DC411 | DeWalt DC411 SMALL ANGLE GRINDER Type 2 instruction manual

359203 - 12 BG
Превод на оригиналните инструкции
DC411
Фигура 1
b
j
h
a
e
g
f
h
c
i
Фигура 2
j
k
j
Фигура 3
B
A
Фигура 5
Фигура 4
m
e
p
o
i
1
n
n
Фигура 6
b
a
Фигура 7
Фигура 8
h
h
g
f
d
A
g
h
g
d
d
B
Фигура 9
q
e
2
ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЕН
АКУМУЛАТОРЕН ЪГЛОШЛАЙФ DC411
Честито!
Вие избрахте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продукти и иновации прави
DEWALT един от най-надеждните партньори
за потребителите на професионални
електроинструменти.
Технически данни
Волтаж
VDC
Тип
Входяща мощност
W
Обороти при ненатовареност/
номинални
мин-1
Диаметър на колелото
мм
Диаметър на шпиндела
Дължина на шпиндела
мм
Тегло
кг
* теглото включва страничната дръжка и щита
LPA
KPA
LWA
KWA
(звуково налягане)
(звуково налягане колебание)
(звуково напрежение)
(звукова мощност колебание)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DC411
18
2
405
6500
125
M14
16
2,2*
83
3,0
94
3,0
Обща сума на вибрациите (сума на векторите в трите посоки),
утвърдени според EN 60745:
Стойности на излъчваните вибрации aч шлайфане на повърхност
м/с²
5,9
aч,AG =
Колебание K =
м/с²
1,5
Стойност на излъчваните вибрации ач дисково шлифоване
м/с²
< 2,5
ah,DS =
Колебание K =
м/с²
1,5
Информацията за нивото на излъчваните
вибрации, дадена в този документ, са измерени
в съответствие със стандартизираните тестове,
дадени в EN 60745 и може да бъде използвана
за сравнение на един инструмент с друг.
Тези данни могат да бъдат използвани за
предварителна оценка на излагането.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Декларираните нива на излъчваните
вибрации представляват основните
приложения на инструмента. Все
пак, ако инструмента се използва
за различни приложения с различни
аксесоари или има лоша поддръжка,
излъчваните вибрации може да се
различават. Това може значително
3
да увеличи нивото на излъчване през
цялостния период на работа.
При оценката на нивото на
излъчваните вибрации трябва
да се вземат предвид броя на
изключванията на инструмента,
или времето, когато е бил включен,
но без да извършва работа. Това
може значително да намали нивото
на излъчване в рамките на целия
период на работа.
Идентифицирайте
допълнителните мерки за
сигурност, за да се защити
оператора от ефектите на
вибрацията, като например:
поддръжка на инструментите
и аксесоарите, пазене на ръцете
топли, организация на режима на
работа.
Батериен пакет
Вид на батериите
Волтаж
Обхват
Тегло
VDC
Ah
кг
DE9096
NiCD
18
2,4
1,0
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9180
Li-Ion
18
2,0
0,68
Зарядно устройство
DE9116
DE9135
Волтаж на електрическата мрежа
VAC
230
230
Т\ип но батерията
NiCd/NiMH
NiCd/NiMH/Li-Ion
Приблизително време
за зареждане
мин
60 (2,0 Ah
40 (2,0 Ah
батерийни пакети) батерийни пакети)
Тегло
кг
0,4
0,52
Предпазители:
Eвропа
230 V инструменти
10 Ампера,
електрическа мрежа
Дефиниции:
Насоки за безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на трудност
за всяка сигнална дума. Моля, прочетете
ръководството и внимавайте за тези символи.
ОПАСНОСТ: Показва една
неминуемо опасна ситуация,
която, ако не се избегне, ще
доведе до смърт или сериозни
наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, би могло
да доведе до смърт или сериозни
наранявания.
ВАЖНО:: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, може
да доведе до малки или средни
наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания и която, ако не
се избегне, може да доведе до
повреда на имущество.
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ
DC411
Ние от DEWALT декларираме, че тези продукти,
описани под Tехнически данниса в съответствие
с: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Tези продукти, също така, са съобразени с
Директива 2004/108/EC и 2011/65/EU. За повече
информация, моля, свържете с DEWALT на
следния адрес или се обърнете към задната
страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията
на техническия файл и прави тази декларация
от името на DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
01.05.2012
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
Общи предупреждения
за безопасна работа
с електроинструменти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения
и инструкции за
безопасност. Неспазването на
предупрежденията и указанията,
може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА
Терминът "електроинструмент" във всички
предупреждения се отнася до захранвани
(със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти.
1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО
ПРОСТРАНСТВО
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено. Безпорядъкът
и недостатъчното осветление могат
да доведат до трудова злополука.
б) Не използвайте електроинструменти
в експлозивна среда, като например
наличието на запалителни
течности, газове или прах.
Електроинструментите произвеждат
искри, които могат да възпламенят
праха или изпаренията.
в) Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите
с електроинструмента. Отвличане
на вниманието може да ви накара да
изгубите контрол.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
a) Щепселите на електроинструмента
трябва да са подходящи за използвания
контакт. Никога, по никакъв начин не
променяйте щепсела. Не използвайте
адаптери за щепсела със заземени
електрически инструменти.
Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
б) Избягвайте контакт на тялото със
заземени повърхности, като например
тръби, радиатори, готварски печки
и хладилници. Съществува повишен
4
в)
г)
д)
е)
риск от токов удар, ако тялото ви е
заземено.
Не излагайте електроинструментите
на дъжд и мокри условия. Проникването
на вода в електроинструмента
повишава опасността от токов удар.
Не злоупотребявайте с кабела.
Никога не използвайте кабела за
носене, дърпане или изключване
на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло,
остри ръбове или движещи се части.
Повредените или оплетени кабели
увеличават риска от токов удар.
Когато работите
с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито.
Използването на кабел, подходящ за
употреба на открито, намалява риска
от токов удар.
Ако не можете да избегнете работата
с електроинструмент на влажно
място, използвайте захранване
с дефектнотоковата защита (ДТЗ),
което на английски е Residual Current
Device (RCD). Използването на ДТЗ
намалява риска от токов удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте
какво правите и използвайте
разума си, когато работите
с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при
работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
б) Използвайте лично защитно
оборудване. Винаги носете защита
за очите. Защитни средства като
дихателна маска, неплъзгащи се обувки
за безопасност, каска или защита
на слуха, използвани при подходящи
условия, ще намали трудовите
злополуки.
в) Предотвратяване на случайно
задействане. Преди да вземете или
носите инструмента и преди да го
свържете към източника на захранване
и/или към батерийното устройство
се уверете, че превключвача е на
позиция "изключен". Носенето на
електроинструмент с пръста на
превключвача или стартирането
5
на електроинструменти, когато
превключвача е на позиция "включен",
може да доведе до трудова злополука.
г) Махнете всички регулиращи или
гаечни ключове преди да включите
електроинструмента. Махнете
прикрепените към въртящи се части
на електроинструмента гаечни или
регулиращи ключове могат да доведат
до наранявания.
д) Не се протягайте прекалено. Стойте
стабилно на краката си през цялото
време. Това позволява по-добър
контрол над електроинструмента
в непредвидими ситуации.
е) Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете
косата си, дрехите си и ръкавиците
далече от движещите се части.
Висящи дрехи, бижута или дълга
коса могат да бъдат захванати
в движещите се части.
ж) Ако са предоставени устройства за
свързване на изпусканите прашинки
или приспособления за събиране,
уверете се, че са свързани и използвани
правилно. Използването на тези
средства може да намали опасностите
свързани с праха.
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
a) Не използвайте насила
електроинструментите. Ползвайте
подходящ електроинструмент за
съответната работа. Подходящият
електроинструмент
ще свърши по-добре и по-безопасно
работата,
при темпото, за което е създаден.
б) Не използвайте електроинструмента,
ако превключвача не го включва
и изключва. Всеки електроинструмент,
който не може да се контролира
с превключвача е опасен и трябва да се
поправи.
в) Изключете щепсела от захранването
и/или батерийния комплект на
електроинструмента преди
извършването на каквото и да е
регулиране, смяна на аксесоари
или съхраняване на уреда. Такива
предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
г) Съхранявайте преносимите
електроинструменти извън досега на
деца и не позволявайте на незапознати
с електроинструмента и тези
инструкции други хора да работят
с него. Електроинструментите
са опасни в ръцете на необучени
потребители.
д) Поддържайте електроинструментите.
Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните
други звена, за счупване на части
и всички други условия, които могат
да повлияят на експлоатацията
на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента,
задължително го поправете преди да
го използвате отново. Много трудови
злополуки са причинени от лошо
поддържани електроинструменти.
е) Поддържайте режещите инструменти
винаги добре заточени и чисти.
Правилно поддържаните режещи
инструменти с остри остриета
по-трудно могат да се огънат
и по-лесно се контролират.
ж) Използвайте електроинструментите,
допълнителните принадлежности
и инструменти в съответствие с тези
инструкции, като се вземат предвид
условията на труд и вида на работа.
Използването на електроинструмента
за работи, различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
5) УПОТРЕБА И ГРИЖА ЗА АКУМУЛАТОРЕН
ИНСТРУМЕНТ
a) Презареждайте само със зарядно,
определено от производителя. Зарядно,
което е подходящо за един тип батерии
може да създаде риск от пожар, когато
се използват с друг тип батерии.
б) Използвайте електроинструмента
само с определените за него батерии.
Използването на друг вид батерии
може да предизвика нараняване или
пожар.
в) Когато батерията не е в употреба,
съхранявайте я далече от други
метални предмети като кламери,
монети, ключове, пирони, винтове или
други дребни метални предмети, които
могат да направят връзка от един
терминал до друг. Последствията от
късото съединение могат да бъдат
изгаряния или пожар.
г) При извънредни обстоятелства от
батериата може да изтече течност;
избягвайте контакт. Ако случайно
се появи контакт, облейте с вода.
Ако докоснете очите си с течност,
потърсете допълнителна медицинска
помощ. Изтеклата от батерията
течност може да причини дразнене
и изгаряния.
6) СЕРВИЗ
a) Сервизирането на вашия
електроинструмент трябва да се
извършва само от квалифицирано лице,
като се използват само оригинални
резервни части. Това ще гарантира
безопасната употреба на уреда.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ
СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА
ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Инструкции за безопасност
за всички операции
a) Tози електроинструмент е предназначен
за операции като шлифоване, полиране,
обработване с шкурка, обработване с
метална четка или скосяване. Прочетете
всички предупреждения, инструкции,
илюстрации и технически характеристики,
предоставени с този електроинструмент.
Неспазването на всички изброени по-долу
инструкции може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
б) Операции като полиране не се
препоръчват с този електроинструмент.
Работи, за които този
електроинструмент не е предназначен,
може да доведат до опасни ситуации и да
предизвикат наранявания.
в) Не използвайте приспособления, които не
са специално разработени и препоръчани
от производителя на инструмента. Просто
защото даден аксесоар може да бъде
прикачен към електроинструмента, това не
гарантира безопасна експлоатация.
г) Номиналната честота на въртене на
аксесоара трябва да бъде равна поне на
максималната скорост, обозначена на
електроинструмента. Аксесоари, които
работят по-бързо от номиналната
им скорост, може да се счупят и да се
разлетят.
д) Външният диаметър и дебелината на
аксесоара трябва да бъдат в рамките
на номиналния капацитета на вашия
инструмент.
6
Неправилно измерените аксесоари не
могат да бъдат адекватно защитени и
контролирани.
може да излетят части от работните
съоръжение и да причинят нараняване
извън зоната на работа.
е) Външните размери на колела, фланци,
опорни подложки или други аксесоари
следва да могат правилно да пасват
на шпиндела на електроинструмента.
Аксесоари с дупки, които не отговарят
на монтажното оборудване на
електроинструмента ще са
небалансирани, ще вибрират прекомерно
и това може да доведе до загуба на
контрол.
й) Дръжте електроинструмента за
изолираните повърхности при извършване
на операция, при която представката
за рязане може да засегне скрито
окабеляване или собствения си кабел.
Прерязването на кабел под напрежение
може да зареди с ток металните части
на електроинструмента, в резултат на
което оператора може да получи токов
удар.
ж) Не използвайте повредени аксесоари.
Преди всяка употреба проверявайте
аксесоари като абразивни дискове
за дълбоки одрасквания и пукнатини,
опорните подложки за пукнатини,
износване или прекомерно изтъркване,
телената четка за разхлабване и скъсани
жици. Ако електроинструмента или
аксесоара е изпускан, проверете за
повреда или инсталирайте изправен
аксесоар. След проверка и инсталиране
на аксесоар, отдалечете себе си
и всички присъстващи лица на
безопасно разстояние от обхвата на
ротация на аксесоара и стартирайте
електроинструмента с максимална
скорост без натоварване за една минута.
Повредените аксесоари обикновено се
разпадат по време на изпробване.
к) Поставете кабела извън обсега на
въртящото се устройство. Ако загубите
контрол, кабелът може да бъде срязан
или захванат и ръкава ви може да бъде
издърпана от въртящия се аксесоар.
я) Носете лично защитно оборудване.
В зависимост от приложението,
използвайте защита за лицето,
защитна маска или защитни очила.
Ако е необходимо, носете маска,
защита за слуха, предпазни ръкавици
и работна престилка, която може да
спира малки абразивни частици или
детайли. Защитата за очите трябва
да е в състояние да спре летящи
отломки в резултат от извършването
на различни работи. Защитната
маска или респиратора трябва да са
в състояние да филтрират частиците,
получени в резултат на вашата работа.
Продължителното излагане на високо
интензивен шум може да доведе до загуба
на слуха.
и) Дръжте страничните лица на безопасно
разстояние от работното пространство.
Всеки, който трябва да присъства
на работното място, трябва да носи
защитни средства. По всяко време
7
л) Никога не оставяйте
електроинструмента долу, докато
аксесоара не е напълно спрял.
Въртящият се аксесоар може да влезе
в досег с повърхността и да издърпа
уреда извън вашия контрол.
m) Не задействайте електроинструмента,
докато го носите отстрани до вас. При
случаен контакт с въртящия се аксесоар,
вашата дреха може да бъде захваната
и така да придърпа аксесоара към вашето
тяло.
н) Редовно почиствайте въздушните
вентили на електроинструмента.
Вентилаторът на мотора ще вкарва
прах в кожуха и прекомерното натрупване
на метални прашинки може да причини
опасности с електричеството.
o) Не работете с електроинструмента
в близост до запалителни материали.
Тези материали могат да се подпалят от
искри.
п) Не използвайте аксесоари, които
изискват течни охладители.
Използването на вода или други течни
охладители може да доведе до токов удар.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ
ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ВСИЧКИ
ОПЕРАЦИИ
Причини и предотвратяване
на откат
Откатът е внезапна реакция на защипано
или извито въртящо се колело, опорна
подложка, четка или друг аксесоар.
Защипването или извиването водят до бързо
блокиране на въртящия се аксесоар, който от
своя страна причинява неконтролируемият
електроинструмент да бъде насочен в посока,
обратна на въртенето на аксесоара до точка
на огъване.
Например, ако едно абразивно колело се
извие или защипе от обработвания детайл,
ръбът на колелото, който влиза в точката на
защипване може да задълбае в повърхността
на материала и да причини изхвърчането
или откат на колелото. Колелото може
да отскочи към оператора или в обратна
посока от него, в зависимост от посоката
на движение на колелото в точката на
защипване. Абразивните колела може, също
така, да се счупят при тези обстоятелства.
Отката може да е резултат
и от неправилната употреба на
електроинструмента и/или от неправилни
процедури или условия на работа и може да се
избегне, като се вземат подходящи предпазни
мерки, както е дадено по-долу:
a) Дръжтездраво електроинструмента
и позицията на тялото и ръката
ви трябва да ви позволяват да сте
стабилни за силата на отката. Винаги
използвайте допълнителна дръжка, ако ви
е предоставена, за максимален контрол
върху реакцията при откат или въртене
по време на стартирането. Операторът
трябва да контролира реакциите на
въртящия момент или силите на отката,
ако са взети подходящи предпазни мерки.
б) Никога не поставяйте ръката си близо до
въртящия се аксесоар. Аксесоарът може
да се върне върху ръката ви.
в) Не стойте на място, където
инструмента може да се премести
при откат. Откатът ще отхвърли
инструмента в противоположна на
движението на колелетата посока
в точката на шлифоване.
г) Работете с повишено внимание, когато
работите върху ъгли, остри краища и т.н.
Избягвайте отскачане и притриване
на аксесоара. Ъглите, острите ръбове
и подскачането могат много вероятно
да получат прекалено притриване
с въртящия се аксесоар и това да доведе
до загуба на контрол или до откат.
д) Не прикрепвайте острие за дърворезба
на верижен трион или назъбено острие на
трион. Такива остриета могат да създадат
чести откати и загуба на контрол.
