerkzeug kontrolliert und
eingesetzt haben, halten Sie und in der Nähe
befindliche Personen sich außerhalb der
Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs
und lassen Sie das Gerät eine Minute lang
mit Höchstdrehzahl laufen. Beschädigte
Einsatzwerkzeuge brechen meist in dieser
Testzeit.
h) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung.
Verwenden Sie je nach Anwendung
Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder
Schutzbrille. Soweit angemessen,
27
DEUTSCH
tragen Sie Staubmaske, Gehörschutz,
Schutzhandschuhe oder Spezialschürze, die
kleine Schleif- und Materialpartikel von Ihnen
fernhält. Die Augen sollen vor herumfliegenden
Fremdkörpern geschützt werden, die bei
verschiedenen Anwendungen entstehen.
Staub- oder Atemschutzmaske müssen den
bei der Anwendung entstehenden Staub filtern.
Wenn Sie lange lautem Lärm ausgesetzt sind,
können Sie einen Hörverlust erleiden.
i) Achten Sie bei anderen Personen auf
sicheren Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich.
Jeder, der den Arbeitsbereich betritt, muss
persönliche Schutzausrüstung tragen.
Bruchstücke des Werkstücks oder gebrochener
Einsatzwerkzeuge können wegfliegen und
Verletzungen auch außerhalb des direkten
Arbeitsbereichs verursachen.
j) Halten Sie das Gerät nur an den
isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten
ausführen, bei denen das Einsatzwerkzeug
verborgene Stromleitungen oder das
eigene Netzkabel treffen kann. Der
Kontakt des Schneidewerkzeugs mit einer
spannungsführenden Leitung kann auch
metallene Geräteteile unter Spannung setzen
und zu einem elektrischen Schlag führen.
k) Halten Sie das Netzkabel von sich
drehenden Einsatzwerkzeugen fern. Wenn
Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren,
kann das Netzkabel durchtrennt oder erfasst
werden und Ihre Hand oder Ihr Arm in das sich
drehende Einsatzwerkzeug geraten.
l) Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals
ab, bevor das Einsatzwerkzeug völlig zum
Stillstand gekommen ist. Das sich drehende
Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit der
Ablagefläche geraten, wodurch Sie die Kontrolle
über das Elektrowerkzeug verlieren können.
m) Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht
laufen, während Sie es tragen. Ihre Kleidung
kann durch zufälligen Kontakt mit dem sich
drehenden Einsatzwerkzeug erfasst werden,
und das Einsatzwerkzeug sich in Ihren Körper
bohren.
n) Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze
Ihres Elektrowerkzeugs. Das Motorgebläse
zieht Staub in das Gehäuse, und eine starke
Ansammlung von Metallstaub kann elektrische
Gefahren verursachen.
o) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht
in der Nähe brennbarer Materialien. Funken
können diese Materialien entzünden.
28
p) Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die
flüssige Kühlmittel erfordern. Die Verwendung
von Wasser oder anderen flüssigen Kühlmitteln
kann zu einem elektrischen Schlag führen.
WEITERE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR
ALLE ANWENDUNGEN
Ursachen und Vermeidung des
Rückschlageffekts durch den
Anwender
Rückschlag ist die plötzliche Reaktion infolge
eines hakenden oder blockierten drehenden
Einsatzwerkzeugs, wie Schleifscheibe, Schleifteller,
Drahtbürste usw. Verhaken oder Blockieren
führt zu einem abrupten Stopp des rotierenden
Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird ein unkontrolliertes
Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung des
Einsatzwerkzeugs an der Blockierstelle beschleunigt.
Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstück
hakt oder blockiert, kann sich die Kante der
Schleifscheibe, die in das Werkstück eintaucht,
verfangen und dadurch die Schleifscheibe
ausbrechen oder einen Rückschlag verursachen.
Die Schleifscheibe bewegt sich dann auf die
Bedienperson zu oder von ihr weg, je nach
Drehrichtung der Scheibe an der Blockierstelle.
Hierbei können Schleifscheiben auch brechen.
Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder
fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er
kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie
nachfolgend beschrieben, verhindert werden.
a) Halten Sie das Elektrowerkzeug gut
fest und bringen Sie Ihren Körper und
Ihre Arme in eine Position, in der Sie
die Rückschlagkräfte abfangen können.
Verwenden Sie immer den Zusatzgriff,
falls vorhanden, um die größtmögliche
Kontrolle über Rückschlagkräfte oder
Reaktionsmomente beim Hochlauf zu
haben. Die Bedienperson kann durch geeignete
Vorsichtsmaßnahmen die Rückschlag- und
Reaktionskräfte beherrschen.
b) Bringen Sie Ihre Hand nie in die Nähe
sich drehender Einsatzwerkzeuge. Das
Einsatzwerkzeug kann sich beim Rückschlag
über Ihre Hand bewegen.
c) Meiden Sie mit Ihrem Körper den Bereich,
in den das Elektrowerkzeug bei einem
Rückschlag bewegt wird. Der Rückschlag
treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung
DEUTSCH
entgegengesetzt zur Bewegung der
Schleifscheibe an der Blockierstelle.
d) Arbeiten Sie besonders vorsichtig im
Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw.
Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge vom
Werkstück zurückprallen und verklemmen.
Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei Ecken,
scharfen Kanten oder wenn es abprallt, dazu,
sich zu verklemmen. Dies verursacht einen
Kontrollverlust oder Rückschlag.
e) Verwenden Sie kein Ketten- oder gezähntes
Sägeblatt. Solche Einsatzwerkzeuge
verursachen häufig einen Rückschlag oder den
Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug
Besondere Sicherheitshinweise zum
Schleifen und Trennschleifen
a) Verwenden Sie ausschließlich die für Ihr
Elektrowerkzeug zugelassenen Schleifkörper
und die für diese Schleifkörper vorgesehene
Schutzhaube. Schleifkörper, die nicht für das
Elektrowerkzeug vorgesehen sind, können nicht
ausreichend abgeschirmt werden und sind
unsicher.
b) Die Schutzhaube muss sicher am
Elektrowerkzeug angebracht und so
eingestellt sein, dass ein Höchstmaß
an Sicherheit erreicht wird, d. h. der
kleinstmögliche Teil des Schleifkörpers zeigt
offen zur Bedienperson. Die Schutzhaube
soll die Bedienperson vor Bruchstücken und
zufälligem Kontakt mit dem Schleifkörper sowie
vor Funken schützen, durch die die Kleidung
entzündet werden könnte.
c) Schleifkörper dürfen nur für die empfohlenen
Einsatzmöglichkeiten verwendet werden.
Z. B.: Schleifen Sie nie mit der Seitenfläche
einer Trennscheibe. Trennscheiben sind zum
Materialabtrag mit der Kante der Scheibe
bestimmt. Seitliche Krafteinwirkung auf diese
Schleifkörper kann sie zerbrechen.
d) Verwenden Sie immer unbeschädigte
Spannflansche in der richtigen Größe
und Form für die von Ihnen gewählte
Schleifscheibe. Geeignete Flansche stützen
die Schleifscheibe und verringern so die Gefahr
eines Schleifscheibenbruchs. Flansche für
Trennscheiben können sich von den Flanschen
für andere Schleifscheiben unterscheiden.
e) Verwenden Sie keine abgenutzten
Schleifscheiben von größeren
Elektrowerkzeugen. Schleifscheiben für
größere Elektrowerkzeuge sind nicht für
die höheren Drehzahlen von kleineren
Elektrowerkzeugen ausgelegt und können
brechen.
Zusätzliche Sicherheitswarnhinweise
für Trennschleifarbeiten
a) Vermeiden Sie ein Blockieren der
Trennscheibe oder zu hohen Anpressdruck.
Führen Sie keine übermäßig tiefen Schnitte
aus. Eine Überlastung der Trennscheibe erhöht
deren Beanspruchung und die Anfälligkeit
zum Verkanten oder Blockieren und damit
die Möglichkeit eines Rückschlags oder
Schleifkörperbruchs.
b) Meiden Sie den Bereich vor und hinter
der rotierenden Trennscheibe. Wenn Sie
die Trennscheibe im Werkstück von sich
wegbewegen, kann im Falle eines Rückschlags
das Elektrowerkzeug mit der sich drehenden
Scheibe direkt auf Sie zugeschleudert werden.
c) Falls die Trennscheibe verklemmt oder
Sie die Arbeit unterbrechen, schalten Sie
das Gerät aus und halten Sie es ruhig, bis
die Scheibe zum Stillstand gekommen
ist. Versuchen Sie nie, die noch laufende
Trennscheibe aus dem Schnitt zu ziehen,
sonst kann ein Rückschlag erfolgen.
Ermitteln und beheben Sie die Ursache für das
Verklemmen.
d) Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht
wieder ein, solange es sich im Werkstück
befindet. Lassen Sie die Trennscheibe erst
ihre volle Drehzahl erreichen, bevor Sie den
Schnitt vorsichtig fortsetzen. Anderenfalls
kann die Scheibe verhaken, aus dem Werkstück
springen oder einen Rückschlag verursachen.
e) Stützen Sie Platten oder große Werkstücke
ab, um das Risiko eines Rückschlags
durch eine eingeklemmte Trennscheibe zu
vermindern. Große Werkstücke können sich
unter ihrem eigenen Gewicht durchbiegen. Das
Werkstück muss auf beiden Seiten der Scheibe
abgestützt werden, und zwar sowohl in der
Nähe des Trennschnitts als auch an der Kante.
f) Seien Sie besonders vorsichtig bei
„Taschenschnitten“ in bestehende Wände
oder andere nicht einsehbare Bereiche.
Die eintauchende Trennscheibe kann beim
Schneiden in Gas- oder Wasserleitungen,
elektrische Leitungen oder andere Objekte einen
Rückschlag verursachen.
29
DEUTSCH
Spezifische Sicherheitswarnhinweise
für Sandpapierschleifen
a) Benutzen Sie keine überdimensionierten
Schleifblätter, sondern befolgen Sie die
Herstellerangaben zur Schleifblattgröße.
Schleifblätter, die über den Schleifteller
hinausragen, können Verletzungen verursachen
sowie zum Blockieren, Zerreißen der
Schleifblätter oder zum Rückschlag führen.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
– Gefahr durch Staub von Gefahrstoffen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Spezifische Sicherheitswarnhinweise
für Drahtbürstarbeiten
a) Beachten Sie, dass die Drahtbürste
auch während des üblichen Gebrauchs
Drahtstücke verliert. Überlasten Sie die
Drähte nicht durch zu hohen Anpressdruck.
Wegfliegende Drahtstücke können sehr leicht
durch dünne Kleidung und/oder die Haut
dringen.
b) Wird eine Schutzhaube empfohlen,
verhindern Sie, dass sich Schutzhaube und
Drahtbürste berühren können. Teller- und
Topfbürsten können durch Anpressdruck und
Zentrifugalkräfte ihren Durchmesser vergrößern.
Zusätzliche Sicherheitsinformationen
• Zubehör mit Gewindemontage muss mit dem
Gewinde der Schleiferspindel übereinstimmen.
Bei Zubehör mit Flanschbefestigung muss
das Aufnahmeloch des Zubehörs mit dem
Flanschdurchmesser übereinstimmen.
Zubehör, das nicht genau auf die Schleifspindel
des Elektrowerkzeugs passt, dreht sich
ungleichmäßig, vibriert sehr stark und kann zum
Verlust der Kontrolle führen.
• Die Schleiffläche der mittleren
heruntergedrückten Räder muss unter der
Fläche der Schutzlippe montiert werden. Ein
falsch montiertes Rad, das durch die Fläche der
Schutzlippe hervorsteht, wird nicht angemessen
geschützt.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr
enthält, ist in die Gehäusefläche geprägt, die die
Montagefuge zwischen Gerät und Akku bildet.
Beispiel:
2013 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN
AUF: Diese Betriebsanleitung enthält wichtige
Sicherheitsund Betriebsanweisungen für DE9116/
DE9135-Akku-Ladegeräte.
• Bevor Sie das Ladegerät verwenden, lesen
Sie alle Anweisungen und Warnhinweise am
Ladegerät, Akku und am akkubetriebenen
Produkt.
Restrisiken
GEFAHR: Gefahr eines tödlichen
Stromschlags. 230 Volt liegen an
den Ladeanschlüssen an. Nicht mit
elektrisch leitenden Gegenständen
berühren. Ein elektrischer Schlag oder
ein tödlicher Stromschlag kann die Folge
sein.
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Keine Flüssigkeiten in das
Ladegerät gelangen lassen. Dadurch
kann ein elektrischer Schlag entstehen.
– Schwerhörigkeit.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verbrennungsgefahr durch während des
Betriebes heiß werdende Zubehörteile.
30
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
laden Sie bitte nur aufladbare Akkus
von DEWALT. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Beschädigungen verursachen.
DEUTSCH
VORSICHT: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromversorgung angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Elektrisch leitendes
Fremdmaterial wie zum Beispiel,
aber nicht ausschließlich, Stahlwolle,
Alufolie oder die Ansammlung
von Metallpartikeln sollte von den
Hohlräumen des Ladegerätes
ferngehalten werden. Ziehen Sie den
Stecker des Ladegerätes immer aus
der Steckdose, wenn kein Akku im
Ladegerät steckt. Trennen Sie das
Ladegerät vom Stromnetz, bevor Sie es
reinigen.
• Der Akku darf NIEMALS mit einem
anderen Ladegerät als dem in dieser
Betriebsanleitung beschriebenen geladen
werden. Das Ladegerät und der Akku sind
speziell zur gemeinsamen Verwendung
konstruiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich zum
Laden von DEWALT-Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brandgefahr,
elektrischem Schlag oder tödlichem
Stromschlag führen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker statt
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromversorgung zu trennen. Dadurch wird
das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand
darauf treten oder darüber stolpern
kann oder dass es auf andere Weise
Beschädigungen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Verwenden Sie ein Verlängerungskabel
nur, wenn es absolut notwendig ist. Die
Verwendung ungeeigneter Verlängerungskabel
kann zu Brandgefahr, elektrischem Schlag oder
tödlichem Stromschlag führen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät und stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Fläche. Dadurch
können die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät nicht in die Nähe von Wärmequellen.
Das Ladegerät wird durch Schlitze an der
oberen Seite und am Boden des Gehäuses
belüftet.
• Verwenden Sie das Ladegerät nicht mit
beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker.
Beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Schlag erlitten hat,
heruntergefallen ist oder auf andere Weise
beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
• Zerlegen Sie das Ladegerät nicht.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann zur Gefahr eines
elektrischen Schlages, eines tödlichen
Stromschlags oder zu Brandgefahr führen.
• Trennen Sie das Ladegerät von der
Stromversorgung, bevor Sie es reinigen.
Dadurch wird die Gefahr eines elektrischen
Schlages reduziert. Durch die Entfernung des
Akkus wird dieses Risiko nicht gemindert.
• Versuchen Sie NIEMALS, 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät ist zum Betrieb mit
Standard-230-V-Haushaltsstrom konstruiert.
Versuchen Sie nicht, es mit einer anderen
Spannung zu betreiben. Dies betrifft nicht das
Fahrzeug-Ladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Die Ladegeräte DE9116 können NiCd- und
NiMH-Akkus im Bereich von 7,2 bis 18 V laden.
Das Ladegerät DE9135 nimmt nur NiCd-, NiMHoder Lithiumionen-Akkus von 7,2-18 V auf.
Diese Ladegeräte benötigen keine Einstellungen
und sind für einen möglichst einfachen Betrieb
konstruiert.
Ladevorgang (Abb. [fig.] 2)
GEFAHR: Gefahr eines tödlichen
Stromschlags. 230 Volt liegen an den
Ladeanschlüssen an. Nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen berühren.
Gefahr eines elektrischen Schlages oder
eines tödlichen Stromschlags.
1. Schließen Sie das Ladegerät (l) an eine
geeignete Steckdose an, bevor Sie den Akku
einsetzen.
2. Setzen Sie den Akku in das Ladegerät. Die
rote (Lade-) Kontrollleuchte blinkt kontinuierlich
und zeigt damit an, dass der Ladevorgang
begonnen hat.
31
DEUTSCH
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die
rote Kontrollleuchte ununterbrochen leuchtet.
Der Akku ist vollständig aufgeladen und kann
jetzt benutzt oder im Ladegerät belassen
werden.
HINWEIS: Um eine maximale Leistung und
Lebensdauer von NiCd und Li-Ion-Akkus zu
gewährleisten, laden Sie diese mindestens 10
Stunden vor dem ersten Einsatz.
Ladevorgang
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken,
ist er nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle
unten aufgeführt.
Ladezustand
wird geladen
– – – –
vollständig geladen
–––––––––––
Temperaturverzögerung
–– – –– –
Akku ersetzen
•••••••••••
Problem
•• •• •• ••
• Akkus niemals in explosionsgefährdeten
Umgebungen laden, in denen sich
brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Beim Einsetzen oder Herausnehmen
des Akkus aus dem Ladegerät können sich
Staub oder Dämpfe entzünden.
Automatischer Feinausgleich
• NICHT Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
Beim automatischen Feinausgleich werden die
einzelnen Zellen im Akku für ihre Spitzenkapazität
ausgeglichen. Die Akkus sollten wöchentlich, oder
immer, wenn der Akku nicht mehr die gewohnte
Leistung liefert, ausgeglichen werden.
Zum Ausgleichen wird der Akku wie gewohnt in
das Ladegerät gesteckt. Lassen Sie den Akku dann
mindestens 10 Stunden im Ladegerät.
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst. Dabei wird der
Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine
geeignete Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb. Dieses
Funktionsmerkmal gewährleistet die maximale
Lebensdauer des Akkus.
NUR LI-ION-AKKUS
Li-Ion-Akkus sind mit einem elektronischen Schutz
konstruiert, der den Akku gegen Überladung,
Überhitzung oder Tiefentladung schützt.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn
der elektronische Schutz anschlägt. Wenn dies
geschieht, setzen Sie den Li-Ion-Akku in das
Ladegerät, bis er vollständig geladen ist.
32
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
• Das Gerät oder den Akku niemals an
Orten lagern oder verwenden, an denen
die Temperatur 40 °C erreichen oder
übersteigen könnte (wie z. B. in Schuppen
oder in Metallbauten im Sommer).
GEFAHR: Versuchen Sie niemals und
unter keinen Umständen, den Akku zu
öffnen. Wenn das Akkugehäuse Risse
oder Beschädigungen aufweist, darf
der Akku nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn diese einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit
einem Nagel durchlöchert wurden, mit
einem Hammer darauf geschlagen oder
getreten wurde). Ein elektrischer Schlag
oder ein tödlicher Stromschlag kann
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
gebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
DEUTSCH
Stolperrisiko darstellt und nicht
herunterfallen kann. Manche
Werkzeuge mit großen Akkus können
aufrecht auf dem Akku stehen, aber
leicht umgestoßen werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
NICKELCADMIUM- (NiCd) ODER
NICKELMETALLHYDRID-AKKUS (NiMH)
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren.
• Unter extremen Betriebs- oder
Temperaturbedingungen kann etwas
Flüssigkeit aus den Akkuzellen austreten.
Dies deutet nicht auf einen Fehler hin.
Wenn jedoch die Außendichtung beschädigt ist:
a. und die Batterieflüssigkeit mit ihrer Haut in
Kontakt kommt, spülen Sie mehrere Minuten
lang mit Seife und Wasser ab.
b. und die Batterieflüssigkeit in die Augen
gelangt, spülen Sie diese mindestens
10 Minuten lang mit klarem Wasser aus
und begeben Sie sich sofort in ärztliche
Behandlung. (Hinweis für den Arzt: Bei der
Flüssigkeit handelt es sich um eine 25–35 %
Kaliumhydroxid-Lösung.)
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein,
wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
Akku-Schutzkappe (Abb. 3)
Zum Abdecken der Kontakte eines abgenommenen
Akkus wird eine Schutzkappe mitgeliefert. Ohne
aufgesetzte Schutzkappe können lose Metallteile die
Kontakte kurzschließen und zu einer Brandgefahr
und einer Beschädigung des Akkus führen.
1. Nehmen Sie die Akku-Schutzkappe ab, bevor
Sie den Akku in das Ladegerät oder in das
Gerät legen (Abb. 3A).
2. Stecken Sie die Schutzkappe unmittelbar nach
Entnahme des Akkus aus dem Ladegerät oder
Gerät wieder auf die Kontakte (Abb. 3B).
WARNUNG: Vergewissern Sie sich,
dass die Akku-Schutzkappe aufgesetzt
ist, bevor Sie den abgenommenen Akku
lagern oder transportieren.
Akku
AKKUTYP
Für die Modelle DC411 wird ein 18 V Akku eingesetzt.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
HINWEIS: Li-Ion-Akkus sollten vollständig
geladen gelagert werden.
2. Eine langfristige Lagerung schadet dem Akku
oder Ladegerät nicht. Unter den richtigen
Bedingungen können sie bis zu 5 Jahren
gelagert werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Zusätzlich zu den in dieser Betriebsanleitung
verwendeten Bildzeichen befinden sich die folgenden
Bildzeichen auf dem Ladegerät und dem Akku:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Akku wird geladen.
Akku ist geladen.
Akku ist defekt.
Temperaturverzögerung.
33
DEUTSCH
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
Beschreibung (Abb. 1, 2, 8)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Nur mit DEWALT Akkus verwenden.
Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Beschädigungen
verursachen.
a. Auslöser
b. Einschaltsperre
c. Spindelarretiertaste
d. Spindel (Abb. 8)
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
e. Seitengriff
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
g. Aufnahmeflansch
f. Schleifscheibe
h. Schnellspannmutter mit Gewinde
Nur zwischen 4 °C und 40 °C aufladen.
i. Schutzabdeckung (Typ 27)
j. Akku
Akku umweltgerecht entsorgen.
NiMH, NiCd+ und Li-Ion-Akkus nicht
verbrennen.
Lädt NiMH- und NiCd-Akkus.
Lädt nur Li-Ion-Akkus.
Die Ladezeit ist den Technische Daten
zu entnehmen.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Winkelschleifer
1 Schutzabdeckung Typ 27
1 Seitengriff
1 Flanschensatz
1 Zweilochschlüssel
2 Akkus (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1 Batterieladegerät (DC411KL, DC411KB,
DC411KA)
1 Transportkoffer (DC411KL, DC411KB,
DC411KA)
1 Bedienungsanleitung
k. Akku-Entriegelungsknöpfe
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Der leistungsstarke Winkelschleifer DC411 wurde
für den professionellen Einsatz bei Schleif-,
Trennschleif-, Sandschleif- und Bürstarbeiten
konstruiert.
Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH
Schleifscheiben und Polierteller mit vertiefter Mitte.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese leistungsstarken Bohrmaschinen sind
Elektrogeräte für den professionellen Einsatz.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
1 Explosionszeichnung
Elektrische Sicherheit
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung
des Akkus der Spannung auf dem Typenschild
entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die
Spannung Ihres Ladegeräts der Netzspannung
entspricht.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
34
DEUTSCH
Ihr DEWALT Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden,
wenn es absolut notwendig ist. Verwenden Sie
ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes geeignet ist
(siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Entfernen Sie immer
den Akku vor dem Zusammenbau
und der Einstellung. Schalten Sie
das Werkzeug immer aus, bevor Sie
den Akku einsetzen oder entfernen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus
und Ladegeräte von DEWALT.
Einsetzen und Entnahme des Akkus
aus dem Gerät (Abb. 2)
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass der Akku (j)
vollständig geladen ist.
EINSETZEN DES AKKUS IN DEN GERÄTEGRIFF
1. Richten Sie die Kerbe im Gerätegriff an dem
Akku aus (fig. 2).
2. Schieben Sie den Akku fest in den Griff, bis er
hörbar einrastet.
ENTNAHME DES AKKUS AUS DEM GERÄT
1. Drücken Sie die Löseknöpfe (k) und ziehen Sie
den Akku kräftig aus dem Gerätegriff.
2. Setzen Sie den Akku in das Ladegerät, wie
im Abschnitt über das Ladegerät in dieser
Betriebsanleitung beschrieben.
Anbringen des Zusatzgriffs (Abb. 4)
WARNUNG: Vor Verwendung des
Gerätes prüfen Sie bitte, ob der Griff fest
angezogen ist.
WARNUNG: Der Zusatzhandgriff
sollte immer benutzt werden, um das
Werkzeug immer unter Kontrolle zu
haben.
Der Seitengriff (e) kann an beiden Seiten des
Getriebegehäuses in den dafür vorgesehenen
Gewindebohrungen befestigt werden. Vor
Verwendung des Werkzeugs muss geprüft werden,
ob der Griff sicher und fest sitzt.
Für erhöhten Benutzerkomfort bei Trennarbeiten
kann das Getriebegehäuse um 90º gedreht werden.
Drehen des Getriebegehäuses (Abb. 4)
WARNUNG: Zur Reduzierung
schwerer Verletzungsgefahr muss vor
jeder Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zusatzgeräten oder Zubehör
das Werkzeug ausgeschaltet und der Akku
entfernt werden.
1. Die vier Schrauben, mit denen das
Getriebegehäuse am Motorgehäuse befestigt
ist, entfernen.
2. Dann den Kopf des Getriebegehäuses in die
gewünschte Stellung drehen, jedoch ohne
das Getriebegehäuse vom Motorgehäuse zu
trennen.
HINWEIS: Falls das Getriebegehäuse vom
Motorgehäuse um mehr als 3,17 mm vom
Motorgehäuse absteht, muss das Werkzeug in eine
DEWALT Kundendienststelle gebracht und dort neu
montiert werden. Wird das Werkzeug nicht vom
Kundendienst gewartet, können Bürste, Motor und
Lager ausfallen.
35
DEUTSCH
3. Die Befestigungsschrauben wieder anbringen,
um das Getriebegehäuse am Motorgehäuse zu
halten. Die Schrauben mit einem Drehmoment
von 2,2 Nm festziehen. Nicht überziehen, da
dies eine Beschädigung der Schraubengewinde
zur Folge haben könnte.
Anbringen und Entfernen der
Schutzabdeckung (Abb. 5)
WARNUNG: Entfernen Sie immer den
Akku vor dem Zusammenbau und der
Einstellung. Schalten Sie das Werkzeug
immer aus, bevor Sie den Akku
einsetzen oder entfernen.
VORSICHT: Die Schutzabdeckungen
müssen bei allen Schleifscheiben,
Trennscheiben, Topfbürsten und
Bürstenscheiben verwendet
werden. Die DC411 wird mit einer
Schutzabdeckung geliefert, die für den
Einsatz mit Schleifscheiben mit vertiefter
Mitte (Typ 27) und Schleifscheiben mit
Flanschansatz (Typ 27) vorgesehen
ist. Dieselbe Schutzabdichtung ist für
den Gebrauch mit und Topfbürsten
ausgelegt.
Beim Einsatz der Schleifgeräte DC411 mit
gebundenen Schleifscheiben zur Bearbeitung
von Metall oder Mauerwerk MUSS eine
Schutzvorrichtung vom Typ 1 verwendet werden.
Type-1-Schutzabdeckungen können bei den
DEWALT-Vertriebstellen käuflich erworben werden.
HINWEIS: Beachten Sie die Übersicht über
Schleif- und Trennschleifzubehör am Ende
dieses Abschnitts; sie zeigt weiteres Zubehör, das
mit diesen Schleifgeräten verwendet werden kann.
1. Den Spannhebel der Schutzabdeckung (p) öffnen
und die Stollen (m) der Schutzabdeckung mit
den Schlitzen (n) im Getriebegehäuse fluchten.
2. Die Schutzabdeckung nach unten drücken, bis
die Stollen eingreifen und sich unbehindert in
der Nut der Getriebegehäusenabe drehen.
3. Bei geöffnetem Spannhebel die
Schutzabdeckung (i) in die gewünschte
Betriebsstellung drehen. Die Schutzabdeckung
sollte zwischen Spindel und Benutzer
positioniert sein, um maximalen Schutz für den
Benutzer zu bieten.
4. Den Spannhebel schließen, um die
Schutzabdeckung am Getriebegehäuse zu
arretieren. Bei geschlossenem Spannhebel
darf sich die Schutzabdeckung nicht von
Hand bewegen lassen. Das Schleifgerät nicht
betreiben, wenn die Schutzabdeckung locker
36
sitzt oder der Spannhebel in der offenen
Stellung steht.
5. Zum Entfernen der Schutzabdeckung den
Spannhebel öffnen, die Schutzabdeckung
so drehen, dass die Stollen auf die Schlitze
ausgerichtet sind und die Schutzabdeckung
nach oben ziehen.
HINWEIS: Die Schutzabdeckung wurde werkseitig
auf den Durchmesser der Getriebegehäusenabe
eingestellt. Sollte die Schutzabdeckung im Lauf
der Zeit locker werden, muss die Stellschraube
(o) festgezogen werden, wobei der Spannhebel
in der geschlossenen Stellung stehen und die
Schutzabdeckung angebracht sein muss.
VORSICHT: Die Stellschraube niemals
bei geöffnetem Spannhebel einstellen.
Dies könnte unbemerkten Schaden
an der Schutzabdeckung oder an der
Aufnahmenabe verursachen.
VORSICHT: Wenn die
Schutzabdeckung bei geschlossenem
Spannhebel nicht fest sitzt, darf das
Werkzeug nicht verwendet werden. Um
Verletzungsgefahr zu vermeiden, das
Werkzeug und die Schutzabdeckung
zur Reparatur oder zum Ersatz in eine
Kundendienststelle bringen.
HINWEIS: Um eine Beschädigung
des Werkzeugs zu vermeiden, die
Stellschraube niemals bei geöffnetem
Spannhebel einstellen. Dies könnte
unbemerkten Schaden an der
Schutzabdeckung oder an der
Aufnahmenabe verursachen.
HINWEIS: Zum Schleifen und Trennen von Kanten
müssen die dafür konzipierten und vorgeschriebenen
Scheiben vom Typ 27 verwendet werden. Die
6,35 mm dicken Scheiben sind zum Schleifen von
Flächen bestimmt, während die 3,17 mm dicken
Scheiben für das Kantenschleifen bestimmt sind.
Auswechseln von
Polierteller/Sandschleifscheibe
(Abb. 1, 8)
1. Legen Sie das Gerät auf einen Tisch mit der
Schutzabdeckung nach oben.
2. Entfernen Sie den hinteren Flansch (g).
3. Setzen Sie den Gummipolierteller korrekt auf die
Spindel (d).
4. Setzen Sie die Sandschleifscheibe auf den
Gummipolierteller.
DEUTSCH
5. Schrauben Sie die Gewindespannmutter
(h) auf die Spindel. Der Ring an der
Gewindespannmutter (h) muss zum
Gummipolierteller zeigen.
6. Drücken Sie den Spindelarretierknopf (c) und
drehen Sie die Spindel (d), bis sie einrastet.
7. Drehen Sie die Gewindespannmutter (h) mit
dem Stirnlochschlüssel fest.
8. Lassen Sie den Spindelarretierknopf wieder los.
9. Um den Gummipolierteller zu entfernen, lösen
Sie die Gewindespannmutter (h) mit dem
Stirnlochschlüssel.
Vor dem Betrieb
• Montieren Sie die Schutzabdeckung und
die passende Scheibe oder Trennscheibe.
Verwenden Sie keine übermäßig abgenutzten
Scheiben.
• Verwenden Sie keine beschädigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor
jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge wie
Schleifscheiben auf Absplitterungen und
Risse, Schleifteller auf Risse, Verschleiß
oder starke Abnutzung, Drahtbürsten auf
lose oder gebrochene Drähte. Wenn das
Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug
heruntergefallen ist, überprüfen Sie, ob es
beschädigt ist, oder verwenden Sie ein
unbeschädigtes Einsatzwerkzeug. Wenn Sie
das Einsatzwerkzeug kontrolliert und eingesetzt
haben, positionieren Sie sich und in der Nähe
befindliche Personen außerhalb der Ebene des
rotierenden Einsatzwerkzeugs und lassen Sie
das Gerät eine Minute lang mit Höchstdrehzahl
laufen. Beschädigte Einsatzwerkzeuge brechen
meist in dieser Testzeit.
• Prüfen Sie, dass die Innen- und Außenflansche
korrekt montiert sind. Befolgen Sie die
Anweisungen in der Tabelle Zubehör für
Schleif- und Schneidarbeiten.
• Prüfen Sie, dass die Scheibe oder Trennscheibe
sich in Richtung der Pfeile auf dem Zubehör und
dem Gerät dreht.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Bevor Sie
das Gerät wieder anschließen, drücken
Sie den Auslöseschalter und lassen ihn
wieder los, um sich zu vergewissern,
dass das Gerät ausgeschaltet ist.
WARNUNG:
• Vergewissern Sie sich, dass das
gesamte zu schleifende Material fest
gesichert ist.
• Sichern Sie das Werkstück mit
Einspannvorrichtungen oder einem
Schraubstock auf einer stabilen
Plattform. Das Werkstück muss sicher
eingespannt und gestützt werden,
damit es sich nicht bewegen kann und
man die Kontrolle darüber behält. Das
Bewegen des Werkstücks oder ein
Kontrollverlust stellen eine Gefahr dar
und können zu Verletzungen führen.
• Sichern Sie das Werkstück.
Ein Werkstück, das mit
Spannvorrichtungen oder einem
Schraubstock festgespannt ist, wird
sicherer gehalten als mit der Hand.
• Stützen Sie Platten oder große
Werkstücke ab, um das Risiko eines
Rückschlags durch eine eingeklemmte
Trennscheibe zu vermindern. Große
Werkstücke können sich unter ihrem
eigenen Gewicht durchbiegen. Das
Werkstück muss auf beiden Seiten der
Scheibe abgestützt werden, und zwar
sowohl in der Nähe des Trennschnitts
als auch an der Kante.
• Tragen Sie bei der Arbeit mit diesem
Werkzeug immer ordnungsgemäße
Arbeitshandschuhe.
• Das Getriebegehäuse wird bei der
Verwendung sehr heiß.
• Üben Sie nur einen vorsichtigen Druck
auf das Gerät aus. Üben Sie keinen
seitlichen Druck auf die Scheibe aus.
• Vermeiden Sie eine Überlastung.
Sollte sich das Elektrowerkzeug
überhitzen, so lassen Sie es einige
Minuten lang im Leerlauf laufen, damit
das Zubehör abkühlen kann. Keine
37
DEUTSCH
Zubehörteile berühren, bevor sie
abgekühlt sind. Die Scheiben werden
bei der Verwendung sehr heiß.
• Verwenden Sie keine separaten
Reduzierhülsen oder Adapter für das
Anpassen von Schleifscheiben mit
unpassenden Aufnahmelöchern.
• Verwenden Sie das Werkzeug nie
ohne Schutz.
• Das Werkzeug ist nicht für den Einsatz
mit einem Schleifteller konstruiert.
• Verwenden Sie das Elektrowerkzeug
nicht mit einem Ständer für
Abschneidarbeiten.
• Verwenden Sie gebundene
Schleifmitteln niemals zusammen mit
Zwischenlagen.
• Achten Sie darauf, dass die Scheibe
sich weiterdreht, nachdem das Gerät
ausgeschaltet wurde.
Richtige Haltung der Hände
(Abb. 1, 9)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die richtige Haltung der Hände setzt voraus, dass
eine Hand sich am seitlichen Griff (e) befindet,
während die andere Hand den Hauptgriff (q) hält.
Schalter
EINSCHALTSPERRE UND AUSLÖSER (ABB. 6)
Dieses Trennwerkzeug ist mit einer Einschaltsperre
(b) ausgestattet.
Um den Auslöser zu sperren, drücken Sie die
Einschaltsperre wie auf der Abbildung gezeigt.
Bei gedrückter Einschaltsperre (am Sperrsymbol
stehend) ist das Werkzeug gesperrt.
Den Auslöser beim Tragen oder Lagern des
Werkzeugs immer sperren, um ein versehentliches
Starten zu verhindern.
Zum Entriegeln des Auslösers, drücken Sie
die Einschaltsperre. Wenn die Einschaltsperre am
Entriegelungssymbol steht, ist das Werkzeug nicht
gesperrt. Die Einschaltsperre ist rot, wenn sich der
Schalter in der entriegelten Stellung befindet.
38
Drücken Sie den Auslöser (a), um das Werkzeug
einzuschalten. Durch Freigabe des Auslösers wird
das Werkzeug ausgeschaltet.
HINWEIS: Dieses Werkzeug hat keine Vorrichtung
zum Halten des Auslösers in der Einschaltstellung.
Der Auslöser darf keinesfalls durch andere Mittel in
der eingeschalteten Stellung arretiert werden.
VORSICHT: Den Seitengriff und
das Gehäuse des Werkzeugs beim
Einschalten, während des Betriebs und
bis zum Stillstand des Schleifwerkzeugs
gut festhalten. Vor dem Hinlegen des
Werkzeugs warten, bis es vollkommen
zum Stillstand gekommen ist.
VORSICHT: Vor dem Ansetzen auf
der Werkstückoberfläche warten, bis
die volle Drehzahl erreicht ist. Das
Werkzeug vor dem Ausschalten von der
Werkstückfläche abheben.
SPINDELARRETIERUNG
Der Spindelarretierung verhindert ein Drehen
der Spindel während dem Ein- oder Ausbau
von Schleifscheiben. Die Spindelarretiertaste
darf nur bei ausgeschaltetem Werkzeug und
herausgenommenem Akku sowie vollkommen
stillstehender Scheibe betätigt werden.
HINWEIS: Um eine Beschädigung
des Werkzeugs zu vermeiden, die
Spindelarretierung niemals bei
laufendem Werkzeug betätigen. Dadurch
würde das Werkzeug beschädigt, und
Zubehör kann weggeschleudert werden
und Verletzungen verursachen.
Zum Arretieren der Spindel die Spindelarretiertaste
drücken und die Spindel bis zum Anschlag drehen.
Montage und Verwendung von
Schleifscheiben mit vertiefter Mitte
und Schleifmopteller
MONTAGE UND AUSBAU VON SCHEIBEN MIT
NABENANSATZ (ABB. 1, 7)
WARNUNG: Zur Reduzierung schwerer
Verletzungsgefahr muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt
werden.
Scheiben mit Nabenansatz werden direkt auf die
M14-Gewindespindel geschraubt.
DEUTSCH
1. Die Scheibe von Hand auf die Spindel
schrauben.
2. Die Spindelarretiertaste drücken und die Nabe
mit einem Schraubenschlüssel festziehen.
3. Zum Ausbau die obigen Schritte in umgekehrter
Reihenfolge durchführen.
VORSICHT: Wenn die Schleifscheibe
nicht richtig sitzt und das Werkzeug
eingeschaltet wird, kann das Werkzeug
oder die Scheibe beschädigt werden.
MONTAGE VON SCHEIBEN OHNE NABENANSATZ (ABB. 8)
WARNUNG: Zur Reduzierung schwerer
Verletzungsgefahr muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt
werden.
Schleifscheiben mit vertiefter Mitte (Typ 27) müssen
mit den beiliegenden Flanschen verwendet werden.
1. Den Aufnahmeflansch (g) so an der Spindel
(d) montieren, dass die erhöhte Mitte an der
Scheibe anliegt. Vergewissern Sie sich, dass
die Vertiefung des Aufnahmeflansches auf den
Auflageflächen der Spindel aufliegt, indem Sie
den Flansch drücken und drehen, bevor Sie die
Scheibe aufsetzen.
2. Die Scheibe so gegen den Aufnahmeflansch
anlegen, dass sie auf der erhöhten Mitte des
Aufnahmeflansches zentriert ist.
3. Die Spindelarretiertaste drücken und gleichzeitig
die Spannmutter (h) auf die Spindel schrauben.
Wenn die montierte Scheibe dicker als 3,17 mm
ist, muss die Spannmutter so auf die Spindel
geschraubt werden, dass die erhöhte Mitte in
die Mitte der Scheibe passt (Abb. 8A). Wenn
die montierte Scheibe 3,17 mm oder dünner
ist, muss die Spannmutter so auf die Spindel
geschraubt werden, dass die erhöhte Mitte
nicht an der Scheibe anliegt (Abb. 8B).
4. Die Spindelarretiertaste gedrückt halten und die
Spannmutter mit einem Schraubenschlüssel
festziehen.
5. Zum Abnehmen der Scheibe die
Spindelarretiertaste gedrückt halten und die
Spannmutter mit einem Schraubenschlüssel
abschrauben.
HINWEIS: Wenn sich die Scheibe nach dem
Festziehen der Spannmutter dreht, muss die
Ausrichtung der Spannmutter geprüft werden. Wird
eine dünne Scheibe installiert, bei der die Öffnung
der Spannmutter auf der Scheibe anliegt, dreht
sich die Scheibe, weil die Öffnung das Halten der
Scheibe verhindert.
FLÄCHENSCHLEIFEN MIT SCHLEIFSCHEIBEN
1. Vor dem Ansetzen auf der Werkstückoberfläche
warten, bis die volle Drehzahl erreicht ist.
2. Nur geringen Druck am Werkstück anlegen
und das Werkzeug auf eine hohe Drehzahl
beschleunigen lassen. Bei hoher Drehzahl wird
die beste Schleifleistung erzielt.
3. Zwischen Werkzeug und Werkstück sollte
ein Anstellwinkel 20˚ bis 30˚ aufrechterhalten
werden.
4. Das Werkzeug kontinuierlich vor- und
zurückbewegen, um Druckstellen in der
Oberfläche zu vermeiden.
5. Das Werkzeug vor dem Ausschalten von der
Arbeitsfläche abheben. Das Werkzeug zum
Stillstand kommen lassen, bevor es zur Seite
gelegt wird.
KANTENSCHLEIFEN MIT SCHLEIFSCHEIBEN
WARNUNG: Scheiben, die zum
Trennen und Kantenschleifen
verwendet werden, können brechen
oder zurückstoßen, wenn sie während
Trenn- und Tiefschleifarbeiten verbogen
oder verdreht werden. Zur Vermeidung
schwerer Verletzungsgefahren sollten
diese Scheiben mit standardmäßiger
Schutzabdeckung Typ 27 nur für flache
Trenn- und Kerbarbeiten (weniger als 13
mm Tiefe) verwendet werden. Die offene
Seite der Schutzabdeckung muss vom
Benutzer weg gerichtet sein.
1. Vor dem Ansetzen auf der Werkstückoberfläche
warten, bis die volle Drehzahl erreicht ist.
2. Nur geringen Druck am Werkstück anlegen
und das Werkzeug auf eine hohe Drehzahl
beschleunigen lassen. Bei hoher Drehzahl wird
die beste Schleifleistung erzielt.
3. Der Benutzer muss so stehen, dass die offene
Unterseite der Scheibe von ihm weg gerichtet
ist.
4. Nach Beginn des Schnittes und Erstellung
der Anfangskerne den Anstellwinkel nicht
mehr verändern. Bei einer Veränderung des
Anstellwinkels kann sich die Scheibe verbiegen
und brechen. Kantenschleifscheiben können
den bei einer Verbiegung entstehenden
Seitenlasten nicht widerstehen.
5. Das Werkzeug vor dem Ausschalten von der
Werkstückfläche abheben. Das Werkzeug zum
Stillstand kommen lassen, bevor es zur Seite
gelegt wird.
39
DEUTSCH
WARNUNG: Kantenschleif-/
Trennscheiben dürfen nicht zum
Flächenschleifen verwendet werden,
da sie den beim Flächenschleifen
entstehenden Seitenlasten nicht
standhalten können. Bei Nichtbeachtung
kann die Scheibe brechen und
es besteht die Gefahr schwerer
Verletzungen.
Vorsichtsmaßnahmen beim
Abschleifen von Farbe
1. Bleihaltige Farben sollten NICHT
ABGESCHLIFFEN WERDEN, da die Kontrolle
des kontaminierten Staubs sehr schwierig ist.
Vor allem für Kinder und schwangere Frauen ist
die Gefahr einer Bleivergiftung am größten.
2. Da es ohne chemische Analyse oft schwer
ist, zu bestimmen, ob eine Farbe bleihaltig
ist, sollten beim Abschleifen von Farbe die
folgenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen
werden:
PERSÖNLICHE SICHERHEIT
1. Keine Kinder oder schwangeren Frauen in den
Arbeitsbereich lassen, bis alle Rückstände
nach dem Abschleifen von Farbe beseitigt
wurden.
2. Alle Personen, die den Arbeitsbereich
betreten, sollen eine Staubmaske oder ein
Atemschutzgerät tragen. Der Filter des
Atemschutzgerätes sollte täglich oder bei
Atmungsschwierigkeiten auch öfter gewechselt
werden.
HINWEIS: Nur solche Staubmasken
verwenden, die für Arbeiten mit bleihaltigem
Lackstaub und bleihaltigen Dämpfen
konzipiert sind. Normale Lackiermasken bieten
keinen ausreichenden Schutz. Geeignete
Schutzmasken mit NIOSH-Zulassung sind im
Handel erhältlich.
3. Im Arbeitsbereich NICHT ESSEN, TRINKEN
ODER RAUCHEN, um ein Verschlucken der
kontaminierten Lackpartikel zu vermeiden.
VOR dem Essen, Trinken oder Rauchen sollten
sich die Arbeiter unbedingt waschen und
reinigen. Keine Lebensmittel, Getränke oder
Tabakwaren im Arbeitsbereich lassen, da sich
der kontaminierte Staub darauf absetzen kann.
UMWELTSCHUTZ
1. Die Farbe muss auf eine Art und Weise
abgeschliffen werden, bei der minimaler Staub
erzeugt wird.
40
2. Der Bereich, in dem die Farbe abgeschliffen
wird, sollte durch Plastikplanen mit einer Stärke
von mindestens 0,1 mm (4 mil) abgedichtet
werden.
3. Die Schleifarbeit sollte so ausgeführt werden,
dass ein Verschleppen des Lackstaubes aus
dem Arbeitsbereich reduziert wird.
REINIGUNG UND ENTSORGUNG
1. Alle Oberflächen im Arbeitsbereich sollten
während der Dauer des Abschleifprojektes
täglich abgesaugt und gereinigt werden. Die
Filterbeutel des Staubsaugers sollten regelmäßig
ausgewechselt werden.
2. Plastikplanen sollten aufgenommen und
zusammen mit Staub, Splitter und anderem
abgetragenem Schutt entsorgt werden. Sie
sollten in abgedichtete Abfallbehälter gegeben
und mit dem normalen Müll entsorgt werden.
Während der Reinigung sollten Kinder und
schwangere Frauen aus dem Arbeitsbereich
ferngehalten werden.
3. Alle Spielsachen, waschbare Möbel und
Utensilien sollten vor der erneuten Verwendung
gründlich abgewaschen werden.
Montage und Verwendung von
Topfbürsten und Bürstenscheiben
Topfbürsten und Bürstenscheiben werden
ohne Verwendung von Flanschen direkt auf die
Schleifspindel geschraubt. Nur Topfbürsten oder
Bürstenscheiben mit M14-Gewindenabe können
verwendet werden. Bei Verwendung von Topfbürsten
und Bürstenscheiben muss eine Schutzabdeckung
Typ 27 verwendet werden.
VORSICHT: Zur Vermeidung von
Verletzungsgefahren sollten bei
der Handhabung von Topfbürsten
oder Bürstenscheiben immer
Handschuhe getragen werden.
Diese Scheiben können sehr scharf
sein.
VORSICHT: Zur Vermeidung einer
Beschädigung des Werkzeugs
dürfen die Bürsten weder im
Stillstand noch bei der Arbeit mit
der Schutzabdeckung in Berührung
kommen. Dabei könnten nicht sofort
ersichtliche Schäden am Zubehör
entstehen, wobei die Drähte der
Bürsten brechen und aus dem Topf
bzw. der Scheibe fallen können.
DEUTSCH
MONTAGE DER TOPFBÜRSTEN UND BÜRSTENSCHEIBEN
WARNUNG: Zur Reduzierung
schwerer Verletzungsgefahr
muss vor jeder Einstellung und
jedem Abnehmen/Installieren von
Zusatzgeräten oder Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und der Akku
entfernt werden.
1. Die Scheibe von Hand auf die Spindel
schrauben.
2. Die Spindelarretiertaste drücken und die Nabe
der Bürstenscheibe oder Topfbürste mit einem
Schraubenschlüssel festziehen.
3. Zum Abnehmen in umgekehrter Reihenfolge
vorgehen.
HINWEIS: Um die Gefahr von
Beschädigungen des Werkzeugs zu
reduzieren, muss der richtige Sitz der
Scheibennabe geprüft werden, bevor
das Werkzeug eingeschaltet wird.
VERWENDUNG DER TOPFBÜRSTEN UND
BÜRSTENSCHEIBEN
Bürstenscheiben und Topfbürsten können zum
Entfernen von Rost, Ablagerungen und Farbe sowie
zum Glätten unebener Oberflächen verwendet
werden.
1. Vor dem Ansetzen auf der Werkstückoberfläche
warten, bis die volle Drehzahl erreicht ist.
2. Nur geringen Druck am Werkstück anlegen
und das Werkzeug auf eine hohe Drehzahl
beschleunigen lassen. Bei hoher Drehzahl wird
die beste Abtragsleistung erzielt.
3. Bei Topfbürsten zwischen Werkzeug und
Arbeitsfläche einen Winkel von 5 bis 10 Grad
beibehalten.
4. Der Kontakt zwischen der
Scheibenbürstenkante und der
Arbeitsoberfläche muss aufrechterhalten
werden.
5. Das Werkzeug kontinuierlich vor- und
zurückbewegen, um Druckstellen in der
Oberfläche zu vermeiden. Ein Stillhalten des
Werkzeugs auf der Werkfläche oder kreisende
Bewegungen führen zu Vertiefungen und
Wirbelmarkierungen auf der Oberfläche.
6. Das Werkzeug vor dem Ausschalten von der
Werkstückfläche abheben. Das Werkzeug zum
Stillstand kommen lassen, bevor es zur Seite
gelegt wird.
VORSICHT: Bei der Arbeit über einer
Kante muss besonders vorsichtig
vorgegangen werden, da eine plötzliche
ruckartige Bewegung des Schleifgerätes
möglich ist.
Metallbearbeitung
Wenn Sie die Maschine zur Metallbearbeitung
verwenden, vergewissern Sie sich, dass
ein Fehlerstromschutzschalter (sog. RCD)
zwischengeschaltet ist, um Restrisiken wegen
Metallstaubs zu vermeiden.
Wenn die Stromzufuhr durch den
Fehlerstromschutzschalter abgeschaltet wird,
bringen Sie die Maschine zu einer autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstatt.
WARNUNG: Unter extremen
Bedingungen kann sich bei
Metallarbeiten leitfähiger Staub im
Maschinengehäuse ansammeln.
Dadurch kann sich die Schutzisolierung
in der Maschine verschlechtern, mit der
potenziellen Gefahr eines elektrischen
Schlages.
Um das Ansammeln von Metallstaub im Innern
der Maschine zu vermeiden, empfehlen wir, die
Lüftungsschlitze täglich zu reinigen. Siehe unter
Wartung.
Verwendung von Schleifmopptellern
WARNUNG: Metallstaubbildung.
Die extensive Nutzung von
Schleifmopptellern bei der
Metallbearbeitung kann zu einer
erhöhten Gefahr eines elektrischen
Schlages führen. Um diese Gefahr zu
mindern, schalten Sie vor dem Einsatz
einen Fehlerstromschutzschalter
(sog. RCD) zwischen und reinigen
Sie die Lüftungsschlitze täglich durch
Einblasen von trockener Druckluft
in die Lüftungsschlitze gemäß den
Wartungsanweisungen.
Sägen von Metall
Bei Trennschleifarbeiten mit gebundenen
Schleifmitteln immer eine Schutzvorrichtung
vom Typ 1 verwenden.
Beim Schneiden mit mäßigem Vorschub arbeiten,
der an das zu schneidende Material angepasst ist.
Üben Sie keinen Druck auf die Trennscheibe aus
und kippen oder schwingen Sie die Maschine nicht.
41
DEUTSCH
Reduzieren Sie nicht die Geschwindigkeit von
auslaufenden Trennscheiben, indem Sie seitlichen
Druck aufwenden.
Die Maschine muss immer in einer gegenlaufenden
Bewegung arbeiten. Ansonsten besteht die Gefahr,
dass sie unkontrolliert aus dem Schnitt gedrückt
wird.
Beim Schneiden von Profilen und Vierkantstücken
sollte am besten mit dem kleinsten Querschnitt
begonnen werden.
Grobschleifen
Verwenden Sie zum Grobschleifen niemals
Trennscheiben.
Beim Grobschleifen werden die besten Ergebnisse
erzielt, wenn die Maschine auf einen Winkel von 30°
bis 40° eingestellt ist. Bewegen Sie die Maschine mit
mäßigem Druck hin und her. Auf diese Weise kann
das Werkstück nicht zu heiß werden, es verfärbt sich
nicht und es werden keine Nuten gebildet.
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet
werden. Es gibt im Inneren keine vom Benutzer zu
wartenden Teile.
Selbstabschaltened Kohlebürsten
Der Motor schaltet sich automatisch ab und zeigt
an, dass die Kohlebürsten fast abgenutzt sind
und die Maschine gewartet werden muss. Die
Kohlebürsten können nicht vom Anwender gewartet
werden. Bringen Sie das Gerät in eine autorisierte
DEWALT-Kundendienstwerkstatt.
Schneiden von Stein
Die Maschine darf nur zum Trockenschneiden
verwendet werden.
Schmierung
Zum Schneiden von Stein sollte am besten eine
Diamanttrennscheibe verwendet werden.
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
Bedienen Sie das Gerät nur mit einer zusätzlichen
Staubschutzmaske.
Arbeitshinweise
HINWEIS: Schmieren Sie das
Werkzeug nicht, da innere Teile
beschädigt werden können.
Vorsicht beim Schneiden von Schlitzen in
tragenden Wänden.
Schlitze in tragenden Wänden unterliegen den
länderspezifischen Vorschriften. Diese Regelungen
sind unter allen Umständen einzuhalten.
Wenden Sie sich vor Beginn der Arbeiten an den
verantwortlichen Statiker, Architekten oder den
Bauleiter.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
42
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
DEUTSCH
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
ZUBEHÖRTABELLE
Max.
[mm]
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen
Schlages. Trennen Sie das Ladegerät
von der Wechselstromsteckdose, bevor
Sie es reinigen. Schmutz und Fett an
der Außenseite des Ladegeräts können
mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste entfernt
werden. Verwenden Sie kein Wasser
oder Reinigungslösungen.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
WARNUNG: Die Nenndrehzahl des
Zubehörs muss mindestens der
Drehzahl entsprechen, die auf dem
Warnschild des Werkzeugs angegeben
ist. Scheiben und anderes Zubehör,
das über seiner Nenndrehzahl betrieben
wird, kann bersten und Verletzungen
verursachen. Aufschraubbares Zubehör
muss eine M14-Nabe aufweisen.
Zubehör ohne Gewinde muss einen
Lochdurchmesser von 22,2 mm
(7/8”) aufweisen. Bei einem anderen
Lochdurchmesser ist die jeweilige
Scheibe eventuell für eine Kreissäge
bestimmt. Die Nenndrehzahl des
Zubehörs muss immer höher sein als
die auf dem Typenschild des Werkzeugs
angegebene Drehzahl.
Es ist wichtig, dass stets die richtigen
Schutzabdeckungen, Teller und Flanschen für das
Schleifzubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umfangsgesch- Länge der
windigkeit Gewindebohrung
[min.-1]
[m/s]
[mm]
125 6 22,23 11000
80
-
125 -
11000
80
-
75 30 M14 11000
45
18,0
125 12 M14 11000
80
18,0
D
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE
Min.
[mm] Rotation
b
d
d
D
b
D
-
d
b
D
D
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
43
DEUTSCH
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
Aufladbarer Akku
Dieser Akku mit langer Lebensdauer muss wieder
aufgeladen werden, wenn er nicht mehr ausreichend
Energie bei Arbeiten liefert, die vorher problemlos
durchgeführt werden konnten. Am Ende seiner
technischen Lebensdauer entsorgen Sie ihn bitte
umweltgerecht.
• Lassen Sie den Akku sich vollständig entladen
und entfernen Sie ihn dann vom Werkzeug.
• Lithiumionen-, NiCd- und NiMH-Zellen sind
recyclingfähig. Bringen Sie sie zu Ihrem Händler
oder zu einer Recycling-Sammelstelle am Ort.
Die gesammelten Akkus werden recycelt oder
ordnungsgemäß entsorgt.
44
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
45
DEUTSCH
ÜBERSICHT ÜBER SCHLEIFZUBEHÖR
Schutztyp
Zubehör
Beschreibung
Schleifscheibe mit
vertiefter Mitte
TYP-27-SCHUTZ
Schleifscheibe passend
TYP-27-Schutz
Schleifmoppteller
Aufnahmeflansch
Drahtscheiben
Typ-27-Scheibe mit
vertiefter Mitte
Gewindespannmutter
Drahtscheiben mit
Gewindemutter
TYP-27-Schutz
Drahtscheibe
Drahttopf mit
Gewindemutter
TYP-27-Schutz
Drahtbürste
Polierteller/
Sandpapier
TYP-27-Schutz
Polierteller aus Gummi
Sandschleifteller
Gewindespannmutter
46
DEUTSCH
ÜBERSICHT ÜBER SCHLEIFZUBEHÖR (Forts.)
Schutztyp
Zubehör
Beschreibung
Schleifscheibe passend
Mauerwerk
Schleifscheibe,
gebunden
TYP-1-SCHUTZ
TYP-1-Schutz
MetallTrennscheibe,
gebunden
DiamantTrennscheibe
TYP-1-SCHUTZ
Aufnahmeflansch
Trennscheibe
Gewindespannmutter
ODER
TYP-27-SCHUTZ
47
EN GLI S H
HEAVY-DUTY CORDLESS GRINDER
DC411
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Technical Data
Voltage
Type
Power input
No-load/rated speed
Wheel diameter
Spindle diameter
Spindle length
Weight
VDC
W
min-1
mm
mm
kg
DC411
18
2
405
6500
125
M14
16
2.2*
* weight includes side handle and guard
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure
uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power
uncertainty)
dB(A)
83
dB(A)
dB(A)
3.0
94
dB(A)
3.0
Vibration total values (triax vector sum) determined according
to EN 60745:
Vibration emission value ah surface grinding
ah,AG =
m/s²
Uncertainty K =
m/s²
Vibration emission value ah disc sanding
ah,DS =
m/s²
Uncertainty K =
m/s²
5.9
1.5
< 2.5
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
48
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
VDC
Ah
kg
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
DE9096 DE9503 DE9180
NiCD
NiMH
Li-Ion
18
18
18
2.4
2.6
2.0
1.0
1.0
0.68
DE9116
DE9135
230
230
NiCd/NiMH NiCd/NiMH/Li-Ion
min 60 (2.0 Ah
40 (2.0 Ah
battery packs) battery packs)
kg
0.4
0.52
VAC
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
ENGLISH
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DC411
DEWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
These products also comply with Directive
2004/108/EC and 2011/65/EU. For more
information, please contact DEWALT at the following
address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.05.2012
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
49
EN GLI S H
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
50
e)
f)
g)
Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery, avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES
Safety Instructions for All Operations
a) This power tool is intended to function
as a grinder, sander, wire brush or cut-off
tool. Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with
this power tool. Failure to follow all instructions
ENGLISH
listed below may result in electric shock, fire
and/or serious injury.
b) Operations such as polishing are not
recommended to be performed with this
power tool. Operations for which the power
tool was not designed may create a hazard and
cause personal injury.
c) Do not use accessories which are not
specifically designed and recommended
by the tool manufacturer. Just because the
accessory can be attached to your power tool,
it does not assure safe operation.
d) The rated speed of the accessory must be at
least equal to the maximum speed marked
on the power tool. Accessories running faster
than their rated speed can break and fly apart.
e) The outside diameter and the thickness of
your accessory must be within the capacity
rating of your power tool. Incorrectly sized
accessories can not be adequately guarded or
controlled.
f) The arbour size of wheels, flanges, backing
pads or any other accessory must properly
fit the spindle of the power tool. Accessories
with arbour holes that do not match the
mounting hardware of the power tool will run
out of balance, vibrate excessively and may
cause loss of control.
g) Do not use a damaged accessory. Before
each use inspect the accessory such as
abrasive wheel for chips and cracks, backing
pad for cracks, tear or excess wear, wire
brush for loose or cracked wires. If power
tool or accessory is dropped, inspect for
damage or install an undamaged accessory.
After inspecting and installing an accessory,
position yourself and bystanders away from
the plane of the rotating accessory and run
the power tool at maximum no-load speed
for one minute. Damaged accessories will
normally break apart during this test time.
h) Wear personal protective equipment.
Depending on application, use face
shield, safety goggles or safety glasses.
As appropriate, wear dust mask, hearing
protectors, gloves and workshop apron
capable of stopping small abrasive or
workpiece fragments. The eye protection must
be capable of stopping flying debris generated
by various operations. The dust mask or
respirator must be capable of filtrating particles
generated by your operation. Prolonged
exposure to high intensity noise may cause
hearing loss.
i) Keep bystanders a safe distance away from
work area. Anyone entering the work area
must wear personal protective equipment.
Fragments of workpiece or of a broken
accessory may fly away and cause injury
beyond immediate area of operation.
j) Hold power tool by insulated gripping
surfaces only, when performing an operation
where the cutting accessory may contact
hidden wiring or its own cord. Cutting
accessory contacting a “live” wire may make
exposed metal parts of the power tool “live” and
could give the operator an electric shock.
k) Position the cord clear of the spinning
accessory. If you lose control, the cord may be
cut or snagged and your hand or arm may be
pulled into the spinning accessory.
l) Never lay the power tool down until the
accessory has come to a complete stop. The
spinning accessory may grab the surface and
pull the power tool out of your control.
m) Do not run the power tool while carrying it at
your side. Accidental contact with the spinning
accessory could snag your clothing, pulling the
accessory into your body.
n) Regularly clean the power tool’s air vents.
The motor’s fan will draw the dust inside
the housing and excessive accumulation of
powdered metal may cause electrical hazards.
o) Do not operate the power tool near
flammable materials. Sparks could ignite these
materials.
p) Do not use accessories that require liquid
coolants. Using water or other liquid coolants
may result in electrocution or shock.
FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS
FOR ALL OPERATIONS
Causes and Operator Prevention
of Kickback
Kickback is a sudden reaction to a pinched or
snagged rotating wheel, backing pad, brush or
any other accessory. Pinching or snagging causes
rapid stalling of the rotating accessory which in turn
causes the uncontrolled power tool to be forced in
the direction opposite of the accessory’s rotation at
the point of the binding.
For example, if an abrasive wheel is snagged or
pinched by the workpiece, the edge of the wheel
that is entering into the pinch point can dig into the
surface of the material causing the wheel to climb
51
EN GLI S H
out or kick out. The wheel may either jump toward
or away from the operator, depending on direction
of the wheel’s movement at the point of pinching.
Abrasive wheels may also break under these
conditions.
Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect
operating procedures or conditions and can be
avoided by taking proper precautions as given
below:
a) Maintain a firm grip on the power tool and
position your body and arm to allow you to
resist kickback forces. Always use auxiliary
handle, if provided, for maximum control
over kickback or torque reaction during start
up. The operator can control torque reaction or
kickback forces, if proper precautions are taken.
b) Never place your hand near the rotating
accessory. Accessory may kickback over your
hand.
c) Do not position your body in the area where
power tool will move if kickback occurs.
Kickback will propel the tool in direction
opposite to the wheel’s movement at the point
of snagging.
d) Use special care when working corners,
sharp edges etc. Avoid bouncing and
snagging the accessory. Corners, sharp
edges or bouncing have a tendency to snag the
rotating accessory and cause loss of control or
kickback.
e) Do not attach a saw chain woodcarving
blade or toothed saw blade. Such blades
create frequent kickback and loss of control.
Safety Warnings Specific for
Grinding and Abrasive Cutting-Off
Operations
a) Use only wheel types that are recommended
for your power tool and the specific guard
designed for the selected wheel. Wheels for
which the power tool was not designed cannot
be adequately guarded and are unsafe.
b) The guard must be securely attached to the
power tool and positioned for maximum
safety, so the least amount of wheel is
exposed towards the operator. The guard
helps to protect the operator from broken wheel
fragments and accidental contact with wheel
and sparks that could ignite clothing.
c) Wheels must be used only for recommended
applications. For example: do not grind with
the side of cut-off wheel. Abrasive cut-off
52
wheels are intended for peripheral grinding, side
forces applied to these wheels may cause them
to shatter.
d) Always use undamaged wheel flanges
that are of correct size and shape for your
selected wheel. Proper wheel flanges support
the wheel thus reducing the possibility of wheel
breakage. Flanges for cut-off wheels may be
different from grinding wheel flanges.
e) Do not use worn down wheels from larger
power tools. Wheel intended for larger power
tool is not suitable for the higher speed of a
smaller tool and may burst.
Additional Safety Warnings Specific
for Abrasive Cutting-Off Operations
a) Do not “jam” the cut-off wheel or apply
excessive pressure. Do not attempt to make
an excessive depth of cut. Overstressing the
wheel increases the loading and susceptibility to
twisting or binding of the wheel in the cut and
the possibility of kickback or wheel breakage.
b) Do not position your body in line with and
behind the rotating wheel. When the wheel,
at the point of operations, is moving away from
your body, the possible kickback may propel the
spinning wheel and the power tool directly at
you.
c) When wheel is binding or when interrupting
a cut for any reason, switch off the power
tool and hold the power tool motionless
until the wheel comes to a complete stop.
Never attempt to remove the cut-off wheel
from the cut while the wheel is in motion
otherwise kickback may occur. Investigate
and take corrective action to eliminate the cause
of wheel binding.
d) Do not restart the cutting operation in the
workpiece. Let the wheel reach full speed
and carefully re-enter the cut. The wheel may
bind, walk up or kickback if the power tool is
restarted in the workpiece.
e) Support panels or any oversized workpiece
to minimize the risk of wheel pinching and
kickback. Large workpieces tend to sag under
their own weight. Supports must be placed
under the workpiece near the line of cut and
near the edge of the workpiece on both sides of
the wheel.
f) Use extra caution when making a “pocket
cut” into existing walls or other blind areas.
The protruding wheel may cut gas or water
pipes, electrical wiring or objects that can cause
kickback.
ENGLISH
Safety Warnings Specific for Sanding
Operations
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
a) Do not use excessively oversized sanding
disc paper. Follow manufacturer's
recommendations, when selecting sanding
paper. Larger sanding paper extending beyond
the sanding pad presents a laceration hazard
and may cause snagging, tearing of the disc
or kickback.
Safety Warnings Specific for Wire
Brushing Operations
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
DATE CODE POSITION
a) Be aware that wire bristles are thrown by
the brush even during ordinary operation.
Do not overstress the wires by applying
excessive load to the brush. The wire bristles
can easily penetrate light clothing and/or skin.
The Date Code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
b) If the use of a guard is recommended for
wire brushing, do not allow any interference
of the wire wheel or brush with the guard.
Wire wheel or brush may expand in diameter
due to work and centrifugal forces.
Year of Manufacture
Additional Safety Information
• Threaded mounting of accessories must match
the grinder spindle thread. For accessories
mounted by flanges, the arbor hole of the
accessory must fit the locating diameter of
the flange. Accessories that do not match the
mounting hardware of the power tool will run
out of balance, vibrate excessively and may
cause loss of control.
• The grinding surface of the centre depressed
wheels must be mounted below the plane of
the guard lip. An improperly mounted wheel
that projects through the plane of the guard lip
cannot be adequately protected.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing
– Risk of personal injury due flying particles.
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
– Risk of dust from hazardous substances.
Example:
2013 XX XX
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DE9116/DE9135 battery chargers.
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts are present at charging
terminals. Do not probe with conductive
objects. Electric shock or electrocution
may result.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Under certain conditions,
with the charger plugged in to the
power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be
shorted by foreign material. Foreign
materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool,
aluminum foil, or any buildup of metallic
particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the
charger from the power supply when
53
EN GLI S H
there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to
clean.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
The DE9116 charger accepts 7.2 – 18 V NiCd and
NiMH batteries.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
These chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result
in excessive internal heat. Place the charger
in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and
the bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
54
The DE9135 charger accepts 7.2 – 18 V NiCd,
NiMH or Li-Ion batteries.
Charging Procedure (Fig. 2)
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts present at charging terminals.
Do not probe with conductive objects.
Danger of electric shock or
electrocution.
1. Plug the charger (l) into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2. Insert the battery pack into the charger. The red
(charging) light will blink continuously indicating
that the charging process has started.
3. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
NiCd, NiMH and Li-Ion batteries, charge the battery
for a minimum of 10 hours before first use.
Charging Process
Refer the table below for the state of charge of the
battery pack.
State of charge
charging
fully charged
hot/cold pack delay
replace battery pack
problem
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatic Refresh
The automatic refresh mode will equalise or balance
the individual cells in the battery pack at its peak
capacity. Battery packs should be refreshed weekly
or whenever the pack no longer delivers the same
amount of work.
To refresh your battery pack, place the battery in the
charger as usual. Leave the battery pack for at least
10 hours in the charger.
ENGLISH
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
LI-ION BATTERY PACKS ONLY
Li-Ion batteries are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting
or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40 °C (105 °F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
DANGER: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not
crush, drop or damage battery pack.
Do not use a battery pack or charger
that has received a sharp blow, been
dropped, run over or damaged in any
way (i.e., pierced with a nail, hit with a
hammer, stepped on). Electric shock
or electrocution may result. Damaged
battery packs should be returned to
service centre for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR NICKEL CADMIUM
(NiCd) OR NICKEL METAL HYDRIDE (NiMH)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
• A small leakage of liquid from the battery
pack cells may occur under extreme usage
or temperature conditions. This does not
indicate a failure.
However, if the outer seal is broken:
a. and the battery liquid gets on your skin,
immediately wash with soap and water for
several minutes.
b. and the battery liquid gets into your eyes,
flush them with clean water for a minimum
of 10 minutes and seek immediate medical
attention. (Medical note: The liquid is
25–35% solution of potassium hydroxide.)
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash area with mild
soap and water. If battery liquid gets into the
eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Battery Cap (fig. 3)
A protective battery cap is supplied to cover the
contacts of a detached battery pack. Without the
protective cap in place, loose metal objects could
short circuit the contacts, causing a fire hazard and
damaging the battery pack.
55
EN GLI S H
1. Take off the protective battery cap before
placing the battery pack in the charger
or tool (fig. 3A).
2. Place the protective cap over the contacts
immediately after removing the battery pack
from the charger or tool (fig. 3B).
WARNING: Make sure the protective
battery cap is in place before storing or
carrying a detached battery pack.
Battery Pack
Have defective cords replaced
immediately.
Charge only between 4 °C and 40 °C.
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Do not incinerate the battery pack
NiMH, NiCd+ and Li-Ion.
BATTERY TYPE
The DC411 operates on 18 volt battery packs.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
NOTE: Li-Ion battery packs should be fully
charged when stored.
2. Long storage will not harm the battery pack or
charger. Under proper conditions, they can be
stored for up to 5 years.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Read instruction manual
before use.
Battery charging.
Charges NiMH and NiCd
battery packs.
Charges Li-Ion battery packs.
See Technical Data for charging time.
Package Contents
The package contains:
1 Angle grinder
1 Type 27 guard
1 Side handle
1 Flange set
1 Two-pin spanner
2 Battery packs (DC411KL, DC411KB,
DC411KA)
1 Battery charger (DC411KL, DC411KB,
DC411KA)
1 Kit box (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1 Instruction manual
Battery charged.
1 Exploded drawing
Battery defective.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
Hot/cold pack delay.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Description (fig. 1, 2, 8)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. trigger switch
Use only with DEWALT battery packs,
others may burst, causing personal injury
and damage.
Do not expose to water.
56
b. lock-off button
c. spindle lock button
d. spindle (fig. 8)
e. side handle
ENGLISH
f. abrasive wheel
g. anti-lock up backing flange
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
h. threaded clamp nut
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
i. guard (type 27)
j. battery pack
k. battery release buttons
INTENDED USE
The DC411 heavy-duty angle grinder has been
designed for professional grinding, cutting, sanding
and wire-brush applications.
DO NOT use grinding wheels other than centre
depressed wheels and flap-disk.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These heavy-duty angle grinders are professional
power tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore
no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to
be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen
between the primary and secondary
winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see Technical Data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always remove the
battery pack. Always switch off the
tool before inserting or removing
the battery pack.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Tool (fig. 2)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
NOTE: Make sure your battery pack (j) is fully
charged.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1. Align the notch inside the tool’s handle with the
battery pack (fig. 2).
2. Slide the battery pack firmly into the handle until
you hear the lock snap into place.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1. Press the release buttons (k) and firmly pull the
battery pack out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
• Safely dispose of the old plug.
57
EN GLI S H
Attaching Side Handle (Fig. 4)
WARNING: Before using the tool,
check that the handle is tightened
securely.
WARNING: The side handle should
always be used to maintain control of
the tool at all times.
The side handle (e) can be fitted to either side of the
gear case in the threaded holes. Before using the
tool, check that the handle is tightened securely.
To improve user comfort, the gear case will rotate
90˚ for cutting operations.
Rotating the Gear Case (fig. 4)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and remove battery pack before
making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories.
1. Remove the four corner screws attaching the
gear case to motor housing.
2. Without separating the gear case from motor
housing, rotate the gear case head to desired
position.
NOTE: If the gear case and motor housing become
separated by more than 3.17 mm (1/8"), the tool
must be serviced and re-assembled by a DEWALT
service centre. Failure to have the tool serviced may
cause brush, motor and bearing failure.
3. Re-install screws to attach the gear case to
the motor housing. Tighten screws to 2.2 Nm
(20 in-lbs.) torque. Overtightening could cause
screws to strip.
Mounting and Removing the Guard
(fig. 5)
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always remove the battery
pack. Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
CAUTION: Guards must be used
with all grinding wheels, cutting
wheels, wire brushes and wire
wheels. The DC411 is provided with a
guard intended for use with depressed
centre wheels (Type 27) and hubbed
grinding wheels (Type 27). The same
guard is designed for use with and wire
cup brushes.
58
When using the DC411 grinder with a bonded
abrasive wheel for cutting metal or masonry a Type
1 guard MUST be used. Type 1 guards are available
at extra cost from DEWALT distributors.
NOTE: Please refer to the Grinding and Cutting
Accessory Chart at the end of this section to
show other accessories that can be used with these
grinders.
1. Open the guard latch (p), and align the lugs (m)
on the guard with the slots (n) on the gear case.
2. Push the guard down until the guard lugs
engage and rotate freely in the groove on the
gear case hub.
3. With the guard latch open, rotate the guard (i)
into the desired working position. The guard
body should be positioned between the spindle
and the operator to provide maximum operator
protection.
4. Close the guard latch to secure the guard on
the gear case. You should not be able to rotate
the guard by hand when the latch is closed. Do
not operate the grinder with a loose guard or
the clamp lever in open position.
5. To remove the guard, open the guard latch,
rotate the guard so that the lugs are aligned
with the slots and pull up on the guard.
NOTE: The guard is pre-adjusted to the diameter of
the gear case hub at the factory. If, after a period of
time, the guard becomes loose, tighten the adjusting
screw (o) with clamp lever in the closed position with
guard installed on the tool.
CAUTION: Do not tighten the adjusting
screw with the clamp lever in the open
position. Undetectable damage to the
guard or the mounting hub may result.
CAUTION: If the guard cannot be
tightened by the adjusting clamp, do
not use the tool. To reduce the risk of
personal injury, take the tool and guard
to a service centre to repair or replace
the guard.
NOTICE: To reduce the risk of damage
to the tool, do not tighten the adjusting
screw with the clamp lever in the open
position. Undetectable damage to the
guard or the mounting hub may result.
NOTE: Edge grinding and cutting can be performed
with Type 27 wheels designed and specified for this
purpose; 6.35 mm (1/4") thick wheels are designed
for surface grinding while 3.17 mm (1/8") wheels are
designed for edge grinding.
ENGLISH
Fitting and Removing a
Backing Pad/Sanding Sheet
(fig. 1, 8)
1. Place the tool on a table, guard up.
2. Remove the backing flange (g).
3. Place the rubber backing pad correctly onto the
spindle (d).
4. Place the sanding sheet on the rubber backing
pad.
5. Screw the threaded clamp nut (h) onto the
spindle. The ring on the threaded clamp nut (h)
must face towards the rubber backing pad.
6. Press the spindle lock button (c) and rotate the
spindle (d) until it locks in position.
7. Tighten the threaded clamp nut (h) with the twopin spanner.
8. Release the spindle lock
9. To remove the rubber backing pad, loosen the
threaded clamp nut (h) wih the two-pin spanner.
Prior to Operation
• Install the guard and appropriate disc or wheel.
Do not use excessively worn discs or wheels.
• Do not use a damaged accessory. Before each
use inspect the accessory such as abrasive
wheels for chips and cracks, backing pad for
cracks, tear or excess wear, wire brush for loose
or cracked wires. If power tool or accessory
is dropped, inspect for damage or install an
undamaged accessory. After inspecting and
installing an accessory, position yourself and
bystanders away from the plane of the rotating
accessory and run the power tool at maximum
no-load speed for one minute. Damaged
accessories will normally break apart during this
test time.
• Be sure the inner and outer flange are mounted
correctly. Follow the instructions given in the
Grinding and Cutting Accessory Chart.
• Make sure the disc or wheel rotates in the
direction of the arrows on the accessory and the
tool.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
WARNING:
• Ensure all materials to be ground or
cut are secured in place.
• Use clamps or a vice to hold
and support the workpiece to a
stable platform. It is important to
clamp and support the workpiece
securely to prevent the movement
of the workpiece and loss of control.
Movement of the workpiece or loss
of control may create a hazard and
cause personal injury.
• Secure the workpiece. A workpiece
clamped with clamping devices or in
a vice is held more secure than by
hand.
• Support panels or any oversized
workpiece to minimize the risk of
wheel pinching and kickback. Large
workpieces tend to sag under their
own weight. Supports must be
placed under the workpiece near the
line of cut and near the edge of the
workpiece on both sides of the wheel.
• The gear case becomes very hot
during use.
• Always wear regular working gloves
while operating this tool.
• Apply only a gentle pressure to the
tool. Do not exert side pressure on the
disc.
• Avoid overloading. Should the tool
become hot, let it run a few minutes
under no load condition to cool the
accessory. Do not touch accessories
before they have cooled. The discs
become very hot during use.
OPERATION
• Do not use separate reducing
bushings or adapters to adapt large
hole abrasive wheels.
Instructions for Use
• Never use the tool without the guard
in place.
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
• The tool is not designed to be used
with a grinding cup.
• Do not use the power tool with a cutoff stand.
59
EN GLI S H
• Never use blotters together with
bonded abrasive products.
• Be aware, the wheel continues to
rotate after the tools is switched off.
Proper Hand Position (fig. 1, 9)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the side
handle (e), with the other hand on the main
handle (q).
Switch
LOCK-OFF BUTTON AND TRIGGER SWITCH (FIG. 6)
Your cut-off tool is equipped with a lock-off button (b).
NOTICE: To reduce the risk of damage
to the tool, do not engage the spindle
lock while the tool is operating. Damage
to the tool will result and attached
accessory may spin off possibly
resulting in injury.
To engage the lock, depress the spindle lock button
and rotate the spindle until you are unable to rotate
the spindle further.
Mounting and Using Depressed
Centre Grinding Wheels
MOUNTING AND REMOVING HUBBED WHEELS (FIG. 1, 7)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool off and
remove battery pack before making
any adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
Hubbed wheels install directly on the M14 threaded
spindle.
To lock the trigger switch, press the lock-off button
as shown. When the lock-off button is depressed to
the lock icon, the unit is locked.
1. Thread the wheel on the spindle by hand.
Always lock the trigger switch when carrying or
storing the tool to eliminate unintentional starting.
3. Reverse the above procedure to remove the
wheel.
To unlock the trigger switch, press the lock-off
button. When the lock-off button is depressed to the
unlock icon, the unit is unlocked. The lock-off button
is colored red to indicate when the switch is in its
unlocked position.
Pull the trigger switch (a) to turn the tool ON.
Releasing the trigger switch turns the tool OFF.
NOTE: This tool has no provision to lock the switch in
the ON position, and should never be locked ON by
any other means.
CAUTION: Hold the side handle and
body of the tool firmly to maintain
control of the tool at start up and during
use and until the wheel or accessory
stops rotating. Make sure the wheel has
come to a complete stop before laying
the tool down.
CAUTION: Allow the tool to reach full
speed before touching tool to the work
surface. Lift the tool from the work
surface before turning the tool off.
SPINDLE LOCK
The spindle lock pin is provided to prevent the
spindle from rotating when installing or removing
wheels. Operate the spindle lock pin only when the
tool is turned off, the battery is removed, and the
wheel has come to a complete stop.
60
2. Depress the spindle lock button and use a
wrench to tighten the hub of the wheel.
CAUTION: Failure to properly seat
the wheel before turning the tool on
may result in damage to the tool or the
wheel.
MOUNTING NON-HUBBED WHEELS (FIG. 8)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool off and
remove battery pack before making
any adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
Depressed centre Type 27 grinding wheels must be
used with included flanges.
1. Install the anti-lockup backing flange (g) on
spindle (d) with the raised centre against the
wheel. Be sure the backing flange recess is
seated onto the flats of the spindle by pushing
and twisting the flange before placing the
wheel.
2. Place wheel against the backing flange, centring
the wheel on the raised centre of the backing
flange.
3. While depressing the spindle lock button, thread
the clamp nut (h) on spindle. If the wheel you
are installing is more than 3.17 mm (1/8") thick,
place the threaded clamp nut on the spindle so
that the raised centre fits into the centre of the
wheel (Fig. 8A). If the wheel you are installing is
ENGLISH
3.17 mm (1/8") thick or less, place the threaded
clamp nut on the spindle so that the raised
centre is not against the wheel (Fig. 8B).
4. While depressing the spindle lock button,
tighten the clamp nut with a wrench.
5. To remove the wheel, depress the spindle lock
button and loosen the threaded clamp nut with
a wrench.
NOTE: If the wheel spins after the clamp nut is
tightened, check the orientation of the threaded
clamp nut. If a thin wheel is installed with the pilot on
the clamp nut against the wheel, it will spin because
the height of the pilot prevents the clamp nut from
holding the wheel.
SURFACE GRINDING WITH GRINDING WHEELS
1. Allow the tool to reach full speed before
touching the tool to the work surface.
2. Apply minimum pressure to the work surface,
allowing the tool to operate at high speed.
Grinding rate is greatest when the tool operates
at high speed.
3. Maintain a 20˚ to 30˚ angle between the
tool and work surface.
4. Continuously move the tool in a forward and
back motion to avoid creating gouges in the
work surface.
5. Remove the tool from work surface before
turning tool off. Allow the tool to stop rotating
before laying it down.
EDGE GRINDING WITH GRINDING WHEELS
WARNING: Wheels used for cutting
and edge grinding may break or kick
back if they bend or twist while the tool
is being used to do cut-off work or deep
grinding. To reduce the risk of serious
injury, limit the use of these wheels with
a standard Type 27 guard to shallow
cutting and notching [less than 13 mm
(1/2") in depth]. The open side of the
guard must be positioned away from
the operator.
1. Allow the tool to reach full speed before
touching the tool to the work surface.
2. Apply minimum pressure to the work surface,
allowing the tool to operate at high speed.
Grinding rate is greatest when the tool operates
at high speed.
3. Position yourself so that the open-underside of
the wheel is facing away from you.
4. Once a cut is begun and a notch is established
in the workpiece, do not change the angle of
the cut. Changing the angle will cause the wheel
to bend and may cause wheel breakage. Edge
grinding wheels are not designed to withstand
side pressures caused by bending.
5. Remove the tool from the work surface before
turning the tool off. Allow the tool to stop
rotating before laying it down.
WARNING: Do not use edge grinding/
cutting wheels for surface grinding
applications because these wheels
are not designed for side pressures
encountered with surface grinding.
Wheel breakage and serious personal
injury may result.
Precautions To Take When
Wire Brushing Paint
1. Wire brushing of lead based paint is NOT
RECOMMENDED due to the difficulty of
controlling the contaminated dust. The greatest
danger of lead poisoning is to children and
pregnant women.
2. Since it is difficult to identify whether or not a
paint contains lead without a chemical analysis,
we recommend the following precautions when
wire brushing any paint:
PERSONAL SAFETY
1. No children or pregnant women should enter
the work area where the paint wire brushing is
being done until all clean up is completed.
2. A dust mask or respirator should be worn by all
persons entering the work area. The filter should
be replaced daily or whenever the wearer has
difficulty breathing.
NOTE: Only those dust masks suitable for
working with lead paint dust and fumes should
be used. Ordinary painting masks do not offer
this protection. See your local hardware dealer
for the proper N.I.O.S.H. approved mask.
3. NO EATING, DRINKING or SMOKING should
be done in the work area to prevent ingesting
contaminated paint particles. Workers should
wash and clean up BEFORE eating, drinking
or smoking. Articles of food, drink, or smoking
should not be left in the work area where dust
would settle on them.
ENVIRONMENTAL SAFETY
1. Paint should be removed in such a manner as
to minimize the amount of dust generated.
61
EN GLI S H
2. Areas where paint removal is occurring should
be sealed with plastic sheeting of 4 mils
thickness.
3. Wire brushing should be done in a manner to
reduce tracking of paint dust outside the work
area.
CLEANING AND DISPOSAL
1. All surfaces in the work area should be
vacuumed and thoroughly cleaned daily for the
duration of the wire brushing project. Vacuum
filter bags should be changed frequently.
2. Plastic drop cloths should be gathered up and
disposed of along with any dust chips or other
removal debris. They should be placed in sealed
refuse receptacles and disposed of through
regular trash pick-up procedures.
During clean up, children and pregnant women
should be kept away from the immediate work
area.
3. All toys, washable furniture and utensils used by
children should be washed thoroughly before
being used again.
Mounting and Using Wire Brushes
and Wire Wheels
Wire cup brushes or wire wheels screw directly on
the grinder spindle without the use of flanges. Use
only wire brushes or wheels provided with a M14
threaded hub. A Type 27 guard is required when
using wire brushes and wheels.
CAUTION: To reduce the risk of
personal injury, wear work gloves
when handling wire brushes and
wheels. They can become sharp.
CAUTION: To reduce the risk of
damage to the tool, wheel or brush
must not touch guard when mounted
or while in use. Undetectable damage
could occur to the accessory, causing
wires to fragment from accessory wheel
or cup.
MOUNTING WIRE CUP BRUSHES AND WIRE WHEELS
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool off
and and remove battery pack before
making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories.
1. Thread the wheel on the spindle by hand.
2. Depress spindle lock button and use a wrench
on the hub of the wire wheel or brush to tighten
the wheel.
62
3. To remove the wheel, reverse the above
procedure.
NOTICE: To reduce the risk of
damage to the tool, properly seat the
wheel hub before turning the tool on.
USING WIRE CUP BRUSHES AND WIRE WHEELS
Wire wheels and brushes can be used for removing
rust, scale and paint, and for smoothing irregular
surfaces.
1. Allow the tool to reach full speed before
touching the tool to the work surface.
2. Apply minimum pressure to work surface,
allowing the tool to operate at high speed.
Material removal rate is greatest when the tool
operates at high speed.
3. Maintain a 5˚ to 10˚ angle between
the tool and work surface for wire cup
brushes.
4. Maintain contact between the edge of the wheel
and the work surface with wire wheels.
5. Continuously move the tool in a forward and
back motion to avoid creating gouges in the
work surface. Allowing the tool to rest on the
work surface without moving, or moving the tool
in a circular motion causes burning and swirling
marks on the work surface.
6. Remove the tool from the work surface before
turning the tool off. Allow the tool to stop
rotating before setting it down.
CAUTION: Use extra care when
working over an edge, as a sudden
sharp movement of grinder may be
experienced.
Metal Applications
When using the tool in metal applications, make
sure that a residual current device (RCD) has been
inserted to avoid residual risks caused by metal
swarf.
If the power supply is shut off by the RCD, take the
tool to authorised DEWALT repair agent.
WARNING: In extreme working
conditions, conductive dust can
accumulate inside the machine housing
when working with metal. This can result
in the protective insulation inthe machine
becoming degraded with a potential risk
of an electrical shock.
To avoid build-up of metal swarf inside the machine,
we recommend to clear the ventilation slots on a
daily basis. Refer to Maintenance.
ENGLISH
Using Flap Discs
WARNING: Metal dust build-up.
Extensive use of flap discs in metal
applications can result in the increased
potential for electric shock. To reduce
this risk, insert an RCD before use
and clean the ventilation slots daily by
blowing dry compressed air into the
ventilation slots inaccordance with the
below maintenance instructions.
Cutting Metal
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
For cutting with bonded abrasives, always use
the guard type 1.
The charger and battery pack are not serviceable.
There are no serviceable parts inside.
When cutting, work with moderate feed, adapted to
the material being cut. Do not exert pressure onto
the cutting disc, tilt or oscillate the machine.
Pop-off Brushes
Do not reduce the speed of running down cutting
discs by applying sideward pressure.
The machine must always work in an upgrinding
motion. Otherwise, the danger exists of it being
pushed uncontrolled out of the cut.
The motor will be automatically shut off indicating
that the carbon brushes are nearly worn out and
that the tool needs servicing. The carbon brushes
are not user-serviceable. Take the tool to an
authorised DEWALT repair agent.
When cutting profiles and square bar, it is best to
start at the smallest cross section.
Rough Grinding
Never use a cutting disc for roughing.
The best roughing results are achieved when setting
the machine at an angle of 30° to 40° . Move the
machine back and forth with moderate pressure. In
this manner, the workpiece will not become too hot,
does not discolour and no grooves are formed.
Cutting Stone
The machine shall be used only for dry cutting.
For cutting stone, it is best to use a diamond cutting
disc.
Operate the machine only with additional dust
protection mask.
Working Advice
Exercise caution when cutting slots in
structural walls.
Slots in structural walls are subject to the countryspecific regulations. These regulations are to be
observed under all circumstances.
Before beginning work, consult the responsible
structural engineer, architect or the construction
supervisor.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
NOTICE: Do not lubricate the tool as it
will damage the internal parts.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
63
EN GLI S H
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
Optional Accessories
WARNING: Accessories must be rated
for at least the speed recommended on
the tool warning label. Wheels and other
accessories running over their rated
accessory speed may fly apart and
cause injury. Threaded accessories
must have a M14 hub. Every
unthreaded accessory must have a
22.2 mm (7/8") arbor hole. If it does not,
it may have been designed for a circular
saw. Accessory ratings must always
be above tool speed as shown on tool
nameplate.
It is important to choose the correct guards, backing
pads and flanges to use with grinder accessories.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
ACCESSORY TABLE
D
b
Min. Periphical Threaded
[mm] Rotation speed hole length
[min.-1]
[m/s]
[mm]
d
d
D
125 6 22.23 11000
80
-
125
80
-
b
D
64
-
-
11000
D
b
Min. Periphical Threaded
[mm] Rotation speed hole length
[min.-1]
[m/s]
[mm]
d
d
b
75 30 M14
11000
45
18.0
125 12 M14
11000
80
18.0
D
D
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Max.
[mm]
Max.
[mm]
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
ENGLISH
GUARANTEE
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion, NiCd and NiMH cells are recyclable. Take
them to your dealer or a local recycling station.
The collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
65
EN GLI S H
GRINDING AND CUTTING ACCESSORY CHART
Guard Type
Accessory
Description
How to Fit Grinder
Depressed
centre grinding
disc
TYPE 27
GUARD
Type 27 guard
Flap wheel
Backing flange
Wire wheels
Type 27 depressed
centre wheel
Threaded clamp nut
Wire wheels
with threaded
nut
Type 27 guard
Wire wheel
Wire cup with
threaded nut
Type 27 guard
Wire brush
Backing pad/
sanding sheet
Type 27 guard
Rubber backing pad
Sanding disc
Threaded clamp nut
66
ENGLISH
GRINDING AND CUTTING ACCESSORY CHART (cont.)
Guard Type
Accessory
Description
How to Fit Grinder
Masonry
cutting disc,
bonded
TYPE 1
GUARD
Type 1 guard
Metal
cutting disc,
bonded
Diamond
cutting wheels
TYPE 1
GUARD
Backing flange
Cutting wheel
Threaded clamp nut
OR
TYPE 27
GUARD
67
ESPAÑOL
AMOLADORA PROFESIONAL SIN CABLES
DC411
¡Enhorabuena!
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se
utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes
o mal mantenidos, la emisión de
vibración puede variar. Esto puede
aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de
trabajo.
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Velocidad prevista/sin carga
Diámetro de la rueda
Diámetro del eje
Longitud del perno
Peso
VDC
W
min-1
mm
mm
kg
DC411
18
2
405
6500
125
M14
16
2,2*
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en
cuenta también las veces en que la
herramienta está apagada o cuando
está en funcionamiento pero no
realizando ningún trabajo. Esto puede
reducir considerablemente el nivel de
exposición durante el periodo total de
trabajo.
*el peso incluye la empuñadura lateral y el protector
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de la
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica)
dB(A)
83
dB(A)
dB(A)
3,0
94
dB(A)
3,0
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en
cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma
EN 60745:
Valor de la emisión de vibración ah amolado de superficie
ah,AG =
m/s²
5,9
Incertidumbre K =
m/s²
1,5
Valor de emisión de la vibración ah lijado de disco
ah,DS =
m/s²
< 2,5
Incertidumbre K =
m/s²
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
68
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador de
los efectos de la vibración tales como:
ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Paquete de baterías
Tipo de batería
Voltaje
VDC
Capacidad
Ah
Peso
kg
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
DE9096 DE9503 DE9180
NiCd
NiMH
Li-Ion
18
18
18
2,4
2,6
2,0
1,0
1,0
0,68
VAC
Tiempo de carga aprox. min
Peso
kg
DE9116
230
NiCd/
NiMH
60
(paquetes
de baterías
de 2,0 Ah)
0,4
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
DE9135
230
NiCd/NiMH/
Li-Ion
40
(paquetes
de baterías
de 2,0 Ah)
0,52
10 Amperios, en la red
ESPAÑOL
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DC411
DEWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/CE y 2011/65/UE. Si desea más
información, póngase en contacto con DEWALT en
la dirección indicada a continuación o bien consulte
la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
01.05.2012
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en
las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica
que funciona a través de la red eléctrica (con cable)
o a la herramienta eléctrica que funciona con batería
(sin cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que pierda el
control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
69
ESPAÑOL
b)
c)
d)
e)
f)
Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. El uso de un
dispositivo de corriente residual reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
70
d)
e)
f)
g)
Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
d) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
e) Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
ESPAÑOL
f)
g)
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
Use la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas puede
ocasionar una situación peligrosa.
5) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS QUE
FUNCIONAN CON BATERÍA
a) Recárguelas sólo con el cargador
especificado por el fabricante. Un
cargador que sea adecuado para un tipo
de batería puede ocasionar un riesgo de
incendio si se utiliza con otra batería.
b) Use herramientas eléctricas sólo con las
baterías designadas específicamente. El
uso de cualquier otro tipo de batería puede
crear un riesgo de lesión o de incendio.
c) Cuando no se esté utilizando la batería,
manténgala alejada de otros objetos de
metal, como los clips, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos pequeños
de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un
cortacircuito en los terminales de la batería
puede causar quemaduras o un incendio.
d) En condiciones de abuso, el líquido
puede salirse de la batería, evite el
contacto. Si se produce un contacto de
forma accidental, enjuague con agua. Si
el líquido entra en contacto con los ojos,
busque atención médica. El líquido que
sale de la batería puede causar irritación o
quemaduras.
6) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de
la herramienta eléctrica.
NORMAS DE SEGURIDAD
ESPECÍFICAS ADICIONALES
Instrucciones de seguridad para
todas las operaciones
a) Esta herramienta eléctrica está diseñada
para funcionar como amoladora, lijadora,
escobilla de alambre o herramienta de
corte. Lea todas las advertencias de
seguridad, instrucciones, ilustraciones
y especificaciones provistas con esta
herramienta eléctrica. El incumplimiento de
las instrucciones que se indican a continuación
podría provocar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesiones graves.
b) No se recomienda el uso de esta
herramienta eléctrica para operaciones
de pulido. Su uso para operaciones para las
que la herramienta no ha sido diseñada puede
ocasionar peligro y lesiones personales.
c) No utilizar accesorios que no estén
diseñados y recomendados específicamente
por el fabricante de la herramienta. El
hecho de que el accesorio pueda acoplarse
a la herramienta eléctrica no garantiza un
funcionamiento sin riesgos.
d) La velocidad prevista del accesorio debe ser
como mínimo igual a la velocidad máxima
marcada en la herramienta eléctrica. Los
accesorios que funcionen más rápido que su
velocidad prevista pueden romperse y salir
volando.
e) El diámetro externo y el grosor del accesorio
deben estar dentro de la capacidad de su
herramienta eléctrica. Los accesorios de
tamaño incorrecto no pueden protegerse o
controlarse adecuadamente.
f) El tamaño del eje de las muelas, las
bridas, platos portadiscos o cualquier otro
accesorio debe acoplarse bien al eje de la
herramienta eléctrica. Los accesorios con
agujeros para el eje que no se corresponden
con las piezas de montaje de la herramienta
eléctrica se desequilibrarán, vibrarán
excesivamente y pueden causar pérdida de
control.
g) No utilice un accesorio dañado. Antes
de cada uso inspeccione el accesorio,
como por ejemplo la muela abrasiva, para
verificar si tiene muescas o grietas, el plato
portadiscos para verificar si tiene grietas
o roturas o si está muy desgastado, la
escobilla de alambre para comprobar si
71
ESPAÑOL
tiene alambres sueltos o agrietados. Si se
cae la herramienta eléctrica o un accesorio,
inspecciónelos para comprobar si están
dañados o instale un accesorio no dañado.
Después de inspeccionar e instalar un
accesorio, colóquense usted y las personas
presentes alejados del plano del accesorio
en movimiento y ponga la herramienta
eléctrica en funcionamiento a la velocidad
sin carga máxima durante un minuto. Los
accesorios dañados normalmente se romperán
durante este periodo de prueba.
h) Póngase un equipo de protección personal.
Dependiendo de la aplicación, use un
protector facial y gafas protectoras. Si
corresponde, póngase una mascarilla
antipolvo, protectores para el oído, guantes
y un delantal de trabajo que pueda detener
pequeños fragmentos abrasivos o de la
pieza de trabajo. La protección ocular debe
poder detener las partículas volantes que se
producen con varias operaciones. La mascarilla
antipolvo o el respirador deben poder filtrar las
partículas generadas por la operación que esté
realizando. La exposición prolongada al ruido
de intensidad elevada puede causar pérdida
auditiva.
m) No ponga en funcionamiento la herramienta
eléctrica mientras la transporte a su lado. El
contacto accidental con el accesorio giratorio
podría hacer que se enganche la ropa y que el
accesorio toque su cuerpo.
n) Limpie periódicamente los orificios de
ventilación de la herramienta eléctrica. El
ventilador del motor atraerá el polvo dentro de
la caja protectora y la acumulación excesiva
del metal en polvo puede ocasionar riesgos
eléctricos.
o) No utilice la herramienta eléctrica cerca de
materiales inflamables. Las chispas podrían
prender fuego a estos materiales.
p) No utilice accesorios que requieran
líquidos refrigerantes. El utilizar agua u
otros refrigerantes líquidos puede ocasionar
electrocución o descarga.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
ADICIONALES PARA TODAS LAS
OPERACIONES
Causas y prevención de rebote por
parte del operador
i) Mantenga a las personas que estén cerca
a una distancia de seguridad del área de
trabajo. Todos los que entren al área de
trabajo deben llevar puesto un equipo de
protección personal. Los fragmentos de una
pieza de trabajo o de un accesorio roto pueden
salir volando y ocasionar una lesión mas allá del
área inmediata de operación.
El rebote es una reacción repentina al quedar
enganchados o atrapados una muela, plato
portadiscos, cepillo u otro accesorio en movimiento.
Al engancharse o quedar presionado un accesorio
en movimiento, este se detiene rápidamente y a su
vez causa que la herramienta eléctrica no controlada
quede forzada en dirección opuesta a la rotación del
accesorio en el punto del trabado.
j) Sostenga la herramienta eléctrica sólo
en superficies de agarre aisladas cuando
realice una operación en la cual el accesorio
para cortar pudiera entrar en contacto con
instalaciones eléctricas ocultas o su propio
cable. El contacto de los accesorios de corte
con un cable cargado, puede cargar las partes
metálicas expuestas de la herramienta eléctrica
y producir una descarga eléctrica al operador.
Por ejemplo, si una muela abrasiva se engancha o
queda presionada por la pieza de trabajo, el borde
de la muela que entra en el punto de presión puede
incrustarse en la superficie del material ocasionando
que la muela se salga o se trabe. La muela puede
saltar hacia el operador o lejos de él, dependiendo
de la dirección del movimiento de la muela en el
punto de presión. Las muelas abrasivas pueden
también romperse en estas condiciones.
k) Coloque el cable lejos del accesorio
giratorio. Si pierde el control, el cable puede
cortarse o engancharse y puede arrastrar a la
mano o el brazo hacia el accesorio giratorio.
El rebote es el resultado del mal uso de la
herramienta o de procedimientos o condiciones
de operación incorrectos y puede ser evitado si se
toman las precauciones debidas, enumeradas a
continuación:
l) No deje nunca a un lado la herramienta
eléctrica hasta que el accesorio se haya
parado por completo. El accesorio giratorio
puede agarrarse a la superficie y hacer que
usted pierda el control de la herramienta.
72
a) Sujete firmemente la herramienta eléctrica
y sitúe el cuerpo y el brazo de manera
que pueda resistir la fuerza del rebote.
Para un máximo control del rebote o
reacción del par motor durante la puesta
ESPAÑOL
en funcionamiento utilice siempre la
empuñadura auxiliar, si la hubiera. El
operador puede controlar la reacción del par
motor o la fuerza del rebote, si se toman las
precauciones adecuadas.
b) No ponga nunca la mano cerca del
accesorio en movimiento. El accesorio puede
rebotarle en la mano.
c) No se sitúe en el área hacia donde vaya a
moverse la herramienta eléctrica si ocurre
un rebote. El rebote impulsará a la herramienta
en la dirección opuesta al movimiento de la
muela en el momento del enganche.
d) Tenga especial cuidado cuando trabaje
esquinas, bordes afilados, etc. Evite hacer
rebotar o enganchar el accesorio. Las
esquinas, los bordes afilados o los rebotes
tienen tendencia a enganchar el accesorio en
movimiento y ocasionar pérdida de control o
tensión de retroceso.
e) No acople una hoja de tallado de madera
de sierra de cadena o una hoja de sierra
dentada. Dichas hojas ocasionan frecuentes
rebotes y pérdida de control.
Advertencias de seguridad
específicas para operaciones de
amolado y corte abrasivo
a) Utilice sólo tipos de muela que estén
recomendados para su herramienta eléctrica
y el protector específico diseñado para la
muela seleccionada. Las muelas para las que
la herramienta eléctrica no ha sido diseñada no
pueden protegerse adecuadamente y no son
seguras.
b) El protector debe estar unido a la
herramienta eléctrica de forma segura y
posicionado para una seguridad máxima,
de manera que quede expuesta la menor
cantidad de muela hacia el operador. El
protector ayuda a proteger al operador de
fragmentos de muela rotos y del contacto
accidental con la rueda y las chispas que
podrían incendiar la ropa.
c) Las muelas deben utilizarse únicamente
para las aplicaciones recomendadas. Por
ejemplo: no amole con el lado de una muela
de corte. Las muelas de corte abrasivo están
previstas para el amolado periférico, y si se
aplican fuerzas laterales a estas muelas pueden
provocar que se rompan.
d) Use siempre bridas de muela no dañadas
que sean del tamaño y forma correctos
para la muela seleccionada. Las bridas de
muela apropiadas sirven de soporte para la
muela, reduciendo así la posibilidad de rotura
de la misma. Las bridas de las muelas de corte
pueden ser diferentes de las bridas de las
muelas para amolado.
e) No utilice muelas desgastadas de
herramientas eléctricas más grandes. Una
muela diseñada para una herramienta eléctrica
más grande no es adecuada para la mayor
velocidad de una herramienta más pequeña y
puede explotar.
Advertencias de seguridad
adicionales para operaciones de
corte abrasivo
a) No “atasque” la muela de corte ni aplique
excesiva presión. No intente hacer un
corte de profundidad excesiva. El ejercer
demasiada presión sobre la muela aumenta la
carga y la susceptibilidad de giro o bloqueo de
la muela en el corte y la posibilidad de rebote o
rotura de la muela.
b) No posicione su cuerpo alineado con
respecto a la muela en movimiento ni detrás
de ella. Cuando la muela, en el punto de
operaciones, se aleje de su cuerpo, el posible
rebote puede propulsar la muela en movimiento
y la herramienta eléctrica directamente hacia
usted.
c) Cuando la muela esté bloqueada o cuando
interrumpa un corte por cualquier razón,
apague la herramienta eléctrica y sujétela
sin moverse hasta que la muela se pare por
completo. No intente nunca sacar del corte
la muela de corte mientras la muela esté en
movimiento, de lo contrario puede ocurrir un
rebote. Investigue y tome medidas correctivas
para eliminar la causa del trabado de la muela.
d) No vuelva a empezar la operación de corte
en la pieza de trabajo. Deje que la muela
alcance la velocidad máxima y vuelva a
introducirla en el corte con cuidado. La
muela puede bloquearse, saltar o rebotar si
la herramienta eléctrica vuelve a ponerse en
marcha en la pieza de trabajo.
e) Apoye los paneles o cualquier pieza de
trabajo de tamaño grande para minimizar el
riesgo de presión o rebote de la muela. Las
piezas de trabajo grandes tienden a hundirse
por su propio peso. Se deben colocar soportes
bajo la pieza de trabajo cerca de la línea de
corte y cerca del borde de la pieza de trabajo
en ambos lados de la muela.
73
ESPAÑOL
f) Tenga mucho cuidado cuando realice
“cortes de cavidad” en paredes existentes
u otras zonas ciegas. La muela protuberante
puede cortar las tuberías de gas o de agua, la
instalación eléctrica o los objetos que puedan
ocasionar un rebote.
Advertencias de seguridad
específicas para operaciones de
lijado
a) No utilice papel de disco de lijado de
un tamaño excesivamente grande. Siga
las recomendaciones del fabricante al
seleccionar el papel de lijado. El papel de
lijado grande que sobresalga del disco de
lijado presenta un riesgo de laceración y puede
ocasionar el enganche o rotura del disco o un
rebote.
Advertencias de seguridad
específicas para operaciones de
cepillado con escobilla de alambre
a) Tenga en cuenta que se desprenden
cerdas de alambre de la escobilla incluso
durante el funcionamiento normal. No
ejerza demasiada presión en los alambres
aplicando una carga excesiva a la escobilla.
Las cerdas de alambre pueden penetrar
fácilmente la ropa ligera o la piel.
b) Si se recomienda el uso de un protector
para el cepillado con escobilla de alambre,
no permita que haya interferencias de
la rueda o escobilla de alambre con el
protector. La rueda o escobilla de alambre
puede expandirse en diámetro debido al trabajo
y a las fuerzas centrífugas.
Riesgos residuales
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
– Riesgo de quemaduras debido a los accesorios
que se calientan durante el funcionamiento.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
– Riesgo de polvo de sustancias peligrosas.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de fecha, que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la superficie de la caja
protectora que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería.
Ejemplo:
2013 XX XX
Año de fabricación
Información adicional de seguridad
• La instalación por rosca de accesorios debe
coincidir con la rosca del eje de la amoladora.
Para los accesorios instalados por pestañas,
el orificio del eje del accesorio debe adaptarse
al diámetro de la pestaña. Los accesorios que
no se corresponden con las piezas de montaje
de la herramienta eléctrica se desequilibrarán,
vibrarán excesivamente y pueden causar
pérdida de control.
• La superficie de molido de las ruedas centrales
bajadas debe instalarse bajo el plano del
borde del protector. Una rueda instalada
incorrectamente que se proyecta fuera del
plano del borde del protector no puede
protegerse correctamente.
74
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES: Este manual
contiene instrucciones importantes de seguridad
y funcionamiento para los cargadores de batería
DE9116/DE9135.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y las indicaciones preventivas en
el cargador, en la batería y en el producto que
utiliza la batería.
ESPAÑOL
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230
voltios. No realice pruebas con objetos
conductores. Puede haber riesgo de
descarga eléctrica o electrocución.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. No permita que ningún líquido
entre en el cargador. Podría provocar
descargas eléctricas.
ATENCIÓN: Riesgo de quemadura.
Para minimizar el riesgo de lesiones,
cargue sólo baterías recargables
DEWALT. Otros tipos de baterías
pueden estallar y provocar daños
personales y materiales.
ATENCIÓN: En determinadas
circunstancias, con el cargador
enchufado en la fuente de alimentación,
algunos materiales extraños pueden
provocar un cortocircuito en los
contactos de carga expuestos dentro
del cargador. Deben mantenerse fuera
de las cavidades del cargador objetos
extraños de naturaleza conductora
como esponjas de acero, láminas
de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas, entre otros.
Cuando no haya una batería en la
cavidad, desenchufe siempre el
cargador de la fuente de alimentación.
Desenchufe el cargador antes de
limpiarlo.
• NO intente cargar la batería con un cargador
distinto de los indicados en este manual.
El cargador y la batería están diseñados
específicamente para funcionar juntos.
• No use un alargador a menos que sea
absolutamente necesario. El uso de un
alargador incorrecto puede provocar riesgo de
incendio, descarga eléctrica o electrocución.
• No coloque objetos en la parte superior
del cargador ni coloque el cargador en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y provocar un calor
interno excesivo. Coloque el cargador lejos de
cualquier fuente de calor. El cargador se ventila
a través de las ranuras en la parte superior e
inferior de la cubierta.
• No utilice el cargador con un cable o
enchufe dañado: reemplácelos de inmediato.
• No utilice el cargador si ha recibido un golpe
fuerte, se ha caído, o presenta algún daño.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, cuando deba
realizar un mantenimiento o reparaciones,
llévelo a un centro de servicio técnico
autorizado. Si se montase mal el aparato,
existe el riesgo de que se produzca una
descarga eléctrica, electrocución o incendio.
• Antes de limpiarlo, desconecte el cargador
de la toma de corriente. Con ello minimizará
el riesgo de descarga eléctrica. Quitar la
batería no reduce este riesgo.
• NUNCA intente conectar dos cargadores
juntos.
• El cargador está diseñado para funcionar
con corriente eléctrica doméstica estándar
de 230 V. No intente utilizarlo con otro
voltaje. Esto no se aplica al cargador vehicular.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
• Estos cargadores no están diseñados
para usos distintos de la carga de baterías
recargables DEWALT. Cualquier otro uso que
se les dé puede provocar riesgo de incendio,
descarga eléctrica o electrocución.
Cargadores
• No exponga el cargador a la lluvia ni a la
nieve.
El cargador DE9135 acepta baterías de NiCd, NiMH
o Litio-Ion de 7,2 – 18 V.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De esta manera,
disminuirá el riesgo de dañar el enchufe y el
cable.
Estos cargadores no necesitan ajuste y están
diseñados para que su funcionamiento sea lo más
fácil posible.
• Asegúrese de que el cable esté situado de
modo que no lo pise nadie, ni se tropiece
con él, y que no esté sujeto a daños o
tensiones.
Los cargadores DE9116 aceptan paquetes de
baterías NiCd y NiMH que van desde
7,2 a 18 V.
Procedimiento de carga (fig. 2)
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230
voltios. No realice pruebas con objetos
conductores. Peligro de descarga
eléctrica o electrocución.
75
ESPAÑOL
1. Enchufe el cargador (l) en una toma de corriente
apropiada antes de introducir la batería.
2. Introduzca la batería en el cargador. La luz roja
(de carga) parpadeará continuamente para
indicar que el proceso de carga se ha iniciado.
3. Se sabrá que se ha terminado la carga cuando
la luz roja esté ENCENDIDA continuamente.
La batería está totalmente cargada y podrá
utilizarse en este momento o dejarse en el
cargador.
NOTA: Para asegurar el máximo rendimiento y vida
útil de las baterías de NiCd, NiMH y Li-Ion, cargue la
batería por un mínimo de 10 horas antes de usarla
por primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado
de carga de la batería.
Estado de la carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría
cambie la batería
problema
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Regeneración automática
El modo de regeneración automática equilibrará
o igualará las pilas individuales de la batería a su
capacidad máxima. Las baterías deben regenerarse
semanalmente o cuando no suministren la misma
cantidad de potencia.
Para regenerar su batería, colóquela en el cargador,
como de costumbre. Déjela en el cargador durante
10 horas como mínimo.
Retraso por batería caliente/fría
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por batería caliente/
fría y suspende la carga hasta que la batería alcanza
la temperatura adecuada. En ese momento, el
cargador inicia automáticamente el modo de carga
de la batería. Esta función garantiza la máxima
duración de la batería.
SÓLO BATERÍAS DE LI-ION
Las baterías de Li-Ion están diseñadas con un
Sistema de protección electrónico que protegerá la
batería contra la sobrecarga, el sobrecalentamiento
o la descarga completa.
76
La herramienta se apagará automáticamente si el
Sistema de protección electrónico se activa. Si esto
ocurre, coloque la batería de Li-Ion en el cargador
hasta que esté totalmente cargada.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente
cargada. Antes de utilizar la batería y el cargador,
lea las instrucciones de seguridad a continuación.
Luego siga los procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No cargue ni use la batería en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya
polvo, gases o líquidos inflamables. Poner o
sacar la batería del cargador puede inflamar el
polvo o los gases.
• Cargue las baterías sólo con cargadores
DEWALT.
• NO las salpique ni las sumerja en agua u otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y la
batería en lugares en los que la temperatura
pueda alcanzar o superar los 40 °C (como
cobertizos al aire libre o construcciones de
metal en verano).
PELIGRO: No intente nunca abrir la
batería por ningún motivo. Si la caja de
la batería está agrietada o dañada, no
la introduzca en el cargador. No aplaste,
deje caer ni dañe la batería. No utilice
una batería o un cargador que hayan
recibido un golpe fuerte, se hayan
caído, pisado o dañado de alguna
forma (por ejemplo, perforado con un
clavo, golpeado con un martillo, pisado).
Puede haber riesgo de descarga
eléctrica o electrocución. Las baterías
dañadas deben devolverse al centro de
servicio para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
ESPAÑOL
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE NÍQUEL-CADMIO (NiCd) O NÍQUEL METAL
HIDRURO (NiMH)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego.
1. Quite el capuchón protector de la batería
antes de colocar la batería en el cargador o la
herramienta (fig. 3A).
2. Coloque el capuchón protector en los
contactos inmediatamente después de quitar la
batería del cargador o la herramienta (fig. 3B).
ADVERTENCIA: Asegúrese de que
el capuchón protector de la batería
esté bien colocado antes de proceder
a almacenar o transportar una batería
suelta.
• Es posible que en condiciones de uso o
temperatura extremos se produzca una
pequeña pérdida de líquido de las pilas de
la batería. Esto no indica un fallo.
Sin embargo, si el precinto externo está roto:
a. y el líquido de la batería entra en contacto
con su piel, lávese inmediatamente con
agua y jabón durante varios minutos.
b. y el líquido de la batería entra en contacto
con los ojos, lávelos con agua limpia
durante 10 minutos como mínimo y obtenga
atención médica inmediatamente. (Nota
médica: El líquido es una solución de
hidróxido de potasio al 25%-35%).
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li Ion)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemadura. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
Capuchón de la batería (fig. 3)
Para tapar los contactos de una batería suelta, se
suministra un capuchón protector para la batería.
Sin el capuchón protector puesto, puede que los
objetos metálicos sueltos provoquen un cortocircuito
en los contactos, con el consiguiente riesgo de
incendio y daño a la batería.
Batería
TIPO DE BATERÍA
Las DC411 funcionan con paquetes de baterías de
18 V.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
NOTA: Las baterías de Li-Ion deben estar
completamente cargadas cuando están
guardadas.
2. Un almacenamiento de larga duración no
dañará la batería o el cargador. En condiciones
adecuadas, se pueden guardar hasta 5 años.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y la batería
muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
La batería se está cargando.
La batería está cargada.
Batería defectuosa.
Retraso por batería caliente/fría.
No realizar pruebas con objetos
conductores.
77
ESPAÑOL
No cargar baterías deterioradas.
Usar sólo baterías DEWALT, cualquier
otra puede estallar y provocar lesiones
corporales y daños materiales.
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables
defectuosos.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1, 2, 8)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Interruptor de gatillo
b. Botón de desbloqueo
c. Botón de bloqueo del eje
Cargar sólo entre 4 °C y 40 °C.
d. Eje (fig. 8)
e. Empuñadura lateral
Desechar las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
No incinerar la batería de NiMH, NiCd+ y
Li-Ion.
f. Disco abrasivo
g. Brida de apoyo antibloqueo
h. Tuerca de sujeción roscada
i. Protección (tipo 27)
j. Paquete de baterías
Carga baterías de NiMH y NiCd.
k. Botones de liberación de la batería
USO PREVISTO
Carga baterías de Li-Ion.
Consultar los datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 amoladora de ángulo
1 Protección tipo 27
1 mango lateral
1 juego de cejas
1 llave con dos clavijas
2 baterías (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1 cargador de baterías (DC411KL, DC411KB,
DC411KA)
1 caja para el kit (DC411KL, DC411KB,
DC411KA)
1 manual de instrucciones
1 diagrama de desmontaje
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
78
La amoladora angular de gran capacidad DC411
ha sido diseñada para aplicaciones profesionales de
amolado, corte, lijado y cepillado eléctrico.
NO utilizar las ruedas para amolar que no sean
ruedas de disco abombado y disco de aletas.
NO deben usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Estas amoladoras angulares de gran capacidad son
herramientas eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la
batería coincida con el voltaje que figura en la placa
de especificaciones. Asegúrese también de que
el voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
ESPAÑOL
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que
sea absolutamente necesario. Use un alargador
adecuado a la potencia del cargador (consulte los
Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Antes del montaje
y el ajuste, quite siempre la batería.
Apague siempre la herramienta
antes de poner o sacar la batería.
ADVERTENCIA: Utilice solamente
baterías y cargadores DEWALT.
Cómo poner y sacar la batería de la
herramienta (fig. 2)
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
NOTA: Compruebe que la batería (j) esté totalmente
cargada.
PARA INSTALAR LA BATERÍA EN EL MANGO DE LA
HERRAMIENTA
1. Alinee la muesca dentro del mango de la
herramienta con la batería (fig. 2).
2. Deslice la batería firmemente en el mango hasta
que oiga el cierre del bloqueo.
PARA SACAR LA BATERÍA DE LA HERRAMIENTA
1. Apriete los botones de liberación (k) y saque
la batería del mango de la herramienta tirando
hacia afuera con firmeza.
2. Introduzca la batería en el cargador como se
describe en la sección del cargador de este
manual.
Montaje de la empuñadura lateral
(fig. 4)
ADVERTENCIA: Antes de utilizar
la herramienta, compruebe que la
empuñadura esté bien apretada.
ADVERTENCIA: El asa lateral deberá
utilizarse siempre para mantener el
control de la herramienta en todo
momento.
La empuñadura lateral (e) se puede montar en
ambos lados de la carcasa, en los agujeros
dispuestos para ello. Antes de utilizar la herramienta,
compruebe que la empuñadura esté perfectamente
sujeta.
Para mayor comodidad del usuario, el cárter gira
90º para las operaciones de corte.
Cómo Girar el Cárter (fig. 4)
ADVERTENCIA: Para minimizar
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
quite la batería antes de realizar
ajustes o quitar/instalar los acoples o
accesorios.
1. Quite los cuatro tornillos de las esquinas que
fijan el cárter a la carcasa del motor.
2. Sin separar el cárter de la carcasa del motor,
gire la parte superior del cárter hasta alcanzar la
posición deseada.
NOTA: Si el cárter y la carcasa del motor mantienen
una separación de más de 3,17 mm (1/8"), la
herramienta deberá repararse y volverse a montar
en un centro de reparaciones DEWALT. Si no se lleva
la herramienta a reparar, podrían fallar el cepillo, el
motor y el rodamiento.
3. Vuelva a instalar los tornillos para fijar el cárter
a la carcasa del motor. Apriete los tornillos a
un par de 2,2 Nm (20 in-lbs). Si se aprietan
demasiado, se podrían partir los tornillos.
Montaje y extracción del protector
(fig. 5)
ADVERTENCIA: Antes del montaje y el
ajuste, quite siempre la batería. Apague
siempre la herramienta antes de poner o
sacar la batería.
ATENCIÓN: Las protecciones se
pueden utilizar con todas muelas,
los discos de corte, los cepillos
metálicos y los discos metálicos. La
DC411 viene con una protección que
se usa con discos de centro deprimido
(Tipo 27) discos cónicos (Tipo 27). La
misma protección está diseñada para
usarse con cepillos de copa metálica.
79
ESPAÑOL
Cuando utilice la amoladora DC411 con una rueda
abrasiva protegida para cortar metal o mampostería
DEBE usarse un protector Tipo 1. Los protectores
Tipo 1 pueden obtenerse por un precio adicional de
los distribuidores de DEWALT.
NOTA: Consulte la Tabla de accesorios de
amolado y corte al final de esta sección que
muestra otros accesorios que pueden utilizarse con
estas amoladoras.
1. Abrir el pestillo de la protección (p), y alinee las
espigas (m) de la protección con las ranuras (n)
del cárter.
2. Empuje la protección hacia abajo hasta que
las espigas de la protección encajen y giren
libremente en la muesca del cubo del cárter.
3. Con el pestillo de la protección abierto, girar la
protección (i) a la posición de trabajo deseada.
La protección debe colocarse entre el eje
y el operario para proporcionar la máxima
protección al operario.
4. Cierre el pestillo de la protección para fijar la
protección en el cárter. No debería poder girar
la protección con la mano cuando el pestillo
está cerrado. No haga funcionar la muela con la
protección suelta o con la palanca de sujeción
en la posición de abierto.
5. Para quitar la protección, abra el pestillo de
la protección, gire la protección para que las
espigas queden alineadas con las ranuras y tire
hacia arriba de la protección.
NOTA: La protección está preajustada al diámetro
del cubo del cárter de fábrica. Si, después de un
tiempo, la protección va quedando suelta, apriete el
tornillo de ajuste (o) con la palanca de sujeción en
la posición de cerrado con la protección instalada
sobre la herramienta.
ATENCIÓN: No apriete el tornillo de
ajuste con la palanca de sujeción el la
posición de abierto. Podrían producirse
daños indetectables en la protección o
en el cubo de montaje.
ATENCIÓN: Si la protección no se
puede apretar con la palanca de
sujeción, no utilice la herramienta.
Para minimizar el riesgo de lesiones
personales, lleve la herramienta y la
protección a un centro de reparaciones
para repararlas o para reemplazar la
protección.
AVISO: Para minimizar el riesgo de
daños en la herramienta, no apriete
el tornillo de ajuste con la palanca de
80
sujeción en la posición de abierto.
Podrían producirse daños indetectables
en la protección o en el cubo de
montaje.
NOTA: El amolado angular y el corte se pueden
realizar con discos del Tipo 27 diseñados y
específicos para este propósito; los discos con
un grosor 6,35 mm (1/4") han sido diseñados para
el amolado de superficies, mientras que los de
3,17 mm (1/8") han sido diseñados para el
amolado angular.
Ajustar y retirar la Base de Soporte/
Hoja de Lija (fig. 1, 8)
1. Coloque la herramienta en una mesa con el
protector hacia arriba.
2. Retire la pestaña de soporte (g).
3. Coloque el soporte de respaldo de goma
correctamente en el eje (d).
4. Coloque la hoja de lija sobre el soporte de
respaldo de goma.
5. Atornille la tuerca de sujeción roscada (h) en el
eje. El anillo en la tuerca de sujeción roscada
(h) debe mirar hacia el soporte de respaldo de
goma.
6. Presione el botón de bloqueo del eje (c) y gire el
eje (d) hasta que se bloquee en su sitio.
7. Apriete la tuerca de sujeción roscada (h) con el
separador de dos clavijas.
8. Suelte el botón de bloqueo del eje
9. Para sacar el soporte de respaldo de goma,
afloje la tuerca de sujeción roscada (h) con el
separador de dos clavijas.
Antes de usar la máquina
• Instale el protector y el disco o muela
apropiada. No utilice discos o muelas
excesivamente desgastados.
• No utilice un accesorio dañado. Antes de cada
uso inspeccione los accesorios, por ejemplo,
las muelas abrasivas, para verificar si tiene
muescas o grietas; el plato portadiscos, para
verificar si tiene grimas o roturas o si está muy
desgastado, y el cepillo de metal, para verificar
si tiene alambres sueltos o quebrados. Si la
herramienta eléctrica o un accesorio se caen,
compruebe que no estén dañados y, en su
caso, instale un accesorio no dañado. Después
de inspeccionar e instalar un accesorio, usted
y otras personas que estuviesen cerca deben
alejarse del plano del accesorio en movimiento,
solo entonces ponga la herramienta eléctrica
ESPAÑOL
en funcionamiento a velocidad máxima en
vacío durante un minuto. Por lo general, los
accesorios dañados se rompen durante la
prueba.
por su propio peso. Se deben colocar
soportes bajo la pieza de trabajo
cerca de la línea de corte y cerca del
borde de la pieza de trabajo en ambos
lados de la muela.
• Compruebe que los rebordes interior y
exterior estén montados correctamente. Siga
las instrucciones indicadas en el cuadro de
accesorios abrasivos y de corte.
• Lleve siempre los guantes de
protección habituales cuando opere
con esta herramienta.
• Compruebe que el disco o la muela giren en
dirección de las flechas en el accesorio y la
herramienta.
• La caja de engranajes alcanzará
temperaturas muy altas durante el
uso.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Antes
de volver a conectar la herramienta,
apriete y suelte el interruptor de puesta
en marcha para comprobar que la
herramienta esté apagada.
ADVERTENCIA:
• Compruebe que todos los materiales
que vayan a ser amolados estén bien
fijos en su sitio.
• Utilice fijaciones o un torno para
sostener y apoyar la pieza de trabajo
en una plataforma estable. Es
importante fijar y soportar la pieza de
trabajo con seguridad para evitar el
movimiento de la pieza de trabajo y
perder el control. El movimiento de
la pieza de trabajo o la pérdida de
control pueden crear peligros y daños
personales graves.
• Sujete la pieza de trabajo. Las piezas
sujetas con dispositivos de sujeción
o con un tornillo de banco quedan
mejor bloqueadas que a mano.
• Apoye los paneles o cualquier otra
pieza de trabajo de tamaño grande
para minimizar el riesgo de presión
o rebote de la muela. Las piezas de
trabajo grandes tienden a hundirse
• Aplique sólo una presión suave a la
herramienta. No ejerza presión lateral
en el disco.
• Evite las sobrecargas. Si la
herramienta se calienta, hágala
funcionar unos minutos en vacío.
No tocar los accesorios hasta que
se enfríen. Los discos alcanza una
temperatura elevada durante el uso.
• No utilice reductores ni adaptadores
para adaptar el orificio de un disco
demasiado ancho para la máquina.
• No utilice nunca la herramienta sin
colocar la protección.
• La herramienta no está diseñada para
ser usada con copa de desbaste.
• No use herramientas eléctricas con
soportes para corte.
• No use complementos de papel con
productos abrasivos aglutinados.
• Tenga cuidado, ya que la rueda sigue
girando tras apagar las herramientas.
Posición adecuada de las manos
(fig. 1, 9)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos,
ponga una mano en la empuñadura lateral (e) y la
otra en la empuñadura principal (q).
81
ESPAÑOL
Interruptor
BOTÓN DE BLOQUEO E INTERRUPTOR DEL GATILLO
(FIG. 6)
Su herramienta de corte está equipada con un
botón de bloqueo (b).
Para bloquear el interruptor del gatillo, pulse el
botón de bloqueo tal y como se muestra. Cuando el
botón de bloqueo está apretado hasta el icono de
bloqueo, la unidad está bloqueada.
Bloquee siempre el interruptor del gatillo cuando
transporte o guarde la herramienta para prevenir la
posibilidad de que se encienda accidentalmente.
Para desbloquear el interruptor de gatillo, pulse
el botón de bloqueo. Cuando el botón de bloqueo
esté apretado hasta el icono de desbloqueo,
la unidad quedará desbloqueada. El botón de
bloqueo está pintado de rojo para indicar cuándo el
interruptor está en posición desbloqueado.
Accione el disparador (a) para que la herramienta
funcione. Si suelta el interruptor de gatillo, la
herramienta se apaga.
NOTA: Esta herramienta no está pensada para
poder bloquear el interruptor en la posición de
encendido ON y nunca debería bloquearse en ON
por ningún otro medio.
ATENCIÓN: Sujete fuertemente la
empuñadura lateral y el cuerpo de la
herramienta para mantener controlada
la herramienta al arrancarla y durante su
uso, y hasta que el disco o el accesorio
dejen de girar. Compruebe que el disco
esté completamente parado antes de
soltar la herramienta.
ATENCIÓN: Deje que la herramienta
alcance la velocidad máxima antes de
entre en contacto con la superficie de
trabajo. Levante la herramienta de la
superficie de trabajo antes de apagar la
herramienta.
BLOQUEO DEL EJE
El pasador de cierre del eje evita que el eje gire
cuando se está instalando o sacando un disco.
Coloque el pasador de cierre del eje sólo cuando la
herramienta esté apagada, sin batería y el disco se
haya detenido completamente.
AVISO: Para minimizar el riesgo de
daños en la herramienta, no coloque el
pasador de cierre cuando la herramienta
esté funcionando. Si lo hiciera, podría
dañar la herramienta y uno de los
accesorios insertados podría salir
disparado con el resultado de lesiones.
82
Para activar el bloqueo, pulse el botón de bloqueo
del eje y gire el eje hasta el tope.
Montaje y Utilización con el Botón
Pulsado Centrado de las Muelas y de
los Discos Lijadores de Láminas
CÓMO MONTAR Y SACAR LOS DISCOS PROTEGIDOS
(FIG. 1, 7)
ADVERTENCIA: Para minimizar el
riesgo de graves lesiones personales,
apague la herramienta y quite la batería
antes de realizar ajustes o quitar/instalar
los acoples o accesorios.
Los discos protegidos se instalan directamente
sobre el eje roscado M14.
1. Rosque la rueda sobre el eje manualmente.
2. Pulse el botón de cierre del eje y utilice una llave
para apretar el cubo del disco.
3. Para sacar el disco, siga el mismo
procedimiento a la inversa.
ATENCIÓN: Si el disco no está
correctamente asentado antes de
arrancar la herramienta podría causar
daños en la herramienta o en el disco.
CÓMO MONTAR Y SACAR LAS RUEDAS NO PROTEGIDAS
(FIG. 8)
ADVERTENCIA: Para minimizar el
riesgo de graves lesiones personales,
apague la herramienta y quite la batería
antes de realizar ajustes o quitar/instalar
los acoples o accesorios.
Las muelas Tipo 27 con el centro rebajado deben
utilizarse con las cejas incluidas.
1. Instale la ceja de soporte antibloqueo (g) en el
eje (d) con el centro que sobresale contra el
disco. Asegúrese de que la ceja de soporte se
asienta sobre las partes planas del eje y apriete
y gire la ceja antes de colocar el o los
disco(s).
2. Coloque el disco contra la ceja de soporte, y
centre el disco en el centro que sobresale de la
ceja de soporte.
3. Al apretar el botón de cierre del eje, enrosque
la tuerca de fijación (h) en el eje. Si el disco que
está instalando tiene más de 3,17 mm (1/8")
de grosor, coloque la rosca de fijación roscada
en el eje de modo que el centro que sobresale
encaje con el centro del disco (fig. 8A). Si el
disco que está instalando tiene 3,17 mm (1/8")
de grosor o menos, coloque la rosca de fijación
ESPAÑOL
roscada en el eje de modo que el centro que
sobresale no se apoye en el disco (Fig. 8B).
mayor cuando la herramienta funciona a gran
velocidad.
4. Al apretar el botón de cierre del eje, apriete la
tuerca de fijación con una llave.
3. Usted debe colocarse de modo que la parte
abierta inferior de la rueda quede frente a usted.
5. Para sacar el disco, pulse el botón de cierre del
eje, y afloje la tuerca de fijación con una llave.
4. Una vez iniciado el corte y realizado un surco en
la pieza en que se trabaje, no cambie el ángulo
de corte. Al cambiar el ángulo obligaría al disco
a doblarse y podría romperse. Las muelas en
ángulo no han sido diseñadas para soportar
presiones laterales si se doblan.
NOTA: Si el disco sigue girando después de
haber apretado la rosca de fijación, compruebe la
orientación de la rosca de fijación roscada. Si se
instala un disco fino con el piloto de la tuerca de
fijación contra la rueda, éste girará debido a que la
altura del piloto evita que la tuerca de fijación sujete
el disco.
AMOLADO DE SUPERFICIES CON LAS MUELAS
1. Deje que la herramienta alcance la velocidad
máxima antes de entrar en contacto con la
superficie de trabajo.
2. Aplique la mínima presión sobre la superficie de
trabajo y permita que la herramienta funcione
a la velocidad máxima. El ritmo de amolado es
mayor cuando la herramienta funciona a gran
velocidad.
3. Mantenga un ángulo de 20º a 30º entre la
herramienta y la superficie de trabajo.
4. Desplace continuamente la herramienta en un
movimiento hacia adelante y hacia detrás para
evitar que se formen ranuras en la superficie de
trabajo.
5. Aparte la herramienta de la superficie de
trabajo antes de apagarla. Deje que la
herramienta deje de girar antes de depositarla.
AMOLADO DE ÁNGULOS CON LAS MUELAS
ADVERTENCIA: Los discos que se
utilizan para cortar y realizar el amolado
de los ángulos se pueden romper
o girar en reverso si se tuercen o
brincan mientras se está utilizando la
herramienta para cortar o para realizar
un amolado en profundidad. Para
reducir el riesgo de una lesión grave,
limite el uso de estos discos a una
protección estándar del Tipo 27 para
cortes superficiales y estriados (menos
de 13 mm (1/2") de profundidad). La
parte abierta de la protección debe
estar alejada del operario.
1. Deje que la herramienta alcance la velocidad
máxima antes de entrar en contacto con la
superficie de trabajo.
2. Aplique la mínima presión sobre la superficie de
trabajo y permita que la herramienta funcione
a la velocidad máxima. El ritmo de amolado es
5. Quite la herramienta de la superficie de trabajo
antes de apagar la herramienta. Deje que la
herramienta deje de girar antes de depositarla.
ADVERTENCIA: No utilice discos
de corte/muelas en ángulo para las
aplicaciones de amolado en superficie
ya que estos discos no han sido
diseñados para las presiones laterales
que se producen con el amolado de
superficie. Podría romperse la rueda y
causar graves daños personales.
Precauciones a tener en cuenta al
usar el cepillo metálico en pintura
1. NO SE RECOMIENDA el cepillado metálico de
pintura con base de plomo debido a la dificultad
de controlar el polvo contaminado que se
produce. El mayor peligro del envenenamiento
por plomo es para los niños y las personas
mayores.
2. Como resulta muy difícil identificar si una
pintura contiene plomo sin un análisis químico,
le recomendamos que tome las siguientes
precauciones cuando use el cepillo metálico en
cualquier tipo de pintura:
SEGURIDAD PERSONAL
1. Ningún niño o mujer embarazada deberían
entrar en la zona de trabajo hasta que se
haya terminado con el cepillado metálico de la
pintura y se haya limpiado todo bien.
2. Todas las personas que entren en la zona de
trabajo deberían llevar una mascarilla o un
respirador. El filtro debe cambiarse diariamente
o cuando quien lo lleva tenga dificultad para
respirar.
NOTA: Utilice únicamente mascarillas
adecuadas para trabajar con polvo de pintura
y vapores de plomo. Las mascarillas normales
para pintura no le ofrecen esta protección.
Consulte en su ferretería local cuáles son las
mascarillas adecuadas. autorizadas por la
N.I.O.S.H.
83
ESPAÑOL
3. No se debería COMER, BEBER o FUMAR
dentro de la zona de trabajo para evitar
ingerir partículas de pintura contaminada. Los
operarios deberían lavarse y limpiarse ANTES
de comer, beber o fumar. Los artículos de
alimentación, bebida o de fumar no deberían
permanecer en la zona de trabajo ya que se
podría depositar polvo en ellos.
SEGURIDAD MEDIOAMBIENTAL
1. Debería retirarse la pintura de modo que se
minimice la cantidad de polvo generada.
2. Las zonas en las que se retire la pintura
deberían estar selladas con plásticos de 4 mm
de grosor.
3. El cepillado metálico debe realizarse de manera
que se reduzca la corriente de polvo de la
pintura fuera de la zona de trabajo.
LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS
1. Todas las superficies de la zona de trabajo
deberían ser limpiadas con un aspirador y
limpiadas a fondo diariamente a lo largo de la
duración del proceso de cepillado metálico. Las
bolsas del aspirador deberían reemplazarse con
frecuencia.
2. Los plásticos y trapos deben recogerse y
eliminarse junto a todos los restos de polvo
o desconches y otros restos que se hayan
eliminado. Deben colocarse en cajas selladas
para desechos y eliminarse según los
procedimientos habituales para la basura.
Durante la limpieza, los niños y las mujeres
embarazadas deberían mantenerse alejados de
la zona más inmediata de trabajo.
3. Todos los juguetes, mobiliario lavable y
utensilios utilizados por niños deberían ser
lavados a fondo antes de volver a utilizarlos.
Montaje y uso de los cepillos y
discos metálicos
Los cepillos de alambre en copa o las ruedas de
alambre se enroscan directamente en el eje de la
amoladora sin necesidad de utilizar cejas. Utilice
únicamente cepillos de alambre o ruedas que se
proporcionen un buje roscado M14. Es necesaria
una protección Tipo 27 cuando se utilicen cepillos y
discos metálicos.
ATENCIÓN: Para minimizar el riesgo
de lesiones, use guantes de trabajo
cuando manipule los cepillos y
discos metálicos. Pueden quedar muy
afilados.
84
ATENCIÓN: Para minimizar el
riesgo de dañar la herramienta,
el disco o el cepillo, no toque la
protección cuando esté montada o se
esté utilizando. El accesorio puede sufrir
daños no detectables, que podrían
fragmentar los alambres del disco o la
copa del accesorio.
CÓMO MONTAR LOS CEPILLOS DE ALAMBRE EN COPA Y
LAS RUEDAS DE ALAMBRE
ADVERTENCIA: Para minimizar
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
quite la batería antes de realizar
ajustes o quitar/instalar los acoples o
accesorios.
1. Rosque la rueda sobre el eje manualmente.
2. Pulse el botón de bloqueo del eje y utilice una
llave para apretar el buje de la rueda o el cepillo
de alambre para apretar la rueda.
3. Para sacar la rueda, siga el mismo
procedimiento a la inversa.
AVISO: Para minimizar el riesgo de
dañar la herramienta, asiente bien
el buje de la rueda antes de hacer
funcionar la herramienta.
CÓMO UTILIZAR LOS CEPILLOS EN COPA Y LAS RUEDAS
DE ALAMBRE
Las ruedas y cepillos de alambre se pueden utilizar
para eliminar el óxido, los desconches y la pintura y
para suavizar las superficies irregulares.
1. Deje que la herramienta alcance la velocidad
máxima antes de entrar en contacto con la
superficie de trabajo.
2. Aplique la mínima presión sobre la superficie de
trabajo y permita que la herramienta funcione
a la velocidad máxima. El ritmo de eliminación
del material es mayor cuando la herramienta
funciona a gran velocidad.
3. Mantenga un ángulo de 5˚ a 10˚ entre
la herramienta y la superficie de trabajo para
los cepillos de copa metálica.
4 Mantenga el contacto entre el borde de la
rueda y la superficie de trabajo en cuando a las
ruedas de alambre.
5. Desplace continuamente la herramienta en un
movimiento hacia adelante y hacia detrás para
evitar que se formen ranuras en la superficie
de trabajo. Si posa la herramienta sobre la
superficie de trabajo sin moverla, o moviendo
la herramienta con un desplazamiento circular
dejaría marcas de quemado o de remolino
sobre la superficie de trabajo.
ESPAÑOL
6. Quite la herramienta de la superficie de trabajo
antes de apagar la herramienta. Permita que la
herramienta deje de girar antes de depositarla.
ATENCIÓN: Ponga especial cuidado
al trabajar sobre un borde, ya que la
amoladora podría experimentar un
brusco movimiento.
Las máquina debe trabajar siempre con el
movimiento abrasivo hacia arriba. En caso contrario,
existe el peligro de que sea expulsada sin control
fuera del corte.
Cuando corte perfiles y barras cuadradas, le
conviene empezar con las secciones transversales
más pequeñas.
Aplicaciones de metal
Desbastado
Cuando utilice la herramienta en aplicaciones de
metal, asegúrese de que se haya insertado un
dispositivo de corriente residual (DCR) para evitar los
riesgos residuales causados por las virutas de metal.
No use nunca una muela de corte para
desbastar.
Si el DCR corta el suministro eléctrico, lleve la
herramienta a un agente de reparaciones autorizado
de DEWALT.
ADVERTENCIA: En condiciones de
trabajo extremas, el polvo conductor
puede acumularse dentro de la caja
protectora de la máquina cuando se
trabaja con metal. Esto puede dar
como resultado que el aislamiento
protector de la máquina se degrade
y se produzca un riesgo potencial de
descarga eléctrica.
Para evitar la acumulación de virutas de metal
dentro de la máquina, recomendamos limpiar las
ranuras de ventilación a diario. Consulte la sección
Mantenimiento.
Uso de discos de aletas
ADVERTENCIA: Acumulación de
polvo metálico. El uso extensivo de
discos de aletas en las aplicaciones
de metal puede resultar en un mayor
potencial de descarga eléctrica. Para
reducir el riesgo, introduzca un DCR
antes de usarlos y limpie las ranuras
de ventilación a diario soplando en
ellas aire comprimido seco según las
instrucciones de mantenimiento que se
indican más abajo.
Corte de metal
Para cortar con abrasivos aglomerados, usar
siempre la protección de tipo 1.
Al cortar, trabaje avanzando con moderación, según
el material que deba cortar. No ejercite ninguna
presión en la muela de corte, no incline ni haga
oscilar la máquina.
No reduzca la velocidad de funcionamiento de las
muelas de corte aplicando ninguna presión lateral.
Los mejores resultados de desbastado se consiguen
cuando se configura la máquina en un ángulo de
30° a 40°. Hacer avanzar y retroceder la máquina
ejercitando una moderada presión. De esta manera,
la pieza de trabajo no se calentará demasiado, no
se descolorará ni se formarán surcos.
Cortar piedra
La máquina se debe utilizar solo para corte en
seco.
Para corta piedra es mejor utilizar un discos de corte
diamantado.
Póngase una mascarilla de protección contra el
polvo cada vez que se utilice la máquina.
Consejos de trabajo
Tenga cuidado cuando haga ranuras en muros
estructurales.
Las ranuras en muros estructurales están
sujetas a las normas específicas del país de uso.
Estas normas deberán cumplirse en todas las
circunstancias.
Antes de empezar a trabajar, consulte al ingeniero
responsable de la estructura, el arquitecto o el
supervisor de construcción.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
85
ESPAÑOL
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser
reparados. Este aparato no incluye piezas que
puedan ser reparadas por el usuario en su interior.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Escobillas desmontables
El motor se parará automáticamente para indicar
que las escobillas de carbón están casi desgastadas
y que es necesario hacerle el mantenimiento a la
herramienta. Las escobillas de carbón no pueden
ser reparadas por el usuario. Lleve la herramienta a
un agente de reparaciones autorizado de DEWALT.
ADVERTENCIA: Los accesorios
deben hacerse funcionar, al menos a la
velocidad recomendada en la etiqueta
de advertencia de la herramienta. Las
ruedas y otros accesorios funcionando
por encima de la velocidad indicada
para aquel accesorio podrían salir
despedidas y causar lesiones. Los
accesorios roscados deben tener un
buje M14. Cualquier accesorio que no
tenga rosca deberá tener un orificio
para el árbol de 22,2 mm (7/8"). Si no
fuera así, podría ser que hubiera sido
diseñado para una sierra circular. La
potencia de los accesorios siempre
debe ser superior a la velocidad de la
herramienta, según se indica en la placa
de datos de la herramienta.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
AVISO: no lubrique la herramienta ya
que dañará las piezas internas.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Es muy importante escoger las protecciones
adecuadas, las almohadillas de soporte y las cejas
que deben utilizarse con los accesorios de la
amoladora.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
MESA DE ACCESORIOS
Max.
[mm]
D
86
d
Mín. Velocidad
rotación periférica
[m/s]
[mín.-1]
Longitud
agujero
roscado
[mm]
d
D
125 6 22,23 11000
80
-
125
80
-
b
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiarlo, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y grasa
del exterior del cargador puede usarse
un paño o cepillo suave no metálico.
No utilice agua ni ninguna solución de
limpieza.
b
[mm]
D
-
-
11000
ESPAÑOL
Max.
[mm]
D
b
[mm]
d
Mín. Velocidad
rotación periférica
[m/s]
[mín.-1]
Longitud
agujero
roscado
[mm]
d
b
Batería recargable
75 30 M14
11000
45
18,0
125 12 M14
11000
80
18,0
D
D
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Esta batería de larga duración debe recargarse
cuando deje de producir la suficiente potencia
en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego
sáquela de la herramienta.
• Las pilas de Li-Ion, NiCd y NiMH son
reciclables. Llévelas a su distribuidor o a
una estación de reciclaje local. Las baterías
recogidas serán recicladas o eliminadas
adecuadamente.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
87
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA •
Si no está completamente satisfecho con
el funcionamiento de su producto DEWALT,
sólo tiene que devolverlo al punto de compra
en un plazo de 30 días y le propondremos un
cambio por una herramienta más adecuada.
En producto deberá estar completo, tal y
como se compró, y deberá presentarse un
justificante de compra. Quedan excluidas las
piezas de repuesto y accesorios, a menos
que presenten algún fallo cubierto por la
garantía.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
88
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
ESPAÑOL
TABLA DE ACCESORIOS DE AMOLADO
Tipo de protector
Accesorio
Descripción
Cómo colocar la amoladora
Disco de
amolado
abombado
PROTECTOR
TIPO 27
Protector Tipo 27
Rueda de
aletas
Ruedas de
alambre
Brida de soporte
Muela abombada Tipo 27
Tuerca de presión roscada
Ruedas de
alambre con
tuerca roscada
Protector Tipo 27
Rueda de alambre
Copa de
alambre con
tuerca roscada
Protector Tipo 27
Escobilla de alambre
Plato
portadiscos/
hoja de lijado
Protector Tipo 27
Plato portadiscos de goma
Disco de lijado
Tuerca de presión roscada
89
ESPAÑOL
TABLA DE ACCESORIOS DE AMOLADO (cont.)
Tipo de protector
Accesorio
Descripción
Cómo colocar la amoladora
Disco de
corte de
mampostería,
enlazado
PROTECTOR
TIPO 1
Protector Tipo 1
Disco de corte
para metal,
enlazado
Muelas
para cortar
diamante
PROTECTOR
TIPO 1
O
PROTECTOR
TIPO 27
90
Brida de soporte
Muela de corte
Tuerca de presión roscada
FRANÇAIS
MEULEUSE SANS FIL INDUSTRIELLE
DC411
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement
le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de
travail.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance absorbée
Vitesse à vide/nominale
Diamètre de meule
Diamètre de broche
Longueur de broche
Poids
VDC
W
min-1
mm
mm
kg
DC411
18
2
405
6500
125
M14
16
2,2*
* le poids inclus la poignée latérale et le carter
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de pression
acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de puissance
acoustique)
dB(A)
83
dB(A)
dB(A)
3,0
94
dB(A)
3,0
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité)
déterminées conformément à la norme EN 60745 :
Valeur d’émission de vibration ah, meulage de finition
ah,AG =
m/s²
5,9
Incertitude K =
m/s²
1,5
Valeur d’émission de vibration ah, ponçage
ah,DS =
m/s²
< 2,5
Incertitude K =
m/s²
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Bloc-piles
Battery type
Tension
Capacité
Poids
VDC
Ah
kg
Chargeur
Tension secteur
Type de piles
Durée de charge
approx.
Poids
Fusibles
Europe
VAC
min
kg
DE9096
NiCd
18
2,4
1,0
DE9116
230
NiCd/ NiMH
60
(Blocs-piles
de 2,0 Ah)
0,4
Outils 230 V
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
DE9135
230
NiCd/NiMH/ Li-Ion
40
(Blocs-piles
de 2,0 Ah)
0,52
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
91
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
DC411
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Caractéristiques techniques sont
conformes aux normes :
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Ces produits sont également conformes aux
normes 2004/108/CE et 2011/65/UE. Pour plus
d’informations, veuillez contacter DEWALT à
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette
notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
01.05.2012
92
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ - AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
FRANÇAIS
e)
f)
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
b) Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
c) Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
d) Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
e) Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
f) Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g)
Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques
engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c) Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
d) Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
e) Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
f) Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
g) Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE
a) Recharger la batterie uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant.
Un chargeur propre à un certain type de
93
FRANÇAIS
b)
c)
d)
batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
Utiliser les outils électriques uniquement
avec leur batterie spécifique. L’utilisation
d’autres batteries comporte des risques de
dommages corporels ou d’incendie.
Après utilisation, ranger la batterie
à l’écart d’objets métalliques, tels
que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques susceptibles de conduire
l’électricité entre les bornes, car cela pose
des risques de brûlures ou d’incendie.
Si utilisée de façon abusive, la batterie
pourra perdre du liquide. Éviter alors tout
contact. En cas de contact accidentel,
rincer abondamment à l’eau claire. En cas
de contact oculaire, rincer puis consulter
immédiatement un médecin. Le liquide
de la batterie peut engendrer irritation ou
brûlures.
6) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
RÈGLES PARTICULIÈRES DE
SÉCURITÉ ADDITIONNELLES
Consignes générales de sécurité
a) Cet outil électrique a été conçu pour le
meulage, ponçage, brossage métallique
ou le tronçonnage. Lire toute directive
de sécurité, consigne, illustration et
spécification fournie avec l’outil électrique.
Tout manquement aux directives suivantes
pose des risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de blessures graves.
b) Les opérations telles que le polissage ne
sont pas recommandées avec cet outil
électrique. Toute opération pour laquelle l’outil
n’a pas été conçu comporte des risques de
dommages matériels et corporels.
c) Ne pas utiliser des accessoires qui n’ont pas
été spécifiquement conçus et recommandés
par le fabricant de l’outil. Le fait que
l’accessoire peut être rattaché à l’outil électrique
ne veut pas automatiquement dire que son
utilisation ne posera aucun risque.
d) La vitesse nominale des accessoires
doit être équivalente ou supérieure
à celle recommandée sur l’étiquette
94
d’avertissement de l’outil. Les accessoires
utilisés à une vitesse plus rapide que leur vitesse
nominale peuvent éclater ou se détacher de
l’outil.
e) Le diamètre externe et l’épaisseur de
l’accessoire utilisé doivent se conformer
aux spécifications de la plaque signalétique
de l’outil électrique. Les accessoires aux
spécifications incorrectes ne peuvent être ni
maintenus ni contrôlés de façon adéquate.
f) L’alésage des meules, brides, tampons de
soutien, ou de tout autre accessoire, doit
correspondre parfaitement à la taille de la
broche de l’outil électrique. Les accessoires
dont l’alésage ne correspond pas au dispositif
d’installation de l’outil électrique ne tourneront
pas correctement, vibreront de façon excessive
et pourront causer la perte de contrôle de l’outil.
g) Ne pas utiliser d’accessoires endommagés.
Avant toute utilisation, vérifier tous les
accessoires, par exemple que les meules
abrasives ne sont ni ébréchées ni fendues,
les tampons de soutien ne sont ni fendus ni
usés excessivement, les brosses métalliques
ne comportent aucun élément brisé ou
lâche. En cas de chute, vérifier que l’outil
n’a pas été endommagé et remplacer tout
accessoire abîmé. Après avoir inspecté
et installé un accessoire, se situer, soimême et tout individu présent, hors du
plan de rotation de l’accessoire et laisser
tourner l’outil une minute à sa vitesse à
vide maximale. En général, tout accessoire
endommagé se brisera lors du temps d’essai.
h) Porter un équipement de protection
individuel. Selon l’application, utiliser une
protection faciale et des lunettes ou un
masque de protection. Si approprié, porter
un masque anti-poussières, une protection
auditive, des gants et un tablier d’atelier
capables de vous protéger contre toute
projection abrasive ou tout fragment. La
protection oculaire doit être capable d’arrêter
toute projection de débris engendrés par des
opérations diverses. Le masque anti-poussières
doit être capable de filtrer les particules
engendrées par l’opération en cours. Toute
exposition prolongée à un haut niveau de
décibels peut occasionner une perte de l’acuité
auditive.
i) Maintenir à distance toute personne
étrangère au travail en cours. Toute
personne à l’intérieure de l’aire de travail
doit porter un équipement de protection
individuel. Des débris provenant de la pièce
FRANÇAIS
à travailler ou d’un accessoire brisé pourraient
être éjectés et causer des dommages corporels
au-delà de l’aire de travail immédiate.
j) Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues
à cet effet pendant toute utilisation où
l’organe de coupe pourrait entrer en contact
avec des fils électriques cachés ou son
propre cordon. Tout contact de l’organe de
coupe avec un fil sous tension peut mettre les
parties métalliques exposées de l’outil sous
tension et électrocuter l’utilisateur.
k) Maintenir le cordon électrique éloigné de la
partie rotative de l’outil. En cas de perte de
contrôle, le cordon pourrait être sectionné ou
abîmé, et les bras ou mains pourraient entrer en
contact avec l’organe rotatif.
l) Attendre systématiquement l’arrêt complet
de l’outil avant de le déposer. L’organe rotatif
pourrait s’accrocher à la surface utilisée et
rendre l’outil dangereusement imprévisible.
m) Ne pas laisser l’outil électrique en marche
alors qu’il est accroché à votre côté. Tout
contact accidentel de l’organe rotatif pourrait
faire que ce dernier s’accroche aux vêtements
et qu’un accessoire entre en contact avec le
corps.
n) Nettoyer régulièrement les orifices
d’aération de l’outil. Le ventilateur du moteur
attirera de la poussière à l’intérieur du boîtier
et une accumulation excessive de poussières
métalliques pourrait poser des risques
d’électrocution/incendie.
o) Ne pas utiliser cet outil électrique à
proximité de matériaux inflammables, car
des étincelles pourraient les enflammer.
p) Ne pas utiliser d’accessoires nécessitant
l’utilisation d’un réfrigérant fluide. L’utilisation
d’eau ou de tout autre réfrigérant fluide pourrait
poser des risques d’électrocution ou de
décharges électriques.