Предупреждения относно
безопасността при
шлифоване и абразивно
отрязване
a) Използвайте само такива колела, които
са препоръчани за вашия инструмент
и специфичните предпазители,
предназначени за избраното колело.
Колела, които не са съвместими със
съответния електроинструмент, не
могат да бъдат адекватно предпазвани
и не са безопасни.
б) Предпазителят трябва да е закрепен
здраво към електроинструмента
и поставен за максимална безопасност,
за да може колкото се може по-малка
част от колелото да бъде изложена към
оператора. Предпазителят помага със
защитата на оператора от счупени
части от колелото, както и от инцидент,
свързан с докосване на колелото и искри,
които могат да подпалят облеклото.
в) Колелата трябва да се използват само за
препоръчителните приложения. Например:
не шлифовайте със страничната част
на колело за отрязване. Колелата за
абразивно рязане са предназначени за
периферно шлифоване, при оказването на
странична сила върху тези колела, може
да ги разклати.
г) Винаги използвайте неповредени фаланги
за колела, които са правилен размер
и форма за вашето избрано колело.
Подходящите фланци за колелото
го поддържат, с което се намалява
възможността от счупване на колелото.
Фланците на колелата за отрязване
може да се различават от тези за
шлифовъчното колело.
д) Не използвайте износени колела от
по-големи електроинструменти. Колело,
което е предназначене за по-големи
електроинструменти не е подходящо
за по-високата скорост на по-малките
инструменти и може да се пръсне.
Допълнителни предупреждения
относно безопасността при
шлифоване и абразивно
отрязване
a) Не "задръствайте" колелото за рязане
или не прилагайте прекомерно налягане.
8
Не се опитвайте да правите прекомерно
дълбок разрез. Прекаленото напрежение
на колелото увеличава натоварването
и чувствителността към усукване или
огъване на колелото при рязане, както
и възможността за откат или счупване
на колелото.
б) Не поставяйте тялото си в положение
на една линия с и зад въртящото
се колело. Когато колелото при
работа се отдалечава от тялото ви,
евентуален откат може да предизвика
насочване на въртящото се колело и на
електроинструмента директно към вас.
в) Когато колелото се огъва или когато
рязането се прекъсва по някаква причина,
изключете електроинструмента и го
дръжте неподвижно до пълното спиране
на колелото. Никога не се опитвайте да
свалите режещото колело от разреза,
докато е в движение, иначе може да се
появи откат. Проучете и вземете мерки,
за да елиминирате причината за огъване
на колелото.
г) Не рестартирайте рязането в самият
детайл за рязане. Оставете колелото да
достигне пълни обороти и внимателно
го въведете в разреза. Колелото може да
се огъне, да се приближи или да направи
откат, ако електроинструмента се
рестартира в детайла за рязане.
д) Чрез опорни панели или прекалено
големи детайли за обработка може
да се минимизира риска от защипване
на колелото или от откат. Големите
детайли имат склонност да се огъват под
собствената си тежест. Опорите трябва
да бъдат поставени под детайла в близост
до линията на рязане и в близост до ръба на
детайла от двете страни на колелото.
е) Бъдете особено внимателни,
когато правите "джобен разрез"
в съществуващите стени или други слепи
зони. Издаденото колело може да реже
газови или водни тръби, електрически
кабели или предмети, което може да
доведе до откат.
Предупреждения
за безопасност специално
при заглаждане
a) Не използвайте прекомерно голяма диск
шкурка. Следвайте препоръките на
производителя при избора на шкурка.
9
По-голяма шкурка, простираща се извън
подложката за заглаждане, представлява
опасност от разкъсване и може да доведе
до претриване, разкъсване на диска или
откат.
Предупреждения за
безопасност специално при
обработване с телена четка
a) Имайте предвид, че телената четка
остава без телчета по време на рутинна
работа. Не прилагайте извънредно
напрежение на жиците, като прилагате
извънреден товар на четката. Телените
четки могат лесно да преминат през лека
текстилна материя и/или кожа.
б) Ако употребата на предпазители се
препоръчва за телената четка, не
допускайте досег с теленото колело или
четка с предпазител. Теленото колело
или четка може да се увеличават на
диаметър поради работна натовареност
и центрофужните сили.
Допълнителна информация
за безопасност
• Резбата на монтажните елементи на
аксесоарите трябва да съвпада с резбата
на шпиндела на шлайфмашината.
За аксесоари, монтирани с фланци,
монтажната дупка на аксесоара
трябва да съвпада с диаметъра
на фланеца. Аксесоари, които не
отговарят на монтажното оборудване
на електроинструмента ще са
небалансирани, ще вибрират прекомерно
и това може да доведе до загуба на
контрол.
• Шлифовъчната повърхност на централно
притиснатите колела трябва да се
постави под плоскостта на улея на
предпазителя. Неправилно монтираните
колела, които се подават от плоскостта
на улея на предпазителя, не могат да
бъдат адекватно защитени.
Допълнителни рискове
Въпреки прилагането на съответните правила
за безопасност и използването на уреди за
безопасност, някои допълнителни рискове не
могат да бъдат избегнати. Това са:
– Увреждане на слуха
– Риск от лични наранявания, поради
летящи частици.
– Риск от изгаряния поради нагорещяване
на аксесоарите по време на работа.
устройство. Може да доведе до
токов удар.
– Риск от лично нараняване поради
продължителна употреба.
ВНИМАНИЕ: Опасност от
изгаряне. За да намалите риска
от нараняване, зареждайте
само зарядни батерии DEWALT .
Други видове батерии може да се
пръснат, като причинят телесни
повреди и щети.
– Риск от прах от опасни вещества.
Маркировка върху
инструментите
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
Носете защита за ушите.
Носете защита за очите.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА
Кода с датата, който също така включва
годината на производство, е отпечатан
в повърхността на корпуса, която оформя
окачващото свързване между инструмента
и батерията.
Пример:
2013 XX XX
Година на производство
Важни инструкции за
безопасност за всички
батерийни зарядни
устройства
СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ: Tова
ръководство съдържа важни инструкции за
безопасността и работата с батерийните
зарядни устройства DE9116/DE9135.
• Преди да използвате зарядното
устройство, прочетете всички
инструкции и табелки за внимание по
зарядното устройство, по батерийния
пакет и продукта, който го използва.
ОПАСНОСТ: Опасност от токов
удар. 230 волта са в наличност
при зареждащия терминал. Не
докосвайте с проводими предмети.
Може да се стигне до токов удар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
удар. Не допускайте навлизането
на течност в зарядното
ВНИМАНИЕ: При определени
условия, и когато зарядното
устройство е свързано към
източника на мощност, изложените
зарядни контакти в зарядното
устройство може да получат късо
съединение от чужд материал.
Чужди проводни материали като
например стоманена вълна,
алуминиево фолио или натрупване
на метални частици, както и други
подобни трябва да се държат
далече от кухините на зарядното
устройство. Винаги изключвайте
зарядното устройство от
електрическата мрежа, когато
в кухините няма батерии за
зареждане. Изключете зарядното
устройство преди да бъде
почистено.
• НЕ се опитвайте да зареждате
батерийния пакет с други зарядни
устройства, освен с указаните в това
ръководство. Зарядното устройство
и батерийния пакет са създадени
специално съвместими едно с друго.
• Tези зарядни устройства не са
предназначени за друга употреба,
освен за зареждане на презареждащите
се батерии на DEWALT. Всяка друга
употреба може да доведе до риск от
пожар, късо съединение или токов удар.
• Не излагайте зарядното устройство на
дъжд и сняг.
• Когато изключвате зарядното устройство,
направете го от щепсела, а не чрез
дърпане на кабела. Това ще намали риска
от повреда в щепсела или кабела.
• Внимавайте кабела да не бъде на място,
където може да е настъпан, да се спъват
в него или да бъде повреден.
• Не използвайте удължителен кабел,
освен ако не е абсолютно задължително.
Използването на неподходящ удължителен
кабел може да доведе до риск от пожар,
токов удар или късо съединение.
10
• Не поставяйте никакви предмети
върху зарядното устройство, и не
го поставяйте на меки повърхности,
където може да бъдат блокирани
вентилационните отвори, това да
доведе до прекалено вътрешно загряване.
Поставете зарядното устройство
далече от нагорещени уреди. Зарядното
устройство се охлажда чрез отвори
отгоре и отдолу на корпуса.
• Не работете със зарядното устройство,
ако кабела и щепсела му са повредени —
— веднага ги заменете.
• Не работете със зарядното устройство,
ако е ударено рязко, ако е изпуснато или
повредено по някакъв начин. Занесете го
в упълномощен сервизен център.
• Не разглобявайте зарядното устройство;
когато се изисква сервизиране или
поправка, занесете го в упълномощен
сервизен център. Неправилното
сглобяване може да доведе до токов удар,
късо съединение или пожар.
• Не разглобявайте зарядното устройство;
когато се изисква сервизиране или
поправка, занесете го в авторизиран
сервизен център. Това ще намали риска
от токов удар. Свалянето на батерийния
пакет няма да намали този риск.
• НИКОГА не се опитвайте да свързвате
две зарядни устройства заедно.
• Зарядното устройство е създадено
да работи при стандартна битова
електрическа мощност от 230V. Не се
опитвайте да го използвате при други
волтажи. Това не се отнася до зарядните
устройства за употреба в превозни
средства.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Зарядни устройства
Зарядното устройство DE9116 приема 7,2 – 18
V NiCd и NiMH батерии.
Зарядното устройство DE9135 приема 7,2 – 18
V NiCd, NiMH или Li-Ion батерии.
Тези зарядни устройства не изискват
регулиране и са създадени да са възможно
най-лесни за работа.
Процедура за зареждане
(фиг. 2)
ОПАСНОСТ: Опасност от токов
удар. 230 волта са в момента
11
на зареждане на клемите. Не
докосвайте с проводими предмети.
Опасност от токов удар или късо
съединение.
1. Включете зарядното устройство (и)
в подходящ контакт, преди да вкарате
батерийния пакет.
2. Вкарайте батерийния пакет в зарядното
устройство. Червената светлина
(зареждане) ще присветва продължително,
за да покаже, че зареждането е започнало.
3. Завършването на зареждането ще бъде
отбелязано с непрекъснато светена на
червената светлинка. Пакетът е напълно
зареден и може да се използва или да се
остави в зарядното устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да осигурите максимално
представяне и живот на NiCd, NiMH и Li-Ion
батерии, зареждайте батерията минимум 10
часа преди първата употреба.
Процес на зареждане
Вижте таблицата по-долу за справка относно
състоянието на зарядност на батерийния пакет.
Състояние на зарядност
зареждане
– – – –
напълно заредени
––––––––––
горещ/студен пакет
закъснение
–– – –– –
сменете батерийния пакет ••••••••••••••••
проблем
•• •• •• ••
Автоматично обновяване
Автоматичният режим на обновяване ще
изравни или балансира отделните клетки
в батерийния пакет при най-върховия си
капацитет. Батерийните пакети трябва да се
обновяват седмично или когато пакета вече не
осигурява същото количество работа.
За да възобновите своя батериен пакет,
сложете батерията в зарядното устройство,
както обикновено. Оставете батерийния пакет
поне за 10 часа в зарядното устройство.
Горещ/студен пакет
закъснение
Когато зарядното устройство засече батерия,
която е прекалено гореща или прекалено
студена, автоматично започва режим горещ/
студен пакет закъснение, като прекъсва
зареждането докато батерията не достигне
подходяща температура. Зарядното устройство
тогава автоматично се превключва към режим
на зареждане. Тази характеристика осигурява
максимален живот на батерията.
САМО LI-ION БАТЕРИЕН ПАКЕТ
Li-Ion батерии са направени със система
за електронна защита, която да защитава
батерията срещу пренатоварване,
пренагряване или дълбоко изпразване.
Инструментът автоматично ще се изключи, ако
се включи системата за електронна защита.
Ако това се случи, поставете Li-Ion батерия на
зарядното устройство до пълното му зареждане.
Важни инструкции
за безопасност за всички
батерийни пакети
Когато поръчвате батериен пакет за смяна, не
забравяйте да включите каталожния номер
и волтажа.
Батерията не е напълно заредена от
картонената опаковка. Преди да използвате
батерийния пакет и зарядното устройство,
прочетете инструкциите за безопасност по-долу.
След това следвайте дадената процедура за
зареждане.
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИТЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не зареждайте или не използвайте
батерията в експлозивна атмосфера,
като например в присъствието на
запалителни течности, газове или
прах. Поставянето или изваждането на
батерията от зарядното устройство
може да възпламени прахообразни
материали или пари.
• Зареждайте батерийните пакети само
в зарядни устройства на DEWALT.
• НЕ пръскайте и не потапяйне във вода
или други течности.
• Не съхранявайте и не използвайте
инструмента и батерийния пакет на
места, където температурата може
да достигне или надхвърли 40 °C (105°
F) (като например външни навеси или
метални сгради през лятото).
ОПАСНОСТ: Никога и по никаква
причина не се опитвайте да
отворите батериен пакет.
Ако батерийния пакет е спукан
или повреден, не включвайте
зарядното устройство. Не чупете,
не изпускайте и не повреждайте
батерийния пакет. Не използвайте
батериен пакет или зарядно
устройство, което е било ударено
рязко, изпуснато, прегазено или
повредено по някакъв начин (като
прободено с пирон, ударено с чук,
настъпано). Може да се стигне
до токов удар. Повредените
батерийни пакети трябва да
бъдат върнати на сервизния
център за рециклиране.
ВНИМАНИЕ: Когато не го
използвате, поставете
инструмента на едната му
страна на стабилна повърхност,
където няма да представлява
опасност от препъване и падане.
Някои инструменти с големи
батерийни пакети могат да стоят
изправени на батерийния пакет, но
могат да бъдат лесно съборени.
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ ЗА НИКЕЛ-КАДМИЕВИ (NiCd)
ИЛИ НИКЕЛ МЕТАЛ ХИДРИДНИ (NiMH)
• Не изгаряйте батерийния пакет дори да
е сериозно повреден или напълно изхабен.
Батерийния пакет може да експлоадира
в огъня.
• При екстремни условия на използване или
в резултат на температурните условия
може да се появи изтичане на течност
от батерийния пакет. Това не означава
повреда.
Все пак, ако външния печат е счупен:
а. и батерийната течност е попаднала
на кожата ви, незабавно изплакнете
няколко минути със сапун и вода.
б. и батерийната течност попадне
в очите ви, измийте ги и ги изплакнете
с чиста вода за 10 минути и потърсете
незабавна медицинска помощ.
(Mедицинска забележка: Течността е
25–35% разтвор на калиев хидроксид.)
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ ЗА ЛИТИЕВО-ЙОНН (Li-Ion)
• Не изгаряйте батерийния пакет дори да
е сериозно повреден или напълно изхабен.
Батерийния пакет може да експлоадира
в огъня. При изгарянето на литиевойонен батериен пакет се образуват
токсични изпарения и материали.
• Ако батерийното съдържание влезе
в контакт с кожата, веднага я измийте
с мек сапун и вода. Ако в окото влезе
12
батерийна течност, изплакнете с вода
на отворено око за 15 минути или докато
не премине дразненето. Ако е необходима
медицинска помощ, батерийния
електролит е съставен от смесица от
течни органични карбонати и литиеви
соли.
• Съдържанието от отворени батерийни
клетки може да причини дразнене
в дихателната система. Необходим е свеж
въздух. Ако симптомите продължават,
потърсете медицинска помощ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
изгаряне. Батерийната течност
може да е запалителна, ако е
изложена на искра.
Капаче на батерия (фиг. 3)
Предоставено е капаче за батерията, за да
покрие контактите на свързания батериен пакет.
Без предпазното капаче, свободните метални
обекти могат да предизвикат късо съединение
в контактите, което да причини опасност от
пожар и да повреди батерийния пакет.
1. Свалете предпазното батерийно капаче
преди да поставите батерийния пакет
в зарядното устройство или в инструмента
(фиг. 3A).
2. Поставете защитното капаче над
контактите веднага след свалянето на
батерийния пакет от зарядното устройство
или от инструмента (фиг. 3B).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се,
че капачето на батерията е на
място преди да приберете или
носите със себе си отделения
батериен пакет.
Батериен пакет
ВИД НА БАТЕРИИТЕ
DC411 работи на 18 волтови батерийни пакети.
Препоръки за съхранение
1. Най-доброто място за съхранение е това,
което е хладно и сухо, далече от директна
слънчева светлина и прекалена горещина
или студ. За оптимална работа и живот,
когато не са в употреба, съхранявайте
батерийните пакети при стайна
температура.
ЗАБЕЛЕЖКА: Li-Ion батерийни пакети
трябва да са напълно заредени, когато се
прибират за съхранение.
13
2. Дългото съхранение няма да навреди
на батерийния пакет или зарядното
устройство. При подходящи условия те
могат да се съхраняват до 5 години.