CONSIGNES GÉNÉRALES DE
SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES
Causes et prévention anti-rebonds
Les rebonds sont la conséquence du grippage
ou coinçage d’une meule, d’un tampon de
soutien, d’une brosse en rotation ou de tout autre
accessoire. Tout grippage ou coinçage causera
rapidement le blocage de l’accessoire en rotation,
ce qui lancera l’outil non contrôlé dans la direction
opposée à l’accessoire en rotation au point du
grippage.
Par exemple, si une meule abrasive reste accrochée
ou pincée dans une pièce à travailler, le bord
de la meule engagée au point de grippage peut
s’enfoncer dans la surface du matériau et faire
tressauter ou rebondir la meule. La meule peut alors
rebondir vers ou à l’opposé de l’utilisateur, selon la
direction du mouvement de la meule au point de
grippage. Dans ces conditions, il peut aussi arriver
que les meules abrasives se brisent.
Les rebonds proviennent d’une utilisation impropre
de l’outil ou de conditions ou procédures
d’exécution incorrectes, et peuvent être évités
en prenant les précautions adéquates énoncées
ci-dessous :
a) Maintenir la scie fermement en positionnant
le corps et les bras de façon à pouvoir
résister à toute force de rebonds. Utiliser
systématiquement la poignée latérale,
si fournie avec l’outil, pour un contrôle
maximal de l’outil en cas de rebonds ou
retour de couple au démarrage. L’utilisateur
peut contrôler le retour de couple ou les forces
de rebonds si des précautions adéquates sont
prises.
b) Ne jamais approcher les mains de l’organe
rotatif. L’accessoire pourrait rebondir sur les
mains.
c) Ne pas positionner le corps dans l’espace
que pourrait occuper l’outil en cas de
rebonds. Les rebonds projetteront l’outil dans
la direction opposée au mouvement de la meule
au point de grippage.
d) Prendre des précautions supplémentaires
pour travailler des coins, des bords acérés,
etc. Éviter que l’accessoire sursaute ou
reste accroché. Les coins, bords acérés ou les
sursauts ont tendance à retenir l’accessoire en
rotation et causer la perte de contrôle de l’outil,
ou des rebonds.
e) Ne pas rattacher une lame à chaîne
coupante, à sculpter ou une lame dentée.
Ces lames posent des risques de rebonds
fréquents et de perte de contrôle de l’outil.
Consignes spécifiques de sécurité
propres au polissage et au
tronçonnage abrasif
a) Utiliser uniquement des types de meules
recommandés pour votre outil électrique
ainsi que le carter spécifiquement conçu
pour la meule choisie. Les meules non
conçues pour un outil électrique ne peuvent être
adéquatement protégées et sont dangereuses.
95
FRANÇAIS
b) Le carter doit être soigneusement arrimé à
l’outil électrique et installé pour optimiser
la sécurité, de façon à ce que l’utilisateur
soit le moins possible exposé à la meule.
Le carter doit protéger l’utilisateur contre des
fragments de roue cassés, le contact accidentel
et des étincelles qui pourraient enflammer les
vêtements.
c) Les meules ne doivent être utilisées que
pour les applications recommandées. Par
exemple : ne pas meuler avec la partie
latérale d’une meule à tronçonner. Les
meules à tronçonner ont été conçues pour
le meulage périphérique, toute force latérale
appliquée sur ces meules pourrait les faire
éclater.
d) Utiliser systématiquement des brides de
meules en parfait état, de taille et forme
adaptées à la meule choisie. Les brides
de meules servent de support aux meules,
réduisant ainsi les possibilités que la meule
se brise. Les brides de meules à tronçonner
peuvent différer des brides de disques à meuler.
e) Ne pas utiliser de meules émoussées lors
de leur utilisation sur des outils électriques
plus gros. Les meules conçues pour des outils
électriques plus gros ne sont pas adéquates
pour les vitesses plus rapides des outils plus
petits, et risqueraient d’éclater.
Consignes spécifiques de
sécurité additionnelles propres au
tronçonnage abrasif
a) Ne pas gripper la meule à tronçonner ou lui
appliquer une pression excessive. Ne pas
tenter d’effectuer des profondeurs de coupe
excessives. Pousser excessivement la meule
augmente la charge imposée à l’outil, et les
possibilités de torsion ou grippage de la meule
dans la coupe, et par conséquent les rebonds
et bris.
b) Ne pas aligner le corps avec la meule en
rotation ou se placer derrière elle. Lorsque la
meule, au point d’exécution, s’éloigne du corps,
tout rebond possible pourrait propulser la meule
en rotation et l’outil électrique directement sur
l’utilisateur.
c) En cas de grippage de meule, ou si une
coupe est interrompue pour quelque raison
que ce soit, arrêter l’outil électrique et le
maintenir immobile jusqu’à arrêt complet
de la meule. Ne jamais tenter de retirer une
meule à tronçonner de la coupe alors qu’elle
96
est en rotation, pour prévenir tout rebond.
Vérifier la pièce à travailler et prendre les
mesures adéquates pour éliminer toute cause
de grippage.
d) Ne pas reprendre l’opération de coupe
dans la pièce. Laisser la meule tourner à
plein régime puis ré-entrer dans la coupe
prudemment. La meule pourrait se gripper,
sortir de la coupe ou effectuer un rebond si
l’outil électrique était remis en marche dans la
pièce à travailler.
e) Soutenir les panneaux, ou toute pièce
surdimensionnée, pour minimiser tout risque
de grippage ou rebond de la meule. Les
pièces larges ont tendance à s’affaisser sous
leur propre poids. Un support doit être installé
sous la pièce à travailler, près de la ligne de
coupe, et près des bords, de chaque côté de la
meule.
f) Prenez des précautions supplémentaires
lors de « coupes de poche » dans des
murs existants ou dans toute zone à
visibilité limitée. La meule pourrait couper
des canalisations de gaz ou d’eau, des fils
électriques ou des objets pouvant causer en
retour des rebonds.
Consignes spécifiques de sécurité
propres au ponçage
a) Ne pas utiliser des disques de papier
abrasif de taille excessive. Suivre les
recommandations du fabricant lors de la
sélection du papier à poncer. Les feuilles
de papier abrasif de grande taille, dépassant
du tampon ponceur, posent des risques de
lacération, et peuvent faire que le disque
s’accroche ou se déchire, ou causer des
rebonds.
Consignes spécifiques de sécurité
propres au brossage métallique
a) Prendre des précautions, car des fibres
métalliques sont éjectées par la brosse
pendant le cours normal des opérations.
Ne pas surcharger les fils en appliquant une
pression excessive sur la brosse. Les fibres
métalliques peuvent facilement pénétrer les
vêtements légers et/ou la peau.
b) Si l’utilisation d’un carter est recommandée
pour le brossage métallique, protéger la
brosse métallique circulaire ou la brosse de
toute interférence avec ce carter. Le diamètre
des brosses métalliques circulaires ou des
brosses, peut se dilater. C" est dû au travail et
aux forces centrifuges.
FRANÇAIS
Informations de sécurité
supplémentaires
• Le filetage de montage des accessoires
doit correspondre à celui du mandrin de la
meuleuse. Pour les accessoires montés avec
des brides, l’alésage de l’accessoire doit
correspondre au diamètre de positionnement de
la bride. Les accessoires qui ne correspondent
pas au dispositif d’installation de l’outil électrique
ne tourneront pas correctement, vibreront de
façon excessive et pourront causer la perte de
contrôle de l’outil.
• La surface de meulage des meules à moyeu
déporté doit être montée au-dessous du
plan de la lèvre du carter de protection. Une
meule mal montée qui dépasse du plan de la
lèvre du carter de protection ne peut pas être
correctement protégée.
RISQUES RÉSIDUELS
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Diminution de l’acuité auditive ;
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules ;
– Risques de brûlures provoquées par des
accessoires ayant surchauffé pendant leur
fonctionnement ;
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé ;
– Risques posés par les poussières de
substances dangereuses.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication, qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la surface
interne du boîtier formant charnière entre l’outil et la
batterie.
Exemple :
2013 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVER CES CONSIGNES : cette notice
d’instructions renferme des consignes de sécurité et
d’utilisation importantes propres aux chargeurs de
batterie DE9116/DE9135.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toute consigne
et avertissement apposés sur le chargeur, la
batterie et le produit utilisant la batterie.
DANGER : risques d’électrocution.
Présence de 230 volts aux bornes
de charge. Ne pas mettre en contact
avec des objets conducteurs, car il y
a risques de décharges électriques ou
d’électrocution.
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Ne laisser aucun
liquide pénétrer dans le chargeur, car il y
a risques de décharges électriques.
ATTENTION : risques de brûlures.
Pour réduire tout risque de dommages
corporels, ne recharger que des
batteries rechargeables DEWALT. Tout
autre type de batteries pourrait exploser
et causer des dommages corporels ou
matériels.
ATTENTION : Sous certaines
conditions, lorsque le chargeur est
branché sur le secteur, les bornes
de charge exposées à l’intérieur du
chargeur pourraient être court-circuitées
par des corps étrangers. Les corps
étrangers de nature conductrice tels
que, mais sans s’y limiter, la paille de
fer, les feuilles d’aluminium ou toute
accumulation de particules métalliques
doivent être maintenus à distance
des orifices du chargeur. Débrancher
systématiquement le chargeur
lorsqu’aucune batterie n’y est insérée.
Débrancher le chargeur avant tout
entretien.
• NE PAS tenter de charger la batterie avec
des chargeurs autres que ceux décrits dans
ce manuel. Le chargeur et la batterie ont été
conçus tout spécialement pour fonctionner
ensemble.
97
FRANÇAIS
• Ces chargeurs n’ont pas été conçus pour
des utilisations autres que recharger les
batteries rechargeables DEWALT. Toute
autre utilisation pose des risques d’incendie, de
décharges électriques ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur sa
fiche plutôt que sur son cordon. Cette
précaution réduira tout risque d’endommager la
fiche ou le cordon.
• S’assurer que le cordon est protégé de
manière à ce que personne ne marche ni
ne trébuche dessus, ou à ce qu’il ne soit ni
endommagé ni soumis à aucune tension.
• N’utiliser une rallonge qu’en cas de
nécessité absolue. L’utilisation d’une rallonge
inadéquate pose des risques d’incendie, de
décharges électriques ou d’électrocution.
• Ne poser aucun objet sur le chargeur. Ne
pas mettre le chargeur sur une surface
molle qui pourrait en bloquer la ventilation
et provoquer une surchauffe interne. Éloigner
le chargeur de toute source de chaleur. Le
chargeur dispose d’orifices d’aération sur le
dessus et le dessous du boîtier.
• Ne pas utiliser le chargeur avec une fiche
ou un cordon endommagé ; les remplacer
systématiquement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc, fait une chute ou a été endommagé
de quelque façon que ce soit. Le ramener
dans un centre de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur. Pour tout
entretien ou réparation, le rapporter dans
un centre de réparation agréé. Le fait de
le réassembler de façon incorrecte comporte
des risques de décharges électriques,
d’électrocution ou d’incendie.
• Débrancher le chargeur du secteur avant
tout entretien pour réduire tout risque de
décharges électriques. Le fait d’en retirer la
batterie ne réduira pas ces risques.
• NE JAMAIS tenter de connecter 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur a été conçu pour fonctionner
sur courant électrique domestique standard
de 230 volts. Ne pas tenter de l’utiliser
sous toute autre tension. Cette directive
ne s’applique pas aux chargeurs de postes
mobiles.
98
CONSERVER CES CONSIGNES
Chargeurs
Les chargeurs DE9116 acceptent les blocs-piles
NiCd et NiMH de 7,2 à 18 V.
Le chargeur DE9135 accepte les blocs-piles NiCd,
NiMH ou Li-Ion de 7,2 à 18 V.
Ces chargeurs ne requièrent aucun réglage et ont
été conçus pour être d’un usage aussi simple que
possible.
Procédure de charge (fig. 2)
DANGER : risques d’électrocution.
Tension de 230 volts aux bornes de
charge. Ne pas mettre en contact avec
des objets conducteurs pour prévenir
tout risque de décharges électriques ou
d’électrocution.
1. Brancher le chargeur (l) dans la prise appropriée
avant d’y insérer la batterie.
2. Insérer la batterie dans le chargeur. Le voyant
rouge (charge) clignotera de façon continue
pour indiquer que le processus de charge a
commencé.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée.
La batterie est alors complètement chargée
et peut être immédiatement utilisée ou laissée
dans son chargeur.
REMARQUE : pour assurer les performances et la
durée de vie maximales des batteries NiCd, NiMH
et Li-Ion, les recharger pendant un minimum de 10
heures avant toute utilisation initiale.
Processus de charge
Se reporter au tableau suivant pour déterminer l’état
de charge de la batterie.
État de charge
charge en cours
– – – –
pleinement chargée
–––––––––––
suspension de charge
–– – –– –
remplacer la batterie
•••••••••••
problème
•• •• •• ••
Équilibrage automatique
Le mode d’équilibrage automatique égalisera
ou équilibrera chaque cellule de la batterie pour
lui permettre de fonctionner à son rendement
optimum. La batterie doit être équilibrée de façon
hebdomadaire ou chaque fois qu’elle perd de sa
capacité.
FRANÇAIS
Pour équilibrer la batterie, l’insérer, comme
habituellement, dans son chargeur. Laisser la
batterie dans son chargeur un minimum de 10
heures.
Suspension de charge contre le
chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte qu’une batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
la fonction de suspension de charge, arrêtant ainsi
le chargement de la batterie jusqu’à ce qu’elle
reprenne sa température adéquate. Le chargeur se
met alors automatiquement en mode de charge.
Cette caractéristique assure aux batteries une durée
maximale de vie.
BATTERIES LI-ION SEULEMENT
Les batteries Li-Ion sont dotées d’un système
électronique de protection qui les protège contre
toute surcharge, surchauffe ou fuite importante.
L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque le
système électronique de protection sera activé.
Dans cette éventualité, placer la batterie Li-Ion sur le
chargeur pour la recharger pleinement.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa
tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine.
Avant d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les
consignes de sécurité ci-dessous. Puis suivre la
procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas recharger ou utiliser une batterie en
milieu déflagrant, en présence par exemple
de poussières, gaz ou liquides inflammables.
Insérer ou retirer une batterie de son chargeur
pourrait causer l’inflammation de toute
poussière ou émanation ambiante.
• Charger les batteries exclusivement sur des
chargeurs DEWALT.
• NE PAS immerger le chargeur dans l’eau ou
tout autre liquide, ou l’arroser d’aucun liquide.
• Ne pas entreposer ou utiliser l’outil et
la batterie à une température ambiante
pouvant excéder 40 °C (comme dans des
hangars ou des bâtiments métalliques l’été).
DANGER : ne jamais tenter d’ouvrir
la batterie pour quelque raison que
ce soit. Si le boîtier de la batterie est
fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur. Ne pas écraser,
laisser tomber, ou endommager les
batteries. Ne pas utiliser une batterie
ou un chargeur qui a reçu un choc
violent, est tombé, a été écrasé ou
endommagé de quelque façon que ce
soit (p. ex. percé par un clou, frappé
d’un coup de marteau, piétiné), car il
y a risques de décharges électriques
ou d’électrocution. Les batteries
endommagées doivent être renvoyées
à un centre de réparation pour y être
recyclées.
ATTENTION : Après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Certains outils équipés d’une large
batterie peuvent tenir à la verticale
sur celle-ci, mais manquent alors de
stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AU
NICKEL-CADMIUM (NiCd) OU AU NICKEL MÉTAL HYDRURE
(NiMH)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes.
• De légères fuites de liquide peuvent se
produire au niveau des cellules de la batterie
en cas d’utilisation ou de conditions de
températures extrêmes. Cela ne représente
en aucun cas une défaillance du produit.
Toutefois, si le joint d’étanchéité extérieur est
endommagé :
a. et que son liquide entre en contact avec
la peau, la rincer immédiatement à l’eau
savonneuse pendant quelques minutes.
b. et que son liquide entre en contact avec
les yeux, les rincer à l’eau claire pendant
au moins une dizaine de minutes puis
consulter immédiatement un médecin.
(Note médicale : le liquide est composé
d’une solution d’hydroxyde de potassium à
25–35 %).
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes. Au cours de l’incinération des
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières
toxiques sont dégagées.
99
FRANÇAIS
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte pourrait causer une irritation des
voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie
pourrait s’enflammer s’il est exposé à
des étincelles ou à une flamme.
Capuchon protecteur de batterie
(fig. 3)
Un capuchon protecteur est fourni avec l’appareil
pour recouvrir les bornes d’une batterie hors de son
chargeur/appareil. Sans ce capuchon protecteur,
des objets métalliques pourraient court-circuiter les
contacts, et poser des risques d’incendie ou de
dommages sérieux à la batterie.
1. Enlever le capuchon protecteur avant d’installer
la batterie dans le chargeur ou l’outil (fig. 3A).
2. Placer systématiquement le capuchon
protecteur sur les bornes une fois celle-ci retirée
du chargeur ou de l’outil (fig. 3B).
AVERTISSEMENT : vérifier que le
capuchon protecteur est bien en place
avant de ranger ou transporter une
batterie hors de son chargeur/outil.
Batterie
TYPE DE BATTERIE
2. Un stockage prolongé ne nuira ni à la batterie ni
au chargeur. Dans les conditions adéquates, ils
peuvent être entreposés jusqu’à 5 ans.
Étiquettes sur le chargeur et la
batterie
En plus des diagrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et la batterie comportent
les diagrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Charge en cours.
Batterie chargée.
Batterie défectueuse.
Suspension de charge.
Ne pas mettre en contact avec des objets
conducteurs
Ne pas recharger une batterie
endommagée.
Utiliser le chargeur exclusivement avec
des batteries DEWALT. Tout autre type de
batteries pourrait exploser et causer des
dommages corporels et matériels.
Ne pas exposer à l’eau.
Remplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
Recharger seulement entre 4 °C and
40 °C.
Le DC411 fonctionnent sur des blocs-piles de 18 V.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
REMARQUE : les batteries Li-Ion doivent être
pleinement chargées avant d’être entreposées.
Mettre la batterie au rebut conformément
à la réglementation en matière
d’environnement.
Ne pas incinérer les batteries NiMH,
NiCd+ et Li-Ion.
Charge les batteries NiMH et NiCd.
Charge les batteries Li-Ion.
100
FRANÇAIS
Consulter la Caractéristiques
techniques pour les temps de charge.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 meuleuse angulaire
1 protecteur de type 27
1 poignée latérale
1 jeu de flasques
1 clé à deux ergots
2 blocs-piles (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1 chargeur (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1 coffret (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1 Notice d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
Ces meuleuses angulaires industrielles sont des
outils électriques de professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension de la batterie correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique. Vérifier
également que la tension du chargeur correspond
bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60335 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1, 2, 8)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier
l’outil ni aucun de ses composants, car
cela pose des risques de dommages
corporels ou matériels.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
a. gâchette
b. bouton de verrouillage
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
c. bouton de blocage de la broche
d. broche (fig. 8)
e. poignée latérale
f. meule abrasive
g. flasque de soutien antiblocage
h. écrou de serrage fileté
i. protecteur (type 27)
j. bloc-piles.
k. Boutons de dégagement du bloc-piles
USAGE PRÉVU
La meuleuse angulaire industrielle DC411 a été
conçue pour les applications professionnelles
de meulage, tronçonnage, ponçage et brossage
métallique.
NE PAS utiliser de meules autres que des meules à
moyeu déporté ou des disques à lamelles.
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide
ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée
compatible avec la tension nominale du chargeur
(consulter la Caractéristiques techniques). La
section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour
une longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : retirer
systématiquement la batterie avant
tout montage ou réglage. Arrêter
systématiquement l’outil avant
d’insérer ou de retirer la batterie.
101
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : utiliser
exclusivement des batteries et
chargeurs DEWALT.
Insertion et retrait de la batterie de
l’outil (fig. 2)
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter la
batterie avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce
ou tout accessoire. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
REMARQUE : s’assurer que la batterie (j) est
complètement chargée.
POUR INSTALLER LA BATTERIE DANS LA POIGNÉE DE
L’OUTIL
1. Aligner la batterie sur l’encoche de la face
interne de la poignée de l’outil (fig. 2).
2. Insérer la batterie fermement dans la poignée
jusqu’à ce qu’elle s’y enclenche complètement.
POUR RETIRER LA BATTERIE DE L’OUTIL
1. Pousser sur le bouton de déverrouillage (k) et
tirer fermement la batterie hors de la poignée de
l’outil.
2. Insérer la batterie dans son chargeur comme
décrit dans la section appropriée de ce manuel.
Installation de la poignée latérale
(fig. 4)
AVERTISSEMENT : avant toute
utilisation, vérifier que la poignée est
solidement arrimée.
AVERTISSEMENT : la poignée latérale
doit toujours être utilisée pour conserver
le contrôle de l’outil en permanence.
La poignée latérale (e) peut être montée sur les
orifices filetés d’un côté ou de l’autre du carter.
Avant d’utiliser l’outil, assurez-vous que la poignée
est serrée fermement.
Pour améliorer le confort d’utilisation, le carter tourne
de 90 ° pour les opérations de découpe.
Rotation du carter (fig. 4)
AVERTISSEMENT : afin de diminuer
les risques de graves blessures
corporelles, mettez l’outil hors
tension et enlevez le bloc-piles
avant de procéder à des réglages
ou de retirer/d’installer des
accessoires ou des pièces de fixation.
102
1. Retirez les vis aux quatre coins servant à fixer le
carter sur le boîtier du moteur.
2. Sans séparer le carter du boîtier du moteur,
faites pivoter la tête du carter sur la position
souhaitée.
REMARQUE : si le carter et le boîtier du moteur se
séparent de plus de 3,17 mm (1/8 po), faites réparer
et remonter l’outil par un SAV DEWALT agréé. Si
vous ne faites pas réparer l’outil, la brosse, le moteur
et le roulement risquent de mal fonctionner.
3. Remettez les vis pour fixer le carter sur le boîtier
du moteur. Serrez les vis avec un couple de
serrage de 2,2 Nm (20 in-lbs.). Si vous serrez
trop fort, vous risquez d’abîmer les vis.
Installation et retrait du carter
(fig. 5)
AVERTISSEMENT : retirer
systématiquement la batterie avant
tout montage ou réglage. Arrêter
systématiquement l’outil avant d’insérer
ou de retirer la batterie.
ATTENTION : le protecteur doit
être utilisé avec toutes les meules
abrasives, les meules à tronçonner,
les brosses métalliques ou les
meules métalliques. Le modèle
DC411 comprend un protecteur à
utiliser pour les travaux exigeant une
meule renforcée à moyeu déporté
(de type 27) ou une meule montée
sur moyeu (de type 27). Ce même
protecteur est conçu pour être utilisé
avec des brosses en forme de coupelle.
Pour utiliser les modèles de meuleuses à disque
DC411 avec une meule abrasive agglomérée pour
la découpe du métal ou de la maçonnerie, un carter
de type 1 DOIT être utilisé. Les carters de type 1
sont vendus séparément chez votre distributeur
DEWALT.
REMARQUE : veuillez vous reporter au Tableau
d’accessoires de meulage et de tronçonnage en
fin de section pour obtenir la liste des accessoires
pouvant être utilisés avec ces meuleuses.
1. Ouvrez le verrou du protecteur (p) et alignez les
saillies (m) du protecteur sur les fentes (n) du
carter.
2. Abaissez le protecteur jusqu’à ce que les saillies
s’enclenchent et tournent librement dans la
rainure sur le moyeu du carter.
3. Avec le verrou du protecteur ouvert, tournez
le protecteur (i) jusqu’à ce qu’il soit dans la
FRANÇAIS
position de travail souhaitée. Le corps du
protecteur doit être placé entre la broche et
l’utilisateur de sorte que ce dernier soit protégé
de façon optimale.
4. Fermez le verrou du protecteur pour le fixer sur
le carter. Lorsque le verrou est bien fermé, il ne
sera pas possible de faire tourner le protecteur
manuellement. N’utilisez pas la meuleuse si le
protecteur n’est pas bien serré ou si le levier de
serrage est en position ouverte.
5. Pour retirer le protecteur, ouvrez le verrou,
tournez le protecteur de sorte que les saillies
soient alignées sur les fentes et tirez le
protecteur vers le haut.
REMARQUE : le protecteur est réglé en usine selon
le diamètre du moyeu du carter. Si le protecteur se
desserre au bout d’un certain temps, serrez la vis
de réglage (o) alors que le levier de serrage est en
position fermée et le protecteur monté sur l’outil.
ATTENTION : ne serrez pas la vis de
réglage si le levier de serrage est en
position ouverte. Cela risquerait de
causer des dégâts non apparents au
protecteur ou au moyeu.
ATTENTION : s’il est impossible de
serrer le protecteur en réglant la bride,
n’utilisez pas l’outil. Pour diminuer
les risques de blessures corporelles,
apportez l’outil et le protecteur à un
service de réparation pour faire réparer
ou remplacer le protecteur.
AVIS : pour diminuer les risques de
dégât à l’outil, ne serrez pas la vis de
réglage si le levier de serrage est en
position ouverte. Cela risquerait de
causer des dégâts non apparents au
protecteur ou au moyeu.
REMARQUE : le tronçonnage et le découpage
peuvent être effectués avec des meules de type 27
conçues spécifiquement pour ce genre de travail ;
le meulage de surface s’effectue à l’aide de meules
de 6,35 mm (1/4 po) alors que le tronçonnage
s’effectue à l’aide de meules de 3,17 mm (1/8 po).
Montage et démontage du
tampon support/papier abrasif
(fig. 1, 8)
1. Disposez l’outil sur une table, avec le carter sur
le dessus.
2. Retirez la bride de support (g).
3. Placez le tampon support en caoutchouc
correctement sur la broche (d).
4. Placez le papier abrasif sur le tampon support
en caoutchouc.
5. Vissez l’écrou de blocage fileté (h) sur la broche.
L’anneau sur l’écrou de blocage fileté (h) doit
être tourné vers le tampon support.
6. Appuyez sur le bouton de blocage de l’arbre
(c) puis faites pivoter la broche (d) jusqu’à ce
qu’elle se verrouille en place.
7. Resserrez l’écrou de blocage fileté (h) à l’aide de
la clé de serrage à deux broches.
8. Libérez le verrouillage de l’arbre.
9. Pour retirer le tampon support en caoutchouc,
desserrez l’écrou de blocage fileté (h) à l’aide de
la clé de serrage à deux broches.
Avant tout utilisation
• Installez le carter et le disque ou la meule
appropriés. N’utilisez aucun disque ou meule
excessivement émoussé.
• Ne pas utiliser d’accessoires endommagés.
Avant toute utilisation, vérifier tous les
accessoires, par exemple que les meules
abrasives ne sont ni ébréchées ni fendues,
les tampons de soutien ne sont ni fendus ni
usés excessivement, les brosses métalliques
ne comportent aucun élément brisé ou lâche.
En cas de chute, vérifier que l’outil n’a pas
été endommagé et remplacer tout accessoire
abîmé. Après avoir inspecté et installé un
accessoire, se situer, soi-même et tout
individu présent, hors du plan de rotation de
l’accessoire et laisser tourner l’outil une minute
à sa vitesse à vide maximale. En général, tout
accessoire endommagé se brisera lors du
temps d’essai.
• Assurez-vous que les brides, externe et
interne, sont correctement installées. Suivez
les instructions fournies dans le Tableau des
accessoires de meulage et découpe.
• Assurez-vous que le disque ou la meule
tourne dans le sens des flèches marquées sur
l’accessoire et l’outil.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
du secteur avant tout réglage ou
103
FRANÇAIS
avant de retirer ou d’installer toute
pièce ou tout accessoire. Avant de
rebrancher l’outil, presser puis relâcher
la gâchette pour s’assurer que l’outil est
bien à l’arrêt.
• Ne pas utiliser l’outil électrique avec un
support de découpe.
AVERTISSEMENT :
• Ne jamais utiliser de tampon avec des
produits abrasifs liés.
• S’assurer que le matériau à meuler est
fermement arrimé.
• Soyez prudent, la meule continue de
tourner une fois que l’outil est arrêté.
• Utilisez les pinces ou un étau pour
fixer et soutenir l’ouvrage sur une
plateforme stable. Il est important pour
serrer et soutenir l’ouvrage de manière
sûre afin d’éviter le mouvement de
l’ouvrage et la perte de contrôle. Le
mouvement de l’ouvrage ou la perte
de contrôle peuvent représenter
un risque et causer des blessures
personnelles.
• Fixez la pièce. Une pièce fixée avec
des dispositifs de serrage ou un étau
est maintenue bien mieux qu’avec les
mains.
• Soutenir les panneaux, ou toute pièce
surdimensionnée, pour minimiser tout
risque de grippage ou rebond de la
meule. Les pièces larges ont tendance
à s’affaisser sous leur propre poids.
Un support doit être installé sous la
pièce à travailler, près de la ligne de
coupe, et près des bords, de chaque
côté de la meule.
• Portez toujours des gants de travail
appropriés lors de l’utilisation de cet
outil.
• Le boîtier d’engrenage devient très
chaud pendant l’utilisation.
• Appliquer seulement une pression
légère sur l’outil. Ne pas exercer de
pression latérale sur le disque.
• Éviter toute surcharge. Si l’outil venait
à surchauffer, le laisser fonctionner à
vide quelques minutes pour refroidir
l’accessoire. Ne pas toucher les
accessoires avant qu’ils soient
refroidis. Les disques deviennent très
chaud pendant l’utilisation.
• Ne jamais utiliser de bagues de
réduction, ou autres adaptateurs,
pour ajuster un large trou de meule
abrasive.
• Ne jamais utiliser l’outil sans son
dispositif de protection.
104
• L’outil n’est pas conçu pour être utilisé
avec une meule boisseau.
Position correcte des mains
(fig. 1, 9)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains requiert une main
sur la poignée latérale (e), et l’autre sur la poignée
principale (q).
Interrupteur
BOUTON DE VERROUILLAGE ET GÂCHETTE (FIG. 6)
Cet outil est équipé d’un bouton de verrouillage (b).
Pour bloquer la gâchette, appuyez sur le bouton
de verrouillage comme illustré. Lorsque vous placez
le bouton de verrouillage sur l’icône verrouillée, l’outil
est bloqué.
Bloquez toujours la gâchette lorsque vous
transportez ou rangez l’outil afin d’éviter un
démarrage intempestif.
Pour débloquer la gâchette, appuyez sur le
bouton de verrouillage. Lorsque vous placez le
bouton de verrouillage sur l’icône déverrouillée,
l’outil est débloqué. Le bouton de verrouillage est
rouge pour indiquer la position déverrouillée de la
gâchette.
Tirez sur la gâchette (a) pour faire fonctionner l’outil.
Relâchez la gâchette pour arrêter l’outil.
REMARQUE : il est impossible de verrouiller l’outil
en position de marche et il est fortement déconseillé
de tenter de le verrouiller en position de marche par
quelque moyen que ce soit.
ATTENTION : tenez fermement la
poignée latérale et le corps de l’outil
pour garder la maîtrise de l’outil au
démarrage, pendant l’utilisation et
jusqu’à l’arrêt de la meule ou de
FRANÇAIS
l’accessoire en rotation. Vérifiez que la
meule est complètement arrêtée avant
de poser l’outil.
ATTENTION : laissez l’outil atteindre le
régime maximal avant qu’il ne touche
la surface de travail. Levez l’outil de la
surface de travail avant de le mettre
hors tension.
BLOCAGE DE LA BROCHE
La tige de blocage de la broche sert à éviter que
la broche ne tourne pendant la pose ou la dépose
des meules. Actionnez la tige de blocage de la
broche uniquement lorsque l’outil est hors tension,
que le bloc-piles est retiré et que la meule est
complètement arrêtée.
AVIS : afin de diminuer les risques de
dégât à l’outil, n’enclenchez pas le
blocage de la broche alors que l’outil
fonctionne. Ceci endommagerait l’outil
et ferait tournoyer l’accessoire, ce qui
pourrait entraîner des blessures.
Pour enclencher le blocage, enfoncez le bouton de
blocage de la broche et tournez-la jusqu’à ce qu’elle
ne puisse tourner davantage.
Pose et utilisation des meules
renforcées à moyeu déporté et des
disques de ponçage à lamelles
POSE ET DÉPOSE DES MEULES MONTÉES SUR MOYEU
(FIG. 1, 7)
AVERTISSEMENT : afin de diminuer le
risque de graves blessures corporelles,
mettez l’outil hors tension et enlevez
le bloc-piles avant de procéder à des
réglages ou de retirer/d’installer des
accessoires ou des pièces de fixation.
Les meules montées sur moyeu s’installent
directement sur la broche filetée M14.
1. Vissez manuellement la meule sur la broche.
2. Enfoncez le bouton de blocage de la broche
et utilisez une clé pour serrer le moyeu de la
meule.
3. Effectuez la procédure inverse pour déposer la
meule.
ATTENTION : si vous ne calez pas
correctement la meule avant de mettre
l’outil sous tension, la meule ou l’outil
risquent d’être endommagés.
POSE DE MEULES SANS MOYEU (FIG. 8)
AVERTISSEMENT : afin de diminuer le
risque de graves blessures corporelles,
mettez l’outil hors tension et enlevez
le bloc-piles avant de procéder à des
réglages ou de retirer/d’installer des
accessoires ou des pièces de fixation.
Utilisez les flasques fournies pour l’utilisation des
meules de type 27 à moyeu déporté.
1. Posez la flasque de soutien anti-blocage (g) sur
la broche (d) en plaçant la section surélevée
contre la meule. Vérifiez que la gorge de la
flasque de soutien est calée contre les sections
plates de la broche en appuyant et en tournant
la flasque avant de poser la ou le meule.
2. Placez la meule contre la flasque de soutien et
centrez la meule sur la section surélevée de la
flasque.
3. Tout en appuyant sur le bouton de blocage de
la broche, vissez l’écrou de serrage (h) sur la
broche. Si la meule que vous posez est d’une
épaisseur supérieure à 3,17 mm (1/8 po),
placez l’écrou de serrage fileté sur la broche
de sorte que la section surélevée s’ajuste dans
le centre de la meule (fig. 8A). Si la meule que
vous posez est d’une épaisseur inférieure ou
égale à 3,17 mm (1/8 po), placez l’écrou de
serrage fileté sur la broche de sorte que la
section surélevée ne repose pas contre la meule
(fig. 8B).
4. Tout en appuyant sur le bouton de blocage de
la broche, vissez l’écrou de serrage au moyen
d’une clé.
5. Pour déposer la meule, appuyez sur le bouton
de blocage de la broche et desserrez l’écrou de
serrage fileté au moyen d’une clé.
REMARQUE : si la meule tourne une fois que
l’écrou de serrage est serré, vérifiez l’orientation
de l’écrou de serrage fileté. Si une meule mince
est posée et que le guide de l’écrou de serrage
est placé contre la meule, celle-ci tournera car la
hauteur du guide ne permettra pas à l’écrou de la
retenir.
MEULAGE DE SURFACES AU MOYEN DE MEULES
ABRASIVES
1. Laissez l’outil atteindre le régime maximal avant
qu’il ne touche la surface de travail.
2. Exercez peu de pression sur la surface de travail
de sorte que l’outil puisse fonctionner à régime
élevé. La vitesse de meulage est supérieure
quand l’outil fonctionne à régime élevé.
105
FRANÇAIS
3. Conservez un angle de 20 ° à 30 ° entre
l’outil et la surface de travail.
4. Pour ne pas creuser la surface de travail par
endroits, déplacez l’outil en un mouvement
continu de va-et-vient d’avant en arrière.
5. Soulevez l’outil de la surface de travail avant
de le mettre hors tension. Attendez que l’outil
ne soit plus en rotation avant de le poser.
TRONÇONNAGE AU MOYEN DE MEULES ABRASIVES
AVERTISSEMENT : les meules
utilisées pour le découpage ou le
tronçonnage peuvent se briser ou
reculer brusquement si elles se tordent
ou se déforment pendant leur utilisation
pour le découpage ou le meulage en
profondeur. Afin de diminuer le risque de
blessures graves, n’utilisez ces meules
qu’avec le protecteur standard de type
27 pour légers travaux de découpage
ou d’entaillage (de moins de 13 mm
(1/2 po) de profondeur). Le côté ouvert
du protecteur doit être éloigné de
l’utilisateur.
1. Laissez l’outil atteindre le régime maximal avant
qu’il ne touche la surface de travail.
2. Exercez peu de pression sur la surface de travail
de sorte que l’outil puisse fonctionner à régime
élevé. La vitesse de meulage est supérieure
quand l’outil fonctionne à régime élevé.
3. Placez-vous de sorte à être éloigné de la partie
ouverte inférieure de la meule.
4. Ne modifiez pas l’angle de coupe une fois
que l’ébauche du tronçon ou de l’entaille est
effectuée sur la pièce. La meule risque de se
déformer et de se briser si vous modifiez l’angle
de coupe. Les meules pour tronçonnage ne
sont pas conçues pour résister aux pressions
latérales créées par la torsion.
5. Soulevez l’outil de la surface de travail avant de
le mettre hors tension. Attendez que l’outil ne
soit plus en rotation avant de le poser.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas de
meules à tronçonner ou à découper
pour les travaux de meulage de surface.
Ces meules ne sont pas conçues pour
les travaux de meulage où une pression
latérale est exercée. Vous risqueriez de
casser la meule et de gravement vous
blesser.
106
Précautions à prendre lors du
nettoyage de peinture avec une
brosse métallique
1. Il n’est PAS RECOMMANDÉ de nettoyer de
la peinture à base de plomb avec une brosse
métallique en raison de la difficulté à maîtriser
les poussières contaminées. Les enfants et les
femmes enceintes sont les plus sensibles au
danger du saturnisme.
2. Étant donné qu’il est difficile de déterminer si
une peinture contient du plomb sans procéder
à une analyse chimique, nous recommandons
de suivre les précautions suivantes lorsque
vous nettoyez de la peinture avec une brosse
métallique :
SÉCURITÉ PERSONNELLE
1. Ne laissez pénétrer ni enfant, ni femme
enceinte là où le nettoyage avec une brosse
métallique est effectué tant que la zone n’a pas
été parfaitement nettoyée.
2. Toutes les personnes pénétrant dans l’aire de
travail doivent porter un masque anti-poussières
ou un masque filtrant. Le filtre du masque doit
être remplacé tous les jours ou bien dès que
vous éprouvez des difficultés à respirer.
REMARQUE : n’utilisez que des masques
anti-poussières convenant au travail effectué
avec des poussières ou émanations de peinture
à base de plomb. Les masques de peinture
ordinaires ne garantissent pas cette protection.
Contactez votre quincaillier pour connaître les
masques approuvés par le N.I.O.S.H.
3. NE PAS MANGER, BOIRE ou FUMER dans
l’aire de travail afin d’éviter l’ingestion de
particules de peinture contaminées. Il est
conseillé de se laver et se nettoyer AVANT de
manger, boire ou fumer. Aliments, boissons
ou cigarettes ne doivent pas être entreposés
dans l’aire de travail car la poussière pourrait les
imprégner.
SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE
1. La peinture doit être retirée de façon à réduire
au minimum la quantité de poussière produite.
2. Les endroits où la peinture est enlevée doivent
être entourés de larges feuilles de plastique
d’une épaisseur de 4 mils.
3. Pendant le nettoyage avec une brosse
métallique, essayez d’éviter de traîner la
poussière de peinture hors de la zone de travail.
FRANÇAIS
NETTOYAGE ET MISE AU REBUT
1. Passez l’aspirateur et nettoyez quotidiennement
et en profondeur les surfaces de travail pendant
toute la durée du projet de nettoyage avec une
brosse métallique. Changez fréquemment le
filtre et le sac de l’aspirateur.
2. Rassemblez et mettez au rebut les feuilles de
plastique, particules de poussière ou tout autre
débris. Placez-les dans un conteneur pour
déchet scellé et mettez-les au rebut en suivant
la procédure habituelle de ramassage des
ordures.
Maintenez les enfants et les femmes enceintes
hors de la zone immédiate de travail pendant le
nettoyage.
3. Lavez abondamment avant toute réutilisation
jouets, meubles lessivables et objets utilisés par
les enfants.
Pose et utilisation de brosses
métalliques et de meules
métalliques
Les brosses en forme de coupelle ou les meules
métalliques se vissent directement sur la broche
de la meuleuse sans utiliser de flasque. N’utilisez
que des brosses ou meules métalliques montées
sur moyeu fileté M14. Un protecteur de type 27
est nécessaire lorsqu’on utilise des brosses et des
meules métalliques.
ATTENTION : afin de diminuer les
risques de blessures corporelles,
portez des gants de travail lorsque
vous manipulez brosses et meules
métalliques. Elles peuvent devenir
coupantes.
ATTENTION : afin de diminuer les
risques de dégât à l’outil, la meule
ou la brosse ne doit pas entrer en
contact avec le protecteur une fois
montée ou pendant son utilisation.
L’accessoire pourrait présenter
des dommages non apparents qui
risqueraient de fragmenter les fils
métalliques de la meule ou de la
coupelle.
POSE DES BROSSES EN FORME DE COUPELLE ET DES
MEULES MÉTALLIQUES
AVERTISSEMENT : afin de diminuer
les risques de graves blessures
corporelles, mettez l’outil hors
tension et enlevez le bloc-piles avant
de procéder à des réglages ou de
retirer/d’installer des accessoires ou des
pièces de fixation.
1. Vissez manuellement la meule sur la broche.
2. Enfoncez le bouton de blocage de la broche et
utilisez une clé pour serrer le moyeu de la meule
ou de la brosse métallique.
3. Effectuez la procédure inverse pour retirer la
meule.
AVIS : afin de diminuer les risques
de dégât à l’outil, calez correctement
le moyeu de la meule avant de mettre
l’outil sous tension.
UTILISATION DES BROSSES EN FORME DE COUPELLE ET
DES MEULES MÉTALLIQUES
Les brosses et meules métalliques servent à enlever
la poussière, les écaillures et la peinture ainsi qu’à
aplanir les irrégularités de surface.
1. Laissez l’outil atteindre le régime maximal avant
qu’il ne touche la surface de travail.
2. Exercez peu de pression sur la surface de travail
de sorte que l’outil puisse fonctionner à régime
élevé. La vitesse de nettoyage est supérieure
quand l’outil fonctionne à régime élevé.
3. Conservez un angle de 5 ° à 10 ° entre
l’outil et la surface de travail pour le
nettoyage avec brosses métalliques en
forme de coupelle.
4. Maintenez le contact entre le bord de la
meule et la surface de travail avec les meules
métalliques.
5. Pour ne pas creuser la surface de travail par
endroits, déplacez l’outil en un mouvement
continu de va-et-vient d’avant en arrière. Laisser
l’outil reposer contre la surface de travail sans
le déplacer ou bien le déplacer en mouvements
circulaires peut brûler la surface ou y laisser des
marques d’ondulation.
6. Soulevez l’outil de la surface de travail avant de
le mettre hors tension. Attendez que l’outil ne
soit plus en rotation avant de le poser.
ATTENTION : redoublez de précautions
lorsque vous travaillez près d’une
bordure car la meuleuse peut produire
un mouvement brusque soudain.
Applications métal
Avant d’utiliser l’outil pour des applications métal,
assurez-vous que le dispositif à courant résiduel
(DCR) a été inséré pour prévenir tout risque résiduel
inhérent aux limailles.
Si le courant venait à être coupé par le DCR,
rapportez l’outil chez un réparateur agréé DEWALT.
107
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : dans des
conditions de travail extrêmes, des
poussières conductrices peuvent
s’accumuler à l’intérieur du boîtier
de l’appareil lors du travail du métal.
Cela pourra provoquer la dégradation
de l’isolation protectrice de l’appareil
et poser des risques de décharges
électriques.
Pour éviter toute accumulation de limailles à
l’intérieur de l’appareil, il est recommandé de
nettoyer quotidiennement les fentes d’aération. Se
reporter à la section Maintenance.
Utilisation de disques à lamelles
AVERTISSEMENT : accumulation de
poussières métalliques. L’utilisation
intensive de disques à lamelles pour
des applications métal pose des risques
accrus de décharges électriques.
Pour réduire ces risques, insérer un
DCR avant utilisation et nettoyer les
fentes d’aération quotidiennement
en y soufflant de l’air comprimé
conformément aux instructions de
maintenance ci-dessous.
Pour couper le métal
Pour le tronçonnage avec des abrasifs
agglomérés, toujours utiliser le carter de
protection de type 1.
Lors de la coupe, adopter une vitesse modérée
et adaptée au matériau à découper. Ne pas trop
appuyer sur le disque de tronçonnage, ni incliner ou
faire osciller la machine.
Ne pas réduire la vitesse de ralentissement des
disques de tronçonnage en appliquant une pression
latérale.
La machine doit toujours être utilisée avec un
mouvement de meulage vers le haut. Dans le
cas contraire, il existe un risque d’être poussé de
manière incontrôlée hors de la découpe.
Lors de la découpe de profilés et de barres carrées,
il convient de commencer par la section la plus
petite.
Meulage grossier
avec une pression modérée. De cette manière,
la pièce ne deviendra pas trop chaude, ne se
décolorera pas et aucune rainure ne sera formée.
Découpe de la pierre
La machine doit être utilisée uniquement pour
la découpe à sec.
Pour la découpe de la pierre, il convient d’utiliser un
disque de tronçonnage au diamant.
Utiliser la machine uniquement avec le masque
supplémentaire de protection contre la poussière.
Conseil de travail
Prenez soin lors de la découpe d’encoches
dans les parois structurelles. Les encoches
dans les parois structurelles sont sujettes à des
réglementations qui varient selon le pays. Ces
réglementations doivent être respectées dans tous
les cas. Avant de commencer le travail, consultez
l’ingénieur structurel responsable, l’architecte ou le
superviseur de construction.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter la
batterie avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce
ou tout accessoire. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être
réparés. L’appareil ne comprend aucune pièce
destinée à être entretenue par l’utilisateur.
Balais autorupteurs
Le moteur sera coupé automatiquement pour
indiquer que les balais de charbon sont presque
usés et qu’il faut effectuer la maintenance de l’outil.
Les balais de charbon ne peuvent être remplacés
par l’utilisateur. Rapportez l’outil chez un réparateur
agréé DEWALT.
Ne jamais utiliser de disque de tronçonnage
pour le dégrossissage.
Les meilleurs résultats de dégrossissage sont
obtenus en orientant la machine selon un angle de
30° à 40°. Déplacez la machine d’avant en arrière
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
108
FRANÇAIS
AVIS : ne graissez pas l’outil sous peine
d’endommager les pièces internes.
Tous les accessoires non filetés doivent
avoir un orifice central de 22,2 mm
(7/8 po). Si ce n’est pas le cas, il est
possible qu’ils aient été conçus pour
une scie circulaire. Le régime nominal
des accessoires doit être supérieur à la
vitesse de l’outil, telle qu’indiquée sur la
plaque signalétique de l’outil.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
Il est important de choisir les protecteurs, disques
d’appui et flasques convenant à l’utilisation avec des
accessoires de meuleuse.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
TABLEAU DES ACCESSOIRES
Max.
[mm]
D
d
D
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
AVERTISSEMENT : les accessoires
doivent être conçus au moins pour le
régime recommandé sur l’étiquette
d’avertissement de l’outil. Les meules
et autres accessoires tournant à un
régime supérieur à leur vitesse nominale
peuvent voler en éclats et provoquer
des blessures. Les accessoires filetés
doivent être montés sur un moyeu M14.
125 6 22,23 11000
80
-
125
11000
80
-
75 30 M14
11000
45
18,0
125 12 M14
11000
80
18,0
b
D
ENTRETIEN DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Débrancher le
chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute saleté
ou graisse de la surface externe du
chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une
brosse non métallique douce. Ne pas
utiliser d’eau ou tout autre nettoyant
liquide.
b
Longueur
Vitesse
[mm] Rotation
de trou
min. périphérique
fileté
-1
[min.
]
[m/s]
d
[mm]
-
-
d
b
D
D
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
109
FRANÇAIS
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne
produira plus assez de puissance pour effectuer un
travail qu’elle faisait facilement auparavant. En fin de
vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à
la réglementation en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la
retirer de l’outil.
• Les cellules des batteries Li-Ion, NiCd et NiMH
sont recyclables. Rapporter ces batteries
auprès de votre revendeur ou dans un centre
de recyclage local. Les batteries collectées
seront recyclées ou mises au rebut de façon
appropriée.
110
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
111
FRANÇAIS
TABLEAU D'ACCESSOIRES DE MEULAGE
Type de carter
Accessoire
Description
Installation de la meule
Meule à moyeu
déporté
CARTER DE
TYPE 27
Carter de type 27
Disque à
lamelles
Brosse
métallique
circulaire
Bride de soutien
Meule de type 27 à moyeu
déporté
Écrou de blocage fileté
Brosse
métallique à
écrou taraudé
Carter de type 27
Brosse métallique circulaire
Brosse
coupelle à
écrou taraudé
Carter de type 27
Brosse métallique
Tampon de
soutien/disque
abrasif
Carter de type 27
Tampon de soutien en
caoutchouc
Disque abrasif
Écrou de blocage fileté
112
FRANÇAIS
TABLEAU D'ACCESSOIRES DE MEULAGE (suite)
Type de carter
Accessoire
Description
Installation de la meule
Disque de
coupe de
maçonnerie,
liaisonné
CARTER DE
TYPE 1
Carter de type 1
Disque à métal,
liaisonné
Meule à
tronçonner
diamantée
CARTER DE
TYPE 1
Bride de soutien
Meule à tronçonner
Écrou de blocage fileté
OU
CARTER DE
TYPE 27
113
ITALIANO
MOLA SENZA FILI PER UTILIZZO INDUSTRIALE
DC411
Congratulazioni!
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Una stima del livello di esposizione
alle vibrazioni deve anche considerare
i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo complessivo.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Velocità nominale a vuoto
Diametro mola
Diametro dell’alberino
Lunghezza dell’alberino
Peso
VDC
W
min-1
mm
mm
kg
DC411
18
2
405
6500
125
M14
16
2,2*
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
* il peso comprende la smerigliatrice angolare e la protezione
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza pressione
sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza potenza
sonora)
dB(A)
83
dB(A)
dB(A)
3,0
94
dB(A)
3,0
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati
secondo le normative EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni ah - smerigliatura
ah,AG =
m/s2
5,9
Incertezza K =
m/s2
1,5
Valore di emissione delle vibrazioni ah - sabbiatura
ah,DS =
m/s2
< 2,5
Incertezza K =
m/s2
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
114
Blocco batteria
Tipo batteria
Tensione
Capacità
Peso
VDC
Ah
kg
DE9096
NiCd
18
2,4
1,0
DE9503 DE9180
NiMH
Li-Ion
18
18
2,6
2,0
1,0
0,68
Caricabatteria
DE9116
Tensione di
alimentazione
VAC
230
Tipo batteria
NiCd/ NiMH
Tempo di
min
60
caricamento appr.
(2,0 Ah blocchi
batteria)
Peso
kg
0,4
Fusibili
Europa
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2,0 Ah blocchi
batteria)
0,52
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
ITALIANO
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
DC411
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/CE e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.05.2012
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi
lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli apparati alimentati
a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a batteria
(senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati o
scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i
fumi.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di
un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare
sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
115
ITALIANO
e)
f)
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita) L’uso di
un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
d) Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e) Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
f) Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti
in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
116
g)
Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è stato
previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare gli accessori o di riporlo.
Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l’apparato
accidentalmente.
d) Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e) Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
g) Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
ITALIANO
5) USO E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA
a) Ricaricare l’apparato esclusivamente con
il caricabatteria specificato dal produttore.
Un caricabatteria adatto a un determinato
tipo di batteria può provocare il rischio di
incendio se utilizzato con un pacco batteria
differente.
b) Gli apparati elettrici vanno usati
esclusivamente con i pacchi batteria
specificatamente indicati. L’utilizzo di ogni
altro pacco batteria crea rischio di lesioni e
d’incendio.
c) Se il pacco batteria non è utilizzato
tenerlo lontano da oggetti di metallo
come fermagli, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei
terminali. Il corto circuito dei terminali della
batteria può provocare ustioni o un incendio.
d) In condizioni di uso eccessivo è possibile
che la batteria espella del liquido; evitarne
il contatto. In caso di contatto, sciacquare
abbondantemente con acqua. Se il liquido
viene a contatto con gli occhi, consultare
un medico Il liquido emesso dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
6) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita la
sicurezza dell’apparato elettrico.
NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE
AGGIUNTIVE
Avvertenze di sicurezza per tutte le
lavorazioni
a) Questo apparato è stato progettato per
essere utilizzato come smerigliatrice,
sabbiatrice, spazzola o apparato di taglio.
Leggere attentamente tutte le avvertenze,
istruzioni, illustrazioni e specifiche fornite
con l’apparato. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può dar luogo a scossa
elettrica, incendio e/o lesioni gravi .
b) Con questo apparato non è consigliabile
eseguire lavorazioni di lucidatura.
L’esecuzione di lavorazioni per le quali l’apparato
non è stato progettato comporta dei rischi e
può causare lesioni personali.
c) Non utilizzare accessori non progettati
appositamente o non consigliati dal
produttore per questo tipo di apparato.
Anche se un accessorio può essere collegato
all’apparato, ciò non ne garantisce la sicurezza
di utilizzo.
d) La velocità nominale dell’accessorio deve
essere pari almeno a quella massima
indicata sull’apparato. Gli accessori fatti
funzionare a una velocità superiore rispetto
a quella nominale possono rompersi e
disintegrarsi.
e) Il diametro esterno e lo spessore
dell’accessorio devono rientrare nei limiti
previsti per l’apparato. Non è possibile
proteggere o controllare adeguatamente gli
accessori di dimensioni errate.
f) Il diametro dell’asse di mole, flange,
platorelli o di qualsiasi altro accessorio
deve corrispondere esattamente a quella
dell’alberino dell’apparato. Gli accessori
con il diametro dell’asse che non corrisponde
alla struttura di montaggio dell’apparato
non mantengono l’equilibrio, vibrano
eccessivamente e possono causare la perdita di
controllo.
g) Non utilizzare accessori danneggiati.
Prima di ogni utilizzo controllare gli
accessori affinché sui dischi abrasivi non
vi siano scheggiature e lesioni, non siano
presenti crepe o segni eccessivi di usura
sul platorello, che le spazzole metalliche
non abbiano filamenti metallici staccati o
spezzati. Se l’apparato o l’accessorio è
caduto, verificare eventuali danni o installare
un accessorio non danneggiato. Dopo
aver ispezionato o installato un accessorio,
verificare che l’operatore e le altre persone
siano lontane dal piano dell’accessorio
rotante e far girare l’apparato a vuoto alla
massima velocità per un minuto. Gli accessori
danneggiati normalmente si rompono durante
questa fase di verifica.
h) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. A seconda delle lavorazioni,
utilizzare una maschera o occhiali di
protezione. Se opportuno, indossare
una mascherina antipolvere, protezioni
acustiche, guanti e un grembiule da lavoro
in grado di arrestare frammenti abrasivi
o di lavorazione di piccole dimensioni. La
protezione oculare deve impedire a detriti volanti
generati dalle varie lavorazioni di raggiungere gli
occhi. La maschera antipolvere o il respiratore
devono essere in grado di filtrare le particelle
117
ITALIANO
generate dalle lavorazioni. L’esposizione
prolungata a rumori di alta intensità può causare
la perdita dell’udito.
i) Tenere le altre persone a distanza di
sicurezza dalla zona di lavoro. Chiunque
acceda alla zona di lavoro deve indossare
abbigliamento di protezione adeguato.
Frammenti del pezzo da lavorare o di un
accessorio rotto possono volare via e causare
lesioni al di là dell’immediata area di lavoro.
j) Sostenere l’apparato unicamente con
supporti aventi superfici isolanti quando si
eseguono lavorazioni in cui la parte tagliente
potrebbe toccare cavi elettrici nascosti o il
cavo di alimentazione dell’apparato stesso.
Gli accessori da taglio che vengono a contatto
con un cavo sotto tensione trasmettono la
corrente elettrica anche alle parti metalliche
esposte dell’apparato e possono provocare la
folgorazione dell’operatore.
k) Posizionare il cavo lontano dall’accessorio
rotante. In caso di perdita di controllo, il cavo
può essere tagliato o impigliato e potrebbe
avere una forza tale da trascinare la mano
o il braccio dell’operatore verso l’accessorio
rotante.
l) Non appoggiare mai l’apparato finché
l’accessorio non si sia completamente
arrestato. L’accessorio rotante potrebbe fare
presa sulla superficie e trascinare l’apparato
facendone perdere il controllo.
m) Non azionare l’apparato mentre lo si
trasporta a fianco. Un contatto accidentale
con l’accessorio rotante può farlo impigliare ai
vestiti e trascinarlo verso il corpo dell’operatore.
n) Pulire regolarmente le prese d’aria
dell’apparato. La ventola del motore può
attirare la polvere all’interno dell’alloggiamento
e l’accumulo eccessivo di metallo polverizzato
può causare pericoli elettrici.
o) Non utilizzare l’apparato vicino a materiali
infiammabili. Le scintille possono far prendere
fuoco ai materiali.
p) Non utilizzare accessori che richiedono
refrigeranti liquidi. L’utilizzo di acqua o altri
liquidi refrigeranti può provocare elettrocuzione
o scosse elettriche.
118
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
AGGIUNTIVE PER TUTTE LE
LAVORAZIONI
Cause del rimbalzo e salvaguardia
dell’operatore
Il rimbalzo è una reazione improvvisa provocata
da mole, platorelli, spazzole o qualsiasi altro
accessorio in rotazione che rimanga pinzato o
impigliato. Ciò provoca un arresto immediato
dell’accessorio rotante che a sua volta provoca la
perdita di controllo dell’apparato, che viene spinto
nella direzione opposta rispetto alla rotazione
dell’accessorio nel punto in cui è stato trattenuto.
Ad esempio, se un disco abrasivo è impigliato
o pinzato dal pezzo da lavorare, il bordo della
mola penetrato nel punto pinzato può scavare nel
materiale e causare lo scavalcamento o il rimbalzo
della mola. la mola può saltare sia verso l’operatore
che in direzione opposta a secondo della direzione
del movimento della mola nel punto pinzato. In
queste condizioni è possibile che i dischi abrasivi si
spezzino.
Il rimbalzo è il risultato di un uso sbagliato
dell’apparato e/o di metodi o condizioni di lavoro
scorretti e può essere evitato prendendo le
appropriate precauzioni come descritto di seguito:
a) mantenere una salda presa sull’apparato e
scegliere una posizione per corpo e braccia
che sia in grado di resistere alle forze di
rimbalzo. Utilizzare sempre l’impugnatura
ausiliaria, se presente, per offrire la massima
resistenza al rimbalzo o alla reazione di
coppia durante l’avviamento. L’operatore
può frenare la reazione di coppia o la forza
di rimbalzo se vengono prese le precauzioni
adatte.
b) non porre mai le mani vicino l’accessorio
rotante. L’accessorio può rimbalzare sulle mani
dell’operatore.
c) l’operatore non deve posizionarsi nel punto
in cui si potrebbe dirigere l’apparato in caso
di rimbalzo. Il rimbalzo spinge l’apparato nella
direzione opposta al movimento del disco nel
punto in cui si impiglia.
d) prestare particolare attenzione quando
si lavorano angoli, estremità appuntite
ecc. Evitare di far rimbalzare o impigliare
l’accessorio. Angoli, estremità appuntite o
rimbalzi tendono a fare impigliare l’accessorio
rotante e a causare la perdita di controllo o il
rimbalzo dell’apparato.
ITALIANO
e) non collegare una lama da motosega per
legno o una lama da sega dentata. Queste
lame creano rimbalzi e perdita di controllo
frequenti.
Avvertenze di sicurezza specifiche
per lavorazioni di smerigliatura e
taglio abrasivo
a) Usare solo i tipi di mola raccomandati per il
proprio apparato e le protezioni specifiche
progettate per quella mola. Le mole non
omologate per quell’apparato non possono
essere protette adeguatamente e non sono
sicure.
b) La protezione deve essere fissata
saldamente all’apparato e posizionata per
la massima sicurezza, in modo che la mola
sporga il meno possibile verso l’operatore.
La protezione serve per proteggere l’operatore
da frammenti di mole spezzate, da un contatto
accidentale con la mola e dalle scintille che
potrebbero incendiare gli indumenti.
c) Le mole vanno usate solo nelle lavorazioni
per cui sono raccomandate. Per esempio:
non molare con il fianco di una mola
da taglio. Le mole da taglio abrasivo sono
progettate per la smerigliatura periferica. Forze
laterali applicate a queste mole possono
causarne la frantumazione.
d) Per le mole utilizzare sempre flange non
danneggiate, della dimensione e forma
corretta per quella mola. Se le flange sono
appropriate, supportano la mola e ne riducono
la possibilità di rottura. Le flange per dischi da
taglio possono differire dalle flange per dischi
abrasivi.
e) Non utilizzare mole consumate dall’uso
con apparati più potenti. Le mole progettate
per apparati più potenti non sono adatte alle
maggiori velocità degli apparati più piccoli e si
possono spaccare.
Avvertenze di sicurezza aggiuntive
specifiche per lavorazioni di taglio
abrasivo
a) Non far incastrare il disco di taglio e non
applicare troppa pressione. Non provare
a fare tagli troppo profondi. Il sovraccarico
della mola aumenta il carico e la suscettibilità
alla torsione o all’inceppamento della mola nel
taglio, con la possibilità di rimbalzo o di rottura.
b) Non posizionarsi con il corpo allineato alla
mola in rotazione e star dietro di essa.
Quando la mola si muove nella direzione di
allontanamento dal corpo, il possibile rimbalzo
può spingere la mola in rotazione e l’apparato
proprio verso di se.
c) Quando la mola si inceppa o quando un
taglio si interrompe per qualsiasi ragione,
spegnere l’apparato e tenerlo immobile fino
al suo completo arresto Non tentare mai di
rimuovere il disco da taglio mentre la mola
è in movimento, altrimenti può rimbalzare.
Esaminare e prendere azioni correttive per
eliminare le cause che inceppano la lama.
d) Non ricominciare il taglio nel pezzo in
lavorazione. Far raggiungere la massima
velocità alla mola e poi rientrare con
attenzione nel taglio. La mola può incepparsi,
scavalcare o rimbalzare se l’apparato elettrico
viene riavviato quando ancora è dentro al pezzo
in lavorazione.
e) Pannelli o altri pezzi di grandi dimensioni
vanno sorretti per minimizzare il rischio che
la mola sia pinzata o che rimbalzi. I pezzi più
grandi tendono a incurvarsi sotto il loro stesso
peso. Devono essere collocati dei supporti sotto
al pezzo da entrambi i lati, vicino la linea di taglio
e alle estremità del pannello, da entrambi i lati
della mola.
f) Prestare ancora più attenzione quando si
eseguono “tagli a tuffo” all’interno di pareti o
di altre aree cieche. La parte sporgente della
mola può tagliare tubi del gas o dell’acqua, cavi
elettrici o anche oggetti che possono provocare
il ribalzo.
Avvertenze di sicurezza specifiche
per operazioni di sabbiatura
a) Non utilizzare carta vetrata che sporga
molto oltre il disco. Nella scelta della carta
vetrata seguire i consigli del produttore.
Una carta vetrata che sporga oltre il platorello
di sabbiatura presenta il rischio di lacerazioni
e può restare impigliata, strappare il disco o
rimbalzare.
Avvertenza di sicurezza specifiche
per lavorazioni di spazzolatura
a) Far attenzione alle setole metalliche che
schizzano via dalla spazzola anche durante
le comuni lavorazioni. Non sforzare le setole
con un eccessivo carico sulle spazzola. Le
setole metalliche penetrano facilmente gli abiti
leggeri e/o la pelle.
119
ITALIANO
b) Quando viene raccomandato l’utilizzo di
una protezione durante la spazzolatura, non
far mai toccare la mola o la spazzola con il
bordo della protezione. La mola o la spazzola
possono aumentare di diametro durante il
lavoro a causa delle forze centrifughe.
POSIZIONE DEI CODICI DEI DATI
I codici dei dati, che comprendono anche l’anno
di fabbricazione, sono stampati sulla superficie
dell’alloggiamento che fa da giunto tra apparato e
batteria.
Esempio:
Informazioni di sicurezza aggiuntive
2013 XX XX
• Il montaggio filettato degli accessori deve
corrispondere alla filettatura del mandrino della
smerigliatrice. Per gli accessori montati tramite
flange, il foro dell’albero dell’accessorio deve
corrispondere al diametro di posizionamento
della flangia. Gli accessori che non
corrispondono alla struttura di montaggio
dell’apparato non mantengono l’equilibrio,
vibrano eccessivamente e possono causare la
perdita di controllo.
Anno di fabbricazione
• La superficie di smerigliatura delle mole premute
al centro deve essere montata al di sotto
del piano della linguetta di protezione. Non è
possibile fornire una protezione adeguata a una
mola non montata correttamente che sporge
attraverso il piano della linguetta di protezione.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
– Rischio di bruciature causate da parti che si
arroventano durante la lavorazione.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
– Rischio di polveri provenienti da sostanze
pericolose.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
120
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE LE ISTRUZIONI: Questo manuale
contiene istruzioni di sicurezza importanti per i
caricabatteria DE9116/DE9135.
• Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere
tutte le istruzioni e le scritte di avvertimento sul
caricabatteria, sul pacco batterie e sui prodotti
che utilizzano il pacco batterie.
PERICOLO: rischio di folgorazione.
Ai terminali di carica sono presenti
230 volt. Non toccare con oggetti
conduttivi. Pericolo di scossa elettrica o
folgorazione.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
ATTENZIONE: rischio di incendio.
Per ridurre il rischio di lesioni, caricare
solo batterie ricaricabili DEWALT. Tipi
diversi di batterie potrebbero scoppiare
provocando lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: in certe condizioni,
con il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, i morsetti elettrici scoperti
dentro al caricabatterie possono essere
cortocircuitati da corpi estranei. Materiali
estranei di natura conduttiva come, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo,
lana di acciaio, lamine di alluminio
o qualsiasi accumulo di particelle
metalliche, dovrebbero essere eliminati
dalle cavità del caricabatterie. Staccare
sempre il caricabatterie dalla presa
quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa
prima di cominciare a pulirlo.
• NON provare a caricare Il pacco batterie
con qualsiasi altro caricabatteria diverso da
quelli di questo manuale. Il caricabatterie e il
pacco batteria sono progettati specificatamente
per lavorare insieme.
ITALIANO
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DEWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo
da non essere calpestato, non faccia
inciampare o altro che lo possa danneggiare
o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio, scossa elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra il
caricabatteria e non appoggiare il
caricabatteria su superfici morbide
che potrebbero bloccare le fessure di
ventilazione e causare calore interno
eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano
da qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria
viene ventilato con le fessure sopra e sotto
l’alloggiamento.
• Non lavorare con un caricabatteria che
abbia il cavo o la spina danneggiati - farli
sostituire immediatamente.
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo, è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di
scossa elettrica, folgorazione o incendio.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il
rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE LE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DE9116 possono caricare blocchi
batteria NiCd e NiMH da 7,2 a 18 V.
Il caricabatteria DE9135 è compatibile con batterie
da 7,2 – 18 V NiCd, NiMH o Li-Ion.
Questi caricabatterie non richiedono regolazioni e
sono progettati affinché il loro uso sia il più facile
possibile.
Procedura di carica (fig. 2)
PERICOLO: rischio di folgorazione.
Ai terminali di carica sono presenti
230 volt. Non toccare con oggetti
conduttivi. Pericolo di scossa elettrica o
folgorazione.
1. Innestare il caricabatterie (l) in una presa adatta
prima di inserire il pacco batteria.
2. Inserire il pacco batteria nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia continuamente,
indicando che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica è indicato dalla
spia rossa che rimane ACCESA di continuo. Il
pacco è completamente carico e va utilizzato
subito o lasciato nel caricabatteria.
NOTA: Per garantire migliori prestazioni e durata
delle batterie NiCd, NiMH e Li-Ion, caricare la
batteria per almeno 10 ore precedentemente al
primo utilizzo.
Procedura di carica
Vedere la tavola seguente per lo stato di carica del
pacco batteria.
Stato di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo
sostituire il pacco batteria
problema
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Refresh automatico
La modalità di refresh automatico equalizza o
compensa i singoli elementi del pacco batteria
alla propria capacità di picco. I pacchi batteria
dovrebbero essere sottoposti a refresh settimanale
oppure ogni volta che il pacco non fornisce più la
stessa quantità di energia.
Per effettuare il refresh del pacco batteria inserire
la batteria nel caricabatterie come di consueto.
Lasciare il pacco batteria nel caricabatterie per
almeno 10 ore.
121
ITALIANO
Ritardo per pacco caldo/freddo
Se il caricabatterie riconosce una batteria
come troppo calda o troppo fredda, avvia
automaticamente un ritardo dovuto a pacco caldo/
freddo, sospendendo la carica fino a quando la
batteria raggiunga una temperatura appropriata. Il
caricabatterie commuta poi automaticamente alla
modalità di carica del pacco. Questa caratteristica
assicura la massima durata delle batterie.
SOLO PER PACCO BATTERIA LI-ION (AGLI IONI DI LITIO)
Le batterie Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettate
con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegne automaticamente quando
si attiva il sistema di protezione elettronico. Se ciò
avviene, inserire la batteria Li-Ion nel caricabatterie,
lasciandovela fino a quando non è completamente
carica.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e
la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è
carico completamente. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricabatterie, leggere le istruzioni di
sicurezza seguenti. Seguire poi le procedure di
carica descritte.
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER NICKEL
CADMIO (NiCd) O NICKEL METAL IDRIDE (NiMH)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco.
• Una piccola perdita di liquido dalle celle del
pacco batterie può avvenire con utilizzo o in
condizione di temperatura estremi. Ciò non
indica un deterioramento.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
Ad ogni modo, se la tenuta esterna è rotta:
a e il liquido della batteria viene a contatto con
la pelle, lavare immediatamente con acqua e
sapone per diversi minuti.
• Non caricare o utilizzare la batteria in
ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione della
batteria dal caricabatterie può incendiare le
polveri o i fumi.
b. e il liquido delle batterie viene a contatto
con gli occhi, sciacquarli con acqua pulita
per un minimo di 10 minuti e cercare
immediatamente cure mediche. (Nota per i
medici: il liquido è una soluzione di idrossido
di potassio al 25-35%).
• Caricare i pacchi batteria solo con caricabatterie
DEWALT.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti
dove la temperatura raggiunge o supera
40 °C (105 °F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
PERICOLO: non cercare mai di aprire
il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
122
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei
pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
ITALIANO
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Coperchio della batteria (fig. 3)
Viene fornito un coperchio protettivo della batteria
per coprire i contatti del pacco batteria separato.
Senza il coperchio protettivo al suo posto, pezzetti
di metallo potrebbero cortocircuitare i contatti,
provocando il rischio di incendio e danneggiando il
pacco batteria.
1. Togliere il coperchio protettivo della batteria
prima di collocare il pacco batteria nel
caricabatterie o nell’apparato (fig. 3A).
2. Porre il coperchio protettivo sopra i contatti
immediatamente dopo aver rimosso il pacco
batteria dal caricabatterie o dall’apparato
(fig. 3B).
AVVERTENZA: assicurarsi che il
coperchio della batteria sia al suo posto,
prima di riporre o di trasportare un
pacco batteria separato.
Pacco batteria
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
In aggiunta ai pittogrammi utilizzati in questo
manuale, le targhette sul caricabatteria e sul pacco
batteria mostrano i pittogrammi seguenti:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Batteria in carica
Batteria carica.
Batteria difettosa.
Ritardo per pacco caldo/freddo.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Utilizzare solo con pacchi batteria
DEWALT; gli altri possono scoppiare
causando lesioni personali e danni.
Non esporre all’acqua.
Far sostituire immediatamente i cavi
difettosi.
TIPO BATTERIE
I modelli DC411 utilizzano blocchi batteria a 18 volt.
Istruzioni per la conservazione
Caricare esclusivamente a temperature
tra 4 °C and 40 °C.
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde
o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni
e di durata dalla batteria, conservare i pacchi
batteria a temperatura ambiente quando non
utilizzati.
Smaltire il pacco batteria con la dovuta
attenzione per l’ambiente.
NOTA: I pacchi batteria agli ioni di litio devono
essere riposti completamente carichi.
Carica i pacchi batteria NiMH e NiCd.
2. Il pacco batteria e il caricabatterie sopportano
senza danni la conservazione per lungo tempo.
In opportune condizioni, possono essere
conservati fino a 5 anni.
Non bruciare il pacco batteria NiMH,
NiCd+ e Li-Ion.
Carica i pacchi batteria Li-Ion.
Vedere i Dati tecnici per il tempo di
ricarica.
Contenuto dell’imballo
La confezione contiene:
1 mola angolare
123
ITALIANO
1 protezione tipo 27
1 maniglia laterale
1 set di flange
1 chiave a due perni
2 blocchi batterie (DC411KL, DC411KB,
DC411KA)
1 caricabatterie (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1 scatola kit (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1 manuale istruzioni
1 disegno esploso
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che la tensione del pacco batteria
corrisponda alla tensione della targhetta. Assicurarsi
anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Descrizione (fig. 1, 2, 8)
AVVERTENZA: non modificare mai
l’apparato o alcuna parte di esso.
Potrebbe dar luogo a danni o a lesioni
personali.
a. Interruttore di azionamento
b. Pulsante di sblocco
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
c. Pulsante di blocco dell’asse
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
d. Asse (figura 8)
e. Maniglia laterale
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
f. Disco abrasivo
g. Flangia di sostegno anti bloccaggio
h. Dado filettato di serraggio
i. Protezione (tipo 27)
j. Blocco batteria
k. Pulsanti di rilascio della batteria
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
La smerigliatrice angolare per uso intensivo DC411
è stata progettata per applicazioni professionali di
smerigliatura, taglio, sabbiatura e spazzolatura.
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
NON utilizzare dischi abrasivi diversi da quelli a
centro depresso e dai dischi lamellari.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
DESTINAZIONE D’USO
Queste smerigliatrici angolari per uso pesante sono
apparati elettrici professionali.
NON CONSENTIRE a bambini di entrare in
contatto con l’apparato. L’uso di questo apparato
da parte di persone inesperte deve avvenire sotto
sorveglianza.
124
AVVERTENZA: prima di montare
e regolare, rimuovere sempre il
pacco batteria. Spegnere sempre
l’apparato prima di inserire o di
rimuovere il pacco batteria.
ITALIANO
AVVERTENZA: utilizzare
esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DEWALT.
Inserimento e rimozione del pacco
batteria dall’utensile (fig. 2)
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
NOTA: assicurarsi che il pacco batteria (j) sia
completamente carico.
INSERIRE IL PACCO BATTERIA NELL’IMPUGNATURA
DELL’UTENSILE
1. Allineare la dentellatura interna dell’impugnatura
con il pacco batteria (fig. 2)
2. Far scorrere il pacco batteria all’interno
dell’impugnatura fino a sentire lo scatto che la
blocca al suo posto.
RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA DALL’UTENSILE
1. Premere i pulsanti di rilascio (k) ed estrarre il
pacco batteria dall’impugnatura dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricabatteria,
come descritto nella relativa sezione di questo
manuale.
Attacco dell’impugnatura laterale
(fig. 4)
AVVERTENZA: prima di utilizzare
l’apparato, verificare che l’impugnatura
sia fissata saldamente.
AVVERTENZA: l’impugnatura laterale
deve essere sempre utilizzata per
mantenere il controllo dell’apparato in
qualsiasi momento.
La maniglia laterale (e) può essere montata su
entrambi i lati del blocco motore, nei fori filettati.
Prima di utilizzare l’utensile, verificare che la maniglia
sia accuratamente fissata.
Per un maggiore comfort durante l’utilizzo, il blocco
motore può ruotare di 90˚ durante le operazioni di
taglio.
Rotazione del blocco motore (fig. 4)
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di serie lesioni personali,
spegnere l’utensile e rimuovere il
blocco batteria prima di effettuare
qualunque regolazione o prima di
rimuovere/installare eventuali parti o
accessori.
1. Rimuovere le quattro viti d’angolo che fissano il
blocco motore al vano motore.
2. Senza separare il blocco motore dal vano
motore, ruotare il blocco motore nella direzione
desiderata.
NOTA: se il blocco motore e il vano motore si
allontanano più di 3,17 mm (1/8 po), l’utensile
deve essere riparato e riassemblato da un centro
assistenza autorizzato DEWALT. La mancata
riparazione può causare il malfunzionamento della
spazzola, del motore e dei cuscinetti.
3. Reinserire le viti per fissare il blocco motore al
vano motore. Serrare le viti con una coppia di
2,2 Nm (20 in-lbs.). Viti troppo strette possono
spanarsi.
Montaggio e rimozione della
protezione (fig. 5)
AVVERTENZA: prima di montare e
regolare, rimuovere sempre il pacco
batteria. Spegnere sempre l’apparato
prima di inserire o di rimuovere il pacco
batteria.
ATTENZIONE: le protezioni devono
essere utilizzate con tutti i dischi
di smerigliatura, dischi da taglio,
spazzole metalliche e dischi
metallici. La DC411 è provvista di una
protezione destinata all’uso con dischi
a centro depresso (tipo 27) e dischi di
smerigliatura con mozzo (tipo 27). La
stessa protezione è progettata per l’uso
con spazzole metalliche a coppa.
Quando si usa la smerigliatrice DC411 con una
mola di abrasivi agglomerati per tagliare metallo o
muratura, è NECESSARIO utilizzare una protezione
di Tipo 1. Le protezioni di Tipo 1 sono disponibili
come accessori a pagamento presso i distributori
DEWALT.
NOTA: vedere Guida accessori per la
smerigliatura al termine di questa sezione per
gli altri accessori da poter utilizzare con queste
smerigliatrici.
125
ITALIANO
1. Aprire il fermo della protezione (p) e allineare le
alette (m) della protezione con le fessure (n) del
blocco motore.
2. Spingere la protezione verso il basso sino a
quando le alette non si inseriscono e ruotano
liberamente nella scanalatura posta sul mozzo
del blocco motore.
3. Tenendo aperto il fermo della protezione, ruotare
la protezione (i) fino alla posizione di lavoro
desiderata. Per offrire la massima protezione, il
corpo della protezione deve essere posizionato
tra l’asse e l’operatore.
Montaggio e smontaggio di un
platorello/foglio di carta abrasiva
(fig, 1, 8)
1. Poggiare l’apparato su un tavolo, con l’alberino
in su.
2. Rimuovere la flangia di supporto (g).
3. Posizionare il platorello di supporto in gomma
correttamente sull’alberino (d).
4. Posizionare il foglio di carta abrasiva sul
platorello di supporto in gomma.
4. Chiudere il chiavistello per fissare la protezione
sul blocco motore. Quando il chiavistello è
chiuso non deve essere possibile ruotare la
protezione a mano. Non mettere in funzione la
mola con una protezione non fissata o con la
leva di chiusura in posizione aperta.
5. Avvitare il dado di serraggio filettato (h)
sull’alberino. L’anello del dado di serraggio
filettato (h) deve essere rivolto verso il platorello
di supporto in gomma.
5. Per rimuovere la protezione, aprire il chiavistello,
ruotare la protezione fino ad allineare le alette
con le fessure, e tirare la protezione.
7. Stringere il dado di serraggio filettato (h) con la
chiave doppia.
NOTA: la protezione è pre-regolata in fabbrica in
base al diametro del mozzo del blocco motore. Se
con il passare del tempo la protezione si allenta,
stringere la vite di regolazione (o) con la leva di
chiusura in posizione chiusa e con la protezione
installata sull’utensile.
ATTENZIONE: non stringere le vite
di regolazione con la leva di chiusura
in posizione aperta. Si potrebbero
provocare danni invisibili alla protezione
o al mozzo su cui è montata.
ATTENZIONE: se non è possibile
serrare la protezione con la leva di
regolazione, non utilizzare l’utensile.
Per ridurre il rischio di lesioni personali,
portare utensile e protezione presso un
centro assistenza autorizzato per far
riparare o sostituire la protezione.
AVVISO: per ridurre il rischio di
danneggiare l’utensile, non stringere la
vite di regolazione con la leva di chiusura
in posizione aperta. Si potrebbero
provocare danni invisibili alla protezione
o al mozzo su cui è montata.
NOTA: la smerigliatura e il taglio di bordi possono
essere effettuati con dischi tipo 27 progettati
specificamente per tale scopo; i dischi da
6,35 mm (1/4 po) di spessore sono progettati
per la smerigliatura di superfici, mentre i dischi da
3,17 mm (1/8 po) sono progettati per la smerigliatura
di bordi.
126
6. Premere il tasto (c) di blocco dell’alberino (d) e
ruotarlo fino a quando si blocca in posizione.
8. Rilasciare il blocco dell’alberino
9. Per rimuovere il platorello di supporto in
gomma, allentare il dado di serraggio filettato (h)
con la chiave doppia.
Prima di cominciare
• Installare la protezione e il disco o la mola
appropriata. Non utilizzare dischi o mole troppo
consumati.
• Non utilizzare accessori danneggiati. Prima di
ogni utilizzo controllare gli accessori affinché
sui dischi abrasivi non vi siano scheggiature
e lesioni, non siano presenti crepe o segni
eccessivi di usura sul platorello, che le spazzole
metalliche non abbiano filamenti metallici
staccati o spezzati. Se l’apparato o l’accessorio
è caduto, verificare eventuali danni o installare
un accessorio non danneggiato. Dopo aver
ispezionato o installato un accessorio, verificare
che l’operatore e le altre persone siano lontane
dal piano dell’accessorio rotante e far girare
l’apparato a vuoto alla massima velocità per un
minuto. Gli accessori danneggiati normalmente
si rompono durante questa fase di verifica.
• Assicurarsi che le flange interna ed esterna
siano montate correttamente. Seguire le
istruzioni fornite nel Diagramma degli
accessori di smerigliatura e di taglio.
• Assicurarsi che il disco o la mola ruoti nella
direzione delle frecce indicate sull’accessorio e
sull’apparato.
ITALIANO
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’utilizzo
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare la spina
dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione
o rimozione/installazione di
dotazioni o accessori. Prima di
ricollegare l’apparato, premere e
rilasciare l’interruttore di accensione per
assicurarsi che sia spento.
AVVERTENZA:
• assicurarsi che tutti i materiali da
smerigliare siano fissati saldamente.
• Usare morse o un morsetto per
tenere e bloccare il pezzo da
lavorare ad una piattaforma stabile. È
importante fissare e sostenere il pezzo
saldamente per impedire movimenti
del pezzo e la perdita del controllo.
Il movimento del pezzo o la perdita
del controllo possono costituire
un pericolo e provocare lesioni alle
persone.
• Fissare il pezzo da lavorare. Un pezzo
da lavorare fissato con dispositivi di
serraggio o in una morsa è tenuto più
saldamente che se tenuto a mano.
• Evitare i sovraccarichi. Se l’apparato
si surriscalda, farlo girare a vuoto
per qualche minuto per raffreddare
l’accessorio. Non toccare gli accessori
prima che si siano raffreddati. I dischi
diventano bollenti durante l’uso.
• Non utilizzare riduttori o adattatori
per adattare il foro di un disco troppo
largo all’utensile adoperato.
• Non usare mai l’utensile senza aver
ricollocato la protezione del disco al
suo posto.
• L’apparato non è destinato all’uso con
una tazza per smerigliatura.
• Non utilizzare l’apparato elettrico con
un supporto tagliato.
• Non usare mai dischi deformabili
insieme a prodotti legati abrasivi.
• Attenzione: il disco continuerà a
ruotare per qualche istante dopo che
l’utensile è stato spento.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 1, 9)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
gravi lesioni personali, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, mantenere
SEMPRE una presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
• Pannelli o altri pezzi di grandi
dimensioni vanno sorretti per
minimizzare il rischio che la mola sia
pinzata o che rimbalzi. I pezzi più
grandi tendono a incurvarsi sotto
il loro stesso peso. Devono essere
collocati dei supporti sotto al pezzo da
entrambi i lati, vicino la linea di taglio e
alle estremitr del pannello, da entrambi
i lati della mola.
La corretta posizione delle mani richiede che una
mano sia posizionata sull’ impugnatura laterale (e),
mentre l’altra sull’impugnatura principale (q).
• Indossare sempre regolari guanti da
lavoro durante il funzionamento di
questo utensile.
Per bloccare l’interruttore di azionamento,
premere il pulsante di blocco come mostrato.
Quando il pulsante di blocco è premuto verso l’icona
lucchetto chiuso, l’unità è bloccata.
• La scatola del cambio diventa
bollente durante l’uso.
• Applicare solo una pressione leggera
sull’apparato. Non esercitare pressioni
laterali sul disco.
Interruttore
PULSANTE DI BLOCCO E INTERRUTTORE DI
AZIONAMENTO (FIG. 6)
Questo utensile di taglio è dotato di un pulsante di
blocco (b).
Per evitare accensioni accidentali, bloccare sempre
il pulsante di azionamento quando l’utensile viene
trasportato o riposto.
Per sbloccare l’interruttore di azionamento,
premere il pulsante di blocco. Quando il pulsante
di blocco è premuto verso l’icona lucchetto aperto,
127
ITALIANO
l’unità è bloccata. Il pulsante di blocco è rosso per
indicare che l’interruttore non è bloccato.
Tirare l’interruttore di azionamento (a) per mettere
in funzione l’utensile. Rilasciare l’interruttore di
azionamento per spegnere l’utensile.
NOTA: questo utensile non permette di bloccare
l’interruttore in posizione ON, che non deve mai
essere bloccato su ON con qualsiasi altro mezzo.
ATTENZIONE: tenere saldamente la
maniglia laterale e il corpo ell’utensile per
mantenerne il controllo all’accensione
e durante l’uso, sino a quando il
disco o l’accessorio utilizzato non
smette di ruotare. Prima di lasciare
l’utensile assicurarsi che il disco sia
completamente fermo.
ATTENZIONE: lasciare che l’utensile
raggiunga la piena velocità, prima di
metterlo a contatto con la superficie
da lavorare. Sollevare l’utensile
dalla superficie da lavorare prima di
spegnerlo.
BLOCCAGGIO DELL’ASSE
Il perno di bloccaggio dell’asse serve per evitare che
l’asse ruoti durante l’installazione o la rimozione dei
dischi. Utilizzare il perno di bloccaggio dell’asse solo
quando l’utensile è spento, le batterie sono state
rimosse e il disco è completamente fermo.
AVVISO: per ridurre il rischio di
danneggiare l’utensile, non bloccare
l’asse quando l’utensile è in funzione.
In caso contrario si provocherebbero
danni all’utensile e l’accessorio utilizzato
potrebbe staccarsi e provocare lesioni.
Per inserire il blocco, premere il pulsante di blocco
dell’asse e ruotare l’asse fino in fondo.
Installazione e Uso dei dischi per
molatura a centro depresso e dei
dischi per smerigliatura laterale
INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DEI DISCHI DENTATI
(FIG. 1, 7)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di serie lesioni personali, spegnere
l’utensile e rimuovere il blocco
batteria prima di effettuare qualunque
regolazione o prima di rimuovere/
installare eventuali parti o accessori.
I dischi dentati vanno installati direttamente sull’asse
filettato M14.
1. Infilare a mano il disco sull’asse.
128
2. Premere il pulsante di blocco dell’asse e
utilizzare una chiave per stringere il mozzo del
disco.
3. Per rimuovere il disco eseguire la procedura di
cui sopra in senso contrario.
ATTENZIONE: se il disco non
viene fissato perfettamente prima
di accendere l’utensile, potrebbero
verificarsi danni all’utensile o al disco
stesso.
INSTALLAZIONE DI DISCHI NON DENTATI (FIG. 8)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di serie lesioni personali, spegnere
l’utensile e rimuovere il blocco
batteria prima di effettuare qualunque
regolazione o prima di rimuovere/
installare eventuali parti o accessori.
I dischi per molatura a centro depresso tipo 27
devono essere utilizzati con le flangie in dotazione.
1. Installare la flangia di sostegno anti bloccaggio
(g) sull’asse (d) posizionando la parte
centrale rialzata contro il disco. Assicurarsi
che la scanalatura sulla flangia di sostegno
sia posizionata sulla parte piatta dell’asse,
spingendo e ruotando la flangia prima di inserire
il disco.
2. Posizionare il disco contro la flangia di sostegno,
centrandolo sul punto centrale rialzato della
flangia di sostegno.
3. Tenendo premuto il pulsante di blocco dell’asse,
stringere il dado di chiusura (h) sull’asse. Se
il disco che viene installato ha uno spessore
superiore a 3,17 mm (1/8 po), posizionare
il dado filettato di chiusura in modo da far
combaciare il punto centrale rialzato con il
centro del disco (fig. 8A). Se il disco che viene
installato ha uno spessore inferiore o uguale a
3,17 mm (1/8 po), posizionare il dado filettato di
chiusura sull’asse in modo che la parte centrale
rialzata non finisca contro il disco (fig. 8B).
4. Tenendo premuto il pulsante di blocco dell’asse,
stringere il dado di chiusura con una chiave.
5. Per rimuovere il disco, premere il pulsante di
blocco dell’asse e allentare il dado filettato di
chiusura con una chiave.
NOTA: se il disco ondeggia dopo aver stretto il
dado di chiusura, verificare l’orientamento del dado
filettato di chiusura. Se si installa un disco sottile con
il pilota sul dado di chiusura contro il disco, esso
ondeggerà perché l’altezza del pilota impedisce al
dado di chiusura di trattenere il disco.
ITALIANO
MOLATURA SUPERFICIALE CON DISCHI PER MOLATURA
1. Lasciare che l’utensile raggiunga la piena
velocità, prima di metterlo a contatto con la
superficie da lavorare.
2. Fare una pressione minima sulla superficie da
lavorare, permettendo all’utensile di operare ad
alta velocità. La molatura è migliore se l’utensile
funziona ad alta velocità.
3. Mantenere un angolo compreso tra 20˚ e 30˚ tra
utensile e superficie.
4. Muovere continuamente l’utensile avanti e
indietro per evitare di creare scanalature nella
superficie lavorata.
5. Prima di spegnere l’utensile, sollevarlo dalla
superficie lavorata. Lasciare che l’utensile
smetta di ruotare prima di posarlo.
MOLATURA DI BORDI CON DISCHI PER MOLATURA
AVVERTENZA: i dischi utilizzati per
tagliare e molare i bordi possono
rompersi o dare contraccolpi se si
piegano o si torcono durante operazioni
di taglio o molatura in profondità. Per
ridurre il rischio di serie lesioni, limitare
l’uso di tali dischi con una protezione
standard tipo 27 per effettuare tagli e
incisioni poco profondi [inferiori a 13 mm
(1/2 po) di profondità]. Il lato aperto della
protezione deve essere posto lontano
dall’operatore.
1. Lasciare che l’utensile raggiunga la piena
velocità, prima di metterlo a contatto con la
superficie da lavorare.
2. Fare una pressione minima sulla superficie da
lavorare, permettendo all’utensile di operare ad
alta velocità. La molatura è migliore se l’utensile
funziona ad alta velocità.
3. Posizionarsi in modo da tenere il lato inferiore
aperto del disco rivolto verso l’esterno.
4. Una volta iniziato un taglio o effettuata
un’incisione nel pezzo da lavorare, non
modificare l’angolo di taglio. In caso contrario
il disco si piega e potrebbe rompersi. I dischi
per la molatura dei bordi non sono fatti per
sopportare le pressioni laterali causate da tale
piegamento.
5. Sollevare l’utensile dalla superficie da lavorare
prima di spegnerlo. Lasciare che l’utensile
smetta di ruotare prima di posarlo.
AVVERTENZA: non utilizzare i dischi
per la molatura/il taglio dei bordi per
effettuare operazioni superficiali, perché
tali dischi non sono fatti per sopportare
le pressioni laterali che subirebbero
durante le operazioni superficiali. In caso
contrario potrebbero derivarne rottura
del disco e serie lesioni personali.
Precauzioni da adottare durante la
spazzolatura della vernice
1. La smerigliatura di superfici verniciate con tinte
a base di piombo È SCONSIGLIATA, data la
difficoltà di controllare le polveri contaminate
che si solleverebbero. Il rischio maggiore di
avvelenamento da piombo è per i bambini e le
donne in gravidanza.
2. Poiché è difficile identificare una vernice che non
contenga piombo se non attraverso un’analisi
chimica, si consiglia di prendere le seguenti
precauzioni in caso di smerigliatura di superfici
verniciate:
SICUREZZA PERSONALE
1. Durante la spazzolatura di superfici verniciate, e
fino al completamento delle operazioni di pulizia,
non devono essere ammessi bambini o donne
in gravidanza.
2. Chiunque entri nell’ambiente di lavoro deve
indossare una mascherina antipolvere o un
respiratore. I filtri vanno sostituiti giornalmente
o in qualunque momento si faccia fatica a
respirare.
NOTA: utilizzare solo le mascherine antipolvere
adatte alle operazioni idonee per polveri e fumi
derivanti dalle vernici al piombo. Le normali
mascherine per le vernici non offrono tale
protezione. Contattare il rivenditore locale per le
mascherine omologate N.I.O.S.H.
3. Per evitare di ingerire particelle contaminate,
nell’ambiente di lavoro deve essere VIETATO
MANGIARE, BERE o FUMARE. Gli operatori
devono ripulirsi PRIMA di mangiare, bere o
fumare. Alimentari, bevande o articoli per il fumo
non devono essere lasciati nell’ambiente di
lavoro, dove verrebbero ricoperti dalle polveri.
SICUREZZA AMBIENTALE
1. La vernice deve essere rimossa in modo da
minimizzare la quantità di polveri generate.
2. Le aree in cui si effettua la rimozione delle
vernici devono essere isolate con teli di plastica
di 4 mm di spessore.
129
ITALIANO
3. La spazzolatura deve essere effettuata in modo
da ridurre la diffusione delle polveri di vernice al
di fuori dell’ambiente di lavoro.
PULIZIA E SMALTIMENTO
1. Tutte le superfici nell’ambiente di lavoro devono
essere pulite con aspirapolvere e lavate
giornalmente per tutta la durata del lavoro di
spazzolatura. I filtri dell’aspirapolvere devono
essere cambiati frequentemente.
2. I teli antigoccia in plastica vanno raccolti e
smaltiti insieme ai residui di polveri e ad altro
materiale di scarto. Essi devono essere messi in
contenitori sigillati e smaltiti secondo le normali
procedure di raccolta dei rifiuti.
Durante le operazioni di pulizia, bambini e
donne in gravidanza devono essere tenuti
lontani dalle immediate vicinanze dell’ambiente
di lavoro.
3. Tutti i giocattoli, i mobili lavabili e gli utensili
utilizzati dai bambini devono essere
attentamente lavati prima di essere nuovamente
utilizzati.
Montaggio e uso di spazzole
metalliche e dischi metallici
Le spazzole metalliche a coppa e i dischi metallici
si avvitano direttamente sull’asse della mola senza
utilizzare flange. Utilizzare solo le spazzole o i
dischi metallici dotati di un mozzo filettato M14.
Per le operazioni con spazzole e dischi metallici è
necessaria una protezione tipo 27.
ATTENZIONE: per ridurre il rischio
di lesioni personali, indossare guanti
da lavoro durante le operazioni con
spazzole e dischi metallici. Essi infatti
possono diventare taglienti.
ATTENZIONE: per ridurre il rischio
di danneggiare l’utensile, quando
sono montati o in funzione spazzola
o disco non devono toccare la
protezione. In caso contrario potrebbero
verificarsi danni invisibili all’accessorio
e fili metallici o frammenti potrebbero
staccarsi dall’accessorio.
INSTALLAZIONE DI SPAZZOLE METALLICHE A COPPA E
DISCHI METALLICI
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di serie lesioni personali,
spegnere l’utensile e rimuovere il
blocco batterie prima di effettuare
qualunque regolazione o prima di
rimuovere/installare eventuali parti o
accessori.
130
1. Infilare a mano il disco sull’asse.
2. Premere il pulsante di blocco dell’asse e
utilizzare una chiave sul mozzo della spazzola o
del disco metallico per stringerli.
3. Per rimuovere il disco, eseguire la procedura di
cui sopra in senso contrario.
AVVISO: per ridurre il rischio di
danneggiare l’utensile, posizionare
correttamente il mozzo del disco prima
di avviare l’utensile.
UTILIZZO DI SPAZZOLE METALLICHE A COPPA E DISCHI
METALLICI
I dischi e le spazzole metalliche possono essere
utilizzati per rimuovere ruggine, scaglie e vernice,
nonché per levigare superfici irregolari.
1. Lasciare che l’utensile raggiunga la piena
velocità, prima di metterlo a contatto con la
superficie da lavorare.
2. Fare una pressione minima sulla superficie da
lavorare, permettendo all’utensile di operare
ad alta velocità. La rimozione del materiale è
migliore se l’utensile funziona ad alta velocità.
3. Mantenere un angolo di 5˚ - 10˚ tra
l’utensile e la superficie di lavoro quando si
usano spazzole metalliche a tazza.
4. Quando si utilizzano spazzole metalliche, tenere
sempre a contatto il bordo della spazzola e la
superficie in lavorazione.
5. Muovere continuamente l’utensile avanti e
indietro per evitare di creare scanalature nella
superficie lavorata. Tenere l’utensile fermo sulla
superficie in lavorazione o muoverlo in senso
circolare rischia di far bruciare e arricciare la
superficie stessa.
6. Sollevare l’utensile dalla superficie da lavorare
prima di spegnerlo. Lasciare che l’utensile
smetta di ruotare prima di posarlo.
ATTENZIONE: fare molta attenzione
durante le operazioni sui bordi, per
l’eventualità di movimenti improvvisi
della mola.
Lavorazioni su metalli
Nelle lavorazioni su parti metalliche, assicurarsi che
sia stato inserito un interruttore differenziale per
evitare i rischi residui causati da sfridi metallici.
Se la corrente è stata interrotta dall’interruttore
differenziale, portare l’apparato presso un centro di
assistenza autorizzato DEWALT.
AVVERTENZA: in condizioni di lavoro
estreme, durante le lavorazioni su
metalli si possono accumulare polveri
ITALIANO
conduttive dentro l’alloggiamento
del motore Ciò può far degradare
l’isolamento protettivo della macchina,
con possibili rischi di scossa elettrica.
Per evitare l’accumulo di sfridi metallici dentro la
macchina, si raccomanda di pulire le prese d’aria
giornalmente. Vedere Manutenzione.
Uso dei dischi lamellari
AVVERTENZA: accumulo di polvere
metallica Nelle lavorazioni su metalli,
l’uso estensivo di dischi lamellari
aumenta le possibilità di scossa elettrica.
Per ridurre questo rischio, inserire un
interruttore differenziale prima dell’utilizzo
e pulire le prese d’aria giornalmente con
aria compressa, seguendo le istruzioni di
manutenzione.
Taglio nel metallo
Per il taglio di abrasivi agglomerati, utilizzare
sempre la protezione di tipo 1.
Durante il taglio, lavorare con un’alimentazione
moderata, adattata al materiale di taglio. Non
esercitare pressione sul disco di taglio e non inclinare
né far oscillare la macchina.
Non ridurre la velocità dei dischi di taglio in corsa
applicando una pressione laterale.
La macchina deve sempre funzionare con un
movimento di smerigliatura verso l’alto. Altrimenti
sussiste il rischio che venga fatta fuoriuscire dal
taglio in modo incontrollato.
Durante il taglio di profili e barre quadrate, è
consigliabile iniziare dalla sezione trasversale più
piccola.
Smerigliatura grezza
Utilizzare la macchina esclusivamente con una
maschera anti-polvere.
Consigli per la lavorazione
Esercitare cautela nel taglio di scanalature in
pareti strutturali.
Le scanalature nelle pareti strutturali sono soggette
alle normative specifiche di ciascun paese. Tali
normative devono essere osservate in tutti i casi.
Prima di iniziare il lavoro, consultare l’ingegnere
strutturale, l’architetto o il responsabile edile
competente.
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti
riparabili. Non vi sono parti riparabili all’interno.
Spazzole del motore autoespellenti
Il motore si arresta automaticamente indicando
che le spazzole di carbone sono quasi del tutto
consumate e che l’apparato deve essere portato
in assistenza. Le spazzole di carbone non sono
sostituibili dall’utilizzatore. Portare l’apparato presso
un centro di assistenza autorizzato DEWALT.
Non utilizzare mai un disco da taglio per la
sgrossatura.
I risultati ottimali di sgrossatura sono ottenuti
impostando la macchina a un’angolazione compresa
tra 30°-40°. Spostare la macchina avanti e indietro
con una pressione moderata. In tal modo, il pezzo
da lavorare non si scalderà eccessivamente, non si
scolorirà e non si formeranno scanalature.
Taglio di pietra
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
AVVISO: non lubrificare l’utensile;
diversamente si potrebbero danneggiare
le parti interne.
La macchina deve essere utilizzata
esclusivamente per il taglio a secco.
Per il taglio della pietra, è consigliabile utilizzare un
disco di taglio diamantato.
131
ITALIANO
essere stati previsti per una sega
circolare. La capacità accessorio deve
sempre essere superiore alla velocità
dell’utensile specificata sulla targhetta
dell’utensile stesso.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
È importante scegliere le protezioni, i cuscinetti di
sostegno e le flangie adatte per i diversi accessori
dell’utensile.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
BANCO DEGLI ACCESSORI
Max.
[mm]
D
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
AVVERTENZA: gli accessori utilizzati
devono prevedere almeno la velocità
consigliata sull’etichetta di avvertenza
dell’utensile. Dischi e altri accessori
utilizzati a velocità superiori a quelle
previste possono schizzare dappertutto
e provocare lesioni. Gli accessori filettati
devono essere dotati di un mozzo M14.
Tutti gli accessori non filettati devono
avere un foro da 22,2 mm (7/8 po) per
l’albero. In caso contrario, potrebbero
132
Lunghezza
del foro
filettato
[mm]
d
D
125 6 22,23 11000
80
-
125
11000
80
-
75 30 M14
11000
45
18,0
125 12 M14
11000
80
18,0
b
D
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Staccare il caricabatteria dalla
presa di corrente prima della pulizia.
Sporco e grasso vengono rimossi
dall’esterno del caricabatteria con un
panno o uno spazzolino non metallico.
Non utilizzare acqua né detergenti di
alcun tipo.
b
[mm] Rotazione Velocità
min.
periferica
[min.-1]
[m/s]
d
-
-
d
b
D
D
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
ITALIANO
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere
ricaricato quando non fornisce più energia sufficiente
per eseguire compiti che prima erano eseguiti
agevolmente. Al termine della sua vita operativa, il
pacco batteria va smaltito con la dovuta cura per
l’ambiente.
• Far scaricare completamente il pacco batterie,
poi rimuoverlo dall’apparato.
• Le batterie Li-Ion, NiCd e NiMH sono riciclabili.
Consegnarle al proprio concessionario o presso
un’apposita stazione di riciclaggio. Le batterie
raccolte verranno riciclate o smaltite in modo
appropriato.
133
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
134
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com.
ITALIANO
GUIDA ACCESSORI PER LA SMERIGLIATURA
Tipo di protezione
PROTEZIONE
TIPO 27
Accessorio
Descrizione
Inserimento della mola
Disco da
smerigliatura
a centro
depresso
Protezione tipo 27
Mola lamellare
Flangia di sostegno
Mole a
spazzola
Type 27 depressed
centre wheel
Dado di serraggio filettato
Mole a
spazzola con
dado filettato
Protezione tipo 27
Mola a spazzola
Spazzola di
ferro con dado
filettato
Protezione tipo 27
Spazzola
Platorello/carta
vetrata
Protezione tipo 27
Platorello di gomma
Disco per sabbiatura
Dado di serraggio filettato
135
ITALIANO
GUIDA ACCESSORI PER LA SMERIGLIATURA (seguito)
Tipo di protezione
Accessorio
Descrizione
Inserimento della mola
Mola per
il taglio di
muratura,
legata
PROTEZIONE
TIPO 1
Protezione tipo 1
Disco da taglio
per metalli,
legata
Dischi da taglio
diamantati
PROTEZIONE
TIPO 1
OPPURE
PROTEZIONE
TIPO 27
136
Flangia di sostegno
Disco da taglio
Dado di serraggio filettato
NEDERLANDS
DRAADLOZE SLIJPER VOOR ZWARE TOEPASSINGEN
DC411
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratieemissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen
Technische gegevens
Spanning
Type
Vermogen
Snelheid zonder weerstand
Schijfdiameter
Spildiameter
Aslengte
Gewicht
VDC
W
min-1
mm
mm
kg
DC411
18
2
405
6500
125
M14
16
2,2*
* gewicht is inclusief zijhandgreep en bescherming
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen)
dB(A)
83
dB(A)
dB(A)
3,0
94
dB(A)
3,0
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah oppervlakte slijpen
ah,AG =
m/s2
5,9
Onzekerheid K =
m/s2
1,5
Vibratie-emissiewaarde ah schijf zandschuren
ah,DS =
m/s2
< 2,5
Onzekerheid K =
m/s2
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
Accuset
Accutype
Spanning
Vermogen
Gewicht
VDC
Ah
kg
Lader
Netspanning
VAC
Accutype
Geschatte oplaadtijd min
Gewicht
kg
DE9096
NiCd
18
2,4
1,0
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
DE9116
DE9135
230
230
NiCd/ NiMH NiCd/NiMH/Li-Ion
60
40
(2,0 Ah
(2,0 Ah
accusets)
accusets)
0,4
0,52
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
137
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DC411
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 60745-1; EN 60745-2-3.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
01.05.2012
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
138
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
NEDERLANDS
e)
f)
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f)
g)
Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
139
NEDERLANDS
g)
Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) GEBRUIK EN VERZORGING VAN GEREEDSCHAP OP
ACCU
a) Gebruik alleen de lader die door de
fabrikant wordt opgegeven. Een lader die
geschikt is voor één accutype, kan een risico
op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b) Gebruik elektrische gereedschappen
uitsluitend met speciaal omschreven
accu’s. Gebruik van andere accu’s kan leiden
tot letsel en brandgevaar.
c) Als de accu niet in gebruik is, dient u
deze uit de buurt te houden van andere
metalen voorwerpen zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding van het ene contactpunt
met het andere kunnen maken. Het
kortsluiten van de accucontactpunten samen
kan brandwonden of brand veroorzaken.
d) Als het gereedschap te zwaar wordt
belast, kan er vloeistof uit de accu
lekken; vermijd contact hiermee. Als u
per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof
in contact met de ogen komt, dient u
daarnaast medische hulp in te roepen.
Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
AANVULLENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Veiligheidsvoorschriften voor alle
handelingen
a) Dit elektrisch gereedschap is bedoeld als
slijpmachine, schuurmachine, metalen
borstel en afkortgereedschap. Lees alle
140
veiligheidswaarschuwingen, instructies,
illustraties en specificaties die bij dit
gereedschap zijn meegeleverd. Het niet
opvolgen van alle onderstaande instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand en/of
ernstig persoonlijk letsel.
b) Het wordt niet aanbevolen werkzaamheden
zoals polijsten met dit elektrisch
gereedschap uit te voeren. Werkzaamheden
waarvoor het elektrisch gereedschap niet is
ontworpen, kunnen leiden tot een gevaarlijke
situatie en persoonlijk letsel.
c) Gebruik geen accessoires die niet speciaal
ontworpen en aanbevolen zijn door de
fabrikant van het gereedschap. Het feit
dat een accessoire aan uw gereedschap kan
worden bevestigd wil nog niet zeggen dat dit
een veilige bediening garandeert.
d) Het nominale toerental van het accessoire
moet tenminste gelijk zijn aan het maximale
toerental zoals dit op het gereedschap
staat vermeld. Accessoires die sneller draaien
dan hun nominale toerental kunnen breken en
wegschieten.
e) De buitendiameter en de dikte van uw
accessoire moeten binnen het nominale
vermogen van uw gereedschap liggen.
Accessoires met een onjuiste grootte kunnen
niet voldoende worden vastgemaakt of
beheerst.
f) De drevelgrootte van wielen, flenzen,
steunkussens en ieder ander accessoire
moet goed passen op de as van het
gereedschap. Accessoires met drevelgaten die
niet passen op de bevestigingshardware van
het gereedschap zullen uit balans raken en/of
extreem trillen en kunnen u de beheersing over
het gereedschap doen verliezen.
g) Gebruik een accessoire niet als ze
beschadigd is. Controleer het accessoire
zoals een schuurwiel voor gebruik op
schilfers en barstjes, steunkussens op
barstjes, scheurtjes of excessieve slijtage,
staalborstels op losse of gespleten draden.
Als het gereedschap of het accessoire is
gevallen, controleert u dit op schade of
plaatst u een onbeschadigd accessoire.
Na het controleren en plaatsen van een
accessoire zorgt u dat u en omstanders
uit de buurt van het bereik van het
ronddraaiende accessoire blijft en zet u het
gereedschap gedurende een minuut aan
op maximale snelheid zonder weerstand.
Beschadigde accessoires breken gewoonlijk af
tijdens deze testtijd.
NEDERLANDS
h) Draag persoonlijke beschermende kleding.
Afhankelijk van de toepassing gebruikt u
gezichtsbedekking en een beschermende of
veiligheidsbril. Indien van toepassing draagt
u een stofmasker, gehoorbescherming,
handschoenen en een werkschort die kleine
afgeschuurde deeltjes of deeltjes van het
werkstuk tegenhouden. De oogbescherming
moet rondvliegende brokstukken die door de
diverse werkzaamheden vrijkomen tegen kunnen
houden. Het stofmasker e.d. moet in staat zijn
om partikeltjes die door uw werkzaamheden
vrijkomen te filteren. Langdurige blootstelling aan
intense geluiden kan gehoorverlies veroorzaken.
i) Houd omstanders op een veilige afstand
van het werkgebied. Iedereen die het
werkgebied betreedt moet persoonlijke
beschermende kleding dragen. Brokstukken
van het werkstuk of van een afgebroken
accessoire kunnen wegvliegen en letsel buiten
het directe werkgebied veroorzaken.
j) Houd het elektrisch gereedschap alleen
vast aan geïsoleerde oppervlakten
als u een handeling uitvoert waarbij
het snijdgereedschap in contact kan
komen met verborgen bedrading of
het eigen stroomsnoer. Accessoires van
zaaggereedschap die in contact komen met
bedrading die onder stroom staat, kunnen
metalen onderdelen van het gereedschap onder
stroom zetten en de gebruiker een elektrische
schok geven.
k) Plaats het stroomsnoer buiten het bereik
van het ronddraaiende accessoire. Als u
de controle verliest, wordt het snoer mogelijk
doorgesneden of gegrepen en kan uw hand
of arm in het draaiende accessoire worden
getrokken.
l) Leg het gereedschap nooit neer voordat het
accessoire volledig tot stilstand is gekomen.
Het ronddraaiende accessoire kan mogelijk in
contact met de oppervlakte komen waardoor u
de controle over het gereedschap verliest.
m) Gebruik het gereedschap niet terwijl u het
aan uw zijde draagt. Per ongeluk contact met
het ronddraaiende accessoires kan uw kleding
grijpen waardoor het accessoire naar uw
lichaam wordt getrokken.
n) Maak de luchtgaten van het gereedschap
regelmatig schoon. De ventilator van de
motor zuigt het stof in de behuizing en extreme
ophoping van metaaldeeltjes kan een elektrische
schok veroorzaken.
o) Bedien het gereedschap niet in de buurt van
ontvlambare materialen. Vonken kunnen deze
materialen doen ontbranden.
p) Gebruik geen accessoires die koelvloeistof
nodig hebben. Het gebruik van water of andere
koelvloeistoffen kan leiden tot elektrocutie of een
elektrische schok.
OVERIGE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
VOOR ALLE HANDELINGEN
Oorzaken en voorkoming van
terugslag
Terugslag is een plotselinge reactie op een
ronddraaiend wiel, steunkussen, borstel of ander
accessoire dat bekneld of gegrepen wordt.
Beknelling of grijpen zorgt voor het snel vastlopen
van het ronddraaiende accessoire dat op zijn
beurt zorgt dat het onbeheersbare gereedschap
in de tegenovergestelde richting van de draaiing
van het accessoire wordt gedwongen op het
bevestigingspunt.
Als bijvoorbeeld een schuurwiel wordt gegrepen of
bekneld raakt door het werkstuk, kan de rand van
het wiel die er bij het beknellingpunt ingaat in het
oppervlak van het materiaal slaan waardoor het wiel
naar buiten loopt of terugslaat. Het wiel kan ofwel
naar de operator toe of van hem vandaan springen,
afhankelijk van de richting van de wielbeweging op
het beknellingpunt. Schuurwielen kunnen onder deze
omstandigheden ook afbreken.
Terugslag is het gevolg van een verkeerd gebruik
en/of onjuiste gebruiksomstandigheden van het
gereedschap en kan worden voorkomen door
geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen zoals
hieronder vermeld:
a) Houd het gereedschap voortdurend stevig
vast en plaats uw lichaam en arm zo
dat u terugslagkrachten kunt weerstaan.
Gebruik altijd een hulphandgreep indien
meegeleverd voor maximale beheersing
van terugslag of torsiereactie tijdens het
opstarten. De operator kan torsiereactie of
terugslagkrachten beheersen als de juiste
voorzorgsmaatregelen worden genomen.
b) Plaats uw handen nooit in de buurt van het
ronddraaiende accessoire. Het accessoire
kan over uw hand terugslaan.
c) Plaats uw lichaam niet in het gebied
waar het gereedschap naartoe zal gaan
als zich terugslag voordoet. Terugslag
zorgt dat het gereedschap wegschiet in de
tegenovergestelde richting van de wielbeweging
op het beknellingpunt.
141
NEDERLANDS
d) Wees extra voorzichtig als u hoeken,
scherpe randen, enz. bewerkt. Voorkom
dat het accessoire stuitert of blijft hangen.
Hoeken, scherpe randen en stuiteren kunnen
er vaak toe leiden dat het ronddraaiende
accessoire blijft hangen en kunnen verlies van
controle of terugslag veroorzaken.
e) Bevestig geen houtsnijdzaag of getand
zaagblad aan het gereedschap. Dergelijke
zaagbladen kunnen herhaaldelijke terugslag en
verlies van controle veroorzaken.
Veiligheidswaarschuwingen speciaal
voor slijpende en schurende
snijdhandelingen
a) Gebruik uitsluitend wieltypes die
zijn aanbevolen voor uw elektrische
gereedschap en de specifieke beveiliging die
is ontworpen voor het gekozen wiel. Wielen
waarvoor het elektrische gereedschap niets
is ontwikkeld kunnen niet adequaat worden
beveiligd en zijn onveilig.
b) De beschermkap moet stevig zijn
vastgemaakt aan en geplaatst zijn op het
elektrisch gereedschap voor maximale
veiligheid, zodat het gedeelte dat
onafgeschermd is voor de gebruiker zo
klein mogelijk is. De beschermkap helpt de
gebruiker te beschermen tegen afgebroken
deeltjes van de schijf en voorkomt dat de
gebruiker in contact komt met de schijf en met
vonken die kleding in brand kunnen zetten.
c) Wielen mogen uitsluitend worden gebruikt
voor de aanbevolen toepassingen.
Bijvoorbeeld: slijp niet met de zijkant van
een snijdwiel. Schurende snijdwielen zijn
bedoeld voor perifeer slijpen; zijwaartse krachten
kunnen ervoor zorgen dat deze wielen barsten.
d) Gebruik altijd onbeschadigde wielflenzen
van de juiste grootte en vorm voor het
wiel van uw keuze. De juiste wielflenzen
ondersteunen het wiel en verminderen zo de
mogelijkheid dat het wiel breekt. Flenzen voor
snijdwielen kunnen verschillen van wielflenzen
voor slijpen.
e) Gebruik geen versleten wielen van grotere
elektrische gereedschappen. Een wiel dat is
bedoeld voor een groter elektrisch gereedschap
is niet geschikt voor de hogere snelheid van een
kleiner gereedschap en kan barsten.
142
Aanvullende
veiligheidswaarschuwingen speciaal
voor schurende snijdhandelingen
a) Laat het snijdwiel niet ”vastlopen” en oefen
er geen extreme druk op uit. Probeer
geen extreme diepte of snede te maken.
Het overbelasten van het wiel vergroot de
belasting en ontvankelijkheid voor het blokkeren
of vastlopen van het wiel in de snede, en de
mogelijkheid van terugslag of wielbreuk.
b) Plaats uw lichaam niet op een lijn met
en achter het ronddraaiende wiel. Als het
wiel tijdens de bediening van uw lichaam
vandaan beweegt, kan de mogelijke terugslag
het draaiende wiel doen wegschieten en het
elektrische gereedschap direct in uw richting
doen komen.
c) Als het wiel blokkeert of als een snede om
een bepaalde reden wordt onderbroken,
schakelt u het elektrische gereedschap uit
en houdt u het vast zonder te bewegen
totdat het wiel volledig tot stilstand is
gekomen. Probeer nooit een snijdwiel uit
de snede te verwijderen terwijl het wiel in
beweging is, anders kan zich een terugslag
voordoen. Zoek naar de oorzaak van het
blokkeren en neem de geschikte maatregelen
om dit op te heffen.
d) Start de zaaghandeling niet opnieuw op
in het werkstuk. Laat het wiel op volledige
snelheid komen en steek het voorzichtig
nogmaals in de snede. Het wiel kan blokkeren,
weglopen of terugslaan als het gereedschap
opnieuw wordt opgestart in het werkstuk.
e) Ondersteun panelen of enig ander erg
groot werkstuk om te het risico dat het wiel
vastloopt of terugslaat te verminderen. Grote
werkstukken kunnen onder hun eigen gewicht
doorzakken. De ondersteuningen moeten
aan beide zijden worden geplaatst onder het
werkstuk, dicht bij de zaaglijn en aan beide
randen.
f) Wees bijzonder voorzichtig wanneer u
invallend zaagt op bestaande muren of
andere verborgen gedeelten. Het uitstekende
wiel kan gas- of waterbuizen, elektrische
bedrading of objecten snijden die een terugslag
veroorzaken.
NEDERLANDS
Veiligheidswaarschuwingen speciaal
voor schuurwerkzaamheden
a) Gebruik geen schuurschijfpapier dat
veel te groot is. Volg de aanbevelingen
van de fabrikant op bij het uitkiezen van
schuurpapier. Groter schuurpapier dat uit het
schuurkussen steekt, veroorzaakt gevaar van
openrijten en kan beknelling of scheuren van de
schijf of terugslag veroorzaken.
Veiligheidswaarschuwingen speciaal
voor metaalborstelen
– Risico op brandwonden als gevolg van
accessoires die tijdens het gebruik heet worden.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
– Risico van stof dat van gevaarlijke stoffen
vrijkomt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
a) Wees ervan bewust dat metalen haartjes
worden uitgeworpen zelfs tijdens normale
bediening. Zet niet teveel kracht op de
borstelharen door een te grote druk op de
borstel uit te oefenen. De borstelharen dringen
gemakkelijk door in lichte kleding en/of de huid.
b) Als het gebruik van een beveiliging wordt
aanbevolen voor metaalborstelen, zorg dan
dat er geen contact is tussen het draadwiel
of de metaalborstel en de beveiliging. Het
draadwiel of de borstel kan in diameter groter
worden als gevolg van centrifugale krachten.
Aanvullende veiligheidsregels
• Bij het monteren van accessoires moet de
schroefdraad overeenkomen met die van de
as van de slijpmachine. Voor accessoires die
zijn gemonteerd door middel van flenzen moet
het drevelgat van het accessoire passen bij
de diameter van de flens. Accessoires die
niet passen op de bevestigingshardware van
het gereedschap zullen uit balans raken en/of
extreem trillen en kunnen u de beheersing over
het gereedschap doen verliezen.
• Het slijpoppervlak van de in het midden
verzonken schijven moet worden gemonteerd
onder het vlak van de beveiligingslip. Een wiel
dat niet goed is gemonteerd en dat uitsteekt
door het vlak van de beveiligingslip, kan niet
naar behoren worden beschermd.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
Voorbeeld:
2013 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze
gebruiksaanwijzing bevat belangrijke veiligheids- en
bedieningsinstructies voor de DE9116/DE9135
acculaders.
• Lees voordat u de lader gebruikt alle instructies
en waarschuwingsmarkeringen op de lader,
accu, en product dat de accu gebruikt.
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Dit kan leiden tot een elektrische schok
of elektrocutie.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Zorg dat er geen
vloeistof in de lader komt. Dit kan leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Laad om het risico
van letsel te verminderen uitsluitend
DEWALT oplaadbare accu’s op. Andere
accutypes kunnen uiteenspatten
hetgeen tot persoonlijk letsel en schade
leidt.
143
NEDERLANDS
VOORZICHTIG: Onder bepaalde
omstandigheden kunnen als de lader
in de stroomvoorziening is gestoken de
blootliggende laadcontacten in de lader
worden kortgesloten door vreemde
voorwerpen. Vreemde voorwerpen met
een geleidende eigenschap zoals, maar
niet beperkt tot, staalwol, aluminiumfolie
of een opeenhoping van metaalpartikels
dienen uit de buurt van de laadpunten
te worden gehouden. Neem de lader
altijd uit de stroomvoorziening als er
zich geen accu in de holte bevindt.
Neem het stroomsnoer van de lader uit
het stopcontact voordat u deze gaat
schoonmaken.
• Probeer NIET om de accu op te laden
met een andere acculader dan die in deze
gebruiksaanwijzing staan beschreven. De
lader en de accu zijn speciaal ontworpen om
met elkaar te functioneren.
• Deze acculaders zijn niet bedoeld voor enig
ander gebruik dan het opladen van DEWALT
oplaadbare accu’s. Ieder ander gebruik kan
leiden tot brandgevaar, elektrische schok of
elektrocutie.
• Stel de acculader niet bloot aan regen of
sneeuw.
• Trek aan de stekker in plaats van aan het
snoer als u de lader afkoppelt. Dit vermindert
het risico op schade aan de stekker en het
stroomsnoer.
• Zorg ervoor dat het stroomsnoer zo is
gepositioneerd dat er niet op kan worden
gelopen, over kan worden gestruikeld, of op
een andere manier tot schade of problemen
kan leiden.
• Gebruik geen verlengsnoer tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Het gebruik van
een ongeschikt verlengsnoer kan leiden
tot brandgevaar, een elektrische schok of
elektrocutie.
• Plaats geen voorwerpen op de acculader
en plaats de acculader niet op een zachte
ondergrond die de ventilatieopeningen kan
belemmeren en tot excessieve interne hitte
kan leiden. Plaats de acculader niet in de
buurt van een warmtebron. De acculader wordt
geventileerd door openingen in de bovenzijde
en de onderzijde van de behuizing.
• Gebruik de acculader niet met een
beschadigd snoer of beschadigde stekker vervang deze onmiddellijk.
144
• Gebruik de acculader niet wanneer deze een
zware klap heeft gehad, is laten vallen of
anderszins beschadigd is. Breng deze bij een
erkend servicecentrum.
• Demonteer de acculader niet; breng deze
bij een geautoriseerd servicecentrum als
onderhoud of reparatie nodig is. Het onjuist
opnieuw monteren kan leiden tot een elektrische
schok, elektrocutie of brand.
• Ontkoppel de lader van de
stroomvoorziening voordat u deze gaat
reinigen. Dit zal het risico op een elektrische
schok verminderen. Het verwijderen van de
accu vermindert dit risico niet.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te
sluiten.
• De acculader is ontworpen om te
worden gebruikt op standaard 230V
huishoudstroom. Probeer de lader niet op
enig ander voltage uit. Dit geldt niet voor de
transportlader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De DE9116 laders accepteren zowel de NiCd als
de NiMH accusets variërende van 7,2 tot 18 V.
De DE9135-lader werkt met NiCd, NiMH- of Li-Ionbatterijen van 7,2 – 18 V.
Deze laders hebben geen aanpassingen nodig en
zijn ontworpen voor een gemakkelijke bediening.
Oplaadprocedure (fig. 2)
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Gevaar voor een elektrische schok of
elektrocutie.
1. Steek de acculader (l) in een geschikt
stopcontact voordat u de accu erin plaatst.
2. Plaats de accu in de acculader. Het rode
(oplaad-) lampje knippert continu om aan te
geven dat het oplaadproces is begonnen.
3. Het voltooien van het opladen wordt
aangegeven doordat het rode lampje continu
AAN blijft. De accu is volledig opgeladen en kan
nu worden gebruikt of in de acculader worden
gelaten.
OPMERKING: Om maximale prestaties en
levensduur van de NiCd, NiMH en Li-Ion accu’s te
garanderen laadt u de accu tenminste 10 uur voor
het eerste gebruik op.
NEDERLANDS
Oplaadproces
Zie voor de oplaadstatus van de accu de
onderstaande tabel.
Oplaadstatus
bezig met opladen
– – – –
volledig opgeladen
–––––––––––
hete/koude accuvertraging
–– – –– –
vervang accu
•••••••••••
probleem
•• •• •• ••
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Het plaatsen van de accu in
of verwijderen van de accu uit de acculader
kan ervoor zorgen dat het stof of de dampen
ontbranden.
• Laad de accu’s uitsluitend met DEWALT laders
op.
Automatisch verversen
• NIET overgieten met of plaatsen in water of
andere vloeistoffen.
De automatische verversingsmodus maakt de
individuele cellen in de accu op de piekcapaciteit
gelijk of balanceert ze. Accu’s dienen wekelijks te
worden opgeladen of telkens als de accu niet meer
dezelfde hoeveelheid werk levert.
• Bewaar of gebruik het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ºC bereikt of overstijgt (zoals een
buitenkeet of metalen gebouw in de zomer).
Om uw accu te verversen plaatst u de accu zoals
gebruikelijk in de oplader. Laat de accu tenminste 10
uur in de acculader.
Hete/koude accuvertraging
Als de oplader detecteert dat een accu te heet of
te koud is, begint deze automatisch met een hete/
koude accuvertraging, waarbij het opladen wordt
uitgesteld totdat de accu een geschikte temperatuur
heeft bereikt. De oplader schakelt vervolgens
automatisch naar de oplaadmodus voor de accu.
Deze functionaliteit verzekert u van maximale
levensduur van de accu.
UITSLUITEND LI-ION ACCU’S
Li-Ion accu’s zijn ontworpen met een elektronisch
beschermingssysteem dat de accu beschermt tegen
te lang opladen, oververhitting en bijna volledige
ontlading.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking
treedt. Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de
lader totdat deze volledig is opgeladen.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze
uit de verpakking komt. Voordat u de accu
en oplader gebruikt, dient u de onderstaande
veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
GEVAAR: Probeer nooit de accu te
openen om welke reden dan ook. Plaats
de accu niet in de oplader wanneer
deze gebroken of beschadigd is oefen
geen kracht op de accu uit, laat deze
niet vallen en beschadig ze niet. Gebruik
een accu of oplader niet wanneer deze
een zware klap heeft gekregen, is laten
vallen, er overheen is gereden of op
enigerlei wijze is beschadigd (d.w.z.
doorboord met een spijker, geslagen
met een hamer, erop getrapt is). Dit
kan leiden tot een elektrische schok of
elektrocutie. Beschadigde accu‘s dienen
naar het servicecentrum te worden
gebracht voor recycling.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR NIKKEL
CADMIUM (NiCd) OF NIKKEL METALLISCH HYDRIDE
(NiMH)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen.
• Een kleine vloeistoflekkage van
de accucellen kan zich voordoen
bij extreem gebruik of extreme
temperatuuromstandigheden. Dit is geen
storing.
145
NEDERLANDS
Als echter het buitenste zegel is verbroken:
a. en de accuvloeistof op uw huid komt, was
dit dan onmiddellijk gedurende een aantal
minuten met water en zeep.
b. en de accuvloeistof in uw ogen komt, spoel
ze dan tenminste gedurende 10 minuten met
schoon water en zoek onmiddellijk medische
hulp. (Medische opmerking: De vloeistof
bestaat uit een 25-35% oplossing van
kaliumhydroxide.)
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
Accukap (fig. 3)
Een beschermende accukap wordt meegeleverd
om de contactpunten van een losgekoppelde accu
te bedekken. Als de beschermende kap niet is
aangebracht kunnen losse metalen voorwerpen
kortsluiting met de contactpunten veroorzaken,
hetgeen leidt tot brandgevaar en de beschadiging
van de accu.
1. Verwijder de beschermende accukap voordat
u de accu in de oplader of het gereedschap
plaatst (fig. 3A).
2. Breng de beschermende kap onmiddellijk over
de contactpunten aan nadat u de accu uit de
oplader of het gereedschap hebt verwijderd
(fig. 3B).
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de
beschermende accukap is aangebracht
voordat u de ontkoppelde accu opbergt
of transporteert.
146
Accu
ACCUTYPE
De DC411 werken op accusets van 18 volt.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
OPMERKING: Li-Ion accu‘s dienen volledig te
zijn opgeladen als ze worden opgeborgen.
2. Langdurige opslag zal de accu of de
oplader niet beschadigen. Onder de juiste
omstandigheden kunnen ze tot maximaal 5 jaar
worden opgeslagen.
Labels op de oplader en accu
In aanvulling op de pictogrammen in deze
handleiding laten de labels op de oplader en de
accu de volgende pictogrammen zien:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik
Accu bezig met opladen
Accu opgeladen
Accu defect
Hete/koude accuvertraging
Niet doorboren met geleidende
voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Gebruik uitsluitend DEWALT accu’s;
andere modellen kunnen uit elkaar
spatten en persoonlijk letsel of schade
veroorzaken.
Niet blootstellen aan water.
Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ºC en 40 ºC.
NEDERLANDS
Bied de accu als chemisch afval aan en
houd rekening met het milieu.
i. afschermkap (type 27)
j. accuset
k. accu-ontkoppelknoppen
Verbrand de NiMH, NiCd+ en Li-Ion accu
niet.
Laad NiMH en NiCd accu‘s op.
Laad Li-Ion accu‘s op.
Zie Technische gegevens voor de
oplaadtijd.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 haakse slijper
1 beschermkap (type 27)
1 zijhandgreep
1 flensset
1 steeksleutel
2 accusets (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1 acculader (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1 gereedschapskist (DC411KL, DC411KB,
DC411KA)
1 gebruiksaanwijzing
1 opengewerkte tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (fig. 1, 2, 8)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
GEBRUIKSDOEL
De haakse slijpmachine voor zwaar gebruik DC411
is ontworpen voor professioneel slijpen, snijden en
schuren en toepassingen met een draadborstel.
Gebruik GEEN schuurwielen anders dan in het
midden drukvrije wielen en flapschijven.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze hoekslijpmachines voor zwaar gebruik zijn
professionele elektrische gereedschappen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of het voltage van
de accu overeenkomt met het voltage op het
typeplaatje. Zorg er ook voor dat het voltage
van uw oplader overeenkomt met dat van uw
stroomvoorziening.
Uw DEWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335;
daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via
het DEWALT servicecentrum.
a. drukschakelaar
Een verlengsnoer gebruiken
b. vergrendelknop
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw oplader (zie Technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2; de maximale
lengte is 30 m.
c. spindelvergrendelknop
d. spindel (Fig. 8)
e. zijhandgreep
f. schuurschijf
g. anti-blokkeerflens
h. schroefklemmoer
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
147
NEDERLANDS
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Verwijder vóór
de montage en aanpassing altijd
de accu. Schakel het gereedschap
altijd uit voordat u de accu plaatst
of verwijdert.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DEWALT accu’s en opladers.
De accu in het gereedschap plaatsen
of eruit verwijderen (fig. 2)
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
OPMERKING: Zorg ervoor dat uw accu (j) volledig
is opgeladen.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
PLAATSEN
1. Richt de inkeping in de handgreep van het
gereedschap uit met de accu (fig. 2).
2. Schuif de accu stevig in de handgreep totdat u
het slot hoort dicht klikken.
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP VERWIJDEREN
1. Druk op de vrijgaveknoppen (k) en trek de accu
stevig uit de handgreep van het gereedschap.
2. Plaats de accu in de acculader zoals
beschreven in de paragraaf over de acculader in
deze gebruiksaanwijzing.
De zijhandgreep bevestigen (fig. 4)
WAARSCHUWING: Controleer voordat
u het gereedschap gebruikt of de hendel
stevig vastzit.
WAARSCHUWING: Gebruik de
zijhandgreep zodat u te allen tijde de
controle over het gereedschap behoudt.
De zijhandgreep (e) kan aan beide kanten van
het gereedschap bevestigd worden in de van
schroefdraad voorziene uitsparingen. Verzeker u
ervan dat de handgreep stevig vastzit voordat u het
werktuig gaat gebruiken.
Om het gebruiksgemak bij doorslijpen te
bevorderen, kan de behuizing 90˚ draaien.
148
De versnellingsbak van het werktuig
draaien (Fig. 4)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig letsel te verkleinen, moet
u het werktuig uitschakelen en
de accuset verwijderen voordat
u hulpstukken of hulpstukken aan- of
afkoppelt.
1. Verwijder de vier schroeven op de hoeken
waarmee de versnellingsbak vastzit aan de
motorbehuizing.
2. Draai de kop van de versnellingsbak in de
gewenste positie zonder de motorhuizing los te
trekken van de versnellingsbak.
OPMERKING: Als de versnellingsbak en de
motorbehuizing meer dan 3,17 mm (1/8") los
komen van elkaar, moet het werktuig gerepareerd
en opnieuw in elkaar gezet worden door een
DEWALT-servicecentrum. Wanneer u het werktuig
niet laat repareren, kan dat borstel- motor- en
lagermankementen veroorzaken.
3. Om de versnellingsbak weer stevig op de
motorbehuizing te bevestigen, draait u de
schroeven weer vast. Draai de schroeven vast
tot een koppel van 2,2 Nm (20 in-lbs.). Te vast
aandraaien kan ertoe leiden dat de schroef
doldraait.
De bescherming bevestigen en
verwijderen (fig. 5)
WAARSCHUWING: Verwijder vóór
de montage en aanpassing altijd de
accu. Schakel het gereedschap altijd uit
voordat u de accu plaatst of verwijdert.
VOORZICHTIG: Een beschermkap
dient gebruikt te worden bij alle
afbraamschijven, doorslijpschijven,
slijpwaaiers, staalborstels en
staaldraadborstels. De DC411 is
voorzien van een afschermkap, welke
bedoeld is voor gebruik bij in het
midden ingedrukte wielen (type 27) en
genaafde slijpwielen (type 27). Dezelfde
afschermkap is bedoeld voor gebruik
met ronde staalborstels.
Als u de DC411 gebruikt met een gelijmde slijpschijf
voor het zagen van metaal of van metselwerk moet
u een beveiliging van Type 1 gebruiken. Type 1
beveiligingen zijn tegen meerprijs leverbaar bij
DEWALT vestigingen.
NEDERLANDS
OPMERKING: Kijk a.u.b. onder Tabel slijp- en
snijdaccessoires aan het einde van deze paragraaf
om andere accessoires te zien die samen met deze
slijpmachines kunnen worden gebruikt.
1. Open de vergrendeling van de beschermkap (p),
en laat de nokjes (m) op de beschermkap in de
uitsparingen (n) op de versnellingsbak vallen.
OPMERKING: Het afbramen en doorslijpen
van randen en kanten kan gebeuren met type
27-schijven die speciaal voor dit doel ontworpen zijn.
Schijven van 6,35 mm (1/4") dik zijn ontworpen voor
het afbramen van oppervlakken, terwijl schijven van
3,17 mm (1/8") ontworpen zijn voor het afbramen
van kanten.
2. Duw de beschermkap naar beneden totdat de
nokjes in de uitsparingen vallen en vrij in de sleuf
op de versnellingsbak kunnen draaien.
Een steunkussen/schuurblad
monteren en verwijderen (fig. 1, 8)
3. Met vergrendeling geopend, draait u de
beschermkap (i) in de gewenste positie. De
beschermkap moet zodanig gepositioneerd
worden tussen de spindel en de gebruiker dat
deze maximale bescherming biedt.
4. Sluit de vergrendeling om de beschermkap
op de versnellingsbak vast te zetten. Wanneer
de vergrendeling gesloten is, mag het niet
mogelijk zijn de beschermkap met de hand
te verdraaien. Gebruik de slijper niet met
een losse beschermkap of wanneer de
vergrendelingsklem niet vast zit.
5. Om de beschermkap te verwijderen: open de
vergrendelingsklem, draai de kap zodanig dat
de nokjes en de uitsparingen overeen komen en
trek de kap van de versnellingsbak.
OPMERKING: De beschermkap is in de fabriek
op maat gemaakt voor de diameter van de
versnellingsbak. Wanneer, na verloop van tijd,
de beschermkap losser gaat zitten, draait u
de verstelschroef (o) vaster. Daarbij dient de
vergrendeling gesloten te zijn en de beschermkap
op de versnellingsbak bevestigd te zijn.
VOORZICHTIG: Draai de stelschroef
niet vast terwijl de vergrendelingsklem
niet vast zit. Er kan onzichtbare schade
ontstaan aan de beschermkap of aan
de gleuf op de bevestigingsnaaf.
VOORZICHTIG: Als de beschermkap
niet steviger kan worden vastgezet met
de verstelklem, moet u het werktuig
niet gebruiken. Om het risico op letsel
te verkleinen, moet u werktuig en
beschermkap naar een servicecentrum
brengen voor reparatie of vervanging
van de beschermkap.
OPMERKING: Om het risico op
beschadiging van het werktuig te
verkleinen, mag u de verstelschroef niet
aandraaien wanneer de vergrendeling
geopend is. Er kan onzichtbare schade
ontstaan aan de beschermkap of aan
de gleuf op de bevestigingsnaaf.
1. Plaats het gereedschap op een tafel, de
beveiliging omhoog.
2. Neem de steunflens (g) uit.
3. Plaats het rubberen steunkussen op de juiste
wijze op de as (d).
4. Plaats het schuurblad op het rubberen
steunkussen.
5. Schroef de klemmoer met schroefdraad (h)
op de as. De ring op de klemmoer (h) met
schroefdraad moet zijn gericht naar het
rubberen steunkussen.
6. Druk op de knop spilvergrendeling (c) en draai
de as (d) totdat deze op zijn plaats vastzit.
7. Maak de klemmoer met schroefdraad (h) vast
met de twee-pins steeksleutel.
8. Maak de asvergrendeling los.
9. Maak, als u het rubberen steunkussen wilt
verwijderen, de klemmoer met schroefdraad (h)
los met de twee-pins steeksleutel.
Voor de bediening
• Installeer de beveiliging en pas schijf of wiel
aan. Gebruik geen extreem versleten schijven of
wielen.
• Gebruik een accessoire niet als het beschadigd
is. Controleer accessoires zoals schuurwielen
voor gebruik op schilfers en barstjes,
steunkussens op barstjes, scheurtjes of
excessieve slijtage, staalborstels op losse of
gespleten draden. Als het gereedschap of
het accessoire is gevallen, controleert u dit
op schade of plaatst u een onbeschadigd
accessoire. Na het controleren en plaatsen van
een accessoire zorgt u dat u en omstanders uit
de buurt van het bereik van het ronddraaiende
accessoire blijft en zet u het gereedschap
gedurende een minuut aan op maximale
snelheid zonder weerstand. Beschadigde
accessoires breken gewoonlijk af tijdens deze
testtijd.
149
NEDERLANDS
• Controleer dat de binnenste en buitenste
flens op juiste wijze zijn gemonteerd. Volg de
instructies die worden gegeven in de Tabel
Accessoires voor slijpen en zagen.
• Zorg ervoor dat de schijf of het wiel draait in de
richting van de pijlen op het accessoire en het
gereedschap.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Voordat u het gereedschap opnieuw
aansluit, drukt u de trekkerschakelaar in
en laat deze vrijkomen, om er zeker van
te zijn dat het gereedschap uit staat.
WAARSCHUWING:
• Zorg dat al het materiaal dat
geschuurd gaat worden stevig op zijn
plaats zit.
• Zet het werkstuk met klemmen of een
bankschroef vast en ondersteun het
op een stabiele ondergrond. Het is
belangrijk dat u het werkstuk stevig
vastzet en ondersteunt zodat u het
onder controle houdt en het niet kan
verschuiven. Wanneer het werkstuk
verschuift of wanneer u de controle
over het werkstuk verliest, kan dat
leiden tot een gevaarlijke situatie en
kan persoonlijk letsel het gevolg zijn.
• Zet het werkstuk goed vast. Met de
hand kunt u een werkstuk niet zo
goed vasthouden als lijmklemmen of
een bankschroef dat kunnen,
• Ondersteun panelen of een ander
groot werkstuk zodat het risico van
vastlopen of terugslaan van het wiel
minder groot is. Grote werkstukken
kunnen onder hun eigen gewicht
doorzakken. De ondersteuningen
moeten aan beide zijden worden
geplaatst onder het werkstuk, dicht bij
de zaaglijn en aan beide randen.
150
• Draag altijd de gewone
werkhandschoenen wanneer u met dit
gereedschap werkt.
• De tandwielkast wordt zeer heet
tijdens gebruik.
• Oefen uitsluitend zachte druk op
het gereedschap uit. Oefen geen
zijwaartse druk uit op de schijf.
• Overbelast de machine niet. Als het
gereedschap heet wordt, laat het dan
een paar minuten zonder belasting
draaien zodat het accessoire kan
afkoelen. Raak accessoires niet aan
voordat ze zijn afgekoeld. De schijven
worden zeer heet tijdens gebruik.
• Gebruik geen verkleinende hulsen of
adaptors om slijpschijven met grotere
gaten aan te passen.
• Gebruik het gereedschap nooit zonder
de beschermkap te plaatsen.
• Het is niet de bedoeling dat het
gereedschap wordt gebruikt met een
slijpkom.
• Gebruik het elektrisch gereedschap
niet met een afkortstandaard.
• Gebruik nooit vloemateriaal samen
met gebonden schuurproducten.
• Let op, de schijf blijft draaien nadat het
gereedschap wordt uitgeschakeld.
Juiste positie van de handen
(fig. 1, 9)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent één hand
aan de zijgreep (e), terwijl u met de andere hand de
hoofdgreep (q) vasthoudt.
Schakelaar
VERGRENDELAAR EN DRUKSCHAKELAAR (FIG. 6)
Uw doorslijpwerktuig is uitgerust met een
vergrendelaar (b).
NEDERLANDS
Om de drukschakelaar te vergrendelen, drukt u
op de vergrendelaar zoals aangegeven. Wanneer de
vergrendelaar ingedrukt is zodat het vergrendelteken
zichtbaar is, is de eenheid vergrendeld.
Het aanbrengen en gebruiken van
schijven met verzonken middengat en
slijpwaaiers
Vergrendel de drukschakelaar altijd wanneer u
het werktuig verplaatst of opbergt om ongewild
aanzetten te voorkomen.
HET AANBRENGEN EN VERWIJDEREN VAN GENAAFDE
SCHIJVEN (FIG. 1, 7)
Om de drukschakelaar te ontgrendelen, drukt
u op de vergrendelaar. Wanneer de vergrendelaar
ingedrukt is zodat het ontgrendelteken zichtbaar is,
is de eenheid ontgrendeld. De vergrendelaar is rood
om aan te geven dat de schakelaar ontgrendeld is.
Gebruik de drukschakelaar (a) over om het werktuig
te activeren. Loslaten van de drukschakelaar zet het
werktuig UIT.
OPMERKING: Dit werktuig kan niet vergrendeld
worden in de AAN-stand, en mag in die positie ook
niet op enige andere manier vergrendeld worden.
VOORZICHTIG: Houd de zijhandgreep
en de body van het werktuig stevig
vast om het werktuig onder controle
te houden bij het aanzetten en tijdens
het gebruik totdat de schijf of ander
gebruikt hulpstuk stopt met draaien. Let
erop dat de schijf volledig tot stilstand
is gekomen voordat u het werktuig
neerlegt.
VOORZICHTIG: Wacht tot het
werktuig op volle snelheid is voordat
u het werktuig in contact brengt met
het werkstuk. Til het werktuig van het
werkstuk voordat u het uitzet.
SPINDELVERGRENDELING
De spindelvergrendeling zorgt ervoor dat de spindel
niet kan draaien wanneer u een schijf installeert of
verwijdert. Gebruik de spindelvergrendeling alleen
wanneer het werktuig is uitgeschakeld, de accu
verwijderd is en de schijf volledig tot stilstand is
gekomen.
OPMERKING: Om het risico
op beschadiging van het
werktuig te verkleinen, mag u de
spindelvergrendeling niet gebruiken
wanneer het werktuig aan staat.
Beschadiging van het werktuig zou
het gevolg zijn, terwijl het bevestigde
hulpstuk weg kan vliegen en ernstig
letsel zou kunnen veroorzaken.
Om de spindel te vergrendelen drukt u de
spindelvergrendelingsknop in en draait u de spindel
totdat deze niet meer verder kan draaien.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig letsel te verkleinen, dient u het
werktuig uit te schakelen en de accuset
te verwijderen voordat u hulpstukken of
accessoires aan- of afkoppelt.
Genaafde schijven kunt u direct op de spindel met
M14-draad installeren.
1. Draai de schijf met de hand op de spindel.
2. Druk de spindelvergrendelingsknop in en
gebruik een moersleutel om de schijf vast te
zetten.
3. Volg de omgekeerde handelwijze om de schijf te
verwijderen.
VOORZICHTIG: Wanneer de schijf
niet behoorlijk vastgezet is voordat het
werktuig wordt aangezet, kan daardoor
de schijf of het werktuig beschadigd
raken.
HET AANBRENGEN VAN NIET-GENAAFDE SCHIJVEN
(FIG. 8)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig letsel te verkleinen, dient u het
werktuig uit te schakelen en de accuset
te verwijderen voordat u hulpstukken of
accessoires aan- of afkoppelt.
Afbraamschijven met verzonken middengat
type 27 dienen gebruikt te worden met de
bijgeleverde flenzen.
1. Installeer de anti-blokkeer flens (g) op de spindel
(d) met het verhoogde deel tegen de schijf aan.
Verzeker u ervan dat het holle deel van flens
tegen de platte kanten van de spindel ligt door
de flens iets te draaien en te duwen voordat u
de schijf plaatst.
2. Plaats de schijf tegen de flens, waarbij u de
schijf op het verhoogde deel van de flens
plaatst.
3. Terwijl u de spindelvergrendelingsknop indrukt,
draait u de klemmoer (h) op de spindel. Als de
aan te brengen schijf dikker is dan 3,17 mm
(1/8"), plaats dan de klemmoer op de spindel
zodat het verhoogde deel in het midden van
de schijf past (Fig. 8A). Als de aan te brengen
schijf 3,17 mm (1/8") dik is of dunner, plaats
dan de klemmoer op de spindel zodanig dat het
verhoogde deel juist niet tegen de schijf aanligt
(Fig. 8B).
151
NEDERLANDS
4. Terwijl u de spindelvergrendelingsknop indrukt,
draait u de klemmoer aan met een moersleutel.
3. Neem een zodanige positie in dat de open
onderkant van de schijf van u af gericht is.
5. Om de schijf te verwijderen, drukt u de
spindelvergrendelingsknop in en draait u de
klemmoer los met een moersleutel.
4. Wanneer u eenmaal begonnen bent met slijpen
en er een inkeping in het werkstuk ontstaan is,
dient u de hoek waaronder u werkt niet meer te
veranderen. Door de hoek te veranderen buigt
de schijf waardoor deze zou kunnen breken.
Schijven voor het afbramen van kanten zijn niet
ontworpen om zijdelingse druk veroorzaakt door
buiging te kunnen weerstaan.
OPMERKING: Als de schijf draait nadat de
klemmoer is aangedraaid, kijk dan of de klemmoer
niet verkeerd om is gemonteerd. Als een dunne
schijf gemonteerd wordt met het uitstekende deel
van de klemmoer tegen de schijf aan, zal de schijf
draaien omdat de dikte van het uitstekende deel
verhindert dat de klemmoer de schijf vastklemt.
HET AFBRAMEN VAN OPPERVLAKKEN MET
AFBRAAMSCHIJVEN
1. Wacht tot het werktuig op volle snelheid is
voordat u het werktuig in contact brengt met
het werkstuk.
2. Oefen zo min mogelijk druk uit, zodat het
werktuig op hoge snelheid kan draaien. De
mate van afbramen is het hoogst wanneer de
schijf op hoge snelheid kan draaien.
3. Houd een hoek van 20˚ tot 30˚ tussen het
werktuig en het werkstuk.
4. Beweeg het werktuig voortdurend van voor naar
achter om te voorkomen dat er gutsen ontstaan
in het werkstuk.
5. Beweeg het werktuig bij het werkstuk vandaan
voordat u het uitzet. Wacht totdat de schijf
uitgedraaid is voordat u het werktuig neerlegt.
HET AFBRAMEN VAN KANTEN MET AFBRAAMSCHIJVEN
WAARSCHUWING: Schijven bedoeld
voor het doorslijpen en afbramen van
kanten kunnen breken of terugslag
veroorzaken wanneer ze gebogen
worden doordat het werktuig gebruikt
wordt voor doorslijpen of volledig
afbramen. Om het risico op ernstig
letsel te verkleinen, dient u schijven met
een standaardtype 27 beschermkap
te beperken tot oppervlakkig afbraamen inkeepwerk [minder than 13 mm
(1/2") diep]. De open kant van de
beschermkap moet van de gebruiker af
gepositioneerd zijn.
1. Wacht tot het werktuig op volle snelheid is
voordat u het werktuig in contact brengt met
het werkstuk.
2. Oefen zo min mogelijk druk uit, zodat het
werktuig op hoge snelheid kan draaien. De
mate van afbramen is het hoogst wanneer de
schijf op hoge snelheid kan draaien.
152
5. Til het werktuig van het werkstuk voordat u
het uitzet. Wacht totdat de schijf uitgedraaid is
voordat u het werktuig neerlegt.
WAARSCHUWING: Gebruik afbraamen doorslijpschijven voor kanten niet
voor oppervlakken. Deze schijven zijn
niet bestand tegen zijdelingse druk
veroorzaakt door het afbramen van
oppervlakken. De schijf kan breken en
ernstig letsel kan het gevolg zijn.
Voorzorgsmaatregelen bij het schuren
van verf
1. Het schuren van verf op loodbasis wordt NIET
AANGERADEN omdat het moeilijk is om de
vrijkomende giftige stof veilig af te voeren.
Kinderen en zwangere vrouwen lopen het
grootste risico op een loodvergiftiging.
2. Omdat het moeilijk is om zonder chemische
analyse vast te stellen of een bepaalde
verfsoort lood bevat, raden wij u de volgende
voorzorgsmaatregelen aan wanneer u verf
schuurt:
PERSOONLIJKE VEILIGHEID
1. Kinderen en zwangere vrouwen zouden de
werkruimte pas mogen betreden wanneer
het schuren van verf afgelopen is en alles is
opgeruimd en schoongemaakt.
2. Iedereen in de werkruimte moet een stofmasker
of gasmasker dragen. De filter moet dagelijks
vervangen worden, of zodra de drager moeite
krijgt met ademhalen.
OPMERKING: Alleen stofmaskers die geschikt
zijn voor het werken met verf op loodbasis en
looddampen mogen gebruikt worden. Gewone
verfmaskers bieden deze bescherming niet.
Vraag in uw lokale doe-het-zelf-winkel naar
een volgens de N.I.O.S.H.-norm goedgekeurd
masker.
3. In de werkruimte mag NIET GEGETEN,
GEDRONKEN of GEROOKT worden om
te voorkomen dat iemand giftige deeltjes
NEDERLANDS
binnenkrijgt. Iedereen in de werkruimte dient
zich af te borstelen en te wassen ALVORENS
te gaan eten, drinken of roken. Vermijd het om
etenswaren, dranken en rookartikelen in de
werkruimte te laten liggen, waar ze met giftig
stof in aanraking zouden kunnen komen.
VEILIGHEID EN MILIEU
1. Verf dient verwijderd te worden op een manier
die zo min mogelijk stof veroorzaakt.
2. Ruimten waar verf wordt verwijderd, moeten
afgesloten worden met plastic zeil van ten
minste 4 mils (0,1 mm) dik.