Етикети на зарядното
устройство и батерийния
пакет
В допълнение към пиктограмите, използвани
в това ръководство, етикетите на зарядното
устройство и батерийния пакет показват
следните пиктограми:
Прочетете ръководството
с инструкциите
преди употреба.
Зареждане на батерия.
Заредена батерия.
Дефектна батерия.
Горещ/студен пакет закъснение.
Не докосвайте с проводими предмети.
Не зареждайте повредени батерийни
пакети.
Използвайте само с батерийни пакети
на DEWALT, другите може да се
пръснат, като причинят наранявания
и щети.
Не излагайте на вода.
Веднага сменяйте повредените
кабели.
Зареждайте само при между 4 °C
и 40 °C.
Изхвърлете батерията с дължимата
грижа за околната среда.
Не изгаряйте батерийния пакет
NiMH, NiCd+ and Li-Ion.
Зарежда NiMH и NiCd
батерийни пакети.
Зарежда Li-Ion батерийни пакети.
Вижте Teхнически данни за времето
на зареждане.
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Ъглошлайф
1 Тип 27 предпазител
1 Странична дръжка
1 Комплект фланци
1 Двустранен гаечен ключ
2 Батерийни пакети (DC411KL, DC411KB,
DC411KA)
1 Зарядно устройство за батериите
(DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1 Комплект с инструменти (DC411KL,
DC411KB, DC411KA)
1 Ръководство с инструкции
1 Подробен чертеж на съставните части
• Проверете за евентуална повреда
на инструмента, частите или
аксесоарите, появила се в резултат от
транспортирането.
• Вземете си време да прочетете
задълбочено и с разбиране това
ръководство преди започване на работа.
Описание (фиг. 1, 2, 8)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания
и щети.
a. пусков превключвател
b. бутон за заключване
c. бутон за заключване на шпиндела
d. шпиндел (фиг. 8)
e. странична дръжка
f. aбразивно колело
g. антиблокиращ поддържащ фланец
h. резбована закрепваща гайка
i. предпазител (тип 27)
j. батериен пакет
k. освобождаващ бутон на батериите
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
DC411 ъглошлайф за тежък режим е
предназначен за професионални приложения,
шлифоване, рязане и обработване с телена
четка.
НЕ използвате шлифовъчни дискове, освен
централно притиснати колела и флап диск.
НЕ използвайте при мокри условия или
в присъствието на запалителни течности
и газове.
Тези високопроизводителни ъглошлайфи са
професионални инструменти.
НЕ допускайте деца в близост до инструмента.
Необходим е надзор, когато този инструмент се
използва от неопитен оператор.
• Tози продукт не е предназначен за
употреба от хора (включително деца)
с намалени физически, сензорни или
умственаи въэможности, или с липса на
знания, освен ако не са под наблюдение
или не са били инструктирани относно
употребата на устройството от човек,
отговорен за тяхната безопасност. Никога
не оставяйте сами деца с този продукт.
Електрическа безопасност
Електромоторът е създаден само за
един волтаж. Винаги проверявайте дали
напрежението на батерията отговаря на
напрежението на табелката. Също така се
уверете, че напрежението на зарядното
устройство съответства на това на
електрическата мрежа.
Вашето зарядно устройство на
DEWALT е двойно изолирано
в съответствие с EN 60335;
следователно не е нужна заземителна
жица.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 115 V единици
трябва да бъдат управлявани
чрез надеждно изолиране на
трансформатора с предпазен
екран между първичната
и вторичната намотка.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от специално подготвен кабел, който
можете да намерите в сервизите на DEWALT.
Използване на удължителен
кабел
Можете да използвате удължителен кабел само,
ако е абсолютно необходимо. Използвайте
одобрен кабел, удобен за входящата мощност
14
на зарядното ви устройство (виж Технически
данни). Минималният размер на проводника
е 1 мм2; максималната дължина е 30 м.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
СГЛОБЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да
сглобявате и регулирате, винаги
сваляйте батерийния комплект.
Винаги изключвайте инструмента
преди поставяне и сваляне на
батерийния пакет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте
само DEWALT батерийни пакети
и зарядни устройства.
Вкарване и сваляне
на батерийния пакет
от инструмента (фиг. 2)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да намалите риска от
сериозно лично нараняване,
изключете инструмента от
електрическата мрежа преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари. Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че вашия батериен
пакет (j) е напълно зареден.
ЗА ДА МОНТИРАТЕ БАТЕРИЙНИЯ КОМПЛЕКТ
В ДРЪЖКАТА НА ИНСТРУМЕНТА
1. Подравнете прореза вътре в дръжката на
инструмента с батерийния пакет (фиг. 2).
2. Плъзнете батерийния комплект стабилно
в дръжката и изчакайте да чуете леко
щракване.
ЗА ДА СВАЛИТЕ БАТЕРИЙНИЯ ПАКЕТ ОТ
ИНСТРУМЕНТА
1. Натиснете освобождаващите бутони (k)
и здраво издърпайте батерийния пакет от
дръжката на инструмента.
2. Вкарайте батерийния пакет в зарядното
устройство, както е описано в раздела за
зареждане от това ръководство.
15
Прикачване на страничната
дръжка (фиг. 4)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди
да използвате инструмента,
проверете дали дръжката се
затегната здраво.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Страничната
дръжка трябва винаги да се
използва за поддържане на
контрола върху инструмента през
цялото време.
Страничната дръжка може да се монтира във
всяка една от резбованите дупки на тялото
на уреда. Преди да използвате инструмента,
проверете дали дръжката се затегната здраво.
За да се подобри удобството при използване,
завъртете корпуса на устройството на 90° за
рязане.
Въртене на предавката
(фиг. 4)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се
намали риска от сериозно
нараняване, изключете
инструмента и свалете
батерийния пакет преди преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари.
1. Свалете винтовете в четирите ъгъла, които
закрепват предавката за кожуха на мотора.
2. Без да отделяте предавката от кожуха на
мотора, завъртете главата на предавката
в желаната позиция.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако скоростната кутия и кожуха
на мотора се отделят на повече от 3,17 мм
(1/8"), инструмента трябва да се сервизира
и сглоби наново от упълномощен сервизен
център на DEWALT. При несервизиране на
инструмента може да се стигне до счупване на
четката, мотора и лагера.
3. Сложете наново винтовете, за да закрепите
скоростната кутия към кожуха на мотора.
Затегнете винтовете до 2,2 Nm (20 инчафунта) въртящ момент. Прекаленото
затягане може да доведе до скъсване на
болтовете.
Монтиране и сваляне
на предпазителя (фиг. 5)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да
сглобявате и регулирате, винаги
сваляйте батерийния комплект.
Винаги изключвайте инструмента
преди поставяне и сваляне на
батерийния пакет.
ВНИМАНИЕ: Предпазителите
трябва да се използват
с всички шлифовъчни колела,
режещи колела, телени четки
и телени колела. DC411 е
снабден с предпазител, чието
предназначение е да се използва
с притиснати централно дискове
(Tип 27) и центрирани шлифовъчни
дискове (Tип 27). Същият
предпазител е създаден за употреба
с конусовидни телени четки.
Когато използвате шлайф машината DC411
с абразивен диск за рязане на метал или
зидария, ТРЯБВА да използвате предпазител
Тип 1. Предпазителите Тип 1 са на
разположение за закупуване от дистрибуторите
на DEWALT.
ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, вижте Таблицата за
аксесоари за шлифоване и рязане в края на
този раздел, за да видите другите аксесоари,
които можете да използвате с тези машини.
1. Отворете резето на предпазителя (р),
и подравнете зъбците (m) на предпазителя
с отворите (n) върху скоростната кутия.
2. Натиснете предпазителя надолу, докато
скобите не се захванат и завъртят свободно
в прореза на центъра на предавката.
3. При отворено резе, завъртете предпазителя
(и) на желаната работна позиция. Тялото на
предпазителя трябва да се постави между
шпиндела и оператора, за да предостави
максимална защита на оператора.
4. Затворете резето на предпазителя, за да
закрепите предпазителя на предавката.
Не трябва да можете да завъртите
предпазителя на ръка, когато резето е
затворено. Не работете с шлайфмашината
с разхлабен предпазител или със
закрепващия лост в отворена позиция.
5. За да свалите предпазителя, отворете
резето на предпазителя, завъртете
предпазителя до изравняване на отворите
и издърпайте предпазителя.
ЗАБЕЛЕЖКА: Предпазителя е предварително
фабрично регулиран към диаметъра на
предавката. Ако, след известно време
предпазителя се разхлаби, затегнете
регулиращия винт (о) със закрепващия
лост в затворена позиция и монтиран на
инструмента предпазител.