3. Het schuren dient zo te gebeuren dat de kans
op het verspreiden van verfdeeltjes buiten de
werkruimte zo klein mogelijk is.
SCHOONMAKEN EN WEGGOOIEN
1. Alle oppervlakken in de werkruimte moeten
dagelijks gestofzuigd en grondig gereinigd
worden zolang het schuren plaatsvindt. De
zak van de stofzuigerfilter dient regelmatig
vervangen te worden.
2. Plastic weggooikleding dient verzameld en
weggegooid te worden, samen met stof of
ander afval dat tijdens het werk is ontstaan.
Gooi afval in een afgesloten vuilcontainer die
volgens de reguliere methode opgehaald en
geleegd wordt.
Tijdens het opruimen en schoonmaken mogen
kinderen en zwangere vrouwen de werkruimte
niet betreden.
3. Al het speelgoed, wasbare benodigdheden
en gereedschap moeten gewassen worden
voordat ze opnieuw gebruikt worden.
Plaatsen en gebruiken van
staalborstels en staaldraadborstels
Ronde staalborstels en staaldraadborstels kunt u
direct op de spindel van de slijpmachine schroeven,
zonder een flens te gebruiken. Gebruik alleen
staalborstels en staaldraadborstels met M14-draad.
Gebruik een type-27-beschermkap wanneer u een
staalborstel gebruikt.
VOORZICHTIG: Draag
werkhandschoenen wanneer u
werkt met een staalborstel of
staaldraadborstel om het risico op
letsel te verkleinen. Staalborstels
kunnen erg scherp zijn.
VOORZICHTIG: Indien geplaatst of
in gebruik, mag de staalborstel of
staaldraadborstel de beschermkap
niet raken om het risico op schade aan
het werktuig te verkleinen. Het hulpstuk
kan onzichtbaar beschadigd raken,
waardoor draden los kunnen geraken
van het hulpstuk.
HET PLAATSEN VAN RONDE STAALBORSTELS EN
STAALDRAADBORSTELS
WAARSCHUWING: Om het risico
op ernstig letsel te verkleinen,
moet u het werktuig uitschakelen
en de accuset verwijderen voordat
u hulpstukken of hulpstukken aan- of
afkoppelt of aanpast.
1. Draai de schijf met de hand op de spindel.
2. Druk de spindelvergrendelingsknop in en zet
een moersleutel in de naaf van de borstel om
hem vast te draaien.
3. Om de schijf te verwijderen volgt u de
omgekeerde handelwijze .
OPMERKING: Zorg ervoor dat
de schijf stevig vastzit voordat u
het werktuig aanzet om het risico
op beschadiging van het werktuig te
verkleinen.
HET GEBRUIK VAN RONDE STAALBORSTELS EN STAALDRAADBORSTELS
Staalborstels en staaldraadborstels kunnen gebruikt
worden om roest, aanslag en verf te verwijderen, en
om onregelmatige oppervlakken te egaliseren.
1. Wacht tot het werktuig op volle snelheid is
voordat u het werktuig in contact brengt met
het werkstuk.
2. Oefen zo min mogelijk druk uit, zodat het
werktuig op hoge snelheid kan draaien. De
mate van borstelen is het hoogst wanneer de
schijf op hoge snelheid kan draaien.
3. Zorg voor een hoek van 5 tot 10˚ tussen
het gereedschap en het werkvlak voor
ronde staalborstels.
4. Houd contact tussen de rand van de schijf
en het werkoppervlak wanneer u een
staaldraadborstel gebruikt.
5. Beweeg het werktuig voortdurend van voor naar
achter om te voorkomen dat er gutsen ontstaan
in het werkoppervlak. Wanneer het werktuig
niet, of in een cirkelbeweging bewogen wordt, is
verbranding of een cirkelvormige afdruk op het
werkoppervlak het gevolg.
153
NEDERLANDS
6. Til het werktuig van het werkoppervlak voordat
u het uitschakelt. Wacht totdat de schijf
uitgedraaid is voordat u het werktuig neerlegt.
VOORZICHTIG: Wees extra voorzichtig
wanneer u een hoek bewerkt. De
slijpmachine kan plotseling een scherpe
beweging maken.
Toepassingen op metaal
Als u het gereedschap gebruikt voor
toepassingen op metaal, zorg er dan voor dat
een differentieelschakelaar is ingestoken om
overige risico’s veroorzaakt door metaalslijpsel te
voorkomen.
Als de stroomvoorziening wordt uitgeschakeld door
de differentieelschakelaar, brengt u het gereedschap
naar de erkende DEWALT reparateur.
WAARSCHUWING: Bij extreme
werkomstandigheden kan geleidend stof
zich in de machinebehuizing ophopen
als u met metaal werkt. Dit kan ertoe
leiden dat de beschermende isolatie in
de machine wordt aangetast, met het
potentiële risico van een elektrische
schok.
Om de opeenhoping van metaalslijpsel in de
machine te voorkomen, adviseren wij u de
ventilatieopeningen dagelijks vrij te maken. Zie
Onderhoud.
Flapschijven gebruiken
WAARSCHUWING: Opeenhoping
van metaalstof. Veelvuldig gebruik van
flapschijven bij toepassingen op metaal
kan leiden tot een verhoogd risico op
een elektrische schok. Om dit risico te
verminderen, steekt u voor gebruik een
differentieelschakelaar in en maakt u de
ventilatieopeningen dagelijks schoon
door perslucht in de ventilatieopeningen
te blazen, overeenkomstig de
onderhoudsinstructies hieronder.
Metaal zagen
Gebruik voor het snijden met gebonden
schuurmiddelen altijd de beschermkap type 1.
Werk bij het zagen op een gematigde snelheid,
aangepast aan het materiaal dat wordt gezaagd. Zet
geen druk op de zaagschijf, kantel de machine niet
en laat de machine niet trillen.
Verminder niet de snelheid van lopende zaagschijven
door zijwaartse druk uit te oefenen.
154
De machine moet altijd in een omhooggaande
beweging werken. Anders bestaat er het gevaar dat
de machine uit de zaagsnede wordt geduwd en u
de controle verliest.
Bij het zagen van profielen en vierkante balken kunt
u het beste beginnen bij de kleinste doorsnede.
Ruw slijpen
Gebruik nooit een zaagschijf voor opruwen.
Bij het opruwen worden de beste resultaten behaald
wanner de machine in een hoek van 30° tot 40°
wordt geplaatst. Beweeg de machine heen en weer
met gematigde druk. Op deze manier wordt het
werkstuk niet te heet, verkleurt het niet en ontstaan
er geen groeven.
Natuursteen zagen
Met de machine mag alleen droog worden
gezaagd.
Voor het zagen van natuursteen kunt u het beste
een diamant-zaagschijf gebruiken.
Werk alleen met de machine met een extra
stofbeschermingsmasker.
Werkadvies
Ga voorzichtig te werk wanneer u sleuven
zaagt in draagmuren.
Voor sleuven in draagmuren gelden in elk land
speciale voorschriften. Deze voorschriften moeten
onder alle omstandigheden in acht worden
genomen.
Vraag, voordat u met de werkzaamheden begint,
advies aan de verantwoordelijke bouwopzichter,
architect of bouwkundig adviseur.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht. Er zitten binnen in het apparaat
geen onderdelen die onderhoudswerkzaamheden
vereisen.
NEDERLANDS
Losgekomen borstels
Optionele accessoires
De motor wordt automatisch uitgeschakeld om
aan te geven dat de koolstofborstels bijna versleten
zijn en dat het gereedschap een onderhoudsbeurt
nodig heeft. De koolstofborstels kunnen niet
door de gebruiker worden vervangen. Breng het
gereedschap naar een erkende DEWALT reparateur.
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Smering
WAARSCHUWING: Hulpstukken
moeten minimaal het nominale
toerental hebben dat staat aangegeven
op het waarschuwingslabel op het
werktuig. Schijven en hulpstukken die
het nominale toerental overschrijden,
kunnen uit elkaar vliegen en letsel
veroorzaken. Hulpstukken met
schroefdraad moeten voorzien zijn
van M14-draad. Hulpstukken zonder
schroefdraad moeten een as-uitsparing
van 22,2 mm (7/8") hebben. Zo niet,
dan is het hulpstuk waarschijnlijk
bedoeld voor een cirkelzaag. Het
nominale toerental van een hulpstuk
moet altijd hoger zijn dan de snelheid
van het werktuig zoals aangegeven op
het naamplaatje van het werktuig.
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
OPMERKING: Smeer dit werktuig niet,
omdat dit schade zal berokkenen aan
de interne onderdelen.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES LADER
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Ontkoppel de oplader
van de wisselstroomvoorziening voordat
u deze gaat reinigen. Vuil en vet kunnen
van de buitenzijde van de acculader
worden verwijderd met een doek of een
zachte, niet-metalen borstel. Gebruik
geen water of schoonmaakmiddelen.
Het is belangrijk dat u de juiste beschermkappen,
steunschijven en
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
AANVULLENDE TAFEL
Max.
[mm]
D
b
[mm]
d
Min.
Lengte
Omtreksnelheid
Rotatie
draadgat
m/s
-1
[min. ]
[mm]
d
D
125 6 22,23 11000
80
-
125 -
11000
80
-
75 30 M14
11000
45
18,0
125 12 M14
11000
80
18,0
b
D
-
d
b
D
D
155
NEDERLANDS
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
Oplaadbare accu
Deze accu‘s met lange levensduur dienen te worden
opgeladen als ze onvoldoende stroom leveren bij
werkzaamheden waarbij dat vroeger wel het geval
was. Aan het eind van de technische levensduur
dient u de accu‘s als gescheiden afval aan te
bieden, met het oog op het milieu:
• Laat de accu geheel leeglopen en verwijder ze
vervolgens van het gereedschap.
• Li-Ion, NiCd en NiMH cellen kunnen worden
gerecycled. Breng ze naar uw dealer of een
plaatselijk inzamelingspunt. De ingezamelde
accu‘s zullen worden gerecycled of correct
worden verwerkt.
156
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit
van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het
product een uitstekende garantie. Deze
garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of
servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de
12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
157
NEDERLANDS
TABEL SLIJPACCESSOIRES
Beveiligingstype
Accessoire
Beschrijving
Hoe bevestigt u op de
slijpmachine
Slijpschijf met
niet ingedrukt
midden
TYPE 27
BEVEILIGING
Type 27 beveiliging
Flapwiel
Ondersteunende flens
Draadwielen
Type 27 niet ingedrukt middenwiel
Klemmoer met schroefdraad
Draadwielen
met moer met
schroefdraad
Type 27 beveiliging
Draadwiel
Draadbus
met moer met
schroefdraad
Type 27 beveiliging
Draadborstel
Steunkussen/
schuurblad
Type 27 beveiliging
Rubberen steunkussen
Schuurschijf
Klemmoer met schroefdraad
158
NEDERLANDS
TABEL SLIJPACCESSOIRES (vervolg)
Beveiligingstype
Accessoire
Beschrijving
Hoe bevestigt u op de
slijpmachine
Slijpschijf voor
metselwerk,
gelijmd
TYPE 1
BEVEILIGING
Type 1 beveiliging
Snijdschijf voor
metaal, gelijmd
Diamanten
snijdwielen
TYPE 1
BEVEILIGING
Ondersteunende flens
Snijdwiel
Klemmoer met schroefdraad
OF
TYPE 27
BEVEILIGING
159
NORSK
KRAFTIG TRÅDLØS SLIPEMASKIN
DC411
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Ubelastet/merkehastighet
Diameter hjul
Spindeldiameter
Spindellengde
Vekt
VDC
W
min-1
mm
mm
kg
DC411
18
2
405
6500
125
M14
16
2,2*
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
VDC
Ah
kg
DE9096
NiCd
18
2,4
1,0
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
* vekt inkluderer sidehåndtak og verneanordning
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
83
3,0
94
3,0
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsutslippsverdi ah overflatesliping
ah, AG =
m/s²
5,9
Usikkerhet K =
m/s²
1,5
Vibrasjonsutslippsverdi ahpussing
ah,DS =
m/s²
< 2,5
Usikkerhet K =
m/s²
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
160
Lader
Hovedspenning
Batteritype
VAC
Ca. ladetid
min
Vekt kg
kg
Sikringer
Europa
DE9116
230
NiCd/
NiMH
60
(2,0 Ah
batteripakker)
0,4
DE9135
30
NiCd/NiMH/
Li-Ion
40
(2,0 Ah
batteripakker)
0,52
230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
NORSK
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DC411
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC; EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.05.2012
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til
ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt
risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
161
NORSK
b)
c)
d)
e)
f)
g)
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
162
e)
f)
g)
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Bruk kun laderen som er spesifisert av
produsenten. En lader som passer for
en type batteripakke kan føre til brannfare
dersom den brukes med en annen
batteripakke.
b) Bruk kun elektriske verktøy sammen
med de spesifiserte batteripakkene. Bruk
av andre batteripakker kan skape risiko for
skader eller brann.
c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold
den borte fra andre metallobjekter som
binders, mynter, nøkler, spikere, skruer
eller andre små metallobjekter som kan
skape en forbindelse fra en batteripol til
en annen. Å kortslutte batteripolene kan føre
til brannskader eller brann.
d) Ved hardhendt behandling kan det
komme væske ut fra batteriet. Unngå
kontakt med denne. Dersom du ved et
uhell kommer i kontakt med væsken,
skyll med vann. Dersom du får væsken
i øynene, oppsøk lege umiddelbart.
Batterivæske kan føre til irritasjon eller
forbrenninger.
6) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
NORSK
EKSTRA SPESIFIKKE
SIKKERHETSREGLER
Sikkerhetsinstruksjoner for all bruk
a) Dette elektroverktøyet er beregnet for
bruk som slipemaskin, pussemaskin,
stålbørste eller kappeverktøy. Les alle
sikkerhetsanvisninger, instruksjoner,
illustrasjoner og spesifikasjoner som følger
dette elektriske verktøyet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp
under kan resultere i elektrosjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
b) Bruk til f.eks. polering anbefales ikke med
dette verktøyet. Dersom elektroverktøyet
brukes til andre oppgaver enn det er tiltenkt, kan
det føre til fare og forårsake personskade.
c) Ikke bruk tilbehør som ikke er spesifikt
konstruert og anbefalt fra produsenten av
verktøyet. Selv om tilbehøret kan kobles til
elektroverktøyet, sikrer ikke dette trygg drift.
d) Merkehastighet på tilbehøret må være minst
lik maksimal hastighet som er angitt på
elektroverktøyet. Tilbehør som går fortere enn
merkehastigheten sin, kan bli ødelagt og fly i
stykker.
e) Utvendig diameter og tykkelse på tilbehøret
må være innenfor nominell kapasitet for
elektroverktøyet. Tilbehør av feil størrelse kan
ikke sikres og kontrolleres tilstrekkelig.
f) Spindelstørrelsen på hjul, flenser, festeplater
eller annet tilbehør må passe spindelen
på elektroverktøyet nøyaktig. Tilbehør med
spindelhull som ikke passer monteringsdelene
på elektroverktøyet, vil rotere eksentrisk, vibrere
for mye og kan føre til at du mister kontrollen.
g) Ikke bruk skadet tilbehør. Før hver bruk må
du inspirere tilbehøret, som slipeskiven,
for hakk og sprekker, festeplatene må
inspiseres for sprekker, rifter eller slitasje,
og stålbørsten må inspiseres for løse eller
sprukne tråder. Dersom elektroverktøyet
eller tilbehøret slippes ved et uhell, må
du kontrollere om det er skadet eller
montere uskadet tilbehør. Etter å ha
inspisert og installert et tilbehør, still deg
selv og eventuelle tilstedeværende bort fra
banen til det roterende tilbehøret og kjør
elektroverktøyet på maksimal, ubelastet
hastighet i ett minutt. Skadet tilbehør vil
normalt rives i stykker under denne testen.
h) Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av
bruksområdet må du bruke ansiktsvern
eller vernebriller. Bruk støvmaske,
hørselvern, hansker og verkstedforkle
som kan stoppe små slipefragmenter eller
deler fra arbeidsstykket. Øyebeskyttelsen
må kunne stoppe flygende biter som kan
løsne fra arbeidsstykket. Støvmasken eller
åndedrettsvernet må kunne filtrere partikler som
oppstår under arbeid. Langvarig eksponering for
høyintensiv støy kan føre til hørselstap.
i) Hold tilskuere på trygg avstand fra
arbeidsområdet. Personer som går inn
i arbeidsområdet, må bruke personlig
verneutstyr. Fragmenter fra arbeidsstykket
eller ødelagt tilbehør kan fly av gårde, og kan
føre til skader langt ut over det umiddelbare
arbeidsområdet.
j) Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteutstyret kan komme i kontakt med
skjulte ledninger eller egen ledning. Kuttutstyr
som kommer i kontakt med en strømførende
ledning kan føre til at eksponerte metalldeler
på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi
operatøren støt.
k) Plasser ledningen slik at den ikke kommer
i kontakt med roterende tilbehør. Hvis du
mister kontrollen, kan ledningen bli kuttet av eller
henge seg fast, og hånden eller armen din kan
bli dratt inn i det roterende tilbehøret.
l) Ikke legg elektroverktøyet ned før tilbehøret
har stanset helt. Det roterende tilbehøret kan ta
tak i overflaten og trekke elektroverktøyet ut av
kontrollen din.
m) Ikke la elektroverktøyet gå mens du bærer
det langs siden din. Utilsiktet kontakt med
det roterende tilbehøret kan føre til at det kjører
seg fast i klærne dine og trekker tilbehøret inn i
kroppen din.
n) Lufteåpningene på elektroverktøyet må
rengjøres regelmessig. Motorviften vil trekke
støvet inn i kabinettet, og overskytende
oppsamling av forstøvet metall kan føre til
elektriske farlige situasjoner.
o) Ikke bruk elektroverktøyet i nærheten av
antennelige materialer. Gnister kan antenne
dette materialet.
p) Ikke bruk tilbehør som krever flytende
kjølemidler. Bruk av vann eller andre flytende
kjølemidler kan føre til elektrisk støt eller sjokk.
163
NORSK
SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
ALL BRUK
Årsaker til, og hvordan man unngår
tilbakeslag
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et fastklemt
eller fastkjørt roterende skive, støttetallerken, børste
eller annet tilbehør. Fastklemming eller fastkjøring
forårsaker at det roterende tilbehøret stopper raskt,
hvilket i sin tur forårsaker at det ukontrollerbare
elektroverket slynges i motsatt retning i forhold
rotasjonsretningen på tilbehøret.
For eksempel, hvis en slipeskive kjøres fast eller
klemmes fast i arbeidsstykket, kan kanten av den
skiven som går inn i klempunktet grave seg inn i
overflaten på materialet og føre til at skiven hopper
ut eller kastes ut. Skiven kan enten hoppe mot eller
bort fra brukeren, avhengig av hvilken vei skiven
roterte da den klemte seg fast. Slipeskiver kan også
bli ødelagt under slike forhold.
Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av verktøyet og/
eller feil driftsprosedyrer eller betingelser, og kan
unngås ved å treffe skikkelige forholdsregler, som
angitt nedenfor:
a) Sørg for et godt grep på elektroverktøyet,
og plasser kroppen og armene slik at
du kan stå imot tilbakeslagskrefter. Bruk
alltid hjelpehåndtaket, dersom montert,
for maksimal kontroll på tilbakeslag eller
momentreaksjon under oppstart. Brukeren
kan kontrollere momentreaksjonen eller
tilbakeslagskreftene hvis det er tatt tilstrekkelige
forholdsregler.
b) Plasser aldri hånden i nærheten av det
roterende tilbehøret. Tilbehøret kan slå tilbake
over hånden.
c) Ikke plasser kroppen i det området
elektroverktøyet vil bevege seg hvis det
oppstår tilbakeslag. Et tilbakeslag vil drive
fram verktøyet i motsatt retning av skivens
rotasjonsretning i det punktet der den kjørte seg
fast.
d) Vær særlig forsiktig under bearbeiding
av hjørner, skarpe kanter osv. Unngå at
tilbehører hopper og kjører seg fast. Hjørner,
skarpe kanter eller hopping har en tendens til
å kjøre fast det roterende tilbehøret og føre til
tilbakeslag eller at du mister kontrollen.
e) Ikke fest et sagkjedeblad eller et tannet
sagblad. Slike blad fører ofte til tilbakeslag og at
du mister kontrollen.
164
Sikkerhetsadvarsler spesielt
for sliping og slipende
kappeoperasjoner
a) Bruk kun skivetyper som anbefales for
ditt elektroverktøy og den spesifiserte
verneanordningen for den valgte skiven.
Skiver som elektroverktøyet ikke ble laget for, er
ikke tilstrekkelig beskyttet og er farlige.
b) Beskyttelsen må festes forsvarlig til
elektroverktøyet og stilles inn for maksimal
sikkerhet, slik at minst mulig av skiven
eksponeres mot brukeren. Beskyttelsen verner
brukeren mot fragmenter fra ødelagte skiver,
utilsiktet kontakt med skiven og gnister som kan
antenne tøyet.
c) Skiver må kun brukes for anbefalte
operasjoner. For eksempel: ikke slip med
siden av kappeskiven. Slipende kappeskiver
er laget for kantsliping, dersom det brukes
sidekrefter på disse skivene kan det få dem til å
knuses.
d) Bruk alltid uskadede skiveflenser av korrekt
størrelse og form for den valgte skiven.
Riktige skiveflenser støtter skiven å reduserer på
den måten muligheten for at skiven ødelegges.
Flenser for kappeskiver kan være annerledes
enn flenser for slipeskiver.
e) Ikke bruk nedslitte skiver fra større
elektroverktøy. Skiver beregnet på større
elektroverktøy er ikke egnet for den høyere
hastigheten til et mindre verktøy og kan
ødelegges.
Ytterligere sikkerhetsadvarsler
spesielt for slipende
kappeoperasjoner
a) Ikke stopp kappeskiven eller bruk for
mye makt. Ikke forsøk å kutte for dypt.
Overbelastning av skiven øker lasten og sjansen
for at skiven vrir seg eller binder skiven under
kapping og muligheten for tilbakeslag eller
ødeleggelse av skiven.
b) Ikke still kroppen din i banen til eller bak
den roterende skiven. Når skiven, under
bruk, beveger seg bort fra kroppen din, kan
et tilbakeslag sende den roterende skiven og
elektroverktøyet direkte mot deg.
c) Når skiven binder seg eller ved avbrytelse
av kapping av en eller annen grunn, slå
av elektroverktøyet og hold det stille helt
til skiven stanser fullstendig. Forsøk aldri
å fjerne kappeskiven fra kuttet mens
NORSK
skiven beveger seg ellers kan det oppstå
tilbakeslag. Undersøk og sørg for å fjerne
årsakene til fastklemming av bladet.
d) Ikke restart kappingen i arbeidsstykket. La
skiven nå full hastighet og gå forsiktig tilbake
i kuttet. Skiven kan komme til å sette seg fast,
bevege seg framover eller slå tilbake dersom
den startes opp igjen i arbeidsstykket.
e) Støttepaneler eller overdimensjonerte
arbeidsstykker minsker risken for at hjulet
henger og slår tilbake. Store arbeidsstykker
har en tendens til å henge ned under sin
egen vekt. Det må plasseres støtter under
arbeidsstykket på begge sider av skiven, nær
kuttelinjen og nær kanten av panelet.
f) Utvis ekstra forsiktighet når du foretar et
”dykk-kutt” i eksisterende vegger eller andre
blinde områder. Skiven stikker ut og kan
komme til å kappe gass- eller vannrør, elektriske
ledninger eller gjenstander som kan føre til
tilbakeslag.
• Slipeflaten på skiver med senterforsenking må
monteres under planet på beskyttelseskanten.
Feilmontert hjul som går utenfor planet
på beskyttelseskanten kan ikke beskyttes
tilstrekkelig.
Øvrige farer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås.
Disse er:
– Hørselsskader
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
– Støvfare fra farlige stoffer.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Spesifikke sikkerhetsadvarsler for
pussing
Les instruksjonshåndboken før bruk.
a) Ikke bruk for store skiver med sandpapir.
Følg produsentens anbefalinger ved valg
av sandpapir. Sandpapir som er større enn
pusseskiven, kan føre til opprivningsfare, og
tilbakeslag eller at skiven kjører seg fast eller
flenges opp.
Spesifikke sikkerhetsadvarsler for
stålbørsting
a) Vær klar over at stålbusten kastes av børsten
selv under vanlig bruk. Ikke overbelast
busten ved å bruke for mye makt på
børsten. Stålbusten kan lett trenge i gjennom
lette klær og/eller hud.
b) Dersom bruk av en verneanordning
anbefales for stålbørsting, ikke tillat at
verneanordningen forstyrrer børsteskiven
eller børsten. Børsteskiven eller børsten
kan utvides i diameter på grunn av bruk og
sentrifugalkrefter.
Ekstra sikkerhetsregler
• Gjenget feste på tilbehør må passe til
slipemaskinens gjenger. For tilbehør montert
på flens, må senterhullet på tilbehøret passe
til diameteren på flensen. Tilbehør som ikke
passer monteringsdelene på elektroverktøyet, vil
rotere eksentrisk, vibrere for mye og kan føre til
at du mister kontrollen.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør
koblingen mellom verktøyet og batteriet.
Eksempel:
2013 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE: Denne
brukerhåndboken inneholder viktige sikkerhets- og
driftsinstruksjoner for DE9116/DE9135 batteriladere.
• Før du bruker laderen, må du lese alle
instruksjoner og advarselsmerker på laderen,
batteripakken og produktet som bruker
batteripakken.
FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk.
230 volt foreligger på ladeklemmene.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander. Dette kan føre til
elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
165
NORSK
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Ikke
la væske trenge inn i laderen. Dette kan
føre til elektrosjokk.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. Bruk
kun DEWALT oppladbare batterier for
å redusere risikoen for skader. Andre
typer batterier kan sprekke og forårsake
person- og materiellskader.
FORSIKTIG: Når laderen er tilkoblet
kraftforsyningen kan de eksponerte
ladekontaktene inne i laderen
under visse forhold bli kortsluttet av
fremmedlegemer. Fremmedlegemer
med strømførende egenskaper
inkludert, men ikke begrenset til, stålull,
aluminiumsfolie eller alle avleiringer av
metalliske partikler må holdes borte fra
kamrene på laderen. Koble alltid laderen
fra kraftforsyningen når det ikke er noen
batteripakke i kammeret. Koble fra
laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade opp batteripakken med
noen andre ladere enn dem som er oppgitt
i denne håndboken. Laderen og batteripakken
er spesielt designet for å virke sammen.
• Disse laderne er ikke beregnet for noen
annen bruk enn å lade opp DEWALTbatterier. Enhver annen bruk kan føre til fare for
brann, elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Trekk i kontakten i stedet for ledningen når
du kobler fra laderen. Dette reduserer risikoen
for skader på kontakten og ledningen.
• Sørg for at ledningen er plassert slik at
ingen kan tråkke på dem, snuble i dem eller
på annet vis utsette dem for skade eller
belastning.
• Ikke bruk en skjøteledning hvis det ikke
er absolutt nødvendig. Bruk av en uegnet
skjøteledning kan føre til fare for brann,
elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke legg noe oppå laderen eller legg
den på mykt underlag som kan blokkere
ventilasjonsåpningene og føre til at den
blir for varm innvendig. Plasser laderen i en
posisjon borte fra alle varmekilder. Laderen
ventileres gjennom åpninger i toppen og bunnen
av kapslingen.
• Ikke bruk laderen med skadet ledning eller
støpsel — få disse erstattet omgående.
• Ikke bruk laderen hvis denne har vårt utsatt
for et kraftig støt, mistet på gulvet eller
skadet på noen annen måte. Ta den med til et
autorisert reparasjonssenter.
166
• Ikke demonter laderen; ta den med til et
autorisert servicesenter når den trenger
service eller reparasjoner. Ukorrekt
remontering kan føre til fare for elektrosjokk,
dødelig elektrosjokk eller brann.
• Koble laderen fra strømuttaket før
rengjøring. Dette reduserer faren for
elektrosjokk. Å fjerne batteripakken reduserer
ikke denne faren.
• ALDRI forsøk å koble sammen 2 ladere.
• Laderen er designet for å gå på standard
230 V nettspenning. Ikke forsøk å drive den
med noen annen spenning. Dette gjelder ikke
laderen for kjøretøy.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
Ladere
DE9116 ladere aksepterer NiCd og NiMH
batteripakker klassifisert fra 7,2 til 18 V.
DE9135 lader aksepterer 7,2 – 18 V NiCd, NiMH
eller Li-Ion batterier.
Disse laderne krever ingen justering og er konstruert
for å være så enkle å bruke som mulig.
Ladeprosedyre (fig. 2)
FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk.
230 volt foreligger på ladeklemmene.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander. Fare for elektrosjokk eller
dødelig elektrosjokk.
1. Plugg laderen (l) inn i en passende stikkontakt
før du setter inn batteripakken.
2. Sett inn batteripakken i laderen. Den røde
(lade)-lyset vil blinke kontinuerlig og indikere at
ladeprosessen har startet.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
MERK: For å sikre maksimal ytelse og brukstid for
NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier, må batteriet lades i
minimum 10 timer før første gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for ladestatus på batteripakken.
Ladestatus
Lader
Fullt ladet
Forsinkelse ved varm/kald pakke
Bytt batteripakke
Problem
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
NORSK
Automatisk fornyelse
Automatisk oppdateringsmodus vil utlikne eller
balansere de individuelle cellene i batteripakken til sin
høyeste kapasitet. Batteripakker bør fornyes ukentlig
eller når batteriet ikke lenger yter samme mengde
arbeid.
Plasser batteriet i laderen som vanlig for å fornye
batteripakken. La batteripakken stå i laderen i minst
10 timer.
Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved
varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet
har nådd en passende temperatur. Laderen kobler
deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen
sikrer maksimal levetid for batteriet.
KUN LI-ION BATTERIPAKKER
Li-Ion-batterier er konstruert med et Electronic
Protection System (elektronisk beskyttelsessystem)
som beskytter batteriet mot overbelastning,
overoppheting eller dyputlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv. Å sette
inn eller fjerne batteriet fra laderen kan antenne
støv eller gasser.
• Lad batteriepakkene kun i DEWALT-ladere.
• MÅ IKKE sprutes på eller dyppes i vann eller
andre væsker.
• Ikke oppbevar eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder hvor temperaturen
kan nå eller overskride 40 °C (slik som
utvendige skur eller metallbygninger om
sommeren).
FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken
av noen grunn. Ikke sett batteripakken
inn i laderen hvis denne er sprukket
eller skadet. Ikke klem, slipp eller
skad batteripakken. Ikke bruk en
batteripakke eller lader som har vårt
utsatt for et kraftig støt, mistet på
gulvet eller skadet på noen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, truffet med
en hammer, tråkket på). Dette kan føre
til elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
Skadede batteripakker må returneres til
servicesenteret for å resirkuleres.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKELMETALLHYDRID
(NiMH)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann.
• En liten lekkasje av væske fra batteripakkens
celler kan inntreffe under ekstreme brukseller temperaturforhold. Dette indikerer ikke en
svikt.
Er imidlertid den ytre forseglingen brutt:
a. og du får batterivæske på huden, må du
øyeblikkelig vaske med såpe og vann i flere
minutter.
b. og du får batterivæske i øynene, må du skylle
med rent vann i minst 10 minutter og søke
øyeblikkelig medisinsk hjelp. (Medisinsk
opplysning: Væsken er en 25ñ35%
oppløsning av kaliumhydroksid.)
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
167
NORSK
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Batterihette (fig. 3)
En beskyttende batterihette følger med for å
dekke over polene på en frakoblet batteripakke.
Uten beskyttelseshetten på plass kan løse
metallgjenstander kortslutte polene, forårsake
brannfare og skade batteripakken.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Bruk bare DEWALT batteripakker, andre
kan sprekke og forårsake personskader
og skader på materiell.
1. Ta av den beskyttende batterihetten før du
setter batteripakken i laderen eller verktøyet
(fig.3A).
Ikke utsett for vann.
2. Sett beskyttelseshetten over polene umiddelbart
etter at du har tatt ut batteripakken fra laderen
eller verktøyet (fig. 3B).
Få byttet defekte ledninger omgående.
ADVARSEL: Sørg for at den
beskyttende batterihetten er på plass
før du lagrer eller bærer en frakoblet
batteripakke.
Batteripakke
BATTERITYPE
Lades kun mellom 4 °C og 40 °C.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Ikke brenn batteripakken NiMH, NiCd+ og
Li-Ion.
DC411 bruker 18 volts-batteripakker.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
MERK: Li-Ion-batteripakker bør være fulladet
når de legges bort til lagring.
2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken
eller laderen. Under passende forhold kan de
lagres i 5 år.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne
håndboken, viser merkene på laderen og batteriet
følgende piktogrammer:
Lader opp NiMH og NiCd batteripakker.
Lader opp Li-Ion batteripakker.
Se Tekniske data for ladetid.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 vinkelsliper
1 vern, type 27
1 Sidehåndtak
1 flenssett
1 hakenøkkel
2 batteripakker (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
Les instruksjonshåndboken før bruk.
1 batterilader (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1 setteske (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
Batteriet lader.
1 instruksjonsmanual
1 detaljert tegning
Batteriet ladet.
168
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
NORSK
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1, 2, 8)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. utløsningsbryter
b. frigjøringsknapp
c. spindellåsknapp
d. spindel (fig. 8)
e. sidehåndtak
f. slipeskive
g. støtteflens med antilåsfunksjon
h. gjenget klemmemutter
i. vern (type 27)
j. batteripakke
k. batteriutløsningsknapper
TILTENKT BRUK
DC411 er en kraftig vinkelsliper utformet
for profesjonelle slipe-, kappe, pusse og
børsteoperasjoner.
IKKE bruk andre slipeskiver enn skiver med
nedsenket senter og lamellslipestift.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Disse kraftige vinkelsliperne er profesjonelle
elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Alltid kontroller at spenningen til
batteripakken samsvarer med spenningen på
merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen
samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN 60335; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Alltid fjern batteripakken
før montering og justering. Alltid slå av
verktøyet før du setter inn eller tar ut
batteripakken.
ADVARSEL: Bruk kun DEWALT
batteripakker og ladere.
Hvordan sette inn og ta ut
batteripakken fra verktøyet (fig. 2)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
MERK: Pass på at batteripakken (j) er helt oppladet.
HVORDAN INSTALLERE BATTERIPAKKEN I HÅNDTAKET PÅ
VERKTØYET
1. Innrett hakket inne i verktøyhåndtaket med
batteripakken (fig. 2).
2. Skyv batteripakken bestemt inn i håndtaket til
du hører at den låses på plass.
HVORDAN FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1. Trykk utløserknappene (k) og trekk
batteripakken bestemt ut av håndtaket på
verktøyet.
2. Før inn batteripakken i laderen som beskrevet i
avsnittet om laderen i denne bruksanvisningen.
Montering av sidehåndtak (fig. 4)
ADVARSEL: Før bruk av verktøyet,
kontroller at håndtaket er forsvarlig
festet.
ADVARSEL: Sidehåndtaket skal alltid
brukes for å holde kontroll på verktøyet.
169
NORSK
Sidehåndtaket (e) settes i de gjengede hullene på
den ene eller andre siden av girkassen. Sjekk at
håndtaket er godt festet før du bruker verktøyet.
2. Skyv vernet ned slik at festehullene i
vernet koples inn og roterer fritt i sporet på
girkassenavet.
Girkassen kan vris 90˚ ved skjæring for å bedre
komforten for brukeren.
3. Åpne vernlåsen, og vri vernet (i) til ønsket
arbeidsstilling. Vernet skal være plassert mellom
spindelen og brukeren for å beskytte brukeren
best mulig.
Vri girkassen (fig. 4)
ADVARSEL: Reduser risikoen
for alvorlig personskade: Slå av
verktøyet og ta av batteripakken
før du utfører justeringer eller monterer/
demonterer tilbehør eller ekstrautstyr.
1. Ta ut de fire hjørneskruene som fester girkassen
til motorhuset.
2. Vri girkassehodet til ønsket stilling uten å skille
girkassen fra motorhuset.
MERK: Hvis girkassen og motorhuset blir skilt med
mer enn 3,17 mm (1/8 tomme), må verktøyet på
service og settes sammen igjen på et DEWALTservicesenter. Hvis verktøyet ikke sendes på service,
kan det oppstå feil i børste, motor eller lager.
3. Sett på skruene igjen for å feste girkassen til
motorhuset. Stram skruene til et moment på
2,2 Nm (20 in-lb). Overstramming kan ødelegge
gjengene på skruene.
Montering og fjerning av
verneanordningen (fig. 5)
ADVARSEL: Alltid fjern batteripakken
før montering og justering. Alltid slå av
verktøyet før du setter inn eller tar ut
batteripakken.
FORSIKTIG: Vern skal brukes
med alle slipeskiver, kutteskiver,
stålbørster og stålbørstehjul. DC411
er utstyrt med et vern beregnet på
bruk av skiver med innfelte midtstykker
(type 27) og slipeskiver med nav (type
27). Det samme vernet er konstruert for
bruk med stålbørster og koppformete
stålbørster.
Ved bruk at DC411 slipemaskin med limte slipehjul
for kutting av metall eller murverk, SKAL det brukes
en Type 1 verneanordning.Type 1 verneanordninger
er tilgjengelige for ytterligere kostnad fra DEWALTdistributører.
MERK: Vennligst se Oversikt over slipe- og
kappetilbehør ved slutten av denne seksjonen for
å vise annet tilbehør som kan brukes med disse
vinkelsliperne.
1. Åpne vernlåsen (p), og rett inn festehullene (m) i
vernet med sporene (n) på girkassen.
170
4. Lukk vernlåsen slik at vernet låses til girkassen.
Det skal ikke være mulig å vri på vernet med
hånden når låsen er lukket. Bruk ikke sliperen
hvis vernet er løst eller klemmespaken står i
åpen stilling.
5. Ta av vernet ved å åpne vernlåsen, vri vernet
slik at festehullene er rett inn med sporene, og
trekke vernet opp.
MERK: Vernet er forhåndsjustert ved fabrikken etter
diameteren på girkassenavet. Hvis vernet løsner
etter en stund, skal du stramme justeringsskruen (o)
med klemmespaken i lukket stilling og med vernet
montert på verktøyet.
FORSIKTIG: Ikke stram
justeringsskruen med klemmespaken
i åpen stilling. Dette kan resultere i
ikke-detekterbar skade på vernet eller
monteringsnavet.
FORSIKTIG: Hvis vernet ikke lar seg
stramme med justeringsklemmen,
skal du ikke bruke verktøyet. Reduser
risikoen for personskade: Ta med
verktøyet og vernet til et servicesenter
for å få vernet reparert eller erstattet.
MERK: Reduser risikoen for skade
på verktøyet: Unngå å stramme
justeringsskruen med klemmespaken
i åpen stilling. Dette kan resultere i
ikke-detekterbar skade på vernet eller
monteringsnavet.
MERK: Kantsliping og kutting kan utføres med
skiver av type 27 som er utformet og spesifisert for
dette formålet. Skiver med en tykkelse på 6,35 mm
(1/4 tomme) er beregnet på overflatesliping, mens
skiver med en tykkelse på 3,17 mm (1/8 tomme) er
beregnet på kantsliping.
Montering og fjerning av
støttepute/slipepapir (fig. 1, 8)
1. Plasser verktøyet på et bord med
verneanordningen opp.
2. Ta ut bakflensen (g).
3. Sett gummistøtteputen korrekt på spindelen (d).
4. Legg slipearket på gummistøtteputen.
NORSK
5. Skru den gjengede festemutteren (h)
på spindelen. Ringen på den gjengede
festemutteren (h) må vende mot
gummistøtteputen.
6. Press knappen for spindellåsen (c) og roter
spindelen (d) til den låser på plass.
7. Stram den gjengede festemutteren (h) med
to-pins nøkkelen.
8. Frigjør spindellåsen.
9. For å fjerne skiven, løsne den gjengede
klemmemutteren (h) med to-pins nøkkelen.
Før bruk
• Installer verneanordningen og egnet skive. Ikke
bruk utslitte skiver.
• Ikke bruk skadet tilbehør. Før hver bruk må du
inspirere tilbehøret, som slipeskiven, for hakk
og sprekker, festeplatene må inspiseres for
sprekker, rifter eller slitasje, og stålbørsten må
inspiseres for løse eller sprukne tråder. Dersom
elektroverktøyet eller tilbehøret slippes ved et
uhell, må du kontrollere om det er skadet eller
montere uskadet tilbehør. Etter å ha inspisert og
installert et tilbehør, still deg selv og eventuelle
tilstedeværende bort fra planet for det roterende
tilbehøret og kjør elektroverktøyet på maksimal,
ubelastet hastighet i ett minutt. Skadet tilbehør
vil normalt rives i stykker under denne testen.
• Kontroller at indre og ytre flens er montert
korrekt. Følg instruksene i Tabell over slipeog kappetilbehør.
• Kontroller at skiven roterer i retning pilen på
tilbehøret og verktøyet.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. Før du kobler verktøyet til
igjen, trykk ned og slipp utløserbryteren
for å sikre at verktøyet er av.
• Bruk klemmer eller skrustikke for å
feste og støtte arbeidsstykket på en
stabil platform. Det er viktig å feste
og støtte opp arbeidsstykket godt,
for å hindre at det beveger seg og
at du mister kontrollen. Bevegelse
av arbeidasstykket eller tap av
kontroll kan være farlig og føre til
personskader.
• Sikre arbeidsstykket. Dersom du
bruker en skrustikke eller annet feste
på arbeidsstykket står det tryggere
enn dersom du holder det med
hånden.
• Støttepaneler eller overdimensjonerte
arbeidsstykker minsker risken for at
hjulet henger og slår tilbake Store
arbeidsstykker har en tendens til
å henge ned under sin egen vekt.
Det må plasseres støtter under
arbeidsstykket på begge sider av
skiven, nær kuttelinjen og nær kanten
av panelet.
• Bruk alltid vanlige arbeidshansker ved
bruk av dette verktøyet.
• Girkassen blir svært varm ved bruk.
• Bruk bare lett trykk på verktøyet. Bruk
ikke sidekrefter på skiven.
• Unngå overbelastning. Dersom
verktøyet blir varmt, la det gå i noen
minutter uten belastning for å kjøle
seg ned. Ikke berør tilbehør før det har
kjølt seg ned. Skivene blir svært varme
ved bruk.
• Du skal ikke bruke separate
reduksjonsfôringer eller adaptere for å
tilpasse slipeskiver med stort hull.
• Bruk aldri verktøyet uten at
beskyttelsen er på plass.
• Verktøyet er ikke designet for bruk
med slipekopp.
• Bruk aldri verktøyet med et
kappestativ.
• Bruk aldri underlag sammen med limte
slipeprodukter.
• Vær forsiktig. Skiven fortsetter å rotere
etter at verktøyet er slått av.
ADVARSEL:
• Forsikre deg om at materialet som skal
slipes er godt festet.
171
NORSK
Korrekt plassering av hendene
(fig. 1, 9)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
holde godt fast, for å være forberedt på
en plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever én hånd
på sidehåndtaket (e), med den andre hånden på
hovedhåndtaket (q).
Bryter
LÅSKNAPP OG UTLØSERKNAPP (FIG. 6)
kan slynges vekk og kanskje forårsake
personskade.
Kople inn låsen ved å trykke på spindellåseknappen
og vri på spindelen så langt det går.
Montere og bruke slipeskiver og
lamellskiver med innfelt midtstykke
MONTERE OG DEMONTERE SKIVER MED NAVN (FIG. 1, 7)
ADVARSEL: Reduser risikoen for
alvorlig personskade: Slå av verktøyet
og ta av batteripakken før du utfører
justeringer eller monterer/demonterer
tilbehør eller ekstrautstyr.
Skiver med navn monteres rett på den gjengede
M14-spindelen.
Skjæreverktøyet har en låsknapp (b).
1. Træ skiven på spindelen for hånd.
Lås utløserbryteren ved å trykke på låsknappen
som vist. Når låsknappen er trykket ned til låsikonet,
er verktøyet låst.
2. Trykk på spindellåseknappen, og stram navet i
skiven med en skiftenøkkel.
Lås alltid utløserbryteren når verktøyet skal bæres
eller oppbevares, for å unngå utilsiktet starting.
Lås opp utløserbryteren ved å trykke på
låsknappen. Når låsknappen er trykket ned til
ulåstikonet, er verktøyet ulåst. Låsknappen er rød
for å vise når bryteren er ulåst.
Trykk på utløseren (a) for å slå verktøyet PÅ. Slipp
opp utløserknappen for å slå verktøyet AV.
MERK: Det er ikke mulig å låse bryteren i PÅ-stilling,
og det skal heller ikke gjøres forsøk på å få dette til
på andre måter.
FORSIKTIG: Hold godt fast i
sidehåndtaket og selve verktøyet for å
beholde kontrollen over verktøyet ved
oppstart og under bruk, helt til skiven
eller tilbehøret har sluttet å rotere. Påse
at skiven har stanset helt før du legger
fra deg verktøyet.
FORSIKTIG: La verktøyet nå full
hastighet før du setter det i kontakt med
arbeidsstykket. Løft verktøyet opp fra
arbeidsstykket før du slår av verktøyet.
SPINDELLÅS
Spindellåsepinnens funksjon er å hindre spindelen i
å rotere når skiver settes på eller tas av. Bruk bare
spindellåsepinnen når verktøyet er slått av, batteriet
er fjernet og skiven har stanset helt.
MERK: Reduser risikoen for skade på
verktøyet: Kople ikke inn spindellåsen
mens verktøyet er på. Dette kan føre
til skade på verktøyet, og tilbehøret
172
3. Utfør ovenstående prosedyre i omvendt
rekkefølge for å fjerne skiven.
FORSIKTIG: Det kan oppstå skade på
verktøyet eller skiven hvis skiven ikke er
riktig satt på før verktøyet slås på.
MONTERE SKIVER UTEN NAV (FIG. 8)
ADVARSEL: Reduser risikoen for
alvorlig personskade: Slå av verktøyet
og ta av batteripakken før du utfører
justeringer eller monterer/demonterer
tilbehør eller ekstrautstyr.
Slipeskiver med innfelt midtstykke av type 27, må
brukes med de medfølgende flensene.
1. Monter støtteflensen med antilåsfunksjon (g) på
spindelen (d) med det opphevede midtstykket
mot skiven. Påse at innfellingen i støtteflensen
ligger mot den flate siden av spindelen ved å
trykke på og vri flensen før du setter på skiven.
2. Sett skiven mot støtteflense, og midtstill skiven
på det opphevede midtstykket på støtteflensen.
3. Trykk på spindellåseknappen, og træ
klemmemutteren (h) inn på spindelen.
Hvis skiven du skal montere er tykkere enn
3,17 mm (1/8 tomme), skal du sette den
gjengede klemmemutteren inn på spindelen
slik at det opphevede midtstykket passer i
midten av skiven (fig. 8A). Hvis skiven du
skal montere har en tykkelse på 3,17 mm
(1/8 tomme) eller mindre, skal du sette den
gjengede klemmemutteren inn på spindelen slik
at det opphevede midtstykket ikke ligger mot
skiven (fig. 8B).
NORSK
4. Trykk på spindellåseknappen, og stram
klemmemutteren med en skiftnøkkel.
5. Ta av skiven ved å trykke på
spindellåseknappen og løsne den gjengede
klemmemutteren med en skiftnøkkel.
MERK: Hvis skiven spinner etter at klemmemutteren
er strammet, skal du sjekke retningen på den
gjengede klemmemutteren. Hvis en tynn skive
monteres med det opphevede midtstykket på
klemmemutteren mot skiven, vil skiven spinne fordi
høyden på det opphevede midtstykket hindrer
klemmemutteren i å holde skiven fast.
OVERFLATESLIPING MED SLIPESKIVER
1. La verktøyet nå full hastighet før du setter det i
kontakt med arbeidsstykket.
2. Bruk minst mulig trykk på arbeidsflaten,
slik at verktøyet får gå med høy hastighet.
Slipehastigheten er høyest når verktøyet får gå
med høy hastighet.
3. Vinkelen skal være 20 til 30˚ mellom
verktøyet og arbeidsflaten.
4. Beveg verktøyet kontinuerlig frem og tilbake for
å unngå å lage hakk i arbeidsflaten.
5. Fjern verktøyet fra arbeidsflaten før du slår det
av. Vent til verktøyet har sluttet å rotere før du
legger det fra deg.
KANTSLIPING MED SLIPESKIVER
ADVARSEL: Skriver som brukes til
kutting og kantsliping kan gå i stykker
eller slå tilbake hvis de bøyes eller
vris mens verktøyet brukes til kutting
eller dypsliping. Reduser risikoen for
personskade: Begrens bruken av disse
skivene med standard vern av type 27 til
grunne kutt og spor [mindre enn 13 mm
i dybde]. Den åpne siden av vernet skal
vende vekk fra brukeren.
1. La verktøyet nå full hastighet før du setter det i
kontakt med arbeidsstykket.
2. Bruk minst mulig trykk på arbeidsflaten,
slik at verktøyet får gå med høy hastighet.
Slipehastigheten er høyest når verktøyet får gå
med høy hastighet.
3. Stå slik at den åpne undersiden av skiven
vender vekk fra deg.
4. Endre ikke kuttevinkelen når du har begynt
å kutte og har laget et hakk i arbeidsstykket.
Hvis du endrer kuttevinkelen, vil skiven bøyes
og kan gå i stykker. Skiver som er beregnet på
kantsliping, tåler ikke sidetrykk som følge av
bøying.
5. Løft verktøyet opp fra arbeidsstykket før du
slår av verktøyet. Vent til verktøyet har sluttet å
rotere før du legger det fra deg.
ADVARSEL: Bruk ikke skiver som
er beregnet på kantsliping/kutting til
overflatesliping. Slike skiver er nemlig
ikke laget for å tåle sidetrykk som følge
av overflatesliping. Dette kan føre til at
skiven går i stykker og dermed kanskje
også personskade.
Forhåndsregler som må tas ved sliping
av maling
1. Det ANBEFALES Å IKKE slipe blyholdig maling
på grunn av vanskeligheten med å kontrollere
det kontaminerte støvet. Blyforgiftning
innebærer størst fare for barn og gravide
kvinner.
2. Siden det er vanskelig å vite om malingen
inneholder bly eller ikke uten en kjemisk analyse,
anbefaler vi følgende forholdsregler for sliping
av maling:
PERSONSIKKERHET
1. Barn og gravide skal ikke oppholde
seg i områder der maling slipes før etter
rengjøringen er fullført.
2. Alle som oppholder seg i arbeidsområdet, skal
bruke støv- eller pustemaske. Filteret skal skiftes
hver dag eller hvis brukeren får pusteproblemer.
MERK: Bare støvmasker som egner seg til
bruk med blyholdig malingsgass og -støv
skal brukes. Vanlige malemasker gir ikke slik
beskyttelse. Gå til nærmeste jernvareforretning
for å finne en maske som er godkjent med
blyholdig støv.
3. Det skal ikke SPISES, DRIKKES eller RØYKES
i arbeidsområdet, for å hindre svelging av
kontaminerte malingspartikler. Arbeidsfolk skal
vaske og rengjøre seg FØR det spises, drikkes
eller røykes. Mat, drikke og sigaretter skal ikke
oppbevares i arbeidsområdet der støv kan
legge seg over dem.
MILJØSIKKERHET
1. Maling skal fjernes på en slik måte at
støvutviklingen er så lav som mulig.
2. Områder der det foregår fjerning av maling skal
forsegles med en plastduk med en tykkelse på
0,1 mm.
3. Sliping skal foregå slik at minst mulig malingstøv
havner utenfor arbeidsområdet.
173
NORSK
RENGJØRING OG KASTING
1. Alle overflater i arbeidsområdet skal støvsuges
og rengjøres grundig hver dag så lenge
slipingen varer. Støvsugerposer skal skiftes ofte.
2. Plastduker skal ryddes sammen og kastes
sammen med eventuelle malingsbiter og
annet søppel. Disse skal legges i forseglede
søppelsekker og kastes i søppelet.
Under rengjøringen skal barn og gravide holdes
på god avstand fra arbeidsområdet.
3. Alle leker, vaskbare møbler og bestikk som
brukes av barn, skal vaskes grundig før de tas i
bruk igjen.
Montering og bruk av stålbørster og
-børstekopper
Stålbørster og kopper skrus rett inn på spindelen
uten bruk av flenser. Bruk bare stålbørster og
kopper som leveres med gjengede M14-nav. Vern
av type 27 skal brukes sammen med stålbørster og
børstekopper.
FORSIKTIG: Reduser risikoen for
personskade: Bruk arbeidshansker
ved håndtering av stålbørster og
kopper. Disse kan bli skarpe.
FORSIKTIG: Reduser risikoen
for skade på verktøyet: Sørg for
at stålbørsten eller koppen ikke
kommer i kontakt med vernet ved
montering eller bruk. Det kan oppstå
usynlig skade på tilbehøret, slik at tråder
kan løsne fra stålbørsten eller koppen.
MONTERE STÅLBØRSTER OG KOPPER
ADVARSEL: Reduser risikoen
for alvorlig personskade: Slå av
verktøyet og ta av batteripakken
før du utfører justeringer eller monterer/
demonterer tilbehør eller ekstrautstyr.
1. Sett skiven på spindelen for hånd.
2. Trykk ned låseknappen for spindelen, og
bruk en tang på navet på stålbørstehjulet eller
børsten for å stramme skiven.
3. Utfør ovenstående prosedyre i omvendt
rekkefølge for å fjerne skiven.
MERK: Reduser risikoen for skade
på verktøyet: Sørg for at navet er riktig
satt på før du slår på verktøyet.
BRUKE STÅLBØRSTER OG KOPPER
Stålbørster og kopper kan brukes til å fjerne rust,
avskalling og maling og til å glatte ut ujevne flater.
174
1. La verktøyet nå full hastighet før du setter det i
kontakt med arbeidsstykket.
2. Bruk minimalt trykk på arbeidsflaten,
slik at verktøyet går med høy hastighet.
Slipehastigheten er høyest når verktøyet får gå
med høy hastighet.
3. Vinkelen skal være 5˚ til 10˚ mellom
verktøyet og arbeidsflaten for
stålbørstekopper.
4. Ved bruk av stålbørste skal det alltid være
kontakt mellom børstekanten og arbeidsflaten.
5. Beveg hele tiden verktøyet fram og tilbake for
å unngå å lage spor i arbeidsflaten. Hvis du lar
verktøyet hvile på arbeidsflaten uten å bevege
det, eller hvis du beveger verktøyet i sirkler, vil
du få brennemerker og sirkelformede merker på
arbeidsflaten.
6. Løft verktøyet opp fra arbeidsstykket før du
slår av verktøyet. Vent til verktøyet har sluttet å
rotere før du legger det fra deg.
FORSIKTIG: Vær ekstra forsiktig: når
du jobber utover en kant, da sliperen
plutselig kan bevege seg på en uventet
måte.
Anvendelse på metall
Ved bruk av verktøyet på metall, kontroller at
en jordfeilbryter (RCD) er installert for å unngå
restrisikoer forårsaket av metallspon.
Dersom strømforsyningen slås av av RCD-en, ta
verktøyet til en autorisert DEWALT reparatør.
ADVARSEL: Under ekstreme
arbeidsforhold kan strømførende støv
samles opp inne i maskinkabinettet
under arbeid med metall. Dette kan
føre til at den beskyttende isolasjonen i
maskinen brytes ned, med en potensiell
fare for elektrisk sjokk.
For å unngå oppsamling av metallspon
inne i maskinen, anbefaler vi å rengjøre
ventilasjonsåpningene daglig. Se Vedlikehold.
Bruk av lamellslipestift
ADVARSEL: Oppsamling av
metallstøv. For mye bruk av
lamellslipestifter på metall kan føre til
økt potensiale for elektrisk sjokk. For
å redusere denne risikoen, sett inn
en jordfeilbryter (RCD) før bruk og
rengjør ventilasjonsåpningene daglig
ved å blåse komprimert luft inn i
ventilasjonsåpningene i samsvar med
vedlikeholdsinstruksjonene under.
NORSK
Saging av metall
For kapping med limte kappeskiver, bruk alltid
beskyttelse av type 1.
Ved kapping, bruk moderat hastighet tilpasset
materialet du jobber med. Ikke bruk trykk på
kappeskiven, ikke vri eller vipp på maskinen.
Ikke reduser hastigheten på kappeskiven ved å
bruke sideveis trykk.
Maskinen skal alltid jobbe med sliperetning oppover.
Det er ellers fare for at den skyves ukontrollert ut av
sporet.
Ved kapping av profiler og firkantstykker, er det best
å starte med det minste tverrsnittet.
Grovsliping
Bruk aldri en kappeskive for grovsliping.
Det beste resultatet på grovslipingen får du med
maskinen stilt til vinkel mellom 30° og 40°. Beveg
maskinen frem og til bake med moderat trykk. På
den måten blir ikke arbeidsstykket for varmt eller bli
misfarget, og det dannes ikke spor.
Kapping av stein
Maskinen skal kun brukes for tørrkapping.
For kapping av stein er det best å bruke en
diamantkappeskive.
Bruk alltid støvmaske når du bruker maskinen.
Råd for arbeidet
Vær forsiktig når du kapper spor i bærende
vegger.
Kapping av spor i bærende vegger kan være
underlagt nasjonale regler. Slike regler skal følges i
alle tilfeller.
Før du starter arbeidet, kontakt den ansvarlige
byggingeniøren, arkitekten eller byggelederen.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Det er ingen deler inne i den som brukeren kan
vedlikeholde.
“Pop-off” børster
Motoren slås av automatisk og indikerer dermed
at karbonbørstene er nesten utslitt og at verktøyet
trenger vedlikehold. Karbonbørstene kan ikke
repareres av brukeren. Få en autorisert DEWALTreparatør til å reparere verktøyet.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
MERK: Unngå å smøre verktøyet, da
dette vil skade de innvendige delene.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
INSTRUKSJONER FOR RENGJØRING AV LADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk.
Koble laderen fra nettilførselen før
rengjøring. Smuss og fett kan fjernes fra
utsiden av laderen ved hjelp av en klut
eller en myk, ikke-metallisk børste. Ikke
bruk vann eller noen rengjøringsmidler.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
175
NORSK
ADVARSEL: Tilbehør må være
klassifisert for minst den hastigheten
som anbefales på varselmerket på
verktøyet. Skiver og annet tilbehør som
kjøres raskere enn den klassifiserte
hastigheten, kan gå i stykker, slynges
utover og forårsake personskade.
Gjenget tilbehør må ha M14-nav.
Tilbehør uten gjenger må ha et hull på
22,2 mm (7/8 tomme). Hvis ikke, må
det være beregnet på sirkelsag. Tilbehør
må alltid være klassifisert høyere enn
verktøyhastigheten som er angitt på
klassifiseringsskiltet på verktøyet.
Det er viktig å velge riktige typer vern, støtteputer og
flenser til bruk med slipertilbehør.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
TILBEHØRSTABELL
Min.
Gjengehull
Maks.
[mm] rotasjon Periferihastighet lengde
[mm]
[m/s]
D
b
d
[min.-1]
[mm]
d
D
125 6 22,23 11000
80
-
125 -
80
-
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å
ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
b
D
-
11000
d
75 30 M14 11000
b
45
18,0
125 12 M14 11000
80
18,0
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
176
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
når den ikke lenger i stand til å produsere tilstrekkelig
kraft til jobber som tidligere lot seg enkelt utføre.
Deponer batteripakken på miljøvennlig måte når den
har nådd slutten på sin levetid:
• La batteripakken lades ut fullstendig og fjern
den deretter fra verktøyet.
D
D
Oppladbare batteripakker
• Li-Ion, NiCd og NiMH celler er resirkulerbare.
Ta dem med til din lokale forhandler eller en
lokal gjenvinningsstasjon. De innsamlede
batteripakkene vil bli resirkulert og deponert
forsvarlig.
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
177
NORSK
OVERSIKT OVER SLIPETILBEHØR
Type
verneanordning
Tilbehør
Beskrivelse
Hvordan installere
slipeverktøy
Slipeskive med
nedsenket
senter
TYPE 27
VERNEANORDNING
Type 27 verneanordning
Lamellskive
Bakre flens
Trådhjul
Type 27 skive med nedsenket
senter
Gjenget klemmemutter
Trådhjul med
gjenget mutter
Type 27 verneanordning
Trådhjul
Trådkopp med
gjenget mutter
Type 27 verneanordning
Stålbørste
Festeplate/
sandpapir
Type 27 verneanordning
Festeplate av gummi
Pusseskive
Gjenget klemmemutter
178
NORSK
OVERSIKT OVER SLIPETILBEHØR (forts.)
Type
verneanordning
Tilbehør
Beskrivelse
Hvordan installere slipeverktøy
Kappeskive
for murverk,
limt
TYPE 1
VERNEANORDNING
Type 1 verneanordning
Kappeskive
for metall, limt
Kappeskiver
av diamant
TYPE 1
VERNEANORDNING
Bakre flens
Kappeskive
Gjenget klemmemutter
ELLER
TYPE 27
VERNEANORDNING
179
PORTUGUÊS
RECTIFICADORA SEM FIOS PARA TRABALHOS
INTENSIVOS DC411
Parabéns!
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente
o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Alimentação
Velocidade em vazio/nominal
Diâmetro do disco
Diâmetro do veio
Comprimento do veio
Peso
mm
kg
DC411
18
2
405
6500
125
M14
16
2,2*
dB(A)
83
dB(A)
dB(A)
3,0
94
dB(A)
3,0
VCC
W
min-1
mm
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes e
organizar padrões de trabalho.
*incluindo o punho lateral e a protecção
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da
pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da
potência sonora)
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah relativamente a operações de
desbaste de superfícies
m/s²
5,9
ah,AG =
K de variabilidade =
m/s²
1,5
Valor de emissão de vibrações ah relativamente a operações de
lixagem com discos abrasivos
ah,DS =
m/s²
< 2,5
K de variabilidade =
m/s²
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN 60745 e poderá ser utilizado para comparar
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá ser
utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
180
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
Carregador
Tensão de rede
Tipo de bateria
VCC
Ah
kg
DE9096
NiCd
18
2,4
1,0
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
DE9116
DE9135
230
230
NiCd/
NiCd/NiMH/
NiMH
Li-Ion
Tempo de
min
60
40
carregamento aprox.
(2,0 Ah baterias) (2,0 Ah baterias)
Peso
kg
0,4
0,52
Fusíveis
Europa
VAC
ferramentas de 230 V
10 amperes, tomadas
PORTUGUÊS
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DC411
A DEWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1 e EN 60745-2-3.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE e
2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte
a DEWALT através da morada indicada em seguida
ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
01.05.2012
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
“ligado” à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
181
PORTUGUÊS
c)
d)
e)
f)
Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
c) Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
182
e)
f)
g)
Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
e) Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
PORTUGUÊS
f)
g)
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS COM
BATERIA
a) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante do equipamento. Um
carregador apropriado para um tipo de
bateria poderá criar um risco de incêndio se
for utilizado para carregar outras baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias especificamente
indicadas para as mesmas. A utilização de
quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c) Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de
outros objectos de metal, como, por
exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos
metálicos que possam estabelecer uma
ligação entre os contactos. Um curtocircuito entre os contactos da bateria poderá
causar queimaduras ou um incêndio.
d) Uma utilização abusiva da ferramenta
pode resultar na fuga do líquido da
bateria; evite o contacto com este líquido.
No caso de um contacto acidental, passe
imediatamente a zona afectada por água.
Se o líquido entrar em contacto com
os olhos, procure também assistência
médica. O líquido derramado da bateria
pode provocar irritação ou queimaduras.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
REGRAS DE SEGURANÇA
ESPECÍFICAS ADICIONAIS
Instruções de segurança para todas
as operações
a) Esta ferramenta eléctrica destina-se a ser
utilizada como uma ferramenta de desbaste,
lixagem, decapagem ou corte. Leia todos os
avisos de segurança, instruções, ilustrações
e especificações fornecidas com esta
ferramenta eléctrica. O não cumprimento
de todas as instruções indicadas abaixo pode
resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou
lesões graves.
b) Não é recomendado utilizar esta ferramenta
eléctrica para operações de polimento. As
operações para as quais a ferramenta eléctrica
não foi concebida poderão criar perigo e causar
ferimentos.
c) Não utilize acessórios que não tenham
sido especificamente concebidos e
recomendados pelo fabricante da
ferramenta. O facto de um acessório poder
ser instalado na sua ferramenta eléctrica não
garante um funcionamento seguro do mesmo.
d) A velocidade nominal do acessório tem de
ser, no mínimo, equivalente à velocidade
máxima indicada na ferramenta eléctrica.
Os acessórios que forem utilizados a uma
velocidade superior à respectiva velocidade
nominal poderão fragmentar-se e projectar
esses fragmentos.
e) O diâmetro exterior e a espessura do seu
acessório têm de ser compatíveis com a
capacidade da sua ferramenta eléctrica. Os
acessórios com um tamanho incorrecto não
podem ser protegidos nem controlados de
forma adequada.
f) O orifício de fixação dos discos, encaixes,
discos de suporte ou de qualquer
outro acessório tem de se ajustar
apropriadamente ao veio da ferramenta
eléctrica. Os acessórios com orifícios de
fixação que não correspondam ao tamanho
dos elementos de montagem da ferramenta
eléctrica irão funcionar de forma desequilibrada
e vibrar de modo excessivo, podendo causar a
perda do controlo da ferramenta.
g) Não utilize acessórios danificados. Antes de
cada utilização, inspeccione os acessórios,
procurando danos nos mesmos. Por
exemplo, procure rachas e fendas nos
discos abrasivos, fendas, danos ou desgaste
183
PORTUGUÊS
excessivo nos discos de suporte e arames
soltos ou partidos nas catrabuchas. Se
deixar cair a ferramenta eléctrica ou os
acessórios, verifique o respectivo estado.
Se o acessório instalado na ferramenta ficar
danificado, substitua-o. Após inspeccionar
e instalar um acessório, coloque-se a
si mesmo e quaisquer outras pessoas
presentes no local numa posição afastada
do ângulo de trabalho do acessório rotativo
e ligue a ferramenta eléctrica na respectiva
velocidade máxima em vazio durante
um minuto. Os acessórios danificados irão
normalmente fragmentar-se durante este
período de teste.
h) Use equipamento de protecção pessoal.
Dependendo da operação, use uma viseira
ou óculos de protecção. De acordo com o
necessário, use uma máscara contra o pó,
protectores auditivos, luvas e um avental
de trabalho capaz de o proteger contra
pequenos fragmentos abrasivos ou da peça
de trabalho. A protecção ocular tem de ser
capaz de o proteger contra a projecção de
detritos resultantes de várias operações. A
máscara contra o pó (ou um filtro respiratório
equivalente) tem de ser capaz de filtrar as
partículas criadas pela utilização da ferramenta.
A exposição prolongada a ruídos de elevada
intensidade poderá causar perda de audição.
i) Mantenha as outras pessoas presentes
no local a uma distância segura da área
de trabalho. Qualquer pessoa que entre
no perímetro da área de trabalho tem de
usar equipamento de protecção pessoal.
Poderá dar-se o caso de fragmentos da peça
de trabalho ou de um acessório partido serem
projectados para longe e causarem ferimentos
fora da área de trabalho imediata.
j) Segure a ferramenta eléctrica apenas pelas
superfícies isoladas específicas para o
efeito ao efectuar uma operação em que o
acessório da ferramenta possa entrar em
contacto com fios ocultos ou com o próprio
cabo da ferramenta. O acessório de corte
que entre em contacto com um fio com tensão
eléctrica poderão fazer com que as peças
de metal expostas da ferramenta conduzam
electricidade e electrocutem o utilizador.
k) Afaste o cabo de alimentação do acessório
rotativo. Se perder o controlo da ferramenta,
o cabo poderá ser cortado ou ficar preso no
acessório, puxando a sua mão ou o seu braço
na direcção do acessório rotativo.
184
l) Nunca pouse a ferramenta eléctrica antes
de o acessório ficar completamente
imobilizado. Caso contrário, o acessório
rotativo poderá ficar preso na superfície onde
pousou a ferramenta eléctrica e puxá-la para
longe das suas mãos, fazendo-o perder o
controlo da mesma.
m) Não ligue a ferramenta eléctrica enquanto
estiver a transportá-la ao seu lado. Um
contacto acidental do acessório rotativo com
a sua roupa poderá prendê-la no mesmo,
puxando o acessório na direcção do seu corpo.
n) Limpe regularmente as aberturas de
ventilação da ferramenta eléctrica. A
ventoinha do motor irá puxar as partículas no
interior da caixa da ferramenta e a acumulação
excessiva de metal em pó poderá causar riscos
eléctricos.
o) Não utilize a ferramenta eléctrica perto de
materiais inflamáveis. Estes materiais poderão
ser inflamados por faíscas da ferramenta.
p) Não utilize acessórios que necessitem de
líquidos de refrigeração. A utilização de água
ou outros líquidos de refrigeração poderá
resultar em electrocussão ou choque eléctrico.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
ADICIONAIS PARA TODAS AS
OPERAÇÕES
Causas e prevenção por parte do
utilizador do efeito de coice
O efeito de coice é uma reacção súbita resultante
do aperto ou bloqueio de um disco rotativo, de
um disco de suporte, de uma catrabucha ou de
qualquer outro acessório. O aperto ou bloqueio
causa uma paragem rápida do acessório rotativo, o
que, por sua vez, faz com que a ferramenta eléctrica
seja impelida na direcção oposta à rotação do
acessório no ponto de bloqueio.
Por exemplo, se um disco abrasivo ficar preso ou
for apertado pela peça de trabalho, a extremidade
do disco que estiver em contacto com o ponto
de aperto pode penetrar a superfície do material,
fazendo o disco subir ou saltar da peça. O disco
poderá então saltar na direcção do utilizador ou
para longe do mesmo, dependendo da direcção
do movimento do disco no ponto de aperto. Os
discos abrasivos podem também partir-se nestas
condições.
O efeito de coice é o resultado de uma utilização
abusiva da ferramenta e/ou de condições ou
PORTUGUÊS
procedimentos de utilização incorrectos e pode ser
evitado tomando as precauções indicadas abaixo:
a) Segure a ferramenta eléctrica com firmeza
e posicione o seu corpo e o seu braço de
forma a poder resistir ao efeito de coice.
Utilize sempre o punho auxiliar, caso este
seja fornecido, para controlar ao máximo
o efeito de coice ou a reacção do binário
durante o arranque da ferramenta. O
utilizador pode controlar facilmente a reacção
do binário ou o efeito de coice se forem
tomadas as devidas precauções.
b) Nunca coloque a sua mão perto do
acessório rotativo. O efeito de coice poderá
fazer o acessório saltar para cima da sua mão.
c) Não posicione o seu corpo na área para a
qual a ferramenta eléctrica poderá saltar
caso ocorra o efeito de coice. O efeito de
coice irá projectar a ferramenta na direcção
oposta ao movimento do disco no ponto de
bloqueio.
d) Tenha especial cuidado ao utilizar a
ferramenta em cantos, extremidades
aguçadas, etc. Evite que o acessório
salte ou fique preso na peça de trabalho.
Os cantos, as extremidades aguçadas ou o
facto de o acessório rotativo saltar tendem
a fazê-lo ficar preso na peça de trabalho e,
consequentemente, a causar a perda do
controlo da ferramenta ou a ocorrência do
efeito de coice.
e) Não instale na ferramenta uma lâmina de
corrente de serra para esculpir madeira ou
uma lâmina de serra dentada. Estas lâminas
originam frequentemente o efeito de coice e a
perda do controlo da ferramenta.
Avisos de segurança específicos
para operações de desbaste e corte
abrasivo
a) Utilize apenas os tipos de disco
recomendados para a sua ferramenta
eléctrica e a protecção específica concebida
para o disco seleccionado. Os discos para os
quais a ferramenta eléctrica não foi concebida
não podem ser protegidos de forma adequada
e, consequentemente, não são seguros.
b) A protecção tem de ser fixa com segurança
à ferramenta eléctrica e posicionada de
forma a proporcionar a máxima segurança
possível, de modo a que apenas esteja
exposta uma superfície mínima do disco na
direcção do utilizador. O resguardo ajuda a
proteger o utilizador contra fragmentos do disco
partido e qualquer contacto acidental com o
disco e as faíscas pode queimar a roupa.
c) Os discos devem ser utilizados
exclusivamente para as operações
recomendadas. Por exemplo, não desbaste
materiais com a parte lateral de um disco de
corte. Os discos de corte abrasivos destinamse a efectuar desbastes periféricos e qualquer
pressão lateral aplicada nestes discos poderá
parti-los.
d) Utilize sempre encaixes de disco intactos
com um tamanho e uma forma adequados
para o disco seleccionado. Os encaixes de
disco apropriados suportam correctamente
o disco, reduzindo assim a possibilidade de
quebra do mesmo. Os encaixes para discos de
corte poderão ser diferentes dos encaixes para
discos de desbaste.
e) Não utilize discos gastos de ferramentas
eléctricas maiores. Os discos concebidos
para ferramentas eléctricas maiores não são
adequados para a velocidade mais alta de
uma ferramenta mais pequena e poderão
fragmentar-se.
Avisos adicionais de segurança
específicos para operações de corte
abrasivo
a) Não utilize o disco de corte de forma
forçada nem aplique uma pressão
excessiva no mesmo. Não efectue cortes
excessivamente profundos. Utilizar o disco
de forma forçada aumenta a respectiva carga
de trabalho e a susceptibilidade à torção ou
ao bloqueio do mesmo no corte, bem como a
possibilidade de ocorrer o efeito de coice ou a
fragmentação do disco.
b) Não posicione o seu corpo directamente
atrás do disco rotativo. Quando o disco, no
ponto da operação, estiver a afastar-se do
seu corpo, o possível efeito de coice pode
impelir o disco rotativo e a ferramenta eléctrica
directamente contra si.
c) Quando o disco estiver a emperrar ou ao
interromper um corte por qualquer razão,
desligue a ferramenta eléctrica e segure-a
sem se mexer até que o disco fique
completamente imobilizado. Nunca retire o
disco de corte do corte enquanto o disco
estiver em movimento. Caso contrário,
poderá ocorrer o efeito de coice. Investigue e
tome acções correctivas para eliminar a causa
do bloqueio do disco.
185
PORTUGUÊS
d) Não recomece a operação de corte na
peça de trabalho. Deixe o disco alcançar
a velocidade máxima e continue o corte
de forma cuidadosa. A roda poderá subir ou
saltar da peça de trabalho ou emperrar se a
ferramenta eléctrica for reiniciada em contacto
com a peça.
e) Suporte quaisquer painéis ou qualquer
peça de trabalho sobredimensionada para
minimizar o risco de aperto do disco e
ocorrência do efeito de coice. As peças
de trabalho de grandes dimensões tendem a
vergar sobre o seu próprio peso. É necessário
colocar suportes por baixo da peça de trabalho
em ambos os lados do disco, perto da linha de
corte e da extremidade da peça.
f) Tenha especial cuidado ao efectuar um
corte directo em paredes ou noutras
áreas em que não seja possível visualizar
quaisquer itens ocultos dentro das mesmas.
O disco poderá cortar a canalização de gás ou
água, a cablagem eléctrica ou outros objectos
que podem causar o efeito de coice.
Avisos de segurança específicos
para operações de lixagem
a) Não utilize lixa para discos abrasivos
com um tamanho excessivo. Siga
as recomendações do fabricante ao
seleccionar a lixa a utilizar. Uma lixa com
um tamanho excessivo que ultrapasse o limite
do disco de suporte representa um risco de
dilaceração e poderá fazer o disco ficar preso
ou danificado, ou causar a ocorrência do efeito
de coice.
Avisos de segurança específicos
para operações de decapagem
a) Tenha em atenção que a catrabucha liberta
filamentos, inclusivamente durante a sua
utilização normal. Não utilize a catrabucha
de forma forçada. Os filamentos podem
penetrar facilmente a pele e/ou a roupa leve.
b) Se for recomendada a utilização de uma
protecção nas operações de decapagem,
não deixe que a catrabucha circular interfira
com a protecção. A catrabucha circular
poderá expandir em diâmetro como resultado
da respectiva utilização e das forças centrífugas.
Informações de segurança
adicionais
• A montagem em rosca dos acessórios deve
corresponder à rosca do veio da ferramenta
de desbaste. No que respeita a acessórios
montados com flanges, o orifício de fixação
do acessório deve corresponder ao diâmetro
de localização da flange. Os acessórios que
não correspondam ao tamanho dos elementos
de montagem da ferramenta eléctrica irão
funcionar de forma desequilibrada e vibrar de
modo excessivo, podendo causar a perda do
controlo da ferramenta.
• A superfície de desbaste das rodas com
depressão central deve ser montada abaixo
da plaina da aba de protecção. Uma roda
montada incorrectamente que fique saliente
através da plaina da aba de protecção não
dispõe de protecção adequada.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de queimaduras devido aos acessórios
ficarem quentes durante a respectiva utilização.
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
– Risco de inalação de partículas de substâncias
perigosas.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O Código de data, o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície da junção entre
a ferramenta e a bateria.
186
PORTUGUÊS
Exemplo:
2013 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual
contém instruções de segurança e utilização
importantes relativamente aos carregadores de
baterias DE9116/DE9135.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e consulte todos os símbolos de
aviso no carregador, na bateria e no produto
que a for utilizar.
PERIGO: risco de electrocussão. Os
terminais de carregamento fornecem
230 volts de corrente. Não toque nos
contactos com objectos condutores. Tal
poderá resultar em choque eléctrico ou
electrocussão.
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico.
Não deixe entrar nenhum líquido para
dentro do carregador. Tal poderá
resultar em choque eléctrico.
CUIDADO: risco de queimadura.
Para reduzir o risco de ferimentos,
carregue apenas baterias recarregáveis
da DEWALT. Outros tipos de baterias
podem explodir, causando ferimentos e
danos.
CUIDADO: em determinadas
condições, com o carregador ligado à
tomada de electricidade, os contactos
de carregamento expostos do mesmo
podem entrar em curto-circuito devido
a um material estranho. Os materiais
estranhos de natureza condutora,
incluindo, entre outros, lã de aço, folha
de alumínio ou qualquer acumulação
de partículas metálicas, deverão ser
mantidos afastados dos orifícios
do carregador. Desligue sempre o
carregador da tomada de electricidade
quando não estiver inserida uma bateria
no mesmo. Da mesma forma, desligue
sempre o carregador da tomada de
electricidade antes de o limpar.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores diferentes daqueles
especificados neste manual O carregador e a
bateria foram especificamente concebidos para
funcionarem em conjunto.
• Estes carregadores não se destinam a
qualquer outro fim sem ser carregar baterias
recarregáveis da DEWALT. Qualquer outra
utilização poderá resultar num risco de incêndio,
choque eléctrico ou electrocussão.
• Não exponha o carregador à chuva ou à
neve.
• Ao desligar o carregador da tomada de
electricidade, puxe a ficha e não o cabo. Isto
irá reduzir o risco de danos na ficha eléctrica e
no cabo.
• Certifique-se de que o cabo fica
posicionado de forma a não ser pisado,
fazer tropeçar ou ser sujeito de qualquer
outra forma a uma tensão excessiva ou
quaisquer danos.
• Não utilize qualquer extensão a menos que
seja absolutamente necessário. A utilização
de uma extensão inadequada poderá resultar
num risco de incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Não coloque qualquer objecto em cima do
carregador nem coloque o carregador sobre
uma superfície maleável que possa bloquear
as ranhuras de ventilação e causar um
aquecimento interno excessivo. Posicione
o carregador num local afastado de qualquer
fonte de calor. O carregador é ventilado através
das ranhuras na parte superior e inferior da
respectiva caixa.
• Não utilize o carregador com o cabo ou
a ficha danificados. Mande-os substituir
imediatamente.
• Não utilize o carregador se este tiver sido
sujeito a uma pancada forte, tiver caído
ou tiver sido danificado de qualquer outra
forma. Leve-o a um centro de assistência
autorizado.
• Se for necessário reparar o carregador ou
efectuar qualquer acção de manutenção,
não o desmonte. Leve-o a um centro
de assistência autorizado. Se desmontar
o carregador e voltar a montá-lo de forma
incorrecta, tal poderá resultar num risco de
choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
• Desligue o carregador da tomada de
electricidade antes de efectuar qualquer
limpeza. Isto irá reduzir o risco de choque
eléctrico. Retirar a bateria não irá reduzir este
risco.
• NUNCA ligue 2 carregadores um ao outro.
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma corrente eléctrica padrão de
187
PORTUGUÊS
230 V. Não o utilize com qualquer outra
voltagem. Isto não se aplica ao carregador de
automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Restauro automático
O modo de restauro automático irá equalizar ou
restaurar as células individuais da bateria para a
respectiva capacidade máxima. A bateria deverá
ser restaurada semanalmente ou sempre que já não
proporcionar a autonomia habitual.
O carregador DE9135 aceita baterias NiCd, NiMH
ou Li-Ion de 7,2 – 18 V.
Para restaurar o nível de carga da sua bateria,
coloque-a no carregador da forma habitual.
Deixe a bateria no carregador durante, pelo
menos, 10 horas.
Estes carregadores não requerem qualquer ajuste
e foram concebidos para serem utilizados da forma
mais fácil possível.
Suspensão do carregamento devido
a bateria quente/fria
Os carregadores DE9116 são compatíveis com
baterias NiCd e NiMH de 7,2 a 18 V.
Procedimento de carregamento
(fig. 2)
PERIGO: risco de electrocussão. Os
terminais de carregamento fornecem
230 volts de corrente. Não toque nos
contactos com objectos condutores. Tal
poderá resultar em choque eléctrico ou
electrocussão.
1. Ligue o carregador (l) a uma tomada de
electricidade adequada antes de inserir a
bateria.
2. Insira a bateria no carregador. A luz vermelha
(de carregamento) irá piscar continuamente
indicando que o processo de carregamento foi
iniciado.
3. O carregamento estará concluído quando a luz
vermelha ficar acesa de forma fixa. Nesta altura,
a bateria encontra-se totalmente carregada e
poderá ser utilizada ou deixada no carregador.
NOTA: para assegurar o máximo desempenho e a
maior vida útil possíveis das baterias de NiCd, NiMH
e Li-Ion, carregue-as durante, no mínimo, 10 horas
antes da primeira utilização.
Processo de carregamento
Consulte a tabela abaixo para ficar a saber o estado
do carregamento da bateria.
Estado do carregamento
a carregar
totalmente carregada
suspensão do carregamento
devido a bateria quente/fria
substituir bateria
problema
188
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Quando o carregador detectar que a bateria
está demasiado quente ou fria, irá activar
automaticamente a função de Suspensão do
Carregamento Devido a Bateria Quente/Fria,
interrompendo o carregamento até a bateria
alcançar uma temperatura apropriada. O carregador
muda então automaticamente para o modo de
carregamento da bateria. Esta função assegura a
máxima vida útil possível da bateria.
BATERIAS DE LI-ION
As baterias de Li-Ion foram concebidas com
um Sistema de Protecção Electrónico que as
protege contra sobrecargas, sobreaquecimentos e
descargas profundas.
A ferramenta irá desligar-se automaticamente
assim que o Sistema de Protecção Electrónico for
activado. Se isto ocorrer, coloque a bateria de Li-Ion
no carregador até esta ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e a
voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada
quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga
os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue nem utilize a bateria em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A inserção ou remoção da bateria
do carregador poderá inflamar estas poeiras ou
vapores.
PORTUGUÊS
• Carregue as baterias apenas em carregadores
da DEWALT.
• NÃO as sujeite a salpicos nem as mergulhe em
água ou noutros líquidos.
• Não guarde nem utilize a ferramenta e a
bateria em locais onde a temperatura possa
alcançar ou exceder 40 ˚C (tal como em
barracões no exterior ou edifícios de metal
no Verão).
PERIGO: nunca abra a bateria, seja
por que razão for. Se a caixa da bateria
estiver rachada ou danificada, não a
insira no carregador. Não esmague,
não deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenham caído ou sido
esmagados, sujeitos a uma pancada
forte ou danificados, seja de que forma
for (por exemplo, furados com um
prego, atingidos com um martelo ou
pisados). Tal poderá resultar em choque
eléctrico ou electrocussão. As baterias
danificadas deverão ser enviadas para
um centro de assistência para serem
recicladas.
CUIDADO: quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, coloque-a
deitada de lado numa superfície
estável onde não possa originar
qualquer risco de tropeçamento
ou queda. Algumas ferramentas com
baterias grandes poderão ser pousadas
na vertical, mas, desta forma, serão
facilmente derrubadas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE NÍQUEL-CÁDMIO (NiCd) OU
NÍQUEL-HIDRETO DE METAL (NiMH)
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama.
• Poderá ocorrer uma pequena fuga de
líquido das células da bateria em condições
de utilização intensa ou de temperatura
extrema. Isto não significa que a bateria esteja
defeituosa.
No entanto, se houver uma ruptura do vedante
exterior:
a. e o líquido da bateria entrar em contacto
com a sua pele, lave-a imediatamente com
sabão e água durante vários minutos.
b. e o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os por água
limpa durante, no mínimo, 10 minutos e
procure imediatamente assistência médica
(nota médica: o líquido é uma solução de
hidróxido de potássio a 25-35%).
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando
as baterias de iões de lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar
em contacto com a sua pele, lave
imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar
em contacto com os seus olhos, passe-os
(abertos) por água durante 15 minutos ou até
a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por
uma mistura de carbonatos orgânicos líquidos e
sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Tampa da bateria (fig. 3)
A tampa protectora da bateria é fornecida para
cobrir os contactos de uma bateria desligada. Sem
a tampa protectora colocada, objectos metálicos
soltos poderiam fazer os contactos entrar em
curto-circuito, originando um risco de incêndio e
danificando a bateria.
1. Retire a tampa protectora da bateria antes
de a colocar no carregador ou na ferramenta
(fig. 3A).
2. Coloque a tampa protectora sobre os
contactos imediatamente após retirar a bateria
do carregador ou da ferramenta (fig. 3B).
ATENÇÃO: certifique-se de que a
tampa protectora está colocada antes
de guardar ou transportar uma bateria.
Bateria
TIPO DE BATERIA
As serras DC411 funcionam com baterias de
18 Volts.
189
PORTUGUÊS
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter
o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
NOTA: as baterias de Li-Ion devem estar
totalmente carregadas quando forem
guardadas.
2. Um armazenamento de longa duração não
irá danificar as baterias nem o carregador.
Nas condições adequadas, estes podem ser
guardados durante até 5 anos.
Etiquetas no carregador e na bateria
Para além dos símbolos utilizados neste manual,
as etiquetas no carregador e na bateria incluem
também os seguintes símbolos:
Desfaça-se da bateria de uma forma
ambientalmente responsável.
Não incinere baterias de NiMH, NiCd+ e
Li-Ion.
Carrega baterias de NiMH e NiCd.
Carrega baterias de Li-Ion.
Consulte os Dados técnicos para ficar a
saber o tempo de carregamento.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 rectificadora angular
1 Protecção do tipo 27
1 Pega lateral
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Bateria a carregar.
Bateria carregada.
Bateria defeituosa.
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria.
Não toque nos contactos com objectos
condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Utilize apenas baterias da DEWALT. As
baterias de outros fabricantes podem
explodir, causando ferimentos e danos.
Não exponha o equipamento à água.
Mande substituir imediatamente quaisquer
cabos danificados.
1 conjunto de flanges
1 chave de dois furos
2 Baterias (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1 Carregador de bateria (DC411KL, DC411KB,
DC411KA)
1 Conjunto de ferramentas (DC411KL, DC411KB,
DC411KA)
1 manual de instruções
1 desenho dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1, 2, 8)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. interruptor do gatilho
b. botão de destravagem
c. botão de bloqueio do eixo
d. eixo (fig. 8)
e. pega lateral
Carregue a bateria apenas com uma
temperatura ambiente entre 4 °C e 40 °C.
f. disco abrasivo
g. flange de apoio anti-bloqueio
h. porca de aperto roscada
190
PORTUGUÊS
i. protecção (tipo 27)
j. bateria
k. Botões de libertação da bateria
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
A rebarbadora angular de uso industrial DC411 foi
concebida para trabalhos profissionais de desbaste,
corte, areamento e limpeza com escova metálica.
Utilize APENAS discos de desbaste côncavos e de
abas.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estas rebarbadoras angulares são ferramentas
eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência e/ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a voltagem
da bateria corresponde à indicada na placa com os
requisitos de alimentação. Além disso, certifiquese também de que a voltagem do seu carregador
corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60335. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os Dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: antes de efectuar
qualquer montagem ou ajuste,
retire sempre a bateria. Desligue
sempre a ferramenta antes de
inserir ou retirar a bateria.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores da DEWALT.
Inserir e retirar a bateria da
ferramenta (fig. 2)
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
NOTA: certifique-se de que a sua bateria (j) está
totalmente carregada.
INSTALAR A BATERIA NO PUNHO DA FERRAMENTA
1. Alinhe a bateria com a ranhura no punho da
ferramenta (fig. 2).
2. Faça deslizar a bateria com firmeza para dentro
do punho até ouvir o trinco encaixar.
RETIRAR A BATERIA DA FERRAMENTA
1. Prima os botões de libertação (k) e puxe a
bateria com firmeza para fora do punho da
ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito
na secção do carregador deste manual.
Fixar o punho lateral (fig. 4)
ATENÇÃO: antes de utilizar a
ferramenta, verifique se o punho está
apertado com segurança.
ATENÇÃO: o punho lateral deve ser
sempre utilizado para manter o controlo
da ferramenta.
A pega lateral (e) pode ser colocada em qualquer
lado da caixa de engrenagens nos orifícios
roscados. Antes de utilizar a ferramenta, verifique se
a pega está devidamente segura.
Para melhorar o conforto do utilizador, a caixa de
engrenagens irá rodar 90˚ para as operações de
corte.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
191
PORTUGUÊS
Rotação da caixa de engrenagens
(fig. 4)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
lesões graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de proceder a quaisquer ajustes ou
de remover/instalar instrumentos ou
acessórios.
1. Retire os quatro parafusos de canto que
prendem a caixa de engrenagens ao alojamento
do motor.
2. Sem separar a caixa de engrenagens do
alojamento do motor, rode a cabeça da caixa
de engrenagens para a posição pretendida.
NOTA: se a caixa de engrenagens e o alojamento
do motor ficarem separados a uma distância
superior a 3,17 mm (1/8"), a ferramenta deverá ser
reparada e novamente montada por um centro de
assistência técnica autorizado da DEWALT. A não
reparação da ferramenta poderá resultar na falha da
escova, motor e rolamentos.
3. Volte a colocar os parafusos para fixar a caixa
de engrenagens ao alojamento do motor.
Aperte os parafusos até um binário de 2,2 Nm
(20 pol-lbs.). Um aperto excessivo faz com que
os parafusos fiquem moídos.
Montar e retirar a protecção (fig. 5)
ATENÇÃO: antes de efectuar qualquer
montagem ou ajuste, retire sempre a
bateria. Desligue sempre a ferramenta
antes de inserir ou retirar a bateria.
CUIDADO: as protecções têm de
ser utilizadas em todos os discos
de rectificação, discos de corte,
escovas de arame e disco de raios
de arame. O DC411 é fornecido
com uma protecção que se destina
a ser utilizada com discos de centro
rebaixado (Tipo 27) e discos de
rectificação com cubo (Tipo 27). Esta
mesma protecção destina-se a ser
utilizada com escovas de arame tipo
copo.
Ao utilizar a rebarbadora DC411 com um disco
abrasivo ligado para cortar metal ou alvenaria, TEM
de utilizar uma protecção do Tipo 1. As protecções
do Tipo 1 encontram-se disponíveis por um custo
adicional através dos distribuidores da DEWALT.
NOTA: consulte a Tabela de acessórios de
desbaste e de corte no fim desta secção para
ficar a saber que outros acessórios podem ser
utilizados com estas rebarbadoras.
192
1. Abra o fecho da protecção (p) e alinhe os
ressaltos (m) na protecção com as ranhuras (n)
na caixa de engrenagens.
2. Empurre a protecção para baixo até os
respectivos ressaltos encaixarem e rodarem
livremente no entalhe do cubo da caixa de
engrenagens.
3. Com o fecho da protecção aberto, rode
a protecção (i) para a posição de trabalho
pretendida. O corpo da protecção deve ficar
posicionado entre o eixo e o operador para
garantir a protecção máxima do operador.
4. Aplique o fecho da protecção para prendê-la à
caixa de engrenagens. Não deverá ser possível
rodar a protecção manualmente com o fecho
aplicado. Não utilize a rectificadora com uma
protecção solta ou com a alavanca de aperto
na posição aberta.
5. Para retirar a protecção, abra o fecho da
protecção, rode a protecção até os ressaltos
ficarem alinhados com as ranhuras e puxe a
protecção para cima.
NOTA: a protecção foi previamente ajustada na
fábrica, de acordo com o diâmetro do cubo da
caixa de engrenagens. Se, após um certo tempo,
a protecção ficar solta, aperte o parafuso de ajuste
(o) com a alavanca de aperto na posição fechada e
com a protecção instalada na ferramenta.
CUIDADO: não aperte o parafuso de
ajuste com a alavanca de aperto na
posição aberta. Podem ocorrer dados
não detectáveis na protecção ou no
cubo de montagem.
CUIDADO: se não for possível apertar
a protecção através do grampo de
ajuste, não utilize a ferramenta. Para
reduzir o risco de lesões pessoais,
leve a ferramenta e a protecção a um
centro de assistência para proceder à
reparação ou substituição da protecção.
AVISO: para reduzir o risco de danos
na ferramenta, não aperte o parafuso
de ajuste com a alavanca de aperto na
posição aberta. Podem ocorrer dados
não detectáveis na protecção ou no
cubo de montagem.
NOTA: a rectificação e corte de extremidades
podem ser realizadas com discos do tipo 27
concebidos especificamente para essa finalidade;
os discos com uma espessura de 6,35 mm (1/4”)
destinam-se à rectificação de superfícies e os de
3,17 mm (1/8”) à rectificação de extremidades.
PORTUGUÊS
Instalar e remover um
disco de apoio/folha de lixa (fig. 1, 8)
1. Coloque a ferramenta em cima de uma mesa
com a protecção virada para cima.
2. Retire o encaixe de apoio (g).
3. Coloque o disco de apoio de borracha
correctamente no veio (d).
4. Coloque a folha de lixa no disco de apoio de
borracha.
5. Enrosque a porca de fixação roscada (h) no
veio. O anel na porca de fixação roscada (h)
tem de estar virado para o disco de apoio de
borracha.
6. Prima o botão de bloqueio do veio (c) e rode o
veio (d) até este ficar fixo.
7. Aperte a porca de fixação roscada (h) com a
chave de dois pinos.
8. Solte o bloqueio do veio
9. Para retirar o disco de apoio de borracha,
desaperte a porca de fixação roscada (h) com a
chave de dois pinos.
Antes de qualquer utilização
• Instale a protecção e o disco apropriado. Não
utilize discos excessivamente gastos.
• Não utilize acessórios danificados. Antes de
cada utilização, inspeccione os acessórios,
procurando danos nos mesmos. Por exemplo,
procure rachas e fendas nos discos abrasivos,
fendas nos discos de apoio, danos ou desgaste
excessivo e arames soltos ou partidos nas
catrabuchas. Se deixar cair a ferramenta
eléctrica ou os acessórios, verifique o respectivo
estado. Após inspeccionar e instalar um
acessório, coloque-se a si mesmo e quaisquer
outras pessoas presentes no local numa
posição afastada do ângulo de trabalho do
acessório rotativo e ligue a ferramenta eléctrica
na respectiva velocidade máxima em vazio
durante um minuto. Os acessórios danificados
irão normalmente fragmentar-se durante este
período de teste.
• Certifique-se de que os encaixes interior e
exterior são montados correctamente. Siga
as instruções indicadas na secção Tabela de
acessórios de desbaste e de corte.
• Assegure-se de que o disco roda na direcção
das setas no acessório e na ferramenta.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Antes de voltar a ligar a ferramenta à
tomada de electricidade, prima e solte
o gatilho para se certificar de que a
ferramenta está desligada.
ATENÇÃO:
• Certifique-se de que todos os
materiais a serem desbastados estão
fixos com firmeza.
• Utilize grampos ou um torno para
fixar e apoiar a peça numa plataforma
estável. É importante fixar e apoiar a
peça de trabalho em segurança para
impedir a deslocação da peça e a
perda de controlo. A deslocação da
peça ou a perda de controlo podem
criar uma situação de perigo e dar
origem a ferimentos.
• Fixe a peça de trabalho. Uma peça
de trabalho fixada num dispositivo de
fixação ou num torno fica mais presa
do que se o fizer à mão.
• Suporte quaisquer painéis ou qualquer
peça de trabalho sobredimensionada
para minimizar o risco de aperto do
disco e ocorrência do efeito de coice.
As peças de trabalho de grandes
dimensões tendem a vergar sobre
o seu próprio peso. É necessário
colocar suportes por baixo da peça
de trabalho em ambos os lados do
disco, perto da linha de corte e da
extremidade da peça.
• Use sempre luvas de trabalho normais
enquanto utilizar esta ferramenta.
• A caixa de engrenagens fica muito
quente durante a utilização.
• Aplique apenas uma pressão ligeira
sobre a ferramenta. Não exerça
qualquer pressão lateral no disco.
193
PORTUGUÊS
• Evite exceder a capacidade de
trabalho da ferramenta. Se a
ferramenta começar a ficar quente,
deixe-a funcionar durante alguns
minutos em vazio para arrefecer o
acessório. Não toque nos acessórios
antes de arrefecerem. Os discos
ficam muito quentes durante a
utilização.
Para desbloquear o interruptor do gatilho,
prima o botão de bloqueio. Quando este botão
é pressionado para o ícone de desbloqueado, a
unidade está desbloqueada. O botão de bloqueio
fica vermelho para indicar quando o interruptor
está na posição desbloqueada.
• Não utilize adaptadores para montar
na ferramenta discos abrasivos com
um orifício de encaixe de diâmetro
superior ao adequado para a mesma.
NOTA: Esta ferramenta não dispõe de qualquer
mecanismo para bloquear o interruptor na posição
ligada e nunca deverá ser bloqueada, de modo
algum, nesta posição.
CUIDADO: Segure a pega lateral e
o corpo da ferramenta com firmeza
para manter o controlo da ferramenta
aquando do seu accionamento
e utilização e até que o disco ou
acessório pare de rodar. Certifique-se
de que o disco parou completamente
antes de pousar a ferramenta.
• Nunca utilize a ferramenta sem a
respectiva protecção no seu lugar.
• A ferramenta não foi concebida para
uso com uma taça de desbaste.
• Não utilize a ferramenta eléctrica com
uma base de corte.
• Nunca utilize mata-borrão com
produtos abrasivos ligados.
• Tenha em conta que o disco irá
continuar a rodar durante algum
tempo após a ferramenta ser
desligada.
Posição correcta das mãos (fig. 1, 9)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos
na posição correcta, tal como
exemplificado na figura.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar o
punho lateral (e) com uma mão e o punho principal
(q) com a outra. .
Interruptor
BOTÃO DE BLOQUEIO E INTERRUPTOR DO GATILHO (FIG. 6)
A ferramenta de corte está equipada com um botão
de bloqueio (b).
Para bloquear o interruptor do gatilho, prima o
botão de bloqueio conforme ilustrado. Quando este
botão é pressionado para o ícone de bloqueado, a
unidade está bloqueada.
Bloqueie sempre o interruptor do gatilho quando
transportar ou armazenar a ferramenta para eliminar
a hipótese de um accionamento acidental.
194
Puxe o interruptor do gatilho (a) para ligar a
ferramenta. Solte o interruptor do gatilho para
desligar a ferramenta.
CUIDADO: Deixe a ferramenta atingir
a velocidade máxima antes de tocar
com a mesma na superfície de trabalho.
Levante a ferramenta da superfície de
trabalho antes de a desligar.
BLOQUEIO DO EIXO
É fornecida uma cavilha de bloqueio do eixo para
evitar que o eixo rode quando instalar ou retirar os
discos. Utilize a cavilha de bloqueio do eixo apenas
com a ferramenta desligada, a bateria retirada e o
disco completamente imóvel.
AVISO: Para reduzir o risco de danos
na ferramenta, não aplique o bloqueio
do eixo com a ferramenta a funcionar.
Tal irá causar danos na ferramenta e o
instrumento colocado poderá soltar-se
em rotação, resultando possivelmente
em lesões.
Para aplicar o bloqueio, pressione o botão de
bloqueio do eixo e rode o eixo até deixar de ser
possível continuar a rodá-lo.
Montagem e utilização de discos de
rectificação de centro rebaixado e
discos de batimento de lixagem.
MONTAGEM E REMOÇÃO DE DISCOS COM CUBO (FIG. 1,7)
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
lesões graves, desligue a ferramenta
e retire a bateria antes de proceder a
quaisquer ajustes ou de remover/instalar
instrumentos ou acessórios.
PORTUGUÊS
Os discos com cubo são directamente instalados
no eixo roscado M14.
1. Enrosque manualmente o disco no eixo.
2. Pressione o botão de bloqueio do eixo e utilize
uma chave para apertar o cubo do disco.
3. Repita o procedimento anterior pela ordem
inversa para remover o disco.
CUIDADO: A colocação incorrecta do
disco antes de ligar a ferramenta pode
resultar em danos na ferramenta.
MONTAGEM DE DISCOS SEM CUBO (FIG. 8)
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
lesões graves, desligue a ferramenta
e retire a bateria antes de proceder a
quaisquer ajustes ou de remover/instalar
instrumentos ou acessórios.
Os discos de rectificação de centro rebaixado do
Tipo 27 têm que ser utilizados com as flanges
incluídas.
1. Instale a flange de apoio anti-bloqueio (g) no
eixo (d) com o centro elevado contra o disco.
Certifique-se de que o encaixe da flange
de apoio assenta nos pontos lisos do eixo,
empurrando e rodando a flange antes de
colocar o disco.
2. Coloque o disco contra a flange de apoio,
centrando-o no centro elevado da flange de
apoio.
3. Com o botão de bloqueio do eixo premido,
enrosque a porca de aperto (h) no eixo. Se o
disco que está a instalar tiver uma espessura
superior a 3,17 mm (1/8"), coloque a porca de
aperto roscada no eixo de modo a que o centro
elevado encaixe no centro do disco
(Fig. 8A). Se o disco que está a instalar tiver
uma espessura igual ou inferior a 3,17 mm
(1/8"), coloque a porca de aperto roscada
no eixo de modo a que o centro elevado não
fique contra o disco (Fig. 8B).
4. Com o botão de bloqueio do eixo premido,
aperte a porca de aperto com uma chave.
5. Para retirar o disco, pressione o botão de
bloqueio do eixo e retire a porca de aperto
roscada com uma chave.
NOTA: Se o disco rodar depois da porca de aperto
ter sido apertada, verifique a orientação da porca de
aperto roscada. Se for instalado um disco fino com
o piloto na porca de aperto contra o disco, este irá
girar porque a altura do piloto impede que a porca
bloqueie o disco.
RECTIFICAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM DISCOS
DE RECTIFICAÇÃO
1. Deixe a ferramenta atingir a velocidade máxima
antes de tocar com a mesma na superfície de
trabalho.
2. Aplique uma pressão mínima na superfície de
trabalho, permitindo que a ferramenta funcione
a alta velocidade. A taxa de rectificação é maior
quando a ferramenta funciona a alta velocidade.
3. Mantenha um ângulo de 20˚ a 30˚ entre a
ferramenta e a superfície de trabalho.
4. Desloque continuamente a ferramenta para
frente e para trás para evitar a formação de
estrias na superfície de trabalho.
5. Retire a ferramenta da superfície de trabalho
antes de a desligar. Aguarde até que a
ferramenta pare de rodar antes de a pousar.
RECTIFICAÇÃO DE EXTREMIDADES COM DISCOS DE
RECTIFICAÇÃO
ATENÇÃO: Os discos utilizados para
corte e rectificação de extremidades
podem partir-se ou retroceder se
forem dobrados ou torcidos quando
a ferramenta estiver a ser utilizada
para trabalhos de corte e rectificação
profunda. Para reduzir o risco de lesões
graves, limite a utilização destes discos
com uma protecção padrão do Tipo 27
para diminuir a profundidade do corte
e desbaste [inferior a 13 mm (1/2")
de profundidade]. A parte aberta da
protecção tem que ficar posicionada
longe do operador.
1. Deixe a ferramenta atingir a velocidade máxima
antes de tocar com a mesma na superfície de
trabalho.
2. Aplique uma pressão mínima na superfície de
trabalho, permitindo que a ferramenta funcione
a alta velocidade. A taxa de rectificação é maior
quando a ferramenta funciona a alta velocidade.
3. Posicione-se de forma a que o lado inferior
aberto do disco fique virado na posição oposta
à sua.
4. Uma vez iniciado o processo de corte e definido
um entalhe na peça de trabalho, não altere o
ângulo do corte. A alteração do ângulo de corte
fará com que o disco se dobre e poderá partirse. Os discos de rectificação de extremidades
não se destinam a suportar pressões laterais
causadas por uma curvatura.
195
PORTUGUÊS
5. Retire a ferramenta da superfície de trabalho
antes de a desligar. Aguarde até que a
ferramenta pare de rodar antes de a pousar.
ATENÇÃO: Não utilize discos de
corte/rectificação de extremidades
para aplicações de rectificação
de superfícies, uma vez que estes
discos não se destinam a suportar as
pressões laterais que ocorrem neste
tipo de procedimento. Podem ocorrer
ferimentos graves e o disco poderá
partir-se.
Precauções a tomar aquando da
lixagem de pinturas com escovas de
arame
1. NÃO SE RECOMENDA a lixagem de
tinta à base de chumbo com escovas de
arame devido à dificuldade de controlar as
poeiras contaminadas. O maior perigo de
envenenamento por chumbo é no caso de
crianças e mulheres grávidas.
2. Visto que é difícil identificar se uma tinta contém
ou não chumbo sem uma análise química,
recomendamos as seguintes precauções
aquando da lixagem de qualquer tipo de tinta
com escovas de arame:
SEGURANÇA PESSOAL
1. Não deverá ser permitida a entrada de
crianças ou mulheres grávidas na área de
trabalho onde estiver a ser feita a lixagem de
tinta com escovas de arame, até que tenha
sido realizada uma limpeza completa.
2. Todas as pessoas que entrarem na área
de trabalho deverão usar uma máscara
de protecção contra poeiras ou protecção
respiratória. O filtro deve ser substituído
diariamente ou sempre que o utilizador sentir
dificuldade em respirar.
NOTA: só devem ser utilizadas máscara
de protecção contra poeiras adequadas ao
trabalho com poeiras e fumos de tinta de
chumbo. As máscaras de pintura convencionais
não oferecem esta protecção. Consulte o seu
revendedor de equipamentos local para obter a
máscara adequada aprovada pelo N.I.O.S.H.
3. NÃO É PERMITIDO COMER, BEBER ou
FUMAR na área de trabalho para evitar a
ingestão de partículas de tinta contaminada.
Os trabalhadores deverão lavar-se e limpar-se
196
ANTES de comerem, beberem ou fumarem.
Produtos alimentares, bebidas ou tabaco não
devem permanecer na área de trabalho, pois as
poeiras iriam poisar nos mesmos.
SEGURANÇA AMBIENTAL
1. A tinta deverá ser retirada de forma a minimizar
a quantidade de poeiras produzida.
2. As áreas nas quais estiver a ser feita a remoção
de tinta devem ser seladas com folhas de
plástico com uma espessura de 4 mils.
3. A lixagem com escovas de arame deve ser feita
de forma a reduzir a passagem de poeiras de
tinta para fora da área de trabalho.
LIMPEZA E ELIMINAÇÃO
1. Todas as superfícies na área de trabalho
devem ser aspiradas e completamente limpas
todos os dias, enquanto o projecto de lixagem
com escovas de arame estiver a decorrer. Os
sacos de filtragem do aspirador devem ser
substituídos com frequência.
2. Os invólucros de plástico descartáveis deverão
ser reunidos e eliminados em conjunto com
as poeiras e outros detritos resultantes da
remoção. Todos esses resíduos devem ser
colocados em receptáculos de lixo selados e
eliminados de acordo com os procedimentos
de recolha de resíduos normais.
Durante a limpeza, as crianças e mulheres
grávidas devem ficar longe da área de trabalho
imediata.
3. Todos os brinquedos, mobília lavável e
utensílios utilizados por crianças devem ser
completamente lavados antes de voltarem a ser
utilizados.
Montagem e utilização de escovas
de arame e discos de raios de arame
As escovas de arame tipo copo ou discos de raios
de arame são automaticamente aparafusados
no eixo da rectificadora sem a utilização de
flanges. Utilize apenas as escovas ou discos de
arame fornecidos com um cubo roscado M14. É
necessária uma protecção do tipo 27 aquando da
utilização de escovas e discos de arame.
CUIDADO: para reduzir o risco
de lesões pessoais, use luvas
de trabalho quando manusear
escovas e discos de arame. Estes
componentes podem ficar afiados.
PORTUGUÊS
CUIDADO: para reduzir o risco
de danos na ferramenta, o disco
ou a escova não podem tocar na
protecção quando estiverem montados
ou durante a utilização. Podem ocorrer
danos não detectáveis no acessório,
fazendo com que os arames se soltem
do disco ou copo do acessório.
MONTAGEM DE ESCOVAS DE ARAME TIPO COPO E DISCOS
DE RAIOS DE ARAME
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de lesões graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de proceder a quaisquer ajustes ou
de remover/instalar instrumentos ou
acessórios.
1. Enrosque manualmente o disco no eixo.
2. Pressione o botão de bloqueio do eixo e utilize
uma chave no cubo do disco de arame ou
escova para apertar o disco.
3. Para retirar o disco, repita o procedimento
anterior pela ordem inversa.
AVISO: para reduzir o risco de
danos na ferramenta, apoie
devidamente o cubo do disco antes de
ligar a ferramenta.
UTILIZAÇÃO DE ESCOVAS DE ARAME TIPO COPO E DISCOS
DE RAIOS DE ARAME
Os discos e escovas de arame podem ser utilizados
para remover ferrugem, incrustações e tinta e para
alisar superfícies irregulares.
1. Deixe a ferramenta atingir a velocidade máxima
antes de tocar com a mesma na superfície de
trabalho.
2. Aplique uma pressão mínima na superfície de
trabalho, permitindo que a ferramenta funcione
a alta velocidade. A remoção do material é
maior quando a ferramenta funciona a alta
velocidade.
3. Mantenha um ângulo de 5˚ a 10˚ entre
a ferramenta e superfície de trabalho para as
escovas de arame tipo copo.
4. Mantenha o contacto entre a extremidade
do disco e a superfície de trabalho durante a
utilização de discos de raios de arame.
5. Desloque continuamente a ferramenta para
frente e para trás para evitar a formação
de estrias na superfície de trabalho. Se a
ferramenta permanecer na superfície de
trabalho sem qualquer movimento ou se
for deslocada num movimento circular, isto
resultará em marcas de queimadura e espirais
na superfície de trabalho.
6. Retire a ferramenta da superfície de trabalho
antes de a desligar. Aguarde até que a
ferramenta pare de rodar antes de a pousar.
CUIDADO: tenha um cuidado
extra quando trabalhar sobre uma
extremidade, pois pode ocorrer
um movimento rígido repentino da
rectificadora.
Operações em metal
Ao utilizar a ferramenta para operações em metal,
certifique-se de que foi empregue um dispositivo
de corrente residual (DCR) para evitar os riscos
residuais causados pelas limalhas.
Se a alimentação for cortada pelo DCR, leve a
ferramenta a um agente de reparação autorizado da
DEWALT.
ATENÇÃO: em condições de trabalho
extremas, poderá verificar-se a
acumulação de partículas condutoras
dentro da caixa do equipamento ao
trabalhar com metal. Isto pode resultar
na degradação do isolamento protector
no equipamento, representando um
risco potencial de choque eléctrico.
Para evitar a acumulação de limalhas dentro
do equipamento, recomendamos que limpe as
ranhuras de ventilação diariamente. Consulte a
secção Manutenção.
Utilizar discos de abas
ATENÇÃO: acumulação de
partículas de metal. A utilização
frequente de discos de abas para
operações em metal pode resultar num
potencial acrescido de choque eléctrico.
Para reduzir este risco, empregue um
DCR antes de utilizar a ferramenta
e limpe as ranhuras de ventilação
diariamente com ar comprimido seco,
de acordo com as instruções de
manutenção abaixo.
Corte de metal
Para efectuar cortes com ligantes abrasivos,
utilize sempre o tipo de resguardo 1.
Durante o corte, trabalhe com uma velocidade
moderada, adaptada ao material que está a ser
cortado. Não exerça pressão no disco de corte,
nem incline ou oscile a máquina.
197
PORTUGUÊS
Não reduza a velocidade dos discos de corte em
rotação através de uma pressão lateral.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
A máquina deve sempre funcionar num movimento
de desbaste para cima. Caso contrário, há o perigo
de ser empurrada sem qualquer controlo para fora
do corte.
Se cortar perfis e barras quadradas, é aconselhável
começar pela secção transversal mais pequena.
Desbaste
Nunca utilize um disco de corte para trabalhos
de desbaste.
Os melhores resultados de desbaste são obtidos
quando regula a máquina para um ângulo de 30° a
40°. Desloque a máquina para trás ou para a frente
com uma pressão moderada. Deste modo, a peça
de trabalho não irá ficar muito quente, não muda de
cor e não são formadas ranhuras.
Cortar pedras
O carregador e a bateria não são passíveis de
reparação. O aparelho não tem peças no interior
que possam ser reparadas pelo utilizador.
Escovas de carbono
O motor irá desligar-se automaticamente quando
as escovas de carbono estiverem praticamente
gastas e a ferramenta necessitar de manutenção.
As escovas de carbono não são passíveis de serem
reparadas ou substituídas pelo utilizador. Leve a
ferramenta a um agente de reparação autorizado da
DEWALT.
A máquina deve ser utilizada apenas para
corte a seco.
Para cortar pedra, é aconselhável utilizar um disco
para corte de diamante.
Utilize a máquina apenas com a máscara anti-pó
adicional.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
AVISO: Não lubrifique a ferramenta,
caso contrário as peças internas ficarão
danificadas.
Aviso de trabalho
Tenha cuidado quando cortar ranhuras em
paredes estruturais.
As ranhuras nas paredes estruturais estão
sujeitas às regulamentações de cada país. Estas
regulamentações devem ser seguidas em todas as
circunstâncias.
Antes de começar o trabalho, consulte o engenheiro
mecânico, arquitecto ou o encarregado de obras
responsável.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
198
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
PORTUGUÊS
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
TABELA DE ACESSÓRIOS
Max.
[mm]
D
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA DO CARREGADOR
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico.
Desligue o carregador da tomada
de electricidade de CA antes de
efectuar qualquer limpeza. A sujidade
e a gordura no exterior do carregador
podem ser retiradas com um pano ou
uma escova suave não metálica. Não
utilize água nem quaisquer soluções de
limpeza.
ATENÇÃO: Os acessórios devem estar
classificados para funcionarem, pelo
menos, à velocidade recomendada na
etiqueta de advertência na ferramenta.
Os discos e outros acessórios que
forem utilizados a uma velocidade
superior à velocidade nominal
acessória poderão soltar-se e resultar
em lesões. Os acessórios roscados
têm que ter um cubo M14. Todos os
acessórios sem rosca têm que ter um
furo de encaixe de 22,2 mm (7/8").
Caso contrário, podem destinar-se
à utilização numa serra circular. As
classificações acessórias têm que ser
sempre superiores à velocidade da
ferramenta conforme indicado na placa
de identificação.
É importante escolher as protecções correctas,
almofadas de apoio e flanges a utilizar com os
acessórios de rectificação.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
d
mín.
[mín.-1]
periférica
[m/s]
Comprimento
do orifício
roscado
[mm]
d
D
125 6 22,23 11000
80
-
125 -
11000
80
-
75 30 M14
11000
45
18,0
125 12 M14
11000
80
18,0
b
D
-
d
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
b
[mm] Rotação Velocidade
b
D
D
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
199
PORTUGUÊS
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração deve ser recarregada
quando não for capaz de fornecer alimentação
suficiente para trabalhos que eram anteriormente
realizados com facilidade. Quando a bateria chegar
ao fim da respectiva vida útil, desfaça-se da mesma
de uma forma ambientalmente responsável:
• Descarregue completamente a bateria e, em
seguida, retire-a da ferramenta.
• As baterias de Li-Ion, NiCd e NiMH são
recicláveis. Entregue-as ao seu revendedor ou
num centro de reciclagem local. As baterias
recolhidas serão então recicladas ou eliminadas
de forma adequada.
200
PORTUGUÊS
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
201
PORTUGUÊS
TABELA DE ACESSÓRIOS DE DESBASTE
Tipo de protecção
Acessório
Descrição
Instalação na rebarbadora
Disco de
desbaste de
centro côncavo
PROTECÇÃO DO
TIPO 27
Protecção do Tipo 27
Disco de abas
Encaixe de apoio
Catrabuchas
circulares
Disco de centro côncavo
do Tipo 27
Porca de fixação roscada
Catrabuchas
circulares com
porca roscada
Protecção do Tipo 27
Catrabucha circular
Catrabucha
tipo taça com
porca roscada
Protecção do Tipo 27
Catrabucha
Disco de
suporte/folha
de lixa
Protecção do Tipo 27
Disco de suporte de borracha
Disco abrasivo
Porca de fixação roscada
202
PORTUGUÊS
TABELA DE ACESSÓRIOS DE DESBASTE (cont.)
Tipo de protecção
Acessório
Descrição
Instalação na rebarbadora
Disco de corte
de alvenaria,
ligado
PROTECÇÃO
DO TIPO 1
Protecção do Tipo 1
Disco de corte
para metal,
ligado
Discos de
corte de
diamante
PROTECÇÃO
DO TIPO 1
Encaixe de apoio
Disco de corte
Porca de fixação roscada
OU
PROTECÇÃO DO
TIPO 27
203
SUOMI
SUURTEHOINEN JOHDOTON HIOMAKONE
DC411
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
Kuormittamaton
nimellisnopeus
Laikan halkaisija
Karan halkaisija
Karan pituus
Paino
VDC
K
min-1
mm
DC411
18
2
405
mm
kg
6500
125
M14
16
2,2*
dB (A)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
83
3,0
94
3,0
*Paino sisältää sivukahvan ja suojuksen
LPA
KPA
LWA
KWA
(äänenpaine)
(äänenpaineen vaihtelu)
(ääniteho)
(äänitehon vaihtelu)
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah pinnan hionta
ah,AG =
m/s²
5,9
Vaihtelu K =
m/s²
1,5
Tärinän päästöarvo ah hiekkapaperihionta
ah,DS =
m/s²
< 2,5
Vaihtelu K =
m/s²
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
204
Akkupakkaus
DE9096
Akkutyyppi
NiCd
Jännite
VDC 18
Kapasiteetti Ah 2,4
Paino
kg 1,0
Laturi
Verkkojännite VAC
Akkutyyppi
Arvioitu
min
latausaika
Paino
Sulakkeet
Eurooppa
kg
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
DE9116
230
NiCd/ NiMH
60
DE9135
230
NiCd/NiMH/ Li-Ion
40
(2,0 Ah:n
akkupakkaukset)
(2,0 Ah:n
akkupakkaukset)
0,4
0,52
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
SUOMI
Tulipalon vaara.
b)
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
c)
DC411
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat
lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet
näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.05.2012
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökaluilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
205
SUOMI
c)
d)
e)
f)
g)
Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
206
f)
g)
Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) AKKUKÄYTTÖISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÄMINEN JA
NIISTÄ HUOLEHTIMINEN
a) Käytä ainoastaan valmistajan
suosittelemaa latauslaitetta.
Tietyntyyppiselle akulle soveltuva latauslaite
voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b) Käytä sähkötyökalussa vain siihen
tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen
käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
onnettomuuden vaaran.
c) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa
muiden metalliesineiden läheltä, kuten
paperiliittimien, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden pienten
esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen
voi aiheuttaa palovamman tai tulipalon.
d) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen
vuotamisen akusta. Vältä koskemasta
tähän nesteeseen. Jos nestettä pääsee
vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys
lääkäriin. Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa
palovamman.
6) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden
MUUT TURVAOHJEET
Turvaohjeet kaikkia toimintoja
käytettäessä
a) Tämä sähkötyökalu on tarkoitettu
käytettäväksi hioma-, teräsharjaus- tai
leikkauskoneena. Lue kaikki tämän
sähkötyökalun mukana toimitetut
varoitukset, käyttöohjeet ja tekniset
tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SUOMI
b) Ei ole suositeltavaa käyttää tätä
sähkötyökalua esimerkiksi kiillottamiseen.
Jos sähkötyökalua käytetään tarkoitukseen,
johon sitä ei ole suunniteltu, voi aiheutua
vaaratilanne ja henkilövahinko.
c) Älä käytä varaosia tai varusteita, joita
valmistaja ei suosittele tai ole hyväksynyt.
Varusteen käyttäminen ei ole turvallista vain
siksi, että se voidaan yhdistää sähkötyökaluun.
d) Varusteen nimellisnopeuden tulee olla
vähintään sama kuin sähkötyökaluun
merkityn enimmäisnopeuden. Jos varusteita
käytetään niiden nimellisnopeutta suuremmalla
nopeudella, ne voivat särkyä ja niistä voi lentää
kappaleita.
e) Varusteen ulkoläpimitan ja paksuuden on
vastattava sähkötyökalun kapasiteettia.
Väärän kokoista varustetta ei voida suojata tai
hallita riittävän tehokkaasti.
f) Laipat, laikat tai taustalevyt on voitava
sovittaa sähkötyökalun karaan oikein. Jos
varustetta ei voi kiinnittää sähkötyökaluun
kunnolla, voi aiheutua epätasapaino ja voit
menettää työkalun hallinnan tärinän vuoksi.
varusteen singahtavat osat voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja.
j) Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon,
tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin.
Terän osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen
paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä
voi saada sähköiskun.
k) Pidä sähköjohto kaukana työkalusta. Jos
menetät työkalun hallinnan, johto voi katketa tai
vaurioitua tai työkalu voi osua käteesi.
l) Laske työkalu alas vasta kun se on täysin
pysähtynyt. Käynnissä oleva työkalu voi osua
työtason pintaan, jolloin menetät sen hallinnan.
m) Älä anna sähkötyökalun olla käynnissä
kantaessasi sitä. Jos käynnissä oleva
sähkötyökalu tarttuu vaatteisiisi, se voi osua
kehoosi.
n) Puhdista sähkötyökalun ilmanvaihtoaukot
säännöllisesti. Moottorin puhallin vetää pölyä
työkalun sisään. Metallipölyn kertyminen voi
aiheuttaa sähköiskun vaaran.
o) Älä käytä sähkötyökalua helposti syttyvien
aineiden läheisyydessä. Kipinät voivat sytyttää
ne.
g) Älä käytä vaurioitunutta laitetta. Ennen
käyttämistä tarkista, ettei tarvikkeessa,
esimerkiksi sen hiomalaikassa tai
taustalevyssä, ole halkeamia, repeämiä
tai kulumia ja että teräslankaharjassa ole
irrallisia tai katkenneita harjaksia. Jos
sähkötyökalu putoaa, tarkista, onko siihen
tullut vaurioita ja vaihda vaurioitunut osa.
Kun olet tarkistanut laitteen, siirry kauas siitä
ja pyydä muitakin siirtymään kauemmas.
Anna sähkötyökalun käydä suurimmalla
nopeudella kuormittamattomana minuutin
ajan. Vaurioitunut varuste tavallisesti särkyy
tämän testausajan kuluessa.
TURVAOHJEET KAIKKIA TOIMINTOJA
KÄYTETTÄESSÄ (JATKOA)
h) Käytä suojavarusteita. Käytä kasvosuojusta
tai turvalaseja tehtävän työn vaatimusten
mukaisesti. Käytä tarvittaessa
hengityssuojainta, kuulosuojaimia, käsineitä
ja suojavaatetusta, joka estää lentävien
kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
Turvalasien on pystyttävä estämään lentäviä
kappaleita aiheuttamasta henkilövahinkoja.
Hengityssuojaimen on pystyttävä estämään
hiukkasia pääsemästä hengitysteihin.
Pitkäaikainen altistuminen melulle voi heikentää
kuuloa.
Jos esimerkiksi hiomalaikka jää kiinni työstettävään
kappaleeseen, laikan reuna voi kaivautua sen
pintaan, jolloin hiomalaikka voi nousta pinnalle
tai aiheuttaa potkun. Hiomalaikka voi singahtaa
käyttäjää kohden tai hänestä poispäin sen mukaan
mihin suuntaan laikka pyörii jäädessään kuunni.
Tällöin hiomalaikka voi myös rikkoutua.
i) Pidä sivulliset turvallisen etäisyyden päässä
työskentelyalueesta. Työskentelyalueella
on käytettävä henkilösuojavarusteita.
Työstettävän kappaleen tai särkyneen
p) Älä käytä nestejäähdytystä edellyttäviä
varusteita. Veden tai muun jäähdytysaineen
käyttäminen voi aiheuttaa sähköiskun.
Takapotkujen syyt ja niiden
välttäminen
Takapotku aiheutuu äkillisesti hiomalaikan,
taustalevyn, harjan tai varusteen juuttuessa kiinni.
Tällöin pyörä pysähtyy ja sähkötyökalu lähtee
hallitsemattomasti vastakkaiseen suuntaan.
Takapotku on seurausta työkalun väärinkäyttämisestä
tai virheellisistä olosuhteista. Se voidaan välttää
seuraavien varotoimien avulla.
a) Pitele työkalua tiukasti. Pidä kehosi
ja käsivartesi asennossa, jossa ne
vastustavat takapotkun voimaa. Pidä
207
SUOMI
aina kiinni lisäkahvasta, jotta takapotku
ja käynnistymisen aikana esiintyvä
vääntöreaktio pysyvät hallinnassa. Käyttäjä
voi hallita vääntöreaktiota tai takapotkuvoimaa,
jos tarvittaviin varotoimiin ryhdytään.
b) Älä vie käsiä käynnissä olevan työkalun
lähelle. Se voi aiheuttaa takapotkun.
c) Pidä kehosi kaukana alueelta, johon
sähkötyökalu singahtaa takapotkun
vaikutuksesta. Takapotku saa työkalun
singahtamaan vastakkaiseen suuntaan laikan
liikkeeseen nähden, jos se tarttuu kiinni.
d) Toimi erityisen varovaisesti työstäessäsi
esimerkiksi nurkkia tai teräviä kulmia. Vältä
työkalun kimpoamista ja tarttumista kiinni.
Nurkat, terävät kulmat tai kimpoaminen voivat
aiheuttaa toiminnassa olevan työkalun jäämisen
kiinni, jolloin sen hallinta menetetään tai voi
aiheutua takapotku.
e) Älä kiinnitä työkaluun sahanterää. Muutoin
aiheutuu helposti takapotku tai hallinnan
menetys.
Erityiset varoitukset hiottaessa ja
katkaistaessa
a) Käytä vain sähkötyökalulle suositeltuja
laikkoja ja niitä varten tarkoitettuja suojuksia.
Jos sähkötyökalussa käytetään laikkoja, joita
ei ole tarkoitettu käytettäväksi siinä, niitä ei voi
suojata kunnolla, joten ne aiheuttavat vaaran.
b) Suojus on kiinnitettävä sähkötyökaluun
kunnolla ja asetettava turvalliseen asentoon,
jotta mahdollisimman pieni osa laikasta
jää näkyviin. Suoja estää rikkoutuneiden
laikan sirujen sinkoamisen ja koskettamisen
vahingossa laikkaan ja vaatetuksen syttymisen
kipinöiden vuoksi.
c) Käytä laikkoja vain niille suositeltuihin
käyttötarkoituksiin. Esimerkki: Älä
käytä katkaisulaikkaa hiomiseen. Hiovat
katkaisulaikat on tarkoitettu hiomiseen. Niiden
aiheuttamat sivusuuntaiset voimat voivat saada
laikan rikkoutumaan.
d) Käytä aina oikean kokoisia ja muotoisia ehjiä
hiomalaikkoja. Tällöin laikan rikkoutumisen
vaara vähenee. Katkaisulaikat voivat olla erilaisia
kuin hiomalaikat.
e) Älä käytä suuremmissa sähkötyökaluissa
käytettyjä kuluneita laikkoja. Suurempien
sähkötyökalujen laikat eivät kestä pienemmän
työkalun suurempaa nopeutta, joten ne voivat
särkyä.
208
Erityiset varoitukset katkaistaessa
a) Älä jumiuta katkaisulaikkaa tai paina sitä
liikaa. Älä yritä katkaista liian paksua
kappaletta. Laikan ylirasittaminen lisää
taipumisen, jumiutumisen, särkymisen tai
takapotkun vaaraa.
b) Älä mene pyörivän laikan etu- tai
takapuolelle suorassa linjassa. Kun laikka
liikkuu itsestäsi poispäin, mahdollinen takapotku
voi sysätä pyörivän laikan ja sähkötyökalun
päällesi.
c) Jos laikka tarttuu kiinni tai joudut
keskeyttämään katkaisemisen, katkaise
sähkötyökalusta virta ja pidä sitä paikallaan,
kunnes laikka on pysähtynyt kokonaan. Älä
yritä irrottaa katkaisulaikkaa työstettävästä
kappaleesta, kun terä liikkuu. Muutoin voi
aiheutua takapotku. Tutki, miksi laikka tarttui
kiinni ja korjaa siihen johtaneet syyt.
d) Älä käynnistä leikkaustoimenpidettä
uudelleen pitäen työkalua työkappaleessa.
Anna laikan saavuttaa täysi nopeus ja aseta
se varoen takaisin leikkauskohtaan. Laikka
voi taittua, siirtyä ylös tai iskeytyä takaisin,
jos sähkötyökalu käynnistetään uudelleen
työkappaleessa.
e) Tue suuret työstettävät kappaleet terän
kiinni tarttumisen ja takapotkun vaaran
vähentämiseksi. Suurilla kappaleilla on
taipumus taipua niiden oman painon vuoksi.
Aseta tuet työstettävän kappaleen alle lähelle
katkaisuviivaa ja lähelle kappaleen reunoja laikan
molemmille puolille.
f) Toimi erittäin varovaisesti työntäessäsi laikan
valmiiseen seinään tai muuhun kohteeseen,
jonka sisälle ei näy. Laikka voi osua kaasu- tai
vesiputkeen, sähköjohtoon tai johonkin, joka
aiheuttaa takapotkun.
Erityiset varoitukset hiottaessa
hiomapaperilla
a) Älä käytä erittäin kuluneita hiomapapereita.
Noudata valmistajan suosituksia valitessasi
hiomapaperia. Jos hiomapaperi ulottuu laikan
ulkopuolelle, voi aiheutua haavan saamisen,
laikan kulumisen tai takapotkun vaara.
Erityiset varoitukset käytettäessä
teräsharjaa
a) Huomaa, että teräsharjasta irtoaa harjaksia
myös normaalissa käytössä. Älä rasita
kuituja kohdistamalla harjaan suurta voimaa.
SUOMI
Harjakset lävistävät kevyet vaatteet ja/tai ihon
helposti.
b) Jos teräsharjaa käytettäessä on suositeltua
käyttää suojusta, älä anna teräsharjan
osua siihen. Teräsharjan läpimitta voi laajeta
käyttämisen aikana keskipakoisvoiman vuoksi.
Lisäturvallisuusohjeet
• Lisävarusteiden kierteisen kiinnitysosan on
sovittava hiomakoneen karan kierteisiin.
Laippojen avulla asennettujen lisävarusteiden
kohdalla lisävarusteen kiinnitysreiän on sovittava
laipan sijoituskohdan halkaisijaan. Jos varustetta
ei voi kiinnittää sähkötyökaluun kunnolla, voi
aiheutua epätasapaino ja voit menettää työkalun
hallinnan tärinän vuoksi.
• Keskelle painettujen laikkojen hiomapinta on
asennettava suojakaistaleen tason alapuolelle.
Virheellisesti asennettua laikkaa, joka näkyy
suojakaistaleen tason läpi, ei voida suojata
oikeaoppisesti.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– kuulon heikkeneminen
– lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot
– käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat
– pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
– vaarallisia aineita sisältävä pöly.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. Tässä käyttöohjeessa
on tärkeitä tietoja ja käyttöohjeita DE9116/DE9135latauslaitteita varten.
• Ennen latauslaitteen käyttämistä lue kaikki
latauslaitteen, akun ja akkua käyttävän tuotteen
ohjeet ja varoitukset.
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään. Muutoin voi aiheutua
sähköisku.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä latauslaitteen sisään mitään
nestettä. Muutoin voi aiheutua
sähköisku.
HUOMIO: Palovamman vaara. Lataa
vain ladattavia DEWALT-akkuja vamman
vaaran vähentämiseksi. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
HUOMIO: Tietyissä tilanteissa
vieras esine voi aiheuttaa oikosulun
latauskoskettimiin, kun latauslaitteen
pistoke on pistorasiassa. Pidä sähköä
johtavat materiaalit, kuten teräsvilla,
alumiinifolio ja metallinkappaleet,
poissa akulle varatusta paikasta. Irrota
latauslaitteen pistoke aina pistorasiasta,
kun akkua ei ladata. Irrota pistoke
pistorasiasta aina ennen laitteen
puhdistamista.
• ÄLÄ yritä ladata akkua muussa kuin tässä
käyttöohjeessa kuvatussa latauslaitteessa.
Latauslaite ja akku on suunniteltu toimimaan
yhdessä.
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
• Nämä latauslaitteet on suunniteltu vain
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Niiden käyttäminen muuhun tarkoitukseen
saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Käytä kuulosuojaimia.
• Älä altista latauslaitetta sateelle tai lumelle.
Käytä suojalaseja.
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, vedä
pistokkeesta, älä johdosta. Tämä vähentää
pistokkeen ja johdon vaurioitumisen vaaraa.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen
ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2013 XX XX
• Aseta johto sellaiseen paikkaan, että kukaan
ei astu sen päälle eikä kompastu siihen eikä
johto vaurioidu.
• Käytä jatkojohtoa vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Yhteensopimattoman
jatkojohdon käyttäminen saattaa aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun.
Valmistusvuosi
209
SUOMI
• Älä aseta latauslaitteen päälle mitään
esineitä. Älä aseta latauslaitetta pehmeälle
alustalle, joka voi tukkia ilmanvaihtoaukot.
Latauslaite voi muutoin kuumentua liikaa.
Pidä latauslaite kaukana lämpölähteistä. Ilma
kiertää latauslaitteessa ylä- ja alaosan aukkojen
kautta.
• Älä käytä latauslaitetta, jos johto tai pistoke
on vaurioitunut. Korjauta ne heti.
• Älä käytä latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut. Vie
se valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Älä pura latauslaitetta. Vie se valtuutettuun
huoltopisteeseen korjattavaksi. Kokoaminen
virheellisesti saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Irrota latauslaitteen pistoke pistorasiasta
ennen puhdistamista. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa. Akun irrottaminen ei
vähennä sähköiskun vaaraa.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta
latauslaitetta toisiinsa.
• Latauslaite on suunniteltu toimimaan
tavallisella 230 voltin sähkövirralla. Älä yritä
käyttää sitä muulla jännitteellä. Tämä ei koske
autolatauslaitetta.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DE9116-latureissa voidaan käyttää NiCd- ja NiMHakkuja, joiden jännitealue on 7,2 - 18 V.
DE9135-laturissa voidaan käyttää 7,2–18 V:n NiCd-,
NiMH- tai Li-ioniakkuja.
Näitä latauslaitteita ei tarvitse säätää. Ne on
suunniteltu mahdollisimman helpoiksi käyttää.
Lataaminen (kuva [fig.] 2)
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään. Sähköiskun vaara on
olemassa.
1. Työnnä latauslaitteen (l) virtaliitin
savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista
ladattavaksi.
2. Aseta akku latauslaitteeseen. Punainen
latausvalo vilkkuu jatkuvasti sen merkiksi, että
lataaminen on alkanut.
3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen
latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt
ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
210
HUOMAA: Voit varmistaa, että NiCd-, NiMH- tai
Li-ion-akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja
pitkään lataamalla akkua vähintään 10 tuntia ennen
sen ensimmäistä käyttökertaa.
Lataaminen
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun
latautumisesta.
Lataustila
lataaminen
täyteen ladattu
liian kuumaa tai kylmää
akkua ei ladata
vaihda akku
ongelma
–
–
–
–––––––––––
–
–– –
––
•••••••••••
•• •• ••
–
••
Automaattinen virkistäminen
Automaattinen virkistäminen uudistaa akun kennot
huippukuntoisiksi. Akut on syytä virkistää viikoittain
tai kun niiden kapasiteetti heikkenee.
Voit virkistää akun asettamalla sen latauslaitteeseen
normaaliin tapaan. Anna akun olla latauslaitteessa
vähintään 10 tuntia.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei
ladata
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma
tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun
saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila
on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti.
Tämä ominaisuus pidentää akun ikää.
VAIN LI-ION-AKUT
Li-Ion-akuissa on elektroninen suojausjärjestelmä,
joka estää niitä latautumasta tai kuumenemasta liikaa
tai purkautumasta kokonaan.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos
näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes
se on ladattu täyteen.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole
ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen
akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja
ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
SUOMI
• Älä lataa akkua, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Akun
asettaminen latauslaitteeseen tai poistaminen
siitä voi sytyttää pölyn tai kaasut.
• Lataa akut vain DEWALT-latauslaitteissa.
• ÄLÄ upota akkua veteen tai räiskytä sen päälle
vettä.
• Älä säilytä tai käytä akkua tai työkalua
paikoissa, joissa lämpötila voi ylittää 40 ˚C,
esimerkiksi ulko- tai metallirakennuksissa
kesällä.
VAARA: Älä yritä avata akkua mistään
syystä. Jos akun kotelo on haljennut
tai vahingoittunut, älä aseta akkua
latauslaitteeseen. Älä rusenna, pudota
tai vaurioita akkua. Älä käytä akkua
tai latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut
esimerkiksi naulan tai vasaran iskusta
tai päälleastumisesta. Muutoin voi
aiheutua sähköisku. Palauta vaurioitunut
akku huoltokorjaamolle toimitettavaksi
kierrätykseen.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
ERITYISET TURVAOHJEET NIKKELI-KADMIUM- (NiCd) TAI
NIKKELI-METALLIHYDRIDIAKUILLE (NiMH)
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa.
• Akusta voi vuotaa vähän nestettä, jos
sitä rasitetaan voimakkaasti tai käytetään
äärilämpötiloissa. Tämä ei ole merkki
viasta.
Jos ulompi sinetti on murtunut
a. ja akkunestettä pääsee iholle, pese se
huolellisesti pois hankaamalla saippualla ja
vedellä useiden minuuttien ajan.
b. ja akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele silmiä
puhtaalla vedellä vähintään 10 minuutin
ajan ja ota heti yhteys lääkäriin. (Tietoja
lääkärille: Neste on 25–35-prosenttista
natriumhydroksidia.)
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-
ioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Akun kansi (kuva 3)
Kun akku ei ole kiinni latauslaitteessa tai työkalussa,
suojaa sen navat kannella. Jos kansi ei ole
paikoillaan, irtonaiset metalliesineet voivat oikosulkea
navat, jolloin akku voi vaurioitua ja voi aiheutua
tulipalon vaara.
1. Irrota suojakansi ennen akun asettamista
latauslaitteeseen tai työkaluun (kuva 3A).
2. Aseta suojakansi paikoilleen, kun akku on
irrotettu latauslaitteesta tai työkalusta (kuva 3B).
VAROITUS: Kun akku ei ole kiinni
latauslaitteessa tai työkalussa, varmista,
että suojakansi on paikoillaan.
Akkuyksikkö
AKUN TYYPPI
Työkalut DC411 toimivat 18 voltin akuilla.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
HUOMAA: Li-Ion-akut on ladattava täyteen
ennen niiden asettamista säilytykseen.
2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua
eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa
olosuhteissa jopa 5 vuotta.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden
lisäksi latauslaitteessa ja akussa käytetään seuraavia
kuvakkeita:
211
SUOMI
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Akkua ladataan
2 akkua (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1 akkulaturi (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1 työkalulaatikko (DC411KL, DC411KB,
DC411KA)
1 Käyttöohje
Akku on ladattu
1 Poikkileikkauspiirros
Akku on viallinen.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Käytä vain DEWALT-akkuja. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
Kuvaus (kuva 1, 2, 8)
VAROITUS: Älä tee sähkötyökaluun tai
sen osiin mitään muutoksia. Muutoin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Liipaisukytkin
b. Lukituspainike
c. Karan lukituspainike
d. Kara (kuva 8)
e. Sivukahva
Älä altista vedelle.
f. Hiomalaikka
g. Lukkiutumaton tukilaippa
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4 °C–40 °C.
i. Suojus (tyyppi 27)
j. Akku
k. Akun vapautuspainikkeet
Toimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
KÄYTTÖTARKOITUS
Älä hävitä NiMH-, NiCd- tao Li-Ion-akkua
polttamalla.
Kestävä DC411-kulmahiomakoneesi on suunniteltu
ammattimaisiin hionta-, leikkaus-, hiekkapaperi- ja
teräsharjaussovelluksiin.
Lataa NiMH- ja NiCd-akkuja.
Lataa Litium-ioniakkuja.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä
tiedoissa.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 kulmahiomakone
1 tyypin 27 suojus
1 sivukahva
1 laippasarja
1 haarukka-avain
212
h. Kierteellinen lukitsinmutteri
ÄLÄ KÄYTÄ muunlaisia kuin sellaisia hiomalaikkoja,
joiden keskiosassa on painautuma.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä kulmahiomakoneet ovat raskaaseen
ammattikäyttöön tarkoitettuja sähkötyökaluja.
ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
SUOMI
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen
jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Tämä DEWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN 60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei
tarvita.
2. Aseta akku latauslaitteeseen. Ohjeet ovat
lataamisesta kertovassa kohdassa.
Sivukahvan kiinnittäminen (kuva 4)
VAROITUS: Tarkista ennen laitteen
käynnistämistä, että kahva on kiristetty
oikein.
VAROITUS: Sivukahvaa tulee aina
käyttää työkalun hallinnan säilyttämiseen.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Sivukahvan (e) voi kiinnittää ketjukotelon
jommallekummalle puolelle kierteisiin reikiin. Tarkasta
ennen työkalun käyttämistä, että kahva on kiristetty
kunnolla.
Jatkojohdon käyttäminen
Käyttäjämukavuuden parantamiseksi vaihdekotelo
kääntyy 90˚ katkaisutyössä.
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Irrota akku aina ennen
laitteen kokoamista ja säätämistä.
Katkaise laitteesta virta aina ennen akun
irrottamista tai asettamista paikoilleen.
VAROITUS: Käytä vain DEWALT-akkuja
ja -latauslaitteita.
Akun irrottaminen ja asettaminen
paikoilleen (kuva 2)
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
HUOMAA: Varmista, että akku (j) on ladattu täyteen.
AKUN ASETTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
1. Kohdista akku työkalun kahvan sisällä olevaan
tappiin (kuva 2).
2. Työnnä akku kahvaan, kunne se napsahtaa
paikalleen.
AKUN IRROTTAMINEN TYÖKALUSTA
1. Paina vapautuspainikkeita (k) ja vedä akku ulos
kahvasta.
Vaihdekotelon kääntäminen (kuva 4)
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä työkalu
pois päältä ja irrottamalla akku ennen
säätöjen tekemistä tai lisävarusteiden ja
apuvälineiden irrottamista tai asentamista.
1. Irrota neljä kulmaruuvia, joilla vaihdekotelo on
kytketty moottorisuojukseen.
2. Käännä vaihdelaatikon pää haluttuun asentoon
irrottamatta vaihdekoteloa moottorisuojuksesta.
HUOMAA: Jos vaihdekotelo on irti
moottorisuojuksesta yli 3,17 mm:n verran, työkalu
on vietävä huollettavaksi ja uudelleen koottavaksi
DEWALT-huoltoliikkeeseen. Ellei työkalua huolleta,
saattavat harja, moottori ja laakeri mennä
epäkuntoon.
3. Kiinnitä vaihdekotelo takaisin
moottorisuojukseen panemalla ruuvit takaisin.
Kiristä ruuvit kiristysmomenttiin 2,2 Nm.
Ylikiristäminen voi aiheuttaa ruuvien pinnoitteen
irtoamisen.
Suojuksen kiinnittäminen ja
irrottaminen (kuva 5)
HUOMIO: Suojuksia on käytettävä
kaikkien hiomalaikkojen,
katkaisulaikkojen, teräsharjojen ja
teräsharjalaikkojen kanssa. DC411hiomakoneen mukana toimitetaan
suojus, jota käytetään keskeltä koverien
(tyyppi 27) ja mutterillisten (tyyppi
27) hiomalaikkojen kanssa. Sama
suojus on tarkoitettu käytettäväksi
teräskuppiharjojen kanssa.
213
SUOMI
VAROITUS: Irrota akku aina ennen
laitteen kokoamista ja säätämistä.
Katkaise laitteesta virta aina ennen akun
irrottamista tai asettamista paikoilleen.
Jos DC411-hiomakoneen avulla katkaistaan metallia
tai tiiliä, ON käytettävä tyypin 1 suojusta. Tyypin 1
suojuksia voi ostaa DEWALT-jälleenmyyjiltä.
HUOMAA: Muiden varusteiden käyttämisestä
näissä kulmahiomakoneissa on lisätietoja hioma- ja
katkaisuvarustekaaviossa.
1. Avaa suojuksen salpa (p) ja kohdista korvakkeet
(m) vaihdekotelossa olevien urien (n) kanssa
samansuuntaisiksi.
2. Työnnä suojus alas, kunnes sen korvakkeet
lukkiutuvat ja suojus pyörii vapaasti urassa
vaihdekotelon navan ympärillä.
3. Kierrä suojus (i) haluttuun asentoon suojuksen
salvan ollessa auki. Suojus antaa käyttäjälle
maksimaalisen suojan, kun se on on karan ja
käyttäjän välissä.
4. Varmista suojus vaihteistokoteloon sulkemalla
salpa. Suojusta ei pitäisi pystyä pyörittämään
käsin salvan ollessa lukittuna. Älä käytä
laikkahiomalaitetta, jos suojus on löysällä tai
lukitsinvipu auki-asennossa.
5. Poista suojus avaamalla suojuksen salpa ja
pyörittämällä suojusta siten, että korvakkeet
ovat urien kohdalla. Vedä sitten suojus ylös.
HUOMAA: Suojus on esisäädetty tehtaalla
vaihdekotelon navan halkaisijan mukaan. Jos suojus
jonkin ajan kuluttua löystyy, kiristä säätöruuvi (o)
lukitsinvivulla lukitusasentoon suojuksen ollessa
paikoillaan työkalussa.
HUOMIO: Älä kiristä säätöruuvia
lukitsinvivun ollessa auki-asennossa.
Siitä saattaisi aiheutua huomaamatta
jäävä vaurio suojukseen tai
kiinnitysnapaan.
HUOMIO: Älä käytä työkalua, jos
suojusta ei voi kiristää lukitsimella.
Vie työkalu ja suojus huoltopaikkaan
korjattaviksi tai vaihda suojus uuteen
henkilövahinkoriskien vähentämiseksi.
HUOMAUTUS: Työkalulle aiheutuva
vaurioriski pienenee, kun et kiristä
säätöruuvia lukitusvivun ollessa
avoimessa asennossa. Siitä saattaisi
aiheutua huomaamatta jäävä vaurio
suojukseen tai kiinnitysnapaan.
HUOMAA: Reunoja voidaan hioa ja katkaista
tyypin 27 laikoilla, jotka on suunniteltu erityisesti
tähän tarkoitukseen; 6,35 mm:n paksuiset laikat on
214
suunniteltu pintojen hiomiseen ja 3,17 mm:n laikat
reunojen hiomiseen.
Alustan/hiomapaperin asentaminen
ja poistaminen (kuvat 1, 8)
1. Aseta kulmahiomakone pöydälle suojus
ylöspäin.
2. Poista taustalaippa (g).
3. Aseta kumialusta oikein karaan (d).
4. Aseta hiomapaperi kumialustaan.
5. Ruuvaa kierteinen kiinnitysmutteri (h) kartaan.
Kierteiden kiinnitysmutterin (h) renkaan on oltava
kumialustaan päin.
6. Paina karan lukituspainiketta (c) ja kierrä karaa
(d), kunnes se lukittuu paikalleen.
7. Kiristä kierteinen kiinnitysmutteri (h) kaksipäisellä
ruuviavaimella.
8. Vapauta karan lukitus.
9. Poista kumialusta, löysää kierteistä
kiinnitysmutteria (h) kaksipäisellä ruuviavaimella.
Ennen käyttämistä
• Asenna suojus ja hiomalaikka tai -paperi. Älä
käytä erittäin kuluneita laikkoja tai papereita.
• Älä käytä vaurioitunutta lisävarustetta. Ennen
käyttämistä tarkista, ettei tarvikkeessa,
esimerkiksi sen hiomalaikoissa tai taustalevyssä,
ole halkeamia, repeämiä tai kulumia ja että
teräslankaharjassa ole irrallisia tai katkenneita
harjaksia. Jos sähkötyökalu putoaa, tarkista,
onko siihen tullut vaurioita ja vaihda vaurioitunut
osa. Kun olet tarkistanut laitteen, siirry kauas
siitä ja pyydä muitakin siirtymään kauemmas.
Anna sähkötyökalun käydä suurimmalla
nopeudella kuormittamattomana minuutin ajan.
Vaurioitunut varuste tavallisesti särkyy tämän
testausajan kuluessa.
• Varmista, että sisempi ja ulompi laippa on
kiinnitetty oikein. Noudata ohjeita Hiomis- ja
leikkausvarustetaulukko.
• Varmista, että laikka pyörii varusteeseen ja
työkaluun merkityn nuolen suuntaan.
KÄYTTÄMINEN
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
SUOMI
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista. Ennen työkalun
pistokkeen työntämistä pistorasiaan
paina liipaisinta ja vapauta se sen
varmistamiseksi, että virta on katkaistu.
• Älä käytä sähkötyökalua
poisleikkaustelineen kanssa.
• Älä koskaan käytä paperia yhdessä
kiinnitettyjen hankaustuotteiden
kanssa.
• Huomaa, että pyörä jatkaa pyörimistä
myös virran katkaisemisen jälkeen.
Käsien oikea asento (kuva 1, 9)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS:
• Varmista, että hiottava kappale on
tiukasti kiinni.
• Käytä puristimia tai ruuvipuristinta
työkappaleen kiinnittämiseksi ja
tukemiseksi tukevaan alustaan.
Työkappale on tärkeää kiinnittää ja
tukea hyvin työkappaleen liikkumisen
ja hallinnan menetyksen estämiseksi.
Jos työkappale liikkuu tai hallinta
menetetään, vaaratilanteita ja
henkilövahinkoja voi aiheutua.
• Kiinnitä työkappale. Puristimilla tai
puristusleuoilla kiinnitetty työkappale
on turvallisempi kuin käsin pidettävä
työkappale.
• Tue paneeleja tai kaikkia liian suuria
työkappaleita laikan kiinni juuttumisen
ja takaisiniskun välttämiseksi. Suuret
työkappaleet pyrkivät taipumaan
omasta painostaan. Tuet tulee asettaa
työkappaleen alapuolelle leikkauslinjan
lähelle ja työkappaleen reunan lähelle
laikan molemmalla puolella.
• Pidä aina työhanskoja, kun käytät tätä
työkalua..
• Vaihdelaatikko kuumenee voimakkaasti
käytön aikana
• Paina työkalua vain varovaisesti. Älä
paina laikkaa sivusuunnassa.
• Vältä ylikuormittamista. Jos työkalu
kuumenee, jäähdytä se antamalla
sen olla toiminnassa muutama
minuutti ilman kuormitusta. Älä
kosketa lisävarusteisiin ennen kuin ne
ovat jäähtyneet. Laikat kuumenevat
huomattavasti käytön aikana.
• Älä kiinnitä suurella aukolla varustettua
hiomapyörää sovittimen avulla.
• Älä käytä tätä laitetta ilman suojusta.
• Tätä työkalua ei ole tarkoitettu
käytettäväksi hiomakupin kanssa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
sivukahvaan (e) yhdellä kädellä ja toisella kädellä
pääkahvaan (q).
Kytkin
LUKITUSPAINIKE JA LIIPAISUKYTKIN (KUVA 6)
Katkaisutyökalussasi on lukituspainike (b).
Liipaisukytkin lukitaan painamalla lukituspainiketta
kuvan mukaisesti. Kun lukituspainike on painettu
lukon kuvakkeen kohdalle, työkalu on lukittuna.
Lukitse liipaisukytkin aina, kun kannat työkalua
tai pidät sitä varastoituna. Näin estät sen
käynnistymisen vahingossa.
Liipaisinkytkimen lukitus avataan
painamalla lukituspainiketta. Lukitus on avattu,
kun lukituspainike on siirretty lukituksen
avauskuvakkeeseen. Lukituspainike on punainen,
kun kytkin on lukitsematta.
Työkalu KÄYNNISTETÄÄN vetämällä
liipaisukytkimestä (a). Liipaisinkytkimen
vapauttaminen SAMMUTTAA työkalun.
HUOMAA: Tätä työkalua ei ole tarkoitettu
lukittavaksi päälle (ON-asentoon). Älä koskaan lukitse
työkalua päälle millään tavalla.