ВНИМАНИЕ: Не затягайте
регулиращия винт със затягащия
лост в отворена позиция. Това
може да доведе до незабележими
щети на предпазителя или на
монтажния хъб.
ВНИМАНИЕ: Ако предпазителят
не може да бъде затегнат
с регулиращата скоба, не
използвайте инструмента.
За да намалите риска от
лично нараняване, занесете
инструмента и предпазителя на
сервизния център за поправка или
сменете предпазителя.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да намалите
риска от повреда на инструмента,
не затягайте регулиращия винт
със затягащия лост в отворена
позиция. Това може да доведе
до незабележими щети на
предпазителя или на монтажния
хъб.
ЗАБЕЛЕЖКА: Шлифоване по ръба и рязане
може да се извършват с дискове тип 27,
създадени и определени за тази цел; дискове
с дебелина 6,35 мм (1/4 ") са създадени за
повърхностно шлайфане, докато тези с 3,17
мм (1/8") са предназначени за шлифоване на
ръбове.
Монтиране и сваляне
на опорна платка/шкурка
(фиг. 1, 8)
1. Място на инструмента на маса,
предпазвайте се.
2. Свалете поддържащият фланец (g).
3. Поставете гумената опорна платка
правилно на шпиндела (d).
4. Поставете шкурката на гумената подложка.
5. Завийте резбованата закрепваща гайка (h)
на шпиндела. Пръстенът на резбованата
закрепваща гайка (h) трябва да сочи към
гумената подложка.
16
6. Натиснете заключващия бутон на шпиндела
(с) и завъртете шпиндела (d), докато се
заключи на позиция.
7. Затегнете резбованата закрепваща гайка
(h) с доставения двустранен гаечен ключ.
8. Освободете заключването на шпиндела.
9. За да свалите гумената подложка,
разхлабете резбованата закрепваща гайка
(h) с двустранният гаечен ключ.
Преди започване на работа
• Монтирайте предпазителя и подходящия
диск или колело. Не използвайте прекалено
износени дискове или колела.
• Не използвайте повредени аксесоари.
Преди всяка употреба проверявайте
аксесоари като абразивни дискове
за дълбоки одрасквания и пукнатини,
опорните подложки за пукнатини, износване
или прекомерно изтъркване, телената
четка за отхлабване или закъсани жици.
Ако електроинструмента или аксесоара
е изпускан, проверете за повреда или
инсталирайте изправен аксесоар.
След проверка и монтаж на аксесоара,
отдалечете се, както и всички присъстващи
лица на безопасно разстояние от обхвата
на ротация на аксесоара и стартирайте
електроинструмента с максимална
скорост без натоварване за една минута.
Повредените аксесоари обикновено се
разпадат по време на изпробване.
• Уверете се, че вътрешният и външния
фланец са правилно закрепени. Следвайте
инструкциите, дадени в глава Таблица на
аксесоарите за шлифоване и рязане.
• Уверете се, че диска или колелото се
въртят по посока на стрелката на аксесоара
и на инструмента.
РАБОТА
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
спазвайте инструкциите за
безопасност и приложимите
разпоредби.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозни
лични наранявания, изключете
инструмента и от захранващия
източник преди да регулирате,
сваляте/монтирате приставки
или аксесоари.
17
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Уверете се, че всички материали
за шлайфане или рязане са
стабилизирани на място.
• Използвайте скоби или подобен
начин да застопорите и укрепите
обработвания детайл към
стабилна платформа. Важно е
да закрепите и да поддържате
здраво обработвания детайл, за
да предотвратите местенето на
детайла и загубата на контрол.
Движението на обработвания
детайл или загубата на контрол
могат да създадат опасност и да
причинят наранявания.
• Закрепете работният детайл.
Обработван детайл, закрепен
със скоби или менгеме е
по-обезопасен, отколкото, ако го
държите с ръка.
• Чрез опорни панели или прекалено
големи детайли за обработка
може да се минимизира риска
от защипване на колелото или
от откат. Големите детайли
имат склонност да се огъват
под собствената си тежест.
Опорите трябва да бъдат
поставени под детайла в близост
до линията на рязане и в близост
до ръба на детайла от двете
страни на колелото.
• Корпусът на съоръжението става
много горещ по време на работа.
• Винаги носете работни ръкавици,
когато работите с този
инструмент.
• Прилагайте само лек натиск
на инструмента. Не оказвайте
натиск отстрани на диска.
• Избягвайте претоварване. Ако
инструментът се нагорещи,
оставете го да работи няколко
минути без натоварване, за да се
охлади аксесоара. Не докосвайте
аксесоарите преди да се охладят.
Дисковете стават много горещи
при употреба.
• Не използвайте отделни
намаляващи втулки или
адаптери, за да се адаптира
голяма дупка абразивни колела.
• Никога не използвайте
инструмента без предпазителя.
• Инструментът не е създаден да
се използва с шлифоваща капачка.
• Не използвайте
електроинструмента със скосена
поставка.
• Никога не използвайте подложки
със свързани абразивни продукти.
• Имайте предвид, че колелетата
ще продължат да се въртят след
спиране на машината.
Правилна позиция на ръцете
(фиг. 1, 9)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, ВИНАГИ използвайте
подходяща позиция на ръцете,
както е показано.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно лично
нараняване, ВИНАГИ дръжте
здраво в очакване на внезапна
реакция.
Правилната позиция на ръцете изисква едната
ръка да е на страничната дръжка (е), а другата
да е на основната дръжка (q).
Включване
ЗАКЛЮЧВАЩ БУТОН И ПУСКОВ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ (ФИГ. 6)
Вашият режещ инструмент е оборудван със
заключващ бутон (б).
За да заключите пусковият превключвател,
натиснете заключващият бутон, както е
показано. Когато заключващия бутон е натиснат
към знака за заключване, уреда е заключен.
Винаги заключвайте пусковия превключвател,
когато носите или съхранявате инструмента, за
да елеминирате нежелано стартиране.
За да заключите пусковият превключвател,
натиснете заключващият бутон. Когато
заключващия бутон е натиснат към знака за
отключване, уреда е отключен. Заключващият
бутон е оцветен в червено, за да показва кога
превключвателя е в позиция отключен.
Издърпайте пусковия превключвател (a), за да
включите инструмента. Освобождаването на
пусковият превключвател изключва инструмента.
ЗАБЕЛЕЖКА: При този инструмент не е
предвидено заключването на превключвателя
в позиция ОN (ВКЛ.) и по никакъв начин не
трябва да се заключва в позиция ON (ВКЛ.).
ВНИМАНИЕ: Дръжте страничната
дръжка и тялото на инструмента,
за да поддържате контрол на
инструмента при стартиране
и по време на употреба, и докато
диска или аксесоара спре да се
върти. Уверете се, че диска е
напълно спрял преди да сложите
инструмента долу.
ВНИМАНИЕ: Оставете
инструмента да достигне пълни
обороти преди да докоснете
инструмента в работната
повърхност. Повдигнете
инструмента от работната
повърхност преди да изключите
инструмента.
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ШПИНДЕЛА
Заключването на шпиндела съществува с цел
предпазване на шпиндела от въртене при
инсталиране или сваляне на дискове. Работете
с щифта на заключването на шпиндела само,
когато инструмента не работи, батерията е
извадена и дисковете са напълно спряли.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да намалите
риска от повреда на инструмента,
не използвайте заключването на
шпиндела, докато инструмента
работи. В противен случай, това
ще доведе до щети в инструмента
и прикаченият аксесоар може да
излети и да причини наранявания.
За да заключите, натиснете заключващия
бутон на шпиндела и завъртете устройството
на шпиндела, докато повече не можете да го
въртите.
Монтаж и използване
на централно притиснати
шлифовъчни дискове
МОНТИРАНЕ И СВАЛЯНЕ НА КОЛЕЛА С ГЛАВИНА (ФИГ. 1, 7)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
се намали риска от сериозно
нараняване, изключете
инструмента и свалете
батерийния пакет преди преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари.
18
Дисковете с главина се монтират направо на
резбования шпиндел M14.
1. Завинтете диска на шпиндела на ръка.
2. Натиснете заключващия бутон на шпиндела
и използвайте гаечен ключ за затягане на
центъра на диска.
3. Извършете горната процедура отзаднапред, за да свалите колелото.
ВНИМАНИЕ: При неправилно
поставяне на диска преди да
включите инструмента може да
доведе до повреда на инструмента
или диска.