HUOMIO: Pidä sivukahvasta ja työkalun
rungosta tiukasti kiinni, niin että voit
hallita työkalua käynnistyksen ja käytön
aikana siihen saakka, kunnes laikka tai
lisävaruste lakkaa pyörimästä. Varmista,
että laikka on kokonaan pysähtynyt
ennen työkalun laskemista alas.
HUOMIO: Älä kosketa työkalulla
työstettävää pintaa, ennen kuin
työkalu käy täydellä nopeudella. Nosta
työkalu työstöpinnalta ennen työkalun
sammuttamista.
215
SUOMI
KARAN LUKITUS
Karan lukitustappi estää karaa pyörimästä laikkojen
asennuksen tai irrotuksen aikana. Käytä karan
lukitustappia vain silloin, kun työkalu on pois päältä,
akku on poistettu, ja laikka on täysin pysähtynyt.
HUOMAUTUS: Vähennät työkalulle
aiheutuvaa riskiä, kun et käytä karan
lukitsinta työkalun käydessä. Tämä voisi
aiheuttaa työkalun vaurioitumisen, jolloin
lisävarusteet saattaisivat irrota karasta ja
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Kytke lukitus päälle painamalla karan
lukituspainiketta ja kiertämällä karaa niin pitkälle kuin
sitä pystyy kiertämään.
Napahiomalaikkojen ja
joustavien hiekkapaperilaikkojen
asennus ja käyttö
MUTTERILLISTEN LAIKKOJEN ASENNUS JA IRROTUS
(KUVA 1, 7)
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä työkalu
pois päältä ja irrottamalla akku ennen
säätöjen tekemistä tai lisävarusteiden
ja apuvälineiden irrottamista tai
asentamista.
Asenna mutterilliset laikat suoraan M14-kierteiseen
karaan.
taivuttamalla laippaa ennen sen asettamista
laikan tai laikkojen päälle.
2. Aseta laikka tukilaippaa vasten kohdistaen laikka
tukilaipan ulkonevaan keskiosaan.
3. Pidä karan lukituspainike painettuna ja
kierrä lukitusmutteri (h) karaan. Jos laikka on
paksuudeltaan yli 3,17 mm, aseta kierteellinen
lukitusmutteri karaan siten, että ulkoneva
keskiosa tulee laikan keskiosaan (kuva 8A). Jos
laikka on paksuudeltaan enintään 3,17 mm,
aseta kierteellinen lukitusmutteri karaan siten,
että ulkoneva keskiosa ei tule laikkaa vasten
(kuva 8B).
4. Pidä karan lukituspainike painettuna ja kiristä
kiristysmutteri kiintoavaimella.
5. Laikka irrotetaan painamalla karan
lukituspainiketta ja löysäämällä kierteellistä
lukitusmutteria kiintoavaimella.
HUOMAA: Jos laikka pyörii sen jälkeen, kun
kiristysmutteri on kiristetty, tarkista kierteisen
lukitusmutterin asento. Jos työkaluun asennetaan
ohut laikka, jossa kiristysmutterin ohjainosa tulee
laikkaa vasten, laikka pyörii, koska ohjainosan
korkeus estää lukitusmutteria pitämästä laikkaa
paikoillaan.
PINTAHIONTA HIOMALAIKOILLA
1. Älä kosketa työkalulla työstettävää pintaa, ennen
kuin työkalu käy täydellä nopeudella.
2. Paina karan lukitusnappia ja kiristä laikan
kiinnitysmutteri kiintoavaimella.
2. Anna työkalun käydä suurella nopeudella
puristamalla sitä mahdollisimman vähän
työstöpintaa vasten. Hiomanopeus on suurin
silloin, kun työkalu toimii suurella nopeudella.
3. Irrota laikka suorittamalla edellä mainitut
toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä.
3. Säilytä 20˚:n - 30˚:n kulma työkalun ja
työstöpinnan välillä.
1. Kierrä laikka karaan käsin.
HUOMIO: Työkalulle tai laikalle saattaa
aiheutua vakava vaurio, ellet kiinnitä
laikkaa kunnolla ennen työkalun
käynnistämistä.
MUTTERITTOMIEN LAIKKOJEN ASENNUS (KUVA 8)
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä työkalu
pois päältä ja irrottamalla akku ennen
säätöjen tekemistä tai lisävarusteiden
ja apuvälineiden irrottamista tai
asentamista.
Tyypin 27 napahiomalaikkoja on käytettävä
toimitukseen kuuluvien laippojen kanssa.
1. Asenna lukkiutumisen estävä tukilaippa (g)
karaan (d) siten, että ulkoneva osa tulee laikkaa
vasten. Varmista, että tukilaipan syvennys
asettuu karan sileään osaan painamalla ja
216
4. Liikuta työkalua jatkuvasti edestakaisin, jotta
työstöpintaan ei syntyisi uurretta.
5. Irrota työkalu työstöpinnasta ennen työkalun
sammuttamista. Anna työkalun lakata
pyörimästä, ennen kuin lasket sen alas.
REUNOJEN HIONTA HIOMALAIKOILLA
VAROITUS: Leikkaamiseen ja reunojen
hiontaan käytettävät laikat saattavat
rikkoutua tai iskeä taaksepäin, jos ne
taipuvat tai vääntyvät, kun työkalua
käytetään katkaisuun tai syvähiontaan.
Vähennä vakavan henkilövaurion riskiä
rajoittamalla näiden laikkojen käyttö
tyypin 27 suojuksen kanssa matalaan
leikkaukseen ja loveamiseen (alle
13 mm:n syvyyteen). Suojuksen
avoimen sivun tulee olla pois päin
käyttäjästä.
SUOMI
1. Älä kosketa työkalulla työstettävää pintaa, ennen
kuin työkalu käy täydellä nopeudella.
2. Anna työkalun käydä suurella nopeudella
puristamalla sitä mahdollisimman vähän
työstöpintaa vasten. Hiomanopeus on suurin
silloin, kun työkalu toimii suurella nopeudella.
3. Asetu siten, että laikan avoin alaosa on sinusta
pois päin.
4. Älä muuta leikkauskulmaa, kun leikkaaminen
on aloitettu ja työstettävässä kappaleessa on
lovi. Kulman muuttaminen taivuttaa laikkaa
ja saattaa rikkoa sen. Reunojen hiomiseen
käytettäviä laikkoja ei ole suunniteltu kestämään
taivuttamisesta aiheutuvaa sivupainetta.
5. Irrota työkalu työstöpinnasta ennen työkalun
sammuttamista. Anna työkalun lakata
pyörimästä, ennen kuin lasket sen alas.
VAROITUS: Älä käytä hioma- tai
katkaisulaikkoja pintahiontaan, koska
näitä laikkoja ei ole suunniteltu
kestämään pintahionnassa syntyvää
sivupainetta. Seurauksena voisi olla
laikan rikkoutuminen ja henkilövahinkoja.
Varotoimet – teräsharjamaalaus
1. Lyijypohjaisten maalien teräsharjausta EI
SUOSITELLA, koska siitä syntyvää pölyä on
vaikea hallita. Suurin lyijymyrkytyksen vaara
uhkaa lapsia ja raskaana olevia naisia.
2. Koska ilman kemiallista analyysiä on vaikea
määrittää, sisältääkö maali lyijyä, suosittelemme
seuraavien varotoimenpiteiden noudattamista
aina maalin hionnan aikana:
HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
1. Lasten ja raskaana olevien naisten ei pidä tulla
työskentelyalueelle, ennen kuin maalin hionta ja
sen jälkeinen puhdistus on päättynyt.
2. Kaikkien työskentelyalueella olevien tulee käyttää
pölysuojusta tai hengityslaitetta. Suodatin tulee
vaihtaa päivittäin tai aina, kun sen käyttäjällä on
hengitysvaikeuksia.
HUOMAA: Pölysuojuksina tulee käyttää vain
lyijymaalin pölyä ja huuruja vastaan tarkoitettuja
pölysuojuksia. Tavalliset maalauksessa
käytettävät suojukset eivät anna tässä
tapauksessa riittävää suojaa. Hanki paikalliselta
jälleenmyyjältä terveysviranomaisten hyväksymä
suojus.
3. Työskentelyalueella EI SAA SYÖDÄ, JUODA
eikä TUPAKOIDA, jottei elimistöön pääse
maalihiukkasia. Työntekijöiden on peseydyttävä
ja siistiydyttävä ENNEN syömistä, juomista ja
tupakointia. Ruoka-, juoma- ja tupakkatuotteita
ei saa jättää työskentelyalueelle, jossa pöly voi
laskeutua niiden päälle.
YMPÄRISTÖN SUOJELU
1. Maali on poistettava siten, että pölyä syntyy
mahdollisimman vähän.
2. Työskentelyalueet, joilla maalia poistetaan, on
eristettävä 0,1 mm:n paksuisella muovilla.
3. Hionta tulee tehdä siten, että maalipölyä pääsee
mahdollisimman vähän työskentelyalueen
ulkopuolelle.
PUHDISTUS JA HÄVITTÄMINEN
1. Kaikki työskentelyalueen pinnat on imuroitava
ja puhdistettava perusteellisesti päivittäin niin
kauan, kuin maalinpoistotyö kestää. Pölypussit
on vaihdettava riittävän usein.
2. Muoviset suojukset on kerättävä ja hävitettävä
yhdessä pölyjätteen tai muun irronneen jätteen
kanssa. Jätteet pannaan suljettuihin jätesäiliöihin
ja hävitetään normaalin jätteenkeräysmenettelyn
mukaisesti.
Siivouksen aikana lasten ja raskaana olevien
naisten tulee pysyä poissa välittömältä
työskentelyalueelta.
3. Kaikki lasten käyttämät lelut, pestävät
huonekalut ja käyttötarvikkeet on puhdistettava
perusteellisesti ennen seuraavaa käyttöä.
Teräsharjojen ja teräsharjalaikkojen
asennus ja käyttö
Ruuvaa teräskuppiharjat tai teräsharjalaikat
suoraan hiomakoneen karaan ilman laippoja. Käytä
vain teräsharjoja tai teräsharjalaikkoja, joissa on
M14-kierteinen kiinnitysmutteri. Teräsharjojen ja
teräsharjalaikkojen kanssa on käytettävä tyypin 27
suojusta.
HUOMIO: Käytä teräsharjojen ja
teräsharjalaikkojen käsittelyssä
suojakäsineitä henkilövahinkojen
välttämiseksi. Teräsharjakset voivat
tulla teräviksi.
HUOMIO: Laitteelle aiheutuva
vaurioriski pienenee, kun et
anna laikan tai harjan koskea
suojukseen asennuksen tai käytön
yhteydessä. Lisävarusteille voi aiheutua
huomaamatta jäävä vaurio, joka saa
laikan tai kupin harjaksista irtoamaan
palasia.
217
SUOMI
TERÄSKUPPIHARJOJEN JA TERÄSHARJALAIKKOJEN
ASENNUS
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä
työkalu pois päältä ja irrottamalla
akku ennen säätöjen tekemistä
tai lisävarusteiden ja apuvälineiden
irrottamista tai asentamista.
1. Kierrä laikka karaan käsin.
Jos vikavirtasuojain estää virransyötön työkaluun,
vie työkalu korjattavaksi valtuutettuun DEWALThuoltokorjaamoon.
VAROITUS: Tietyissä
työskentelyolosuhteissa laitteen sisään
voi kertyä sähköä johtavaa pölyä metallia
työstettäessä. Tällöin laitteen suojaava
eristys ei toimi, joten on olemassa
sähköiskun vaara.
2. Kiristä laikka painamalla karan lukituspainiketta
ja käyttämällä teräsharjalaikan tai harjan
kiinnitysmutteriin kiintoavainta.
Metallipölyn kertymisen laitteen sisään estämiseksi
on suositeltavaa puhdistaa ilmanvaihtoaukot
päivittäin. Lisätietoja on Kunnossapito-kohdassa.
3. Irrota laikka suorittamalla edellä mainitut
toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä.
Pehmeiden laikkojen käyttäminen
HUOMAUTUS: työkalulle aiheutuva
vaurioriski pienenee, kun sovitat laikan
kiinnitysmutterin kunnolla ennen työkalun
käynnistystä.
TERÄSKUPPIHARJOJEN JA TERÄSHARJALAIKKOJEN
ASENNUS
Teräsharjalaikoilla ja teräsharjoilla voidaan poistaa
ruostetta, hilseilyä ja maalia ja tasoittaa epätasaisia
pintoja.
VAROITUS: Metallipölyä voi
kertyä. Runsas metallin työstäminen
pehmeillä laikoilla voi lisätä sähköiskun
vaaraa. Tämän vaaran mahdollisuuden
vähentämiseksi yhdistä laite
vikavirtasuojakytkimeen ja puhdista
ilmanvaihtoaukot päivittäin paineilmalla.
Lisätietoja on jäljempänä.
Metallin leikkaaminen
1. Älä kosketa työkalulla työstettävää pintaa, ennen
kuin työkalu käy täydellä nopeudella.
Käytä aina suojatyyppiä 1 leikatessa
hiomalaikoilla.
2. Anna työkalun käydä suurella nopeudella
puristamalla sitä mahdollisimman vähän
työstöpintaa vasten. Materiaalin poistonopeus
on suurin silloin, kun työkalu toimii suurella
nopeudella.
Syötä kohtuullisella nopeudella leikattavan materiaalin
mukaan leikkaamisen aikana. Älä kohdista painetta
leikkuulaikkaan, kallista tai heiluta konetta.
3. Pidä työkalun ja työpinnan välisenä kulmana
5–10˚, kun käytät teräskuppiharjaa.
Konetta on aina käytettävä pystyasennossa.
Muutoin on olemassa vaara, että se painetaan
kontrolloimattomasti pois leikkauslinjasta.
4. Säilytä kosketus laikan reunan ja työstöpinnan
välillä käytettäessäsi teräsharjalaikkoja.
5. Liikuta työkalua jatkuvasti edestakaisin, jotta
työstöpintaan ei syntyisi uurretta. Jos työkalu
jätetään lepäämään työstettävälle pinnalle tai
sillä tehdään ympyrän muotoisia liikkeitä, pintaan
saattaa tulla palamisesta tai pyörimisliikkeestä
syntyviä jälkiä.
6. Irrota työkalu työstöpinnasta ennen työkalun
sammuttamista. Anna työkalun lakata
pyörimästä, ennen kuin lasket sen alas.
HUOMIO: ole erityisen varovainen, kun
työstät reunoja, koska hiomakone voi
tehdä äkillisen, terävän liikkeen.
Älä laske leikkuulaikkojen käyttönopeutta sivuttaisella
paineella.
Profiileja ja nelikulmaista tankoa leikatessa on paras
aloittaa pienimmästä poikkileikkauspinnasta.
Karkea hiominen
Älä koskaan käytä leikkuulaikkaa hiomiseen.
Parhaat hiomistulokset saavutetaan asettamalla
kone 30° - 40° kulmaan. Siirrä konetta edestakaisin
keskisuurella paineella. Täten työstökappale
ei kuumennu liikaa, se ei värjäänny eikä siihen
muodostu uria.
Kiven leikkaaminen
Konetta tulee käyttää vain kuivaleikkaamiseen.
Metallin työstäminen
Kiven leikkaamisessa on suositeltavaa käyttää
timanttilaikkaa.
Jos työstät metallia tämän työkalun avulla, varmista,
että pistoke on yhdistetty vikavirtasuojaimeen, jotta
metallilastut eivät aiheuta sähköistä vaaraa.
Käytä konetta ainoastaan ylimääräistä
hengityssuojaa käyttäen.
218
SUOMI
Työstöön liittyviä vinkkejä
Ole varovainen aukkoja leikatessa
rakenteellisiin seiniin.
Maakohtaiset määräykset säätelevät rakenteellisten
seinien aukkoja. Kyseisiä määräyksiä on
noudatettava aina.
Ota yhteyttä rakenteelliseen teknikkoon,
arkkitehtiin tai rakennustyömään valvojaan ennen
työtoimenpiteiden aloittamista.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Sisällä ei ole
mitään huollettavia osia.
Hiiliharjat
Kun hiiliharjat ovat kuluneet lähes loppuun ja laite on
huollettava, moottori lakkaa toimimasta.. Käyttäjä
ei voi vaihtaa hiiliharjoja. Vie työkalu valtuutettuun
DEWALT-huoltokorjaamoon.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
HUOMAUTUS: Älä voitele työkalua, sillä
voitelu vaurioittaa työkalun sisäosia.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
LATAUSLAITTEEN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Irrota
pistoke sähköpistorasiasta ennen
puhdistamista. Voit poistaa lian ja
rasvan latauslaitteen ulkopinnasta
pyyhkimällä kankaalla tai harjaamalla
pehmeällä muulla kuin metallista
valmistetulla harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
VAROITUS: Lisävarusteiden
käyttönopeuden tulee olla vähintään
yhtä suuri työkalun varoitusmerkinnässä
mainitun suositellun nopeuden kanssa.
Laikat ja muut lisävarusteet, joita
käytetään suuremmalla nopeudella
kuin mihin ne on tarkoitettu,
saattavat sinkoutua irti ja aiheuttaa
henkilövahinkoja. Kierteellisissä
lisävarusteissa on oltava M14kiinnitysmutteri. Kaikissa kierteettömissä
lisävarusteissa on oltava 22 mm:n
karareikä. Jos tällaista ei ole, lisävaruste
saattaa olla suunniteltu pyörösahalle.
Lisävarusteiden käyntiarvojen tulee aina
olla suurempia kuin työkalulle määritetyn
nopeuden, joka on tarkistettavissa
työkalun nimikilvestä.
On tärkeää valita hiomakoneiden lisävarusteisiin
oikeanlaiset suojukset, välilevyt ja laipat.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
219
SUOMI
LISÄVARUSTETAULUKKO
Kierteisen
Maks.
[mm] Vähimmäiskierto Kiertonopeus reiän
[mm]
[min.-1]
D
b
[m/s]
d
pituus
[mm]
d
125 6 22,23
D
11000
80
-
b
125 -
-
11000
80
-
75 30 M14
11000
45
18,0
125 12 M14
11000
80
18,0
d
b
D
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALThuoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden
lähimpään DEWALT-toimipisteeseen. Yhteystiedot
ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä
palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.
com.
220
Jos akun teho heikkenee, se on ladattava. Kun
akku on tullut elinkaarensa päähän, toimita se
kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla.
• Käytä laitetta, kunnes akku tyhjenee. Irrota akku
laitteesta.
D
D
Ladattava akku
• Li-Ion-, NiCd- ja NiMH-kennot voidaan
kierrättää. Vie ne jälleenmyyjälle tai
kierrätyskeskukseen. Ne toimitetaan
kierrätykseen.
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
221
SUOMI
HIOMAVARUSTEKAAVIO
Suojan tyyppi
Varuste
Kuvaus
Asentaminen
hiomakoneeseen
Hiomalaikka,
jonka keskiosassa
on painautuma
TYYPIN 27
SUOJUS
Tyypin 27 suojus
Liuskalaikka
Tukilaippa
Vaijeripyörät
Tyypin 27 alas painetttu
keskilaikka
Kierteinen kiinnitysmutteri
Vaijeripyörät ja
kierteinen mutteri
Tyypin 27 suojus
Vaijeripyörä
Teräskuppi ja
kierteinen mutteri
Tyypin 27 suojus
Teräslankaharja
Taustalaippa/
hiomapaperiarkki
Tyypin 27 suojus
Kuminen taustalaippa
Hiomapaperilevy
Kierteinen kiinnitysmutteri
222
SUOMI
HIOMAVARUSTEKAAVIO (jatkoa)
Suojan tyyppi
Varuste
Kuvaus
Asentaminen
hiomakoneeseen
Kivimateriaalin
leikkuulaikka, taittunut
TYYPIN 1
SUOJUS
TYYPIN 1
SUOJUS
Tyypin 1 suojus
Metallin
katkaisulaikka,
taittunut
Tukilaippa
Timanttikatkaisulaikka
Katkaisulaikka
Kierteinen kiinnitysmutteri
TAI
TYYPIN 27
SUOJA
223
SVENSKA
SLADDLÖS SLIPMASKIN FÖR TUNGA
APPLIKATIONER DC411
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Strömförsörjning
Frigångs-/klassad hastighet
Hjuldiameter
Drivaxelns diameter
Spindellängd
Vikt
VDC
W
min-1
mm
mm
kg
DC411
18
2
405
6500
125
M14
16
2,2*
* vikt inkluderar sidohandtag och skydd
LPA (ljudtryck)
dB(A)
83
KPA (ljudtryck, osäkerhet)
dB(A)
3,0
LWA (ljudstyrka)
dB(A)
94
KWA (ljudstyrka, osäkerhet)
dB(A)
3,0
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med
EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah ytslipning
ah,AG =
m/s²
5,9
Osäkerhet K =
m/s²
1,5
Vibration, emissionsvärde ah skivsandslipning
ah,DS =
m/s²
< 2,5
Osäkerhet K =
m/s²
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
224
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
Laddare
Spänning
Batterityp
Ungefärlig
laddningstid
Vikt
Säkringar
Europa
VDC
Ah
kg
VAC
min
kg
DE9096
NiCd
18
2,4
1,0
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
DE9116
230
NiCd/ NiMH
DE9135
230
NiCd/NiMH/ Li-Ion
60
(2,0 Ah
batteripaket)
0,4
3040
(2,0 Ah(2,0 Ah
batteripaket)
0,52
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SVENSKA
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
DC411
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC och 2011/65/EU. För mer information,
var god kontakta DEWALT på följande adress, eller
se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.05.2012
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
c) Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i
ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
225
SVENSKA
b)
c)
d)
e)
f)
g)
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på
är att invitera olyckor.
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter
kvar på en roterande del av elverktyget kan
resultera i personskada.
Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du
gör några justeringar, byter tillbehör eller
lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
226
e)
f)
g)
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV BATTERIDRIVNA
VERKTYG
a) Ladda endast med den laddare som är
specificerad av tillverkaren. En laddare
som passar till en typ av batteripaket kan
ge upphov till brandfara när den används
tillsammans med ett annat batteripaket.
b) Använd elverktygen enbart med därtill
avsedda batteripaket. Användning av andra
batteripaket kan ge upphov till skaderisk och
eldsvåda.
c) När batteripaketet inte används, håll det
borta från andra metallföremål, såsom
gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller
andra små metallföremål som kan skapa
en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge
upphov till brännskador eller eldsvåda.
d) Under missbruksförhållanden kan vätska
komma ut från batteriet, undvik kontakt
med denna. Om kontakt oavsiktligt
inträffar, spola med vatten. Om vätska
kommer i kontakt med ögonen, uppsök
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut
från batteriet kan ge upphov till irritation eller
brännskador.
6) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
SVENSKA
TILLKOMMANDE SPECIFIKA
SÄKERHETSREGLER
Säkerhetsinstruktioner för all
verksamhet
a) Detta elverktyg är avsett att fungera som en
slip, sandslip, stålborste eller kapverktyg.
Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner,
illustrationer och specifikationer som
levereras med detta elverktyg. Underlåtenhet
att läsa alla instruktioner som listas här nedan
kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/eller
allvarlig personskada.
b) Vi rekommenderar inte att arbetsmoment
såsom polering utförs med detta elverktyg.
Arbetsmoment för vilka elverktyget inte är
konstruerat kan eventuellt ge upphov till fara och
orsaka personskada.
c) Använd inte tillbehör som inte är specifikt
konstruerade och rekommenderade av
verktygstillverkaren. Bara för att tillbehöret kan
monteras på ditt elverktyg, garanterar inte detta
en säker användning.
d) Angiven hastighet för tillbehöret måste vara
åtminstone likamed den maximala hastighet
som elverktyget är märkt med. Tillbehör som
går snabbare än sin klassade hastighet kan
brytas sönder och flyga isär.
e) Ytterdiametern och tjockleken på
ditt tillbehör måste vara inom den
kapacitetsklassificering som gäller för ditt
elverktyg. Felaktigt storleksanpassade tillbehör
kan inte tillräckligt skyddas eller kontrolleras.
f) Lövsågningsstorleken hos hjul, flänsar,
stödrondeller eller andra eventuella tillbehör
måste passa elverktygets drivaxel. Tillbehör
med lövsågningshål som inte matchar
elverktygets monterade hårdvara kommer att gå
obalanserat, vibrera för mycket och kan orsaka
att man tappar kontrollen.
g) Använd inte ett skadat tillbehör. Före
varje användning, inspektera tillbehör
såsom sliptrissa med avseende på flisor
och sprickor, stödrondell med avseende
på sprickor, nötning eller för stort slitage,
stålborste med avseende på lösa eller
spruckna trådar. Om elverktyg eller
tillbehör tappas, inspektera för ev. skada
eller installera ett oskadat tillbehör. Efter
inspektion och installation av ett tillbehör,
placera dig själv och åskådare bort
från tillbehörets rotationsplan, och kör
elverktyget med maximal tomgångshastighet
under en minut. Skadade tillbehör kommer
normalt att falla sönder under denna
testkörning.
h) Bär individuell skyddande utrustning.
Beroende på tillämpning, använd
ansiktsskydd, skyddsglasögon eller
säkerhetsglasögon. Efter vad som är
lämpligt, bär dammfilterskydd, hörselskydd,
handskar och verkstadsförkläde som klarar
av att stoppa små slipande delar eller bitar
av arbetsstycket. Ögonskyddet måste klara
av att stoppa flygande skräp som skapas av
diverse arbetsmoment. Dammfilterskyddet eller
respiratorn måste kunna filtrera partiklar som
skapas i ditt arbete. Att utsättas för högt buller
under lång tid kan orsaka hörselförlust..
i) Håll åskådare på säkert avstånd från
arbetsområdet. Alla som kommer in
i arbetsområdet måste ha individuell
skyddande utrustning. Småbitar av
arbetsstycket eller av ett trasigt tillbehör kan
flyga iväg och orsaka personskada bortom
omedelbart arbetsområdet.
j) Håll endast i elverktyget via isolerade
greppytor när du utför ett arbete där
kapningstillbehöret kan komma i kontakt
med dold tråddragning eller med sin egen
sladd. Kaptillbehör som kommer i kontakt
med en strömförande ledning kan göra att
exponerade metalldelar hos elverktyget blir
strömförande och kan ge användaren en
elektrisk stöt.
k) Placera sladden så den går fri från roterande
tillbehör. Om du tappar kontrollen kan sladden
bli kapad eller fastna, och din hand eller arm kan
dras in i det roterande tillbehöret.
l) Lägg aldrig ifrån dig elverktyget förrän
tillbehöret har stannat helt och hållet. Det
roterande tillbehöret kan hugga tag i ytan och
göra att du tappar din kontroll över elverktyget.
m) Kör inte elverktyget medan du bär det vid
sidan. Oavsiktlig kontakt med det roterande
tillbehöret skulle kunna ta tag i dina kläder, och
dra tillbehöret mot din kropp.
n) Rengör regelbundet elverktygets lufthål.
Motorns fläkt kommer att dra in dammet
i kåpan, och för stor ansamling av metall i
pulverform kan utgöra elektriska risker.
o) Använd inte elverktyget i närheten
lättantändliga ämnen. Gnistor skulle kunna
antända dessa ämnen.
p) Använd inte tillbehör som kräver flytande
kylmedel. Användning av vatten eller andra
flytande kylmedel kan leda till dödande elchock
eller en stöt.
227
SVENSKA
YTTERLIGARE
SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ALL
VERKSAMHET
Orsaker till och användarens
förebyggande av rekyl
Rekyl är en plötslig reaktion på ett klämt eller fastkört
roterande hjul, en stödrondell, borste eller något
annat tillbehör. Klämning eller fastkörning orsakar
snabb överstegring av det roterande tillbehöret,
som i sin tur tvingar det okontrollerade elverktyget i
motsatt riktning mot tillbehörets rotation på det ställe
där det har fastnat.
Om till exempel en sliptrissa fastnar eller kläms av
arbetsstycket, kan kanten på det hjul som går in i
klämpunkten gräva sig in i materialets yta och göra
att hjulet klättrar upp eller hoppar ut. Hjulet kan
antingen hoppa mot eller bort från användaren,
beroende på hjulets rörelseriktning vid klämpunkten.
Sliptrissor kan dessutom brytas sönder under dessa
förhållanden.
Rekyl är resultatet av felanvändning av verktyget
och/eller felaktiga arbetsprocedurer eller
arbetsförhållanden, och kan undvikas genom att
vidta ordentliga försiktighetsåtgärder så som beskrivs
här nedan:
a) Bibehåll ett fast grepp om elverktyget,
och placera din kropp och arm så att
de motverkar rekylkrafter. Använd alltid
extrahandtag, om sådant medföljer,
för maximal kontroll över rekyl eller
vridmoment-reaktion under igångsättning.
Användaren kan kontrollera vridmomentreaktion eller rekylkrafter, om korrekta
försiktighetsåtgärder vidtas.
b) Placera aldrig din hand nära roterande
tillbehör. Tillbehöret kan rekylera över din hand.
Säkerhetsvarningar specifika
för slipning och slipande
avkapningsarbeten
a) Använd enbart hjultyper som är
rekommenderade för ditt elverktyg och
det specifika skydd som är avsett för den
valda trissan. Trissor som elverktyget inte är
konstruerat för kan inte skyddas tillräckligt bra,
och är osäkra.
b) Skyddet måste fästas på ett säkert sätt
på elverktyget och placeras för maximal
säkerhet, så att så litet som möjligt av
skivan är exponerad för operatören. Skyddet
hjälper till att skydda operatören från trasiga
skivfragment, oavsiktlig kontakt med skivan och
gnistor som kan antända kläder.
c) Trissorna får bara användas för
rekommenderade tillämpningar. Exempel:
Slipa inte med sidan på en kaptrissa.
Slipande kaptrissor är avsedda för perifer
slipning; sidokrafter som appliceras på dessa
trissor kan orsaka att de splittras.
d) Använd alltid oskadade hjulflänsar som har
korrekt storlek och form för din valda trissa.
Korrekta hjulflänsar stödjer trissan, och minskar
därmed risken för att trissan bryts sönder.
Flänsar för kaptrissor kan vara annorlunda än
flänsar för sliptrissor.
e) Använd inte nedslitna trissor från större
elverktyg. En trissa avsedd för större elverktyg
är inte lämplig för den högre hastigheten hos ett
mindre verktyg, och kan eventuellt spricka.
Tillkommande säkerhetsvarningar
specifika för slipande
avkapningsarbeten
c) Placera inte din kropp inom det område
dit elverktyget kommer att förflytta sig om
rekyl inträffar. Rekylen kommer att kasta
verktyget i motsatt riktning mot hjulets rörelse
vid klämpunkten.
a) Spärra inte kaptrissan eller applicera för
mycket tryck. Försök inte göra en för djup
kapning. Överansträngning av trissan ökar
belastningen och risken att trissan vrider sig
eller fastnar i skåran, och risken för rekyl eller att
trissan går sönder.
d) Använd speciell försiktighet när du bearbetar
hörn, vassa kanter, etc. Undvik att tillbehöret
studsar och kör fast. Hörn, vassa kanter eller
studsande har en tendens att hugga tag i det
roterande tillbehöret, och orsaka förlust av
kontroll eller rekyl.
b) Placera inte din kropp mitt för och bakom
den roterande trissan. När trissan, vid
arbetspunkten, förflyttar sig bort från din kropp,
kan en eventuell rekyl kasta den roterande
trissan och elverktyget rakt mot dig.
e) Sätt inte på sågkedja för träskärningsklinga
eller tandad sågklinga. Sådana klingor ger ofta
upphov till rekyl och förlust av kontroll.
228
c) När trissan fastnar eller när en kapning
avbryts av någon anledning, stäng av
elverktyget och håll det orörligt till dess att
trissan stannar fullständigt. Försök aldrig att
ta bort kaptrissan från skåran medan trissan
SVENSKA
är i rörelse, eftersom en rekyl då kan inträffa.
Undersök och vidta korrigerande åtgärder för att
eliminera orsaken till att trissan fastnar.
d) Starta inte om kapningen i arbetsstycket. Låt
skivan nå full hastighet och återgå försiktigt
till kapningen. Skivan kan fastna, vandra upp
eller få bakslag och verktyget startas om i
arbetsstycket.
e) Stöd skivor eller varje överdimensionerat
arbetsstycke för att minimera risken att
trissan kläms fast och rekylerar. Stora
arbetsstycken tenderar att sjunka ihop under
sin egen vikt. Stöd måste placeras under
arbetsstycket på båda sidor om trissan, nära
kapningslinjen och nära dess kant.
f) Tillämpa extra försiktighet när du gör en
“djupkapning” in i befintliga väggar eller
andra blinda områden. Den utstickande
trissan kan kapa rör för gas eller vatten,
elektriska ledningar eller föremål som kan ge
upphov till rekyl.
Säkerhetsvarningar specifika för
sandslipningsarbeten
a) Använd inte alltför överdimensionerat
papper för sandslipskivan. Följ
tillverkarens rekommendationer vid
val av sandslipningspapper. Större
sandslipningspapper som når utanför
sandslipsrondellen utgör en risk för rivsår, och
kan orsaka fastkörning, sönderslitning av skivan
eller rekyl.
som inte matchar elverktygets monterade
hårdvara kommer att gå obalanserat, vibrera
för mycket och kan orsaka att man tappar
kontrollen.
• Slipytans centrum på den nedtryckta skivan
måste vara monterad nedanför skyddsklacken.
Felaktigt monterad skiva som skyddas av
nivån av skyddsklacken kan inte var tillräckligt
skyddande.
Inneboende risker
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
– Hörselnedsättning.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för brännskador på grund av att tillbehör
blir heta under arbetet.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
– Risk för damm från farliga ämnen.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Säkerhetsvarningar specifika för
ståltrådsborstningsarbeten
a) Var medveten om att trådstrån kastas från
borsten också under vanlig användning. Slit
inte för hårt på trådarna genom att applicera
för stor belastning på borsten. Trådstråna
kan lätt tränga igenom lätt beklädnad och/eller
huden.
b) Om användningen av ett skydd
rekommenderas för ståltrådsborstning,
tillåt inte någon kontakt mellan trådtrissan
eller borsten och skyddet. Trådtrissans eller
borstens diameter kan expandera på grund av
arbetet och på grund av centrifugalkrafter.
Ytterligare säkerhetsinformation
• Gängade monteringen av tillbehören måste
matcha slipmaskinens spindelgänga.
För tillbehör monterade med flänsar
måste spindelhålet på tillbehöret passa
fixeringsdiametern på flänsen. Tillbehör med
Bär ögonskydd.
DATUMKODPLACERING
Datumkoden, som också inkluderar tillverkningsåret,
finns tryckt på ytan på den kåpa som bildar
monteringsskarven mellan verktyget och batteriet.
Exempel:
2013 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna
handbok innehåller viktiga säkerhets- och
driftsinstruktioner för DE9116/DE9135 batteriladdare.
• Innan du använder laddaren, läs alla
instruktioner och varnande märken på laddare,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
229
SVENSKA
FARA: Fara för dödande elchock.
230 volts spänning finns på
laddningskontakterna. Stick inte in
ledande föremål. Elektrisk stöt eller
dödande elchock kan uppstå.
• Använd inte laddaren om den har skadad
sladd eller kontakt – byt omedelbart ut den.
VARNING: Fara för stöt. Låt inte någon
vätska komma in i laddaren. Elektrisk
stöt kan uppstå.
• Använd inte laddaren om den har fåt ett
hårt slag, tappats eller på annat sätt blivit
skadad. Ta den till ett godkänt servicecenter.
SE UPP! Fara för brännskada. För att
minska risken för personskada, ladda
bara DEWALTs uppladdningsbara
batterier. Andra typer av batterier kan
spricka och orsaka personskada och
skada.
• Ta inte isär laddaren; tag den till ett godkänt
servicecenter när service eller reparation
behövs. Felaktig återmontering kan resultera
i risk för elektrisk stöt, dödande elchock eller
eldsvåda.
SE UPP! Under vissa förhållanden,
med laddaren inkopplad i
strömförsörjningen, kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren
kortslutas av främmande ämnen.
Främmande ämnen som är ledande,
såsom, men inte begränsade till, stål
ull, aluminiumfolie eller någon ansamling
av metalliska partiklar, bör hållas borta
från laddarens håligheter. Dra alltid
ur kontakten från strömförsörjningen
när det inte finns något batteripaket i
håligheten. Dra ur kontakten innan du
försöker rengöra.
laddaren på en plats långt bort från en eventuell
värmekälla. Laddaren ventileras genom springor
överst och underst på kåpan.
• Koppla bort laddaren från uttaget innan
du försöker göra någon rengöring. Detta
minskar risken för elektrisk stöt. Att ta bort
batteripaketet kommer inte att minska denna
risk.
• Försök ALDRIG att koppla ihop 2 laddare.
• Laddaren är konstruerad att fungera på
vanlig 230 V hushållsström. Försök inte att
använda den med någon annan spänning.
Detta gäller inte för fordonsladdare.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
• Försök INTE att ladda batteripaketet med
några andra laddare än de i denna handbok.
Laddaren och batteripaketet är specifikt
konstruerade för att arbeta tillsammans.
DE9116 laddare accepterar NiCd och NiMH
batteripaket mellan 7,2 och 18 V.
• Dessa laddare är inte avsedda för några
andra användningar än att ladda DEWALTs
uppladdningsbara batterier. Ev. andra
användningar skulle kunna resultera i brandrisk,
elektrisk stöt eller dödande elchock.
Dessa laddare behöver inga justeringar, och är
konstruerade för att vara så lätta som möjligt att
använda.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra hellre i kontakten än i sladden när du
kopplar ifrån laddare. Detta minskar risken
för skada på den elektriska kontakten och på
sladden.
• Se till att du vet var sladden finns, så att
ingen trampar på den, snavar över den, eller
på annat sätt utsätter den för skada eller
dragspänning.
• Använd inte en förlängningssladd såvida den
inte är absolut nödvändig. Användning av en
oriktig förlängningssladd skulle kunna resultera i
brandrisk, elektrisk stöt eller dödande elchock.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren eller
placera laddaren på en mjuk yta som kan
tänkas blockera ventilationsspringorna och
resultera i för mycket intern värme. Placera
230
DE9135-laddaren fungerar för 7,2–18 V NiCd, NiMH
eller Li-Ion-batterier.
Laddningsprocedur (fig. 2)
FARA: Fara för dödande elchock.
230 volts spänning finns på
laddningskontakterna. Stick inte in
ledande föremål. Fara för elektrisk stöt
eller dödande elchock.
1. Plugga in laddaren (l) i ett lämpligt uttag innan
du sätter in batteripaketet.
2. Sätt in batteripaketet i laddaren. Den röda
(laddnings-) lampan blinkar kontinuerligt, vilket
indikerar att laddningsproceduren har börjat.
3. Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och
kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i
laddaren.
SVENSKA
OBSERVERA: För att säkerställa maximal prestation
och livslängd hos NiCd-, NiMH- och Li-jonbatterierna, ladda batteriet under minst 10 timmar
före första användning.
Laddningsprocedur
Se tabellen här nedan för status på laddningen av
batteripaketet.
Status på laddningen
laddar
helt uppladdat
het/kall paketfördröjning
byt ut batteripaketet
problem
– –
–
–
–––––––––––
–– –
–– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk Uppfriskning
Automatiskt uppfriskningsläge jämnar ut eller
balanserar de individuella cellerna i batteripaketet till
deras topp-kapacitet. Batteripaket bör uppfriskas
varje vecka eller närhelst paketet inte längre levererar
samma mängd arbete.
För att uppfriska ditt batteripaket, placera batteriet
i laddaren som vanligt. Lämna batteripaketet under
åtminstone 10 timmar i laddaren.
Het/kall paketfördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för
varmt eller för kallt, startar den automatiskt en het/
kall paketfördröjning, vilket skjuter upp laddningen
tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Därefter växlar laddaren automatiskt till paketets
laddningsläge. Denna funktion garanterar maximal
livslängd för batteriet.
ENDAST FÖR BATTERIPAKET MED LI-JON
Li-jon-batterier är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som skyddar batteriet mot
överbelastning, överhettning eller för mycket
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att koppla från det
om det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om
detta inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren till
dess det är full-laddat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda eller använd inte batteriet i
explosiva atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Insättning eller borttagning av batteriet från
laddaren skulle kunna antända dammet eller
ångorna.
• Ladda endast batteripaketen i DEWALTs
laddare.
• Stänk eller sänk INTE ner i vatten eller andra
vätskor.
• Förvara eller använd inte verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
skulle kunna nå eller överskrida 40 °C
(såsom utanför skjul eller metallbyggnader
på sommaren).
FARA: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning.
Om batteripaketets fodral är
sprucket eller skadat, sätt inte in det
i laddaren. Krossa, tappa eller skada
inte batteripaketet. Använd inte ett
batteripaket eller en laddare som har fått
ett hårt slag, tappats, blivit överkörda
eller skadade på något sätt (dvs.
genomstuckits med en spik, träffats av
en hammare, trampats på). Elektrisk
stöt eller dödande elchock kan uppstå.
Skadade batteripaket bör återsändas till
servicecenter för återvinning.
SE UPP! När det inte används,
placera verktyget på sin sida, på
en stadig yta, där det inte kommer
att orsaka fara för snavande eller
fallande. Vissa verktyg med stora
batteripaket kommer att stå upprätt på
batteripaketet, men kan lätt slås omkull.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR NICKELKADMIUM (NiCd) ELLER NICKEL-METALL HYDRID (NiMH)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden.
• Ett litet läckage av vätska från
batteripaketets celler kan förekomma
under extrema användnings- eller
temperaturförhållanden. Detta indikerar inte
fallering.
Emellertid, om den yttre förseglingen är bruten:
a. och batterivätskan hamnar på din hud, tvätta
omedelbart med tvål och vatten under flera
minuter.
b. och batterivätskan hamnar i dina ögon, spola
ur dem med rent vatten under minst 10
minuter, och uppsök omedelbar medicinsk
231
SVENSKA
tillsyn. (Medicinsk notering: Vätskan är en
25-35 % lösning av kaliumhydroxid.)
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Batterilock (fig. 3)
Ett skyddande batterilock följer med för att täcka
kontakterna på ett borttaget batteripaket. Utan
det skyddande batterilocket på plats skulle lösa
metallföremål kunna kortsluta kontakterna, orsaka en
brandfara och skada batteripaketet.
OBSERVERA: Batteripaket med li-jon-batterier
bör vara full-laddade när de förvaras.
2. Långvarig förvaring skadar inte batteripaketet
eller laddaren. Under korrekta förhållanden kan
de förvaras upp till 5 år.
Etiketter på laddare och batteripaket
Som tillägg till de piktografier som används i
denna handbok visar etiketterna på laddaren och
batteripaketet följande piktografier:
Läs instruktionshandbok före användning.
Batteriladdning.
Batteriet laddat.
Batteriet defekt.
Het/kall paketfördröjning.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Använd endast med DEWALTs
batteripaket, andra kan spricka och
orsaka personskada och skador.
1. Tag av det skyddande batterilocket innan du
placerar batteripaketet i laddaren eller verktyget
(fig. 3A).
Utsätt inte för vatten.
2. Placera det skyddande locket över kontakterna
omedelbart efter att ha tagit bort batteripaketet
från laddaren eller verktyget (fig. 3B).
Se till att undermåliga sladdar omedelbart
byts ut.
VARNING: Försäkra dig om att det
skyddande batterilocket sitter på plats
innan du förvarar eller bär ett borttaget
batteripaket.
Batteripaket
BATTERITYP
Ladda endast mellan 4 °C och 40 °C.
Kassera batteripaketet med vederbörlig
hänsyn till miljön.
DC411 drivs med 18 volts batteripaket.
Bränn inte upp batteripaket med NiMH,
NiCd+ och Li-jon.
Förvaringsrekommendationer
Laddar batteripaket med NiMH och NiCd.
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
232
Laddar batteripaket med Li-jon.
Se Tekniska data angående
laddningstid.
SVENSKA
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 slipmaskin
1 skydd av typ 27
1 sidohandtag
1 flänssats
1 tvåpinnars skruvnyckel
2 batteripaket (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1 batteriladdare (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1 satslåda (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fig. 1, 2, 8)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a. avtryckarknapp
b. knapp för låsning i avstängt läge
c. spindellåsknapp
d. spindel (bild 8)
e. sidohandtag
f. slipskiva
g. bakfläns med upplåsningsstopp
h. gängad klämmutter
i. skydd (typ 27)
j. batteripaketet
k. batterifrigörarknappar
AVSEDD ANVÄNDNING
DC411 kraftiga vinkelslip har konstruerats för
användning för professionell vinkelslipning, kapning,
slipning och trådborstning.
ANVÄND INTE andra slipskivor än navförsänkta
trissor och pappersskiva.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa slitstarka vinkelslipar är yrkesmässiga
elverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för
endast en spänning. Kontrollera alltid att
batteripaketets spänning motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan. Se också till att
spänningen hos din laddare motsvarar den hos din
starkströmsförsörjning.
Din DEWALT-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60335; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den
bytas ut mot en speciellt preparerad sladd som
finns att få genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: Före hopmontering och
justering, ta alltid ur batteripaketet.
Stäng alltid av verktyget innan du
sätter in eller tar bort batteripaketet.
VARNING: Använd endast DEWALTs
batteripaket och laddare.
Insättning och Borttagning av
Batteripaket från Verktyget (fig. 2)
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
OBSERVERA: Se till att ditt batteripaket (j) är helt
uppladdat.
233
SVENSKA
ATT INSTALLERA BATTERIPAKETET I VERKTYGETS
HANDTAG
1. Passa in skåran inuti verktygets handtag med
batteripaketet (fig. 2).
2. Dra batteripaketet med fast hand in i handtaget
tills du hör att låset snäpper på plats.
ATT TA UT BATTERIPAKETET UR VERKTYGET.
1. Tryck på lösgöringsknapparna (k) och dra
batteripaketet med fast hand ut ur verktygets
handtag.
2. Sätt in batteripaketet i laddaren så som beskrivs
i laddar-avsnittet i denna handbok.
Påmontering av sidohandtag (fig. 4)
VARNING: Innan du använder
verktyget, kontrollera att handtaget är
ordentligt åtdraget.
VARNING: Sidohandtaget bör alltid
användas för att alltid kunna bibehålla
kontrollen över verktyget.
Sidohandtaget (e) kan monteras vid endera sidan
av redskapskåpan i de gängade hålen. Kontrollera
att handtaget är väl fastskruvat innan verktyget
används.
För att göra verktyget bekvämare att använda vid
skärarbeten, kan redskapskåpan roteras 90˚.
Rotation av redskapskåpan (bild 4)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada skall verktyget
stängas av och batteripaketet
avlägsnas innan alla inställningar eller
avlägsning/montering av tillsatser och
tillbehör.
1. Avlägsna de fyra hörnskruvarna som fäster
redskapskåpan vid motorhuset.
2. Rotera redskapskåpans framstycke till önskad
position, utan att separera den från motorhuset.
OBSERVERA: Om redskapskåpan och motorhuset
separeras från varandra mer än 3,17 mm (1/8"),
måste verktyget lämnas in på service och
återmonteras vid ett DEWALT service center. Om
verktyget inte genomgår service kan det få som
påföljd att borste, motor och lager inte fungerar.
3. Skruva tillbaka skruvarna för att fästa
redskapskåpan vid motorhuset. Dra åt
skruvarna till 2,2 Nm (20 tum-pund.)
vridmoment. Om skruvarna dras åt för hårt kan
det förstöra gängorna.
234
Montering och borttagning av
skyddet (fig. 5)
VARNING: Före hopmontering och
justering, ta alltid ur batteripaketet.
Stäng alltid av verktyget innan du sätter
in eller tar bort batteripaketet.
SE UPP! Skydd måste användas
med alla slipskivor, kapskivor,
stålborstar och stålborstskivor.
DC411 levereras med ett skydd avsett
för användning med skivor med försänkt
mitt (typ 27) slipskivor med nav (typ
27). Samma skydd är utformat för
användning med skålstålborstar.
Vid användning av slip DC411 slipmaskin används
med en slipskiva med bindemedel för kapning
a metall eller betong MÅSTE ett Typ 1 skydd
användas. Skyddskåpor av Typ 1 finns tillgängliga för
en extra kostnad hos DEWALTs återförsäljare.
OBSERVERA: Se Diagram över slipnings- och
kapningstillbehör i slutet av detta avsnitt för att
se andra tillbehör som kan användas med dessa
slipmaskiner.
1. Öppna skyddets spärrhake (p), och lägg
skyddets tappar (m) i linje med spåren (n) i
redskapskåpan.
2. Tryck ner skyddet tills tapparna går in och
roterar fritt i skårorna i redskapskåpan.
3. Rotera skyddet (i) till önskad arbetsposition med
skyddets spärrhake i öppet läge. Skyddet skall
placeras mellan spindeln och användaren för att
ge maximalt användarskydd.
4. Lås skyddets spärrhake för att säkert fästa
skyddet vid redskapskåpan. Du skall inte kunna
rotera skyddet för hand när spärrhaken är
stängd. Använd inte slipen om skyddet sitter
löst eller med spärrhaken i öppet läge.
5. Ta bort skyddet genom att öppna skyddets
spärrhake, rotera skyddet så att tapparna ligger
i linje med skårorna och dra upp skyddet.
OBSERVERA: Skyddet är förinställt på fabriken för
att passa till redskapskåpans diameter. Om skyddet
börjar sitta löst efter en tids användning, skall du dra
åt justeringsskruven (o) med spärrhaken i låst läge
och med skyddet monterat på verktyget.
SE UPP! Dra inte åt justeringsskruven
med spärrhaken i öppet läge. Det kan
orsaka osynliga skador på skyddet eller
monteringsnavet.
SE UPP! Använd inte verktyget om
skyddet inte kan spännas åt med
justeringsklämman. För att minska risken
SVENSKA
för personskada bör du föra verktyget
och skyddet till ett servicecenter för få
skyddet reparerat eller utbytt.
• Se till att den inre och den yttre flänsen är
korrekt monterade. Följ instruktionerna som ges
i tabellen Slipnings- och kapningstillbehör.
OBSERVER: För att minska
risken för skador på verktyget bör
justeringsskruven inte dras åt med
spärrhaken i öppet läge. Det kan
orsaka osynliga skador på skyddet eller
monteringsnavet.
• Se till att skivan eller trissan roterar i pilarnas
riktning på tillbehöret och på verktyget.
OBSERVERA: Kantslipning och kapning kan utföras
med skivor av typ 27 som speciellt designats för
detta ändamål; 6,35 mm (1/4”) tjocka skivor är
utformade för ytslipning, medan 3,17 mm (1/8”)
skivor är utformade för kantslipning.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
2. Ta bort slipskivan (g).
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. Innan du
återansluter verktyget, tryck ner och
släpp upp avtryckaren, för att säkerställa
att verktyget är avstängt.
3. Placera gummislipskivan korrekt på spindeln (d).
VARNING:
4. Placera slippappret på gummislipskivan.
• Se till att allt material som ska slipas
sitter stadigt på plats.
Montering och borttagande av en
slipskiva/slippapper (fig. 1, 8)
1. Placera verktyget på ett bord, med skyddet vänt
uppåt.
5. Skruva fast den gängade fästmuttern (h) på
spindeln. Ringen på den gängade fästmuttern
(h) måste riktas mot gummislipskivan.
6. Tryck på spindellåsknappen (c) och vrid spindeln
(d) tills dess den låses på plats.
7. Skruva fast den gängade fästmuttern (h) med
skiftnyckeln.
8. Öppna spindellåset
9. Ta bort gummislipskivan, lossa den gängade
fästmuttern (h) med skiftnyckeln.
Före användning
• Sätt på skyddet och lämplig skiva eller trissa.
Använd inte alltför slitna skivor eller trissor.
• Använd inte ett skadat tillbehör. Före varje
användning, inspektera tillbehör såsom
sliptrissor med avseende på flisor och sprickor,
stödrondell med avseende på sprickor, nötning
eller för stort slitage, stålborste med avseende
på lösa eller spruckna trådar. Om elverktyg eller
tillbehör tappas, inspektera för ev. Skada eller
installera ett oskadat tillbehör. Efter inspektion
och installation av ett tillbehör, placera dig
själv och åskådare bort från tillbehörets
rotationsplan, och kör elverktyget med maximal
tomgångshastighet under en minut. Skadade
tillbehör kommer normalt att falla sönder under
denna testkörning.
• Använd klämmor eller ett skruvstäd
för att stödja arbetsstycket vid ett
stabilt underlag. Det är viktigt att
fästa och stödja arbetsstycket för att
förhindra rörelser hos arbetsstycket
och att kontrollen förloras. Rörelser
hos arbetsstycket eller förlust av
kontrollen kan skapa faror och orsaka
personskador.
• Sätt fast arbetsstycket. Ett
fastsatt arbetsstycke med
fastspänningsanordningar eller med
en skruvtving hålls fast säkrare än
med handen.
• Stöd skivor eller överdimensionerade
arbetsstycken för att minimera att
skivan fastnar och får bakslag. Stora
arbetsstycken tenderar att svikta under
sin egen vikt. Stöd måste placeras
under arbetsstycket nära kaplinjen och
nära kanten på arbetsstycket på båda
sidor av skivan.
• Använd alltid vanliga arbetshandskar
när verktyget används.
• Motorhöljet blir mycket hett under
användning.
• Applicera bara ett försiktigt tryck
på verktyget. Utsätt inte skivan för
sidotryck.
235
SVENSKA
• Undvik att överbelasta. Om verktyget
blir hett, låt det arbeta några minuter
utan belastning för att tillbehöret skall
svalna. Vidrör inte tillbehör innan de
har svalnat. Skivorna blir mycket het
under användning.
• Använd inte separata
förminskningsbussningar eller adaptrar
för att anpassa sliphjul med stora hål.
• Använd aldrig verktyget utan att
skyddet är på plats.
OBSERVERA: På det här verktyget kan man inte
låsa avtryckarknappen i AKTIVERAT läge och det
bör aldrig låsas i AKTIVERAT läge med hjälp av
andra metoder.
SE UPP! Håll stadigt i handtaget och
verktygskroppen för att kontrollera
verktyget vid start och under
ändvändandet och tills skivan eller
tillbehöret slutat snurra. Se till att skivan
har stannat helt innan du lägger ifrån dig
verktyget.
SE UPP! Låt verktyget uppnå full
hastighet före du tillåter det att komma
i kontakt med arbetsytan. Lyft upp
verktyget från arbetsytan före du stänger
av det.
• Verktyget är inte konstruerats för att
användas med en slipkopp.
• Använd inte elverktyget med en
kapställning.
• Använd aldrig material som är
oförenligt med slipprodukter.
• Var medveten om att hjulet fortsätter
att rotera efter att verktygen är
avstängda.
Korrekt Handplacering (fig. 1, 9)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering innebär en hand på
sidohandtaget (e) och den andra handen på
huvudhandtaget (q).
Strömbrytare
LÅSKNAPP OCH AVTRYCKARKNAPP (BILD 6)
Ditt kapverktyg är försett med en låsknapp (b).
För att låsa avtryckarknappen, trycker man
på låsknappen som visas. Verktyget är låst när
låsknappen är tryckt mot låssymbolen.
Lås alltid avtryckarknappen när du bär eller lägger
undan verktyget för att undvika att det startas av
misstag.
För att låsa upp avtryckarknappen, trycker du på
låsknappen. Verktyget är upplåst när låsknappen är
tryckt mot upplåsningssymbolen. låsknappen visar
rött när den står i olåst läge.
Tryck in avtryckarknappen (a) för att AKTIVERA
verktyget. Släpp avtryckarknappen för att STÄNGA
AV verktyget.
236
SPINDELLÅS
Spindellåspinnen finns till för att hindra att spindeln
roterar medan skivor monteras eller avlägsnas. Rör
spindellåspinnen enbart när verktyget är avstängt,
batteripaketet har avlägsnats och skivan har stannat
helt.
SE UPP! För att minska risken för skada
på verktyget, ska spindellåset inte sitta
i under det att verktyget används. Det
kan orsaka skada på verktyget och
monterade tillbehör kan flyga av och
orsaka skador.
Lås spindellåset genom att trycka in
spindellåsknappen och snurra spindeln tills det inte
går att snurra den längre.
Montering och användning av skivor
med försänkt mitt och
sandpapperslamellskivor
MONTERING OCH AVLÄGSNANDE AV SKIVOR MED NAV
(BILD 1, 7)
VARNING! För att minska risken för
allvarlig personskada skall verktyget
stängas av och batteripaketet avlägsnas
före alla inställningar eller avlägsning/
montering av tillsatser och tillbehör.
Skivor med nav monteras direkt på den gängade
M14 spindeln.
1. Trä skivan på spindeln för hand.
2. Tryck in spindellåsknappen och använd en
skiftnyckel för att dra åt skivans nav.
3. Ta av skivan genom att utföra det ovanstående i
motsatt ordning.
SVENSKA
SE UPP! Om skivan inte satts på rätt
före verktyget startas kan det orsaka
skada på verktyget eller skivan.
MONTERING AV SKIVOR UTAN NAV (BILD 8)
VARNING! För att minska risken för
allvarlig personskada skall verktyget
stängas av och batteripaketet avlägsnas
före alla inställningar eller avlägsning/
montering av tillsatser och tillbehör.
Slipskivor med försänkt mitt av Typ 27 måste
användas med medföljande flänsar.
1. Placera bakflänsen med upplåsningsstopp (g)
på spindeln (d) med ringen mot skivan. Se till
att bakflänsen fördjupning sitter rätt på spindeln
genom att pressa och vrida på flänsen tills den
är i läge, före skivan sätts på.
2. Placera skivan mot bakflänsen och centrera
skivan på den upphöjda mitten på bakflänsen.
3. Håll spindellåsknappen intryckt medan du
trär klammuttern (h) på spindeln. Om skivan
du monterar är mer än 3,17 mm (1/8") tjock,
skall du placera den gängade klammuttern på
spindeln så att kragen passar i mitten på skivan
(Bild 8A). Om skivan du monterar är mindre
än 3,17 mm (1/8") tjock skall du placera den
gängade klammuttern på spindeln så att kragen
är vänd från skivan. (Bild 8B).
4. Dra åt klammuttern med en skiftnyckel medan
du håller spindellåset intryckt.
5. Ta av skivan genom att trycka in
spindellåsknappen och lossa den gängade
klammuttern med en skiftnyckel.
OBSERVERA: Om skivan snurrar efter att
klammuttern är åtdragen, bör du kontrollera i vilken
riktning den gängade klammuttern sitter. Om en tunn
skiva är monterad med klammutterns krage mot
skivan, kommer den att snurran därför att kragens
höjd hindrar klammuttern från att hålla fast skivan.
YTSLIPNING MED SLIPSKIVA
1. Låt verktyget komma upp i maximal hastighet
före du låter det komma i kontakt arbetsytan.
2. Pressa bara minimalt mot arbetsytan för att låta
verktyget gå i hög hastighet. Slipkraften är som
störst när verktyget går i hög hastighet.
3. Håll en 20˚ till 30˚ vinkel mellan
verktyget och arbetsytan.
4. Rör verktyget fram och tillbaka hela tiden för att
undvika att skapa urholkningar i arbetsytan.
5. Lyft bort verktyget från arbetsytan före du
stänger av det. Vänta tills verktyget slutar
snurra innan du lägger det ifrån dig.
KANTSLIPNING MED SLIPSKIVA
VARNING! Hjul som är till för kapning
och kantslipning kan brytas sönder
eller orsaka rekyl om de böjs eller vrids
medan verktyget används för kapning
eller djupslipning. För att minska risken
för allvarlig skada, bör man begränsa
användandet av de här skivorna med
ett standard Typ 27 skydd, till grunda
snitt och karvningar [mindre än
13 mm (1/2") djup]. Den öppna sidan av
skyddet måste placeras vänd bort från
användaren.
1. Låt verktyget komma upp i maximal hastighet
före du låter det komma i kontakt arbetsytan.
2. Pressa bara minimalt mot arbetsytan för att låta
verktyget gå i hög hastighet. Slipkraften är som
störst när verktyget går i hög hastighet.
3. Ställ dig så att den blottade underdelen av
skivan är riktad bort från dig.
4. När ett snitt en gång börjat och ett hack har
bildats i arbetsstycket bör du inte ändra vinkeln
på snittet. Om vinkeln ändras kommer det att
få skivan att böjas vilket kan få den att brytas
sönder. Kantslipskivor är inte designade för att
motstå sidotryck orsakade av böjning.
5. Lyft bort verktyget från arbetsytan före du
stänger av det. Vänta tills verktyget slutar snurra
innan du lägger det ifrån dig.
VARNING! Använd inte kantslip-/
kapskivor för ytslipning,då de här
skivorna inte är designade för det
sidotryck som uppstår vid ytslipning.
Det kan få skivan att brytas sönder och
orsaka allvarlig personskada.
Försiktighetsåtgärder vid
stålborstning av målade ytor
1. Slipning av blyhaltiga målade ytor
REKOMMENDERAS INTE, då det är svårt att
kontrollera det kontaminerade dammet. Barn
och gravida kvinnor är de som löper störst risk
för blyförgiftning.
2. Då det är svårt att veta om en målad
yta innehåller bly utan en kemisk analys,
rekommenderar vi följande försiktighetsåtgärder
vid slipning av målade ytor:
PERSONSÄKERHET
1. Barn och gravida kvinnor bör inte komma in
på ett arbetsområde där slipning av målade
ytor försiggår innan allt rengöringsarbete är
avslutat.
237
SVENSKA
2. Alla personer som kommer in på arbetsområdet
bör bära andningsmask. Filtret skall bytas ut
dagligen eller så fort bäraren får svårt att andas.
OBSERVERA: Enbart andningsmasker
som är lämpliga för arbete med blyhaltigt
målarfärgsdamm och -ångor skall användas.
Vanliga målarmasker ger inte samma skydd.
Fråga efter en N.I.O.S.H. godkänd mask hos
din lokala verktygshandlare.
3. För att undvika inandning eller förtäring
av kontaminerade målarfärgspartiklar, bör
man INTE ÄTA, DRICKA eller RÖKA inom
arbetsområdet. Arbetare bör tvätta av sig
FÖRE de äter, dricker eller röker. Mat- och
dryckesvaror, samt tobaksartiklar bör inte
lämnas på arbetsområdet där damm kan
komma att falla ner på dem.
MILJÖSÄKERHET
1. Målarfärg bör avlägsnas på ett sätt som orsakar
så lite damm som möjligt.
2. Områden där målarfärg avlägsnas bör förslutas
med 4 mils (0,1 mm) tjocka plastskynken.
3. Slipning bör ske på ett sätt så att spridning
av målarfärgsdamm utanför arbetsområdet
minimeras.
RENGÖRING OCH BORTKASTNING
1. Alla ytor på arbetsområdet bör dagligen
dammsugas och rengöras noggrant under den
tid slipningsprojektet pågår. Dammsugarpåsar
och filter bör bytas ut ofta.
2. Plastskynken bör samlas in och kastas
bort tillsammans med alla dammflagor och
annat skräp. De bör placeras i en försluten
avfallsbehållare och kastas bort och lämnas till
vanlig sophämtning.
Barn och gravida kvinnor bör hållas borta
från det omedelbara arbetsområdet under
rengöringsarbetet.
3. Alla leksaker, tvättbara möbler och redskap som
används av barn bör tvättas av noggrant innan
de åter används.
Montering och användning av
stålborstar och stålborstskivor
Stålborstar och stålborstskivor skruvas fast direkt
på spindeln utan att använda flänsar. Använd enbart
borstar och skivor som är försedda med ett M14
gängat nav. Ett skydd av typ 27 krävs när stålborstar
och stålborstskivor används.
238
SE UPP! För att minska risken för
personskador bör man använda
arbetshandskar när stålborstar och
stålborstskivor hanteras. De kan vara
vassa.
SE UPP! För att minska risken för
skada på verktyget, får stålborstar
och stålborstskivor inte vidröra
skyddet när de monteras eller används.
Det kan orsaka osynliga skador på
tillbehöret och få ståltråd att brytas loss
från borsten eller -skivan.
MONTERING AV STÅLBORSTAR OCH STÅLBORSTSKIVOR
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada skall verktyget
stängas av och batteripaketet
avlägsnas innan alla inställningar eller
avlägsning/montering av tillsatser och
tillbehör.
1. Trä skivan på spindeln för hand.
2. Håll spindellåset intryckt och skruva fast skivan
genom att fatta navet med en skiftnyckel och
dra åt.
3. Ta av skivan genom att utföra samma procedur
i motsatt ordning.
OBSERVER: Placera skivnavet rätt
innan verktyget slås på för att minska
risken för skada på verktyget.
ANVÄNDNING AV STÅLBORSTAR OCH STÅLBORSTSKIVOR
Stålborstskivor och stålborstar kan användas för att
avlägsna rost, beläggningar och målarfärg och för att
jämna ut ojämna ytor.
1. Låt verktyget komma upp i maximal hastighet
innan det kommer i kontakt med arbetsytan.
2. Pressa bara lätt mot arbetsytan så att verktyget
kan arbeta i hög hastighet. Avlägsning av
material går som fortast då verktyget går på
hög hastighet.
3. Håll en 5˚ till 10˚ vinkel mellan
verktyget och arbetsytan för skålstålborstar.
4. Se till att kanten på stålborstskivan och
arbetsytan hela tiden har kontakt.
5. Rör verktyget fram och tillbaka hela tiden för att
undvika att skapa urholkningar i arbetsytan. Om
verktyget tillåts vila mot arbetsytan utan att det
rörs, eller om det rörs i cirklar kan det orsaka
bränning och spiralmönster i arbetsytan.
6. Lyft bort verktyget från arbetsytan innan du
stänger av det. Vänta tills verktyget slutar snurra
innan du lägger det ifrån dig.
SVENSKA
SE UPP! Var extra försiktig när du
arbetar över en kant, då slipen kan göra
plötsliga snabba rörelser.
Metallappliceringar
När du använder verktyget i metalltillämpningar, se
till att en jordfelsbrytare (RCD) har satts in, för att
undvika kvarvarande risker orsakade av metallspån.
Om RCD-n bryter strömförsörjningen, ta verktyget till
ett behörigt reparationsombud för DEWALT.
VARNING: Under extrema
arbetsförhållanden kan ledande damm
ansamlas inuti maskinens kåpa vid
arbete med metall. Detta kan resultera
i att den skyddande isoleringen i
maskinen försämras, med en potentiell
risk att få en elektrisk stöt.
För att undvika ansamling av metallspån inuti
maskinen rekommenderar vi daglig rensning av
ventilationsspringorna. Se Underhåll.
Användning av sliprondeller
VARNING: Ansamling av
metalldamm. Omfattande användning
av sliprondeller i metalltillämpningar
kan resultera i ökad risk för elektrisk
stöt. För att minska denna risk,
sätt in en RCD före användning,
och rengör ventilationsspringorna
dagligen genom att blåsa in torr
tryckluft i ventilationsspringorna enligt
nedanstående underhållsanvisningar.
Sågning i metall
För kapning med limmade slipskivor, använd
alltid skydd typ 1.
Vid kapning, arbeta med måttlig matning som
är lämplig för materialet som kapas. Minska inte
hastigheten på kapskivan genom att luta eller pendla
maskinen.
Minska itne hastigheten hos skivor som körs genom
att använda sidotryck.
Maskinen måste alltid arbeta i en sliprörelse uppåt.
I annat fall finns risken att den skjuts okontrollerat ut
från kapstället.
Vid kapning av profiler och fyrkantstänger är det bäst
att börja vid det smalaste tvärsnittet.
Grovslipning
Använd aldrig en kapskiva för grovslipning.
Bästa grovbearbetningsresultatet uppnås vid
inställning av maskinen i en vinkel 30° till 40°. Flytta
maskinen fram och tillbaka med ett måttligt tryck. På
detta sätt kommer inte arbetsstycket att bli för hett,
missfärgas eller spår skapas..
Kapning av sten
Maskinen skall endast användas för
torrkapning.
För kapning av sten är det bäst att använda en
diamantkapskiva.
Använd endast maskinen med extra
dammskyddsmask.
Arbetsråd
Var försiktig när skåror kapas i väggar i
byggnadskonstruktioner.
För öppningar i väggar i byggnadskonstruktioner
gäller landsspecifika bestämmelser. Dessa
bestämmelser måste tas i beaktande under alla
förhållanden.
nnan arbetet påbörjas rådfråga ansvarig
byggnadsingenjör, arkitekt eller byggnadsledare.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara. Det
finns inga servicebara delar på insidan.
Pop-off-borstar
Motorn stängs automatiskt av, vilket indikerar att
kolborstarna är nästan utslitna och att verktyget
behöver service. Kolborstarna kan inte servas
av användaren. Ta verktyget till ett behörigt
reparationsombud för DEWALT.
239
SVENSKA
VARNING! Tillbehörets högsta tillåtna
hastighet måste alltid vara lika hög som
eller högre än den hastighet som anges
på verktygets varningsetikett. Skivor and
andra tillbehör som körs fortare and
sin högsta tillåtna hastighet kan brytas
sönder och flyga av och därmed orsaka
skada. Gängade tillbehör måste ha ett
M14 nav. Alla ogängade tillbehör måste
ha ett 22,2 mm (7/8") axelhål. Om de
inte har det kan de vara designade för
cirkelsåg. Tillbehörets högsta tillåtna
hastighet måste alltid vara högre än
verktygets hastighet som anges på
verktygets namnplåt.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
OBSERVER: Smörj inte verktyget, då
detta kommer att skada inre delar.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
RENGÖRINGSINSTRUKTIONER FÖR LADDARE
VARNING: Fara för stöt. Koppla bort
laddaren från växelströmsuttaget före
rengöring. Smuts och fett kan avlägsnas
från laddarens exteriör genom att
använda en trasa eller en mjuk ickemetallisk borste. Använd inte vatten eller
några rengöringslösningar.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
Det är viktigt att välja rätt skydd, mellanlägg och
flänsar till sliptillbehören.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
TILLBEHÖRSTABELL
Max.
[mm]
D
b
Min.
Yttre
[mm] Rotation hastighet
[min.-1]
[m/s]
d
Gängad
hållängd
[mm]
d
D
125 6 22,23 11000
80
-
125
11000
80
-
75 30 M14
11000
45
18,0
125 12 M14
11000
80
18,0
b
D
-
-
d
b
D
D
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
240
SVENSKA
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
Uppladdningsbart batteripaket
Detta batteripaket för långvarigt bruk måste laddas
upp när det inte åstadkommer tillräcklig effekt på
arbetsmoment som det lätt kunde klara tidigare. Vid
slutet av dess tekniska livslängd, kassera det med
vederbörlig hänsyn till vår miljö:
• Kör slut på batteripaketet helt och hållet, och ta
därefter ut det ur verktyget.
• Li-jon-, NiCd- och NiMH-celler är
återvinningsbara. Tag dem till din återförsäljare
eller till en lokal återvinningsstation. De
insamlade batteripaketen kommer att återvinnas
eller kasseras på ett korrekt sätt.
241
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
242
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
SVENSKA
DIAGRAM ÖVER SLIPTILLBEHÖR
Typ av skydd
Tillbehör
Beskrivning
Hur slipen sätts på
Slipskiva med
försänkt nav
SKYDD AV
TYP 27
Skydd av typ 27
Rondelltrissa
Stödfläns
Trådtrissor
Trissa av typ 27 med
försänkt nav
Gängad klämmutter
Trådtrissor
med gängad
mutter
Skydd av typ 27
Trådtrissa
Trådkopp med
gängad mutter
Skydd av typ 27
Stålborste
Stödrondell/
sandpapper
Skydd av typ 27
Stödrondell av gummi
Sandskiva
Gängad klämmutter
243
SVENSKA
DIAGRAM ÖVER SLIPTILLBEHÖR (forts.)
Typ av skydd
Tillbehör
Beskrivning
Hur slipen sätts på
Murbruk,
kapskiva,
bindning
SKYDD AV TYP 1
Skydd av typ 1
Kaprondell
för metall,
bindning
Stödfläns
Kaptrissor med
diamanter
Kaptrissa
SKYDD AV TYP 1
ELLER
Gängad klämmutter
SKYDD AV
TYP 27
244
TÜRKÇE
AĞIR HİZMET KABLOSUZ TAŞLAMA
MAKİNESİ DC411
Tebrikler!
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
DC411
Voltaj
VDC
18
W
405
dev/dak
6500
Tip
Giriş gücü
Yüksüz/anma hızı
Disk çapı
2
mm
Mil çapı
Mil uzunluğu
Ağırlık
125
Pil takımı
M14
Pil türü
mm
16
kg
2,2*
* ağırlığa yan tutamak ve siper dahildir
LPA (ses basıncı)
dB(A)
83
DE9096 DE9503 DE9180
NiCd
NiMH
Voltaj
VDC
18
18
18
Kapasite
Ah
2,4
2,6
2,0
Ağırlık
kg
1,0
1,0
0,68
Şarj cihazı
DE9116
Ana şebeke voltajı
KPA (ses basıncı
belirsizliği)
dB(A)
3,0
LWA (ses gücü)
dB(A)
94
KWA (ses gücü
belirsizliği)
dB(A)
3,0
VAC
Pil türü
Takribi þarj süresi
min
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
Ağırlık
kg
Titreşim emisyon değeri ah yüzey taşlama
ah,AG =
m/s2
Belirsizlik değeri K =
m/s2
Sigortalar
5,9
1,5
Titreşim emisyon değeri ah diskli zımparalama
ah,DS =
m/s2
< 2,5
Belirsizlik değeri K =
m/s2
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
Avrupa
Li-Ion
DE9135
230
230
NiCd/
NiMH
NiCd/NiMH/
Li-Ion
60
40
(2,0 Ah
(2,0 Ah
pil takımları) pil takımları)
230 V aletler
0,4
0,52
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
245
TÜRKÇE
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
DC411
DEWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1 ve
EN 60745-2-3 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC ve 2011/65/EU
Direktifi ile uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen
aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin veya
kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
01.05.2012
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
246
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
TÜRKÇE
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) ŞARJLI ALETLERİN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir akü tipine uygun bir
şarj cihazı başka tipte bir aküyü şarj etmek
için kullanıldığında yangın riski yaratabilir.
247
TÜRKÇE
b) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak
tanımlanmış akülerle kullanın. Başka
akülerin kullanılması yaralanma ve yangın
riskine yol açabilir.
c) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk
para, anahtar, çivi, vida veya terminaller
arasında kontağa neden olabilecek
diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine
kısa devre yapılması yanıklara veya
yangına neden olabilir.
d) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı
sızıntısı yapabilir; sıvıya temas etmekten
kaçının. Kazara temas etmeniz halinde
suyla yıkayın. Sıvı, gözlerinize temas
ederse, ayrıca bir doktora başvurun.
Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DEWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
İLAVE ÖZEL GÜVENLİK
KURALLARI
Tüm İşlemler için Güvenlik
Talimatları
a) Bu elektrikli alet, taşlama, satinaj, polisaj
ve kesim makinesi olarak kullanılmak
üzere tasarlanmıştır. Bu elektrikli aletle
verilen tüm güvenlik uyarılarını, talimatları,
resimleri ve teknik özellikleri okuyun.
Aşağıda listelenen tüm talimatlara uyulmaması
elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
b) Bu elektrikli aletle parlatma işlemlerinin
yapılması tavsiye edilmez. Elektrikli aletin
kullanım amacı dışındaki işlemler tehlike
yaratarak yaralanmalara neden olabilir.
c) Özel olarak tasarlanmamış veya
aletin üreticisi tarafından önerilmeyen
aksesuarları kullanmayın. Aksesuarın
elektrikli aletinize takılabiliyor olması güvenli
çalışacağını garanti etmez.
d) Aksesuarın anma hızı, en azından elektrikli
aletin üzerinde yazılı maksimum hıza eşit
olmalıdır. Anma hızlarından daha hızlı çalışan
aksesuarlar kırılarak parçalanabilirler.