МОНТИРАНЕ НА НЕЦЕНТРИРАНИ ДИСКОВЕ
(ФИГ. 8)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
се намали риска от сериозно
нараняване, изключете
инструмента и свалете
батерийния пакет преди преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари.
Шлифовъчните дискове с притиснат център
Тип 27 трябва да се използват с включените
фланци.
1. Монтирайте антиблокиращият поддържащ
фланец (g) на шпиндела (d) с повдигнат
център към диска. Уверете се, че
вдлъбнатината на поддържащия фланец
е легнала върху плоскостта на шпиндела,
чрез натискане и усукване на фланеца
преди пускането на диска.
2. Сложете диска към поддържащия фланец,
като центрирате диска на повдигнатия
център на поддържащия фланец.
3. Докато натискате заключващият бутон
на шпиндела, завинтете закрепващата
гайка (h) на шпиндела. Ако диска, който
монтирате е по-дебел от 3,17 мм (1/8")
поставете резбованата закрепваща гайка
на шпиндела, за да може повдигнатия
център да пасне на центъра на диска (Фиг.
8A). Ако диска, който монтирате е 3,17 мм
(1/8") или по-малко, поставете резбованата
закрепваща гайка на шпиндела, за да може
повдигнатия център да не е към центъра на
диска (Фиг. 8B).
4. Докато натискате заключващият бутон на
шпиндела, затегнете закрепващата гайка
с гаечене ключ.
19
5. За да свалите диска, натиснете
заключващия бутон на шпиндела
и разхлабете резбованата закрепваща
гайка с гаечен ключ.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако диска се върти след
затягане на закрепващата гайка, проверете
ориентацията на резбованата закрепваща
гайка. Ако е монтиран тънък диск с водача
на закрепващата гайка към диска, той ще се
върти, защото височината на водача пречи на
закрепващата гайка да държи диска.
ШЛАЙФАНЕ НА ПОВЪРХНОСТ С ШЛАЙФ
ДИСКОВЕ
1. Оставете инструмента да достигне пълни
обороти преди да докоснете инструмента
в работната повърхност.
2. Приложете минимално налягане към
работната повърхност, като оставите
инструмента да работи на високи обороти.
Темпото на шлайфане е най-голямо, когато
инструментът работи при високи обороти.
3. Поддържайте ъгъл от 20° до 30° между
инструмента и работната повърхност.
4. Непрекъснато движете инструмента напред
и назад, за да се избегнете образуването
на драскотини в работната повърхност.
5. Свалете инструмента от работната
повърхност преди да изключите
инструмента. Оставете инструмента да
спре да се върти преди да го поставите
долу.
ШЛАЙФАНЕ НА РЪБОВЕ С ШЛАЙФ ДИСКОВЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дискове,
използвани за рязане и шлайфане
на ръбове може да се счупят или
отскочат, ако са огънати или
извити, докато инструмента се
използва за отрязване или дълбоко
шлайфане. За да намалите
риска от сериозно нараняване,
ограничете употребата на
тези дискове със стандартен
предпазител Тип 27 за плитко
рязане и назъбване [по-малко
от 13 мм (1/2") в дълбочина].
Отворената страна на
предпазителя трябва да се
постави далече от оператора.
1. Оставете инструмента да достигне пълни
обороти преди да докоснете инструмента
в работната повърхност.
2. Приложете минимално налягане към
работната повърхност, като оставите
инструмента да работи на високи обороти.
Темпото на шлайфане е най-голямо, когато
инструментът работи при високи обороти.
3. Поставете се така, че отворената долна
част на диска да сочи далече от вас.
4. След като започнете да режете и сте
направили разрез в обработвания детайл,
не променяйте ъгъла на рязане. Промяната
на ъгъла ще причини огъване на диска
и може да доведе до счупване на диска.
Дисковете за шлифоване на ръбовете не
са създадени за издържане на страничен
натиск, причинен от огъване.
5. Свалете инструмента от работната
повърхност преди да изключите
инструмента. Оставете инструмента да
спре да се върти преди да го поставите
долу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
използвайте дискове за
шлифоване/рязане на ръбове
за шлифоване на повърхности,
защото тези дискове не са
създадени за странично налягане ,
което се получава при шлифоване
на повърхности. Може да се стигне
до счупване на диск и сериозно
нараняване.
Предпазни мерки при
сваляне на боя с телена
четка
1. Свалянето на бои на оловна основа
с телена четка НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА
поради трудността в контролирането на
замърсения прах. Най-голямата опасност от
натравяне с олово е при деца и бременни
жени.
2. Понеже е трудно да се прецени дали една
боя съдържа олово без химически анализ,
ние препоръчваме да се вземат следните
предпазни мерки при сваляне на боя
с телена четка:
ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
1. В зоната на сваляне на боя с телена четка
не трябва да влизат деца или бременни
жени, докато не бъде напълно почистена.
2. Всички хора с достъп до тази зона трябва
да се носят маска или респиратор за
защита от праха. Филтърът трябва да се
сменя ежедневно или когато се появяват
трудности при дишането с маската или
респиратора.
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да се носят само
маски, подходящи за работа с прах от
оловни бои и изпарения. Обикновенните
маски не предлагат необходимата защита.
Проверете за подходяща, одобрена от
N.I.O.S.H. предпазна маска в местния
железарски магазин.
3. В зоната на работа НЕ ТРЯБВА ДА
СЕ ЯДЕ, ПИЕ ИЛИ ПУШЕ, за да се
предотврати поглъщане на замърсени
частици. Работниците трябва да се измият
и почистят ПРЕДИ да се хранят, пият или
пушат. В работната зона не трябва да се
оставя храна, напитки или цигари, за да не
се замърсят от праха.
БЕЗОПАСНОСТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
1. Боята трябва да се сваля по начин,
по който да се сведе до минимум
образуването на прах.
2. Зоните на сваляне на боя трябва да се
запечатат с найлонови листове с дебелина
4 микрона.
3. Работата с телена четка трябва да се
извършва по начин, по който да се намали
преноса на прах извън работната зона.
ПОЧИСТВАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА
ОТПАДЪЦИ
1. Всички повърхности в работната зона
трябва ежедневно да се обработват
с прахосмукачка до окончателно
приключване на работата. Торбичките за
прах от прахосмукачката трябва често да
се сменят.
2. Трябва да съберете и изхвърлите всички
пластмасови и други частици и отпадъци.
Те трябва да се поставят в запечатани
контейнери за отпадъци и да се изхвърлят
чрез обикновените процедури за събиране
на отпадъци.
По време на чистене, децата и бременните
жени трябва да са изолирани от работната
зона.
3. Всички играчки, мебели и прибори, които
могат да се измият, трябва да се почистят
изцяло преди повторна употреба.
Монтаж и употреба на телени
четки и телени дискове
Конусовидните телени четки или телените
дискове се монтират директно на резбования
20
шпиндел без помощта на фланци. Използвайте
само телени четки или дискове, които
се предлагат с резбована М14 главина.
Предпазител Тип 27 е необходим при
използването на телени четки и дискове.
ВНИМАНИЕ: За да намалите
риска от нараняване, носете
работни ръкавици, когато
работите с телени четки
и дискове. Тези аксесоари може да
са остри.
ВНИМАНИЕ: За да намалите
риска от повреда на
инструмента, диска или
четката, не трябва да
докосвате предпазителя, когато
е монтиран или докато се
използва. Може да се стигне до
незабележими щети в аксесоара,
което може да причини изхвърчане
не тел от части на аксесоара.
МОНТИРАНЕ НА ТЕЛЕНИ КОНУСОВИДНИ
ЧЕТКИ И ТЕЛЕНИ ДИСКОВЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се
намали риска от сериозно
нараняване, изключете
инструмента и свалете
батерийния пакет преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари.
1. Завинтете диска на шпиндела на ръка.
2. Натиснете заключващия бутон на шпиндела
и използвайте гаечен ключ за главината
на теления диск или четка, за да затегнете
диска.
3. За да свалите диска, изпълнете горните
процедури отзад напред.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да
намалите риска от повреда
в инструмента, поставете
правилно главината на диска преди
да включите инструмента.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЛЕНИ КОНУСОВИДНИ
ЧЕТКИ И ТЕЛЕНИ ДИСКОВЕ
Телените дискове и четки може да се използват
за сваляне на ръжда, налепи и боя, както и за
заглаждане на неравни повърхности.
1. Оставете инструмента да достигне пълни
обороти преди да докоснете инструмента
в работната повърхност.
2. Приложете минимално налягане към
работната повърхност, като оставите
21
инструмента да работи на високи обороти.
Темпото на сваляне на материал е найголямо, когато инструментът работи при
високи обороти.
3. Поддържайте ъгъл от 5° до 10° между
инструмента и работната повърхност за
телените конусовидни четки.
4. Поддържайте контакт между ръба на
диска и работната повърхност с телените
дискове.
5. Непрекъснато движете инструмента напред
и назад, за да се избегнете образуването
на драскотини в работната повърхност.
Оставянето на инструмента на работната
повърхност да спре без да се движи или
движене на инструмента с кръгови движения
може да доведе до изгаряне и спираловидни
следи по работната повърхност.
6. Свалете инструмента от работната
повърхност преди да изключите
инструмента. Оставете инструмента да спре
да се върти преди да го поставите долу.
ВНИМАНИЕ: Работете с повишено
внимание, когато работите над
ръба, понеже може да се получи
внезапно, рязко движение на шлайф
машината.
МЕТАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Когато използвате инструмента в метални
приложения, уверете се, че захранването с
дефектнотоковата защита (ДТЗ), което на
английски е Residual Current Device (RCD) е
вкарано, за да се избегне риск, причинен от
метални остатъци.
Ако захранването е спряно от противотоковата
защита RCD, занесете инструмента до сервиз
на DEWALT или техен сервизен агент.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В екстремни
условия на труд, проводимият прах
може да се натрупа в кожуха на
машината при работа с метал.
Това може да доведе до проблеми с
изолацията на машината и до риск
от токов удар.
За да се избегне натрупването на метални
стружки вътре в машината се препоръчва да
изчиствате всеки ден вентилационните отвори.
Виж раздела Поддръжка.
Използване на флап дискове
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Натрупване
на метален прах.
Продължителното използване
на флап дискове в метални
приложения може да доведе до
увеличаване на възможностите
за токов удар. За да се намали
този риск, вкарайте RCD
(дефектнотоковата защита)
преди употреба и ежедневно
почиствайте вентилационните
отвори чрез вкарване на сух
въздух под налягане в тях, в
съответствие с инструкциите за
поддръжка, дадени по-долу.
Рязане на метал
За рязане със свързани абразиви, винаги
използвайте предпазител тип 1.
Когато режете, работете с умерено захранване,
адаптирано към материала, който се реже.
Не оказвайте натиск върху режещия диск, не
накланяйте или се поклащайте машината.
Не намалявайте оборотите на спиращи дискове
чрез прилагане на странично налягане.
Машината трябва винаги да работи с
възходящо движение. В противен случай,
съществува опасност да бъде избутана
неконтролирано извън мястото на срязване.
При рязане на профили и квадратни пръти, найдобре е да започнете с най-малкото напречно
сечение.
Ггрубо шлифоване
Никога не използвайте режещ диск за грубо
шлифоване.
Най-добрите резултати при грубо шлифоване
се получават, когато настроите машината при
ъгъл от 30° до 40° . Преместете машината
напред и назад със среден натиск. По този
начин обработваният детайл няма да се
нагорещи много, не се обезцветява и не се
оформя набраздяване.
Рязане на камъни
Машината може да се използва само за сухо
рязане.
Съвети при работа
Внимавайте, когато изрязвате отвори в
структурни стени.
Отворите в структурни стени подлежат на
специфичните за страната разпоредби. Тези
разпоредби трябва да се съблюдават при
всички обстоятелства.
Преди започване на работа, посъветвайте се с
отговорния строителен инженер, архитект или
технически ръководител на съответния обект.
ПОДДРЪЖКА
Вашият електроинструментDEWALT е
създаден с цел да работи продължителен
период от време с минимална поддръжка.
Продължителната и задоволителна работа
зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
лично нараняване, изключете
инструмента от електрическата
мрежа преди да регулирате или
сваляте/поставяте представки
или аксесоари. Едно инцидентно
включване може да предизвика
наранявания.
Зарядното устройство и батерийният пакет
не могат да се сервизират. В него няма части,
които да мога да се сервизират.
Прибиращи се четки
Моторът автоматично ще се изключи, за да
покаже, че карбоновите четки са почти износени,
и че инструмента се нуждае от сервизиране.
Карбоновите четки не се обслужват сервизно от
потребителя. Занесете инструмента на един от
сервизните агенти на DEWALT.
Смазване
Вашият електроинструмент не изисква
допълнително смазване.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не смазвайте
инструмента, защото ще
повредите вътрешните части.
За срязване на камък, най-добре е да
използвате диамантени режещи дискове.
Работете с машината само с допълнителна
прахозащитна маска.
22
работи при извънредни обороти,
може да се разлетят и да причинят
наранявания. Резбованите аксесоари
трябва да имат M14 хъб. Всеки
нерезбован аксесоар трябва да има
22,2 мм (7/8") вътрешен отвор.
Ако няма, може би е създаден
за циркуляр. Стойностите на
аксесоарите трябва да са винаги
над оборотите на инструмента,
както е показано на табелката на
инструмента.
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена защитна
противопрахова маска, когато
извършвате тази процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА
ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от удар. Изключете зарядното
устройство от AC контакта преди
почистване. От външната част
на зарядното устройство можете
да почистите наслагванията
и намазняванията с помощта на
кърпа или мека, неметална четка.
Не използвайте вода или други
почистващи разтвори.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
с този инструмент не са тествани
аксесоари, различни от тези на
DEWALT, използването на такива
аксесоари с този инструмент
може да е опасно. За да намалите
риска от нараняване, използвайте
само препоръчаните от DEWALT
аксесоари с този продукт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Аксесоарите
трябва да се определят поне
според отбелязаните на етикета
на инструмента обороти. Дискове
и други аксесоари, с които се
23
Важно е да изберете правилните предпазители, подложки и фланци, които да използвате с
аксесоарите за шлифоване.
Посъветвайте се с вашия доставчик за по-подробна информация относно подходящите аксесоари.
Макс.
[мм]
D
b
[мм]
d
Резбован
Мин. Периферно дължина
Въртене
оборот
на
[мин.-1]
[м/с]
дупката
[мм]
d
D
125 6 22,23
11000
80
-
125
11000
80
-
75 30 M14
11000
45
18.0
125 12 M14
11000
80
18.0
b
D
-
-
d
b
D
D
Акумулаторен батериен
пакет
Tози батериен пакет с продължителен живот
трябва да се презарежда, когато вече не може
да отдава достатъчно мощност при работи,
където преди е работел с лекота. В края на
своя техничен живот, го изхвърлете с внимание
за околната среда:
• Напълно изтощете батерийния пакет, след
това го свалете от инструмента.
• Li-Ion, NiCd и NiMH клетки могат да бъдат
рециклирани. Занесете ги на своя дилър
или на местната станция за рециклиране.
Събраните батерийни пакети ще бъдат
рециклирани или изхвърлени подходящо.
Важно е да изберете правилните предпазители,
подложки и фланци, които да използвате
с аксесоарите за шлифоване.
Посъветвайте се с вашия доставчик за
по-подробна информация относно подходящите
аксесоари.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00188485 - 25-03-2013
24
ТАБЛИЦА НА АКСЕСОАРИ ЗА ШЛИФОВАНЕ И РЯЗАНЕ
Тип на
предпазителя
ТИП 27
ПРЕДПАЗИТЕЛ
Аксесоар
Описание
Монтиране на шлайф
Шлифоващ
диск
с притиснат
център
Тип 27 предпазител
Флап колело
Опорен фланец
Телени
колела
Тип 27 колело с притиснат център
Резбована закрепваща гайка
Телени
колела
с резбована
гайка
Тип 27 предпазител
Телено колело
Телена
четка тип
камбана
с резбована
гайка
Тип 27 предпазител
Телена четка
Опорна
подложка/
шлифоващ
лист
Тип 27 предпазител
Гумена опорна подложка
Шлифоващ диск
Резбована закрепваща гайка
25
ТАБЛИЦА НА АКСЕСОАРИ ЗА ШЛИФОВАНЕ И РЯЗАНЕ
(прод.)
Тип на
предпазителя
Аксесоар
Описание
Монтиране на шлайф
Режещ диск
за зидария,
свързан
ТИП 1
ПРЕДПАЗИТЕЛ
Режещ диск
за метали,
свързан
Диамантен
диск за
рязане
ТИП 1
ПРЕДПАЗИТЕЛ
Тип 1 предпазител
Опорен фланец
Режещо колело
Резбована закрепваща гайка
ТИП 27
ПРЕДПАЗИТЕЛ
26
27
Download PDF

advertising