248
e) Aksesuarınızın dış çapı ve kalınlığı elektrikli
aletinizin kapasite değerleri dahilinde
olmalıdır. Boyutu hatalı olan aksesuarlar
yeterli derecede korunamaz ve kontrol
edilemezler.
f) Disklerin, flanşların, zımpara tabanların
veya başka aksesuarların delik boyutu,
elektrikli aletin miline iyice oturacak şekilde
olmalıdır. Elektrikli aletin montaj aksamında
uymayan delik boyutlu aksesuarlar dengesiz
çalışacak, aşırı titreşim oluşturacak ve kontrol
kaybına neden olabilecektir.
g) Hasarlı aksesuar kullanmayın. Her
kullanımdan önce aksesuarı kontrol edin,
örneğin taşlama çarkında çatlak olup
olmadığını, zımpara tabanında çatlak,
aşınma veya aşırı eskime olup olmadığını
ve tel fırçalarda gevşek veya kırık teller
olup olmadığını kontrol edin. Elektrikli alet
veya aksesuar düşürülürse hasara karşı
kontrol edin ya da hasarsız bir aksesuar
takın. Aksesuarı takıp inceledikten
sonra kendinizi ve yanınızdakileri
dönen aksesuarın düzleminden uzağa
konumlandırdıktan sonra elektrikli aleti
yüksüz maksimum hızda bir dakika süreyle
çalıştırın. Hasarlı aksesuarlar bu deneme
süresinde normal şartlarda parçalanacaktır.
h) Koruyucu ekipman kullanın. Uygulamaya
bağlı olarak yüz siperi veya güvenlik
gözlüğü kullanın. Duruma bağlı olarak
toz maskesi, kulaklık, eldiven ve küçük
zımpara veya iş parçası parçalarını
durdurabilecek iş önlüğü kullanın. Göz
koruyucu, çeşitli işlemlerin neden olduğu
uçan parçacıkları durdurabilecek özellikte
olmalıdır. Toz maskesi veya solunum aygıtı,
yaptığınız işlemin neden olduğu parçacıkları
filtreleyebilecek özellikte olmalıdır. Yüksek
yoğunluklu gürültüye uzun süre maruz
kalınması, işitme kaybına yol açabilir.
i) Etrafta bulunanların çalışma alanından
güvenli bir mesafede durmalarını sağlayın.
Çalışma alanına giren herkes koruyucu
ekipman giymelidir. İş parçasının veya
kırılan bir aksesuarın parçaları uçuşarak
çalışılan alanın hemen yakınında bulunanların
yaralanmasına neden olabilir.
j) Aletin, gömülü elektrik kablolarına veya
kendi kablosuna temas etmesine yol
açabilecek durumlarda aleti izole edilmiş
saplarından tutun. Kesim aksesuarı elektrik
TÜRKÇE
akımı bulunan kablolarla temas ettiğinde,
akım elektrikli aletin iletken metal parçaları
üzerinden kullanıcıya iletilerek elektrik
çarpmasına yol açabilir.
k) Elektrik kablosunu dönen aksesuardan
uzak tutun. Kontrolü kaybetmeniz durumunda
kablo kesilerek elinizin veya kolunuzun dönen
aksesuara çekilmesine neden olabilir.
l) Aksesuar tam olarak durmadan elektrikli
aleti asla yere koymayın. Dönen aksesuar
yüzeyi kaparak elektrikli aletin kontrolünüzden
çıkmasına neden olabilir.
m) Elektrikli aleti sağınızda veya solunuzda
taşırken çalıştırmayın. Dönen aksesuara
kazara temas edilmesi elbiselerinizi kapabilir,
aksesuarı vücudunuza çekebilir.
n) Elektrikli aletin havalandırma deliklerini
düzenli olarak temizleyin. Motor fanı tozu
gövdenin içine çeker ve toz metallerin aşırı
miktarda birikmesi elektrik hasarlarına yol
açabilir.
o) Elektrikli aleti yanıcı malzemelerin yanında
çalıştırmayın. Kıvılcımlar bu malzemelerin
tutuşmasına neden olabilir.
p) Sıvı soğutucu gerektiren aksesuarları
kullanmayın. Su veya başka soğutma
sıvılarının kullanılması elektrik çarpmasına
neden olabilir.
TÜM İŞLEMLER IÇIN EK
GÜVENLIK TALIMATLARI
Geri Tepmenin Nedenleri ve
Önlenmesi
Geri tepme, dönen çarkın, zımpara tabanının,
fırçanın veya başka bir aksesuarın sıkışma
veya takılmaya karşı gösterdiği reaksiyondur.
Sıkışma veya takılma dönen aksesuarın tutukluk
yapmasına ve ardından kontrol altında olmayan
elektrikli aletin tutukluk yaptığı noktada aksesuarın
dönüş istikametinin aksi istikametinde itilmesine
neden olmaktadır.
Örneğin, bir zımpara taşının iş parçasına sıkışması
veya takılması durumunda taşın sıkışma noktasına
giren kenarı, malzemenin yüzeyine işleyerek taşın
çıkmasına neden olabilir. Sıkışma sırasında taşın
hareket yönüne bağlı olarak taş, kullanıcıya doğru
veya kullanıcının uzağına atlayabilir. Zımpara
taşları ayrıca bu şartlar altında kırılabilir.
Geri tepme, aletin yanlış kullanılmasından ve/
veya hatalı kullanma prosedür veya şartlarından
kaynaklanır ve aşağıda verilen uygun tedbirler
alınarak önlenebilir:
a) Elektrikli aleti sağlam bir şekilde tutun
ve vücudunuz ile kolunuzu geri tepme
güçlerine dayanacak şekilde yerleştirin.
Geri tepmeye veya başlama sırasında tork
tepkisine karşı her zaman varsa yardımcı
tutamağı kullanın. Gerekli tedbirlerin alınması
durumunda kullanıcı tork tepkisini veya geri
tepme güçlerini kontrol edebilir.
b) Elinizi daima dönen aksesuardan uzak
tutun. Aksesuar elinizin üzerinde geri tepebilir.
c) Vücudunuzu, geri tepme olması halinde
elektrikli aletin hareket edebileceği alana
yerleştirmeyin. Geri tepme aleti, sıkışma
noktasındaki taş hareketinin aksi yönünde
itecektir.
d) Köşelerde, keskin kenarlarda vs.
çalışırken özel dikkat gösterin. Aksesuarın
zıplamasına veya takılmasına engel olun.
Köşeler, keskin kenarlar veya zıplama, dönen
aksesuarın takılmasına neden olarak kontrolün
kaybolmasına veya geri tepmeye yol açabilir.
e) Zincir testere bıçağı veya dişli testere
bıçağı takmayın. Bu tür bıçaklar sık sık geri
tepme yaparak kontrol kaybına neden olur.
Taşlama İşleri için Özel
Güvenlik Uyarıları
a) Yalnızca elektrikli aletiniz için önerilen disk
türleri ile seçili disk için tasarlanmış özel
siper kullanın. Elektrikli aletin tasarımına
uygun olmayan diskler yeterince korunamazlar
ve güvenli değildir.
b) Siper, diskin kullanıcı tarafında açıktan
kalan kısmı minimum olacak şekilde
elektrikli alete sıkıca bağlanmalı ve
maksimum güvenlik sağlayacak şekilde
konumlandırılmalıdır. Siper, kullanıcıyı kopan
disk parçaları ve diske kazara temas etme ve
giysiyi yakabilecek kıvılcımlara karşı korur.
c) Diskler sadece önerilen uygulamalarda
kullanılmalıdır. Örneğin: kesim diskinin
kenarı ile taşlama yapmayın. Taşlama
diskleri çevresel taşlama için tasarlanmışlardır,
bu disklere uygulanan kenar güçleri disklerin
parçalanmasına neden olabilir.
d) Her zaman seçilen disk için doğru boyutta
ve şekilde, hasarsız disk flanşları kullanın.
Uygun disk flanşları diski destekleyerek diskin
kırılma ihtimalini azaltırlar. Kesim disk flanşları
taşlama disk flanşlarından farklı olabilir.
249
TÜRKÇE
e) Büyük elektrikli aletlerin eskimiş disklerini
kullanmayın. Büyük elektrikli alet için
tasarlanmış disk küçük aletin yüksek hızı için
uygun değildir ve parçalanabilir.
Taşlama İşleri için Özel İlave
Güvenlik Uyarıları
a) Kesim diskinin sıkışmamasına dikkat edin
ve aşırı basınç uygulamayın. Aşırı derin
kesimler yapmaya çalışmayın. Diske aşırı
basınç uygulanması yükü ve kesim sırasında
diskin bükülme ya da sıkışma ihtimali ile diskin
geri tepme ve kırılma ihtimalini artırır.
b) Vücudunuzu dönen disk ile aynı
hizada veya arkasında kalacak şekilde
konumlandırmayın. İşlemin yapıldığı noktada
disk vücunuzdan uzağa doğru hareket
ederken olası bir geri tepme, dönen diskin ve
elektrikli aletin doğrudan üzerinize yürümesine
neden olabilir.
c) Disk sıkışma yapıyorsa veya herhangi
bir nedenle kesim işlemine ara verilirken
elektrikli aleti kapatın ve disk tamamen
durana kadar elektrikli aleti hareketsiz
olarak tutun. Disk hareket halindeyken
kesim yapılan yerden kesim diskini asla
çıkarmaya kalkışmayın; aksi takdirde geri
tepme meydana gelebilir. Diskin sıkışma
yapmasının nedenlerini araştırın ve gidermek
için gerekli düzeltmeleri yapın.
d) Üzerinde çalışılan parça üzerinde yeniden
kesim işlemi başlatmayın. Diskin tam hıza
çıkmasını bekleyin ve kesim noktasına
dikkatli bir şekilde yeniden girin. Elektrikli
alet üzerinde çalışılan parçaya yeniden
konumlandırılırken disk sıkışma, sağa sola
yürüme veya geri tepme yapabilir.
e) Diskin sıkışma veya geri tepme ihtimalini
en aza indirmek için panelleri veya büyük
parçaları destekleyin. Büyük parçalar kendi
ağırlıklarından dolayı bel vermeye meyillidirler.
Parçanın kesim hattına yakın bir noktaya ve
diskin her iki tarafınca olacak şekilde parçanın
kenarlarına destek yerleştirilmelidir.
f) Mevcut duvar veya diğer kör alanlarda
“dalarak kesme” yaparken daha dikkatli
olun. Dalan disk geri tepmeye neden
olabilecek gaz ve su hatlarını, elektrik
kablolarını ve nesneleri kesebilir.
Zımparalama İşleri için Özel
Güvenlik Uyarıları
a) Oldukça büyük zımpara kağıdı kullanmayın.
Zımpara kağıdını seçmeden üretici firmanın
önerilerine dikkat edin. Zımpara tabanından
daha büyük zımpara kağıtları yırtılma tehlikesi
oluştururlar ve takılma, diskin paralanması
veya geri tepmeye neden olabilirler.
Satinaj İşleri için Özel Güvenlik
Uyarıları
a) Sıradan işlemlerde bile fırçadan fırça
kıllarının atılabileceğini unutmayın. Fırçaya
fazla yük uygulayarak telleri aşırı germeyin.
Fırça kılları ince kumaş ve/veya cildi kolayca
delebilir.
b) Satinaj için siper kullanılması öneriliyorsa
telli disk veya fırçanın sipere temas
etmesine izin vermeyin. İş ve merkezkaç
kuvvetlerinden dolayı telli disk veya fırçanın
çapı büyüyebilir.
Ek Güvenlik Bilgileri
• Aksesuarların dişli montajı, taşlama
makinesinin mil dişine uymalıdır. Flanşlarla
monte edilen aksesuarlar için, aksesuarın
mil çaplarının flanjın yerleştirme çapına
uyması gerekmektedir. Elektrikli aletin montaj
donanımına uymayan aksesuarlar dengesiz
çalışır, aşırı titreşim yapar ve kontrolü
kaybetmeye neden olabilir.
• Merkezdeki bastırılmış tekerleklerin aşındırma
yüzeyi, koruma ağzının düzleminin altına
monte edilmesi gerekir. Düzgün şekilde monte
edilmemiş olan ve koruma ağzının düzlemine
yansıyan tekerlek, gereğince korunamayabilir.
Diğer riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme kaybı.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Tehlikeli maddelerin tozlarından kaynaklanan
riskler.
250
TÜRKÇE
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
•
Göz koruması kullanın.
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu, alet ile akü
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır.
•
Örnek:
2013 XX XX
İmalat Yılı
•
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
•
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz,
DE9116/DE9135 akü şarj cihazları için önemli
güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce, aküyü
kullanırken şarj cihazı, akü ve ürün üzerindeki
tüm talimatları ve uyarıcı işaretleri okuyun.
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas
etmeyin. Elektrik şoku veya elektrik
sebebiyle ölüm ortaya çıkabilir.
UYARI: Şok tehlikesi. Herhangi bir
sıvının şarj cihazının içine girmesine
izin vermeyin. Elektrik şokuna yol
açabilir.
DİKKAT: Yanık tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, sadece yeniden
şarj edilebilen DEWALT akülerini şarj
edin. Diğer akü türleri, yaralanma
veya hasara yol açacak şekilde infilak
edebilir.
DİKKAT: Belirli şartlar altında, şarj
cihazı güç kaynağına takılıyken, şarj
cihazının içinde bulunan açıktaki şarj
temas noktaları, yabancı maddelerle
kısa devre yapabilir. Çelik yünü,
alüminyum folyo veya metalik
parçacıklardan oluşan herhangi bir
•
•
•
•
•
•
takviye gibi iletken niteliği olan yabancı
maddeler, şarj etme yuvalarından
uzak tutulmalıdır. Şarj yuvasında akü
olmadığında, daima şarj cihazının
güç kaynağı bağlantısını kesin.
Temizlemeye kalkışmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin.
Aküyü, bu kılavuzda belirtilenlerin
haricinde herhangi başka şarj cihazlarıyla
şarj etmeye KALKIŞMAYIN. Şarj cihazı
ve akü, özel olarak birlikte çalışmak üzere
tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazlarının, yeniden şarj
edilebilen DeWALT akülerini şarj etme
dışında herhangi bir şekilde kullanılması
amaçlanmaz. Herhangi başka kullanım,
yangın, elektrik şoku veya elektrikle ölüm
riskine yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
Şarj cihazının bağlantısını sökerken
kabloyu değil fişi çekin. Bu, elektrik fişi ve
kablonun hasar görmesi riskini azaltacaktır.
Kablonun, üzerine basılmayacak,
takılıp düşülmeyecek şekilde
konumlandırıldığından emin olun; aksi
takdirde zarar görebilir veya gerilime maruz
kalabilirsiniz.
Mutlaka gerekli olmadığı sürece uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma
kablosunun kullanılması, yangına, elektrik
şokuna veya elektrikle ölüme yol açabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir
nesne yerleştirmeyin veya şarj cihazını,
havalandırma yuvalarını kapatabilecek ve
aşırı iç ısınmaya yol açabilecek yumuşak
bir yüzeye yerleştirmeyin. Şarj cihazını
tüm ısı kaynaklarının uzağına konumlandırın.
Şarj cihazı, kasanın üstündeki ve altındaki
yuvalarla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı bir kabloyla veya fişle
çalıştırmayın bunları derhal değiştirin.
Sert bir darbe almışsa, düşmüşse veya
herhangi bir şekilde zarar görmüşse şarj
cihazını çalıştırmayın. Cihazı yetkili bir servis
merkezine götürün.
Şarj cihazını açmaya çalışmayın; servis
veya onarım gerekirse yetkili bir servis
merkezine götürün. Hatalı olarak yeniden
kurulması, elektrik şoku, elektrikle ölüm veya
yangın gibi risklere yol açabilir.
251
TÜRKÇE
• Herhangi bir temizlikten önce şarj cihazının
fişini prizden çekin. Bu, elektrik şoku
riskini azaltacaktır. Aküyü çıkarmak riski
azaltmaz.
• HİÇBİR ZAMAN 2 şarj cihazını birlikte
bağlamaya çalışmayın.
• Şarj cihazı, standart 230V ev elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Başka herhangi bir voltajla kullanmayı
denemeyin. Bu, araç şarj cihazı için geçerli
değildir.
BU TALIMATLARI SAKLAYIN
Şarj cihazları
DE9116 şarj cihazları, 7.2 – 18 V arasındaki NiCd
ve NiMH pil takımlarını kabul etmektedir.
DE9135 şarj cihazı 7.2 – 18 V NiCd, NiMH veya
Li-İyon pillere uygundur.
Bu şarj cihazları ayarlama gerektirmez ve
kullanımı mümkün olduğunda kolay olacak şekilde
tasarlanmıştır.
Şarj Etme (şek. [fig.] 2)
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas
etmeyin. Elektrik çarpması veya
elektrikle ölüm tehlikesi.
1. Aküyü takmadan önce, şarj cihazının (l) fişini
uygun prize takın.
2. Aküyü şarj cihazına takın. Kırmızı (şarj)
ışığın sürekli yanıp sönmesi, şarj işleminin
başladığını gösterir.
3. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: NiCd, NiMH ve Li-Ion pillerden maksimum
performans ve kullanım ömrü elde etmek için pili ilk
defa kullanmadan önce en az 10 saat şarj edin.
Şarj İşlemi
A künün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj durumu
şarj oluyor
–
tamamen şarj oldu
–––––––––––
sıcak/soğuk akü gecikmesi
––
arızalı akü, değiştirin
•••••••••••
problem
••
252
–
–
••
–
–
––
–
••
••
Otomatik Yenileme
Otomatik yenileme modu, aküdeki ayrı hücrelerin
en yüksek kapasitede eşitlenmesini veya
dengelenmesini sağlayacaktır. Aküler haftada bir
ya da akü artık aynı miktarda iş çıkarmadığı zaman
yenilenmelidir.
Akünüzü yenilemek için her zaman olduğu gibi
aküyü şarj cihazınıza yerleştirin. Aküyü en az
10 saat şarj cihazında bırakın.
Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur.
Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü ömrü
sağlamaktadır.
SADECE LI-ION AKÜLER
Li-Ion aküler, aküyü aşırı yük, aşırı ısınma veya
derin deşarja karşı koruyan Elektronik Koruma
Sistemli olarak tasarlanmışlardır.
Elektronik Koruma Sisteminin devreye girmesi
durumunda alet otomatik olarak kapanır. Bu
durumla karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj cihazına
yerleştirin ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve
şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra belirtilen
şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar veya
toz gibi patlayıcıların bulunduğu ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Aküyü
şarj cihazına takar veya çıkarırken toz veya
dumanlar tutuşabilir.
• Aküleri yalnızca DEWALT şarj cihazlarında şarj
edin.
• Su veya başka sıvılar SIÇRATMAYIN ve
bunlara BATIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü, sıcaklığın 40 °C’ye
veya üzerine ulaşabileceği yerlerde
(yaz aylarında dışarıdaki sundurmalar
veya metal binalar gibi) saklamayın ve
kullanmayın.
TÜRKÇE
TEHLİKE: Hiçbir zaman herhangi bir
nedenle aküyü açmaya çalışmayın.
Gövdesi çatlamış veya hasarlı
aküyü şarj cihazına takmayın. Aküyü
ezmeyin, düşürmeyin ve hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, ezilmiş veya herhangi bir
şekilde hasar görmüş (çiviyle delinmiş,
çekiç darbesi almış, üzerine basılmış)
aküyü veya şarj cihazını kullanmayın.
Elektrik şokuna veya elektrik sebebiyle
ölüme neden olabilir. Hasarlı aküler,
geri dönüştürülmek üzere yetkili
servise götürülmelidir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
aküleri bulunan bazı aletler, akü
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
NİKEL KADMİYUM (NiCd) VEYA NİKEL
METAL HİDRÜR (NiMH) İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir.
• Aşırı kullanım veya sıcaklık koşullarında,
akü hücrelerinden az miktarda sıvı sızabilir.
Bu, hasar olduğunu göstermez.
Ancak dış mühür bozulursa:
a. ve akü sıvısı cildinize bulaşırsa, derhal
cildinizi su ve sabunla birkaç dakika
boyunca yıkayın.
b. ve akü sıvısı gözlerinize bulaşırsa, en az
10 dakika boyunca gözlerinizi temiz suyla
yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın. (Tıbbi
not: Sıvı, %25–35 oranında potasyum
hidroksit solüsyonudur.)
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir sabun
ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Akü Kapağı (şek. 3)
Bağlantısız bir akünün ilgili parçalarını örtmek
üzere bir koruyucu akü kapağı başlığı temin
edilmiştir. Koruyucu kapağın yerinde olmaması
halinde, gevşek metal nesneler bu parçalara kısa
devre yaparak, yangın tehlikesine yol açabilir ve
aküye zarar verebilir.
1. Aküyü şarj cihazına veya alete yerleştirmeden
önce koruyucu akü kapağını çıkarın (şek. 3A).
2. Aküyü şarj cihazı veya aletten çıkardıktan
hemen sonra koruyucu kapağı bağlantılı
parçaların üzerine yerleştirin (şek. 3B).
UYARI: Bağlantısız bir aküyü
taşımadan veya saklamadan önce
koruyucu akü kapağının yerinde
olduğundan emin olun.
AKÜ
AKÜ TİPİ
DC411 18 voltluk pil takımları ile çalışmaktadır.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
NOT: Li-Ion aküler saklanırken tam şarjlı
olmalıdır.
2. Uzun süreli saklama, akü ya da şarj cihazına
zarar vermez. Uygun şartlar altında aküler, 5
yıla kadar saklanabilirler.
Şarj cihazı ve akü üzerindeki
etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak,
şarj cihazı ve akü üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
253
TÜRKÇE
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
1 Flanş seti
1 İki-pimli somun anahtarı
2 Pil takımı (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
Akü şarj oluyor.
1 Pil şarj cihazı (DC411KL, DC411KB,
DC411KA)
Akü şarj oldu.
1 Kit kutusu (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1 Kullanım kılavuzu
Akü arızalı.
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
1 Parça şeması
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şekil 1, 2, 8)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Sadece DEWALT aküleri ile kullanın,
diğerleri patlayabilir ve kişisel yaralanma
ve hasara yol açabilir.
a. tetik anahtarı
Suya maruz bırakmayın.
b. kilit kapalı düğmesi
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
d. mil (şekil 8)
c. mil kilit düğmesi
Sadece 4 °C ve 40 °C arasında şarj
edin.
e. yan kol
f. zımpara disk
g. anti kilit sırt flanşı
h. cıvata sıkma somunu
Aküyü çevreye gerekli özeni göstererek
imha edin.
i. muhafaza (tip 27)
j. pil takımı
k. pil çıkarma düğmeleri
NiMH, NiCd+ ve Li-Ion aküyü ateşe
atmayın.
KULLANIM ALANI
Şarj cihazı, NiMH ve NiCd aküleri şarj
eder.
DC411 ağır hizmet tipi avuç içi taşlama makineleri
profesyonel taşlama, kesme, zımparalama ve tel
fırçalama uygulamaları için tasarlanmıştır.
Şarj cihazı, Li-Ion aküleri şarj eder.
Ortadan basık çarklar ve flap disk dışında taşlama
çarkı KULLANMAYIN.
Şarj süresi için Teknik veriler
bölümüne bakın.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Ambalaj İçeriği
Bu ağır hizmet tipi açılı taşlama makineleri
profesyonel elektrikli aletlerdir.
Ambalaj içeriğinde aşağıdakiler bulunmaktadır:
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
1 Avuçiçi taşlama makinesi
1 Tip 27 muhafaza
1 Yan kol
254
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
TÜRKÇE
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman akü voltajının, alet
etiketindeki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin. Ayrıca, şarj cihazınızın voltajının şebeke
voltajı ile aynı olmasına dikkat edin.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
AKÜYÜ ALETTEN ÇIKARMAK İÇİN
1. Çıkarma düğmelerine (k) basın ve aküyü aletin
kabzasından çekerek çıkarın.
2. Aküyü şarj cihazına bu kılavuzun şarj cihazı
kısmında anlatıldığı şekilde takın.
Yan Tutamağın Takılması
(şek. 4)
UYARI: Aleti kullanmadan önce
tutamağın iyice sıkıldığından emin
olun.
UYARI: Aletin kontrolünü sağlamak için
her zaman yan tutamak kullanılmalıdır.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Yan kol (e), alet gövdesinin her iki tarafında
bulunan dişli yuvalara takılabilir. Aleti kullanmadan
önce, kolun güvenli bir şekilde sıkıştırılmış
olduğunu kontrol edin.
Uzatma kablosu kullanılması
Kullanıcı konforunu artırmak üzere kesme işlemleri
için dişli kutusu 90° dönmektedir.
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (Teknik
verilere bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Montaj ve ayarlama
işleminden önce, her zaman aküyü
çıkarın. Aküyü takıp çıkarmadan
önce her zaman aleti kapatın.
UYARI: Sadece DEWALT aküleri ve
şarj aletleri kullanın.
Aküyü Alete Takıp Çıkarma
(şek. 2)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
NOT: Akünün (j) tam şarjı olduğundan emin olun.
AKÜYÜ ALETE TAKMAK İÇİN
1. Aletin kabzasının içinde bulunan tırnakla
aküyü aynı hizaya getirin (şek. 2).
2. Yerine oturduğunu duyuncaya dek aküyü
sıkıca kabzaya sokun.
Dişli Kutusunun Döndürülmesi
(şekil 4)
UYARI: Ciddi kişisel yaralanma
tehlikesini azaltmak için,
herhangi bir ayar yapmadan ya
da ek parçaları veya aksesuarları
çıkarmadan/monte etmeden önce aleti
kapatın ve pil takımını çıkarın.
1. Dişli kutusunu motor muhafazasına bağlayan
dört adet köşe vidayı çıkartın.
2. Dişli kutusunu motor muhafazasından
ayırmaksızın dişli kutusu başını arzu edilen
konuma çevirin.
NOT: Dişli kutusu ve motor muhafazası
3,17 mm’den daha fazla ayrılırsa, alete bir
DEWALT servis merkezi tarafından servis verilmesi
ve yeniden toplanması gerekir. Aletin servise
gönderilmemesi fırça, motor ve rulman arızalarına
yol açabilir.
3. Dişli kutusunu motor muhafazasına tutturmak
için vidaları tekrar yerine takın. Vidaları 2,2 Nm
tork ile sıkıştırın. Aşırı sıkılması vidaların diş
sıyırmasına neden olabilir
Muhafazanın Montajı ve
Çıkarılması (şekil 5)
UYARI: Montaj ve ayarlama işleminden
önce, her zaman aküyü çıkarın. Aküyü
takıp çıkarmadan önce her zaman aleti
kapatın.
255
TÜRKÇE
DİKKAT: Muhafazalar tüm taşlama
diskleri, kesim diskleri, tel fırça ve
tel disklerle kullanılmalıdır. DC411,
basık merkezli diskler (Tip 27) ve
göbekli taşlama diskleri (Tip 27) ile
kullanım için tasarlanmış bir muhafaza
ile birlikte verilir. Aynı muhafaza tel kap
fırçalar ile kullanım için tasarlanmıştır.
DC411 taşlama makinesi kullanırken Tip 1 siper
KULLANILMALIDIR. Tip 1 siperler ücreti mukabili
DEWALT satış noktalarından temin edilebilirler.
NOT: Bu taşlama makineleri ile kullanılabilen
diğer aksesuarlar için lütfen bu kısmın sonundaki
Taşlama ve Kesim Aksesuar Çizelgesine
bakınız.
1. Muhafaza mandalını (p) açın ve muhafazadaki
dişleri (m) dişli kutusundaki yuvalarla (n) aynı
hizaya getirin.
2. Muhafaza dişleri yerine oturuncaya kadar
muhafazayı aşağıya doğru bastırın ve dişli
kutusu göbeği üzerindeki yivlerde serbestçe
döndürün.
3. Muhafaza mandalı açık halde iken muhafazayı
(i) arzu edilen çalışma konumuna çevirin.
Maksimum operatör korumasını sağlamak için,
muhafaza gövdesi, mil ve operatör arasında
konumlandırılmalıdır.
4. Muhafazayı dişli kutusuna sıkıca bağlamak
için muhafaza mandalını kapatın. Mandal
kapalıyken muhafazayı elle çeviremiyor
olmalısınız. Gevşek bir muhafaza ile ya da
sıkıştırma kolu açık konumdayken taşlamayı
çalıştırmayın.
5. Muhafazayı çıkarmak için muhafaza mandalını
açın, dişler yuvalarla aynı hizaya gelinceye
kadar muhafazayı çevirin ve yukarı çekerek
çıkarın.
NOT: Muhafaza fabrikada dişli kutusu göbeğinin
çapına göre önceden ayarlanmıştır. Belli bir zaman
sonra muhafaza gevşerse, muhafaza alete takılı ve
sıkıştırma kolu kapalı konumda iken ayar vidasını
(o) sıkıştırın.
DİKKAT: Sıkıştırma kolu açık
konumdayken ayar vidasını
sıkıştırmayın. Muhafaza ya da montaj
göbeğinde algılanamayan bir hasar
meydana gelebilir.
DİKKAT: Muhafaza, ayar kıskacı ile
sıkıştırılamıyorsa aleti kullanmayın.
Kişisel yaralanma tehlikesini azaltmak
256
için, aleti ve muhafazayı bir servis
merkezine götürerek muhafazanın
onarılması ya da değiştirilmesini
sağlayın.
İKAZ: Aletin hasar görme tehlikesini
azaltmak için, sıkıştırma kolu
açık konumdayken ayar vidasını
sıkıştırmayın. Muhafaza ya da montaj
göbeğinde algılanamayan bir hasar
meydana gelebilir.
NOT: Kenar taşlama ve kesme işlemi bu amaçla
tasarlanmış ve belirlenmiş olan Tip 27 disklerle
gerçekleştirilebilir; 6,35 mm kalınlığa sahip diskler
yüzey taşlama için, 3,17 mm diskler de kenar
taşlama için tasarlanmıştır.
Tabanın/Kumlama Tabakasının
Takılıp Çıkarılması (şekil 1, 8)
1. Siper yukarı gelecek şekilde aleti bir masaya
yatırın.
2. Destek flanşını (g) çıkarın.
3. Kauçuk tabayı milin (d) üzerine düzgün bir
şekilde yerleştirin.
4. Kumlama tabakasını kauçuk tabanın üzerine
yerleştirin.
5. Dişli tespit somununu (h) mile vidalayın. Dişli
tespit somunu (h) üzerindeki halka kauçuk
tabaya bakmalıdır.
6. Mil kilidine (c) bastırın ve yerine kilitlenene dek
mili (d) çevirin.
7. Çift çatallı anahtarı kullanarak dişli tespit
somununu (h) sıkın.
8. Mil kilidini bırakın
9. Kauçuk tabayı çıkarmak için çift çatallı
anahtarla dişli tespit somununu (h) sökün.
Çalıştırmadan Önce
• Siperi ve uygun disk ya da fırçayı takın.
Oldukça aşınmış disk veya fırçaları
kullanmayın.
• Hasar görmüş olan bir aksesuarı kullanmayın.
Her kullanımdan önce aksesuarları inceleyin,
örneğin aşındırıcı diski talaş ve çatlaklara
karşı, disk tabanı çatlak, kopma ya da aşırı
kullanıma karşı, tel fırçayı gevşek ya da
kırık tellere karşı kontrol edin. Elektrikli alet
ya da aksesuar düşürülürse, hasar olup
olmadığını kontrol edin ya da sağlam aksesuar
takın. Aksesuarın incelenmesi ve monte
TÜRKÇE
edilmesinden sonra, kendinizi ve etraftaki
insanları dönen aksesuar düzleminden uzakta
tutun ve bir dakika boyunca elektrikli aleti
boşta ve maksimum hızda çalıştırın. Bu test
süresince hasarlı aksesuarlar normal olarak
kırılarak dağılacaktır.
• İç ve dış flanşın düzgün takıldığından emin
olun. Taşlama ve Kesim Aksesuarları
Çizelgesinde verilen talimatlara uyun.
• Disk veya fırçanın, aksesuar ve alet üzerindeki
oklar yönünde döndüğünü kontrol edin.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın. Aleti yeniden bağlamadan önce
aletin kapalı olduğundan emin olmak
için tetik düğmesine basıp bırakın.
UYARI:
• Taşlanacak tüm malzemelerin
yerlerine sıkıca sabitlendiklerinden
emin olun.
• İş parçasını stabil bir yüzeye
sabitlemek ve desteklemek için
kelepçe veya mengene kullanın.
İş parçasını hareket etmesini ve
kontrolden çıkmasını engellemek
için sabitlemek ve desteklemek
önemlidir. İş parçasının hareket
etmesi veya kontrolden çıkması
tehlike oluşturabilir ve yaralanmaya
sebebiyet verebilir.
• Üzerinde çalıştığını parçayı sabitleyin.
Mandallama cihazları tarafından veya
benzer şekilde mandallanan çalışma
parçası elle sabitlemeden daha iyi
tutmaktadır.
• Diskin sıkışma veya geri tepme
ihtimalini en aza indirmek için
panelleri veya büyük parçaları
destekleyin. Büyük parçalar kendi
ağırlıklarından dolayı bel vermeye
meyillidirler. Parçanın kesim hattına
yakın bir noktaya ve diskin her iki
tarafınca olacak şekilde parçanın
kenarlarına destek yerleştirilmelidir.
• Bu aleti kullanırken daima iş
eldivenleri kullanın.
• Kullanım esnasında dişli kutusu çok
sıcak bir hale gelir.
• Alete sadece hafif bir baskı uygulayın.
Diske yanal basınç uygulamayın.
• Aşırı yüklemekten kaçının. Aletin
ısınması durumunda soğuması
için yüksüz durumda birkaç dakika
çalıştırın. Soğumadan aksesuarlara
dokunmayın. Kullanım esnasında
diskler çok ısınır.
• Büyük delikli taşlama çarklarını
uydurmak için ayrı daraltma burçları
veya adaptörleri kullanmayın.
• Siperi yerinde değilken aleti asla
kullanmayın.
• Alet taşlama çanağıyla birlikte
kullanılacak şekilde tasarlanmamıştır.
• Elektrikli aleti kesim standı ile
kullanmayın.
• Yapışık aşındırıcı ürünlerle asla
defterleri kullanmayın.
• Alet kapatıldıktan sonra çarkın
dönmeye devam ettiğini unutmayın.
Uygun El Pozisyonu (şekil 1, 9)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu bir elin yan tutamakta (e) ve
diğer elin ana tutamakta (q) olmasını gerektirir.
Anahtar
KILIT DÜĞMESI VE TETIK ANAHTAR
(ŞEKIL 6)
Kesme aletiniz bir kilit düğmesi ile donatılmıştır (b).
Tetik anahtarını kilitlemek için, şekilde
gösterildiği gibi kilit düğmesine basın. Kilit düğmesi,
kilit simgesine doğru bastırıldığında ünite kilitlenir.
Aletin istem dışı çalışmasını önlemek için
taşıma ya da saklama sırasında her zaman tetik
anahtarını kilitleyin.
257
TÜRKÇE
Tetik anahtarının kilidini açmak için, kilit
düğmesine basın. Kilit düğmesi, kilit açma
simgesine doğru bastırıldığında ünite kilidi açılır.
Kilit düğmesi kırmızı renkte olup anahtarın kilit
açık konumunda olduğunu gösterir.
Aleti çalıştırmak için tetik anahtarını (a) çekin. Tetik
anahtarı bırakılınca alet KAPALI konuma geçer.
NOT: Bu aletin, anahtarın AÇIK konumda kilitli
olması için herhangi bir sağlaması yoktur ve başka
bir şekilde asla AÇIK konumunda kilitlenmemelidir.
DİKKAT: Aletin çalışmaya başlaması
sırasında, kullanırken ve disk ya da
aksesuar dönmeyi durduruncaya kadar
kontrolü sağlamak için yan kolu ve
gövdeyi sıkıca tutun. Aleti bir kenara
koymadan önce diskin tamamen
durmuş olduğundan emin olun.
DİKKAT: Aletin çalışma yüzeyine
temas etmesinden önce tam hıza
erişmesine izin verin. Aleti kapatmadan
önce çalışma yüzeyinden yukarı
kaldırın.
MIL KILIDI
Mil kilit pimi, disk takma ve çıkarma sırasında milin
dönmesini önlemek için kullanılır. Mil kilit pimini
sadece alet kapalı, pil çıkarılmış ve disk tamamen
durmuşken kullanın.
İKAZ: Alete hasar verme tehlikesini
azaltmak için, alet çalışırken mil kilidini
bağlamayın. Alet hasar görecek ve
bağlı aksesuarın dönmesi duracak,
muhtemelen yaralanmaya neden
olacaktır.
Kilidi etkinleştirmek için mil kilit düğmesine basın
ve mili çeviremeyeceğiniz ana kadar çevirmeye
devam edin.
Çukur Göbekli Taşlama
Diskleri ve Zımpara Flap
Disklerinin Montajı ve
Kullanımı
GÖBEKLI DISKLERIN MONTAJI VE
SÖKÜLMESI (ŞEK. 1, 7)
UYARI: Ciddi kişisel yaralanma
tehlikelerini azaltmak için, herhangi
bir ayar yapmadan ya da ek parça
veya aksesuarları çıkarmadan/monte
etmeden önce aleti kapatın ve pil
takımını çıkarın.
258
Göbekli diskler, M14 dişli mil üzerine doğrudan
takılırlar.
1. Diski elle çevirerek mil üzerine takın.
2. Mil kilit düğmesine basın ve disk göbeğini
sıkıştırmak için anahtar kullanın.
3. Diski çıkarmak için yukarıdaki prosedürü
tersten yapın.
DİKKAT: Alet çalıştırılmadan önce
diskin tam olarak yerleştirilmemiş
olması alete ya da diske hasar
verebilir.
GÖBEKSIZ DISKLERIN MONTAJI (ŞEK. 8)
UYARI: Ciddi kişisel yaralanma
tehlikelerini azaltmak için, herhangi
bir ayar yapmadan ya da ek parça
veya aksesuarları çıkarmadan/monte
etmeden önce aleti kapatın ve pil
takımını çıkarın.
Basılı merkezli Tip 27 taşlama diskleri, verilen
flanşlarla birlikte kullanılmalıdır.
1. Kalkık merkez diske karşı gelecek şekilde antikilit sırt flanşını (g) mil (d) üzerine monte edin.
Disk(ler)i yerleştirmeden önce sırt flanşını
bastırarak ve bükerek oyuk kısmının milin düz
kısımlarına oturduğundan emin olun.
2. Diski sırt flanşına karşı flanşın çıkık merkezine
ortalayarak yerleştirin.
3. Mil kilit düğmesine basarken mil üzerindeki
sıkıştırma somununu (h) çevirin. Monte
ettiğiniz disk kalınlığı 3,17 mm değerinden
fazla ise çıkık merkez disk merkezine oturacak
şekilde dişli sıkıştırma somununu mil üzerine
yerleştirin (Şek. 8A). Monte ettiğiniz disk
kalınlığı 3,17 mm değerinde ya da daha
az ise, çıkık merkez disk merkezine karşı
olmayacak şekilde dişli sıkıştırma somununu
mil üzerine yerleştirin (Şek. 8B).
4. Mil kilit düğmesine basılı tutarak sıkıştırma
somununu anahtarla sıkın.
5. Diski çıkarmak için mil kilit düğmesine basın
ve dişli sıkıştırma somununu anahtarla
gevşetin.
NOT: Sıkıştırma somunu sıkıldıktan sonra disk
dönerse, dişli sıkıştırma somununun yönünü
kontrol edin. Diske karşı sıkıştırma somunu
üzerinde kılavuzla ince bir disk monte edilirse,
kılavuz yüksekliği sıkıştırma somununun diski
tutmasını önleyeceği için disk dönecektir.
TÜRKÇE
TAŞLAMA DISKLERI ILE YÜZEY TAŞLAMA
1. Aletin, çalışma yüzeyine temas etmesinden
önce tam hıza erişmesine izin verin.
2. Alet yüksek hızda çalışırken çalışma yüzeyine
minimum basınç uygulayın. Alet yüksek hızda
çalışırken taşlama oranı da en yüksek değerde
olur.
3. Alet ve çalışma yüzeyi arasında 20° ila 30° açı
değerini koruyun.
4. Çalışma yüzeyinde oyukların oluşmasını
önlemek için aleti sürekli olarak ileri ve geri
hareket ettirin.
5. Aleti kapatmadan önce çalışma yüzeyinden
uzaklaştırın. Aleti yere koymadan önce
durmasını bekleyin.
TAŞLAMA DISKLERI ILE KENAR TAŞLAMA
UYARI: Alet kesici olarak ya da derin
taşlama amacıyla kullanılırken kesme
ve kenar taşlama için kullanılan diskler
eğilir ya da bükülürse kırılabilir ya
da geri tepebilir. Ciddi yaralanma
tehlikesini azaltmak için standart
bir Tip 27 muhafaza ile bu disklerin
kullanımını yüzeysel kesme ve çentik
açma şeklinde [13 mm derinlikten daha
az] sınırlandırın. Muhafazanın açık
tarafı operatörden uzak olacak şekilde
konumlandırılmalıdır.
1. Aletin, çalışma yüzeyine temas etmesinden
önce tam hıza erişmesine izin verin.
2. Alet yüksek hızda çalışırken çalışma yüzeyine
minimum basınç uygulayın. Alet yüksek hızda
çalışırken taşlama oranı da en yüksek değerde
olur.
3. Kendinizi diskin açık alt tarafı size doğru
bakmayacak şekilde konumlandırın.
4. İş parçası üzerinde kesim başladıktan
ve çentik atıldıktan sonra kesimin açısını
değiştirmeyin. Açıyı değiştirmek diskin
bükülmesine neden olur ve diski kırabilir.
Kenar taşlama diskleri bükülme neticesinde
oluşan yan basınçlara dayanacak şekilde
tasarlanmamıştır.
5. Aleti kapatmadan önce çalışma yüzeyinden
uzaklaştırın. Aleti yere koymadan önce
durmasını bekleyin.
UYARI: Yüzey taşlama uygulamaları
için kenar taşlama/kesme diskleri
kullanmayın çünkü bu diskler yüzey
taşlama ile karşılaşılan yan basınçlar
için tasarlanmamıştır. Disk kırılması
ve ciddi kişisel yaralanmalar meydana
gelebilir.
Boya Zımparalaması Yaparken
Alınacak Önlemler
1. Kurşun tabanlı boyanın zımparalanması kirli
tozun zor kontrol edilmesi nedeniyle TAVSİYE
EDİLMEZ. Kurşun zehirlenmesi en çok
çocuklar ve hamile kadınlar için tehlikelidir.
2. Kimyasal analizini yapmadan bir boyanın
kurşun içerip içermediğini tespit etmek zor
olduğundan boya zımparalaması yaparken
aşağıdaki önlemleri almanızı tavsiye ediyoruz:
KİŞİSEL GÜVENLİK
1. Temizlik bitirilinceye kadar hiç bir çocuk ya
da hamile kadın boya zımparalama işlemi
yapılan çalışma alanına girmemelidir.
2. Çalışma alanına giren herkes toz maskesi
ya da solunum cihazı takmalıdır. Filtre her
gün ya da kullanan kişi nefes almada zorluk
yaşadığında yenisiyle değiştirilmelidir.
NOT: Sadece kurşun boya tozu ve dumanı ile
çalışmaya uygun toz maskeleri kullanılmalıdır.
Sıradan boya maskeleri bu korumayı
sağlamazlar. N.I.O.S.H. onaylı maske için
yerel donanım satıcınıza başvurun.
3. Kirlenen boya parçacıklarının vücuda girmesini
önlemek için çalışma alanında YEMEK
YEMEYİN, SIVI ALMAYIN ya da SİGARA
İÇMEYİN. Yemek yemeden, sıvı ya da sigara
içmeden ÖNCE çalışanlar yıkanmalı ve tam
olarak temizlenmelidir. Çalışma alanında
üzerine toz gelecek olan yiyecek, içecek ya da
sigara parçaları bırakılmamalıdır.
ÇEVRESEL GÜVENLİK
1. Boyanın, üretilen toz miktarını en aza indirecek
şekilde çıkartılması gerekir.
2. Boya çıkarma işleminin yapıldığı alanların
4 mil (0,1016 mm) kalınlığında plastik tabaka
ile sızdırmazlığı sağlanmalıdır.
3. Zımparalama işlemi boya tozunun çalışma
alanı dışına çıkışı azaltılacak şekilde
yapılmalıdır.
TEMİZLEME VE İMHA ETME
1. Zımparalama projesi sırasında çalışma
alanındaki tüm yüzeyler her gün vakumlanmalı
259
TÜRKÇE
ve iyice temizlenmelidir. Vakum filtre torbaları
sık sık değiştirilmelidir.
2. Boya yaparken yere serilen plastik toplanmalı
ve talaş tozu ya da diğer çerçöp ile birlikte
bertaraf edilmelidir. Sızdırmaz çöp kaplarına
yerleştirilmeli ve normal çöp toplama
prosedürleri ile bertaraf edilmelidir.
Temizlik sırasında çocuklar ve hamile kadınlar
yakın çalışma alanından uzak tutulmalıdır.
3. Tekrar kullanılmadan önce çocukların
kullandığı tüm oyuncaklar, yıkanabilir
mobilyalar ve aletler iyice yıkanmalıdır.
Tel Fırçaların ve Tel Disklerin
Montajı ve Kullanılması
Kap şeklinde tel fırçalar ya da tel diskler, flanş
kullanılmadan doğrudan taşlama miline çevrilerek
takılır. M14 vida dişli göbek ile sadece tel fırça ya
da diskleri kullanın. Tel fırça ve diskler kullanılırken
Tip 27 muhafaza gerekmektedir.
DIKKAT: Kişisel yaralanma
tehlikesini azaltmak için tel fırça ve
diskleri kullanırken iş eldiveni giyin.
Keskin olabilirler.
DIKKAT: Alete hasar verme
tehlikesini azaltmak için, disk ya
da fırça, monte edildiğinde veya
kullanımda olduğunda muhafazaya
temas etmemelidir. Aksesuar diskten
ya da kaptan tel kopmasına neden
olan algılanmayan hasarlar meydana
gelebilir.
TEL KAP FIRÇALAR VE TEL DİSKLERİN
MONTAJI
UYARI: Ciddi kişisel yaralanma
tehlikesini azaltmak için,
herhangi bir ayar yapmadan ya
da ek parçaları veya aksesuarları
çıkarmadan/monte etmeden önce aleti
kapatın ve pil takımını çıkarın.
1. Diski elle çevirerek mil üzerine takın.
2. Mil kilit düğmesine basın ve tel disk ya da
fırçanın göbeği üzerinde diski sıkmak için bir
anahtar kullanın.
3. Diski çıkarmak için yukarıdaki prosedürü
sondan başa doğru izleyin.
260
İKAZ: Alete hasar verme tehlikesini
azaltmak için aleti çalıştırmadan
önce disk göbeğini düzgün bir şekilde
yerleştirin.
TEL KAP FIRÇALAR VE TEL DİSKLERİN
KULLANIMI
Tel diskler ve fırçalar pas, tortu ve boya çıkarmak
için, düz olmayan yüzeyleri düzleştirmek için
kullanılabilir.
1. Çalışma yüzeyine temas ettirmeden önce
aletin tam hıza erişmesine izin verin.
2. Alet yüksek hızda çalışırken çalışma yüzeyine
minimum basınç uygulayın. Alet yüksek hızda
çalışırken malzeme sökme oranı da en yüksek
değerde olur.
3. Alet ve çalışma alanı arasında, tel kap fırçalar
için 5˚ - 10˚’lik açı bulundurun.
4. Tel disklerle disk kenarı ve çalışma yüzeyi
arasında teması devam ettirin.
5. Çalışma yüzeyinde oyukların oluşmasını
önlemek için aleti sürekli olarak ileri ve geri
hareket ettirin. Aletin çalışma yüzeyinde
hareket etmeden durması ya da aleti dairesel
hareketlerle kullanmak çalışma yüzeyinde
yanma ve kıvrılma işaretlerine neden olur.
6. Aleti kapatmadan önce çalışma yüzeyinden
uzaklaştırın. Aleti yere koymadan önce
durmasını bekleyin.
DIKKAT: Bir kenar üzerinde çalışırken
çok dikkatli olun, taşlama makinesi
aniden keskin bir hareket yapabilir.
Metal Uygulamaları
Aleti metal uygulamalarda kullanırken metal
talaşının neden olduğu kalıcı riskleri engellemek
için kaçak akım rölesinin takılı olduğundan emin
olun.
Kaçak akım rölesi tarafından güç kaynağı
kapatılırsa aleti yetkili DEWALT servisine götürün.
UYARI: Uç çalışma koşullarında,
metalle çalışırken makine gövdesinde
iletken toz birikebilir. Bu ise makinenin
içindeki koruyucu izolasyonun
bozulmasına ve olası elektrik çarpması
risklerine neden olabilir.
Makinenin içinde metal talaşı birikmesini
engellemek için havalandırma deliklerini her gün
temizlemenizi tavsiye ederiz. Bkz. Bakım.
TÜRKÇE
Flap Disk Kullanımı
UYARI: Metal tozu birikimi. Metal
uygulamalarında flap disklerin aşırı
kullanılması elektrik çarpması riskini
artırır. Riski azaltmak için kullanmadan
önce kaçak akım rölesi takın ve
aşağıdaki bakım talimatlarına göre
havalandırma deliklerine kuru basınçlı
hava üfleyerek havalandırma deliklerini
her gün temizleyin.
Metal Kesimi
Yapışık aşındırıcılar ile kesim yaparken her
zaman tip 1 siper kullanın.
Kesim esnasında kesilen malzemeye uyumlu
şekilde ortalama beslemede kesim yapın. Kesim
diskine basınç uygulayarak makineyi eymeyin veya
daha kısa olabilir.
Aşağıda çalışan disklerin hızlarını düşürmek için
artık yandan uygulanan kesim diskleri gereklidir.
Makine her zaman yukarı eğimli şekilde
çalışmak zorundadır. Diğer şekilde, kontrol edilen
partnerinden sana buluşan bir liste var mı.
When cutting profiles and square bar, it is best to
start at the smallest cross section.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Şarj cihazı ve akü takımının servisi yapılamaz.
İçinde servisi yapılabilecek parça yoktur.
Kullanım Ömrü Dolmuş
Kömürler
Karbon kömürlerin kullanım ömrünün hemen
hemen dolduğunu ve aletin servise ihtiyaç
duyduğunu göstermek üzere motor otomatik olarak
kapanır. Karbon kömürlere kullanıcı tarafından
servis yapılamaz. Aletini yetkili DEWALT servisine
götürün.
Sert Taşlama
Dişilerimin ağzında mantar falan çıkmış en ca 2
yıllun grürmüş iui u
En iyi eğimler makinenin 30° veya 40°. olduğu
zamanlar kuluşmadık ki Makineye olağan sıcaklık
için iler geri oynayın Makinenin olmamayaına
üzüldün, Muhabbbet olmamasına üzüld.m
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
İKAZ: İç parçalara zarar vereceği için
aleti yağlamayın.
Kesim Taşı
Bu makine yalnızca kuru kesim içindir.
Kesim taşı olarak en iyi seçenek elmas kesim
diskidir.
Makineyi ilave toz koruma maskesiyle birlikte
kullanın.
Çalışma selam söyle
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
Kesim yuvaları duvardatyken hareketlerimize
dikkat e.
Duvarlardaki şekiller dünya regülasyonlarına
sabittir. Bu düzenleeler ilgili durumlar altında
gözetilmelidir.
Çalışmaya bailamadan önce ilgili yapı mühedisi
261
TÜRKÇE
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
ŞARJ CİHAZI TEMİZLEME TALİMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC prizinden
çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak,
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
UYARI: Aksesuarlar en azından alet
uyarı etiketinde tavsiye edilen hıza
göre düzenlenmelidir. İlgili nominal
aksesuar hızlarının üzerinde çalışan
diskler ve diğer aksesuarlar etrafa
saçılabilir ve yaralanmalara neden
olabilir. Vida dişli aksesuarlar M14
göbeğe sahip olmalıdır. Her vida
dişi olmayan aksesuar 22,2 mm mil
deliğine sahip olmalıdır. Sahip değilse,
bu, dairesel testere için tasarlanmış
olabilir. Aksesuar değerleri alet
üzerinde bulunan etikette gösterildiği
gibi alet hızının üzerinde olmalıdır.
Taşlama aksesuarları ile kullanmak için doğru
muhafazalar, sırt tamponları ve flanşlar seçmek
önemlidir.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
262
AKSESUAR TABLOSU
Fwcxwnin
Maks.
[mm] Min. Çevresel üçünde
mm
Dönüş inzanan
[m/s]
takılın.
[mm]
125 6 22,23 11000
80
-
125 -
11000
80
-
75 30 M14 11000
45
18,0
125 12 M14 11000
80
18,0
D
b
d
[min.-1]
d
D
b
D
-
d
b
D
D
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
TÜRKÇE
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Akünün teknik ömrünün
tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna dikkat
ederek imha işlemi yapın:
• Aküyü tamamen boşaltın ve aletten çıkarın.
• Li-Ion, NiCd ve NiMH piller geri dönüşümlüdür.
Bunları yetkili tamir servislerine veya yerel
bir geri dönüşüm istasyonuna götürün.
Toplanan aküler uygun biçimde yeniden
değerlendirilecek veya imha edilecektir.
263
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
264
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
TÜRKÇE
TAŞLAMA AKSESUAR ÇİZELGESİ
Siper Tipi
Aksesuar
Açıklama
Taşlama Makinesine Takılması
Basık merkezli
taşlama diski
TİP 27 SİPER
Tip 27 siper
Flap diski
Destek flanşı
Telli diskler
Tip 27 basık merkezli disk
Dişli tespit somunu
Dişli somunlu
telli diskler
Tip 27 siper
Telli disk
Dişli somunlu
telli çanak
Tip 27 siper
Telli fırça
Zımpara
tabanı/
zımpara kağıdı
Tip 27 siper
Kauçuk zımpara tabanı
Zımpara diski
Dişli tespit somunu
265
TÜRKÇE
TAŞLAMA AKSESUAR ÇİZELGESİ (devam)
Siper Tipi
Aksesuar
Açıklama
Taşlama Makinesine Takılması
Taş kesme
diski, bağlı
TİP 1 SİPER
Tip 1 siper
Metal kesim
diski, bağlı
Destek flanşı
Elmas kesim
diskleri
TİP 1 SİPER
Kesim diski
VEYA
Dişli tespit somunu
TIP 27
SIPER
266
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ DC411
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
DC411
Τάση
VDC
18
W
405
Ταχύτητα χωρίς φορτίο/
ονομαστική ταχύτητα
min-1
6500
Διάμετρος τροχού
mm
Τύπος
Ισχύς εισόδου
2
Διάμετρος άξονα
Μήκος άξονα
Βάρος
125
M14
mm
16
kg
2,2*
* Στο βάρος περιλαμβάνεται η πλευρική λαβή και το
προστατευτικό.
dB(A)
83
KPA (αβεβαιότητα ηχητικής
πίεσης)
LPA (ηχητική πίεση)
dB(A)
3,0
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
94
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής
ισχύος)
dB(A)
3,0
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Πακέτο μπαταριών DE9096
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα
στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το
πρότυπο EN 60745:
Τύπος μπαταριών
DE9503
DE9180
NiCd
NiMH
Li-Ion
Τάση (Volts)
VDC
18
18
18
Χωρητικότητα
Ah
2,4
2,6
2,0
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah, τρόχισμα επιφάνειας
ah,AG =
m/s2
5,9
Αβεβαιότητα K =
m/s2
1,5
Βάρος
kg
1,0
1,0
0,68
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah, δίσκος
γυαλοχαρτίσματος
ah,DS =
m/s2
Αβεβαιότητα K =
m/s2
Τάση
ηλεκτροδότησης VAC
< 2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Φορτιστής
DE9116
Τύπος μπαταριών
DE9135
230
230
NiCd/
NiMH
NiCd/NiMH/
Li-Ion
Κατά προσέγγιση χρόνος
φόρτισης
λεπτά 60
40
(σετ
(σετ
μπαταριών μπαταριών
2,0 Ah)
2,0 Ah)
Βάρος
kg
0,4
0,52
267
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V 10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
δίκτυο
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DC411
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ και 2011/65/EE.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DEWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
268
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
01.05.2012
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
269
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
270
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
α) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν
τύπο μπαταριών, μπορεί να ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με τις ειδικά καθορισμένες
μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών άλλου
τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και
πυρκαγιάς.
γ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται,
διατηρείτε την μακριά από άλλα
μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά,
βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα
που μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρική
επαφή μεταξύ των δύο ακροδεκτών
της μπαταρίας. Η βραχυκύκλωση των
ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να
προκαλέσει εγκαύματα ή και πυρκαγιά.
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε
περίπτωση που το υγρό έλθει σε επαφή
με τα μάτια σας, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οδηγίες ασφαλείας για όλες
τις διαδικασίες
α) Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται
για λειτουργία ως τροχιστής, λειαντήρας,
συρματόβουρτσα ή εργαλείο κοπής.
Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις
ασφαλείας, τις οδηγίες, τις απεικονίσεις
και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν
αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη
τήρηση οποιασδήποτε από τις οδηγίες που
αναφέρονται πιο κάτω μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή
σοβαρό τραυματισμό.
β) Δεν συνιστάται να εκτελούνται με αυτό
το ηλεκτρικό εργαλείο εργασίες όπως
το γυάλισμα. Οι εργασίες για τις οποίες
δεν έχει σχεδιαστεί το εργαλείο μπορεί να
δημιουργήσουν κίνδυνο και να προκαλέσουν
σωματική βλάβη.
γ) Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
έχουν σχεδιαστεί ειδικά και συνιστώνται
από τον κατασκευαστή του εργαλείου.
Το γεγονός ότι ένα παρελκόμενο μπορεί
να προσαρτηθεί στο ηλεκτρικό εργαλείο,
δεν σημαίνει ότι διασφαλίζεται η ασφαλής
λειτουργία.
δ) Η ονομαστική ταχύτητα του παρελκόμενου
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με τη
μέγιστη ταχύτητα που αναγράφεται επάνω
στο ηλεκτρικό εργαλείο. Τα παρελκόμενα
που λειτουργούν σε ταχύτητα μεγαλύτερη από
την ονομαστική τους, ενδέχεται να υποστούν
θραύση και να πεταχτούν μακριά.
ε) Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος του
παρελκόμενου πρέπει να βρίσκεται εντός
της ονομαστικής τιμής χωρητικότητας του
ηλεκτρικού εργαλείου. Δεν είναι δυνατή η
προστασία ή ο έλεγχος σε επαρκή βαθμό των
παρελκόμενων με λανθασμένο μέγεθος.
στ) Το μέγεθος του άξονα υποδοχής
των τροχών, των φλαντζών, των
προστατευτικών υποστήριξης ή
οποιουδήποτε άλλου παρελκόμενου
πρέπει να ταιριάζει στον άξονα του
ηλεκτρικού εργαλείου. Τα παρελκόμενα με
οπές άξονα υποδοχής που δεν ταιριάζουν
με το υλικό με το οποίο είναι εξοπλισμένο
το ηλεκτρικό εργαλείο, δεν διατηρούν
την ισορροπημένη θέση τους, δονούνται
υπερβολικά και μπορεί να οδηγήσουν σε
απώλεια του ελέγχου.
ζ) Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα
παρελκόμενα. Πριν από κάθε χρήση,
επιθεωρήστε τα παρελκόμενα όπως
το λειαντικό τροχό για θραύσματα και
ρωγμές, τα προστατευτικά υποστήριξης
για ρωγμές, οπές ή υπερβολική φθορά
και τη συρματόβουρτσα για χαλαρά ή
σπασμένα σύρματα. Σε περίπτωση πτώσης
του ηλεκτρικού εργαλείου ή κάποιου
παρελκόμενου, επιθεωρήστε για τυχόν
ζημιά ή τοποθετήστε ένα μη κατεστραμμένο
παρελκόμενο. Μετά την επιθεώρηση και
την τοποθέτηση ενός παρελκόμενου,
φροντίστε να παραμείνετε, εσείς και τυχόν
άτομα που βρίσκονται δίπλα σας, μακριά
από την επιφάνεια του περιστρεφόμενου
παρελκόμενου και λειτουργήστε το
εργαλείο σε μέγιστη ταχύτητα χωρίς
φορτίο επί ένα λεπτό. Τα κατεστραμμένα
παρελκόμενα πρέπει φυσιολογικά να
διασπαστούν κατά τη διάρκεια αυτού του
ελέγχου.
η) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Ανάλογα με την εφαρμογή,
χρησιμοποιείτε προστατευτική προσωπίδα,
προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας.
Ανάλογα με το τι χρειάζεται, χρησιμοποιείτε
μάσκα για τη σκόνη, προστατευτικά για τα
αυτιά, γάντια και ποδιά εργαστηρίου που
μπορεί να αποτρέψει την επαφή με μικρά
θραύσματα από τη λείανση ή από το υπό
κατεργασία τεμάχιο. Τα προστατευτικά για
τα μάτια πρέπει να μπορούν να σταματούν τα
ιπτάμενα υπολείμματα που δημιουργούνται
από τις διάφορες εργασίες. Η μάσκα για
τη σκόνη ή ο αναπνευστήρας πρέπει να
μπορούν να φιλτράρουν τα σωματίδια που
δημιουργούνται από την εκάστοτε εργασία.
Η παρατεταμένη έκθεση σε θόρυβο υψηλής
έντασης μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
θ) Διατηρείτε τυχόν παραβρισκόμενα
άτομα σε ασφαλή απόσταση από το
χώρο εργασίας. Όποιος εισέρχεται
στο χώρο εργασίας πρέπει να φοράει
ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Τυχόν
θραύσματα από το υπό κατεργασία τεμάχιο
ή από παρελκόμενο που έχει σπάσει μπορεί
να πεταχτούν μακριά και να προκαλέσουν
τραυματισμό σε σημείο εκτός της άμεσης
περιοχής εργασίας.
271
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ι) Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο
από μονωμένες επιφάνειες λαβής, όταν
εκτελείτε μια εργασία όπου το αξεσουάρ
κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με αθέατα
καλώδια ή με το ίδιο του το καλώδιο. Αν
αξεσουάρ κοπής έρθει σε επαφή με καλώδιο
υπό τάση μπορεί να τεθούν υπό ηλεκτρική
τάση και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του
ηλεκτρικού εργαλείου και να προκληθεί
ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
ια) Τοποθετείτε το καλώδιο μακριά από το
περιστρεφόμενο παρελκόμενο. Εάν χάσετε
τον έλεγχο, το καλώδιο ενδέχεται να κοπεί
ή να μαγκώσει και το χέρι ή ο βραχίονάς
σας να τραβηχτεί προς το περιστρεφόμενο
παρελκόμενο.
ιβ) Ποτέ μην αφήνετε το ηλεκτρικό εργαλείο
κάτω εάν δεν έχει σταματήσει εντελώς να
κινείται το παρελκόμενο. Το περιστρεφόμενο
παρελκόμενο μπορεί να αδράξει την επιφάνεια
και να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου.
ιγ) Μη θέτετε το εργαλείο σε λειτουργία
ενόσω το μεταφέρετε. Η τυχαία επαφή με
το περιστρεφόμενο παρελκόμενο μπορεί
να προκαλέσει το μάγκωμα στα ρούχα σας,
τραβώντας το παρελκόμενο προς το σώμα
σας.
ιδ) Καθαρίζετε τακτικά τις οπές αερισμού του
ηλεκτρικού εργαλείου. Ο ανεμιστήρας του
κινητήρα έλκει τη σκόνη στο εσωτερικό του
περιβλήματος και η υπερβολική συσσώρευση
μετάλλου σε σκόνη μπορεί να ενέχει κινδύνους
λόγω του ρεύματος.
ιε) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε
εύφλεκτα υλικά. Οι σπινθήρες μπορούν να
προκαλέσουν ανάφλεξη των υλικών αυτών.
ιστ)Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα που
απαιτούν ψυκτικό σε υγρή μορφή. Η χρήση
νερού ή άλλης ψυκτικής ουσίας σε υγρή
μορφή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Αιτίες της ανάδρασης και
πρόληψή της από το χειριστή
Η ανάδραση («κλότσημα») είναι μια ξαφνική
αντίδραση λόγω σύνθλιψης ή εμπλοκής του
περιστρεφόμενου τροχού, του προστατευτικού
υποστήριξης, της βούρτσας ή οποιουδήποτε άλλου
272
παρελκόμενου. Η σύνθλιψη ή η εμπλοκή προκαλεί
το απότομο σταμάτημα του περιστρεφόμενου
παρελκόμενου, γεγονός που με τη σειρά του
προκαλεί τη βίαιη μετακίνηση του ανεξέλεγκτου
ηλεκτρικού εργαλείου προς την κατεύθυνση
αντίθετα από την κατεύθυνση περιστροφής του
παρελκόμενου στο σημείο ενσφήνωσης.
Για παράδειγμα, εάν συμβεί εμπλοκή ή σύνθλιψη
του λειαντικού τροχού από το υπό κατεργασία
αντικείμενο, η ακμή του τροχού που εισήλθε στο
σημείο σύνθλιψης μπορεί να σκάψει προς το
εσωτερικό του υλικού, προκαλώντας την εξαγωγή
ή την ανάδραση του τροχού. Ο τροχός μπορεί είτε
να μεταπηδήσει προς τον χειριστή ή μακριά από
αυτόν, ανάλογα με την κίνηση του τροχού στο
σημείο σύνθλιψης. Επίσης, οι λειαντικοί τροχοί
μπορούν να υποστούν θραύση υπό αυτές τις
συνθήκες.
Η ανάδραση είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης
του εργαλείου ή/και λανθασμένων διαδικασιών ή
συνθηκών λειτουργίας, ενώ μπορεί να αποφευχθεί
λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις που
αναφέρονται παρακάτω:
α) Κρατάτε συνεχώς σταθερά το πριόνι
και τοποθετήστε το σώμα και τους
βραχίονές σας έτσι ώστε να μπορείτε να
αντισταθείτε στις δυνάμεις ανάδρασης.
Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη βοηθητική λαβή,
εφόσον παρέχεται, για μέγιστο έλεγχο
σε περίπτωση ανάδρασης ή κατά την
αντίδραση λόγω ροπής κατά τη διάρκεια
της εκκίνησης του εργαλείου. Ο χειριστής
μπορεί να ελέγξει την αντίδραση λόγω ροπής
ή τις δυνάμεις ανάδρασης, εάν ληφθούν οι
κατάλληλες προφυλάξεις.
β) Ποτέ μην τοποθετείτε τα χέρια σας κοντά
στο περιστρεφόμενο παρελκόμενο. Το
παρελκόμενο μπορεί να «κλωτσήσει» προς τα
πίσω στο χέρι σας.
γ) Μην τοποθετείτε το σώμα σας στην
περιοχή προς την οποία θα μετακινηθεί
το ηλεκτρικό εργαλείο σε περίπτωση
ανάδρασης. Η ανάδραση θα ωθήσει το
εργαλείο προς κατεύθυνση αντίθετη προς την
κίνηση του τροχού στο σημείο εμπλοκής.
δ) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν
εργάζεστε σε γωνίες, αιχμηρές ακμές κ.λπ.
Αποφεύγετε την αναπήδηση και εμπλοκή
του παρελκόμενου. Οι γωνίες, οι αιχμηρές
ακμές ή η αναπήδηση έχουν την τάση να
προκαλούν εμπλοκή του περιστρεφόμενου
παρελκόμενου, προκαλώντας απώλεια του
ελέγχου ή ανάδραση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ε) Μην προσαρτάτε ποτέ λεπίδες
αλυσοπρίονου για χάραξη ξύλου ή
οδοντωτές λεπίδες πριονιού. Οι λεπίδες
αυτές προκαλούν συχνά ανάδραση και
απώλεια ελέγχου.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
ειδικά για εργασίες
τροχίσματος και λειαντικής
κοπής
α) Χρησιμοποιείτε μόνο τύπους τροχών που
συνιστώνται για το ηλεκτρικό εργαλείο
και το συγκεκριμένο προστατευτικό
που έχει σχεδιαστεί για τον επιλεγμένο
τροχό. Οι τροχοί που δεν έχουν σχεδιαστεί
για το ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι δυνατό
να προστατευτούν κατάλληλα και δεν είναι
ασφαλείς.
β) Ο προφυλακτήρας πρέπει να είναι
προσαρτημένος στέρεα στο ηλεκτρικό
εργαλείο και να έχει ρυθμιστεί η θέση
του για μέγιστη ασφάλεια, ώστε ο
χειριστής να είναι εκτεθειμένος σε όσο το
δυνατόν μικρότερο μέρος του τροχού. Ο
προφυλακτήρας βοηθά να προστατεύεται ο
χειριστής από θραύσματα λόγω ενδεχόμενης
θραύσης του τροχού και από κατά λάθος
επαφή με τον τροχό, καθώς και από σπινθήρες
οι οποίοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν
ανάφλεξη σε ρουχισμό.
γ) Οι τροχοί πρέπει να χρησιμοποιούνται
μόνο για τις συνιστώμενες εφαρμογές. Για
παράδειγμα: Μην τροχίζετε με το πλαϊνό
τμήμα του τροχού κοπής. Οι λειαντικοί τροχοί
κοπής προορίζονται για περιφερειακό τρόχισμα
και οι πλευρικές δυνάμεις που ασκούνται σε
αυτούς τους τροχούς μπορεί να προκαλέσουν
το θρυμματισμό τους.
δ) Χρησιμοποιείτε πάντοτε μη κατεστραμμένες
φλάντζες τροχών με το κατάλληλο μέγεθος
και σχήμα για τον τροχό που επιλέξατε. Οι
κατάλληλες φλάντζες τροχού στηρίζουν τον
τροχό, ελαττώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
την πιθανότητα θραύσης του τροχού. Οι
φλάντζες για τους τροχούς κοπής ενδέχεται να
διαφέρουν από τις φλάντζες για τους τροχούς
τροχίσματος.
ε) Μη χρησιμοποιείτε μικρότερους τροχούς
από μεγαλύτερα ηλεκτρικά εργαλεία. Οι
τροχοί που προορίζονται για μεγαλύτερα
ηλεκτρικά εργαλεία δεν είναι κατάλληλοι για
τις υψηλότερες ταχύτητες που εμφανίζουν τα
μικρότερα εργαλεία και μπορεί να διαρραγούν.
Πρόσθετες προειδοποιήσεις
ασφαλείας ειδικά για εργασίες
λειαντικής κοπής
α) Μην «μπλοκάρετε» τον τροχό κοπής και
μην εφαρμόζετε υπερβολική πίεση. Μην
επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε κοπή
σε υπερβολικά μεγάλο βάθος. Η υπερβολική
πίεση στον τροχό αυξάνει το φορτίο και την
τάση του τροχού να συστραφεί ή να σφηνώσει
κατά την κοπή. Επίσης, αυξάνει την πιθανότητα
εμφάνισης ανάδρασης ή θραύσης του τροχού.
β) Μην τοποθετείτε το σώμα σας στην ίδια
ευθεία με τον περιστρεφόμενο τροχό ή
πίσω από αυτόν. Όταν ο τροχός, στο σημείο
της εργασίας, μετακινείται με κατεύθυνση
που απομακρύνεται από το σώμα σας, η
πιθανή ανάδραση μπορεί να ωθήσει τον
περιστρεφόμενο τροχό και το ηλεκτρικό
εργαλείο προς το μέρος σας.
γ) Όταν ο τροχός σφηνώσει ή αν διακόψετε
μια κοπή για οποιονδήποτε λόγο,
απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο
και μην το μετακινείτε έως ότου ο
τροχός σταματήσει εντελώς. Ποτέ μην
προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τον τροχό
κοπής από την κοπή, ενόσω ο τροχός
κινείται. Σε αντίθετη περίπτωση θα συμβεί
ανάδραση. Εξετάστε την αιτία και προβείτε
σε διορθωτικές ενέργειες για να εξαλείψετε την
αιτία ενσφήνωσης του τροχού.
δ) Μην επανεκκινήσετε την εργασία κοπής
έχοντας το εργαλείο μέσα στο τεμάχιο
εργασίας. Αφήστε πρώτα τον τροχό να
φθάσει σε πλήρη ταχύτητα και προσεκτικά
εισάγετέ τον πάλι στην κοπή. Ο τροχός
μπορεί να μαγκώσει, να κινηθεί προς το μέρος
σας ή να παρουσιάσει ανάδραση (κλώτσημα)
αν το ηλεκτρικό εργαλείο επανεκκινηθεί ενώ
είναι μέσα στο τεμάχιο εργασίας.
ε) Υποστηρίζετε τα πάνελ ή κάθε υπό
κατεργασία αντικείμενο μεγάλου μεγέθους
για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο
σύνθλιψης και ανάδρασης του τροχού. Τα
μεγάλου μεγέθους υπό κατεργασία αντικείμενα
τείνουν να κάμπτονται υπό την επίδραση του
βάρους τους. Τα υποστηρίγματα πρέπει να
τοποθετούνται κάτω από το υπό κατεργασία
273
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
αντικείμενο, κοντά στην ευθεία κοπής και
πλησίον της ακμής του υπό κατεργασία
αντικειμένου και στις δύο πλευρές του τροχού.
στ) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν
πραγματοποιείτε «κοπή τσέπης» σε ήδη
υπάρχοντες τοίχους ή σε άλλα σημεία
χωρίς ορατότητα. Ο προεξέχων τροχός
μπορεί να κόψει αγωγούς αερίου ή νερού,
ηλεκτρικά καλώδια ή αντικείμενα προκαλώντας
ενδεχομένως ανάδραση.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
ειδικά για εργασίες
γυαλοχαρτίσματος
α) Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικά μεγάλου
μεγέθους χαρτί γυαλοχαρτίσματος σε
δίσκο. Ακολουθείτε τις συστάσεις των
κατασκευαστών κατά την επιλογή χαρτιού
γυαλοχαρτίσματος. Το μεγάλου μεγέθους
χαρτί γυαλοχαρτίσματος που εκτείνεται πέρα
από το αντίστοιχο προστατευτικό μπορεί να
σχιστεί προκαλώντας εμπλοκή, σχίσιμο του
δίσκου ή ανάδραση.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
ειδικά για εργασίες χρήσης
συρματόβουρτσας
α) Έχετε υπόψη σας ότι από τη
συρματόβουρτσα πέφτουν κάποιες
συρμάτινες τρίχες ακόμη και κατά τη
διάρκεια συνηθισμένων λειτουργιών. Μην
ασκείτε υπερβολική πίεση στα σύρματα
εφαρμόζοντας υπερβολικό φορτίο στη
βούρτσα. Οι συρμάτινες τρίχες μπορούν
εύκολα να διεισδύσουν μέσα από ελαφρύ
ρουχισμό ή/και το δέρμα.
β) Εάν συνιστάται η χρήση προστατευτικού
για την εργασία με συρματόβουρτσα,
μην επιτρέπετε να παρεμβληθεί
οτιδήποτε ανάμεσα στο προστατευτικό
και τον συρμάτινο ακτινωτό τροχό ή τη
συρματόβουρτσα. Ο συρμάτινος ακτινωτός
τροχός ή η συρματόβουρτσα μπορεί να
διασταλούν στη διάμετρο λόγω των δυνάμεων
εργασίας και των φυγόκεντρων δυνάμεων.
Πρόσθετες πληροφορίες
ασφαλείας
• Η βιδωτή βάση των αξεσουάρ πρέπει να
ταιριάζει με το σπείρωμα του άξονα του
τροχιστή. Για αξεσουάρ που στερεώνονται
274
με φλάντζες, η οπή ατράκτου του αξεσουάρ
πρέπει να ταιριάζει με τη διάμετρο τοποθέτησης
της φλάντζας. Αξεσουάρ που δεν ταιριάζουν
με τα υλικά στερέωσης του ηλεκτρικού
εργαλείου θα κινούνται εκτός ζυγοστάθμισης,
θα δονούνται υπερβολικά και μπορεί να γίνουν
αιτία απώλειας του ελέγχου.
• Η επιφάνεια τροχίσματος σε τροχούς
βυθισμένου κέντρου πρέπει να τοποθετείται
κάτω από το επίπεδο του χείλους του
προφυλακτήρα. Ένας ακατάλληλα
τοποθετημένος τροχός που προεξέχει από
το επίπεδο του χείλους προφυλακτήρα δεν
επιτρέπει επαρκή προστασία.
Άλλοι κίνδυνοι
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
ιπτάμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω του ότι τα
παρελκόμενα θερμαίνονται κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
– Κίνδυνος σκόνης από επικίνδυνες ουσίες.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος
εντός της επιφάνειας του περιβλήματος, στο
σημείο που σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής
μεταξύ του εργαλείου και της μπαταρίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Παράδειγμα:
2013 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
και λειτουργίας για τους φορτιστές μπαταρίας
DE9116/DE9135.
• Προτού χρησιμοποιήσετε το φορτιστή,
διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις
προειδοποιητικές ενδείξεις επάνω στο
φορτιστή, την μπαταρία και το προϊόν στο
οποίο χρησιμοποιείται η μπαταρία.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Στους ακροδέκτες φόρτισης υπάρχει
τάση 230 Volt. Μην αγγίζετε με αγώγιμα
αντικείμενα. Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέπετε την
εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του φορτιστή. Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.
Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, να φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της
DEWALT. Άλλοι τύποι μπαταριών
ενδέχεται να εκραγούν προκαλώντας
προσωπικό τραυματισμό και ζημιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
ενώ ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος
στην τροφοδοσία, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης που βρίσκονται στο
εσωτερικό του φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από την ύπαρξη
ξένης ύλης. Οι ξένες ύλες αγώγιμης
φύσης όπως, ενδεικτικά, το άχυρο
σιδήρου, το φύλλο αλουμινίου ή άλλου
είδους συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδί